Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M"

Transkript

1 Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Mateřská škola I.část 1.Identifikační údaje školy Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 příspěvková organizace Tel. číslo : , fax: , -mail: IČ: Zřizovatel školy : Město Chrastava, náměstí l. máje 1 Právní subjekt od: Ředitelka školy : Zpracovatel ŠVP : Marie Pilařová Marie Pilařová Projednán dne : Název programu :,,Čas stromových skřítků 1

2 ,,Čas stromových skřítků Škola v naší obci byla založena v padesátých letech. V roce byla provedena rekonstrukce budovy stávající MŠ a založeno společné zařízení ZŠ a MŠ. Škola se nachází v krásném prostředí, obklopeném zelení v Horním Vítkově.Vytápění budovy je ekologické na LTO. V budově školy je také prostorný služební byt. Mateřská škola je jednotřídní. Kapacita MŠ je 20 dětí. Jako spojené zařízení pracuje naše škola již dvanáct let. 2.Charakteristika programu Mateřská škola je jednotřídní, součástí školy je též dvoutřídní základní škola, školní družina, školní kuchyň a jídelna. Škola má v patře nádhernou tělocvičnu, počítačovou učebnu a keramickou dílnu. Přilehlá školní zahrada je prostorná, dobře vybavená pro letní i zimní pobyt dětí.okolí školy skýtá vycházky do přírody a možnost vyžití letních i zimních sportů. Škola spolupracuje s pediatrem, zřizovatelem,oppp, SPC.Jsme venkovská škola, při tvorbě programu vycházíme ze skutečností, které nám nabízí stávající podmínky, vycházíme též z toho co děti obklopuje roční období, svátky, události a v neposlední řadě se zaměřuje dlouhodobě na výchovu enviromentální to je výchova šetrnému vztahu k životnímu prostředí a lásky ke svému bydlišti a bezprostřednímu svému okolí. Cílem ŠVP je vychovat sebevědomé a zralé jedince, kteří budou dobře připraveni na další vzdělávání.respektujeme osobní a specifické zvláštnosti dětí, tempo rozvoje a učení, rozdílnou sociální zkušenost, zájmy, potřeby a vnitřní motivy dětí a snažíme se každému dítěti vytvořit podmínky pro optimální rozvoj jeho osobních předpokladů. Vytvořený ŠVP je vlastní vychází z metodických materiálů, které jsme používali dávno, Materiály jsou ozkoušené a přizpůsobené aktuálním podmínkám vzdělávání v naší MŠ. 3.Popis podmínek a/ materiální a hygienické podmínky školy Zařízení je účelové, rekonstrukce školy byla provedena před třinácti lety a bylo postupováno podle potřeb a platných požadavků. Technický stav budovy je výborný, bezbariérové prostředí, rozloha třídy a herny odpovídá kapacitě školy, hyg. zařízení jsou dle současných předpisů jsou nedostačující, společná tělocvična se ZŠ, samostatná ložnice, šatna, školní jídelna je společná, kabinet pro MŠ chybí, školní zahrada dostatečně vybavená pro všechna roční období a pobyt dětí. Hračky a doplňky jsou umístěny tak, aby a ně děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. b/ psychohygienické a sociální podmínky školy Denní režim MŠ je přizpůsobený podmínkám školy, avšak pevné jsou pouze doby stravování a odpočinku.prostředí školy je velmi pěkné, pohodlné a estetické.pobyt venku je v ekologicky čistém a krásném prostředí jak školní zahrady, tak okolí školy během vycházek. Pohybové vyžití je velké jak v budově, tak venku mimo budovu školy. Respektujeme individuální potřeby spánku či odpočinku.děti se sami svými výtvory podílejí na úpravě prostředí školy, připravují výzdobu na oslavu některých významných dní. Děti se cítí v prostředí školy bezpečně, spokojeně a jistě.nově příchozí děti mají možnost se adaptovat na prostředí školy. Respektujeme potřeby dětí (viz. práva a povinnosti dětí, učitelek, ředitelky). Snažíme se, aby všechny děti měly rovnocenné postavení. Umožňujeme aktivní spoluúčast na samostatném rozhodování dítěte. 2

3 Ve vztazích mezi dětmi a dospělými se uplatňujeme vzájemnou důvěru, toleranci a ohleduplnost, ale i solidaritu a podporu. Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. Dbáme,, aby nedocházelo k projevům šikany a dalších patologických jevů. Snažíme se těmto jevům předcházet. c/ Životospráva Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, včetně pitného režimu Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však flexibilní k potřebám dětí i rodičů. Děti jsou dostatečně dlouho venku a program je přizpůsobován momentálnímu počasí a ročnímu období.děti mají dostatek volného pohybu v budově i venku podle předem daných pravidel..v denním programu je respektována individuelní potřeba aktivity, spánku, a odpočinku jednotlivých dětí.učitelky jdou příkladem a chovají se podle zásad zdravého životního stylu. Samostatnost - oběd, děti si nalévají polévku sami, velikost porce si děti domlouvají s kuchařkou d/ organizace a provoz školy Uspořádání dne : Respektujeme právo dětí na vlastní spontánní aktivity, využití situací, podněty a nabídku z formálního třídního kurikula, podporujeme činnosti venku. Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na indicie. Možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, frontální i skupinové činnosti dětí. Je dbáno a soukromí dítěte pokud se nechce účastnit společných činností, či osobní hygieně. 6,45 mateřská škola se otvírá spontánní činnosti, rozvíjení podnětů nabízených učitelkou individuální, skupinové, či společné činnosti, pitný režim, 8,15 přivítání dne, předání prožitků, komunitní kruh, diskuse, vytváření námětů a závěrů pro další činnost skupiny, společná svačina 10,00-11,30 pobyt venku, v teplých měsících děti odcházejí již dříve 11,30 12,30 hygiena, oběd, hygiena, čištění zoubků, převlékání, čtení pohádky odpolední spánek 14,15 15,30 děti svačí po svačině volné spontánní hry, či činnosti nabídnuté učitelkou e/personální podmínky - Řízení mateřské školy Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou popsány v náplni práce., Ředitelka při řízení zapojuje všechny zaměstnance školy, respektuje jejich názor a ponechává jim dostatek pravomoci. Dále pak rozumě hodnotí práci podřízených, motivuje je. Vzájemně si pomáháme a spolupracujeme při vytváření vzdělávací nabídky v TVP. Ředitelka vypracovává školní program ve spolupráci s vyučující učitelkou Spolupracujeme s rodiči. Škola ZŠ i MŠ spolupracuje se zřizovatelem a, ZŠ v Chrastavě a odborníky /OPPP, dětská lékařka, ČŠI, Policie/ personální obsazení školy Pedagogické pracovnice mateřské školy dosahují předepsanou kvalifikaci. Školnice je zkušená pracovnice, která zde pracuje již řadu let, pracovnice školní jídelny je zapracovaná a vaří velmi chutně. Pilařová Marie Studená Eva Dušková Barbora Chvojková Jaroslava Pincová Olga ředitelka školy/ pracuje v MŠ/ učitelka MŠ vychovatelka ŠD kuchařka ŠJ školnice, uklízečka 3

4 f/ spoluúčast rodičů Snažíme se, aby mezi rodiči a pedagogy panovala vzájemná důvěra. Rodiče mají možnost spolupodílet při vytváření ŠVP. Dle individuální potřeby se podílet na adaptaci svých dětí v prostředí školy. Průběžně informujeme rodiče o pokrocích jejich dětí a sjednocujeme společný postup na výchově a vzdělávání. Chráníme soukromí rodiny a zachováváme mlčenlivost o vnitřních záležitostech rodiny.jednáme s rodiči diskrétně, taktně a ohleduplně. Podporujeme rodinnou výchovu a pomáháme rodičům s péči o jejich dítě. Nabízíme poradenský servis v otázkách předškolní výchovy. 4.Práva a povinnosti Práva a povinnosti rodičů - být seznámen s řádem školy a respektovat jej - znát a respektovat pravidla soužití, která ve škole platí - být seznámen se školním vzdělávacím programem - využívat informační systém školy - před nástupem dítěte do MŠ možnost návštěv, pobytu společně s dítětem, účasti na akcích školy - při pobytu ve třídě pozorovat, či účastnit se činností, spolupracovat s učitelkou - konzultovat s učitelkou svého dítěte potřebné poznatky, cíle jeho výchovy a postup, jak ho podporovat - zapojit se do činnosti SRPŠ, účastnit se schůzek a porad - seznámit se závěry těchto jednání a sdělovat své názory - využít schránku důvěry, dotazník, - znát dokumenty ŠVP a TVP a dokumenty naší školy - Práva a povinnosti ředitelky školy - vytvářet podmínky k realizaci ŠVP - nést odpovědnost za vytváření koncepce dlouhodobého rozvoje s využitím podnětů všech zúčastněných - umožňovat účast všech na řízení školy - naslouchat, přijímat podněty ode všech, napomáhat vzájemné komunikaci, - řešit problémy a napomáhat řešit - poskytovat podmínky pro další vzdělávání pedagogů Práva a povinnosti učitelky - podílet se na tvorbě a realizaci ŠVP a TVP - vyjadřovat svůj názor k dění v MŠ - účastnit se na řízení školy, vytváření informačního systému - naplňovat role učitelky MŠPZ podílet na vytváření vzorce chování, který děti napodobují - vychovávat a vzdělávat svěřené děti ke zdravému způsobu života a podpoře zdraví - poznávat děti a zaznamenávat pokroky dítěte v jeho učení - poskytovat poradenskou činnost rodičům - znát a respektovat Řád školy - využívat další možnosti dalšího vzdělávání - užívat metody efektivní komunikace i při řešení problémů 4

5 II.část Pedagogickým záměrem je vytvářet v dětech povědomí o sounáležitosti s přírodou, s lidmi. Vést děti k poznávání a ochraně životního prostředí, učit se vzájemné pomoci, toleranci a schopnosti vcítit se do pocitů druhých. Vycházíme z prostředí, které děti obklopuje, z ročních období, svátků a památných dnů. Čas kamarádství a pohádkový /ZÁŘÍ/ Poprvé ve školce V rámci tohoto tématu budou realizovány takové činnosti, které podpoří snadnou adaptaci dětí na nové prostředí školky. Cílem je se seznámit s prostory, s pravidly. Seznamovat se s kamarády, apod. postupně se naučit se starat o svoje věci. Dary skřítků V rámci tohoto tématu si děti budou osvojovat navazování kontaktů s dospělými i svými vrstevníky, překonávání studu, komunikovat s cizími lidmi a respektovat je. Usilovat o snahu dětí zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich vlastnosti, schopnosti a dovednosti. Na stráních v lese Záměrem tématu je vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije. Potkáme je v lese? Usilujeme o rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, paměti, pozornosti, představivosti a fantazie./seznamování s rozdíly a velikostmi/ Čas vůně jablíček / ŘÍJEN/ Dary podzimu Na zahradě Na poli V lese Umožnění osvojování si jednoduchých poznatků o světě, životě, přírodě a jejich proměnách. Když to pan malíř poplete barvy podzimu Podporovat kultivaci mravního a estetického vnímán, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou a jejími změnami. Čas ukládání k zimnímu spánku / LISTOPAD/ Už to fouká ze strnišť Podporovat rozvoj schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám. Když kamarád stůně Osvojovat si poznatky o lidském těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě. Už se chystají k zimnímu spánku Rozvoj tvořivosti, tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření. Rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky. 5

6 Čas vánoční a předvánoční /PROSINEC/ Před Mikulášem Rozvíjet užívání všech smyslů.rozvíjet schopnost vytváření a upevňování citových vztahů k rodině i ke svému okolí. Před Vánocemi Rozvíjet estetické a tvůrčí činnosti slovesné a literární. Už se těším na vánoce Rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické. Rozvoj schopností vážit si života ve všech jeho formách. Čas zimních radovánek LEDEN Na klouzačce Rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, osvojovat si poznatky o tělovýchově a sportu. Pomáháme zvířátkům Posilování přirozených poznávacích citů/zvídavost, zájem, radost z objevování a pomoci druhým/ Než půjdu k zápisu Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních/vnímání, porozumění, poslechu/ i produktivních /výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování/. Čas vlády paní Zimy ÚNOR O masopustu Rozvíjet základní kulturně společenské postoje.rozvoj komunikativních dovedností /verbálních i neverbálních/ a kultivovanému projevu. Co děláme celý den celý rok Pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí a naše okolí chránit a zlepšovat, ale i naopak poškozovat a ničit. Hádej, čím jsem? Vytváření základů pro práci s informacemi. Čím cestujeme Osvojování jednoduchých poznatků o světě jeho rozmanitosti, vývoji a proměnách. 6

7 Čas probouzení BŘEZEN První poslové Upevňování sounáležitosti s živou a neživou přírodou.posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem a zvídavost dětí. Probouzení lesních studánek Rozvíjení pohybových a hudebně pohybových činností. Zajíčkova koleda Rozvíjení kultivovaného projevu. Rozkvetlé jaro Vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém žiji. Poznáš domácí zvířátko? Rozvíjet mluvený projev dítěte. Čas mláďátek - DUBEN Poznáš lesní zvířátko? Rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí a živým bytostem. Poznáš mláďátka? Cvičit paměť, pozornost, představivost a fantazii.kladení otázek a hledání odpovědí na problémy. Čas svátků maminek a dětí - KVĚTEN Moje maminka je nejkrásnější Vytvářet citové vztahy k rodině, pocit sounáležitosti s rodinou, s lidmi, se společností. Na čem si pochutnáme Rozvoj tvořivosti, myšlení.posilování přirozených poznávacích citů a radosti z objevování. Kdo se v trávě schoval? Osvojení poznatků a dovedností chránících před nebezpečnými vlivy prostředí. Čas před prázdninami a loučení ČERVEN Když mají děti svátek Osvojovat si poznatky o pohybových činnostech a relativní citovou samostatnost. Když jsou letní bouřky Rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, s planetou Zemí. Vytvářet základy pro práci s informacemi Hurá na prázdniny Získávání schopností řídit chování a vůlí ovlivňovat vlastní situaci. Učit se zorganizovat hru. 7

8 Průběžné cíle : Průběžné cíle jsou naplňovány každodenními činnostmi a příležitostmi.(např. seznamování a dodržování základních společenských norem chování, pravidla bezpečnosti, hodnocení vlastní činnosti, sebeobsluha, naučit se vyjádřit svobodně svůj názor, naslouchat názorům jiných, hledat společná řešení, individuálně uspokojovat své potřeby, naučit se požádat o pomoc, osvojit si umění vyhrávat i prohrávat, ocenit snahu kamaráda a umět ji ocenit, spory mezi sebou neřešit hrubým násilím, ale domluvou, atd. Doplňkové vzdělávací programy 1.Logopedie Cílem tohoto programu je se logopedické prevenci věnovat i u mladších dětí. Logopedickou péči provádí na škole kvalifikovaná logopedická asistentka. 2.Kroužky pro předškoláky Kroužek základů hry na zobcovou flétnu. Kroužek základů anglického jazyka. 3.Kulturní aktivity Pokračování výuky hry na zobcovou flétnu /předškolní děti/ Připravujeme různé kulturní akce, do kterých se snažíme zapojit všechny děti. Kulturní představení (přehled datumů bude upřesněn) Např./Naivní divadlo, Kulturní středisko LB,divadélka v MŠ, / 4.Společné činnosti s rodiči Oslava Dne matek Zakončení školního roku a pasování na školáky 5.Ekologie Zaměřujeme se na ekologickou výchovu a máme zpracovaný plán na jednotlivé měsíce pro pobyt venku. Při pobytech venku děti upozorňujeme na prostředí ve kterém žijí, mluvíme s nimi o tom, co přírodě i lidem škodí, co ne. 6.Sběrové aktivity Cílem je aby děti získaly povědomí o tom, jak mohou přispět k zdravému a pěknému životnímu prostředí sběrovými aktivitami. Sbíráme a třídíme odpady ve školce - Pet lahve, Tetra krabice, baterie, starý novinový papír. Pro zvěř na podzim sbíráme - žaludy a kaštany v okolí školy a děti sbírají plody v okolí svého domova. 7.Protidrogová prevence Přijatelnou formou ve vhodných chvílích a situacích s dětmi otevřeně hovoříme o škodlivosti návykových látek a upozorňujeme je na to, že nesmí bez souhlasu rodičů, učitelů a jiných známých dospělých osob brát od cizích a neznámých osob žádné pamlsky, že i v nich mohou být škodlivé a návykové látky vpraveny a mohly by uškodit tělu a psychice /pití alkoholu, kouření, přejídání/ 8

9 Tradice a rituály v MŠ - ranní přivítání s učitelkou kontakt a sdělení prvních prožitků - společné přivítání dne co bychom mohli udělat, abychom prožili hezký den - komunitní kruh sdílení prožitků, naslouchání, hodnocení dosavadních činností dnešního dne, chování dětí a dodržování pravidel - opakování naučeného - Oslavy narozenin pro oslavence připravujeme dárečky a on pro nás připravuje s maminkou pohoštění, prohlížíme si jeho rodinná alba a povídáme si o něm - oslava Svaté Barbory a Mikuláše mikulášská nadílka - Vánoční besídka oslava Vánoc v kruhu kamarádů a učitelek- vánoční zvyky slavíme pohádkou, nadílkou a kulturním pásmem - Karneval oblékání do masek a celodenní radování, tancování a zpívání - Mámě pro radost děti připraví pohoštění pro maminky a předvedou, co již naučily - Výlety v teplých měsících polodenní, či celodenní výlety do okolí svého bydliště - Pohádkový les školáci dětem připravují putování za pohádkami s četnými překvapeními - Sportovní dopoledne- ke konci školního roku připraví starší školní děti svým malým kamarádům dopoledne se soutěžemi a odměnami - Rozloučení s předškoláky rozloučení společně s rodiči s dětmi, které jdou do l. třídy s malým dárečkem Práva a povinnosti dítěte individuálně uspokojovat své potřeby - vykonávat samostatně činnosti související se sebeobsluhou - užívat spontánně prostředí celé třídy za předpokladu dodržování smluvených pravidel - účastnit i neúčastnit se činností nabízených učitelkou nebo ostatními dětmi - nerušit svým jednáním ostatní, pokud volí jinou činnost - podílet se na plánování programu a rozhodování ve společných záležitostech - vyjadřovat svůj názor, naslouchat názorům jiných, hledat společná řešení - podílet se na vytváření a respektování společenských pravidel soužití Pravidla soužití v kolektivu třídy - Ve třídě, v šatně, na chodbě neběháme /abychom neublížili sobě a ostatním dětem/. - Ve třídě, v šatně a na chodbě nekřičíme /abychom šetřili zdraví svoje i ostatních dětí a nerušili se navzájem/ - Spory mezi sebou neřešíme rukama, ale slovem a přátelskou dohodou /abychom si neubližovali/ - Pokud sami na něco nestačíme, požádáme o pomoc dva kamarády a teprve potom dospělou osobu /učíme se samostatnosti a pomáhat si navzájem/. - Neničíme úmyslně kamarádovi hru ani práci /vážíme si všeho, co druhý vytvoří/. - Umíme vyhrávat, ale i prohrávat /nepovyšujeme se a neponižujeme/. - Nemluvíme hrubě a nechováme se hrubě /jsme slušné děti/. - Nebereme si nic, co nám nepatří /co není naše je cizí a brát cizí věci ječ krádež/. 9

10 Učitelka mateřské školy odpovídá za to, že : třídní vzdělávací program je v souladu s požadavky RP a je cílevědomý, plánovaný, je sledován a hodnocen. vykonává tyto odborné činnosti: -analyzuje věkové a individuální potřeby a v jejich rozsahu zajišťuje profesionální péči o děti -zpracovává třídní vzdělávací program - realizuje vzdělávací činnosti směřující k rozvoji dětí -samostatně projektuje a realizuje výchovně vzdělávací činnost -provádí evaluační činnost své práce a hodnotí pokrok y dětí v jejich rozvoji a výsledky uplatňuje -projektuje a provádí ind.činnost s dětmi se zvláštními vzdělávacími potřebami -provádí poradenskou činnost vede vzdělávání tak, aby -se děti cítily v pohodě a rozvíjely se v souladu se svými schopnostmi -dostaly dostatek podnětů k učení a radost z něho -bylo posilováno sebevědomí a jejich důvěra ve vlastní schopnosti a bylo podporováno rozvíjení vztahů -byl dostatečně podporován a stimulován rozvoj řeči a seznamovaly se vším důležitým -pochopily, že mohou prostřednictvím vlastních aktivit ovlivňovat své okolí Organizační formy Vzdělávání je uskutečňováno spontánními činnostmi, řízenými činnostmi, individuálně, skupinově, relaxačními i odpočinkovými činnostmi. Učitelky organizují učení tak,aby bylo prožitkovým, tzn. že by mělo být spontánní, objevné /radost z poznávání/, komunikativní/verbální i neverbální složka/, s prostorem pro aktivitu, s konkrétními činnostmi/manipulace, experimentování, hra /celistvé/ za účasti všech smyslů/. Vlastní hodnocení školy V naší škole probíhá na úrovni třídy analýza pedagogického procesu, jeho výsledků i vyvozování odpovídajících závěrů, které provádí obě učitelky. V hodnocení třídního programu se posuzuje do jaké míry je program v souladu s požadavky RVP PV. Ze získaných poznatků se pak vyvozují závěry pro vlastní práci. Jsme si vědomi, že individuální hodnocení má význam i pro počátky sebehodnocení dítěte. Proto se snažíme vhodným způsobem mluvit i s dítětem o pokrocích, dítě pak snadněji chápe, jak jej vidí dospělí a co se od něho očekává. Dítě tak poznává lépe své možnosti. Rozvoj dítěte dokumentujeme v záznamových arších,které nám slouží pro komunikaci s dítětem a informaci rodičům. Záznamové archy jsou důvěrné. Zaměření vlastního hodnocení školy - hodnocení cíle stanovené v koncepčním rozvoji školy a ŠVP - posouzení způsobu plnění cíle - hodnocení oblastí, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblastí ve kterých je třeba úroveň vzdělání zlepšit, včetně návrhů opatření. Oblasti vlastního hodnocení školy - podmínky ke vzdělání, průběh vzdělávání - podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání - výsledky vzdělávání žáků - řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 10

11 Metody vlastního hodnocení školy - hospitace - dotazníky pro rodiče - rozhovory s rodiči / hodnocení rodičovské veřejnosti/ - záznamy o dětech, kde je zaznamenáván pokrok a osobní rozvoj 11

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem, IČ: 73184934 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum : 1.4.2009 PROCHÁZKA PO

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Děti jsou do přípravné

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami.

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné (materiální) podmínky Mateřská škola má dostatečné prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace Adresa školy: Hluboké Mašůvky 157, 671 52 www.zsmasuvky.ic.cz Zřizovatel školy: Ředitel školy:

Více

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace Strana : 1 Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Mateřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Mateřská škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y Součást Mateřská škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok: 2012-2013 Předkladatel : Zpracovala: Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM Nejsme spokojeni s: častým stěhováním dětí do jiné třídy (spaní) provozní důvody - nemoc pedagogů, čerpání ŘD doba odpočinku na lehátku - předškoláci

Více

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM : JEN SI, DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Ráj domova - Jan Čarek Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě! Jen se děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy Školní vzdělávací program přípravné třídy,,trojka Školní vzdělávací program základní školy Antonína Baráka v Lovosicích, Sady pionýrů 361/4, Lovosice 410 02 Podrobné rozpracování jednotlivých témat výuky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZSLAVA HÁLKA Školní 200, 250 70 Odolena Voda Tel. 283 971 282, 736 752 156 Email: reditelna@zsodolenavoda.cz, www.zsodolenavoda.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu č.j. 223/2016

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více