Příručka Integrovaného systému (IS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka Integrovaného systému (IS)"

Transkript

1 Příručka Integrovaného systému (IS) Rozdělovník: 1 x Originál, 1 x Pracovní výtisk Datum : 1. dubna 2011 Příručka kvality je duševním vlastnictvím TAMTAM MEDIA CZ s.r.o. Vytváření dalších výtisků a jejich rozšiřování bez souhlasu QM není povoleno. Zpracovali : QM Uvolnil pro IS: QM Schválil: Jednatel

2 Záznam o seznámení s dokumentem a jeho změnou Datum Jméno (hůlkově), podpis: Změna 1 Změna 2 Změna 3 Změna 4 Změna 5 Záznam o změnách v dokumentu Datum Č. stránky Č. a způsob změny Zaznamenal 2

3 Kapitola Politika IS TAMTAM MEDIA CZ je dynamickou společností s dlouholetou praxí v oblasti profesionálních video technologií, technologií tradičního a digitálního filmu, broadcastu, postprodukce, digitálních kompresních a distribučních technologií, streamingu, vzdělávání a podpory marketingových aktivit. Všem svým klientům nabízíme široké portfolio produktů a vysokou profesionální úroveň při řešení všech projektů. Základní vizí společnosti TAMTAM MEDIA CZ je vybudování trvalých, partnerských a korektních obchodních vztahů se všemi svými klienty a komplexní systémové řešení jejich požadavků. Takový přístup zohledňuje v maximální míře potřeby klientů a znamená vytváření přidané hodnoty a zákaznických výhod v každé fázi obchodního procesu. Vše, co děláme, je podloženo zkušenostmi, kompetencí a hlubokou znalostí nabízených řešení. Klientům garantuje nejvyšší úroveň podpory a servisu. Naši pracovníci mají vysoký odborný kredit a aktivně spolupracují na projektech technických vysokých škol při vývoji a aplikaci nových technologií. Jsme partnerem pro širokou škálu klientů: celostátní i lokální televizní stanice, produkční a postprodukční studia, filmové produkce a postprodukce, nahrávací a dabingová studia, státní správu a samosprávu, zdravotnictví, korporátní zákazníky, telekomunikační společnosti, operátory digitálních TV sítí, reklamní společnosti apod. Projektujeme a realizujeme audiovizuální systémy, nabízíme profesionální řešení v oblasti audio a video systémů. Poskytujeme nadstandardní technickou podporu zákazníků, záruční i pozáruční servis, projektování, odborné konzultace a školení. Nabízíme údržbu technologických celků, profylaxi, vzdálenou správu a diagnostiku, a to jak individuálně, tak na základě dlouhodobých servisních kontraktů. Zavazujeme se k neustálému zlepšování integrovaného systému a dodržování jeho požadavků a všech zákonných a dalších požadavků. Zavazujeme se k neustálému zlepšování životního prostředí a prevenci znečištění, k souladu s právními a jinými předpisy a požadavky v oblasti životního prostředí. Uvědomujeme si, že naše činnost a naše produkty a služby mají dopad na životní prostředí. Chceme proto využít našeho Integrovaného systému pro monitorování dopadů této činnosti a neustále zlepšování svého environmetálního profilu. Velký prostor v této oblasti vidíme u našich produktů a zejména v možnosti snižování jejich energetické náročnosti. Kvalita našich produktů a služeb je v technických parametrech, spolehlivosti provozu a nízkých nákladech provozu. 3

4 Kapitola Mapa procesů Pořadí Proces Vazby Obsahuje MANAGEMENT PROCESU organizování a řízení firmy, 1 SYSTÉMU KVALITY A vymezení odpovědnosti a FIRMY pravomoci, organizační řád, jmenování,zápisy z porad vedení OBCHODNÍ A proces od přijetí poptávky po 2 MARKETINGOVÝ PROCES akceptaci objednávky, resp. podpis smlouvy, marketingové mapování požadavků a očekávání zákazníka 3 NÁVRH A VÝVOJ, Vývoj nových produktů 4 VÝROBA (realizace) vlastní výroba, plánování výroby 5 KONTROLY, MĚŘENÍ A předepsané prováděné kontroly ZKOUŠENÍ (vstupní, mezioperační,výstupní), 6 MĚŘIDLA A JEJICH ŘÍZENÍ 4-5 není (METROLOGICKÝ ŘÁD) 7 IDENTIFIKACE A identifikace zakázek, pracovníků SLEDOVATELNOST 8 OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A řízení problémových situací, PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ které se opakovaně ve společnosti vyskytly nebo řízení závažných firemních problémů, které nastaly nebo by nastat mohly 9 INTERNÍ AUDITY interní ověřování funkčnosti IS firemními auditory 4

5 Kapitola 0. Pořadí PROCES VAZBY OBSAHUJE 10 NAKUPOVÁNÍ řízení nakupování společnosti 11 ŘÍZENÍ ZDROJŮ plánování a řízení výcviku pracovníků, informačních a finančních zdrojů společnosti 12 ŘÍZENÍ DOKUMENTACE dokumentování, SPOLEČNOSTI záznamy, externí dokumentace 13 SKLADOVÁNÍ,MANIPULACE, skladování se v neprovádí Ochrana produktu 14 NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ zahrnuje aktivity uvedené v kap. 4 Proces Řízení 1. Servisní činnosti Přímý dozor, protokol/zápis v deníku 2. Nákup softwarových produktů Dozorované funkční odzkoušení 3. Nákup telekomunikačních a vysílacích služeb Monitoring kvality služeb Podtržené procesy jsou hlavními procesy managementu IS společnosti. 5

6 Kapitola 0. 3.Efektivní fungování managementu kvality Efektivní fungování managementu IS je zajišťováno v několika rovinách. 1. Provádění interních auditů, jejichž provádění je konkrétně stanoveno směrnicí S 7 Interní audity. 2. Provádí QM v rámci přípravy zprávy o stavu IS, který předkládá vedení společnosti a který hodnotí plnění cílů a stav procesů. 3. V rámci řízení dokumentu S 2 Řízení dokumentů a záznamů, kdy každý zaměstnanec firmy může při jakékoli změně, možnosti změny nebo fungování, navrhnout změnu tohoto procesu, která povede ke změně, zvýšení efektivnosti a ke zlepšení. Vedení společnosti provádí jednou ročně přezkoumání stavu IS na základě zprávy QM, provádí hodnocení efektivnosti a účinnosti IS, uvolňuje zdroje a inicializuje kroky ke zlepšení IS. Dokumentace IS společnosti je tvořena těmito typy dokumentů: - Příručka kvality PK - Směrnice S - Rozhodnutí R - Pracovní instrukce PI a další prováděcí předpisy IS ve společnosti je vytvořen, dokumentován, uplatněn a udržován pro tuto oblast činností: Návrh a realizace klientských řešení interaktivních audiovizuálních instalací. Konzultační činnost při přípravě a realizaci projektů státní správy v oblastech kultury a vzdělávání. Systémová integrace AV technologií 4. Popis procesů a jejich spolupůsobení Obchodní a marketingový proces je popisem činností, které vedou k mapování trhu a potřeb zákazníka a konečném důsledku k uzavření obchodu. Management je proces, který sjednocuje všechny akty komunikace řízení a rozhodování v rámci firmy. Výroba je proces vlastního plnění požadavku zákazníka. Tyto procesy, s výjimkou managementu, jsou hlavními procesy ve firmě a navzájem se ovlivňují. Všechny zbylé procesy jsou pomocné a slouží jako podpora hlavních procesů. Vztahy spolupůsobení jsou znázorněny v mapě procesů.vstupem do obchodního procesu je poptávka zákazníka, výstupem pak potvrzená objednávka, respektive parafovaná smlouva. Vstupem do procesu výroba je potvrzená objednávka, eventuelně. smlouva, výstupem předávací protokol. 6

7 5.Analýza údajů Ve společnosti jsou analyzovány následující údaje a jsou sledovány kvartálně. : Proces Měřený parametr Za parametr odpovídá Četnost hodnocení Obchodní a Obrat Jednatelé Ročně marketingový proces Úspěšnost nabídek Jednatelé Ročně Zisk na jednotlivý obchodní Jednatelé Ročně případ Úspěšnost nabídek Jednatelé Ročně Výrobní proces Dodržení sjednaných termínů Jednatelé Ročně Nakupování Počet neshod Jednatelé Ročně Počet servisních zásahů Jednatelé Ročně Počet reklamací Jednatelé Ročně Hodnocení dodavatelů vývoj Jednatelé Ročně hodnocení Počet reklamací k dodavatelům Jednatelé Ročně Interní audity Počet neshod Jednatelé Ročně Jednatelé Ročně ON/OP Počet a závažnost Jednatelé Ročně Výcvik Efektivnost a včasnost poskytnutého výcviku Jednatelé Ročně 7

8 Kapitola 1. Odpovědnost vedení Článek 1. Účel Účelem této kapitoly je popsat nebo specifikovat odkazy na plnění požadavků IS. Článek 2. Oblast platnosti Tato kapitola platí pro celou společnost. Článek 3. Odpovědnosti Odpovědnosti jsou specifikovány v článku č. 4 a souvisejících dokumentech. Článek 4. Způsob zabezpečení Jednou za rok jsou zaměstnanci firmy seznámeni na poradách jednotlivých útvarů se stavem fungování IS, cílech společnosti, záměrech vedení společnosti a uvažovaných změnách. Rozhodnutím R byl jmenován manažer IS (QM). V rámci tohoto setkání jsou specifikovány a diskutovány charakteristiky zákaznického trhu, je prezentována zpráva představitele managementu a její hodnocení vedením společnosti, součástí této zprávy je : 1. stav ON a OP 2. výsledky interních auditů 3. výsledky fungování jednotlivých procesů, stav reklamací a hodnocení spokojenosti zákazníků 4. aktuálnost politiky kvality a životního prostředí a plnění cílů IS 5. plnění závěrů minulého hodnocení 6. návrhy na změny a zlepšení 7. komunikaci a zpětné vazbě se zainteresovanými stranami v oblasti ISŘ 8. změněné okolnosti, včetně vývoje požadavků právních a jiných předpisů, hodnocení souladu 9. Environmentální profil Hodnocení této zprávy vedením společnosti zahrnuje rozhodnutí a opatření vztahující se k : zlepšování efektivnosti systému managementu kvality, zlepšování produktu ve vztahu k požadavkům zákazníka k potřebám zdrojů IS 8

9 Kapitola 1. Odpovědnost vedení Politika IS byla vyhlášena jako R, a je každoročně při zkoumání IS analyzována z hlediska její aktuálnosti. Cíle IS jsou vyhlašovány pro každé konkrétní období a hodnocení plnění cílů je součástí zprávy QM. Při vyhlašování cílů je důsledně ověřována aktuálnost politiky IS a její provázání s novými cíli. V rámci každoročního přezkoumání zvažuje vedení společnosti všechny potřebné zdroje a rozhoduje o jejich uvolnění. Plánování zdrojů probíhá ve vedení společnosti v rámci jednotlivých kalendářních let a je průběžně aktualizováno v závislosti na požadavcích aktuálních úkolů ( např. při zadání nových zakázek a jejich financování. Odpovědnosti a pravomoci ve společnosti jsou vymezeny v Organizačním řádu S 1, a v textu S 1 jsou detailně popsány odpovědnosti a pravomoci jednotlivých útvarů. Detailní pravomoci a odpovědnosti a komunikace mezi těmito útvary a jednotlivými pracovníky jsou specifikovány v jednotlivých dokumentovaných postupech. Dokumentované postupy IS společnosti jsou opakovaně používaným plánem. Ve směrnici S2 Řízení dokumentů a záznamů je popsán postup řízení dokumentů, záznamů, dat v počítačích, technické dokumentace,včetně externích a záznamů. Dokumentace IS zahrnuje následující vrstvy : - Příručka kvality PK - Směrnice S - Rozhodnutí R -Pracovní instrukce PI a další prováděcí předpisy Řízení všech těchto úrovní je jednotné. Ve směrnici je popsán postup jejich řízení, včetně změnového tak, aby byla zajištěna jejich aktuálnost ve společnosti, archivace neplatných dokumentů a jsou vedeny jejich seznamy. V této směrnici je dále uveden postup na řízení záznamů ve společnosti. Aktuální seznam dokumentace IS a záznamů je k dispozici u QM. V této směrnici je dále popsán postup řízení dat v PC a jejich zálohování. Dále tato směrnice obsahuje postup řízení externích dokumentů : Jedná se o : Normy Zákony a vyhlášky Technická dokumentace Dokumentace zákazníka Společnost je pravidelně informována o jejich změnách a je udržován jejich aktuální seznam. Požadavky, vycházející z této dokumentace jsou promítnuty do IS a tato dokumentace je k dispozici všem pracovníkům společnosti. QM sleduje jednou za měsíc aktuální právní dokumenty v oblasti životního prostředí na V případě, že vychází předpis, který se týká společnosti, zapíše jej do seznamu externí dokumentace pro životní prostředí a promítne požadavky do interní dokumentace a postupů společnosti. Vedení společnosti 1x ročně přezkoumá IS a to na základě zprávy QM. Vedení ve svém přezkoumání hodnotí vhodnost a přiměřenost IS, tj. ověřuje zdali specifikované postupy odpovídají reálným procesům ve společnosti, posuzuje stav opatření k nápravě a preventivních opatření, stav prováděných interních auditů, aktuálnost politiky, plnění cílů, stav hodnocení spokojenosti zákazníka, stav fungování jednotlivých procesů, plnění z minulých přezkoumání a změny a návrhy na zlepšení. 9

10 Hodnocení fungování IS dokumentuje vedení do zápisu z porady vedení. Tento zápis shrnuje potřeby zdrojů, charakteristiky požadavků zákazníka a navrhované změny a zlepšování IS, hodnocení efektivnosti a účinnosti IS. Zároveň je součástí zprávy QM a následného hodnocení této zprávy hodnocení aktuálnosti dokumentace a souladu. Při něm vedení společnosti prověřuje, zda dokumentace a praxe IS odpovídá všem legislativním požadavkům a požadavkům předmětných norem, zda byla důkladně prostudována a následně všechna její ustanovení promítnuta do dokumentace a praxe IS. Vedení hodnotí plnění jednotlivých požadavků vůči společnosti a plnění požadavků vůči jednotlivým dodavatelům. V samostatném dokumentu je popsáno řízení registru Aspektů a dopadů, pravidelná půlroční aktualizace tohoto registru a dále řízení a záznamy komunikace s externími stranami. Jsou stanoveny postupy pro nakládání s odpady a chemickými látkami a přípravky/směsmi. Článek 5. Související předpisy R1 R2 R 3 S 1 S 2 S 3 S 10 S 11 Jmenování představitele pro IS Politika IS Vyhlášení cílů a programů pro IS pro rok 200X Organizační řád Řízení dokumentů a údajů Obchodní a marketingový proces Odpady a chemické látky Komunikace, řízení aspektů a dopadů 10

11 Kapitola 2 Management zdrojů Článek 1. Účel Účelem této kapitoly je popsat nebo specifikovat odkazy na plnění požadavků IS. Článek 2. Oblast platnosti Tato kapitola platí pro celou společnost. Článek 3. Odpovědnosti Odpovědnosti jsou uvedeny ve článku 4. a souvisejících předpisech. Společnost specifikuje a uvolňuje potřebné zdroje pro systém kvality a to : Lidské zdroje, zvyšování odborné způsobilosti prostřednictvím plánovaného výcviku všech zaměstnanců a hodnocení efektivnosti poskytnutého výcviku. Detailní postup je uveden ve směrnici S 5 Výcvik. V rámci tohoto postupu je definována tvorba plánu výcviku na jeden kalendářní rok. V tomto plánu jsou promítnuta všechna školení, odborné výcviky, školy, a povinné vzdělávání, které je tvořeno na základě porovnání reálných záznamů zaměstnanců do osobních karet s kvalifikačními požadavky. Kvalifikační požadavky na jednotlivé funkce ve společnosti stanovuje vedení společnosti. V plánu výcviku je zaznamenáno hodnocení efektivnosti poskytnutého výcviku hodnocení znalostí nadřízeným pracovníkem nebo příslušným certifikátem. Doklady o absolvovaném školení jsou uchovány u osobních karet. Informační zdroje jsou zabezpečovány prostřednictvím komunikace v rámci společnosti, v jednotlivých dokumentovaných postupech a vymezení odpovědností a pravomocí při předávání informací. Dalším nástrojem pro vnitrofiremní komunikaci jsou porady společnosti, operativní schůzky a předávání informací během běžného pracovního režimu. Finanční zdroje jsou plánovány a uvolňovány v rámci vedení společnosti. Základem finančního plánování je nákladová struktura minulých období a plánovaný obrat na příslušný kalendářní rok. Hmotné zdroje, zařízení je evidováno a udržováno.rozvoj tohoto zařízení je plánován v souladu s dokumentovanými postupy a procesy a cíli IS. Elektrorevize jsou periodicky prováděny u za jejich platnost odpovídá jednatel společnosti. Pracovní prostředí společnosti se nachází v 1 základní lokalitě. Prostředí vybavení a pracovní podmínky plánují a realizují jednatelé. Pracovníci jsou vybaveni ochrannými pracovními pomůckami. BOZP je v souladu se zákonnými požadavky, pracovníci společnosti jsou řádně proškoleni, existuje příslušná dokumentace, řešící tuto problematiku. Článek 5. Související předpisy S 5 Výcvik 11

12 Kapitola 3 Realizace produktu Článek 1. Účel Účelem této kapitoly je popsat nebo specifikovat odkazy na plnění požadavků IS. Článek 2. Oblast platnosti Tato kapitola platí pro celou společnost. Článek 3. Odpovědnosti Odpovědnosti jsou uvedeny ve článku 4. a souvisejících předpisech. Článek 4. Způsob zabezpečení Ve společnosti se nevyskytují zvláštní procesy, všechny identifikované procesy a jejich výstupy jsou parametrizovány a tyto parametry jsou měřitelné. Plánování zakázek Plánování zakázek provádí jednatelé. Určují jednotlivé pracovníky a vybavení, rozhodují o postupu nakupování. Jednatelé určují a schvalují harmonogram. Určování požadavků a jejich přezkoumání. Tento proces je popsán v S 03 Obchodní a marketingový proces. Návrh a vývoj Ve společnosti jsou vyvíjena zákaznická řešení produktů a tvorba projektových záměrů dle vypsaných nabídek. Zadání produktu je specifikováno ve smlouvě se zákazníkem ev. v další související specifikaci. Identifikace evidence vývojových řešení je vedena v evidenci a zálohována na CD/DVD s pořadovým číslem verze vyvíjeného produktu. Verifikací produktu je otestování funkci vzhledem k zadání. Verifikace projektových záměrů probíhá kontrolou příslušného jednatele. Validací produktu je závěrečné funkční odzkoušení, záznamem je protokol o provedené zkoušce. Validací projektového záměru je jeho přijetí vypisovatelem grantu. Nakupování Proces nakupování je popsán ve směrnici S Nakupování. Řízení zakázky, Identifikace a sledovatelnost, majetek zákazníka Řízení zakázek je detailně popsáno ve směrnicích S 4 Realizační proces. Článek 5. Související předpisy S 2 Řízení dokumentů a údajů S 3 Obchodní a marketingový proces S 4 Realizační proces 12

13 Kapitola 4 Měření, analýza a zlepšování Článek 1. Účel Účelem této kapitoly je popsat nebo specifikovat odkazy na plnění požadavků IS. Článek 2. Oblast platnosti Tato kapitola platí pro celou společnost. Článek 3. Odpovědnosti Odpovědnosti jsou uvedeny ve článku 4. a souvisejících předpisech. Článek 4. Způsob zabezpečení Monitoring informací týkajících se zákazníka je popsán v S 3 Obchodní a marketingový proces. Interní audity jsou popsány ve směrnici S 7 Interní audity. Je zde popsán postup ročního plánování provádění interních auditů tak, aby pokryly celý IS. Ke každému internímu auditu je vypracován program a po jeho provedení Protokol, který shrnuje výsledky tohoto programu. Interní auditoři společnosti jsou proškoleni a jejich zařazení na provedení konkrétního interního auditu je prováděno tak, aby byla zajištěna jejich nezávislost na auditované oblasti. Řízení měřících a monitorovacích zařízení je uvedeno ve směrnici S 9 Metrologie. Monitorování a měření procesů a řízení neshodného výrobku je specifikováno v S 4 Realizační proces. Kontroly jsou vstupní, mezioperační a výstupní. Jsou určeny odpovědné osoby za řízení neshody, je předepsán postup pro jejich vypořádání a záznam. Analyzované údaje jsou uvedeny v kapitole 0 a dalších dokumentovaných postupech. Opatření k nápravě a preventivní opatření jsou popsána v S 6. Tento postup zavádí Záznam Opatření k nápravě a Preventivní opatření. To vystavuje příslušný vedoucí. Smyslem tohoto záznamu je řešení opakujících se a závažných problémů, které se ve společnosti vyskytují nebo by se vyskytovat mohli, a jejich dokumentování. QM udržuje aktuální seznam všech Opatření k nápravě a Preventivních opatření, včetně statusu jejich stavu. Proces zlepšování probíhá v několika následujících rovinách : Prováděním interních auditů ve společnosti, jejich smyslem je nejen odhalení, zaznamenání, posouzení aktuálnosti dokumentace a řešení neshod v rámci IS, ale i možnost předložit a prezentovat jakýkoliv námět na změnu či zlepšení IS, kterýmkoliv pracovníkem firmy. Tvorbou a plněním cílů kvality Řešením Opatření k nápravě a preventivním opatřením 13

14 Pravidelným přezkoumáváním IS, který zahrnuje mimo jiné všechny návrhy na změny a zlepšení procesů IS a produktů společnosti Postupem stanoveným v směrnici S 02, které předepisuje povinnost QM v pravidelných intervalech přezkoumávat vhodnost a účinnost IS a umožňuje pracovníkům kdykoliv předložit návrhy na změny a zlepšení Zlepšování, které se děje na základě běžných pracovních postupů, je diskutováno na poradách, jsou ukládány jednotlivé úkoly a ověřováno jejich plnění Článek 5. Související předpisy S 3 S 6 S 2 S 4 Obchodní a marketingový proces Opatření k nápravě a prevenci Řízení dokumentů a záznamů Realizační proces S 7 Interní audity S 8 Metrologie V dokumentovaných postupech, které nebyly ke dni vydání této příručky znovu platně vydány se nahrazuje výraz kvalita termínem integrovaný systém IS. 14

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: 5.9.2011 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

EKOS PRAHA, a.s. EKOS PRAHA, a.s. STAVEBNÍ SPOLEČNOST. Příručka kvality. Výtisk č. : 1 Vydání č. 5 Datum : 1.7. 2010

EKOS PRAHA, a.s. EKOS PRAHA, a.s. STAVEBNÍ SPOLEČNOST. Příručka kvality. Výtisk č. : 1 Vydání č. 5 Datum : 1.7. 2010 Příručka kvality Výtisk č. : 1 Vydání č. 5 Datum : 1.7. 2010 Příručka kvality je duševním vlastnictvím firmy EKOS PRAHA,a.s..Vytváření dalších výtisků a jejich rozšiřování bez souhlasu představitele pro

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO 1 z 28 Místo uložení QM Martin Matoušek FO 198 00 Praha 9 - Kyje Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO IČO: 62886088 DIČ: CZ6011250124 Fax. : 281867387 Tel. : 603864395 e-mail : martin.matousekccb@email.cz

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Příručka Integrovaného systému řízení

Příručka Integrovaného systému řízení Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01 Město Hranice QS 42-01 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 37 Hranice, IČ: 00301311 QS 42-01 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval: JUDr. Dana Hlavinková MK Podpis - datum:

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009

PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009 1/32 Řízený dokument Výtisk č. 01 PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009 2/32 AKTUÁLNÍ PŘEHLED VYDÁNÍ A ZMĚN Kapitola. Název Vydání Změna Datum změny Oprava chyb PJ 05 Z1 25..2005 2.4 Oprava Organizační

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. IČ: 634 95 554

KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. IČ: 634 95 554 IČ: 634 95 554 Brno, Křiţíkova 68a, okres Brno-město, PSČ 660 90, ČESKÁ REPUBLIKA P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y 2. VYDÁNÍ REVIZE č. 0 Tento dokumentovaný postup je výhradním duševním vlastnictvím společnosti

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk

společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk Stránka 1 z 31 společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk Zpracoval: Ing. Roman Kubíček Přezkoumal: ----------- Schválil: Jiří Vénos Verze: 1.0 Platnost od: 1.5.2011 Nahrazuje: Příručku jakosti,

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2.

Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 List číslo: 1/36 Druh dokumentu: Směrnice Identifikační označení: Výtisk číslo: 1 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu a její

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

Výtisk č.: 1 Vydání č.:1 PŘÍRUČKA KVALITY. Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum:

Výtisk č.: 1 Vydání č.:1 PŘÍRUČKA KVALITY. Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum: Zpracoval Schválil Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum: Dokument č.: I Strana 1 (celkem 39) Platnost od 1.6.2009 Tento postup je v souladu se zákonnými požadavky a předpisy. Dokument č.: I Strana

Více

I N T E G R O V A N Á P Ř Í R U Č K A IP 2010

I N T E G R O V A N Á P Ř Í R U Č K A IP 2010 STAVEKO, s.r.o. Sokolovská č.p. 5, 686 0 Uherské Hradiště - Mařatice Zápis u KS v Brně, oddíl C, vložka 564 I N T E G R O V A N Á P Ř Í R U Č K A ČSN EN ISO 900:2009&ČSN EN ISO 400:2005& ČSN OHSAS 800:2008

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE CERTIFIKAČNÍHO PROCESU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE CERTIFIKAČNÍHO PROCESU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č. 3016 strana 1 z 10 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CETIFIKAČNÍHO POCESU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. akreditovaný certifikační orgán

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 3. zasedání zastupitelstva města dne 28. 3. 2013 Bod pořadu jednání: Věc: Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne

Více

IDOP Olomouc, akciová společnost Číslo revize: 3

IDOP Olomouc, akciová společnost Číslo revize: 3 Identifikace: SM 42-01 Strana číslo: 2 0. Obsah 0. Obsah... 2 1. Úvod... 5 1.1. Identifikace organizace... 5 1.2. Předmět činnosti... 5 2. Řízení příručky kvality ISŘ... 5 2.1. Účel příručky kvality ISŘ...

Více

DIAGNOSTICKÁ A ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ

DIAGNOSTICKÁ A ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ DIAGNOSTICKÁ A ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ Solartec MED s. r. o., Televizní 2618, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, www.solartec.eu www.pvtest.cz, e-mail: pvtest@solartec.eu, tel.:+420 575 750

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008

PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008 Úřad městské části Praha 10 list č. 1/27 vydání: 3 Dokumentace QMS Městská část Praha 10 QS 42-01 PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008 FUNKCE JMÉNO DATUM PODPIS zpracoval manager jakosti Ing. Vratislav Osička

Více

ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001 : 2001

ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001 : 2001 Příloha č. 3 Družstevní školy SČMSD Výtisk číslo: 1 List číslo: 1 / 11 Druh dokumentu: PROVÁDĚCÍ PROJEKT QMS Identifikační označení: Příkaz jednatele družstevní škol SČMSD ze dne 2006 ZAVEDENÍ SYSTÉMU

Více

Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing

Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné Okresní hospodářské komora

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Příručka kvality ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř Číslo: QM-17-055-2013

Příručka kvality ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř Číslo: QM-17-055-2013 Číslo: QM-17-055-2013 Společnost: ReguCon s.r.o Autor: Mgr. Martin Hrnčíř Schválil: Pavel Pospíšil Vydáno: 20.2. 2013 Verze: a 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Související dokumentace...4 3.1 Externí dokumenty...4

Více

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace 1. Účel Tato směrnice stanovuje závazná pravidla pro tvorbu řízené dokumentace systému kvality. Vymezuje pravomoci a odpovědnosti pracovníků zajišťujících

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

INTEGROVANÁ PŘÍRUČKA QMS A EMS

INTEGROVANÁ PŘÍRUČKA QMS A EMS Strana 1 (celkem 26) ŘÍZENÝ DOKUMENT INTEGROVANÁ PŘÍRUČKA QMS A EMS podle ČSN EN ISO 9001:2008 a podle ČSN EN ISO 14001:2004 společnosti ATONA s. r. o. Poříčí 44 č.p 2428, 678 01 Blansko Datum vydání:

Více

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry 3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN Při práci auditora systémů managementu

Více

výrobní organizace na certifikaci SJ podle ISO 9001/2001 procesním způsobem

výrobní organizace na certifikaci SJ podle ISO 9001/2001 procesním způsobem Podnět ke specifické přípravě výrobní organizace na certifikaci SJ podle ISO 9001/2001 procesním způsobem Ing. František Živna, CSc., Praha 1 Úvod Příspěvek navrhuje specifický způsob přípravy výrobní

Více

Příručka kvality. MEDESA s.r.o. Kalibrační laboratoře Voděradská 2552/16 251 01 Říčany. Manažer kvality Veronika Jirsová

Příručka kvality. MEDESA s.r.o. Kalibrační laboratoře Voděradská 2552/16 251 01 Říčany. Manažer kvality Veronika Jirsová Příručka kvality MEDESA s.r.o. Kalibrační laboratoře Voděradská 2552/16 251 01 Říčany Název dokumentu: QM.KL 01 Příručka kvality Zpracoval, dne, podpis: Jiří Jirsa, 28.4.2014 Přezkoumal, dne, podpis: Schválil,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

PŘÍRUČKA KVALITY PŘÍRUČKA KVALITY. FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. Datum počátku platnosti: 1.7.2011. Schválil:

PŘÍRUČKA KVALITY PŘÍRUČKA KVALITY. FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. Datum počátku platnosti: 1.7.2011. Schválil: 1 z 3 PŘÍRUČKA KVALITY FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. Datum počátku platnosti: 1.7.2011 Zpracoval: Číslo výtisku: Ing. Miroslav Kolář Přezkoumal: Ing. Ondřej Tůma, ředitel Schválil: Ing. Ondřej Tůma, ředitel

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné Okresní hospodářské komora Karviná 2010-2013 Shrnutí let 2000-2011 v r. 2000 vydáno

Více

PŘÍRUČKA KVALITY ORGANIZACE PŘÍRUČKA KVALITY

PŘÍRUČKA KVALITY ORGANIZACE PŘÍRUČKA KVALITY Kubíkova 12, 182 00 Praha 8 Tel.: 286 587 763 až 4, Fax: 286 580 668 E-mail: greif-akustika@greif.cz, www.greif.cz : revize: 1.0 ORGANIZACE závaznost dokumentu: ZÁVAZNÉ Výtisky předané třetím osobám musí

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Tato směrnice stanovuje program (dále

Více

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 Strana: 1 z 39 Zpracoval: Andrea Mutlová, mandrea@centrum.cz, 776 609 201 Datum: 21.1.2011 Podpis: Přezkoumal: Ing. Milan Novotný - A+M Consulting, s.r.o. Datum: 28.1.2011 Podpis: Aktualizace:22.3.2012

Více

Zpráva o průhlednosti 2010 /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/

Zpráva o průhlednosti 2010 /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/ /zpracováno dle 43 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění/ Zprávu o průhlednosti zpracovala a předkládá auditorská společnost: ABC.AUDIT, s. r. o. Erbenova 783/29 703 00 Ostrava Vítkovice

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY

SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY Závěrečný výstup projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadě Plzeňského kraje reg.č. CZ.1.04/4.1.00/42.00012 VIZE Chceme být profesionálním, moderním úřadem, poskytujícím kvalitní

Více

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Město Náchod SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Článek 1 Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

DOTAZNÍK pro analýzu SZK QMS a EMS ČSN EN ISO 9001:2009

DOTAZNÍK pro analýzu SZK QMS a EMS ČSN EN ISO 9001:2009 čl. 4.1 Všeobecné požadavky čl. 4.2 Požadavky normy na dokumentaci DOTAZNÍK pro analýzu SZK QMS a EMS ČSN EN ISO 9001:2009 4. Systém managementu kvality Musí být vytvořen dok. postup pro řízení záznamů

Více

PŘÍRUČKA KVALITY PŘÍRUČKA KVALITY. FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. Datum počátku platnosti: 1.8.2009. Schválil:

PŘÍRUČKA KVALITY PŘÍRUČKA KVALITY. FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. Datum počátku platnosti: 1.8.2009. Schválil: 1 z 53 PŘÍRUČKA KVALITY FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. Datum počátku platnosti: 1.8.2009 Zpracoval: Číslo výtisku: Ing. Miroslav Kolář Přezkoumal: Ing. Roman Šťastný, ředitel Schválil: Ing. Roman Šťastný, ředitel

Více

ISO 9001 a její revize

ISO 9001 a její revize ISO 9001 a její revize Ing. Marcela Bačáková Profil UniConsulting Společnost na trhu od roku 1998, tvořena z odborníků se zkušenostmi a praxí v jednotlivých oblastech Nezávislá společnost nabízející pomoc

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Směrnice ředitele č. / 2011

Směrnice ředitele č. / 2011 ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE PRAHA Ev. č.: / 2011 - ÚVN V Praze dne. července 2011 Výtisk číslo: Počet listů: Přílohy neutajované: / Schvaluji: ředitel Ústřední vojenské nemocnice Praha plukovník prof.

Více

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000 ISO normy 1.roč. nav. MSP ZS 2012/2013 Mgr. Kateřina Járová FVHE VFU Brno Systém jakosti - ISO ISO = International Organization

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit (z lat. auditus, slyšení) znamená úřední přezkoumání a zhodnocení dokumentů, zejména účtů, nezávislou osobou. Účelem je zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o. certifikační orgán pro certifikaci produktů Jílkova 76 615 00 Brno Certifikační orgán

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Základní charakteristiky - zahrnují povinnosti a požadavky, které kvalitu a zdravotní nezávadnost výrobků zajišťují - kvalita (jakost) výrobků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání

Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání CERT Kladno, s.r.o. Ing. Pavel Herink Březen 2012 Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6 PŘÍRUČKA IMS INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU PODLE ČSN EN ISO 9001 IRIS ČSN EN ISO 14001 ČSN OHSAS 18001 ČSN EN 50126 Vydání Autor Schválil Platnost od 1 Miroslav Šmiřák, dipl. tech., ŘJ Ing. Jaromír Šilhánek,

Více

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 P Ř Í R U Č K A J A K O S T I Pro: montáž, opravu a revizi vyhrazených elektrických zařízení montáž, údržbu a servis telekomunikačních zařízení projektovou činnost

Více

PŘÍRUČKA KVALITY. Výtisk č. 1. Záznam o změně dokumentu Číslo Str. Popis změny Datum Schválil

PŘÍRUČKA KVALITY. Výtisk č. 1. Záznam o změně dokumentu Číslo Str. Popis změny Datum Schválil ASPA, a.s. Příručka kvality Strana 1 (celkem 14) PŘÍRUČKA KVALITY Verze č. 3 Platnost od: 1. 12. 2009 Zpracoval: Schválil: Výtisk č. 1 Záznam o změně dokumentu Číslo Str. Popis změny Datum Schválil Veškeré

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

Audity systému řízení - vize

Audity systému řízení - vize Audity systému řízení - vize FÓRUM e-time 2009 Karin Ulrichová 12.5.2009 Obsah Představení Det Norske Veritas Zdůraznění hlavních změn ISO 9001:2008 Situace s ISO na trhu Máme ISO, co dál Shrnutí Slide

Více

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti Ing. Simon Palupčík, MBA Snímek 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a středními podniky,

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

Pracovní náplň systemizovaného místa

Pracovní náplň systemizovaného místa .. Pracovní náplň systemizovaného místa Odbor: ÚKZ Funkce: vládní rada Tl5 Číslo z katalogu prací: 2.1 0.1.15..-... 1 Přímá podřízenost: VŘSL Pracovní náplň: Přímá nadřízenost: I pracovníkům ÚKZ Tvorba

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014 2014 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více