Syntetická geometrie I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Syntetická geometrie I"

Transkript

1 Shodnost Pedagogická fakulta

2 Vzdálenost dvou bodů Necht A, B, C ρ. Vzdálenost dvou bodů A, B v rovině je číslo AB a platí AB 0 AB = 0 A = B AB = BA pozitivně definitní symetrie AC AB + BC Vzdálenost měříme pomocí zadané jednotkové vzdálenosti, kterou přenášíme pohybem (třeba kružítkem, stupnicí na pravítku... )

3 Vzdálenost bodu a přímky, délka úsečky Definice (Vzdálenost bodu a přímky) Vzdálenost bodu A od přímky p je vzdálenost bodu A od kolmého průmětu A bodu A na přímku p. Definice (Délka úsečky) Délka úsečky je vzdálenost její koncových bodů.

4 Délky v Věta ( ) V trojúhelníku se stranami a, b, c platí: a < b + c b < a + c c < a + b neboli a b < c < a + b

5 Strany v Definice (Klasifikace podle délek stran) Obecný, a b c a. Rovnoramenný, dvě strany (ramena) jsou rovnaké délky. Třetí strana se nazývá základna. Rovnostranný, všechny strany jsou rovnako dlouhé.

6 Obsah 1) Obsah trojúhelníku ABC je S = 1 2 av a = 1 2 bv b = 1 2 cv c

7 Obsah 2) Obsah trojúhelníku ABC je S = 1 2 ab sin γ = 1 2 bc sin α = 1 2ac sin β S = 1 2 cv c = 1 2cb sin α

8 Eukleidovy věty Eukleides (cca st. p. n. l.)

9 Eukleidovy věty Věta (Eukleidova o výšce) Necht je dán trojúhelník ABC a C 1 je pata výšky na stranu c. Označme c a = C 1 B, c b = C 1 A. Trojúhelník ABC je pravoúhlý s pravým úhlem při vrcholu C, právě tehdy, když v 2 c = c a c b. Důkaz (Přímo) ABC je pravoúhlý ABC CBC 1 ACC 1 podle (uu) v c = c a vc 2 = c a c b. c b v c (Sporem) Necht v ABC platí v 2 c = c a c b? je pravoúhlý. Není-li ABC pravoúhlý pak existuje A AB (CA CB). Označme A C 1 = c b, pak dle platí v A BC : v 2 c = c a c b a podle předpokladu v 2 c = c a c b, tedy c b = c b a A = A.

10 Eukleidovy věty Věta (Eukleidova o odvěsně) Necht je dán trojúhelník ABC a C 1 je pata výšky na stranu c. Označme c a = C 1 B, c b = C 1 A. Trojúhelník ABC je pravoúhlý s pravým úhlem při vrcholu C, právě tehdy, když a 2 = cc a (b 2 = cc b ). Důkaz (Přímo) ABC je pravoúhlý ABC CBC 1 podle (uu) c a = a c a a 2 = cc a. (Sporem) Necht v ABC platí a 2 = cc a? je pravoúhlý. Stejně ako v Eukleidově větě o výšce... c = c.

11 Pythagorova věta Pythagoras (cca 6. st. p. n. l.)

12 Pythagorova věta

13 Pythagorova věta Věta (Pythagorova) Trojúhelník ABC je pravoúhlý s pravým úhlem při vrcholu C, právě tehdy, když c 2 = a 2 + b 2. Důkaz (jeden z mnoha) (Přímo) z Eukleidovych vět o odvěsně a výšce: a 2 + b 2 = cc a + cc b = c(c a + c b ) = c 2. (Sporem) Necht v ABC platí a 2 + b 2 = c 2? je pravoúhlý. Sestrojíme A (2 možnosti) stejně ako v Eukleidových větách. Označme CA = b, AA = d. 1) AC 1 C b 2 = v 2 c + c2 b 2) A C 1 C b 2 = v 2 c + c 2 b 3) A CB c 2 = a 2 + b 2. Dosadíme 2) do 3) : (c ± d) 2 = a 2 + v 2 c + (c b ± d) 2. Dosadíme 1) do předpokladu: c 2 = a 2 + v 2 c + c2 b cd = c b d d = 0.

14 Pythagorova věta Pravoúhlý s celočíselnými délkami stran nazýváme pythagorejský.

15 Cosinova věta Věta (Cosinova) V libovolném ABC se stranami a, b, c a vnitřnímí úhly α, β, γ platí: a 2 = b 2 + c 2 2bc cos α b 2 = a 2 + c 2 2ac cos β c 2 = a 2 + b 2 2ab cos γ Důkaz pro ostroúhlý AC 1 C : b 2 = v 2 c + c 2 b = v 2 c + (b cos α) 2 BC 1 C : a 2 = v 2 c + (c b cos α) 2 odečtením dostáváme a 2 = b 2 + c 2 2bc cos α podobně pro tupoúhlý (cos(π α) = cos α).

16 Obsah 3) - Hérónův vzorec Hérón 1. pol 1. st. n.l.

17 Obsah 3) - Hérónův vzorec Obsah trojúhelníku ABC je S = s(s a)(s b)(s c), kde s = a + b + c. 2 S = 1 2ab sin γ 16S 2 = 4a2 b 2 sin 2 γ c 2 = a 2 + b 2 2ab cos γ 4a 2 b 2 cos 2 γ = (c 2 (a 2 + b 2 )) 2 4a 2 b 2 = 16S 2 + (c2 (a 2 + b 2 )) 2 16S 2 = (a + b + c)(a + b c)(a b + c)( a + b + c) S 2 = s(s a)(s b)(s c)

18 Kružnice Definice ( ) Kružnice k(s, r) je množina bodů, které mají od daného pevného bodu S vzdálenost r. S - střed kružnice r - poloměr kružnice

19 Osy v Věta (Osy stran) Osy stran v trojúhelníku se protínají v jednom bodě S o, který je středem kružnice opsané trojúhelníku. Důkaz. S o o a o c S o o a S o B = S o C S o o c S o A = S o B S o A = S o B = S o C a body A, B, C leží na kružnici k o se středem S o.

20 Osy v Věta (Osy úhlů) Osy úhlů v trojúhelníku se protínají v jednom bodě. Důkaz. S v o α o γ S v o α S v ; AB = S v ; AC S v o γ S v ; AC = S v ; BC S v ; AB = S v ; BC a S v leží na o β. S v je střed kružnice vepsané k v, která se dotýká stran ABC v bodech T a, T b, T c.

21 Eulerova přímka Věta (Eulerova přímka) V každém nerovnostranném trojúhelníku leží střed kužnice opsané S o, těžiště T a ortocentrum V na jedné přímce. Důkaz. Stejnolehlost H(T, 2) : S c C S a A o c v c o a v a S o o c o a V v c v a TS o V

22 Thalétova kružnice Thalés 7.-6.st. p.n.l.

23 Thalétova kružnice Věta (Thalétova kružnice) Necht AB je průměrem kružnice k a bod C je libovolný bod na kružnici k takový, že A C B, pak úhel ACB je pravý.

24 Thalétova kružnice Věta (Thalétova kružnice) Necht AB je průměrem kružnice k a bod C je libovolný bod na kružnici k takový, že A C B, pak úhel ACB je pravý. Důkaz.

25 Eukleidovské konstrukce Konstrukce pomocí pravítka a kružítka. Využití eukleidových a pythagorovy věty.

26 Redukčný úhel Dělení úsečky v daném poměru.

27 Shodná zobrazení Definice (Shodná zobrazení - izometrie) Zobrazení f : ρ ρ se nazývá shodné zobrazení neboli shodnost, izometrie, právě když pro libovolné dva různé body A, B ρ a jejich obrazy A, B platí A B = AB. přímá shodnost zachovává orientaci prostoru nepřímá shodnost nezachovává orientaci prostoru

28 Věty o shodných Definice (Shodné útvary) Dva útvary S 1 a S 2 jsou shodné S 1 = S2 právě tehdy, když existuje shodnost, která zobrazí S 1 na S 2. Věta (Shodné ) Dva trojúhelníky jsou shodné, shodují-li se sss v délkách všech stran. sus v délkách dvou stran a úhlu jimi sevřeném. usu v délke jedné strany a dvou vnitřných úhlech, které ji svírají. Ssu v délkách dvou stran a úhlu proti delší z nich.

29 Shodná zobrazení

30 Shodná zobrazení Věta (Grupa shodností) Všechna shodná zobrazení v rovině tvoří grupu vzhledem ke skládání zobrazení. Důkaz (Náznak) Uzavřenost. A B = AB ; A B = A B AB = A B. T.j. skládaním shodností dostaneme shodnost. Asociativita. Neutrální prvek je identita. Inverzní prvek.

31 Vlastnosti shodnosti Věta (Vlastnosti shodnosti) Shodnost 1 zachovává incidenci. 2 zachovává uspořádání. 3 zachovává dvojpoměr. 4 zachovává středy úseček (a dělicí poměr). 5 zachovává poměry úseček a velikosti úhlů. 6 zachovává délky úseček (a obsahy).

32 Klasifikace shodností - osová souměrnost Definice (Osová souměrnost) Osová souměrnost s osou o je shodné zobrazení v rovině O(o), které přiřazuje každému bodu X / o bod X tak, že o je osa úsečky XX. Osa o je přímka samodružných bodů. Samodružné body: SB leží na o. Samodružné přímky: přímky k ose a osa o. Samodružné směry: směry a s osou.

33 Klasifikace shodností - osová souměrnost Věta Libovolné shodné zobrazení v rovině je bud osovou souměrností, nebo jej lze rozložit na nejvýše 3 osové souměrnosti. Důkaz (konstrukcí) Necht je shodné zobrazení dáno 3 páry odpovídajících si nekolineárních bodů X, Y, Z X, Y, Z. Sestrojíme postupně osové souměrnosti (v obecném případě): O 1 : X X 1 = X, Y, Z Y 1, Z 1 O 2 : X 1 = X 2 = X, Y 1 Y 2 = Y, Z 1 Z 2 O 3 : X 2 = X 3 = X, Y 2 = Y 3 = Y, Z 2 Z 3 = Z

34 Klasifikace shodností - osová souměrnost

35 Klasifikace shodností - osová souměrnost Necht m je osa úsečky XX, volíme O 1 (m).

36 Klasifikace shodností - osová souměrnost Necht n je osa úsečky Y 1 Y, volíme O 2 (n).

37 Klasifikace shodností - osová souměrnost Necht o je osa úsečky Z 2 Z, volíme O 3 (o).

38 Klasifikace shodností - posunutí (translace) Definice (Posunutí, translace) Posunutí, translace je shodné zobrazení v rovině T ( XX ), které každému bodu X přiřazuje bod X tak, že pro každou další dvojici odpovídajících si bodů Y, Y platí, že úsečky XY, X Y mají společný střed. Samodružné body: pro T Id neexistují žádne samodružné body. Samodružné přímky: pro T Id : přímky XX. Samodružné směry: směry.

39 Klasifikace shodností - posunutí (translace) Věta Každé posunutí lze rozložit na 2 osové souměrnosti. Důkaz (konstrukcí) Necht je posunutí dáno párem odpovídajících si bodů X X a sestrojme páry nekolineárních bodů X, Y, Z X, Y, Z. Volíme libovolně osovou souměrnost O 1 (m) takovou, že m XX, potom sestrojíme druhou osovou souměrnost O 2 (n) takovou, že n m : O 1 : X, Y, Z X 1, Y 1, Z 1 O 2 : X 1, Y 1, Z 1 X, Y, Z

40 Klasifikace shodností - posunutí (translace)

41 Klasifikace shodností - posunutí (translace) Volíme O 1 (m), osa m je kolmá k XX.

42 Klasifikace shodností - posunutí (translace) O 2 (n) takové, že osa n je osou X 1 X.

43 Klasifikace shodností - posunutí (translace) Věta (Grupa translací) Posunutí s identitou tvoří grupu vzhledem ke skládání zobrazení. Důkaz Uzavřenost. T ( X X ) T ( XX ) T ( XX ). T.j. skládaním posunutí dostaneme posunutí. Asociativita. Neutrální prvek je identita. Inverzní prvek je opačné posunutí T ( XX ) 1 = T ( X X).

44 Klasifikace shodností - otočení (rotace) Definice (Otočení, rotace) Otočení, rotace je shodné zobrazení v rovině R(S, ϕ), které každému bodu X přiřazuje bod X tak, že XS = X S a X SX = ϕ je daný orientovaný úhel. Bod S je samodružný bod zobrazení. Samodružné body: pro R Id je S jediný samodružný bod. Samodružné přímky: pro ϕ kπ, k Z neexistují samodružné přímky. Samodružné směry: pro ϕ kπ, k Z neexistují samodružné směry.

45 Klasifikace shodností - otočení (rotace) Definice (Středová souměrnost) Středová souměrnost S(S) je rotace se středem S a úhlem ϕ = 2kπ + π, k Z. Samodružné body: S je jediný samodružný bod. Samodružné přímky: přímky procházející středem. Samodružné směry: směry.

46 Klasifikace shodností - otočení (rotace) Věta Každé otočení lze rozložit na 2 osové souměrnosti, jejíchž osy svírají úhel, kterého velikost je polovina velikosti úhlu otočení. Důkaz (konstrukcí) Necht je otočení dáno párem odpovídajících si bodů X X a středem S a sestrojme páry nekolineárních bodů X, Y, Z X, Y, Z. Volíme libovolně osovou souměrnost O 1 (m) takovou, že S m, potom sestrojíme druhou osovou souměrnost O 2 (n) takovou, že S n : O 1 : X, Y, Z X 1, Y 1, Z 1 O 2 : X 1, Y 1, Z 1 X, Y, Z

47 Klasifikace shodností - otočení (rotace)

48 Klasifikace shodností - otočení (rotace) O 1 (m) takové, že S m. XS, m = X 1 S, m = µ

49 Klasifikace shodností - otočení (rotace) O 2 (n) takové, že S n a n je osa X 1 X. X 1 S, n = X S, n = ν XSX = 2µ + 2ν, m, n = µ + ν

50 Klasifikace shodností - otočení (rotace) Věta Otočení se stejným středem a identita tvoří grupu vzhledem ke skládání zobrazení. Důkaz Uzavřenost. R(S, ψ) R(S, ϕ) R(S, ϕ + psi)). T.j. skládaním otočení dostaneme otočení. Asociativita. Neutrální prvek je identita. Inverzní prvek je otočení o opačný úhel R(S, ϕ) 1 = R(S, ϕ).

51 Klasifikace shodností - otočení (rotace) Věta Složením dvou otočení je otočení, nebo posunutí. Důkaz R 1 (S 1, ϕ); R 2 (S 2, ψ). Je-li S 1 = S 2 pak tvrzení platí z předešlé věty. Je-li S 1 S 2, rozložíme otočení na osové souměrnosti R 2 (S 2, ψ) R 1 (S 1, ϕ) = (O 22 (n 2 ) O 21 (m 2 )) (O 12 (n 1 ) O 11 (m 1 )). Pro R 1 volíme m 1 libovolně, S 1 m 1, n 2 je tedy jednoznačně určeno. Pro R 2 volíme m 2 = n 1 a n 2 je jednoznačně určeno. Osová souměrnost je involuce a tedy: O 22 (n 2 ) (O 21 (n 1 ) O 12 (n 1 )) O 11 (m 1 ) = O 22 (n 2 ) O 11 (m 1 ). Z vět o rozkladu posunutí a otočení na osové souměrnosti: Ak m 1 n 2 pak jde o posunutí. Ak m 1 n 2 pak jde o otočení se středem S 3 m 1 n 2 o úhel ϕ + ψ.

52 Klasifikace shodností - otočení (rotace)

53 Klasifikace shodností - posunutá osová souměrnost Definice (Posunutá osová souměrnost) Posunutá osová souměrnost je shodné zobrazení v rovině P složené z osové souměrnosti a posunutí ve směru její osy. Samodružné body: neexistují žádne samodružné body. Samodružné přímky: osa o (pozor! není přímka samodružných bodů). Samodružné směry: směry a s osou..

54 Klasifikace shodností - shrnutí Existují následující typy shodností: přímé: I identita T posunutí (translace) R otočení (rotace) + spec. případ středová souměrnost nepřímé: O osová souměrnost P posunutá osová souměrnost Věta Každou přímou shodnost lze rozložit na dvě osové souměrnosti. Každou nepřímou shodnost lze rozložit na lichý počet osových souměrností. Důkaz Přímý důsledek předešlých vět a definic.

55 Skládání shodností T I = T T T = T, I T R = R T O = P, O R I = R R R = R, T, I R O = P, O O I = O O O = R, T, I I I = I Věta (Grupa přímých shodností) Všechna přímá shodná zobrazení v rovině tvoří grupu vzhledem ke skládání zobrazení.

56 Skládání shodností a podobností Věta Složením shodnosti a stejnolehlosti je podobnost. Důkaz Shodnost: S : X, Y X, Y : X Y = XY Stejnolehlost: H : X, Y X, Y : X Y = λ X Y H S : X, Y X, Y : X Y = λ XY. Oveřili jsme definici. Věta Libovolnou podobnost lze rozložit na stejnolehlost a shodnost. Důkaz Necht je dána podobnost s koeficientem k, která zobrazí X, Y, Z X, Y, Z. Volíme libovolnou stejnolehlost s koeficientem k, která zobrazí X, Y, Z X 1, Y 1, Z 1. Dourčíme shodnost X 1, Y 1, Z 1 X, Y, Z. (nejvýše 3 os. s.)

57 Mongeova grupa Věta (Mongeova grupa, grupa homotetií) Množina všech stejnolehlostí a posunutí s identitou tvoří grupu vzhledem na skládání zobrazení. Důkaz (viz 05_monge.ggb) Víme: posunutí s identitou tvoří grupu, stejnolehlosti se společným středem tvoří grupu. Necht je dáno H 1 (S 1, λ 1 ), H 2 (S 2, λ 2 ), takové, že S 1 S 2 : Je-li λ 1 λ 2 = 1 A 2 B 2 = λ 1 λ 2 AB = AB a dostáváme shodnost. Ze stejnolehlosti H(A 1, A 1 A ) je AA 1 A 2 S 1 A 1 S 2 A 1 S 1 a S 1 S 2 AA 2. Stejně tak pro všechny páry odpovídajících si bodů a jedná se o posunutí o AA 2.

58 Mongeova grupa Věta (Mongeova grupa, grupa homotetií) Množina všech stejnolehlostí a posunutí s identitou tvoří grupu vzhledem na skládání zobrazení. Důkaz (viz 05_monge.ggb, pokračování) Je-li λ 1 λ 2 1 S 1 S 2 AA 2 a využijeme Menelaovu větu: AS 3 A 2 S 2 A 1 S 1 A 2 S 3 A 1 S 2 AS 1 = 1 AS 3 A 2 S 3 λ 2λ 1 = 1 A 2 S 3 = AS 3 λ 2 λ 1 Stejně pro všechny ostatní body dostávame stejnolehlost H(S 3, λ 1 λ 2 ).

Syntetická geometrie I

Syntetická geometrie I Shodnost Pedagogická fakulta 2018 www.karlin.mff.cuni.cz/~zamboj/ Vzdálenost dvou bodů Definice (Vzdálenost) Necht A, B, C ρ. Vzdálenost dvou bodů A, B v rovině je číslo AB a platí AB 0 AB = 0 A = B AB

Více

8 Podobná (ekviformní) zobrazení v rovině

8 Podobná (ekviformní) zobrazení v rovině Typeset by LATEX2ε 1 8 Podobná (ekviformní) zobrazení v rovině 8.1 Stejnolehlost (homotetie) v rovině Definice 8.1.1. Nechť jsou dány 3 různé kolineární body A, B, C. Dělicím poměrem λ = (ABC) rozumíme

Více

Syntetická geometrie I

Syntetická geometrie I Podobnost Pedagogická fakulta 2016 www.karlin.mff.cuni.cz/~zamboj/ Úhel Zvolíme-li na přímce bod, rozdělí ji na dvě polopřímky. Definice (Úhel) Systém dvou polopřímek ÝÑ VA, ÝÑ VB se společným počátečním

Více

Syntetická geometrie I

Syntetická geometrie I Podobnost Pedagogická fakulta 2017 www.karlin.mff.cuni.cz/~zamboj/ Úhel Zvolíme-li na přímce bod, rozdělí ji na dvě polopřímky. Definice (Úhel) Systém dvou polopřímek ÝÑ VA, ÝÑ VB se společným počátečním

Více

Syntetická geometrie I

Syntetická geometrie I Kružnice Pedagogická fakulta 2018 www.karlin.mff.cuni.cz/~zamboj/ & přímka Vzájemná poloha přímky a kružnice p 1 vnější přímka p 2 tečna s bodem dotyku T p 3 sečna X 1 X 2 tětiva Y 1 Y 2 průměr Y 1 S poloměr

Více

Syntetická geometrie I

Syntetická geometrie I Kružnice Pedagogická fakulta 2016 www.karlin.mff.cuni.cz/~zamboj/ & přímka Vzájemná poloha přímky a kružnice p 1 vnější přímka p 2 tečna s bodem dotyku T p 3 sečna X 1 X 2 tětiva Y 1 Y 2 průměr Y 1 S poloměr

Více

Syntetická geometrie I

Syntetická geometrie I Kruhová inverze Pedagogická fakulta 2018 www.karlin.mff.cuni.cz/~zamboj/ Sférická inverze Autoportrét v kulovém zrcadle M.C.Escher, 1935 Pozor! jen pro ilustraci, inverze a zrcadlení se značně liší Kruhová

Více

- shodnost trojúhelníků. Věta SSS: Věta SUS: Věta USU:

- shodnost trojúhelníků. Věta SSS: Věta SUS: Věta USU: 1/12 PLANIMETRIE Základní pojmy: Shodnost, podobnost trojúhelníků Středová souměrnost, osová souměrnost, posunutí, otočení shodná zobrazení Středový a obvodový úhel Obsahy a obvody rovinných obrazců 1.

Více

5. P L A N I M E T R I E

5. P L A N I M E T R I E 5. P L A N I M E T R I E 5.1 Z Á K L A D N Í P L A N I M E T R I C K É P O J M Y Bod (definice, značení, znázornění) Přímka (definice, značení, znázornění) Polopřímka (definice, značení, znázornění, počáteční

Více

Patří mezi tzv. homotetie, tj. afinní zobrazení, která mají všechny směry samodružné.

Patří mezi tzv. homotetie, tj. afinní zobrazení, která mají všechny směry samodružné. 11 Stejnolehlost Patří mezi tzv. homotetie, tj. afinní zobrazení, která mají všechny směry samodružné. Definice 26. Budiž dán bod S a reálné číslo κ (různé od 0 a 1). Stejnolehlost H(S; κ) se středem S

Více

Syntetická geometrie I

Syntetická geometrie I Afinita Pedagogická fakulta 2018 www.karlin.mff.cuni.cz/~zamboj/ Směr Dvě rovnoběžné přímky mají stejný (neorientovaný) směr. Definice (Samodružný směr) Když se při zobrazení f zobrazí přímka p na přímku

Více

6 Planimetrie. 6.1 Trojúhelník. body A, B, C vrcholy trojúhelníku. vnitřní úhly BAC = α, ABC = β, BCA = γ. konvexní (menší než 180º)

6 Planimetrie. 6.1 Trojúhelník. body A, B, C vrcholy trojúhelníku. vnitřní úhly BAC = α, ABC = β, BCA = γ. konvexní (menší než 180º) 6 Planimetrie Planimetrie = část matematiky, která se zabývá geometrií (původně věda o měřené země) v rovině (obrazce, jejich vlastnosti, shodnost a podobnost, zobrazení). 6.1 Trojúhelník Každé tři body,

Více

Obrázek 101: Podobné útvary

Obrázek 101: Podobné útvary 14 Podobná zobrazení Obrázek 101: Podobné útvary Definice 10. [Podobné zobrazení] Geometrické zobrazení f se nazývá podobné zobrazení, jestliže existuje kladné reálné číslo k tak, že pro každé dva body

Více

Shodná zobrazení v rovině

Shodná zobrazení v rovině Shodná zobrazení v rovině Zobrazení Z v rovině je předpis, který každému bodu X roviny přiřazuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X jeho obraz. Zapisujeme Z: X X. Množinu obrazů všech

Více

A STEJNOLEHLOST,, EUKLIDOVYE VĚTY 2.

A STEJNOLEHLOST,, EUKLIDOVYE VĚTY 2. PODOBNOST A STEJNOLEHLOST,, EUKLIDOVYE VĚTY 2. ČÁST MAT. OT 2. OT. Č.. 15: SHODNÁS HODNÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ, PODOBNOST A STEJNOLEHLOST,, EUKLIDOVYE VĚTY PODOBNOST KDE LÁTKU NAJDETE Kapitola Základy planimetrie

Více

TROJÚHELNÍK 180. Definice. C neleží v přímce. Potom trojúhelníkem ABC nazveme průnik polorovin ABC, BCA, Nechť body. Viz příloha: obecny_trojuhelnik

TROJÚHELNÍK 180. Definice. C neleží v přímce. Potom trojúhelníkem ABC nazveme průnik polorovin ABC, BCA, Nechť body. Viz příloha: obecny_trojuhelnik TROJÚHELNÍK Definice Nechť body A, B, C neleží v přímce. Potom trojúhelníkem ABC nazveme průnik polorovin ABC, BCA, CAB. Viz příloha: obecny_trojuhelnik Definice trojúhelníku Uzavřená, jednoduchá (neprotínající

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MATEMATIKA DRUHÝ MGR. JÜTTNEROVÁ Název zpracovaného celku: PODOBNOST A STEJNOLEHLOST PODOBNOST

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MATEMATIKA DRUHÝ MGR. JÜTTNEROVÁ Název zpracovaného celku: PODOBNOST A STEJNOLEHLOST PODOBNOST Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MATEMATIKA DRUHÝ MGR. JÜTTNEROVÁ 7. 5. 0 Název zpracovaného celku: PODOBNOST A STEJNOLEHLOST PODOBNOST Je každé zobrazení v rovině takové, že pro libovolné body roviny

Více

Shodná zobrazení. bodu B ležet na na zobrazené množině b. Proto otočíme kružnici b kolem

Shodná zobrazení. bodu B ležet na na zobrazené množině b. Proto otočíme kružnici b kolem Shodná zobrazení Otočení Příklad 1. Jsou dány tři různé soustředné kružnice a, b a c. Sestrojte rovnostranný trojúhelník ABC tak, aby A ležel na a, B ležel na b a C ležel na c. Řešení. Zvolíme vrchol A

Více

7 Analytické vyjádření shodnosti

7 Analytické vyjádření shodnosti 7 Analytické vyjádření shodnosti 7.1 Analytická vyjádření shodných zobrazení v E 2 Osová souměrnost Osová souměrnost O(o) podle osy o s obecnou rovnicí o : ax + by + c =0: x = x 2a (ax + by + c) a 2 +

Více

PLANIMETRIE úvodní pojmy

PLANIMETRIE úvodní pojmy PLANIMETRIE úvodní pojmy Je část geometrie zabývající se studiem geometrických útvarů v rovině. Základními stavebními kameny v rovině budou bod a přímka. 1) Přímka a její části Dvěma různými body lze vést

Více

Syntetická geometrie II

Syntetická geometrie II Mnohoúhelníky Pedagogická fakulta 2018 www.karlin.mff.cuni.cz/~zamboj/ Čtyřúhelníky Definice (Čtyřúhelník) Jsou dány čtyři body A, B, C, D v rovině, z nichž žádné tři nejsou kolineární. Čtyřúhelník ABCD

Více

Syntetická geometrie I

Syntetická geometrie I Kolineace Pedagogická fakulta 2018 www.karlin.mff.cuni.cz/~zamboj/ Incidence Incidence je základní vztah - nedefinujeme ji. Bod leží na přímce = Přímka prochází bodem = Bod je incidentní s přímkou. Definice

Více

SHODNÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ GEOMETRICKÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ SHODNÁ ZOBRAZENÍ

SHODNÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ GEOMETRICKÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ SHODNÁ ZOBRAZENÍ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MTEMTIK DRUHÝ Mgr. Tomáš MŇÁK 21. června 2012 Název zpracovaného celku: SHODNÁ ZORZENÍ V ROVINĚ Teoretická část GEOMETRICKÁ ZORZENÍ V ROVINĚ Zobrazení Z v rovině je předpis,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuk prostřednictvím ICT Číslo a název šablon klíčové aktivit III/2 Inovace a zkvalitnění výuk prostřednictvím

Více

Shodné zobrazení v rovině

Shodné zobrazení v rovině Gymnázium Cheb Shodné zobrazení v rovině seminární práce Cheb, 2007 Lojza Tran Prohlášení Prohlašuji, že jsem seminární práci na téma: Shodné zobrazení v rovině vypracoval zcela sám za použití pramenů

Více

SHODNÁ A PODOBNÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ

SHODNÁ A PODOBNÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra matematiky a didaktiky matematiky HODNÁ PODOBNÁ ZOBRZENÍ V ROVINĚ Pomocný učební text Petra Pirklová Liberec, září 2013

Více

Mongeovo zobrazení. Osová afinita

Mongeovo zobrazení. Osová afinita Mongeovo zobrazení Osová afinita nechť je v prostoru dána průmětna π, obecná rovina ρ a v této rovině libovolný trojúhelník ABC, promítneme-li trojúhelník kolmo do průmětny π, dostaneme trojúhelník A

Více

Trojúhelník - určují tři body které neleţí na jedné přímce. Trojúhelník je rovněţ moţno povaţovat za průnik tří polorovin nebo tří konvexních úhlů.

Trojúhelník - určují tři body které neleţí na jedné přímce. Trojúhelník je rovněţ moţno povaţovat za průnik tří polorovin nebo tří konvexních úhlů. Trojúhelník Trojúhelník - určují tři body které neleţí na jedné přímce. Trojúhelník je rovněţ moţno povaţovat za průnik tří polorovin nebo tří konvexních úhlů. C Body se nazývají vrcholy trojúhelníku Úsečky

Více

n =5, potom hledejte obecný vztah. 4.5 Mnohoúhelníky PŘÍKLAD 4.2. Kolik úhlopříček má n úhelník? Vyřešte nejprve pro Obrázek 28: Tangram

n =5, potom hledejte obecný vztah. 4.5 Mnohoúhelníky PŘÍKLAD 4.2. Kolik úhlopříček má n úhelník? Vyřešte nejprve pro Obrázek 28: Tangram 4.5 Mnohoúhelníky Obrázek 28: Tangram Mnohoúhelník můžeme charakterizovat jako část roviny ohraničenou uzavřenou lomenou čarou (tj. čarou, která se skládá z na sebe navazujících úseček). Již víme, že rozlišujeme

Více

Různostranný (obecný) žádné dvě strany nejsou stějně dlouhé. Rovnoramenný dvě strany (ramena) jsou stejně dlouhé, třetí strana je základna

Různostranný (obecný) žádné dvě strany nejsou stějně dlouhé. Rovnoramenný dvě strany (ramena) jsou stejně dlouhé, třetí strana je základna 16. Trojúhelník, Mnohoúhelník, Kružnice (typy trojúhelníků a jejich vlastnosti, Pythagorova věta, Euklidovy věty, čtyřúhelníky druhy a jejich vlastnosti, kružnice obvodový a středový, úsekový úhel, vzájemná

Více

Trojúhelník. MATEMATIKA pro 1. ročníky tříletých učebních oborů. Ing. Miroslav Čapek srpen 2011

Trojúhelník. MATEMATIKA pro 1. ročníky tříletých učebních oborů. Ing. Miroslav Čapek srpen 2011 MATEMATIKA pro 1. ročníky tříletých učebních oborů Trojúhelník Ing. Miroslav Čapek srpen 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021 je spolufinancován

Více

Rozpis výstupů zima 2008 Geometrie

Rozpis výstupů zima 2008 Geometrie Rozpis výstupů zima 2008 Geometrie 20. 10. porovnávání úseček grafický součet úseček grafický rozdíl úseček... porovnávání úhlů grafický součet úhlů grafický rozdíl úhlů... osa úhlu úhly vedlejší a vrcholové...

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta SEMINÁRNÍ PRÁCE Z METOD ŘEŠENÍ 1 PLANIMETRIE 000/001 Cifrik, M-ZT První příklad ze zadávacích listů 1 Zadání: Sestrojte trojúhelník ABC, pokud je dáno: ρ

Více

February 05, Čtyřúhelníky lichoběžníky.notebook. 1. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

February 05, Čtyřúhelníky lichoběžníky.notebook. 1. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Registrační číslo projektu: Název projektu: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.12/02.0010 Šumavská škola = evropská škola Zvyšování kvality ve vzdělání v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.1.12 Název

Více

Základy geometrie - planimetrie

Základy geometrie - planimetrie Základy geometrie - planimetrie Základní pojmy - bod (A, B, X, Y...), přímka ( p, q, a... ), rovina ( α, β, π... ) - nedefinují se Polopřímka: bod dělí přímku na dvě polopřímky opačně orientované značíme

Více

Analytická geometrie lineárních útvarů

Analytická geometrie lineárních útvarů ) Na přímce: a) Souřadnice bodu na přímce: Analtická geometrie lineárních útvarů Bod P nazýváme počátek - jeho souřadnice je P [0] Nalevo od počátku leží čísla záporná, napravo čísla kladná. Každý bod

Více

ZÁKLADY PLANIMETRIE. 1.1 Přímka. Základy planimetrie, Jaroslav Reichl, 2013

ZÁKLADY PLANIMETRIE. 1.1 Přímka. Základy planimetrie, Jaroslav Reichl, 2013 ZÁKLADY PLANIMETRIE Planimetrie je část matematiky, která se zabývá studiem geometrických útvarů v rovině. Těmito útvary v rovině jsou: 1. body - značí se velkými písmeny latinské abecedy (A, B, C, D,

Více

Kapitola 5. Seznámíme se ze základními vlastnostmi elipsy, hyperboly a paraboly, které

Kapitola 5. Seznámíme se ze základními vlastnostmi elipsy, hyperboly a paraboly, které Kapitola 5 Kuželosečky Seznámíme se ze základními vlastnostmi elipsy, hyperboly a paraboly, které společně s kružnicí jsou známy pod společným názvem kuželosečky. Říká se jim tak proto, že každou z nich

Více

Konstrukční úlohy. Růžena Blažková, Irena Budínová. Milé studentky, milí studenti,

Konstrukční úlohy. Růžena Blažková, Irena Budínová. Milé studentky, milí studenti, Konstrukční úlohy Růžena Blažková, Irena Budínová Milé studentky, milí studenti, zadání konstrukčních úloh si vylosujete v semináři nebo na přednášce, u každé konstrukční úlohy proveďte: - rozbor obsahuje

Více

Rozvinutelné plochy. tvoří jednoparametrickou soustavu rovin a tedy obaluje rozvinutelnou plochu Φ. Necht jsou

Rozvinutelné plochy. tvoří jednoparametrickou soustavu rovin a tedy obaluje rozvinutelnou plochu Φ. Necht jsou Rozvinutelné plochy Rozvinutelná plocha je každá přímková plocha, pro kterou existuje izometrické zobrazení do rov iny, tj. lze ji rozvinout do roviny. Dá se ukázat, že každá rozvinutelná plocha patří

Více

Seznam pomůcek na hodinu technického kreslení

Seznam pomůcek na hodinu technického kreslení Seznam pomůcek na hodinu technického kreslení Sešit bez linek, formát A4 Psací potřeby propiska nebo pero, mikrotužky 2B, H Pravítko s ryskou Rovné pravítko Úhloměr Kružítko Šablona písma 3,5 mm Šablona

Více

Geometrická zobrazení

Geometrická zobrazení Pomocný text Geometricá zobrazení hodná zobrazení hodná zobrazení patří nejjednodušším zobrazením na rovině. Je jich vša hrozně málo a často se stává, že musíme sáhnout i po jiných, nědy výrazně složitějších

Více

MATEMATIKA. Problémy a úlohy, v nichž podrobujeme geometrický objekt nějaké transformaci

MATEMATIKA. Problémy a úlohy, v nichž podrobujeme geometrický objekt nějaké transformaci MATEMATIKA Úloha o čtverci a přímkách ŠÁRKA GERGELITSOVÁ TOMÁŠ HOLAN Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha Problémy a úlohy, v nichž podrobujeme geometrický objekt nějaké transformaci (například podobnosti)

Více

Geometrická zobrazení

Geometrická zobrazení Geometrická zobrazení Franta Konopecký Geometrická zobrazení jsou nádherná kapitola matematiky, do které když proniknete, tak už neuniknete. Pro lepší představu v tomto příspěvku najdete stručný přehled,

Více

A[a 1 ; a 2 ; a 3 ] souřadnice bodu A v kartézské soustavě souřadnic O xyz

A[a 1 ; a 2 ; a 3 ] souřadnice bodu A v kartézské soustavě souřadnic O xyz 1/15 ANALYTICKÁ GEOMETRIE Základní pojmy: Soustava souřadnic v rovině a prostoru Vzdálenost bodů, střed úsečky Vektory, operace s vektory, velikost vektoru, skalární součin Rovnice přímky Geometrie v rovině

Více

M - Pythagorova věta, Eukleidovy věty

M - Pythagorova věta, Eukleidovy věty M - Pythagorova věta, Eukleidovy věty Určeno jako učební text pro studenty dálkového studia. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací

Více

Trojúhelník. Jan Kábrt

Trojúhelník. Jan Kábrt Trojúhelník Jan Kábrt Co se učívá ve školách Výšky, jejich průsečík ortocentrum O Těžnice, jejich průsečík těžiště T Osy stran, střed kružnice opsané S o Osy úhlů, střed kružnice vepsané S v Někdy ještě

Více

PLANIMETRIE. Mgr. Zora Hauptová TROJÚHELNÍK VY_32_INOVACE_MA_1_04

PLANIMETRIE. Mgr. Zora Hauptová TROJÚHELNÍK VY_32_INOVACE_MA_1_04 PLANIMETRIE Mgr. Zora Hauptová TROJÚHELNÍK VY_32_INOVACE_MA_1_04 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět Tematický celek

Více

Opakování ZŠ - Matematika - část geometrie - konstrukce

Opakování ZŠ - Matematika - část geometrie - konstrukce Opakování ZŠ - Matematika - část geometrie - konstrukce Základní útvary v rovině Bod je nejzákladnější geometrický pojem. Body zapisujeme písmeny velké abecedy: A, B, N, H, Přímka Přímky zapisujeme písmeny

Více

GEODETICKÉ VÝPOČTY I.

GEODETICKÉ VÝPOČTY I. SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 2.ročník GEODETICKÉ VÝPOČTY I. TROJÚHELNÍK PYTHAGOROVA VĚTA TROJÚHELNÍK Geodetické výpočty I. trojúhelník je geometrický rovinný útvar určený třemi

Více

Geometrické vidění světa KMA/GVS ak. rok 2013/2014 letní semestr

Geometrické vidění světa KMA/GVS ak. rok 2013/2014 letní semestr Geometrické transformace v rovině Geometrické vidění světa KMA/GVS ak. rok 2013/2014 letní semestr Shodné transformace 1 Shodné transformace shodné transformace (shodnosti, izometrie) převádějí objekt

Více

1 Připomenutí vybraných pojmů

1 Připomenutí vybraných pojmů 1 Připomenutí vybraných pojmů 1.1 Grupa Definice 1 ((Komutativní) grupa). Grupou (M, ) rozumíme množinu M spolu s operací na M, která má tyto vlastnosti: i) x, y M; x y M, Operace je neomezeně definovaná

Více

Obrázek 34: Vznik středové kolineace

Obrázek 34: Vznik středové kolineace 6 Středová kolineace Jak naznačuje Obr. 34, středová kolineace (se středem S), jako vzájemně jednoznačné zobrazení Ē 2 na sebe, je výsledkem středového průmětu (se středem S ) středového promítání (se

Více

5 Pappova věta a její důsledky

5 Pappova věta a její důsledky 5 Pappova věta a její důsledky Pappos z Alexandrie (?90?350), řecký matematik a astronom. Pod označením Pappova věta je uváděno více vět. Proto je třeba uvést, o jaké z těchto vět hovoříme. Zde se budeme

Více

PRACOVNÍ SEŠIT PLANIMETRIE. 6. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online.

PRACOVNÍ SEŠIT PLANIMETRIE. 6. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online. Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online PRACOVNÍ SEŠIT 6. tematický okruh: PLANIMETRIE vytvořila: RNDr. Věra Effenberger expertka na online přípravu na SMZ

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Vlasta Moravcová. Matematicko-fyzikální fakulta & Nad Ohradou 23 Univerzita Karlova v Praze Praha 3. Letní škola geometrie 2018,

Vlasta Moravcová. Matematicko-fyzikální fakulta & Nad Ohradou 23 Univerzita Karlova v Praze Praha 3. Letní škola geometrie 2018, KONSTRUKČNÍ ÚLOHY Katedra didaktiky matematiky Gymnázium Na Pražačce Matematicko-fyzikální fakulta & Nad Ohradou 23 Univerzita Karlova v Praze Praha 3 Letní škola geometrie 2018, 4. července 2018, Česká

Více

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Matematika planimetrie. Mgr. Tomáš Novotný

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Matematika planimetrie. Mgr. Tomáš Novotný Název projektu ICT podporuje moderní způsoby výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0717 Název školy Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, přísp. organizace Číslo a název šablony klíčové aktivity IV/2 Inovace

Více

6 Samodružné body a směry afinity

6 Samodružné body a směry afinity 6 Samodružné body a směry afinity Samodružnými body a směry zobrazení rozumíme body a směry, které se v zobrazují samy na sebe. Například otočení R(S má jediný samodružný bod, střed S, anemá žádný samodružný

Více

Pomocný text. Kruhová inverze

Pomocný text. Kruhová inverze Pomocný text Kruhová inverze Co je to kruhová inverze? Pod pojmem kruhová inverze se rozumí geometrické zobrazení, jehož vlastnostem se nyní budeme věnovat. Nechť je dána rovina, v ní ležící bod O, který

Více

Geometrie. 1 Metrické vlastnosti. Odchylku boční hrany a podstavy. Odchylku boční stěny a podstavy

Geometrie. 1 Metrické vlastnosti. Odchylku boční hrany a podstavy. Odchylku boční stěny a podstavy 1 Metrické vlastnosti 9000153601 (level 1): Úhel vyznačený na obrázku znázorňuje: eometrie Odchylku boční hrany a podstavy Odchylku boční stěny a podstavy Odchylku dvou protilehlých hran Odchylku podstavné

Více

SOUŘADNICE BODU, VZDÁLENOST BODŮ

SOUŘADNICE BODU, VZDÁLENOST BODŮ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/01.001 SOUŘADNICE BODU, VZDÁLENOST BODŮ SOUŘADNICE BODU NA PŘÍMCE ČÍSELNÁ OSA na přímce je určena počátkem O a jednotkou měření. Libovolný bod A na číselné ose

Více

Cyklografie. Cyklický průmět bodu

Cyklografie. Cyklický průmět bodu Cyklografie Cyklografie je nelineární zobrazovací metoda - bodům v prostoru odpovídají kružnice v rovině a naopak. Úlohy v rovině pak převádíme na řešení prostorových úloh, např. pomocí cyklografie řešíme

Více

Řešení geometrické úlohy spočívá v nalezení geometrického útvaru (útvarů) daných vlastností.

Řešení geometrické úlohy spočívá v nalezení geometrického útvaru (útvarů) daných vlastností. Řešení geometrické úlohy spočívá v nalezení geometrického útvaru (útvarů) daných vlastností. Metody řešení konstrukčních úloh: množinou bodů zobrazením výpočtem kombinací předchozích způsobů Konstrukční

Více

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. na trigonometrii pravoúhlého a obecného trojúhelníku

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. na trigonometrii pravoúhlého a obecného trojúhelníku Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Řešení složitějších úloh na trigonometrii pravoúhlého a obecného trojúhelníku Bakalářská práce BRNO. května 006 Barbora Kamencová Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou

Více

( ) ( ) 6. Algebraické nerovnice s jednou neznámou ( ) ( ) ( ) ( 2. e) = ( )

( ) ( ) 6. Algebraické nerovnice s jednou neznámou ( ) ( ) ( ) ( 2. e) = ( ) 6. Algebraické nerovnice s jednou neznámou Další dovednosti: -iracionální nerovnice -lineární nerovnice s parametrem -kvadratické nerovnice s parametrem Možné maturitní otázky: Lineární a kvadratické nerovnice

Více

M - Planimetrie pro studijní obory

M - Planimetrie pro studijní obory M - Planimetrie pro studijní obory Autor: Mgr. Jaromír Juřek Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je dovoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl

Více

ŠROUBOVICE. 1) Šroubový pohyb. 2) Základní pojmy a konstrukce

ŠROUBOVICE. 1) Šroubový pohyb. 2) Základní pojmy a konstrukce 1) Šroubový pohyb ŠROUBOVICE Šroubový pohyb vznikne složením dvou pohybů : otočení kolem dané osy o a posunutí ve směru této osy. Velikost posunutí je přitom přímo úměrná otočení. Konstantou této přímé

Více

Užití stejnolehlosti v konstrukčních úlohách

Užití stejnolehlosti v konstrukčních úlohách Užití stejnolehlosti v konstrukčních úlohách Příklad 1: Je dána kružnice k(o,r) a bod M ležící uvnitř kružnice k. Bodem M veďte tětivu AB, jejíž délka je bodem M rozdělena v poměru 2 : 1. Sestrojte obraz

Více

P R O M Í T Á N Í. rovina π - průmětna vektor s r - směr promítání. a // s r, b// s r,

P R O M Í T Á N Í. rovina π - průmětna vektor s r - směr promítání. a // s r, b// s r, P R O M Í T Á N Í Promítání je zobrazení prostorového útvaru do roviny. Je určeno průmětnou a směrem (rovnoběžné) nebo středem (středové) promítání. Princip rovnoběžného promítání rovina π - průmětna vektor

Více

Definice 3. Kruhová inverze určená kružnicí ω(s, r) (viz Obr. 6) je zobrazení, které každému bodu X S přiřadí bod X tímto způsobem:

Definice 3. Kruhová inverze určená kružnicí ω(s, r) (viz Obr. 6) je zobrazení, které každému bodu X S přiřadí bod X tímto způsobem: 2 Kruhová inverze Definice 3. Kruhová inverze určená kružnicí ω(s, r) (viz Obr. 6) je zobrazení, které každému bodu X S přiřadí bod X tímto způsobem: (1) X SX, (2) SX SX = r 2. Obrázek 6: Kruhová inverze

Více

Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB.

Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB. 8. Trojúhelník 6. ročník 8. Trojúhelník 8.1. Základní pojmy 8.1.1. Trojúhelník Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB. Trojúhelník popisujeme proti chodu hodinových

Více

PODOBNÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ (včetně stejnolehlosti)

PODOBNÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ (včetně stejnolehlosti) Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol PODOBNÁ

Více

půdorysu; pro každý bod X v prostoru je tedy sestrojen pouze jeho nárys X 2 a pro jeho

půdorysu; pro každý bod X v prostoru je tedy sestrojen pouze jeho nárys X 2 a pro jeho Řešené úlohy Rotační paraboloid v kolmém promítání na nárysnu Příklad: V kolmém promítání na nárysnu sestrojte tečnou rovinu τ v bodě A rotačního paraboloidu, který má ohnisko F a svislou osu o, F o, rotace;

Více

ZÁKLADNÍ ZOBRAZOVACÍ METODY

ZÁKLADNÍ ZOBRAZOVACÍ METODY ZÁKLADNÍ ZOBRAZOVACÍ METODY Prostorové útvary zobrazujeme do roviny pomocí promítání, což je jisté zobrazení trojrozměrného prostoru (uvažujme rozšířený Eukleidovský prostor) do roviny, které je zadáno

Více

MONGEOVO PROMÍTÁNÍ - 2. část

MONGEOVO PROMÍTÁNÍ - 2. část MONGEOVO PROMÍTÁNÍ - 2. část ZOBRAZENÍ KRUŽNICE Příklad: V rovině ρ zobrazte kružnici o středu S a poloměru r. kružnice ležící v obecné rovině se v obou průmětech zobrazuje jako elipsa poloměr kružnice

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY GEOMETRICKÁ ZOBRAZENÍ V ÚLOHÁCH MATEMATICKÝCH OLYMPIÁD BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Martina Pánková Matematická studia

Více

64. ročník matematické olympiády Řešení úloh krajského kola kategorie A

64. ročník matematické olympiády Řešení úloh krajského kola kategorie A 64. ročník matematické olympiády Řešení úloh krajského kola kategorie A 1. Středy stran AC, BC označme postupně, N. Střed kružnice vepsané trojúhelníku KLC označme I. Úvodem poznamenejme, že body K, L

Více

KRUHOVÁ ŠROUBOVICE A JEJÍ VLASTNOSTI

KRUHOVÁ ŠROUBOVICE A JEJÍ VLASTNOSTI KRUHOVÁ ŠROUBOVICE A JEJÍ VLASTNOSTI Šroubový pohyb vzniká složením otáčení kolem osy o a posunutí ve směru osy o, přičemž oba pohyby jsou spojité a rovnoměrné. Jestliže při pohybu po ose "dolů" je otáčení

Více

Téma 5: PLANIMETRIE (úhly, vlastnosti rovinných útvarů, obsahy a obvody rovinných útvarů) Úhly 1) Jaká je velikost úhlu? a) 60 b) 80 c) 40 d) 30

Téma 5: PLANIMETRIE (úhly, vlastnosti rovinných útvarů, obsahy a obvody rovinných útvarů) Úhly 1) Jaká je velikost úhlu? a) 60 b) 80 c) 40 d) 30 Téma 5: PLANIMETRIE (úhly, vlastnosti rovinných útvarů, obsahy a obvody rovinných útvarů) Úhly 1) Jaká je velikost úhlu? a) 60 b) 80 c) 40 d) 30 2) Vypočtěte velikost úhlu : a) 150 10 b) 149 22 c) 151

Více

pro každé i. Proto je takových čísel m právě N ai 1 +. k k p

pro každé i. Proto je takových čísel m právě N ai 1 +. k k p KOMENTÁŘE ÚLOH 43. ROČNÍKU MO, KATEGORIE A 1. Přirozené číslo m > 1 nazveme k násobným dělitelem přirozeného čísla n, pokud platí rovnost n = m k q, kde q je celé číslo, které není násobkem čísla m. Určete,

Více

AXONOMETRIE. Rozměry ve směru os (souřadnice bodů) jsou násobkem příslušné jednotky.

AXONOMETRIE. Rozměry ve směru os (souřadnice bodů) jsou násobkem příslušné jednotky. AXONOMETRIE 1) Princip, základní pojmy Axonometrie je rovnoběžné promítání do průmětny různoběžné se souřadnicovými rovinami. Kvádr v axonometrii : {O,x,y,z} souřadnicový systém XYZ - axonometrická průmětna

Více

Pracovní listy MONGEOVO PROMÍTÁNÍ

Pracovní listy MONGEOVO PROMÍTÁNÍ Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra matematiky a didaktiky matematiky MONGEOVO PROMÍTÁNÍ Petra Pirklová Liberec, únor 07 . Zobrazte tyto body a určete jejich

Více

Úlohy krajského kola kategorie A

Úlohy krajského kola kategorie A 64. ročník matematické olympiády Úlohy krajského kola kategorie A 1. Je dán trojúhelník ABC s tupým úhlem při vrcholu C. Osa o 1 úsečky AC protíná stranu AB v bodě K, osa o 2 úsečky BC protíná stranu AB

Více

Geometrické vidění světa KMA/GVS ak. rok 2013/2014 letní semestr

Geometrické vidění světa KMA/GVS ak. rok 2013/2014 letní semestr Geometrické transformace v prostoru Geometrické vidění světa KMA/GVS ak. rok 2013/2014 letní semestr Shodné transformace 1 Shodné transformace stejný přístup jako ve 2D shodné transformace (shodnosti,

Více

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy 5 Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy Trojúhelník: Trojúhelník je definován jako průnik tří polorovin. Pojmy: ABC - vrcholy trojúhelníku abc - strany trojúhelníku ( a+b>c,

Více

Polibky kružnic: Intermezzo

Polibky kružnic: Intermezzo Polibky kružnic: Intermezzo PAVEL LEISCHNER Pedagogická fakulta JU, České Budějovice Věta 21 z Archimedovy Knihy o dotycích kruhů zmíněná v předchozím dílu seriálu byla inspirací k tomuto původně neplánovanému

Více

Omezíme se jen na lomené čáry, jejichž nesousední strany nemají společný bod. Jestliže A 0 = A n (pro n 2), nazývá se lomená čára uzavřená.

Omezíme se jen na lomené čáry, jejichž nesousední strany nemají společný bod. Jestliže A 0 = A n (pro n 2), nazývá se lomená čára uzavřená. MNOHOÚHELNÍKY Vlastnosti mnohoúhelníků Lomená čára C 0 C C C 3 C 4 protíná samu sebe. Lomená čára A 0 A A... A n- A n (n ) se skládá z úseček A 0 A, A A,..., A n- A n, z nichž každé dvě sousední mají společný

Více

Návody k domácí části I. kola kategorie C

Návody k domácí části I. kola kategorie C Návody k domácí části I. kola kategorie C 1. Dokažte, že pro libovolné reálné číslo a platí nerovnost Určete, kdy nastane rovnost. a 2 + 1 a 2 a + 1 a + 1. 1. Dokažte, že pro libovolná reálná čísla x,

Více

Afinita je stručný název pro afinní transformaci prostoru, tj.vzájemně jednoznačné afinní zobrazení bodového prostoru A n na sebe.

Afinita je stručný název pro afinní transformaci prostoru, tj.vzájemně jednoznačné afinní zobrazení bodového prostoru A n na sebe. 4 Afinita Afinita je stručný název pro afinní transformaci prostoru, tj.vzájemně jednoznačné afinní zobrazení bodového prostoru A n na sebe. Poznámka. Vzájemně jednoznačným zobrazením rozumíme zobrazení,

Více

SHODNÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ

SHODNÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol SHODNÁ

Více

Další plochy technické praxe

Další plochy technické praxe Další plochy technické praxe Dosud studované plochy mají široké využití jak ve stavební tak ve strojnické praxi. Studovali jsme možnosti jejich konstrukcí, vlastností i využití v praxi. Kromě těchto ploch

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů. 01: Stažení, instalace, nastavení programu, tvorba základních entit (IV/2_M1_01)

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů. 01: Stažení, instalace, nastavení programu, tvorba základních entit (IV/2_M1_01) ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 IV/2 Inovace a

Více

Přípravný kurz - Matematika

Přípravný kurz - Matematika Přípravný kurz - Matematika Téma: Konstrukční úlohy Klíčová slova: rozbor, náčrt, popis, diskuse počtu řešení, kružnice opsaná a vepsaná Autor: trojúhelníku Mlynářová 12 19 9:02 Kontrukční úlohy Výsledkem

Více

Necht L je lineární prostor nad R. Operaci : L L R nazýváme

Necht L je lineární prostor nad R. Operaci : L L R nazýváme Skalární součin axiomatická definice odvození velikosti vektorů a úhlu mezi vektory geometrická interpretace ortogonalita vlastnosti ortonormálních bázi [1] Definice skalárního součinu Necht L je lineární

Více

65. ročník matematické olympiády III. kolo kategorie A. Pardubice, dubna 2016

65. ročník matematické olympiády III. kolo kategorie A. Pardubice, dubna 2016 65. ročník matematické olympiády III. kolo kategorie A Pardubice, 3. 6. dubna 2016 MO 1. Nechť p > 3 je dané prvočíslo. Určete počet všech uspořádaných šestic (a, b, c, d, e, f) kladných celých čísel,

Více

Úlohy krajského kola kategorie A

Úlohy krajského kola kategorie A 62. ročník matematické olympiády Úlohy krajského kola kategorie A 1. Je dáno 21 různých celých čísel takových, že součet libovolných jedenácti z nich je větší než součet deseti ostatních čísel. a) Dokažte,

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 00 007 TEST Z MATEMATIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-M-00-0. tg x + cot gx a) sinx cos x b) sin x + cos x c) d) sin x e) +. sin x cos

Více

Mgr. Monika Urbancová. a vepsané trojúhelníku

Mgr. Monika Urbancová. a vepsané trojúhelníku Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Monika Urbancová Datum 28. 8. 2014 Ročník 6. ročník Vzdělávací oblast MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vzdělávací obor MATEMATIKA

Více