MZDOVÉ ÚČETNÍ. edice práce mzdy pojištění. 23. aktualizované vydání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MZDOVÉ ÚČETNÍ. edice práce mzdy pojištění. 23. aktualizované vydání"

Transkript

1 ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, Helena Přikrylová, Bc. Iva Žilinská, JUDr. Dana Lukešová, Jana Dorčáková, JUDr. Martin Mikyska osobní a mzdová agenda pracovněprávní a mzdové minimum průměrný výdělek srážky ze mzdy povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a pojistné na důchodové spoření zdravotní pojištění pojistné na sociální zabezpečení dávky nemocenského pojištění důchodové pojištění náhrada škody a bezdůvodné obohacení odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání přehled důležitých údajů 23. aktualizované vydání edice práce mzdy pojištění 2013

2 Jednotlivé kapitoly zpracovali: JUDr. Boøivoj Šubrt kapitola 1, 2, 3, 4, 11 JUDr. Zdeòka Leiblová kapitola 5 Vìra Pøíhodová, Ing. Alena Skoumalová kapitola 6 Ing. Antonín Danìk kapitola 7 Helena Pøikrylová, Bc. Iva Žilinská kapitola 8, 9 JUDr. Dana Lukešová kapitola 10.1 až 10.6, 10.8 Jana Dorèáková kapitola 10.7 JUDr. Martin Mikyska kapitola 12 V případě, že dojde k významným legislativním změnám v období mezi jednotlivými vydáními publikace, vyhledejte její aktualizaci na našich internetových stránkách Aktualizaci zašleme zdarma na vyžádání tel.: Ing. Antonín Danìk, Jana Dorèáková, JUDr. Zdeòka Lei b lo vá, JUDr. Dana Lukešová, JUDr. Martin Mikyska, Vìra Pøíhodová, Helena Pøikrylová, Ing. Alena Skoumalová, JUDr. Boøivoj Šubrt, Bc. Iva Žilinská, 2013 Nakladatelství ANAG, 2013 ISBN

3 Obsah 3 OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA OBECN K OSOBNÍ EVIDENCI JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT ÚDAJE POT EBNÉ PRO P IJETÍ DO ZAM STNÁNÍ OSOBNÍ SPIS OCHRANA OSOBNÍCH DAT Obecná pravidla Souhlas zam stnance a výjimky z n j Citlivé údaje Používání osobních údaj Údaje o zájemcích o práci u zam stnavatele Používání rodného ísla Postup p i a po skon ení zam stnání Další povinnosti OCHRANA MAJETKOVÝCH ZÁJM ZAM STNAVATELE A SOUKROMÍ ZAM STNANC PRACOVNÌPRÁVNÍ A MZDOVÉ MINIMUM...25 Slovníèek PRACOVN PRÁVNÍ VZTAHY ZÁKLADNÍ PRAVIDLA Co jsou pracovn právní vztahy Závislá práce Co není zakázáno, je dovoleno Možnost odchýlit se od zákona Zp soby odchylné úpravy a její limity Rozdíly mezi podnikatelskou a rozpo tovou sférou Da ové aspekty možnosti odchýlit se od zákona Kdy je zakázáno se odchýlit Vazba na ob anský zákoník Právní úkony Po ítání asu Základní zásady pracovn právních vztah a s nimi související pravidla Tzv. pracovní káze Doru ování písemností Pracovn léka ská služba PRACOVNÍ POM R Vznik pracovního pom ru Náležitosti pracovní smlouvy Pracovní pom r na dobu ur itou Zkušební doba Konkuren ní doložka Individuální informace o právech a povinnostech Jmenování vedoucích zam stnanc, odvolání a vzdání se pracovní pozice Jmenování podle sou asného ZP P echodná ustanovení ke jmenování Obsazování manažerských pozic v tzv. podnikatelské sfé e Odvolání a vzdání se pracovní pozice Zm ny pracovního pom ru P evedení na jinou práci Pracovní cesta a p eložení Do asné p id lení zam stnance mimo agenturní zam stnání Skon ení pracovního pom ru Dohoda o rozvázání pracovního pom ru Výpov... 53

4 4 Obsah Zákaz výpov di Ostatní zp soby skon ení pracovního pom ru Hromadné propoušt ní Odstupné p i skon ení pracovního pom ru Povinnosti zam stnavatele spojené se skon ením pracovního pom ru Obsah potvrzení o zam stnání Potvrzení pro Ú ad práce R Nároky z neplatného rozvázání pracovního pom ru Zam stnanci pracující mimo pracovišt zam stnavatele DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POM R Dohoda o provedení práce Dohoda o pracovní innosti Pracovní podmínky u dohod AGENTURNÍ ZAM STNÁVÁNÍ DO ASNÉ P ID LENÍ K JINÉMU ZAM STNAVATELI PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPO INKU Délka pracovní doby, p estávky v práci Rozvržení pracovní doby Konto pracovní doby N které další parametry pracovní doby Evidence pracovní doby Zvláštnosti v doprav a u jiných innností Práce p es as Další dohodnutá práce p es as ve zdravotnictví DOVOLENÁ Druhy dovolené a její délka Dovolená za kalendá ní rok a její pom rná ást Dovolená p i nerovnom rném rozvržení pracovní doby a p i její zm n Další druhy dovolené Krácení dovolené Dovolená p i kratší pracovní dob erpání dovolené Náhrada mzdy za dovolenou Výpo ty pom rných ástí nárok P EKÁŽKY V PRÁCI A JEJICH PLACENÍ, SOUVISLOST S PÉ Í O KVALIFIKACI P ekážky na stran zam stnance D ležité osobní p ekážky v práci, v etn mate ské a rodi ovské dovolené Náhrada mzdy v dob prvních 21 kalendá ních dn pracovní neschopnosti nebo karantény Kontroly do asn práce neschopných ze strany zam stnavatel P ekážky z d vod obecného zájmu, souvislost s odborným rozvojem zam stnanc Spole ná pravidla pro p ekážky na stran zam stnance Jiné p ípady p ekážek v práci na stran zam stnance Neomluvená absence P ekážky na stran zam stnavatele ODM OVÁNÍ Mzda, plat a jiné odm ny, co je a není mzdou i platem Minimální mzda Zaru ená mzda a její nejnižší úrove Mzda Plat ve ve ejných službách a správ Spole ná pravidla pro poskytování mzdy a platu Splatnost a výplata mzdy Prodlení p i výplat mzdy, proml ení...104

5 Obsah Náhradní volno za práci p es as a ve svátek a n které další otázky kompenzace této práce; tzv. placený svátek Odm ny z dohod o pracích konaných mimo pracovní pom r CESTOVNÍ A JINÉ NÁHRADY A POŽITKY Cestovní náhrady Náhrady dalších výdaj souvisejících s výkonem práce Závodní stravování INSPEKCE PRÁCE Co m že inspekce práce kontrolovat Koho m že inspekce práce kontrolovat Organiza ní struktura a místní p íslušnost Práva a povinnosti inspektor a kontrolovaných osob Za co lze a nelze uložit pokutu Co jsou p estupky a správní delikty P/SD na úseku sou innosti zam stnavatele a orgánu jednajícího za zam stnance P/SD na úseku rovného zacházení P/SD na úseku pracovního pom ru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní pom r P/SD na úseku odm ování zam stnanc P/SD na úseku náhrad P/SD na úseku pracovní doby P/SD na úseku dovolené P/SD na úseku bezpe nosti práce P/SD na úseku zvláštních pracovních podmínek n kterých zam stnanc P/SD na úseku bezpe nosti technických za ízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví P/SD na úseku vyhrazených technických za ízení P/SD na úseku agenturního zam stnávání P/SD na úseku výkonu um lecké, kulturní, sportovní a reklamní innosti dít te Další pravidla pro ukládání pokut PRÙMÌRNÝ VÝDÌLEK PR M RNÝ VÝD LEK HRUBÝ A ISTÝ HRUBÁ MZDA Co je i není zapo itatelné ásti mzdy poskytované za delší období ODPRACOVANÁ DOBA ROZHODNÉ OBDOBÍ PRAVD PODOBNÝ VÝD LEK FORMY PR M RNÉHO VÝD LKU Pr m rný hodinový výd lek Pr m rný m sí ní výd lek PR M RNÝ VÝD LEK U KONTA PRACOVNÍ DOBY REDUKOVANÝ PR M RNÝ VÝD LEK A NÁHRADA MZDY P I DO ASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI NEBO KARANTÉN Redukovaný pr m rný výd lek pro náhradu mzdy Reduk ní hranice pro nemocenské pojišt ní Reduk ní hranice pro náhradu mzdy Postup redukce Hodinová výše náhrady mzdy N KTERÉ DALŠÍ OTÁZKY ZJIŠ OVÁNÍ PR M RNÉHO VÝD LKU P EHLED POUŽÍVÁNÍ PR M RNÉHO VÝD LKU...141

6 6 Obsah 4. SRÁŽKY ZE MZDY OKRUH P ÍJM, Z NICHŽ SE SRÁŽKY PROVÁD JÍ KDY LZE ZE MZDY SRÁŽET Srážky v p ípadech stanovených zákonem Kdy si zam stnavatel m že srazit pro sebe bez souhlasu zam stnance Výkon rozhodnutí a exekuce Dohody o srážkách ze mzdy Dohoda o srážkách ze mzdy k uspokojení pohledávky zam stnavatele Dohoda o srážkách ze mzdy a jiných p íjm podle ob anského zákoníku Dohoda o srážkách ze mzdy k uspokojení závazk zam stnance Srážky odborových lenských p ísp vk PO ADÍ SRÁŽEK ZE MZDY ZVLÁŠTNOSTI P I VÝKONU SOUDNÍCH A Ú EDNÍCH ROZHODNUTÍ Srážky k oddlužení p i tzv. osobním bankrotu SRÁŽKY Z DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠT NÍ POSTUP P I PROVÁD NÍ SRÁŽEK ZE MZDY A JEJICH ROZSAH POVINNOSTI ZAMÌSTNAVATELÙ K ÚØADU PRÁ CE A VZÁJEMNÉ VZTAHY Slovníèek PRÁVO OB ANA NA ZAM STNÁNÍ Poradenství v pracovn právních vztazích ZAM STNÁVÁNÍ ZAM STNANC ZE ZAHRANI Í A ZAM STNÁVÁNÍ OB AN EU Povolení k zam stnání cizinc Kontrolní innost p i zam stnávání cizinc ZAM STNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zam stnávání osob ve t etím stupni invalidity Zam stnávání osob v prvním nebo druhém stupni invalidity Zam stnávání osob zdravotn znevýhodn ných Chrán ná pracovní místa P ísp vek na podporu zam stnávání osob se zdravotním postižením Práva a povinnosti zam stnavatel a spolupráce s ÚP ve vztahu k osobám zdravotn postiženým P estupky a správní delikty p i zam stnávání osob zdravotn postižených Povinný podíl zam stnávání osob se zdravotním postižením Slevy na daních pro zam stnance a pro zam stnavatele p i zam stnávání osob zdravotn postižených AKTIVNÍ POLITIKA ZAM STNANOSTI Rekvalifikace uchaze a zájemc o zam stnání Investi ní pobídky Ve ejn prosp šné práce Spole ensky ú elná pracovní místa P ísp vek na zapracování P ísp vek p eklenovací P ísp vek p i p echodu na nový podnikatelský program Žádosti o p ísp vky a podmínky k uzav ení dohody ZPROST EDKOVÁNÍ ZAM STNÁNÍ Zprost edkování zam stnání agenturami práce áste ná zam stnanost v soub hu s evidencí uchaze e INSOLVENCE ZAM STNAVATELE KONTROLNÍ INNOST V OBLASTI ZAM STNANOSTI Krajské pobo ky ÚP a G ÚP kontrolují Celní ú ady kontrolují P sobnost inspektorát práce

7 Obsah Postup p i kontrole a pr b h kontroly Zjišt ná porušení a ešení správních delikt a p estupk v kontrole Ukládané pokuty DAÒ Z PØÍJMÙ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁ VIS LÉ ÈINNOSTI A FUNKÈNÍCH PO ŽIT KÙ A POJISTNÉ NA D CHODOVÉ SPO ENÍ Slovníèek PØÍJMY ZE ZÁVISLÉ ÈINNOSTI PØÍJMY ZE ZÁVISLÉ ÈINNOSTI, KTERÉ NEJSOU PØEDMÌTEM DANÌ PØÍJMY OSVOBOZENÉ OD DANÌ ZÁKLAD DANÌ VZTAHUJÍCÍ SE K PØÍJMÙM ZE ZÁVISLÉ ÈINNOSTI A FUNKÈNÍM POŽITKÙM ZPÙSOB ZDANÌNÍ VÝPO ET M SÍ NÍ DA OVÉ POVINNOSTI NEZDANITELNÁ ÈÁST ZÁKLADU DANÌ Dary Úroky z úvìru zaplacené ve zdaòovacím ob do bí Pøíspìvek na penzijní pøipojištìní Pojistné na soukromé životní pojištìní zaplacené na zda òo va cí období Odpoèet èlenských pøíspìvkù zaplacených odborové organizaci Odpo et úhrady za zkoušky Da oví nerezidenti SLEVY NA DANI Na poplatníka Na manželku (manžela) Na pobírání invalidního d chodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupn Na pobírání invalidního d chodu pro invaliditu t etího stupn Držiteli pr kazu ZTP/P Studentovi Slevy na dani u nerezident DA OVÉ ZVÝHODN NÍ DA OVÉ ZVÝHODN NÍ U NEREZIDENT ODVODY DANÌ Záloha na daò z pøíjmù Úprava da ové povinnosti o da ové zvýhodn ní Srážková daò DALŠÍ POVINNOSTI PLÁTCÙ Náležitosti mzdového listu LHÙTY NA VRÁCENÍ NEBO VYBRÁNÍ PØEPLATKÙ A NEDOPLATKÙ PROHLÁŠENÍ ZPÙSOB PROKAZOVÁNÍ NE ZDA NI TEL NÝCH ÈÁSTÍ ZÁKLADU DANÌ, SLEVY NA DANI A DA OVÉHO ZVÝHODN NÍ Nezdanitelné ásti základu dan Slevy na dani Da ové zvýhodn ní ROÈNÍ ZÚÈTOVÁNÍ ZÁLOH NA DAÒ Z PØÍJMÙ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ÈIN NOS TI A FUNKÈNÍCH POŽITKÙ A DA OVÉHO ZVÝHODN NÍ Roèní sazba danì (pro pøíjem za rok 2013) Odpoèty nezdanitelných èástí základu danì pøi roèním zúètování záloh za rok Slevy na dani p i ro ním zú tování za rok TISKOPISY VYÚÈTOVÁNÍ DANÌ Výkaz Vyúètování danì vybírané srážkou podle zvláštní sazby dan z p íjm fyzických (právnických) osob (MFin 5466 vzor è. 15) Výkaz Vyúètování danì z pøíjmù ze závislé èin nosti (MFin 5459 vzor. 18)

8 8 Obsah 6.18 D CHODOVÉ SPO ENÍ II. PILÍ D CHODOVÉHO SYSTÉMU Dopl kové penzijní spo ení (III. pilí d chodového systému) D chodové spo ení (II. pilí d chodového systému, neboli opt-out) ZDRAVOTNÍ POJIŠTÌNÍ Slovníèek OSOBNÍ ROZSAH ZDRAVOTNÍHO POJIŠTÌNÍ Cizinci a veøejné zdravotní pojištìní Princip jednoho pojištìní Nezaopat ení rodinní p íslušníci Ukon ení doby, po kterou cizí pracovník podléhá eským právním p edpis m zdravotního pojištìní Soub žný výkon zam stnání Nároky osob z tzv. t etích zemí VOLBA ZDRAVOTNÍ POJIŠ OVNY Zmìna zdravotní pojiš ovny Povinnosti zamìstnavatele Postup pøi zmìnì zdravotní pojiš ovny Pr kaz pojišt nce Dlouhodobý pobyt obèana v zahranièí Práva pojištìncù veøejného zdravotního pojištìní Povinnosti pojištìncù veøejného zdravotního pojištìní PLÁTCI POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTÌNÍ Stát Uznatelné druhy a formy studia od Zm na u rodi ovské dovolené od Zamìstnavatelé a zamìstnanci Zamìstnavatel Pojištìnec Zvláštní skupiny zam stnanc Pracovn právní vztahy a soub h inností POVINNOSTI ZAMÌSTNAVATELE VE STYKU SE ZDRAVOTNÍ POJIŠ OVNOU Formulá P ihláška a eviden ní list zam stnavatele Kódy zmìn používaných pøi vyplòování hromadných oznámení zamìstnavatele Po ítání asu VÝPOÈET POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTÌNÍ Vym ovací základ a kontrolní innost zdravotních pojiš oven Vym ovací základ aktuáln platná právní úprava (tj. po ) Výše pojistného a sankce Rozhodné období Výpoèet pojistného a jeho zaokrouhlování Minimální mzda ve zdravotním pojištìní Zamìstnanec s více pracovními pomìry, kdy alespoò v jednom z nich dosahuje minimální mzdy Odvod pojistného ze skute né výše p íjmu Výd le ná innost osob, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojišt ní stát, v p íkladech na rok Minimální vymìøovací základ a odpoèty ve zdravotním pojištìní Maximální vym ovací základ zam stnance Pracovní volno bez náhrady pøíjmu a neomluvená absence Zamìstnavatel neplatí pojistné Pé e o dít a navazující neplacené volno Minimální vym ovací základ a vystavování potvrzení ze strany zam stnavatele Osoby bez zdanitelných pøíjmù Pøeplatek ve zdravotním pojišt ní...347

9 Obsah Vzory písemností pro zam stnavatele a zam stnance Náhrada mzdy Neplatné rozvázání pracovního pom ru Praktické rady pro zam stnavatele Ukon ení innosti zam stnavatele ODVOD POJISTNÉHO ZA ZAMÌSTNANCE Zam stnavatelé a penále Výše penále Podání odvolání do platebního vým ru Podání žádosti o odstran ní tvrdosti do platebního vým ru P íklad textu žádosti o prominutí penále Kontrola u zamìstnavatele Splácení dluhù OSOBY SAMOSTATNÌ VÝDÌLEÈNÌ ÈINNÉ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTÌNÍ PØEHLEDY ZAMÌSTNAVATELÙ VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTÌNÍ DOKLADY VYŽADOVANÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠ OVNOU POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEÈENÍ Slovníèek POPLATNÍCI POJISTNÉHO První skupina poplatníkù Druhá skupina poplatníkù Tøetí skupina poplatníkù Ètvrtá skupina poplatníkù Pátá skupina poplatníkù VÝPOÈET A ODVOD POJISTNÉHO Rozhodné období Vymìøovací základ Sazby pojistného Odvod pojistného a jeho splatnost Sankce Uschovávání ú etních záznam DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTÌNÍ Slovníèek NEMOCENSKÉ POJIŠT NÍ Okruh pojišt ných osob Oznamovací povinnosti zam stnavatel Podmínky ú asti zam stnancù na pojišt ní Pojišt ní p i zam stnání malého rozsahu a u krátkodobého zam stnání Ú ast zam stnancù na pojišt ní PODMÍNKY NÁROKU NA DÁVKY A JEJICH VÝPLATU Uplat ování nároku na dávky nemocenského pojišt ní OSSZ Nárok na dávky v ochranné lh t Do asná pracovní neschopnost Nárok na dávky za ást dne Pokra ování pracovní neschopnosti Nemocenské (a náhrada mzdy) v polovi ní výši Nemocenské p i zm n pobytu práce neschopného ob ana Zp tné uznání DPN Podp r í doba Nemocenské a neplacené volno TISKOPISY K UPLATN NÍ DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠT NÍ Uplatn ní nároku na dávky nemocenského pojišt ní

10 10 Obsah 9.4 ROZHODNÉ OBDOBÍ Vym ovací základ zam stnance Denní vym ovací základ Kalendá ní dny rozhodného období vylou ené dny P ÍLOHA K ŽÁDOSTI O (NEMOCENSKÉ, OŠET OVNÉ, PPM A VPTM) NÁHRADA MZDY V DOB PRVNÍCH 21 KALENDÁ NÍCH DN DPN NEBO KARANTÉNY DÙCHODOVÉ POJIŠTÌNÍ Slovníèek DÙCHODOVÉ POJIŠTÌNÍ A ÚKOLY ZAM STNAVATEL Základní povinnosti Rozvedené a konkretizované povinnosti Který zam stnavatel plní povinnosti v dùchodovém pojištìní Které záznamy a údaje zam stnavatel vede o ob èa nech pro úèely dùchodového pojištìní Úkoly zam stnavatel v n kterých p ípadech Žádosti o dávky dùchodového pojištìní VÌK POTØEBNÝ PRO NÁROK NA STAROBNÍ DÙCHOD DOBA DÙCHODOVÉHO POJIŠTÌNÍ A DOBA NÁHRADNÍ Jak se doba pojištìní a náhradní doba prokazuje ŽÁDOST O STAROBNÍ DÙCHOD Kdy se sepisuje žádost o starobní dùchod Sd lení údaj zam stnavatelem v souvislosti s podanou žádostí o d chod zam stnance Žádost o zastavení uvoln ní úpravu d chodu ŽÁDOST O INVALIDNÍ DÙCHOD Kdy se sepisuje žádost o in va lid ní dùchod ízení o p iznání invalidního d chodu ŽÁDOST O VDOVSKÉ, VDOVECKÉ A SIROTÈÍ DÙCHODY (tzv. po zù sta lost ní dávky) Kdy se sepisuje žádost o vdovský, vdovecký a sirotèí dù chod EVI DENÈ NÍ LIST DÙ CHO DO VÉ HO POJIŠTÌNÍ Opravy Trvání dvou (více) výd le ných inností jednoho pojišt nce u téhož zam stnavatele Stejnopisy ELDP Vypl ování a zápis záznam P edkládání a odesílání ELDP Záhlaví Identifikace pojišt nce (oddíl 1. ELDP) Pr b h pojišt ní v daném roce (oddíl 2. ELDP) Kód Dny nepojišt ná doba (X k ížky) Vylou. doby (Vylou ené doby) Vym ovací základ Doby ode t. (Doby ode tené) Celkem Identifika ní údaje zam stnavatele a podpisy (oddíl 3. ELDP) P íklady vypl ování ELDP OHLAŠOVACÍ POVINNOST ZAM STNAVATEL O ZAMÌSTNANÝCH STAROBNÍCH DÙCHODCÍCH Co se hlásí Kdy se hlásí Kam se hlásí Základní náležitosti hlášení

11 Obsah Na èem se hlásí Souèinnost zam stnavatele pøi kontrole zamìøené na plnìní po vin nos tí zam stnavatele v dùchodovém po jiš tì ní NÁHRADA ŠKODY A BEZDÙVODNÉ OBOHACENÍ ÈLENÌNÍ PRACOVNÌPRÁVNÍCH ODPOVÌDNOSTNÍCH VZTAHÙ K NÁ HRA DÌ ŠKODY A NÌKTERÉ POJMY KDY JDE O PRACOVN PRÁVNÍ ODPOV DNOST ODPOV DNOST ZAM STNANCE ZA ŠKODU Obecná odpov dnost Odpov dnost za nespln ní povinnosti k odvrácení škody Odpov dnost za schodek dohody o odpov dnosti Odpov dnost za ztrátu sv ených v cí Spole ná pravidla odpov dnosti zam stnance za škodu Postup p i uplat ování náhrady škody v i zam stnanci ODPOV DNOST ZAM STNAVATELE ZA ŠKODU Obecná odpov dnost Pracovní úrazy a nemoci z povolání Odpov dnost za škodu na odložených v cech Jak posuzovat odpov dnost za škodu na dopravním prost edku Odpov dnost p i odvracení škody Spole ná pravidla odpov dnosti zam stnavatele za škodu BEZD VODNÉ OBOHACENÍ A ODPOV DNOST MZDOVÉ Ú ETNÍ NÁHRADA ŠKODY U N KTERÝCH OSOB Agenturní a neagenturní do asn p id lení zam stnanci Další zvláštnosti ODŠKODÒOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZÙ A NE MO CÍ Z POVOLÁNÍ Slovníèek ÚVODEM K ODŠKOD OVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ V ROCE 2013 ZM NY, VAZBY NA P EDPISY O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH OBECNÉ OTÁZKY ODŠKOD OVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ Pojem pracovní úraz Evidence pracovních úraz Pojem nemoc z povolání Povinnosti zam stnavatele a zam stnance v souvislosti s pracovními úrazy a s nemocemi z povolání, oprávn ní odborových organizací p i pracovních úrazech Sankce v oblasti zdravotní pé e vynaložené na lé ení pracovních úraz a nemoci z povolání Projednávání odškodn ní pracovních úraz a nemocí z povolání se zam stnanci a s odborovými organizacemi, kontrola odškod ování Lh ty p i odškod ování pracovních úraz a nemocí z povolání Krácení odškodn ní JEDNOTLIVÉ NÁHRADY Z TITULU ODŠKOD OVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ Náhrada za bolest a za ztížení spole enského uplatn ní Náhrada ú eln vynaložených náklad spojených s lé ením Náhrada v cné škody Pr m rný (pravd podobný) výd lek základní veli ina rozhodná pro odškod ování ztráty na výd lku Náhrada za ztrátu na výd lku po dobu pracovní neschopnosti

12 12 Obsah Náhrada za ztrátu na výd lku po skon ení pracovní neschopnosti nebo p i uznání invalidity (tzv. renta) Renta v n kterých zvláštních p ípadech Zm ny pom r u poživatele renty Náhrada škody poz stalým Náhrada ú eln vynaložených náklad spojených s lé ením Náhrada p im ených náklad spojených s poh bem Jednorázové odškodn ní poz stalých Náhrada v cné škody Náhrada náklad na výživu poz stalých Valorizace pr m rných výd lk pro ú ely odškod ování pracovních úraz a nemocí z povolání Zákonné pojišt ní odpov dnosti zam stnavatele za škodu p i pracovním úrazu nebo nemoci z povolání Škodná a pojistná událost v zákonném pojišt ní Dva základní modely vztah zam stnavatel zam stnanec pojiš ovna p i provád ní zákonného pojišt ní Náhrada náklad na mimosoudní a soudní projednávání odškodn ní pracovního úrazu (nemoci z povolání) Sou innost zam stnavatele s pojiš ovnou, povinnosti zam stnavatele v i pojiš ovn Pojistné na zákonné pojišt ní Sankce pojiš ovny v i zam stnavateli Regresní nároky pojiš ovny v i zam stnavateli Lh ty ve vztazích zam stnavatel pojiš ovna Zjiš ování a sledování zdravotního stavu postižených zam stnanc pojiš ovnami Pøehled dùležitých údajù plat ných k Minimální mzda Nejnižší úrovn zaru ené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin Výše da ových slev Výše da ového zvýhodn ní Pojistné na zdravotní pojištìní Pojistné na sociální zabezpeèení a státní politiku zamìstnanosti Dávky nemocenského pojištìní Náhrada mzdy v prvních 21 dnech do asné pracovní neschopnosti (karantény) Cestovní náhrady Srážky ze mzdy Životní minimum Existen ní minimum Tabulka pro stanovení dùchodového vìku íselník okres íselník stát (nej ast ji se vyskytující státy) Tabulka lh t

13 2.1 Pracovnìprávní vztahy základní pravidla 39 nem že být zam stnanci sice uložena, ale m že s ním být sjednána (viz výklad v pododdíle a ). Nespln ní takové smluvní povinnosti lze pak rovn ž považovat za porušení pracovní povinnosti. Poruší-li zam stnanec povinnosti vyplývající z právních p edpis vztahujících se k vykonávané práci, m že zam stnavatel v i n mu vyvozovat d sledky, v etn eventuálního rozvázání pracovního pom ru (viz blíže v pododdílech a a v p ípad neomluvené absence v ). Musí jít o jednání i opomenutí zam stnancem zavin né, tj. úmyslné i nedbalostní. Pro možnost postihu na mzd i platu je ale rozhodující, zda porušení pracovních povinností v konkrétním p ípad lze posoudit jako zhoršení kvality práce nebo pracovních výsledk zam stnance, nebo mzda (plat) je poskytována za práci podle hledisek stanovených zákonem (viz zejména výklad v oddíle 2.8.1). Mzdový postih podle judikatury soud totiž nem že mít povahu jakéhosi kárného opat ení (ta byla zrušena v roce 1991) a mohou k n mu být použity jen mzdové složky vyjad ující osobní p ínos zam stnance zam stnavateli kvalitu práce a jeho pracovní výkonnost. Nesmí jít o pokutu. Zam stnanec porušil zákaz kou ení na pracovišti, kde ú ink m kou ení byli vystaveni také kolegové neku áci (viz 106 odst. 4 písm. e) ZP). Toto porušení pracovních povinností nem že být d vodem pro snížení mzdy (platu), nap. osobního p íplatku nebo tvrtletní prémie. Jinak by tomu bylo, jestliže by se tak stalo v p ítomnosti zákazník nebo by tím byla ohrožena požární bezpe nost, nebo by šlo o závadu v kvalit práce. Sou ástí pracovních povinností ale nejsou jiné povinnosti zam stnanc zahrnuté novelou ZP 2012 do nového 301a. Jde o povinnost v dob prvních 21 kalendá ních dn do asné pracovní neschopnosti dodržovat stanovený režim, pokud jde o povinnost zam stnance zdržovat se v míst pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek DORU OVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ Zam stnavatel musí písemnosti týkající se vzniku, zm n a skon ení pracovního pom ru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní pom r (p edevším výpov, okamžité zrušení pracovního pom ru, potvrzení o zam stnání), odvolání z pracovního místa vedoucího zam stnance, mzdový vým r nebo platový vým r a záznam o porušení režimu do asn práce neschopného pojišt nce doru it zam stnanci do vlastních rukou. Nejvhodn jší je doru it tyto písemnosti na pracovišti nebo v byt zam stnance, nebo na jiném míst, eventuáln i prost ednictvím elektronických komunikací (jestliže s takovým doru ováním zam stnanec písemn souhlasí a má právo elektronického podpisu). Není-li možné osobní i elektronické doru ení, lze písemnost doru it prost ednictvím provozovatele poštovních služeb na poslední adresu zam stnance, která je zam stnavateli známa, a to jako doporu enou zásilku, nejlépe se zvolenou dopl kovou službou eské pošty dodání do vlastních rukou výhradn jen adresáta (dodejka s erveným pruhem), aby tak bylo vylou eno možné doru ení jiné osob. ZP požaduje, aby zam stnavatel u pošty objednal službu, která zajistí, že doba pro uložení písemnosti pro p ípad, že adresát nebude doru ovatelem zastižen je 10 pracovních dn. D ív jší ZP stanovil uložení po dobu 10 kalendá ních dn pracovní dny je nutné posuzovat obecn, tj. od pond lí do pátku, vyjma svátk. Bohužel, požadavek zákoníku práce na takto vymezenou úložnou dobu je hrubou chybou, navíc eská pošta ani tuto službu nenabízí a nelze ji objednat. Lze proto doporu it využít obvyklou úložnou dobu podle Poštovních podmínek eské pošty, tj. 15 kalendá ních dn. V období kumulace více svátk je ale vhodné zkontrolovat, zda tato doba nebude kratší než 10 pracovních dn. Písemnost je doru ena, jakmile ji zam stnanec p evezme. Jestliže zam stnanec uloženou písemnost nevyzvedne v uvedené lh t, považuje se za doru enou posledním dnem této lh ty (podle d ív jšího ZP doru ení nastalo dnem, kdy pošta zásilku vrátila zam stnavateli jako nedoru itelnou). Jestliže zam stnanec doru ení písemnosti znemožní tím, že poštovní zásilku odmítne p evzít, nebo neposkytne sou innost nezbytnou k doru ení, považuje se písemnost 4b odst. 2 ZP 52 písm. g), 55 odst. 1 písm. b) ZP 109 odst. 4, 110 a 346b odst. 1 ZP 301a ZP 334 až 336 ZP

14 40 2. Pracovnìprávní a mzdové minimum 337 ZP za doru enou dnem, kdy k takovému znemožn ní doru ení došlo (tuto skute nost doru ovatel vyzna í na zásilce). ZP upravuje rovn ž doru ování písemnosti zam stnancem zam stnavateli. Zam stnanec doru uje písemnost zpravidla osobním dodáním v sídle zam stnavatele. Na žádost zam stnance je zam stnavatel povinen doru ení písemnosti písemn potvrdit. Doru ení je spln no, jakmile zam stnavatel písemnost p evzal. Zákon ale opomenul stanovit, jak se posuzuje doru ení poštou, jestliže zam stnavatel zásilku nep evzal podle názoru autora je t eba postupovat analogicky podle 336 ZP, tj. jako p i doru ování zam stnanci. 98 ZSZS 54 odst. 2 a 56 ZSZS 55 odst. 1 písm. d) a odst. 2 ZSZS 53, 58 ZSZS 42 ZSZS 44 odst. 6 a 7 ZSZS PRACOVN LÉKA SKÁ SLUŽBA Od je v ú innosti zákon o specifických zdravotních službách. Obsahuje t i okruhy ustanovení, které se týkají pracovn právních vztah, a to posudkovou pé i a léka ské posudky ( 41 až 52), pracovn léka ské služby ( 53 až 60) a posuzování a uznávání nemocí z povolání ( 61 až 68). Podle p echodného ustanovení lze pracovn léka ské služby poskytovat podle dosavadní právní úpravy ešící poskytování závodní preventivní pé e nejdéle po dobu 1 roku ode dne nabytí ú innosti zákona, tj. do Touto dosavadní právní úpravou je nap íklad sm rnice Ministerstva zdravotnictví. 49/1967 V stníku Ministerstva zdravotnictví dále jen sm rnice. V dob redak ní uzáv rky této publikace projednával Parlament R návrh novely zákona, která má vylou it povinnost provád t pracovn léka ské prohlídky u zam stnanc pracujících na základ dohod o pracích konaných mimo pracovní pom r, pokud nevykonávají rizikovou práci nebo práci, u které jiný právní p edpis stanoví podmínky zdravotní zp sobilosti. Z dosavadní právní úpravy nevyplývá (až na n které výjimky), že by u t chto dohod byly pracovn léka ské prohlídky p edepsány. V návaznosti na tuto novelu (s ú inností od ) bude vydána provád cí vyhláška o pracovn léka ských službách. Ta teprve bude obsahovat systém pracovn léka ských prohlídek, nebo zákon sám upravuje pouze prohlídku vstupní (viz také v oddíle 2.2.1) a ve dvou p ípadech prohlídku mimo ádnou. Nová vyhláška (tak jako dosavadní sm rnice) krom vstupních prohlídek upraví rovn ž prohlídky periodické (nyn jší tzv. adová prohlídka bude rovn ž prohlídkou periodickou), mimo ádné, výstupní a následné (u rizikových prací). Zam stnanec musí pracovn léka ské prohlídky absolvovat u poskytovatele pracovn léka ských služeb (závodního léka e), s nímž má zam stnavatel smluvní vztah. Je tedy i nadále vylou ena svobodná volba léka e. Zákon však umožnil, aby zam stnance vykonávající práci v první kategorii a nejde-li o práci, pro niž jiný právní p edpis stanoví podmínky zdravotní zp sobilosti, mohl zam stnavatel vysílat na tyto prohlídky k jejich registrujícím léka m (práce jsou za azovány do ty kategorií podle ZOVZ, p i emž v první kategorii je prakticky zanedbatelný výskyt rizikových faktor ). Zam stnavatel má nyní právo vyslat zam stnance na mimo ádnou pracovn léka skou prohlídku, má-li pochybnosti o zdravotní zp sobilosti zam stnance k práci. Na druhé stran má zam stnavatel povinnost odeslat zam stnance na mimo ádnou prohlídku, pokud o to zam stnanec požádá. Sou ástí pracovn léka ských služeb je rovn ž poradenství pro zam stnavatele v otázkách ochrany zdraví a kontrolní innost hygienické povahy na pracovištích. Pracovn léka ské služby hradí zam stnavatel, s výjimkou posuzování nemocí z povolání a sledování zdravotního stavu u nemocí z povolání a s výjimkou následných prohlídek. K financování vstupních prohlídek viz výklad v oddíle Zákon stanoví pravidla pro vydávání léka ských posudk. Léka ský posudek se vydává na žádost zam stnavatele, na základ pracovn léka ské prohlídky a pot ebných odborných vyšet ení a zásadn také na základ výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené u registrujícího poskytovatele léka ských služeb. Velmi p ísná pravidla stanoví zákon pro pozbytí platnosti léka ského posudku. Ten mimo jiné pozbývá platnost uplynutím doby, na kterou byl vydán, nebo dnem, kdy m la být podle

15 2.2 Pracovní pomìr 41 rozhodnutí k tomu oprávn né osoby (zam stnavatele) provedena nová (mimo ádná) léka ská prohlídka. Jestliže je léka ský posudek neplatný, považuje se p íslušná osoba za zdravotn nezp sobilou k výkonu práce. Zam stnavatel by proto m l zam stnance vyslat na periodickou léka skou prohlídku v as (m že být provedena již 90 dn p edem), aby posudek nepropadl. Pokud by se tak stalo, zam stnavatel nesmí dále zam stnanci p id lovat práci, protože zam stnavatel nesmí p ipustit, aby vykonával práci, jejíž náro nost by neodpovídala jeho zdravotní zp sobilosti. Nerespektování tohoto pravidla je pokutovatelné ze strany inspekce práce do výše K. Jestliže zam stnanec bude vy azen z práce, protože se nedostavil na pracovn léka skou prohlídku, a koliv jej zam stnavatel ádn a v as vyslal, jde o p ekážku v práci na stran zam stnance bez nároku na náhradu mzdy a navíc jsou napln ny výpov dní d vody podle 52 písm. f) a g) ZP. Léka ský posudek také nabývá platnosti ukon ením pracovn právního vztahu, ale pokud je mezi týmiž smluvními stranami uzav en nový pracovn právní vztah se stejným výkonem práce do 3 m síc, použije se dosavadní posudek (pokud ovšem neuplynula doba, na kterou je vydán). Zákon p edepisuje posudkové záv ry léka ského posudku. Jde o záv ry, že posuzovaná osoba je zdravotn zp sobilá nebo zdravotn nezp sobilá nebo zdravotn zp sobilá s podmínkou nebo dlouhodob pozbyla zdravotní zp sobilost. Posudkový záv r, že je osoba zdravotn nezp sobilá, je vhodný výlu n jen pro vstupní prohlídku. Jestliže je zdravotní zp sobilost posuzována na periodické nebo mimo ádné prohlídce, p i níž léka konstatuje, že již nadále zam stnanec nem že práci konat, musí použít posudkový záv r, že zam stnanec dlouhodob pozbyl zdravotní zp sobilost. Jen tento záv r vyvolává d sledky podle zákoníku práce (viz výklad v oddílech a ). Poskytovatel, který léka ský posudek vydal, musí neprodlen zajistit jeho prokazatelné p edání, a to jednak posuzované osob, jednak zam stnavateli, který o vydání posudku požádal. Posudek tak musí být vydán 2. Ode dne prokazatelného p edání posudku b ží lh ta pro podání návrhu na p ezkoumání, která iní 10 pracovních dn. Návrh m že podat jak zam stnavatel, tak zam stnanec poskytovateli, který posudek vydal. Pokud ten v plném rozsahu nevyhoví, musí návrh p edat správnímu ú adu, který vykonává státní správu na úseku zdravotnictví (obvykle krajské ú ady, v Praze magistrát hl. m. Prahy). Tento ú ad rozhodne o posudku ve správním ízení. Návrh na p ezkoumání nemá odkladný ú inek. 103 odst. 1 písm. a) ZP, 17 a 30 ZIP 43 odst. 3 ZSZS, 41 odst. 1, 52 písm. d) a e) ZP 44 odst. 1 a 2 ZSZS 46 až 47 ZSZS, S 2.2 PRACOVNÍ POM R VZNIK PRACOVNÍHO POM RU Pracovní pom r vzniká: 1. pracovní smlouvou, 2. výjime n jmenováním. Sou asný ZP již neupravuje vznik pracovního pom ru volbou. Eventuální zvolení považuje jen za p edpoklad pro sjednání pracovní smlouvy (je-li pracovní místo vykonáváno v pracovním pom ru podle zvláštního p edpisu nebo stanov, sdružení ob an ). Pracovní smlouva je nejobvyklejší zp sob vzniku pracovního pom ru. Je to dvoustranný právní úkon, jehož formální a obsahové náležitosti stanoví zákon. Musí být uzav ena v písemné form, a to minimáln ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zam stnanec, druhé zam stnavatel. Pracovní pom r ani jiný druh základního pracovn právního vztahu nem že být mezi manžely. Aby byla pracovní smlouva považována za písemn uzav enou, musí být ob ma smluvními stranami podepsána bu p edem (a to jakkoliv dlouho dop edu), nebo v den 33 ZP 34 odst. 4 a 5 ZP 318 ZP

16 Povinnosti zamìstnavatelù k úøadu práce a vzájemné vztahy 126 odst. 4 ZZ CELNÍ Ú ADY KONTROLUJÍ zda cizinci vykonávají práci v souladu s vydaným povolením k zam stnání, pokud je povolení k zam stnání pot ebné, nebo v souladu se zelenou nebo modrou kartou, zda cizinci vykonávají práci pro právnickou nebo fyzickou osobu na základ pracovn právního vztahu i jiné smlouvy. Možnost celní kontroly mají celní ú ady na celém území R. Celní ú ady o svých kontrolách informují p íslušný oblastní inspektorát práce podle místa výkonu práce. P i zjišt ných nedostatcích p edají tomuto inspektorátu poklady k dalšímu ízení. Tento oblastní inspektorát práce zahájí správní ízení o uložení pokuty. Celní orgány tak mohou zjistit i nelegální práci cizinc, která je v rozporu se ZZ v rozporu s vydaným povolením k zam stnání, je-li toto povolení vyžadováno, nebo bez povolení k zam stnání. 126 odst. 3 ZZ 126 odst. 2 ZZ P SOBNOST INSPEKTORÁT PRÁCE Kontrolní innosti vykonávají nad dodržováním pracovn právních p edpis u zam stnavatel zejména zákoníku práce, zákona o zam stnanosti, provád cích p edpis k n mu a právních p edpis o bezpe nosti a ochran zdraví p i práci orgány inspekce práce. Za pracovn právní p edpisy se považují pro ú ely zákona o zam stnanosti právní p edpisy o zam stnanosti a p edpisy o ochran zam stnanc p i platební neschopnosti zam stnavatele. Orgány inspekce práce jsou oprávn ny kontrolovat, zda a v jakém rozsahu p id luje zam stnavatel svým zam stnanc m práci, na které je mu poskytován p ísp vek podle 78 ZZ (pro osoby zdravotn postižené). 130 ZZ 131 ZZ 132 ZZ 133 ZZ POSTUP P I KONTROLE A PR B H KONTROLY Zam stnanci orgánu kontroly se prokazují p i zahájení kontroly služebními pr kazy. Postup p i provád ní kontroly se ídí zákonem o státní kontrole a zákonem o finan ní kontrole p i erpání prost edk ze státního rozpo tu. Zam stnanci státu za azení k výkonu kontroly jsou povinni zachovávat ml enlivost o skute nostech, se kterými se seznámili p i pln ní pracovních povinností. Zam stnanci orgán kontroly jsou oprávn ni vstupovat na pracovišt kontrolovaných osob, požadovat od nich a jejich zam stnanc p edložení pot ebných doklad, podání úplných zpráv, informací a vysv tlení ve lh tách k tomu ur ených, dále jsou oprávn ni vyžadovat ú ast kontrolovaných osob p i projednávání výsledk kontroly a další sou innost pot ebnou k vytvo ení podmínek k nerušenému a rychlému provedení kontroly. Kontrolované osoby jsou povinny umožnit provedení kontroly a poskytovat zam stnanc m orgán kontroly pot ebnou sou innost. Zam stnanci orgán kontroly jsou oprávn ni p i kontrolní innosti vyžadovat od fyzických osob, které se zdržují na pracovišti kontrolované osoby a vykonávají pro ni práci, osv d ení totožnosti a nejde-li o manžele, d ti nebo spole níky i prokázání, že tuto práci vykonávají na základ pracovn právního vztahu nebo na základ jiné smlouvy. U cizinc jsou dále oprávn ni vyžadovat p edložení povolení k zam stnání, pokud zákon jeho vydání vyžaduje, a povolení k pobytu, pop. zelenou nebo modrou kartu. Fyzické osoby jsou povinny osv d it svou totožnost a prokázat další skute nosti (pracovní smlouvu, povolení k zam stnání, obchodní smlouvu). Za nespln ní této povinnosti m že být kontrolním orgánem uložena po ádková pokuta ve výši K, a to i opakovan až do ástky K. Pracovišt m kontrolované osoby se pro ú ely tohoto zákona rozumí místa ur ená a obvyklá pro výkon innosti kontrolované osoby. Za innost kontrolované osoby se považuje zajišt ní výroby nebo poskytování služeb a obdobná innost podle zvláštních právních p edpis.

17 5.7 Kontrolní innost v oblasti zam stnanosti 193 Zjišt ná porušení Zjistí-li orgán kontroly porušení povinností, jejichž dodržování je oprávn n kontrolovat, je zam stnanec orgánu kontroly, který kontrolu provádí, povinen vyžadovat na kontrolované osob odstran ní zjišt ných nedostatk ve lh tách jím k tomu ur ených a podání písemné zprávy o p ijatých opat eních. Orgán kontroly m že v od vodn ných p ípadech vyzvat kontrolovanou osobu, aby se v ur ené lh t dostavila k orgánu kontroly a p edložila doklady pot ebné k provedení kontroly; kontrolovaná osoba je povinna této výzvy uposlechnout, pokud neprokáže vážnou p ekážku, která jí brání ve spln ní této povinnosti v ur ené lh t. Vy izování podn t ke kontrole Provádí-li orgán kontroly kontrolu na základ písemného podn tu nebo podn tu u in ného ústn do protokolu, informuje písemn o zp sobu a výsledcích kontroly toho, kdo podn t podal, je-li znám. Jedná-li se o podn t ke kontrole z d vodu diskriminace, má v podn tu ozna ená diskriminovaná fyzická osoba právo vyjád it se k obsahu podn tu a ke skute nostem zjišt ným orgánem kontroly. Orgán kontroly není povinen šet it všechny podn ty ke kontrole nebo stížnosti na zam stnavatele. M že šet it i anonymní podání. Omezený p ístup ke kontrole u n kterých zam stnavatel V za ízeních ozbrojených sil a ozbrojených bezpe nostních sbor v p sobnosti Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva financí, v za ízeních Národního bezpe nostního ú adu a Bezpe nostní informa ní služby, kde by výkonem kontroly mohlo dojít k ohrožení utajovaných informací, m že být kontrola provád na jen se souhlasem p íslušného ministerstva a v za ízeních Národního bezpe nostního ú adu a Bezpe nostní informa ní služby jen se souhlasem jejich editele ZJIŠT NÁ PORUŠENÍ A EŠENÍ SPRÁVNÍCH DELIKT A P ESTUPK V KONTROLE Fyzická osoba se dopustí p estupku podle zákona o zam stnanosti tím, že: a) poruší zákaz diskriminace nebo nezajistí rovné zacházení, za tento p estupek lze uložit pokutu až do výše K, b) zprost edkuje zam stnání bez povolení, za tento p estupek lze uložit pokutu až do výše K, c) umožní výkon nelegální práce, za tento p estupek lze uložit pokutu až do výše K, d) vykonává nelegální práci, za tento p estupek lze uložit pokutu až do výše K, e) nesplní oznamovací povinnosti ohledn nenastoupení cizince do zam stnání, za tento p estupek lze uložit pokutu do výše K. Fyzická osoba se dále dopustí p estupku tím, že jako zam stnavatel: a) v rozporu s 80 ZZ nevede evidenci zam stnávaných osob se zdravotním postižením nebo evidenci volných pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením, za tento p estupek lze uložit pokutu až do výše K, b) nesplní povinný podíl p i zam stnávání osob se zdravotním postižením, za tento p estupek lze uložit pokutu až do výše K, c) ve stanovené lh t písemn nevykáže dlužné mzdové nároky zam stnanc pro ú ely zákona o ochran zam stnanc p i platební neschopnosti zam stnavatele, za tento p estupek lze uložit pokutu až do výše K, d) neplní oznamovací povinnosti podle ZZ nebo nevede evidence v ZZ stanovenou, za tento p estupek je možné uložit pokutu až do výše K. Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se správního deliktu dopustí tím, že: a) poruší zákaz diskriminace nebo nezajistí rovné zacházení, za tento správní delikt lze uložit pokutu až do výše K, 134 ZZ 135 ZZ 137 ZZ 138 ZZ 139 ZZ 140 ZZ

18 Daò z pøíjmù fyzických osob... a pojistné na d chodové spo ení 38l DZ 38l odst. 1 DZ 6.15 ZPÙSOB PROKAZOVÁNÍ NE ZDA NI TEL NÝCH ÈÁSTÍ ZÁKLADU DANÌ, SLEVY NA DANI A DA OVÉHO ZVÝHODN NÍ NEZDANITELNÉ ÁSTI ZÁKLADU DAN potvrzením p íjemce daru nebo jeho zákonného zástupce anebo po adatele ve ejné sbírky o výši a ú elu daru, smlouvou o úv ru, každoro n do potvrzením stavební spo itelny o ástce úrok zaplacených v uplynulém kalendá ním roce z úv ru ze stavebního spo ení, pop. z jiného úv ru poskytnutého stavební spo itelnou v souvislosti s úv rem ze stavebního spo ení, každoro n do potvrzením banky, zahrani ní banky i její pobo ky o ástce úrok zaplacených v uplynulém kalendá ním roce z hypote ního úv ru a snížených o státní p ísp vek, p íp. z jiného úv ru poskytnutého p íslušnou bankou v souvislosti s hypote ním úv rem, Pokyn GF D 6 Poznámka: Za nutné náležitosti potvrzení stavební spo itelny nebo banky, zahrani ní banky nebo pobo ky zahrani ní banky o ástce úrok z úv r ze stavebního spo ení, z hypote ního úv ru, pop. z úv ru poskytnutého stavební spo itelnou nebo bankou v souvislosti s úv rem ze stavebního spo ení nebo s hypote ním úv rem se nepovažuje originál razítka stavební spo itelny i banky a podpisu, pokud se jedná o písemnost, z které lze vyvodit, že byla vyhotovena stavební spo itelnou nebo bankou pro ur itého poplatníka. podle druhu bytové pot eby p i prvním uplatn ní: stavebním povolením nebo ohlášením stavby, a po dokon ení stavby výpisem z listu vlastnictví výstavba bytového domu, rodinného domu, bytu nebo zm na stavby, výpisem z listu vlastnictví koup pozemku, za p edpokladu, že na pozemku bude zahájena výstavba bytové pot eby do 4 let od okamžiku uzav ení úv rové smlouvy, nebo koup pozemku v souvislosti s po ízením bytové pot eby formou koup. Po uplynutí 4 let od okamžiku úv rové smlouvy na nákup pozemku musí poplatník p edložit stavební povolení nebo ohlášení stavby, výpisem z listu vlastnictví koup bytového domu, rodinného domu v etn rozestav né stavby t chto dom nebo bytu, výpisem z listu vlastnictví, nájemní smlouvou nebo dokladem o trvalém pobytu údržba a zm na stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví a byt v nájmu nebo v užívání, potvrzením právnické osoby, že je poplatník jejím lenem nebo spole níkem splácení lenského vkladu nebo vkladu právnické osob jejím lenem nebo spole níkem za ú elem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu, potvrzením právnické osoby, že je poplatník jejím lenem nebo spole níkem úhrada za p evod lenských práv a povinností družstva nebo podílu na obchodní spole nosti uskute n ná v souvislosti s p evodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu, v p ípad poskytnutého úv ru p i vypo ádání bezpodílového spoluvlastnictví manžel nebo vypo ádání spolud dic v p ípad, že p edm tem vypo ádání je úhrada podílu spojeného se získáním bytu, rodinného domu nebo bytového domu výpisem z listu vlastnictví anebo potvrzením právnické osoby, že je poplatník jejím lenem nebo spole níkem podle typu získané bytové pot eby, smlouvou o penzijním p ipojišt ní se státním p ísp vkem p i prvním uplatn ní, smlouvou o dopl kovém penzijním spo ení, smlouvou o penzijním pojišt ní nebo potvrzením instituce penzijního pojišt ní o ú asti poplatníka na penzijním pojišt ní,

19 6.15 Zpùsob prokazování ne zda ni tel ných èástí základu danì každoro n nejpozd ji do potvrzením penzijního fondu, penzijní spole nosti nebo instituce penzijního pojišt ní o p ísp vcích zaplacených poplatníkem na jeho penzijní p ipojišt ní se státním p ísp vkem nebo penzijní pojišt ní za uplynulé zda ovací období, smlouvou o soukromém životním pojišt ní nebo pojistkou p i prvním uplatn ní, každoro n nejpozd ji do potvrzením pojiš ovny o pojistném zaplaceném poplatníkem na jeho soukromé životní pojišt ní v uplynulém zda ovacím období nebo o zaplacené pom rné ásti jednorázového pojistného p ipadajícího na uplynulé zda ovací období, každoro n do potvrzením odborové organizace o výši zaplacených lenských p ísp vk v uplynulém zda ovacím období, každoro n do potvrzením o výši zaplacené úhrady za zkoušku ov ující výsledky dalšího vzd lávání podle zákona o ov ování a uznání výsledk dalšího vzd lávání. Jedná-li se o osobu s t žším zdravotním postižením, potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpe ení, že byla uznána invalidní ve t etím stupni, a jedná-li se o osobu se zdravotním postižením, potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpe- ení, že byla uznána invalidní v prvním nebo druhém stupni, a nebo rozhodnutím Ú adu práce eské republiky, že byla uznána zdravotn znevýhodn nou SLEVY NA DANI dokladem prokazujícím totožnost manželky (manžela) p i uplatn ní, rozhodnutím o p iznání invalidního d chodu p i uplatn ní, každoro n do dokladem o výplat invalidního d chodu pro invaliditu prvního nebo druhého a t etího stupn, potvrzením správce dan podle místa bydlišt poplatníka o tom, že poplatník pobírá jiný d chod z d chodového pojišt ní podle zvláštního právního p edpisu upravujícího d chodové pojišt ní, u n hož jednou z podmínek p iznání je, že je invalidní ve t etím stupni, nebo o tom, že mu zanikl nárok na invalidní d chod pro invaliditu prvního, druhého nebo t etího stupn z d vodu soub hu nároku na výplatu invalidního d chodu a starobního d chodu, anebo je-li poplatník invalidní ve t etím stupni, avšak jeho žádost o invalidní d chod pro invaliditu t etího stupn byla zamítnuta z jiných d vod než proto, že není invalidní ve t etím stupni, pr kazem ZTP/P, pokud je poplatník jeho držitelem p i uplatn ní, potvrzením školy, že se soustavn p ipravuje na budoucí povolání studiem nebo p edepsaným výcvikem DA OVÉ ZVÝHODN NÍ ú edním dokladem prokazujícím totožnost dít te (vlastního, osvojeného, v pé i, která nahrazuje pé i rodi, druhého z manžel a vnuk ), pr kazem ZTP/P, pokud je dít držitelem tohoto pr kazu, potvrzením od zam stnavatele druhého z manžel, že nárok na da ové zvýhodn ní na konkrétní dít neuplat uje sou asn druhý z manžel, potvrzením školy o tom, že zletilé dít poplatníka žijící s poplatníkem v domácnosti se soustavn p ipravuje na budoucí povolání studiem nebo p edepsaným výcvikem, u studia dít te na st ední nebo vysoké škole v cizin (krom potvrzení o studiu vydaného školou pro ur ité období) rozhodnutím MŠMT, že takové studium na škole v cizin je postaveno na rove studia na st edních nebo vysokých školách v R. Rozhodnutí MŠMT platí po celou dobu studia na téže škole, potvrzením správce dan podle místa bydlišt poplatníka o tom, že poplatník vyživuje v domácnosti zletilé dít až do dovršení 26 let v ku, které nepobírá invalidní d chod pro invaliditu t etího stupn a nem že se soustavn p ipravovat na budoucí povolání nebo 38l odst. 2 DZ 38l odst. 3 DZ

20 Daò z pøíjmù fyzických osob... a pojistné na d chodové spo ení Jestliže u poplatníka úhrn p íjm ze závislé innosti a funk ních požitk ve zda ovacím období nedosáhl alespo 6násobku minimální mzdy, na vyplacený m sí ní da ový bonus v kalendá ních m sících, v nichž úhrn jeho p íjm dosáhl alespo výše poloviny minimální mzdy, již nárok neztrácí. Poznámka: P eplatky z ro ního zú tování da ových záloh jsou p íjmem zam stnance pro státní sociální podporu. Doplatky da ových bonus v rámci da ového zvýhodn ní, a to jak m sí ní, tak v rámci zú tování da ového zvýhodn ní, nejsou p íjmem zam stnance pro státní sociální podporu. Ro ní zú tování bez uplatn ného da ového zvýhodn ní ÚHRN ZÁKLADÙ DANÌ NEZDANITELNÉ ÈÁSTI ZÁKLADU DANÌ ( 15 DZ) = ROÈNÍ ZÁKLAD DAN ZAOKROUHLENÝ NA 100 KÈ DOLÙ ROÈNÍ ZÁKLAD DAN ZAOKROUHLENÝ NA 100 KÈ DOLÙ 15% SAZBA DANÌ 100 ( 16 DZ) = STANOVENÁ DAÒ STANOVENÁ DAÒ SLEVA NA DANI MAX. DO VÝŠE STANOVENÉ DAN ( 35BA DZ) = STANOVENÁ DA PO SLEV PODLE 35BA DZ STANOVENÁ DAÒ PO SLEV PODLE 35BA DZ SKUTEÈNÝ ROÈNÍ ÚHRN SRAŽENÝCH ZÁLOH NA DANI + = PØEPLATEK VYŠŠÍ NEŽ 50 KÈ SE VRACÍ NEDOPLATEK SE NEVYBERE

OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA

OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA Obsah 3 OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA...13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI...15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT...16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ...17 1.4 OSOBNÍ SPIS...18 1.5

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení 5457_17.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk P íjmení Rodné p íjmení Jméno Titul Rodné íslo 1 ) Adresa bydlišt (místa trvalého pobytu) PS Prohlášení

Více

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2.

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2. OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA 13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI 15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT 16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ. 17 1.4 OSOBNÍ SPIS 18 1.5 OCHRANA OSOBNÍCH

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a)

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a) df_12dpfoz5457_22.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu)

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, Helena Přikrylová, Růžena Šimčíková, JUDr. Dana Lukešová, Jana Dorčáková, JUDr.

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek 2008 Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ Jaroslav Šafránek Sociální pojistné Pojišt né osoby Sociální - Pracovní pom r - DP - Spole ník a jednatel - len

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní Strážce penze (RP2)

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní Strážce penze (RP2) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní Strážce penze (RP2) verze 01/01.01.2013 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Základní údaje 1.1.1 Investi ní životní pojišt ní pro p ípad smrti nebo dožití (dále jen hlavní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s.

ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s. ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA, a. s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠT NÍ ODPOV DNOSTI ZA ŠKODU ZP SOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 2/07 OBSAH lánek 1 Úvodní ustanovení lánek 2 Pojistná událost, pojistná

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 807/12-187 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA VÚBP, v.v.i. FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA Projekt VLIV ZM N SV TA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA Program MPSV MODERNÍ SPOLE NOST A JEJÍ PROM NY Zpracováno jako jeden z výstup pro podnikovou sféru

Více

Správní ízení v podmínkách eské republiky po roce 2006

Správní ízení v podmínkách eské republiky po roce 2006 Správní ízení v podmínkách eské republiky po roce 2006 Administrative procedure in conditions of the Czech Republic after year 2006 Marie Sciskalová Anotace: Cílem p ísp vku je informovat zájemce o problematice

Více

Nabídka publikací Nabídka software Objednávka Infocentrála P edpisy Anotace Fórum ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ÁST PRVN OCHRANA OSOBN CH ÚDAJ

Nabídka publikací Nabídka software Objednávka Infocentrála P edpisy Anotace Fórum ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ÁST PRVN OCHRANA OSOBN CH ÚDAJ Nabídka publikací Nabídka software Objednávka Infocentrála P edpisy Anotace Fórum SBÍRKA ZÁKON ástka 32 rozeslána dne 25.4.2000 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zm n n kterých

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08.

1. FRANTIŠEK BAUER, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.20.12.1973, 2. DOMINIKA BAUEROVÁ, bytem PANENSKÁ 33, 67531, JEMNICE, nar.04.08. .j. 024 EX 1682/12-259 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pov ený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 4817/10-842 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeže

Více

Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku

Blšany u Loun revitalizace Zámeckého parku - STAVBA III: Revitalizace zelen a mobiliá e Zámeckého parku Obec BLŠANY U LOUN, zastoupená: Obecn prosp šnou spole ností KLASTR AQUARIUS o.p.s. na základ mandátní smlouvy a plné moci.j. AQ/05/ po et list : 6, po et p íloh: 4 v Ústí nad Labem 20.7. UNILES, a.s.,

Více

Abeceda mzdové účetní 2010

Abeceda mzdové účetní 2010 Abeceda mzdové účetní 2010 20. vydání 1. aktualizace k 1. 7. 2010 Kapitola 2 PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVÉ MINIMUM Nabylo úèinnosti 1. 7. 2010 Nařízení vlády č. 33/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.

Více

326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999

326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 stav k 20.4.2007 do částky 35/2007 Sb. a 18/2007 Sb.m.s. 326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů Změna: 140/2001 Sb. (část) Změna:

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Č. j. 5 T 27/2013-389 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Okresní soud v Teplicích rozhodl v hlavním líčení konaném dne 11. června 2014 samosoudkyní JUDr. Danou Kolá ovou, t a k t o: Obžalovaný Ing.

Více

Zpráva o innosti eské správy sociálního zabezpe ení za rok 2012

Zpráva o innosti eské správy sociálního zabezpe ení za rok 2012 Zpráva o innosti eské správy sociálního zabezpe ení za rok 2012 OBSAH A. ÚVOD... 5 1. PRIORITNÍ ÚKOLY A STRATEGICKÉ CÍLE... 5 1.1. PRIORITNÍ ÚKOLY... 5 1.1.1. Klientský p ístup... 5 1.1.2. Kvalita rozhodování...

Více

Úvod. [cit. 2010-02-06]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.czso.cz>.

Úvod. [cit. 2010-02-06]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.czso.cz>. Úvod Zam stnávání osob se zdravotním postižením tvo í nedílnou sou ást eského právního ádu a zárove je jedním ze základních znak demokratické právní spole nosti. V sou asné dob se s touto problematikou

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH

KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH PRODUKT.. uzav ená mezi prodávajícím a kupujícím ve smyslu p íslušných ustanovení Obchodního zákoníku.513/1991 Sb., ob anského zákoníku ve zn ní

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY Po ízení Blade server Otev ené ízení podle 27 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní Obsah: I. ást Informace o zadavateli

Více