Rozpočet obce na rok 2011 byl schválen na 5.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne usnesením č.155/5/2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet obce na rok 2011 byl schválen na 5.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne usnesením č.155/5/2011."

Transkript

1 ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2011 Rozpočet obce na rok 2011 byl schválen na 5.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne usnesením č.155/5/2011. Karel Drašner starosta obce Datum:

2 I. Příjmová část (po schválení v ZO) paragraf položka Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci komunálních odpadů Poplatek ze psů Místní poplatek za umístění VHP v obci Odvod výtěžku z provozování VHP Správní poplatky Daň z nemovitostí 400 Daňové příjmy celkem 8210 paragraf položka Nedaňové příjmy XXX Pošta XXX Bytové hospodářství XXX Nebytové hospodářství XXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené XXX Využívání komunálních odpadů XXX Správa - inzerce v obecních novinách XXX Ostatní příjmy a výdaje z finančních operací 11 Nedaňové příjmy celkem 1365 paragraf položka Kapitálové příjmy Územní plánování - příspěvek 3.zm.ÚPD (z r.2010) Komunální služby a územní rozvoj-prodej pozemků Komunální služby a územní rozvoj-prodej obec.domů 0 Kapitálové příjmy celkem 297 paragraf položka Dotace 4112 Neinv.přijaté dotace ze st.rozp./výkon státní správy 207, Neinv.přijaté dotace ze st.rozp./školství 69 UZ Neinv.přijaté dotace ze st.rozp. - refundace ÚP / VPP 51 Dotace celkem 327,5 PŘÍJMY CELKEM 10199,5

3 KOMENTÁŘ k příjmům rozpočtu obce na rok 2011 DAŇOVÉ PŘÍJMY - STRUČNÝ POPIS ---- Daňové příjmy tvoří sdílené daně převáděně ze státního rozpočtu (daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, srážková daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob za obec (tuto daň platí obec pouze účetně), daň z přidané hodnoty, daň z nemovitosti (jako jediná se vrací do rozpočtu obce v celé vybrané výši) a dále místní daně (místní poplatky), které obec zavedla obecně závaznou vyhláškou (místní polatek ze psů, místní poplatek ze systému nakládání s komunálním odpadem, místní poplatek za umístění povoleného výherního hracího přístroje v obci). Daňový příjmem je odvod ze zisku provozovatele z umístěného a povoleného výherního hracího přístroje v obci v předchozím období ( v r.2010) - tento příjem však musí být použit pouze na úhradu výdajů pro kulturu, sport nebo školství Mezi daňové příjmy patří také správní poplatky, které se vybírají za provedený správní úkon. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - STRUČNÝ POPIS 2411 Příjmy z pronájmu nebytových prostor v budově obecního úřadu pro POŠTU ( v rozpočtu je výše stanovena podle sjednaného nájemného a záloh na služby v uzavřené nájemní smlouvě) 3612 Příjmy z pronájmu obecní bytů ( v rozpočtu je výše stanovena podle sjednaného nájemného a záloh na služby v uzavřených nájemních smlouvách) 3613 Příjmy z pronájmu nebytových prostor v obecních domech ( v rozpočtu je výše stanovena podle sjednaného nájemného a záloh na služby v uzavřených nájemních smlouvách) 3639 Příjmy z pronájmu obecních pozemků ( v rozpočtu je výše stanovena podle sjednaného nájemného v uzavřených nájemních smlouvách; dále jsou v rozpočtu zahrnuty příjmy ze zřízení věcných břemen k obecním pozemkům, ) 3725 Příspěvek za třídění odpadu (jedná se o příjmy(odměny) za vytřídění určených složek komunálních odpadu ) 6310 Úroky z finančních prostředků na bankovních účtech a příjmy z pojistných plnění KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - STRUČNÝ POPIS 3635 Příjmy z územního plánování (v návrhu je započten příjem z příspěvku na 3.změnu ÚPD, která byla připsána na účet obce v roce 2011 /Ing.Jarina/; výše příspěvku byla schválena zastupitelstvem obce v roce 2010) 3639 Příjmy z prodeje obecního majetku (v návrhu jsou započteny pouze příjmy z prodeje pozemků, jejichž prodej již byl zastupitelstvem schválen a příjem z prodeje pozemků, kde byl zastupitelstvem schválen záměr prodeje) DOTACE - STRUČNÝ POPIS Příjmy z dotací tvoří dotace, na které má obec nárok podle zákona o státním rozpočtu (jedná se o dotaci na výkon státní správy ve výši 207,5 tis.kč a dotaci na školství ve výši 69 tis.kč, která bude převedena do MŠ; dotaci ze státního rozpočtu ze refundaci mezd zaměstnanců VPP za období 12/2010 )

4 II. Výdajová část paragraf položka Běžné výdaje v tis.kč XXX Ostatní veterinární péče XXX Silnice XXX Ostatní záležit.pozem.komunikací - cyklostezky XXX Provoz veřejné silniční dopravy (zastávky) XXX Kanalizace - inž.činnost (asistenční centrum) XXX Záležitosti pošt Předškolní zařízení - provozní příspěvek obce Předškolní zařízení - dotace školství ze SR XXX Základní školy XXX Činnosti knihovnické XXX Ostatní záležitosti kultury - kronika XXX Sdělovací prostř.-rozhlas XXX Ostatní sdělovací prostř.- obecní noviny XXX Ostatní záležitosti kultury Neinv.dotace - TJ SOKOL Háj XXX Využití volného času - dětské hřiště XXX Bytové hospodářství XXX Nebytové prostory XXX Veřejné osvětlení XXX Pohřebnictví - pohřby na nákl. obce XXX Územní plánování - pořizovatel XXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené XXX Sběr a svoz nebezpečných odpadů XXX Sběr a svoz komunálních odpadů XXX Sběr a svoz ostatních odpadů XXX Využívání komunálních odpadů XXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň XXX Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Neinvestiční dotace ÚSP Háj - soutěž Činnost městské policie - veřejnoprávní smlouva XXX Požární ochrana - dobrovolná část-zásahová jedn Sbor dobr.hasičů Háj - soutěž mládeže XXX Zastupitelstva obcí XXX Činnost místní správy Místní správa - příspěvky SESO Místní správa - veřejnorpávní smlouvy Místní správa - příspěvky sdružení obcí Místní správa - kolkovné Místní správa - poplatky Místní správa - poplatky hrazené jiným org Místní správa - příspěvky euroregion Labe XXX Bankovní poplatky XXX Pojištění obecního majetku jako celek Platba daně z příjmu PO za obec Vypořádání nevyčer.dotací Členský poplatek Sdružní místních samospráv REZERVA - nespecifikovaná 55 Běžné výdaje celkem 11512

5 paragraf položka Kapitálové výdaje v tis.kč Děstké hřiště - výstavba Bytové hospodářství - plynofikace 1 b.j. v čp Územní plánování - nové zpracování Komunální služby - náves studie + stavba Komunální služby - nákup pozemků 40 Kapitálové výdaje celkem 790 VÝDAJE CELKEM 12302,0 III. Financování paragraf položka Financování v tis.kč 8115 převod zůstatku bankovních účtů z minulých let 2102,5 REKAPITULACE PŘÍJMY 10199,5 VÝDAJE ,0 SALDO -2102,5 FINANCOVÁNÍ 2102,5

6 KOMENTÁŘ k výdajům rozpočtu obce na rok 2011 BĚŽNÉ VÝDAJE - STRUČNÝ POPIS 1014 Zvláštní veterinární péče předpokládá výdaje na umístění nalezených zvířat v útulcích (umístění je povinností obce) 2212 Silnice jedná se především o výdaje na zimní údržbu místních komunikací v rozpočtu jsou zahrnuty výdaje na další etapu oprav chodníků v Kubátově ulici (670 tis. Kč) 2321 Odvádění a čištění odpadních vod výdaje na zajištění činnosti Asistenčního centra/ firmy PROVOD pro zajištění investiční akce "Dostavba kanalizace" - soudní spor zatím neukončen 2411 Záležitosti pošt výdaje nejsou plánovány 3111 Předškolní zařízení výdaje na provoz mateřské školy a pojištění budovy MŠ z rozpočtu obce (460 tis.kč); výdaje na provoz mateřské školy ze státního rozpočtu (69 tis.kč); 3113 Základní školy neinvestiční výdaje na zajištění základní školní docházky dětí z obce v Základních školách Osek (730 tis.), Teplice (70tis.), Duchcov(35 tis.), Hrob (150tis.) (povinnost obce) nejsou zahrnuty neivnestiční náklady pro ZŠ Litvínov (nebyly předloženy podklady pro zpracování; tyto výdaje bude nutné v průběhu roku řešit rozpočtovým opatřením a výdaje hradit z rezervy na pol.5901; předpoklad je že se bude jednat o výdaje v částce do 15 tis.kč) 3314 Činnosti knihovnické mzdové a cestovní výdaje, nákup nových knih, údržba PC, kancelářské potřeby - - papír, náplně do tiskárny apod Ostatní záližitosti kultury - kronika mzdové a cestovní výdaje, nákup tisku, školení, kancelářské potřeby - papír, náplně do do tiskárny apod Rozhlas místní výdaje na údržbu obecního rozhlasu,koncesionářské poplatky za rozhlas (ČR) a televizi (ČT) 3349 Sdělovací prostředky - obecní noviny mzdové prostředky pro redakční radu; výdaje na výtisk obecních novin 3399 Ostatní záližitosti kultury mzdové výdaje, výdaje na zajištění služeb dle plánu kulturních akcí předložené kulturní a sportovní komisí starosta obce + materiální výdaje obecního úřadu (nákup blahopřání pro jubilanty v obci, ) Dětské hřiště - ostatní zájmová činnost revize vybavení na stávajícím dětském hřišti (je poviná každoročně), nákup materiálu pro údržbu a opravy 3612 Bytové hospodářství výdaje na materiál-převážně stavební pro běžnou údržbu a drobné opravy obecních domů, výdaje na zálohové platby za spotřebu vody, plynu, el.energie, výdaje na poštovní poplatky (hlavně za služby SIPO) výdaje na služby = např.kontroly,prohlídky-elektro,komíny,plynová zařízení, výdaje za dodavatelské služby výdaje na opravy a udržování - jedná se o běžné opravy menšího rozsahu vykonané vlastními zaměstnanci nebo dodavatelsky,

7 a plánovanou opravu větší rozsahu - rekonstrukce další 1b.j. v čp.164 v přízemí (mimo plynofikace-tato je zahrnuta v investicích), a výměnu oken v čp.31 - na tyto akce je vyčleněna celková částka 300 tis.kč 3613 Nebytové hospodářství výdaje na drobné opravy v nebytových prostorách obce 3631 Veřejné osvětlení výdaje na nákup elektro materiálu; běžnou údržbu a opravy vedení VO, spotřebu el.energie, pronájem a údržbu vánočního osvětlení; 3632 Pohřebnictví jedná se o výdaje pro případ, že zemře občan na katastru obce, tento nemá nebo nelze zjistit žádné pozůstalé, kteří by zajistili pohřeb. Obec je v takovém případě podle zákona o pohřebnictví povinna výdaje na pohřeb takového občana uhradit Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené nákup pracovních nástrojů a nářadí pro pracovníky údržby obce,nákup materiálu - převážně stavebního pro práce při údržbě veškerých veřejných ploch v obci, výdaje na spotřebu vody, plynu, elektrické energie v zázemí údržby v domě čp.31 nákup PHM pro nákladní automobil, traktor a pracovních strojů (např.sněhová fréza, motorová plia, apod.), nákup technických plynů a výdaje za pronájem lahví pro technické plyny (svařování), nákup dodavatelských služeb - např. geodetické práce - zaměřování pozemků určených k prodeji, zpracování znaleckých posudků k ocenění majetku obce, platby za technické kontroly; výdaje na opravy a udržování veřejných ploch provedené vlastními pracovníky nebo dodavatelsky, výdaje na kolkovné za poplatky za vklady do katastru nemovitostí, výdaje na platby daní z převodu nemovitosti při prodeji obecního majetku. V návhu je zahrnut výdaj na vyplacení "cílové prémie" v celkové výši 200 tis.kč za splnění podmínek sjednaných v kupní smlouvě na prodej obytného domu čp.114 v Kubátově ulici Sběr a svoz nebezpečných odpadů výdaje na odvoz a likvidaci nebezpečných odpadů v obci - povinně 2x ročně 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů výdaje na odvoz a likvidaci komunálního odpadu z domácnosti (popelnic) 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů výdaje na odvoz a likvidaci odpadů z odpadkových košů na veřejných plochách a odvoz velkoobjemového kontejneru na netříděný objemný komunální odpad 3725 Využívání a zněškodňování komunálních odpadů výdaje na odvoz a recyklaci tříděných odpadů, - kontejnery plast,sklo,papír návrh předpokládá, že v druhé polovině roku bude přidána další komodita - BIO odpad z domácností 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň zahrnuje případné mzdové výdaje na pracovníky VPP hrazené z rozpočtu obce (výdaje hrazené Úřadem práce budou řešení rozpočtovým, opatření až na základě skutečných příjmu a výdajů) výdaje na vybavení pracovníků "Veřejně prospěšných prací" pracovními oděvy a pomůckami, výdaje na nákup materiálu souvisejícího s veřejnou zelení (tráva, hnojiva) a její údržbou; výdaje na nákup PHM pro pracovní stroje zajišťující údržbu veřejné zeleně (sekačky, motorové kosy), výdaje dodavatelské služby- např. odborná posouzení zeleně; výdaje na opravy a udržování - např.prořezání / kácení stromů (kde obec nemůže využít vlastní pracovníky) Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny výdaje na nákup materiálu pro odvrácení škod při prudkém tání sněhu, bleskové povodni apod. (protipovodňová opatření) (pytle, písek) 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek výdaje na činnost městské policie Osek v obci dle veřejnoprávní smlouvy 5512 Požární ochrana - dobrovolná část mzdové výdaje - odměna pro členy zásahové jednotky za výjezd + výdaje na refundace mezd členů jednotky při účasti na školení SDH, výdaje na nákup nového a obnovu stávajícího vybavení potřebného pro zásahy jednotky výdaje na spotřebu vody, plynu a el.energii v hasičské zbrojnici, nákup pohonných hmot, telefonní poplatky, výdaje na pojištění zásahové jednotky, výdaje na školení členů zásahové jednotky (např. práce s motorovou pilou), platby za technickou kontrolu, výdaje na údržbu vozidla a údržbu hasičské zbrojnice.

8 6112 Zastupitelstva obcí výdaje na odměny členů zastupitelstva a členů výborů zastupitelstva z řad občanů (15 tis.kč), výdaje na školení členů ZO, výdaje na pohoštění 6171 Činnost místní správy mzdové výdaje a zákonné pojištění zaměstnavatele (návrh zahrnuje rozšíření počtu pracovníků úřadu od ) výdaje na zajištění pitného režimu všem pracovníkům obce (povinnost dle n.vl.361/2007 Sb.), výdaje na pracovní oděvy a pracovní pomůcky pro stálé zaměstnance obce (údržba), výdaje na nákup tisků (noviny, zákony a komentáře, vzory podání, apod.), nákup materiálu určeného pro spotřebu - např. náplně do tiskáren, úklidové prostředky, papír, obálky, tiskopisy apod.; výdaje na spotřebu vody, el.energie a plynu v celém objektu obecního úřadu a v objektu garáže (spojeno); výdaje na nákup majetku - 2x monitor (výměna-nesplňuje předpis o ochraně zdraví zaměstnance - vl.n.361/2007 Sb.), 1x černovílá tiskárna (výměna-stáří 10let), regály pro archiv ; výdaje na nákup PHM pro OA Peugeot, poštovní poplatky, telefonní poplatky a poplatky za internet, poplatky za pronájem - rohože v budově OÚ, právní a poradenské služby, výdaje na školení (např.bezpečnost práce) a vzdělávání zaměstnanců (povinné dle zákona o úřednících - doplňování znalostí), výdaje na dodavatelské(neinvestiční) služby/práce (např.softwarové služby); opravy a údržba kancelářské a výpočetní techniky + opravy a údržba budovy a nádvoří obecního úřadu (např. údržba prostor archivu - výměna lina, malování kanceláře-podatelna). Výdaje na členské příspěvky ve sdruženích - Severočeské sdružení měst a obcí, Euroregion krušnohoří, Sdružení místních samospráv, Mikroregion Stropník. Poplatky za činnosti zajištěné dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy v rámci přenesené působnosti - přestupky (Město Duchcov), Rezerva - vytvořena pro krytí výdajů na neinvetiční náklady na žáky ZŚ Litvínov (předpoklad 15tis.Kč - po zjištění nároku bude řešeno rozpočtovým opatřením a potřebné finance budou z rezervy přesunuty na par.3113 pol.5321) Příjmy a výdaje z finanční operací - bankovní poplatky Výdaje na bankovní poplatky - za vedení účtů a internetové bankovnictví, převody hotovosti z účtu do pokladny 6320 Pojištění funkčně nespecifikované výdaje na pojištění majetku obce, včetně pojištění automobilu, na pojištění odpovědnosti 6402 Finanční vypořádání minulých let vratka nevyčerpaných dotací z r volby do Poslanecké sněmovny (8tis.Kč), volby do Zastupitelstva obce (7tis.kč) sčítání lidu - příprava (4 tis.kč) - vrácení prostředků v následujícím roce probíhá vždy při vypořádání se státním rozpočtem (toto obec nemůže ovlivnit a prostředky nemůže vrátit dříve) Ostatní činnosti členský příspěvek Sdružení místních samospráv Zlín KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - STRUČNÝ POPIS 3421 Dětské hřiště - ostatní zájmová činnost 6121 víceúčelová sportovní plocha na p.p.č. 131/1 kú.háj/asfalt.plocha u fotbalového hřiště/ (100tis.Kč) 6121 odpočinková plocha s hracími prvky Domaslavice (100tis.Kč) 3612 Bytové hospodářství plynofikace 1 b.j. v čp.164 (přízemí) 3635 Územní plánování 6119 nové zpracování celého územního plánu obce 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené 6130 nákup pozemků do majetku obce KOMENTÁŘ k návrhu financování rozpočtu obce na rok 2011 Návrh rozpočtu předpokládá, že obec na dofinancování (zajištění) své výdajové části použije vlastní finanční prostředky ze zůstatku hospodaření z minulých let (tj. zůstatky na účtech k )

9 IV. Rozpis závazných ukazatelů rozpočtu Závazné ukazatele rozpočtu obce Háj u Duchcova pro rok 2010 A) Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím 529 v tis.kč v tis.kč 1. Mateřská škola Háj u Duchcova 529 příspěvek obce na provoz 460 dotace ze státního rozpočtu na školství 69 B) Finační vztahy k organizační složkám obce Obecní knihovna Háj u Duchcova 70 provozní výdaje celkem Zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Háj u Duchcova 152 provozní výdaje celkem 152 C) Finanční vztahy ke třetím osobám : neinvestiční transfery na zabezpečení povinné školní docházky 985 (příspěvkové organizace) Město Osek - základní školy 730 Město Hrob - základní školy 150 Město Duchcov - základní školy 35 Město Teplice - základní školy 70 Město Litvínov - základní školy neinvestiční transfery na zajištění výkonu přenesené působnosti 3 ( uzavřeny veřejnoprávní smlouvy) Město Duchcov - přestupky 3 Město Duchcov - ochrana přírody neinvestiční transfery na zajištění činnosti městské policie 130 ( uzavřena veřejnoprávní smlouva) Město Osek neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 16 Dobrovolné sdružení obcí "Mikroregion Stropník" 6 Sdružení místních samospráv ČR 4 Euroregion Krušnohoří 4 Severočeské sdružení obcí neivestiční transfery cizm příspěvkovým organizacím 7 Ústav sociální péče Háj u Duchcova 7 neinvestiční účelová dotace pro soutěž "Hájský kohout 2011" D) Ostatní finanční vztahy ke třetím subjektům TJ SOKOL Háj u Duchcova, zastoupené statutárním zástupcem 15 panem Václavem Křížem ( občanské sdružení) - neinvestiční dotace na údržbu hřiště Sdružení dobrovolných hasičů Háj u Duchcova, 34 zastoupené statutárním zástupce paní Ivou LINKOVOU ( občanské sdružení) - neinvestiční dotace na uspořádání soutěže 25 mladých hasičů "O pohár obce" - neinvestiční dotace na vybavení oddílu mladých 9 hasičů - nákup nových přileb

10 V. Rozpis plánovaných investic obce v rozpočtu obce INVESTICE SCHVÁLENÉ V ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 Název investice Celkem Běžný rok ZO Zdroje financ. Dětské hřiště A Vlastní Plynofikace 1 bytu v přízemí v čp A Vlastní Územní plán obce - nové zpracování A Vlastní Náves studie + stavba 0 0 A Vlastní Pozemky - nákup A Vlastní

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014.

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce

Více

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 360 000 0 1112 Daň z

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

PŘÍJMY CELKEM 13644,8. I. Příjmová část

PŘÍJMY CELKEM 13644,8. I. Příjmová část (před projednáváním v ZO) N Á V R H Rozpočtu obce Háj u Duchcova na rok 2013 v tisících Kč I. Příjmová část paragraf položka Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků

Více

KEO-W / Uc19s. Pol: Investiční přijaté transfery ze státních fondů Silnice Borek ,00

KEO-W / Uc19s. Pol: Investiční přijaté transfery ze státních fondů Silnice Borek ,00 roku 2014 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 870 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 20 000,00

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k Rozpočtové opatření č. 3/2015 k 30. 4. 2015 Paragraf Položka Příjmy: Schválený Rozpoč. Rozpoč. Rozpočet Čerpání 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 800000 800000 279693 0 1112 Daň z

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Schválený rozpočet roku 2016 zpracováno strana: 1 / 10

Schválený rozpočet roku 2016 zpracováno strana: 1 / 10 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních 1 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

OBEC ROKYTNO Rozpočet na rok 2017

OBEC ROKYTNO Rozpočet na rok 2017 OBEC ROKYTNO Rozpočet na rok 2017 Závazné ukazatele Celkové příjmy Celkové výdaje Saldo hospodaření financování Rozpis financování splátky půjček zapojení přebytku 11 069 512 Kč 14 976 380 Kč -3 906 868

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu ,00. Org: 1953 VPP Pecháček ,00

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu ,00. Org: 1953 VPP Pecháček ,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 2 697 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Přehled o plnění rozpočtu k

Přehled o plnění rozpočtu k Přehled o plnění rozpočtu k 31.10.2018 ROZPOČET PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 1111 požitků 2 936 000,00 2 936 000,00 2 435 815,52 1112 daň z příjmů fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013 (v Kč)

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013 (v Kč) SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2013 (v Kč) Příjmy v Kč: OD PA POL: Rozpočet 2013: Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 1111 2 400 000 Daň z příjmu FO ze samostatné výděleč.činnosti 1112 150 000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017 Příjmy:

Návrh rozpočtu na rok 2017 Příjmy: Návrh rozpočtu na rok 2017 Příjmy: Třída 1 - daňové příjmy: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti Daň z příjmů fyzických osob - srážková daň

Více

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Rozpočet příjmů Paragraf Položka Název Částka 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 400000,- 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.v.č. 20000,-

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2010 obce Lichoceves (k projednání na zasedání ZO ) PŘÍJMY

Návrh závěrečného účtu za rok 2010 obce Lichoceves (k projednání na zasedání ZO ) PŘÍJMY Návrh závěrečného účtu za rok 2010 obce Lichoceves (k projednání na zasedání ZO 22.3.2011) PŘÍJMY Položka Par. skupina Schválený rozpočet (Kč) Rozpočet po opatření č. 3 (Kč) Změna v průběhu roku Plnění

Více

Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu ,00 Org: 3723 Intenzifikace třídění odpadů M ,00

Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu ,00 Org: 3723 Intenzifikace třídění odpadů M ,00 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních po 1 792 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 950 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 870 000,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti

Více

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel %čerpání

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel %čerpání Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 září Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel %čerpání 0 1... Daňové a ostatní příjmy celkem z toho: 1111 DPFOZČ 13 230 000,00

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

. Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 listopad Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel

. Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 listopad Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel . Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 listopad Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel %čerpání 0 1... Daňové a ostatní příjmy celkem z toho: 1111 DPFOZČ 13

Více

Příjmy z pronájmu bytů ,00. Org: ,00. Org: ,00

Příjmy z pronájmu bytů ,00. Org: ,00. Org: ,00 roku 2013 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 5 004 000,00 0000 0000 1112 00000000 Daň

Více

000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 000 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 000 Daň z příjmů právnických osob

000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 000 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 000 Daň z příjmů právnických osob strana: 1 / 9 P Ř í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 0000 0000 1112 000000000 0000 0000 1113 000000000 0000 0000 1121 000000000 0000 0000 1122 000000000 0000 0000

Více

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: ,00 roku 2012 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 2 450 000,00 0000 0000 1112 00000000 Daň

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 2 270 1112 DPFO ze závislé činnosti 50 1113 DPFO vybírané srážkou 190 1121 DPPO 1 800 1122 DPPO za

Více

Návrh rozpočtu roku 2018

Návrh rozpočtu roku 2018 roku 2018 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 800 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Rozpočet obce Velichov pro rok 2015 - podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Obec Velichov, Velichov 13, IČ 00255122 Text SU AU Položka Paragraf Uz Org Návrh 2015 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

Více

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne : Starosta obce : ing.václav Kopačka I. PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu

Více

Rozpočet na rok celkem Celospolečenské funkce lesů SU-AU Org. Par. Položka UZ Popis Kč

Rozpočet na rok celkem Celospolečenské funkce lesů SU-AU Org. Par. Položka UZ Popis Kč Rozpočet na rok 2015 I.Příjmy 681 1111 daň z příjmů fyz. osob ze zav. činnosti 770 000,00 681 1112 daň z příjmů fyz. osob ze sam. činnosti 140 000,00 681 1113 daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel %čerpání 0 1... Daňové příjmy celkem z toho: 66 275 000,00 66 275 000,00 1111 DPFOZČ

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel %čerpání 0 1... Daňové a ostatní příjmy celkem z toho: 1111 DPFOZČ 13 230 000,00

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. roku 2014 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 710 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Hospodaření obce ke dni

Hospodaření obce ke dni Hospodaření obce ke dni 31.12.2015 PŘÍJMY Schválený Skutečnost Plnění Tř. 1 - Daňové příjmy: popř. upravený čerpání v % rozpočet Daň z příjmů fyz.osob ze závislé čin. 1 600 000,00 Kč 1 721 840,92 Kč 107,62

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 708 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2018

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2018 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2018 PŘÍJMY ODPA POL ÚZ ORG POPIS ČÁSTKA v tis. Kč Daňové příjmy 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 69 1341 Poplatek ze psů 43 1342 Poplatek za

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Daň ze závislé činnosti , Daň z příjmů fyz.osob z kapit.

Daň ze závislé činnosti , Daň z příjmů fyz.osob z kapit. 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň ze závislé činnosti 925 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 36 000,00 0000

Více

Přehled o plnění rozpočtu k

Přehled o plnění rozpočtu k Přehled o plnění rozpočtu k 31.12.2017 ROZPOČET PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 1111 požitků 2 100 000,00 2 675 936,46 2 675 936,46 1112 daň z příjmů fyzických

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2013 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 550000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických osob z

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ 239046 Příjmová část: Paragraf Položk Org. ÚZ MD D Text 1111 700000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 150000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné

Více

Rozpočet příjmů na rok 2018: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2018: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2018 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2018: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 5 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00 roku 2016 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 600 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 roku 2018 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 800 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019 Název a sídlo vykazující jednotky : Obec Čakov Čakov 19, 37384 Dubné IČ 00581216 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY PŘÍJMY PŘÍJMY PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých n 1 200,00 Org: ,00

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých n 1 200,00 Org: ,00 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních po 4 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,5

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,5 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 12/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 3 524 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 234 1113 daň srážková 270 309 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 265 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 PŘÍJMY OBSAH POLOŽKA ČÁSTKA daň z příjmu fyz.osobze závislé činnosti 1111 1 800 000,00 Kč daň z příjmu fyz.osob z samostatné výdělečné činnosti 1112 30 000,00

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 Rozpočet příjmů na rok 2014 Třída Položka Text Částka 1 1 Daňové příjmy obce celkem 1 505 000,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 300 000,00 1112 Daň z

Více

Město Sezemice. HOSPODAŘENÍ MĚSTA SEZEMICE k Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne usn.

Město Sezemice. HOSPODAŘENÍ MĚSTA SEZEMICE k Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne usn. Město Sezemice HOSPODAŘENÍ MĚSTA SEZEMICE k 31.03.2017 Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne 06.06.2017 usn. č Z/23/2/2017 Přijaté usnesení: Zastupitelstvo města Sezemice dle 15 zákona 250/2000

Více

Obec ÚTUŠICE IČ:

Obec ÚTUŠICE IČ: Rozpočet na rok 2016 Obec ÚTUŠICE třída 1 Daňové příjmy 7 722 100 třída 2 Nedaňové příjmy 1 958 200 třída 4 Přijaté transfery 119 200 PŘÍJMY CELKEM 9 799 500 třída 5 Běžné výdaje 5 545 300 třída 6 Kapitálové

Více

ROZPOČET OBCE VÁŽANY NAD LITAVOU NA ROK 2006

ROZPOČET OBCE VÁŽANY NAD LITAVOU NA ROK 2006 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET OBCE VÁŽANY NAD LITAVOU NA ROK 2006 PŘÍJMY: v Kč třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb., - % podíl 0,003664) koeficient velikosti kategorie

Více

Schválený rozpočet Města Holýšova na rok 2018

Schválený rozpočet Města Holýšova na rok 2018 PŘÍJMY Schválený rozpočet Města Holýšova na rok 2018 název údaje v tis. Kč 1111 - Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 14 000,00 1112 - Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 400,00

Více

Rozpočet obce Habřina pro rok 2017

Rozpočet obce Habřina pro rok 2017 Rozpočet obce Habřina pro rok 2017 Závazný ukazatel je paragraf Příjmy Daňové příjmy ODPA POL Text Částka 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 720 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, Kraslice, IČ Návrh rozpočtu na rok 2007 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 3 178,00

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, Kraslice, IČ Návrh rozpočtu na rok 2007 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 3 178,00 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Návrh rozpočtu na rok 2007 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 20 0000 1111

Více

Daň z příjmů fyz.osob z kapitá , Daň z příjmů právnických osob ,00

Daň z příjmů fyz.osob z kapitá , Daň z příjmů právnických osob ,00 roku 2018 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 3 000 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.700.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,9 %

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,9 % Plnění rozpočtu za období 1-9/2010 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 250 1 382 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 200 412 1113

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 roku 2017 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 700 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

Příjmy celkem ,00. Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč

Příjmy celkem ,00. Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč Stránka 1 Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 505 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 10 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 56 000,00 1121

Více

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ,00 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyzických

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2018

Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2018 Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2018 Základní běžný účet Příjmy : rozpočet schválený upravený rozp.skl. 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti placená plátci 4 157 000,00 4 157 000,00 1112 Daň z příjmů FO

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Schválený Par Org Pol N+Z+Uz Popis rozpočet

P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Schválený Par Org Pol N+Z+Uz Popis rozpočet Obec Kašava R O Z P I S SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU roku: 2014 KEO 8.07b / Uc19s strana : 1 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Schválený Par Org Pol N+Z+Uz Popis rozpočet 0000 0000 0000 1111 000000000

Více

000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 000 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 000 Daň z příjmů právnických osob

000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 000 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 000 Daň z příjmů právnických osob KEO-W 1.11.23 /Uc19s strana: 1 / 8 PŘÍJMY- dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 0000 0000 1112 000000000 0000 0000 1113 000000000 0000 0000 1121 000000000 0000 0000 1122 000000000

Více

Návrh rozpočtu byl sestaven jako schodkový.

Návrh rozpočtu byl sestaven jako schodkový. byl sestaven jako schodkový. roku 2016 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 970 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 %

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 % Plnění rozpočtu za období 1-3/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 665 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

rozpočtové příjmy celkem ,00

rozpočtové příjmy celkem ,00 Rozpočet obce Drahotín pro rok 2016 Příjmy Závaznými ukazateli jsou paragrafy rozpočtové skladby 1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv. Činnosti a funkčních pož. 400 000,00 1112 daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČET MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017

ROZPOČET MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 ROZPOČET MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 PŘÍJMY OBSAH POLOŽKA ČÁSTKA daň z příjmu fyz.osobze závislé činnosti 1111 1 800 000,00 Kč daň z příjmu fyz.osob z samostatné výdělečné činnosti 1112 30 000,00 Kč

Více