Příručka Integrovaného systému (IS)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka Integrovaného systému (IS)"

Transkript

1 Příručka Integrovaného systému (IS) Rozdělovník: 1 x Originál, 1 x Pracovní výtisk Datum : 1. dubna 2011 Příručka kvality je duševním vlastnictvím TAMTAM MEDIA CZ s.r.o. Vytváření dalších výtisků a jejich rozšiřování bez souhlasu QM není povoleno. Zpracovali : QM Uvolnil pro IS: QM Schválil: Jednatel

2 Záznam o seznámení s dokumentem a jeho změnou Datum Jméno (hůlkově), podpis: Změna 1 Změna 2 Změna 3 Změna 4 Změna 5 Záznam o změnách v dokumentu Datum Č. stránky Č. a způsob změny Zaznamenal 2

3 Kapitola Politika IS TAMTAM MEDIA CZ je dynamickou společností s dlouholetou praxí v oblasti profesionálních video technologií, technologií tradičního a digitálního filmu, broadcastu, postprodukce, digitálních kompresních a distribučních technologií, streamingu, vzdělávání a podpory marketingových aktivit. Všem svým klientům nabízíme široké portfolio produktů a vysokou profesionální úroveň při řešení všech projektů. Základní vizí společnosti TAMTAM MEDIA CZ je vybudování trvalých, partnerských a korektních obchodních vztahů se všemi svými klienty a komplexní systémové řešení jejich požadavků. Takový přístup zohledňuje v maximální míře potřeby klientů a znamená vytváření přidané hodnoty a zákaznických výhod v každé fázi obchodního procesu. Vše, co děláme, je podloženo zkušenostmi, kompetencí a hlubokou znalostí nabízených řešení. Klientům garantuje nejvyšší úroveň podpory a servisu. Naši pracovníci mají vysoký odborný kredit a aktivně spolupracují na projektech technických vysokých škol při vývoji a aplikaci nových technologií. Jsme partnerem pro širokou škálu klientů: celostátní i lokální televizní stanice, produkční a postprodukční studia, filmové produkce a postprodukce, nahrávací a dabingová studia, státní správu a samosprávu, zdravotnictví, korporátní zákazníky, telekomunikační společnosti, operátory digitálních TV sítí, reklamní společnosti apod. Projektujeme a realizujeme audiovizuální systémy, nabízíme profesionální řešení v oblasti audio a video systémů. Poskytujeme nadstandardní technickou podporu zákazníků, záruční i pozáruční servis, projektování, odborné konzultace a školení. Nabízíme údržbu technologických celků, profylaxi, vzdálenou správu a diagnostiku, a to jak individuálně, tak na základě dlouhodobých servisních kontraktů. Zavazujeme se k neustálému zlepšování integrovaného systému a dodržování jeho požadavků a všech zákonných a dalších požadavků. Zavazujeme se k neustálému zlepšování životního prostředí a prevenci znečištění, k souladu s právními a jinými předpisy a požadavky v oblasti životního prostředí. Uvědomujeme si, že naše činnost a naše produkty a služby mají dopad na životní prostředí. Chceme proto využít našeho Integrovaného systému pro monitorování dopadů této činnosti a neustále zlepšování svého environmetálního profilu. Velký prostor v této oblasti vidíme u našich produktů a zejména v možnosti snižování jejich energetické náročnosti. Kvalita našich produktů a služeb je v technických parametrech, spolehlivosti provozu a nízkých nákladech provozu. 3

4 Kapitola Mapa procesů Pořadí Proces Vazby Obsahuje MANAGEMENT PROCESU organizování a řízení firmy, 1 SYSTÉMU KVALITY A vymezení odpovědnosti a FIRMY pravomoci, organizační řád, jmenování,zápisy z porad vedení OBCHODNÍ A proces od přijetí poptávky po 2 MARKETINGOVÝ PROCES akceptaci objednávky, resp. podpis smlouvy, marketingové mapování požadavků a očekávání zákazníka 3 NÁVRH A VÝVOJ, Vývoj nových produktů 4 VÝROBA (realizace) vlastní výroba, plánování výroby 5 KONTROLY, MĚŘENÍ A předepsané prováděné kontroly ZKOUŠENÍ (vstupní, mezioperační,výstupní), 6 MĚŘIDLA A JEJICH ŘÍZENÍ 4-5 není (METROLOGICKÝ ŘÁD) 7 IDENTIFIKACE A identifikace zakázek, pracovníků SLEDOVATELNOST 8 OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A řízení problémových situací, PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ které se opakovaně ve společnosti vyskytly nebo řízení závažných firemních problémů, které nastaly nebo by nastat mohly 9 INTERNÍ AUDITY interní ověřování funkčnosti IS firemními auditory 4

5 Kapitola 0. Pořadí PROCES VAZBY OBSAHUJE 10 NAKUPOVÁNÍ řízení nakupování společnosti 11 ŘÍZENÍ ZDROJŮ plánování a řízení výcviku pracovníků, informačních a finančních zdrojů společnosti 12 ŘÍZENÍ DOKUMENTACE dokumentování, SPOLEČNOSTI záznamy, externí dokumentace 13 SKLADOVÁNÍ,MANIPULACE, skladování se v neprovádí Ochrana produktu 14 NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ zahrnuje aktivity uvedené v kap. 4 Proces Řízení 1. Servisní činnosti Přímý dozor, protokol/zápis v deníku 2. Nákup softwarových produktů Dozorované funkční odzkoušení 3. Nákup telekomunikačních a vysílacích služeb Monitoring kvality služeb Podtržené procesy jsou hlavními procesy managementu IS společnosti. 5

6 Kapitola 0. 3.Efektivní fungování managementu kvality Efektivní fungování managementu IS je zajišťováno v několika rovinách. 1. Provádění interních auditů, jejichž provádění je konkrétně stanoveno směrnicí S 7 Interní audity. 2. Provádí QM v rámci přípravy zprávy o stavu IS, který předkládá vedení společnosti a který hodnotí plnění cílů a stav procesů. 3. V rámci řízení dokumentu S 2 Řízení dokumentů a záznamů, kdy každý zaměstnanec firmy může při jakékoli změně, možnosti změny nebo fungování, navrhnout změnu tohoto procesu, která povede ke změně, zvýšení efektivnosti a ke zlepšení. Vedení společnosti provádí jednou ročně přezkoumání stavu IS na základě zprávy QM, provádí hodnocení efektivnosti a účinnosti IS, uvolňuje zdroje a inicializuje kroky ke zlepšení IS. Dokumentace IS společnosti je tvořena těmito typy dokumentů: - Příručka kvality PK - Směrnice S - Rozhodnutí R - Pracovní instrukce PI a další prováděcí předpisy IS ve společnosti je vytvořen, dokumentován, uplatněn a udržován pro tuto oblast činností: Návrh a realizace klientských řešení interaktivních audiovizuálních instalací. Konzultační činnost při přípravě a realizaci projektů státní správy v oblastech kultury a vzdělávání. Systémová integrace AV technologií 4. Popis procesů a jejich spolupůsobení Obchodní a marketingový proces je popisem činností, které vedou k mapování trhu a potřeb zákazníka a konečném důsledku k uzavření obchodu. Management je proces, který sjednocuje všechny akty komunikace řízení a rozhodování v rámci firmy. Výroba je proces vlastního plnění požadavku zákazníka. Tyto procesy, s výjimkou managementu, jsou hlavními procesy ve firmě a navzájem se ovlivňují. Všechny zbylé procesy jsou pomocné a slouží jako podpora hlavních procesů. Vztahy spolupůsobení jsou znázorněny v mapě procesů.vstupem do obchodního procesu je poptávka zákazníka, výstupem pak potvrzená objednávka, respektive parafovaná smlouva. Vstupem do procesu výroba je potvrzená objednávka, eventuelně. smlouva, výstupem předávací protokol. 6

7 5.Analýza údajů Ve společnosti jsou analyzovány následující údaje a jsou sledovány kvartálně. : Proces Měřený parametr Za parametr odpovídá Četnost hodnocení Obchodní a Obrat Jednatelé Ročně marketingový proces Úspěšnost nabídek Jednatelé Ročně Zisk na jednotlivý obchodní Jednatelé Ročně případ Úspěšnost nabídek Jednatelé Ročně Výrobní proces Dodržení sjednaných termínů Jednatelé Ročně Nakupování Počet neshod Jednatelé Ročně Počet servisních zásahů Jednatelé Ročně Počet reklamací Jednatelé Ročně Hodnocení dodavatelů vývoj Jednatelé Ročně hodnocení Počet reklamací k dodavatelům Jednatelé Ročně Interní audity Počet neshod Jednatelé Ročně Jednatelé Ročně ON/OP Počet a závažnost Jednatelé Ročně Výcvik Efektivnost a včasnost poskytnutého výcviku Jednatelé Ročně 7

8 Kapitola 1. Odpovědnost vedení Článek 1. Účel Účelem této kapitoly je popsat nebo specifikovat odkazy na plnění požadavků IS. Článek 2. Oblast platnosti Tato kapitola platí pro celou společnost. Článek 3. Odpovědnosti Odpovědnosti jsou specifikovány v článku č. 4 a souvisejících dokumentech. Článek 4. Způsob zabezpečení Jednou za rok jsou zaměstnanci firmy seznámeni na poradách jednotlivých útvarů se stavem fungování IS, cílech společnosti, záměrech vedení společnosti a uvažovaných změnách. Rozhodnutím R byl jmenován manažer IS (QM). V rámci tohoto setkání jsou specifikovány a diskutovány charakteristiky zákaznického trhu, je prezentována zpráva představitele managementu a její hodnocení vedením společnosti, součástí této zprávy je : 1. stav ON a OP 2. výsledky interních auditů 3. výsledky fungování jednotlivých procesů, stav reklamací a hodnocení spokojenosti zákazníků 4. aktuálnost politiky kvality a životního prostředí a plnění cílů IS 5. plnění závěrů minulého hodnocení 6. návrhy na změny a zlepšení 7. komunikaci a zpětné vazbě se zainteresovanými stranami v oblasti ISŘ 8. změněné okolnosti, včetně vývoje požadavků právních a jiných předpisů, hodnocení souladu 9. Environmentální profil Hodnocení této zprávy vedením společnosti zahrnuje rozhodnutí a opatření vztahující se k : zlepšování efektivnosti systému managementu kvality, zlepšování produktu ve vztahu k požadavkům zákazníka k potřebám zdrojů IS 8

9 Kapitola 1. Odpovědnost vedení Politika IS byla vyhlášena jako R, a je každoročně při zkoumání IS analyzována z hlediska její aktuálnosti. Cíle IS jsou vyhlašovány pro každé konkrétní období a hodnocení plnění cílů je součástí zprávy QM. Při vyhlašování cílů je důsledně ověřována aktuálnost politiky IS a její provázání s novými cíli. V rámci každoročního přezkoumání zvažuje vedení společnosti všechny potřebné zdroje a rozhoduje o jejich uvolnění. Plánování zdrojů probíhá ve vedení společnosti v rámci jednotlivých kalendářních let a je průběžně aktualizováno v závislosti na požadavcích aktuálních úkolů ( např. při zadání nových zakázek a jejich financování. Odpovědnosti a pravomoci ve společnosti jsou vymezeny v Organizačním řádu S 1, a v textu S 1 jsou detailně popsány odpovědnosti a pravomoci jednotlivých útvarů. Detailní pravomoci a odpovědnosti a komunikace mezi těmito útvary a jednotlivými pracovníky jsou specifikovány v jednotlivých dokumentovaných postupech. Dokumentované postupy IS společnosti jsou opakovaně používaným plánem. Ve směrnici S2 Řízení dokumentů a záznamů je popsán postup řízení dokumentů, záznamů, dat v počítačích, technické dokumentace,včetně externích a záznamů. Dokumentace IS zahrnuje následující vrstvy : - Příručka kvality PK - Směrnice S - Rozhodnutí R -Pracovní instrukce PI a další prováděcí předpisy Řízení všech těchto úrovní je jednotné. Ve směrnici je popsán postup jejich řízení, včetně změnového tak, aby byla zajištěna jejich aktuálnost ve společnosti, archivace neplatných dokumentů a jsou vedeny jejich seznamy. V této směrnici je dále uveden postup na řízení záznamů ve společnosti. Aktuální seznam dokumentace IS a záznamů je k dispozici u QM. V této směrnici je dále popsán postup řízení dat v PC a jejich zálohování. Dále tato směrnice obsahuje postup řízení externích dokumentů : Jedná se o : Normy Zákony a vyhlášky Technická dokumentace Dokumentace zákazníka Společnost je pravidelně informována o jejich změnách a je udržován jejich aktuální seznam. Požadavky, vycházející z této dokumentace jsou promítnuty do IS a tato dokumentace je k dispozici všem pracovníkům společnosti. QM sleduje jednou za měsíc aktuální právní dokumenty v oblasti životního prostředí na V případě, že vychází předpis, který se týká společnosti, zapíše jej do seznamu externí dokumentace pro životní prostředí a promítne požadavky do interní dokumentace a postupů společnosti. Vedení společnosti 1x ročně přezkoumá IS a to na základě zprávy QM. Vedení ve svém přezkoumání hodnotí vhodnost a přiměřenost IS, tj. ověřuje zdali specifikované postupy odpovídají reálným procesům ve společnosti, posuzuje stav opatření k nápravě a preventivních opatření, stav prováděných interních auditů, aktuálnost politiky, plnění cílů, stav hodnocení spokojenosti zákazníka, stav fungování jednotlivých procesů, plnění z minulých přezkoumání a změny a návrhy na zlepšení. 9

10 Hodnocení fungování IS dokumentuje vedení do zápisu z porady vedení. Tento zápis shrnuje potřeby zdrojů, charakteristiky požadavků zákazníka a navrhované změny a zlepšování IS, hodnocení efektivnosti a účinnosti IS. Zároveň je součástí zprávy QM a následného hodnocení této zprávy hodnocení aktuálnosti dokumentace a souladu. Při něm vedení společnosti prověřuje, zda dokumentace a praxe IS odpovídá všem legislativním požadavkům a požadavkům předmětných norem, zda byla důkladně prostudována a následně všechna její ustanovení promítnuta do dokumentace a praxe IS. Vedení hodnotí plnění jednotlivých požadavků vůči společnosti a plnění požadavků vůči jednotlivým dodavatelům. V samostatném dokumentu je popsáno řízení registru Aspektů a dopadů, pravidelná půlroční aktualizace tohoto registru a dále řízení a záznamy komunikace s externími stranami. Jsou stanoveny postupy pro nakládání s odpady a chemickými látkami a přípravky/směsmi. Článek 5. Související předpisy R1 R2 R 3 S 1 S 2 S 3 S 10 S 11 Jmenování představitele pro IS Politika IS Vyhlášení cílů a programů pro IS pro rok 200X Organizační řád Řízení dokumentů a údajů Obchodní a marketingový proces Odpady a chemické látky Komunikace, řízení aspektů a dopadů 10

11 Kapitola 2 Management zdrojů Článek 1. Účel Účelem této kapitoly je popsat nebo specifikovat odkazy na plnění požadavků IS. Článek 2. Oblast platnosti Tato kapitola platí pro celou společnost. Článek 3. Odpovědnosti Odpovědnosti jsou uvedeny ve článku 4. a souvisejících předpisech. Společnost specifikuje a uvolňuje potřebné zdroje pro systém kvality a to : Lidské zdroje, zvyšování odborné způsobilosti prostřednictvím plánovaného výcviku všech zaměstnanců a hodnocení efektivnosti poskytnutého výcviku. Detailní postup je uveden ve směrnici S 5 Výcvik. V rámci tohoto postupu je definována tvorba plánu výcviku na jeden kalendářní rok. V tomto plánu jsou promítnuta všechna školení, odborné výcviky, školy, a povinné vzdělávání, které je tvořeno na základě porovnání reálných záznamů zaměstnanců do osobních karet s kvalifikačními požadavky. Kvalifikační požadavky na jednotlivé funkce ve společnosti stanovuje vedení společnosti. V plánu výcviku je zaznamenáno hodnocení efektivnosti poskytnutého výcviku hodnocení znalostí nadřízeným pracovníkem nebo příslušným certifikátem. Doklady o absolvovaném školení jsou uchovány u osobních karet. Informační zdroje jsou zabezpečovány prostřednictvím komunikace v rámci společnosti, v jednotlivých dokumentovaných postupech a vymezení odpovědností a pravomocí při předávání informací. Dalším nástrojem pro vnitrofiremní komunikaci jsou porady společnosti, operativní schůzky a předávání informací během běžného pracovního režimu. Finanční zdroje jsou plánovány a uvolňovány v rámci vedení společnosti. Základem finančního plánování je nákladová struktura minulých období a plánovaný obrat na příslušný kalendářní rok. Hmotné zdroje, zařízení je evidováno a udržováno.rozvoj tohoto zařízení je plánován v souladu s dokumentovanými postupy a procesy a cíli IS. Elektrorevize jsou periodicky prováděny u za jejich platnost odpovídá jednatel společnosti. Pracovní prostředí společnosti se nachází v 1 základní lokalitě. Prostředí vybavení a pracovní podmínky plánují a realizují jednatelé. Pracovníci jsou vybaveni ochrannými pracovními pomůckami. BOZP je v souladu se zákonnými požadavky, pracovníci společnosti jsou řádně proškoleni, existuje příslušná dokumentace, řešící tuto problematiku. Článek 5. Související předpisy S 5 Výcvik 11

12 Kapitola 3 Realizace produktu Článek 1. Účel Účelem této kapitoly je popsat nebo specifikovat odkazy na plnění požadavků IS. Článek 2. Oblast platnosti Tato kapitola platí pro celou společnost. Článek 3. Odpovědnosti Odpovědnosti jsou uvedeny ve článku 4. a souvisejících předpisech. Článek 4. Způsob zabezpečení Ve společnosti se nevyskytují zvláštní procesy, všechny identifikované procesy a jejich výstupy jsou parametrizovány a tyto parametry jsou měřitelné. Plánování zakázek Plánování zakázek provádí jednatelé. Určují jednotlivé pracovníky a vybavení, rozhodují o postupu nakupování. Jednatelé určují a schvalují harmonogram. Určování požadavků a jejich přezkoumání. Tento proces je popsán v S 03 Obchodní a marketingový proces. Návrh a vývoj Ve společnosti jsou vyvíjena zákaznická řešení produktů a tvorba projektových záměrů dle vypsaných nabídek. Zadání produktu je specifikováno ve smlouvě se zákazníkem ev. v další související specifikaci. Identifikace evidence vývojových řešení je vedena v evidenci a zálohována na CD/DVD s pořadovým číslem verze vyvíjeného produktu. Verifikací produktu je otestování funkci vzhledem k zadání. Verifikace projektových záměrů probíhá kontrolou příslušného jednatele. Validací produktu je závěrečné funkční odzkoušení, záznamem je protokol o provedené zkoušce. Validací projektového záměru je jeho přijetí vypisovatelem grantu. Nakupování Proces nakupování je popsán ve směrnici S Nakupování. Řízení zakázky, Identifikace a sledovatelnost, majetek zákazníka Řízení zakázek je detailně popsáno ve směrnicích S 4 Realizační proces. Článek 5. Související předpisy S 2 Řízení dokumentů a údajů S 3 Obchodní a marketingový proces S 4 Realizační proces 12

13 Kapitola 4 Měření, analýza a zlepšování Článek 1. Účel Účelem této kapitoly je popsat nebo specifikovat odkazy na plnění požadavků IS. Článek 2. Oblast platnosti Tato kapitola platí pro celou společnost. Článek 3. Odpovědnosti Odpovědnosti jsou uvedeny ve článku 4. a souvisejících předpisech. Článek 4. Způsob zabezpečení Monitoring informací týkajících se zákazníka je popsán v S 3 Obchodní a marketingový proces. Interní audity jsou popsány ve směrnici S 7 Interní audity. Je zde popsán postup ročního plánování provádění interních auditů tak, aby pokryly celý IS. Ke každému internímu auditu je vypracován program a po jeho provedení Protokol, který shrnuje výsledky tohoto programu. Interní auditoři společnosti jsou proškoleni a jejich zařazení na provedení konkrétního interního auditu je prováděno tak, aby byla zajištěna jejich nezávislost na auditované oblasti. Řízení měřících a monitorovacích zařízení je uvedeno ve směrnici S 9 Metrologie. Monitorování a měření procesů a řízení neshodného výrobku je specifikováno v S 4 Realizační proces. Kontroly jsou vstupní, mezioperační a výstupní. Jsou určeny odpovědné osoby za řízení neshody, je předepsán postup pro jejich vypořádání a záznam. Analyzované údaje jsou uvedeny v kapitole 0 a dalších dokumentovaných postupech. Opatření k nápravě a preventivní opatření jsou popsána v S 6. Tento postup zavádí Záznam Opatření k nápravě a Preventivní opatření. To vystavuje příslušný vedoucí. Smyslem tohoto záznamu je řešení opakujících se a závažných problémů, které se ve společnosti vyskytují nebo by se vyskytovat mohli, a jejich dokumentování. QM udržuje aktuální seznam všech Opatření k nápravě a Preventivních opatření, včetně statusu jejich stavu. Proces zlepšování probíhá v několika následujících rovinách : Prováděním interních auditů ve společnosti, jejich smyslem je nejen odhalení, zaznamenání, posouzení aktuálnosti dokumentace a řešení neshod v rámci IS, ale i možnost předložit a prezentovat jakýkoliv námět na změnu či zlepšení IS, kterýmkoliv pracovníkem firmy. Tvorbou a plněním cílů kvality Řešením Opatření k nápravě a preventivním opatřením 13

14 Pravidelným přezkoumáváním IS, který zahrnuje mimo jiné všechny návrhy na změny a zlepšení procesů IS a produktů společnosti Postupem stanoveným v směrnici S 02, které předepisuje povinnost QM v pravidelných intervalech přezkoumávat vhodnost a účinnost IS a umožňuje pracovníkům kdykoliv předložit návrhy na změny a zlepšení Zlepšování, které se děje na základě běžných pracovních postupů, je diskutováno na poradách, jsou ukládány jednotlivé úkoly a ověřováno jejich plnění Článek 5. Související předpisy S 3 S 6 S 2 S 4 Obchodní a marketingový proces Opatření k nápravě a prevenci Řízení dokumentů a záznamů Realizační proces S 7 Interní audity S 8 Metrologie V dokumentovaných postupech, které nebyly ke dni vydání této příručky znovu platně vydány se nahrazuje výraz kvalita termínem integrovaný systém IS. 14

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Stavba : KAPITANÁT REALIZACE STAVBY PROVOZNÍ INFRASTRUKTURY SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 1. Organizace uplatňuje integrovaný

Více

POŽADAVKY NORMY ISO 9001

POŽADAVKY NORMY ISO 9001 Kapitola Název Obsah - musí MUSÍ MŮŽE NESMÍ Záznam POČET Dokumentovaný postup Obecné požadavky staus národní normy 1 Předmluva požadavek organizacím, které musí dodržovat evropské směrnice 2 1 0.2 Procesní

Více

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Požadavek norem ISO 9001 ISO/TS 16949 : 4.2 na dokumentaci Dokumentace systému managementu jakosti musí zahrnovat: a) dokumentované

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Malty k injektáži Zatřídění dle př. 2 NV 312 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 8 Výrobce: IČ: Adresa: Datum prověrky: Výrobna: 1 Systém řízení výroby dokumentace a obecné požadavky 1.1 1.2 1.3

Více

EKOS PRAHA, a.s. EKOS PRAHA, a.s. STAVEBNÍ SPOLEČNOST. Příručka kvality

EKOS PRAHA, a.s. EKOS PRAHA, a.s. STAVEBNÍ SPOLEČNOST. Příručka kvality EKOS PRAHA, a.s. EKOS PRAHA, a.s. Příručka kvality Výtisk č. : 1 Vydání č. 5 Datum : 1.7. 2010 Příručka kvality je duševním vlastnictvím firmy EKOS PRAHA,a.s..Vytváření dalších výtisků a jejich rozšiřování

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 Únor 2010 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1 01 0901 idt EN ISO 14001:2004/AC:2009-07 idt ISO 14001:2004/Cor.

Více

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity. I.

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Konstrukční těsněné systémy zasklení s mechanickými prostředky pro přenos vlastní váhy tabulí do Zatřídění dle př. 2 NV-163 těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce pro vnější stěny

Více

DOKUMENTACE ISM. Příručka ISM ISM 01

DOKUMENTACE ISM. Příručka ISM ISM 01 DOKUMENTACE ISM Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval (jméno, datum, podpis): Ing.Martin Žemlička, 1.1.2010 Platnost od: 1.1.2010 Schválil (jméno, datum, podpis): Ing.Martin

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r.

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-22 A Audity ISŘ 13. Lenka Šloserová v. r. 19. listopadu 2015 Hana Fuxová v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - Organizační změny - Implementace ISO

Více

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek.

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek. Zpráva z auditu Firemní ES&H servis s.r.o. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11 Typ auditu Recertifikační audit 16.9.2014 Vedoucí Auditor Jan Fabiánek Auditor Vladimír Pojer Certifikace podle ČSN EN ISO

Více

Příručka kvality. A.G.C. Ostrava spol. s r.o. dle ČSN EN ISO 9001:2009. Příručka kvality Verze: 1

Příručka kvality. A.G.C. Ostrava spol. s r.o. dle ČSN EN ISO 9001:2009. Příručka kvality Verze: 1 Příručka kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 A.G.C. Ostrava spol. s r.o. Strana 1 z 21 OBSAH: Příručka kvality Verze: 1 1 ÚVOD... 4 1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 1.2 PŘEDMĚT CERTIFIKACE QMS...

Více

KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01

KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01 Příloha č. 4 Družstevní školy SČMSD List číslo: 1 / 16 Druh dokumentu: směrnice Vydání: 2 Identifikační označení: QS 83-01 Výtisk číslo: 1 KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01 Tato směrnice slouží pouze pro

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Zpracování a udržování Registru právních a jiných požadavků

Zpracování a udržování Registru právních a jiných požadavků MERO ČR, a.s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-15 A Zpracování a udržování Registru právních a jiných požadavků 13. Ing. Blanka Kožená v. r. 27. května 2016 Hana Fuxová, MBA v. r. Ing. Stanislav

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

INTERNÍ AUDITY QS 82-02

INTERNÍ AUDITY QS 82-02 Příloha č. 8 Družstevní školy SČMSD List číslo: 1 / 19 Druh dokumentu: směrnice Vydání: 2 Identifikační označení: QS 82-02 Výtisk číslo: INTERNÍ AUDITY QS 82-02 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu

Více

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: 5.9.2011 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Více

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky Validace procesů sterilizace přednášející: Ing. Lenka Žďárská Validace Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky zejména tam, kde není možné následným měřením nebo monitorováním produktu

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5 ISO 9000:2005 definuje třídu jako 1) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkem na kvalitu produktů, procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití 2) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům

Více

EKOS PRAHA, a.s. EKOS PRAHA, a.s. STAVEBNÍ SPOLEČNOST. Příručka kvality. Výtisk č. : 1 Vydání č. 5 Datum : 1.7. 2010

EKOS PRAHA, a.s. EKOS PRAHA, a.s. STAVEBNÍ SPOLEČNOST. Příručka kvality. Výtisk č. : 1 Vydání č. 5 Datum : 1.7. 2010 Příručka kvality Výtisk č. : 1 Vydání č. 5 Datum : 1.7. 2010 Příručka kvality je duševním vlastnictvím firmy EKOS PRAHA,a.s..Vytváření dalších výtisků a jejich rozšiřování bez souhlasu představitele pro

Více

ZO/2005/05 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/2005/05 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: Účinnost vydání od: 21.8.2007 Účinnost dokumentu od: 3.10.2005 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK Identifikační kód: Č.j.: 22 858/2010-M1 Datum účinnosti: 15.9.2010 Verze: 1.0 ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: Ing. Martin Ryšavý vedoucí oddělení

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] [ 2 ] VYR-32 verze 4 kapitola 1 Farmaceutický systém jakosti The Rules Governing Medicinal Products in EU, EU Guidelines to GMP, Chapter 1 Platnost od 31.1.2013 Právní základ: čl.47 Směrnice Evropského

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 Akreditace UKAS ISO 9001:2015 Požadavky UKAS Zvažování rizik se znalostí kontextu organizace Efektivní vedení (leadership) Méně dokumentace v systému managementu kvality Aplikace

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY

Více

INTEGROVANÝ MANAŽERSKÝ SYSTÉM

INTEGROVANÝ MANAŽERSKÝ SYSTÉM INTEGROVANÝ MANAŽERSKÝ SYSTÉM Kvalita Životní prostředí Bezpečnost OBSAH Společnost 4 Integrovaný manažerský systém. 5 Organizační struktura Společnosti 6 Procesní řízení 7 Dokumentace. 9 Řízení dokumentů

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Proces R3 Interní audity

Proces R3 Interní audity Účinnost dokumentu od: 1.1.2011 Proces R3 Interní audity Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/17 Proces: Garant procesu: Účel: Vymezení

Více

LOGO SMĚRNICE. Stran: Vydání: Revize: Výtisk č. : Platnost od:

LOGO SMĚRNICE. Stran: Vydání: Revize: Výtisk č. : Platnost od: SM-02 VÝVOJ A NÁVRH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Výtisk č. : Schválil: Platnost od: Podpis: 1 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH...2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ...2 3 ÚČEL...2 3.1 DEFINICE...2 3.2 ZKRATKY...2

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Příručka kvality. Město Černošice, Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice. Výtisk č. : 1. Vydání č. : 1. Účinnost od : 1.11.

Příručka kvality. Město Černošice, Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice. Výtisk č. : 1. Vydání č. : 1. Účinnost od : 1.11. Město Černošice, Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice Výtisk č. : 1 Vydání č. : 1 Vnitřní předpis číslo: 7/2009 Účinnost od : 1.11.2009 Počet stran: 41 Počet příloh: 6 Příručka kvality

Více

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO 1 z 28 Místo uložení QM Martin Matoušek FO 198 00 Praha 9 - Kyje Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO IČO: 62886088 DIČ: CZ6011250124 Fax. : 281867387 Tel. : 603864395 e-mail : martin.matousekccb@email.cz

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

ČSN EN ISO (únor 2012)

ČSN EN ISO (únor 2012) ČSN EN ISO 50001 (únor 2012) nahrazuje ČSN EN 16001 z 02/2010 kompatibilní s ISO 9001 a ISO 14001 Seminář: ČSN EN ISO 50001: 2012 Zadavatel: EKIS Délka přednášky: 1 hodina Přednášející: Ing. Vladimír Novotný

Více

Příručka Integrovaného systému řízení

Příručka Integrovaného systému řízení Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ MANAGEMENT PROCESŮ Systémy managementu měření se obecně v podnicích používají ke kontrole vlastní produkce, ať už ve fázi vstupní, mezioperační nebo výstupní. Procesy měření v sobě zahrnují nemalé úsilí

Více

Martin Matoušek FO. Příručka kvality. Sýkovecká Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO

Martin Matoušek FO. Příručka kvality. Sýkovecká Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO 1 z 28 Místo uložení QM Martin Matoušek FO 198 00 Praha 9 - Kyje Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO IČO: 62886088 DIČ: CZ6011250124 Fax. : +420281867387 Tel. : +420603864395; +420603240273

Více

Interní audit. Organizační opatření

Interní audit. Organizační opatření STRANA: 1 z 5 Organizační opatření 1. je závazná pro představitele managementu kvality, interní auditory a zaměstnance odpovědné za prověřovanou oblast. 2. nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti 1.9.2012.

Více

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01 Město Hranice QS 42-01 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 37 Hranice, IČ: 00301311 QS 42-01 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval: JUDr. Dana Hlavinková MK Podpis - datum:

Více

Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: M)

Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: M) Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: 29-041- M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Technik

Více

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA PŘÍRUČKA KVALITY PRO NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNU Zpracoval: Přezkoumal: Schválil: Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA Představitel managementu pro kvalitu Vedoucí lékárník Ředitel FN

Více

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY. oddělení PAS pro OP VaVpI

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY. oddělení PAS pro OP VaVpI PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY oddělení PAS pro OP VaVpI Identifikační kód: Č.j.: 26 197/2010-M1 Datum účinnosti: 15.9.2010 Verze: 1.0 ZPRACOVALA: SCHVÁLIL: Ing. Michaela Frydrychová Pověřena

Více

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o.

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 Veleslavín Označení dokumentu: PK 01/CSR Strana 1 společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. Zpracoval: Jitka Neumannová, DiS. Schválil: Ing.

Více

PŘÍRUČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY MĚSTSKÉHO ÚŘADU KYJOV

PŘÍRUČKA SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY MĚSTSKÉHO ÚŘADU KYJOV Městský úřad Kyjov Datum účinnosti: 1. 1. 2012 Příručka systému managementu kvality Městského úřadu Kyjov Zpracoval: Ing. Milan Jagoš, tajemník úřadu Strana: 1 (celkem 13) Počet příloh: 2 Vydání: 2 Revize

Více

OS_3_Řízení dokumentů

OS_3_Řízení dokumentů OS_3_Řízení dokumentů Pojmy, definice, zkratky A. Řízená dokumentace Je dokumentace, pro níž je vytvořen a udržován postup pro iniciaci, zpracování, přezkoumání, schvalování, vydání, evidenci, distribuci,

Více

PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009

PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009 1/32 Řízený dokument Výtisk č. 01 PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009 2/32 AKTUÁLNÍ PŘEHLED VYDÁNÍ A ZMĚN Kapitola. Název Vydání Změna Datum změny Oprava chyb PJ 05 Z1 25..2005 2.4 Oprava Organizační

Více

Dodávka informačního systému ERP

Dodávka informačního systému ERP Příloha č.1 - Pokrytí jednotlivých poptávaných procesních oblastí Dodávka informačního systému ERP Podrobnější informace o pokrytí jednotlivých poptávaných funkcí uchazeč vyplní v následující tabulce.

Více

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Příručka kvality

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Příručka kvality Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Příručka kvality Obsah Příručka kvality 1. ÚVOD...4 1.1. Základní informace o škole... 5 1.2. Předmětem certifikace dle ISO 9001:2008 je:... 5 2. ROZSAH PLATNOSTI...5

Více

Metodika certifikace zařízení OIS

Metodika certifikace zařízení OIS České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky Metodika certifikace zařízení OIS Projekt č.: TA02030435 14. 11. 2013 Roman Skuhra Obsah Struktura metodiky Organizační schéma

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Aplikování systémů řízení jakosti pro výrobu a používání technologií a materiálů a vedení experimentů Blažena Jedličková 25.5.2011 Co? Dle čeho? (systém)

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04.

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04. Příručka kvality Střední škola a Vyšší odborná škola Liberec Příručka kvality 1/16 Obsah: 1 Úvod... 5 1.1 Základní informace o škole... 5 1.2 Předmětem certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009 je:... 5 Vzdělávání...

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Odbor městské informatiky

Odbor městské informatiky Odbor městské informatiky 1 - vytváří, ve spolupráci s Komisí informatiky RMB, koncepci Informačního systému města Brna (dále jen "ISMB") v souladu se standardy VIS 2 - zajišťuje a koordinuje rozvoj informatiky

Více

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od )

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od ) Masarykova univerzita Č. j.: MU-IS/5984/2015/194505/PdF-1 Pedagogická fakulta Směrnice děkana č. 1/2015 Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od 26. 1. 2015) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016 KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016 Katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Nové požadavky normy ISO 9001... 4 2. Nové požadavky normy ISO 14001...

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE ČEPRO, a.s. Vydání: 4 Revize: 0 Strana: 1 Obsah části: 1. Popis zásad a celkových cílů prevence závažných havárií... 2 2. Politika prevence závažných havárií... 4 3. Informace o veřejné přístupnosti politiky...

Více

Zavádění systému EMAS na MěÚ v Chrudimi

Zavádění systému EMAS na MěÚ v Chrudimi Zavádění systému EMAS na MěÚ v Chrudimi V roce 2009 získalo Město Chrudim, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21 Cenu za inovaci ve veřejné správě za rok 2008 díky zavádění systému EMAS

Více

KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. IČ: 634 95 554

KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. IČ: 634 95 554 IČ: 634 95 554 Brno, Křiţíkova 68a, okres Brno-město, PSČ 660 90, ČESKÁ REPUBLIKA P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y 2. VYDÁNÍ REVIZE č. 0 Tento dokumentovaný postup je výhradním duševním vlastnictvím společnosti

Více

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Přezkoumání systému

Více