OTÁZKY ŠTÁTNYCH SKÚŠOK V INŽINIERSKOM ŠTÚDIU Z PREDMETU FINANCIE V AKADEMICKOM ROKU 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OTÁZKY ŠTÁTNYCH SKÚŠOK V INŽINIERSKOM ŠTÚDIU Z PREDMETU FINANCIE V AKADEMICKOM ROKU 2011/2012"

Transkript

1 OTÁZKY ŠTÁTNYCH SKÚŠOK V INŽINIERSKOM ŠTÚDIU Z PREDMETU FINANCIE V AKADEMICKOM ROKU 2011/ Forward rate agreement (FRA) a jeho využitie na hedging pri predpokladanej zmene úrokovej miery. Využitie úrokových futures na hedging pri predpokladanej zmene úrokovej miery. 2. Menové swapy. Úrokové swapy. Charakteristika, druhy a podmienky použitia. 3. Oceňovanie opcií. 4. Opčné stratégie vhodné pri predpokladanej malej zmene ceny podkladového aktíva. 5. Opčné stratégie vhodné pri predpokladanej veľkej zmene podkladového aktíva. 6. Hedging proti poklesu ceny podkladového aktíva. 7. Hedging proti nárastu ceny podkladového aktíva. 8. Druhy rizík vo finančných inštitúciách. Riziko a neistota pri investovaní. 9. Metódy a analýzy merania rizika. Metódy stanovenia pravdepodobnosti. VAR. Počítačová simulácia. 10. Akciové riziko a obchodovanie s akciami. 11. Modelové prístupy k analýze rizika. Modelové riziko a jeho typy. Model analýzy rizika. Identifikácia faktorov rizika. Expertné hodnotenie faktorov rizika. Analýza citlivosti, analýza scenárov. Validácia modelov. Manažérske techniky modelového rizika. 12. Význam a ciele auditu. Typy uisťovacích služieb. Požiadavky na audítora. Nezávislosť audítora. 13. Riziko auditu a jeho zložky. 14. Základné tvrdenia vo finančných výkazoch. 15. Audítorské dôkazy, ich dostatočnosť a vhodnosť. Techniky získavania audítorských dôkazov. 16. Interný kontrolný systém, ciele, komponenty. Proces auditu v oblasti IKS. 17. Správa audítora. Typy názoru audítora. 18. Platobná bilancia. Ekonomická charakteristika. Horizontálna a vertikálna štruktúra. Kumulatívne saldo platobnej bilancie. Vyrovnávacie mechanizmy platobnej bilancie.

2 19. Inflačný a úrokový diferenciál. Parita kúpnej sily a inflačný diferenciál. Parita úrokovej miery a úrokový diferenciál. Medzinárodný Fisherov efekt. 20. Európsky menový systém. Vznik, podstata, vývoj a súčasný stav.

3 OTÁZKY ŠTÁTNYCH SKÚŠOK V INŽINIERSKOM ŠTÚDIU Z PREDMETU BANKOVNÍCTVO V AKADEMICKOM ROKU 2011/ Platobné a zúčtovacie operácie bánk. 2. Operácie komerčných bánk na medzibankovom trhu. 3. Opatrenia na kontrolu rizika v Eurosystéme. 4. Riadenie rizík v bankovníctve v zmysle Bazilejského výboru pre bankový dohľad. 5. Riadenie devízového rizika v bankovníctve. 6. Proces riadenia úrokového rizika v komerčnej banke. 7. Operácie komerčných bánk v medzinárodnom kontexte. 8. Riadenie úverového rizika v komerčnej banke. 9. Operácie komerčných bánk vo vzťahu k nebankovej klientele. 10. Riadenie operačného rizika v komerčnom bankovníctve. 11. Repo operácie v bankovníctve. 12. Riadenie rizika likvidity v komerčnej banke. 13. Riadenie rizika mimobilančných operácií komerčných bánk. 14. Úmrtnostné tabuľky a komutačné čísla. Výpočet jednorazového netto poistného vo vybranom druhu poistenia. 15. Poistenie dôchodkov s aplikáciou na poistenie dočasného dôchodku odloženého o k rokov. 16. Nettorezerva a bruttorezerva vo vybranom druhu poistenia. Technické rezervy a ich tvorba v poisťovníctve. Zillmerova rezerva. Rezerva na nenahlásené poistné udalosti a rezerva bežných správnych nákladov. 17. Ukladacia a riziková časť poistného. Prebytok a zisk poisťovne. Technické zmeny v priebehu poistenia. 18. Netto poistné. Brutto poistné. Kalkulácia správnych nákladov do jednotlivých druhov poistenia. 19. Všeobecný model pre výpočet bežného poistného a poistných rezerv s aplikáciou na vybraný druh poistenia. 20. Význam a formy zaistenia. Úlohy zaistenia. Modelovanie zaistenia

4 OTÁZKY ŠTÁTNYCH SKÚŠOK V INŽINIERSKOM ŠTÚDIU Z PREDMETU INVESTOVANIE V AKADEMICKOM ROKU 2011/ Investície, investičné rozhodovanie, investičné projekty a predinvestičná príprava. 2. Kapitálové rozpočtovníctvo charakteristika peňažných tokov z investičných projektov a princípy ich vymedzenia, identifikácia kapitálových výdajov a peňažných príjmov investičných projektov. 3. Ekonomické metódy hodnotenia efektívnosti investičných projektov úloha finančných kritérií v rozhodovaní firmy o investíciách, charakteristika metód hodnotenia efektívnosti investičných projektov. 4. Nákladové kritéria efektívnosti investičných projektov metóda priemerných ročných nákladov, metóda diskontovaných nákladov. 5. Tradičné finančné metódy hodnotenia investičných projektov čistá súčasná hodnota, Vnútorné výnosové percento, priemerná výnosnosť, doba návratnosti, diskontovaná doba návratnosti investičného projektu. 6. Optimalizácia kapitálovej štruktúry v investičnom rozhodovaní náklady kapitálu, kvantifikácia a určenie váh jednotlivých zložiek kapitálu. Teórie kapitálovej štruktúry podniku. 7. Vplyv daní a inflácie v investičnom rozhodovaní. Základy analýzy rizika a jeho meranie v investičnom rozhodovaní. Citlivostná analýza. 8. Finančné investície podstata investície, meranie výnosnosti a rizika investície, determinanty požadovanej miery výnosnosti, investičné riziko. 9. Portfóliové investície historická a očakávaná výnosnosť portfólia, riziko portfólia. 10. Výber portfólia - veta o efektívnej množine, krivky indiferencie, výber optimálneho portfólia z efektívnej množiny, konkávnosť efektívnej množiny, umožnenie bezrizikového investovania a vypožičania. 11. Cenový model kapitálových aktív predpoklady modelu CAPM, priamka kapitálového trhu, priamka trhu cenných papierov, trhové a individuálne riziko, diverzifikácia portfólia cenných papierov, procesy generujúce výnosnosť charakteristická priamka cenných papierov. 12. Faktorové modely a teória stanovenia cien arbitrážou jednofaktorové modely, viacfaktorové modely, teória stanovenia cien arbitrážou. 13. Fundamentálna analýza metódy stanovenia vnútornej hodnoty akcie, globálna a odvetvová analýza, podniková analýza, obmedzenia fundamentálnej analýzy, ohodnocovanie kmeňových akcií model diskontovaných dividend, pomer cena zisk, zdroje rastu zisku. 14. Analýza a oceňovanie dlhopisov svetový trh s dlhopismi, základy ocenenia dlhopisov, vnútorná hodnota dlhopisu, výpočet výnosnosti dlhopisu, cenová citlivosť dlhopisu, výpočet durácie a konvexity, výnosová krivka.

5 15. Stratégie investovania do dlhopisov pasívne stratégie, aktívne stratégie, core-plus stratégia, imunizácia portfólia dlhopisov. 16. Investičná filozofia a stratégie výberu akcií do portfólia hodnotové investovanie, rastové investovanie, stratégia GARP, stratégia CANSLIM, Dogs of the Dow, screening akcií. 17. Kolektívne investovanie a hodnotenie výkonnosti podielových fondov charakteristika kolektívneho investovania, podielových fondov, investičný proces v kolektívnom investovaní, hodnotenie výkonnosti podielových fondov. 18. Technická analýza - definícia, obchodovanie vs. investovanie, princípy obchodovania, teória Dowa. 19. Využitie vzorov v technickej analýze (head and shoulders, trojuholníkové vzory, dvojité dno - vrchol, vlajkové vzory a iné). Typy grafov v technickej analýze. 20. Indikátory v technickej analýze. Momentové a objemové indikátory technickej analýzy. Indikátory volatility.

OTÁZKY ŠTÁTNYCH SKÚŠOK V INŽINIERSKOM ŠTÚDIU Z PREDMETU FINANCIE V AKADEMICKOM ROKU 2013/2014

OTÁZKY ŠTÁTNYCH SKÚŠOK V INŽINIERSKOM ŠTÚDIU Z PREDMETU FINANCIE V AKADEMICKOM ROKU 2013/2014 OTÁZKY ŠTÁTNYCH SKÚŠOK V INŽINIERSKOM ŠTÚDIU Z PREDMETU FINANCIE V AKADEMICKOM ROKU 2013/2014 1. Forward rate agreement (FRA) a jeho využitie na hedging pri predpokladanej zmene úrokovej miery. Využitie

Více

OTÁZKY ŠTÁTNYCH ZÁVEREČNÝCH SKÚŠOK PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM Z PREDMETU FINANCIE PRE ŠTUDIJNÝ PROGRAM FBI V AKADEMICKOM ROKU 2015/2016

OTÁZKY ŠTÁTNYCH ZÁVEREČNÝCH SKÚŠOK PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM Z PREDMETU FINANCIE PRE ŠTUDIJNÝ PROGRAM FBI V AKADEMICKOM ROKU 2015/2016 OTÁZKY ŠTÁTNYCH ZÁVEREČNÝCH SKÚŠOK PRE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM Z PREDMETU FINANCIE PRE ŠTUDIJNÝ PROGRAM FBI V AKADEMICKOM ROKU 2015/2016 1. Forward rate agreement (FRA) a jeho využitie na hedging pri predpokladanej

Více

1. Primárne a sekundárne, organizované a neorganizované trhy (mechanizmy obchodovania, systémy obchodovania, spôsoby, tržné pokyny).

1. Primárne a sekundárne, organizované a neorganizované trhy (mechanizmy obchodovania, systémy obchodovania, spôsoby, tržné pokyny). OTÁZKY ŠTÁTNYCH SKÚŠOK V INŽINIERSKOM ŠTÚDIU Z PREDMETU FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A INVESTOVANIE V AKADEMICKOM ROKU 2008/2009 1. Primárne a sekundárne, organizované a neorganizované trhy (mechanizmy obchodovania,

Více

OTÁZKY ŠTÁTNYCH ZÁVEREČNÝCH SKÚŠOK PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM Z PREDMETU EKONOMICKÁ TEÓRIA PRE ŠTUDIJNÝ PROGRAM FBI V AKADEMICKOM ROKU 2015/2016

OTÁZKY ŠTÁTNYCH ZÁVEREČNÝCH SKÚŠOK PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM Z PREDMETU EKONOMICKÁ TEÓRIA PRE ŠTUDIJNÝ PROGRAM FBI V AKADEMICKOM ROKU 2015/2016 OTÁZKY ŠTÁTNYCH ZÁVEREČNÝCH SKÚŠOK PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM Z PREDMETU EKONOMICKÁ TEÓRIA PRE ŠTUDIJNÝ PROGRAM FBI V AKADEMICKOM ROKU 2015/2016 1. Podstata a funkcie trhového mechanizmu. Tvorba trhovej rovnováhy

Více

Finančný manažment a podnikateľské riziko

Finančný manažment a podnikateľské riziko Finančný manažment a podnikateľské riziko Ing. Zuzana STRÁPEKOVÁ, PhD. SPU-FEM v Nitre Katedra financií CV 1 Gestor predmetu: doc. Ing. Peter SERENČÉŠ, PhD. Prednášky Skúška Lektorka: Ing. Zuzana STRÁPEKOVÁ,

Více

OTÁZKY ŠTÁTNYCH ZÁVEREČNÝCH SKÚŠOK PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM EKONOMICKÁ TEÓRIA PRE ŠTUDIJNÝ PROGRAM FBI V AKADEMICKOM ROKU 2014/2015

OTÁZKY ŠTÁTNYCH ZÁVEREČNÝCH SKÚŠOK PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM EKONOMICKÁ TEÓRIA PRE ŠTUDIJNÝ PROGRAM FBI V AKADEMICKOM ROKU 2014/2015 OTÁZKY ŠTÁTNYCH ZÁVEREČNÝCH SKÚŠOK PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM EKONOMICKÁ TEÓRIA PRE ŠTUDIJNÝ PROGRAM FBI 1. Podstata a funkcie trhového mechanizmu. Tvorba trhovej rovnováhy v neoklasických teóriách. Elasticita

Více

Finančný trh. Podstata a funkcie finančného trhu. Členenie finančných trhov. Subjekty finančného trhu. Nástroje finančného trhu

Finančný trh. Podstata a funkcie finančného trhu. Členenie finančných trhov. Subjekty finančného trhu. Nástroje finančného trhu Finančný trh Podstata a funkcie finančného trhu Členenie finančných trhov Subjekty finančného trhu Nástroje finančného trhu Literatúra Dufala, V. a kol. 2006. Financie a mena. OZE Banská Bystrica Borzová,

Více

Zásady riadenia komerčnej banky. Ing. Viktória Vargová, PhD. Bankovníctvo BIVŠ

Zásady riadenia komerčnej banky. Ing. Viktória Vargová, PhD. Bankovníctvo BIVŠ Zásady riadenia komerčnej banky Ing. Viktória Vargová, PhD. Bankovníctvo BIVŠ Zásady riadenia KB Hlavný cieľ riadenia banky je maximalizácia hodnoty banky (maximalizácia trhovej ceny = kurzu akcie) Postupy

Více

TÉZY K ŠTÁTNYM ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM Z PREDMETU MIKRO A MAKROEKONÓMIA. Bc štúdium, študijný odbor: Ľudské zdroje a personálny manažment

TÉZY K ŠTÁTNYM ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM Z PREDMETU MIKRO A MAKROEKONÓMIA. Bc štúdium, študijný odbor: Ľudské zdroje a personálny manažment TÉZY K ŠTÁTNYM ZÁVEREČNÝM SKÚŠKAM Z PREDMETU MIKRO A MAKROEKONÓMIA Bc štúdium, študijný odbor: Ľudské zdroje a personálny manažment 1. Ekonómia ako spoločenská veda definícia ekonómie, základné ekonomické

Více

OBSAH ÚVOD 1 FINANČNÝ TRH

OBSAH ÚVOD 1 FINANČNÝ TRH OBSAH ÚVOD...11 1 FINANČNÝ TRH...17 1.1 Finančný trh, jeho podstata a členenie...17 1.1.1 Podstata finančného trhu...17 1.1.1.1 Systém finančných nástrojov...20 1.1.1.2 Systém finančných inštitúcií...34

Více

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky pobočka zahraničnej banky Informácie podľa Opatrenia NBS č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bank Informácie k 31. 12. 2014 Citibank Europe plc so sídlom 1 North Wall

Více

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15 OBSAH ÚVOD... 15 Prvá ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA... 17 1. kapitola FINANČNÉ RIADENIE A JEHO VZŤAH K FINANČNÉMU ÚČTOVNÍCTVU... 19 Základné tézy... 19 Otázky a úlohy... 19 Príklady... 20 1.1

Více

Manažérska ekonomika. 3. Formy ekonomickej organizácie (PR) 3.1 Centrálne plánovanie 3.2 Trhový systém 3.3 Zmiešaná ekonomika

Manažérska ekonomika. 3. Formy ekonomickej organizácie (PR) 3.1 Centrálne plánovanie 3.2 Trhový systém 3.3 Zmiešaná ekonomika Manažérska ekonomika (skúška č. 4) Cieľ predmetu Pochopiť princípy ekonomického štýlu myslenia a zoznámiť sa s príkladmi jeho aplikácie v ekonomických analýzach účtovníka. Porozumieť fungovaniu ekonómie

Více

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky pobočka zahraničnej banky Informácie podľa Opatrenia NBS č. 15/2010 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bank Informácie k 31. 3. 2014 Citibank Europe plc so sídlom 1 North Wall Quay,

Více

VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE)

VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE) VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE) A. Kapitálové trhy II. konzultant prof. Musílek 1. Analýza vývoje struktury

Více

PREDMETY NA ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY. Povinný predmet: EKONOMIKA ODVETVÍ. Povinne voliteľný predmet :

PREDMETY NA ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY. Povinný predmet: EKONOMIKA ODVETVÍ. Povinne voliteľný predmet : PREDMETY NA ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY Pre Ing. Študijný program v akademickom roku 2015/2016 Povinný predmet: EKONOMIKA ODVETVÍ Povinne voliteľný predmet : OCEŇOVANIE ZEMSKÝCH ZDROJOV MEDZINÁRODNÉ PODNIKANIE

Více

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 1. Analýza efektívnosti využívania majetku podniku. Majetok podniku a jeho štruktúra. Nástroje a metódy hodnotenia efektívnosti využívania

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 2

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 2 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 2 Metodický list č. 1 Název tématického celku: Dluhopisy a dluhopisové portfolio I. Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je popsat dluhopisy jako investiční instrumenty,

Více

1. dílčí téma Platební bilance, horizontální a vertikální struktura, účtování v platební bilanci, rovnováha a vztah k devizovému trhu

1. dílčí téma Platební bilance, horizontální a vertikální struktura, účtování v platební bilanci, rovnováha a vztah k devizovému trhu METODICKÝ LIST 1. SOUSTŘEDĚNÍ K PŘEDMĚTU MEZINÁRODNÍ FINANCE Předmět N_MF MEZINÁRODNÍ FINANCE Typ studia Magisterské kombinované Semestr Zimní 2008 Způsob zakončení Zkouška Přednášející Ing. Arnošt Klesla

Více

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. p f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodáreníí správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.216 NÁŠ

Více

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 60 Konzultační hodiny: středa 4.30 6.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. (003)

Více

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 620 Konzultační hodiny: středa 14.30 16.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

Více

rodné financie Medzinárodn FUNDAMENTÁLNA a TECHNICKÁ analýza Prednáška Ing. Zuzana Čierna

rodné financie Medzinárodn FUNDAMENTÁLNA a TECHNICKÁ analýza Prednáška Ing. Zuzana Čierna Medzinárodn rodné financie Prednáška 7 FUNDAMENTÁLNA a TECHNICKÁ analýza Ing. Zuzana Čierna 25.3.2009 Na predikciu menového kurzu sa požívajú techniky: 1. Predikcia na základe modelov (ktorá môže byť rozdelená

Více

Odborná smernica SSA č.1 Test primeranosti technických rezerv v životnom poistení

Odborná smernica SSA č.1 Test primeranosti technických rezerv v životnom poistení Odborná smernica SSA č.1 Test primeranosti technických rezerv v životnom poistení 1. Úvod 1.1 Dôvodom vzniku tejto smernice je snaha poskytnúť zodpovedným aktuárom postup pre stanovenie celkovej výšky

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic.

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic. www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic. Jaroslava Durčáková, Martin Mandel, 2000, 2003, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena

Více

Odporúčaný študijný plán Počet kreditov (týždenná výmera hodín za semester) Predmet. 1/3 0/2z. 1/3 0/2z

Odporúčaný študijný plán Počet kreditov (týždenná výmera hodín za semester) Predmet. 1/3 0/2z. 1/3 0/2z ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 1. stupňa: Ekonomika a manažment podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku ***Pre študentov 1 ročníka

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 DENNÉ ŠTÚDIUM ***Pre študentov ktorí štúdium začali v AR 2015/2016*** Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný

Více

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15 OBSAH ÚVOD... 15 Prvá ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA... 17 1. kapitola FINANČNÉ RIADENIE A JEHO VZŤAH K FINANČNÉMU ÚČTOVNÍCTVU... 19 Základné tézy... 19 Otázky a úlohy... 19 Príklady... 20 1.1

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku ***Pre študentov, ktorí štúdium

Více

PREDSTAVENSTVO GENERÁLNY RIADITEĽ

PREDSTAVENSTVO GENERÁLNY RIADITEĽ VÝBORPRE ODMEŇOVANIE PREDSTAVENSTVO DOZORNÁ RADA VÝBOR PRE INVESTÍCIE GENERÁLNY RIADITEĽ ASISTENT GR PRÁVNE SLUŽBY A PODPORA OBCHODOVANIE S CP, SPRÁVA PORTFÓLIÍ (PORTFOLIO MANAGEMENT) EKONOMIKA A PREVÁDZKA

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1 Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Platební bilance, devizový trh a devizový kurs Cíl: Seznámit posluchače se základními pojmy mezinárodních

Více

PENEŽNí EKONOMIE A BANKOVNICTVí

PENEŽNí EKONOMIE A BANKOVNICTVí !, \-: ~ f~., " 1-- PENEŽNí EKONOMIE A BANKOVNICTVí Zbynek Revenda, Martin Mandel, Jan Kodera, Petr Musílek, Petr Dvorók, Jaroslav Brada ~. ḟ~, Management Press, Praha 1996 . Predmluva 17 l. část PENÍZE

Více

c 1 Podnikové financie Ing. Zuzana Čierna Katedra financií 037/

c 1 Podnikové financie Ing. Zuzana Čierna Katedra financií 037/ c 1 Podnikové financie Ing. Zuzana Čierna Katedra financií zuzana.cierna@fem.uniag.sk 037/641 4140 Obsah a zameranie predmetu 1/2 Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s fundamentálnymi otázkami teórie a

Více

Tézy pre štátne záverečné skúšky v odbore EMP Študijný program EMMSP. Prvá skupina predmetov - predmety študijného odboru

Tézy pre štátne záverečné skúšky v odbore EMP Študijný program EMMSP. Prvá skupina predmetov - predmety študijného odboru Tézy pre štátne záverečné skúšky v odbore EMP Študijný program EMMSP Prvá skupina predmetov - predmety študijného odboru 1. Stratégia, základné atribúty, črty stratégie Atribúty stratégie. Špecifické črty

Více

Informácie zverejnené obchodníkom s cennými papiermi podľa 1 ods. 2 b) opatrenia NBS č. 20/2014

Informácie zverejnené obchodníkom s cennými papiermi podľa 1 ods. 2 b) opatrenia NBS č. 20/2014 Fio o.c.p., a.s. Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, IČO 35 960 990 zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3722/B Informácie zverejnené obchodníkom s cennými

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 23 340/2002-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu

Více

Metodický list - Finanční deriváty

Metodický list - Finanční deriváty Metodický list - Finanční deriváty Základní odborná literatura vydaná VŠFS: [0] Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.všfs,praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu,

Více

úspory. investície. podmienky transformácie

úspory. investície. podmienky transformácie Finančný trh definícia funkcie členenie nástroje kapitálového trhu Definícia Trh - miesto, kde sa stretáva ponuka a dopyt miesto, kde sa stretáva ponuka voľných finančných prostriedkov v podobe úspor rôznych

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Okruhy otázok na bakalárske štátne skúšky pre 3. ročník denného a externého štúdia v odbore MPvOaS

Okruhy otázok na bakalárske štátne skúšky pre 3. ročník denného a externého štúdia v odbore MPvOaS Okruhy otázok na bakalárske štátne skúšky pre 3. ročník denného a externého štúdia v odbore MPvOaS I. okruh: Podnikové hospodárstvo a financie 1. Základné otázky ekonomickej teórie Predmet a metódy využívané

Více

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp.

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty strana 2 Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 3 Vymezení termínových

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 24 501/2003-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu a vývoja 013 Softvér 014 Oceniteľné

Více

KRITÉRIÁ KATEGORIZÁCIE KLIENTOV

KRITÉRIÁ KATEGORIZÁCIE KLIENTOV KRITÉRIÁ KATEGORIZÁCIE KLIENTOV V zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch v znení zákona 209/2007 Z. z. (ďalej len Zákon o cenných papieroch ) a podľa odborných znalostí, skúseností a poznatkov

Více

Nadväznosť predmetu PODNIKOVÝ MANAŽMENT na ostatné predmety

Nadväznosť predmetu PODNIKOVÝ MANAŽMENT na ostatné predmety PODNIKOVÝ MANAŽMENT (skúška číslo 12) Cieľ predmetu Získať znalosti zákonitostí úspešného riadenia organizácie a prehľad o súčasnej teórii a praxi manažmentu. Zoznámiť sa s modernými manažérskymi metódami

Více

ŠTRUKTÚRA AKTÍV PREDURČUJE TVORBU ZISKU KOMERČNEJ BANKY

ŠTRUKTÚRA AKTÍV PREDURČUJE TVORBU ZISKU KOMERČNEJ BANKY NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA ŠTRUKTÚRA AKTÍV PREDURČUJE TVORBU ZISKU KOMERČNEJ BANKY Ing. Dušan Preisinger Inštitút menových a finančných štúdií Bratislava 1996 Štruktúra aktív predurčuje tvorbu zisku komerčnej

Více

Osnova predmetu ZE Počítačové inžinierstvo 1. ročník

Osnova predmetu ZE Počítačové inžinierstvo 1. ročník Osnova predmetu ZE Počítačové inžinierstvo 1. ročník Šk. rok 2016/2017 1. Prednáška (29.9.2016) Základné východiská a predpoklady fungovania ekonomiky - Úvodné informácie k predmetu ZET - Potreby a statky

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku DENNÉ ŠTÚDIUM (platí v AR

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska Rámcová účtová osnova pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný

Více

STRATEGICKÝ MANAŽMENT

STRATEGICKÝ MANAŽMENT SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE Fakulta ekonomiky a manažmentu Katedra manažmentu Ing. Radovan Savov, PhD. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD. STRATEGICKÝ MANAŽMENT Nitra 2015 Vydala Slovenská

Více

O B S A H Vybrané ukazovatele o vývoji finančnej situácie spoločnosti 7

O B S A H Vybrané ukazovatele o vývoji finančnej situácie spoločnosti 7 Výročná správa 2006 O B S A H 1. Charakteristika spoločnosti 3 2. Správa predstavenstva 5 2.1. Vybrané ukazovatele o vývoji finančnej situácie spoločnosti 7 3. Spravované fondy 8 3.1. VÚB AM PEŇAŽNÝ KORUNOVÝ

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Skupiny finančných nástrojov a produktov zodpovedajúce typu investora

Skupiny finančných nástrojov a produktov zodpovedajúce typu investora Skupiny finančných nástrojov a produktov zodpovedajúce typu investora Obsah Úvod...3 Prehľad č. 1 k retailovému investičnému dotazníku...4 Prehľad č. 2 k investičnému dotazníku oddelenia Predaj...6 2 Úvod

Více

TRHY A INVESTIČNÉ NÁSTROJE JURAJ ULIČNÝ,

TRHY A INVESTIČNÉ NÁSTROJE JURAJ ULIČNÝ, TRHY A INVESTIČNÉ NÁSTROJE JURAJ ULIČNÝ, 8.6.2011 PREČO INVESTOVAŤ? Hlavné motívy investora Zarobiť na raste hodnoty CP Aktívne obchodovanie s investičnými nástrojmi akcie, fondy, deriváty, certifikáty

Více

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky. Informácie o činnosti, opatreniach na nápravu a pokutách k

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky. Informácie o činnosti, opatreniach na nápravu a pokutách k ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky Informácie o činnosti, opatreniach na nápravu a pokutách ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, so sídlom na Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 30 844 754,

Více

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp.

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty strana 2 Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 3 Vymezení termínových

Více

Podklad pro návrh vyhlášky o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Podklad pro návrh vyhlášky o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Podklad pro návrh vyhlášky o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a přehled právních předpisů a úředních sdělení navržených ke zrušení Česká

Více

Príklady k Sadzobníku poplatkov klientov privátneho bankovníctva Tatra banky, a.s.

Príklady k Sadzobníku poplatkov klientov privátneho bankovníctva Tatra banky, a.s. Príklady k Sadzobníku poplatkov klientov privátneho bankovníctva Tatra Platné a účinné od 3.1.2018 1. príklad typ investičnej služby prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých

Více

Karl Marx Das Kapital (1867) Rudolf Hilferding Das Finanzkapital (1910) ekonomické vedy. finančná veda. finančné kategórie (daň, clo, úver,...

Karl Marx Das Kapital (1867) Rudolf Hilferding Das Finanzkapital (1910) ekonomické vedy. finančná veda. finančné kategórie (daň, clo, úver,... (1. prednáška) prírodné vedy ekonomické vedy technické spoločenské finančná veda Adam Smith Pojednanie o...(1776) finančné kategórie (daň, clo, úver,...) financie 2 formy bohatstva: materiálne statky (fixný

Více

Investiční bankovnictví 4

Investiční bankovnictví 4 Metodický list pro soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví 4 Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Investiční bankovnictví - analýzy Cíl: Cílem tématického celku je

Více

RISK je náš biznis.

RISK je náš biznis. RISK je náš biznis 1 Bezpečnosť je základná potreba Bezpečnosť nemôže byť akokoľvek považovaná za izolovanú požiadavku. Pochopenie potenciálnych rizík je základom pre zaistenie bezpečnosti a zabezpečenia.

Více

1. Zostatková doba splatnosti. Zostatková doba splatnosti finančného majetku a záväzkov k 30. júnu 2008 mala nasledovnú štruktúru:

1. Zostatková doba splatnosti. Zostatková doba splatnosti finančného majetku a záväzkov k 30. júnu 2008 mala nasledovnú štruktúru: Informácie uvedené v tomto dokumente sú spolu s priebežnou účtovnou závierkou súčasťou informácií požadovaných Opatrením NBS č. 1/2007. 1. Zostatková doba splatnosti Zostatková doba splatnosti finančného

Více

9 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 25. mája 2010

9 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 25. mája 2010 čiastka 19/2010 Vestník NBS opatrenie NBS č. 9/2010 289 9 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 25. mája 2010 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na účely zákona o finančnom sprostredkovaní

Více

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č.

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. 1: Spôsob implementácie finančného vzdelávania do vzdelávacieho

Více

Manažerská ekonomika KM IT

Manažerská ekonomika KM IT KVANTITATIVNÍ METODY INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (zkouška č. 3) Cíl předmětu Získat základní znalosti v oblasti práce s ekonomickými ukazateli a daty, osvojit si znalosti finanční a pojistné matematiky, zvládnout

Více

Stredná priemyselná škola stavebná, Hviezdoslavova 5, Rožňava

Stredná priemyselná škola stavebná, Hviezdoslavova 5, Rožňava Vyhodnotenie - spoločné Graf č. 1 Písomný a ústny prejav v slovenskom jazyku (osobná komunikácia, telefonovanie) Graf č. 2 Písomný a ústny prejav v dvoch cudzích jazykoch (korešpondencia) Graf č. 3 Preklad

Více

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Výsledovka Úč NUJ 2-01 Za bežné účtovné mesiac rok mesiac rok obdobie od 0 1 2 0 0 9 do 1 2 2 0 0 9 Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do Účtovná závierka: Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 5 4 5

Více

doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.

doc. Ing. Jozef Klučka, PhD. Žilinská univerzita v Žiline Fakulta bezpečnostného inžinierstva Metódy hodnotenia ekonomickej efektívnosti s aplikáciou v protipožiarnej bezpečnosti doc. Ing. Jozef Klučka, PhD. F IREFF Model hodnotenia

Více

Podielový fond: Global Index o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Podielový fond: Global Index o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2014 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

Oldřich Rejnuš. Finanční. trhy. Učebnice s programem na generování cvičných testů

Oldřich Rejnuš. Finanční. trhy. Učebnice s programem na generování cvičných testů Oldřich Rejnuš Finanční trhy Učebnice s programem na generování cvičných testů Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Oldřich Rejnuš FINANČNÍ TRHY Učebnice s programem na generování cvičných

Více

Cenotvorba v medzinárodnom marketingu

Cenotvorba v medzinárodnom marketingu Cenotvorba v medzinárodnom marketingu Medzinárodný marketing SEVŠ 2011/2012 Ing. Rastislav Strhan PhD. CENA Fiškálna politika štátu Veľkosť cenovej tvorby Obchodno politické nástroje Devízové kurzy Spoločná

Více

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

J & T BANKA, a. s. Pobočka zahraničnej banky Zverejňované informácie k

J & T BANKA, a. s. Pobočka zahraničnej banky Zverejňované informácie k J & T BANKA, a. s. Pobočka zahraničnej banky Zverejňované informácie k 30.6.2011 OBSAH OBSAH 1. INFORMÁCIE O BANKE 3 1.1 INFORMÁCIE O ČINNOSTI J & T BANKY, A. S. POBOČKY ZAHRANIČNEJ BANKY 3 1.2 ORGANIZAČNÁ

Více

Medzinárodné financie

Medzinárodné financie Medzinárodné financie Ing. Marián Tóth, PhD. Katedra financií tel. 037/641 41 64 marian.toth@fem.uniag.sk 8. Prednáška Obsah: Deriváty Forward Futures Vývojové trendy vo financiách Globalizácia Deregulácia

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Mikroekonómia OSNOVA

Mikroekonómia OSNOVA BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Letný semester Mikroekonómia (pokročilý kurz) Sylaby Stupeň: Magisterské štúdium (2. semester) Garant: Doc. Ing. Eugen Valach, CSc.

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH Letecká fakulta Katedra manažmentu leteckej prevádzky OKRUHY OTÁZOK NA ŠTÁTNU SKÚŠKU AR 2014/2015 Druh a forma štúdia: Študijný odbor: Študijná špecializácia: inžinierske

Více

Koncepcia rozvoja kapitálového trhu. Finančné riadenie podnikov 2014

Koncepcia rozvoja kapitálového trhu. Finančné riadenie podnikov 2014 Koncepcia rozvoja kapitálového trhu Finančné riadenie podnikov 2014 Roman Turok-Heteš Generálny riaditeľ Sekcie finančného trhu 22. október 2014 Koncepcia rozvoja KT MF SR ako gestor prípravy Koncepcie

Více

J & T BANKA, a. s. Pobočka zahraničnej banky Zverejňované informácie k

J & T BANKA, a. s. Pobočka zahraničnej banky Zverejňované informácie k J & T BANKA, a. s. Pobočka zahraničnej banky Zverejňované informácie k 31.3.2013 Obsah Informácie o banke 3 1.1 Informácie o činnosti J & T Banky, a. s. pobočky zahraničnej banky 4 1.2 Organizačná štruktúra

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

Štátna skúška inžinierskeho štúdia 2013/2014 Tézy

Štátna skúška inžinierskeho štúdia 2013/2014 Tézy Štátna skúška inžinierskeho štúdia 2013/2014 Tézy Predmety študijného odboru: Finančný manažment 1 Rozhodovanie o financovaní zdroje financovania a ich cena. Vzťah medzi rozhodnutiami o financovaní a investičnými

Více

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA Metodický list č. 1

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA Metodický list č. 1 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA Metodický list č. 1 Název tématického celku: Úroková sazba a výpočet budoucí hodnoty Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlit pojem úroku a roční úrokové

Více

OBSAH. Pfiedmluva... 13. Úvodní slovo autorky... 16

OBSAH. Pfiedmluva... 13. Úvodní slovo autorky... 16 IKT_(1_4)_zlom 29.9.2011 12:38 Stránka 5 OBSAH Pfiedmluva................................................... 13 Úvodní slovo autorky.......................................... 16 1 Finanãní trh...............................................

Více

Poptávka po penězích

Poptávka po penězích Poptávka po penězích 1. Neoklasické teorie poptávky po penězích - tradiční: Fisherova, Marshallova, cambridgeská - moderní: Friedmanova 2. Keynesiánská teorie poptávky po penězích tradiční: Keynesova moderní:

Více

10 Legislatíva. Legislatívne zmeny zákonov v oblasti pôsobnosti Národnej banky Slovenska pripravené a vykonané v roku 2006

10 Legislatíva. Legislatívne zmeny zákonov v oblasti pôsobnosti Národnej banky Slovenska pripravené a vykonané v roku 2006 Legislatíva Výročná správa 2006 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 10 Legislatíva V roku 2006 pokračovala Národná banka Slovenska vo vykonávaní svojich legislatívnych a aproximačných kompetencií v oblasti meny,

Více

Spotreba, úspory, investície. Ing. Zuzana Staníková, PhD.

Spotreba, úspory, investície. Ing. Zuzana Staníková, PhD. Spotreba, úspory, investície Spotreba Úspory Investície HDP AD Spotreba (C) celkové výdavky domácnosti vynaložené na spotrebu tovarov a služieb za určité časové obdobie. Spotrebná funkcia C = C A + MPC.

Více

Študijný program: Informatika, bakalársky stupeň

Študijný program: Informatika, bakalársky stupeň Študijný program: Informatika, bakalársky stupeň Predmet Predmet 1 5BE101 Základy ekonómie P 2-2 - 0 5 1 5BE001 Základy ekonomickej teórie P 2-2 - 0 6 1 5BF101 Algebra P 2-2 - 0 5 1 5BF001 Algebra P 2-2

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Úplné znenie opatrenia NBS č. 9/2010 1

Úplné znenie opatrenia NBS č. 9/2010 1 Úplné znenie opatrenia NBS č. 9/2010 1 Úplné znenie opatrenia Národnej banky Slovenska z 25. mája 2010 č. 9/2010 (oznámenie č. 259/2010 Z. z.) o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na účely

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Oceňovanie finančných nástrojov amortizovanou hodnotou a efektívnou úrokovou mierou. Ing. Martin Svitek

Oceňovanie finančných nástrojov amortizovanou hodnotou a efektívnou úrokovou mierou. Ing. Martin Svitek Oceňovanie finančných nástrojov amortizovanou hodnotou a efektívnou úrokovou mierou Ing. Martin Svitek Používanie amortizovanej hodnoty pri oceňovaní Amortizovaná hodnota sa používa pri oceňovaní nasledujúcich

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Obecné informace

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Obecné informace INVESTIČNÍ DOTAZNÍK 1. Obecné informace (a) (b) (c) (d) Banka předkládá tento Investiční dotazník Klientovi za účelem kvalifikovaného poskytování Investičních služeb Bankou. Poskytnuté informace bude Banka

Více

Fond korporátních dluhopisů březen 2014

Fond korporátních dluhopisů březen 2014 Fond korporátních dluhopisů březen 2014 Fond od svého založení v roce 2001 vzrostl o 72% a překonal dluhopisové fondy, které investují část svého majetku do státních dluhopisů. Potvrdilo se, že korporátní

Více

Audítorská dokumentácia pre malé a stredné spoločnosti v software DATEV-AUDIT

Audítorská dokumentácia pre malé a stredné spoločnosti v software DATEV-AUDIT Audítorská dokumentácia pre malé a stredné spoločnosti v software DATEV-AUDIT přednášející: Ing. Robert Pospíchal, jednatel DATEV.cz s.r.o. - Horný Smokovec, 03.06.2009-2 Jaká je nabídka softwarového řešení

Více

Makroekonomické prognózy MFSR na roky

Makroekonomické prognózy MFSR na roky Makroekonomické prognózy MFSR na roky 2009-2012 (aktualizácia September 2009) Zoznam tabuliek HDP, NÁRODNÉ ÚČTY 1 - Nominálny HDP v štruktúre 2 - Reálny HDP v štruktúre 3 - Hrubá pridaná hodnota 4 - Deflátory

Více

Financie - otázka č. 13

Financie - otázka č. 13 Financie - otázka č. 13 13.1. Analýza finančného stavu podniku (zdroje, metódy, proces) Úspešne riadiť podnik = prijímať správne rozhodnutia. A tie je možné prijímať vtedy, ak poznáme situáciu, v akej

Více