VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2014"

Transkript

1 VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 04 Zpracoval: Oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb Magistrát města Ústí nad Labem

2 obsah Obsah. Úvod Změny a vývoj v oblasti sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním v roce Sběr informací do systému RISK Poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb, služeb blízkých službám sociálním a nabízené služby v roce Údaje za jednotlivé oblasti sociální pomoci v roce Děti, mládež a rodina Péče o prorodinnou politiku Dlouhodobě duševně nemocní... 5 Osoby ohrožené závislostmi Osoby ohrožené sociálním vyloučením Mentálně postižení Senioři Osoby v přechodné krizi a nouzi Zdravotně postižení Informace o finančních prostředcích vynakládaných na sociální sféruv roce 04 a zdroje finančních prostředků Příloha k Výstupům z regionálního informačního systému komunitních služeb města Ústí nad Labem (RISK) informace z Úřadu práce

3 . kapitola. kapitola Úvod Oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb Odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb předkládá odborné veřejnosti a uživatelům služeb ze sociální sféry Výstupy z Regionálního informačního systému komunitních služeb (RISK). Ve výstupech jsou zpracovány informace o stavu, změnách a vývoji v sociálních službách a službách blízkých službám sociálním v regionu Ústí nad Labem. Do sběru dat jsou začleněni jednotliví poskytovatelé sociálních služeb, odborná veřejnost, instituce a subjekty zainteresované na sociální sféře. I v roce 04 je součástí výstupů z RISKu samostatně zpracovaná příloha - vybraná data o trhu práce v regionu Ústí nad Labem. Tuto přílohu dodal Úřad práce v Ústí nad Labem. Systém RISK spravuje výše uvedené oddělení Magistrátu města Ústí nad Labem. Pro sběr a zpracování dat za rok 04 byl využit Regionální informační systém komunitních služeb města Ústí nad Labem (dále jen RISK), který umožňuje zpracovávat data v návaznosti na Zákon o sociálních službách č. 08/006 Sb., v platném znění. RISK byl jednou z prvních aplikací tohoto druhu v České republice. Systém RISK umožňuje pružnější práci s daty ve statistické části aplikace; ve výkaznické části probíhá sběr dat od poskytovatelů prostřednictvím elektronického výkazu, jehož pomocí je získáván aktuální přehled o jednotlivých poskytovatelích a nabízených sociálních službách. Tento výkaz je zásadním zdrojem dat pro RISK. Aplikace RISK má dvě úrovně: obslužná část - slouží ke sběru a zpracování statistických dat od poskytovatelů sociálních služeb, k tomu se využívá část výkaznická (elektronický dotazník pro poskytovatele sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním) - od roku 009 rovněž začala sloužit k podávání a hodnocení projektů na možnost získání finančních prostředků z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem na zajištění fungování sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním (činnosti na podporu rodiny a svépomocné aktivity) na příslušný rok katalogová část - slouží pro prezentaci poskytovatelů sociálních služeb a také služeb blízkých službám sociálním. Služby blízké službám sociálním jsou: ) činnosti na podporu rodiny (např. mateřská centra), ) občanské aktivity svépomocného charakteru v sociální sféře (klienti pomáhají sami sobě). Tyto aktivity jsou také nadále podporovány prostřednictvím dotací z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem. 4

4 . kapitola Data z obslužné části RISKu jsou zpracovávána do Výstupů z informačního systému sociálních služeb v regionu Ústí nad Labem. Za rok 04 obsahují přehledný soubor informací o poskytovatelích sociálních služeb a spektru jimi nabízených služeb, dále o uživatelích služeb a jejich potřebách a v neposlední řadě také podrobný rozklad finančních prostředků vynaložených do sociální sféry. Je však třeba vždy brát v úvahu, že poskytované informace jsou výstupem z dostupných informací poskytnutých samotnými poskytovateli. Vzhledem k datu zpracování Výstupů zde nejsou obsaženy demografické a srovnávací údaje, neboť statistické ročenky vycházejí vždy s ročním odstupem. Výstupy slouží především odborným a poradním orgánům města, tedy Sociálně zdravotní komisi, Manažerskému týmu a koordinačním skupinám jako pomůcka pro plánování a financování sociálních služeb. Souhrn materiálů použitých ke zpracování Výstupů z Regionálního informačního systému komunitních služeb (RISK) za rok 04 Výkazy systému RISK - data za rok 04 Informace poskytnuté Úřadem práce města Ústí nad Labem Informace od poskytovatelů sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním v regionu Ústí nad Labem soustředěné Oddělením podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb Odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb Magistrátu města Ústí nad Labem Vybraná data o trhu práce v okrese Ústí nad Labem Úřad práce Ústí nad Labem (příloha) 4

5 . kapitola. kapitola Změny a vývoj v oblasti sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním v roce 04 Systém služeb a činností se ustálil v rámci komunitních služeb ve třech oblastech oblast sociálních služeb, oblast svépomocných aktivit a oblast aktivit a činností pro rodinu a děti. Spektrum služeb se ustálilo, žádné zlomy ve vývoji nenastaly. Stále přetrvává potřeba řešit problematiku lidí vyššího věku, potřebných péče a nevyžadujících služby pobytové lůžkové. V rámci financování sociálních služeb je stále v centru pozornosti potřeba návratnosti finančních prostředků vyplacených na příspěvcích na péči zpět do systému sociálních služeb. Řada občanů stále upřednostňuje neformální péči (rodinní příslušníci, sousedé atd.) před profesionálními poskytovateli sociálních služeb. Financování zdravotní péče, v rámci poskytovaných sociálních služeb, z prostředků veřejné zdravotní podpory oproti očekávání nepřineslo žádné výrazné problémy. V roce 04 bylo v rámci finanční podpory komunitních služeb podpořeno 58 projektů na sociální služby v celkovém objemu ,-Kč, 5 žádostí na svépomocné aktivity v celkovém objemu ,- Kč a 8 projektů na prorodinné aktivity (především mateřská centra) v celkovém objemu ,- Kč. Rok 04 byl prvním rokem naplňování 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na období Naplňování stávajícího komunitního plánu probíhalo v již zavedených strukturách komunitního plánování (koordinační skupiny, manažerský tým). V rámci aplikace RISK bylo v roce 04 zrealizováno dotační řízení financování sociálních služeb pro rok 05, včetně hodnocení projektů přímo v aplikaci. Statistická část aplikace RISK byla standardně naplněna daty poskytovatelů. Další část aplikace Katalog sociálně zdravotních služeb je spravován a aktualizován samotnými poskytovateli ve spolupráci s oddělením podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb. Koordinační skupiny a Manažerský tým se jako v předešlých letech pravidelně scházely, řešily dlouhodobé problémy i aktuální záležitosti. Zde je dále informace o nejdůležitějších tématech probíraných v jednotlivých koordinačních skupinách (dále jen KS): KS za oblast péče o seniory i v tomto roce byl stálým bodem většiny jednání KS zákon č. 08/006 Sb., o sociálních službách a jeho vliv na práci jednotlivých poskytovatelů i uživatelů. Rovněž byly projednávány připravované legislativní změny rezortních právních předpisů. Zásadním tématem bylo i financování sociálních služeb, především ve vazbě na státní rozpočet a stagnaci dotací z tohoto zdroje, včetně výpadku finanční podpory individuálních projektů. Dále i v tomto roce panovala všeobecná shoda ve věci disproporce mezi požadavky kladenými na poskytovatele zákonem a dostupnými finančními prostředky. Zákon nepochybně přinesl vyšší administrativní nároky na zaměstnance sociálních zařízení, ale finanční prostředky nebyly odpovídajícím způsobem navýšeny. Tento fakt pak negativně ovlivňuje postoje poskytovatelů ke změnám, které zákon přináší a ve svém důsledku i k validitě sbíraných dat. Skupina se věnovala hodnocení podávaných žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Ústí nad Labem a projednávala také informace z jednání Manažerského týmu a Sociálně zdravotní komise. 6

6 . kapitola KS za oblast péče o dlouhodobě duševně nemocné občany skupina se v tomto roce snažila rozšiřovat vzájemnou spolupráci poskytovatelů s cílem vytvoření partnerství v projektech, eliminovat duplicitu služeb a umožnit klientům čerpat potřebné služby včas. Skupina projednávala informace z Manažerského týmu a Sociálně zdravotní komise, věnovala se spolupráci při tvorbě cílů a opatření 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem, hodnotila projekty a žádosti o finanční podporu z rozpočtu města Ústí nad Labem. Nemalá pozornost byla věnována rozvoji a aktualizaci informací v RISKu. Dále se věnovala problematice integrace osob s duševní nemocí do společnosti a na trh práce hledání nových východisek a možností pro zlepšení života v oblasti duševního zdraví. Členové skupiny se svými organizacemi představili na akci Týdny duševního zdraví, Veletrhu sociálních služeb města Ústí nad Labem a zapojili se také do akcí Zdravého města. KS za oblast péče o osoby ohrožené užíváním návykových látek a dalšími formami závislostního chování tato pracovní skupina projednávala informace z Manažerského týmu a Sociálně zdravotní komise, zhodnotila projekty a žádosti o finanční podporu z rozpočtu města Ústí nad Labem, věnovala se naplňování cílů a opatření 5. Komunitního plánu péče a snažila se o zviditelnění práce poskytovatelů služeb a celé KS v médiích, zapojila se také do akce Týdny duševního zdraví a Veletrhu sociálních služeb města Ústí nad Labem. Skupina v tomto roce mapovala nově vznikající služby v oblasti péče o osoby ohrožené užíváním návykových látek a dalšími formami závislostního chování, v roce 04 vznikly na území města nové služby ambulantního poradenství pro osoby ohrožené závislostmi. KS za oblast péče o mentálně postižené občany pracovní skupina řešila na svých jednáních aktuální i dlouhodobé problémy poskytovatelů z oblasti, projednávala informace z Manažerského týmu a Sociálně zdravotní komise, věnovala se realizaci a hodnocení naplňování 5. Komunitního plánu péče. KS se zabývala velmi očekávaným projektem postup Transformace pobytových služeb, pokračující rekonstrukcí v Teplicích a výstavbou nového objektu v Trmicích, který byl v srpnu 04 otevřen. Diskutovaným tématem byly následné služby službám pobytovým, tj. služby, které umožní klientům z pobytových služeb zapojit se do majoritní společnosti a to především služby terapeutických dílen a služby spojené s podporou zaměstnávání klientů. Na sklonku roku 04 se KS zabývala problematikou víceletého financování sociálních služeb. Členové skupiny se svými organizacemi představili na akci Týdny duševního zdraví a Veletrhu sociálních služeb města Ústí nad Labem. KS za oblast péče o děti, mládež a rodinu koordinační skupina projednávala informace z Manažerského týmu a Sociálně zdravotní komise, věnovala se revizi cílů a opatření 4. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem a připomínkování 5. Komunitního plánu. Na svých jednáních se členové KS pravidelně informovali o doplňování údajů do systému RISK a zhodnotili projekty a žádosti o finanční podporu z rozpočtu města Ústí nad Labem. Jednání KS probíhala přímo v organizacích, kde se členové KS seznámili s prostory a službami příslušného poskytovatele, snažili se vyměňovat si zkušenosti a materiály v oblasti rozvoje soc. služeb, SASS a usilovat tak o rozvoj soc. služeb pro potřebné občany města Ústí n. L. Skupina byla informována o činnosti Týmu pro děti a mládež, kde se snaží efektivně spolupracovat instituce, do jejichž působnosti spadá péče o ohrožené děti a jejich rodiny např. OSPOD, Policie ČR, justiční orgány aj. KS byla rozšířena o nového člena SPZ Teplice, který představil novou službu Sociálně právní zabezpečení. 6

7 . kapitola KS za oblast péče o prorodinnou politiku koordinační skupina projednávala informace z Manažerského týmu a Sociálně zdravotní komise, věnovala se dokončení 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na období Členové KS se aktivně zapojili do Veletrhu sociálních služeb města Ústí n. L. a Týdnů pro duševní zdraví, aktivně zde prezentovali služby a aktivity členů KS formou prezentací na výstavních stáncích. Na základě dobrovolné činnosti společně aktivně připravili program pro rodiny v rámci akce Family Fest 04, kde také prezentovali poslání a činnosti svých organizací a distribuovali informační materiál o službách prorodinné politiky ve městě ÚL. Dále KS rozšiřovala vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými subjekty s cílem vytvoření předpokladu pro partnerství v projektech, eliminovat možnou duplicitu pro-rodinných aktivit ve městě ÚL. Spolu s KS děti, mládež, rodina vydala společný informační materiál /baner/ pro veřejnost o službách pro děti, mládež, rodinu a místní pro-rodinnou politiku. KS za oblast péče o zdravotně postižené občany skupina projednávala aktuální i dlouhodobé problémy oblasti, informace z Manažerského týmu a Sociálně zdravotní komise, problematiku registrovaných služeb a s tím spojené administrativní a personální změny. Průběžně na několika jednáních probíhaly informace k vytvořeným standardům kvality v jednotlivých organizacích. Na svých jednáních se členové KS pravidelně informovali o doplňování údajů do systému RISK a doplňovali prezentace služeb. Skupina zhodnotila projekty a žádosti o finanční podporu z rozpočtu města Ústí nad Labem a věnovala se naplňování cílů 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem. KS za oblast péče o občany v přechodné krizi a nouzi pracovní skupina se věnovala aktuálním i dlouhodobým problémům v oblasti, projednávala informace z Manažerského týmu a Sociálně zdravotní komise, snažila se rozšiřovat spolupráci mezi jednotlivými poskytovateli v KS a navázala spolupráci s dalšími organizacemi poskytující sociální služby pro tuto cílovou skupinu jako např. Kleja, Probační a mediační služba aj. Dále byla navázána spolupráce s cizineckou policií ohledně řešení případů pobytu cizinců na území města Ústí n. L.. Skupina se dále věnovala průběžnému mapování a aktualizace potřeb klientů. KS za oblast péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením cílem činnosti KS bylo průběžně hodnotit naplňování cílů a opatření stanovených v 5. Komunitním plánu péče města Ústí n. L.. V průběhu jednání koordinačních skupin jsme se soustředili především na: ) Průběžné předávání informací z pracovních a tematických skupin na úrovni města: Sociálně zdravotní komise Rady města, Komise Rady města pro prevenci kriminality, Pracovní skupiny primátora pro řešení sociálně vyloučených lokalit a Manažerského týmu komunitního plánování. ) Průběžné informování o činnosti koordinátora pro sociální začleňování MmÚL, a to především v oblastech tvorby koncepce Sociálního bydlení a intervencí města vzhledem k sociálně vyloučeným lokalitám. 3) Výměnu konkrétních poznatků z praxe jednotlivých poskytovatelů a s nimi spojených praktických postupů, ať už na straně přímé práce s cílovou skupinou nebo řešení systémových bariér, které znemožňují efektivní postup ve prospěch klienta. Významnými členy KS jsou zástupci Úřadu práce v Ústí n. L., zástupce Krajského úřadu ÚK krajského romského koordinátora. Mezi členy koordinační skupiny pokračovala spolupráce na úrovni společného postupu ve prospěch klientů např. řešení problematiky dávek, zvýšené migrace chudých rodin ze Slovenska. Koordinační skupina zhodnotila projekty o finanční podporu ze strany města Ústí nad Labem pro rok 05. 7

8 . kapitola Manažerský tým tým zhodnotil projekty a žádosti o finanční podporu z rozpočtu města Ústí nad Labem přesahující do různých cílových skupin, projednával informace ze Sociálně zdravotní komise, jednotlivých koordinačních skupin, Komise prevence kriminality a Krajského úřadu Ústeckého kraje. Stejně jako v předchozích letech hodnotil naplnění a cíle 4. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem. Dále byla rozšiřována vzájemná spolupráce mezi jednotlivými subjekty s cílem vytvoření předpokladu pro partnerství v projektech. V tomto roce se také uskutečnilo vzdělávání manažerů v komunitním plánování. Program rozvoje lidských zdrojů vzhledem k tomu, že v roce 03 nebyl Program rozvoje lidských zdrojů realizován, byla nevyčerpaná částka ve schváleném rozpočtu na rok 03 převedena do rozpočtu roku 04 a tudíž došlo k značnému navýšení finančních prostředků. V roce 04 bylo do tohoto programu předloženo prostřednictví administrátora 7 projektových záměrů jednotlivých předkladatelů v celkové výši ,- Kč na zpracování do podoby rozvojových projektů. Zpracované rozvojové projekty jsou určeny k předložení na vnější finanční zdroje, zejména Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. 8

9 . kapitola Příspěvek na péči viz tabulka Srovnání přiznaných a vyplacených dávek PNP* PNP rok 03 rok 04 celkem 35 33, ,00 objem finančních prostředků přiznaných a vyplacených dávek PNP přiznaných a vyplacených dávek PNP (v Kč) , ,00 Ø vyplacená částka PNP/měsíc 4 073, ,9 * PNP = příspěvek na péči 9

10 3. kapitola 3. kapitola Sběr informací do systému RISK Aplikace RISK (Regionální informační systém komunitních služeb) umožňuje elektronický sběr informací a dat prostřednictvím Výkazu přímo od poskytovatelů sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním. Do Výkazu poskytovatele se uvádí údaje z těchto kategorií: Identifikace (údaje o organizaci), Klienti (počet klientů, do kterých cílových skupin spadají), Organizace péče, Působnost organizace (na jakém území organizace působí), Služby (podle Zákona o sociálních službách č. 08/006 Sb.), Personál, Finance (včetně dotací od města Ústí nad Labem). Informace pro zpracování těchto výstupů byly čerpány celkem z 85 Výkazů. Poskytovatelem sociálních služeb je míněn subjekt /organizace provozující jedno nebo více zařízení sociálních služeb. V systému bylo vygenerováno (připraveno na vyplnění) 89 Výkazů, vyplněno bylo 85 Výkazů. poskytovatelů celkem 54 zařízení celkem 89 vyplněných výkazů zařízení celkem 84 nevyplněných výkazů zařízení celkem 5 z toho přímo (aplikace) 84 Výkazy vyplněné elektronicky poskytovatelem sociální služby v aplikaci RISK prostřednictvím vlastního účtu, který je chráněn přístupovým jménem a heslem

11 4. kapitola 4. kapitola Poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb, služeb blízkých službám sociálním a nabízené služby v roce 04 Poskytovatelé sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním zařízení podle kategorie zřizovatele: státní instituce / krajské instituce / obce / církve / jiné veřejnoprávní instituce / jiní zřizovatelé Kategorie zřizovatele zařízení Krajské instituce 6 Obce 9 Státní instituce 3 Jiní zřizovatelé 64 zařízení podle jednotlivých zřizovatelů Zřizovatel zařízení Krajský úřad ústeckého kraje 6 Právnická osoba nebo skupina právnických osob (i v kombinaci s fyzickými osobami) 45 město Ústí nad Labem 9 Fyzická osoba nebo skupina osob 9 Ministerstvo vnitra 3 zařízení podle právní formy Právní forma zařízení Nevybráno občanské sdružení 8 obecně prospěšná společnost 7 spolek 5 příspěvková organizace 5 ostatní 5 církevní organizace 0 Jeden zřizovatel může zřizovat a většinou zřizuje více organizací / poskytovatelů sociálních služeb, kteří provozují jednotlivá zařízení sociálních služeb.

12 Uživatelé sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním osob čerpajících v roce 04 sociální služby a služby blízké službám sociálním Rozložení počtu uživatelů podle právní formy zřizovatele Rozložení počtu uživatelů podle pohlaví 4. kapitola Právní forma celkem z toho počet % muži % ženy % Nevybráno 46,00,3 67,96 3,7 93,04,5 občanské sdružení 3 545,00 7,75 786,76 4,79 758,4 3,78 obecně prospěšná společnost 8,00,6 863,86,98 364,4 0,69 církevní organizace 3 6,00 8,4 38,4 9,6 40,58 7,56 příspěvková organizace 905,00 9,54 489,54 6,79 45,46,09 ostatní 3 80,00 9,08 377,79 9, 43, 9,06 spolek 4 396,00,0 04,7 4, ,73 6,9 Celkem 9 967,00 00, ,60 00,00 758,40 00,00 Od.. 04 byla na základě ustanovení 3045 odst. nového občanského zákoníku právní forma občanská sdružení automaticky převedena na právní formu spolky. Vzhledem k tomu, že ke splnění formálních změn je poskytnuta spolkům lhůta tří let, někteří poskytovatelé ve výkazu tuto změnu ještě neaktualizovali. Z tohoto důvodu jsou data uvedená v tabulce rozdělena, přestože se po stránce právní formy jedná o organizace stejného typu. Nejvíce klientů čerpajících služby v roce 04 tedy připadá na spolky (dříve občanská sdružení) s 7 94,00 klienty, což tvoří cca 39,77% z celkového počtu osob.

13 Základní data jednotlivých cílových skupin 4. kapitola Rozsah péče u cílových skupin Počty zaměstnanců v cílové skupině (stálí, externí, celkem) Význam sloupců "Veličina" pro různé typy služeb Typ Veličina Veličina Veličina 3 KAVY (kapacita - využití) Kapacita Průměrná obsazenost čekajících Objem péče KOHO (kontakt - hodiny) případů (člověkohodiny) neuvádí se OSKI (osoby - kilometry) přepravených osob Najeté kilometry neuvádí se KAVY jaká je kapacita lůžek kolik lůžek z kapacity bylo průměrně využito v daném období KOHO celkový počet setkání s klienty za dané období vyjádření setkání v hodinách - kolik celkem hodin bylo klientům věnováno během všech setkání v daném období Nabízené služby Rozsah péče KAVY dlouhodobě duševně nemocní děti, mládež a rodina mentálně postižení osoby ohrožené sociálním vyloučením osoby ohrožené závislostmi 4,0 69,36 70,00 700,00 034, ,94 0,00 0,00 0,00 04,30 Rozsah péče KOHO zaměstnanců - stálí zaměstnanců - externí zaměstnanců - celkem , , , , , , ,9 43,8 3 6, ,66 9,94 43,8 38,53 6,39 39,7 54,83 3,8 57,00 9, 9,54 0,30,05,66 7, 3,74 9,00 0,,0 0,00,00 9,4 45,86 4,9 69,60 43,45 73,83 33,03 59,0 9, 3,54 péče o prorodinnou politiku senioři sociální krize zdravotně postižení Nabízené služby Rozsah péče KAVY 80,00 800, ,8 07,60 63,00 45,6 5 44, 46,97 Rozsah péče KOHO zaměstnanců - stálí zaměstnanců - externí zaměstnanců - celkem 4 33, , , , , , , ,8,59 9,34 53,38 586,98 30,60 69,95 8,9 90,6,3 3,5,69 0,98 6,5 55,94,67 89,37 4,90,59 533,06 597,96 36,85 5,89 3,58 79,53 Poznámka: počet zaměstnanců u veličiny = počet úvazků počet zaměstnanců u veličiny = fyzický počet zaměstnanců 3

14 Základní data jednotlivých cílových skupin 4. kapitola zařízení u cílových skupin unicitních klientů u jednotlivých typů služeb klientů v jednotlivých věkových skupinách klientů podle pohlaví Finanční prostředky v cílové skupině (investiční, provozní, celkem) Poznámka: unicitní klient = jedinečná osoba, neopakující se klient (bez ohledu na počet kontaktů) Nabízené služby dlouhodobě duševně nemocní děti, mentálně mládež a postižení rodina osoby ohrožené sociálním vyloučením osoby ohrožené závislostmi péče o prorodinnou politiku senioři sociální krize zdravotně postižení zařízení,00 4,00,00,00 5,00 8,00 7,00,00 7,00 unicitních klientů typu služby základní sociální poradenství unicitních klientů typu služby odborné sociální poradenství unicitních klientů typu služby osobní asistence unicitních klientů typu služby pečovatelská služba unicitních klientů typu služby průvodcovské a předčitatelské služby unicitních klientů typu služby podpora samostatného bydlení unicitních klientů typu služby - - odlehčovací služby 0,00 0,00 5,00 7,7 89,76 0,00 486,9 7,7 3,00 60,66 35,65 583,58 0,00 0,00 7,4 0,00 0,00 0,00 3,86 0,00 6,00 3,46 4,6 0,00 0,00 0,00 0,00 50,73 8,85 00,35 0,00 0,00 45,00 9,40 0,00 9,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,40 0,70 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 4,96 0,70 53,64 4

15 4. kapitola Nabízené služby unicitních klientů typu služby - - odlehčovací služby unicitních klientů typu služby centra denních služeb unicitních klientů typu služby denní stacionáře unicitních klientů typu služby domovy pro osoby se zdravotním postižením unicitních klientů typu služby - - domovy pro seniory unicitních klientů typu služby domovy se zvláštním režimem unicitních klientů typu služby chráněné bydlení unicitních klientů typu služby soc. služby poskytované ve zdrav. zařízeních ústav.péče unicitních klientů typu služby raná péče dlouhodobě duševně nemocní děti, mentálně mládež a postižení rodina osoby ohrožené sociálním vyloučením osoby ohrožené závislostmi péče o prorodinnou politiku senioři sociální krize zdravotně postižení 7,9 0,00 5,08 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4,68 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00,75 0,00,57 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,57 0,00 5,43 7,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,6 0,00 6,90 8,79 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 6,00 0,00 9,00 0,00 0,00 8,00 5

16 4. kapitola Nabízené služby unicitních klientů typu služby telefonická krizová pomoc unicitních klientů typu služby tlumočnické služby unicitních klientů typu služby azylové domy unicitních klientů typu služby kontaktní centra unicitních klientů typu služby krizová pomoc unicitních klientů typu služby krizová pomoc unicitních klientů typu služby nízkoprahová denní centra unicitních klientů typu služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež unicitních klientů typu služby noclehárny unicitních klientů typu služby intervenční centra dlouhodobě duševně nemocní děti, mentálně mládež a postižení rodina osoby ohrožené sociálním vyloučením osoby ohrožené závislostmi péče o prorodinnou politiku senioři sociální krize zdravotně postižení 0,00 586,00 0,00 0,00 0,00 64,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 79,00 0,00 0,00 958,50 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 379,00 0,00 6

17 4. kapitola Nabízené služby unicitních klientů typu služby intervenční centra dlouhodobě duševně nemocní děti, mentálně mládež a postižení rodina osoby ohrožené sociálním vyloučením osoby ohrožené závislostmi péče o prorodinnou politiku senioři sociální krize zdravotně postižení 0,00 34,00 0,00 unicitních klientů typu služby služby následné péče unicitních klientů typu služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi unicitních klientů typu služby sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením unicitních klientů typu služby sociálně terapeutické dílny unicitních klientů typu služby terapeutické komunity unicitních klientů typu služby terénní programy unicitních klientů typu služby sociální rehabilitace unicitních klientů typu služby agentura 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,99 0,00 339,30 0,00 7,05 0,00 6,66 0,00 06,39 48,00,00 0,00 0,00 48,00 8,5,45 749,64 9,4 0,00 3,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,33 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 86,53 54,00 0,00 0,00 30,47 0,00 4,7 0,00,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,0 0,00 0,00 99,00 7

18 4. kapitola Nabízené služby dlouhodobě duševně nemocní děti, mentálně mládež a postižení rodina osoby ohrožené sociálním vyloučením osoby ohrožené závislostmi péče o prorodinnou politiku senioři sociální krize zdravotně postižení práce unicitních klientů typu služby zaměstnávání osob se zdravotním postižením unicitních klientů typu služby rodinná, mateřská centra unicitních klientů typu služby svépomocné aktivity unicitních klientů typu služby ubytování unicitních klientů typu služby Ostatní služby unicitních klientů typu služby Volnočasové aktivity unicitních klientů typu služby Volnočasové aktivity unicitních klientů typu služby Vzdělávání zdravotně postižených klientů ve věkové skupině - Adolescenti (5-9) klientů ve věkové skupině - Školní (6-4) 67,94 0,00 8,06 0,00 845,50 0,00 0,00 0,00 343,50 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06,00 0,00 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 48,80 0,00,0 0,00,6 0,00 0,00 0,00 3,90 0,00 5,48 353,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 33,80 0,00 0,00 58,00 33,00 0,00 464,0 0,00 0,00 39,00 4,7 356,8 3,67 3,80 8,9,54 0,99 99,73 6,79 0,00 88,35 9,35 05,5 9,96,43 0,8 39,3 9,35 8

19 4. kapitola Nabízené služby dlouhodobě duševně nemocní děti, mentálně mládež a postižení rodina osoby ohrožené sociálním vyloučením osoby ohrožené závislostmi péče o prorodinnou politiku senioři sociální krize zdravotně postižení klientů ve věkové skupině - Mladí (0-6) 33,6 4,58 8,5 99,3 303,0 73,3,7 59,79 65,08 klientů ve věkové skupině - Předškolní věk (0-5) klientů ve věkové skupině - Produktivní věk (7-65) klientů ve věkové skupině - Senioři nad 85 let (více jak 85) 0,00 33,06 3,93 36,4 0,00 797,5 7,5 7,46 56,40 363,4 008,37 7,78 083,40 0,37 88,94 3,3 3 48,70 577,57 4,69,80,35 0,00 0,00 0,8 708,34 7,36,6 klientů ve věkové skupině - Senioři (55-84) 0,7 46,85 3,70 8,4 0,00,54 4,9 7 54,7 03,73 klientů podle pohlaví - ženy 303,40 74,98 3,3 083,63 388, 444,05 575, ,76 58,58 klientů podle pohlaví - muži 40,96 07,0 68,00 835,6 7,50 556,40 57,65 96,30 70,96 Nabízené služby Finanční prostředky - investiční Finanční prostředky - provozní Finanční prostředky - celkem dlouhodobě duševně nemocní děti, mládež a rodina mentálně postižení osoby ohrožené osoby ohrožené sociálním vyloučením závislostmi 300, , , , , , , , , , , , , , ,95 Nabízené služby Finanční prostředky - investiční Finanční prostředky - provozní Finanční prostředky - celkem péče o prorodinnou politiku senioři sociální krize zdravotně postižení 3 859, , , , , , , , , , , ,08 9

20 Spektrum nabízených služeb ve všech cílových skupinách za rok 04 Přehled nabízených služeb uživatelů jednotlivé služby ze všech cílových skupin zařízení, která danou službu nabízejí 4. kapitola Nabízené služby počet uživatelů počet zařízení 0 - základní sociální poradenství 5,00, odborné sociální poradenství 904,00 7, osobní asistence 86,00, pečovatelská služba 638,00, průvodcovské a předčitatelské služby 45,00, podpora samostatného bydlení 3,00 3,00 - odlehčovací služby 5,00 3,00 - odlehčovací služby 33,00, centra denních služeb 6,00, denní stacionáře 9,00 3, domovy pro osoby se zdravotním postižením 43,00 6,00 - domovy pro seniory 956,00 8, domovy se zvláštním režimem 88,00 4, chráněné bydlení 6,00 4, soc. služby poskytované ve zdrav. zařízeních ústav.péče 5,00, raná péče 8,00, telefonická krizová pomoc 586,00, tlumočnické služby 64,00 3, azylové domy 3,00, kontaktní centra 853,00, krizová pomoc 46,00, krizová pomoc 75,00, nízkoprahová denní centra 79,00, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 90,00 6, noclehárny 4,00, intervenční centra 379,00, intervenční centra 34,00, služby následné péče 6,00, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 609,00 9, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 983,00 7, sociálně terapeutické dílny,00 4, terapeutické komunity 44,00, terénní programy 594,00 6, sociální rehabilitace 636,00 7,00 0

21 4. kapitola Nabízené služby počet uživatelů počet zařízení agentura práce 99,00, zaměstnávání osob se zdravotním postižením 86,00, rodinná, mateřská centra 4 89,00 8, svépomocné aktivity 607,00 7, ubytování 73,00, Ostatní služby 394,00 6, Volnočasové aktivity 35,00, Volnočasové aktivity 587,00 5, Vzdělávání zdravotně postižených 39,00,00 Celkem 3 367,00 45,00 V roce 04 byla nejvíce využita služba rodinná a mateřská centra (4 89 uživatelů, tuto službu poskytuje 8 zařízení) a telefonická krizová pomoc ( 586 uživatelů, službu poskytuje zařízení). Poznámka: Dle zákona o sociálních službách č.08/006 Sb., 37 odst. Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni tuto činnost zajistit.

22 Základní data jednotlivých oblastí sociální pomoci 4. kapitola Počty uživatelů v jednotlivých cílových skupinách Procentuální poměr zastoupení klientů v jednotlivých cílových skupinách poskytovatelů působících v jednotlivých cílových skupinách zařízení působících v jednotlivých cílových skupinách - jedno zařízení může působit ve více cílových skupinách Rozložení finančních prostředků ve všech cílových skupinách s členěním na celkové prostředky a prostředky z rozpočtu města Ústí nad Labem Počty zaměstnanců ve všech oblastech sociální pomoci s členěním na počet osob a úvazků Cílová skupina uživatelů celkem Procentuální zastoupení klientů poskytovatelů celkem zařízení celkem Finanční prostředky Celkem Kč % děti, mládež a rodina 3 83,8 9,9 4,00 4, ,03,8 osoby ohrožené závislostmi 505,7 7,54,00 5, ,95,74 senioři 093,3 0,48 6,00 7, ,07 55,83 mentálně postižení 400,3,00 7,00, ,86 3,53 dlouhodobě duševně nemocní 544,36,73 9,00 0, ,96 8,0 zdravotně postižení 96,54 9,8 3,00 6, ,08 9,40 sociální krize 4 70,06 3,59 6,00, ,46 3,83 osoby ohrožené sociálním vyloučením 99,5 9,6 8,00, ,34,95 péče o prorodinnou politiku 3 000,45 5,03 8,00 8, ,5 0,69 Celkem 9 967,00 00,00 93,00 6, ,00 00,00 Cílová skupina Finanční prostředky z rozpočtu UnL personálu Celkem Kč % počet osob % počet úvazků % děti, mládež a rodina 9 675,00 3,37 69,60 4,33 4,9 3,94 osoby ohrožené závislostmi ,00 3,63 3,54,96 9,,83 senioři ,48 69,77 597,96 37,3 533,06 50,99 mentálně postižení 9 50,00 0,80 73,83 7,05 43,45 3,7 dlouhodobě duševně nemocní 9 53,8 4,3 45,86 9,08 9,4 8,8 zdravotně postižení ,70 9,6 79,53 7,4 3,58,59 sociální krize ,00 5,86 5,89 7,84 36,85 3,5 osoby ohrožené sociálním vyloučením 79 45,00,67 59,0 3,69 33,03 3,6 péče o prorodinnou politiku ,00 0,5,59,4 4,90,43 Celkem ,00 00,00 606,00 00,00 045,43 00,00

23 Informace o organizování poskytovaných služeb 4. kapitola Způsob organizace poskytovaných služeb v roce 04 Typ organizace péče počet zařízení % z celkového počtu zařízení ve spolupráci s klienty zpracováváme individuální plány péče 7,00 8,76 spolupracujeme s rodinou klienta 5,00 58,6 systematicky spolupracujeme a sdílíme informace s jinými poskytovateli 5,00 59,77 Poznámka: Jedna organizace může využít více typů organizace péče. Potřeby uživatelů sociálních služeb ve všech cílových skupinách Nejčastěji zjištěné a uspokojené potřeby - uvedeno v procentech (kolik z dotázaných poskytovatelů označilo tuto potřebu) U každé cílové potřeby jsou sledována dvě kritéria - zda byla u klientů zjištěna daná potřeba a také zda je poskytovatel schopen tuto potřebu uspokojit děti, mládež a rodina osoby ohrožené závislostmi Potřeba / Cílová skupina Zjistili jsme tuto potřebu Jsme schopni uspokojit Zjistili jsme tuto potřebu Jsme schopni uspokojit Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Poskytování informací 4,7 % 95,83 % 8,33 % 9,67 % 0,00 % 00,00 % 0,00 % 80,00 % Hospodaření s finančními prostředky 54,7 % 45,83 % 6,50 % 37,50 % 0,00 % 80,00 % 80,00 % 0,00 % Aktivní náplň volného času 9,7 % 70,83 % 33,33 % 66,67 % 0,00 % 80,00 % 60,00 % 40,00 % Péče o osobu 83,33 % 6,67 % 83,33 % 6,67 % 40,00 % 60,00 % 80,00 % 0,00 % Pomoc v domácnosti 79,7 % 0,83 % 83,33 % 6,67 % 00,00 % 0,00 % 00,00 % 0,00 % Bydlení a ubytování 70,83 % 9,7 % 79,7 % 0,83 % 0,00 % 80,00 % 80,00 % 0,00 % Stravování 9,67 % 8,33 % 95,83 % 4,7 % 40,00 % 60,00 % 80,00 % 0,00 % Vzdělávání a rekvalifikace 58,33 % 4,67 % 58,33 % 4,67 % 60,00 % 40,00 % 00,00 % 0,00 % Zaměstnání s podporou a pomocí 87,50 %,50 % 87,50 %,50 % 40,00 % 60,00 % 80,00 % 0,00 % Zaměstnání 79,7 % 0,83 % 87,50 %,50 % 60,00 % 40,00 % 00,00 % 0,00 % Doprovázení, předčítání, tlumočení, orientace v prostředí 83,33 % 6,67 % 87,50 %,50 % 60,00 % 40,00 % 60,00 % 40,00 % Psychická podpora 37,50 % 6,50 % 4,67 % 58,33 % 0,00 % 00,00 % 0,00 % 00,00 % Řešení vztahů a konfliktů 5,00 % 75,00 % 5,00 % 75,00 % 0,00 % 00,00 % 0,00 % 00,00 % Bezpečí před násilím 79,7 % 0,83 % 75,00 % 5,00 % 00,00 % 0,00 % 00,00 % 0,00 % Jiná potřeba 66,67 % 33,33 % 70,83 % 9,7 % 40,00 % 60,00 % 40,00 % 60,00 % 3

24 4. kapitola senioři mentálně postižení Potřeba / Cílová skupina Zjistili jsme tuto potřebu Jsme schopni uspokojit Zjistili jsme tuto potřebu Jsme schopni uspokojit Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Poskytování informací,76 % 88,4 %,76 % 88,4 % 8,33 % 9,67 % 8,33 % 9,67 % Hospodaření s finančními prostředky 5,94 % 47,06 % 5,94 % 47,06 % 5,00 % 75,00 % 5,00 % 75,00 % Aktivní náplň volného času,76 % 88,4 % 7,65 % 8,35 % 0,00 % 00,00 % 8,33 % 9,67 % Péče o osobu 3,53 % 76,47 % 3,53 % 76,47 % 6,67 % 83,33 % 6,67 % 83,33 % Pomoc v domácnosti 64,7 % 35,9 % 64,7 % 35,9 % 58,33 % 4,67 % 58,33 % 4,67 % Bydlení a ubytování 47,06 % 5,94 % 47,06 % 5,94 % 58,33 % 4,67 % 58,33 % 4,67 % Stravování 3,53 % 76,47 % 3,53 % 76,47 % 5,00 % 75,00 % 5,00 % 75,00 % Vzdělávání a rekvalifikace 88,4 %,76 % 88,4 %,76 % 58,33 % 4,67 % 66,67 % 33,33 % Zaměstnání s podporou a pomocí 00,00 % 0,00 % 00,00 % 0,00 % 58,33 % 4,67 % 66,67 % 33,33 % Zaměstnání 00,00 % 0,00 % 00,00 % 0,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 % Doprovázení, předčítání, tlumočení, orientace v prostředí 3,53 % 76,47 % 3,53 % 76,47 % 50,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 % Psychická podpora,76 % 88,4 %,76 % 88,4 % 8,33 % 9,67 % 8,33 % 9,67 % Řešení vztahů a konfliktů 4,8 % 58,8 % 4,8 % 58,8 % 5,00 % 75,00 % 5,00 % 75,00 % Bezpečí před násilím 47,06 % 5,94 % 47,06 % 5,94 % 4,67 % 58,33 % 4,67 % 58,33 % Jiná potřeba 5,94 % 47,06 % 5,94 % 47,06 % 58,33 % 4,67 % 58,33 % 4,67 % dlouhodobě duševně nemocní zdravotně postižení Potřeba / Cílová skupina Zjistili jsme tuto potřebu Jsme schopni uspokojit Zjistili jsme tuto potřebu Jsme schopni uspokojit Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Poskytování informací 9,09 % 90,9 % 9,09 % 90,9 % 7,4 % 9,59 % 7,4 % 9,59 % Hospodaření s finančními prostředky 7,7 % 7,73 % 36,36 % 63,64 % 5,85 % 48,5 % 59,6 % 40,74 % Aktivní náplň volného času 7,7 % 7,73 % 36,36 % 63,64 % 5,93 % 74,07 % 40,74 % 59,6 % Péče o osobu 54,55 % 45,45 % 54,55 % 45,45 % 59,6 % 40,74 % 6,96 % 37,04 % Pomoc v domácnosti 45,45 % 54,55 % 54,55 % 45,45 % 8,48 % 8,5 % 8,48 % 8,5 % Bydlení a ubytování 45,45 % 54,55 % 54,55 % 45,45 % 74,07 % 5,93 % 74,07 % 5,93 % Stravování 45,45 % 54,55 % 54,55 % 45,45 % 8,48 % 8,5 % 8,48 % 8,5 % Vzdělávání a rekvalifikace 63,64 % 36,36 % 7,73 % 7,7 % 77,78 %, % 8,48 % 8,5 % Zaměstnání s podporou a pomocí 45,45 % 54,55 % 45,45 % 54,55 % 77,78 %, % 8,48 % 8,5 % Zaměstnání 54,55 % 45,45 % 54,55 % 45,45 % 66,67 % 33,33 % 66,67 % 33,33 % Doprovázení, předčítání, tlumočení, orientace v prostředí 63,64 % 36,36 % 63,64 % 36,36 % 55,56 % 44,44 % 59,6 % 40,74 % Psychická podpora 0,00 % 00,00 % 9,09 % 90,9 % 9,63 % 70,37 % 40,74 % 59,6 % Řešení vztahů a konfliktů 8,8 % 8,8 % 7,7 % 7,73 % 55,56 % 44,44 % 55,56 % 44,44 % Bezpečí před násilím 7,73 % 7,7 % 7,73 % 7,7 % 74,07 % 5,93 % 77,78 %, % Jiná potřeba 45,45 % 54,55 % 45,45 % 54,55 % 66,67 % 33,33 % 66,67 % 33,33 % 4

25 4. kapitola sociální krize osoby ohrožené sociálním vyloučením Potřeba / Cílová skupina Zjistili jsme tuto potřebu Jsme schopni uspokojit Zjistili jsme tuto potřebu Jsme schopni uspokojit Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Poskytování informací 8,33 % 9,67 % 8,33 % 9,67 % 0,00 % 00,00 % 0,00 % 00,00 % Hospodaření s finančními prostředky 33,33 % 66,67 % 33,33 % 66,67 % 33,33 % 66,67 % 50,00 % 50,00 % Aktivní náplň volného času 75,00 % 5,00 % 75,00 % 5,00 % 50,00 % 50,00 % 58,33 % 4,67 % Péče o osobu 58,33 % 4,67 % 9,67 % 8,33 % 75,00 % 5,00 % 75,00 % 5,00 % Pomoc v domácnosti 9,67 % 8,33 % 9,67 % 8,33 % 66,67 % 33,33 % 58,33 % 4,67 % Bydlení a ubytování 33,33 % 66,67 % 50,00 % 50,00 % 4,67 % 58,33 % 58,33 % 4,67 % Stravování 58,33 % 4,67 % 66,67 % 33,33 % 9,67 % 8,33 % 9,67 % 8,33 % Vzdělávání a rekvalifikace 66,67 % 33,33 % 9,67 % 8,33 % 4,67 % 58,33 % 50,00 % 50,00 % Zaměstnání s podporou a pomocí 58,33 % 4,67 % 83,33 % 6,67 % 75,00 % 5,00 % 75,00 % 5,00 % Zaměstnání 33,33 % 66,67 % 75,00 % 5,00 % 33,33 % 66,67 % 50,00 % 50,00 % Doprovázení, předčítání, tlumočení, orientace v prostředí 58,33 % 4,67 % 58,33 % 4,67 % 4,67 % 58,33 % 50,00 % 50,00 % Psychická podpora 8,33 % 9,67 % 8,33 % 9,67 % 6,67 % 83,33 % 33,33 % 66,67 % Řešení vztahů a konfliktů 8,33 % 9,67 % 8,33 % 9,67 % 8,33 % 9,67 % 6,67 % 83,33 % Bezpečí před násilím 6,67 % 83,33 % 6,67 % 83,33 % 66,67 % 33,33 % 75,00 % 5,00 % Jiná potřeba 58,33 % 4,67 % 58,33 % 4,67 % 75,00 % 5,00 % 75,00 % 5,00 % péče o prorodinnou politiku Potřeba / Cílová skupina Zjistili jsme tuto potřebu Jsme schopni uspokojit Ne Ano Ne Ano Poskytování informací 0,00 % 00,00 % 0,00 % 00,00 % Hospodaření s finančními prostředky 75,00 % 5,00 % 75,00 % 5,00 % Aktivní náplň volného času,50 % 87,50 %,50 % 87,50 % Péče o osobu 50,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 % Pomoc v domácnosti 00,00 % 0,00 % 00,00 % 0,00 % Bydlení a ubytování 00,00 % 0,00 % 00,00 % 0,00 % Stravování 00,00 % 0,00 % 00,00 % 0,00 % Vzdělávání a rekvalifikace,50 % 87,50 %,50 % 87,50 % Zaměstnání s podporou a pomocí 00,00 % 0,00 % 00,00 % 0,00 % Zaměstnání 87,50 %,50 % 00,00 % 0,00 % Doprovázení, předčítání, tlumočení, orientace v prostředí 00,00 % 0,00 % 00,00 % 0,00 % Psychická podpora,50 % 87,50 %,50 % 87,50 % Řešení vztahů a konfliktů 5,00 % 75,00 % 5,00 % 75,00 % Bezpečí před násilím 87,50 %,50 % 87,50 %,50 % Jiná potřeba 50,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 % Poznámka: zvýrazněny jsou potřeby, které označili dotázaní poskytovatelé 00%. 5

26 Počty klientů sociálních služeb 4. kapitola Počty klientů u jednotlivých organizací - poskytovatelů sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním Počty klientů celkem + procentuální poměr klientů u organizace vzhledem k celkovému počtu uživatelů za rok 04 Poměr mužů a žen + procentuální vyjádření Poskytovatelé jsou řazení abecedně a rozdělení podle kategorie zřizovatele - obce, státní instituce, jiní zřizovatelé Kategorie zařízení Zřizovatel celkem z toho počet % muži % ženy % Agentura Osmý den, o.p.s. 9,00 0,5 5,95 0, 3,05 0,0 Centrum podpory zdraví, o.s. 00,00 6,0 4,00 0,33 76,00 9, Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. 40,00 0,0,00 0,7 8,00 0, Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. 6,00 0,3,08 0,9 40,9 0,3 CESPO, o.p.s. 6,00 0,3,70 0,6 4,30 0, DEMOSTHENES - centrum komplexní péče 80,00 0,90 7,00,00 08,00 0,85 Dobrovolnické centrum, o.s. 0,00 0,5 43,45 0,60 58,55 0,46 ELIXÍR o.s. 06,00,03 0,60 0,9 85,40,45 Fokus Labe 34,00,57 45,86,0 68,4,3 HELIAS Ústí nad Labem, o.p.s. 6,00 0,3 0,0 0,8 5,98 0,05 Hospic sv.štěpána, občanské sdružení 98,00,49 43,04,98 54,96, Jurta, o.p.s. 49,00 0,5 5,97 0,36 3,03 0,8 Kleja 07,00 0,54 4,80 0,59 64,0 0,50 Člověk v tísni, o.p.s. 993,00 4,97 400,49 5,56 59,5 4,64 Jiní zřizovatelé MC Sluníčka 380,00,90 38,00 0,53 34,00,68 Oblastní charita Ústí nad Labem 3 6,00 8,4 38,4 9,6 40,58 7,56 OPORA 305,00,53 97,60,35 07,40,63 Poradna pro integraci 445,00,3 67,00 3,70 78,00,40 Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. 56,00,8 76,80,07 79,0,40 359,00,80 5,65,74 33,35,83 Prosapia o.s., sdružení pro rodinu 6,00 0,08 0,96 0,0 5,04 0, Rodinné centrum Slunečník 050,00 5,6 05,00,46 945,00 7,4 Roska Ústí nad Labem, region. organizace Unie Roska v ČR 4,00 0,,34 0,6 30,66 0,4 Sdružení Romano jasnica 365,00,83 58,50,0 06,50,6 SELF HELP Ústí nad Labem 48,00 0,4 6,40 0,37,60 0,7 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 4,00 0, 9,3 0,7,68 0,8 Sociální agentura, o.s., Ústí nad Labem 7,00 0,86 84,8,7 87,7 0,69 Spirála, o.s. 3 80,00 9,08 377,79 9, 43, 9,06 6

27 4. kapitola Kategorie zařízení Zřizovatel celkem z toho počet % muži % ženy % Spolek - DRUG-OUT Klub 395,00 6,99 046,5 4,5 348,75,73 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice o.s. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Krajská organizace Ústeckého kraje Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - okr. výbor Ústí n.l. Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.,okr. organizace 00,00 0,50 65,00 0,90 35,00 0,7 0,00,05 05,00,46 05,00 0,8 80,00 0,40 4,00 0,33 56,00 0,44 350,00,75 9,00,6 59,00,03 Tyflocentrum Ústí nad Labem, o.p.s. 95,00 0,48 3,80 0,05 9,0 0,7 Tyfloservis, o.p.s. 97,00 0,99 70,9 0,98 6,08 0,99 Ústecký Arcus 9,00 0,46 5,5 0,08 86,48 0,68 VIDA 95,00 0,48 47,50 0,66 47,50 0,37 YMCA v Ústí nad Labem 785,00 3,93 45,00 5,76 370,00,90 Celkem 7 943,00 89, ,0 9,5 99,99 88,57 Krajské instituce Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace 6,00,3 88,87,3 73,3,36 Celkem 6,00,3 88,87,3 73,3,36 Domov pro seniory Bukov, p.o. 60,00 0,80 40,00 0,55 0,00 0,94 Domov pro seniory Dobětice, p.o. 35,00,8 5,70 0,7 83,30,44 Domov pro seniory Chlumec, p.o.,00 0, 6,8 0,09 5,8 0, Domov pro seniory Krásné Březno, p.o. 9,00 0,96 5,57 0,7 39,43,09 Obce Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p.o. 30,00,5 47,5 0,65 8,85,43 Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 37,00,9 4,66 0,59 94,34,5 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace 07,00 0,54,47 0,3 84,53 0,66 Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p.o. 46,00,3 38,30,9 3,70,53 Celkem 643,00 8,3 400,67 5,56 4,33 9,74 Státní instituce WHITE LIGHT I. 9,00 0,60 76,05,05 4,95 0,34 Celkem 9,00 0,60 76,05,05 4,95 0,34 Celkem 9 967,00 00, ,60 00,00 758,40 00,00 7

28 4. kapitola Počty klientů sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním v roce 04 Celkový počet uživatelů sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním uživatelů sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním v jednotlivých věkových skupinách Poměr mužů a žen v celkovém součtu uživatelů i u jednotlivých skupin + procentuální vyjádření Věková skupina celkem z toho počet % muži % ženy % Předškolní věk (0-5) 3 36,84 6,84 7,88 0,0 639,96 0,69 Školní (6-4) 37,8 6,60 63,89 8,5 703,9 5,5 Adolescenti (5-9) 807,5 4,04 457,55 6,35 349,60,74 Mladí (0-6) 7,3 8,58 774,83 0,75 937,40 7,35 Produktivní věk (7-65) 8 848,80 44,3 3 49,75 48, ,05 4,99 Senioři (55-84) 3 046,47 5,6 90,36,77 6, 6,66 Senioři nad 85 let (více jak 85) 873,33 4,37 8,35 3,7 644,98 5,06 Celkem 9 967,00 00, ,60 00,00 758,40 00,00 Poznámka: některé organizace mají registrovanou věkovou strukturu cílové skupiny mladší senioři již od 55 let, jedná se o plně invalidní seniory umístěné v DS. Počty klientů sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním za jednotlivé cílové skupiny Celkové počty uživatelů Procentuální poměr mužů a žen - celkově Procentuální poměr mužů a žen u jednotlivých cílových skupin Cílová skupina celkem z toho počet % muži % ženy % dlouhodobě duševně nemocní 544,36,73 40,96 3,34 303,40,38 děti, mládež a rodina 3 83,8 9,9 07,0 5,36 74,98,36 mentálně postižení 400,3,00 68,00,33 3,3,8 osoby ohrožené sociálním vyloučením 99,5 9,6 835,6,59 083,63 8,49 osoby ohrožené závislostmi 505,7 7,54 7,50 5,50 388, 3,04 péče o prorodinnou politiku 3 000,45 5,03 556,40 7,7 444,05 9,6 senioři 093,3 0,48 57,65 7,8 575,48,35 sociální krize 4 70,06 3,59 96,30 7, 747,76,54 zdravotně postižení 96,54 9,8 70,96 9,75 58,58 9,86 Celkem 9 967,00 00, ,60 00,00 758,40 00,00 Nejvíce početně zastoupená cílová skupina uživatelů sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním byla v roce 04 skupina Sociální krize s celkovým počtem 4 70,06 uživatelů, což činí cca 3,59% z celkového počtu uživatelů. 8

29 Věková struktura uživatelů sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním 4. kapitola Věková struktura klientů u jednotlivých cílových skupin Procentuální podíl počtu klientů u jednotlivých skupin - uvedeno v procentech Počty klientů v jednotlivých věkových skupinách Předškolní věk (0-5) Školní věk (6-4) Adolescenti (5-9) Mladí (0 6) Produktivní věk (7-65) Senioři (55-84) Senioři nad 85 let Poznámka: některé organizace nají registrovanou věkovou strukturu cílové skupiny mladší senioři již od 55 let, jedná se o plně invalidní důchodce umístěné v DPS. celkem z toho Cílová skupina počet % Předškolní věk (0-5) % Školní (6-4) % Adolescenti (5-9) % Mladí (0-6) % Produktiv ní věk (7-65) % Senioři (55-84) % Senioři nad 85 let (více jak 85) % dlouhodobě duševně nemocní 544,36,73 0,00 0,00 0,53,94 4, 3,34 4,77 děti, mládež a rodina 3 83,8 9,9 39,06 66,9 44,3 3,,40,54 0, mentálně postižení 400,3,00 0,4,3 3,9 4,8,57 0,45 0,5 osoby ohrožené sociálním vyloučením osoby ohrožené závislostmi péče o prorodinnou politiku 99,5 9,6,08 5,58 6,49 7,48,4,67 0,00 505,7 7,54 0,00,5 0,06 7,7,45 0,00 0, ,45 5,03 53,47 9,9 0,3 0, 9,97 0,74 0,0 senioři 093,3 0,48 0,5 0,0 0, 0,07,39 40,77 8, sociální krize 4 70,06 3,59 0,8,98,36 30,94 39,35 7, 0,84 zdravotně postižení 96,54 9,8 4,65,47,08 3,80 6,53 33,8,90 Celkem 9 967,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 9

30 odborný personál dobrovolný personál 4. kapitola Profesní složení personálu ve všech oblastech sociální pomoci za rok 04 Počty dobrovolného personálu v sociální sféře - počty fyzických osob, počty úvazků Počty odborného personálu v sociální sféře - počty fyzických osob, počty úvazků Počty provozního personálu v sociální sféře - počty fyzických osob, počty úvazků Procentuální zastoupení jednotlivých profesí v sociální sféře Druh profese Profese stálí pracovníci externisté celkem Osob % Úvazek % Osob % Úvazek % Osob % Úvazek % ostatní dobrovolný personál 59,00 4,7 34,5 3,34 83,00 43,3,30,60 4,00 8,84 36,55 3,50 lékař I. atestace,00 0,07,00 0,0,00 0,5 0,0 0,50,00 0,,0 0, ošetřovatel(ka) 9,00,34 9,9 0,9 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00,8 9,9 0,89 specializovaná sestra zdravotní sestra,00 0,07,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00,00 0,06,00 0,0 9,00 3,5 83,04 8,0,00,04 0,00 0,00 93,00,0 83,04 7,94 vychovatel(ka) 3,00 0, 3,00 0,9 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,9 3,00 0,9 speciální pedagog 4,00 0,8,90 0,9,00 0,5 0,0 0,50 5,00 0,3,00 0,9 pedagog 5,00 0,35 4,50 0,44,00,04,00 0,09 7,00 0,44 6,50 0,6 jednooborový psycholog lékař II. atestace,00 0,07,00 0,0 3,00,56 0,50,5 4,00 0,5,50 0,4 3,00 0,,30 0,3 5,00,60 0,30,5 8,00 0,50,60 0,5 ostatní odborný personál terénní pracovník 37,00,6 8,45,80 9,00 4,69 3,5 5,89 46,00,86,60,07 7,00 0,50 4,70 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,44 4,70 0,45 socioterapeut 0,00 0,7 0,00 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,6 0,00 0,96 psychoterapeut 0,00 0,00 0,00 0,00,00,04 0,30,5,00 0, 0,30 0,03 pracovní terapeut sociální pracovník,00 0,4,50 0,5 0,00 0,00 0,00 0,00,00 0,,50 0,4 49,00 0,54 7,38,45 55,00 8,65 6,65 33,54 04,00,70 4,03,86 pečovatel(ka) 3,00,63,50,9 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00,43,50,5 pracovník sociální péče 66,00 4,67 63,50 6,9 5,00 7,8 0,75 3,78 8,00 5,04 64,5 6,5 fyzioterapeut,00 0,07,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00,00 0,06,00 0,0 ergoterapeut 4,00 0,8 4,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,5 4,00 0,38 pracovník v sociálních službách 0,00 4,85 8,40 7,69 3,00,56 0,53,67 3,00 3,6 8,93 7,40 30

31 provozní personál 4. kapitola Druh profese Profese pracovník přímé obslužné péče ostatní provozní personál stálí pracovníci externisté celkem Osob % Úvazek % Osob % Úvazek % Osob % Úvazek % 06,00 7,50 0,00 9,85 0,00 0,00 0,00 0,00 06,00 6,60 0,00 9,66 35,00 9,55 3,64,06,00 0,5 0,50,5 36,00 8,47 4,4,87 stravovací personál pomocný personál administrativní pracovník management zařízení 66,00 4,67 64,5 6,6 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00 4, 64,5 6,5 3,00 9,34 76,45 7,45 5,00,60,5 5,80 37,00 8,53 77,60 7,4 66,00 4,67 40,5 3,9 4,00,08,30 6,56 70,00 4,36 4,45 3,96 3,00 7,99 55,40 5,40,00 0,5 0,0,0 4,00 7,0 55,60 5,3 Celkem 44,00 00,00 05,60 00,00 9,00 00,00 9,83 00,00 606,00 00,00 045,43 00,00 Poznámka: tučně jsou označeny profese s procentuálním zastoupením osob vyšším než 0%. V roce 04 byl v rámci personálu nejvíce početně zastoupen odborný personál, profese - pracovník v sociálních službách (0 osob). V rámci odborného personálu byla v roce 04 nejvíce početně zastoupena profese: pracovník v sociálních službách (0 osob), zdravotní sestra (9 osob) a sociální pracovník (49 osob). V rámci provozního personálu byla v roce 04 nejvíce početně zastoupena profese ostatní provozní personál (35 osob). V rámci dobrovolného personálu byla v roce 04 nejvíce početně zastoupena profese - ostatní dobrovolný personál (59 osob). 3

32 odborný personál dobrovolný personál 4. kapitola Profesní složení personálu dle jednotlivých cílových skupin sociální pomoci za rok 04 Počty osob a úvazků podle druhu profese a cílové skupiny Odborný, provozní a dobrovolný personál v jednotlivých cílových skupinách Okres Ústí nad Labem (CZ047) Druh profese Profese / NUTS Cílová skupina děti, mládež a rodina osoby ohrožené závislostmi senioři mentálně postižení dlouhodobě duševně nemocní počty osob počty úvazků počty osob počty úvazků počty osob počty úvazků počty osob počty úvazků počty osob počty úvazků ostatní dobrovolný personál 0,55,74 0,00 0,00,04 5,94 8,85,00 0,00 0,00 lékař I. atestace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,6 0,00 0,00 0,00 0,00 ošetřovatel(ka) 0,00 0,00 0,00 0,00 8,9 4, 0,00 0,00 0,00 0,00 specializovaná sestra 0,00 0,00 0,00 0,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zdravotní sestra 0,00 0,00 3,00 0,50 86,8 76,73 05,00 7,00 3,64 3,64 vychovatel(ka) 3,00 3,00 0,00 0,00 speciální pedagog,0 0,30,00 0,80 0,00 0,00,0 0,06 0,00 0,00 pedagog 5,50 5,50,00 0,50 jednooborový psycholog 0,7 0,05,00,00 lékař II. atestace 0,00 0,00 0,00 0,00 3,44 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 ostatní odborný personál 3,66,4,00,0 4,84,05,86,4 6,86,4 terénní pracovník 0,00 0,00 5,00 3,70 socioterapeut 0,00 0,00 9,90 9,90 psychoterapeut 0,8 0,03 0,00 0,00 pracovní terapeut 0,00 0,00,00,50 sociální pracovník 6,0 4,36 7,77 6,7 4,56 35,35 0,36 7,70,77 3,77 pečovatel(ka) 0,4 0,4 0,00 0,00 6,94 6,56 0,00 0,00 0, 0, pracovník sociální péče 0,00 0,00 0,00 0,00 5,36 4,53 5,09 4,5 0,00 0,00 fyzioterapeut 0,00 0,00 0,00 0,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ergoterapeut 0,00 0,00 0,00 0,00 3,8 3,8 0,00 0,00 0,5 0,5 pracovník v sociálních službách 6,39 6,0,00,00 07,4 96,63 40,30 39,0 9,0 4,6 pracovník přímé obslužné péče 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 54,50 4,95 4,45 0,00 0,00 3

33 provozní personál 4. kapitola Okres Ústí nad Labem (CZ047) Druh profese Profese / NUTS Cílová skupina děti, mládež a rodina osoby ohrožené závislostmi senioři mentálně postižení dlouhodobě duševně nemocní počty osob počty úvazků počty osob počty úvazků počty osob počty úvazků počty osob počty úvazků počty osob počty úvazků ostatní provozní personál 3,03,86 0,00 0,00 8,36 4,4 4,00,30 4,7 4,7 stravovací personál 0,00 0,00 0,00 0,00 64,8 64,6,00 0,75 3,38 3,38 pomocný personál 4,05,5 0,00 0,00 40,96 35,0 5,00 3,00 66,56 3,87 administrativní pracovník management zařízení 5,90,95 0,00 0,00 30,0,8 7,55 5,85 7,63 3,8 3,9 6,0 6,77,75 35,60 6,33 8,74 5,63 5,57 9,60 Celkem 7,6 43,05 3,54 9, 749,87 674,7 73,80 43,4 69,86 08,44 Okres Ústí nad Labem (CZ047) Druh profese Profese / NUTS Cílová skupina zdravotně postižení sociální krize osoby ohrožené sociálním vyloučením péče o prorodinnou politiku počty osob počty úvazků počty osob počty úvazků počty osob počty úvazků počty osob počty úvazků dobrovolný personál ostatní dobrovolný personál 3, 6,46 0,00 0,00 0,00 0,00,45,0 lékař I. atestace,5 0,84 ošetřovatel(ka) 0,7 5,07 specializovaná sestra 0,00 0,00 zdravotní sestra 3,08,7 vychovatel(ka) 0,00 0,00 speciální pedagog 0,90 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,80 pedagog 0,50 0,50 odborný personál jednooborový psycholog 0,00 0,00,58 0,43 0,00 0,00 0,5 0,03 lékař II. atestace 4,56, ostatní odborný personál 0,8 6,95 3,06 0,96 3,00 3,04 3,90,3 terénní pracovník 0,00 0,00 0,80 0,80 4,0 3,0 0,00 0,00 socioterapeut 0,0 0,0 psychoterapeut 0,00 0,00,7 0,6 0,00 0,00 0,0 0,0 pracovní terapeut sociální pracovník 0,00 0,00 7,5 6,9 7,58 0,58 53,7 5,7,90,33 pečovatel(ka) 4,6 4,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,80 33

34 4. kapitola Okres Ústí nad Labem (CZ047) Druh profese Profese / NUTS Cílová skupina zdravotně postižení sociální krize osoby ohrožené sociálním vyloučením péče o prorodinnou politiku počty osob počty úvazků počty osob počty úvazků počty osob počty úvazků počty osob počty úvazků pracovník sociální péče,55 5,4,00,33,00,00 0,00 0,00 fyzioterapeut 0,00 0,00 ergoterapeut 0,0 0,0 provozní personál pracovník v sociálních službách pracovník přímé obslužné péče ostatní provozní personál stravovací personál pomocný personál administrativní pracovník management zařízení 9,56 8,67,97 7,6 9,49 8,85 0,05 0,03 0,05 0,05 8,90 6,73,00 0,30 0,50 0,0,50,73 4,34 3,96 0,48 0,56 5,00,0 0,00 0,00 3,95,70 6,75 4,7,5,73 30,40 5,48 0,50 0,5,03 7,9 9,73 5,7 3,0 7,78,55 0,96 Celkem 79,53 3,58 33,69 4,0 44,40 8,6,5 3,46 Poznámka: všechny údaje zadávané poskytovateli do systému RISK jsou vztahovány k cílovým skupinám, proto i počty fyzických osob personálu mohou vycházet na desetinná čísla, neboť se jedná o poměrný přepočet na základě procentuálního poměru všech cílových skupin, kterým organizace poskytuje služby. 34

35 5. kapitola Údaje za jednotlivé oblasti sociální pomoci v roce 04 Základní údaje o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální služby a služby blízké službám sociálním v oblasti Děti, mládež a rodina Tabulka obsahuje výčet zařízení, která poskytují služby této cílové skupině, v druhém sloupci je procentuálně vyjádřen podíl všech klientů zařízení na této cílové skupině. V této oblasti sociální pomoci poskytuje služby celkem 4 zařízení. Cílová skupina děti, mládež a rodina Centrum podpory zdraví, o.s. 48% Centrum pro rodinu Ovečka 50% Centrum služeb pro rodinu Světluška 50% Dětský koutek U Zvířátek 5% Komunitní centrum Světluška 50% Člověk v tísni, o.p.s., Klub Mixér 50% Člověk v tísni, o.p.s., Nový svět 00% Člověk v tísni, o.p.s., Programy sociální integrace, Předškolní klub Mojžíř - Stonožka 00% Člověk v tísni, o.p.s., Programy sociální integrace, Předškolní klub Předlice - Stromeček 00% Mateřské centrum Šneček 00% MC Sluníčka 0% Nízkoprahové zařízení pro děti, mládež a mladé dospělé v Trmicích 00% Nízkoprahový klub Orion 00% Nízkoprahový klub Tykadlo 00% Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p.o. % Poradna pro náhradní rodinnou péči - pobočka Ústí n.l. 50% Poradna pro občanství/občanská a lidská práva,pobočka Ústí nad Labem 0% Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. 9% RELIéF - poradenské centrum % Rodinné centrum Slunečník o.s. 50% Sdružení Romano jasnica - Poradenské informační centrum Trmice 0% Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi - Dobrovolnické centrum, o.s. 00% Spirála - Sociálně aktivizační služby (68954/3) 00% Spirála-odborné sociální poradenství 0% 35

36 Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální služby a služby blízké službám sociálním v oblasti Děti, mládež a rodina 5. kapitola Rozsah péče u cílových skupin Počty zaměstnanců v cílové skupině (stálí, externí, celkem) Význam sloupců "Veličina" pro různé typy služeb Typ Veličina Veličina Veličina 3 KAVY (kapacita - využití) Kapacita Průměrná obsazenost čekajících Objem péče KOHO (kontakt - hodiny) případů (člověkohodiny) neuvádí se OSKI (osoby - kilometry) přepravených osob Najeté kilometry neuvádí se Poznámka: KAVY jaká je kapacita lůžek kolik lůžek z kapacity bylo průměrně využito v daném období KOHO celkový počet setkání s klienty za dané období vyjádření setkání v hodinách - kolik celkem hodin bylo klientům věnováno během všech setkání v daném období děti, mládež a rodina Parametr / Cílová skupina Zařízení Člověk v tísni, o.p.s., Nový svět Komunitní centrum Světluška Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p.o. Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. Sdružení Romano jasnica - Poradenské informační centrum Trmice Rozsah péče KAVY 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozsah péče KOHO 8 84,00 70, ,00 500,00 497,55 0,55 74,5 6,08 450,00 08,00 zaměstnanců - stálí zaměstnanců - externí zaměstnanců - celkem 3,40 8,00,00 4,00 0,48 0,49 0,09 0,09,40,40 0,0 0,8 0,00 0,00 3,40 8,00,00 4,00 0,48 0,49 0,9 0,90,40,40 Poznámka: počet zaměstnanců u veličiny = počet úvazků počet zaměstnanců u veličiny = fyzický počet zaměstnanců 36

37 děti, mládež a rodina Parametr / Cílová skupina Zařízení Dětský koutek U Zvířátek Nízkoprahový klub Orion Centrum pro rodinu Ovečka Rodinné centrum Slunečník o.s. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi - Dobrovolnické centrum, o.s. Rozsah péče KAVY 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozsah péče KOHO,75,5 480,00 800,00 980,50 880,00 584, ,00 0,00 78,00 zaměstnanců - stálí zaměstnanců - externí zaměstnanců - celkem 0,3 0,45 4,00 3,00,55 4,50,38 3,50 3,80 4,00 0,00 0,00 0,0,00 0,3 0,45 4,00 3,00,55 4,50,38 3,50 3,90 5,00 děti, mládež a rodina Parametr / Cílová skupina Zařízení Centrum služeb pro rodinu Světluška Nízkoprahový klub Tykadlo Nízkoprahové zařízení pro děti, mládež a mladé dospělé v Trmicích Spirála-odborné sociální poradenství Poradna pro občanství/občans ká a lidská práva,pobočka Ústí nad Labem Rozsah péče KAVY 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozsah péče KOHO 89,00 440,00 447,00 39,00 40,00 580,00,80 9,0 67,00 45,0 zaměstnanců - stálí zaměstnanců - externí zaměstnanců - celkem,0,00,40 4,00 6,00 6,00 0,09 0,60,0,00 0,00 0,00 0,0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00,0,00,60 5,00 6,00 6,00 0,0 0,80,0,00 děti, mládež a rodina Parametr / Cílová skupina Zařízení RELIéF - poradenské centrum MC Sluníčka Centrum podpory zdraví, o.s. Mateřské centrum Šneček Spirála - Sociálně aktivizační služby (68954/3) Rozsah péče KAVY 0,00 0,00 70, ,00 Rozsah péče KOHO 4,5 7,38 663, , ,00 98,00 650,00 480,00 07,00 9,50 zaměstnanců - stálí zaměstnanců - externí zaměstnanců - celkem 0,3 0, 0,90,0,44,44,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,0 0,00 0,00,00,00 0,0,00 0,3 0, 0,95,40,44,44 4,00 4,00 0,0,00 37

38 děti, mládež a rodina Parametr / Cílová skupina Zařízení Člověk v tísni, o.p.s., Programy sociální integrace, Předškolní klub Předlice - Stromeček Člověk v tísni, o.p.s., Programy sociální integrace, Předškolní klub Mojžíř - Stonožka Člověk v tísni, o.p.s., Klub Mixér Poradna pro náhradní rodinnou péči - pobočka Ústí n.l. Rozsah péče KAVY 0,00 0,00 Rozsah péče KOHO 7,00 38,00 335,00 335,00 8,00 487,50 8,00 68,00 zaměstnanců - stálí,00,00,00,00 0,75,00,0,50 zaměstnanců - externí 0,00 0,00 zaměstnanců - celkem,00,00,00,00 0,75,00,0,50 Poznámka: počet zaměstnanců u veličiny = počet úvazků počet zaměstnanců u veličiny = fyzický počet zaměstnanců 38

39 Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální služby a služby blízké službám sociálním v oblasti Děti, mládež a rodina zařízení u cílových skupin unicitních klientů u jednotlivých typů služeb klientů v jednotlivých věkových skupinách klientů podle pohlaví Finanční prostředky v cílové skupině (investiční, provozní, celkem) Poznámka: unicitní klient = jedinečná osoba, neopakující se klient (bez ohledu na počet kontaktů) děti, mládež a rodina Parametr / Cílová skupina Zařízení Člověk v tísni, o.p.s., Nový svět Komunitní centrum Světluška Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p.o. Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. Sdružení Romano jasnica - Poradenské informační centrum Trmice Dětský koutek U Zvířátek zařízení,00,00,00,00,00, odborné sociální poradenství pečovatelská služba nízkoprahová zařízení pro děti a mládež sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením terénní programy rodinná, mateřská centra svépomocné aktivity Ostatní služby Volnočasové aktivity Volnočasové aktivity Adolescenti (5-9) 0,00 0,00 0,00 34,0 8,00 0,00 0,00 0,00 4,6 0,00 0,00 0,00 08,00 68,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00,6 0,00 0,00 43,68 70,77 0,00 0,97 7,0 0,00 Školní (6-4) 64,3 97,73 0,00 0,97 0,00 0,00 39

40 děti, mládež a rodina Parametr / Cílová skupina Zařízení Člověk v tísni, o.p.s., Nový svět Komunitní centrum Světluška Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p.o. Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. Sdružení Romano jasnica - Poradenské informační centrum Trmice Dětský koutek U Zvířátek Mladí (0-6) Předškolní věk (0-5) Produktivní věk (7-65) Senioři nad 85 let (více jak 85) Senioři (55-84) 0,00 0,00 0,00,94,00 0,00 0,00 0,00 0,00,6 0,00 84,00 0,00 0,00 0,37 4,3 8,80 0,00 0,00 0,00,48 0,3 0,00 0,00 0,00 0,00,77,6 0,00 0,00 klientů podle pohlaví - ženy 93,60 7,46 3,3,00 8,80 4,00 klientů podle pohlaví - muži 4,40 96,05,38,3 9,0 4,00 Finanční prostředky - investiční 0,00 0,00 300,00 0, ,00 0,00 Finanční prostředky - provozní , , , ,05 0, ,00 Finanční prostředky - celkem , , , , , ,00 děti, mládež a rodina Parametr / Cílová skupina Zařízení Nízkoprahový klub Orion Centrum pro rodinu Ovečka Rodinné centrum Slunečník o.s. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi - Dobrovolnické centrum, o.s. Centrum služeb pro rodinu Světluška Nízkoprahový klub Tykadlo zařízení,00,00,00,00,00,00 služby odborné sociální poradenství služby pečovatelská služba služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi služby sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 79,00 05,50 0,00 služby terénní programy 40

41 děti, mládež a rodina Parametr / Cílová skupina Zařízení Nízkoprahový klub Orion Centrum pro rodinu Ovečka Rodinné centrum Slunečník o.s. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi - Dobrovolnické centrum, o.s. Centrum služeb pro rodinu Světluška Nízkoprahový klub Tykadlo služby rodinná, mateřská centra služby svépomocné aktivity služby Ostatní služby služby Volnočasové aktivity služby Volnočasové aktivity Adolescenti (5-9) Školní (6-4) Mladí (0-6) Předškolní věk (0-5) Produktivní věk (7-65) Senioři nad 85 let (více jak 85) Senioři (55-84) 0,00 058,50 55,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,98 0,00 4,7 90,00 63,5 5,50 66,99 3,7 69,8 0,00 69,36 0,00 0,00 9,49 0,00 0,00 57,59 6,50 0,00 7,93 0,00 0,00 54,04 0,00,03 45,37 0,00 klientů podle pohlaví - ženy 90,00 846,80 47,50 35,55 58,03 95,68 klientů podle pohlaví - muži 35,00,70 5,50 43,45 47,48 88,3 Finanční prostředky - investiční 0 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Finanční prostředky - provozní , , , , , ,00 Finanční prostředky - celkem , , , , , ,00 děti, mládež a rodina Parametr / Cílová skupina Zařízení Nízkoprahové zařízení pro děti, mládež a mladé dospělé v Trmicích Spirálaodborné sociální poradenství Poradna pro občanství/občanská a lidská práva,pobočka Ústí nad Labem RELIéF - poradenské centrum MC Sluníčka Centrum podpory zdraví, o.s. zařízení,00,00,00,00,00,00 služby odborné sociální poradenství 0,00 0,60 0,00 3,96 3,00 0,00 4

42 Parametr / Cílová skupina Zařízení děti, mládež a rodina Nízkoprahové zařízení pro děti, mládež a mladé dospělé v Trmicích Spirálaodborné sociální poradenství Poradna pro občanství/občanská a lidská práva,pobočka Ústí nad Labem RELIéF - poradenské centrum MC Sluníčka Centrum podpory zdraví, o.s. služby pečovatelská služba služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi služby sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením služby terénní programy služby rodinná, mateřská centra služby svépomocné aktivity služby Ostatní služby služby Volnočasové aktivity služby Volnočasové aktivity klientů ve věkové skupině - Adolescenti (5-9) klientů ve věkové skupině - Školní (6-4) klientů ve věkové skupině - Mladí (0-6) klientů ve věkové skupině - Předškolní věk (0-5) klientů ve věkové skupině - Produktivní věk (7-65) klientů ve věkové skupině - Senioři nad 85 let (více jak 85) klientů ve věkové skupině - Senioři (55-84) 0,00 0,00,0 0,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 0,00 0,00 4,0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,85 0,00,88 0,00 0,00,6 0,00 0,00,88 0,00 0,00 0,00 0,00 53,0 70,7 0,00 0,30 5,60 0,04,80 8,4 0,00 0,30 0,4 0,00 0,00 7,8 4

43 Parametr / Cílová skupina Zařízení děti, mládež a rodina Nízkoprahové zařízení pro děti, mládež a mladé dospělé v Trmicích Spirálaodborné sociální poradenství Poradna pro občanství/občanská a lidská práva,pobočka Ústí nad Labem RELIéF - poradenské centrum MC Sluníčka Centrum podpory zdraví, o.s. klientů podle pohlaví - ženy klientů podle pohlaví - muži Finanční prostředky - investiční 55,00 4, 35,84,66 68,40 564,48 55,00 6,39 5,36,30 7,60, ,00 0,00 0,00 883,85 0,00 0,00 Finanční prostředky - provozní , , , ,00 583, ,00 Finanční prostředky - celkem , , , ,85 583, ,00 děti, mládež a rodina Parametr / Cílová skupina Zařízení Mateřské centrum Šneček Spirála - Sociálně aktivizační služby (68954/3) Člověk v tísni, o.p.s., Programy sociální integrace, Předškolní klub Předlice - Stromeček Člověk v tísni, o.p.s., Programy sociální integrace, Předškolní klub Mojžíř - Stonožka Člověk v tísni, o.p.s., Klub Mixér Poradna pro náhradní rodinnou péči - pobočka Ústí n.l. zařízení,00,00,00,00,00, odborné sociální poradenství pečovatelská služba nízkoprahová zařízení pro děti a mládež sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením terénní programy rodinná, mateřská centra svépomocné aktivity Ostatní služby Volnočasové aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00,50 5,00 0,00 39,00 38,00 0,00 0,00 43

44 děti, mládež a rodina Parametr / Cílová skupina Zařízení Mateřské centrum Šneček Spirála - Sociálně aktivizační služby (68954/3) Člověk v tísni, o.p.s., Programy sociální integrace, Předškolní klub Předlice - Stromeček Člověk v tísni, o.p.s., Programy sociální integrace, Předškolní klub Mojžíř - Stonožka Člověk v tísni, o.p.s., Klub Mixér Poradna pro náhradní rodinnou péči - pobočka Ústí n.l Volnočasové aktivity Adolescenti (5-9) Školní (6-4) Mladí (0-6) Předškolní věk (0-5) Produktivní věk (7-65) Senioři nad 85 let (více jak 85) Senioři (55-84) 0,00 0,33 0,00 0,00 45,36,00 0,00 4,6 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,64 0,00 5,00 0,00 9,50 4,00 0,00 3,00 0,00 6,06 9,50 4,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 klientů podle pohlaví - ženy 7,50 4,73 30,03 9,88,60 4,00 klientů podle pohlaví - muži 7,50 65,7 8,97 8, 50,40 6,00 Finanční prostředky - investiční 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky - provozní , , ,00 0, , ,00 Finanční prostředky - celkem , , , , , ,00 Poznámka: některé organizace mají registrovanou věkovou strukturu cílová skupina senioři již od 55 let, jedná se o plně invalidní seniory umístěné v DPS. 44

45 Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální služby a služby blízké službám sociálním v oblasti Děti, mládež a rodina Profesní složení personálu Rozdělení profesí podle druhu: odborný personál / provozní personál / dobrovolný personál Přehled profesí působících v cílové skupině Počty osob Počty úvazků Celkový počet pracovníků v cílové skupině Okres Ústí nad Labem (CZ047) Druh profese Profese / NUTS Cílová skupina děti, mládež a rodina počty osob počty úvazků dobrovolný personál ostatní dobrovolný personál 0,55,74 speciální pedagog,0 0,30 pedagog 5,50 5,50 jednooborový psycholog 0,7 0,05 odborný personál ostatní odborný personál 3,66,4 psychoterapeut 0,8 0,03 sociální pracovník 6,0 4,36 pečovatel(ka) 0,4 0,4 pracovník v sociálních službách 6,39 6,0 ostatní provozní personál 3,03,86 provozní personál pomocný personál 4,05,5 administrativní pracovník 5,90,95 management zařízení 3,9 6,0 Celkem 7,6 43,05 V cílové skupině Děti, mládež a rodina je nejvíce početně zastoupenou složkou personálu odborný personál sociální pracovník (6,0 osob). V rámci provozního personálu management zařízení (3,9 osob). V rámci dobrovolného personálu ostatní dobrovolný personál (0,55 osob). Poznámka: Všechny údaje zadávané do systému RISK jsou vztahovány k cílovým skupinám, proto i počty osob personálu mohou vycházet na desetinná místa, neboť se jedná o poměrný přepočet na základě procentuálního poměru všech cílových skupin, kterým organizace poskytuje služby. 45

46 Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální služby a služby blízké službám sociálním v oblasti Péče o prorodinnou politiku Tabulka obsahuje výčet zařízení, která poskytují služby této cílové skupině, v druhém sloupci je procentuálně vyjádřen podíl všech klientů zařízení na této cílové skupině. V této oblasti sociální pomoci poskytuje služby celkem 8 zařízení. Cílová skupina péče o prorodinnou politiku Centrum podpory zdraví, o.s. 48% Centrum pro rodinu Ovečka 50% Dětský koutek U Zvířátek 85% Kurzy Silní rodiče silné děti 00% MC Sluníčka 80% Poradna pro náhradní rodinnou péči - pobočka Ústí n.l. 50% Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. 5% Rodinné centrum Slunečník o.s. 50% 46

47 Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální služby a služby blízké službám sociálním v oblasti Péče o prorodinnou politiku Rozsah péče u cílových skupin Počty zaměstnanců v cílové skupině (stálí, externí, celkem) Význam sloupců "Veličina" pro různé typy služeb Typ Veličina Veličina Veličina 3 KAVY (kapacita - využití) Kapacita Průměrná obsazenost čekajících Objem péče KOHO (kontakt - hodiny) případů (člověkohodiny) neuvádí se OSKI (osoby - kilometry) přepravených osob Najeté kilometry neuvádí se Poznámka: KAVY jaká je kapacita lůžek kolik lůžek z kapacity bylo průměrně využito v daném období KOHO celkový počet setkání s klienty za dané období vyjádření setkání v hodinách - kolik celkem hodin bylo klientům věnováno během všech setkání v daném období péče o prorodinnou politiku Parametr / Cílová skupina Zařízení Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. Dětský koutek U Zvířátek Centrum pro rodinu Ovečka Rodinné centrum Slunečník o.s. Rozsah péče KAVY 0,00 0,00 Rozsah péče KOHO 96,75 5,60 7,5,75 980,50 880,00 584, ,00 zaměstnanců - stálí 0,05 0,05,7,55,55 4,50,38 3,50 zaměstnanců - externí 0, 0,45 zaměstnanců - celkem 0,6 0,50,7,55,55 4,50,38 3,50 péče o prorodinnou politiku Parametr / Cílová skupina Zařízení MC Sluníčka Centrum podpory zdraví, o.s. Kurzy Silní rodiče silné děti Poradna pro náhradní rodinnou péči - pobočka Ústí n.l. Rozsah péče KAVY 80, ,00 Rozsah péče KOHO 6 65, , ,00 98,00 76,00 44,00 8,00 68,00 zaměstnanců - stálí 3,60 4,80,44,44 0,0,00,0,50 zaměstnanců - externí 0,0 0,80 0,00 0,00,00,00 0,00 0,00 zaměstnanců - celkem 3,80 5,60,44,44,0 3,00,0,50 Poznámka: počet zaměstnanců u veličiny = počet úvazků počet zaměstnanců u veličiny = fyzický počet zaměstnanců 47

48 Základní data o jednotlivých zařízeních poskytujících sociální služby a služby blízké službám sociálním v oblasti Péče o prorodinnou politiku zařízení u cílových skupin unicitních klientů u jednotlivých typů služeb klientů v jednotlivých věkových skupinách klientů podle pohlaví Finanční prostředky v cílové skupině (investiční, provozní, celkem) Poznámka: unicitní klient = jedinečná osoba, neopakující se klient (bez ohledu na počet kontaktů). péče o prorodinnou politiku Parametr / Cílová skupina Zařízení Poradna pro rodinu a mezilids ké vztahy, o.p.s. Dětský koutek U Zvířátek Centrum pro rodinu Ovečka Rodinné centrum Slunečník o.s. MC Sluníčka Centrum podpory zdraví, o.s. Kurzy Silní rodiče silné děti Poradna pro náhradní rodinnou péči - pobočka Ústí n.l. zařízení,00,00,00,00,00,00,00,00 unicitních klientů typu služby odborné sociální poradenství unicitních klientů typu služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi unicitních klientů typu služby sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením unicitních klientů typu služby rodinná, mateřská centra unicitních klientů typu služby svépomocné aktivity unicitních klientů typu služby Ostatní služby unicitních klientů typu služby Volnočasové aktivity unicitních klientů typu služby Volnočasové aktivity 9,00 0,00 0,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00,55 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00 476,00 058,50 55,00 64,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 0,00 0,00 48

49 péče o prorodinnou politiku Parametr / Cílová skupina Zařízení Poradna pro rodinu a mezilids ké vztahy, o.p.s. Dětský koutek U Zvířátek Centrum pro rodinu Ovečka Rodinné centrum Slunečník o.s. MC Sluníčka Centrum podpory zdraví, o.s. Kurzy Silní rodiče silné děti Poradna pro náhradní rodinnou péči - pobočka Ústí n.l. klientů ve věkové skupině - Adolescenti (5-9) klientů ve věkové skupině - Školní (6-4) klientů ve věkové skupině - Mladí (0-6) klientů ve věkové skupině - Předškolní věk (0-5) klientů ve věkové skupině - Produktivní věk (7-65) klientů ve věkové skupině - Senioři nad 85 let (více jak 85) klientů ve věkové skupině - Senioři (55-84) klientů podle pohlaví - ženy klientů podle pohlaví - muži Finanční prostředky - investiční Finanční prostředky - provozní Finanční prostředky - celkem 0,54,00 0,54 0,00 63,5 5,50 0,00,88 0,00 3,00,08 0,00 69,36 0,00 0,00,88 0,00 0,00 0,90 476,00 57,59 6,50,80 70,7 0,00 3,00 3,46 0,00 54,04 0,00 9,0 8,4 3,00 8,00 0,8 0,00,6 0,00 0,00 0,00 0,00 7,8 0,00 4,00,67 38,00 846,80 47,50 73,60 564,48 3,00 4,00 6,8 38,00,70 5,50 30,40,5 0,00 6,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Poznámka: některé organizace mají registrovanou věkovou strukturu cílová skupina mladší senioři již od 55 let, jedná se o plně invalidní seniory umístěné v DPS. 49

50 Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální služby a blízké službám sociálním v oblasti Péče o prorodinnou politiku Profesní složení personálu Rozdělení profesí podle druhu: odborný personál/ provozní personál /dobrovolný personál Přehled profesí působících v cílové skupině Počty úvazků Celkový přehled pracovníků v cílové skupině Okres Ústí nad Labem (CZ047) Druh profese Profese / NUTS Cílová skupina péče o prorodinnou politiku počty osob počty úvazků dobrovolný personál ostatní dobrovolný personál,45,0 speciální pedagog 0,80 0,80 pedagog 0,50 0,50 jednooborový psycholog 0,5 0,03 odborný personál ostatní odborný personál 3,90,3 psychoterapeut 0,0 0,0 sociální pracovník,90,33 pečovatel(ka) 0,80 0,80 pracovník v sociálních službách 0,05 0,03 ostatní provozní personál,50,73 provozní personál pomocný personál 3,95,70 administrativní pracovník 0,50 0,5 management zařízení,55 0,96 Celkem,5 3,46 V cílové skupině Péče o prorodinnou politiku je nejvíce početně zastoupenou složkou personálu v rámci odborného personálu ostatní odborný personál (3,90 osob) a sociální pracovník (,90 osob). V rámci provozního personálu pomocný personál (3,95). Poznámka: všechny údaje zadávané do systému RISK jsou vztahovány k cílovým skupinám, proto i počty osob personálu mohou vycházet na desetinná místa, neboť se jedná o poměrný přepočet na základě procentuálního poměru všech cílových skupin, kterým organizace poskytuje služby. 50

51 Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální služby a služby blízké službám sociálním v oblasti Dlouhodobě duševně nemocní Tabulka obsahuje výčet zařízení, která poskytují služby této cílové skupině, v druhém sloupci je procentuálně vyjádřen podíl všech klientů zařízení na této cílové skupině. V této oblasti sociální pomoci poskytuje služby celkem 0 zařízení. Cílová skupina dlouhodobě duševně nemocní Agentura Osmý den, o.p.s. 49% Domov pro seniory Severní Terasa, p.o.* 6% Fokus Labe - Ústí nad Labem (sociální služby) 99% Fokus Labe - zaměstnávání 79% Jurta, o.p.s. 4% OPORA 5% Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p.o.* % SELF HELP Ústí nad Labem 00% Spirála-odborné sociální poradenství 5% VIDA - VIDA centrum Ústí nad Labem 00% Poznámka: * zařízení sociálních služeb zřízená městem. 5

52 Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální služby a služby blízké službám sociálním v oblasti Dlouhodobě duševně nemocní Rozsah péče u cílových skupin Počty zaměstnanců v cílové skupině (stálí, externí, celkem) Význam sloupců "Veličina" pro různé typy služeb Typ Veličina Veličina Veličina 3 KAVY (kapacita - využití) Kapacita Průměrná obsazenost čekajících Objem péče KOHO (kontakt - hodiny) případů (člověkohodiny) neuvádí se OSKI (osoby - kilometry) přepravených osob Najeté kilometry neuvádí se Poznámka: KAVY jaká je kapacita lůžek kolik lůžek z kapacity bylo průměrně využito v daném období KOHO celkový počet setkání s klienty za dané období vyjádření setkání v hodinách - kolik celkem hodin bylo klientům věnováno během všech setkání v daném období dlouhodobě duševně nemocní Parametr / Cílová skupina Zařízení Fokus Labe - Ústí nad Labem (sociální služby) OPORA Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p.o. Rozsah péče KAVY,78 0,79 0,00 0,00 46,54 75,79 0,00 0,00 Rozsah péče KOHO 3 9, ,49 608,0 538,85 0,00 0,00 497,55 0,55 zaměstnanců - stálí zaměstnanců - externí zaměstnanců - celkem 9,55,77 0,54,05 6,6 6,6 0,48 0,49 0,00 0,00 9,55,77 0,54,05 6,6 6,6 0,48 0,49 dlouhodobě duševně nemocní Parametr / Cílová skupina Zařízení SELF HELP Ústí nad Labem Fokus Labe - zaměstnávání Agentura Osmý den, o.p.s. Jurta, o.p.s. Rozsah péče KAVY 0,00 0,00 64,78 64,78 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozsah péče KOHO 0,00 0,00 0,00 0,00 349,37 663,46 34,3 903,4 zaměstnanců - stálí zaměstnanců - externí zaměstnanců - celkem 0,60 3,00 35,63 7,68,47,45,54,96 0,00 0,00 0,60 3,00 35,63 7,68,47,45,54,96 Poznámka: počet zaměstnanců u veličiny = počet úvazků počet zaměstnanců u veličiny = fyzický počet zaměstnanců 5

53 dlouhodobě duševně nemocní Parametr / Cílová skupina Zařízení VIDA - VIDA centrum Ústí nad Labem Spirála-odborné sociální poradenství Oblastní charita Česká Kamenice - středisko Ústí n. L. Rozsah péče KAVY 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 Rozsah péče KOHO 0,00 0,00 5,45 4,78 708, ,00 zaměstnanců - stálí 0,75 7,00 0,0 0,5 5,0 6,00 zaměstnanců - externí 0,00 0,00 0,00 0,05 0,30,00 zaměstnanců - celkem 0,75 7,00 0,03 0,0 5,40 8,00 Poznámka: počet zaměstnanců u veličiny = počet úvazků počet zaměstnanců u veličiny = fyzický počet zaměstnanců 53

54 Základní data o jednotlivých zařízeních poskytujících sociální služby a služby blízké službám sociálním v oblasti Dlouhodobě duševně nemocní zařízení u cílových skupin unicitních klientů u jednotlivých typů služeb klientů v jednotlivých věkových skupinách klientů podle pohlaví Finanční prostředky v cílové skupině (investiční, provozní, celkem) Poznámka: unicitní klient = jedinečná osoba, neopakující se klient (bez ohledu na počet kontaktů). dlouhodobě duševně nemocní Parametr / Cílová skupina Zařízení Fokus Labe - Ústí nad Labem (sociální služby) OPORA Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p.o. SELF HELP Ústí nad Labem Fokus Labe - zaměstnáván í zařízení,00,00,00,00,00,00 služby odborné sociální poradenství služby pečovatelská služba služby podpora samostatného bydlení služby - - odlehčovací služby služby domovy pro osoby se zdravotním postižením služby - - domovy pro seniory služby domovy se zvláštním režimem služby chráněné bydlení 68,3 4,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,85 0,00 4,6 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,94 0,00 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 služby sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 04,94,45 0,00 0,00 0,00 0,00 54

55 dlouhodobě duševně nemocní Parametr / Cílová skupina Zařízení Fokus Labe - Ústí nad Labem (sociální služby) OPORA Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p.o. SELF HELP Ústí nad Labem Fokus Labe - zaměstnáván í služby sociálně terapeutické dílny služby sociální rehabilitace služby zaměstnávání osob se zdravotním postižením služby svépomocné aktivity klientů ve věkové skupině - Adolescenti (5-9) klientů ve věkové skupině - Školní (6-4) klientů ve věkové skupině - Mladí (0-6) klientů ve věkové skupině - Předškolní věk (0-5) klientů ve věkové skupině - Produktivní věk (7-65) klientů ve věkové skupině - Senioři nad 85 let (více jak 85) klientů ve věkové skupině - Senioři (55-84) klientů podle pohlaví - ženy klientů podle pohlaví - muži Finanční prostředky - investiční 80,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,94 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 5,80 0,00 0,00 0,00 3,84,0 00,89, 4,3 0,37 34,08 66,9 0,00 4,7 8,35,48 0,00 0,00 9,03 9,76 8,96,77 0,08 0,00 9,63 0,37 50,53 3,3,60 37,37 06,09 4,88,09,38 6,40 30,57 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 Finanční prostředky - provozní , , , 9 978, , ,0 Finanční prostředky - celkem , , , 94 78, , ,0 Poznámka: některé organizace mají registrovanou věkovou strukturu cílová skupina mladší senioři již od 55 let, jedná se o plně invalidní seniory umístěné v DPS. 55

56 dlouhodobě duševně nemocní Parametr / Cílová skupina Zařízení Agentura Osmý den, o.p.s. Jurta, o.p.s. VIDA - VIDA centrum Ústí nad Labem Spirálaodborné sociální poradenství Oblastní charita Česká Kamenice - středisko Ústí n. L. zařízení,00,00,00,00, odborné sociální poradenství pečovatelská služba podpora samostatného bydlení - - odlehčovací služby domovy pro osoby se zdravotním postižením - - domovy pro seniory domovy se zvláštním režimem chráněné bydlení sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením sociálně terapeutické dílny sociální rehabilitace zaměstnávání osob se zdravotním postižením svépomocné aktivity Adolescenti (5-9) Školní (6-4) Mladí (0-6) Předškolní věk (0-5) Produktivní věk (7-65) 0,00 0,00 95,00 5,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,40 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3, 0,00 0,00 8,00 4,,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99,37,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,4 0,69 9,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 4,5 38,00,58 0,00 Senioři nad 85 let (více jak 85) 0,00 0,00 7,60 0,00 0,00 56

57 dlouhodobě duševně nemocní Parametr / Cílová skupina Zařízení Agentura Osmý den, o.p.s. Jurta, o.p.s. VIDA - VIDA centrum Ústí nad Labem Spirálaodborné sociální poradenství Oblastní charita Česká Kamenice - středisko Ústí n. L. Senioři (55-84) 0,00 0,55 38,00,58 0,00 klientů podle pohlaví - ženy 6,39 3, 47,50 3,55 0,00 klientů podle pohlaví - muži 7,8 3,64 47,50,60 0,00 Finanční prostředky - investiční 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanční prostředky - provozní , , ,00 50,00 0,00 Finanční prostředky - celkem , , ,00 50,00 0,00 Poznámka: některé organizace mají registrovanou věkovou strukturu cílová skupina mladší senioři již od 55 let, jedná se o plně invalidní seniory umístěné v DPS. 57

58 Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální služby a blízké službám sociálním v oblasti Dlouhodobě duševně nemocní Profesní složení personálu Rozdělení profesí podle druhu: odborný personál/ provozní personál /dobrovolný personál Přehled profesí působících v cílové skupině Počty úvazků Celkový přehled pracovníků v cílové skupině Okres Ústí nad Labem (CZ047) Druh profese Profese / NUTS Cílová skupina dlouhodobě duševně nemocní počty osob počty úvazků zdravotní sestra 3,64 3,64 ostatní odborný personál 6,86,4 socioterapeut 9,90 9,90 odborný personál sociální pracovník,77 3,77 pečovatel(ka) 0, 0, ergoterapeut 0,5 0,5 pracovník v sociálních službách 9,0 4,6 ostatní provozní personál 4,7 4,7 stravovací personál 3,38 3,38 provozní personál pomocný personál 66,56 3,87 administrativní pracovník 7,63 3,8 management zařízení 5,57 9,60 Celkem 69,86 08,44 V cílové skupině Dlouhodobě duševně nemocní je nejvíce početně zastoupenou složkou personálu v rámci odborného personálu pracovník v sociálních službách (9,0 osob) a sociální pracovník (,77 osob). V rámci provozního personálu pomocný personál (66,56) a management zařízení (5,57 osob). Poznámka: všechny údaje zadávané do systému RISK jsou vztahovány k cílovým skupinám, proto i počty osob personálu mohou vycházet na desetinná místa, neboť se jedná o poměrný přepočet na základě procentuálního poměru všech cílových skupin, kterým organizace poskytuje služby. 58

59 Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální služby a služby blízké službám sociálním v oblasti Osoby ohrožené závislostmi Tabulka obsahuje výčet zařízení, která poskytují služby této cílové skupině, v druhém sloupci je procentuálně vyjádřen podíl všech klientů zařízení na této cílové skupině. V této oblasti sociální pomoci poskytuje služby celkem 5 zařízení. Cílová skupina osoby ohrožené závislostmi DRUG - OUT Klub - Kontaktní centrum pro drogově závislé 00% DRUG - OUT Klub - Terénní program 00% RELIéF - poradenské centrum 77% WHITE LIGHT I. - Následná péče o ex-uživatele drog s podporovaným bydlením 00% WHITE LIGHT I. - Terapeutická komunita 00% 59

60 Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální služby a služby blízké službám sociálním v oblasti Osoby ohrožené závislostmi Rozsah péče u cílových skupin Počty zaměstnanců v cílové skupině (stálí, externí, celkem) Význam sloupců "Veličina" pro různé typy služeb Typ Veličina Veličina Veličina 3 KAVY (kapacita - využití) Kapacita Průměrná obsazenost čekajících Objem péče KOHO (kontakt - hodiny) případů (člověkohodiny) neuvádí se OSKI (osoby - kilometry) přepravených osob Najeté kilometry neuvádí se Poznámka: KAVY jaká je kapacita lůžek kolik lůžek z kapacity bylo průměrně využito v daném období KOHO celkový počet setkání s klienty za dané období vyjádření setkání v hodinách - kolik celkem hodin bylo klientům věnováno během všech setkání v daném období osoby ohrožené závislostmi Parametr / Cílová skupina Zařízení WHITE LIGHT I. - Terapeutická komunita WHITE LIGHT I. - Následná péče o ex-uživatele drog s podporovaným bydlením DRUG - OUT Klub - Terénní program DRUG - OUT Klub - Kontaktní centrum pro drogově závislé RELIéF - poradenské centrum Rozsah péče KAVY 5,00 3,30 5,00 9,00 Rozsah péče KOHO 0,00 0,00 080,00 396, ,00 90, , ,00 0,64,66 zaměstnanců - stálí zaměstnanců - externí zaměstnanců - celkem 9,0,00,70 4,00 4,00 6,00 3,30 6,00 0,9,54 0,00,00 0,00 0,00 9,0,00,70 4,00 4,00 6,00 3,30 8,00 0,9,54 Poznámka: počet zaměstnanců u veličiny = počet úvazků počet zaměstnanců u veličiny = fyzický počet zaměstnanců 60

61 Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální služby a služby blízké službám sociálním v oblasti Osoby ohrožené závislostmi zařízení u cílových skupin unicitních klientů u jednotlivých typů služeb klientů v jednotlivých věkových skupinách klientů podle pohlaví Finanční prostředky v cílové skupině (investiční, provozní, celkem) Poznámka: unicitní klient = jedinečná osoba, neopakující se klient (bez ohledu na počet kontaktů). osoby ohrožené závislostmi Parametr / Cílová skupina Zařízení WHITE LIGHT I. - Terapeutická komunita WHITE LIGHT I. - Následná péče o ex-uživatele drog s podporovaným bydlením DRUG - OUT Klub - Terénní program DRUG - OUT Klub - Kontaktní centrum pro drogově závislé RELIéF - poradenské centrum zařízení,00,00,00,00, odborné sociální poradenství kontaktní centra služby následné péče terapeutické komunity terénní programy ubytování Adolescenti (5-9) Školní (6-4) Mladí (0-6) Produktivní věk (7-65) 0,00 0,00 0,00 0,00 7,7 0,00 0,00 0,00 853,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,96 0,00 7,0 4,65 7,48 0,00 0,00 0,00 0,00 9,96 3,0,00 08,40 70,60 0,00 6,84 8,00 406,50 639,75 0,8 klientů podle pohlaví - ženy 4,96,87 35,50 3,5,64 klientů podle pohlaví - muži 9,04 6,3 406,50 639,75 6,08 Finanční prostředky - investiční 0,00 0,00 0,00 0, ,95 Finanční prostředky - provozní , , , , ,00 Finanční prostředky - celkem , , , ,00 686,95 Poznámka: některé organizace mají registrovanou věkovou strukturu cílová skupina mladší senioři již od 55 let, jedná se o plně invalidní seniory umístěné v DPS. 6

62 Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální služby a služby blízké službám sociálním v oblasti Osoby ohrožené závislostmi Profesní složení personálu Rozdělení profesí podle druhu: odborný personál / provozní personál / dobrovolný personál Přehled profesí působících v cílové skupině Počty osob Počty úvazků Celkový počet pracovníků v cílové skupině Okres Ústí nad Labem (CZ047) Druh profese Profese / NUTS Cílová skupina osoby ohrožené závislostmi počty osob počty úvazků zdravotní sestra 3,00 0,50 speciální pedagog,00 0,80 pedagog,00 0,50 jednooborový psycholog,00,00 odborný personál ostatní odborný personál,00,0 terénní pracovník 5,00 3,70 pracovní terapeut,00,50 sociální pracovník 7,77 6,7 pracovník v sociálních službách,00,00 provozní personál management zařízení 6,77,75 Celkem 3,54 9, V cílové skupině Osoby ohrožené závislostmi je nejvíce početně zastoupenou složkou personálu v rámci odborného personálu sociální pracovník (7,77 osob) a terénní pracovník (5,00 osoby). V rámci provozního personálu management zařízení (6,77 osoby). Poznámka: Všechny údaje zadávané do systému RISK jsou vztahovány k cílovým skupinám, proto i počty osob personálu mohou vycházet na desetinná místa, neboť se jedná o poměrný přepočet na základě procentuálního poměru všech cílových skupin, kterým organizace poskytuje služby. 6

63 Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální služby a služby blízké službám sociálním v oblasti Osoby ohrožené sociálním vyloučením Tabulka obsahuje výčet zařízení, která poskytují služby této cílové skupině, v druhém sloupci je procentuálně vyjádřen podíl všech klientů zařízení na této cílové skupině. V této cílové skupině sociální pomoci poskytuje služby celkem zařízení. Cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením Centrum služeb pro rodinu Světluška 50% Komunitní centrum Světluška 50% Komunitní multikulturní centrum PPI v Ústí nad Labem 00% Člověk v tísni, o.p.s., Klub Mixér 50% Člověk v tísni, o.p.s., Programy sociální integrace, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 00% Člověk v tísni, o.p.s., Programy sociální integrace, Terénní programy 80% Poradna pro občanství/občanská a lidská práva,pobočka Ústí nad Labem 80% RELIéF - poradenské centrum % Sdružení Romano jasnica - Poradenské informační centrum Trmice 80% Spirála-odborné sociální poradenství 0% Terénní program v Ústí nad Labem 00% Terénní programy 79% 63

64 Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální služby a služby blízké službám sociálním v oblasti Osoby ohrožené sociálním vyloučením Rozsah péče u cílových skupin Počty zaměstnanců v cílové skupině (investiční, provozní, celkem) Význam sloupců "Veličina" pro různé typy služeb Typ Veličina Veličina Veličina 3 KAVY (kapacita - využití) Kapacita Průměrná obsazenost čekajících Objem péče KOHO (kontakt - hodiny) případů (člověkohodiny) neuvádí se OSKI (osoby - kilometry) přepravených osob Najeté kilometry neuvádí se Poznámka: KAVY jaká je kapacita lůžek kolik lůžek z kapacity bylo průměrně využito v daném období KOHO celkový počet setkání s klienty za dané období vyjádření setkání v hodinách - kolik celkem hodin bylo klientům věnováno během všech setkání v daném období osoby ohrožené sociálním vyloučením Parametr / Cílová skupina Zařízení Člověk v tísni, o.p.s., Programy sociální integrace, Terénní programy Komunitní centrum Světluška Komunitní multikulturní centrum PPI v Ústí nad Labem Sdružení Romano jasnica - Poradenské informační centrum Trmice Rozsah péče KOHO 5 49,60 668, ,00 500,00 00,00 08,50 800,00 43,00 zaměstnanců - stálí 5,56 0,40,00 4,00 3,00 0,00 5,60 5,60 zaměstnanců - externí 0,00 0,00 zaměstnanců - celkem 5,56 0,40,00 4,00 3,00 0,00 5,60 5,60 osoby ohrožené sociálním vyloučením Parametr / Cílová skupina Zařízení Centrum služeb pro rodinu Světluška Terénní programy Člověk v tísni, o.p.s., Programy sociální integrace, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Spirála-odborné sociální poradenství Rozsah péče KOHO 89,00 440,00 944,05 47,4 3 85,00 85,00,80 9,0 zaměstnanců - stálí,0,00,58 3,6 5,00,00 0,09 0,60 zaměstnanců - externí 0,0 0,0 zaměstnanců - celkem,0,00,58 3,6 5,00,00 0,0 0,80 Poznámka: počet zaměstnanců u veličiny = počet úvazků počet zaměstnanců u veličiny = fyzický počet zaměstnanců 64

65 osoby ohrožené sociálním vyloučením Parametr / Cílová skupina Zařízení Poradna pro občanství/občansk á a lidská práva,pobočka Ústí nad Labem RELIéF - poradenské centrum Terénní program v Ústí nad Labem Člověk v tísni, o.p.s., Klub Mixér Rozsah péče KOHO 508,00 808,80 5,84 8,96 696,00 65,00 8,00 487,50 zaměstnanců - stálí 4,40 4,00 0,4 0,4 3,50 4,00 0,75,00 zaměstnanců - externí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0,00 0,00 0,00 zaměstnanců - celkem 4,40 4,00 0,4 0,4 3,70 6,00 0,75,00 Poznámka: počet zaměstnanců u veličiny = počet úvazků počet zaměstnanců u veličiny = fyzický počet zaměstnanců 65

66 Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální služby a služby blízké službám sociálním v oblasti Osoby ohrožené sociálním vyloučením zařízení u cílových skupin unicitních klientů u jednotlivých typů služeb klientů v jednotlivých věkových skupinách klientů podle pohlaví Finanční prostředky v cílové skupině (investiční, provozní, celkem) Poznámka: unicitní klient = jedinečná osoba, neopakující se klient (bez ohledu na počet kontaktů). osoby ohrožené sociálním vyloučením Parametr / Cílová skupina Zařízení Člověk v tísni, o.p.s., Programy sociální integrace, Terénní programy Komunitní centrum Světluška Komunitní multikulturní centrum PPI v Ústí nad Labem Sdružení Romano jasnica - Poradenské informační centrum Trmice Centrum služeb pro rodinu Světluška Terénní programy zařízení,00,00,00,00,00, odborné sociální poradenství nízkoprahová zařízení pro děti a mládež sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi terénní programy Adolescenti (5-9) Školní (6-4) Mladí (0-6) Předškolní věk (0-5) Produktivní věk (7-65) Senioři nad 85 let (více jak 85) Senioři (55-84) 0,00 0,00 350,00,00 0,00 0,00 0,00 68,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 05,50 0,00 398,40 0,00 0,00 80,00 0,00 6,3 9,9 70,77 6,70 8,80 0,00 0,00 0,00 97,73 6,30 0,00 3,7 0,00 39,84 0,00 93,45 48,00 9,49 9,74 0,00 0,00 8,90 0,00 7,93 0,00 38,7 0,00 44,75 5,0 45,37 95,3 9,9 0,00 8,90 0,00 0,00,6 klientů podle pohlaví - ženy 78,88 7,46 78,00 5,0 58,03 69,68 klientů podle pohlaví - muži 9,5 96,05 67,00 76,80 47,48 46,45 Finanční prostředky - investiční 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky - provozní 67 09, , ,00 0, , ,34 Finanční prostředky - celkem 67 09, , , , , ,34 66

67 osoby ohrožené sociálním vyloučením Parametr / Cílová skupina Zařízení Člověk v tísni, o.p.s., Programy sociální integrace, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Spirálaodborné sociální poradenst ví Poradna pro občanství/ob čanská a lidská práva,poboč ka Ústí nad Labem RELIéF - poradensk é centrum Terénní program v Ústí nad Labem Člověk v tísni, o.p.s., Klub Mixér zařízení,00,00,00,00,00,00 služby odborné sociální poradenství služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi služby terénní programy klientů ve věkové skupině - Adolescenti (5-9) klientů ve věkové skupině - Školní (6-4) klientů ve věkové skupině - Mladí (0-6) klientů ve věkové skupině - Předškolní věk (0-5) klientů ve věkové skupině - Produktivní věk (7-65) klientů ve věkové skupině - Senioři nad 85 let (více jak 85) klientů ve věkové skupině - Senioři (55-84) klientů podle pohlaví - ženy klientů podle pohlaví - muži 0,00 0,60 0,00 4,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 94,00 0,00 44,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 07,00 0,00 4,70 0,00 6,38,7 0,00 45,36 9,40 0,00 0,00 3, 0,00 0,00 4,70 0,00 45,06 0,00,40 7,64 9,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,80 0,30 0,40 0,04 85,60 0,00 0,00 0,30 40,96 0,00 0,00 0,00 75,0 4, 43,36,8 64,0,60 8,80 6,39 6,44,5 4,80 50,40 Finanční prostředky - investiční 0,00 0,00 0,00 964,0 0,00 0,00 Finanční prostředky - provozní , , , , , ,00 Finanční prostředky - celkem , , , , , ,00 Poznámka: některé organizace mají registrovanou věkovou strukturu cílové skupiny mladší senioři již od 55 let, jedná se o plně invalidní seniory umístěné v DPS. 67

68 Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální služby a služby blízké službám sociálním v oblasti Osoby ohrožené sociálním vyloučením Profesní složení personálu Rozdělení profesí podle druhu: odborný personál / provozní personál / dobrovolný personál Přehled profesí působících v cílové skupině Počty osob Počty úvazků Celkový počet pracovníků Okres Ústí nad Labem (CZ047) Druh profese Profese / NUTS Cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením počty osob počty úvazků ostatní odborný personál 3,00 3,04 terénní pracovník 4,0 3,0 odborný personál sociální pracovník 53,7 5,7 pracovník sociální péče,00,00 pracovník v sociálních službách 9,49 8,85 ostatní provozní personál 0,50 0,0 provozní personál administrativní pracovník 30,40 5,48 management zařízení 3,0 7,78 Celkem 44,40 8,6 V cílové skupině Osoby ohrožené sociálním vyloučením je nejvíce početně zastoupenou složkou personálu v rámci odborného personálu - sociální pracovník (53,7 osob) a ostatní odborný personál (3,00 osob). V rámci provozního personálu management zařízení (3,0 osob). Poznámka: všechny údaje zadávané do systému RISK jsou vztahovány k cílovým skupinám, proto i počty osob personálu mohou vycházet na desetinná místa, neboť se jedná o poměrný přepočet na základě procentuálního poměru všech cílových skupin, kterým organizace poskytuje služby. 68

69 Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální služby a služby blízké službám sociálním v oblasti Mentálně postižení. Tabulka obsahuje výčet zařízení, která poskytují služby této cílové skupině, v druhém sloupci je procentuálně vyjádřen podíl všech klientů zařízení na této cílové skupině. V oblasti sociální pomoci poskytuje služby celkem zařízení. Cílová skupina mentálně postižení Agentura Osmý den, o.p.s. 4% Centrum podpory zdraví, o.s. % Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s. 7% denní stacionář Úsměv 00% Denní stacionář Úsměv - terapeutické dílny 00% Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany 00% Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa 00% Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice 00% Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice 00% HELIAS Ústí nad Labem, o.p.s. 95% Jurta, o.p.s. 6% Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice o.s. 55% 69

70 Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální služby a služby blízké službám sociálním v oblasti Mentálně postižení Rozsah péče u cílových skupin Počty zaměstnanců v cílové skupině (stálí, externí, celkem) Význam sloupců "Veličina" pro různé typy služeb Typ Veličina Veličina Veličina 3 KAVY (kapacita - využití) Kapacita Průměrná obsazenost čekajících Objem péče KOHO (kontakt - hodiny) případů (člověkohodiny) neuvádí se OSKI (osoby - kilometry) přepravených osob Najeté kilometry neuvádí se Poznámka: KAVY jaká je kapacita lůžek kolik lůžek z kapacity bylo průměrně využito v daném období KOHO celkový počet setkání s klienty za dané období vyjádření setkání v hodinách - kolik celkem hodin bylo klientům věnováno během všech setkání v daném období mentálně postižení Parametr / Cílová skupina Zařízení Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice o.s. Agentura Osmý den, o.p.s. Jurta, o.p.s. Rozsah péče KAVY 0,00 0,00 Rozsah péče KOHO 77,49 47,50 87,45,75 9,33 555,4 5, ,86 zaměstnanců - stálí,05, 0,06,0,3,05 6,8 8,68 zaměstnanců - externí 0,00 0,00 0,4 8,5 0,00 0,00 0,00 0,00 zaměstnanců - celkem,05, 0,47 9,35,3,05 6,8 8,68 Poznámka: počet zaměstnanců u veličiny = počet úvazků počet zaměstnanců u veličiny = fyzický počet zaměstnanců 70

71 Parametr / Cílová skupina Zařízení mentálně postižení HELIAS Ústí nad Labem, o.p.s. Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice Rozsah péče KAVY,40 5,77 43,00 38,00 34,00 3,5 6,00 3,9 Rozsah péče KOHO 763, ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00,7 zaměstnanců - stálí,67,85,0,00 6,00 7,00 3,95 5,00 zaměstnanců - externí,33 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00,00,00 zaměstnanců - celkem 3,00 7,60,0,00 6,00 7,00 5,95 7,00 mentálně postižení Parametr / Cílová skupina Zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice denní stacionář Úsměv Centrum podpory zdraví, o.s. Denní stacionář Úsměv - terapeutické dílny Rozsah péče KAVY 50,00 48,63 870, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozsah péče KOHO 0,00 0,00 0,00 0,00 74,00 6, , ,00 zaměstnanců - stálí 4,50 45,00 7,05 0,00 0,03 0,03 8,5,00 zaměstnanců - externí 0,00 4,00 zaměstnanců - celkem 4,50 49,00 7,05 0,00 0,03 0,03 8,5,00 Poznámka: počet zaměstnanců u veličiny = počet úvazků počet zaměstnanců u veličiny = fyzický počet zaměstnanců 7

72 Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální služby a služby blízké službám sociálním v oblasti Mentálně postižení zařízení u cílových skupin unicitních klientů u jednotlivých typů služeb klientů v jednotlivých věkových skupinách klientů podle pohlaví Finanční prostředky v cílové skupině (investiční, provozní, celkem) Poznámka: unicitní klient = jedinečná osoba, neopakující se klient (bez ohledu na počet kontaktů) mentálně postižení Parametr / Cílová skupina Zařízení Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice o.s. Agentura Osmý den, o.p.s. Jurta, o.p.s. HELIAS Ústí nad Labem, o.p.s. Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany zařízení,00,00,00,00,00, odborné sociální poradenství osobní asistence podpora samostatného bydlení - - odlehčovací služby denní stacionáře domovy pro osoby se zdravotním postižením chráněné bydlení sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením sociálně terapeutické dílny sociální rehabilitace Volnočasové aktivity Adolescenti (5-9) Školní (6-4) 4,34 0,00 0,00 0,00,80 0,00 0,00 0,00 0,00 6,0 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00 0,00 0,00 4,6 0,00 0,00 0,00 0,00,89 9,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,80 0,00 0,3,00 0,83 6,08 0,45 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 8,55 0,00 7

73 mentálně postižení Parametr / Cílová skupina Zařízení Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice o.s. Agentura Osmý den, o.p.s. Jurta, o.p.s. HELIAS Ústí nad Labem, o.p.s. Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany Mladí (0-6) Předškolní věk (0-5) Produktivní věk (7-65) Senioři nad 85 let (více jak 85) Senioři (55-84) 0,3,00,0 3,04 4,77 35,00 0,04 8,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,9 8,5 9,04 8,84 0,94 0,00,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,78 0,00 0,00,43 0,00 3,00 klientů podle pohlaví - ženy,86 9,5 5,35 4,8 5,68 37,4 klientů podle pohlaví - muži,48 35,75 6,54 6,0 9,0 0,76 Finanční prostředky - investiční 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Finanční prostředky - provozní , , , , , ,00 Finanční prostředky - celkem , , , , , ,00 mentálně postižení Parametr / Cílová skupina Zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice denní stacionář Úsměv Centrum podpory zdraví, o.s. Denní stacionář Úsměv - terapeutické dílny zařízení,00,00,00,00,00,00 služby odborné sociální poradenství služby osobní asistence služby podpora samostatného bydlení služby - - odlehčovací služby služby denní stacionáře služby domovy pro osoby se zdravotním postižením 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 5,00 5,00 6,00 0,00 0,00 0,00 služby chráněné bydlení 7,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 73

74 mentálně postižení Parametr / Cílová skupina Zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice denní stacionář Úsměv Centrum podpory zdraví, o.s. Denní stacionář Úsměv - terapeutické dílny služby sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením služby sociálně terapeutické dílny služby sociální rehabilitace služby Volnočasové aktivity Adolescenti (5-9) Školní (6-4) Mladí (0-6) Předškolní věk (0-5) Produktivní věk (7-65) Senioři nad 85 let (více jak 85) Senioři (55-84) 0,00 0,00 0,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00 3,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,5 0,00 0,06 0,00 5,5 0,00 8,50,96 0,06 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 5,64 0,00 9,86,83 35,06,04 5,88 84,5 0,00,7 0,00 0,00 0,36 3,96 klientů podle pohlaví - ženy 6,60,50 7,54 4,90,76 64,35 klientů podle pohlaví - muži 8,40,50 3,46 9,0 0,4 34,65 Finanční prostředky - investiční Finanční prostředky - provozní 80 66, , , , , ,00 Finanční prostředky - celkem 80 66, , , , , ,00 Poznámka: některé organizace mají registrovanou věkovou strukturu cílové skupiny mladší senioři již od 55 let, jedná se o plně invalidní důchodce umístěné v DPS. 74

75 Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální služby a služby blízké službám sociálním v oblasti Mentálně postižení Profesní složení personálu Rozdělení profesí podle druhu: odborný personál / provozní personál / dobrovolný personál Přehledy profesí působících v cílové skupině Počty osob Počty úvazků Celkový počet pracovníků v cílové skupině Okres Ústí nad Labem (CZ047) Druh profese Profese / NUTS Cílová skupina mentálně postižení počty osob počty úvazků dobrovolný personál ostatní dobrovolný personál 8,85,00 zdravotní sestra 05,00 7,00 vychovatel(ka) 3,00 3,00 speciální pedagog,0 0,06 odborný personál ostatní odborný personál,86,4 sociální pracovník 0,36 7,70 pracovník sociální péče 5,09 4,5 pracovník v sociálních službách 40,30 39,0 pracovník přímé obslužné péče 4,95 4,45 ostatní provozní personál 4,00,30 stravovací personál,00 0,75 provozní personál pomocný personál 5,00 3,00 administrativní pracovník 7,55 5,85 management zařízení 8,74 5,63 Celkem 73,80 43,4 V cílové skupině Mentálně postižení je nejvíce početně zastoupenou složkou personálu v rámci odborného personálu zdravotní sestra (05,00 osob) a pracovník v sociálních službách (5,09 osob). V rámci provozního personálu ostatní provozní personál (4,00 osob) a stravovací personál (,00 osob). Nezanedbatelnou složkou personálu je i dobrovolný personál (8,85 osob). Poznámka: všechny údaje zadávané do systému RISK jsou vztahovány k cílovým skupinám, proto i počty osob personálu mohou vycházet na desetinná místa, neboť se jedná o poměrný přepočet na základě procentuálního poměru všech cílových skupin, kterým organizace poskytuje služby. 75

76 Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální služby a služby blízké službám sociálním v oblasti Senioři Tabulka obsahuje výčet zařízení, která poskytují služby této cílové skupině, v druhém sloupci je procentuálně vyjádřen podíl všech klientů zařízení na této cílové skupině. V oblasti sociální pomoci poskytuje služby celkem 7 zařízení. Cílová skupina senioři Centrum podpory zdraví, o.s. 3% Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s. 53% Dům pokojného stáří sv. Ludmily 00% Dům pokojného stáří sv. Ludmily se zvláštním režimem 00% Domov pro seniory Bukov, p.o.* 93% Domov pro seniory Dobětice, p.o.* 00% Domov pro seniory Chlumec, p.o.* 00% Domov pro seniory Krásné Březno, p.o.* 00% Domov pro seniory Orlická* 00% Domov pro seniory Severní Terasa, p.o.* 64% Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace* 00% Elixír - Klub seniorů a Komunitní centrum seniorů Elixír 00% Hospic sv. Štěpána Litoměřice 4% OPORA 88% Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p.o.* 77% Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu - Denní centrum pro seniory Ústí nad Labem 00% Spirála-odborné sociální poradenství 30% Poznámka: * zařízení sociálních služeb zřízená městem. Dle informací z Pečovatelské služby Ústí nad Labem: Celkový počet uzavřených smluv na poskytování pečovatelské služby 3 z toho uzavřených v roce 04 Pečovatelská služba ÚL nemá žádnou čekací dobu na poskytované služby - smlouvy na služby se uzavírají obratem, dle potřeby klientů. Dle informací z jednotlivých Domovů pro seniory v Ústí nad Labem: žádostí o umístění 8 vyřízených žádostí 43 Poznámka: žádosti v pořadnících nemají vypovídající hodnotu o potřebnosti služeb, neboť v návaznosti na zákon o sociálních službách mohou občané své žádosti do různých zařízení, tzn. v pořadnících se mohou objevovat opakující se osoby. 76

77 Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální služby a služby blízké službám sociálním v oblasti Senioři Rozsah péče u cílových skupin Počty zaměstnanců v cílové skupině (stálí, externí, celkem) Význam sloupců "Veličina" pro různé typy služeb Typ Veličina Veličina Veličina 3 KAVY (kapacita - využití) Kapacita Průměrná obsazenost čekajících Objem péče KOHO (kontakt - hodiny) případů (člověkohodiny) neuvádí se OSKI (osoby - kilometry) přepravených osob Najeté kilometry neuvádí se Poznámka: KAVY jaká je kapacita lůžek kolik lůžek z kapacity bylo průměrně využito v daném období KOHO celkový počet setkání s klienty za dané období vyjádření setkání v hodinách - kolik celkem hodin bylo klientům věnováno během všech setkání v daném období senioři Parametr / Cílová skupina Zařízení Domov pro seniory Dobětice, p.o. OPORA Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s. Rozsah péče KAVY 68,00 65,00 0,00 0,00 4,56 86,56 0,00 0,00 Rozsah péče KOHO 0,00 0, , ,76 0,00 0,00 586,7 0 73,5 0 zaměstnanců - stálí,00,00 9,4 8,48 64,64 64,64 7,95 8,48 zaměstnanců - externí 0,00 0,00 zaměstnanců - celkem,00,00 9,4 8,48 64,64 64,64 7,95 8,48 senioři Parametr / Cílová skupina Zařízení Domov pro seniory Chlumec, p.o. Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Domov pro seniory Bukov, p.o. Domov pro seniory Krásné Březno, p.o. Rozsah péče KAVY 65,00 65,00 9,00 90,00 58,9 73,84 53,00 5,00 Rozsah péče KOHO 0,00 0,00 zaměstnanců - stálí 37,00 4,00 64,50 65,00 4,55 4,78 79,50 80,00 zaměstnanců - externí 0,00 3,00,45 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zaměstnanců - celkem 37,00 44,00 65,95 70,00 4,55 4,78 79,50 80,00 Poznámka: počet zaměstnanců u veličiny = počet úvazků počet zaměstnanců u veličiny = fyzický počet zaměstnanců 77

78 senioři Parametr / Cílová skupina Zařízení Domov pro seniory Orlická Hospic sv. Štěpána Litoměřice Dům pokojného stáří sv. Ludmily Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p.o. Rozsah péče KAVY 90,00 66,60 576,80 49,60 6,00 6,00 0,00 0,00 Rozsah péče KOHO 0,00 0,00 400,3 485,5 0,00 0, ,3 5 6,3 5 zaměstnanců - stálí 30,95 36,00 6,3 0,88 4,70 3,00 36,96 37,73 zaměstnanců - externí 0,00,00 0,,68 0,00 0,00 0,00 0,00 zaměstnanců - celkem 30,95 37,00 6,35,56 4,70 3,00 36,96 37,73 senioři Parametr / Cílová skupina Zařízení Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu - Denní centrum pro seniory Ústí nad Labem Elixír - Klub seniorů a Komunitní centrum seniorů Elixír Spirála-odborné sociální poradenství Centrum podpory zdraví, o.s. Dům pokojného stáří sv. Ludmily se zvláštním režimem Rozsah péče KAVY Rozsah péče KOHO zaměstnanců - stálí zaměstnanců - externí zaměstnanců - celkem 8,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 4,00 38,00 3,70 8,65,00 83,00 0,00 0,00 4,66 8,00 3,0 4,00 0,4 0,90 0,09 0,09 7,0 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 4,66 8,00 3,0 4,00 0,5,0 0,09 0,09 7,0 4,00 Poznámka: počet zaměstnanců u veličiny = počet úvazků počet zaměstnanců u veličiny = fyzický počet zaměstnanců 78

79 Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální služby a služby blízké službám sociálním v oblasti Senioři zařízení u cílových skupin unicitních klientů u jednotlivých typů služeb klientů v jednotlivých věkových skupinách klientů podle pohlaví Finanční prostředky v cílové skupině (investiční, provozní, celkem) Poznámka: unicitní klient = jedinečná osoba, neopakující se klient (bez ohledu na počet kontaktů). senioři Parametr / Cílová skupina Zařízení Domov pro seniory Dobětice, p.o. OPORA Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s. Domov pro seniory Chlumec, p.o. Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace zařízení,00,00,00,00,00,00 unicitních klientů typu služby odborné sociální poradenství unicitních klientů typu služby osobní asistence unicitních klientů typu služby pečovatelská služba unicitních klientů typu služby - - odlehčovací služby unicitních klientů typu služby - - odlehčovací služby unicitních klientů typu služby centra denních služeb unicitních klientů typu služby domovy pro osoby se zdravotním postižením unicitních klientů typu služby - - domovy pro seniory unicitních klientů typu služby domovy se zvláštním režimem unicitních klientů typu služby soc. služby poskytované ve zdrav. zařízeních ústav.péče 0,00 74,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,86 0,00 0,00 0,00 55,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,5 0,00 0,00 0,00,00 0,00 96,00 0,00,00,00 4,00 0,00 44,6 0,00 0,00 85,00 79

80 senioři Parametr / Cílová skupina Zařízení Domov pro seniory Dobětice, p.o. OPORA Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s. Domov pro seniory Chlumec, p.o. Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace unicitních klientů typu služby sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením unicitních klientů typu služby svépomocné aktivity unicitních klientů typu služby ubytování unicitních klientů typu služby Volnočasové aktivity klientů ve věkové skupině - Adolescenti (5-9) klientů ve věkové skupině - Školní (6-4) klientů ve věkové skupině - Mladí (0-6) klientů ve věkové skupině - Předškolní věk (0-5) klientů ve věkové skupině - Produktivní věk (7-65) klientů ve věkové skupině - Senioři nad 85 let (více jak 85) klientů ve věkové skupině - Senioři (55-84) klientů podle pohlaví - ženy klientů podle pohlaví - muži Finanční prostředky - investiční Finanční prostředky - provozní Finanční prostředky - celkem 0,00 5,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00,47 0,6 6,90 0,00 0,00,80 75,5 69,77 0,9 0,49 4,80,0 7,78 7,9 3,47,5 64,0 83,30 8,5 4,38,69 5,8 84,53 5,70 85,89 7,30,7 6,8, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,00 80

81 senioři Parametr / Cílová skupina Zařízení Domov pro seniory Bukov, p.o. Domov pro seniory Krásné Březno, p.o. Domov pro seniory Orlická Hospic sv. Štěpána Litoměřice Dům pokojného stáří sv. Ludmily Pečovatelsk á služba Ústí nad Labem, p.o. zařízení,00,00,00,00,00,00 unicitních klientů typu služby odborné sociální poradenství unicitních klientů typu služby osobní asistence unicitních klientů typu služby pečovatelská služba unicitních klientů typu služby - - odlehčovací služby unicitních klientů typu služby - - odlehčovací služby unicitních klientů typu služby centra denních služeb unicitních klientů typu služby domovy pro osoby se zdravotním postižením unicitních klientů typu služby - - domovy pro seniory unicitních klientů typu služby domovy se zvláštním režimem unicitních klientů typu služby soc. služby poskytované ve zdrav. zařízeních ústav.péče unicitních klientů typu služby sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením unicitních klientů typu služby svépomocné aktivity unicitních klientů typu služby ubytování unicitních klientů typu služby Volnočasové aktivity 0,00 0,00 0,00 54,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354,97 0,00 0,00 0,00,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,9 0,00 0,00 0,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,57 9,00 85,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 48,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

82 senioři Parametr / Cílová skupina Zařízení Domov pro seniory Bukov, p.o. Domov pro seniory Krásné Březno, p.o. Domov pro seniory Orlická Hospic sv. Štěpána Litoměřice Dům pokojného stáří sv. Ludmily Pečovatelsk á služba Ústí nad Labem, p.o. klientů ve věkové skupině - Adolescenti (5-9) klientů ve věkové skupině - Školní (6-4) klientů ve věkové skupině - Mladí (0-6) klientů ve věkové skupině - Předškolní věk (0-5) klientů ve věkové skupině - Produktivní věk (7-65) klientů ve věkové skupině - Senioři nad 85 let (více jak 85) klientů ve věkové skupině - Senioři (55-84) klientů podle pohlaví - ženy klientů podle pohlaví - muži Finanční prostředky - investiční Finanční prostředky - provozní Finanční prostředky - celkem 6,99 0,00 0,00 5,76 0,00 8,40 43,90 6,65 5,63 8,00 5,08 3,59 97,9 8,35 69,38 47,76 0,9,98,60 39,43 38,75 37,9 3,40 48,48 37,0 5,57 46,5 34,33,60 06,49 0,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,0 senioři Parametr / Cílová skupina Zařízení Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu - Denní centrum pro seniory Ústí nad Labem Elixír - Klub seniorů a Komunitní centrum seniorů Elixír Spirálaodborné sociální poradenství Centrum podpory zdraví, o.s. Dům pokojného stáří sv. Ludmily se zvláštním režimem zařízení,00,00,00,00, odborné sociální poradenství osobní asistence pečovatelská služba - - odlehčovací služby - - odlehčovací služby 0,00 0,00 30,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

83 senioři Parametr / Cílová skupina Zařízení Prosapia, o. s., sdružení pro rodinu - Denní centrum pro seniory Ústí nad Labem Elixír - Klub seniorů a Komunitní centrum seniorů Elixír Spirálaodborné sociální poradenství Centrum podpory zdraví, o.s. Dům pokojného stáří sv. Ludmily se zvláštním režimem centra denních služeb domovy pro osoby se zdravotním postižením - - domovy pro seniory domovy se zvláštním režimem soc. služby poskytované ve zdrav. zařízeních ústav.péče sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením svépomocné aktivity ubytování Volnočasové aktivity Adolescenti (5-9) Školní (6-4) Mladí (0-6) Předškolní věk (0-5) Produktivní věk (7-65) Senioři nad 85 let (více jak 85) Senioři (55-84) 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 06,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 6,9 0,00 0,00 0,00 5,45 7,64 0,00,00 0,30 0,00 0,00 6,00 4,00 95,70 5,45,08 4,00 klientů podle pohlaví - ženy 5,04 85,40,3 35,8 8,00 klientů podle pohlaví - muži 0,96 0,60 9,58 0,7,00 Finanční prostředky - investiční 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanční prostředky - provozní , , , , ,00 Finanční prostředky - celkem , , , , ,00 Poznámka: některé organizace mají registrovanou věkovou strukturu cílové skupiny mladší senioři již od 55 let, jedná se o plně invalidní seniory umístěné v DPS. 83

84 Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální služby a služby blízké službám sociálním v oblasti Senioři Profesní složení personálu Rozdělení profesí podle druhu: odborný personál / provozní personál / dobrovolný personál Přehled profesí působících v cílové skupině Počty osob Počty úvazků Celkový počet pracovníků v cílové skupině Okres Ústí nad Labem (CZ047) Druh profese Profese / NUTS Cílová skupina senioři počty osob počty úvazků dobrovolný personál ostatní dobrovolný personál,04 5,94 lékař I. atestace 0,48 0,6 ošetřovatel(ka) 8,9 4, specializovaná sestra,00,00 zdravotní sestra 86,8 76,73 lékař II. atestace 3,44 0,38 ostatní odborný personál 4,84,05 odborný personál sociální pracovník 4,56 35,35 pečovatel(ka) 6,94 6,56 pracovník sociální péče 5,36 4,53 fyzioterapeut,00,00 ergoterapeut 3,8 3,8 pracovník v sociálních službách 07,4 96,63 pracovník přímé obslužné péče 59,00 54,50 ostatní provozní personál 8,36 4,4 stravovací personál 64,8 64,6 provozní personál pomocný personál 40,96 35,0 administrativní pracovník 30,0,8 management zařízení 35,60 6,33 Celkem 749,87 674,7 V Cílové skupině Senioři je nejvíce početně zastoupenou složkou personálu v rámci odborného personálu pracovník přímé obslužné péče (59,00 osob), a pracovník v sociálních službách (07,4 osob). V rámci provozního personálu ostatní provozní personál (8,36 osob) a stravovací personál (64,8 osob). Poznámka: Všechny údaje zadávané do systému RISK jsou vztahovány k cílovým skupinám, proto i počty osob personálu mohou vycházet na desetinná místa, neboť se jedná o poměrný přepočet na základě procentuálního poměru všech cílových skupin, kterým organizace poskytuje služby. 84

85 Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální služby a služby blízké službám sociálním v oblasti Osoby v přechodné krizi a nouzi Tabulka obsahuje výčet zařízení, která poskytují služby této cílové skupině, v druhém sloupci je procentuálně vyjádřen podíl všech klientů zařízení na této cílové skupině. V této oblasti sociální pomoci poskytuje služby cekem zařízení. Cílová skupina sociální krize Azylový dům pro matky s dětmi* 00% Azylový dům Samaritán 00% Centrum pomoci Samaritán 00% Člověk v tísni, o.p.s., Programy sociální integrace, Terénní programy 0% Noclehárna Samaritán 00% OPORA 5% Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. 86% Spirála - telefonická krizová pomoc 00% Spirála-Intervenční centrum 00% Spirála-krizová pomoc 00% Spirála-odborné sociální poradenství 0% Terénní programy % Poznámka: * zařízení sociálních služeb zřízená městem. 85

86 Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální služby a služby blízké službám sociálním v oblasti Osoby v přechodné krizi a nouzi Rozsah péče u cílových skupin Počty zaměstnanců v cílové skupině (stálí, externí, celkem) Význam sloupců "Veličina" pro různé typy služeb Typ Veličina Veličina Veličina 3 KAVY (kapacita - využití) Kapacita Průměrná obsazenost čekajících Objem péče KOHO (kontakt - hodiny) případů (člověkohodiny) neuvádí se OSKI (osoby - kilometry) přepravených osob Najeté kilometry neuvádí se Poznámka: KAVY jaká je kapacita lůžek kolik lůžek z kapacity bylo průměrně využito v daném období KOHO celkový počet setkání s klienty za dané období vyjádření setkání v hodinách - kolik celkem hodin bylo klientům věnováno během všech setkání v daném období sociální krize Parametr / Cílová skupina Zařízení Člověk v tísni, o.p.s., Programy sociální integrace, Terénní programy OPORA Azylový dům pro matky s dětmi Azylový dům Samaritán Rozsah péče KAVY 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00,30 4,00 3,00 Rozsah péče KOHO 87,40 47,00 608,0 538,85 0,00 0,00 0,00 0,00 zaměstnanců - stálí,39,60 0,54,05 4,05 0,00 6,0,00 zaměstnanců - externí 0,00 0,00 zaměstnanců - celkem,39,60 0,54,05 4,05 0,00 6,0,00 Poznámka: počet zaměstnanců u veličiny = počet úvazků počet zaměstnanců u veličiny = fyzický počet zaměstnanců 86

87 sociální krize Parametr / Cílová skupina Zařízení Centrum pomoci Samaritán Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. Spirála - telefonická krizová pomoc Spirála-Intervenční centrum Rozsah péče KAVY 365,00 0,46 Rozsah péče KOHO 7 5,00 899,00 664,0 60,3 586,00 58,00 663,00 778,00 zaměstnanců - stálí 3,50 0,00 0,86 0,86,70 6,00 4,75 7,00 zaměstnanců - externí 0,00 0,00,89 7,74,80 6,00,0 6,00 zaměstnanců - celkem 3,50 0,00,75 8,60 4,50,00 5,85 3,00 sociální krize Parametr / Cílová skupina Zařízení Noclehárna Samaritán Terénní programy Spirála-krizová pomoc Spirála-odborné sociální poradenství Rozsah péče KAVY 5,00 7,00 0,00 0,00 85,00,40 0,00 0,00 Rozsah péče KOHO 0,00 0,00 50,95 5,58 46,00 498,00,80 9,0 zaměstnanců - stálí,80,00 0,4 0,84 4,30 8,00 0,09 0,60 zaměstnanců - externí 0,00 0,00 0,00 0,00,45 6,00 0,0 0,0 zaměstnanců - celkem,80,00 0,4 0,84 5,75 4,00 0,0 0,80 Poznámka: počet zaměstnanců u veličiny = počet úvazků počet zaměstnanců u veličiny = fyzický počet zaměstnanců 87

88 Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální služby a služby blízké službám sociálním v oblasti Osoby v přechodné krizi a nouzi zařízení u cílových skupin unicitních klientů u jednotlivých typů služeb klientů v jednotlivých cílových skupinách klientů podle pohlaví Finanční prostředky v cílové skupině (investiční, provozní, celkem) Poznámka: unicitní klient = jedinečná osoba, neopakující se klient (bez ohledu na počet kontaktů). sociální krize Parametr / Cílová skupina Zařízení Člověk v tísni, o.p.s., Programy sociální integrace, Terénní programy OPORA Azylový dům pro matky s dětmi Azylový dům Samaritán Centrum pomoci Samaritán Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. zařízení,00,00,00,00,00, odborné sociální poradenství pečovatelská služba - - odlehčovací služby telefonická krizová pomoc azylové domy krizová pomoc krizová pomoc nízkoprahová denní centra noclehárny intervenční centra intervenční centra sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 0,00 4,5 0,00 0,00 0,00 36,80 0,00 8,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 87,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,66 0,00,45 0,00 0,00 0,00 0,00 99,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88

89 sociální krize Parametr / Cílová skupina Zařízení Člověk v tísni, o.p.s., Programy sociální integrace, Terénní programy OPORA Azylový dům pro matky s dětmi Azylový dům Samaritán Centrum pomoci Samaritán Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s terénní programy Ostatní služby Adolescenti (5-9) Školní (6-4) Mladí (0-6) Předškolní věk (0-5) Produktivní věk (7-65) Senioři nad 85 let (více jak 85) Senioři (55-84) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,48 4,98 0,00,03 0,00 0,00 9,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,6 9,96 0,00 4,99 0,44 58,59 8,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,44 79,68, 8,98 66, 09,5 3,56 0,00 4,7 0,00 0,00 0,00 3,09 4,98 9,76 0,00 0,44,6,6 klientů podle pohlaví - ženy 69,7 0,37 44,0 6,0 44,64 00,68 klientů podle pohlaví - muži 9,88 4,88 0,90 60,90 34,36 08,06 Finanční prostředky - investiční 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky - provozní , , , , , ,70 Finanční prostředky - celkem , , , , , ,70 sociální krize Parametr / Cílová skupina Zařízení Spirála - telefonická krizová pomoc Spirála- Intervenční centrum Noclehárna Samaritán Terénní programy Spirálakrizová pomoc Spirálaodborné sociální poradenství zařízení,00,00,00,00,00, odborné sociální poradenství pečovatelská služba - - odlehčovací služby telefonická krizová pomoc azylové domy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00 0,00 89

90 sociální krize Parametr / Cílová skupina Zařízení Spirála - telefonická krizová pomoc Spirála- Intervenční centrum Noclehárna Samaritán Terénní programy Spirálakrizová pomoc Spirálaodborné sociální poradenství krizová pomoc krizová pomoc nízkoprahová denní centra noclehárny intervenční centra intervenční centra sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením terénní programy Ostatní služby Adolescenti (5-9) Školní (6-4) Mladí (0-6) Předškolní věk (0-5) Produktivní věk (7-65) Senioři nad 85 let (více jak 85) Senioři (55-84) 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,87 0,00 0,00 5,86 6,5 0,00 0,00 4,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,05 0,00 3,74 33,04 38,08 5,5 08,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,0 0,00 939,50 346,9 70,4 5,3 37,6 0,30 387,90 6,5 5,68 0,3 36,06 0,30 klientů podle pohlaví - ženy 69,8 37,70 0,00 8,5 38,53 4, klientů podle pohlaví - muži 956,8 4,30 4,00,35 8,47 6,39 Finanční prostředky - investiční Finanční prostředky - provozní , , , , , ,00 Finanční prostředky - celkem , , , , , ,00 Poznámka: některé organizace mají registrovanou věkovou strukturu cílové skupiny mladší senioři již od 55 let, jedná se o plně invalidní seniory umístěné v DPS. 90

91 Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální služby a služby blízké službám sociálním v oblasti Osoby v přechodné krizi a nouzi Profesní složení personálu Rozdělení profesí podle druhu: odborný personál / provozní personál / dobrovolný personál Přehled profesí působících v cílové skupině Počty osob Počty úvazků Celkový počet pracovníků v cílové skupině Okres Ústí nad Labem (CZ047) Druh profese Profese / NUTS Cílová skupina sociální krize počty osob počty úvazků jednooborový psycholog,58 0,43 ostatní odborný personál 3,06 0,96 terénní pracovník 0,80 0,80 odborný personál psychoterapeut,7 0,6 sociální pracovník 7,58 0,58 pracovník sociální péče,00,33 pracovník v sociálních službách,97 7,6 ostatní provozní personál,00 0,30 provozní personál pomocný personál 5,00,0 administrativní pracovník,5,73 management zařízení 9,73 5,7 Celkem 33,69 4,0 V cílové skupině Osoby v přechodné krizi a nouzi je nejvíce početně zastoupenou složkou personálu v rámci odborného personálu sociální pracovník (7,58 osob) a pracovník v sociálních službách (,97 osob). V rámci provozního personálu management zařízení (9,73 osob) a administrativní pracovník (,5 osob). Poznámka: všechny údaje zadávané do systému RISK jsou vztahovány k cílovým skupinám, proto i počty osob personálu mohou vycházet na desetinná místa, neboť se jedná o poměrný přepočet na základě procentuálního poměru všech cílových skupin, kterým organizace poskytuje služby. 9

92 Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální služby a služby blízké službám sociálním v oblasti Zdravotně postižení Tabulka obsahuje výčet zařízení, která poskytují služby této cílové skupině, v druhém sloupci je procentuálně vyjádřen podíl všech klientů zařízení na této cílové skupině. V této oblasti sociální pomoci poskytuje služby celkem 6 zařízení. Cílová skupina zdravotně postižení Agentura Osmý den, o.p.s. 0% Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s. 40% CESPO, o.p.s. 00% DEMOSTHENES, o.p.s. 00% Domov pro seniory Bukov, p.o.* 7% Domov pro seniory Severní Terasa, p.o.* 0% Fokus Labe - Ústí nad Labem (sociální služby) % Fokus Labe - zaměstnávání % HELIAS Ústí nad Labem, o.p.s. 5% Hospic sv. Štěpána Litoměřice 76% Jurta, o.p.s. 4% OPORA % Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p.o.* % Roska Ústí nad Labem 00% Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR, o.s. - Oblastní odbočka v UL 00% SNN v ČR, KO Ústeckého kraje pracoviště Sociálně aktivizačních služeb Ústí n. L. 00% SNN v ČR, KO Ústeckého kraje pracoviště Sociálního poradenství Ústí n. L. 00% SNN v ČR, KO Ústeckého kraje pracoviště Tlumočnických služeb Ústí n. L. 00% Sociální agentura, o.p.s., Ústí nad Labem 00% Spirála-odborné sociální poradenství 5% Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice o.s. 45% Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. 00% Svaz tělesně postižených v České republice, z.s.,okr. organizace 00% TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. - Centrum denních aktivit pro nevidomé a slabozraké 00% Tyfloservis, o.p.s. 00% Ústecký Arcus o.s. občanské sdružení onkologických pacientů 00% Poznámka: * zařízení sociálních služeb zřízená městem. 9

93 Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální služby a služby blízké službám sociálním v oblasti Zdravotně postižení Rozsah péče u cílových skupin Počty zaměstnanců v cílové skupině (stálí, externí, celkem) Význam sloupců "Veličina" pro různé typy služeb Typ Veličina Veličina Veličina 3 KAVY (kapacita - využití) Kapacita Průměrná obsazenost čekajících Objem péče KOHO (kontakt - hodiny) případů (člověkohodiny) neuvádí se OSKI (osoby - kilometry) přepravených osob Najeté kilometry neuvádí se Poznámka: KAVY jaká je kapacita lůžek kolik lůžek z kapacity bylo průměrně využito v daném období KOHO celkový počet setkání s klienty za dané období vyjádření setkání v hodinách - kolik celkem hodin bylo klientům věnováno během všech setkání v daném období zdravotně postižení Parametr / Cílová skupina Zařízení Fokus Labe - Ústí nad Labem (sociální služby) OPORA Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Ústecký Arcus o.s. občanské sdružení onkologických pacientů CESPO, o.p.s. Rozsah péče KAVY Rozsah péče KOHO zaměstnanců - stálí zaměstnanců - externí zaměstnanců - celkem 0, 0, 0,00 0,00 7,90 9,5 0,00 0,00 0,00 0,00 34,44 48,5 43,4 5,54 0,00 0,00 505,00 63,00 368,00 646,00 0,0 0,3 0, 0,4 0,0 0,0 0,50,00,00 3,00 0,35,00 0,30,00 0,0 0,3 0, 0,4 0,0 0,0 0,85 3,00,30 4,00 Poznámka: počet zaměstnanců u veličiny = počet úvazků počet zaměstnanců u veličiny = fyzický počet zaměstnanců 93

94 zdravotně postižení Parametr / Cílová skupina Zařízení Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s. DEMOSTHENES, o.p.s. Domov pro seniory Bukov, p.o. Hospic sv. Štěpána Litoměřice Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p.o. Rozsah péče KAVY 0,00 0,00 0,00 0,00 5,08 55, ,0 360,40 0,00 0,00 Rozsah péče KOHO 44, ,00 358,00 305,40 0,00 0,00 67,68 537, , ,55 zaměstnanců - stálí zaměstnanců - externí zaměstnanců - celkem 6,00 6,40 4,48 3,00 3,0 3, 5,07 66, 0,08 0,9 0,00 0,00 0,50,00 0,00 0,00 0,7 5,3 0,00 0,00 6,00 6,40 4,98 4,00 3,0 3, 5,78 7,44 0,08 0,9 zdravotně postižení Parametr / Cílová skupina Zařízení Roska Ústí nad Labem Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice o.s. Sociální agentura, o.p.s., Ústí nad Labem Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR, o.s. - Oblastní odbočka v Ústí nad Labem Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. Rozsah péče KAVY Rozsah péče KOHO zaměstnanců - stálí zaměstnanců - externí zaměstnanců - celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 00,00 7,55 9,5 3,00 75,00 80,00 60,00 0,00 80,00 0,00 5,00 0,05 0,90 8,5 6,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 6,75 0,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,38 7,65 8,5 8,00 0,00 3,00 0,00 0,00 Poznámka: počet zaměstnanců u veličiny = počet úvazků počet zaměstnanců u veličiny = fyzický počet zaměstnanců 94

95 zdravotně postižení Parametr / Cílová skupina Zařízení Svaz tělesně postižených v České republice, z.s.,okr. organizace TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. - Centrum denních aktivit pro nevidomé a slabozraké Tyfloservis, o.p.s. Fokus Labe - zaměstnávání Agentura Osmý den, o.p.s. Jurta, o.p.s. Rozsah péče KAVY Rozsah péče KOHO zaměstnanců - stálí zaměstnanců - externí zaměstnanců - celkem 7, 7, 0,00 0,00 0,00 0,00 09, , , ,00 769,00 6,00 0,00 0,00 7,30 35,40 585, 548,7 0,50,00 4,60 5,00,5 3,00 9,47 9,3 0,30 0,50,64 3,36 0,00 70,00 0,40,00 0,00 0,00 0,50 7,00 5,00 6,00,5 3,00 9,47 9,3 0,30 0,50,64 3,36 zdravotně postižení Parametr / Cílová skupina Zařízení HELIAS Ústí nad Labem, o.p.s. Spirálaodborné sociální poradenství SNN v ČR, KO Ústeckého kraje pracoviště Sociálního poradenství Ústí n. L. SNN v ČR, KO Ústeckého kraje pracoviště Tlumočnickýc h služeb Ústí n. L. SNN v ČR, KO Ústeckého kraje pracoviště Sociálně aktivizačních služeb Ústí n. L. Tichý svět, o.p.s. Rozsah péče KAVY Rozsah péče KOHO zaměstnanců - stálí zaměstnanců - externí zaměstnanců - celkem 0,60 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 40,0 448,65 5,45 4,78 587,00 9,00 39, ,00 494, 00 49,00 377,00 77,00 0,09 0,5 0,0 0,5 0,0,00 0,0,00 0,60,00,00,00 0,07 0,5 0,00 0,05 0,00 0,00 0,6 0,40 0,03 0,0 0,0,00 0,0,00 0,60,00,00,00 Poznámka: počet zaměstnanců u veličiny = počet úvazků počet zaměstnanců u veličiny = fyzický počet zaměstnanců 95

96 Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální služby a služby blízké službám sociálním v oblasti Zdravotně postižení zařízení u cílových skupin unicitních klientů u jednotlivých typů služeb klientů v jednotlivých cílových skupinách klientů podle pohlaví Finanční prostředky v cílové skupině (investiční, provozní, celkem) Poznámka: unicitní klient = jedinečná osoba, neopakující se klient (bez ohledu na počet kontaktů). zdravotně postižení Parametr / Cílová skupina Zařízení Fokus Labe - Ústí nad Labem (sociální služby) OPORA Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Ústecký Arcus o.s. občanské sdružení onkologických pacientů CESPO, o.p.s. Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s. zařízení,00,00,00,00,00, základní sociální poradenství odborné sociální poradenství osobní asistence pečovatelská služba průvodcovské a předčitatelské služby podpora samostatného bydlení - - odlehčovací služby - - odlehčovací služby denní stacionáře domovy pro osoby se zdravotním postižením - - domovy pro seniory domovy se zvláštním režimem chráněné bydlení soc. služby poskytované ve 0,69,70 0,00 9,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,80 0,00 3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,90 0,00 0,00 0,00 0, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96

97 zdravotně postižení Parametr / Cílová skupina Zařízení Fokus Labe - Ústí nad Labem (sociální služby) OPORA Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Ústecký Arcus o.s. občanské sdružení onkologických pacientů CESPO, o.p.s. Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s. zdrav. zařízeních ústav.péče raná péče tlumočnické služby sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením sociálně terapeutické dílny sociální rehabilitace agentura práce zaměstnávání osob se zdravotním postižením svépomocné aktivity ubytování Ostatní služby Volnočasové aktivity Vzdělávání zdravotně postižených Adolescenti (5-9) Školní (6-4) Mladí (0-6) Předškolní věk (0-5) Produktivní věk (7-65) Senioři nad 85 let (více jak 85) Senioři (55-84) 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00,06 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,6 0,00 0,00 0,00 0,3 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5,03 0,49,66 5,5,47 5, 0,00,7 0,90 0,00 0,00 7,69 0,09 3,90,4 40,48 3,40 0,7 klientů podle pohlaví - ženy, 4,5 9,43 86,48 4,30 6,37 klientů podle pohlaví - muži,07,95 4,7 5,5,70 8,43 97

98 zdravotně postižení Parametr / Cílová skupina Zařízení Fokus Labe - Ústí nad Labem (sociální služby) OPORA Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Ústecký Arcus o.s. občanské sdružení onkologických pacientů CESPO, o.p.s. Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s. Finanční prostředky - investiční Finanční prostředky - provozní 46 34, , , , , ,00 Finanční prostředky - celkem 46 34, , , , , ,00 zdravotně postižení Parametr / Cílová skupina Zařízení DEMOSTHENE S, o.p.s. Domov pro seniory Bukov, p.o. Hospic sv. Štěpána Litoměřice Pečovatelsk á služba Ústí nad Labem, p.o. Roska Ústí nad Labem Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice o.s. zařízení,00,00,00,00,00,00 služby základní sociální poradenství služby odborné sociální poradenství služby osobní asistence služby pečovatelská služba služby průvodcovské a předčitatelské služby služby podpora samostatného bydlení služby - - odlehčovací služby služby - - odlehčovací služby služby denní stacionáře služby domovy pro osoby se zdravotním postižením služby - - domovy pro seniory 5,00 0,00 74,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,8 0,00 0,00 0,00 0,00 8,36 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 98

99 zdravotně postižení Parametr / Cílová skupina Zařízení DEMOSTHENE S, o.p.s. Domov pro seniory Bukov, p.o. Hospic sv. Štěpána Litoměřice Pečovatelsk á služba Ústí nad Labem, p.o. Roska Ústí nad Labem Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice o.s. služby domovy se zvláštním režimem služby chráněné bydlení služby soc. služby poskytované ve zdrav. zařízeních ústav.péče služby raná péče služby tlumočnické služby služby sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením služby sociálně terapeutické dílny služby sociální rehabilitace služby agentura práce služby zaměstnávání osob se zdravotním postižením služby svépomocné aktivity služby ubytování služby Ostatní služby služby Volnočasové aktivity služby Vzdělávání zdravotně postižených klientů ve věkové skupině - Adolescenti (5-9) 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 99

100 zdravotně postižení Parametr / Cílová skupina Zařízení DEMOSTHENE S, o.p.s. Domov pro seniory Bukov, p.o. Hospic sv. Štěpána Litoměřice Pečovatelsk á služba Ústí nad Labem, p.o. Roska Ústí nad Labem Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice o.s. klientů ve věkové skupině - Školní (6-4) klientů ve věkové skupině - Mladí (0-6) klientů ve věkové skupině - Předškolní věk (0-5) klientů ve věkové skupině - Produktivní věk (7-65) klientů ve věkové skupině - Senioři nad 85 let (více jak 85) klientů ve věkové skupině - Senioři (55-84) klientů podle pohlaví - ženy klientů podle pohlaví - muži Finanční prostředky - investiční 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4,0 9,00 49,40 0,00 0,00 0,00 0,00 6,75 5,0 0,53 49,9 7,74 3,50 6,75 0,00 3,30 5,3 30,98 0,00 0,00 0,00 7,37 5,4 58,09 6,30 0,00 08,00 8,40 7,77 67,77 30,66 5,75 7,00,80 08,7 9,04,34 9,5 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Finanční prostředky - provozní 6 53, , , , , ,00 Finanční prostředky - celkem 6 53, , , , , ,00 zdravotně postižení Parametr / Cílová skupina Zařízení Sociální agentura, o.p.s., Ústí nad Labem Sjednocen á organizace nevidomýc h a slabozraký ch v ČR, o.s. - Oblastní odbočka v Ústí nad Labem Svaz postižený ch civilizační mi chorobam i v ČR, o.s. Svaz tělesně postiženýc h v České republice, z.s.,okr. organizace TyfloCentr um Ústí nad Labem o.p.s. - Centrum denních aktivit pro nevidomé a slabozraké Tyfloservis, o.p.s. Fokus Labe - zaměstnáván í zařízení,00,00,00,00,00,00,00 unicitních klientů typu služby základní sociální poradenství unicitních klientů typu služby odborné sociální poradenství 5,00 3 0,00 00

101 zdravotně postižení Parametr / Cílová skupina Zařízení Sociální agentura, o.p.s., Ústí nad Labem Sjednocen á organizace nevidomýc h a slabozraký ch v ČR, o.s. - Oblastní odbočka v Ústí nad Labem Svaz postižený ch civilizační mi chorobam i v ČR, o.s. Svaz tělesně postiženýc h v České republice, z.s.,okr. organizace TyfloCentr um Ústí nad Labem o.p.s. - Centrum denních aktivit pro nevidomé a slabozraké Tyfloservis, o.p.s. Fokus Labe - zaměstnáván í unicitních klientů typu služby osobní asistence unicitních klientů typu služby pečovatelská služba unicitních klientů typu služby průvodcovské a předčitatelské služby unicitních klientů typu služby podpora samostatného bydlení unicitních klientů typu služby - - odlehčovací služby unicitních klientů typu služby - - odlehčovací služby unicitních klientů typu služby denní stacionáře unicitních klientů typu služby domovy pro osoby se zdravotním postižením unicitních klientů typu služby - - domovy pro seniory 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 unicitních klientů typu služby domovy se zvláštním režimem 0,00 unicitních klientů typu služby chráněné bydlení 0,00 unicitních 0,00 0

102 zdravotně postižení Parametr / Cílová skupina Zařízení Sociální agentura, o.p.s., Ústí nad Labem Sjednocen á organizace nevidomýc h a slabozraký ch v ČR, o.s. - Oblastní odbočka v Ústí nad Labem Svaz postižený ch civilizační mi chorobam i v ČR, o.s. Svaz tělesně postiženýc h v České republice, z.s.,okr. organizace TyfloCentr um Ústí nad Labem o.p.s. - Centrum denních aktivit pro nevidomé a slabozraké Tyfloservis, o.p.s. Fokus Labe - zaměstnáván í klientů typu služby soc. služby poskytované ve zdrav. zařízeních ústav.péče unicitních klientů typu služby raná péče unicitních klientů typu služby tlumočnické služby unicitních klientů typu služby sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením unicitních klientů typu služby sociálně terapeutické dílny unicitních klientů typu služby sociální rehabilitace unicitních klientů typu služby agentura práce unicitních klientů typu služby zaměstnávání osob se zdravotním postižením unicitních klientů typu služby svépomocné aktivity unicitních klientů typu služby ubytování unicitních klientů typu služby Ostatní služby unicitních klientů typu služby - 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 609,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 68,00 0,00 99,00 8,06 0,00 4,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 0,00 0,00 0

103 zdravotně postižení Parametr / Cílová skupina Zařízení Sociální agentura, o.p.s., Ústí nad Labem Sjednocen á organizace nevidomýc h a slabozraký ch v ČR, o.s. - Oblastní odbočka v Ústí nad Labem Svaz postižený ch civilizační mi chorobam i v ČR, o.s. Svaz tělesně postiženýc h v České republice, z.s.,okr. organizace TyfloCentr um Ústí nad Labem o.p.s. - Centrum denních aktivit pro nevidomé a slabozraké Tyfloservis, o.p.s. Fokus Labe - zaměstnáván í Volnočasové aktivity unicitních klientů typu služby Vzdělávání zdravotně postižených klientů ve věkové skupině - Adolescenti (5-9) klientů ve věkové skupině - Školní (6-4) klientů ve věkové skupině - Mladí (0-6) klientů ve věkové skupině - Předškolní věk (0-5) klientů ve věkové skupině - Produktivní věk (7-65) klientů ve věkové skupině - Senioři nad 85 let (více jak 85) klientů ve věkové skupině - Senioři (55-84) klientů podle pohlaví - ženy klientů podle pohlaví - muži Finanční prostředky - investiční Finanční prostředky - provozní Finanční prostředky - celkem,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,94 0,00 0,00 5,48 0,00 0,00 0,00 4,75 7,88 0,7 0,00 56,5 7,98 8,00 0,00 9,00 78,80 7,79 0,00 0,84 4,00 0,00 0,00 7,88 0,00 0,00 33,8 48,00 350,00 7,5 98,50 0,00 87,7,68 56,00 59,00 9,0 6,08 9,93 84,8 9,3 4,00 9,00 3,80 70,9 8,3 0, ,00 30, , , , , , ,00 30, , , , , ,98 03

104 zdravotně postižení Parametr / Cílová skupina Zařízení Agentura Osmý den, o.p.s. Jurta, o.p.s. HELIAS Ústí nad Labem, o.p.s. Spirálaodborné sociální poradens tví SNN v ČR, KO Ústeckého kraje pracoviště Sociálního poradenstv í Ústí n. L. SNN v ČR, KO Ústeckého kraje pracoviště Tlumočnický ch služeb Ústí n. L. SNN v ČR, KO Ústeckého kraje pracoviště Sociálně aktivizační ch služeb Ústí n. L. Tichý svět, o.p.s. zařízení,00,00,00,00,00,00,00,00 unicitních klientů typu služby základní sociální poradenství unicitních klientů typu služby odborné sociální poradenství unicitních klientů typu služby osobní asistence unicitních klientů typu služby pečovatelská služba unicitních klientů typu služby průvodcovské a předčitatelské služby unicitních klientů typu služby podpora samostatného bydlení unicitních klientů typu služby - - odlehčovací služby unicitních klientů typu služby - - odlehčovací služby unicitních klientů typu služby denní stacionáře unicitních klientů typu služby domovy pro osoby se zdravotním postižením unicitních klientů typu služby - - domovy pro seniory 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,5 8,00 0,00 0,00,00 0,00 0,00,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04

105 zdravotně postižení Parametr / Cílová skupina Zařízení Agentura Osmý den, o.p.s. Jurta, o.p.s. HELIAS Ústí nad Labem, o.p.s. Spirálaodborné sociální poradens tví SNN v ČR, KO Ústeckého kraje pracoviště Sociálního poradenstv í Ústí n. L. SNN v ČR, KO Ústeckého kraje pracoviště Tlumočnický ch služeb Ústí n. L. SNN v ČR, KO Ústeckého kraje pracoviště Sociálně aktivizační ch služeb Ústí n. L. Tichý svět, o.p.s. unicitních klientů typu služby domovy se zvláštním režimem unicitních klientů typu služby chráněné bydlení unicitních klientů typu služby soc. služby poskytované ve zdrav. zařízeních ústav.péče unicitních klientů typu služby raná péče unicitních klientů typu služby tlumočnické služby unicitních klientů typu služby sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením unicitních klientů typu služby sociálně terapeutické dílny unicitních klientů typu služby sociální rehabilitace unicitních klientů typu služby agentura práce unicitních klientů typu služby zaměstnávání osob se zdravotním postižením 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 0,00 89,00 49,00 0,00 0,00 5,5,90 3,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 unicitních klientů typu služby svépomocné aktivity 0,00 0,00 05

106 zdravotně postižení Parametr / Cílová skupina Zařízení Agentura Osmý den, o.p.s. Jurta, o.p.s. HELIAS Ústí nad Labem, o.p.s. Spirálaodborné sociální poradens tví SNN v ČR, KO Ústeckého kraje pracoviště Sociálního poradenstv í Ústí n. L. SNN v ČR, KO Ústeckého kraje pracoviště Tlumočnický ch služeb Ústí n. L. SNN v ČR, KO Ústeckého kraje pracoviště Sociálně aktivizační ch služeb Ústí n. L. Tichý svět, o.p.s. unicitních klientů typu služby ubytování unicitních klientů typu služby Ostatní služby unicitních klientů typu služby Volnočasové aktivity unicitních klientů typu služby Vzdělávání zdravotně postižených klientů ve věkové skupině - Adolescenti (5-9) klientů ve věkové skupině - Školní (6-4) klientů ve věkové skupině - Mladí (0-6) klientů ve věkové skupině - Předškolní věk (0-5) klientů ve věkové skupině - Produktivní věk (7-65) klientů ve věkové skupině - Senioři nad 85 let (více jak 85) klientů ve věkové skupině - Senioři (55-84) klientů podle pohlaví - ženy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 43,00 49,00 0,00 0,00 0,00,0 0,00 8,00 0,00 49,00 0,00 0,00 0,00 0,0,35 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49,8 0,5 0,00 0,00 0,75 9,80 0,00 0,00 0,00,0 7,9 0,05,58 53,0 7,0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 0,00,58 64,90 5,05 7,5 0,00,3 5,53 0,30 3,55 59,00,50 4,50 0,00 klientů podle pohlaví - muži,60 6,3,00,60 59,00,50 4,50 0,00 Finanční prostředky - investiční 0,00 0,00 06

107 zdravotně postižení Parametr / Cílová skupina Zařízení Agentura Osmý den, o.p.s. Jurta, o.p.s. HELIAS Ústí nad Labem, o.p.s. Spirálaodborné sociální poradens tví SNN v ČR, KO Ústeckého kraje pracoviště Sociálního poradenstv í Ústí n. L. SNN v ČR, KO Ústeckého kraje pracoviště Tlumočnický ch služeb Ústí n. L. SNN v ČR, KO Ústeckého kraje pracoviště Sociálně aktivizační ch služeb Ústí n. L. Tichý svět, o.p.s. Finanční prostředky - provozní Finanční prostředky - celkem 64 66, , ,00 50, , ,00 0,00 0, , , ,00 50, , ,00 0,00 0,00 Poznámka: některé organizace mají registrovanou věkovou strukturu cílové skupiny mladší senioři již od 55 let, jedná se o plně invalidní seniory umístění v DPS. 07

108 Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální služby a služby blízké službám sociálním v oblasti Zdravotně postižení Profesní složení personálu Rozdělení profesí podle druhu: odborný personál / provozní personál / dobrovolný personál Přehled profesí působících v cílové skupině Počty osob Počty úvazků Celkový počet pracovníku v cílové skupině Okres Ústí nad Labem (CZ047) Druh profese Profese / NUTS Cílová skupina zdravotně postižení počty osob počty úvazků dobrovolný personál ostatní dobrovolný personál 3, 6,46 lékař I. atestace,5 0,84 ošetřovatel(ka) 0,7 5,07 zdravotní sestra 3,08,7 speciální pedagog 0,90 0,05 lékař II. atestace 4,56, ostatní odborný personál 0,8 6,95 odborný personál socioterapeut 0,0 0,0 sociální pracovník 7,5 6,9 pečovatel(ka) 4,6 4,5 pracovník sociální péče,55 5,4 ergoterapeut 0,0 0,0 pracovník v sociálních službách 9,56 8,67 pracovník přímé obslužné péče 0,05 0,05 ostatní provozní personál 8,90 6,73 stravovací personál 4,34 3,96 provozní personál pomocný personál 0,48 0,56 administrativní pracovník 6,75 4,7 management zařízení,03 7,9 Celkem 79,53 3,58 V cílové skupině Zdravotně postižení je nejvíce početně zastoupenou složkou personálu dobrovolný personál (3, osob). V rámci odborného personálu pracovník v sociálních službách (9,56 osob) a sociální pracovník (7,5 osob). V rámci provozního personálu pomocný personál (0,48 osob) a management zařízení (,03 osob). Poznámka: všechny údaje zadávané do systému RISK jsou vztahovány k cílovým skupinám, proto i počty osob personálu mohou vycházet na desetinná místa, neboť se jedná o poměrný přepočet na základě procentuálního poměru všech cílových skupin, kterým organizace poskytuje služby. 08

109 6. kapitola 6. kapitola Informace o finančních prostředcích vynakládaných na sociální sféru v roce 04 a zdroje finančních prostředků Celkový přehled finančních prostředků v sociální sféře Provozní výdaje Celkový přehled finančních prostředků na provozní výdaje, které jdou v regionu Ústí nad Labem do jednotlivých cílových skupin. Přehled pokrývaných a nepokrývaných oblastí sociální pomoci pomocí finančního vyjádření. Celkový přehled finančních prostředků, které jdou do jednotlivých cílových skupin. Finanční zdroje a role města Ústí nad Labem mezi finančními zdroji. Podíl cílové skupiny na čerpání celkových finančních zdrojů jdoucích do regionu na sociální služby a služby blízké službám sociálním. Část prostředků jdoucích do regionu do jednotlivých cílových skupin hrazená z prostředků města. C Rozložení prostředků města mezi jednotlivé cílové skupiny. Zdroj financování / Cílová skupina dlouhodobě duševně nemocní děti, mládež a rodina mentálně postižení Kč % Kč % Kč % Ostatní zdroje 0,00 0,00 0,00 0, ,00,53 rozpočet obecního úřadu 0,00 0, ,00 0,09 0,00 0,00 rozpočet Ústeckého kraje ,00, ,00, ,00 9,5 rozpočet městských obvodů města Ústí nad Labem 0,00 0, ,00 0,03 0,00 0,00 rozpočet Úřadu práce ,63, , 0,39 560,00 0,00 Ministerstvo vnitra 0,00 0, ,00 0,30 0,00 0,00 Ministerstvo zdravotnictví ,00 0,4 0,00 0,00 0,00 0,00 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Ministerstvo práce a sociálních věcí 0,00 0, ,00 5,04 0,00 0, ,73 33, ,39 57, ,57 37,60 přímé platby uživatelů ,06 3, ,7 3, ,00 6,6 Nadace 0,00 0, ,00 4,94 0,00 0,00 zdravotní pojišťovny ,46 4, ,00 0, ,00 0,45 Evropské zdroje ,86 9, ,00 6, ,9 4,0 rozpočet jiného kraje 09

110 6. kapitola Zdroj financování / Cílová skupina dlouhodobě duševně nemocní děti, mládež a rodina mentálně postižení Kč % Kč % Kč % Rozpočet jiného statutárního města rozpočet Statutárního města Ústí nad Labem 6 853,8 3, ,00 7,6 9 50,00 0,4 sponzorské dary ,98 0,4 7 45,00 0, ,00 0,04 vlastní hospodářská činnost ,4,03 376,50,00 0,00 0,00 sbírky členské příspěvky Rada vlády pro koordinaci protidorgové politiky Úřad vlády Celkem ,96 00, ,8 00, ,86 00,00 Podíl / Cílová skupina A. Podíl oblasti soc. pomoci na čerpání celkových finančních zdrojů B. Podíl města na financování oblasti sociální pomoci C Rozložení účasti města na financování jednotlivých oblastí sociální pomoci (cílových skupin) dlouhodobě duševně nemocní děti, mládež a rodina mentálně postižení % % % 8,35,68,88 0,7 0,0 0,05 4,7 3,00 0,8 Zdroj financování / Cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením osoby ohrožené závislostmi péče o prorodinnou politiku Kč % Kč % Kč % Ostatní zdroje 0,00 0, ,00 7,87 0,00 0,00 rozpočet obecního úřadu rozpočet Ústeckého kraje 58 45,00 9, ,00 5, ,00 4,50 rozpočet městských obvodů města Ústí nad Labem rozpočet Úřadu práce 4 60,93 0,03 0,00 0, ,40 45,76 Ministerstvo vnitra ,00 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00 Ministerstvo zdravotnictví 0,00 0, ,00,8 0,00 0,00 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Ministerstvo práce a sociálních věcí ,4 56, ,00 5, ,55 8,0 přímé platby uživatelů 0,00 0, ,00, ,80 3,45 Nadace zdravotní pojišťovny 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,8 0

111 6. kapitola Zdroj financování / Cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením osoby ohrožené závislostmi péče o prorodinnou politiku Kč % Kč % Kč % Evropské zdroje ,80 3,9 0,00 0, ,00,3 rozpočet jiného kraje Rozpočet jiného statutárního města rozpočet Statutárního města Ústí nad Labem 79 45,00 6, ,00 8, ,00 4,9 sponzorské dary 000,00 0, ,00, ,00,77 vlastní hospodářská činnost 0,00 0, ,00 3, ,50 7,46 sbírky členské příspěvky Rada vlády pro koordinaci protidorgové politiky 0,00 0, ,00 33,03 0,00 0,00 Úřad vlády Celkem 93 9,4 00, ,00 00, ,5 00,00 Podíl / Cílová skupina A. Podíl oblasti soc. pomoci na čerpání celkových finančních zdrojů B. Podíl města na financování oblasti sociální pomoci C Rozložení účasti města na financování jednotlivých oblastí sociální pomoci (cílových skupin) osoby ohrožené sociálním vyloučením osoby ohrožené závislostmi péče o prorodinnou politiku % % %,88,77 0,70 0,8 0,4 0,03,70 3,68 0,53 Zdroj financování / Cílová skupina senioři sociální krize zdravotně postižení Kč % Kč % Kč % Ostatní zdroje ,00,44 0,00 0, ,00 0,57 rozpočet obecního úřadu ,00 0, ,00 0,9 50 3,00,7 rozpočet Ústeckého kraje ,00 0, ,00, ,00 3,0 rozpočet městských obvodů města Ústí nad Labem 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,05 rozpočet Úřadu práce ,74, ,55, ,63 4,4 Ministerstvo vnitra Ministerstvo zdravotnictví 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,43 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Ministerstvo práce a sociálních věcí ,00 8, ,65 64, ,70 7,97 přímé platby uživatelů ,07 57, ,06, ,84 7,9

112 6. kapitola Zdroj financování / Cílová skupina senioři sociální krize zdravotně postižení Kč % Kč % Kč % Nadace ,00 0, ,00 0, ,00,39 zdravotní pojišťovny ,86 9,67 0,00 0, ,68 8,5 Evropské zdroje 0,00 0, ,0, ,85 9,09 rozpočet jiného kraje 7 000,00 0,03 0,00 0, ,00 0,58 Rozpočet jiného statutárního města 000,00 0, ,00 4, ,00 0,0 rozpočet Statutárního města Ústí nad Labem ,48 8, ,00 9, ,70 6, sponzorské dary 74 7,88 0, ,00 0, ,4,7 vlastní hospodářská činnost ,, ,00 0,7 87 8,46,09 sbírky ,9 0, ,00 0, ,08 3,78 členské příspěvky 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,06 Rada vlády pro koordinaci protidorgové politiky Úřad vlády 0,00 0, ,00,86 0,00 0,00 Celkem ,07 00, ,46 00, ,08 00,00 Podíl / Cílová skupina A. Podíl oblasti soc. pomoci na čerpání celkových finančních zdrojů B. Podíl města na financování oblasti sociální pomoci C Rozložení účasti města na financování jednotlivých oblastí sociální pomoci (cílových skupin) senioři sociální krize zdravotně postižení % % % 56,9 3,90 9,56 4,56 0,38 0,60 70,06 5,85 9,0

113 6. kapitola Celkový přehled prostředků v sociální sféře v roce 04 Investiční výdaje Celkový přehled finančních prostředků na provozní výdaje, které jdou v regionu Ústí nad Labem do jednotlivých cílových skupin. Přehled pokrývaných a nepokrývaných oblastí sociální pomoci pomocí finančního vyjádření. Cellový přehled finančních prostředků, které jdou do jednotlivých cílových skupin. Finanční zdroje a role města Ústí nad Labem mezi finančními zdroji. Podíl cílové skupiny na čerpání celkových finančních zdrojů jdoucích do regionu na sociální služby a služby blízké službám sociálním. Část prostředků jdoucích do regionu do jednotlivých cílových skupin hrazená z prostředků města. C Rozložení prostředků města mezi jednotlivé cílové skupiny. Zdroj financování / Cílová skupina dlouhodobě duševně nemocní děti, mládež a rodina mentálně postižení osoby ohrožené sociálním vyloučením Kč % Kč % Kč % Kč % Ostatní zdroje 0,00 0,00 883,85,5 0,00 0,00 964,0,56 rozpočet Ústeckého kraje 0,00 0,00 Ministerstvo práce a sociálních věcí 0,00 0, ,00 5,68 0,00 0, ,00 97,44 přímé platby uživatelů 0,00 0,00 0,00 0, ,00 00,00 0,00 0,00 Nadace 0,00 0, ,00 6,34 0,00 0,00 0,00 0,00 Evropské zdroje 0,00 0, ,00 6,74 0,00 0,00 0,00 0,00 rozpočet Statutárního města Ústí nad Labem 300,00 00,00 300,00 4,5 0,00 0,00 0,00 0,00 sponzorské dary 0,00 0, ,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 členské příspěvky 0,00 0,00 Celkem 300,00 00, ,85 00, ,00 00, ,0 00,00 Podíl / Cílová skupina A. Podíl oblasti soc. pomoci na čerpání celkových finančních zdrojů B. Podíl města na financování oblasti sociální pomoci dlouhodobě duševně nemocní děti, mládež a rodina mentálně postižení osoby ohrožené sociálním vyloučením % % % % 0,03 0,43 49,46 6,7 0,03,49 0,00 0,00 3

114 6. kapitola Zdroj financování / Cílová skupina osoby ohrožené závislostmi péče o prorodinnou politiku senioři sociální krize zdravotně postižení Kč % Kč % Kč % Kč % Kč % Ostatní zdroje 83 86,95 00,00 0,00 0, ,00 9,05 0,00 0,00 0,00 0,00 rozpočet Ústeckého kraje Ministerstvo práce a sociálních věcí přímé platby uživatelů 0,00 0,00 0,00 0, ,00,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nadace 0,00 0,00 0,00 0,00 Evropské zdroje 0,00 0,00 0,00 0,00 rozpočet Statutárního města Ústí nad Labem 0,00 0,00 0,00 0, ,00 7, ,00 00, ,00 7,9 sponzorské dary 0,00 0, ,00 0 0,00 členské příspěvky 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,4 0,00 0, ,00 7,08 Celkem 83 86,95 00, ,00 00, ,00 00, ,00 00, ,00 00,00 Podíl / Cílová skupina osoby ohrožené závislostmi péče o prorodinnou politiku senioři sociální krize zdravotně postižení % % % % % A. Podíl oblasti soc. pomoci na čerpání celkových finančních zdrojů B. Podíl města na financování oblasti sociální pomoci C Rozložení účasti města na financování jednotlivých oblastí sociální pomoci (cílových skupin),0 0,05 3,00 0,33 0,88 0,00 0,00,34 0,33 0,64 0,00 0,00 48,5 6,85 3,3 4

115 6. kapitola Procentuální vyjádření rozložení prostředků podle typu služeb Veškeré finanční prostředky jdoucí do sociální sféry v roce 04 Provozní finanční prostředky jdoucí do jednotlivých typů služeb - celkem, procentuálně Investiční finanční prostředky jdoucí do jednotlivých typů služeb - celkem, procentuálně Počty klientů u jednotlivých typů služeb Veškeré prostředky Typ služby klientů Provozní finanční prostředky celkem Investiční finanční prostředky Finanční prostředky celkem Kč % Kč % Kč % agentura práce 99,00 6 7,4 0,05 0,00 0,00 6 7,4 0,05 azylové domy 3, ,00, ,00 0, ,00,3 centra denních služeb 6, ,00 0,3 0,00 0, ,00 0,3 denní stacionáře 9, ,5,07 0,00 0, ,5,05 domovy pro osoby se zdravotním postižením 43, ,94 8, ,00 49, ,94 9, domovy pro seniory 956, ,03 4, ,70 8, ,7 4,4 domovy se zvláštním režimem 88, ,40 0,57 755,30 0, ,7 0,38 chráněné bydlení 6, ,88,78 0,00 0, ,88,73 intervenční centra 379, ,9 0,64 0,00 0, ,9 0,63 34, ,08 0,06 0,00 0, ,08 0,06 kontaktní centra 853, ,00 0,54 0,00 0, ,00 0,53 krizová pomoc 46, ,3 0,44 0,00 0, ,3 0,43 75, ,87 0,8 0,00 0, ,87 0,8 nízkoprahová denní centra 79, ,00 0,3 0,00 0, ,00 0,3 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 90, ,00, ,00, ,00,56 noclehárny 4, ,00 0,9 0,00 0, ,00 0,9 5

116 6. kapitola Veškeré prostředky Typ služby klientů Provozní finanční prostředky celkem Investiční finanční prostředky Finanční prostředky celkem Kč % Kč % Kč % odborné sociální poradenství 904, ,80 5, ,57 6, ,37 5,88 odlehčovací služby 5, ,94 0,33 87,4 0, ,08 0,33 33, ,7 0,58 63,4 0, ,69 0,57 osobní asistence 86, ,00 0,87 0,00 0, ,00 0,86 Ostatní služby 394, , 0, 0,00 0, , 0, pečovatelská služba 638, ,5, ,00 3, ,5,84 podpora samostatného bydlení 3, ,05 0,38 0,00 0, ,05 0,37 průvodcovské a předčitatelské služby 45, ,4 0,07 0,00 0, ,4 0,07 raná péče 8, ,9 0,0 0,00 0, ,9 0,0 rodinná, mateřská centra 4 89, ,37, ,00 6, ,37,4 služby následné péče 6, ,00 0,8 0,00 0, ,00 0,7 soc. služby poskytované ve zdrav. zařízeních ústav.péče 5, ,60 0,44 979,87 0, ,46 0,43 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 609, ,97,6 0,00 0, ,97,3 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 983, ,,0 0,00 0, ,,08 sociálně terapeutické dílny, ,94,63 0,00 0, ,94,60 sociální rehabilitace 636, ,48,93 0,00 0, ,48,88 svépomocné aktivity 607, ,96 0,4 0,00 0, ,96 0,4 telefonická krizová pomoc 586, ,00 0,3 0,00 0, ,00 0,3 terapeutické komunity 44, ,00,5 0,00 0, ,00,49 terénní programy 594, ,94, ,00 3, ,94, tlumočnické služby 64, ,8 0,05 0,00 0, ,8 0,05 ubytování 73, ,00,7 0,00 0, ,00,67 6

117 6. kapitola Veškeré prostředky Typ služby klientů Provozní finanční prostředky celkem Investiční finanční prostředky Finanční prostředky celkem Kč % Kč % Kč % Volnočasové aktivity 35, ,55 0,0 0,00 0, ,55 0,0 587, ,89 0,5 0,00 0, ,89 0,4 Vzdělávání zdravotně postižených 39, ,03 0,08 0,00 0, ,03 0,07 základní sociální poradenství 5, ,33 0,67 0,00 0, ,33 0,66 zaměstnávání osob se zdravotním postižením 86, ,00,96 0,00 0, ,00,9 Celkem ,00 00, ,00 00, ,00 00,00 7

118 6. kapitola Přiznané a vyplacené příspěvky na péči v Ústí nad Labem v roce 04 Období (rok 04) Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem Celkem vyplacená částka 39 00,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 75 00,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 8

119 6. kapitola Celkový přehled finančních prostředků v roce 04 Celkový přehled finančních prostředků na veškeré (provozní + investiční) výdaje, které jsou do jednotlivých oblastí sociální pomoci v regionu Ústí nad Labem v roce 04. klientů v jednotlivých cílových skupinách. zdravotně postižení ,08 sociální krize ,46 senioři ,07 péče o prorodinnou politiku 96 87,5 osoby ohrožené závislostmi ,95 osoby ohrožené sociálním vyloučením ,34 mentálně postižení ,86 děti, mládež a rodina ,03 dlouhodobě duševně nemocní ,96 0, , , , , ,00 Veškeré prostředky Cílová skupina klientů Finanční prostředky celkem Kč dlouhodobě duševně nemocní 544, ,96 děti, mládež a rodina 3 83, ,03 mentálně postižení 400, ,86 osoby ohrožené sociálním vyloučením 99, ,34 osoby ohrožené závislostmi 505, ,95 péče o prorodinnou politiku 3 000, ,5 senioři 093, ,07 sociální krize 4 70, ,46 zdravotně postižení 96, ,08 Celkem ,00 9

120 6. kapitola Celkový přehled finančních prostředků v roce 04 v % Podíl oblastí sociální pomoci na čerpání celkových finančních prostředků v regionu Ústí nad Labem (vyjádřeno v %) klientů v jednotlivých cílových skupinách 60,00% 55,83 50,00% 40,00% 30,00% 0,00% 3,53 0,00% 8, 9,4 0,00%,8,95,74 0,69 3,83 dlouhodobě duševně nemocní děti, mládež a rodina mentálně postižení osoby ohrožené sociálním vyloučením osoby ohrožené závislostmi péče o prorodinnou politiku senioři sociální krize zdravotně postižení Veškeré prostředky Cílová skupina klientů Finanční prostředky celkem % dlouhodobě duševně nemocní 544,36 8,0 děti, mládež a rodina 3 83,8,8 mentálně postižení 400,3 3,53 osoby ohrožené sociálním vyloučením 99,5,95 osoby ohrožené závislostmi 505,7,74 péče o prorodinnou politiku 3 000,45 0,69 senioři 093,3 55,83 sociální krize 4 70,06 3,83 zdravotně postižení 96,54 9,40 Celkem 99,99 0

121 6. kapitola Celkový přehled finančních prostředků podle typu zřizovatele v roce 04 v % Vyjádření podílu celkových finančních prostředků v regionu Ústí nad Labem podle zřizovatele. klientů podle typu zřizovatele.,79 9,95 55,6,65 Jiní zřizovatelé Krajské instituce Obce Státní instituce Veškeré prostředky Cílová skupina klientů Finanční prostředky celkem % Jiní zřizovatelé 7 943,00 9,95 Krajské instituce 6,00,65 Obce 643,00 55,6 Státní instituce 9,00,79 Celkem 00,00

122 Poměr jednotlivých oblastí sociální pomoci na celkových provozních finančních prostředcích v roce kapitola Podíl oblastí sociální pomoci na čerpání celkových finančních prostředků v regionu Ústí nad Labem v roce 04. klientů v jednotlivých cílových skupinách. 60,00% 56,9 50,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,35,68,88,88,77 0,7 3,9 9,56 dlouhodobě duševně nemocní mentálně postižení osoby ohrožené závislostmi senioři zdravotně postižení děti, mládež a rodina osoby ohrožené sociálním vyloučením péče o prorodinnou politiku sociální krize Veškeré prostředky Cílová skupina klientů Provozní finanční prostředky celkem % dlouhodobě duševně nemocní 544,36 8,35 děti, mládež a rodina 3 83,8,68 mentálně postižení 400,3,88 osoby ohrožené sociálním vyloučením 99,5,88 osoby ohrožené závislostmi 505,7,77 péče o prorodinnou politiku 3 000,45 0,70 senioři 093,3 56,9 sociální krize 4 70,06 3,90 zdravotně postižení 96,54 9,56 Celkem 00,0

123 6. kapitola Celkový přehled provozních finančních prostředků podle typu zřizovatele v roce 04 Vyjádření podílu provozních finančních prostředků podle typu zřizovatele. klientů podle typu zřizovatele ,00 Kč , ,00 Kč ,00 Kč , ,00 Kč ,00 Kč , ,00 0,00 Kč Jiní zřizovatelé Krajské instituce Obce Státní instituce Veškeré prostředky Cílová skupina klientů Provozní finanční prostředky celkem Kč Jiní zřizovatelé 7 943, ,00 Krajské instituce 6, ,00 Obce 643, ,00 Státní instituce 9, ,00 Celkem ,00 3

124 Poměr celkových provozních finančních prostředků podle typu zřizovatele v roce 04 Vyjádření podílu provozních finančních prostředků podle zřizovatele v roce 04. klientů podle typu zřizovatele. 6. kapitola,79 30,8 56,05,98 Jiní zřizovatelé Krajské instituce Obce Státní instituce Veškeré prostředky Cílová skupina klientů Provozní finanční prostředky celkem % Jiní zřizovatelé 7 943,00 30,8 Krajské instituce 6,00,98 Obce 643,00 56,05 Státní instituce 9,00,79 Celkem 00,00 4

125 , ,8 93 9, , , ,46 300, , , , , , , , , , , ,07 6. kapitola Celkový přehled provozních a investičních finančních prostředků za rok 04 Celkový přehled finančních prostředků na provozní a investiční výdaje, které jdou v regionu Ústí nad Labem do jednotlivých oblastí sociální pomoci. klientů v jednotlivých cílových skupinách ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Provozní finanční prostředky celkem dlouhodobě duševně nemocní mentálně postižení osoby ohrožené závislostmi senioři zdravotně postižení Investiční finanční prostředky děti, mládež a rodina osoby ohrožené sociálním vyloučením péče o prorodinnou politiku sociální krize Cílová skupina klientů Veškeré prostředky Provozní finanční prostředky celkem Kč Investiční finanční prostředky Kč dlouhodobě duševně nemocní 544, ,96 300,00 děti, mládež a rodina 3 83, , ,85 mentálně postižení 400, , ,00 osoby ohrožené sociálním vyloučením 99,5 93 9, ,0 osoby ohrožené závislostmi 505, , ,95 péče o prorodinnou politiku 3 000, , ,00 senioři 093, , ,00 sociální krize 4 70, , ,00 zdravotně postižení 96, , ,00 Celkem , ,00 5

126 6. kapitola Poměr celkových investičních finančních prostředků dle typu zřizovatele v roce 04 Celkový přehled finančních prostředků na investiční výdaje, které jdou v regionu Ústí nad Labem v roce 04 - dle typu zřizovatele. klientů dle typu zřizovatele.,43 7,48 3,6 49,46 Jiní zřizovatelé Krajské instituce Obce Státní instituce Veškeré prostředky Cílová skupina klientů Investiční finanční prostředky celkem % Jiní zřizovatelé 7 943,00 7,48 Krajské instituce 6,00 49,46 Obce 643,00 3,6 Státní instituce 9,00,43 Celkem 99,99 6

127 6. kapitola Poměr celkových investičních finančních prostředků v roce 04 Celkový přehled investičních finančních prostředků v %. klientů v jednotlivých cílových skupinách. 60,00% 50,00% 49,46 40,00% 30,00% 3 0,00% 0,00% 0,43 6,7 0,00% 0,03, 0,05 0,33 0,88 dlouhodobě duševně nemocní děti, mládež a rodina mentálně postižení osoby ohrožené sociálním vyloučením osoby ohrožené závislostmi péče o prorodinnou politiku senioři sociální krize zdravotně postižení Veškeré prostředky Cílová skupina klientů Investiční finanční prostředky celkem % dlouhodobě duševně nemocní 544,36 0,03 děti, mládež a rodina 3 83,8 0,43 mentálně postižení 400,3 49,46 osoby ohrožené sociálním vyloučením 99,5 6,7 osoby ohrožené závislostmi 505,7,0 péče o prorodinnou politiku 3 000,45 0,05 senioři 093,3 3,00 sociální krize 4 70,06 0,33 zdravotně postižení 96,54 0,88 Celkem 99,99 7

128 Provozní finanční prostředky celkem Investiční finanční prostředky Celkový přehled finančních prostředků z města Ústí nad Labem, které jdou do jednotlivých oblastí sociální pomoci za rok kapitola Celkový přehled finančních prostředků z města Ústí nad Labem Provozní a investiční výdaje, které jdou do jednotlivých oblastí sociální pomoci. klientů v jednotlivých cílových skupinách , , , ,00 300, , , , , , , , , ,48 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč zdravotně postižení sociální krize senioři péče o prorodinnou politiku osoby ohrožené závislostmi osoby ohrožené sociálním vyloučením mentálně postižení děti, mládež a rodina dlouhodobě duševně nemocní Prostředky města ÚnL Cílová skupina klientů Provozní finanční prostředky celkem Investiční finanční prostředky Finanční prostředky celkem Kč Kč Kč dlouhodobě duševně nemocní 544, ,8 300, ,8 děti, mládež a rodina 3 83, ,00 300, ,00 mentálně postižení 400,3 9 50,00 0, ,00 osoby ohrožené sociálním vyloučením 99, ,00 0, ,00 osoby ohrožené závislostmi 505, ,00 0, ,00 péče o prorodinnou politiku 3 000, ,00 0, ,00 senioři 093, , , ,48 sociální krize 4 70, , , ,00 zdravotně postižení 96, , , ,70 Celkem , , ,00 8

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK)

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2007 Zpracoval: Oddělení podpory nestátních sociálních služeb Odbor kultury, školství a sociálních služeb

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2009

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2009 VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 009 www.socialni-sluzby-usti.cz Zpracoval: Oddělení podpory nestátních sociálních služeb Odbor kultury,

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro poskytovatele sociálních

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Vyhodnocení Dotazníků pro poskytovatele sociálních a příbuzných služeb ve městě Olomouci data za rok 2008

Vyhodnocení Dotazníků pro poskytovatele sociálních a příbuzných služeb ve městě Olomouci data za rok 2008 Vyhodnocení Dotazníků pro poskytovatele sociálních a příbuzných služeb ve městě Olomouci data za rok 2008 Obsah Úvod... 3 A) Informace z dotazníků od poskytovatelů sociálních služeb, kteří mají svou službu

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

A Veletrhu sociálních služeb

A Veletrhu sociálních služeb KATALOG A Veletrhu sociálních služeb Ústí nad Labem Lidické náměstí 8. 9. 2005 Pořadatel: Oddělení podpory nestátních sociálních služeb Odbor péče o občany Magistrát města Ústí nad Labem Katalog Veletrhu

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Finanční analýza sociálních a návazných služeb statutárního města Mladá Boleslav

Finanční analýza sociálních a návazných služeb statutárního města Mladá Boleslav Tato analýza vznikla v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Ml. Boleslav na období 2014-2018 CZ.1.04/3.1.03/78.00034, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

služba Poskytovatel Název služby Požadovaná dotace

služba Poskytovatel Název služby Požadovaná dotace Výsledky dotačního řízení na podpu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.,v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2015. 38 - Odbné sociální padenství s prvky 4309907 terapie o.

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

AKČNÍ PLÁN. realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

AKČNÍ PLÁN. realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava AKČNÍ PLÁN realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava PRO ROK 2012 Vize Akční plán stanoví v jednotlivých cílech a opatřeních konkrétní a

Více

4. Komunitní plán péče města Ústí nad Labem na období 2010, 2011, 2012 a 2013

4. Komunitní plán péče města Ústí nad Labem na období 2010, 2011, 2012 a 2013 4. Komunitní plán péče města Ústí nad Labem na období 2010, 2011, 2012 a 2013 služby pro občany města senioři duševně nemocní drogy mentálně postižení děti, mládež a rodina zdravotně postižení v přechodné

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části Datum jednání: 18. 2. 2015 Místo

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI Statutární město Ostrava KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI DUBEN 2011 ZPRACOVAL: Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR 3 základní druhy sociálních služeb v ČR Služby sociální péče Sociální prevence Sociální poradenství

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Dobrovolnictví v sociálních službách

Dobrovolnictví v sociálních službách Dobrovolnictví v sociálních službách listopad 2012 Ing. Daniela Lusková Štěpánka Lusková Obsah 1 Úvod... 3 2 Dobrovolnictví obecně... 3 2 Dobrovolnictví externích subjektů vysílající dobrovolníky do sociálních

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Žižkova 1882/57 586 1 1 1.3 IČ:

Více

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Rf ~.OPERALNf.., ='CR ~""'E n A """,pskj ~ :a: LIDSKÉ ZAMÉSTNANOST ZDROJE PROGRAM PODPORUJEME VASI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Tento informacní leták obsahuje prehled

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJEMSKA ROK 2013

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJEMSKA ROK 2013 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJEMSKA ROK prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období -2014 1 Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok,

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

5. Komunitní plán péče města Ústí nad Labem 2014 2017

5. Komunitní plán péče města Ústí nad Labem 2014 2017 5. Komunitní plán péče města Ústí nad Labem 2014 2017 sociální a související služby pro občany města a rodina v přechodné krizi Obsah Část 1. Sumář všech Cílů a 5. Komunitního plánu péče 4 Část 2. Rozvoj

Více

Průběžné vyhodnocení realizace plánu

Průběžné vyhodnocení realizace plánu Síť sociálních služeb Zlínského kraje - rozvojové záměry zařazené do kategorie B pro období 2012-2015 Příloha č. 2 Typ sociální SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY Průběžné vyhodnocení plánu Centra denních služeb

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců Vzdělávání zaměstnanců Pro SSS jsme požádali o podporu vzdělávání a z ESF jsme obdrželi finanční podporu, abychom mohli vzdělávat zaměstnance vlastními silami. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU Vyhodnocení ankety pro veřejnost 1. Cíl ankety Předat všem obyvatelům mikroregionu základní informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více