Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M"

Transkript

1 Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Mateřská škola I.část 1.Identifikační údaje školy Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 příspěvková organizace Tel. číslo : , fax: , -mail: IČ: Zřizovatel školy : Město Chrastava, náměstí l. máje 1 Právní subjekt od: Ředitelka školy : Zpracovatel ŠVP : Marie Pilařová Marie Pilařová Projednán dne : Název programu :,,Čas stromových skřítků 1

2 ,,Čas stromových skřítků Škola v naší obci byla založena v padesátých letech. V roce byla provedena rekonstrukce budovy stávající MŠ a založeno společné zařízení ZŠ a MŠ. Škola se nachází v krásném prostředí, obklopeném zelení v Horním Vítkově.Vytápění budovy je ekologické na LTO. V budově školy je také prostorný služební byt. Mateřská škola je jednotřídní. Kapacita MŠ je 20 dětí. Jako spojené zařízení pracuje naše škola již dvanáct let. 2.Charakteristika programu Mateřská škola je jednotřídní, součástí školy je též dvoutřídní základní škola, školní družina, školní kuchyň a jídelna. Škola má v patře nádhernou tělocvičnu, počítačovou učebnu a keramickou dílnu. Přilehlá školní zahrada je prostorná, dobře vybavená pro letní i zimní pobyt dětí.okolí školy skýtá vycházky do přírody a možnost vyžití letních i zimních sportů. Škola spolupracuje s pediatrem, zřizovatelem,oppp, SPC.Jsme venkovská škola, při tvorbě programu vycházíme ze skutečností, které nám nabízí stávající podmínky, vycházíme též z toho co děti obklopuje roční období, svátky, události a v neposlední řadě se zaměřuje dlouhodobě na výchovu enviromentální to je výchova šetrnému vztahu k životnímu prostředí a lásky ke svému bydlišti a bezprostřednímu svému okolí. Cílem ŠVP je vychovat sebevědomé a zralé jedince, kteří budou dobře připraveni na další vzdělávání.respektujeme osobní a specifické zvláštnosti dětí, tempo rozvoje a učení, rozdílnou sociální zkušenost, zájmy, potřeby a vnitřní motivy dětí a snažíme se každému dítěti vytvořit podmínky pro optimální rozvoj jeho osobních předpokladů. Vytvořený ŠVP je vlastní vychází z metodických materiálů, které jsme používali dávno, Materiály jsou ozkoušené a přizpůsobené aktuálním podmínkám vzdělávání v naší MŠ. 3.Popis podmínek a/ materiální a hygienické podmínky školy Zařízení je účelové, rekonstrukce školy byla provedena před třinácti lety a bylo postupováno podle potřeb a platných požadavků. Technický stav budovy je výborný, bezbariérové prostředí, rozloha třídy a herny odpovídá kapacitě školy, hyg. zařízení jsou dle současných předpisů jsou nedostačující, společná tělocvična se ZŠ, samostatná ložnice, šatna, školní jídelna je společná, kabinet pro MŠ chybí, školní zahrada dostatečně vybavená pro všechna roční období a pobyt dětí. Hračky a doplňky jsou umístěny tak, aby a ně děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. b/ psychohygienické a sociální podmínky školy Denní režim MŠ je přizpůsobený podmínkám školy, avšak pevné jsou pouze doby stravování a odpočinku.prostředí školy je velmi pěkné, pohodlné a estetické.pobyt venku je v ekologicky čistém a krásném prostředí jak školní zahrady, tak okolí školy během vycházek. Pohybové vyžití je velké jak v budově, tak venku mimo budovu školy. Respektujeme individuální potřeby spánku či odpočinku.děti se sami svými výtvory podílejí na úpravě prostředí školy, připravují výzdobu na oslavu některých významných dní. Děti se cítí v prostředí školy bezpečně, spokojeně a jistě.nově příchozí děti mají možnost se adaptovat na prostředí školy. Respektujeme potřeby dětí (viz. práva a povinnosti dětí, učitelek, ředitelky). Snažíme se, aby všechny děti měly rovnocenné postavení. Umožňujeme aktivní spoluúčast na samostatném rozhodování dítěte. 2

3 Ve vztazích mezi dětmi a dospělými se uplatňujeme vzájemnou důvěru, toleranci a ohleduplnost, ale i solidaritu a podporu. Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. Dbáme,, aby nedocházelo k projevům šikany a dalších patologických jevů. Snažíme se těmto jevům předcházet. c/ Životospráva Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, včetně pitného režimu Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však flexibilní k potřebám dětí i rodičů. Děti jsou dostatečně dlouho venku a program je přizpůsobován momentálnímu počasí a ročnímu období.děti mají dostatek volného pohybu v budově i venku podle předem daných pravidel..v denním programu je respektována individuelní potřeba aktivity, spánku, a odpočinku jednotlivých dětí.učitelky jdou příkladem a chovají se podle zásad zdravého životního stylu. Samostatnost - oběd, děti si nalévají polévku sami, velikost porce si děti domlouvají s kuchařkou d/ organizace a provoz školy Uspořádání dne : Respektujeme právo dětí na vlastní spontánní aktivity, využití situací, podněty a nabídku z formálního třídního kurikula, podporujeme činnosti venku. Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na indicie. Možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, frontální i skupinové činnosti dětí. Je dbáno a soukromí dítěte pokud se nechce účastnit společných činností, či osobní hygieně. 6,45 mateřská škola se otvírá spontánní činnosti, rozvíjení podnětů nabízených učitelkou individuální, skupinové, či společné činnosti, pitný režim, 8,15 přivítání dne, předání prožitků, komunitní kruh, diskuse, vytváření námětů a závěrů pro další činnost skupiny, společná svačina 10,00-11,30 pobyt venku, v teplých měsících děti odcházejí již dříve 11,30 12,30 hygiena, oběd, hygiena, čištění zoubků, převlékání, čtení pohádky odpolední spánek 14,15 15,30 děti svačí po svačině volné spontánní hry, či činnosti nabídnuté učitelkou e/personální podmínky - Řízení mateřské školy Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou popsány v náplni práce., Ředitelka při řízení zapojuje všechny zaměstnance školy, respektuje jejich názor a ponechává jim dostatek pravomoci. Dále pak rozumě hodnotí práci podřízených, motivuje je. Vzájemně si pomáháme a spolupracujeme při vytváření vzdělávací nabídky v TVP. Ředitelka vypracovává školní program ve spolupráci s vyučující učitelkou Spolupracujeme s rodiči. Škola ZŠ i MŠ spolupracuje se zřizovatelem a, ZŠ v Chrastavě a odborníky /OPPP, dětská lékařka, ČŠI, Policie/ personální obsazení školy Pedagogické pracovnice mateřské školy dosahují předepsanou kvalifikaci. Školnice je zkušená pracovnice, která zde pracuje již řadu let, pracovnice školní jídelny je zapracovaná a vaří velmi chutně. Pilařová Marie Studená Eva Dušková Barbora Chvojková Jaroslava Pincová Olga ředitelka školy/ pracuje v MŠ/ učitelka MŠ vychovatelka ŠD kuchařka ŠJ školnice, uklízečka 3

4 f/ spoluúčast rodičů Snažíme se, aby mezi rodiči a pedagogy panovala vzájemná důvěra. Rodiče mají možnost spolupodílet při vytváření ŠVP. Dle individuální potřeby se podílet na adaptaci svých dětí v prostředí školy. Průběžně informujeme rodiče o pokrocích jejich dětí a sjednocujeme společný postup na výchově a vzdělávání. Chráníme soukromí rodiny a zachováváme mlčenlivost o vnitřních záležitostech rodiny.jednáme s rodiči diskrétně, taktně a ohleduplně. Podporujeme rodinnou výchovu a pomáháme rodičům s péči o jejich dítě. Nabízíme poradenský servis v otázkách předškolní výchovy. 4.Práva a povinnosti Práva a povinnosti rodičů - být seznámen s řádem školy a respektovat jej - znát a respektovat pravidla soužití, která ve škole platí - být seznámen se školním vzdělávacím programem - využívat informační systém školy - před nástupem dítěte do MŠ možnost návštěv, pobytu společně s dítětem, účasti na akcích školy - při pobytu ve třídě pozorovat, či účastnit se činností, spolupracovat s učitelkou - konzultovat s učitelkou svého dítěte potřebné poznatky, cíle jeho výchovy a postup, jak ho podporovat - zapojit se do činnosti SRPŠ, účastnit se schůzek a porad - seznámit se závěry těchto jednání a sdělovat své názory - využít schránku důvěry, dotazník, - znát dokumenty ŠVP a TVP a dokumenty naší školy - Práva a povinnosti ředitelky školy - vytvářet podmínky k realizaci ŠVP - nést odpovědnost za vytváření koncepce dlouhodobého rozvoje s využitím podnětů všech zúčastněných - umožňovat účast všech na řízení školy - naslouchat, přijímat podněty ode všech, napomáhat vzájemné komunikaci, - řešit problémy a napomáhat řešit - poskytovat podmínky pro další vzdělávání pedagogů Práva a povinnosti učitelky - podílet se na tvorbě a realizaci ŠVP a TVP - vyjadřovat svůj názor k dění v MŠ - účastnit se na řízení školy, vytváření informačního systému - naplňovat role učitelky MŠPZ podílet na vytváření vzorce chování, který děti napodobují - vychovávat a vzdělávat svěřené děti ke zdravému způsobu života a podpoře zdraví - poznávat děti a zaznamenávat pokroky dítěte v jeho učení - poskytovat poradenskou činnost rodičům - znát a respektovat Řád školy - využívat další možnosti dalšího vzdělávání - užívat metody efektivní komunikace i při řešení problémů 4

5 II.část Pedagogickým záměrem je vytvářet v dětech povědomí o sounáležitosti s přírodou, s lidmi. Vést děti k poznávání a ochraně životního prostředí, učit se vzájemné pomoci, toleranci a schopnosti vcítit se do pocitů druhých. Vycházíme z prostředí, které děti obklopuje, z ročních období, svátků a památných dnů. Čas kamarádství a pohádkový /ZÁŘÍ/ Poprvé ve školce V rámci tohoto tématu budou realizovány takové činnosti, které podpoří snadnou adaptaci dětí na nové prostředí školky. Cílem je se seznámit s prostory, s pravidly. Seznamovat se s kamarády, apod. postupně se naučit se starat o svoje věci. Dary skřítků V rámci tohoto tématu si děti budou osvojovat navazování kontaktů s dospělými i svými vrstevníky, překonávání studu, komunikovat s cizími lidmi a respektovat je. Usilovat o snahu dětí zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich vlastnosti, schopnosti a dovednosti. Na stráních v lese Záměrem tématu je vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije. Potkáme je v lese? Usilujeme o rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, paměti, pozornosti, představivosti a fantazie./seznamování s rozdíly a velikostmi/ Čas vůně jablíček / ŘÍJEN/ Dary podzimu Na zahradě Na poli V lese Umožnění osvojování si jednoduchých poznatků o světě, životě, přírodě a jejich proměnách. Když to pan malíř poplete barvy podzimu Podporovat kultivaci mravního a estetického vnímán, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou a jejími změnami. Čas ukládání k zimnímu spánku / LISTOPAD/ Už to fouká ze strnišť Podporovat rozvoj schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám. Když kamarád stůně Osvojovat si poznatky o lidském těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě. Už se chystají k zimnímu spánku Rozvoj tvořivosti, tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření. Rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky. 5

6 Čas vánoční a předvánoční /PROSINEC/ Před Mikulášem Rozvíjet užívání všech smyslů.rozvíjet schopnost vytváření a upevňování citových vztahů k rodině i ke svému okolí. Před Vánocemi Rozvíjet estetické a tvůrčí činnosti slovesné a literární. Už se těším na vánoce Rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické. Rozvoj schopností vážit si života ve všech jeho formách. Čas zimních radovánek LEDEN Na klouzačce Rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, osvojovat si poznatky o tělovýchově a sportu. Pomáháme zvířátkům Posilování přirozených poznávacích citů/zvídavost, zájem, radost z objevování a pomoci druhým/ Než půjdu k zápisu Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních/vnímání, porozumění, poslechu/ i produktivních /výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování/. Čas vlády paní Zimy ÚNOR O masopustu Rozvíjet základní kulturně společenské postoje.rozvoj komunikativních dovedností /verbálních i neverbálních/ a kultivovanému projevu. Co děláme celý den celý rok Pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí a naše okolí chránit a zlepšovat, ale i naopak poškozovat a ničit. Hádej, čím jsem? Vytváření základů pro práci s informacemi. Čím cestujeme Osvojování jednoduchých poznatků o světě jeho rozmanitosti, vývoji a proměnách. 6

7 Čas probouzení BŘEZEN První poslové Upevňování sounáležitosti s živou a neživou přírodou.posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem a zvídavost dětí. Probouzení lesních studánek Rozvíjení pohybových a hudebně pohybových činností. Zajíčkova koleda Rozvíjení kultivovaného projevu. Rozkvetlé jaro Vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém žiji. Poznáš domácí zvířátko? Rozvíjet mluvený projev dítěte. Čas mláďátek - DUBEN Poznáš lesní zvířátko? Rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí a živým bytostem. Poznáš mláďátka? Cvičit paměť, pozornost, představivost a fantazii.kladení otázek a hledání odpovědí na problémy. Čas svátků maminek a dětí - KVĚTEN Moje maminka je nejkrásnější Vytvářet citové vztahy k rodině, pocit sounáležitosti s rodinou, s lidmi, se společností. Na čem si pochutnáme Rozvoj tvořivosti, myšlení.posilování přirozených poznávacích citů a radosti z objevování. Kdo se v trávě schoval? Osvojení poznatků a dovedností chránících před nebezpečnými vlivy prostředí. Čas před prázdninami a loučení ČERVEN Když mají děti svátek Osvojovat si poznatky o pohybových činnostech a relativní citovou samostatnost. Když jsou letní bouřky Rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, s planetou Zemí. Vytvářet základy pro práci s informacemi Hurá na prázdniny Získávání schopností řídit chování a vůlí ovlivňovat vlastní situaci. Učit se zorganizovat hru. 7

8 Průběžné cíle : Průběžné cíle jsou naplňovány každodenními činnostmi a příležitostmi.(např. seznamování a dodržování základních společenských norem chování, pravidla bezpečnosti, hodnocení vlastní činnosti, sebeobsluha, naučit se vyjádřit svobodně svůj názor, naslouchat názorům jiných, hledat společná řešení, individuálně uspokojovat své potřeby, naučit se požádat o pomoc, osvojit si umění vyhrávat i prohrávat, ocenit snahu kamaráda a umět ji ocenit, spory mezi sebou neřešit hrubým násilím, ale domluvou, atd. Doplňkové vzdělávací programy 1.Logopedie Cílem tohoto programu je se logopedické prevenci věnovat i u mladších dětí. Logopedickou péči provádí na škole kvalifikovaná logopedická asistentka. 2.Kroužky pro předškoláky Kroužek základů hry na zobcovou flétnu. Kroužek základů anglického jazyka. 3.Kulturní aktivity Pokračování výuky hry na zobcovou flétnu /předškolní děti/ Připravujeme různé kulturní akce, do kterých se snažíme zapojit všechny děti. Kulturní představení (přehled datumů bude upřesněn) Např./Naivní divadlo, Kulturní středisko LB,divadélka v MŠ, / 4.Společné činnosti s rodiči Oslava Dne matek Zakončení školního roku a pasování na školáky 5.Ekologie Zaměřujeme se na ekologickou výchovu a máme zpracovaný plán na jednotlivé měsíce pro pobyt venku. Při pobytech venku děti upozorňujeme na prostředí ve kterém žijí, mluvíme s nimi o tom, co přírodě i lidem škodí, co ne. 6.Sběrové aktivity Cílem je aby děti získaly povědomí o tom, jak mohou přispět k zdravému a pěknému životnímu prostředí sběrovými aktivitami. Sbíráme a třídíme odpady ve školce - Pet lahve, Tetra krabice, baterie, starý novinový papír. Pro zvěř na podzim sbíráme - žaludy a kaštany v okolí školy a děti sbírají plody v okolí svého domova. 7.Protidrogová prevence Přijatelnou formou ve vhodných chvílích a situacích s dětmi otevřeně hovoříme o škodlivosti návykových látek a upozorňujeme je na to, že nesmí bez souhlasu rodičů, učitelů a jiných známých dospělých osob brát od cizích a neznámých osob žádné pamlsky, že i v nich mohou být škodlivé a návykové látky vpraveny a mohly by uškodit tělu a psychice /pití alkoholu, kouření, přejídání/ 8

9 Tradice a rituály v MŠ - ranní přivítání s učitelkou kontakt a sdělení prvních prožitků - společné přivítání dne co bychom mohli udělat, abychom prožili hezký den - komunitní kruh sdílení prožitků, naslouchání, hodnocení dosavadních činností dnešního dne, chování dětí a dodržování pravidel - opakování naučeného - Oslavy narozenin pro oslavence připravujeme dárečky a on pro nás připravuje s maminkou pohoštění, prohlížíme si jeho rodinná alba a povídáme si o něm - oslava Svaté Barbory a Mikuláše mikulášská nadílka - Vánoční besídka oslava Vánoc v kruhu kamarádů a učitelek- vánoční zvyky slavíme pohádkou, nadílkou a kulturním pásmem - Karneval oblékání do masek a celodenní radování, tancování a zpívání - Mámě pro radost děti připraví pohoštění pro maminky a předvedou, co již naučily - Výlety v teplých měsících polodenní, či celodenní výlety do okolí svého bydliště - Pohádkový les školáci dětem připravují putování za pohádkami s četnými překvapeními - Sportovní dopoledne- ke konci školního roku připraví starší školní děti svým malým kamarádům dopoledne se soutěžemi a odměnami - Rozloučení s předškoláky rozloučení společně s rodiči s dětmi, které jdou do l. třídy s malým dárečkem Práva a povinnosti dítěte individuálně uspokojovat své potřeby - vykonávat samostatně činnosti související se sebeobsluhou - užívat spontánně prostředí celé třídy za předpokladu dodržování smluvených pravidel - účastnit i neúčastnit se činností nabízených učitelkou nebo ostatními dětmi - nerušit svým jednáním ostatní, pokud volí jinou činnost - podílet se na plánování programu a rozhodování ve společných záležitostech - vyjadřovat svůj názor, naslouchat názorům jiných, hledat společná řešení - podílet se na vytváření a respektování společenských pravidel soužití Pravidla soužití v kolektivu třídy - Ve třídě, v šatně, na chodbě neběháme /abychom neublížili sobě a ostatním dětem/. - Ve třídě, v šatně a na chodbě nekřičíme /abychom šetřili zdraví svoje i ostatních dětí a nerušili se navzájem/ - Spory mezi sebou neřešíme rukama, ale slovem a přátelskou dohodou /abychom si neubližovali/ - Pokud sami na něco nestačíme, požádáme o pomoc dva kamarády a teprve potom dospělou osobu /učíme se samostatnosti a pomáhat si navzájem/. - Neničíme úmyslně kamarádovi hru ani práci /vážíme si všeho, co druhý vytvoří/. - Umíme vyhrávat, ale i prohrávat /nepovyšujeme se a neponižujeme/. - Nemluvíme hrubě a nechováme se hrubě /jsme slušné děti/. - Nebereme si nic, co nám nepatří /co není naše je cizí a brát cizí věci ječ krádež/. 9

10 Učitelka mateřské školy odpovídá za to, že : třídní vzdělávací program je v souladu s požadavky RP a je cílevědomý, plánovaný, je sledován a hodnocen. vykonává tyto odborné činnosti: -analyzuje věkové a individuální potřeby a v jejich rozsahu zajišťuje profesionální péči o děti -zpracovává třídní vzdělávací program - realizuje vzdělávací činnosti směřující k rozvoji dětí -samostatně projektuje a realizuje výchovně vzdělávací činnost -provádí evaluační činnost své práce a hodnotí pokrok y dětí v jejich rozvoji a výsledky uplatňuje -projektuje a provádí ind.činnost s dětmi se zvláštními vzdělávacími potřebami -provádí poradenskou činnost vede vzdělávání tak, aby -se děti cítily v pohodě a rozvíjely se v souladu se svými schopnostmi -dostaly dostatek podnětů k učení a radost z něho -bylo posilováno sebevědomí a jejich důvěra ve vlastní schopnosti a bylo podporováno rozvíjení vztahů -byl dostatečně podporován a stimulován rozvoj řeči a seznamovaly se vším důležitým -pochopily, že mohou prostřednictvím vlastních aktivit ovlivňovat své okolí Organizační formy Vzdělávání je uskutečňováno spontánními činnostmi, řízenými činnostmi, individuálně, skupinově, relaxačními i odpočinkovými činnostmi. Učitelky organizují učení tak,aby bylo prožitkovým, tzn. že by mělo být spontánní, objevné /radost z poznávání/, komunikativní/verbální i neverbální složka/, s prostorem pro aktivitu, s konkrétními činnostmi/manipulace, experimentování, hra /celistvé/ za účasti všech smyslů/. Vlastní hodnocení školy V naší škole probíhá na úrovni třídy analýza pedagogického procesu, jeho výsledků i vyvozování odpovídajících závěrů, které provádí obě učitelky. V hodnocení třídního programu se posuzuje do jaké míry je program v souladu s požadavky RVP PV. Ze získaných poznatků se pak vyvozují závěry pro vlastní práci. Jsme si vědomi, že individuální hodnocení má význam i pro počátky sebehodnocení dítěte. Proto se snažíme vhodným způsobem mluvit i s dítětem o pokrocích, dítě pak snadněji chápe, jak jej vidí dospělí a co se od něho očekává. Dítě tak poznává lépe své možnosti. Rozvoj dítěte dokumentujeme v záznamových arších,které nám slouží pro komunikaci s dítětem a informaci rodičům. Záznamové archy jsou důvěrné. Zaměření vlastního hodnocení školy - hodnocení cíle stanovené v koncepčním rozvoji školy a ŠVP - posouzení způsobu plnění cíle - hodnocení oblastí, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblastí ve kterých je třeba úroveň vzdělání zlepšit, včetně návrhů opatření. Oblasti vlastního hodnocení školy - podmínky ke vzdělání, průběh vzdělávání - podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání - výsledky vzdělávání žáků - řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 10

11 Metody vlastního hodnocení školy - hospitace - dotazníky pro rodiče - rozhovory s rodiči / hodnocení rodičovské veřejnosti/ - záznamy o dětech, kde je zaznamenáván pokrok a osobní rozvoj 11