7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13"

Transkript

1

2 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky Definice pojmů Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o laboratoři Identifikace laboratoře a důležité údaje Základní informace o laboratoři Zaměření laboratoře, úroveň a stav akreditace pracoviště Organizace laboratoře Spektrum nabízených služeb 5 7. Manuál pro odběry primárních vzorků Základní informace Požadavkové listy (žádanky) Ústní a telefonické požadavky na vyšetření (dodatečná a opakovaná vyšetření) 7.4 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku Pokyny pro odběr vzorku Obecné zásady odběrů na bakteriologii Obecné zásady odběrů na mykologii Obecné zásady odběrů na parazitologii Obecné zásady odběrů na sérologii Obecné zásady odběrů na molekulárně biologické metody 8 8. Preanalytické procesy v laboratoři Příjem žádanek a vzorků Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky 9 9. Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří Informace o formách vydávání výsledků, typy nálezů a laboratorních zpráv Změny výsledků a nálezů Způsob řešení stížností Hlášení epidemiologicky a klinicky závažných výsledků Konzultační činnost laboratoře, vydávání potřeb laboratoří Řízení neshod Rozdělení a typy neshod Postup při zjištění neshody Archivace a skartace Uchovávání zdravotnických záznamů a vzorků Skartační znaky Průběh skartačního řízení Uchovávání vzorků Související dokumenty Závěrečná ustanovení Přílohy /13

3 1. Úvodní ustanovení Tato organizační směrnice stanovuje a popisuje postupy předcházející provedení laboratorního vyšetření, požadavky na správný odběr materiálu, zásady manipulace s materiálem a pravidla zasílání materiálu do laboratoře. Dále poskytuje seznam prováděných vyšetřovacích metod a stanovuje postupy následující po vyšetření. 2. Účel Laboratorní příručka obsahuje informace o laboratoři Oddělení klinické mikrobiologie Pardubické krajské nemocnice, a.s. (dále jen PKN). Cílem je optimalizace spolupráce mezi žadatelem o vyšetření a laboratoří tak, aby vždy vedla k docílení správného výsledku vyšetření. Laboratorní příručka je sestavena v souladu s ČSN EN ISO Oblast platnosti Postupy a zásady stanovené touto organizační směrnicí jsou platné a závazné pro všechny zaměstnance Oddělení klinické mikrobiologie PKN a žadatele o námi poskytované služby. Za aktualizaci směrnice odpovídá úsek léčebně preventivní péče a referát řízení kvality. 4. Definice pojmů a zkratky 4.1 Definice pojmů Správce dokumentace osoba odpovídající za řízení dokumentu: tisk, uložení, distribuci, sledování revizí, stažení neaktuálních verzí a archivaci (viz OS_1_11_PKN Tvorba, vydávání a řízení dokumentů v PKN). 4.2 Zkratky PKN BM OKM biologický materiál Oddělení klinické mikrobiologie 5. Odpovědnosti a pravomoci Odpovědnosti a pravomoci jsou předmětem dalších vnitřních dokumentů Oddělení klinické biochemie PKN a v případě externích zadavatelů se postupuje dle jejich platných předpisů. 3/13

4 6. Informace o laboratoři 6.1 Identifikace laboratoře a důležité údaje Název organizace: Identifikační údaje: IČ: ; DIČ: CZ Statutární zástupce organizace: MUDr. Tomáš Gottvald, ředitel a člen představenstva Typ organizace: akciová společnost Adresa: Kyjevská 44, Pardubice Telefon: Fax: Internetové stránky: 6.2 Základní informace o laboratoři Název pracoviště: Adresa: Vedoucí laboratoře: Okruh působnosti: Lékařský garant odbornosti 802: Analytický garant odbornosti 802: Lékařský garant odborností 804 a 822: Analytický garant odbornosti 804 a 822: Vrchní laborant: Manažer kvality: Oddělení klinické mikrobiologie Kyjevská Pardubice MUDr. Mgr. Eva Zálabská, Ph.D. Pro lůžková a ambulantní zařízení MUDr. Mgr. Eva Zálabská, Ph.D. MUDr. Lucie Bareková MUDr. Karel Mencl, CSc. MUDr. Karel Mencl, CSc. Petra Soukupová Mgr. Hana Hamplová Telefonní seznam: 3201 Primář 3202 Vrchní laborantka 3203 Laboratoř respiračních infekcí 3204 Laboratoř klinické mikrobiologie, ATB středisko 3205 Laboratoř diagnostiky enterálních nákaz 3206 Laboratoř venerických nákaz 3207 Laboratoř močových infekcí 3208 Laboratoř diagnostiky mykobakterií 3209 Laboratoř sérologie 3210 Laboratoř sérologie 3211 Laboratoř mykologie 3214 Příjem materiálu 3216 Sestra pro kontrolu infekcí Mimo pracovní dobu: pouze v urgentních případech (ATB středisko, primář) ová adresa: 6.3 Zaměření laboratoře, úroveň a stav akreditace pracoviště Laboratoř provádí základní a specializovaná vyšetření v oborech lékařská mikrobiologie, lékařská mykologie a lékařská parazitologie. Součástí laboratoře je antibiotické středisko. 4/13

5 Součástí OKM je i pracoviště sestry pro kontrolu infekcí. Dále se podílí na výuce studentů Univerzity Pardubice. Laboratoř poskytuje tyto služby pro lůžkové i ambulantní specialisty a pro samoplátce. Laboratoř splňuje všechna nepodkročitelná minima požadovaná Společností pro lékařskou mikrobiologii. Laboratoř splnila všechny podmínky Auditu 2 dle NASKL a jí bylo uděleno Osvědčení o splnění podmínek Auditu 2 pro odbornost 802 lékařská mikrobiologie (NASKL). 6.4 Organizace laboratoře Umístění laboratoře Laboratoř je umístěna v budově č. 26 v areálu PKN. Materiál je přebírán v přízemí vedle hlavního vchodu do budovy. Provozní doba laboratoře Jednosměnný provoz se zajištěním víkendové pohotovostní služby. Po - So: Ne a státní svátky: Spektrum nabízených služeb Laboratoř provádí: základní a specializovaná bakteriologická vyšetření (kultivace a identifikace patogenu, stanovení citlivosti na antibiotika), včetně vyšetření na mykobakterie; základní mykologická vyšetření (kultivace a identifikace patogenu, stanovení citlivosti na antimykotika); základní parazitologická vyšetření; průkaz specifických protilátek proti infekčním agens; průkaz antigenů vybraných patogenů; průkaz nukleových kyselin vybraných patogenů; součástí laboratoře je antibiotické středisko. Laboratoř současně poskytuje: konzultační služby v oblasti lékařské mikrobiologie, mykologie, parazitologie a sérologie vyšetřovaných infekčních agens; konzultace v oblasti antibiotické terapie; logistické služby související s laboratorním vyšetřením (svoz materiálu, doprava výsledkových listů, dodávky vybraných odběrových potřeb a médií). Podrobný seznam nabízených vyšetření je k dispozici v Příloze č. 1 Odběr biologického materiálu (podrobné pokyny pro odběry na bakteriologii, mykologii, parazitologii a sérologii). 7. Manuál pro odběry primárních vzorků 7.1 Základní informace V laboratoři jsou prováděny odběry kožních šupin na mykologii, výtěry z uretry u mužů, vybrané odběry na parazitologické vyšetřeni (GRAHAM) a výtěry z krku a nosu. Všechny ostatní odběry jsou prováděny na klinických pracovištích. Dodržení níže uvedených pokynů je jednou z podmínek pro správné zpracování biologického materiálu a zaručuje správné stanovení a interpretaci výsledků laboratoří. 5/13

6 Při nedodržení uvedených pokynů může dojít ke zkreslení a chybné interpretaci výsledků, která může v důsledku vést k poškození pacienta nebo ke zbytečnému opakování odběru vzorků. Laboratoř má nastaveny mechanismy, jak tyto chyby eliminovat, avšak žádný z dosud známých mechanismů nezaručuje stoprocentní jistotu vyřazení chybně odebraných vzorků. 7.2 Požadavkové listy (žádanky) Na požadavkovém listu musí být povinně vyplněny základní identifikační znaky: Číslo pojištěnce - pacienta (rodné číslo, číslo pojistky u cizích státních příslušníků). Kód pojišťovny. Základní a další diagnózy pacienta. Datum narození a pohlaví pacienta v případě, že tato data nejsou jednoznačně určena číslem pojištěnce. Datum a čas odběru. Identifikace objednavatele (podpis a razítko, které musí obsahovat jméno lékaře, název zdravotnického zařízení, IČP a odbornost lékaře). Kontakt na objednavatele adresa, telefon, FAX. Identifikace osoby provádějící odběr (jméno a podpis). Požadovaná vyšetření k dodanému vzorku, resp. vzorkům. Postup při odmítnutí vzorku viz kapitola 8-2 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) vzorků. Postup při nesprávné identifikaci viz kapitola 8-3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky. 7.3 Ústní a telefonické požadavky na vyšetření (dodatečná a opakovaná vyšetření) Ze vzorků dodaných do laboratoře lze na základě ústní či telefonické dohody provést dodatečně vyšetření. Možnost dodatečného vyšetření je třeba vždy dohodnout s příslušným pracovníkem. Po dohodě je vždy třeba zaslat žádanku na dodatečná vyšetření. 7.4 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku V laboratoři jsou přijímány pouze řádně vyplněné žádanky a řádně označené vzorky biologického materiálu, které mají na štítku čitelně napsáno jméno a rodné číslo pacienta. Po kontrole přijatého materiálu a žádanky jsou identifikační znaky pacienta dle požadavkového listu zadány do laboratorního informačního systému (LIS). 7.5 Pokyny pro odběr vzorku Obecné zásady odběrů na bakteriologii: 1. Před zahájením antibiotické terapie (pokud je pacient léčen antibiotiky, vypsat na průvodní list jakými). 2. Za sterilních podmínek do sterilních souprav. 3. Odběr typické části (vločka hnisu, sputum ne sliny ), jen z postiženého místa. 4. Odběr provést ve vhodnou dobu (např. v období teplot). 5. Odeslat do laboratoře co nejrychleji. Transport při pokojové teplotě, doba by neměla přesáhnout 2 hodiny. 6. Odběry dle možností a potřeby opakovat. 6/13

7 7. Kontrolní odběry 48 hodin po ukončení antibiotické léčby. 8. Na průvodní list uvést: Kromě základní diagnózy vždy diagnózu, která se vztahuje k požadovanému vyšetření. Podrobný popis druhu materiálu (nestačí pouze punktát, stěr z rány apod.). Terapii antimikrobními preparáty. Údaj o trvání choroby (datum prvních příznaků apod.) a stručné klinické údaje. Podrobné pokyny pro odběry jsou uvedeny v Příloze č Obecné zásady odběrů na mykologii: 1. Před zahájením antimykotické terapie (pokud je pacient léčen antimykotiky, vypsat na průvodní list jakými). 2. Za sterilních podmínek do sterilních souprav. 3. Odběr typické části (jako pro bakteriologii). 4. Při odběru z volné kůže a kožních adnex provést před odběrem dekontaminaci ložiska pomocí 70 % čistého etylalkoholu a nechat dokonale oschnout. 5. Odeslat do laboratoře co nejrychleji. Materiál odebraný po pracovní době mikrobiologického oddělení uložit do chladničky při 4-8 C (s výjimkou hemokultur). 6. Odběry dle možností a potřeby opakovat. 7. Na průvodní list uvést: Kromě základní diagnózy vždy diagnózu, která se vztahuje k požadovanému vyšetření. Podrobný popis druhu materiálu lokalizace odběru (nestačí pouze punktát, stěr z rány, šupiny apod.). Terapii, imunosupresívy, cytostatiky, ionizačním zářením apod. a základní klinické údaje. Anamnestické údaje: - anamnéza cestovatelská (přesná data cesty, navštívená země). - anamnéza profesní (práce se zvířaty apod.). - anamnéza rodinná (domácí mazlíčci, chovatelství, apod.). 8. Transport při pokojové teplotě (15-30 C), doba by neměla přesáhnout 2 hodiny. Podrobné pokyny pro odběry jsou uvedeny v Příloze č Obecné zásady odběrů na parazitologii: 1. Odběr typické části pro požadované vyšetření. 2. Odběr provést ve vhodnou dobu (např. na vzestupu teplot, při průjmu apod.). 3. Odeslat do laboratoře co nejrychleji. Materiál odebraný po pracovní době Oddělení klinické mikrobiologie uložit při CHT. U bioptického materiálu dodat ve fyziologickém roztoku, pro delší transport ve fixační tekutině. 4. Odběry dle možnosti opakovat, a to 3x obden, u susp. amébózy až 10x po dvou dnech (pro vyloučení negativních fází parazita). 5. Na průvodní list uvést: Kromě základní diagnózy vždy diagnózu, která se vztahuje k požadovanému vyšetření a zda jde o opakované vyšetření. Anamnestické údaje: - anamnéza cestovatelská (přesná data cesty, navštívená země, provozovaná činnost, použitá chemoprofylaxe); - anamnéza profesní (práce se zvířaty apod.); - anamnéza rodinná (domácí mazlíčci, chovatelství, apod.). 7/13

8 Údaj o trvání choroby (datum prvních příznaků apod.) a stručné klinické údaje (včetně zásadních laboratorních výsledků např. KO+ dif., apod.). Údaje o případné terapii antiparazitiky i jinými léky. Podrobné pokyny pro odběry jsou uvedeny v Příloze č Obecné zásady odběrů na sérologii: 1. Srážlivá venózní krev - na každé jednotlivé vyšetření minimálně 2ml (každé další + 2ml), na jednu zkumavku maximálně 4 vyšetření. Další odebraný materiál uvedený v poznámce u daného vyšetření. 2. Odběr do zkumavky pro srážlivou krev. 3. U akutních infekcí vhodný odběr 2 vzorků v intervalu 2-3 týdny. 4. Odběry mimo pracovní dobu nechat 1 hodinu odstát při pokojové teplotě, poté uložit v chladničce (4-8 C). 5. Před odběrem pacient nesmí jíst tučná jídla, pít alkoholické nápoje. Při ranních odběrech se doporučuje, aby pacient vypil cca 0,25l vody nebo čaje. 6. Na průvodní list uvést: kromě základní diagnózy vždy diagnózu, která se vztahuje k požadovanému vyšetření a zda jde o opakované vyšetření. 7. Anamnestické údaje. Podrobné pokyny pro odběry jsou uvedeny v Příloze č Obecné zásady odběrů na molekulárně biologické metody 1. Před zahájením antibiotické terapie (pokud je pacient léčen antibiotiky, vypsat na průvodní list). 2. Za sterilních podmínek do sterilních souprav. 3. Odběr typické části (sputum ne sliny ). 4. Odběr provést ve vhodnou dobu (např. v období teplot). 5. Odeslat do laboratoře co nejrychleji (1-2 hodiny), případně uchovat při teplotě 4-8 C. 6. Stěry, tkáně v transportním médiu pro PCR, případně v malém množství (cca 0,75 ml) sterilního fyziologického roztoku. 7. Na průvodní list uvést: Kromě základní diagnózy vždy diagnózu, která se vztahuje k požadovanému vyšetření. Podrobný popis druhu materiálu. Terapii antimikrobními preparáty. Údaj o trvání choroby (datum prvních příznaků apod.). Vyznačit druh materiálu a stručné klinické údaje. Podrobné pokyny pro odběry jsou uvedeny v Příloze č Preanalytické procesy v laboratoři 8.1 Příjem žádanek a vzorků Materiál je laboratoří přijímán, tříděn a označen pro další preanalytické úpravy nebo analýzy. Identifikační údaje na žádance se musí shodovat s údaji na dodaném biologickém materiálu. Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla tvoří příjmení pacienta a číslo pojištěnce (rodné číslo), jinak je nutné materiál odmítnout (viz dále). Pokud je nádoba s biologickým materiálem označena pouze jménem pacienta a chybí další povinné identifikační údaje, může ji laboratoř přijmout za předpokladu, že je jednoznačně 8/13

9 připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta (přilepením, v uzavřeném obalu a podobně). 8.2 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Odmítnout lze: žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČP odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza) nebo obsahuje-li požadavek (požadavky) na vyšetření, které laboratoř neprovádí ani nezajišťuje; žádanku dospělého pacienta od zdravotnického subjektu s odborností pediatrie; žádanku muže od subjektu s odborností gynekologie (nenasvědčují-li specifikaci odběrů další údaje); žádanku ambulantního pacienta od subjektu s odborností lůžkového oddělení; žádanku dítěte pod 10 let věku od zdravotnického subjektu s jinou než pediatrickou specializací; žádanku s ambulantním razítkem u hospitalizovaných pacientů; žádanku nebo odběrovou nádobu znečištěnou biologickým materiálem; nádobu s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska nezaměnitelnosti dostatečný; nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení doporučení o preanalytické fázi; neoznačenou nádobu s biologickým materiálem; biologický materiál bez žádanky, nejedná-li se o dodatečný odběr vyžádaný laboratoří; nádobu s biologickým materiálem, kde nebylo zjevně postupováno podle doporučení o preanalytické fázi. 8.3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky Při nedostatečné identifikaci pacienta na biologickém materiálu není vzorek přijat k analýze. Odesílající subjekt obdrží informaci o odmítnutí nesprávně identifikovaného biologického materiálu. Při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance se kontaktuje odesílající oddělení. Nelze-li údaje doplnit, analýza se neprovádí. Chybí-li základní údaje o pacientovi, materiál není přijat k analýze. 9. Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří 9.1 Informace o formách vydávání výsledků, typy nálezů a laboratorních zpráv Laboratorní výsledky se vydávají v tištěné podobě a pro pacienty PKN jsou k dispozici i v nemocničním informačním systému. Výsledky lze zdravotnímu personálu sdělit i telefonicky. O telefonickém sdělení výsledku se provede záznam. Interpretovat výsledek může pouze lékař s příslušnou atestací. Výstup v LIS v podobě výsledkového listu obsahuje: název laboratoře, která výsledek vydala; jednoznačnou identifikaci pacienta (jméno, rodné číslo); název oddělení nebo jméno lékaře požadujícího vyšetření; datum a čas přijetí primárního vzorku laboratoří; datum a čas tisku nálezu; 9/13

10 nezaměnitelnou identifikaci vyšetření; výsledek vyšetření včetně jednotek měření tam, kde je to možné; biologické referenční intervaly tam, kde je to možné; v případě potřeby textové interpretace výsledků; jiné poznámky (označení vzorku v LIS, texty ke kvalitě nebo dostatečnosti primárního vzorku, které mohou nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek, atd.); identifikaci osoby, která autorizovala uvolnění nálezu. Pacientům (zákonným zástupcům) se jejich výsledkové listy vydávají, pokud je na požadavkovém listu lékařem písemně uvedeno, že výsledkový list si osobně vyzvedne pacient nebo jeho zákonný zástupce, případně je-li pacient plátcem vyšetření. Vyžaduje se prokázání totožnosti. Telefonicky se pacientům (zákonným zástupcům) výsledky nesdělují, pokud není tento požadavek uveden na žádance. Všechny výsledky jsou v laboratoři dostupné v elektronické formě, všechna data jsou archivována v LIS a na centrálním úložišti dat PKN. 9.2 Změny výsledků a nálezů Opravy protokolů (výsledkových listů) pořízených laboratorním informačním systémem lze provádět pro: identifikační část; výsledkovou část. Oprava identifikační části Opravou identifikace pacienta se rozumí oprava rodného čísla, změna pojišťovny a změna nebo významná oprava příjmení a jména pacientů před odesláním protokolu (výsledkového listu). Oprava se také týká všech změn příjmení (vdané ženy apod.). Oprava identifikace (čísla pojištěnce nebo příjmení a jména) se provádí buď při zadávání požadavků, nebo v rámci oprav databáze. Oprava pojišťovny se provádí po odmítnutí vyúčtování původně uvedenou zdravotní pojišťovnou. Oprava výsledkové části Opravou výsledkové části výsledkového listu se rozumí oprava (změna údajů) číselné nebo textové informace výsledkové části u těch výsledkových listů, které byly odeslány na klinická pracoviště Pod pojem opravy nepatří doplnění (rozšíření) textové informace k výsledkům! Opravu výsledků schvaluje vedoucí klinické laboratoře nebo jím pověřený pracovník. O každé změně výsledku se provede záznam: Nesprávný výsledek je nahrazen správným výsledkem a v komentáři k výsledkům je uvedeno: "Oprava výsledku ze dne.. Případně se uvede důvod změny. Pracovník provádějící změnu uvede své jméno. V případech, kdy změna může mít vliv na péči o pacienta, se změna telefonicky ohlásí. Jestliže nebyl protokol dosud odeslán, ale původní výsledek byl již telefonicky ohlášen, hlásí se změna telefonicky vždy, následuje odeslání protokolu opraveného. Tisk opraveného protokolu. Tato neshoda je zapsána do Knihy neshod a nápravných opatření. 10/13

11 9.3 Způsob řešení stížností Při stížnosti pacienta je postupováno dle OS_03_12_PKN. Vyřizování těchto stížností je v kompetenci Referátu pro komunikaci s veřejností. Písemnou stížnost doručenou na Oddělení postoupí vedoucí oddělení Referátu pro komunikaci s veřejností. Při ústní nebo telefonické stížnosti je vyhotoven záznam o této stížnosti a ten je postoupen na Referát pro komunikaci s veřejností. Vyřizování stížností, podaných zaměstnanci PKN a ostatními zdravotnickými pracovníky, je, s výjimkou drobných připomínek řešitelných okamžitě, věcí vedení laboratoře. Přijmutí stížnosti zdravotnického pracovníka Drobnou připomínku k práci laboratoře řeší okamžitě pracovník, který stížnost přijal, je-li to v jeho kompetenci. Jinak předává stížnost vedení laboratoře. Při zjevně neoprávněné stížnosti pracovník předává stížnost k řešení vedení laboratoře. Vyřízení ústní stížnosti zdravotnického pracovníka Jde-li o drobnou připomínku k práci laboratoře a lze ji vyřešit okamžitě, učiní se tak. Tento typ stížnosti se nezaznamenává. Závažnější stížnost, kterou lze vyřešit ihned, vyřeší pracovník, který stížnost přijal a ohlásí stížnost a její řešení vedení laboratoře, které stížnost a její řešení zaznamená do knihy stížností. Není-li možné vyřešit stížnost okamžitě, sdělí se návrh řešení a způsob odpovědi. Vyřízení písemné stížnosti zdravotnického pracovníka Písemnou stížnost řeší vždy vedení laboratoře, stížnost se zaznamenává do knihy stížností. Je-li možné stížnost vyřídit ihned, učiní se tak písemně. Není-li možné stížnost vyřešit ihned, navrhne se postup řešení. Stěžující si osobě je ihned písemně odesláno oznámení o registraci stížnosti se stručným vyjádřením o dalším postupu vyřizování stížnosti. 9.4 Hlášení epidemiologicky a klinicky závažných výsledků Epidemiologicky závažné výsledky jsou ve všední den hlášeny příslušné hygienické stanici. Epidemiologicky závažné výsledky získané během víkendové služby jsou hlášeny v pondělí bezprostředně po službě. Kopie hlášení je archivována, v případě telefonického hlášení je archivován záznam výsledku. Vybrané epidemiologicky závažné výsledky jsou dle aktuální epidemiologické situace a požadavků hlášeny ústavnímu epidemiologovi, případně epidemiologické sestře, kteří provedou další šetření. Klinicky závažné nálezy jsou hlášeny ošetřujícímu lékaři. O tomto hlášení je veden záznam. Laboratoří jsou hlášeny nálezy baktérií v primárně sterilních tělních tekutinách (s výjimkou moči a nálezu koaguláza-negativních stafylokoků v hemokulturách), nález všech klostridií (s výjimkou klostridií s neprokázaným toxinem ve stolici), nález antigenu legionell, současný nález IgG a IgM protilátek proti viru klíšťové encefalitidy a další nálezy dle posouzení lékaře. 11/13

12 9.5 Konzultační činnost laboratoře, vydávání potřeb laboratoří Konzultační činnost poskytují lékaři s alespoň první atestací v oboru. Konzultační činnost v metodické oblasti zajišťují i vysokoškoláci nelékaři s příslušnou atestací. O konzultaci je proveden záznam do LIS a ten je uchováván v LIS a na centrálním úložišti dat PKN. Konzultace je poskytována osobně nebo telefonicky na telefonních linkách: 3204 Bakteriologie (i během víkendové služby), ATB středisko 3208 Mykobakteriologie (pondělí až pátek) 3209 Sérologie (pondělí až pátek) 3211 Mykologie, parazitologie (pondělí až pátek) Mimo pracovní dobu, pouze v urgentních případech (ATB středisko, primář) 9.6. Řízení neshod Neshoda je definována jako odchylka od specifických požadavků na léčení, od předpisů, postupů činnosti a procesů ovlivňujících kvalitu. Je zaznamenána do Knihy neshod Rozdělení a typy neshod: a) Neshody externí - "před vstupem" - neshoda vznikne na klinickém oddělení: např. neoznačení či špatné označení materiálu, chybný odběr, špatné transportní médium, záměna materiálu apod.; - k neshodě dojde v průběhu transportu biologického materiálu: např. znehodnocením, poškozením obalu, záměnou či ztrátou biologického materiálu. b) Neshody interní - "po vstupu" - tj. na Oddělení klinické mikrobiologie - chybné označení pořadovým číslem; - chybné laboratorní zpracování; - záměna materiálu Postup při zjištění neshody: V případě zjištění neshody se tato zaznamená do knihy neshod a předá k šetření odpovídajícímu pracovníkovi. O tom, že se jedná o neshodu, rozhoduje: Lékař - interní a externí neshoda; Laborantka - externí neshoda; Zdravotní sanitář - externí neshoda. 10. Archivace a skartace 10.1 Uchovávání zdravotnických záznamů a vzorků Zdravotnické záznamy se uchovávají v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci v Příloze č. 2, čl. 2 s názvem skartační lhůty Skartační znaky 12/13

13 1. Skartační znaky (S, V) vyjadřují hodnotu zdravotnické dokumentace a označují, jak se zdravotnickou dokumentací po uplynutí skartační lhůty ve skartačním řízení naloží. Skartační znak S označuje zdravotnickou dokumentaci, která se po uplynutí skartační lhůty navrhne ke zničení, V označuje zdravotnickou dokumentaci, jejíž hodnotu nelze v okamžiku vzniku určit. 2. Skartační lhůta zdravotnické dokumentace může být prodloužena vždy nejméně o 5 let, pokud je zdravotnická dokumentace nebo její část nadále potřebná k zajištění zdravotní péče Průběh skartačního řízení 1. Skartační řízení se zahajuje u zdravotnické dokumentace, jejíž skartační lhůta uplynula. 2. Zdravotnická dokumentace se podle označení skartačními znaky rozdělí do skupiny V a do skupiny S. 3. U zdravotnické dokumentace skupiny V posoudí vedoucí zdravotnický pracovník zdravotnického zařízení nebo vedoucí zdravotnický pracovník oddělení zdravotnického zařízení, které zdravotnickou dokumentaci vede, nebo jimi určený zdravotnický pracovník, která část bude navržena k posouzení ve skartačním řízení a které části bude prodloužena skartační lhůta Uchovávání vzorků Biologický materiál je na pracovišti uchováván i po provedení vyšetření. Biologický materiál zaslaný k analýze je skladován 24 hodin. Výjimkou je situace, kdy je zpracován celý beze zbytku (vybrané výtěry atd.). Klinicky závažný materiál je skladován minimálně 72 hodin. Séra pro sérologické metody jsou skladována 1 měsíc. Izolovaná DNA je pro další analýzy skladována 1 měsíc. 11. Související dokumenty Záznamy: Příslušné vnitřní záznamy Pardubické krajské nemocnice, a.s. Související dokumentace: Příslušné vnitřní dokumenty Pardubické krajské nemocnice, a.s. 12. Závěrečná ustanovení Nabytím platnosti této směrnice současně pozbývá platnost Organizační směrnice OS_12_12_PKN_53_1, Laboratorní příručka Oddělení klinické mikrobiologie Pardubické krajské nemocnice, a.s. ve verzi Přílohy Příloha č. 1: Odběr biologického materiálu Příloha č. 2: Seznam základních výkonů u vybraných vyšetření 13/13

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a Strana 1 z 14 Identifikace, důležité údaje Název zařízení Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Nemocnice SČK, Vančurova 1548, Kladno Identifikační údaje IČO 27256537 DIČ

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA MDgK- plus spol. s r.o. Vydání č. 1 schválila dne: 21.12. 2011 MUDr. Jarmila Klusáková, PhD, Datum platnosti: 22.12. 2012 Stránka 1 z 8 OBSAH: 1. ÚVOD....3 2. INFORMACE O LABORATOŘI

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029 Klinický materiál odeslaný do laboratoře je zpracován dle standardních postupů (SOP) a vyšetření je kódováno dle sazebníku zdravotnických. O dalším vyšetřovacím postupu rozhoduje lékař se specializovanou

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/010/05 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.10.2015 Revize: 1x za rok

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA DOKUMENTACE QMS PK 02 Laboratorní příručka Typ dokumentace: Interní Verze: 02 Autor (jméno, datum, podpis): MUDr. Jan Šťastný, vedoucí laboratoře Eva Závorková, vedoucí laborantka Schválil (jméno, datum,

Více

SMĚRNICE LNS. Laboratorní příručka. Tabulka provedených revizí a změn. Verze 2 Datum změny: 19.9.2013 Datum tisku po revizi: 20.9.

SMĚRNICE LNS. Laboratorní příručka. Tabulka provedených revizí a změn. Verze 2 Datum změny: 19.9.2013 Datum tisku po revizi: 20.9. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Klinika dětí a dorostu SMĚRNICE LNS Identifikace: LNS_LP 001 Platnost směrnice: Bez omezení Počet příloh: 0 Interval revizí: ročně k datu

Více

POJMY, TERMINOLOGIE...

POJMY, TERMINOLOGIE... Předmluva Laboratorní příručka našeho pracoviště by měla sloužit jaklo informační materiál veřejnosti. Doufáme, že v ní naleznete vše, co potřebujete pro naši vzájemnou spolupráci. Prosíme, abyste věnovali

Více

SM_906 rev.00. Vyřizování stížností ve FNKV FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY

SM_906 rev.00. Vyřizování stížností ve FNKV FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY S MĚRNICE SM_906 rev.00 Vyřizování stížností ve FNKV Datum vydání: 11.06.2013 Datum účinnosti: 14.06.2013 Doba platnosti: Bez omezení, revize 1x ročně Vazba na akreditační

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Odběry biologického materiálu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vyšetření biologického materiálu 1 Určení správné diagnozy a následné terapie Informace, které doplňují anamnestické údaje, fyzikální

Více

SMĚRNICE LNS. Laboratorní příručka. Tabulka provedených revizí a změn. Verze 2. Datum změny: 28.4.2015 Datum tisku po revizi: 29.4.

SMĚRNICE LNS. Laboratorní příručka. Tabulka provedených revizí a změn. Verze 2. Datum změny: 28.4.2015 Datum tisku po revizi: 29.4. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Klinika dětí a dorostu SMĚRNICE LNS Identifikace: LNS_LP 001 Platnost směrnice: bez omezení Počet příloh: 0 Interval revizí: ročně k datu

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (pozn.: možná bude po včlenění části aktivit týkající se hematalologie časem aktualizovaná, prověřit)

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (pozn.: možná bude po včlenění části aktivit týkající se hematalologie časem aktualizovaná, prověřit) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (pozn.: možná bude po včlenění části aktivit týkající se hematalologie časem aktualizovaná, prověřit) Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Jméno Funkce Vypracoval

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinická biochemie Druh dokumentu: OKBRN LP 11-6-1 Strana 1 (celkem 16) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Oddělení klinické biochemie Rokycanská

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Příručka Zpracoval/datum/podpis: 25. 5. 2014 Přezkoumal/datum/podpis: 3. 6. 2014 Schválil/datum/podpis: 3. 6. 2014 Číslo verze: 02 Číslo výtisku: 01 Platnost od: 1. 7. 2014 Verze: 02 Změna

Více

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie Druh a číslo dokumentu: Pokyn oddělení Nemocnice s poliklinikou Purkyňova 1849, 470 77 Vydání: 1 Verze: 1 Platnost od: Celkový počet stran: 17 Název dokumentu: Rozdělovník Verze Umístění Odpovědná osoba

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Patologickoanatomické oddělení LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Zpracoval: Alena Konečná Číslo výtisku: Počet příloh: 0 Schválil: MUDr. Iva Horáková Verze: 1 Změna: 0 Účinnost od: 1.1.2015 Strana č./stran 1/14 Obsah

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D Jiřího Dimitrova 1619 356 01 Sokolov R E K L A M A Č N Í Ř Á D 0. Obsah 0. OBSAH... 1 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 1.1. CÍL... 1 1.2. PLATNOST... 2 2. ROZSAH A PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI ZA VADY... 2 2.1 NEDOSTATKY

Více

PŘÍRUČKA KVALITY ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE NEMOCNICE HRANICE

PŘÍRUČKA KVALITY ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE NEMOCNICE HRANICE Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 66 VII PKZL - 01 PŘÍRUČKA KVALITY ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE NEMOCNICE HRANICE Zpracoval funkce datum jméno / podpis Ing. Eduard Sohlich

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie CGOP, s.r.o. Laboratoř patologické Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: Laboratorní příručku kontroloval: Laboratorní příručku schválil: MUDr. Judith Suchomelová Vedoucí laboratoře

Více

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom).

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). Charakteristika: SARS je závažné respirační onemocnění probíhající převážně jako těžká atypická pneumonie, komplikovaná respirační

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

R E K L A M A Č N Í. I. Obecná ustanovení. II. Rozsah a podmínky odpovědnosti za vady

R E K L A M A Č N Í. I. Obecná ustanovení. II. Rozsah a podmínky odpovědnosti za vady Provoz Rokycany Stehlíkova 131/II 337 01 Rokycany R E K L A M A Č N Í Ř Á D I. Obecná ustanovení jako provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (dále jen dodavatel ) vydává ve smyslu 36 odst.

Více

A-1 Úvodní slovo 2. A-2 Obsah 2. B-1 Identifikace zařízení a důležité údaje 4. B-2 Základní informace o laboratoři 4. B-3 Zaměření laboratoře 5

A-1 Úvodní slovo 2. A-2 Obsah 2. B-1 Identifikace zařízení a důležité údaje 4. B-2 Základní informace o laboratoři 4. B-3 Zaměření laboratoře 5 A ÚVOD A-1 ÚVODNÍ SLOVO Laboratorní příručka Laboratoře Centra pracovního lékařství Pardubické krajské nemocnice, a.s. je dokument, kterým informujeme o našich službách. Tato příručka obsahuje pokyny k

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu Typ dokumentu: STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP Nemocnice Břeclav příspěvková organizace Číslo dokumentu: SOP / PAT - 02 Oblast využití: patologicko-anatomické oddělení Platnost od: 20.11. 2015 Verze č.: 4.0

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality)

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoř MDgK- plus Stránka 1 z 9 OBSAH: 1. ÚVOD....3 2. INFORMACE O LABORATOŘI 3 2.1. Základní informace o laboratoři...3 2.2. Zaměření laboratoře a spektrum nabízených služeb...

Více

Reklamační řád. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov

Reklamační řád. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 IČ: 49454587; DIČ: CZ49454587 Reklamační řád Platný od 1. 8. 2012 Obsah 1 Rozsah

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ MANUÁL Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2009 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015

Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Indikátory kvality - úvod ČSN EN ISO 15189:2007, 4.12.4 ČSN EN ISO 15189:2013, 4.14.7 stanovit

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 9. Počet stran: 16 Datum vydání: 01.02.2015 Platnoost od: 01.02.2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr. Pavel Sauer,

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Informace Pracovní skupiny pro správnou laboratorní práci (PS SLP) Eliška Bébrová

Informace Pracovní skupiny pro správnou laboratorní práci (PS SLP) Eliška Bébrová Informace Pracovní skupiny pro správnou laboratorní práci (PS SLP) Eliška Bébrová Mikrobiologické pracoviště Nepodkročitelná personální minima odborností 802, 804,805, 822 a) Mikrobiolog se specializovanou

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Strana 1666 Sbírka zákonů č. 98 / 2012 Částka 39 98 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Strana 1 z 5 V EU je u 8-12% hospitalizovaných pacientů způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o pochybení, která se týkají podávání léčivých přípravků, přenosu nemocničních

Více

Obec Rybitví. pro poskytování informací na základě. k informacím.

Obec Rybitví. pro poskytování informací na základě. k informacím. Obec Rybitví Směrnice č. 1 /2009 pro poskytování informací na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Datum a místo vydání: 15.09. 2009 Obec Rybitví Schváleno: Zastupitelstvo

Více

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII Plíšková L., Hrochová K., Kutová R. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové PREANALYTICKÁ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01 III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze 2.01 říjen 2014 Obsah A 01 Předmluva... 4 B 01 Identifikace právního subjektu FN Hradec Králové... 5 B 02 Identifikace

Více

D Preanalytické procesy v laboratoři

D Preanalytické procesy v laboratoři D Preanalytické procesy v laboratoři D.1 Příjem žádanek a vzorků Ke každému vzorku musí být přiložena patřičná dokumentace (žádanka)-viz C-2 Požadavkové listy. Příjem vzorků se provádí na příjmovém pracovišti,

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 3. Počet stran: 15 Datum vydání: 01. 03. 2015 Platnost od: 01. 03. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc

Více

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura)

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) KVALITA LABORATORNÍ PRÁCE celé soustava zdravotnictvízákonodárných

Více

Příloha č. 1 HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Příloha č. 1 HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB Hlášení pořizuje v rozsahu dostupných údajů a předává místně příslušnému orgánu ochrany

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Je-li při vyšetření nalezena významně patologická hodnota bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tato směrnice ruší všechny předcházející

Více

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551 111 fax: +420 311 559 050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření Kapitola 3 Výkony klinických Výkony klinických jsou základními výkony, kterými zdravotnická zařízení vykazují zdravotním pojišťovnám zdravotní péči poskytnutou pojištěncům. Výkony klinických se dělí na

Více

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Přezkoumání systému

Více

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM Pavel Čermák Thomayerova nemocnice Praha - Krč Úkoly na rok 2012 Vytvoření seznamu přístrojů Doplnění podkladů pro kalkulaci Možná úprava některých stávajících výkonů?? Revize pracovních časů u všech výkonů

Více

PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 4 Vlastník procesu: Patologicko-anatomické oddělení Účinnost od: 6. 6. 2016 Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval: MUDr. Barbora Studená Manažerka

Více

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova 646-649, 530 12 Pardubice tel.: 466 989 402 e-mail: dubina@ssmpce.cz ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby Cílová

Více

18.11.2011. 23.11.2011 prezentace OKMP 1

18.11.2011. 23.11.2011 prezentace OKMP 1 18.11.2011 23.11.2011 prezentace OKMP 1 Zasílání vzorků na mikrobiologické vyšetření Zásady,chyby a využití MVDr.Petr Ježek Organizační členění OKMP. OKMP MVDr.Petr Ježek ATB středisko MUDr.Romana Filová

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 10. Počet stran: 15 Datum vydání: 25. 08. 2015 Platnost od: 25. 08. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr.

Více

Laboratorní příručka Patologickoanatomické oddělení. Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Laboratorní příručka Patologickoanatomické oddělení. Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Laboratorní příručka Patologickoanatomické oddělení Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Obsah A Předmluva B Informace o oddělení B1.1 Identifikace laboratoře B1.2 Telefonní kontakty B 2 Základní informace

Více

Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí

Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí Martina Havlíčková, Radka Limberková, Pavla Růžičková, Helena Jiřincová NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav K historii vyšetřování sér

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro nukleární medicínu 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř TO Účinnost od 25.01.2016 Verze č. 9 Tímto předpisem se ruší Verze č. 8, platnost od 2. 2. 2015 Odborný garant Zpracoval Přezkoumal Schválil Jméno a příjmení,

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0105 rev.00 Administrativní zázemí a archivace Datum vydání: 15.09.2014 Datum účinnosti: 19.09.2014 Doba platnosti: Bez omezení, revize

Více

Nabídka služeb. Mikrobiologie a serologie. RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99. 4. Spektrum nabízených služeb

Nabídka služeb. Mikrobiologie a serologie. RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99. 4. Spektrum nabízených služeb Nabídka služeb Mikrobiologie a serologie RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99 4. pektrum nabízených služeb Bratislavská 2 604 70 Brno Platí od: 1.6.2013 1 DLP1-6/2013 4.3. Mikrobiologická

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2013 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU

REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2015 Článek 1 Základní ustanovení 1. Start v soutěžích ČMSHb se umožňuje pouze hráči, který je registrován podle tohoto řádu. 2. Registrací se rozumí záznam hráče v IS ČMSHb,

Více

Postup při přijetí žádosti a jejím projednání v komisi

Postup při přijetí žádosti a jejím projednání v komisi Domov se zvláštním režimem Pržno Pržno 9 75623 Jablůnka Postup při přijetí žádosti a jejím projednání v komisi Postup stanovuje, jak se evidují došlé žádosti, jak se postupuje při složení komise a při

Více

LABORATORNÍ MANUÁL. Obsah: Fakultní nemocnice Olomouc. pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc.

LABORATORNÍ MANUÁL. Obsah: Fakultní nemocnice Olomouc. pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc. LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Obsah: 2008 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ÚSTAVU MIKROBIOLOGIE... 2 3.1. Statut,

Více

JAK PROBÍHÁ PROCES HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO AKREDITACI VE ZDRAVOTNICTVÍ

JAK PROBÍHÁ PROCES HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO AKREDITACI VE ZDRAVOTNICTVÍ JAK PROBÍHÁ PROCES HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO AKREDITACI VE ZDRAVOTNICTVÍ 1. verze Květen 2012 Postup před vlastním hodnocením kvality a bezpečí 1. Zdravotnické

Více

SM_02_Laboratorní příručka. Jméno Datum Podpis Zpracoval Marie Podoláková 18.12.2014. Obsah

SM_02_Laboratorní příručka. Jméno Datum Podpis Zpracoval Marie Podoláková 18.12.2014. Obsah Počet stran: 9 Verze č.: 1 Výtisk č.: Jméno Datum Podpis Zpracoval Marie Podoláková 18.12.2014 Schválil MUDr. Vadim Stolnyi 18.12.2014 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O LABORATOŘI... 2 2.1 Úroveň

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 8. Počet stran: 15 Datum vydání: 19. 02. 2015 Platnost od: 01. 03. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: doc. RNDr.

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková NCO NZO NCO NZO 2010 cíl specializačního vzdělávání připravit absolventa k atestační

Více

Nové trendy v 21. století

Nové trendy v 21. století Problémy a perspektivy akreditace - klinických laboratoří Tomáš Zima Praha 14. února 2006 1 Nové trendy v 21. století llaboratorní automatizace, robotika a informatika lkonsolidace laboratoří lakreditace

Více

385/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o zdravotnické dokumentaci

385/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o zdravotnické dokumentaci 385/2006 Sb. VYHLÁŠKA o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 67b odst. 19 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 285/2002 Sb. a zákona č. 225/2006

Více

Elektronická zdravotnická dokumentace 7.ledna 2008 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotnická dokumentace 7.ledna 2008 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotnická dokumentace 7.ledna 2008 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část 67a Zpracováním

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 příprava materiálu - Odběr do...) srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz ŘÁD č. Řd-004-28 Provozní řád Ústavu lékařské genetiky 4. vydání ze dne: 1. 7. 2014 Skartační znak: A Účinnost

Více

Pitvy odd.patologie. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. Platná verze je k dispozici v místě uložení.

Pitvy odd.patologie. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. Platná verze je k dispozici v místě uložení. Pitvy odd.patologie NT_OSM_PAT_23 Verze: 02 Datum vydání: 01.04.2012 Účinnost od : 01.04. 2012 Vypracoval Kontroloval Schválil MUDr. Alena Štrérová, CSc MUDr. Josef Kult Prim.Mudr.Josef Kult Před použitím

Více

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle 5, odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. Název Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace Oddělení patologie, Histologická laboratoř Strana: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ PATOLOGIE Husova 2624, Havlíčkův Brod, PSČ 580 22 Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Lékařská mikrobiologie současné možnosti oboru v AČR

Lékařská mikrobiologie současné možnosti oboru v AČR Lékařská mikrobiologie současné možnosti oboru v AČR podplukovník MUDr. Petr DOUDA Ředitel Centra preventivní péče Ústřední vojenský zdravotní ústav České Budějovice Hlavní odborník Lékařské mikrobiologie

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace Oddělení patologie Strana: 1 Signatura : PJ_PAT_02 Datum vydání : 28.5.2015 Soubor : PJ_PAT_02.doc Výtisk č.: 1 Počet výtisků: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ PATOLOGIE Husova 2624, Havlíčkův Brod,

Více

Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření

Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření ODBĚRY VZORKŮ Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření Uchovávání a transport odebraných vzorků Odběry krve na průkaz protilátek (obecně) Stanovení protilátek komplementfixační

Více

Transport vzorků ČR. Petra Vidláková,Drahomíra Kyjovská,Monika Koryčánková

Transport vzorků ČR. Petra Vidláková,Drahomíra Kyjovská,Monika Koryčánková Transport vzorků ČR Petra Vidláková,Drahomíra Kyjovská,Monika Koryčánková Transport vzorků Seznam center v rámci ČR Označení center - Brno 1-01-001 - Hradec Králové 1-02-001 - Olomouc 1-03-001 - Plzeň

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Metodika pro pořizování a předávání dokladů pro komunikaci mezi zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami

Metodika pro pořizování a předávání dokladů pro komunikaci mezi zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami Metodika pro pořizování a předávání dokladů pro komunikaci mezi zdravotnickými zařízeními a zdravotními pojišťovnami Verze 6.2 Doplněk č. 16 Upravené znění na základě výsledků projednání se zástupci zdravotních

Více

Zajištění kvality výsledků laboratorních vyšetření v hematologické laboratoři dle ČSN EN ISO 15189:2013. Soňa Vytisková

Zajištění kvality výsledků laboratorních vyšetření v hematologické laboratoři dle ČSN EN ISO 15189:2013. Soňa Vytisková Zajištění kvality výsledků laboratorních vyšetření v hematologické laboratoři dle ČSN EN ISO 15189:2013 Soňa Vytisková 1 ČIA Principy akreditace zdravotnických laboratoří Vybudování funkčního systému akreditace

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více