7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13"

Transkript

1

2 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky Definice pojmů Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o laboratoři Identifikace laboratoře a důležité údaje Základní informace o laboratoři Zaměření laboratoře, úroveň a stav akreditace pracoviště Organizace laboratoře Spektrum nabízených služeb 5 7. Manuál pro odběry primárních vzorků Základní informace Požadavkové listy (žádanky) Ústní a telefonické požadavky na vyšetření (dodatečná a opakovaná vyšetření) 7.4 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku Pokyny pro odběr vzorku Obecné zásady odběrů na bakteriologii Obecné zásady odběrů na mykologii Obecné zásady odběrů na parazitologii Obecné zásady odběrů na sérologii Obecné zásady odběrů na molekulárně biologické metody 8 8. Preanalytické procesy v laboratoři Příjem žádanek a vzorků Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky 9 9. Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří Informace o formách vydávání výsledků, typy nálezů a laboratorních zpráv Změny výsledků a nálezů Způsob řešení stížností Hlášení epidemiologicky a klinicky závažných výsledků Konzultační činnost laboratoře, vydávání potřeb laboratoří Řízení neshod Rozdělení a typy neshod Postup při zjištění neshody Archivace a skartace Uchovávání zdravotnických záznamů a vzorků Skartační znaky Průběh skartačního řízení Uchovávání vzorků Související dokumenty Závěrečná ustanovení Přílohy /13

3 1. Úvodní ustanovení Tato organizační směrnice stanovuje a popisuje postupy předcházející provedení laboratorního vyšetření, požadavky na správný odběr materiálu, zásady manipulace s materiálem a pravidla zasílání materiálu do laboratoře. Dále poskytuje seznam prováděných vyšetřovacích metod a stanovuje postupy následující po vyšetření. 2. Účel Laboratorní příručka obsahuje informace o laboratoři Oddělení klinické mikrobiologie Pardubické krajské nemocnice, a.s. (dále jen PKN). Cílem je optimalizace spolupráce mezi žadatelem o vyšetření a laboratoří tak, aby vždy vedla k docílení správného výsledku vyšetření. Laboratorní příručka je sestavena v souladu s ČSN EN ISO Oblast platnosti Postupy a zásady stanovené touto organizační směrnicí jsou platné a závazné pro všechny zaměstnance Oddělení klinické mikrobiologie PKN a žadatele o námi poskytované služby. Za aktualizaci směrnice odpovídá úsek léčebně preventivní péče a referát řízení kvality. 4. Definice pojmů a zkratky 4.1 Definice pojmů Správce dokumentace osoba odpovídající za řízení dokumentu: tisk, uložení, distribuci, sledování revizí, stažení neaktuálních verzí a archivaci (viz OS_1_11_PKN Tvorba, vydávání a řízení dokumentů v PKN). 4.2 Zkratky PKN BM OKM biologický materiál Oddělení klinické mikrobiologie 5. Odpovědnosti a pravomoci Odpovědnosti a pravomoci jsou předmětem dalších vnitřních dokumentů Oddělení klinické biochemie PKN a v případě externích zadavatelů se postupuje dle jejich platných předpisů. 3/13

4 6. Informace o laboratoři 6.1 Identifikace laboratoře a důležité údaje Název organizace: Identifikační údaje: IČ: ; DIČ: CZ Statutární zástupce organizace: MUDr. Tomáš Gottvald, ředitel a člen představenstva Typ organizace: akciová společnost Adresa: Kyjevská 44, Pardubice Telefon: Fax: Internetové stránky: Základní informace o laboratoři Název pracoviště: Adresa: Vedoucí laboratoře: Okruh působnosti: Lékařský garant odbornosti 802: Analytický garant odbornosti 802: Lékařský garant odborností 804 a 822: Analytický garant odbornosti 804 a 822: Vrchní laborant: Manažer kvality: Oddělení klinické mikrobiologie Kyjevská Pardubice MUDr. Mgr. Eva Zálabská, Ph.D. Pro lůžková a ambulantní zařízení MUDr. Mgr. Eva Zálabská, Ph.D. MUDr. Lucie Bareková MUDr. Karel Mencl, CSc. MUDr. Karel Mencl, CSc. Petra Soukupová Mgr. Hana Hamplová Telefonní seznam: 3201 Primář 3202 Vrchní laborantka 3203 Laboratoř respiračních infekcí 3204 Laboratoř klinické mikrobiologie, ATB středisko 3205 Laboratoř diagnostiky enterálních nákaz 3206 Laboratoř venerických nákaz 3207 Laboratoř močových infekcí 3208 Laboratoř diagnostiky mykobakterií 3209 Laboratoř sérologie 3210 Laboratoř sérologie 3211 Laboratoř mykologie 3214 Příjem materiálu 3216 Sestra pro kontrolu infekcí Mimo pracovní dobu: pouze v urgentních případech (ATB středisko, primář) ová adresa: 6.3 Zaměření laboratoře, úroveň a stav akreditace pracoviště Laboratoř provádí základní a specializovaná vyšetření v oborech lékařská mikrobiologie, lékařská mykologie a lékařská parazitologie. Součástí laboratoře je antibiotické středisko. 4/13

5 Součástí OKM je i pracoviště sestry pro kontrolu infekcí. Dále se podílí na výuce studentů Univerzity Pardubice. Laboratoř poskytuje tyto služby pro lůžkové i ambulantní specialisty a pro samoplátce. Laboratoř splňuje všechna nepodkročitelná minima požadovaná Společností pro lékařskou mikrobiologii. Laboratoř splnila všechny podmínky Auditu 2 dle NASKL a jí bylo uděleno Osvědčení o splnění podmínek Auditu 2 pro odbornost 802 lékařská mikrobiologie (NASKL). 6.4 Organizace laboratoře Umístění laboratoře Laboratoř je umístěna v budově č. 26 v areálu PKN. Materiál je přebírán v přízemí vedle hlavního vchodu do budovy. Provozní doba laboratoře Jednosměnný provoz se zajištěním víkendové pohotovostní služby. Po - So: Ne a státní svátky: Spektrum nabízených služeb Laboratoř provádí: základní a specializovaná bakteriologická vyšetření (kultivace a identifikace patogenu, stanovení citlivosti na antibiotika), včetně vyšetření na mykobakterie; základní mykologická vyšetření (kultivace a identifikace patogenu, stanovení citlivosti na antimykotika); základní parazitologická vyšetření; průkaz specifických protilátek proti infekčním agens; průkaz antigenů vybraných patogenů; průkaz nukleových kyselin vybraných patogenů; součástí laboratoře je antibiotické středisko. Laboratoř současně poskytuje: konzultační služby v oblasti lékařské mikrobiologie, mykologie, parazitologie a sérologie vyšetřovaných infekčních agens; konzultace v oblasti antibiotické terapie; logistické služby související s laboratorním vyšetřením (svoz materiálu, doprava výsledkových listů, dodávky vybraných odběrových potřeb a médií). Podrobný seznam nabízených vyšetření je k dispozici v Příloze č. 1 Odběr biologického materiálu (podrobné pokyny pro odběry na bakteriologii, mykologii, parazitologii a sérologii). 7. Manuál pro odběry primárních vzorků 7.1 Základní informace V laboratoři jsou prováděny odběry kožních šupin na mykologii, výtěry z uretry u mužů, vybrané odběry na parazitologické vyšetřeni (GRAHAM) a výtěry z krku a nosu. Všechny ostatní odběry jsou prováděny na klinických pracovištích. Dodržení níže uvedených pokynů je jednou z podmínek pro správné zpracování biologického materiálu a zaručuje správné stanovení a interpretaci výsledků laboratoří. 5/13

6 Při nedodržení uvedených pokynů může dojít ke zkreslení a chybné interpretaci výsledků, která může v důsledku vést k poškození pacienta nebo ke zbytečnému opakování odběru vzorků. Laboratoř má nastaveny mechanismy, jak tyto chyby eliminovat, avšak žádný z dosud známých mechanismů nezaručuje stoprocentní jistotu vyřazení chybně odebraných vzorků. 7.2 Požadavkové listy (žádanky) Na požadavkovém listu musí být povinně vyplněny základní identifikační znaky: Číslo pojištěnce - pacienta (rodné číslo, číslo pojistky u cizích státních příslušníků). Kód pojišťovny. Základní a další diagnózy pacienta. Datum narození a pohlaví pacienta v případě, že tato data nejsou jednoznačně určena číslem pojištěnce. Datum a čas odběru. Identifikace objednavatele (podpis a razítko, které musí obsahovat jméno lékaře, název zdravotnického zařízení, IČP a odbornost lékaře). Kontakt na objednavatele adresa, telefon, FAX. Identifikace osoby provádějící odběr (jméno a podpis). Požadovaná vyšetření k dodanému vzorku, resp. vzorkům. Postup při odmítnutí vzorku viz kapitola 8-2 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) vzorků. Postup při nesprávné identifikaci viz kapitola 8-3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky. 7.3 Ústní a telefonické požadavky na vyšetření (dodatečná a opakovaná vyšetření) Ze vzorků dodaných do laboratoře lze na základě ústní či telefonické dohody provést dodatečně vyšetření. Možnost dodatečného vyšetření je třeba vždy dohodnout s příslušným pracovníkem. Po dohodě je vždy třeba zaslat žádanku na dodatečná vyšetření. 7.4 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku V laboratoři jsou přijímány pouze řádně vyplněné žádanky a řádně označené vzorky biologického materiálu, které mají na štítku čitelně napsáno jméno a rodné číslo pacienta. Po kontrole přijatého materiálu a žádanky jsou identifikační znaky pacienta dle požadavkového listu zadány do laboratorního informačního systému (LIS). 7.5 Pokyny pro odběr vzorku Obecné zásady odběrů na bakteriologii: 1. Před zahájením antibiotické terapie (pokud je pacient léčen antibiotiky, vypsat na průvodní list jakými). 2. Za sterilních podmínek do sterilních souprav. 3. Odběr typické části (vločka hnisu, sputum ne sliny ), jen z postiženého místa. 4. Odběr provést ve vhodnou dobu (např. v období teplot). 5. Odeslat do laboratoře co nejrychleji. Transport při pokojové teplotě, doba by neměla přesáhnout 2 hodiny. 6. Odběry dle možností a potřeby opakovat. 6/13

7 7. Kontrolní odběry 48 hodin po ukončení antibiotické léčby. 8. Na průvodní list uvést: Kromě základní diagnózy vždy diagnózu, která se vztahuje k požadovanému vyšetření. Podrobný popis druhu materiálu (nestačí pouze punktát, stěr z rány apod.). Terapii antimikrobními preparáty. Údaj o trvání choroby (datum prvních příznaků apod.) a stručné klinické údaje. Podrobné pokyny pro odběry jsou uvedeny v Příloze č Obecné zásady odběrů na mykologii: 1. Před zahájením antimykotické terapie (pokud je pacient léčen antimykotiky, vypsat na průvodní list jakými). 2. Za sterilních podmínek do sterilních souprav. 3. Odběr typické části (jako pro bakteriologii). 4. Při odběru z volné kůže a kožních adnex provést před odběrem dekontaminaci ložiska pomocí 70 % čistého etylalkoholu a nechat dokonale oschnout. 5. Odeslat do laboratoře co nejrychleji. Materiál odebraný po pracovní době mikrobiologického oddělení uložit do chladničky při 4-8 C (s výjimkou hemokultur). 6. Odběry dle možností a potřeby opakovat. 7. Na průvodní list uvést: Kromě základní diagnózy vždy diagnózu, která se vztahuje k požadovanému vyšetření. Podrobný popis druhu materiálu lokalizace odběru (nestačí pouze punktát, stěr z rány, šupiny apod.). Terapii, imunosupresívy, cytostatiky, ionizačním zářením apod. a základní klinické údaje. Anamnestické údaje: - anamnéza cestovatelská (přesná data cesty, navštívená země). - anamnéza profesní (práce se zvířaty apod.). - anamnéza rodinná (domácí mazlíčci, chovatelství, apod.). 8. Transport při pokojové teplotě (15-30 C), doba by neměla přesáhnout 2 hodiny. Podrobné pokyny pro odběry jsou uvedeny v Příloze č Obecné zásady odběrů na parazitologii: 1. Odběr typické části pro požadované vyšetření. 2. Odběr provést ve vhodnou dobu (např. na vzestupu teplot, při průjmu apod.). 3. Odeslat do laboratoře co nejrychleji. Materiál odebraný po pracovní době Oddělení klinické mikrobiologie uložit při CHT. U bioptického materiálu dodat ve fyziologickém roztoku, pro delší transport ve fixační tekutině. 4. Odběry dle možnosti opakovat, a to 3x obden, u susp. amébózy až 10x po dvou dnech (pro vyloučení negativních fází parazita). 5. Na průvodní list uvést: Kromě základní diagnózy vždy diagnózu, která se vztahuje k požadovanému vyšetření a zda jde o opakované vyšetření. Anamnestické údaje: - anamnéza cestovatelská (přesná data cesty, navštívená země, provozovaná činnost, použitá chemoprofylaxe); - anamnéza profesní (práce se zvířaty apod.); - anamnéza rodinná (domácí mazlíčci, chovatelství, apod.). 7/13

8 Údaj o trvání choroby (datum prvních příznaků apod.) a stručné klinické údaje (včetně zásadních laboratorních výsledků např. KO+ dif., apod.). Údaje o případné terapii antiparazitiky i jinými léky. Podrobné pokyny pro odběry jsou uvedeny v Příloze č Obecné zásady odběrů na sérologii: 1. Srážlivá venózní krev - na každé jednotlivé vyšetření minimálně 2ml (každé další + 2ml), na jednu zkumavku maximálně 4 vyšetření. Další odebraný materiál uvedený v poznámce u daného vyšetření. 2. Odběr do zkumavky pro srážlivou krev. 3. U akutních infekcí vhodný odběr 2 vzorků v intervalu 2-3 týdny. 4. Odběry mimo pracovní dobu nechat 1 hodinu odstát při pokojové teplotě, poté uložit v chladničce (4-8 C). 5. Před odběrem pacient nesmí jíst tučná jídla, pít alkoholické nápoje. Při ranních odběrech se doporučuje, aby pacient vypil cca 0,25l vody nebo čaje. 6. Na průvodní list uvést: kromě základní diagnózy vždy diagnózu, která se vztahuje k požadovanému vyšetření a zda jde o opakované vyšetření. 7. Anamnestické údaje. Podrobné pokyny pro odběry jsou uvedeny v Příloze č Obecné zásady odběrů na molekulárně biologické metody 1. Před zahájením antibiotické terapie (pokud je pacient léčen antibiotiky, vypsat na průvodní list). 2. Za sterilních podmínek do sterilních souprav. 3. Odběr typické části (sputum ne sliny ). 4. Odběr provést ve vhodnou dobu (např. v období teplot). 5. Odeslat do laboratoře co nejrychleji (1-2 hodiny), případně uchovat při teplotě 4-8 C. 6. Stěry, tkáně v transportním médiu pro PCR, případně v malém množství (cca 0,75 ml) sterilního fyziologického roztoku. 7. Na průvodní list uvést: Kromě základní diagnózy vždy diagnózu, která se vztahuje k požadovanému vyšetření. Podrobný popis druhu materiálu. Terapii antimikrobními preparáty. Údaj o trvání choroby (datum prvních příznaků apod.). Vyznačit druh materiálu a stručné klinické údaje. Podrobné pokyny pro odběry jsou uvedeny v Příloze č Preanalytické procesy v laboratoři 8.1 Příjem žádanek a vzorků Materiál je laboratoří přijímán, tříděn a označen pro další preanalytické úpravy nebo analýzy. Identifikační údaje na žádance se musí shodovat s údaji na dodaném biologickém materiálu. Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla tvoří příjmení pacienta a číslo pojištěnce (rodné číslo), jinak je nutné materiál odmítnout (viz dále). Pokud je nádoba s biologickým materiálem označena pouze jménem pacienta a chybí další povinné identifikační údaje, může ji laboratoř přijmout za předpokladu, že je jednoznačně 8/13

9 připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta (přilepením, v uzavřeném obalu a podobně). 8.2 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Odmítnout lze: žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČP odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza) nebo obsahuje-li požadavek (požadavky) na vyšetření, které laboratoř neprovádí ani nezajišťuje; žádanku dospělého pacienta od zdravotnického subjektu s odborností pediatrie; žádanku muže od subjektu s odborností gynekologie (nenasvědčují-li specifikaci odběrů další údaje); žádanku ambulantního pacienta od subjektu s odborností lůžkového oddělení; žádanku dítěte pod 10 let věku od zdravotnického subjektu s jinou než pediatrickou specializací; žádanku s ambulantním razítkem u hospitalizovaných pacientů; žádanku nebo odběrovou nádobu znečištěnou biologickým materiálem; nádobu s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska nezaměnitelnosti dostatečný; nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení doporučení o preanalytické fázi; neoznačenou nádobu s biologickým materiálem; biologický materiál bez žádanky, nejedná-li se o dodatečný odběr vyžádaný laboratoří; nádobu s biologickým materiálem, kde nebylo zjevně postupováno podle doporučení o preanalytické fázi. 8.3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky Při nedostatečné identifikaci pacienta na biologickém materiálu není vzorek přijat k analýze. Odesílající subjekt obdrží informaci o odmítnutí nesprávně identifikovaného biologického materiálu. Při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance se kontaktuje odesílající oddělení. Nelze-li údaje doplnit, analýza se neprovádí. Chybí-li základní údaje o pacientovi, materiál není přijat k analýze. 9. Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří 9.1 Informace o formách vydávání výsledků, typy nálezů a laboratorních zpráv Laboratorní výsledky se vydávají v tištěné podobě a pro pacienty PKN jsou k dispozici i v nemocničním informačním systému. Výsledky lze zdravotnímu personálu sdělit i telefonicky. O telefonickém sdělení výsledku se provede záznam. Interpretovat výsledek může pouze lékař s příslušnou atestací. Výstup v LIS v podobě výsledkového listu obsahuje: název laboratoře, která výsledek vydala; jednoznačnou identifikaci pacienta (jméno, rodné číslo); název oddělení nebo jméno lékaře požadujícího vyšetření; datum a čas přijetí primárního vzorku laboratoří; datum a čas tisku nálezu; 9/13

10 nezaměnitelnou identifikaci vyšetření; výsledek vyšetření včetně jednotek měření tam, kde je to možné; biologické referenční intervaly tam, kde je to možné; v případě potřeby textové interpretace výsledků; jiné poznámky (označení vzorku v LIS, texty ke kvalitě nebo dostatečnosti primárního vzorku, které mohou nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek, atd.); identifikaci osoby, která autorizovala uvolnění nálezu. Pacientům (zákonným zástupcům) se jejich výsledkové listy vydávají, pokud je na požadavkovém listu lékařem písemně uvedeno, že výsledkový list si osobně vyzvedne pacient nebo jeho zákonný zástupce, případně je-li pacient plátcem vyšetření. Vyžaduje se prokázání totožnosti. Telefonicky se pacientům (zákonným zástupcům) výsledky nesdělují, pokud není tento požadavek uveden na žádance. Všechny výsledky jsou v laboratoři dostupné v elektronické formě, všechna data jsou archivována v LIS a na centrálním úložišti dat PKN. 9.2 Změny výsledků a nálezů Opravy protokolů (výsledkových listů) pořízených laboratorním informačním systémem lze provádět pro: identifikační část; výsledkovou část. Oprava identifikační části Opravou identifikace pacienta se rozumí oprava rodného čísla, změna pojišťovny a změna nebo významná oprava příjmení a jména pacientů před odesláním protokolu (výsledkového listu). Oprava se také týká všech změn příjmení (vdané ženy apod.). Oprava identifikace (čísla pojištěnce nebo příjmení a jména) se provádí buď při zadávání požadavků, nebo v rámci oprav databáze. Oprava pojišťovny se provádí po odmítnutí vyúčtování původně uvedenou zdravotní pojišťovnou. Oprava výsledkové části Opravou výsledkové části výsledkového listu se rozumí oprava (změna údajů) číselné nebo textové informace výsledkové části u těch výsledkových listů, které byly odeslány na klinická pracoviště Pod pojem opravy nepatří doplnění (rozšíření) textové informace k výsledkům! Opravu výsledků schvaluje vedoucí klinické laboratoře nebo jím pověřený pracovník. O každé změně výsledku se provede záznam: Nesprávný výsledek je nahrazen správným výsledkem a v komentáři k výsledkům je uvedeno: "Oprava výsledku ze dne.. Případně se uvede důvod změny. Pracovník provádějící změnu uvede své jméno. V případech, kdy změna může mít vliv na péči o pacienta, se změna telefonicky ohlásí. Jestliže nebyl protokol dosud odeslán, ale původní výsledek byl již telefonicky ohlášen, hlásí se změna telefonicky vždy, následuje odeslání protokolu opraveného. Tisk opraveného protokolu. Tato neshoda je zapsána do Knihy neshod a nápravných opatření. 10/13

11 9.3 Způsob řešení stížností Při stížnosti pacienta je postupováno dle OS_03_12_PKN. Vyřizování těchto stížností je v kompetenci Referátu pro komunikaci s veřejností. Písemnou stížnost doručenou na Oddělení postoupí vedoucí oddělení Referátu pro komunikaci s veřejností. Při ústní nebo telefonické stížnosti je vyhotoven záznam o této stížnosti a ten je postoupen na Referát pro komunikaci s veřejností. Vyřizování stížností, podaných zaměstnanci PKN a ostatními zdravotnickými pracovníky, je, s výjimkou drobných připomínek řešitelných okamžitě, věcí vedení laboratoře. Přijmutí stížnosti zdravotnického pracovníka Drobnou připomínku k práci laboratoře řeší okamžitě pracovník, který stížnost přijal, je-li to v jeho kompetenci. Jinak předává stížnost vedení laboratoře. Při zjevně neoprávněné stížnosti pracovník předává stížnost k řešení vedení laboratoře. Vyřízení ústní stížnosti zdravotnického pracovníka Jde-li o drobnou připomínku k práci laboratoře a lze ji vyřešit okamžitě, učiní se tak. Tento typ stížnosti se nezaznamenává. Závažnější stížnost, kterou lze vyřešit ihned, vyřeší pracovník, který stížnost přijal a ohlásí stížnost a její řešení vedení laboratoře, které stížnost a její řešení zaznamená do knihy stížností. Není-li možné vyřešit stížnost okamžitě, sdělí se návrh řešení a způsob odpovědi. Vyřízení písemné stížnosti zdravotnického pracovníka Písemnou stížnost řeší vždy vedení laboratoře, stížnost se zaznamenává do knihy stížností. Je-li možné stížnost vyřídit ihned, učiní se tak písemně. Není-li možné stížnost vyřešit ihned, navrhne se postup řešení. Stěžující si osobě je ihned písemně odesláno oznámení o registraci stížnosti se stručným vyjádřením o dalším postupu vyřizování stížnosti. 9.4 Hlášení epidemiologicky a klinicky závažných výsledků Epidemiologicky závažné výsledky jsou ve všední den hlášeny příslušné hygienické stanici. Epidemiologicky závažné výsledky získané během víkendové služby jsou hlášeny v pondělí bezprostředně po službě. Kopie hlášení je archivována, v případě telefonického hlášení je archivován záznam výsledku. Vybrané epidemiologicky závažné výsledky jsou dle aktuální epidemiologické situace a požadavků hlášeny ústavnímu epidemiologovi, případně epidemiologické sestře, kteří provedou další šetření. Klinicky závažné nálezy jsou hlášeny ošetřujícímu lékaři. O tomto hlášení je veden záznam. Laboratoří jsou hlášeny nálezy baktérií v primárně sterilních tělních tekutinách (s výjimkou moči a nálezu koaguláza-negativních stafylokoků v hemokulturách), nález všech klostridií (s výjimkou klostridií s neprokázaným toxinem ve stolici), nález antigenu legionell, současný nález IgG a IgM protilátek proti viru klíšťové encefalitidy a další nálezy dle posouzení lékaře. 11/13

12 9.5 Konzultační činnost laboratoře, vydávání potřeb laboratoří Konzultační činnost poskytují lékaři s alespoň první atestací v oboru. Konzultační činnost v metodické oblasti zajišťují i vysokoškoláci nelékaři s příslušnou atestací. O konzultaci je proveden záznam do LIS a ten je uchováván v LIS a na centrálním úložišti dat PKN. Konzultace je poskytována osobně nebo telefonicky na telefonních linkách: 3204 Bakteriologie (i během víkendové služby), ATB středisko 3208 Mykobakteriologie (pondělí až pátek) 3209 Sérologie (pondělí až pátek) 3211 Mykologie, parazitologie (pondělí až pátek) Mimo pracovní dobu, pouze v urgentních případech (ATB středisko, primář) 9.6. Řízení neshod Neshoda je definována jako odchylka od specifických požadavků na léčení, od předpisů, postupů činnosti a procesů ovlivňujících kvalitu. Je zaznamenána do Knihy neshod Rozdělení a typy neshod: a) Neshody externí - "před vstupem" - neshoda vznikne na klinickém oddělení: např. neoznačení či špatné označení materiálu, chybný odběr, špatné transportní médium, záměna materiálu apod.; - k neshodě dojde v průběhu transportu biologického materiálu: např. znehodnocením, poškozením obalu, záměnou či ztrátou biologického materiálu. b) Neshody interní - "po vstupu" - tj. na Oddělení klinické mikrobiologie - chybné označení pořadovým číslem; - chybné laboratorní zpracování; - záměna materiálu Postup při zjištění neshody: V případě zjištění neshody se tato zaznamená do knihy neshod a předá k šetření odpovídajícímu pracovníkovi. O tom, že se jedná o neshodu, rozhoduje: Lékař - interní a externí neshoda; Laborantka - externí neshoda; Zdravotní sanitář - externí neshoda. 10. Archivace a skartace 10.1 Uchovávání zdravotnických záznamů a vzorků Zdravotnické záznamy se uchovávají v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci v Příloze č. 2, čl. 2 s názvem skartační lhůty Skartační znaky 12/13

13 1. Skartační znaky (S, V) vyjadřují hodnotu zdravotnické dokumentace a označují, jak se zdravotnickou dokumentací po uplynutí skartační lhůty ve skartačním řízení naloží. Skartační znak S označuje zdravotnickou dokumentaci, která se po uplynutí skartační lhůty navrhne ke zničení, V označuje zdravotnickou dokumentaci, jejíž hodnotu nelze v okamžiku vzniku určit. 2. Skartační lhůta zdravotnické dokumentace může být prodloužena vždy nejméně o 5 let, pokud je zdravotnická dokumentace nebo její část nadále potřebná k zajištění zdravotní péče Průběh skartačního řízení 1. Skartační řízení se zahajuje u zdravotnické dokumentace, jejíž skartační lhůta uplynula. 2. Zdravotnická dokumentace se podle označení skartačními znaky rozdělí do skupiny V a do skupiny S. 3. U zdravotnické dokumentace skupiny V posoudí vedoucí zdravotnický pracovník zdravotnického zařízení nebo vedoucí zdravotnický pracovník oddělení zdravotnického zařízení, které zdravotnickou dokumentaci vede, nebo jimi určený zdravotnický pracovník, která část bude navržena k posouzení ve skartačním řízení a které části bude prodloužena skartační lhůta Uchovávání vzorků Biologický materiál je na pracovišti uchováván i po provedení vyšetření. Biologický materiál zaslaný k analýze je skladován 24 hodin. Výjimkou je situace, kdy je zpracován celý beze zbytku (vybrané výtěry atd.). Klinicky závažný materiál je skladován minimálně 72 hodin. Séra pro sérologické metody jsou skladována 1 měsíc. Izolovaná DNA je pro další analýzy skladována 1 měsíc. 11. Související dokumenty Záznamy: Příslušné vnitřní záznamy Pardubické krajské nemocnice, a.s. Související dokumentace: Příslušné vnitřní dokumenty Pardubické krajské nemocnice, a.s. 12. Závěrečná ustanovení Nabytím platnosti této směrnice současně pozbývá platnost Organizační směrnice OS_12_12_PKN_53_1, Laboratorní příručka Oddělení klinické mikrobiologie Pardubické krajské nemocnice, a.s. ve verzi Přílohy Příloha č. 1: Odběr biologického materiálu Příloha č. 2: Seznam základních výkonů u vybraných vyšetření 13/13

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie CGOP, s.r.o. Laboratoř patologické Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: Laboratorní příručku kontroloval: Laboratorní příručku schválil: MUDr. Judith Suchomelová Vedoucí laboratoře

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D Jiřího Dimitrova 1619 356 01 Sokolov R E K L A M A Č N Í Ř Á D 0. Obsah 0. OBSAH... 1 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 1.1. CÍL... 1 1.2. PLATNOST... 2 2. ROZSAH A PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI ZA VADY... 2 2.1 NEDOSTATKY

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 9. Počet stran: 16 Datum vydání: 01.02.2015 Platnoost od: 01.02.2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr. Pavel Sauer,

Více

D Preanalytické procesy v laboratoři

D Preanalytické procesy v laboratoři D Preanalytické procesy v laboratoři D.1 Příjem žádanek a vzorků Ke každému vzorku musí být přiložena patřičná dokumentace (žádanka)-viz C-2 Požadavkové listy. Příjem vzorků se provádí na příjmovém pracovišti,

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace 1. Účel Tato směrnice stanovuje závazná pravidla pro tvorbu řízené dokumentace systému kvality. Vymezuje pravomoci a odpovědnosti pracovníků zajišťujících

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

385/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o zdravotnické dokumentaci

385/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o zdravotnické dokumentaci 385/2006 Sb. VYHLÁŠKA o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 67b odst. 19 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 285/2002 Sb. a zákona č. 225/2006

Více

Příloha č. 1 HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Příloha č. 1 HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB Hlášení pořizuje v rozsahu dostupných údajů a předává místně příslušnému orgánu ochrany

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 příprava materiálu - Odběr do...) srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25

Více

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01 III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze 2.01 říjen 2014 Obsah A 01 Předmluva... 4 B 01 Identifikace právního subjektu FN Hradec Králové... 5 B 02 Identifikace

Více

Přijímání, evidence a vyřizování stížností

Přijímání, evidence a vyřizování stížností Účinnost od: 1. 4. Revize: 1x za 3 roky Rozsah působnosti: Všechna pracoviště, všechny pracovní pozice Obsah 1 Účel a předmět... 2 2 Pojmy a zkratky... 2 2.1 Pojmy... 2 2.2 Zkratky... 2 3 Související interní

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Je-li při vyšetření nalezena významně patologická hodnota bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM Pavel Čermák Thomayerova nemocnice Praha - Krč Úkoly na rok 2012 Vytvoření seznamu přístrojů Doplnění podkladů pro kalkulaci Možná úprava některých stávajících výkonů?? Revize pracovních časů u všech výkonů

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ MANUÁL Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2009 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. Název organizace: Domov Korýtko, příspěvková organizace 2. Důvod a způsob založení: Domov poskytuje své služby

Více

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15 CYTOGENETICKÁ LABORATOŘ Zpracovatel: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Přezkoumal a schválil: Prof.Kyra Michalová, DrSc. Podpis: Garant dokumentu: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Platnost od: 1.4.2008

Více

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu C 16 Zásady odběrů biologického materiálu Odběrovou soupravu tvoří dva vatové tampony, zkumavka s virologickým odběrovým médiem a záznamová karta. Odběrové médium se uchovává v mrazničce při teplotě 20

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice č. 34/012 Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností Obsah 1. Úvod...2 1.1. Použité zkratky...2 1.2. Základní

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2013 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Evid. značka: Identifikace: Identifikace výtisku: Rozdělovník: Nahrazuje:

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem www.zuusti.cz Podnikatelské fórum - Zdravotnictví a balneologie Ústí nad Labem 21. září 2015 Územní působnost Výkonná centra Centrum imunologie a mikrobiologie

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratorní příručka Strana: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A - Úvod Tato laboratorní příručka má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci snaší laboratoří a jako informativní materiál o poskytovaných službách.

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

S T A T U T a pracovní postupy Etické komise společnosti Fresenius Medical Care DS, s.r.o.

S T A T U T a pracovní postupy Etické komise společnosti Fresenius Medical Care DS, s.r.o. V souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění a vyhláškou MZ ČR a MZe ČR č. 226/2008 Sb., kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací

Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací Starosta města Rejštejn vydal v souladu s 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace Oddělení patologie Strana: 1 Signatura : PJ_PAT_02 Datum vydání : 28.5.2015 Soubor : PJ_PAT_02.doc Výtisk č.: 1 Počet výtisků: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ PATOLOGIE Husova 2624, Havlíčkův Brod,

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Číslo jednací: SZSOs/3540/2014 Zpracovala: RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D. Účinnost: od 1. 1. 2015 OBSAH 1 Povinnost školy

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Den podání žádosti 1. Žadatel: příjmení jméno (křestní) 2. Datum narození: den,

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o.

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o. , Verze: 02 Datum vydání: 19.02.2012 Datum účinnosti: 19.02.2012 Zrušovací ustanovení: nahrazuje verzi 01 ze dne 1.8.2011. Počet stran: 11 Zpracoval Schválil Jméno Marcela Princová MUDr. Ivan Princ Funkce

Více

INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb.

INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb. I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 Braník INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle

Více

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. 1) Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, 460 05 Liberec 2) Důvod a způsob založení: poskytování vzdělávání a výchovy žáků, příspěvková

Více

Metodika pro pořizování a předávání dokladů

Metodika pro pořizování a předávání dokladů Metodika pro pořizování a předávání dokladů pro komunikaci mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami Verze 6.2 Doplněk č. 21 textu metodiky Upravené znění na základě výsledků projednání

Více

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

P 02 Laboratorní příručka

P 02 Laboratorní příručka P02 Laboratorní příručka Výtisk číslo: 1 Vydání: 3 Počet stran: 15 P 02 Laboratorní příručka Platnost končí dne 31. 12. 2013 Zpracoval Schválil Jméno MVDr. Dag Rejthar Marta Křížová Podpis Datum 14.10.2011

Více

Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie

Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie Koncepce oboru lékařské mikrobiologie (doporučený návrh) na stránkách MZ ČR: http://www.mzcr.cz/print.php?clanek=441 Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie Společný materiál Společnosti epidemiologie

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Dle 44, odst. 2, zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Kvalitní zdravotní péče s tradicí

Kvalitní zdravotní péče s tradicí Kvalitní zdravotní péče s tradicí Svitavská nemocnice je akreditovanou nemocnicí a je jedním z pilířů akutní zdravotní péče v Pardubickém kraji Vedení nemocnice se dlouhodobě soustřeďuje na zlepšování

Více

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189 BIOLAB Praha, k.s. AeskuLab Brno Bieblova 22 Brno, okres Brno-město, PSČ 613 00 Výtisk č.: 01 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 vzorků dle ČSN EN ISO 15189 Datum vydání: 3.7.2015 Datum účinnosti: 3.7.2015

Více

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře CGOP, s.r.o. Cytologická laboratoř Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: MUDr. Alena Beková, M.I.A.C. Vedoucí cytologické laboratoře Podpis: Laboratorní příručku kontroloval:

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb Č.j.: KHSV/ 16258/2014/JI/Ř/Říha Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

P 02 Laboratorní příručka

P 02 Laboratorní příručka Výtisk číslo: 1 Vydání: 4 Počet stran: 14 P 02 Laboratorní příručka Poslední revize dne 28. 7. 2015 Zpracoval Schválil Jméno MUDr. Jiří Voženílek MUDr. Jiří Voženílek Podpis Datum 28.7.2015 28.7.2015 P

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Místní komunikace v Mirkovicích

Místní komunikace v Mirkovicích Obec Mirkovice Mirkovice 19 382 32 Velešín IČ: 002 46 000 Zadávací dokumentace v rámci zakázky Místní komunikace v Mirkovicích v souladu s pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace

Více

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření NASKL - Audit I E. Fenclová, J. Sedláková Dne 2. května 2007 absolvovalo pracoviště Oddělení klinické biochemie a hematologie Oblastní nemocnice v Kladně Audit I od NASKL. Proč audit NASKL? Rozhodly 2

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014 Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 3/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.2.2014 Směrnice

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky Krycí list Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky Dodání automatického systému pro hemokultivaci bakterií včetně hemokultivačních nádobek VZ ev. č. 60024675 Zadavatel ÚSTAV

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/ 11 669 02 Znojmo ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZVOLTE POŽADOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0103 rev.00 Svolávání EK, jednání EK, dohody mezi EK a PZS, požadované dokumenty, vydávání stanoviska, program jednání, administrativní

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie LABORATORNÍ PŘÍRUČKA verze 3 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Platnoist od: 11.11.2014 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. ZLÍN ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka

Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Informace o laboratoři...4 3.1 Základní informace...4 3.2 Zaměření

Více

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Plzeň, 11.6.2014 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Šance pro

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře Gynekologicko porodní oddělení Standardní operační postup organizační Počet stran textu: 15 Počet příloh: 1 Název dokumentu: cytologické laboratoře Zpracoval: Zkontroloval: Schválil:... Ing. Ludmila Švandová

Více

Řízená dokumentace. Laboratorní příručka

Řízená dokumentace. Laboratorní příručka Oddělení patologie, Nemocnice Český Krumlov, a.s., Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov Řízená dokumentace Laboratorní příručka Kód dokumentace: LP OP-NCK 02 2011 Vydání: 02 Datum vydání: 3.1.2011 Platné

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 č.j.: Vypracoval: Schválil: SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 7Ř/2014/JUV Mgr. Jaroslav Minařík,

Více

HAMZOVA ODBORNÁ LÉČEBNA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ LUŽE Košumberk, okr. Chrudim ředitel: MUDr. Václav Volejník, CSc.

HAMZOVA ODBORNÁ LÉČEBNA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ LUŽE Košumberk, okr. Chrudim ředitel: MUDr. Václav Volejník, CSc. HAMZOVA ODBORNÁ LÉČEBNA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ LUŽE Košumberk, okr. Chrudim ředitel: MUDr. Václav Volejník, CSc. Léčebně rehabilitační péče Obecné informace o povinných administrativních náležitostech při

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NEMOS Sokolov s. r. o. Strana: 1/22 NEMOS Sokolov s. r. o. Za Císařským mlýnem 1115/2 170 00 Praha 7 Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka170975 IČO 2476473246 Oddělení patologické

Více

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 22, číslo 2 červen 2014 ISSN 1211-7897 Nelegální prodej antiparazitik na internetu Alternativní medicína V loňském říjnovém čísle Zpráv České parazitologické

Více

Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9

Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9 BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. Zkušební laboratoř betonu Praha Hala D2, F.V.Veselého 2760/7 193 00 Praha 9 Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9 Druh dokumentu : SD Počet

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více