ČÍTANKA VÝKRESŮ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ PROJEKT FRVŠ. 2059/2006 OBSAH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÍTANKA VÝKRESŮ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ PROJEKT FRVŠ. 2059/2006 OBSAH"

Transkript

1 OBSAH PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE... 1 OBECNĚ... 1 ROZDĚLENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVEB... 1 Studie... 2 Dokumentace pro územní rozhodnutí... 2 Dokumentace pro ohlášení stavby / pro stavební povolení... 2 Dokumentace pro provedení stavby... 2 Výrobní dokumentace... 4 Dokumentace skutečného provedení stavby... 4 ZÁSADY ZAKRESLOVÁNÍ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ POZEMNÍCH STAVEB... 5 NÁZVOSLOVÍ... 6 VŠEOBECNĚ... 6 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 6 PŘEHLEDNÉ VÝKRESY VÝKRESY PODROBNOSTÍ VÝKRESY KOTVENÍ VÝROBNÍ VÝKRESY MONTÁŽNÍ SESTAVENÍ... 33

2 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBECNĚ Projektovou dokumentaci stavby můžeme chápat jako soubor několika částí, které graficky a slovně popisují navrhované stavební dílo. Obecně můžeme říci, že obsah projektové dokumentace se řídí platnou legislativou a požadavky investora. Přesný obsah dokumentace samozřejmě záleží rovněž na typu stavebního díla a jeho účelu (Pozemní stavby, Inženýrské stavby, Vodní stavby, Dopravní stavby, Technologické stavby.). ROZDĚLENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVEB Projektová dokumentace, jak již bylo zmíněno výše, se řídí platnou legislativou České republiky. Za základní pilíř platné legislativy považujeme zákon č. 183/2006 Sb. ( o územním plánování a stavebním řádu ) včetně všech navazujících vyhlášek, zejména pak vyhlášku č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a také zákon č. 360/1992 ( o výkonu povolání autorizovaných architektů, o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ). Další částí platné legislativy jsou normy. Jedná se o systémy norem vydané Českým normalizačním institutem, které jsou v mnoha případech zavedeny do platné legislativy právě vyhláškami. Z výše uvedené legislativy plyne také rozdělení projektové dokumentace do několika stupňů, které svou povahou a rozsahem plní kritéria na jednotlivé etapy projektové přípravy a přípravy realizace stavebního díla. Jednotlivé stupně: studie dokumentace pro územní rozhodnutí / dokumentace pro územní souhlas dokumentace pro ohlášení stavby / dokumentace pro stavební povolení dokumentace pro provedení stavby výrobní dokumentace dokumentace skutečného provedení stavby Pozn. V praxi se často setkáváme s takzvanou dokumentací pro výběr zhotovitele nebo-li tendrovou dokumentací. Tento pojem platná legislativa nezná a tudíž se tímto stupněm nebudeme dále zabývat. Snad jen okrajově můžeme říci, že rozsahem se tento typ dokumentace blíží dokumentaci pro provedení stavby. Rozsah je daleko méně podrobný a hlavím účelem tohoto stupně dokumentace je výběr zhotovitele stavebního díla ve výběrovém řízení, které vyhlašuje investor. 1

3 Studie Studii chápeme jako ucelenou dokumentaci, kterou vypracoval projektant či architekt na základě vstupních parametrů a požadavků investora. Úkolem studie je především osazení stavebního díla do navrhované lokality ( které by mělo být v souladu s územním plánem ) a vyřešení základních principů jak provozních tak konstrukčních, ale i architektonických. Výstupem studie bývá většinou soubor 3D vizualizací nebo model, dále pak půdorysy jednotlivých podlaží, základní řezy, pohledy v přimeřeném měřítku ( většinou 1:200 ) a výkresy situace ( 1:500 ). Studie bývá poté podkladem pro další stupně projektové dokumentace. Studii můžeme chápat také jako podklad pro investora, který bude využit pro jednání se strategickými partnery nebo pro předběžná stanoviska dotčených orgánů státní správy či jiných institucí, které by mohly být v budoucnu dotčeny výstavbou zamýšleného stavebního díla. Dokumentace pro územní rozhodnutí Jestli-že byla studie svým rozsahem závislá pouze na dohodě investora a projektanta, tak dokumentace pro územní rozhodnutí ( zkratka DUR ) se již striktně řídí požadavky na členění jednotlivých částí platnou legislativou. Dále se tímto stupněm dokumentace zabývat nebudeme. Dokumentace pro ohlášení stavby / pro stavební povolení Rozsah dokumentace pro ohlášení stavby a dokumentace pro stavební povolení ( zkratka DSP ) se již řídí vyhláškou č. 499/2006 Sb. a to konkrétně dle 2 a přílohy č. 1 této vyhlášky. Členění je následující: Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Situace stavby Dokladová část Zásady organizace a výstavby Dokumentace objektů Výše uvedené části jsou závazné a musí být vždy součástí projektové dokumentace tohoto stupně a to v rozsahu, který je přiměřený druhu, významu, umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. Dokumentace pro provedení stavby Dokumentaci pro provedení stavby ( zkratka DPS ) zadává projektantovi ve většině případů zhotovitel stavby. Ze samotného názvu již vyplývá účel tohoto stupně dokumentace, 2

4 tj. vytvoření podrobné dokumentace, která svým rozsahem pokryje potřeby přípravy realizace stavby i samotnou realizaci. Kromě výše uvedených důvodů, vedoucích k vyhotovení realizační dokumentace především ze strany zhotovitele, jde zde i potřeba ze strany investora, který dokumentaci používá jako podklad ke kontrolním dnům na stavbě ( většinou v zastoupení svého technického dozoru ) či jako podklad k vyhotovení položkového rozpočtu a je tak schopen kontrolovat náklady na realizaci nebo případné odchylky od projektu. Realizační dokumentace je rovněž důležitá pro autora návrhu stavby ( architekta či projektanta ), který by měl být po dobu výstavby přítomen vždy minimálně na kontrolních dnech a dohlížet na kvalitu prováděných prací a především na dodržování projektové dokumentace jako takzvaný autorský dozor. Projektová dokumentace pro provedení stavby je členěna následovně: A. Pozemní stavby B. Inženýrské stavby C. Provozní soubory Jednotlivé části dokumentace jsou obecně členěny následovně: Technická zpráva Výkresová část Výpočty Část A je tvořena: Architektonické a stavebně technické řešení Stavebně konstrukční část Technika prostředí Část B je tvořena jedním uceleným dílem ( podrobnosti viz. vyhláška č. 499/2006 Sb. ) Část C je tvořena: Technická zařízení pro výrobní a speciální nevýrobní procesy Systém řízení technologických procesů a zařízení měření a regulace Napájecí a provozní rozvod silnoproudu Provozní potrubí Provozní vzduchotechnika Aktivní ochrana před korozí a bludnými proudy Elektronická komunikační zařízení, slaboproudá zařízení a rozvody Zařízení pro údržbu technologického zařízení Pozn. Kovové konstrukce spadají do části A, oddíl 2. Stavebně konstrukční část 3

5 Výrobní dokumentace Tento stupeň projektové dokumentace se týká především kovových a dřevěných konstrukcí ( výjimečně betonových konstrukcí ). Dokumentaci zadává ve většině případů zhotovitel stavby na základě dokumentace provedení stavby. Jelikož jsou kovové konstrukce náročné na množství detailů, které je třeba řešit při výrobě jednotlivých částí konstrukce ( dílců ) nebo při samotné montáží konstrukce a nelze je všechny zařadit do dokumentace pro provedení stavby, je tento stupeň logickým pokračováním realizační dokumentace. Dokumentace většinou sestává z těchto částí: Technická zpráva Výkresy montážních sestav Výkresy dílců ( prvků konstrukce celého stavebního objektu ) Dokumentace skutečného provedení stavby Dokumentace skutečného provedení stavby je posledním stupněm projektové dokumentace. Jejím cílem je zaznamenat v přiměřeném rozsahu skutečný stav stavebního díla a zejména zdůraznit změny ke kterým došlo při realizaci. Dokumentace slouží především pro budoucí stavební úpravy či jako podklad využívaný v průběhu životnosti stavebního díla. Dokumentace většinou sestává z těchto částí: Údaje o účelu stavby, dále pak údaje jako rok dokončení, nabývací tituly k vlastnictví, vyjádření a rozhodnutí o užívání stavby atd. Situační výkres skutečného stavu včetně polohy inženýrských sítí a napojení na stávající sítě Stavební výkresy skutečného stavu ( většinou, půdorysy podlaží, řezy, pohledy.. ) 4

6 ZÁSADY ZAKRESLOVÁNÍ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ POZEMNÍCH STAVEB Následující výklad vychází z normy pro výkresy kovových konstrukcí ČSN z roku Důležitou informací je skutečnost, že normy jsou obecně pouze doporučené a nejsou tedy závazné. Skutečnost je ovšem taková, že řada platné legislativy se na normy odvolává, čímž z norem dělá platný a povinný legislativní předpis, kterým se musí projektant řídit. Norma ČSN není žádnou vyhláškou požadována a tak má pouze povahu doporučení. Je tedy pravděpodobné, že se v praxi můžeme setkat i s jinými způsoby zakreslování, které si projektant volí sám. Většinou má každá projekční kancelář vlastní styl zakreslování, který vychází z platné normy a je doplněn nebo upraven dle vlastního uvážení. V dnešní době, kde je v praxi u složitějších konstrukcí běžně využíváno softwarové řešení na bázi BIM, nejsou výkresy kovových konstrukcí zobrazovány přesně dle platné normy ČSN , ale většinou dle zvyklostí země, ve které software vznikl a případné lokalizované verze jsou doplněny o změny, které vystihují zvyklosti z platné normy příslušné země. Obecný výklad zásad zakreslování bude proveden dle normy ČSN , příklady výkresů kovových konstrukcí budou již obecné, dle zvyklosti v praxi. Pozn. V následujících textech budou citovány jednotlivé části normy ČSN včetně obrázků a schémat. Doslovně citované části normy budou psané kurzívou, komentáře potom normálním fontem. Celkový výklad bude členěn chronologicky dle normy ČSN

7 NÁZVOSLOVÍ Ucelená část konstrukce část konstrukce sestávající z dílců vzájemně spojených ve funkční celek ( např. střecha, jeřábová dráha,. ) Dílec část kovové konstrukce, která z důvodů výrobních, dopravních nebo montážních je odesílána jako jeden celek, označený značkou dílce Prvek ( konstrukční ) nejjednodušší část dílce označená položkou a číslem položky Položka písmenné označení konstrukčního prvku sestávající z označení průřezu materiálu a rozměrů Styčník průšečík těžištních os prutů příhradové nebo rámové konstrukce Základní názvosloví pro technické výkresy stanoví ČSN , názvosloví pro výkresy ve stavebnictví ( přehledné výkresy, výkres podrobností apod. ú stanoví ČSN VŠEOBECNĚ Druhy výkresů přehledné výkresy výkresy podrobností výkresy kotvení výrobní výkresy výkresy montážních sestavení SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Základní požadavky na výkresy, jakožto umístění obrazů popisů, velikosti písma atd. stanoví norma ČSN Formáty výkresů Formáty výkresů, úpravy a rozměry výkresových listů určuje ČSN a ČSN Pro výkresy kovových konstrukcí se doporučuje přednostně používat formáty řady A ( např. A2, A1, A0. ) Způsoby skládání výkresů na formát A4 stanoví norma ČSN

8 Měřítka Měřítka výkresů kovových konstrukcí jsou podmíněna druhem výkresu. situační schémata 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 přehledné výkresy 1:200, 1:100, 1:50 výkresy podrobností 1:20, 1:15, 1:10, 1:5, 1:2, 1:1 výkresy kotvení 1:50, 1:20, 1:15, 1:10, 1:5 výrobní výkresy 1:20, (1:15), 1:10, 1:5, 1:2, 1:1 výkresy montážních sestavení 1:200, 1: Písmo Písmo pro popisování výkresů používáme kolmé, velké latinské abecedy a arabské číslice. Čáry Způsob kreslení čar a skupiny tloušťek určuje ČSN Pro výkresy kovových konstrukcí používáme tloušťky dle tabulky 1. Základní význam čar a zásady kreslení stanoví ČSN Ve výkresech kovových konstrukcí se zakryté (neviditelné) obrysy a hrany kreslí tlustou čárkovanou čarou odchylně od ČSN Příklady čar jsou uvedeny v tabulce. 7

9 8

10 9

11 Kreslení a označování modulové sítě Jedním z úkolů modulové sítě je vnést do výkresů systém, který usnadní identifikaci jednotlivých konstrukčních částí. Modulová síť se kreslí v půdorysech a svislých řezech. Vztažné přímky kreslíme čerchovanou čarou přes celý obraz objektu nebo jen na krajích objektu. Vztažné přímky modulové sítě označujeme ve vodorovném směru arabskými číslicemi směrem z leva doprava. Vztažné přímky ve svislém směru označujeme velkými písmeny latinské abecedy od shora dolů. Velikost písma volíme alespoň o jeden stupeň vyšší než je velikost písma kót. (převzatý obrázky z normy) 10

12 Zobrazování Kovové konstrukce a jejich části zobrazujeme pomocí pohledů, řezů, průřezů a podrobností podle ČSN a ČSN Části konstrukcí a dílců, které mají k rovině řezu nebo k rovině zobrazení ( pohledu ) šikmou polohu se nezobrazují. Pokud není na výkrese zobrazen objekt pomocí něhož, lze popsat jednoznačný směr pohledu, můžeme toto zobrazení nahradit jednoznačným popisem např. " POHLED NA STĚNU V ŘADĚ 1" (převzatý obrázky z normy) Jednotlivé obrazy ( pohledy, řezy.. ) se mohou na výkrese rozmístit dle potřeby. Vždy je však třeba je označit v souladu s ČSN ( např. označit půdorys popisem "KOTEVNÍ PLÁN" a řezy popisem "ŘEZ A-A " ) Navazující konstrukce nebo části konstrukcí, které nejsou součástí kovové konstrukce ( např. okna, dveře, betonové a zděné konstrukce ) zobrazujeme zjednodušeně tenkou čerchovanou čarou se dvěma tečkami. 11

13 (příklad zakreslení navazující konstrukce) Vložky z ocelového plechu se zobrazují čárkovanou čarou dle obrázku (příklad šroubového spoje nosníku s vložkou ) Zaoblení a sklon přírub válcovaných průřezů se kreslí pouze v nezbytně nutných případech. Pokud se v prvcích odvrtávají kouty, kreslí se kruhovým obloukem dle obrázku. 12

14 (příklad zakreslení odvrtaných koutů) V případě, že k sobě těsně doléhají dva prvky bez vůle, označí se dle obrázku. Kótování (příklad značení doléhajících prvků bez vůle) Základní pravidla pro kótování stanoví norma ČSN Zkosené hrany pod úhlem jiným než 45 se kótují dvěma délkovými kótami. Délkové rozměry se značí v milimetrech bez udání měřící jednotky. Alternativně, lze uvést rozměr v metrech, který se doplní jednotkou. ( např. 40 m ) Staničení se uvádí v kilometrech na tři desetinná místa s uvedením měřící jednotky. ( např. 115,0263 km ) Výškové úrovně ( v absolutních nebo relativních hodnotách ) uvádíme v metrech na tři desetinná místa, měřící jednotku neuvádíme. ( např. 342,455 nebo 3,480 ) Rovinné úhly značíme ve stupních ( úhlových ), měřící jednotku vždy uvádíme. (např ) Kótovací čáry se u délkových rozměrů hraničí (zakončují) úsečkami - sklopenými čárami 13

15 Kótovací čáry se u úhlů, poloměrů a průměrů na kruhovém oblouku hraničí (zakončují) šipkami. Grafické označování materiálů v řezech Plochy řezů se obvykle vyčerňují nebo šrafují. Plochy nekovových materiálů se většinou v řezech neoznačují. Části, které neprobíhají v celé délce základního průřezu ( např. stykovací příložky ) se nevyčerňují ani nešrafují, i když je protíná rovina řezu. (příklad šroubového spoje táhla) Označování průřezu materiálu Pro označování průřezu materiálu nebo položky platí obecně norma ČSN Značky se kreslí v poloze při pohledu zleva. U složených průřezů se značky kreslí v odpovídající vzájemné poloze průřezu. Průřezy složené z prvků lišících se průřezem i délkou se opznačují samostatně. Slučovat označení více prvků na jedné odkazové čáře ( s více praporky ) lze jen tehdy, je-li viditelná jejich příslušnost. Pořadí označení na praporcích odpovídá posloupnosti prvků. U nerovnoramenných úhelníků, oválných a eliptických trubek je nutno kótovat jeden z jeho rozměrů). U průřezů a materiálů, které nelze zkráceně označit podle ČSN , určí se průřez kótováním rozměrů a označením podle příslušných rozměrových norem ( např. VÍČKO 75 - ČSN ). Označení průřezů a jejich rozměrů se na výkresech umísťují: a) rovnoběžně s osou tyčového materiálu přímo u obrazu (na vnější straně zobrazení viz. obrázek) b) uvnitř obrazu (např. u plechů velkých rozměrů, viz. obrázek) 14

16 c) na odkazové čáře vedené z obrazu (viz. obrázek) (příklad značení a) a c) ) Označování částí stavebních objektů (příklad značení b) ) Jednotlivé lodě hal se označují arabskými číslicemi, např. LOĎ 1, nebo podle účelu či provozu, např. MOTORÁRNA, LAKOVNA Kótování podlah se provádí pomocí relativních kót, kdy kótujeme povrch podlahy, který je vztažený k základní rovině dle ČSN Stěny se značí podle řad sloupů, se kterými souvisejí (např. ŠTÍTOVÁ STĚNA A-B nebo STĚNA 1-12) Ostatní části konstrukce je možno v nutných případech označit jednoznačným popisem (např. LÁVKA ŠÍŘKY 600 mm, KABELOVÁ LÁVKA,... ) 15

17 Popisové pole Umístěni popisového pole, rozměry a údaje určuje ČSN V praxi dnes většina projekčních kanceláří používá své popisové pole, které vzniká na základě vnitřních směrnic kanceláře. Změny na výkresech Formální i technické změny na výkresech a to jak změny škrtnutím, tak výmazem se zachycují v obrazové části výkresu podle ČSN , v popisovém poli se zapisují v souladu s ČSN V praxi se v dnešní době při využívání CAD a BIM softwaru využívá takzvaného "revizního mráčku" či jiného grafického označení, kdy se změny na výkresech obkreslí tímto "mráčkem" a zapíší do revizní tabulky, která bývá umístěna nad popisovým polem. Příslušný výkres se poté označí jako revizní a označí správným číslem, tak, aby bylo patrné, že se jedná o revizi původního výkresu. Vždy je důležité, aby se revidované výkresy dostaly včas ke zhotoviteli stavby a investorovi. Jako doklad o předání revidované dokumentace slouží předávací protokol mezi projektantem a zhotovitelem respektive investorem. 16

18 PŘEHLEDNÉ VÝKRESY Hlavním úkolem přehledných výkresů je zobrazení celé konstrukce tak, aby byla patrná její funkce a skladba. Ke zobrazování využíváme půdorysů, svislých řezů, pohledů a situačních nákresů. Ve všech případech se konstrukce zobrazují zjednodušeně plnou čarou umístěnou v ose dílce nebo schématicky obrysem plnou čarou. Ve výkresech musí být vždy kresleny modulové úsečky. Z důvodu přehlednosti se navazující konstrukce kreslí vnějším obrysem čerchovanou tenkou čarou se dvěma tečkami. Půdorysy Konstrukce v půdoryse zobrazujeme vždy jako bychom se na ně dívali shora. V půdorysech je vždy vyznačena modulová síť dle obecných zásad uvedených v předchozích kapitolách. Sloupy zobrazujeme v půdoryse schématicky obrysem tlustou plnou čarou. V případě, že sloupy končí pod konstrukcí podlahy nebo střechy lze sloupy zobrazit ležatým křížem. Průvlaky, vazníky, rámy, plnostěnný nosník jeřábové dráhy apod. kreslíme obrysem plnou tlustou čarou. Vaznice, podlahové nosníky, diagonály ztužidel apod. kreslíme plnou tlustou čarou v ose dílce. Stěny či jiné části konstrukcí, které nejsou součástí kovových konstrukcí (zděné stěny, okna, apod. ) kreslíme tenkou plnou čarou. Vnějším obrysem čarou plnou tenkou kreslíme mostový jeřáb, nebo otvor. Střešní ztužidla, táhla apod. kreslíme plnou tenkou čarou v ose dílce. (příklady výkresů půdorysu dispozice a střechy dvojlodní haly) Schodiště kreslíme v půdoryse tenkou čarou. Viditelné hrany stupňů, schodnic, podest a výstupní čára se kreslí plnou čarou. Neviditelné či zakryté hrany stupňů se kreslí čárkovanou čarou. Osy zábradlí kreslíme čerchovanou čarou. Pro rampy platí stejné zásady. 17

19 Kovové zakrytí podlah, např. pororošty či zákrytovými plechy, kreslíme šrafováním s přidáním odkazové čáry, na které specifikujeme podrobnosti. Nosnou šířku plechu kótujeme šipkami ve směru k podporám. Svislé řezy Obecně rovinu řezu volíme vždy tak, aby byly všechny důležité konstrukce a jejich části viditelné a zřetelné. Volíme vždy způsob zobrazování, který je názornější. Konstrukce v pohledu kreslíme: (svislý příčný řez) a) plnou čarou - obrys ( např. plnostěnné sloupy, plnostěnné nosníky jeřábové dráhy ) b) tlustou plnou čarou - osa dílců ( např. tvar příhradové konstrukce, plnostěnné vaznice, podélná ztužidla ) c) tenkou čerchovanou čarou se dvěma tečkami - obrys navazujících konstrukcí ( mostový jeřáb... ) d) tenkou plnou čarou - osa ( žebříky, zábradlí...) Konstrukce v řezu kreslíme schématicky vnějším obrysem tlustou plnou čarou a můžeme pro větší názornost doplnit šrafováním nebo vyčerněním. Schodiště se v řezu kreslí jako řez nástupním ramenem s pohledem na výstupní rameno. Pohledy Pohledy na obvodové stěny kreslíme pohledem z exteriéru. Všechny části kovových konstrukcí kreslíme tlustou plnou čarou. Prvky opláštění kreslíme tence plnou čarou. V případě, že jiné prvky zakrývají kovovou konstrukci, nakreslíme kovovou konstrukci tlustou plnou čarou. 18

20 (převzatý obrázky z normy) Schodiště v pohledu kreslíme tence plně. Zakryté stupně v pohledu kreslíme tenkou čárkovou čarou. 19

21 VÝKRESY PODROBNOSTÍ Tyto výkresy se používají v případě, že přehledné výkresy svým měřítkem nejsou schopny zachytit veškeré detaily a charakter konstrukce. (např. detaily spoje sloupu a příčle nebo detail spoje příhradového vazníku mezi dolním pásem a diagonálou apod.) 20

22 VÝKRESY KOTVENÍ Výkresy kotvení ( kotevní plány ) slouží ke zobrazení uložení kovové konstrukce na základy ( většinou na základové patky, pásy nebo přímo na piloty či převázky pilot) ( tabulka a schéma převzata z normy) Výkres kotvení se skládá z vlastního půdorysu kotvení, z výkresu podrobností kotvení a z tabulky, která obsahuje údaje o zatížení základů kovovou konstrukcí. Tabulka bývá většinou rozdělena do zatěžovacích stavů a obsahuje i kombinace zatížení. Součástí tabulky bývá i schéma zatížení, které se kreslí tenkou plnou čarou a znázorní se v něm směr a působiště sil a směr působení ohybových momentů ( viz. obrázek ) 21

23 kotvení kovové konstrukce v půdoryse obsahuje a) modulovou síť b) kotevní šrouby se značkami dle ČSN , nebo zjednodušeně ležatým křížkem s popisem c) obrysy řezů kotvené části kovové konstrukce (vyčerní se) d) ztužidla vyznačená tlustou čerchovanou čarou. (příklad výkresu kotvení) Součástí výkresu kotvení (kotevního plánu) je výkres podrobností (detailu) kotvení ocelové konstrukce k základové konstrukci. Tento detail by měl být vždy součástí dokumentace pro provedení stavby. Detail se skládá z půdorysu a jednoho či dvou svislých řezů většinou v měřítku 1:10. V náležitých podrobnostech by měly být zobrazeny všechny způsoby kotvení, které se v kovové konstrukci vyskytují. Z půdorysu musí být patrná zejména poloha kotevních šroubů či jiných kotevních prostředků, vzhledem k modulové sítí, dále poloha kotevních šroubů vzhledem ke konstrukci sloupu ( např. kotevnímu plechu), velikosti otvorů pro šrouby a průřez sloupu. Svislé řezy by měly obsahovat výškové kóty horní hrany základové konstrukce a kovové konstrukce, dále tloušťku podlití, smykovou zarážku nebo jiný prvek pro přenesení smykové síly ( pokud je zapotřebí) a specifikaci kotevních šroubů či jiných spojovacích prostředků. (viz. obrázky níže) 22

24 (detail kotvení kloubově uloženého sloupu) Kotvené části, lze ve výkresech podrobností kreslit zjednodušeně vnějším obrysem tlustou plnou čarou. Ostatní části jako podlití nebo kotevní kanály se kreslí tenkou plnou čarou (viz. obrázek). 23

25 (detail kotvení vetknutého sloupu) 24

26 VÝROBNÍ VÝKRESY Úkolem výrobních výkresů je vytvoření podkladu pro výrobu jednotlivých částí kovové konstrukce. Z důvodu velké rozměrnosti ocelových konstrukcí jsou mnohdy konstrukce naděleny na dílce, které jsou přizpůsobeny rozměrům dopravních prostředků, které dílce převáží z mostárny na stavbu. Obecně můžeme říci, že výrobní výkresy mají uvádět údaje pro jednoznačné určení tvaru a způsobu opracování dílce, včetně vzájemného spojení dilce na navazující dílec. Každý dílec zobrazujeme samostatně ( např. nosník, vazník, sloup, atd. ). Z důvodu názornosti či návaznosti, lze k dílci přikreslit navazující části, ovšem v nejnutnějším rozsahu a zjednodušeně. Navazující části kreslíme tenkou plnou čarou. (viz. obrázek). U složitějších konstrukcí, které se skládají z více dílců, doplníme výkres dílce vždy schématem celé konstrukce. Konstrukce skládající se z více dílců, které kreslíme na samostatné výkresy, jsou vždy kresleny ve stejném měřítku. Pokud by bylo kreslení dílců na samostatné výkresy nepřehledné, můžeme tyto dílce pro větší názornost nakreslit spojené na jeden výkres. Tento způsob volíme nejčastěji u výkresů dílců průvlaku nebo vazníku. Označování dílců Každý dílec je vždy označen. Dílce, které jsou kreslené vzájemně spojené, se rovněž označí zvlášť. Dílec se značí písmenem velké abecedy a arabským číslem. (např. P01) Všechny dílce ucelené části konstrukce jsou značeny stejným písmem a liší se pouze pořadovým číslem (např. průvlak skládající se ze tří částí označíme P01, P02, P03). Dílce, které jsou navzájem zrcadlovým obrazem, se za značkou doplní o písmena T a N s uvedením počtu kusů (např. P01 1xT, 2xN - což znamená, že dílec P01 je vyroben jedenkrát tak jak je nakreslen na výkrese a dvakrát naopak ( zrcadlově naopak ) než je nakreslen na výkrese). Značka dílce se píše nad zobrazený dílec. Písmo je o jeden řád vyšší než písmo kót. Popis označení T a N se píše menší než značka. Označování konstrukčních prvků Konstrukční části dílce se označí odkazem, který se doplní číslem (pozn. v praxi se někdy používá kombinace arabské číslice a malého tiskacího písmena latinské abecedy). Takto označená konstrukční část se nazývá položka. Konstrukční části, která mají shodný rozměr, opracování i jakost materiálu se označí stejným číslem. Je-li na výkrese více konstrukčních prvků a je to z výkresu patrné, označí se pouze jeden prvek odkazem s popisem položky a číslem položky. Ostatní prvky jen číslem položky. (např. opakuje li se styčníkový plech "P 10x " značený položkou 1a, označíme jej na výkrese jednou tímto "popisem" a značkou "1a" a další prvky již jen značkou "1a" 25

27 (obrázek převzat z normy) Konstrukční prvky, které jsou stejného opracování i tvaru a jsou rozloženy symetricky k ose dilce nebo některé jeho části (složené pruty příhradoviny, patky sloupu apod.) a je z výkresu patrné, že se mají vyrobit do páru (i když se v zobrazení kryjí), označí se jen jedním číslem položky. Konstrukční prvky se číslují průběžně pro ucelené části konstrukce s dílci stejného písmenného označení. Jinými slovy, každý dílec má jednotlivé konstrukční části, značeny chronologicky. Každá položka se vztahuje pouze k danému dílci. Toto doporučení je možné porušit pouze u malých objektů, kde toto značení nezpůsobí nepřehlednost. Položkou a číslem položky se také značí spojovací prostředky ( šrouby, nýty, čepy apod. ). Označení položek je provedeno dle příslušné normy s připsáním čísla normy. 26

28 Příklady značení: a) hrubý šroub (ON ) M16 dlouhý 50 mm se značí položkou b) hrubá matice (ČSN ) pro šroub M16 se značí položkou c) podložka hrubá průměru 18 (ČSN ) se značí Při položkování tímto způsobem se na výkrese uvede jen položka bez popisu. V praxi se často používá metoda, kde se specifikuje samotný šroub, podložka a matice přímo označením např. v rámečku s připsáním příslušné normy. Zobrazení dílců Základním prvkem pro zobrazení dílce jsou vztažné přímky nebo modulová síť konstrukce. Pokud zobrazujeme dílec, který navazuje na další dílce po délce, je třeba vždy vyznačit styky. U dílců, např. příhradových vazníků, je vhodné nakreslit nad zobrazení, schéma geometrického tvaru dílce s uvedením osových délek prutů a hlavních rozměrů. Sklony prutů příhradoviny kótujeme pomocí pravoúhlého trojúhelníka, která má přepony rovnoběžné s pruty příhradoviny. Skloněné příhradové dílce kótujeme dle výše uvedeného způsobu. Výšku dílce nad relativní vodorovnou rovinou kótujeme v místě svislic nebo obecně v místě styčníků pomocí prodloužené plné tenké čáry bez šikmých čar, na kterou napíšeme kótu (viz. převzatý obrázek z normy). (ukázka kótování šikmých prutů) Souměrné dílce se zobrazují z poloviny nebo čtvrtiny. 27

29 Dílce, které se opakují a liší jen některými částmi se zobrazí tak, že základní dílec se zobrazí v plném rozsahu a u ostatních dílců se zobrazí jen ty části, které se liší od základního dílce. U příhradové konstrukce se stejné části kreslí jen osově. Část dílce stejná s příslušnou částí dílce základního se označí na společné ose nebo kótě praporky. Tyto značí, že nakreslená část takto označeného dílce je stejná jako u dílce základního. Jsou-li ve výkrese dva nebo více praporků, připojí se k praporkům základního dílce i navazujících dílců číselné označení. Dílce, které se od sebe liší jen některým rozměrem např. délkou, můžeme zobrazit jen jednou a příslušný rozměr rozlišíme hranatými nebo složenými závorkami. V takovém případě, lze použít nejvýše trojí rozlišení ( viz. převzatý obrázek z normy ). (příklad zobrazení obdobných dílců) Při větším počtů dílců, u kterých se mění jen jeden rozměr, je možno označit rozměr obecně písmenem a číselné hodnoty sestavit do tabulky. Dílce lze kreslit přerušeně podle ČSN Styky součástí, které na sebe ve stykové spáře mají doléhat se kreslí jednou čarou. Styky součástí, které mohou mít mezi sebou vůli, se kreslí vždy dvěma čarami. Pohled na lomené či zaoblené části se kreslí vždy v rozvinutí a doplní se schématickou značkou dle ČSN (viz. následující obrázek). 28

30 Kótování (příklad zobrazení a kótování zakřivené části konstrukce) Pro kótování výrobních výkresů platí všeobecné zásady.styčníkové plechy je třeba kótovat vzhledem ke styčníku. (příklad kótování svařovaných přípojů svislice a diagonál k dolnímu pásu) Výplňové pruty příhradových konstrukcí se mohou kótovat zjednodušeně popisem ve směru rovnoběžným s prutem. Poloha prutu se zpřesní (odtahem) vzdáleností konce prutu od průsečíku os prutů psanou do hranaté závorky. Tato vzdálenost se značí + pokud je prut za styčníkem a - v případě, kdy prut začíná před styčníkem. U šroubovaných spojů se vedle této vzdálenosti připíše vzdálenost prvního šroubu od konce prutu a rozteče dalších šroubů (viz. obrázek). 29

31 (příklad kótování šroubových přípojů svislice a diagonál k dolnímu pásu) Pro kótování vložek prutů lze použít řetězovou kótu. Kótování šroubů a svarů Normalizované strojní součásti jako jsou šrouby, nýty, čepy, matice atd. se ve výrobních výkresech nezobrazují ani nekótují, pouze se označí dle příslušné normy. Pokud je nutné tyto součásti detailně rozkreslit a kótovat, použije se pro šrouby norma ČSN a pro zobrazení závitů norma ČSN Tvar svaru se zobrazuje příslušnou značkou (např. pro koutový svar, tupý svar, atd.) a jeho rozměry se kótují jen tehdy, nelze-li svar označit dle ČSN Mezní úchylky se na výkresech neuvádějí, pokud jsou v předepsané toleranci ČSN V opačném případě se mezní úchylky označí dle ČSN Označování drsnosti a úpravy povrchu Běžně se na výkresech kovových konstrukcí drsnost povrchu neuvádí. Pokud to okolnosti vyžadují, provede se označení dle ČSN Požadavky na povrchovou úpravu se uvádějí dle ČSN (v praxi se často specifikují slovně dle směrnice investora, např. zinkování v předepsané tloušťce) Označování šroubů a svarů Pro zjednodušené označení šroubů a příslušných děr se použije značek dle ČSN Svary se značí dle normy ČSN

32 Zapisování elektrod a svařovacích drátů Označení elektrod a svařovacích drátů, případně technologie svařování se zapisuje většinou v tabulce nad popisovým polem dle příslušných technických norem. Zapisování jakosti materiálu Jakost materiálu se na výrobních výkresech uvádí jen tehdy, jsou-li některé části konstrukce (dílce) z oceli jiné jakosti (např. bude-li většina prvků z oceli S235 a část z oceli S355 - ve výkresech se označí jakost oceli pouze u položek z oceli S355, u položek z oceli S235 se jakost neznačí). Značka jakosti se uvádí pod odkazovou čárou položky v rámečku nebo kosočtverci či jiné značce. Nad popisovým polem se vždy uvádí jakost použité oceli. Výkaz materiálu Výkaz materiálu se vypracuje většinou zvlášť pro každou ucelenou část konstrukce (dílec), ať je na jednom nebo více výkresech. Např. vazník bude vykázán do jednoho výkazu materiálu i když se skládá z více dílců apod. Výkaz vždy obsahuje popis konstrukčního prvku, číslo položky, počet kusů v dílci nebo počet kusů pro všechny dílce, rozměry, celková hmotnost a jakost materiálu. Hmotnost dílenských svarů se zavádí do výpočtu buď hmotností spojovacího materiálu (elektrod, svařovacího drátu) nebo procentuální přirážkou k hmotnosti dílce stanovenou na základě odborného odhadu (maximálně však 1,7%). Šrouby, matice a další spojovací materiál se zapisuje na konec výkazu. Toto platí i pro svary. 31

33 (příklad výkazu materiálu) 32

34 MONTÁŽNÍ SESTAVENÍ Úkolem výkresu montážního sestavení je vytvoření schématického zobrazení ucelené části konstrukce, který bude sloužit jako montážní návod. Konstrukce se na výkresech montážního sestavení zobrazují: a) v půdorysech nebo vodorovných řezech b) v pohledech ze stran c) ve svislých řezech Dílce se zobrazují: a) jednou čarou tenkou, tlustou nebo velmi tlustou umístěnou v ose dílce. Čáry se přerušují v místech montážních styků a v místech spojení s přilehlými dílci. b) plošné konstrukce (plechy krytiny, plnostěnný vodorovný nosník jeřábové dráhy,...) nebo složité rámové konstrukce je možné zobrazit schématicky vnějším obrysem, kde se montážní styky zobrazí tak, jako by dílce nebyly spojené (viz. převzatý obrázek z normy) (výkres montážního sestavení střechy) 33

35 Konstrukce budov Rovinu řezu či pohledu volíme vždy tak, aby byla zřetelná poloha skladba dílců. Dílce světlíků kreslíme a) velmi tlustou plnou čarou - vazby světlíků b) tlustou plnou čarou - vaznice a ztužidla Dílce střešních konstrukcí a) velmi tlustou plnou čarou - rámové příčle, průvlaky a vazníky b) tlustou plnou čarou - vaznice c) tenkou plnou čarou - ztužidla, vzpěry vaznic, římsy Pozn. místa průsečíků sloupů a přímek osnov se mohou označit křížkem Dílce stěn a) velmi tlustou plnou čarou - nosné sloupy, rámy b) tlustou plnou čarou - sloupky, paždíky a římsy c) tenkou plnou čarou - ztužidla stěn Jeřábové dráhy pro zobrazení se používá nejčastěji pohled shora. Dílce se kreslí: a) velmi tlustou plnou čarou - nosníky jeřábové dráhy b) tlustou plnou čarou - pruty a pásy vodorovných nosníků c) tlustou plnou čarou vnějším obrysem - plnostěnný vodorovný nosník d) tlustou plnou čarou vnějším obrysem - lávky, zábradlí Konstrukce podlah pro zobrazení se používá pohled shora. Dílce se kreslí: a) tlustou plnou čarou - hlavní nosníky, průvlaky a rámové příčle b) tlustou plnou čarou - nosníky, ztužení c) tenkou plnou čarou - obrys podlahových roštů a plechů Pozn. průřezy sloupů v průsečících přímek osnov se kreslí ve zjednodušeném tvaru tlustými plnými čárami. Kótování a popisování Výkresy montážního sestavení se kótují délkovými kótami vztaženými k přímkám osnov tak, aby byla patrná poloha pro umístění dílce (viz. obrázek). 34

36 Jednotlivé dílce se na výkrese montážního sestavení označují stejnou značku jako ve výrobním výkrese, která se píše rovnoběžně s dílcem nebo na odkazovou čáru. Podrobnosti pro montáž Potřebujeme-li v montážním výkrese označit podrobnost, která je nakreslená ve výkrese podrobností nebo ve výrobním výkrese, označíme ji stejně jako ve výkresu a k označení se připíše číslo výkresu. Výkaz dílců Výkazy dílců obsahují seznam dílců celé konstrukce nebo etapy včetně dočasných montážních materiálů jako jsou montážní podložky pod kotevní plechy sloupů apod., montážní svary, montážní šrouby a pod. (jiný příklad výkresu montážního sestavení střešních ztužidel) 35

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN verze 005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 005/006 SOŠ a SOU H. Týn, Ing. Bohumil Veit Zobrazování

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ. Technické normy. Popisové pole. Zobrazování na technických výkresech

TECHNICKÉ KRESLENÍ. Technické normy. Popisové pole. Zobrazování na technických výkresech Technické normy Formáty výkresů Úprava výkresových listů Popisové pole Skládání výkresů TECHNICKÉ KRESLENÍ Čáry na technických výkresech Technické písmo Zobrazování na technických výkresech Kótování Technické

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: 13_zakreslování okenních otvorů Téma: Zakreslování okenních

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: 39_základní zásady kótování Téma: Základy normalizace v

Více

ZOBRAZOVÁNÍ V ŘEZECH A PRŮŘEZECH

ZOBRAZOVÁNÍ V ŘEZECH A PRŮŘEZECH ZOBRAZOVÁNÍ V ŘEZECH Základní pravidla Označení řezné roviny a obrazu řezu Šrafování ploch řezu Vyznačení úzkých ploch řezu Podélný a příčný řez Části a součásti, které se nešrafují v podélném řezu Poloviční

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Úloha, význam a obsah předmětu... 7 1.2 Pomůcky pro kreslení... 7 1.3 Technika kreslení... 9 2 ZÁSADY KRESLENÍ...

OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Úloha, význam a obsah předmětu... 7 1.2 Pomůcky pro kreslení... 7 1.3 Technika kreslení... 9 2 ZÁSADY KRESLENÍ... Obsah 5 OBSAH 1 ÚVOD.................................... 7 1.1 Úloha, význam a obsah předmětu.............. 7 1.2 Pomůcky pro kreslení........................ 7 1.3 Technika kreslení...........................

Více

ZOBRAZOVÁNÍ A NORMALIZACE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI

ZOBRAZOVÁNÍ A NORMALIZACE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI ZOBRAZOVÁNÍ A NORMALIZACE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI Pravoúhlé rovnoběžné promítání na několik vzájemně kolmých průměten Použití pomocné průmětny Čistě ploché předměty Souměrné součásti Čistě rotační součásti

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektrických strojů a přístrojů KAT 453 TECHNICKÁ DOKUMENTACE (přednášky pro hodiny cvičení) Zobrazování Petr Šňupárek, Martin Marek 1 Co je

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Norma upřesňuje zobrazení rozměrů svarů a rozměrů příprav svarových spojů.

Norma upřesňuje zobrazení rozměrů svarů a rozměrů příprav svarových spojů. Změna normy pro zobrazování svarů na výkresech norma ČSN EN ISO 2553, Svařování a příbuzné procesy zobrazování na výkresech Svarové spoje Ing. Jiří Barták, CSc., WELDING PLZEŇ Táto evropská norma má status

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

Tvorba technická dokumentace

Tvorba technická dokumentace Tvorba technická dokumentace Základy zobrazování na technických výkresech Zobrazování na technických výkresech se provádí dle normy ČSN 01 3121. Promítací metoda - je soubor pravidel, pro dvourozměrné

Více

1. ÚVOD DO TECHNICKÉ DOKUMENTACE. České Budějovice ročník: 2. Katedra fyziky, Oddělení didaktik a technické výchovy zimní.

1. ÚVOD DO TECHNICKÉ DOKUMENTACE. České Budějovice ročník: 2. Katedra fyziky, Oddělení didaktik a technické výchovy zimní. 1. ÚVOD DO TECHNICKÉ DOKUMENTACE Pedagogická fakulta JU České Budějovice ročník: 2. Katedra fyziky, Oddělení didaktik a technické výchovy zimní Učitelství pro ZŠ semestr: Tématický plán Vyučující : Předmět

Více

1.1 VLIVY NA JAKOST SVAROVÉHO SPOJE svařitelnost materiálu, správná konstrukce, tvar svarku, volba přídavného materiálu, kvalifikace svářeče.

1.1 VLIVY NA JAKOST SVAROVÉHO SPOJE svařitelnost materiálu, správná konstrukce, tvar svarku, volba přídavného materiálu, kvalifikace svářeče. 1 SVARY A SVAŘOVANÉ KONSTRUKCE SVAŘOVÁNÍ = pevné nerozebíratelné spojení kovových, případně nekovových materiálů účinkem tepla a tlaku nebo jejich kombinací, s použitím přídavného materiálu. 1.1 VLIVY

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

4) Vztah mezi ČSN, EN a ISO

4) Vztah mezi ČSN, EN a ISO Obsah: VÝZNAM TEK A NORMALIZACE 1. Co je to technické kreslení? 2. Cíle výuky TEK. 3. Druhy platných norem v ČR 4. Vztah mezi ČSN, EN a ISO 5. Druhy technických výkresů 6. Formáty výkresů 7. Povinná výbava

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 3 PŘEVODY

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Tematická oblast ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB I. Autor :

Více

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II - úloha pátá Cíle a předmět páté úlohy budou vč. vysvětlujících poznámek, postupů a příkladů s obrázky popsány ve výkladu k cvičení,

Více

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE 1 ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE REVIZE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE ČSN 73 26 01 kap.vii rok 2013 Urgentní opravy POČET STRAN: 7 V LIBERCI: 21. dubna 2013 VYPRACOVAL: Ing. Jiří Khol ANTA.CT s.r.o.,

Více

ÚVOD... 4 1 ZAKRESLOVÁNÍ STŘECH... 6... 7

ÚVOD... 4 1 ZAKRESLOVÁNÍ STŘECH... 6... 7 1 2 OBSAH ÚVOD... 4 1 ZAKRESLOVÁNÍ STŘECH... 6... 7 1.1 PLOCHÉ STŘECHY 1.2 VAZNICOVÉ KONSTRUKCE STŘECH... 13 Jak nakreslit svislý příčný řez krovem... 16 Jak nakreslit půdorys krovu sedlové střechy...

Více

Normalizace usměrnění lidské činnosti z hlediska hospodárnosti, materiálu, jakosti a vyměnitelnosti výrobků podle určitých zásad.

Normalizace usměrnění lidské činnosti z hlediska hospodárnosti, materiálu, jakosti a vyměnitelnosti výrobků podle určitých zásad. Význam technického kreslení Jedním z předpokladů dobré práce kvalifikovaného dělníka ve výrobě je i znalost technického kreslení. Na práci v technickém kreslení budou kladeny tyto požadavky: 1. Vypěstování

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S Ocelové konstrukce { Jakub Stejskal, 3.S Výhody a nevýhody ocelových konstrukcí Výhody Vysoká pevnost vzhledem ke hmotnosti Průmyslová výroba (přesnost, produktivita, automatizace, odstranění sezónnosti,

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce.

7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce. 7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce. Halové stavby: terminologie, dispoziční řešení (příčný a podélný směr, střešní rovina). Střešní konstrukce: střešní plášť, vaznice (prosté, spojité, kloubové, příhradové,

Více

Formáty výkresů a úprava výkresových listů

Formáty výkresů a úprava výkresových listů Formáty výkresů a úprava výkresových listů Formáty výkresů Rozměry výkresových listů a předtisků pro všechny druhy technických výkresů používaných ve všech oblastech průmyslu a ve stavebnictví předepisuje

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0015 V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol. Ing.

CZ.1.07/1.5.00/34.0015 V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol. Ing. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0015 V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Zobrazování

Více

Co je nového v Advance Steel 2010 OBSAH

Co je nového v Advance Steel 2010 OBSAH OBSAH Kompatibilita s AutoCADem 2010... 5 Vylepšené uživatelské prostředí... 5 Uživatelské prostředí 1: Pás karet Advance Steel... 5 Uživatelské prostředí 2: Dialogové panely vlastností... 6 Výkonnost...

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE I MODUL BO04-M01 USPOŘÁDÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRŮMYSLOVÝCH BUDOV

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE I MODUL BO04-M01 USPOŘÁDÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRŮMYSLOVÝCH BUDOV VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE I MODUL BO04-M01 USPOŘÁDÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRŮMYSLOVÝCH BUDOV STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Kovové

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Metodika Výkresová dokumentace UK

Metodika Výkresová dokumentace UK Metodika Výkresová dokumentace UK Verze: 20110418 Obsah 1. Úvod 2. Popis realizace dle úrovně podkladů 3. Vzorové výkresy 3.1. Vzorový výkres podlaží, sklep 3.2. Vzorový výkres půdy 3.3. Vzorový výkres

Více

PROGRAM RP53. Kreslení příčných řezů. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014

PROGRAM RP53. Kreslení příčných řezů. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014 ROADPAC 14 RP53 PROGRAM RP53 Příručka uživatele Revize 05. 05. 2014 Pragoprojekt a.s. 1986-2014 PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 RP53 1. Úvod Program RP53 je součástí systému ROADPAC. Použije

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ NORMY A TECHNICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Postup 1 Půdorys. Zvolíme prostor nutné pro schodiště jak v půdorysu tak i v řezu

Postup 1 Půdorys. Zvolíme prostor nutné pro schodiště jak v půdorysu tak i v řezu Návrh schodiště Postup 1 Půdorys Zvolíme prostor nutné pro schodiště jak v půdorysu tak i v řezu Zvolený prostor Zvolený prostor Postup 1 Půdorys 2 Zvolený prostor Postup 1a Řez Z řezu určíme konstrukční

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

Č SN EN ISO 9001:2001

Č SN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2001 Charakteristika společnosti NOVING byl založen na půdě zaniklého Výzkumu ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 1990 a navázal na tradici uvedeného ústavu a mostárny Frýdek-Místek. NOVING

Více

Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově. vnější úpravy budov. Stavba hangáru

Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově. vnější úpravy budov. Stavba hangáru vnější úpravy budov text: František Švejda foto: archiv EXCON, a.s. Ocelová konstrukce včetně střešního pláště byla smontována na zemi Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově Ing.

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: 18_zakreslování dveřních otvorů Téma: Zakreslování dveřních

Více

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s.

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. ředitelství Zvláštních obnovovacích závodů MD ČR - Praha www.soz.cz Konstrukce železničního mostu ŽM-16, zásady montáže a plánování stavby dle hrubých norem Cíl podat základní

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ V Úžlabině 320, Praha 10 Sbírka úloh z technického kreslení pracovní listy I. Praha 2011 Ing. Gabriela Uhlíková Sbírka úloh z technického kreslení Tato sbírka

Více

IDEA StatiCa novinky

IDEA StatiCa novinky strana 1/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa novinky verze 5 strana 2/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa... 3 Natočení podpor... 3 Pružné podpory... 3 Únava a mimořádné návrhové situace... 4 Změny a

Více

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce ZED VZNICOVÉ SYSTÉMY Z a C - profily pro sekundární ocelové konstrukce Návrhové tabulky podle ČSN EN voestalpine PROFILFORM s.r.o. www.voestalpine.com/profilform-cz Konstrukční systémy METSEC jméno, kterému

Více

Technické kreslení. David Zeman. Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

Technické kreslení. David Zeman. Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace P R A C O V N Í S E Š I T Technické kreslení David Zeman Vydáno v rámci projektu MULTICHANCE systém pro podporu dalšího

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy 5 Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy Trojúhelník: Trojúhelník je definován jako průnik tří polorovin. Pojmy: ABC - vrcholy trojúhelníku abc - strany trojúhelníku ( a+b>c,

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 29 VKLÁDÁNÍ PRVKŮ Z TDS TECHNIK]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 29 VKLÁDÁNÍ PRVKŮ Z TDS TECHNIK] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 29 VKLÁDÁNÍ PRVKŮ Z TDS TECHNIK] 1 CÍL KAPITOLY Účelem tohoto dokumentu je naučit uživatele používat konstrukční prvky ze strojírenské

Více

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel IDEA Corbel 5 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel Obsah 1.1 Požadavky programu... 3 1.2 Pokyny k instalaci programu... 3 2 Základní pojmy... 4 3 Ovládání...

Více

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ Funkční řešení ZÁKLADOVÉ KALICHY A PATKY Použití a konstrukce: - Založení železobetonových sloupů skeletů, ale případně i ocelových sloupů - Založení a kotvení libovolných

Více

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení 1. Předpisy pro projektování a výstavbu Veškerá činnost probíhající v rámci územního řízení musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy,

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005 Strana: 1/8 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované prostorové příhradové výztuže výrobce FERT a.s. Soběslav.

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

23. česká a slovenská medzinárodná konferencia Oceľové konštrukcie a mosty 2012 Podbanské, Slovensko, 26. - 28. september

23. česká a slovenská medzinárodná konferencia Oceľové konštrukcie a mosty 2012 Podbanské, Slovensko, 26. - 28. september Kategória: Mosty, veže, stožiare Priemyselné a technologické konštrukcie x Občianske a športové stavby Stavba konštrukcia: Názov: Zimní stadion Chomutov, zastřešení Lokalita: Chomutov Dátum dokončenia

Více

SAZKA ARENA Ocelová konstrukce zastřešení

SAZKA ARENA Ocelová konstrukce zastřešení SAZKA ARENA Ocelová konstrukce zastřešení 1 Cena Inženýrské komory 2004 Popis projektu Víceúčelová Aréna Sazka byla dokončena k datu konání Mistrovství světa v ledním hokeji v Praze v dubnu 2004. Kromě

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29 Úvod 9 Kapitola 1 11 Orientace v prostředí programu SolidWorks 11 Pruh nabídky 12 Nabídka Možnosti 14 Nápověda 14 Podokno úloh 15 Zdroje SolidWorks 15 Knihovna návrhů 15 Průzkumník souborů 16 Paleta pohledů

Více

OCELOVÉ PODLAHY NA NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH ŽELEZNIČNÍCH MOSTŮ

OCELOVÉ PODLAHY NA NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH ŽELEZNIČNÍCH MOSTŮ MDT 624. 21. 095:625. 1 OBOROVA NORMA Schválena 28. 4. 1976 Federální ministerstvo dopravy OCELOVÉ PODLAHY NA NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH ŽELEZNIČNÍCH MOSTŮ TNŽ 73 6260 Tato norma platí pro projektování ocelových

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

Tvorba rozpočtu profese elektroinstalatér

Tvorba rozpočtu profese elektroinstalatér Tvorba rozpočtu profese elektroinstalatér Sestavení rozpočtu spočívá v tom, že se konstrukce popsaná projektem rozdělí na části s určitými technickými vlastnostmi, nebo s určitým způsobem provedení. Tyto

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

Advance Steel 2011 / SP1

Advance Steel 2011 / SP1 Advance Steel 2011 / SP1 Tento dokument popisuje vylepšení Service Pack 1 pro Advance Steel 2011. Advance Steel 2011 SP1 je kompatibilní s AutoCAD 2012! VÝPISY [635], [3925], [3926], [4265] V rozložených

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_28-10 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice

Více

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403.

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0773d KONTROLNÍ OTVORY Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2 Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny

Více

2. Technická normalizace

2. Technická normalizace Kapitola 2 Technická normalizace 2. Technická normalizace Při výrobě složitých výrobků se žádný výrobce neobejde bez spolupráce s řadou jiných dodavatelů. Prakticky není možné, aby např. jednotlivé díly

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8250 1. vydání Odsouhlasení normy

Více

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR.

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Ing. P.Port, TQ WELD Praha Úvod Současné období (tj. roky 2009-14) je v oboru stavebních ocelových

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Výkresová dokumentace

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více