VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2009"

Transkript

1 VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 009 Zpracoval: Oddělení podpory nestátních sociálních služeb Odbor kultury, školství a sociálních služeb Magistrát města Ústí nad Labem

2 Vážení spoluobčané, předkládáme vám Výstupy z regionálního informačního systému komunitních služeb města Ústí nad Labem a také propracovaný přehled, který vám poskytne informace o sociálních službách, poskytovaných na území města Ústí nad Labem. Tento přehled se netýká jen statistických dat práce s klienty, ale i přehledu financování daných služeb. Praktické naplnění tohoto systému, můžete vidět v podobě informačních kiosků, jež jsou umístěny na několika místech v našem městě. Systém Risk je propojen s 4. Komunitním plánem péče a na jeho tvorbě a naplňování spolupracují všichni poskytovatelé služeb v našem městě. Těm patří mé poděkování. Bc. Zuzana Kailová náměstkyně primátora města Ústí nad Labem

3 obsah Obsah. Úvod Změny a vývoj v oblasti sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním v roce Sběr informací do systému RISK Poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb, služeb blízkých službám sociálním a nabízené služby v roce Údaje za jednotlivé oblasti sociální pomoci v roce Děti, mládež a rodina Dlouhodobě duševně nemocní Osoby ohrožené drogou... 5 Osoby ohrožené sociálním vyloučením Mentálně postižení... 6 Senioři Osoby v přechodné krizi a nouzi Zdravotně postižení Informace o finančních prostředcích vynakládaných na sociální sféruv roce 009 a zdroje finančních prostředků Příloha k Výstupům z regionálního informačního systému komunitních služeb města Ústí nad Labem (RISK) informace z Úřadu práce

4 . kapitola. kapitola Úvod Oddělení podpory nestátních sociálních služeb Odboru školství, kultury a sociálních služeb předkládá odborné veřejnosti a uživatelům služeb ze sociální sféry Výstupy z Regionálního informačního systému komunitních služeb (RISK). Ve výstupech jsou zpracovány informace o stavu, změnách a vývoji v sociálních službách a službách blízkých službám sociálním v regionu Ústí nad Labem. Do sběru dat jsou začleněni jednotliví poskytovatelé sociálních služeb, odborná veřejnost, instituce a subjekty zainteresované na sociální sféře. V roce 009 výstupy z RISKu poprvé obsahují přílohu samostatně zpracovaná vybraná data o trhu práce v regionu Ústí nad Labem, dodanou Úřadem práce Ústí nad Labem. Systém RISK spravuje výše uvedené oddělení Magistrátu města Ústí nad Labem. Pro sběr a zpracování dat za rok 009 je využit Regionální informační systém komunitních služeb města Ústí nad Labem (dále jen RISK), který umožňuje zpracovávat data v návaznosti na Zákon o sociálních službách č. 08/006 Sb. RISK je první aplikací tohoto druhu v České republice. Pro ty, kteří se dostávají k Výstupům z RISKu zcela poprvé, zopakujeme některé důležité informace. Systém RISK umožňuje pružnější práci s daty ve statistické části aplikace; ve výkaznické části probíhá sběr dat od poskytovatelů prostřednictvím elektronického výkazu, jehož pomocí je získáván aktuální přehled o jednotlivých poskytovatelích a nabízených sociálních službách. Tento výkaz je zásadním zdrojem dat pro RISK. Aplikace RISK má dvě úrovně: obslužná část - slouží ke sběru a zpracování statistických dat od poskytovatelů sociálních služeb, k tomu se používá část výkaznická (elektronický dotazník pro poskytovatele sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním) - od roku 009 rovněž začala sloužit k podávání a hodnocení projektů na možnost získání finančních prostředků z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem na zajištění fungování sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním (činnosti na podporu rodiny a svépomocné aktivity) na příslušný rok katalogová část - slouží pro prezentaci poskytovatelů sociálních služeb a také služeb blízkých službám sociálním. Služby blízké službám sociálním jsou: ) činnosti na podporu rodiny (např. mateřská centra), ) občanské aktivity svépomocného charakteru v sociální sféře (klienti pomáhají sami sobě). Tyto aktivity jsou také nadále podporovány prostřednictvím dotací z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem. 4

5 . kapitola Data z obslužné části RISKu jsou zpracovávána do Výstupů z informačního systému sociálních služeb v regionu Ústí nad Labem. Za rok 009 obsahují přehledný soubor informací o poskytovatelích sociálních služeb a spektru jimi nabízených služeb, dále o uživatelích služeb a jejich potřebách a v neposlední řadě také podrobný rozklad finančních prostředků vynaložených do sociální sféry. Je však třeba vždy brát v úvahu, že poskytované informace jsou výstupem z dostupných informací poskytnutých samotnými poskytovateli. Vzhledem k datu zpracování Výstupů nejsou zde obsaženy demografické a srovnávací údaje, neboť statistické ročenky vycházejí vždy s ročním odstupem. Výstupy slouží především odborným a poradním orgánům města, tedy Sociálně zdravotní komisi, Manažerskému týmu a koordinačním skupinám jako pomůcka pro plánování a financování sociálních služeb. Souhrn materiálů pouţitých ke zpracování Výstupů z Regionálního informačního systému komunitních sluţeb (RISK) za rok 009 Výkazy systému RISK - data za rok 009 Informace poskytnuté Odborem sociálních věcí Magistrátu města Ústí nad Labem Informace od poskytovatelů sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním v regionu Ústí nad Labem soustředěné Oddělením podpory nestátních sociálních služeb Odboru školství, kultury a sociálních služeb Magistrátu města Ústí nad Labem Vybraná data o trhu práce v okrese Ústí nad Labem Úřad práce Ústí nad Labem (příloha) 5

6 . kapitola. kapitola Změny a vývoj v oblasti sociálních sluţeb a sluţeb blízkých sluţbám sociálním v roce 009 V roce 009 jsme již plně pracovali v mezích zákona o sociálních službách. Řada organizací již podstoupila proces inspekce, řešili jsme první složitější situace v důsledku nepříznivých výsledků inspekcí, navzájem jsme si v průběhu roku předávali zkušenosti a nápady ke zlepšení kvality služeb v organizacích poskytujících sociální služby. Systém služeb a činností se ustálil v rámci komunitních služeb ve třech oblastech oblast sociálních služeb, oblast svépomocných aktivit a oblast aktivit a činností pro rodinu a děti. Spektrum služeb se ustálilo, žádné zlomy ve vývoji nenastaly. Stále přetrvává potřeba řešit problematiku lidí vyššího věku, potřebných péče a nevyžadujících služby pobytové lůžkové. Poprvé jsme se museli sladit z pohledu financování poskytovaných sociálních služeb s veřejnou zakázkou Ústeckého kraje na zajištění sociálních služeb v kraji, abychom zabezpečili nepřekrývající se financování totožných projektů. V rámci sociálních služeb pro občany města Ústí nad Labem využili možnosti ucházet se o víceleté financování a následně i uspěli organizace Fokus Ústí nad Labem, Oblastní charita Ústí nad Labem, Spirála, a Dům křesťanské pomoci Bethel. V rámci financování sociálních služeb je stále v centru pozornosti potřeba návratnosti finančních prostředků vyplacených na příspěvcích na péči zpět do systému sociálních služeb. Řada občanů stále upřednostňuje neformální péči (rodinní příslušníci, sousedé atd.) před profesionálními poskytovateli sociálních služeb. Financování zdravotní péče, v rámci poskytovaných sociálních služeb, z prostředků veřejné zdravotní podpory oproti očekávání nepřineslo žádné výrazné problémy. V roce 009 bylo v rámci finanční podpory komunitních služeb podpořeno 63 projektů na sociální služby v celkovém objemu ,-Kč, 4 žádosti na svépomocné aktivity v celkovém objemu ,- Kč a 5 projektů na prorodinné aktivity (především mateřská centra) v celkovém objemu ,- Kč. Rok 009 byl posledním rokem naplňování 3. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na období Tento rok byl tudíž i rokem přípravy 4. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na následující několikaleté období. Příprava nového komunitního plánu probíhala v již zavedených strukturách komunitního plánování (koordinační skupiny, manažerský tým). V rámci aplikace RISK bylo v roce 009 poprvé (z části elektronicky) zrealizováno dotační řízení na následující období, včetně hodnocení projektů přímo v aplikaci. Započala tak i diskuse o dalším rozšíření využití aplikace RISK např. elektronický formulář žádostí o finanční prostředky, hodnocení komunitních plánů péče apod. Statistická část aplikace RISK byla standardně naplněna daty poskytovatelů. Další část aplikace Katalog sociálně zdravotních služeb je třeba více dostat do povědomí odborné i laické veřejnosti. 6

7 . kapitola Koordinační skupiny a Manažerský tým se jako v předešlých letech pravidelně scházely, řešily dlouhodobé problémy i aktuální záležitosti. V průběhu roku se díky spolupráci několika koordinačních skupin uskutečnilo mezioborové setkání k problematice osob se zvláštními potřebami. Zde je dále informace o nejdůležitějších tématech probíraných v jednotlivých koordinačních skupinách (dále jen KS): KS za oblast péče o seniory v této pracovní skupině proběhla v průběhu roku prezentace činnosti organizace HOSPIC Litoměřice, tato skupina byla dále jedním z organizátorů mezioborového pracovního jednání k problematice osob se zvláštními potřebami, na svých jednáních skupina řešila vykazování zdravotní péče a vedení zdravotní dokumentace v pobytových zařízeních sociálních služeb, vzdělávání pracovníků, propojení spolupráce s Radou seniorů, hodnotila projekty a žádosti o finanční podporu z rozpočtu města Ústí nad Labem, věnovala se přípravě Týdne pro duševní zdraví (dále je TDZ) a Veletrhu sociálních služeb (dále jen VSS), pracovala na přípravě 4. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem, projednávala výsledky inspekcí jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb, snažila se více zapojit do Programu rozvoje lidských zdrojů projektovými záměry za oblast péče o seniory a projednávala informace z jednání Manažerského týmu a Sociálně zdravotní komise. Nemalá pozornost byla věnována novele zákona o sociálních službách. KS za oblast péče o dlouhodobě duševně nemocné občany tato pracovní skupina se díky opakujícím se nejasnostem zaměřila v roce 009 na vydefinování poslání a cílové skupiny zastupované oblasti, dále byla jedním z organizátorů mezioborového pracovního jednání k problematice osob se zvláštními potřebami, spoluorganizovala seminář k problematice přístupu personálu ve službách k osobám s duševní poruchou, projednala změny v jednacím řádu skupiny, věnovala se aktuálním i dlouhodobým problémům sdružených poskytovatelů, úzce spolupracovala s poskytovateli zdravotních služeb (průzkumné dotazníky apod.), pravidelně pro své členy poskytovala informace o dostupných finančních zdrojích, věnovala se přípravě TDZ a VSS, projednávala informace z Manažerského týmu a Sociálně zdravotní komise, věnovala se přípravě 4. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem, hodnotila projekty a žádosti o finanční podporu z rozpočtu města Ústí nad Labem, projednávala zkušenosti jednotlivých poskytovatelů s probíhajícími inspekcemi sociálních služeb. KS za oblast péče o osoby ohroţené drogou tato pracovní skupina projednávala informace z Manažerského týmu a Sociálně zdravotní komise, zhodnotila projekty a žádosti o finanční podporu z rozpočtu města Ústí nad Labem, probírala situaci ohledně K centra (sousedství s Mateřskou školou), řešila situaci ohledně financování služeb pro občany ohrožené drogovou závislostí a věnovala se přípravě 4. Komunitního plánu péče. KS za oblast péče o mentálně postiţené občany pracovní skupina řešila na svých jednáních aktuální i dlouhodobé problémy poskytovatelů z oblasti, projednala změny v jednacím řádu skupiny, zaměřila se na jednotlivé standardy kvality a seznámení se s nimi, zhodnotila projekty a žádosti o finanční podporu z rozpočtu města Ústí nad Labem, projednávala zkušenosti z inspekcí sociálních služeb, projednávala informace z Manažerského týmu a Sociálně zdravotní komise, věnovala se přípravě 4. Komunitního plánu péče. KS za oblast péče o děti, mládeţ a rodinu pracovní skupina projednávala aktuální i dlouhodobé problémy subjektů z oblasti, informovala své členy o dostupných finančních zdrojích, věnovala se organizačním záležitostem, spolupracovala s Komisí prevence kriminality, zhodnotila projekty a žádosti o finanční podporu z rozpočtu města Ústí nad Labem, věnovala se standardům kvality sociálních služeb a seznámení se s nimi, věnovala se problematice týraných dětí, projednávala možnost zapojení se projektovými záměry do Programu rozvoje lidských zdrojů, trhu práce a sociálních služeb, projednávala informace 7

8 . kapitola z manažerského týmu a Sociálně zdravotní komise, věnovala se přípravě 4. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem. KS za oblast péče o zdravotně postiţené občany skupina projednávala aktuální i dlouhodobé problémy oblasti, informace z Manažerského týmu a Sociálně zdravotní komise, problematiku bariér ve městě, vzdělávání pracovníků, zapojení se do Programu rozvoje lidských zdrojů, trhu práce a sociálních služeb, ve skupině proběhla informace o organizaci NIPI, řešilo se zapojení do veřejné zakázky Ústeckého kraje na poskytování sociálních služeb, skupina zhodnotila projekty a žádosti o finanční podporu z rozpočtu města Ústí nad Labem a věnovala se přípravě 4. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem. KS za oblast péče o občany v přechodné krizi a nouzi pracovní skupina se věnovala aktuálním i dlouhodobým problémům v oblasti, dále byla jedním z organizátorů mezioborového pracovního jednání k problematice osob se zvláštními potřebami, projednávala informace z Manažerského týmu a Sociálně zdravotní komise, informovala členy o dostupných finančních zdrojích, věnovala se přípravě TDZ a VSS, členové se účastnili semináře k problematice přístupu personálu ve službách k osobám s duševní poruchou, projednávala zapojení do Programu rozvoje lidských zdrojů, trhu práce a sociálních služeb, věnovala se problematice odborných praxí studentů u poskytovatelů sociálních služeb, projednávala zkušenosti s inspekcemi kvality sociálních služeb, zhodnotila projekty a žádosti o finanční podporu z rozpočtu města Ústí nad Labem a věnovala se přípravě 4. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem. KS za oblast péče o osoby ohroţené sociálním vyloučením pracovní skupina projednávala informace od poskytovatelů, informovala členy o akční skupině primátora, věnovala se problematice veřejné služby, řešila přístup chomutovské radnice k exekucím dávek v hmotné nouzi, informovala své členy o IPRM - Mojžíř, zhodnotila projekty a žádosti o finanční podporu z rozpočtu města Ústí nad Labem a věnovala se přípravě 4. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem. Manaţerský tým tým na svých jednáních řešil částečnou elektronizaci dotačního řízení na následující období, veřejnou zakázku Ústeckého kraje na zajištění sociálních služeb v kraji, problematiku veřejné služby, zhodnotil projekty a žádosti o finanční podporu z rozpočtu města Ústí nad Labem přesahující do různých cílových skupin, projednával informace ze Sociálně zdravotní komise a jednotlivých koordinačních skupin, stejně jako v předchozích letech byl v případě potřeby účasten jednání Sociálně zdravotní komise, připravoval 4. Komunitní plán péče města Ústí nad Labem. Program rozvoje lidských zdrojů v roce 009 bylo do tohoto programu předloženo jednotlivými předkladateli 9 projektových záměrů nárokujících na zpracování do podoby rozvojových projektů ,- Kč. Zpracované rozvojové projekty jsou určeny k předložení na vnější finanční zdroje. 8

9 . kapitola Příspěvek na péči viz. tabulka Srovnání přiznaných a vyplacených dávek PNP* PNP rok 008 rok 009 stupeň závislosti I stupeň závislosti II stupeň závislosti III stupeň závislosti IV 4 4 celkem objem finančních prostředků přiznaných a vyplacených dávek PNP přiznaných a vyplacených dávek PNP (v Kč) , ,00 Ø vyplacená částka PNP/měsíc 4 639, 4 675, * PNP = příspěvek na péči 9

10 3. kapitola 3. kapitola Sběr informací do systému RISK Aplikace RISK (Regionální informační systém komunitních služeb) nahradila dříve užívaný systém zpracování informací. Hlavním rozdílem oproti předchozímu sběru dat je možnost elektronického sběru informací prostřednictvím Výkazu přímo od poskytovatelů sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním. Tím odpadá nutnost zpracovávání papírových dotazníků (dříve používaný Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb v regionu Ústí nad Labem). Do Výkazu poskytovatele uvádí údaje z těchto kategorií: Identifikace (údaje o organizaci), Klienti (počet klientů, do kterých cílových skupin spadají), Organizace péče, Působnost organizace (na jakém území organizace působí), Služby (podle Zákona o sociálních službách č. 08/009 Sb.), Personál, Finance (včetně dotací od města Ústí nad Labem). Vzhledem ke změnám v sociální sféře, které souvisejí se Zákonem o sociálních službách č. 08/006 Sb. jsme již nevyzývali k poskytnutí statistických dat za rok 008 organizace, které neposkytují registrované sociální služby či služby blízké službám sociálním. Informace pro zpracování těchto výstupů byly čerpány celkem z 83 Výkazů. Poskytovatelem sociálních služeb je míněn subjekt /organizace provozující jedno nebo více zařízení sociálních služeb. V systému bylo vygenerováno (připraveno na vyplnění) 85 Výkazů, vyplněno bylo 83 Výkazů. Výkaz za rok 009 nevyplnily dvě organizace Kofoedova škola a Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. Počet Počet poskytovatelů celkem 56 Počet zařízení celkem 85 Počet vyplněných výkazů 83 Počet nevyplněných výkazů z toho přímo (aplikace) 3 83 zprostředkovaně (přes KOS) 4 0 Služby blízké službám sociálním jsou: ) činnosti na podporu rodiny (např. mateřská centra), ) občanské aktivity svépomocného charakteru v sociální sféře (klienti pomáhají sami sobě). Tyto aktivity jsou také nadále podporovány prostřednictvím dotací z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 3 Výkazy vyplněné elektronicky poskytovatelem sociální služby v aplikaci RISK prostřednictvím vlastního účtu, který je chráněn přístupovým jménem a heslem 4 Výkazy vyplněné elektronicky s asistencí Koordinátora systému pracovník Oddělení podpory nestátních sociálních služeb, Odboru školství, kultury a sociálních služeb 0

11 4. kapitola 4. kapitola Poskytovatelé a uţivatelé sociálních sluţeb, sluţeb blízkých sluţbám sociálním a nabízené sluţby v roce 009 Poskytovatelé sociálních sluţeb a sluţeb blízkých sluţbám sociálním Počet zařízení podle kategorie zřizovatele: státní instituce / krajské instituce / obce / církve / jiné veřejnoprávní instituce / jiní zřizovatelé Kategorie zřizovatele Počet zařízení Jiní zřizovatelé 6 Krajské instituce 5 Obce 0 Státní instituce 6 Počet zařízení podle jednotlivých zřizovatelů Zřizovatel Počet zařízení město Ústí nad Labem 0 Krajský úřad ústeckého kraje 5 Ministerstvo vnitra 6 Právnická osoba nebo skupina právnických osob (i v kombinaci s fyzickými osobami) 46 Fyzická osoba nebo skupina osob 6 Počet zařízení podle právní formy Právní forma Počet zařízení občanské sdruţení 50 obecně prospěšná společnost 7 církevní organizace 9 druţstvo příspěvková organizace 5 Jeden zřizovatel může zřizovat a většinou zřizuje více organizací / poskytovatelů sociálních služeb, kteří provozují jednotlivá zařízení sociálních služeb.

12 4. kapitola Uţivatelé sociálních sluţeb a sluţeb blízkých sluţbám sociálním Počet osob čerpajících v roce 009 sociální služby a služby blízké službám sociálním Rozložení počtu uživatelů podle právní formy zřizovatele Rozložení počtu uživatelů podle pohlaví Právní forma celkem z toho počet % muţi % ţeny % občanské sdruţení 7 06,00 69, ,58 73, 9 35,4 66,09 obecně prospěšná společnost 097,00 4,44 48,55 4,57 65,45 4,35 církevní organizace 3 055,00,38 0,,59 834,88,97 druţstvo 80,00 0,73 85,40 0,8 94,60 0,67 příspěvková organizace 3 86,00 3,3 033,8 9,8 5,8 5,9 Celkem 4 680,00 00, ,83 00, ,7 00,00 Nejvíce klientů čerpajících služby v roce 009 připadá na občanská sdružení s 7 06 klienty, což tvoří cca 69% z celkového počtu osob.

13 4. kapitola Základní data jednotlivých cílových skupin Rozsah péče u cílových skupin Počty zaměstnanců v cílové skupině (stálí, externí, celkem) Význam sloupců "Veličina" pro různé typy služeb Typ Veličina Veličina Veličina 3 KAVY (kapacita - vyuţití) Kapacita Průměrná obsazenost Počet čekajících Objem péče KOHO (kontakt - hodiny) Počet případů (člověkohodiny) neuvádí se OSKI (osoby - kilometry) Počet přepravených osob Najeté kilometry neuvádí se KAVY jaká je kapacita lůžek kolik lůžek z kapacity bylo průměrně využito v daném období KOHO celkový počet setkání s klienty za dané období vyjádření setkání v hodinách - kolik celkem hodin bylo klientům věnováno během všech setkání v daném období Nabízené sluţby děti, mládeţ a rodina dlouhodobě duševně nemocní mentálně postiţení osoby ohroţené drogou Rozsah péče KAVY 3,5,5 50,64 49,8 54,55 40,55 9,00 6,00 Rozsah péče KOHO , , , , , ,00 0 0, ,07 Počet zaměstnanců - stálí Počet zaměstnanců - externí Počet zaměstnanců - celkem 48,5 09,45 33, 54,58 98,06 8,96 4,6,39,39 4,40 0,55 3,5 4,8 3,00 0,8 6,79 50,64 5,85 33,76 77,83 0,4 49,96 4,44 39,8 Nabízené sluţby osoby ohroţené sociálním vyloučením senioři sociální krize zdravotně postiţení Rozsah péče KAVY 0,00 0,00 980,45 946,05 3,00 3,00 9, 8,33 Rozsah péče KOHO 7 744, ,93 4, ,6 70 0, , , ,93 Počet zaměstnanců - stálí Počet zaměstnanců - externí Počet zaměstnanců - celkem 4,35 40, 499,8 550,33 33,87 58,45 99,3 40,63 0,50 5,73 0,00 0,00 33,33 70,08 7,0 8,75 4,86 65,94 499,8 550,33 67,0 8,53 06,5 49,38 3

14 Základní data jednotlivých cílových skupin 4. kapitola Počet zařízení u cílových skupin u jednotlivých typů služeb Počet klientů v jednotlivých věkových skupinách Počet klientů podle pohlaví Finanční prostředky v cílové skupině (investiční, provozní, celkem) Poznámka: unicitní klient = jedinečná osoba, neopakující se klient (bez ohledu na počet kontaktů) Nabízené sluţby děti, mládeţ a rodina dlouhodobě duševně nemocní mentálně postiţení osoby ohroţené drogou osoby ohroţené senioři sociálním vyloučením sociální krize zdravotně postiţení Počet zařízení 4,00,00,00 5,00,00 4,00 5,00 5,00 typu sluţby odborné sociální poradenství typu sluţby osobní asistence typu sluţby pečovatelská sluţba typu sluţby tísňová péče typu sluţby průvodcovské a předčitatelské sluţby typu sluţby podpora samostatného bydlení typu sluţby - - odlehčovací sluţby typu sluţby - - odlehčovací sluţby typu sluţby centra denních sluţeb typu sluţby denní stacionáře typu sluţby týdenní stacionáře 97,60 3,88 37,8 0,00 53,8 870,69 533,07 70,30 0,00 0,00,46 0,00 0,00 9,89 0,00,65 0,00 48,68 0,00 0,00 0,00 540,3 5,0 9,09 0,00,0 0,00 0,00 0,00,85 0,00,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00,40 8,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,4 8,00 0,00 0,00 33,8,05 7,35 0,00 0,00,00 0,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,00 0,00 0,00 8,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4

15 4. kapitola Nabízené sluţby děti, mládeţ a rodina dlouhodobě duševně nemocní mentálně postiţení osoby ohroţené drogou osoby ohroţené sociálním vyloučením senioři sociální krize zdravotně postiţení typu sluţby domovy pro osoby se zdravotním postiţením typu sluţby - - domovy pro seniory typu sluţby domovy se zvláštním reţimem typu sluţby chráněné bydlení typu sluţby raná péče typu sluţby telefonická krizová pomoc typu sluţby tlumočnické sluţby typu sluţby azylové domy typu sluţby domy na půl cesty typu sluţby kontaktní centra typu sluţby krizová pomoc typu sluţby krizová pomoc typu sluţby nízkoprahová denní centra typu sluţby nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ typu sluţby noclehárny 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 8,76 0,00 3,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 977,0 0,00 5,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 5,68 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,3 48,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 093,00 0,00 469,0 0,00 0,00 0,00 345,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00 0,00 5

16 4. kapitola Nabízené sluţby děti, mládeţ a rodina dlouhodobě duševně nemocní mentálně postiţení osoby ohroţené drogou osoby ohroţené sociálním vyloučením senioři sociální krize zdravotně postiţení typu sluţby intervenční centra typu sluţby intervenční centra typu sluţby sluţby následné péče typu sluţby sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi typu sluţby sociálně aktivizační sluţby pro seniory a osoby se zdravotním postiţením typu sluţby sociálně terapeutické dílny typu sluţby terapeutické komunity typu sluţby terénní programy typu sluţby sociální rehabilitace typu sluţby sociální rehabilitace typu sluţby agentura práce typu sluţby zaměstnávání osob se zdravotním postiţením typu sluţby rodinná, mateřská centra typu sluţby svépomocné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393,00 0,00 0,00 0,00 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,86 0,00 0,00 0,00 05,30 6,75 407,09 0,00 84,8,00 0,00 0,00 0,00 0,00,7 0,00 0,00 0,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,60 0,00 0,00 997,08 809,3 0,00 8,00 0,00 38,00 399,80 40,70 0,00 4,00 0,00 4,00 30,50 0,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 39,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,75 0,00 4,8 9,55 0,00 0,00 0,00 0,00 04, ,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 6

17 4. kapitola Nabízené sluţby děti, mládeţ a rodina dlouhodobě duševně nemocní mentálně postiţení osoby ohroţené drogou osoby ohroţené sociálním vyloučením senioři sociální krize zdravotně postiţení typu sluţby ubytování typu sluţby Ostatní sluţby Počet klientů ve věkové skupině - Adolescenti (5-9) Počet klientů ve věkové skupině - Mladí (0-6) Počet klientů ve věkové skupině - Produktivní věk (7-65) Počet klientů ve věkové skupině - Předškolní věk (0-5) Počet klientů ve věkové skupině - Senioři nad 85 let (více jak 85) Počet klientů ve věkové skupině - Senioři (55-84) Počet klientů ve věkové skupině - Školní (6-4) Počet klientů podle pohlaví - muţi 3,5 0,00 0,00 9,00 0,00 6,50 39,00 6,5 737,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 544,88 5,0 8,0 38,39 66,65 0,6 5,89 5,85 54,4 59,5 68,8 4,9 5,94,05 075,45 58,4 09, 836,95 68,0 455,7 005,5 37, ,7 3,35 474,3 0,00 5,3 0,00 6,40 0,65 3,90 99,63 0,6 50,44 0,83 0,00 0,00 6,3 38,97 30,67 8,66 5,8 7,65 0,00 6,0 777,6 09,77 5,30 04,37 0,00 49,58 538,0 56,7 0,33 7,8 30,8 40,09 586,48 54,87 90,77 693,6 04,96 639,67 7,38 Nabízené sluţby Počet klientů podle pohlaví - ţeny Finanční prostředky - investiční Finanční prostředky - provozní děti, mládeţ a rodina dlouhodobě duševně nemocní mentálně postiţení osoby ohroţené drogou 3 50,56 78,34 73,6 56,54 0, , ,00 0, , , , ,80 Nabízené sluţby Počet klientů podle pohlaví - ţeny Finanční prostředky - investiční Finanční prostředky - provozní Finanční prostředky - celkem osoby ohroţené sociálním vyloučením senioři sociální krize zdravotně postiţení 443,55 308, ,30 99,46 0, ,00 0, , , , , , , , , ,96 7

18 4. kapitola Spektrum nabízených sluţeb ve všech cílových skupinách za rok 009 Přehled nabízených služeb Počet uživatelů jednotlivé služby ze všech cílových skupin Počet zařízení, která danou službu nabízejí Nabízené sluţby počet uţivatelů počet zařízení 03 - odborné sociální poradenství 4 77,00, osobní asistence 35,00, pečovatelská sluţba 685,00, tísňová péče 5,00, průvodcovské a předčitatelské sluţby 4,00, podpora samostatného bydlení,00,00 - odlehčovací sluţby 4,00 3,00 - odlehčovací sluţby,00, centra denních sluţeb,00, denní stacionáře 59,00 3, týdenní stacionáře 8,00, domovy pro osoby se zdravotním postiţením 48,00 6,00 - domovy pro seniory 003,00 8, domovy se zvláštním reţimem 65,00, chráněné bydlení,00, raná péče 43,00, telefonická krizová pomoc 884,00, tlumočnické sluţby 45,00, azylové domy 5,00, domy na půl cesty 3,00, kontaktní centra 55,00, krizová pomoc 559,00, krizová pomoc 88,00, nízkoprahová denní centra 093,00, nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ 85,00 5, noclehárny 57,00, intervenční centra 47,00, intervenční centra,00, sluţby následné péče 5,00, sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi 47,00 5, sociálně aktivizační sluţby pro seniory a osoby se zdravotním postiţením 595,00 6, sociálně terapeutické dílny 87,00,00 8

19 4. kapitola Nabízené sluţby počet uživatelů počet zařízení 43 - terapeutické komunity 39,00, terénní programy 3 5,00 5, sociální rehabilitace 64,00 3, sociální rehabilitace 63,00, agentura práce 57,00, zaměstnávání osob se zdravotním postiţením 66,00, rodinná, mateřská centra 540,00 5, svépomocné aktivity 370,00 3, ubytování 74,00, Ostatní sluţby 3 6,00 6,00 Celkem 4 04,00 30,00 Nejvíce byla v roce 009 využita služba odborné sociální poradenství (4 77 uživatelů, tuto službu poskytuje také největší počet zařízení celkem ) a terénní programy (3 5 uživatelů, službu poskytuje 5 zařízení). Poznámka: Dle zákona o sociálních službách č.08/007 Sb, 37 odst. Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb ; poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni tuto činnost zajistit. 9

20 Základní data jednotlivých oblastí sociální pomoci 4. kapitola Počty uživatelů v jednotlivých cílových skupinách Procentuální poměr zastoupení klientů v jednotlivých cílových skupinách Počet poskytovatelů působících v jednotlivých cílových skupinách Počet zařízení působících v jednotlivých cílových skupinách - jedno zařízení může působit ve více cílových skupinách Rozložení finančních prostředků ve všech cílových skupinách s členěním na celkové prostředky a prostředky z rozpočtu města Ústí nad Labem Počty zaměstnanců ve všech oblastech sociální pomoci s členěním na počet osob a úvazků Cílová skupina Počet uţivatelů celkem Procent. zastoupení klientů Počet poskytovatelů celkem Počet zařízení celkem Finanční prostředky Finanční prostředky z rozpočtu UnL Celkem Kč % Celkem Kč % děti, mládeţ a rodina osoby ohroţené drogou 5 903,65 3,9 8,00 4, ,55 4, ,00 4,35 463,3 5,93 3,00 5, ,80, ,00,7 senioři 3 333,75 3,5 4,00 4, ,08 5, , 66,49 mentálně postiţení dlouhodobě duševně nemocní zdravotně postiţení 38,49,33 8,00, ,86 4, ,00,5 367,8 5,54 0,00, ,70 4, ,36 4, ,84 3,48 3,00 5, ,96 3, ,53 7,3 sociální krize 5 88,97 3,58 0,00 5, ,8 5, ,00 9,4 osoby ohroţené sociálním vyloučením 3 37,7,7 9,00, ,4, ,00 3,89 Celkem 4 680,00 00,00 95,00 8, ,00 00, ,00 00,00 Cílová skupina Počet personálu počet osob % počet úvazků % děti, mládeţ a rodina 5,85,57 50,64 5,63 osoby ohroţené drogou 39,8,98 4,44,6 senioři 550,33 4,9 499,8 55,54 mentálně postiţení 49,96,4 0,4,37 dlouhodobě duševně nemocní 77,83 5,93 33,76 3,76 zdravotně postiţení 49,38,38 06,5,85 sociální krize 8,53 9,79 67,0 7,48 osoby ohroţené sociálním vyloučením 65,94 5,0 4,86,77 Celkem 33,00 00,00 898,8 00,00 0

21 Informace o organizování poskytovaných sluţeb 4. kapitola Způsob organizace poskytovaných služeb v roce 009 Typ organizace péče počet zařízení % z celkového počtu zařízení ve spolupráci s klienty zpracováváme individuální plány péče 7,00 84,7 spolupracujeme s rodinou klienta 45,00 5,94 systematicky spolupracujeme a sdílíme informace s jinými poskytovateli 36,00 4,35 Poznámka: Jedna organizace může využít více typů organizace péče. Potřeby uţivatelů sociálních sluţeb ve všech cílových skupinách Nejčastěji zjištěné a uspokojené potřeby - uvedeno v procentech (kolik z dotázaných poskytovatelů označilo tuto potřebu) U každé cílové potřeby jsou sledována dvě kritéria - zda byla u klientů zjištěna daná potřeba a také zda je poskytovatel schopen tuto potřebu uspokojit děti, mládeţ a rodina osoby ohroţené drogou Potřeba / Cílová skupina Zjistili jsme tuto potřebu Jsme schopni uspokojit Zjistili jsme tuto potřebu Jsme schopni uspokojit Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Poskytování informací 6,67 % 83,33 % 6,67 % 83,33 % 0,00 % 00,00 % 0,00 % 80,00 % Hospodaření s finančními prostředky 79,7 % 0,83 % 83,33 % 6,67 % 0,00 % 00,00 % 60,00 % 40,00 % Aktivní náplň volného času 9,7 % 70,83 % 9,7 % 70,83 % 0,00 % 80,00 % 60,00 % 40,00 % Péče o osobu 83,33 % 6,67 % 83,33 % 6,67 % 60,00 % 40,00 % 80,00 % 0,00 % Pomoc v domácnosti 95,83 % 4,7 % 9,67 % 8,33 % 80,00 % 0,00 % 00,00 % 0,00 % Bydlení a ubytování 87,50 %,50 % 87,50 %,50 % 0,00 % 80,00 % 60,00 % 40,00 % Stravování 00,00 % 0,00 % 00,00 % 0,00 % 40,00 % 60,00 % 80,00 % 0,00 % Vzdělávání a rekvalifikace 66,67 % 33,33 % 66,67 % 33,33 % 80,00 % 0,00 % 00,00 % 0,00 % Zaměstnání s podporou a pomocí 95,83 % 4,7 % 95,83 % 4,7 % 80,00 % 0,00 % 00,00 % 0,00 % Zaměstnání 87,50 %,50 % 87,50 %,50 % 40,00 % 60,00 % 80,00 % 0,00 % Doprovázení, předčítání, tlumočení, orientace v prostředí 9,67 % 8,33 % 9,67 % 8,33 % 60,00 % 40,00 % 60,00 % 40,00 % Psychická podpora 45,83 % 54,7 % 45,83 % 54,7 % 0,00 % 00,00 % 0,00 % 00,00 % Řešení vztahů a konfliktů 45,83 % 54,7 % 4,67 % 58,33 % 0,00 % 00,00 % 0,00 % 00,00 % Bezpečí před násilím 75,00 % 5,00 % 75,00 % 5,00 % 00,00 % 0,00 % 00,00 % 0,00 % Jiná potřeba 58,33 % 4,67 % 58,33 % 4,67 % 40,00 % 60,00 % 40,00 % 60,00 %

22 4. kapitola senioři mentálně postiţení Potřeba / Cílová skupina Zjistili jsme tuto potřebu Jsme schopni uspokojit Zjistili jsme tuto potřebu Jsme schopni uspokojit Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Poskytování informací 7,4 % 9,86 % 7,4 % 9,86 % 0,00 % 00,00 % 8,33 % 9,67 % Hospodaření s fin. prostředky 35,7 % 64,9 % 35,7 % 64,9 % 33,33 % 66,67 % 33,33 % 66,67 % Aktivní náplň volného času 7,4 % 9,86 %,43 % 78,57 % 6,67 % 83,33 % 33,33 % 66,67 % Péče o osobu 7,4 % 9,86 % 7,4 % 9,86 % 6,67 % 83,33 % 5,00 % 75,00 % Pomoc v domácnosti 50,00 % 50,00 % 57,4 % 4,86 % 50,00 % 50,00 % 66,67 % 33,33 % Bydlení a ubytování,43 % 78,57 % 8,57 % 7,43 % 5,00 % 75,00 % 50,00 % 50,00 % Stravování 7,4 % 9,86 % 7,4 % 9,86 % 33,33 % 66,67 % 33,33 % 66,67 % Vzdělávání a rekvalifikace 85,7 % 4,9 % 85,7 % 4,9 % 4,67 % 58,33 % 4,67 % 58,33 % Zaměstnání s podporou a pomocí 9,86 % 7,4 % 9,86 % 7,4 % 50,00 % 50,00 % 58,33 % 4,67 % Zaměstnání 00,00 % 0,00 % 00,00 % 0,00 % 4,67 % 58,33 % 58,33 % 4,67 % Doprovázení, předčítání, tlumočení, orientace v prostředí,43 % 78,57 %,43 % 78,57 % 6,67 % 83,33 % 5,00 % 75,00 % Psychická podpora 7,4 % 9,86 % 7,4 % 9,86 % 8,33 % 9,67 % 8,33 % 9,67 % Řešení vztahů a konfliktů 4,9 % 85,7 % 4,9 % 85,7 % 6,67 % 83,33 % 6,67 % 83,33 % Bezpečí před násilím 8,57 % 7,43 % 35,7 % 64,9 % 50,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 % Jiná potřeba 50,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 % dlouhodobě duševně nemocní zdravotně postiţení Potřeba / Cílová skupina Zjistili jsme tuto potřebu Jsme schopni uspokojit Zjistili jsme tuto potřebu Jsme schopni uspokojit Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Poskytování informací 8,8 % 8,8 % 7,7 % 7,73 %,00 % 88,00 %,00 % 88,00 % Hospodaření s fin. prostředky 63,64 % 36,36 % 8,8 % 8,8 % 76,00 % 4,00 % 76,00 % 4,00 % Aktivní náplň volného času 45,45 % 54,55 % 54,55 % 45,45 % 36,00 % 64,00 % 48,00 % 5,00 % Péče o osobu 63,64 % 36,36 % 7,73 % 7,7 % 60,00 % 40,00 % 60,00 % 40,00 % Pomoc v domácnosti 63,64 % 36,36 % 7,73 % 7,7 % 7,00 % 8,00 % 76,00 % 4,00 % Bydlení a ubytování 54,55 % 45,45 % 7,73 % 7,7 % 7,00 % 8,00 % 76,00 % 4,00 % Stravování 54,55 % 45,45 % 7,73 % 7,7 % 68,00 % 3,00 % 68,00 % 3,00 % Vzdělávání a rekvalifikace 45,45 % 54,55 % 63,64 % 36,36 % 76,00 % 4,00 % 80,00 % 0,00 % Zaměstnání s podporou a pomocí 54,55 % 45,45 % 63,64 % 36,36 % 7,00 % 8,00 % 7,00 % 8,00 % Zaměstnání 54,55 % 45,45 % 63,64 % 36,36 % 76,00 % 4,00 % 76,00 % 4,00 % Doprovázení, předčítání, tlumočení, orientace v prostředí 7,73 % 7,7 % 8,8 % 8,8 % 64,00 % 36,00 % 64,00 % 36,00 % Psychická podpora 8,8 % 8,8 % 36,36 % 63,64 % 48,00 % 5,00 % 48,00 % 5,00 % Řešení vztahů a konfliktů 36,36 % 63,64 % 63,64 % 36,36 % 56,00 % 44,00 % 60,00 % 40,00 % Bezpečí před násilím 45,45 % 54,55 % 63,64 % 36,36 % 76,00 % 4,00 % 80,00 % 0,00 % Jiná potřeba 8,8 % 8,8 % 8,8 % 8,8 % 60,00 % 40,00 % 56,00 % 44,00 %

23 sociální krize 4. kapitola osoby ohroţené sociálním vyloučením Potřeba / Cílová skupina Zjistili jsme tuto potřebu Jsme schopni uspokojit Zjistili jsme tuto potřebu Jsme schopni uspokojit Ne Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano Poskytování informací 6,67 % 93,33 % 6,67 % 93,33 % 8,33 % 9,67 % 8,33 % 9,67 % Hospodaření s finančními prostředky 40,00 % 60,00 % 40,00 % 60,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 % Aktivní náplň volného času 73,33 % 6,67 % 73,33 % 6,67 % 58,33 % 4,67 % 66,67 % 33,33 % Péče o osobu 66,67 % 33,33 % 66,67 % 33,33 % 83,33 % 6,67 % 83,33 % 6,67 % Pomoc v domácnosti 80,00 % 0,00 % 86,67 % 3,33 % 9,67 % 8,33 % 9,67 % 8,33 % Bydlení a ubytování 40,00 % 60,00 % 46,67 % 53,33 % 58,33 % 4,67 % 66,67 % 33,33 % Stravování 73,33 % 6,67 % 73,33 % 6,67 % 00,00 % 0,00 % 00,00 % 0,00 % Vzdělávání a rekvalifikace 86,67 % 3,33 % 86,67 % 3,33 % 58,33 % 4,67 % 58,33 % 4,67 % Zaměstnání s podporou a pomocí 00,00 % 0,00 % 00,00 % 0,00 % 9,67 % 8,33 % 9,67 % 8,33 % Zaměstnání 66,67 % 33,33 % 86,67 % 3,33 % 58,33 % 4,67 % 66,67 % 33,33 % Doprovázení, předčítání, tlumočení, orientace v prostředí 80,00 % 0,00 % 80,00 % 0,00 % 66,67 % 33,33 % 66,67 % 33,33 % Psychická podpora 3,33 % 86,67 % 3,33 % 86,67 % 6,67 % 83,33 % 6,67 % 83,33 % Řešení vztahů a konfliktů 6,67 % 73,33 % 0,00 % 80,00 % 6,67 % 83,33 % 6,67 % 83,33 % Bezpečí před násilím 6,67 % 73,33 % 33,33 % 66,67 % 83,33 % 6,67 % 83,33 % 6,67 % Jiná potřeba 53,33 % 46,67 % 53,33 % 46,67 % 75,00 % 5,00 % 75,00 % 5,00 % Poznámka: zvýrazněny jsou potřeby, které označili dotázaní poskytovatelé 00%. 3

24 Počty klientů sociálních sluţeb 4. kapitola Počty klientů u jednotlivých organizací - poskytovatelů sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním Počty klientů celkem + procentuální poměr klientů u organizace vzhledem k celkovému počtu uživatelů za rok 009 Poměr mužů a žen + procentuální vyjádření Poskytovatelé jsou řazení abecedně a rozdělení podle kategorie zřizovatele - obce, státní instituce, jiní zřizovatelé Kategorie zařízení Zřizovatel celkem z toho počet % muţi % ţeny % Agentura Osmý den, o.s. 66,00 0,7 8,38 0,7 37,6 0,7 Centrum pro zdravotně postiţené Ústeckého kraje 83,00 3,37 349,44 3,3 48,56 3,4 CESPO, o.s. 73,00 0,70 86,50 0,8 86,50 0,6 Člověk v tísni, o.p.s. 79,00,3 46,55,39 3,45 0,94 DEMOSTHENES - centrum komplexní péče 300,00, 0,00,4 80,00,7 Dobrovolnické centrum, o.s. 69,00 0,68 93,5 0,89 75,75 0,54 DRAK - Sdruţení pro primární prevenci infekce HIV/AIDS a drogové závislosti 56,00 0,38 8,00,7 8,00 9,05 Dům křesťanské pomoci Bethel 3,00 0,0 0,99 0,0,0 0,0 Fokus Ústí nad Labem 3,00,30 66,0,58 54,80,09 HELIAS Ústí nad Labem, o.p.s.,00 0,05 9,00 0,09 3,00 0,0 Jiní zřizovatelé Hospic sv.štěpána, občanské sdruţení,00 0,09,97 0, 9,03 0,06 Hrajte si u nás 00,00 0,4 50,00 0,47 50,00 0,35 Jurta, o.s. 3,00 0,09 3,80 0,3 9,0 0,07 Karko, výrobní druţstvo nevidomých 80,00 0,73 85,40 0,8 94,60 0,67 Kheroro, o.s. 0,00 0,89 77,00 0,73 43,00,0 Mateřská škola speciální, Demosthenes, o.p.s. 36,00 0,5 8,00 0,7 8,00 0,3 Občanské sdruţení - DRUG-OUT Klub 095,00 4,44 86,69 7,85 68,3,90 Občanské sdruţení Kolumbus 54,00 0,6 49,8 0,47 04,7 0,74 Občanské sdruţení Poradna pro mezilidské vztahy centrum pro terapii, psychol. a soc. poradenství 470,00,90 7,50, 35,50,49 Oberig, o.s. 306,00,4,40,6 83,60,30 Oblastní charita Ústí nad Labem 3 055,00,38 0,,59 834,88,97 Oblastní spolek Českého červeného kříţe 800,00 3,4 560,00 5,3 40,00,70 4

25 4. kapitola Kategorie zařízení Zřizovatel celkem z toho počet % muţi % ţeny % Opora, o.s. 877,00 3,55 306,95,9 570,05 4,03 O.s. ONŢ - Pomoc a poradenství pro ţeny a dívky 4,00 0,58,84 0,03 39,6 0,98 Poradna pro integraci 30,00,30 4,00,3 96,00 0,68 Rodinné centrum Slunečník 334,00,35 33,40 0,3 300,60, Roska Ústí nad Labem, region. organizace Unie Roska v ČR 50,00 0,0 6,50 0,06 43,50 0,3 SELF HELP Ústí nad Labem 300,00, 50,00,4 50,00,06 Senior, o.s.,00 0,09 3,96 0,04 8,04 0,3 Slunečnice, o.s. 6,00 0,0 0,60 0,0 5,40 0,04 Sociální agentura, o.s., Ústí nad Labem 474,00,9 75,38,67 98,6, Spirála, o.s ,00 5,59 39,05 3, 455,95 7,36 Jiní zřizovatelé Společnost pro podporu lidí s mentálním postiţením v České republice o.s. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, zákl. org. nedoslýchavých v Ústí n.l. Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR okr. výbor Ústí n.l. Svaz tělesně postiţených v České republice, o.s.,okr. organizace 8,00 0,33 49,0 0,47 3,80 0,3 300,00, 96,00 0,9 04,00,44 70,00 0,8 0,50 0,0 59,50 0,4 546,00, 4,66,09 43,34 3,05 Tyflocentrum Ústí nad Labem, o.p.s. 48,00,00 99,0 0,94 48,80,05 Tyfloservis, o.p.s.,00 0,90 88,80 0,84 33,0 0,94 Ústecký Arcus 77,00 0,3 0,77 0,0 76,3 0,54 VIDA 73,00 0,70 70,93 0,67 0,07 0,7 YMCA v Ústí nad Labem 64,00 6,58 940,40 8,93 683,60 4,83 Celkem 0 89,00 84, ,6 87,36 69,39 8,63 Krajské instituce Domovy pro osoby se zdravotním postiţením Ústí nad Labem, příspěvková organizace 50,00 0,6 50,56 0,48 99,44 0,70 Celkem 50,00 0,6 50,56 0,48 99,44 0,70 5

26 4. kapitola Kategorie zařízení Zřizovatel celkem z toho počet % muţi % ţeny % Domov pro seniory Bukov, p.o. 98,00 0,40 3,34 0,3 65,66 0,46 Domov pro seniory Dobětice, p.o. 06,00 0,83 43,6 0,4 6,74,5 Domov pro seniory Chlumec, p.o. 9,00 0,37 36,40 0,35 54,60 0,39 Domov pro seniory Krásné Březno, p.o. 76,00 0,7 63,36 0,60,64 0,80 Obce Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p.o. 0,00 0,89 55,50 0,53 64,50,6 Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 96,00 0,79 39,0 0,37 56,80, Domov pro seniory Velké Březno, p.o 38,00 0,56 7,60 0,6 0,40 0,78 Jesle města Ústí nad Labem, p.o. 554,00,4 77,00,63 77,00,96 Pečovatelská sluţba Ústí nad Labem, p.o. 457,00 5,90 407,96 3,87 049,04 7,4 Celkem 3 36,00,7 98,6 9,33 53,38 5, Sdruţení Romano jasnica 80,00 0,73 90,00 0,85 90,00 0,64 Státní instituce SK BARKAS o.s. 00,00 0,4 65,00 0,6 35,00 0,5 WHITE LIGHT I. 3,00 0,90 43,04,36 79,96 0,57 Celkem 503,00,04 98,04,83 04,96,45 Celkem 4 680,00 00, ,83 00, ,7 00,00 6

27 4. kapitola Počty klientů sociálních sluţeb a sluţeb blízkých sluţbám sociálním v roce 009 Celkový počet uživatelů sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním Počet uživatelů sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním v jednotlivých věkových skupinách Poměr mužů a žen v celkovém součtu uživatelů i u jednotlivých skupin + procentuální vyjádření Věková skupina celkem z toho počet % muţi % ţeny % Předškolní věk (0-5) 690, 0,90 938,9 8,9 75,0,38 Školní (6-4) 3 5,,77 549,3 4,7 60,87,33 Adolescenti (5-9) 738, 7,04 99,35 9,4 746,78 5,8 Mladí (0-6) 493,34 0,0 369,05 3,00 4,9 7,95 Produktivní věk (7-65) 9 346,35 37, , 38, ,3 37,43 Senioři (55-84) 3 777,55 5,3 74,47,5 603,09 8,40 Senioři nad 85 let (více jak 85) 48,40 6,0 456,59 4,34 05,8 7,5 Celkem 4 680,00 00, ,83 00, ,7 00,00 Poznámka: některé organizace mají registrovanou věkovou strukturu cílové skupiny mladší senioři již od 55 let, jedná se o plně invalidní seniory umístěné v DS. Počty klientů sociálních sluţeb a sluţeb blízkých sluţbám sociálním za jednotlivé cílové skupiny Celkové počty uživatelů Procentuální poměr mužů a žen - celkově Procentuální poměr mužů a žen u jednotlivých cílových skupin Cílová skupina celkem z toho počet % muţi % ţeny % děti, mládeţ a rodina 5 903,65 3,9 40,09, ,56 4,75 dlouhodobě duševně nemocní 367,8 5,54 586,48 5,57 78,34 5,5 mentálně postiţení 38,49,33 54,87,47 73,6,3 osoby ohroţené drogou 463,3 5,93 90,77 8,56 56,54 3,97 osoby ohroţené sociálním vyloučením 3 37,7,7 693,6 6,08 443,55 0,0 senioři 3 333,75 3,5 04,96 9,73 308,79 6,3 sociální krize 5 88,97 3,58 639,67 5, ,30,47 zdravotně postiţení 3 36,84 3,48 7,38 0,7 99,46 5,54 Celkem 4 680,00 00, ,83 00, ,7 00,00 Nejvíce početně zastoupená cílová skupina uživatelů sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním byla v roce 009 skupina Děti, mládež a rodina s celkovým počtem 5 903,65 uživatelů, což činí cca 4% z celkového počtu uživatelů. 7

28 4. kapitola Věková struktura uţivatelů sociálních sluţeb a sluţeb blízkých sluţbám sociálním Věková struktura klientů u jednotlivých cílových skupin Procentuální podíl počtu klientů u jednotlivých skupin - uvedeno v procentech Počty klientů v jednotlivých věkových skupinách Předškolní věk (0-5) Školní věk (6-4) Adolescenti (5-9) Mladí (0 6) Produktivní věk (7-65) Senioři (55-84) Senioři nad 85 let Poznámka: některé organizace nají registrovanou věkovou strukturu cílové skupiny mladší senioři již od 55 let, jedná se o plně invalidní důchodce umístěné v DPS. celkem z toho Cílová skupina počet % Předškolní věk (0-5) % Školní (6-4) % Adolescenti (5-9) % Mladí (0-6) % Produktivní věk (7-65) % Senioři (55-84) % Senioři nad 85 let (více jak 85) % děti, mládeţ a rodina 5 903,65 3,9 9,97 38, 3,35,74,87 0,76 0,0 dlouhodobě duševně nemocní 367,8 5,54 0,00 0,00 0,9 0,4 8,95 5,7 3,40 mentálně postiţení 38,49,33 0,0,57,6,76,80 0,0 0,06 osoby ohroţené drogou osoby ohroţené sociálním vyloučením 463,3 5,93 0,00 7,07 8,89 5,66 4,88 0,00 0, ,7,7 0,4 39,87 36,05 9,06 0,76 0,43 0,00 senioři 3 333,75 3,5 0,0 0,0 0,0 0,88 3,98 47,05 78,33 sociální krize 5 88,97 3,58 0,4,9 8,74 43,3 45,65 5,55,63 zdravotně postiţení 3 36,84 3,48 7,4 0,98 3,04 6,35, 40,30 5,56 Celkem 4 680,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 8

29 4. kapitola Profesní sloţení personálu ve všech oblastech sociální pomoci za rok 009 Počty dobrovolného personálu v sociální sféře - počty fyzických osob, počty úvazků Počty odborného personálu v sociální sféře - počty fyzických osob, počty úvazků Počty provozního personálu v sociální sféře - počty fyzických osob, počty úvazků Procentuální zastoupení jednotlivých profesí v sociální sféře Druh profese Profese stálí pracovníci externisté Osob % Úvazek % Osob % Úvazek % dobrovolný personál ostatní dobrovolný personál 9,00 8,40,50,65 77,00 35,3 5,50 3,07 lékař I. atestace,00 0,09 0,0 0,0,00 0,46,00,07 sanitář(ka) 39,00 3,56 39,00 4,59 0,00 0,00 0,00 0,00 ošetřovatel(ka) 6,00 0,55 5,50 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 zdravotní sestra 66,00 6,03 6,54 7,35,00 0,46,00,07 vychovatel(ka),00,0,00,9 0,00 0,00 0,00 0,00 speciální pedagog,00,00 5,80 0,68,00 0,46 0,0 0, pedagog 9,00 0,8 3,00 0,35,00 0,46,00,07 klinický psycholog 0,00 0,00 0,00 0,00,00 0,46,00,07 jednooborový psycholog,00 0,09,00 0, 3,00,38,0,48 odborný personál lékař II. atestace,00 0,8,00 0,,00 0,46,00,07 ostatní odborný personál 9,00,65 9,35,8 7,00,39,50 5,7 terénní pracovník 9,00 0,8 6,70 0,79 7,00 3, 0,65,34 rehabilitační pracovník 6,00 0,55 6,00 0,7,00 0,46,00,07 socioterapeut 0,00 0,9 0,00,8 0,00 0,00 0,00 0,00 pracovní terapeut,00 0,8,50 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 sociální pracovník 99,00 9,04 8,47 9,58 68,00 3,9 3,33 7,58 pečovatel(ka),00,05 98,8,54 0,00 0,00 0,00 0,00 pracovník sociální péče 67,00 6, 6,50 7,3 4,00 6,4 0,75,55 zdravotní asistent,00 0,8,00 0,4 0,00 0,00 0,00 0,00 9

30 4. kapitola Druh profese Profese stálí pracovníci Osob % Úvaze k externisté % Osob % Úvaze k % fyzioterapeut 3,00 0,7,75 0,3 0,00 0,00 0,00 0,00 odborný personál ergoterapeut,00 0,8,00 0,4 0,00 0,00 0,00 0,00 pracovník v sociálních sluţbách 30,00,74 9,00 3,4 6,00,75 4,07 8,4 pracovník přímé obsluţné péče 5,00 4,75 5,00 6,,00 0,9,00 4,4 ostatní provozní personál 3,00 0,3 96,60,36 0,00 0,00 0,00 0,00 provozní personál stravovací personál 77,00 7,03 73,75 8,67,00 0,46,00,07 pomocný personál 48,00 4,38 40,0 4,73,00 0,46 0,0 0,4 administrativní pracovník 7,00 6,58 55,0 6,47 4,00,83 0,83,7 management zařízení 4,00 0,4 6,04 7,8,00 0,46 0,0 0,4 Celkem 095,00 00,00 850,49 00,00 8,00 00,00 48,33 00,00 Druh profese Profese celkem Osob % Úvazek % dobrovolný personál ostatní dobrovolný personál 69,00,87 38,00 4,3 lékař I. atestace,00 0,5,0 0, sanitář(ka) 39,00,97 39,00 4,34 ošetřovatel(ka) 6,00 0,46 5,50 0,6 zdravotní sestra 67,00 5,0 63,54 7,07 vychovatel(ka),00 0,9,00, speciální pedagog,00 0,9 5,90 0,66 pedagog 0,00 0,76 4,00 0,45 klinický psycholog,00 0,08,00 0, jednooborový psycholog 4,00 0,30,0 0,4 odborný personál lékař II. atestace 3,00 0,3,00 0, ostatní odborný personál 56,00 4,7,85,43 terénní pracovník 6,00, 7,35 0,8 rehabilitační pracovník 7,00 0,53 7,00 0,78 socioterapeut 0,00 0,76 0,00, pracovní terapeut,00 0,5,50 0,7 sociální pracovník 67,00,7 94,80 0,55 pečovatel(ka),00 9, 98,8 0,9 pracovník sociální péče 8,00 6,7 6,5 6,93 zdravotní asistent,00 0,5,00 0, 30

31 4. kapitola Druh profese Profese celkem Osob % Úvazek % fyzioterapeut 3,00 0,3,75 0,3 odborný personál ergoterapeut,00 0,5,00 0, pracovník v sociálních sluţbách 36,00,74 33,07 3,68 pracovník přímé obsluţné péče 54,00 4, 54,00 6,0 ostatní provozní personál 3,00 8,6 96,60 0,75 stravovací personál 78,00 5,94 74,75 8,3 provozní personál pomocný personál 49,00 3,73 40,40 4,49 administrativní pracovník 76,00 5,79 55,84 6, management zařízení 5,00 8,76 6,4 6,8 Celkem 33,00 00,00 898,8 00,00 Poznámka: tučně jsou označeny profese s procentuálním zastoupením osob vyšším než 0%. V roce 009 byl v rámci personálu nejvíce početně zastoupen dobrovolný personál (69 osob). V rámci odborného personálu byla v roce 009 nejvíce početně zastoupena profese: sociální pracovník (67 osob), pečovatelka ( osob) a pracovník sociální péče (8 osob). V rámci provozního personálu byla v roce 009 nejvíce početně zastoupena profese: management zařízení (5 osob). 3

32 4. kapitola Profesní sloţení personálu dle jednotlivých cílových skupin sociální pomoci za rok 009 Počty osob a úvazků podle druhu profese a cílové skupiny Odborný, provozní a dobrovolný personál v jednotlivých cílových skupinách Okres Ústí nad Labem (CZ047) Druh profese Profese Cílová skupina děti, mládeţ a rodina osoby ohroţené drogou senioři mentálně postiţení počty osob počty úvazků počty osob počty úvazků počty osob počty úvazků počty osob počty úvazků dobrovolný personál ostatní dobrovolný personál 5,60,00,40 0,00 6,80 6,80 5,00 0,00 lékař I. atestace 0,00 0,00 0,73 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 sanitář(ka) 0,00 0,00 0,00 0,00 6,0 6,0 0,00 0,00 ošetřovatel(ka) 0,00 0,00 0,00 0,00 4,76 4,3 0,00 0,00 zdravotní sestra 4,00,4 0,73 0,58 55,05 54,6 6,50 6,50 vychovatel(ka) 0,40 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50 7,75 speciální pedagog 5,50,0,00,00 0,00 0,00,00 0,0 pedagog 7,0,60 0,30 0,5 0,00 0,00,00,00 klinický psycholog odborný personál jednooborový psycholog lékař II. atestace 0,00 0,00 0,00 0,00,60 0,80 0,00 0,00 ostatní odborný personál 3,00 5,85 4,38 0,73 8,7 3,95 0,00 0,00 terénní pracovník,80 0,74,70 4,68 0,00 0,00 0,00 0,00 rehabilitační pracovník 0,00 0,00 0,00 0,00 4,8 4,8 0,00 0,00 socioterapeut 0,00 0,00 0,73 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 pracovní terapeut 0,00 0,00,00,50 0,00 0,00 0,00 0,00 sociální pracovník 3,70 9,88 3,73 3,58,89 0,9,4 0,50 pečovatel(ka) 0,00 0,00 0,00 0,00 3,57 4,77 0,00 0,00 pracovník sociální péče 0,00 0,00 0,00 0,00 8,35 7,35 35,6,37 zdravotní asistent 0,00 0,00 0,00 0,00,00,00 0,00 0,00 fyzioterapeut 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00,75 0,00 0,00 odborný personál ergoterapeut 0,00 0,00 0,00 0,00,00,00,00,00 prac. v sociálních sluţbách,60,60,00,00 6,00 5,50 5,00 3,7 prac. přímé obsluţné péče 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 39,00 8,00 8,00 ostatní provozní personál 6,55 4,75 0,73 0,9 88,63 78,09 6,50 4,80 provozní personál stravovací personál 0,00 0,00 0,00 0,00 70,40 67,67 0,00 9,75 pomocný personál 8,00 5,70 0,00 0,00,80 0,40 3,85 3,60 administrativní pracovník 5,30 3,3 0,00 0,00 34,76 33,08 7,8 6,6 management zařízení 0,00 0,00 9,83 3,65 4,43 6,64 8,39 7,44 Celkem 50,65 50,6 49,6 8,97 66,33 574,93 49,96 0,4 3

33 4. kapitola Okres Ústí nad Labem (CZ047) Druh profese Profese Cílová skupina dlouhodobě duševně nemocní zdravotně postiţení sociální krize osoby ohroţené sociálním vyloučením počty osob počty úvazků počty osob počty úvazků počty osob počty úvazků počty osob počty úvazků dobrovolný personál ostatní dobrovolný personál,00 0,00 7,0 4,0 5,00 5,00 9,00 0,00 lékař I. atestace 0,00 0,00,00,00 0,00 0,00 0,7 0,03 sanitář(ka) 0,00 0,00,80,80 0,00 0,00 0,00 0,00 ošetřovatel(ka) 0,00 0,00 0,4 0,8,00,00 0,00 0,00 zdravotní sestra 0,00 0,00 4,45 4,39,00,00 0,7 0, vychovatel(ka) 0,00 0,00,50,5 0,00 0,00,60,60 speciální pedagog 0,00 0,00 3,50,60 0,00 0,00 0,00 0,00 pedagog 0,00 0,00,00,00 0,00 0,00 0,50 0,5 klinický psycholog 0,00 0,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odborný personál jednooborový psycholog 0,00 0,00,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lékař II. atestace 0,00 0,00,40,0 0,00 0,00 0,00 0,00 ostatní odborný personál,80,70 7,68 4,70 5,5, 3,6,7 terénní pracovník,00 0,70 0,00 0,00 0,04 0,00 0,46 9,3 rehabilitační pracovník 0,00 0,00,8,8 0,00 0,00 0,00 0,00 socioterapeut 8,8 8,8 0,8 0,8 0,00 0,00 0,7 0,7 pracovní terapeut sociální pracovník 33,9 7,8 5,67 3,8 54,56,0, 8,40 pečovatel(ka),34,88 9,64 6,,45 0,3 0,00 0,00 pracovník sociální péče 0,00 0,00 6,03 6,03,00 6,50 0,00 0,00 zdravotní asistent fyzioterapeut odborný personál ergoterapeut pracovník v sociálních sluţbách 0,00 0,00 9,00 8,30,00,00 0,40 0,40 pracovník přímé obsluţné péče 0,00 0,00 5,00 5,00,00,00 0,00 0,00 ostatní provozní personál,6,04,4 9,9,65,60 0,7 0, provozní personál stravovací personál 0,00 0,00 4,60 4,33,00,00 0,00 0,00 pomocný personál,78,05 5,57 5,46 6,00,70,00 0,50 administrativní pracovník 0,0 3,9,85 8,96 4,6,8 4,64,6 management zařízení,90 5,38 3,48 0,35 6,5 5,35 5,45 6,4 Celkem 77,83 33,76 49,38 06,5 3,73 65,68 79,86 3, Poznámka: všechny údaje zadávané poskytovateli do systému RISK jsou vztahovány k cílovým skupinám, proto i počty fyzických osob personálu mohou vycházet na desetinná čísla, neboť se jedná o poměrný přepočet na základě procentuálního poměru všech cílových skupin, kterým organizace poskytuje služby. 33

34 5. kapitola 5. kapitola Údaje za jednotlivé oblasti sociální pomoci v roce 009 Základní údaje o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální sluţby a sluţby blízké sluţbám sociálním v oblasti Děti, mládeţ a rodina Tabulka obsahuje výčet zařízení, která poskytují služby této cílové skupině, v druhém sloupci je procentuálně vyjádřen podíl všech klientů zařízení na této cílové skupině. V této oblasti sociální pomoci poskytuje služby celkem 4 zařízení. Název zařízení % Baby Club Hrajte si u nás 00% BROUČCI - mateřské centrum YMCA 00% Centrum pro rodinu Archa Oblastní Charita Ústí nad Labem 00% Centrum sluţeb pro rodinu Světluška Oblastní Charita Ústí nad Labem 00% DRAK - Sdruţení pro primární prevenci infekce HIV/AIDS a drogové závislosti 0% Dům na půli cesty v Litoměřicích - DKP-Bethel 00% Jesle města Ústí n.l. - Centrum pro matku a dítě * 00% Karko, výrobní druţstvo nevidomých - ubytovací sluţby pro zdravotně postiţené 5% Kheroro, o.s. 00% Mateřská škola speciální, Demosthenes, o.p.s. 50% Multikulturní prostor YMCA - Lezecké a zábavné centrum 00% Nízkoprahový klub Nový svět - Člověk v tísni, o.p.s. 00% Nízkoprahový klub Tykadlo Oblastní Charita Ústí nad Labem 60% OBERIG - Informační a vzdělávací středisko pro cizince *Slovanský dům* 30% ORION - nízkoprahový klub YMCA 00% Pečovatelská sluţba Ústí nad Labem, p.o. * 0% POHÁDKA - mateřské centrum YMCA 00% Poradna pro mezilidské vztahy 0% Rodinné centrum Slunečník 00% Sdruţení Romano jasnica - Poradenské informační centrum Trmice 0% SK BARKAS o.s. 00% Sociálně aktivizační sluţba pro rodiny s dětmi - Dobrovolnické centrum, o.s. 00% Spirála - Dítě - škola - společnost 00% Spirála, o. s. - Začít znovu - resocializační program pro mladistvé 00% Poznámka: * zařízení sociálních služeb zřízená městem. 34

35 5. kapitola Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální sluţby a sluţby blízké sluţbám sociálním v oblasti Děti, mládeţ a rodina Rozsah péče u cílových skupin Počty zaměstnanců v cílové skupině (stálí, externí, celkem) Význam sloupců "Veličina" pro různé typy služeb Typ Veličina Veličina Veličina 3 KAVY (kapacita - vyuţití) Kapacita Průměrná obsazenost Počet čekajících Objem péče KOHO (kontakt - hodiny) Počet případů (člověkohodiny) neuvádí se OSKI (osoby - kilometry) Počet přepravených osob Najeté kilometry neuvádí se Poznámka: KAVY jaká je kapacita lůžek kolik lůžek z kapacity bylo průměrně využito v daném období KOHO celkový počet setkání s klienty za dané období vyjádření setkání v hodinách - kolik celkem hodin bylo klientům věnováno během všech setkání v daném období děti, mládeţ a rodina Parametr / Cílová skupina Zařízení Nízkoprahový klub Nový svět - Člověk v tísni, o.p.s. Dům na půli cesty v Litoměřicích - DKP-Bethel Mateřská škola speciální, Demosthenes, o.p.s. DRAK - Sdruţení pro primární prevenci infekce HIV/AIDS a drogové závislosti Rozsah péče KAVY 0,00 0,00,00,00 8,00 8,00 0,00 0,00 Rozsah péče KOHO 895,00 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,0 50,00 Počet zaměstnanců - stálí 3,00,00 6,70 8,00 6,60 8,50 0,30 0,40 Počet zaměstnanců - externí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 8,0 Počet zaměstnanců - celkem 3,00,00 6,70 8,00 6,60 8,50 0,4 8,60 35

36 5. kapitola děti, mládeţ a rodina Parametr / Cílová skupina Zařízení Baby Club Jesle města Ústí n.l. - Centrum pro matku a dítě Karko, výrobní druţstvo nevidomých - ubytovací sluţby pro zdrav. postiţené Kheroro, o.s. Rozsah péče KAVY 0,00 0,00 0,00 0,00 3,5 3,5 0,00 0,00 Rozsah péče KOHO 000, , ,00 03,00 0,00 0,00 540,00 90,00 Počet zaměstnanců - stálí,00 0,00,3 7,00 0,05 0,05 0,00 5,00 Počet zaměstnanců - externí Počet zaměstnanců - celkem,00 0,00,3 7,00 0,05 0,05 0,00 5,00 děti, mládeţ a rodina Parametr / Cílová skupina Zařízení OBERIG - Informační a vzdělávací středisko pro cizince *Slovanský dům* - Sociální poradna Pečovatelská sluţba Ústí nad Labem, p.o. Poradna pro mezilidské vztahy Sdruţení Romano jasnica - Poradenské informační centrum Trmice Rozsah péče KAVY Rozsah péče KOHO 096,50 68,00 0,00 0,00 54,00 54,00 00,00 50,00 Počet zaměstnanců - stálí,05,50 0,00 0,00 0,0 0,0,30,60 Počet zaměstnanců - externí 0,09,0 0,00 0,00 0,8,00 0,00 0,00 Počet zaměstnanců - celkem,4,70 0,00 0,00 0,38,0,30,60 děti, mládeţ a rodina Parametr / Cílová skupina Zařízení Spirála - Dítě - škola - společnost POHÁDKA - mateřské centrum YMCA BROUČCI - mateřské centrum YMCA Nízkoprahový klub Orion Rozsah péče KAVY Rozsah péče KOHO 36,00 65,00 65,00 90,00 566,00 40, , ,00 Počet zaměstnanců - stálí 0,00 0,00,50 3,00,5 3,00,50 4,00 Počet zaměstnanců - externí 0,60 0,00 0,0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Počet zaměstnanců - celkem 0,60 0,00,70 4,00,5 3,00,50 4,00 36

37 5. kapitola děti, mládeţ a rodina Parametr / Cílová skupina Zařízení Multikulturní prostor YMCA - Lezecké a zábavné centrum Spirála, o. s. - Začít znovu - resocializační program pro mladistvé Centrum pro rodinu Archa Rodinné centrum Slunečník Rozsah péče KAVY Rozsah péče KOHO 94, ,00 508,00 54, ,00 500,00 96, ,00 Počet zaměstnanců - stálí,00,00 0,00 0,00 5,40 9,00 5,50 9,00 Počet zaměstnanců - externí 0,50 4,00 0,30 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Počet zaměstnanců - celkem,50 6,00 0,30 5,00 5,40 9,00 5,50 9,00 děti, mládeţ a rodina Parametr / Cílová skupina Zařízení Sociálně aktivizační sluţba pro rodiny s dětmi - Dobrovolnické centrum, o.s. Centrum sluţeb pro rodinu Světluška Nízkoprahový klub Tykadlo SK BARKAS o.s. Rozsah péče KAVY Rozsah péče KOHO 3 874, ,00 4, ,00 56,00 0,00 50,00 7,00 Počet zaměstnanců - stálí 4,80 5,00,00 8,00 0,78,0,00,00 Počet zaměstnanců - externí 0,0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30,00 Počet zaměstnanců - celkem 4,90 6,00,00 8,00 0,78,0,30,00 37

38 Nízkoprahový klub Nový svět - Člověk v tísni, o.p.s. Dům na půli cesty v Litoměřicích - DKP-Bethel Mateřská škola speciální, Demosthenes, o.p.s. DRAK - Sdruţení pro primární prevenci infekce HIV/AIDS a drogové závislosti Baby Club Jesle města Ústí n.l. - Centrum pro matku a dítě Karko, výrobní druţstvo nevidomých - ubytovací sluţby pro zdravotně postiţené Kheroro, o.s. 5. kapitola Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální sluţby a sluţby blízké sluţbám sociálním v oblasti Děti, mládeţ a rodina Počet zařízení u cílových skupin u jednotlivých typů služeb Počet klientů v jednotlivých věkových skupinách Počet klientů podle pohlaví Finanční prostředky v cílové skupině (investiční, provozní, celkem) Poznámka: unicitní klient = jedinečná osoba, neopakující se klient (bez ohledu na počet kontaktů) děti, mládeţ a rodina Parametr / Cílová skupina Zařízení Počet zařízení,00,00,00,00,00,00,00,00 typu sluţby odborné sociální poradenství typu sluţby pečovatelská sluţba typu sluţby tísňová péče typu sluţby denní stacionáře typu sluţby domy na půl cesty typu sluţby nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ typu sluţby sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi typu sluţby terénní programy typu sluţby sociální rehabilitace typu sluţby rodinná, mateřská centra typu sluţby ubytování 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,5 0,00 38

39 Nízkoprahový klub Nový svět - Člověk v tísni, o.p.s. Dům na půli cesty v Litoměřicích - DKP-Bethel Mateřská škola speciální, Demosthenes, o.p.s. DRAK - Sdruţení pro primární prevenci infekce HIV/AIDS a drogové závislosti Baby Club Jesle města Ústí n.l. - Centrum pro matku a dítě Karko, výrobní druţstvo nevidomých - ubytovací sluţby pro zdravotně postiţené Kheroro, o.s. 5. kapitola děti, mládeţ a rodina Parametr / Cílová skupina Zařízení typu sluţby Ostatní sluţby Počet klientů ve věkové skupině - Adolescenti (5-9) Počet klientů ve věkové skupině - Mladí (0-6) Počet klientů ve věkové skupině - Produktivní věk (7-65) Počet klientů ve věkové skupině - Předškolní věk (0-5) Počet klientů ve věkové skupině - Senioři nad 85 let (více jak 85) Počet klientů ve věkové skupině - Senioři (55-84) Počet klientů ve věkové skupině - Školní (6-4) Počet klientů podle pohlaví - muţi Počet klientů podle pohlaví - ţeny Finanční prostředky - investiční Finanční prostředky - provozní Finanční prostředky - celkem 9, 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00 0,3 0,00,8 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,9 0,00 0,00 0,00 0,00 5,4 0,00 0,00,63 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 00,00 554,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,00 0,60 0,00 0,00 358,68 0,00 0,00 0,6 0,00 85,50 0,99 9,00 56,0 50,00 77,00,63 77,00 8,50,0 9,00 56,0 50,00 77,00,63 43, , , ,0 8 75, ,5 6 00, , , ,0 8 75, ,5 6 00,00 39

40 OBERIG - Informační a vzdělávací středisko pro cizince *Slovanský dům* - Sociální poradna Pečovatelská sluţba Ústí nad Labem, p.o. Poradna pro mezilidské vztahy Sdruţení Romano jasnica - Poradenské informační centrum Trmice Spirála - Dítě - škola - společnost POHÁDKA - mateřské centrum YMCA BROUČCI - mateřské centrum YMCA Nízkoprahový klub Orion 5. kapitola děti, mládeţ a rodina Parametr / Cílová skupina Zařízení Počet zařízení,00,00,00,00,00,00,00,00 typu sluţby odborné sociální poradenství typu sluţby pečovatelská sluţba typu sluţby tísňová péče typu sluţby denní stacionáře typu sluţby domy na půl cesty typu sluţby nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ typu sluţby sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi typu sluţby terénní programy typu sluţby sociální rehabilitace typu sluţby rodinná, mateřská centra typu sluţby ubytování typu sluţby Ostatní sluţby Počet klientů ve věkové skupině - Adolescenti (5-9) Počet klientů ve věkové skupině - Mladí (0-6) Počet klientů ve věkové skupině - Produktivní věk (7-65) Počet klientů ve věkové skupině - Předškolní věk (0-5) Počet klientů ve věkové skupině - Senioři nad 85 let (více jak 85) 6,80 0,00 8,00 5,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,00 30,00 0,00,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 9,8 0,00 6,58 3,60 0,00 0,00 0,00 59,00 3,77 0,00 9,40 7,0 0,00 0,00 0,00 0,00 64,6 0,00 47,00 5,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 40

41 Multikulturní prostor YMCA - Lezecké a zábavné centrum Spirála, o. s. - Začít znovu - resocializační program pro mladistvé Centrum pro rodinu Archa Rodinné centrum Slunečník Sociálně aktivizační sluţba pro rodiny s dětmi - Dobrovolnické centrum, o.s. Centrum sluţeb pro rodinu Světluška Nízkoprahový klub Tykadlo SK BARKAS o.s. OBERIG - Informační a vzdělávací středisko pro cizince *Slovanský dům* - Sociální poradna Pečovatelská sluţba Ústí nad Labem, p.o. Poradna pro mezilidské vztahy Sdruţení Romano jasnica - Poradenské informační centrum Trmice Spirála - Dítě - škola - společnost POHÁDKA - mateřské centrum YMCA BROUČCI - mateřské centrum YMCA Nízkoprahový klub Orion 5. kapitola děti, mládeţ a rodina Parametr / Cílová skupina Zařízení Počet klientů ve věkové skupině - Senioři (55-84) Počet klientů ve věkové skupině - Školní (6-4) Počet klientů podle pohlaví - muţi Počet klientů podle pohlaví - ţeny Finanční prostředky - investiční Finanční prostředky - provozní Finanční prostředky - celkem 0,00 0,00 8,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,59 0,00,8 0,00 7,00 0,00 0,00 53,00 36,7 0,00 3,50 8,00 46,80 00,50 75,50 48,40 55,08 0,00 70,50 8,00 70,0 00,50 75,50 63, ,40 0, , , ,0 5 56,0 40 5, , ,40 0, , , ,0 5 56,0 40 5, ,0 děti, mládeţ a rodina Parametr / Cílová skupina Zařízení Počet zařízení,00,00,00,00,00,00,00,00 typu sluţby odborné sociální poradenství typu sluţby pečovatelská sluţba typu sluţby tísňová péče typu sluţby denní stacionáře typu sluţby domy na půl cesty 0,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4

42 Multikulturní prostor YMCA - Lezecké a zábavné centrum Spirála, o. s. - Začít znovu - resocializační program pro mladistvé Centrum pro rodinu Archa Rodinné centrum Slunečník Sociálně aktivizační sluţba pro rodiny s dětmi - Dobrovolnické centrum, o.s. Centrum sluţeb pro rodinu Světluška Nízkoprahový klub Tykadlo SK BARKAS o.s. 5. kapitola děti, mládeţ a rodina Parametr / Cílová skupina Zařízení typu sluţby nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ typu sluţby sociálně akt. sluţby pro rodiny s dětmi typu sluţby terénní prog. typu sluţby sociální rehab. typu sluţby rodinná, mateřská centra typu sluţby ubytování typu sluţby Ostatní sluţby Počet klientů ve věkové skupině - Adolescenti (5-9) Počet klientů ve věkové skupině - Mladí (0-6) Počet klientů ve věkové skupině - Produktivní věk (7-65) Počet klientů ve věkové sk. - Předškolní věk (0-5) Počet klientů ve věkové skupině - Senioři nad 85 let (více jak 85) Počet klientů ve věkové skupině - Senioři (55-84) Počet klientů ve věkové skupině - Školní (6-4) Počet klientů podle pohlaví - muţi Počet klientů podle pohlaví - ţeny Finanční prostředky - investiční 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,0 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,00 58,00 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860,00 0,00 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 6,60 0,00 0,00 3,87 0,00 4,3 5,00 30,00 0,00 65,70 0,00 0,00 39,50 0,00 0,00 58,00 0,00 497,0 00,0,9 63,0 0,00 0,00 0,00 0,00 994,0 00,40 0,00 55,30 0,00 0,00 86,00,40 0,00 33,40 80,84 0,00 38,88 95,00 56,00 3,30 33,40 33,40 55,90 47,40,96 65,00 344,00 5,70 35,60 300,60 30,0 0,60 30,4 35,00 Finanční prostředky prov , Finanční prostředky - celkem ,

43 5. kapitola Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální sluţby a sluţby blízké sluţbám sociálním v oblasti Děti, mládeţ a rodina Profesní sloţení personálu Rozdělení profesí podle druhu: odborný personál / provozní personál / dobrovolný personál Přehled profesí působících v cílové skupině Počty osob Počty úvazků Celkový počet pracovníků v cílové skupině Okres Ústí nad Labem (CZ047) Druh profese Profese Cílová skupina děti, mládeţ a rodina počty osob počty úvazků dobrovolný personál ostatní dobrovolný personál 5,60,00 zdravotní sestra 4,00,4 vychovatel(ka) 0,40 0,40 speciální pedagog 5,50,0 pedagog 7,0,60 odborný personál ostatní odborný personál 3,00 5,85 terénní pracovník,80 0,74 sociální pracovník 3,70 9,88 pečovatel(ka) 0,00 0,00 pracovník v sociálních sluţbách,60,60 ostatní provozní personál 6,55 4,75 provozní personál pomocný personál 8,00 5,70 administrativní pracovník 5,30 3,3 management zařízení 0,00 0,00 Celkem 50,65 50,6 V cílové skupině Děti, mládež a rodina je nejvíce početně zastoupenou složkou personálu dobrovolný personál (5,6 osob). V rámci odborného personálu ostatní odborný personál (3 osob) a sociální pracovník (3,7 osob). V rámci provozního personálu management zařízení (0 osob) a pomocný personál (8 osob). Poznámka: Všechny údaje zadávané do systému RISK jsou vztahovány k cílovým skupinám, proto i počty osob personálu mohou vycházet na desetinná místa, neboť se jedná o poměrný přepočet na základě procentuálního poměru všech cílových skupin, kterým organizace poskytuje služby. 43

44 5. kapitola Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální sluţby a sluţby blízké sluţbám sociálním v oblasti Dlouhodobě duševně nemocní Tabulka obsahuje výčet zařízení, která poskytují služby této cílové skupině, v druhém sloupci je procentuálně vyjádřen podíl všech klientů zařízení na této cílové skupině. V této oblasti sociální pomoci poskytuje služby celkem zařízení. Název zařízení % Agentura Osmý den, o.s. (UL) 0% Fokus - Centrum psychosociálních sluţeb 98% Fokus - zaměstnávání 8% Občanské sdruţení Jurta 0% Občanské sdruţení KOLUMBUS 00% Opora, o.s. % Pečovatelská sluţba Ústí nad Labem, p.o.* 8% SELF HELP Ústí nad Labem 00% Sociální agentura, o.s., Ústí nad Labem 5% Spirála - Sociální rehabilitace dlouhodobě duševně nemocným občanům 00% VIDA - VIDA centrum Ústí nad Labem 00% Poznámka: * zařízení sociálních služeb zřízená městem. 44

45 5. kapitola Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální sluţby a sluţby blízké sluţbám sociálním v oblasti Dlouhodobě duševně nemocní Rozsah péče u cílových skupin Počty zaměstnanců v cílové skupině (stálí, externí, celkem) Význam sloupců "Veličina" pro různé typy služeb Typ Veličina Veličina Veličina 3 KAVY (kapacita - vyuţití) Kapacita Průměrná obsazenost Počet čekajících Objem péče KOHO (kontakt - hodiny) Počet případů (člověkohodiny) neuvádí se OSKI (osoby - kilometry) Počet přepravených osob Najeté kilometry neuvádí se Poznámka: KAVY jaká je kapacita lůžek kolik lůžek z kapacity bylo průměrně využito v daném období KOHO celkový počet setkání s klienty za dané období vyjádření setkání v hodinách - kolik celkem hodin bylo klientům věnováno během všech setkání v daném období dlouhodobě duševně nemocní Parametr / Cílová skupina Zařízení Fokus - Centrum psychosociálních sluţeb Opora, o.s. Občanské sdruţení KOLUMBUS Pečovatelská sluţba Ústí nad Labem, p.o. Rozsah péče KAVY,74,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozsah péče KOHO 5 343, ,0,80 97,5 385,00 58,00 478,4 6,48 Počet zaměstnanců - stálí 8,86,56 0,0 0,94,50 4,00,48,48 Počet zaměstnanců - externí Počet zaměstnanců - celkem 8,86,56 0,0 0,94,50 4,00,48,48 45

46 5. kapitola dlouhodobě duševně nemocní Parametr / Cílová skupina Zařízení SELF HELP Ústí nad Labem Sociální agentura, o.s., Ústí nad Labem Spirála - Sociální rehabilitace dlouhodobě duševně nemocným občanům Fokus - zaměstnávání Rozsah péče KAVY 0,00 0,00 0,00 0,00,00,00 36,90 36,08 Rozsah péče KOHO 350,00 300,00 383,50 5,5 5,00 90,00 0,00 0,00 Počet zaměstnanců - stálí,00 4,00,63 4,00 0,00 0,00 4,5 8,0 Počet zaměstnanců - externí 0,00 0,00 0,05 0,5 0,50 3,00 0,00 0,00 Počet zaměstnanců - celkem,00 4,00,68 4,5 0,50 3,00 4,5 8,0 dlouhodobě duševně nemocní Parametr / Cílová skupina Zařízení Agentura Osmý den, o.s. (UL) Občanské sdruţení Jurta VIDA - VIDA centrum Ústí nad Labem Rozsah péče KAVY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozsah péče KOHO 60,00 78,80 5,00 68,40 4,00 90,00 Počet zaměstnanců - stálí 0,60 0,60 0,80 0,80 0,63 8,00 Počet zaměstnanců - externí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Počet zaměstnanců - celkem 0,60 0,60 0,80 0,80 0,63 8,00 46

47 Fokus - Centrum psychosociálních sluţeb Opora, o.s. Občanské sdruţení KOLUMBUS Pečovatelská sluţba Ústí nad Labem, p.o. SELF HELP Ústí nad Labem Sociální agentura, o.s., Ústí nad Labem Spirála - Sociální rehabilitace dlouhodobě duševně nemocným občanům Fokus - zaměstnávání 5. kapitola Základní data o jednotlivých zařízeních poskytujících sociální sluţby a sluţby blízké sluţbám sociálním v oblasti Dlouhodobě duševně nemocní Počet zařízení u cílových skupin u jednotlivých typů služeb Počet klientů v jednotlivých věkových skupinách Počet klientů podle pohlaví Finanční prostředky v cílové skupině (investiční, provozní, celkem) Poznámka: unicitní klient = jedinečná osoba, neopakující se klient (bez ohledu na počet kontaktů). dlouhodobě duševně nemocní Parametr / Cílová skupina Zařízení Počet zařízení,00,00,00,00,00,00,00,00 typu sluţby odborné sociální poradenství typu sluţby pečovatelská sluţba typu sluţby tísňová péče typu sluţby podpora samostatného bydlení typu sluţby - - odlehčovací sluţby typu sluţby chráněné bydlení typu sluţby sociálně aktivizační sluţby pro seniory a osoby se zdravotním postiţením typu sluţby sociálně terapeutické dílny typu sluţby sociální rehabilitace typu sluţby sociální rehabilitace typu sluţby agentura práce 47,00,38 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00,04 0,00 46,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,66,70 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 84,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,5 0,00 0,00 47

48 Fokus - Centrum psychosociálních sluţeb Opora, o.s. Občanské sdruţení KOLUMBUS Pečovatelská sluţba Ústí nad Labem, p.o. SELF HELP Ústí nad Labem Sociální agentura, o.s., Ústí nad Labem Spirála - Sociální rehabilitace dlouhodobě duševně nemocným občanům Fokus - zaměstnávání 5. kapitola dlouhodobě duševně nemocní Parametr / Cílová skupina Zařízení Počet unicitních klientů typu sluţby zaměstnávání osob se zdravotním postiţením Počet unicitních klientů typu sluţby svépomocné aktivity Počet unicitních klientů typu sluţby Ostatní sluţby Počet klientů ve věkové skupině - Adolescenti (5-9) Počet klientů ve věkové skupině - Mladí (0-6) Počet klientů ve věkové skupině - Produktivní věk (7-65) Počet klientů ve věkové skupině - Předškolní věk (0-5) Počet klientů ve věkové skupině - Senioři nad 85 let (více jak 85) Počet klientů ve věkové skupině - Senioři (55-84) Počet klientů podle pohlaví - muţi Počet klientů podle pohlaví - ţeny Finanční prostředky - investiční Finanční prostředky - provozní Finanční prostředky - celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,8 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,64 0,00 3,8 0,00 53,90 0,00 0,00 4, 3,8,67 35,49,98 84,70 6,99 05,00 04,8 54,6 40,5 0,00 9,65 0,00 40,80 0,00 0,00 0,00 0,00 5,9 4,9 5,40 68,77 75,00 0,00 4,9 0,00 4,88 6,4 49,8 3,64 50,00 43,85 65,60 6,73,7,40 04,7 83,9 50,00 74,66 98,40 5,09 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , 48

49 Agentura Osmý den, o.s. (UL) Občanské sdruţení Jurta VIDA - VIDA centrum Ústí nad Labem 5. kapitola dlouhodobě duševně nemocní Parametr / Cílová skupina Zařízení Počet zařízení,00,00,00 typu sluţby odborné sociální poradenství 6,00 0,00 4,00 typu sluţby pečovatelská sluţba 0,00 0,00 0,00 typu sluţby tísňová péče 0,00 0,00 0,00 typu sluţby podpora samostatného bydlení 0,00,40 0,00 typu sluţby - - odlehčovací sluţby 0,00 0,00 0,00 typu sluţby chráněné bydlení 0,00 0,00 0,00 typu sluţby sociálně aktivizační sluţby pro seniory a osoby se zdravotním postiţením typu sluţby sociálně terapeutické dílny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 typu sluţby sociální rehabilitace 7,00 3,0 0,00 typu sluţby sociální rehabilitace 0,00 0,00 0,00 typu sluţby agentura práce 0,00 0,00 0,00 typu sluţby zaměstnávání osob se zdravotním postiţením 0,00 0,00 0,00 typu sluţby svépomocné aktivity 0,00 0,00 0,00 typu sluţby Ostatní sluţby 0,00 0,00 0,00 Počet klientů ve věkové skupině - Adolescenti (5-9) 0,00 0,00 3,46 Počet klientů ve věkové skupině - Mladí (0-6) 7,9,84 3,87 Počet klientů ve věkové skupině - Produktivní věk (7-65) 5,8,76 95,5 Počet klientů ve věkové skupině - Předškolní věk (0-5) 0,00 0,00 0,00 Počet klientů ve věkové skupině - Senioři nad 85 let (více jak 85) 0,00 0,00 0,00 Počet klientů ve věkové skupině - Senioři (55-84) 0,00 0,00 4,5 Počet klientů podle pohlaví - muţi 5,68,76 70,93 Počet klientů podle pohlaví - ţeny 7,5,84 0,07 Finanční prostředky - investiční 0,00 0,00 0,00 Finanční prostředky - provozní , , ,00 Finanční prostředky - celkem , , ,00 Poznámka: některé organizace mají registrovanou věkovou strukturu cílová skupina mladší senioři již od 55 let, jedná se o plně invalidní seniory umístěné v DPS. 49

50 5. kapitola Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální sluţby a blízké sluţbám sociálním v oblasti Dlouhodobě duševně nemocní Profesní sloţení personálu Rozdělení profesí podle druhu: odborný personál/ provozní personál /dobrovolný personál Přehled profesí působících v cílové skupině Počty úvazků Celkový přehled pracovníků v cílové skupině Okres Ústí nad Labem (CZ047) Druh profese Profese Cílová skupina dlouhodobě duševně nemocní počty osob počty úvazků dobrovolný personál ostatní dobrovolný personál,00 0,00 ostatní odborný personál,80,70 terénní pracovník,00 0,70 odborný personál socioterapeut 8,8 8,8 sociální pracovník 33,9 7,8 pečovatel(ka),34,88 ostatní provozní personál,6,04 provozní personál pomocný personál,78,05 administrativní pracovník 0,0 3,9 management zařízení,90 5,38 Celkem 77,83 33,76 V cílové skupině Dlouhodobě duševně nemocní je nejvíce početně zastoupenou složkou personálu v rámci odborného personálu sociální pracovník (33,9 osob) a socioterapeut (8,8 osob). V rámci provozního personálu management zařízení (,9 osob) a administrativní pracovník (0,0 osob). Poznámka: všechny údaje zadávané do systému RISK jsou vztahovány k cílovým skupinám, proto i počty osob personálu mohou vycházet na desetinná místa, neboť se jedná o poměrný přepočet na základě procentuálního poměru všech cílových skupin, kterým organizace poskytuje služby. 50

51 5. kapitola Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální sluţby a sluţby blízké sluţbám sociálním v oblasti Osoby ohroţené drogou Tabulka obsahuje výčet zařízení, která poskytují služby této cílové skupině, v druhém sloupci je procentuálně vyjádřen podíl všech klientů zařízení na této cílové skupině. V této oblasti sociální pomoci poskytuje služby celkem 5 zařízení. Název zařízení % DRAK - Sdruţení pro primární prevenci infekce HIV/AIDS a drogové závislosti 30% DRUG - OUT Klub - Kontaktní centrum pro drogově závislé 73% DRUG - OUT Klub - Terénní program 4% WHITE LIGHT I. - Následná péče o ex-uţivatele drog s podporovaným bydlením 00% WHITE LIGHT I. - Terapeutická komunita 00% 5

52 5. kapitola Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální sluţby a sluţby blízké sluţbám sociálním v oblasti Osoby ohroţené drogou Rozsah péče u cílových skupin Počty zaměstnanců v cílové skupině (stálí, externí, celkem) Význam sloupců "Veličina" pro různé typy služeb Typ Veličina Veličina Veličina 3 KAVY (kapacita - vyuţití) Kapacita Průměrná obsazenost Počet čekajících Objem péče KOHO (kontakt - hodiny) Počet případů (člověkohodiny) neuvádí se OSKI (osoby - kilometry) Počet přepravených osob Najeté kilometry neuvádí se Poznámka: KAVY jaká je kapacita lůžek kolik lůžek z kapacity bylo průměrně využito v daném období KOHO celkový počet setkání s klienty za dané období vyjádření setkání v hodinách - kolik celkem hodin bylo klientům věnováno během všech setkání v daném období osoby ohroţené drogou Parametr / Cílová skupina Zařízení WHITE LIGHT I. - Terapeutická komunita WHITE LIGHT I. - Následná péče o ex-uţivatele drog s podporovaným bydlením DRAK - Sdruţení pro primární prevenci infekce HIV/AIDS a drogové závislosti DRUG - OUT Klub - Terénní program Rozsah péče KAVY 5,00 3,00 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozsah péče KOHO 0,00 0,00 487,00 5,00 777,30 75,00 968,0 3,84 Počet zaměstnanců - stálí 7,30 0,00,65 5,00 0,45 0,60,3,68 Počet zaměstnanců - externí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,8,30 0,00 0,84 Počet zaměstnanců - celkem 7,30 0,00,65 5,00 0,63,90,3,5 osoby ohroţené drogou Parametr / Cílová skupina Zařízení DRUG - OUT Klub - Kontaktní centrum pro drogově závislé Rozsah péče KAVY 0,00 0,00 Rozsah péče KOHO 6 790, ,3 Počet zaměstnanců - stálí 3,7 5, Počet zaměstnanců - externí 0,00 3,65 Počet zaměstnanců - celkem 3,7 8,76 5

53 WHITE LIGHT I. - Terapeutická komunita WHITE LIGHT I. - Následná péče o ex-uţivatele drog s podporovaným bydlením DRAK - Sdruţení pro primární prevenci infekce HIV/AIDS a drogové závislosti DRUG - OUT Klub - Terénní program DRUG - OUT Klub - Kontaktní centrum pro drogově závislé 5. kapitola Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální sluţby a sluţby blízké sluţbám sociálním v oblasti Osoby ohroţené drogou Počet zařízení u cílových skupin u jednotlivých typů služeb Počet klientů v jednotlivých věkových skupinách Počet klientů podle pohlaví Finanční prostředky v cílové skupině (investiční, provozní, celkem) Poznámka: unicitní klient = jedinečná osoba, neopakující se klient (bez ohledu na počet kontaktů). osoby ohroţené drogou Parametr / Cílová skupina Zařízení Počet zařízení,00,00,00,00,00 typu sluţby kontaktní centra typu sluţby sluţby následné péče typu sluţby terapeutické komunity typu sluţby terénní programy typu sluţby ubytování Počet klientů ve věkové skupině - Adolescenti (5-9) Počet klientů ve věkové skupině - Mladí (0-6) Počet klientů ve věkové skupině - Produktivní věk (7-65) Počet klientů ve věkové skupině - Školní (6-4) 0,00 0,00 0,00 0,00 40,3 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768,60 8,48 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,9,00 53,7 34,80 6,95,09 6,5 0,00 38,84 74,0 5,99 6,75 76,86 54,84 30,7 0,00 0,00 538,0 0,00 0,00 Počet klientů podle pohlaví - muţi 3,40 8,75 384,30 73,64 30,67 Počet klientů podle pohlaví - ţeny 5,60 6,5 384,30 54,84 00,56 Finanční prostředky - provozní , , , , ,5 Finanční prostředky - celkem , , , , ,5 53

54 5. kapitola Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální sluţby a sluţby blízké sluţbám sociálním v oblasti Osoby ohroţené drogou Profesní sloţení personálu Rozdělení profesí podle druhu: odborný personál / provozní personál / dobrovolný personál Přehled profesí působících v cílové skupině Počty osob Počty úvazků Celkový počet pracovníků v cílové skupině Okres Ústí nad Labem (CZ047) Druh profese Profese Cílová skupina osoby ohroţené drogou počty osob počty úvazků dobrovolný personál ostatní dobrovolný personál,40 0,00 lékař I. atestace 0,73 0,07 zdravotní sestra 0,73 0,58 speciální pedagog,00,00 pedagog 0,30 0,5 odborný personál ostatní odborný personál 4,38 0,73 terénní pracovník,70 4,68 socioterapeut 0,73 0,73 pracovní terapeut,00,50 sociální pracovník 3,73 3,58 pracovník v sociálních sluţbách,00,00 provozní personál ostatní provozní personál 0,73 0,9 management zařízení 9,83 3,65 Celkem 49,6 8,97 V cílové skupině Osoby ohrožené drogou je nejvíce početně zastoupenou složkou personálu v rámci odborného personálu terénní pracovník (,7 osob) a ostatní odborný personál (4,38 osob). V rámci provozního personálu management zařízení (9,83 osob). Druhou nejvíce početně zastoupenou složkou personálu je ostatní dobrovolný personál (,4 osob). Poznámka: Všechny údaje zadávané do systému RISK jsou vztahovány k cílovým skupinám, proto i počty osob personálu mohou vycházet na desetinná místa, neboť se jedná o poměrný přepočet na základě procentuálního poměru všech cílových skupin, kterým organizace poskytuje služby. 54

55 5. kapitola Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální sluţby a sluţby blízké sluţbám sociálním v oblasti Osoby ohroţené sociálním vyloučením Tabulka obsahuje výčet zařízení, která poskytují služby této cílové skupině, v druhém sloupci je procentuálně vyjádřen podíl všech klientů zařízení na této cílové skupině. V této cílové skupině sociální pomoci poskytuje služby celkem zařízení. Název zařízení % Člověk v tísni, o.p.s., Programy sociální integrace, Terénní sociální práce 80% DRAK - Sdruţení pro primární prevenci infekce HIV/AIDS a drogové závislosti 50% DRUG - OUT Klub - Kontaktní centrum pro drogově závislé 7% DRUG - OUT Klub - Terénní program 58% Komunitní centrum Světluška Oblastní charita Ústí nad Labem 00% Komunitní multikulturní centrum PPI v Ústí nad Labem 00% Nízkoprahový klub Tykadlo Oblastní charita Ústí nad Labem 40% OBERIG - Informační a vzdělávací středisko pro cizince *Slovanský dům* 68% Sdruţení Romano jasnica - Poradenské informační centrum Trmice 80% Sociální rehabilitace pro děti, mládeţ a mladé dospělé - Dobrovolnické centrum, o.s. 00% WHITE LIGHT I. - Pomoc lidem v konfliktu se zákonem ŠANCE 06 00% WHITE LIGHT I. - Rekvalifikační program RE-STARTUJEME 07 00% 55

56 5. kapitola Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální sluţby a sluţby blízké sluţbám sociálním v oblasti Osoby ohroţené sociálním vyloučením Rozsah péče u cílových skupin Počty zaměstnanců v cílové skupině (investiční, provozní, celkem) Význam sloupců "Veličina" pro různé typy služeb Typ Veličina Veličina Veličina 3 KAVY (kapacita - vyuţití) Kapacita Průměrná obsazenost Počet čekajících Objem péče KOHO (kontakt - hodiny) Počet případů (člověkohodiny) neuvádí se OSKI (osoby - kilometry) Počet přepravených osob Najeté kilometry neuvádí se Poznámka: KAVY jaká je kapacita lůžek kolik lůžek z kapacity bylo průměrně využito v daném období KOHO celkový počet setkání s klienty za dané období vyjádření setkání v hodinách - kolik celkem hodin bylo klientům věnováno během všech setkání v daném období osoby ohroţené sociálním vyloučením Parametr / Cílová skupina Zařízení Člověk v tísni, o.p.s., Programy sociální integrace, Terénní sociální práce DRAK - Sdruţení pro primární prevenci infekce HIV/AIDS a drogové závislosti DRUG - OUT Klub - Terénní program DRUG - OUT Klub - Kontaktní centrum pro drogově závislé Rozsah péče KOHO 66,40 66,40 95,50 5,00 336,90 30,6 5,54 55,77 Počet zaměstnanců - stálí,40,40 0,75,00,57,3,38,89 Počet zaměstnanců - externí 0,00 0,00 0,30 0,50 0,00,6 0,00,35 Počet zaměstnanců - celkem,40,40,05,50,57 3,48,38 3,4 56

57 5. kapitola osoby ohroţené sociálním vyloučením Parametr / Cílová skupina Zařízení Komunitní centrum Světluška OBERIG - Informační a vzdělávací středisko pro cizince *Slovanský dům* - Sociální poradna Komunitní multikulturní centrum PPI v Ústí nad Labem Sdruţení Romano jasnica - Poradenské informační centrum Trmice Rozsah péče KOHO 5 785, ,00 485,40 543,60 600,00 800,00 400,00 00,00 Počet zaměstnanců - stálí,50 8,00,38 3,40 4,00 4,00 5,0 6,40 Počet zaměstnanců - externí 0,00 0,00 0,0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 Počet zaměstnanců - celkem,50 8,00,58 6, 4,00 4,00 5,0 6,40 osoby ohroţené sociálním vyloučením Parametr / Cílová skupina Zařízení WHITE LIGHT I. - Pomoc lidem v konfliktu se zákonem ŠANCE 06 WHITE LIGHT I. - Rekvalifikační program RE- STARTUJEME 07 Nízkoprahový klub Tykadlo Sociální rehabilitace pro děti, mládeţ a mladé dospělé - Dobrovolnické centrum, o.s. Rozsah péče KOHO 84,00 35,00 7,00 379,00 04,00 68,00 449,00 6,00 Počet zaměstnanců - stálí,66 6,00 0,50,00 0,5 0,80,50 3,00 Počet zaměstnanců - externí Počet zaměstnanců - celkem,66 6,00 0,50,00 0,5 0,80,50 3,00 57

58 Člověk v tísni, o.p.s., Programy sociální integrace, Terénní sociální práce DRAK - Sdruţení pro primární prevenci infekce HIV/AIDS a drogové závislosti DRUG - OUT Klub - Terénní program DRUG - OUT Klub - Kontaktní centrum pro drogově závislé Komunitní centrum Světluška OBERIG - Informační a vzdělávací středisko pro cizince *Slovanský dům* - Sociální poradna Komunitní multikulturní centrum PPI v Ústí nad Labem Sdruţení Romano jasnica - Poradenské informační centrum Trmice 5. kapitola Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální sluţby a sluţby blízké sluţbám sociálním v oblasti Osoby ohroţené sociálním vyloučením Počet zařízení u cílových skupin u jednotlivých typů služeb Počet klientů v jednotlivých věkových skupinách Počet klientů podle pohlaví Finanční prostředky v cílové skupině (investiční, provozní, celkem) Poznámka: unicitní klient = jedinečná osoba, neopakující se klient (bez ohledu na počet kontaktů). osoby ohroţené sociálním vyloučením Parametr / Cílová skupina Zařízení Počet zařízení,00,00,00,00,00,00,00,00 typu sluţby odborné sociální poradenství typu sluţby kontaktní centra typu sluţby nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ typu sluţby sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi typu sluţby terénní programy typu sluţby sociální rehabilitace Počet klientů ve věkové skupině - Adolescenti (5-9) Počet klientů ve věkové skupině - Mladí (0-6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,08 30,00 63,0 0,00 0,00 0,00 48,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 0,00 0,00 3,00 8,00 35,5 0,00 0,00 0,00 0,00 80,80 0,00 56,0 86,6 9,97 3,70 0,8 8,80 4,40 0,56 0,00 53,64 7,37 0,00 3, 5,0 8,80 58

59 Člověk v tísni, o.p.s., Programy sociální integrace, Terénní sociální práce DRAK - Sdruţení pro primární prevenci infekce HIV/AIDS a drogové závislosti DRUG - OUT Klub - Terénní program DRUG - OUT Klub - Kontaktní centrum pro drogově závislé Komunitní centrum Světluška OBERIG - Informační a vzdělávací středisko pro cizince *Slovanský dům* - Sociální poradna Komunitní multikulturní centrum PPI v Ústí nad Labem Sdruţení Romano jasnica - Poradenské informační centrum Trmice 5. kapitola osoby ohroţené sociálním vyloučením Parametr / Cílová skupina Zařízení Počet klientů ve věkové skupině - Produktivní věk (7-65) Počet klientů ve věkové skupině - Předškolní věk (0-5) Počet klientů ve věkové skupině - Senioři nad 85 let (více jak 85) Počet klientů ve věkové skupině - Senioři (55-84) Počet klientů ve věkové skupině - Školní (6-4) Počet klientů podle pohlaví - muţi Počet klientů podle pohlaví - ţeny Finanční prostředky - provozní Finanční prostředky - celkem 4,84 8,0 75,7,43 0,00 45,66 85,60 00,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,40 0,00 6,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,60 0,00 0,00 896,70 0,00 0,00 85,30 0,40 38,40 0,00 48,84 640,50 39,80,58 6,80 83,3 4,00 7,00 83,6 640,50 75,7 37,9 90,0 4,85 96,00 7, , , , , , , , ,

60 WHITE LIGHT I. - Pomoc lidem v konfliktu se zákonem ŠANCE 06 WHITE LIGHT I. - Rekvalifikační program RE- STARTUJEME 07 Nízkoprahový klub Tykadlo Sociální rehabilitace pro děti, mládeţ a mladé dospělé - Dobrovolnické centrum, o.s. 5. kapitola osoby ohroţené sociálním vyloučením Parametr / Cílová skupina Zařízení Počet zařízení,00,00,00,00 typu sluţby odborné sociální poradenství typu sluţby kontaktní centra typu sluţby nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ typu sluţby sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi typu sluţby terénní programy typu sluţby sociální rehabilitace Počet klientů ve věkové skupině - Adolescenti (5-9) Počet klientů ve věkové skupině - Mladí (0-6) Počet klientů ve věkové skupině - Produktivní věk (7-65) Počet klientů ve věkové skupině - Předškolní věk (0-5) Počet klientů ve věkové skupině - Senioři nad 85 let (více jak 85) Počet klientů ve věkové skupině - Senioři (55-84) Počet klientů ve věkové skupině - Školní (6-4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05,00 54,00 0,00 83,00 0,00,70,88 73,04 0,50,70 0,00 9,96 94,50 48,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,9 0,00 Počet klientů podle pohlaví - muţi 78,75,4 8,64 37,35 Počet klientů podle pohlaví - ţeny 6,5 3,86 0,6 45,65 Finanční prostředky - provozní 50 77,00, , ,00 Finanční prostředky - celkem 50 77,00, , ,00 Poznámka: některé organizace mají registrovanou věkovou strukturu cílové skupiny mladší senioři již od 55 let, jedná se o plně invalidní seniory umístěné v DPS. 60

61 5. kapitola Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální sluţby a sluţby blízké sluţbám sociálním v oblasti Osoby ohroţené sociálním vyloučením Profesní sloţení personálu Rozdělení profesí podle druhu: odborný personál / provozní personál / dobrovolný personál Přehled profesí působících v cílové skupině Počty osob Počty úvazků Celkový počet pracovníků Okres Ústí nad Labem (CZ047) Druh profese Profese Cílová skupina osoby ohroţené sociálním vyloučením počty osob počty úvazků dobrovolný personál ostatní dobrovolný personál 9,00 0,00 lékař I. atestace 0,7 0,03 zdravotní sestra 0,7 0, vychovatel(ka),60,60 pedagog 0,50 0,5 odborný personál ostatní odborný personál 3,6,7 terénní pracovník 0,46 9,3 socioterapeut 0,7 0,7 sociální pracovník, 8,40 pracovník v sociálních sluţbách 0,40 0,40 ostatní provozní personál 0,7 0, provozní personál pomocný personál,00 0,50 administrativní pracovník 4,64,6 management zařízení 5,45 6,4 Celkem 79,86 3, V cílové skupině Osoby ohrožené sociálním vyloučením je nejvíce početně zastoupenou složkou personálu v rámci odborného personálu - terénní pracovník (0,46 osob) a sociální pracovník (, osob). V rámci provozního personálu management zařízení (5,45 osob). Druhou nejvíce početně zastoupenou složkou personálu je dobrovolný personál (9 osob). Poznámka: všechny údaje zadávané do systému RISK jsou vztahovány k cílovým skupinám, proto i počty osob personálu mohou vycházet na desetinná místa, neboť se jedná o poměrný přepočet na základě procentuálního poměru všech cílových skupin, kterým organizace poskytuje služby. 6

62 5. kapitola Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální sluţby a sluţby blízké sluţbám sociálním v oblasti Mentálně postiţení. Tabulka obsahuje výčet zařízení, která poskytují služby této cílové skupině, v druhém sloupci je procentuálně vyjádřen podíl všech klientů zařízení na této cílové skupině. V oblasti sociální pomoci poskytuje služby celkem zařízení. Název zařízení % Agentura Osmý den, o.s. (UL) 70% Centrum pro zdravotně postiţené Ústeckého kraje, o. s. - Poradna pro zdravotně postiţené a seniory % Denní stacionář Úsměv 00% Domov pro osoby se zdravotním postiţením Hliňany 50% Domov pro osoby se zdravotním postiţením Severní Terasa 00% Domov pro osoby se zdravotním postiţením Trmice 00% Domov pro osoby se zdravotním postiţením Všebořice 00% HELIAS Ústí nad Labem, o.p.s. 00% Karko, výrobní druţstvo nevidomých - chráněná dílna 7% Občanské sdruţení Jurta 70% Slunečnice, o. s. - centrum Cesta do světa 00% Společnost pro podporu lidí s mentálním postiţením v České republice o.s. 00% 6

63 5. kapitola Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální sluţby a sluţby blízké sluţbám sociálním v oblasti Mentálně postiţení Rozsah péče u cílových skupin Počty zaměstnanců v cílové skupině (stálí, externí, celkem) Význam sloupců "Veličina" pro různé typy služeb Typ Veličina Veličina Veličina 3 KAVY (kapacita - vyuţití) Kapacita Průměrná obsazenost Počet čekajících Objem péče KOHO (kontakt - hodiny) Počet případů (člověkohodiny) neuvádí se OSKI (osoby - kilometry) Počet přepravených osob Najeté kilometry neuvádí se Poznámka: KAVY jaká je kapacita lůžek kolik lůžek z kapacity bylo průměrně využito v daném období KOHO celkový počet setkání s klienty za dané období vyjádření setkání v hodinách - kolik celkem hodin bylo klientům věnováno během všech setkání v daném období mentálně postiţení Parametr / Cílová skupina Zařízení Centrum pro zdravotně postiţené Ústeckého kraje, o. s. - Poradna pro zdravotně postiţené a seniory Karko, výrobní druţstvo nevidomých - chráněná dílna Společnost pro podporu lidí s mentálním postiţením v České republice o.s. Slunečnice, o.s. - centrum Cesta do světa Rozsah péče KAVY 0,00 0,00 9,55 9,55 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozsah péče KOHO 7,3 96,80 0,00 0, ,00 050,00 64,00 640,00 Počet zaměstnanců - stálí 0,8 0,8,38,38,5 5,00 9,00 4,00 Počet zaměstnanců - externí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 4,00 0,5,00 Počet zaměstnanců - celkem 0,8 0,8,38,38 3,00 9,00 9,5 5,00 63

64 5. kapitola mentálně postiţení Parametr / Cílová skupina Zařízení Agentura Osmý den, o.s. (UL) Občanské sdruţení Jurta HELIAS Ústí nad Labem, o.p.s. Domov pro osoby se zdravotním postiţením Hliňany Rozsah péče KAVY Rozsah péče KOHO 90,00 975,80 87,00 99,40 6,00 35,00 0,00 0,00 Počet zaměstnanců - stálí,0,0,80,80,00,00 4,5 4,50 Počet zaměstnanců - externí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,8 7,00 0,00 0,00 Počet zaměstnanců - celkem,0,0,80,80,8 8,00 4,5 4,50 mentálně postiţení Parametr / Cílová skupina Zařízení Domov pro osoby se zdravotním postiţením Severní Terasa Domov pro osoby se zdravotním postiţením Trmice Domov pro osoby se zdravotním postiţením Všebořice Denní stacionář Úsměv Rozsah péče KAVY 43,00 33,00 8,00 8,00 34,00 3,00 0,00 8,00 Rozsah péče KOHO 0,00 0,00 9,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Počet zaměstnanců - stálí,50,00,75 3,00,00,00 7,85 0,00 Počet zaměstnanců - externí 0,00 0,00 0,00,00 0,00 4,00 3,00 3,00 Počet zaměstnanců - celkem,50,00,75 5,00,00 6,00 0,85 3,00 64

65 Centrum pro zdravotně postiţené Ústeckého kraje, o. s. - Poradna pro zdravotně postiţené a seniory Karko, výrobní druţstvo nevidomých - chráněná dílna Společnost pro podporu lidí s mentálním postiţením v České republice o.s. Slunečnice, o.s. - centrum Cesta do světa Agentura Osmý den, o.s. (UL) Občanské sdruţení Jurta HELIAS Ústí nad Labem, o.p.s. Domov pro osoby se zdravotním postiţením Hliňany 5. kapitola Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální sluţby a sluţby blízké sluţbám sociálním v oblasti Mentálně postiţení Počet zařízení u cílových skupin u jednotlivých typů služeb Počet klientů v jednotlivých věkových skupinách Počet klientů podle pohlaví Finanční prostředky v cílové skupině (investiční, provozní, celkem) Poznámka: unicitní klient = jedinečná osoba, neopakující se klient (bez ohledu na počet kontaktů) mentálně postiţení Parametr / Cílová skupina Zařízení Počet zařízení,00,00,00,00,00,00,00,00 typu sluţby odborné sociální poradenství typu sluţby osobní asistence typu sluţby podpora samostatného bydlení typu sluţby - - odlehčovací sluţby typu sluţby - - odlehčovací sluţby typu sluţby denní stacionáře typu sluţby týdenní stacionáře typu sluţby domovy pro osoby se zdravotním postiţením typu sluţby chráněné bydlení typu sluţby sociálně terapeutické dílny typu sluţby sociální rehabilitace 6,8 0,00 0,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 4,50,0 0,00 0,00 65

66 Centrum pro zdravotně postiţené Ústeckého kraje, o. s. - Poradna pro zdravotně postiţené a seniory Karko, výrobní druţstvo nevidomých - chráněná dílna Společnost pro podporu lidí s mentálním postiţením v České republice o.s. Slunečnice, o.s. - centrum Cesta do světa Agentura Osmý den, o.s. (UL) Občanské sdruţení Jurta HELIAS Ústí nad Labem, o.p.s. Domov pro osoby se zdravotním postiţením Hliňany 5. kapitola mentálně postiţení Parametr / Cílová skupina Zařízení Počet unicitních klientů typu sluţby zaměstnávání osob se zdravotním postiţením Počet klientů ve věkové skupině - Adolescenti (5-9) Počet klientů ve věkové skupině - Mladí (0-6) Počet klientů ve věkové skupině - Produktivní věk (7-65) Počet klientů ve věkové skupině - Předškolní věk (0-5) Počet klientů ve věkové skupině - Senioři nad 85 let (více jak 85) Počet klientů ve věkové skupině - Senioři (55-84) Počet klientů ve věkové skupině - Školní (6-4) Počet klientů podle pohlaví - muţi Počet klientů podle pohlaví - ţeny Finanční prostředky - investiční Finanční prostředky - provozní Finanční prostředky - celkem 0,00 9,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,40 0,00 0,00 0,00 5,04 0,00,00 0,59 6,40 0,60 7,7 6,44 0,96 0,00 7,6 8,96 4,0 5,40 8,48 9,66 0,00 0,00 0,00 0,00 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,99 8,99 49,0 0,60 9,87 9,66 9,00 0,00 9,65 0,56 3,80 5,40 6,33 6,44 3,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , , , , ,5 66

67 Domov pro osoby se zdravotním postiţením Severní Terasa Domov pro osoby se zdravotním postiţením Trmice Domov pro osoby se zdravotním postiţením Všebořice Denní stacionář Úsměv 5. kapitola mentálně postiţení Parametr / Cílová skupina Zařízení Počet zařízení,00,00,00,00 typu sluţby odborné sociální poradenství 0,00 0,00 0,00 0,00 typu sluţby osobní asistence 0,00 0,00 0,00 0,00 typu sluţby podpora samostatného bydlení 0,00 4,00 0,00 0,00 typu sluţby - - odlehčovací sluţby 0,00 0,00 0,00 0,00 typu sluţby - - odlehčovací sluţby,00 0,00 0,00 0,00 typu sluţby denní stacionáře 3,00 0,00 0,00 0,00 typu sluţby týdenní stacionář,00 0,00 6,00 0,00 typu sluţby domovy pro osoby se zdravotním postiţením 8,00 8,00 30,00 0,00 typu sluţby chráněné bydlení 0,00 0,00 5,00 0,00 typu sluţby sociálně terapeutické dílny typu sluţby sociální rehabilitace typu sluţby zaměstnávání osob se zdravotním postiţením 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Počet klientů ve věkové skupině - Adolescenti (5-9) 4,08 0,00,38 0,0 Počet klientů ve věkové skupině - Mladí (0-6) 3,06 0,00 9,65,40 Počet klientů ve věkové skupině - Produktivní věk (7-65) 5,84 0,00,60 7,00 Počet klientů ve věkové skupině - Předškolní věk (0-5),0 0,00 0,00 0,0 Počet klientů ve věkové skupině - Senioři nad 85 let 0,00 0,00 0,00 0,00 Počet klientů ve věkové skupině - Senioři (55-84) 0,00 0,00 0,00 0,00 Počet klientů ve věkové skupině - Školní (6-4) 0,00 0,00,38 0,0 Počet klientů podle pohlaví - muţi 5,44 0,00 5, 0,00 Počet klientů podle pohlaví - ţeny 8,56 0,00 0,88 0,00 Finanční prostředky - investiční 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanční prostředky - provozní , , , ,0 Finanční prostředky - celkem , , , ,0 Poznámka: některé organizace mají registrovanou věkovou strukturu cílové skupiny mladší senioři již od 55 let, jedná se o plně invalidní důchodce umístěné v DPS. 67

68 5. kapitola Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální sluţby a sluţby blízké sluţbám sociálním v oblasti Mentálně postiţení Profesní sloţení personálu Rozdělení profesí podle druhu: odborný personál / provozní personál / dobrovolný personál Přehledy profesí působících v cílové skupině Počty osob Počty úvazků Celkový počet pracovníků v cílové skupině Okres Ústí nad Labem (CZ047) Druh profese Profese Cílová skupina mentálně postiţení počty osob počty úvazků dobrovolný personál ostatní dobrovolný personál 5,00 0,00 zdravotní sestra 6,50 6,50 vychovatel(ka) 8,50 7,75 speciální pedagog,00 0,0 pedagog,00,00 odborný personál sociální pracovník,4 0,50 pracovník sociální péče 35,6,37 ergoterapeut,00,00 pracovník v sociálních sluţbách 5,00 3,7 pracovník přímé obsluţné péče 8,00 8,00 ostatní provozní personál 6,50 4,80 stravovací personál 0,00 9,75 provozní personál pomocný personál 3,85 3,60 administrativní pracovník 7,8 6,6 management zařízení 8,39 7,44 Celkem 49,96 0,4 V cílové skupině Mentálně postižení je nejvíce početně zastoupenou složkou personálu v rámci odborného personálu pracovník sociální péče (35,6 osob) a pracovník v sociálních službách (5 osob). V rámci provozního personálu stravovací personál (0 osob) a management zařízení (8,39 osob). Druhou nejvíce početně zastoupenou složkou personálu je dobrovolný personál (5 osob). Poznámka: všechny údaje zadávané do systému RISK jsou vztahovány k cílovým skupinám, proto i počty osob personálu mohou vycházet na desetinná místa, neboť se jedná o poměrný přepočet na základě procentuálního poměru všech cílových skupin, kterým organizace poskytuje služby. 68

69 5. kapitola Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální sluţby a sluţby blízké sluţbám sociálním v oblasti Senioři Tabulka obsahuje výčet zařízení, která poskytují služby této cílové skupině, v druhém sloupci je procentuálně vyjádřen podíl všech klientů zařízení na této cílové skupině. V oblasti sociální pomoci poskytuje služby celkem 4 zařízení. Název zařízení % Centrum pro zdravotně postiţené Ústeckého kraje, o. s. - Poradna pro zdravotně postiţené a seniory 43% Domov pro seniory Bukov, p.o. * 88% Domov pro seniory Dobětice, p.o. * 00% Domov pro seniory Chlumec, p.o. * 00% Domov pro seniory Krásné Březno, p.o. * 00% Domov pro seniory Orlická * 00% Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. * 9% Domov pro seniory Velké Březno, p. o. * 00% Dům pokojného stáří sv. Ludmily 00% Hospic sv. Štěpána Litoměřice 80% Karko, výrobní druţstvo nevidomých - ubytovací sluţby pro zdravotně postiţené 0% Opora, o.s. 78% Pečovatelská sluţba Ústí nad Labem, p.o. * 79% Senior o. s. - Denní centrum pro seniory 00% Poznámka: * zařízení sociálních služeb zřízená městem. Dle informací z Pečovatelské sluţby Ústí nad Labem: Celkový počet uzavřených smluv na poskytování pečovatelské služby 694 z toho uzavřených v roce Pečovatelská služba ÚL nemá žádnou čekací dobu na poskytované služby - smlouvy na služby se uzavírají obratem, dle potřeby klientů. Dle informací z jednotlivých Domovů pro seniory v Ústí nad Labem: Počet žádostí o umístění 485 Počet vyřízených žádostí 87 Poznámka: žádosti v pořadnících nemají vypovídající hodnotu o potřebnosti služeb, neboť v návaznosti na zákon o sociálních službách mohou občané své žádosti do různých zařízení, tzn. v pořadnících se mohou objevovat opakující se osoby. 69

70 5. kapitola Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální sluţby a sluţby blízké sluţbám sociálním v oblasti Senioři Rozsah péče u cílových skupin Počty zaměstnanců v cílové skupině (stálí, externí, celkem) Význam sloupců "Veličina" pro různé typy služeb Typ Veličina Veličina Veličina 3 KAVY (kapacita - vyuţití) Kapacita Průměrná obsazenost Počet čekajících Objem péče KOHO (kontakt - hodiny) Počet případů (člověkohodiny) neuvádí se OSKI (osoby - kilometry) Počet přepravených osob Najeté kilometry neuvádí se Poznámka: KAVY jaká je kapacita lůžek kolik lůžek z kapacity bylo průměrně využito v daném období KOHO celkový počet setkání s klienty za dané období vyjádření setkání v hodinách - kolik celkem hodin bylo klientům věnováno během všech setkání v daném období senioři Parametr / Cílová skupina Zařízení Domov pro seniory Dobětice, p.o. Opora, o.s. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Centrum pro zdravotně postiţené Ústeckého kraje, o. s. - Poradna pro zdravotně postiţené a seniory Rozsah péče KAVY 7,00 68,00 0,00 0,00 68,35 68,35 0,00 0,00 Rozsah péče KOHO 0,00 0, , ,8 0,00 0,00 37,38 08,0 Počet zaměstnanců - stálí 8,5 84,00 7,8 36,66 76,7 86,45 3,87 3,87 Počet zaměstnanců - externí Počet zaměstnanců - celkem 8,5 84,00 7,8 36,66 76,7 86,45 3,87 3,87 70

71 5. kapitola senioři Parametr / Cílová skupina Zařízení Domov pro seniory Chlumec, p.o. Domov pro seniory Velké Březno, p. o. Domov pro seniory Bukov, p.o. Domov pro seniory Krásné Březno, p.o. Rozsah péče KAVY 65,00 6,00 09,00 09,00 83,60 79,0 53,00 5,00 Rozsah péče KOHO Počet zaměstnanců - stálí 40,5 4,00 75,75 76,00 8,48 9,36 7,00 7,00 Počet zaměstnanců - externí Počet zaměstnanců - celkem 40,5 4,00 75,75 76,00 8,48 9,36 7,00 7,00 senioři Parametr / Cílová skupina Zařízení Domov pro seniory Orlická Hospic sv. Štěpána Litoměřice Dům pokojného stáří sv. Ludmily Karko, výrobní druţstvo nevidomých - ubytovací sluţby pro zdravotně postiţené Rozsah péče KAVY 86,00 65,00 0,00 0,00 30,00 30,00 6,50 6,50 Rozsah péče KOHO 0,00 0,00,40,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Počet zaměstnanců - stálí 5,60 8,00 49,0 50,40 0,70 4,00 0,0 0,0 Počet zaměstnanců - externí Počet zaměstnanců - celkem 5,60 8,00 49,0 50,40 0,70 4,00 0,0 0,0 senioři Parametr / Cílová skupina Zařízení Pečovatelská sluţba Ústí nad Labem, p.o. Senior o. s. - Denní centrum pro seniory Rozsah péče KAVY 0,00 0,00 8,00 6,00 Rozsah péče KOHO 3 347,6 09 5,74 0,00 0,00 Počet zaměstnanců - stálí 4,49 4,49 3,50 5,00 Počet zaměstnanců - externí 0,00 0,00 0,00 0,00 Počet zaměstnanců - celkem 4,49 4,49 3,50 5,00 7

72 Domov pro seniory Dobětice, p.o. Opora, o.s. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Centrum pro zdravotně postiţené Ústeckého kraje, o. s. - Poradna pro zdravotně postiţené a seniory Domov pro seniory Chlumec, p.o. Domov pro seniory Velké Březno, p. o. Domov pro seniory Bukov, p.o. Domov pro seniory Krásné Březno, p.o. 5. kapitola Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální sluţby a sluţby blízké sluţbám sociálním v oblasti Senioři Počet zařízení u cílových skupin u jednotlivých typů služeb Počet klientů v jednotlivých věkových skupinách Počet klientů podle pohlaví Finanční prostředky v cílové skupině (investiční, provozní, celkem) Poznámka: unicitní klient = jedinečná osoba, neopakující se klient (bez ohledu na počet kontaktů). senioři Parametr / Cílová skupina Zařízení Počet zařízení,00,00,00,00,00,00,00,00 typu sluţby odborné sociální poradenství typu sluţby osobní asistence typu sluţby pečovatelská sluţba typu sluţby tísňová péče typu sluţby - - odlehčovací sluţby typu sluţby - - odlehčovací sluţby typu sluţby centra denních sluţeb typu sluţby domovy pro osoby se zdravotním postiţením typu sluţby - - domovy pro seniory 0,00 48,8 0,00 347,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,0 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 06,00 0,00 56,5 0,00 9,00 5,00 75,68 76,00 7

73 Domov pro seniory Dobětice, p.o. Opora, o.s. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Centrum pro zdravotně postiţené Ústeckého kraje, o. s. - Poradna pro zdravotně postiţené a seniory Domov pro seniory Chlumec, p.o. Domov pro seniory Velké Březno, p. o. Domov pro seniory Bukov, p.o. Domov pro seniory Krásné Březno, p.o. 5. kapitola senioři Parametr / Cílová skupina Zařízení typu sluţby domovy se zvláštním reţimem typu sluţby sociálně aktivizační sluţby pro seniory a osoby se zdravotním postiţením typu sluţby ubytování Počet klientů ve věkové skupině - Adolescenti (5-9) Počet klientů ve věkové skupině - Mladí (0-6) Počet klientů ve věkové skupině - Produktivní věk (7-65) Počet klientů ve věkové skupině - Předškolní věk (0-5) Počet klientů ve věkové skupině - Senioři nad 85 let (více jak 85) Počet klientů ve věkové skupině - Senioři (55-84) Počet klientů ve věkové skupině - Školní (6-4) Počet klientů podle pohlaví - muţi Počet klientů podle pohlaví - ţeny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 05,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,9 7,84 53,84 0,00 6,6 5,7 0,00 86,5 376,3 55,9 7,89 33, 8,0,07 58,78 9,48 9,54 05,3 64,57 57,79 03,36 68,99 7, 43,6 39,4 35,67 50,6 36,40 7,60 8,46 63,36 6,74 444,64 4,69 07,50 54,60 0,40 57,78,64 73

74 Domov pro seniory Chlumec, p.o. Domov pro seniory Velké Březno, p. o. Domov pro seniory Bukov, p.o. Domov pro seniory Krásné Březno, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Opora, o.s. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Centrum pro zdravotně postiţené Ústeckého kraje, o. s. - Poradna pro zdravotně postiţené a seniory 5. kapitola senioři Parametr / Cílová skupina Zařízení Finanční prostředky - investiční Finanční prostředky - provozní Finanční prostředky - celkem 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 senioři Parametr / Cílová skupina Zařízení Finanční prostředky - investiční Finanční prostředky - provozní Finanční prostředky - celkem 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 74

75 Domov pro seniory Orlická Hospic sv. Štěpána Litoměřice Dům pokojného stáří sv. Ludmily Karko, výrobní druţstvo nevidomých - ubytovací sluţby pro zdravotně postiţené Pečovatelská sluţba Ústí nad Labem, p.o. Senior o. s. - Denní centrum pro seniory 5. kapitola senioři Parametr / Cílová skupina Zařízení Počet zařízení,00,00,00,00,00,00 typu sluţby odborné sociální poradenství typu sluţby osobní asistence typu sluţby pečovatelská sluţba typu sluţby tísňová péče typu sluţby - - odlehčovací sluţby typu sluţby - - odlehčovací sluţby typu sluţby centra denních sluţeb typu sluţby domovy pro osoby se zdravotním postiţením typu sluţby - - domovy pro seniory typu sluţby domovy se zvláštním reţimem typu sluţby sociálně aktivizační sluţby pro seniory a osoby se zdravotním postiţením typu sluţby ubytování Počet klientů ve věkové skupině - Adolescenti (5-9) Počet klientů ve věkové skupině - Mladí (0-6) Počet klientů ve věkové skupině - Produktivní věk (7-65) Počet klientů ve věkové skupině - Předškolní věk (0-5) Počet klientů ve věkové skupině - Senioři nad 85 let (více jak 85) 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,85 0,00 0,00 6,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,5 69,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 64,75,5 7,50 0,5 40,86 5,06 75

76 Domov pro seniory Orlická Hospic sv. Štěpána Litoměřice Dům pokojného stáří sv. Ludmily Karko, výrobní druţstvo nevidomých - ubytovací sluţby pro zdravotně postiţené Pečovatelská sluţba Ústí nad Labem, p.o. Senior o. s. - Denní centrum pro seniory 5. kapitola senioři Parametr / Cílová skupina Zařízení Počet klientů ve věkové skupině - Senioři (55-84) Počet klientů ve věkové skupině - Školní (6-4) Počet klientů podle pohlaví - muţi Počet klientů podle pohlaví - ţeny Finanční prostředky - investiční Finanční prostředky - provozní Finanční prostředky - celkem 0,5 4,8 7,50 0,9 679, 6,94 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 55,50 9,58 5,95 3,5 3,9 3,96 9,50 7, 9,05 3,5 88,74 8,04 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , ,00 Poznámka: některé organizace mají registrovanou věkovou strukturu cílové skupiny mladší senioři již od 55 let, jedná se o plně invalidní seniory umístěné v DPS. 76

77 5. kapitola Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální sluţby a sluţby blízké sluţbám sociálním v oblasti Senioři Profesní sloţení personálu Rozdělení profesí podle druhu: odborný personál / provozní personál / dobrovolný personál Přehled profesí působících v cílové skupině Počty osob Počty úvazků Celkový počet pracovníků v cílové skupině Okres Ústí nad Labem (CZ047) Druh profese Profese Cílová skupina senioři počty osob počty úvazků dobrovolný personál ostatní dobrovolný personál 6,80 6,80 sanitář(ka) 6,0 6,0 ošetřovatel(ka) 4,76 4,3 zdravotní sestra 55,05 54,6 lékař II. atestace,60 0,80 ostatní odborný personál 8,7 3,95 rehabilitační pracovník 4,8 4,8 odborný personál sociální pracovník,89 0,9 pečovatel(ka) 3,57 4,77 pracovník sociální péče 8,35 7,35 zdravotní asistent,00,00 fyzioterapeut 3,00,75 ergoterapeut,00,00 pracovník v sociálních sluţbách 6,00 5,50 pracovník přímé obsluţné péče 39,00 39,00 ostatní provozní personál 88,63 78,09 stravovací personál 70,40 67,67 provozní personál pomocný personál,80 0,40 administrativní pracovník 34,76 33,08 management zařízení 4,43 6,64 Celkem 66,33 574,93 V Cílové skupině Senioři je nejvíce početně zastoupenou složkou personálu v rámci odborného personálu pečovatelka (3,57 osob), sanitář(ka) (6, osob) a zdravotní sestra (55,05 osob). V rámci provozního personálu ostatní provozní personál (88,63 osob) a stravovací personál (70,40 osob). Poznámka: Všechny údaje zadávané do systému RISK jsou vztahovány k cílovým skupinám, proto i počty osob personálu mohou vycházet na desetinná místa, neboť se jedná o poměrný přepočet na základě procentuálního poměru všech cílových skupin, kterým organizace poskytuje služby. 77

78 5. kapitola Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální sluţby a sluţby blízké sluţbám sociálním v oblasti Osoby v přechodné krizi a nouzi Tabulka obsahuje výčet zařízení, která poskytují služby této cílové skupině, v druhém sloupci je procentuálně vyjádřen podíl všech klientů zařízení na této cílové skupině. V této oblasti sociální pomoci poskytuje služby cekem 5 zařízení. Název zařízení % Azylový dům pro matky s dětmi *- Domov pro seniory Orlická a Azylový dům 00% Azylový dům Samaritán- Oblastní charita 00% Centrum pomoci Samaritán Oblastní charita 00% Člověk v tísni, o.p.s., Programy sociální integrace, Terénní sociální práce 0% Karko, výrobní druţstvo nevidomých - ubytovací sluţby pro zdravotně postiţené 60% Noclehárna Samaritán Oblastní charita 00% OBERIG - Informační a vzdělávací středisko pro cizince *Slovanský dům* % Oblastní spolek Českého červeného kříţe 00% Opora, o.s. 5% O.s. ONŢ - Pomoc a poradenství pro ţeny a dívky - Poradna pro ţeny a dívky 00% Poradna pro mezilidské vztahy 80% Spirála - Centrum krizové intervence 00% Spirála - Linka pomoci 00% Spirála, o. s. - Intervenční centrum 00% Terénní programy Oblastní charita 00% Poznámka: * zařízení sociálních služeb zřízená městem. 78

79 5. kapitola Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální sluţby a sluţby blízké sluţbám sociálním v oblasti Osoby v přechodné krizi a nouzi Rozsah péče u cílových skupin Počty zaměstnanců v cílové skupině (stálí, externí, celkem) Význam sloupců "Veličina" pro různé typy služeb Typ Veličina Veličina Veličina 3 KAVY (kapacita - vyuţití) Kapacita Průměrná obsazenost Počet čekajících Objem péče KOHO (kontakt - hodiny) Počet případů (člověkohodiny) neuvádí se OSKI (osoby - kilometry) Počet přepravených osob Najeté kilometry neuvádí se Poznámka: KAVY jaká je kapacita lůžek kolik lůžek z kapacity bylo průměrně využito v daném období KOHO celkový počet setkání s klienty za dané období vyjádření setkání v hodinách - kolik celkem hodin bylo klientům věnováno během všech setkání v daném období sociální krize Parametr / Cílová skupina Zařízení Člověk v tísni, o.p.s., Programy sociální integrace, Terénní sociální práce Opora, o.s. Oblastní spolek Českého červeného kříţe Azylový dům pro matky s dětmi Rozsah péče KAVY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 3,00 Rozsah péče KOHO 36,60 36,60 53,00 493, ,0 540,00 0,00 0,00 Počet zaměstnanců - stálí 0,60 0,60 0,50,35 4,00 4,00,40 5,00 Počet zaměstnanců - externí 0,00 0,00 0,00 0,00,50 3,00 0,00 0,00 Počet zaměstnanců - celkem 0,60 0,60 0,50,35 6,50 7,00,40 5,00 79

80 5. kapitola sociální krize Parametr / Cílová skupina Zařízení Azylový dům Samaritán Centrum pomoci Samaritán Karko, výrobní druţstvo nevidomých - ubytovací sluţby pro zdravotně postiţené OBERIG - Informační a vzdělávací středisko pro cizince *Slovanský dům* - Sociální poradna Rozsah péče KAVY 43,00 43,00 0,00 0,00 39,00 39,00 0,00 0,00 Rozsah péče KOHO 0,00 0, ,0 73,00 0,00 0,00 73,0 45,40 Počet zaměstnanců - stálí 6,50,00 4,90,00 0,60 0,60 0,07 0,0 Počet zaměstnanců - externí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,08 Počet zaměstnanců - celkem 6,50,00 4,90,00 0,60 0,60 0,08 0,8 sociální krize Parametr / Cílová skupina Zařízení Poradna pro mezilidské vztahy O.s. ONŢ - Pomoc a poradenství pro ţeny a dívky - Poradna pro ţeny a dívky Centrum krizové intervence Spirála - telefonická krizová pomoc Rozsah péče KAVY 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 4,00 0,00 0,00 Rozsah péče KOHO 06,00 06,00 87,00 87,00 86,00 406,00 884,00 380,00 Počet zaměstnanců - stálí 0,80 0,80,00,00 5,0 7,00,30,00 Počet zaměstnanců - externí 0,7 4,00 0,00 0,00 4,40,00 4,70 9,00 Počet zaměstnanců - celkem,5 4,80,00,00 9,60 8,00 6,00,00 sociální krize Parametr / Cílová skupina Zařízení Intervenční centrum Noclehárna Samaritán Terénní programy Rozsah péče KAVY 5,00,00 3,00 3,00 0,00 0,00 Rozsah péče KOHO 5,00 44,00 0,00 0,00 85,00 550,00 Počet zaměstnanců - stálí 3,50 5,00,00 5,00,50,00 Počet zaměstnanců - externí,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Počet zaměstnanců - celkem 4,50 8,00,00 5,00,50,00 80

81 Člověk v tísni, o.p.s., Programy sociální integrace, Terénní sociální práce Opora, o.s. Oblastní spolek Českého červeného kříţe Azylový dům pro matky s dětmi Azylový dům Samaritán Centrum pomoci Samaritán Karko, výrobní druţstvo nevidomých - ubytovací sluţby pro zdravotně postiţené OBERIG - Informační a vzdělávací středisko pro cizince *Slovanský dům* - Sociální poradna 5. kapitola Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální sluţby a sluţby blízké sluţbám sociálním v oblasti Osoby v přechodné krizi a nouzi Počet zařízení u cílových skupin u jednotlivých typů služeb Počet klientů v jednotlivých cílových skupinách Počet klientů podle pohlaví Finanční prostředky v cílové skupině (investiční, provozní, celkem) Poznámka: unicitní klient = jedinečná osoba, neopakující se klient (bez ohledu na počet kontaktů). sociální krize Parametr / Cílová skupina Zařízení Počet zařízení,00,00,00,00,00,00,00,00 typu sluţby odborné sociální poradenství typu sluţby pečovatelská sluţba typu sluţby - - odlehčovací sluţby typu sluţby telefonická krizová pomoc typu sluţby azylové domy typu sluţby krizová pomoc typu sluţby krizová pomoc typu sluţby nízkoprahová denní centra typu sluţby noclehárny typu sluţby intervenční centra 0,00 30,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4, 0,00 5,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 93,00 0,00 0,00 8

82 Člověk v tísni, o.p.s., Programy sociální integrace, Terénní sociální práce Opora, o.s. Oblastní spolek Českého červeného kříţe Azylový dům pro matky s dětmi Azylový dům Samaritán Centrum pomoci Samaritán Karko, výrobní druţstvo nevidomých - ubytovací sluţby pro zdravotně postiţené OBERIG - Informační a vzdělávací středisko pro cizince *Slovanský dům* - Sociální poradna 5. kapitola sociální krize Parametr / Cílová skupina Zařízení typu sluţby intervenční centra typu sluţby sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi typu sluţby sociálně aktivizační sluţby pro seniory a osoby se zdravotním postiţením typu sluţby terénní programy typu sluţby sociální rehabilitace typu sluţby sociální rehabilitace typu sluţby ubytování typu sluţby Ostatní sluţby Počet klientů ve věkové skupině - Adolescenti (5-9) Počet klientů ve věkové skupině - Mladí (0-6) Počet klientů ve věkové skupině - Produktivní věk (7-65) Počet klientů ve věkové skupině - Předškolní věk (0-5) Počet klientů ve věkové skupině - Senioři nad 85 let (více jak 85) Počet klientů ve věkové skupině - Senioři (55-84) Počet klientů ve věkové skupině - Školní (6-4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,00 0,00 6,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00,05 0,00 0,00,56 0,6,64 0,00 680,00 9,95 4,04 35,6 3,5 0,9 8,7 7,45 0,00 4,00 0,96 57,84 9,50 4,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,90 0,00 0,00 4, 0,00 0,00 0,00 0,00 3, 0,00,65,8 0,00 0,00 0,00 0,00 5,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,95 0,3 8

83 Poradna pro mezilidské vztahy O.s. ONŢ - Pomoc a poradenství pro ţeny a dívky - Poradna pro ţeny a dívky Centrum krizové intervence Spirála - telefonická krizová pomoc Intervenční centrum Noclehárna Samaritán Terénní programy Azylový dům Samaritán Centrum pomoci Samaritán Karko, výrobní druţstvo nevidomých - ubytovací sluţby pro zdravotně postiţené OBERIG - Informační a vzdělávací středisko pro cizince *Slovanský dům* - Sociální poradna Člověk v tísni, o.p.s., Programy sociální integrace, Terénní sociální práce Opora, o.s. Oblastní spolek Českého červeného kříţe Azylový dům pro matky s dětmi 5. kapitola sociální krize Parametr / Cílová skupina Zařízení Počet klientů podle pohlaví - muţi, 5,35 560,00 0,00 Počet klientů podle pohlaví - ţeny 0,79 8,50 40,00 35,00 Finanční prostředky - provozní , , , ,00 Finanční prostředky - celkem , , , ,00 sociální krize Parametr / Cílová skupina Zařízení Počet klientů podle pohlaví - muţi, 5,35 560,00 0,00 Počet klientů podle pohlaví - ţeny 0,79 8,50 40,00 35,00 Finanční prostředky - provozní , , , ,00 Finanční prostředky - celkem , , , ,00 sociální krize Parametr / Cílová skupina Zařízení Počet zařízení,00,00,00,00,00,00,00 typu sluţby odborné sociální poradenství typu sluţby pečovatelská sluţba typu sluţby - - odlehčovací sluţby 38,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83

84 Poradna pro mezilidské vztahy O.s. ONŢ - Pomoc a poradenství pro ţeny a dívky - Poradna pro ţeny a dívky Centrum krizové intervence Spirála - telefonická krizová pomoc Intervenční centrum Noclehárna Samaritán Terénní programy 5. kapitola sociální krize Parametr / Cílová skupina Zařízení typu sluţby telefonická krizová pomoc typu sluţby azylové domy typu sluţby krizová pomoc typu sluţby krizová pomoc typu sluţby nízkoprahová denní centra typu sluţby noclehárny typu sluţby intervenční centra typu sluţby intervenční centra typu sluţby sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi typu sluţby sociálně aktivizační sluţby pro seniory a osoby se zdravotním postiţením typu sluţby terénní programy typu sluţby sociální rehabilitace typu sluţby sociální rehabilitace typu sluţby ubytování 0,00 0,00 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84

85 Poradna pro mezilidské vztahy O.s. ONŢ - Pomoc a poradenství pro ţeny a dívky - Poradna pro ţeny a dívky Centrum krizové intervence Spirála - telefonická krizová pomoc Intervenční centrum Noclehárna Samaritán Terénní programy 5. kapitola sociální krize Parametr / Cílová skupina Zařízení Počet unicitních klientů typu sluţby Ostatní sluţby Počet klientů ve věkové skupině - Adolescenti (5-9) Počet klientů ve věkové skupině - Mladí (0-6) Počet klientů ve věkové skupině - Produktivní věk (7-65) Počet klientů ve věkové skupině - Předškolní věk (0-5) Počet klientů ve věkové skupině - Senioři nad 85 let (více jak 85) Počet klientů ve věkové skupině - Senioři (55-84) Počet klientů ve věkové skupině - Školní (6-4) Počet klientů podle pohlaví - muţi Počet klientů podle pohlaví - ţeny Finanční prostředky - provozní Finanční prostředky - celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,3 4,0 46,9 56,5 4,7 0,00 0,00 37,60 8,40 70,38 75,36 8,84 5,40 37,5 88,00 99,40 973,59 695,60 438,03 05,60,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,73 0,00 0,00 0,00 0,00,80 0,00 35,9 37,68 4,7 0,00 0,00,8 0,00 35,9 8,84 4,7 0,00 0,00 94,00,84 469,0 753,60 3,55 57,00 04,30 8,00 39,6 703,80 30,40 447,45 0,00 44, , , , ,00 986, , , , , , ,00 986, , ,00 Poznámka: některé organizace mají registrovanou věkovou strukturu cílové skupiny mladší senioři již od 55 let, jedná se o plně invalidní důchodce umístěné v DPS. 85

86 5. kapitola Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální sluţby a sluţby blízké sluţbám sociálním v oblasti Osoby v přechodné krizi a nozi Rozdělení profesí podle druhu: odborný personál / provozní personál / dobrovolný personál Přehled profesí působících v cílové skupině Počty osob Počty úvazků Celkový počet pracovníků v cílové skupině Okres Ústí nad Labem (CZ047) Druh profese Profese Cílová skupina sociální krize počty osob počty úvazků dobrovolný personál ostatní dobrovolný personál 5,00 5,00 ošetřovatel(ka),00,00 zdravotní sestra,00,00 ostatní odborný personál 5,5, terénní pracovník 0,04 0,00 odborný personál sociální pracovník 54,56,0 pečovatel(ka),45 0,3 pracovník sociální péče,00 6,50 pracovník v sociálních sluţbách,00,00 pracovník přímé obsluţné péče,00,00 ostatní provozní personál,65,60 stravovací personál,00,00 provozní personál pomocný personál 6,00,70 administrativní pracovník 4,6,8 management zařízení 6,5 5,35 Celkem 3,73 65,68 V cílové skupině Osoby v přechodné krizi a nouzi je nejvíce početně zastoupenou složkou personálu v rámci odborného personálu sociální pracovník (54,56 osob) a pracovník sociální péče ( osob). V rámci provozního personálu management zařízení (6,5 osob) a pomocný personál (6 osob). Nezanedbatelnou složkou personálu je i dobrovolný personál (5 osob). Poznámka: všechny údaje zadávané do systému RISK jsou vztahovány k cílovým skupinám, proto i počty osob personálu mohou vycházet na desetinná místa, neboť se jedná o poměrný přepočet na základě procentuálního poměru všech cílových skupin, kterým organizace poskytuje služby. 86

87 5. kapitola Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální sluţby a sluţby blízké sluţbám sociálním v oblasti Zdravotně postiţení Tabulka obsahuje výčet zařízení, která poskytují služby této cílové skupině, v druhém sloupci je procentuálně vyjádřen podíl všech klientů zařízení na této cílové skupině. V této oblasti sociální pomoci poskytuje služby celkem 5 zařízení. Název zařízení % Agentura Osmý den, o.s. (UL) 0% Centrum pro zdravotně postiţené Ústeckého kraje, o. s. - Poradna pro zdravotně postiţené a seniory 55% CESPO, o.s. 00% DEMOSTHENES - centrum komplexní péče 00% Domov pro osoby se zdravotním postiţením Hliňany 50% Domov pro seniory Bukov, p.o. * % Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. * 9% Fokus - Centrum psychosociálních sluţeb % Fokus - zaměstnávání 8% Hospic sv. Štěpána Litoměřice 0% Karko, výrobní druţstvo nevidomých - chráněná dílna 83% Karko, výrobní druţstvo nevidomých - ubytovací sluţby pro zdravotně postiţené 5% Mateřská škola speciální, Demosthenes, o.p.s. 50% Občanské sdruţení Jurta 0% Opora, o.s. 5% Pečovatelská sluţba Ústí nad Labem, p.o. * 3% Roska Ústí nad Labem 00% Slunečnice, o. s. - centrum Cesta do světa 0% Sociální agentura, o.s., Ústí nad Labem 75% Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, zákl. org. nedoslýchavých v Ústí n.l. 00% Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR, o.s. 00% Svaz tělesně postiţených v České republice, o.s.,okr. organizace 00% TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. - Centrum denních aktivit pro nevidomé a slabozraké 00% Tyfloservis - Terénní a ambulantní soc. rehabilitace těţce zrakově postiţených 00% Ústecký Arcus 00% Poznámka: * zařízení sociálních služeb zřízená městem. 87

88 5. kapitola Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální sluţby a sluţby blízké sluţbám sociálním v oblasti Zdravotně postiţení Rozsah péče u cílových skupin Počty zaměstnanců v cílové skupině (stálí, externí, celkem) Význam sloupců "Veličina" pro různé typy služeb Typ Veličina Veličina Veličina 3 KAVY (kapacita - vyuţití) Kapacita Průměrná obsazenost Počet čekajících Objem péče KOHO (kontakt - hodiny) Počet případů (člověkohodiny) neuvádí se OSKI (osoby - kilometry) Počet přepravených osob Najeté kilometry neuvádí se Poznámka: KAVY jaká je kapacita lůžek kolik lůžek z kapacity bylo průměrně využito v daném období KOHO celkový počet setkání s klienty za dané období vyjádření setkání v hodinách - kolik celkem hodin bylo klientům věnováno během všech setkání v daném období zdravotně postiţení Parametr / Cílová skupina Zařízení Fokus - Centrum psychosociálních sluţeb Opora, o.s. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Ústecký Arcus Rozsah péče KAVY 0,6 0,6 0,00 0,00 6,65 6,65 0,00 0,00 Rozsah péče KOHO 33,4 49,80 596,00 48,40 0,00 0,00 93,00 46,00 Počet zaměstnanců - stálí 0,39 0,44,50 7,05 7,53 8,55,00,00 Počet zaměstnanců - externí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5,00 Počet zaměstnanců - celkem 0,39 0,44,50 7,05 7,53 8,55,5,00 88

89 5. kapitola Parametr / Cílová skupina Zařízení zdravotně postiţení CESPO, o.s. Centrum pro zdravotně postiţené Ústeckého kraje, o. s. - Poradna pro zdravotně postiţené a seniory DEMOSTHENES - centrum komplexní péče Mateřská škola speciální, Demosthenes, o.p.s. Rozsah péče KAVY 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 43,00 8,00 8,00 Rozsah péče KOHO 53,00 95,00 476,30 66,00 37,00 380,00 0,00 0,00 Počet zaměstnanců - stálí 3,80 6,00 4,95 4,95 8,00 0,00 6,60 8,50 Počet zaměstnanců - externí 0,30,00 0,00 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00 Počet zaměstnanců - celkem 4,0 7,00 4,95 4,95 4,00 6,00 6,60 8,50 zdravotně postiţení Parametr / Cílová skupina Zařízení Domov pro seniory Bukov, p.o. Hospic sv. Štěpána Litoměřice Karko, výrobní druţstvo nevidomých - ubytovací sluţby pro zdravotně postiţené Karko, výrobní druţstvo nevidomých - chráněná dílna Rozsah péče KAVY,40 0,80 0,00 0,00 6,5 6,5 95,45 95,45 Rozsah péče KOHO 0,00 0,00 30,60 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Počet zaměstnanců - stálí,5,64,30,60 0,5 0,5,6,6 Počet zaměstnanců - externí Počet zaměstnanců - celkem,5,64,30,60 0,5 0,5,6,6 zdravotně postiţení Parametr / Cílová skupina Zařízení Pečovatelská sluţba Ústí nad Labem, p.o. Roska Ústí nad Labem Slunečnice, o.s. - centrum Cesta do světa Sociální agentura, o.s., Ústí nad Labem Rozsah péče KAVY Rozsah péče KOHO 8 65, ,78 00,00 00,00 0,00 0,00 50,50 453,75 Počet zaměstnanců - stálí 4,03 4,03 0,00 7,00 0,00 0,00 4,88,00 Počet zaměstnanců - externí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5 0,75 Počet zaměstnanců - celkem 4,03 4,03 0,00 7,00 0,00 0,00 5,03,75 89

90 5. kapitola zdravotně postiţení Parametr / Cílová skupina Zařízení Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, zákl. org. nedoslýchavých v Ústí n.l. Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR, o.s. Svaz tělesně postiţených v České republice, o.s.,okr. organizace TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. - Centrum denních aktivit pro nevidomé a slabozraké Rozsah péče KAVY Rozsah péče KOHO 450,00 50,00 0,00 60,00 979,00 489,00 78,00 45,00 Počet zaměstnanců - stálí,50 3,00 0,00 0,00,00,00 8,50 0,00 Počet zaměstnanců - externí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 Počet zaměstnanců - celkem,50 3,00 0,00 0,00,00,00 9,00 0,00 zdravotně postiţení Parametr / Cílová skupina Zařízení Tyfloservis, o.p.s. Fokus - zaměstnávání Agentura Osmý den, o.s. (UL) Občanské sdruţení Jurta Rozsah péče KAVY 0,00 0,00 8,0 7,9 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozsah péče KOHO 505,00 98,00 0,00 0,00 30,00 39,40 6,00 34,0 Počet zaměstnanců - stálí,00,00 0,99,80 0,30 0,30 0,40 0,40 Počet zaměstnanců - externí Počet zaměstnanců - celkem,00,00 0,99,80 0,30 0,30 0,40 0,40 zdravotně postiţení Parametr / Cílová skupina Zařízení Domov pro osoby se zdravotním postiţením Hliňany Rozsah péče KAVY 0,00 0,00 Rozsah péče KOHO 0,00 0,00 Počet zaměstnanců - stálí 4,5 4,50 Počet zaměstnanců - externí 0,00 0,00 Počet zaměstnanců - celkem 4,5 4,50 90

91 Fokus - Centrum psychosociálních sluţeb Opora, o.s. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Ústecký Arcus CESPO, o.s. Centrum pro zdravotně postiţené Ústeckého kraje, o. s. - Poradna pro zdravotně postiţené a seniory DEMOSTHENES - centrum komplexní péče Mateřská škola speciální, Demosthenes, o.p.s. 5. kapitola Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální sluţby a sluţby blízké sluţbám sociálním v oblasti Zdravotně postiţení Počet zařízení u cílových skupin u jednotlivých typů služeb Počet klientů v jednotlivých cílových skupinách Počet klientů podle pohlaví Finanční prostředky v cílové skupině (investiční, provozní, celkem) Poznámka: unicitní klient = jedinečná osoba, neopakující se klient (bez ohledu na počet kontaktů). zdravotně postiţení Parametr / Cílová skupina Zařízení Počet zařízení,00,00,00,00,00,00,00,00 typu sluţby odborné sociální poradenství typu sluţby osobní asistence typu sluţby pečovatelská sluţba typu sluţby tísňová péče typu sluţby průvodcovské a předčitatelské sluţby typu sluţby podpora samostatného bydlení typu sluţby - - odlehčovací sluţby typu sluţby denní stacionáře 3,00 9,85 0,00 77,00,00 444,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,65 0,00 0,00 0,00 5,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 9

92 Fokus - Centrum psychosociálních sluţeb Opora, o.s. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Ústecký Arcus CESPO, o.s. Centrum pro zdravotně postiţené Ústeckého kraje, o. s. - Poradna pro zdravotně postiţené a seniory DEMOSTHENES - centrum komplexní péče Mateřská škola speciální, Demosthenes, o.p.s. 5. kapitola zdravotně postiţení Parametr / Cílová skupina Zařízení typu sluţby domovy pro osoby se zdravotním postiţením typu sluţby - - domovy pro seniory typu sluţby chráněné bydlení typu sluţby raná péče typu sluţby tlumočnické sluţby typu sluţby sociálně aktivizační sluţby pro seniory a osoby se zdravotním postiţením typu sluţby sociálně terapeutické dílny typu sluţby sociální rehabilitace typu sluţby agentura práce typu sluţby ubytování typu sluţby Ostatní sluţby Počet klientů ve věkové skupině - Adolescenti (5-9) Počet klientů ve věkové skupině - Mladí (0-6) 0,00 0,00,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00,34 0,5 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 7,46 30,00 0,00 9

93 Fokus - Centrum psychosociálních sluţeb Opora, o.s. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Ústecký Arcus CESPO, o.s. Centrum pro zdravotně postiţené Ústeckého kraje, o. s. - Poradna pro zdravotně postiţené a seniory DEMOSTHENES - centrum komplexní péče Mateřská škola speciální, Demosthenes, o.p.s. 5. kapitola zdravotně postiţení Parametr / Cílová skupina Zařízení Počet klientů ve věkové skupině - Produktivní věk (7-65) Počet klientů ve věkové skupině - Předškolní věk (0-5) Počet klientů ve věkové skupině - Senioři nad 85 let (více jak 85) Počet klientů ve věkové skupině - Senioři (55-84) Počet klientů ve věkové skupině - Školní (6-4) Počet klientů podle pohlaví - muţi Počet klientů podle pohlaví - ţeny Finanční prostředky - investiční Finanční prostředky - provozní Finanční prostředky - celkem 4,8,36,76,54 43,5 96,77 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 8,00 0,00 7,35 5,47 0,00 0,00,88 0,00 0,00 0, 36,83 0,4 75,46 9,75 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00,9 46,04 3,53 0,77 86,50 9,9 0,00 9,00,48 85,5 4, 76,3 86,50 65,4 80,00 9,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,0 93

94 Domov pro seniory Bukov, p.o. Hospic sv. Štěpána Litoměřice Karko, výrobní druţstvo nevidomých - ubytovací sluţby pro zdravotně postiţené Karko, výrobní druţstvo nevidomých - chráněná dílna Pečovatelská sluţba Ústí nad Labem, p.o. Roska Ústí nad Labem Slunečnice, o.s. - centrum Cesta do světa Sociální agentura, o.s., Ústí nad Labem 5. kapitola zdravotně postiţení Parametr / Cílová skupina Zařízení Počet zařízení,00,00,00,00,00,00,00,00 typu sluţby odborné sociální poradenství typu sluţby osobní asistence typu sluţby pečovatelská sluţba typu sluţby tísňová péče typu sluţby průvodcovské a předčitatelské sluţby typu sluţby podpora samostatného bydlení typu sluţby - - odlehčovací sluţby typu sluţby denní stacionáře typu sluţby domovy pro osoby se zdravotním postiţením typu sluţby - - domovy pro seniory typu sluţby chráněné bydlení typu sluţby raná péče typu sluţby tlumočnické sluţby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,50 0,00 0,00 0,00 0,00 75,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,95 0,00 0,00 0,00 0,00 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94

95 Domov pro seniory Bukov, p.o. Hospic sv. Štěpána Litoměřice Karko, výrobní druţstvo nevidomých - ubytovací sluţby pro zdravotně postiţené Karko, výrobní druţstvo nevidomých - chráněná dílna Pečovatelská sluţba Ústí nad Labem, p.o. Roska Ústí nad Labem Slunečnice, o.s. - centrum Cesta do světa Sociální agentura, o.s., Ústí nad Labem 5. kapitola zdravotně postiţení Parametr / Cílová skupina Zařízení typu sluţby sociálně aktivizační sluţby pro seniory a osoby se zdravotním postiţením typu sluţby sociálně terapeutické dílny typu sluţby sociální rehabilitace typu sluţby agentura práce typu sluţby zaměstnávání osob se zdravotním postiţením typu sluţby svépomocné aktivity typu sluţby ubytování typu sluţby Ostatní sluţby Počet klientů ve věkové skupině - Adolescenti (5-9) Počet klientů ve věkové skupině - Mladí (0-6) Počet klientů ve věkové skupině - Produktivní věk (7-65) Počet klientů ve věkové skupině - Předškolní věk (0-5) Počet klientů ve věkové skupině - Senioři nad 85 let (více jak 85) Počet klientů ve věkové skupině - Senioři (55-84) Počet klientů ve věkové skupině - Školní (6-4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,75 0,00 0,00 0,00 95,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,46,86 0,00 8,50 0,00 4,66 0,7 0,00 8,3 9,59,36 3,50 0,00 3,84 0,00 0,00,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,65 0,63,30 0,00 66,9 0,00 0,00 0,00 9,4 3,57,8 0,00,75 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95

96 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, zákl. org. nedoslýchavých v Ústí n.l. Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR, o.s. Svaz tělesně postiţených v České republice, o.s.,okr. organizace TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. - Centrum denních aktivit pro nevidomé a slabozraké Tyfloservis, o.p.s. Fokus - zaměstnávání Agentura Osmý den, o.s. (UL) Občanské sdruţení Jurta Domov pro seniory Bukov, p.o. Hospic sv. Štěpána Litoměřice Karko, výrobní druţstvo nevidomých - ubytovací sluţby pro zdravotně postiţené Karko, výrobní druţstvo nevidomých - chráněná dílna Pečovatelská sluţba Ústí nad Labem, p.o. Roska Ústí nad Labem Slunečnice, o.s. - centrum Cesta do světa Sociální agentura, o.s., Ústí nad Labem 5. kapitola zdravotně postiţení Parametr / Cílová skupina Zařízení Počet klientů podle pohlaví - muţi Počet klientů podle pohlaví - ţeny Finanční prostředky - investiční Finanční prostředky - provozní Finanční prostředky - celkem 3,88,39 8,3 43,9 53,03 6,50 0,00 3,54 7,88,8 8,3 5,54 36,38 43,50 0,00 3,97 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , zdravotně postiţení Parametr / Cílová skupina Zařízení Počet zařízení,00,00,00,00,00,00,00,00 typu sluţby odborné sociální poradenství typu sluţby osobní asistence typu sluţby pečovatelská sluţba typu sluţby tísňová péče typu sluţby průvodcovské a předčitatelské sluţby 300,00 70,00 70,00 48,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96

97 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, zákl. org. nedoslýchavých v Ústí n.l. Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR, o.s. Svaz tělesně postiţených v České republice, o.s.,okr. organizace TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. - Centrum denních aktivit pro nevidomé a slabozraké Tyfloservis, o.p.s. Fokus - zaměstnávání Agentura Osmý den, o.s. (UL) Občanské sdruţení Jurta 5. kapitola zdravotně postiţení Parametr / Cílová skupina Zařízení typu sluţby podpora samostatného bydlení typu sluţby - - odlehčovací sluţby typu sluţby denní stacionáře typu sluţby domovy pro osoby se zdravotním postiţením typu sluţby - - domovy pro seniory typu sluţby chráněné bydlení typu sluţby raná péče typu sluţby tlumočnické sluţby typu sluţby sociálně aktivizační sluţby pro seniory a osoby se zdravotním postiţením typu sluţby sociálně terapeutické dílny typu sluţby sociální rehabilitace typu sluţby agentura práce typu sluţby zaměstnávání osob se zdravotním postiţením 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 76,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 8,00 0,00 3,50,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,8 0,00 0,00 97

98 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, zákl. org. nedoslýchavých v Ústí n.l. Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR, o.s. Svaz tělesně postiţených v České republice, o.s.,okr. organizace TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. - Centrum denních aktivit pro nevidomé a slabozraké Tyfloservis, o.p.s. Fokus - zaměstnávání Agentura Osmý den, o.s. (UL) Občanské sdruţení Jurta 5. kapitola zdravotně postiţení Parametr / Cílová skupina Zařízení typu sluţby svépomocné aktivity typu sluţby ubytování typu sluţby Ostatní sluţby Počet klientů ve věkové skupině - Adolescenti (5-9) Počet klientů ve věkové skupině - Mladí (0-6) Počet klientů ve věkové skupině - Produktivní věk (7-65) Počet klientů ve věkové skupině - Předškolní věk (0-5) Počet klientů ve věkové skupině - Senioři nad 85 let (více jak 85) Počet klientů ve věkové skupině - Senioři (55-84) Počet klientů ve věkové skupině - Školní (6-4) Počet klientů podle pohlaví - muţi Počet klientů podle pohlaví - ţeny Finanční prostředky - investiční Finanční prostředky - provozní 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,36,0 0,37 3,96 0,9 0,00 35,00 47,4 4,08 44,40 8,8,64,38 5,00 0,50 0,00,40,0 0,00 0,00 0,00 85,00 4,50 398,58 04,6,00 0,00 0,00 0,00 96,00 0,50 4,66 99,0 88,80 3,67,84,38 04,00 59,50 43,34 48,80 33,0 5,5 3,76 0, , , , Finanční prostředky - celkem 7 000, , , 98

99 5. kapitola Parametr / Cílová skupina Zařízení zdravotně postiţení Domov pro osoby se zdravotním postiţením Hliňany Počet zařízení,00 typu sluţby odborné sociální poradenství 0,00 typu sluţby osobní asistence 0,00 typu sluţby pečovatelská sluţba 0,00 typu sluţby tísňová péče 0,00 typu sluţby průvodcovské a předčitatelské sluţby 0,00 typu sluţby podpora samostatného bydlení 0,00 typu sluţby - - odlehčovací sluţby 0,00 typu sluţby denní stacionáře 0,00 typu sluţby domovy pro osoby se zdravotním postiţením 0,00 typu sluţby - - domovy pro seniory 0,00 typu sluţby chráněné bydlení 0,00 typu sluţby raná péče 0,00 typu sluţby tlumočnické sluţby 0,00 typu sluţby sociálně aktivizační sluţby pro seniory a osoby se zdravotním postiţením 0,00 typu sluţby sociálně terapeutické dílny 0,00 typu sluţby sociální rehabilitace 0,00 typu sluţby agentura práce 0,00 typu sluţby zaměstnávání osob se zdravotním postiţením 0,00 typu sluţby svépomocné aktivity 0,00 typu sluţby ubytování 0,00 typu sluţby Ostatní sluţby 0,00 Počet klientů ve věkové skupině - Adolescenti (5-9) 0,00 Počet klientů ve věkové skupině - Mladí (0-6) 0,00 Počet klientů ve věkové skupině - Produktivní věk (7-65) 0,00 Počet klientů ve věkové skupině - Předškolní věk (0-5) 0,00 Počet klientů ve věkové skupině - Senioři nad 85 let (více jak 85) 0,00 Počet klientů ve věkové skupině - Senioři (55-84) 0,00 Počet klientů ve věkové skupině - Školní (6-4) 0,00 Počet klientů podle pohlaví - muţi 0,00 Počet klientů podle pohlaví - ţeny 0,00 Finanční prostředky - investiční 0,00 Finanční prostředky - provozní ,50 Finanční prostředky - celkem ,50 Poznámka: některé organizace mají registrovanou věkovou strukturu cílové skupiny mladší senioři již od 55 let, jedná se o plně invalidní seniory umístění v DPS. 99

100 5. kapitola Základní data o jednotlivých zařízeních nabízejících sociální sluţby a sluţby blízké sluţbám sociálním v oblasti Zdravotně postiţení Profesní sloţení personálu Rozdělení profesí podle druhu: odborný personál / provozní personál / dobrovolný personál Přehled profesí působících v cílové skupině Počty osob Počty úvazků Celkový počet pracovníku v cílové skupině Okres Ústí nad Labem (CZ047) Druh profese Profese Cílová skupina zdravotně postiţení počty osob počty úvazků dobrovolný personál ostatní dobrovolný personál 7,0 4,0 lékař I. atestace,00,00 sanitář(ka),80,80 ošetřovatel(ka) 0,4 0,8 zdravotní sestra 4,45 4,39 vychovatel(ka),50,5 speciální pedagog 3,50,60 pedagog,00,00 klinický psycholog,00,00 jednooborový psycholog,00,00 odborný personál lékař II. atestace,40,0 ostatní odborný personál 7,68 4,70 rehabilitační pracovník,8,8 socioterapeut 0,8 0,8 sociální pracovník 5,67 3,8 pečovatel(ka) 9,64 6, pracovník sociální péče 6,03 6,03 ergoterapeut 0,00 0,00 pracovník v sociálních sluţbách 9,00 8,30 pracovník přímé obsluţné péče 5,00 5,00 ostatní provozní personál,4 9,9 stravovací personál 4,60 4,33 provozní personál pomocný personál 5,57 5,46 administrativní pracovník,85 8,96 management zařízení 3,48 0,35 Celkem 49,38 06,5 00

101 5. kapitola V cílové skupině Zdravotně postižení je nejvíce početně zastoupenou složkou personálu dobrovolný personál (7,0 osob). V rámci odborného personálu sociální pracovník (5,67 osob) a pečovatelka (9,64 osob). V rámci provozního personálu management zařízení (3,48 osob) a administrativní pracovník (,85 osob). Poznámka: všechny údaje zadávané do systému RISK jsou vztahovány k cílovým skupinám, proto i počty osob personálu mohou vycházet na desetinná místa, neboť se jedná o poměrný přepočet na základě procentuálního poměru všech cílových skupin, kterým organizace poskytuje služby. 0

102 6. kapitola 6. kapitola Informace o finančních prostředcích vynakládaných na sociální sféru v roce 009 a zdroje finančních prostředků Celkový přehled finančních prostředků v sociální sféře Provozní výdaje Celkový přehled finančních prostředků na provozní výdaje, které jdou v regionu Ústí nad Labem do jednotlivých cílových skupin. Přehled pokrývaných a nepokrývaných oblastí sociální pomoci pomocí finančního vyjádření. Celkový přehled finančních prostředků, které jdou do jednotlivých cílových skupin. Finanční zdroje a role města Ústí nad Labem mezi finančními zdroji. Podíl cílové skupiny na čerpání celkových finančních zdrojů jdoucích do regionu na sociální služby a služby blízké službám sociálním. Část prostředků jdoucích do regionu do jednotlivých cílových skupin hrazená z prostředků města. C Rozložení prostředků města mezi jednotlivé cílové skupiny. Zdroj financování / Cílová skupina děti, mládeţ a rodina dlouhodobě duševně nemocní mentálně postiţení osoby ohroţené drogou Kč % Kč % Kč % Kč % Zdroje státu Jiné veřejné zdroje ,00 5,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní zdroje ,00 0,5 8 74,00 0,3 0,00 0, ,00 6,39 rozpočet obecního úřadu rozpočet Ústeckého kraje rozpočet městských obvodů města Ústí nad Labem 0,00 0,00 80,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0, ,00 7, ,00 47, ,00, ,00 8, ,00 0,7 0,00 0, ,00 0,04 0,00 0,00 rozpočet Úřadu práce 487,40, ,00 0, ,75, ,00 0,50 Ministerstvo vnitra ,00, ,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo školství mládeţe a tělovýchovy 4 000,00 0, ,90,5 0,00 0, ,00, ,00 3,90 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,6 0

103 6. kapitola Zdroj financování / Cílová skupina Ministerstvo práce a sociálních věcí přímé platby uţivatelů děti, mládeţ a rodina dlouhodobě duševně nemocní mentálně postiţení osoby ohroţené drogou Kč % Kč % Kč % Kč % ,00 34, ,38, ,78 6, ,00 3, ,5 5, ,46 3, ,00 35, ,00 9,34 Nadace 87 78,00 5, , 0, ,00 0,3 43,00 0,6 zdravotní pojišťovny 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,5 0,00 0,00 Evropské zdroje 0,00 0, ,0 5, ,70 7,47 0,00 0,00 rozpočet jiného kraje Rozpočet jiného statutárního města rozpočet Statutárního města Ústí nad Labem 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,0 0,00 0, ,00 8, ,36 9, ,00 0, ,00 0,9 sponzorské dary 4 700,00 0,7 6 03,00 0, ,00, 653,80,66 vlastní hospodářská činnost ,00 3,74 3 4,8 8,3 95 5,63, ,00 0,04 sbírky Ministerstvo kultury 0,00 0, ,00 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 členské příspěvky Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Ministerstvo spravedlnosti 0,00 0, ,00 0,39 0,00 0, ,00 36,69 Celkem ,55 00, ,70 00, ,86 00, ,80 00,00 Podíl / Cílová skupina A. Podíl oblasti soc. pomoci na čerpání celkových finančních zdrojů B. Podíl města na financování oblasti sociální pomoci C. Rozloţení účasti města na financování jednotlivých oblastí sociální pomoci (cílových skupin) děti, mládeţ a rodina dlouhodobě duševně nemocní mentálně postiţení % % % % 0,00,36 8,59 0,00 0,00,36 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 osoby ohroţené drogou 03

104 6. kapitola Zdroj financování / Cílová skupina osoby ohroţené sociálním vyloučením senioři sociální krize zdravotně postiţení Kč % Kč % Kč % Kč % Zdroje státu 0,00 0,00 0,00 0, ,00 3, ,00 0,09 Jiné veřejné zdroje Ostatní zdroje 0,00 0, ,00 5, ,00 0, ,00 0,09 rozpočet obecního úřadu rozpočet Ústeckého kraje rozpočet městských obvodů města Ústí nad Labem 0,00 0, ,00 0,09 700,00 0, ,00 0, ,00 4, ,00 0, ,00 3, ,00 4,54 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0, ,00 0,06 rozpočet Úřadu práce ,00 0, ,80 0, ,80, ,5 0,70 Ministerstvo vnitra ,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,07 Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo školství mládeţe a tělovýchovy Ministerstvo práce a sociálních věcí přímé platby uţivatelů ,00 0, ,0 0, ,75 0, ,5, ,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0, ,00 4, ,00 56, ,74 3, ,5 30, ,95 37, ,04 0, ,05 48, ,3 5, ,99 3,5 Nadace 7 68,00 0, ,08 0,04 7,80 0, ,00 0,6 zdravotní pojišťovny 0,00 0, ,60 3,5 0,00 0, ,40 0,48 Evropské zdroje ,00 5, 0,00 0,00 0,00 0, ,0 3,09 rozpočet jiného kraje 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 000,00 0,00 Rozpočet jiného statutárního města rozpočet Statutárního města Ústí nad Labem 0,00 0, ,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0, ,00, ,, ,00 6, ,53 5,5 sponzorské dary ,0, ,80 0, ,00, ,0 0,9 vlastní hospodářská činnost 5 000,00 0, ,60 6,30 0,00 0, ,49 7,40 sbírky 0,00 0,00 6 4,0 0,0 0,00 0, ,80 0,38 Ministerstvo kultury 0,00 0, ,00 0,0 0,00 0,00 50,00 0,00 členské příspěvky 0,00 0,00 408,00 0,00 480,00 0, ,00 0, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Ministerstvo spravedlnosti ,00 4,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem ,4 00, ,08 00, ,8 00, ,96 00,00 04

105 6. kapitola Podíl / Cílová skupina A. Podíl oblasti soc. pomoci na čerpání celkových finančních zdrojů B. Podíl města na financování oblasti sociální pomoci C. Rozloţení účasti města na financování jednotlivých oblastí sociální pomoci (cílových skupin) osoby ohroţené sociálním vyloučením senioři sociální krize zdravotně postiţení % % % % 0,00 3,4 0,00,63 0,00 3,4 0,00, 0,00 79,00 0,00 3,00 05

106 6. kapitola Celkový přehled prostředků v sociální sféře v roce 009 Investiční výdaje Celkový přehled finančních prostředků na provozní výdaje, které jdou v regionu Ústí nad Labem do jednotlivých cílových skupin. Přehled pokrývaných a nepokrývaných oblastí sociální pomoci pomocí finančního vyjádření. Cellový přehled finančních prostředků, které jdou do jednotlivých cílových skupin. Finanční zdroje a role města Ústí nad Labem mezi finančními zdroji. Podíl cílové skupiny na čerpání celkových finančních zdrojů jdoucích do regionu na sociální služby a služby blízké službám sociálním. Část prostředků jdoucích do regionu do jednotlivých cílových skupin hrazená z prostředků města. C Rozložení prostředků města mezi jednotlivé cílové skupiny. Zdroj financování / Cílová skupina Ministerstvo práce a sociálních věcí děti, mládeţ a rodina dlouhodobě duševně nemocní mentálně postiţení osoby ohroţené drogou Kč % Kč % Kč % Kč % 0,00 0,00 0,00 0, ,00 6,3 0,00 0,00 Evropské zdroje 0,00 0,00 0,00 0,00 8 8,00,87 0,00 0,00 rozpočet Statutárního města Ústí nad Labem 0,00 0, ,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sponzorské dary 0,00 0,00 0,00 0, ,00 7,00 0,00 0,00 vlastní hospodářská činnost Celkem 0,00 0, ,00 00, ,00 00,00 0,00 0,00 Zdroj financování / Cílová skupina Ministerstvo práce a sociálních věcí osoby ohroţené sociálním vyloučením senioři sociální krize zdravotně postiţení Kč % Kč % Kč % Kč % Evropské zdroje rozpočet Statutárního města Ústí nad Labem 0,00 0, ,00 00,00 0,00 0, ,00 83,87 sponzorské dary vlastní hospodářská činnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 6,3 Celkem 0,00 0, ,00 00,00 0,00 0, ,00 00,00 06

107 6. kapitola Podíl / Cílová skupina A. Podíl oblasti soc. pomoci na čerpání celkových finančních zdrojů B. Podíl města na financování oblasti sociální pomoci C. Rozloţení účasti města na financování jednotlivých oblastí sociální pomoci (cílových skupin) děti, mládeţ a rodina dlouhodobě duševně nemocní mentálně postiţení % % % % osoby ohroţené drogou 0,00,36 8,59 0,00 0,00,36 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 Podíl / Cílová skupina osoby ohroţené sociálním vyloučením senioři sociální krize zdravotně postiţení % % % % A. Podíl oblasti soc. pomoci na čerpání celkových finančních zdrojů B. Podíl města na financování oblasti sociální pomoci C. Rozloţení účasti města na financování jednotlivých oblastí sociální pomoci (cílových skupin) 0,00 3,4 0,00,63 0,00 3,4 0,00, 0,00 79,00 0,00 3,00 07

108 6. kapitola Procentuální vyjádření rozloţení prostředků podle typu sluţeb Veškeré finanční prostředky jdoucí do sociální sféry v roce 009 Provozní finanční prostředky jdoucí do jednotlivých typů služeb - celkem, procentuálně Investiční finanční prostředky jdoucí do jednotlivých typů služeb - celkem, procentuálně Počty klientů u jednotlivých typů služeb Veškeré prostředky Typ sluţby Počet klientů Provozní finanční prostředky celkem Investiční finanční prostředky Finanční prostředky celkem Kč % Kč % Kč % agentura práce 57, ,7 0,5 0,00 0, ,7 0,5 azylové domy 5, ,00,89 0,00 0, ,00,89 centra denních sluţeb, ,00 0,83 0,00 0, ,00 0,8 denní stacionáře 59, ,09,9 0,00 0, ,09,90 domovy pro osoby se zdravotním postiţením 48, ,,6 0,00 0, ,, domovy pro seniory 003, ,80 43,7 0,00 0, ,80 43,0 domovy se zvláštním reţimem 65, , 3,5 0,00 0, , 3,50 domy na půl cesty 3, ,00 0,07 0,00 0, ,00 0,07 chráněné bydlení, ,76 0,46 0,00 0, ,76 0,46 intervenční centra 47, ,4 0,64 0,00 0, ,4 0,64, ,86 0,00 0,00 0, ,86 0,00 kontaktní centra 55, ,00 0,68 0,00 0, ,00 0,68 krizová pomoc 559, ,63 0,3 0,00 0, ,63 0,3 88, ,90 0, 0,00 0, ,90 0, nízkoprahová denní centra 093, ,70 0,48 0,00 0, ,70 0,48 nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ 85, ,00,36 0,00 0, ,00,35 noclehárny 57, ,00 0,5 0,00 0, ,00 0,5 08

109 6. kapitola Veškeré prostředky Typ sluţby Počet klientů Provozní finanční prostředky celkem Investiční finanční prostředky Finanční prostředky celkem Kč % Kč % Kč % odborné sociální poradenství 4 77, , 5, ,00 0, , 5,7 odlehčovací sluţby 4, ,55 0,49 0,00 0, ,55 0,49, ,64,3 0,00 0, ,64, osobní asistence 35, ,69 0, ,00 59, ,69 0,9 Ostatní sluţby 3 6, ,7,4 0,00 0, ,7,3 pečovatelská sluţba 685, ,89, ,8 6, ,7,97 podpora samostatného bydlení, ,00 0,65 0,00 0, ,00 0,65 průvodcovské a předčitatelské sluţby 4, ,60 0,0 0,00 0, ,60 0,0 raná péče 43, ,6 0,7 0,00 0, ,6 0,7 rodinná, mateřská centra 540, ,00 0,9 0,00 0, ,00 0,9 sluţby následné péče 5, ,65 0,4 0,00 0, ,65 0,4 sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi 47, ,86 0,9 0,00 0, ,86 0,90 sociálně aktivizační sluţby pro seniory a osoby se zdravotním postiţením 595, ,07 0,90 0,00 0, ,07 0,90 sociálně terapeutické dílny 87, ,9 0, ,67 3, ,58 0,44 sociální rehabilitace 64, ,6 4,0 6 88,33 9, ,59 4,08 63, ,4 0,0 0,00 0, ,4 0,09 svépomocné aktivity 370, ,57 0,3 0,00 0, ,57 0,3 telefonická krizová pomoc 884, ,00 0,36 0,00 0, ,00 0,35 terapeutické komunity 39, ,00,57 0,00 0, ,00,56 terénní programy 3 5, ,89,5 0,00 0, ,89,50 tísňová péče 5,00 734,30 0, ,7 0, ,0 0,07 09

110 6. kapitola Typ sluţby Počet klientů Veškeré prostředky Provozní finanční prostředky celkem Investiční finanční prostředky Finanční prostředky celkem Kč % Kč % Kč % tlumočnické sluţby 45, ,36 0,3 0,00 0, ,36 0,3 týdenní stacionáře 8, ,4 0,64 0,00 0, ,4 0,64 ubytování 74, ,35 0,6 0,00 0, ,35 0,6 zaměstnávání osob se zdravotním postiţením 66, ,00 7,06 0,00 0, ,00 7,03 Celkem ,00 00, ,00 00, ,00 00,00 0

111 6. kapitola Přiznané a vyplacené příspěvky na péči v Ústí nad Labem v roce 009 Celkem přiznaných příspěvků na péči 730 Stupeň závislosti Stupeň závislosti Mladší 8 let 8 let a starší Mladší 8 let 8 let a starší Muţi Ţeny Muţi Ţeny Muţi Ţeny Muţi Ţeny Stupeň závislosti 3 Stupeň závislosti 4 Mladší 8 let 8 let a starší Mladší 8 let 8 let a starší Muţi Ţeny Muţi Ţeny Muţi Ţeny Muţi Ţeny Období (rok 009) Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem Celkem vyplacená částka ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

112 6. kapitola Celkový přehled finančních prostředků v roce 009 Celkový přehled finančních prostředků na veškeré (provozní + investiční) výdaje, které jsou do jednotlivých oblastí sociální pomoci v regionu Ústí nad Labem v roce 009. Počet klientů v jednotlivých cílových skupinách. zdravotně postižení ,96 sociální krize ,8 senioři ,08 osoby ohrožené sociálním vyloučením osoby ohrožené drogou , ,80 mentálně postižení ,86 dlouhodobě duševně nemocní ,70 děti, mládež a rodina ,55 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Veškeré prostředky Cílová skupina Počet klientů Finanční prostředky celkem Kč děti, mládeţ a rodina 5 903, ,55 dlouhodobě duševně nemocní 367, ,70 mentálně postiţení 38, ,86 osoby ohroţené drogou 463, ,80 osoby ohroţené sociálním vyloučením 3 37, ,4 senioři 3 333, ,08 sociální krize 5 88, ,8 zdravotně postiţení 3 36, ,96 Celkem ,00

113 6. kapitola Celkový přehled finančních prostředků v % Podíl oblastí sociální pomoci na čerpání celkových finančních zdrojů v regionu Ústí nad Labem Počet klientů v jednotlivých cílových skupinách 60,00% 50,00% 5,49 40,00% 30,00% 0,00% 4,5 3,4 0,00% 4,6 4,69,55,95 5,33 0,00% děti, mládež dlouhodobě a děti, rodinamládež duševně a rodina mentálně postižení nemocní mentálně postižení osoby ohrožené drogou osoby ohrožené sociálním vyloučením sociální krize osoby senioři sociální krize zdravotně dlouhodobě ohrožené duševně nemocní postižení osoby sociálním ohrožené drogou vyloučením senioři zdravotně postižení Veškeré prostředky Cílová skupina Počet klientů Finanční prostředky celkem % děti, mládeţ a rodina 5 903,65 4,60 dlouhodobě duševně nemocní 367,8 4,69 mentálně postiţení 38,49 4,5 osoby ohroţené drogou 463,3,55 osoby ohroţené sociálním vyloučením 3 37,7,95 senioři 3 333,75 5,49 sociální krize 5 88,97 5,33 zdravotně postiţení 3 36,84 3,4 Celkem 00,00 3

114 Poměr jednotlivých oblastí sociální pomoci na celkových provozních finančních prostředcích v roce 009 dle zřizovatele 6. kapitola Vyjádření podílu prostředků v jednotlivých oblastech sociální pomoci podle zřizovatele. Počet klientů v jednotlivých cílových skupinách.,66% 33,99% 49,80% 3,55% Jiní zřizovatelé Krajské instituce Obce Státní instituce Veškeré prostředky Cílová skupina Počet klientů Provozní finanční prostředky celkem % Jiní zřizovatelé 0 89,00 33,99 Krajské instituce 50,00 3,55 Obce 3 36,00 49,80 Státní instituce 503,00,66 Celkem 00,00 4

115 6. kapitola Poměr jednotlivých oblastí sociální pomoci na celkových provozních finančních prostředcích v roce 009 Procentuální zastoupení oblastí sociální pomoci v celkovém objemu finančních prostředků. Podíl oblastí sociální pomoci na čerpání celkových finančních zdrojů v regionu Ústí nad Labem v roce 009. Počet klientů v jednotlivých cílových skupinách. 60,00% 50,00% 5,64 40,00% 30,00% 0,00% 3,99 3,8 0,00% 4,6 4,7,56,96 5,35 0,00% děti, děti, mládež mládež dlouhodobě a rodinamentálně osoby a rodina duševně postižení ohrožené mentálně nemocní postižení drogou osoby ohrožené sociálním vyloučením sociální krize osoby dlouhodobě senioři duševně sociální nemocní krize zdravotně ohrožené postižení sociálním osoby ohrožené drogou vyloučením senioři zdravotně postižení Veškeré prostředky Cílová skupina Počet klientů Provozní finanční prostředky celkem % děti, mládeţ a rodina 5 903,65 4,6 dlouhodobě duševně nemocní 367,8 4,7 mentálně postiţení 38,49 3,99 osoby ohroţené drogou 463,3,56 osoby ohroţené sociálním vyloučením 3 37,7,96 senioři 3 333,75 5,64 sociální krize 5 88,97 5,35 zdravotně postiţení 3 36,84 3,8 Celkem 00,00 5

116 6. kapitola Celkový přehled provozních finančních prostředků podle typu zřizovatele Vyjádření podílu prostředků podle typu zřizovatele. Počet klientů podle typu zřizovatele ,00 Kč ,00 Kč , ,00 Kč ,00 Kč , ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč , ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Jiní zřizovatelé Krajské instituce Obce Státní instituce Veškeré prostředky Cílová skupina Počet klientů Provozní finanční prostředky celkem Kč Jiní zřizovatelé 0 89, ,00 Krajské instituce 50, ,00 Obce 3 36, ,00 Státní instituce 503, ,00 Celkem ,00 6

117 6. kapitola Poměr celkových provozních finančních prostředků podle typu zřizovatele v roce 009 Procentuální podíl finančních prostředků na čerpání celkových finančních zdrojů v regionu Ústí nad Labem v roce 009 podle typu zřizovatele. Počet klientů podle typu zřizovatele.,65% 34,8% 49,67% 3,50% Jiní zřizovatelé Krajské instituce Obce Státní instituce Veškeré prostředky Cílová skupina Počet klientů Finanční prostředky celkem % Jiní zřizovatelé 0 89,00 34,8 Krajské instituce 50,00 3,50 Obce 3 36,00 49,67 Státní instituce 503,00,65 Celkem 00,00 7

118 , , , , , , , , , , , ,08 6. kapitola Celkový přehled provozních a investičních finančních prostředků za rok 009 Celkový přehled finančních prostředků na provozní investiční výdaje, které jdou v regionu Ústí nad Labem do jednotlivých oblastí sociální pomoci. Počet klientů v jednotlivých cílových skupinách ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč provozní finanční prostředky investiční finanční prostředky děti, mládež a rodina mentálně postižení osoby ohrožené sociálním vyloučením sociální krize dlouhodobě duševně nemocní osoby ohrožené drogou senioři zdravotně postižení Veškeré prostředky Cílová skupina Počet klientů Provozní finanční prostředky celkem Kč Investiční finanční prostředky Kč děti, mládeţ a rodina 5 903, ,55 0,00 dlouhodobě duševně nemocní 367, , ,00 mentálně postiţení 38, , ,00 osoby ohroţené drogou 463, ,80 0,00 osoby ohroţené sociálním vyloučením 3 37, ,4 0,00 senioři 3 333, , ,00 sociální krize 5 88, ,8 0,00 zdravotně postiţení 3 36, , ,00 Celkem , ,00 8

119 6. kapitola Poměr celkových investičních prostředků dle typu zřizovatele Celkový přehled finančních prostředků na investiční výdaje, které jdou v regionu Ústí nad Labem v roce dle typu zřizovatele. Počet klientů dle typu zřizovatele. 6,99% 83,0% Jiní zřizovatelé Obce Veškeré prostředky Cílová skupina Počet klientů Investiční finanční prostředky celkem % Jiní zřizovatelé 0 89,00 83,0 Obce 3 36,00 6,99 Celkem 00,00 9

120 6. kapitola Poměr celkových investičních finančních prostředků Celkový přehled finančních prostředků v %. Počet klientů v jednotlivých cílových skupinách. 90,00% 80,00% 8,59 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,4,36,63 dlouhodobě duševně mentálně postižení senioři zdravotně postižení nemocní dlouhodobě duševně nemocní mentálně postižení senioři zdravotně postižení Poznámka: Cílové skupiny Děti, mládež a rodina, Mentálně postižení, Osoby ohrožené sociálním vyloučením a Osoby ohrožené drogou neuvedli žádné investiční prostředky. Veškeré prostředky Cílová skupina Počet klientů Investiční finanční prostředky celkem % dlouhodobě duševně nemocní 367,8,36 mentálně postiţení 38,49 8,59 senioři 3 333,75 3,4 zdravotně postiţení 3 36,84,63 Celkem 00,00 0

121 provozní finanční investiční finanční prostředky prostředky 6. kapitola Celkový přehled finančních prostředků z města Ústí nad Labem, které jdou do jednotlivých oblastí sociální pomoci za rok 009 Celkový přehled finančních prostředků z města Ústí nad Labem Provozní a investiční výdaje, které jdou do jednotlivých oblastí sociální pomoci. Počet klientů v jednotlivých cílových skupinách , , , , , , , , , , , 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč zdravotně postižení senioři osoby ohrožené drogou dlouhodobě duševně nemocní sociální krize osoby ohrožené sociálním vyloučením mentálně postižení děti, mládež a rodina Prostředky města ÚnL Cílová skupina Počet klientů Provozní finanční prostředky celkem Investiční finanční prostředky Finanční prostředky celkem Kč Kč Kč děti, mládeţ a rodina 5 903, ,00 0, ,00 dlouhodobě duševně nemocní 367, , , ,36 mentálně postiţení 38, ,00 0, ,00 osoby ohroţené drogou 463, ,00 0, ,00 osoby ohroţené sociálním vyloučením 3 37, ,00 0, ,00 senioři 3 333, , , , sociální krize 5 88, ,00 0, ,00 zdravotně postiţení 3 36, , , ,53 Celkem , , ,00

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK)

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŢEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2007 Zpracoval: Oddělení podpory nestátních sociálních služeb Odbor kultury, školství a sociálních služeb

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Zpracovatelé: Petra Musilová, projektová manažerka MěÚ Česká Lípa Bc. Eva Stehlíková, ředitelka Sociálních služeb města České Lípy, p.o. 1 Obsah: 1 Úvod

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 TATO AKCE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 1. Rámcový komunitní plán sociálních

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více

2. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010 2013

2. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010 2013 2. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Magistrát města Děčín Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín 4 Děčín 2010 Náklad 250

Více

KATALOG sociálních a blízkých služeb

KATALOG sociálních a blízkých služeb KATALOG sociálních a blízkých služeb v regionu Roudnice nad Labem a spádové oblasti Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou katalog sociálních služeb města Roudnice nad Labem a regionu města jako obce

Více

SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 2006

SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 2006 SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PREVENCE ODDĚLENÍ ANALÝZ A VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Úvod...3 2. Souhrn...4 3. Zadání šetření...6 3. 1 Zpracování zadání...6

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

závěrečná zpráva Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb na Kyjovsku

závěrečná zpráva Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb na Kyjovsku závěrečná zpráva Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb na Kyjovsku 8/2012 Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb na Kyjovsku Sociotrendy, 2012 OBSAH ÚVOD 3 I. odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ

Více

KRAJSKÁ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016

KRAJSKÁ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 8/62 ze dne 18. 6. 2015 KRAJSKÁ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 Vypracoval odbor zdravotnictví, péče a prevence MHMP OBSAH ÚVOD... 3 I. OBECNÉ PŘEDPOKLADY

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2016

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2016 Příloha č. 1 mat. č. 205/ZK/15 AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2016 Schváleno usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. xxx/2015/zk-xx ze dne 25.

Více