BOSNE I ODLUKU. Broj/Број. životinja. institucija. obveza Bosne i Hercegovine za godinu, Bosne i Hercegovine. donijelo je. (Stupanje na a snagu)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BOSNE I ODLUKU. Broj/Број. životinja. institucija. obveza Bosne i Hercegovine za godinu, Bosne i Hercegovine. donijelo je. (Stupanje na a snagu)"

Transkript

1 Godina XVII Ponedjeljak, 12. kolovoza/augusta godine Broj/Број 63 Година XVII Понедјељак, 12. августа годинe ISSNN hrvatski jezik ISSNN srpski jezik ISSNN bosanski jezik VIJEĆEE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE 879 Na temelju članka 13. stavak (1) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za godinu ("Službeni glasnik BiH" ", broj 100/12) i članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/3, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog p Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 56. sjednici održanoj 10. srpnja godine, donijelo je ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA REZERVIRANJAA ZA INTERVENTNO FINANCIRANJE MONITORING GA BRUCELOZE I DRUGIH BOLESTI ŽIVOTINJAA PRORAČUNA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA GODINU Članak 1. (Predmet Odluke) Ovom se Odlukom odobravaju sredstva rezerviranja za interventno financiranje monitoringa bruceloze i drugih bolesti životinja Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za godinu, Uredu za veterinarstvo Bosne i Hercegovine u iznosu ,00 KM, za interventno financiranje monitoringa bruceloze i drugih bolesti životinja. Članak 2. (Izvori sredstava) Sredstva iz članka 1. ove Odlukee osiguravaju se iz sredstava rezerviranja za interventno financiranje monitoringa bruceloze i drugih bolesti životinja Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za godinu, s pozicije - Rezerviranja zaa interventno financiranje monitoringa brucelozee i drugih bolesti životinja. Članak 3. (Namjena sredstava) Sredstva iz članka č 1. ove Odluke predviđena su za interventno financiranje monitoringa bruceloze i drugih bolesti životinja. Članak 4. (Nadležnosti za realizaciju) Za realizacijuu ove Odlukee zadužuju se Ministarstvo financija i trezora Bosne B i Hercegovine i Ured zaa veterinarstvo Bosne i Hercegovine. Članak 5. (Stupanje na a snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". VM broj 172/13 Predsjedatelj 10. srpnja godine Vijeća ministara BiH Sarajevo Vjekoslav Bevanda, v. r. На основу члана ч 13. став (1) Закона о Буџету институција Боснее и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за годину ("Службени гласник БиХ" ", број 100/12) и члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/3, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), на приједлог Канцеларије за ветеринарство Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине, на 56. сједници одржаној 10. јула године, донио је

2 Broj 63 - Stranica 2 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, ОДЛУКУ О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ИНТЕРВЕНТНО ФИНАНСИРАЊЕ МОНИТОРИНГА БРУЦЕЛОЗЕ И ДРУГИХ БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА БУЏЕТА ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И МЕЂУНАРОДНИХ ОБАВЕЗА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ГОДИНУ Члан 1. (Предмет Одлуке) Овом Одлуком одобравају се средства резервисања за интервентно финансирање мониторинга бруцелозе и других болести животиња Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за годину, Канцеларији за ветеринарство Босне и Херцеговине у износу ,00 КМ, за интервентно финансирање мониторинга бруцелозе и других болести животиња. Члан 2. (Извори средстава) Средства из члана 1. ове Одлуке обезбјеђују се из средстава резервисања за интервентно финансирање мониторинга бруцелозе и других болести животиња Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за годину, са позиције - Резервисања за интервентно финансирање мониторинга бруцелозе и других болести животиња. Члан 3. (Намјена средстава) Средства из члана 1. ове Одлуке предвиђена су за интервентно финансирање мониторинга бруцелозе и других болести животиња. Члан 4. (Надлежности за реализацију) За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине и Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине. Члан 5. (Ступање на снагу) Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ". СМ број 172/ јула године Сарајево Предсједавајући Савјета министара БиХ Вјекослав Беванда, с. р. Na osnovu člana 13. stav (1) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 100/12) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/3, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 56. sjednici održanoj 10. jula godine, donijelo je ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA REZERVIRANJA ZA INTERVENTNO FINANSIRANJE MONITORINGA BRUCELOZE I DRUGIH BOLESTI ŽIVOTINJA BUDŽETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA GODINU Član 1. (Predmet Odluke) Ovom Odlukom odobravaju se sredstva rezerviranja za interventno finansiranje monitoringa bruceloze i drugih bolesti životinja Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za godinu, Uredu za veterinarstvo Bosne i Hercegovine u iznosu ,00 KM, za interventno finansiranje monitoringa bruceloze i drugih bolesti životinja. Član 2. (Izvori sredstava) Sredstva iz člana 1. ove Odluke osiguravaju se iz sredstava rezerviranja za interventno finansiranje monitoringa bruceloze i drugih bolesti životinja Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za godinu, s pozicije - Rezerviranja za interventno finansiranje monitoringa bruceloze i drugih bolesti životinja. Član 3. (Namjena sredstava) Sredstva iz člana 1. ove Odluke predviđena su za interventno finansiranje monitoringa bruceloze i drugih bolesti životinja. Član 4. (Nadležnosti za realizaciju) Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine. Član 5. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". VM broj 172/ jula godine Sarajevo Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda, s. r. 880 Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), čl. 18. i 24. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini godine ("Službeni glasnik BiH", br. 10/12 i 18/13), i članka 1. točka a), članka 4. stavak (1), točka a) i članka 6. stavak (1) Odluke o kriterijima za utvrđivanje novčane naknade za rad u upravnim odborima, nadzornim i drugim odborima i drugim radnim tijelima iz nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/09 i 10/12), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 58. sjednici održanoj 24. srpnja godine, donosi

3 Ponedjeljak, S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 63 - Stranica 3 ODLUKU O NOVČANOJ NAKNADI ČLANOVA POPISNIH UREDA AGENCIJE ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE, BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE I ENTITETSKIH ZAVODA ZA STATISTIKU ZA PRIPREMU, KOORDINACIJU I NADGLEDANJE PROVOĐENJA POPISA STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U BOSNI I HERCEGOVINI GODINE Članak 1. (Predmet Odluke) Ovom odlukom, određuje se novčana naknada članovima Popisnih ureda Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija), Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i entitetskih zavoda za statistiku za pripremu, koordinaciju i nadgledanje provođenja Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini godine (u daljnjem tekstu: Popisni uredi). Članak 2. (Sastav popisnih ureda) (1) Sastav popisnih ureda propisuje ravnatelj Agencije, ravnatelji entitetskih zavoda za statistiku i rukovoditelj podružnice Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, a čine ih: a) koordinatori Popisnih ureda, b) imenovani članovi Popisnih ureda. (2) Mandat članova Popisnih ureda traje dok se ne okončaju aktivnosti Popisa. (3) Poslovi i nadležnost Popisnih ureda određeni su člankom 24. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini godine. (4) Administrativno-tehničke poslove u okviru Popisnih ureda vrše tajnici koje imenuje ravnatelj Agencije, rukovoditelj podružnice Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, odnosno ravnatelji entitetskih zavoda za statistiku. Članak 3. (Visina novčane naknade) (1) Članovi Popisnih ureda i koordinatori imaju pravo na mjesečnu naknadu za rad u istom u neto iznosu od 350,00 KM, a tajnici Popisnih ureda u neto iznosu od 200,00 KM. (2) Naknada iz stavka (1) ovog članka isplaćivat će se od dana imenovanja članova Popisnih ureda, do 31. prosinca godine. Članak 4. (Kumuliranje naknada) Ukoliko članovi Popisnih ureda, odnosno tajnici Popisnih ureda primaju naknadu za rad u nekom od radnih tijela određenim Zakonom o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini godine, ne ostvaruju novčanu naknadu iz članka 3. stavak (1) ove Odluke. Članak 5. (Način isplate naknada) (1) Novčana naknada iz članka 3. ove Odluke isplaćuje se iz sredstava Proračuna za provođenje popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini. Isplata naknada iz članka 3. stavak (1) ove Odluke može se vršiti na jedan od sljedećih načina: a) Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine i entitetski zavodi za statistiku će izvršiti transfer novca na račun Agencije, kako bi Agencija mogla izvršiti uplate sukladno ovom Odlukom ili b) Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine i entitetski zavodi za statistiku će izvršiti isplatu novčanih naknada za svoje Popisne urede, a Agencija samo za Popisni ured Agencije. (2) Odluku o načinu plaćanja naknada iz članka 3. ove Odluke donose ravnatelj Agencije, rukovoditelj podružnice Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine i ravnatelji entitetskih zavoda za statistiku. Članak 6. (Realiziranje Odluke) Za realiziranje ove Odluke zadužuju se Agencija, Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, entitetski zavodi za statistiku i Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine. Članak 7. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". VM broj 173/ srpnja godine Sarajevo Predsjedatelj Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda, v. r. На основу члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), чл. 18. и 24. Закона о попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини године ("Службени гласник БиХ", број 10/12 и 18/13), и члана 1. тачка a), члана 4. став (1), тачка a) и члана 6. став (1) Одлуке о критеријима за утврђивање новчане накнаде за рад у управним одборима, надзорним и другим одборима и другим радним органима из надлежности институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 19/09 и 10/12), Савјет министара Босне и Херцеговине, на 58. сједници одржаној 24. јула године, доноси ОДЛУКУ О НОВЧАНОЈ НАКНАДИ ЧЛАНОВА ПОПИСНИХ БИРОА АГЕНЦИЈЕ ЗА СТАТИСТИКУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ, БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И ЕНТИТЕТСКИХ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ ЗА ПРИПРЕМУ, КООРДИНАЦИЈУ И НАДГЛЕДАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ПОПИСА СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ГОДИНЕ Члан 1. (Предмет Одлуке) Овом одлуком, одређује се новчана накнада члановима Пописних бироа Агенције за статистику Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Агенција), Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и ентитетских завода за статистику за припрему, координацију и надгледање спровођења Пописа становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини године (у даљем тексту: Пописни бирои). Члан 2. (Састав пописних бироа) (1) Састав пописних бироа прописује директор Агенције, директори ентитетских завода за статистику и руководилац подружнице Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине, а чине их: a) координатори Пописних бироа, б) именовани чланови Пописних бироа. (2) Мандат чланова Пописних бироа траје док се не окончају активности Пописа. (3) Послови и надлежност Пописних бироа одређени су чланом 24. Закона о попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини године.

4 Broj 63 - Stranica 4 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, (4) Администрaтивно-техничке послове у оквиру Пописних бироа врше секретари које именује директор Агенције, руководилац подружнице Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, односно директори ентитетских завода за статистику. Члан 3. (Висина новчане накнаде) (1) Чланови Пописних бироа и координатори имају право на мјесечну накнаду за рад у истом у нето износу од 350,00 KM, а секретари Пописних бироа у нето износу од 200,00 KM. (2) Накнада из става (1) овог члана исплаћиваће се од дана именовања чланова Пописних бироа, до 31. децембра године. Члан 4. (Кумулирање накнада) Уколико чланови Пописних бироа, односно секретари Пописних бироа примају накнаду за рад у неком од радних органа одређеним Законом о попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини године, не остварују новчану накнаду из члана 3. став (1) ове Одлуке. Члан 5. (Начин исплате накнада) (1) Новчана накнада из члана 3. ове Одлуке исплаћује се из средстава Буџета за спровођење пописа становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини. Исплата накнада из члана 3. став (1) ове Одлуке може се вршити на један од сљедећих начина: a) Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине и ентитетски заводи за статистику ће извршити трансфер новца на рачун Агенције, како би Агенција могла извршити уплате у складу са овом Одлуком или б) Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине и ентитетски заводи за статистику ће извршити исплату новчаних накнада за своје Пописне бирое, а Агенција само за Пописни биро Агенције. (2) Одлуку о начину плаћања накнада из члана 3. ове Одлуке доносе директори Агенције, руководилац подружнице Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине и директори ентитетских завода за статистику. Члан 6. (Реализовање Одлуке) За реализовање ове Одлуке задужују се Агенција, Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине, ентитетски заводи за статистику и Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине. Члан 7. (Ступање на снагу) Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ". СМ број 173/ јула године Сарајево Предсједавајући Савјета министара БиХ Вјекослав Беванда, с. р. Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), čl. 18. i 24. Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini godine ("Službeni glasnik BiH", broj 10/12 i 18/13), i člana 1. tačka a), člana 4. stav (1), tačka a) i člana 6. stav (1) Odluke o kriterijima za utvrđivanje novčane naknade za rad u upravnim odborima, nadzornim i drugim odborima i drugim radnim tijelima iz nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/09 i 10/12),Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 58. sjednici održanoj 24. jula godine, donosi ODLUKU O NOVČANOJ NAKNADI ČLANOVA POPISNIH BIROA AGENCIJE ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE, BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE I ENTITETSKIH ZAVODA ZA STATISTIKU ZA PRIPREMU, KOORDINACIJU I NADGLEDANJE PROVOĐENJA POPISA STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA U BOSNI I HERCEGOVINI GODINE Član 1. (Predmet Odluke) Ovom odlukom, određuje se novčana naknada članovima Popisnih biroa Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija), Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i entitetskih zavoda za statistiku za pripremu, koordinaciju i nadgledanje provođenja Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini godine (u daljem tekstu: Popisni biroi). Član 2. (Sastav popisnih biroa) (1) Sastav popisnih biroa propisuje direktor Agencije, direktori entitetskih zavoda za statistiku i rukovodilac podružnice Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, a čine ih: a) koordinatori Popisnih biroa, b) imenovani članovi Popisnih biroa. (2) Mandat članova Popisnih biroa traje dok se ne okončaju aktivnosti Popisa. (3) Poslovi i nadležnost Popisnih biroa određeni su članom 24. Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini godine. (4) Administrativno-tehničke poslove u okviru Popisnih biroa vrše sekretari koje imenuje direktor Agencije, rukovodilac podružnice Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, odnosno direktori entitetskih zavoda za statistiku. Član 3. (Visina novčane naknade) (1) Članovi Popisnih biroa i koordinatori imaju pravo na mjesečnu naknadu za rad u istom u neto iznosu od 350,00 KM, a sekretari Popisnih biroa u neto iznosu od 200,00 KM. (2) Naknada iz stava (1) ovog člana isplaćivat će se od dana imenovanja članova Popisnih biroa, do 31. decembra godine. Član 4. (Kumuliranje naknada) Ukoliko članovi Popisnih biroa, odnosno sekretari Popisnih biroa primaju naknadu za rad u nekom od radnih tijela određenim Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini godine, ne ostvaruju novčanu naknadu iz člana 3. stav (1) ove Odluke. Član 5. (Način isplate naknada) (1) Novčana naknada iz člana 3. ove Odluke isplaćuje se iz sredstava Budžeta za provođenje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini. Isplata naknada iz člana 3. stav (1) ove Odluke može se vršiti na jedan od sljedećih načina:

5 Ponedjeljak, S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 63 - Stranica 5 a) Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine i entitetski zavodi za statistiku će izvršiti transfer novca na račun Agencije, kako bi Agencija mogla izvršiti uplate u skladu sa ovom Odlukom ili b) Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine i entitetski zavodi za statistiku će izvršiti isplatu novčanih naknada za svoje Popisne biroe, a Agencija samo za Popisni biro Agencije. (2) Odluku o načinu plaćanja naknada iz člana 3. ove Odluke donose direktori Agencije, rukovodilac podružnice Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine i direktori entitetskih zavoda za statistiku. Član 6. (Realizovanje Odluke) Za realizovanje ove Odluke zadužuju se Agencija, Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, entitetski zavodi za statistiku i Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine. Član 7. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". VM broj 173/ jula godine Sarajevo Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda, s. r. 881 Na temelju članka 13. stavak (1) i članka 14. stavak (2) Zakona o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 100/12) i članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 56. sjednici održanoj godine, donijelo je ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA IZ TEKUĆE PRORAČUNSKE PRIČUVE CENTRU ZA INFORMIRANJE I PRIZNAVANJE DOKUMENATA IZ PODRUČJA VISOKOG OBRAZOVANJA Članak 1. (Predmet Odluke) Odobrava se izdvajanje sredstava iz tekuće pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za godinu Centru za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja u iznosu od 8.500,00 KM u svrhu novog upošljavanja jednog uposlenika. Članak 2. (Izvori sredstava) Sredstva iz članka 1. ove Odluke bit će osigurana iz sredstava proračunske pričuve sa pozicije "Rezerviranja". Članak 3. (Namjena sredstava) Sredstva iz članka 1. ove Odluke predviđena su za novo upošljavanje jednog uposlenika (ekonomski kod: ,00 KM i ,00 KM), a radi nesmetanog i zakonitog obavljanja poslova Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja. Članak 4. (Mjerodavnost za realizaciju) Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarsvo financija i trezora Bosne i Hercegovine i Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja. Članak 5. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". VM broj 174/ srpnja godine Sarajevo Predsjedatelj Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda, v. r. На основу члана 13. став (1) и члана 14. став (2) Закона о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за годину ("Службени гласник БиХ", број 100/12) и члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), на приједлог Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања, Савјет министара Босне и Херцеговине, на 56. сједници одржаној године, донио је ОДЛУКУ О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЦЕНТРУ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И ПРИЗНАВАЊЕ ДОКУМЕНАТА ИЗ ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА Члан 1. (Предмет Одлуке) Одобрава се издвајање средстава из текуће резерве Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за годину Центру за информисање и признавање докумената из области високог образовања у износу од 8.500,00 КМ у сврху новог запошљавања једног запосленика. Члан 2. (Извори средстава) Средства из члана 1. ове Одлуке биће обезбијеђена из средстава буџетске резерве са позиције "Резервисања". Члан 3. (Намјена средстава) Средства из члана 1. ове Одлуке предвиђена су за ново запошљавање једног запосленика (економски код: ,00 КМ и ,00 КМ), а ради несметаног и законитог обављања послова Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања. Члан 4. (Надлежност за реализацију) За реализацију ове Одлуке задужују се Министарсво финансија и трезора Босне и Херцеговине и Центар за информисање и признавање докумената из области високог образовања. Члан 5. (Ступање на снагу) Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ". СM broj 174/ јула године Сарајево Предсједавајући Савјета министара БиХ Вјекослав Беванда, с. р.

6 Broj 63 - Stranica 6 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, Na osnovu člana 13. stav (1) i člana 14. stav (2) Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 100/12) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 56. sjednici održanoj godine, donijelo je ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA IZ TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE CENTRU ZA INFORMIRANJE I PRIZNAVANJE DOKUMENATA IZ OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA Član 1. (Predmet Odluke) Odobrava se izdvajanje sredstava iz tekuće rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za godinu Centru za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u iznosu od 8.500,00 KM u svrhu novog zapošljavanja jednog zaposlenika. Član 2. (Izvori sredstava) Sredstva iz člana 1. ove Odluke bit će obezbijeđena iz sredstava budžetske rezerve sa pozicije "Rezervisanja". Član 3. (Namjena sredstava) Sredstva iz člana 1. ove Odluke predviđena su za novo zapošljavanje jednog zaposlenika (ekonomski kod: ,00 KM i ,00 KM), a radi nesmetanog i zakonitog obavljanja poslova Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja. Član 4. (Nadležnost za realizaciju) Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarsvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja. Član 5. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". VM broj 174/ jula godine Sarajevo Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda, s. r. 882 Na temelju članka 80. stavak (1) Zakona o sprečavanju i suzbijanju zlouporabe opojnih droga ("Službeni glasnik BiH", broj 8/06), članka 17. i članka 22. stavak 1. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 58. sjednici održanoj godine, donijelo je ODLUKU O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA UNIŠTAVANJE OPOJNIH DROGA Članak 1. (Osnivanje) Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za uništavanje opojnih droga (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), uređuju nadležnosti, sastav i rukovođenje. Članak 2. (Nadležnost) Povjerenstvo je nadležno za uništavanje zaplijenjenih opojnih droga, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora koji se ne mogu zakonito uporabiti kao sirovina ili na drugi način, a koji su uvršteni na Popis opojnih droga, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora, koja se nalazi u aneksu Zakona o sprečavanju i suzbijanju zlouporabe opojnih droga ("Službeni glasnik BiH", broj 8/06, u daljnjem tekstu: Zakon). Članak 3. (Sastav) (1) U sastav Povjerenstva, sukladno članku 80. stavak (2) Zakona, ulaze po jedan predstavnik: a) Povjerenstva za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga; b) Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine; c) Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine; d) Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine; e) Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. (2) Administrativno tehničke poslove za potrebe Povjerenstva u svojstvu tajnika obavljat će službenik Odjela za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Članak 4. (Rješenje o imenovanju) (1) Članovi i tajnik Povjerenstva imenovat će se Rješenjem o imenovanju članova Povjerenstva za uništavanje opojnih droga na prijedlog institucija koje sačinjavaju Povjerenstvo. (2) Rješenje o imenovanju iz stavka (1) ovog članka donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Članak 5. (Mandat) Članovi i tajnik Povjerenstva imenuju se na mandat od četiri godine. Članak 6. (Rukovođenje) Povjerenstvom rukovodi predsjedatelj Povjerenstva, koji će se izabrati na prvom konstituirajućem sastanku Povjerenstva. Članak 7. (Pravilnik) Povjerenstvo će se u svom radu pridržavati odredaba Pravilnika o čuvanju i uništavanju oduzete opojne droge, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora, koji sukladno Zakonu usvaja Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, u dijelu kojim se propisuje postupak i način uništavanja oduzete opojne droge.

7 Ponedjeljak, S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 63 - Stranica 7 Članak 8. (Poslovnik) Povjerenstvo će na svom prvom sastanku usvojiti Poslovnik o radu, kojim će regulirati prava i obveze članova i tajnika Povjerenstva. Članak 9. (Odgovornost) Povjerenstvo za svoj rad odgovara Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, kojem sukladno odredbama članka 80. stavak (3) Zakona podnosi izvješće o radu. Članak 10. (Naknada članovima Povjerenstva) Članovi Povjerenstva mogu da ostvare pravo na novčanu nagradu (stimulaciju), sukladno odredbama članka 27. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12 i 50/12) i odredbama Odluke o okvirnim kriterijima za isplatu novčane nagrade zaposlenima u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 31/10). Članak 11. (Prestanak važenja) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za uništavanje opojnih droga ("Službeni glasnik BiH", br. 40/09, 80/09 i 18/11). Članak 12. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". VM broj 175/ srpnja godine Sarajevo Predsjedatelj Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda, v. r. На основу члана 80. став (1) Закона о спречавању и сузбијању злоупотребе опојних дрога ("Службени гласник БиХ", број 8/06), члана 17. и члана 22. став 1. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), Савјет министара Босне и Херцеговине, на 58. сједници одржаној године, донио је ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УНИШТАВАЊЕ ОПОЈНИХ ДРОГА Члан 1. (Оснивање) Овом Одлуком оснива се Комисија за уништавање опојних дрога (у даљњем тексту: Комисија), уређују надлежности, састав и руковођење. Члан 2. (Надлежност) Комисија је надлежна за уништавање заплијењених опојних дрога, психотропних супстанци, биљака из којих се може добити опојна дрога и прекурсора који се не могу законито употријебити као сировина или на други начин, а који су уврштени на Листу опојних дрога, психотропних супстанци, биљака из којих се може добити опојна дрога и прекурсора, која се налази у анексу Закона о спречавању и сузбијању злоупотребе опојних дрога ("Службени гласник БиХ", број 8/06, у даљњем тексту: Закон). Члан 3. (Састав) (1) У састав Комисије, у складу са чланом 80. став (2) Закона, улазе по један представник: а) Комисије за сузбијање злоупотребе опојних дрога; б) Министарства безбједности Босне и Херцеговине; ц) Министарства правде Босне и Херцеговине; д) Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине; е) Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине. (2) Административно техничке послове за потребе Комисије у својству секретара обављаће службеник Одјељења за сузбијање злоупотребе опојних дрога Министарства безбједности Босне и Херцеговине. Члан 4. (Рјешење о именовању) (1) Чланови и секретар Комисије именоваће се Рјешењем о именовању чланова Комисије за уништавање опојних дрога на приједлог институција које сачињавају Комисију. (2) Рјешење о именовању из става (1) овог члана доноси Савјет министара Босне и Херцеговине. Члан 5. (Мандат) Чланови и секретар Комисије именују се на мандат од четири године. Члан 6. (Руковођење) Комисијом руководи предсједник Комисије, који ће се изабрати на првом конституирајућем састанку Комисије. Члан 7. (Правилник) Комисија ће се у свом раду придржавати одредаба Правилника о чувању и уништавању одузете опојне дроге, психотропних супстанци, биљака из којих се може добити опојна дрога и прекурсора, који у складу са Законом усваја Савјет министара Босне и Херцеговине, у дијелу којим се прописује поступак и начин уништавања одузете опојне дроге. Члан 8. (Пословник) Комисија ће на свом првом састанку усвојити Пословник о раду, којим ће регулисати права и обавезе чланова и секретара Комисије. Члан 9. (Одговорност) Комисија за свој рад одговара Савјету министара Босне и Херцеговине, којем у складу са одредбама члана 80. став (3) Закона подноси извјештај о раду. Члан 10. (Накнада члановима Комисије) Чланови Комисије могу да остваре право на новчану награду (стимулацију), у складу са одредбама члана 27. Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12 и 50/12) и одредбама Одлуке о оквирним критеријима за исплату новчане награде запосленима у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 31/10).

8 Broj 63 - Stranica 8 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, Члан 11. (Престанак важења) Ступањем на снагу ове Одлуке престаје важити Одлука о оснивању и именовању чланова Комисије за уништавање опојних дрога ("Службени гласник БиХ", бр. 40/09, 80/09 и 18/11). Члан 12. (Ступање на снагу) Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ". СМ broj 175/ јула године Сарајево Предсједавајући Савјета министара БиХ Вјекослав Беванда, с. р. Na osnovu člana 80. stav (1) Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga ("Službeni glasnik BiH", broj 8/06), člana 17. i člana 22. stav 1. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 58. sjednici održanoj godine, donijelo je ODLUKU O OSNIVANJU KOMISIJE ZA UNIŠTAVANJE OPOJNIH DROGA Član 1. (Osnivanje) Ovom Odlukom osniva se Komisija za uništavanje opojnih droga (u daljnjem tekstu: Komisija), uređuju nadležnosti, sastav i rukovođenje. Član 2. (Nadležnost) Komisija je nadležna za uništavanje zaplijenjenih opojnih droga, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora koji se ne mogu zakonito upotrijebiti kao sirovina ili na drugi način, a koji su uvršteni na Listu opojnih droga, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora, koja se nalazi u aneksu Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga ("Službeni glasnik BiH", broj 8/06, u daljnjem tekstu: Zakon). Član 3. (Sastav) (1) U sastav Komisije, u skladu sa članom 80. stav (2) Zakona, ulaze po jedan predstavnik: a) Komisije za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga; b) Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine; c) Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine; d) Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine; e) Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. (2) Administrativno tehničke poslove za potrebe Komisije u svojstvu sekretara obavljat će službenik Odsjeka za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Član 4. (Rješenje o imenovanju) (1) Članovi i sekretar Komisije imenovat će se Rješenjem o imenovanju članova Komisije za uništavanje opojnih droga na prijedlog institucija koje sačinjavaju Komisiju. (2) Rješenje o imenovanju iz stava (1) ovog člana donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Član 5. (Mandat) Članovi i sekretar Komisije imenuju se na mandat od četiri godine. Član 6. (Rukovođenje) Komisijom rukovodi predsjednik Komisije, koji će se izabrati na prvom konstituirajućem sastanku Komisije. Član 7. (Pravilnik) Komisija će se u svom radu pridržavati odredaba Pravilnika o čuvanju i uništavanju oduzete opojne droge, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora, koji u skladu sa Zakonom usvaja Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, u dijelu kojim se propisuje postupak i način uništavanja oduzete opojne droge. Član 8. (Poslovnik) Komisija će na svom prvom sastanku usvojiti Poslovnik o radu, kojim će regulisati prava i obaveze članova i sekretara Komisije. Član 9. (Odgovornost) Komisija za svoj rad odgovara Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, kojem u skladu sa odredbama člana 80. stav (3) Zakona podnosi izvještaj o radu. Član 10. (Naknada članovima Komisije) Članovi Komisije mogu da ostvare pravo na novčanu nagradu (stimulaciju), u skladu sa odredbama člana 27. Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12 i 50/12) i odredbama Odluke o okvirnim kriterijima za isplatu novčane nagrade zaposlenima u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 31/10). Član 11. (Prestanak važenja) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju članova Komisije za uništavanje opojnih droga ("Službeni glasnik BiH", br. 40/09, 80/09 i 18/11). Član 12. (Stupanje na snagu) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". VM broj 175/ jula godine Sarajevo Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda, s. r. 883 Na temelju članka 17. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), članka 13. stavka (2) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 100/12) i Odluke o prijenosu ovlasti predsjedatelju i zamjenicima predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za interventno korištenje proračunske pričuve ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je

9 Ponedjeljak, S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 63 - Stranica 9 ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE PRORAČUNSKE PRIČUVE Članak 1. (Predmet Odluke) Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće proračunske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za godinu u iznosu od KM Klubu malog nogometa "Tango", Istočno Sarajevo, u svrhu jednokratne potpore za sudjelovanje na europskom takmičenju. Članak 2. (Nadležnost za realizaciju) Za realizaciju ove odluke zaduženo je Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine, sukladno Zakonu o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na tekući račun Kluba malog nogometa "Tango", Istočno Sarajevo. Članak 3. (Stupanje na snagu) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". Broj /13 1. kolovoza godine Sarajevo Predsjedatelj Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda, v. r. На основу члана 17. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13), члана 13. став (2) Закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за годину ("Службени гласник БиХ", број 100/12) и Одлуке о преносу овлаштења предсједавајућем и замјеницима предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине за интервентно кориштење буџетске резерве ("Службени гласник БиХ", број 10/13), предсједавајући Савјета министара Босне и Херцеговине донио је ОДЛУКУ О ИНТЕРВЕНТНОМ КОРИШТЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ Члан 1. (Предмет Одлуке) Одобравају се средства за интервентно кориштење текуће буџетске резерве Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за годину у износу од КМ Клубу малог фудбала "Танго", Источно Сарајево, у сврху једнократне помоћи за учешће на европском такмичењу. Члан 2. (Надлежност за реализацију) За реализацију ове одлуке задужено је Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине у складу са Законом о финансирању институција Босне и Херцеговине, а уплату ће извршити на текући рачун Клуба малог фудбала "Танго", Источно Сарајево. Члан 3. (Ступање на снагу) Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ". Број /13 1. августа године Сарајево Предсједавајући Савјета министара БиХ Вјекослав Беванда, с. р. Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), člana 13. stav (2) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 100/12) i Odluke o prijenosu ovlaštenja predsjedavajućem i zamjenicima predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za interventno korištenje budžetske rezerve ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13), predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donio je ODLUKU O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE Član 1. (Predmet Odluke) Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za godinu u iznosu od KM Klubu malog fudbala "Tango", Istočno Sarajevo, u svrhu jednokratne pomoći za učešće na evropskom takmičenju. Član 2. (Nadležnost za realizaciju) Za realizaciju ove odluke zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na tekući račun Kluba malog fudbala "Tango", Istočno Sarajevo. Član 3. (Stupanje na snagu) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". Broj /13 1. augusta godine Sarajevo Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda, s. r. 884 Na osnovu članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), i članka 39. stavak (2) a u vezi sa člankom 75. stavak (2) točka k) Zakona o zaštiti tajnih podataka ("Službeni glasnik BiH", br. 54/05 i 12/09), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 52. sjednici održanoj godine, donijelo je PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA SIGURNOSNIH PROVJERA I IZVORIMA PODATAKA PRI VRŠENJU SIGURNOSNIH PROVJERA Članak 1. (Predmet) Pravilnikom o načinu vršenja sigurnosnih provjera i izvorima podataka pri vršenju sigurnosnih provjera (u daljem tekstu: Pravilnik) bliže se određuje postupak vršenja sigurnosnih provjera, izvori podataka i evidencije koje se koriste tokom provjere, sadržaj izvještaja, čuvanje materijala nastalih tokom provjere i druge mjere i postupci u vezi sigurnosne provjere.

10 Broj 63 - Stranica 10 S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Ponedjeljak, Članak 2. (Primjena) (1) Po ovom Pravilniku dužni su postupati nadležni organi za obavljanje sigurnosne provjere: a) Obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine b) Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine c) Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine (2) U skladu s ovim Pravilnikom dužni su postupati i drugi organi, institucije, privredne i druge organizacije i građani Bosne i Hercegovine koji sarađuju u postupku vršenja sigurnosnih provjera. Članak 3. (Sigurnosna provjera) Sigurnosna provjera predstavlja postupke i mjere preduzete od strane ovlaštenih službenika organa nadležnih za vršenje provjere (u daljem tekstu: ovlašteni službenik) na osnovu sigurnosnog upitnika, s ciljem utvrđivanja postojanja ili nepostojanja sigurnosnih smetnji za provjeravanu osobu. Članak 4. (Provođenje sigurnosne provjere) (1) Provjeru podataka iz sigurnosnog upitnika vrše ovlašteni službenici. (2) Provjera podataka se provodi: a) traženjem podataka od nadležnih državnih organa koji vode službene evidencije; b) neposrednim uvidom u evidencije nadležnih državnih organa i drugih pravnih osoba; c) razgovorom sa provjeravanom osobom; d) razgovorom s osobom koja je predložena od provjeravane osobe; e) razgovorom sa drugim osobama koje mogu pružiti potrebne informacije radi utvrđivanja činjenica koje se provjeravaju; f) neposrednim opažanjem ovlaštenog službenika. Članak 5. (Evidencije kao izvor podataka) (1) Prilikom vršenja sigurnosne provjere, ovlašteni službenik koji vrši provjeru ima pravo uvida i pristupa podacima koji se vode u službenim evidencijama i to: a) Operativne kriminalističke evidencije, b) Evidencije sudova, c) Evidencije tužilaštava, d) Evidencije Uprave za indirektno oporezivanje, e) Evidencije Centralne banke, f) Kaznene evidencije, g) Evidencije školskih ustanova, h) Evidencije koje se vode u organima nadležnim za vršenje provjere, i) I druge evidencije iz kojih se mogu provjeriti podaci koje je provjeravana osoba navela u sigurnosnom upitniku. (2) Podaci iz ovih evidencija koriste se isključivo u postupku provođenja sigurnosne provjere. (3) Ako se tokom provođenja provjere koristi podatak iz evidencije, koji može ugroziti rad organa koji vodi takve evidencije ili njim raspolaže, ovlašteni službenik mora djelovati na način da do takvog ugrožavanja ne dođe. Članak 6. (Mišljenje o postojanju sigurnosnih smetnji) (1) Nakon provjere podataka iz sigurnosnih upitnika, nadležani organ za provođenje provjera daje mišljenje da li postoji sigurnosna smetnja i to navodi u Izvješću o rezultatima sigurnosne provjere (u daljem tekstu: Izvješće) uz obrazloženje i odgovarajuće dokaze. (2) U Izvješću se pored mišljenja organa koji je provodio sigurnosnu provjeru može ugraditi i mišljenje drugih organa na način propisan Zakonom. Članak 7. (Izvještavanje o rezultatima sigurnosne provjere) (1) Izvješće se sačinjava u dva primjerka od kojih se jedan dostavlja podnosiocu zahtjeva za sigurnosnu provjeru, a drugi pohranjuje u organu koji je izvršio sigurnosnu provjeru. (2) Uz Izvješće podnosiocu zahtjeva dostavljaju se primjerci sigurnosnih upitnika i drugih dokumenata dostavljenih uz zahtjev za provjeru kao i relevantni dokumenti sa podacima iz evidencija drugih državnih organa ili pravnih osoba pribavljenih i korištenih u provođenju provjere. Članak 8. (Dopuna sigurnosne provjere) (1) Organ koji vrši sigurnosnu provjeru može izvršiti dopunu i prije isteka roka predviđenog za ponovno vršenje sigurnosne provjere određenog Zakonom, ako to zatraži podnosilac zahtjeva. (2) Dopuna sigurnosne provjere izvršit će se samo ako je Izvještaj nepotpun ili se došlo do podataka koji nisu bili poznati prije i tokom provođenja sigurnosne provjere. (3) Dopuna sigurnosne provjere može se vršiti i nakon pozitivno okončane provjere ukoliko se dođe do saznanja o okolnostima koje mogu utjecati na postojanje smetnje, a na zahtjev ili uz odobrenje ovlaštene osobe. Članak 9. (Pohranjivanje i čuvanje dokumentacije) (1) Dokumenti nastali u korespondenciji organa koji vrši sigurnosnu provjeru sa drugim organima i institucijama kao i druga dokumenta nastala tokom provođenja sigurnosne provjere, sastavni su dio dosjea osobe za koje je provođena sigurnosna provjera, a koji se vodi u organu koji je vršio sigurnosnu provjeru. (2) Ova dokumentacija se čuva u skladu s Zakonom o arhivskoj građi Bosne i Hercegovine. Članak 10. (Evidencije) (1) Organ koji vrši sigurnosne provjere vodi elektronsku evidenciju zahtjeva i urađenih sigurnosnih provjera. (2) Evidencija iz stavka (1) ovog članka sadrži sljedeće podatke: a) naziv organa ili institucije koja je podnijela zahtjev za vršenje provjere, b) prezime, ime i JMB provjeravane osobe, c) vrsta sigurnosne provjere, d) broj i datum zahtjeva za provođenje sigurnosne provjere, e) datum prijema zahtjeva, f) broj i datum izvješća o rezultatima provjere, g) napomena. Članak 11. (Korištenje prikupljenih podataka i rezultata sigurnosne provjere) (1) Prikupljeni podaci i rezultat sigurnosne provjere koristit će se i za izradu sigurnosne provjere višeg stupnja tajnosti kada od provođenja poslednje provjere nije proteklo više od šest mjeseci. (2) Prikupljeni podaci i rezultat sigurnosne provjere koristiti će se i ukoliko se organ ili institucija obrati zahtjevom za vršenje sigurnosne provjere za lice koje je već ranije

11 Ponedjeljak, S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H Broj 63 - Stranica 11 provjeravano kao uposlenik neke druge institucije. Nadležni organ za vršenje provjere će ocijeniti da li je potrebno izvršiti potpunu ponovnu provjeru ili će se provjeravati samo pojedini podaci iz sigurnosnog upitnika. (3) Ukoliko je različit organ koji je izvršio prvu provjeru i organ koji vrši provjeru višeg stupnja, tokom vršenja naredne provjere dužni su sarađivati i razmjenjivati sve potrebne informacije. Članak 12. (Rokovi za vršenje sigurnosne provjere) (1) Sigurnosne provjere računajući od dana prijema zahtjeva i u zavisnosti od vrste, se provode u roku od 90 dana. (2) Ukoliko postoji potreba ovi rokovi se mogu produžiti za dodatnih 30 dana u skladu sa člankom 30. stavak (5) Zakona. Članak 13. (Posebni slučajevi vršenja sigurnosne provjere) (1) Sigurnosna provjera može se vršiti i za osobe koje nisu državljani Bosne i Hercegovine a koji borave ili su boravili određeni vremenski period na teritoriji Bosne i Hercegovine a na zahtjev druge države, međunarodne ili regionalne organizacije odnosno ovlaštenog organa. (2) Provjera iz stavka (1) ovog članka je obavezna jedino ako postoji međunarodni sporazum o razmjeni i zaštiti tajnih podataka između Bosne i Hercegovine i strane koja traži pomoć u vršenju sigurnosne provjere. Članak 14. (Završne odredbe) Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja a objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". VM broj 171/13 5. lipnja godine Sarajevo Predsjedatelj Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda, v. r. На основу члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ" бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), и члана 39. stav (2), а у вези са чланом 75. став (2) тачка к) Закона о заштити тајних података ("Службени гласник БиХ", бр. 54/05 и 12/09), Савјет министара Босне и Херцеговине, на 52. сједници одржаној године, донио је ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ВРШЕЊА БЕЗБЈЕДНОСНИХ ПРОВЈЕРА И ИЗВОРИМА ПОДАТАКА ПРИ ВРШЕЊУ БЕЗБЈЕДНОСНИХ ПРОВЈЕРА Члан 1. (Предмет) Правилником о начину вршења безбједносних провјера и изворима података при вршењу безбједносних провјера (у даљем тексту: Правилник) ближе се одређује поступак вршења безбједносних провјера, извори података и евиденције које се користе током провјере, садржај извјештаја, чување материјала насталих током провјере и друге мјере и поступци у вези безбједносне провјере. Члан 2. (Примјена) (1) По овом Правилнику дужни су поступати надлежни органи за обављање безбједносне провјере: a) Обавјештајно безбједносна агенција Босне и Херцеговине б) Државна агенција за истраге и заштиту Босне и Херцеговине ц) Министарство одбране Босне и Херцеговине (2) У складу с овим Правилником дужни су поступати и други органи, институције, привредне и друге организације и грађани Босне и Херцеговине који сарађују у поступку вршења безбједносних провјера. Члан 3. (Безбједносна провјера) Безбједносна провјера представља поступке и мјере предузете од стране овлаштених службеника органа надлежних за вршење провјере (у даљем тексту: овлаштени службеник) на основу безбједносног упитника, с циљем утврђивања постојања или непостојања безбједносних сметњи за провјеравану особу. Члан 4. (Провођење безбједносне провјере) (1) Провјеру података из безбједносног упитника врше овлаштени службеници. (2) Провјера података се проводи: а) тражењем података од надлежних државних органа који воде службене евиденције; б) непосредним увидом у евиденције надлежних државних органа и других правних лица; ц) разговором са провјераваним лицем; д) разговором с лицем које је предложено од провјераваног лица; е) разговором са другим лицима који могу пружити потребне информације ради утврђивања чињеница која се провјеравају; ф) непосредним опажањем овлаштеног службеника. Члан 5. (Евиденције као извор података) (1) Приликом вршења безбједносне провјере, овлаштени службеник који врши провјеру има право увида и приступа подацима који се воде у службеним евиденцијама и то: а) Оперативне криминалистичке евиденције б) Евиденције судова ц) Евиденције тужилаштава д) Евиденције Управе за индиректно опорезивање е) Евиденције Централне банке ф) Казнене евиденције г) Евиденције школских установа x) Евиденције које се воде у органима надлежним за вршење провјере и) И друге евиденције из којих се могу провјерити подаци које је провјеравана особа навела у безбједносном упитнику. (2) Подаци из ових евиденција користе се искључиво у поступку провођења безбједносне провјере. (3) Ако се током провођења провјере користи податак из евиденције, који може угрозити рад органа који води такве евиденције или њим располаже, овлаштени службеник мора дјеловати на начин да до таквог угрожавања не дође. Члан 6. (Мишљење о постојању сигурносних сметњи) (1) Након провјере података из безбједносних упитника, надлежани орган за провођење провјера даје мишљење да ли постоји безбједносна сметња и то наводи у Извјештају о резултатима безбједносне провјере (у даљем тексту: Извјештај) уз образложење и одговарајуће доказе.

Број/Broj. Godina XVIII Ponedjeljak, 11. augusta/kolovoza godine. Година XVIII Понедјељак, 11. августа годинe

Број/Broj. Godina XVIII Ponedjeljak, 11. augusta/kolovoza godine. Година XVIII Понедјељак, 11. августа годинe Година XVIII Понедјељак, 11. августа 2014. годинe Број/Broj 62 Godina XVIII Ponedjeljak, 11. augusta/kolovoza 2014. godine ISSN 1512-7508 - српски језик ISSN 1512-7486 - босански језик ISSN 1512-7494 -

Více

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ О Д Л У К У. о усвајању Програма подршке развоја пољопривреде за годину

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ О Д Л У К У. о усвајању Програма подршке развоја пољопривреде за годину Издавач СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА Текући рачун: 567-323-82000714-59 Код Zepter банке Градишка Година XXXIX Број: 1/2009 19.02.2009. године Уређује редакциони одбор Одговорни уредник: Бранислав Радиновић

Více

B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za godinu

B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za godinu Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. OSIJEK, J. J. Strossmayera 341 OIB: 21055328609 B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za 2015. godinu Financijski izvještaji koji se sastoje od Bilance, Računa dobiti

Více

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC Ú R A D N Ý V E S T N Í K Obce Báčsky Petrovec Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája 2008 4.400,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC 56. - Rozhodnutie

Více

I. Opće odredbe. i) gospodarske grañevine za obavljanje. Članak 1.

I. Opće odredbe. i) gospodarske grañevine za obavljanje. Članak 1. ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU (»Županijski glasnik LSŽ«broj 23/04, 02/05-ispravak, 04/06, 13/10, 02/12, 10/13, 15/13, 19/13, 22/13 i 25/13 pročišćeni tekst, 24/14) I. Opće odredbe Članak 1. Odlukom o komunalnom

Více

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РЕШЕЊЕ ОДЛУКУ ЗВЕЗДАРА. Година LVI Број јун године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РЕШЕЊЕ ОДЛУКУ ЗВЕЗДАРА. Година LVI Број јун године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVI Број 39 28. јун 2012. године Цена 220 динара Градоначелник града Београда, 21. јуна 2012. године, на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду

Více

Година VIII Број октобар године

Година VIII Број октобар године СТРАНА 1 БРОЈ 1 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 23. ФЕБРУАР 2012. РАНА БРОЈ 4 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 22. ЈУЛ 2011. Година VIII Број 41 10. октобар 2016. године 184 На основу члана 48. став 1.,

Více

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZA. GODINU Sarajevo, maj. godine SADRŽAJ UVOD.... OSIGURANA LICA....5 AKTIVNOSTI

Více

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2010.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2010. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2010. ГОДИНУ Број: 400-800/2011-01 Београд, децембар 2011. године С А Д Р

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLII Број 16. ТЕМЕРИН 7. ДЕЦЕМБАР 2009. Примерак 100,00 динара 172. На основу члана 35. ст.9. a у вези са чланом 216. став 2. Закона о планирању и изградњи ( Сл.гласник

Více

ODLUKA O REGULIRANJU PARKIRANJA NA URBANOM PODRUĈJU OPĆINE LJUBUŠKI. Ĉlanak 1. Ĉlanak 2.

ODLUKA O REGULIRANJU PARKIRANJA NA URBANOM PODRUĈJU OPĆINE LJUBUŠKI. Ĉlanak 1. Ĉlanak 2. Na temelju članka 9.stavak1.točka44) i točka102) Zakona o sigurnosti prometa na cestama( Narodne novine Ţupanije Zapadnohercegovačke broj:17/14),članka 14. Zakona o lokalnoj samoupravi Zapadnohercegovačke

Více

Средњошколски дом, Нови Сад. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад

Средњошколски дом, Нови Сад. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад Број: 05/3-6-5/2014 Датум: 02.07. 2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН бр. 5/2014 за поступак јавне набавке мале вредности - радови на унутрашњим поправкама - текуће одржавање -

Více

SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA S T A T U T. Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst)

SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA S T A T U T. Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst) SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA S T A T U T Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst) POLAZNE OSNOVE Sveučilište u Zadru osnovano je na zasadama Filozofskoga fakulteta, prvoga dislociranog

Více

SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE Broj 15. God. XVIII Vinkovci, utorak, 31. kolovoza 2010. Izlazi prema potrebi Broj 15. SLUŽBENI VJESNIK Stranica 3 OPĆINA IVANKOVO AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Více

ПРАВИЛА. Година LX Број октобар године Цена 265 динара

ПРАВИЛА. Година LX Број октобар године Цена 265 динара Година LX Број 100 5. октобар 2016. године Цена 265 динара на седници одржаној 4. октобра 2016. године, на основу члана 3. Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Град Београд

Více

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA PPB

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA PPB REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA 24000 Subotica Zmaj Jovina 30 Broj: 01-14/PPB Dana: 08.04.2014. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA

Více

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE OPĆINA KONAVLE GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2016. Cavtat, ožujak 2017. 1 Sadržaj 1. UVOD... 3 1.1. OSVRT NA SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA... 3 1.2. OSVRT NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

Více

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А. ОДЛУКУ о прибављању целокупне имовине стечајног дужника Меркур АД

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А. ОДЛУКУ о прибављању целокупне имовине стечајног дужника Меркур АД SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLIX Број 19/2014 181 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини ( Службени гласник Републике Србије број 72/2011 и 88/2013), члана

Více

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ И ЕДУКАЦИЈУ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ Јануар март 2012. године Мај 2012. године 1 Народна банка

Více

Poštovana glavna direktorice,

Poštovana glavna direktorice, Vijeće Europske unije Bruxelles, 13. listopada 2015. (OR. en) 12854/15 COPEN 265 EUROJUST 174 EJN 83 NAPOMENA Od: Na datum: 7. rujna 2015. Za: Predmet: dr. Martin Povejšil, veleposlanik, stalni predstavnik,

Více

INDEKS POTROŠAČKIH CENA

INDEKS POTROŠAČKIH CENA Tabela 1 25.01.2017. SAVETNIK Mesec i godina INDEKS POTROŠAČKIH CENA Objavljeno u U mesecu prema prethodnom mesecu (mesečna stopa inflacije) Mesec 2016 / isti mesec 2015 (godišnja stopa inflacije) 1 2

Více

1. Goran Glamocшrin, dipl. оес. Nепарlасеп izvoz u roku od 180 dana. Izmireпje zaostalih dopгiпosa za

1. Goran Glamocшrin, dipl. оес. Nепарlасеп izvoz u roku od 180 dana. Izmireпje zaostalih dopгiпosa za BROJ 11 Novembar/Studeni 2006 GODINAXXX SAD RZAJ S!!d!зш sa '17ата 1. Goran Glamocшrin, dipl. оес Nепарlасеп izvoz u roku od 180 dana 2. Mr. sc. Jozo Piljic MRS 2 - Zalihe 3 9 Izdavac: FEB - DRUSTVO ZA

Více

Одлука о утврђивању Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима...

Одлука о утврђивању Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима... САДРЖАЈ (93/2012) Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији... 3 Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност... 20 Закон о изменама и допунама

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, НОВИ САД.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, НОВИ САД. УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, 21000 НОВИ САД. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 02-8/2016 ЈАВНА НАБАВКА TОНЕР ЗА ШТАМПАЧЕ, ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ

Více

korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03

korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03 korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03 1 Korisničko uputstvo za korišćenje SOGe-banking aplikacije Prilikom pristupanja aplikaciji SOGe-banking otvara se sledeći ekran za prijavu: 2 Klikom na PRIJAVA otvara

Více

I N F O R M A T O R O R A D U

I N F O R M A T O R O R A D U I N F O R M A T O R O R A D U JAVNOG PREDUZEĆA STARA PLANINA Podaci ažurirani zaključno sa 02.02.2017. Strana 1 2015-2016. 1. SADRŽAJ: 1. SADRŽAJ:... 2 2. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU...

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXV - Број 17, 24. март 2016. примерак 60,00 динара Градско веће 154 На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник Републике

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, 21000 Нови Сад И З М Е Њ Е Н А КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 02-7/2018 ЈАВНА НАБАВКА TОНЕР ЗА ШТАМПАЧЕ, ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ И ФОТОКОПИР

Více

Adresa / Adresa / Адреса / Address I.3. Příslušný ústřední orgán Centralno nadležno tijelo Централни надлежни орган Central Competent Authority I.6.

Adresa / Adresa / Адреса / Address I.3. Příslušný ústřední orgán Centralno nadležno tijelo Централни надлежни орган Central Competent Authority I.6. Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce Dio I: Podaci o otpremljenoj pošiljci / Дио I: Подаци о отпремљеној пошиљци / Part I: Details of dispached consignment ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ

Více

INDEKS POTROŠAČKIH CENA

INDEKS POTROŠAČKIH CENA Tabela 1 25.01.2014. SAVETNIK Mesec i godina INDEKS POTROŠAČKIH CENA Objavljeno u U mesecu prema prethodnom mesecu (mesečna stopa inflacije) Mesec 2013 / isti mesec 2012 (godišnja stopa inflacije) 1 2

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Дел.бр. V-93/14 Датум: 05.02.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРО ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/2014 Фебруар 2014. године 1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ: 1. ОПШТИ

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА VII БРОЈ 12 07.ЈУЛ 2014.године БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/2007) а у вези Закона о добробити

Více

З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1

З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1 З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1 I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Циљ и предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: 1) јавна понуда и секундарно трговање финансијским инструментима; 2) регулисано тржиште, мултилатерална

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17) Попа Карана 4, 15000 Шабац, Република Србија Тел. : + (015) 363 391, ; Факс : + 363 395 E-mail : javnenabavke@bolnica015.org.rs Интернет : www.bolnica015.org.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Více

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 2 На основу члана 46. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал број 2/2007), Извршни одбор ФС Србије на седници

Více

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Број 53 УКАЗ ЗАКОН. Језик српског народа

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Број 53 УКАЗ ЗАКОН.  Језик српског народа СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Језик српског народа ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: slglasnikrs@blic.net slgl.finanse@blic.net slgl.oglasi@blic.net

Více

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА - РАДОВИ НАБАВКА И ИНСТАЛАЦИЈА КОТЛА НА ЧВРСТО ГОРИВО ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,

Více

Broj 2/ oţujka 2014.

Broj 2/ oţujka 2014. Broj 2/2014. 21. oţujka 2014. SADRŢAJ: AKTI GRADSKOG VIJEĆA - 7. sjednica (odrţana 20. 03 2014.) 1.ODLUKA o razrješenju duţnosti predsjednika Gradskog vijeća Grada Paga....2 2. ODLUKA o imenovanju predsjednika

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара Добра за санацију TC 110/10 kv Ниш 10 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 67-16 К О М И С И Ј А за спровођење

Více

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ МАШИРЕВИЋ против СРБИЈЕ. (представка број 30671/08)

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ МАШИРЕВИЋ против СРБИЈЕ. (представка број 30671/08) ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ МАШИРЕВИЋ против СРБИЈЕ (представка број 30671/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 11. фебруар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Více

Biblioteka Izveštaji 20

Biblioteka Izveštaji 20 Biblioteka Izveštaji 20 Biblioteka Izveštaji Pritvor Ultima ratio? Izdavač Beogradski centar za ljudska prava Beogradska 54, Beograd, Tel/fax. (011) 308 5328, 344 7121 e-mail: bgcentar@bgcentar.org.rs;

Více

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е I. УСТАВНИ ОСНОВ Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 97. тачка 2. Устава Републике Србије, којим је прописано да Република Србија уређује и обезбеђује

Více

03/Sv. 38 Službeni list Europske unije SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 150/7

03/Sv. 38 Službeni list Europske unije SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 150/7 03/Sv. 38 Službeni list Europske unije 201 32008R0514 10.6.2008. SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 150/7 UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 514/2008 od 9. lipnja 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 376/2008 o utvrđivanju

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji) sa

Více

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU ROBA za potrebe HE Piva po partijama:

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU ROBA za potrebe HE Piva po partijama: OBRAZAC 3 Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 62/17 Redni broj iz Plana javnih nabavki: 33 i 29 Mjesto i datum: Nikšić, 02.08.2017.godine Na onovu člana 54

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр. 1/2015 Рок за достављање понуда Јавно отварање понуда 23.02.2015. године до 10

Více

Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2)

Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2) Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2) Přehled Loft - otevřený prostor 60 m2 s vysokými stropy, luxusní designový za zvýhodněnou cenu přímo v centru města (Dolní Město) je vynikající ubytování pro zvídavé

Více

Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6

Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6 Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6 VRSTE POJEDINAČNIH PRAVNIH AKATA 7 PRAVNI ODNOS 8 POJAM

Více

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ВЕТЕРИНАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА УВОЗ ПРОИЗВОДA ОД МЕСА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ VETERINARY CERTIFICATE FOR IMPORT OF MEAT PRODUCTS

Více

Hrvatska turistička zajednica

Hrvatska turistička zajednica Hrvatska turistička zajednica raspisuje: Poziv za prikupljanje ponuda za oglašavanje Hrvatske turističke zajednice u tisku, na televiziji te putem vanjskog oglašavanja i na području Republike Češke u 2014.

Více

1.ЗОРАН КОКАР ПР, КОМПЈУТЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, ТРГОВИНА И КОМИСИОН СТУДИО КОКАР, БЕОГРАД - МИСС6ТЕЕН

1.ЗОРАН КОКАР ПР, КОМПЈУТЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, ТРГОВИНА И КОМИСИОН СТУДИО КОКАР, БЕОГРАД - МИСС6ТЕЕН Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Град Суботица Комисија за оцену пројеката поднетих по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања Број:IV-04-06-62/2016-2

Více

Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1179/14 од

Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1179/14 од 1 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР 25000 Сомбор, Апатинскипут 11 тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115 ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493 Број: 1179/14-2 Дана:05.09.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Více

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 5 6 4 3 7 8 2 1 FIG A Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 FIG B FIG C Copyright 2015 VARO P a g e 2 www.varo.com POWX1270 FIG D FIG E Copyright 2015 VARO P a g e 3 www.varo.com

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ "СУБОТИЦА-ТРАНС" СУБОТИЦА СЕГЕДИНСКИ ПУТ 84 ПИБ: 100960042 МБ: 08049548 www.sutrans.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

Více

Broj uvjerenja: Certificate No: Číslo osvědčení: Porijeklo robe: Origin of goods: Původ zboží: Država izvoza: Exporting country: Vyvážející země:

Broj uvjerenja: Certificate No: Číslo osvědčení: Porijeklo robe: Origin of goods: Původ zboží: Država izvoza: Exporting country: Vyvážející země: VETERINARSKO UVJERENJE za sušenu hranu za kućne ljubimce namijenjenu uvozu u Bosnu i Hercegovinu VETERINARY CERTIFICATE for dried petfood intended for the import to Bosnia-Herzegovina VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД" Број:03/7 П2 Дана:24.03.2016. године Н О В И С А Д КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР

Více

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА (Сл. Гласник РС бр. 36/11, 139/14) ПИТАЊЕ БР. 1: Чланом 1. Закона о изменама и допунама

Více

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ. 1. Увод

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ. 1. Увод Мр Слободан Мартиновић ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 1. Увод Нови Закон о основама система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон) 1 унео је значајне промене у материју

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: 1 Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji)

Více

На основу чл Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин доноси

На основу чл Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин доноси Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН 23000 Зрењанин, др Емила Гаврила 15 Број: 1065/1 Дана: 19.04.2017. Е-пошта: kabinet_direktora@zastitazdravlja.rs Web: http://www.zastitazdravlja.rs

Více

NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA

NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA I. OPŠTE ODREDBE Član 1. Prema odredbama ovog Pravilnika ocenjuje se i nagra uje kvalitet kafe, kafi

Více

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Part I: Details of dispatched consignment / Део I: Појединости о отпремљеној пошиљци / Část I: Podrobnosti o odesílané

Více

USLUGE OSIGURANJA IMOVINE I OSOBA

USLUGE OSIGURANJA IMOVINE I OSOBA DARVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Julijev park 1, 43 500 DARVAR MB:3183106 POZIV ZA DOSTAV PONDA S CILJEM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZMA S JEDNIM GS TRAJANJ OD DVIJE (2) GODINE

Více

NARODNE NOVINE. dodatak MEĐUNARODNI UGOVORI EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN)

NARODNE NOVINE. dodatak MEĐUNARODNI UGOVORI EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN) STRANICA 2 - BROJ 6 NEDJELJA, 30. LIPNJA 2013. EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN) UGOVORNE STRANKE, ŽELEĆI sporazumno utvrditi ujednačena načela i

Více

1. Захтев који се односи на обавезу да се обезбеди податак о лицима повезаним са банком?

1. Захтев који се односи на обавезу да се обезбеди податак о лицима повезаним са банком? ПИТАЊА И ОДГОВОРИ у вези с применом прописане Одлуке о прикупљању, обради и достављању података о стању и структури рачуна из контног оквира (образац ССКР) 1. Захтев који се односи на обавезу да се обезбеди

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Завод за васпитање деце и омладине Београд, Булевар ослобођења 219 ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Добра-намирнице и прехрамбени производи ЈАВНА НАБАВКА бр. 03-16 Београд, мај 2016.

Více

ОДЛУКУ. - Износ камте на уплаћени износ са доцњом од 5.000,00 EUR по

ОДЛУКУ. - Износ камте на уплаћени износ са доцњом од 5.000,00 EUR по Спољнотрговинска арбитража при Привредној комори Србије у Београду, и то [ ] као арбитар појединац, са записничарем [ ], решавајући у спору тужиоца [ ] из [ ] Република Србија, кога по пуномоћју заступа

Více

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772 CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20 Trouba Пећница ZOB35772 Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Před prvním použitím _ 5 Denní používání 5 Funkce hodin _ 6 Použití příslušenství

Více

SLUŽBENI GLASNIK NOGOMETNOG / FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE. NOGOMET / FUDBAL BiH. Godina XV Sarajevo,

SLUŽBENI GLASNIK NOGOMETNOG / FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE. NOGOMET / FUDBAL BiH. Godina XV Sarajevo, SLUŽBENI GLASNIK NOGOMETNOG / FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE NOGOMET / FUDBAL BiH Godina XV Sarajevo, 05.03.2014. godine broj 559 PODRUČNI FUDBALSKI SAVEZ TREBINJE (Sjednica 28.02.2014) FK "FK LEOTAR"

Více

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE - INTEGRALNI TEKST- PRIJEDLOG PLANA - PONOVNA JAVNA RASPRAVA - Zagreb, veljača 2015. U

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ ПРАВИЛ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА. Београд 2015.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ ПРАВИЛ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА. Београд 2015. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ ПРАВИЛ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА Београд 2015. 1 С А Д Р Ж А Ј 1. Опште одредбе... страна 3 2. Организација технолошког процеса на начин да ризик од избијања

Více

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ЦИЉ:УРЕЂЕЊЕ ПОСТУПАКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КУЋНОГ РЕДА У ЗГРАДИ ФАКУЛТЕТА 1. Опште одредбе 1.1. Упутством се уређује кућни ред у згради Факултета (у даљем тексту Факултет) 1.2. Упутство се примењује

Více

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR FAN COIL JEDINICE SINCLAIR KATALOG 2014 air conditioning Sadržaj vlastnosti Karakteristike jednotek uređaja 3 Tehnički Technické parametri parametry kazetnih Kazetových jedinica jednotek 4 Tehnički Technické

Více

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату:

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: I ДОПУНА ПРИПЕЈД КРЕДИТА 1 1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: ИЗНОС_ДОПУНЕБРОЈ_ТЕЛЕФОНА(опционо) DINA(опционо):ПОЗДРАВНА_ПОРУКА(опционо)

Více

Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti

Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti 1 SMJERNICE Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti Inačica 3.0 Prosinac 2015. 2 Smjernice o zahtjevima

Více

СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) "МЕДНА" НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ

СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) МЕДНА НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) "МЕДНА" НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ Аутор: мр Предраг Дудуковић Бања Лука, октобар 2015. године Садржај: 1. УВОД... 1 1.1. Локација...

Více

Ovaj informator izrađen je u okviru projekta AENEAS 2006: Izgradnja kapaciteta, informisanje i podizanje svesti u cilju promovisanja uredne migracije

Ovaj informator izrađen je u okviru projekta AENEAS 2006: Izgradnja kapaciteta, informisanje i podizanje svesti u cilju promovisanja uredne migracije INFORMATOR: ČEŠKA 1. Osnovne informacije Glavni grad: Prag Stanovništvo: 10.192.000 Površina: 78.866 km 2 Jezik: češki Valuta: češka kruna (CZK) Stopa nezaposlenosti: 4,6% 2. Opšti uslovi za ulazak i informacije

Více

J.P. MEĐUNARODNI AERODROM "SARAJEVO" D.O.O.

J.P. MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O. TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI ROBA JAVNA NABAVKA ROBA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE 1 SADRŽAJ 1. OPŠTI PODACI... 3 2. PREDMET NABAVE... 3 3. OCJENA PONUDA...

Více

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. ЈНМВ бр. 349-II/18. Конкурсна документација има 36 стр. Април, 2018.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. ЈНМВ бр. 349-II/18. Конкурсна документација има 36 стр. Април, 2018. Дел. бр. 39-5 Датум: 3.04.208. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА БЕОГРАД, ул. ПОЖЕШКА бр. 28 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ Поправка електро уређаја ЈНМВ бр. 349-II/8 Конкурсна

Více

ИЗВЕШТАЈ О НАЦИОНАЛНОЈ ШТЕДИОНИЦИ

ИЗВЕШТАЈ О НАЦИОНАЛНОЈ ШТЕДИОНИЦИ Савет зa борбу против корупције прихватио се задатка да прикупи јавно саопштене чињенице као и податке до којих су у свом раду дошли државни органи, а односе се на Националну штедионицу која је у више

Více

Број: 1214/14-2 Дана:

Број: 1214/14-2 Дана: ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР 25000 Сомбор, Апатинскипут 11 тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115 ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493 Број: 1214/14-2 Дана: 09.09.2014. КОНКУРСНАДОКУМЕНТАЦИЈАЗАЈАВНУНАБАВКУМАЛЕВРЕДНОСТИ

Více

PLAN PRIVATIZACIJE I PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH ZA GODINU

PLAN PRIVATIZACIJE I PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH ZA GODINU Bosna i Hercegovina Federacije Bosne i Hercegovine Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH PLAN PRIVATIZACIJE I PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH ZA 2010. GODINU novembar/studeni

Více

REPUBLIKA ČEŠKA: VODIČ KROZ ZEMLJU ODREDIŠTA

REPUBLIKA ČEŠKA: VODIČ KROZ ZEMLJU ODREDIŠTA REPUBLIKA ČEŠKA: VODIČ KROZ ZEMLJU ODREDIŠTA 1. Osnovne informacije Glavni grad: Prag Stanovništvo: 10 526 685 1 Površina: 78,866 km 2 Jezik: češki Valuta: češka kruna (CZK) Stopa nezaposlenosti: 9.6%

Více

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ Број: 049 Јул/Август 2014 Година IX РЕД, РАД И ДИСЦИПЛИНА ЈЕДНАКО УСПЕХ стр. 5 СТУЈА МОРА ДА СЕ ПЛАЋА стр. 9 СНАБДЕВАЊЕ

Více

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Více

S p e c i j a l i s t i ĉ k i r a d

S p e c i j a l i s t i ĉ k i r a d FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT S p e c i j a l i s t i ĉ k i r a d Tema: CARINSKI POSTUPCI U POMORSKOM SAOBRAĆAJU Predmet : Carine i tarifni sistemi Student : Mile Ćosović Mentor : Doc.dr

Více

OSNOVNI PROSPEKT A.D. ZA OSIGURANJE TAKOVO. Kragujevac 2008.

OSNOVNI PROSPEKT A.D. ZA OSIGURANJE TAKOVO. Kragujevac 2008. OSNOVNI PROSPEKT A.D. ZA OSIGURANJE TAKOVO Kragujevac 2008. Sadržaj: 1. Podaci o izdavaocu hartija od vrednosti Osnovni podaci Kapital izdavaoca Knjigovodstvena vrednost i trgovina hartijama od vrednosti

Více

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 (as amended by the Supplement No. 1 dated 18 August 2014, the Supplement No. 2 dated 29 October 2014,

Více

e ПЛАНОВИ Упутство за рад

e ПЛАНОВИ Упутство за рад e ПЛАНОВИ Упутство за рад Саша Вучинић prof.vucinic@gmail.com Септембар 2014. год. Увод - Електронски планови се шаљу искључиво на е-маил za.planovi@gmail.com, - Због безбедности и прављења копија планове

Více

Информатор о раду Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд

Информатор о раду Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд Информатор о раду Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд 217 Београд Информатор о раду ажуриран 31. 1. 217. године Садржај 1. Основни подаци о Оператору дистрибутивног система

Více

ПРЕДМЕТ: Одговор на е маил Народне банке Србије од године

ПРЕДМЕТ: Одговор на е маил Народне банке Србије од године Народна банка Србије Сектор за контролу пословања банака ул. Немањина 17, Београд ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ул. Немањина 11,Београд Министарство финансија ул. Кнеза Милоша 20, Београд Министарство трговине,

Více

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације:

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације: ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица http://www.onk.ns.ac.rs Број: 5/17/1748 Дана: 13.09.2017. Измене број 1 Број: 5/17/1815 Дана: 20.09.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Více

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ "ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7 ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ "ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА Софтверски пакет SCADA опрема и повезивање за обезбеђење

Více

Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva

Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Magisterská diplomová práce Podpora a ochrana českých investorů v Chorvatsku L u b o r T i c h ý 2006/2007

Více

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU Informace v informačním listu výrobku byly uvedeny v souladu s s Delegovaným nařízením Komise (EU) č. 65/2014 doplňujícím směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ve vztahu

Více

š Í Č š Í Í š š š š Ř š ť Ž š ú š ů š Ž š š š ú š Í š ů ý Ž Ž ů ů š ů š š š ó ý š ó š ý ú š ý š Ž ý š ň šú ý Ž ý š ť ň Í ý ý š Í Í ý š ú ú ú ý š š Í š ý ů š š š š ý ý ý š ý š š Ú ů Ž Ž ý š š ý Á š š ů

Více

Á ů ů ě Š Č Ú ů Ú ě ů š ě š ě ě ě ů ě ě Ž š š ě ň Č ů ů ň ůž ě ě š ž ě ě Š ů ě Š š š Ú ů ů š ů ě ě Č š ů ě ě ě ě ě ž ě ě ě š ě š ž ě ě ž š ě ž š ě š ů Ý ů ů ě ů š ě ž ě š ě ů š ž ě ě š š ů ň Č ů š ú ů

Více

PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK ,00

PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK ,00 PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK 75.000.000,00 Promjenjiva kamatna stopa. Dospijeće 2012. Cijena izdanja 99,792% Ukupno izdanje obveznica društva JADRANKE d.d.

Více

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08.

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08. Plán instalace Sušička s tepelným čerpadlem. Plan instalacije Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP hr - HR cs - CZ 08.11 09 236 910 / 01 Obavezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju prije postavljanja

Více

Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima. Emergency Response Intervention Cards ("ERI-KARTICE")

Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima. Emergency Response Intervention Cards (ERI-KARTICE) Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima Emergency Response Intervention Cards ("ERI-KARTICE") 1. UVOD Pod kraticom "Responsible Care" ( engl. odgovorno djelovanje) pokrenuta

Více