MZDOVÉ ÚČETNÍ. edice práce mzdy pojištění. 23. aktualizované vydání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MZDOVÉ ÚČETNÍ. edice práce mzdy pojištění. 23. aktualizované vydání"

Transkript

1 ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, Helena Přikrylová, Bc. Iva Žilinská, JUDr. Dana Lukešová, Jana Dorčáková, JUDr. Martin Mikyska osobní a mzdová agenda pracovněprávní a mzdové minimum průměrný výdělek srážky ze mzdy povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a pojistné na důchodové spoření zdravotní pojištění pojistné na sociální zabezpečení dávky nemocenského pojištění důchodové pojištění náhrada škody a bezdůvodné obohacení odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání přehled důležitých údajů 23. aktualizované vydání edice práce mzdy pojištění 2013

2 Jednotlivé kapitoly zpracovali: JUDr. Boøivoj Šubrt kapitola 1, 2, 3, 4, 11 JUDr. Zdeòka Leiblová kapitola 5 Vìra Pøíhodová, Ing. Alena Skoumalová kapitola 6 Ing. Antonín Danìk kapitola 7 Helena Pøikrylová, Bc. Iva Žilinská kapitola 8, 9 JUDr. Dana Lukešová kapitola 10.1 až 10.6, 10.8 Jana Dorèáková kapitola 10.7 JUDr. Martin Mikyska kapitola 12 V případě, že dojde k významným legislativním změnám v období mezi jednotlivými vydáními publikace, vyhledejte její aktualizaci na našich internetových stránkách Aktualizaci zašleme zdarma na vyžádání tel.: Ing. Antonín Danìk, Jana Dorèáková, JUDr. Zdeòka Lei b lo vá, JUDr. Dana Lukešová, JUDr. Martin Mikyska, Vìra Pøíhodová, Helena Pøikrylová, Ing. Alena Skoumalová, JUDr. Boøivoj Šubrt, Bc. Iva Žilinská, 2013 Nakladatelství ANAG, 2013 ISBN

3 Obsah 3 OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA OBECN K OSOBNÍ EVIDENCI JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT ÚDAJE POT EBNÉ PRO P IJETÍ DO ZAM STNÁNÍ OSOBNÍ SPIS OCHRANA OSOBNÍCH DAT Obecná pravidla Souhlas zam stnance a výjimky z n j Citlivé údaje Používání osobních údaj Údaje o zájemcích o práci u zam stnavatele Používání rodného ísla Postup p i a po skon ení zam stnání Další povinnosti OCHRANA MAJETKOVÝCH ZÁJM ZAM STNAVATELE A SOUKROMÍ ZAM STNANC PRACOVNÌPRÁVNÍ A MZDOVÉ MINIMUM...25 Slovníèek PRACOVN PRÁVNÍ VZTAHY ZÁKLADNÍ PRAVIDLA Co jsou pracovn právní vztahy Závislá práce Co není zakázáno, je dovoleno Možnost odchýlit se od zákona Zp soby odchylné úpravy a její limity Rozdíly mezi podnikatelskou a rozpo tovou sférou Da ové aspekty možnosti odchýlit se od zákona Kdy je zakázáno se odchýlit Vazba na ob anský zákoník Právní úkony Po ítání asu Základní zásady pracovn právních vztah a s nimi související pravidla Tzv. pracovní káze Doru ování písemností Pracovn léka ská služba PRACOVNÍ POM R Vznik pracovního pom ru Náležitosti pracovní smlouvy Pracovní pom r na dobu ur itou Zkušební doba Konkuren ní doložka Individuální informace o právech a povinnostech Jmenování vedoucích zam stnanc, odvolání a vzdání se pracovní pozice Jmenování podle sou asného ZP P echodná ustanovení ke jmenování Obsazování manažerských pozic v tzv. podnikatelské sfé e Odvolání a vzdání se pracovní pozice Zm ny pracovního pom ru P evedení na jinou práci Pracovní cesta a p eložení Do asné p id lení zam stnance mimo agenturní zam stnání Skon ení pracovního pom ru Dohoda o rozvázání pracovního pom ru Výpov... 53

4 4 Obsah Zákaz výpov di Ostatní zp soby skon ení pracovního pom ru Hromadné propoušt ní Odstupné p i skon ení pracovního pom ru Povinnosti zam stnavatele spojené se skon ením pracovního pom ru Obsah potvrzení o zam stnání Potvrzení pro Ú ad práce R Nároky z neplatného rozvázání pracovního pom ru Zam stnanci pracující mimo pracovišt zam stnavatele DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POM R Dohoda o provedení práce Dohoda o pracovní innosti Pracovní podmínky u dohod AGENTURNÍ ZAM STNÁVÁNÍ DO ASNÉ P ID LENÍ K JINÉMU ZAM STNAVATELI PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPO INKU Délka pracovní doby, p estávky v práci Rozvržení pracovní doby Konto pracovní doby N které další parametry pracovní doby Evidence pracovní doby Zvláštnosti v doprav a u jiných innností Práce p es as Další dohodnutá práce p es as ve zdravotnictví DOVOLENÁ Druhy dovolené a její délka Dovolená za kalendá ní rok a její pom rná ást Dovolená p i nerovnom rném rozvržení pracovní doby a p i její zm n Další druhy dovolené Krácení dovolené Dovolená p i kratší pracovní dob erpání dovolené Náhrada mzdy za dovolenou Výpo ty pom rných ástí nárok P EKÁŽKY V PRÁCI A JEJICH PLACENÍ, SOUVISLOST S PÉ Í O KVALIFIKACI P ekážky na stran zam stnance D ležité osobní p ekážky v práci, v etn mate ské a rodi ovské dovolené Náhrada mzdy v dob prvních 21 kalendá ních dn pracovní neschopnosti nebo karantény Kontroly do asn práce neschopných ze strany zam stnavatel P ekážky z d vod obecného zájmu, souvislost s odborným rozvojem zam stnanc Spole ná pravidla pro p ekážky na stran zam stnance Jiné p ípady p ekážek v práci na stran zam stnance Neomluvená absence P ekážky na stran zam stnavatele ODM OVÁNÍ Mzda, plat a jiné odm ny, co je a není mzdou i platem Minimální mzda Zaru ená mzda a její nejnižší úrove Mzda Plat ve ve ejných službách a správ Spole ná pravidla pro poskytování mzdy a platu Splatnost a výplata mzdy Prodlení p i výplat mzdy, proml ení...104

5 Obsah Náhradní volno za práci p es as a ve svátek a n které další otázky kompenzace této práce; tzv. placený svátek Odm ny z dohod o pracích konaných mimo pracovní pom r CESTOVNÍ A JINÉ NÁHRADY A POŽITKY Cestovní náhrady Náhrady dalších výdaj souvisejících s výkonem práce Závodní stravování INSPEKCE PRÁCE Co m že inspekce práce kontrolovat Koho m že inspekce práce kontrolovat Organiza ní struktura a místní p íslušnost Práva a povinnosti inspektor a kontrolovaných osob Za co lze a nelze uložit pokutu Co jsou p estupky a správní delikty P/SD na úseku sou innosti zam stnavatele a orgánu jednajícího za zam stnance P/SD na úseku rovného zacházení P/SD na úseku pracovního pom ru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní pom r P/SD na úseku odm ování zam stnanc P/SD na úseku náhrad P/SD na úseku pracovní doby P/SD na úseku dovolené P/SD na úseku bezpe nosti práce P/SD na úseku zvláštních pracovních podmínek n kterých zam stnanc P/SD na úseku bezpe nosti technických za ízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví P/SD na úseku vyhrazených technických za ízení P/SD na úseku agenturního zam stnávání P/SD na úseku výkonu um lecké, kulturní, sportovní a reklamní innosti dít te Další pravidla pro ukládání pokut PRÙMÌRNÝ VÝDÌLEK PR M RNÝ VÝD LEK HRUBÝ A ISTÝ HRUBÁ MZDA Co je i není zapo itatelné ásti mzdy poskytované za delší období ODPRACOVANÁ DOBA ROZHODNÉ OBDOBÍ PRAVD PODOBNÝ VÝD LEK FORMY PR M RNÉHO VÝD LKU Pr m rný hodinový výd lek Pr m rný m sí ní výd lek PR M RNÝ VÝD LEK U KONTA PRACOVNÍ DOBY REDUKOVANÝ PR M RNÝ VÝD LEK A NÁHRADA MZDY P I DO ASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI NEBO KARANTÉN Redukovaný pr m rný výd lek pro náhradu mzdy Reduk ní hranice pro nemocenské pojišt ní Reduk ní hranice pro náhradu mzdy Postup redukce Hodinová výše náhrady mzdy N KTERÉ DALŠÍ OTÁZKY ZJIŠ OVÁNÍ PR M RNÉHO VÝD LKU P EHLED POUŽÍVÁNÍ PR M RNÉHO VÝD LKU...141

6 6 Obsah 4. SRÁŽKY ZE MZDY OKRUH P ÍJM, Z NICHŽ SE SRÁŽKY PROVÁD JÍ KDY LZE ZE MZDY SRÁŽET Srážky v p ípadech stanovených zákonem Kdy si zam stnavatel m že srazit pro sebe bez souhlasu zam stnance Výkon rozhodnutí a exekuce Dohody o srážkách ze mzdy Dohoda o srážkách ze mzdy k uspokojení pohledávky zam stnavatele Dohoda o srážkách ze mzdy a jiných p íjm podle ob anského zákoníku Dohoda o srážkách ze mzdy k uspokojení závazk zam stnance Srážky odborových lenských p ísp vk PO ADÍ SRÁŽEK ZE MZDY ZVLÁŠTNOSTI P I VÝKONU SOUDNÍCH A Ú EDNÍCH ROZHODNUTÍ Srážky k oddlužení p i tzv. osobním bankrotu SRÁŽKY Z DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠT NÍ POSTUP P I PROVÁD NÍ SRÁŽEK ZE MZDY A JEJICH ROZSAH POVINNOSTI ZAMÌSTNAVATELÙ K ÚØADU PRÁ CE A VZÁJEMNÉ VZTAHY Slovníèek PRÁVO OB ANA NA ZAM STNÁNÍ Poradenství v pracovn právních vztazích ZAM STNÁVÁNÍ ZAM STNANC ZE ZAHRANI Í A ZAM STNÁVÁNÍ OB AN EU Povolení k zam stnání cizinc Kontrolní innost p i zam stnávání cizinc ZAM STNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zam stnávání osob ve t etím stupni invalidity Zam stnávání osob v prvním nebo druhém stupni invalidity Zam stnávání osob zdravotn znevýhodn ných Chrán ná pracovní místa P ísp vek na podporu zam stnávání osob se zdravotním postižením Práva a povinnosti zam stnavatel a spolupráce s ÚP ve vztahu k osobám zdravotn postiženým P estupky a správní delikty p i zam stnávání osob zdravotn postižených Povinný podíl zam stnávání osob se zdravotním postižením Slevy na daních pro zam stnance a pro zam stnavatele p i zam stnávání osob zdravotn postižených AKTIVNÍ POLITIKA ZAM STNANOSTI Rekvalifikace uchaze a zájemc o zam stnání Investi ní pobídky Ve ejn prosp šné práce Spole ensky ú elná pracovní místa P ísp vek na zapracování P ísp vek p eklenovací P ísp vek p i p echodu na nový podnikatelský program Žádosti o p ísp vky a podmínky k uzav ení dohody ZPROST EDKOVÁNÍ ZAM STNÁNÍ Zprost edkování zam stnání agenturami práce áste ná zam stnanost v soub hu s evidencí uchaze e INSOLVENCE ZAM STNAVATELE KONTROLNÍ INNOST V OBLASTI ZAM STNANOSTI Krajské pobo ky ÚP a G ÚP kontrolují Celní ú ady kontrolují P sobnost inspektorát práce

7 Obsah Postup p i kontrole a pr b h kontroly Zjišt ná porušení a ešení správních delikt a p estupk v kontrole Ukládané pokuty DAÒ Z PØÍJMÙ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁ VIS LÉ ÈINNOSTI A FUNKÈNÍCH PO ŽIT KÙ A POJISTNÉ NA D CHODOVÉ SPO ENÍ Slovníèek PØÍJMY ZE ZÁVISLÉ ÈINNOSTI PØÍJMY ZE ZÁVISLÉ ÈINNOSTI, KTERÉ NEJSOU PØEDMÌTEM DANÌ PØÍJMY OSVOBOZENÉ OD DANÌ ZÁKLAD DANÌ VZTAHUJÍCÍ SE K PØÍJMÙM ZE ZÁVISLÉ ÈINNOSTI A FUNKÈNÍM POŽITKÙM ZPÙSOB ZDANÌNÍ VÝPO ET M SÍ NÍ DA OVÉ POVINNOSTI NEZDANITELNÁ ÈÁST ZÁKLADU DANÌ Dary Úroky z úvìru zaplacené ve zdaòovacím ob do bí Pøíspìvek na penzijní pøipojištìní Pojistné na soukromé životní pojištìní zaplacené na zda òo va cí období Odpoèet èlenských pøíspìvkù zaplacených odborové organizaci Odpo et úhrady za zkoušky Da oví nerezidenti SLEVY NA DANI Na poplatníka Na manželku (manžela) Na pobírání invalidního d chodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupn Na pobírání invalidního d chodu pro invaliditu t etího stupn Držiteli pr kazu ZTP/P Studentovi Slevy na dani u nerezident DA OVÉ ZVÝHODN NÍ DA OVÉ ZVÝHODN NÍ U NEREZIDENT ODVODY DANÌ Záloha na daò z pøíjmù Úprava da ové povinnosti o da ové zvýhodn ní Srážková daò DALŠÍ POVINNOSTI PLÁTCÙ Náležitosti mzdového listu LHÙTY NA VRÁCENÍ NEBO VYBRÁNÍ PØEPLATKÙ A NEDOPLATKÙ PROHLÁŠENÍ ZPÙSOB PROKAZOVÁNÍ NE ZDA NI TEL NÝCH ÈÁSTÍ ZÁKLADU DANÌ, SLEVY NA DANI A DA OVÉHO ZVÝHODN NÍ Nezdanitelné ásti základu dan Slevy na dani Da ové zvýhodn ní ROÈNÍ ZÚÈTOVÁNÍ ZÁLOH NA DAÒ Z PØÍJMÙ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ÈIN NOS TI A FUNKÈNÍCH POŽITKÙ A DA OVÉHO ZVÝHODN NÍ Roèní sazba danì (pro pøíjem za rok 2013) Odpoèty nezdanitelných èástí základu danì pøi roèním zúètování záloh za rok Slevy na dani p i ro ním zú tování za rok TISKOPISY VYÚÈTOVÁNÍ DANÌ Výkaz Vyúètování danì vybírané srážkou podle zvláštní sazby dan z p íjm fyzických (právnických) osob (MFin 5466 vzor è. 15) Výkaz Vyúètování danì z pøíjmù ze závislé èin nosti (MFin 5459 vzor. 18)

8 8 Obsah 6.18 D CHODOVÉ SPO ENÍ II. PILÍ D CHODOVÉHO SYSTÉMU Dopl kové penzijní spo ení (III. pilí d chodového systému) D chodové spo ení (II. pilí d chodového systému, neboli opt-out) ZDRAVOTNÍ POJIŠTÌNÍ Slovníèek OSOBNÍ ROZSAH ZDRAVOTNÍHO POJIŠTÌNÍ Cizinci a veøejné zdravotní pojištìní Princip jednoho pojištìní Nezaopat ení rodinní p íslušníci Ukon ení doby, po kterou cizí pracovník podléhá eským právním p edpis m zdravotního pojištìní Soub žný výkon zam stnání Nároky osob z tzv. t etích zemí VOLBA ZDRAVOTNÍ POJIŠ OVNY Zmìna zdravotní pojiš ovny Povinnosti zamìstnavatele Postup pøi zmìnì zdravotní pojiš ovny Pr kaz pojišt nce Dlouhodobý pobyt obèana v zahranièí Práva pojištìncù veøejného zdravotního pojištìní Povinnosti pojištìncù veøejného zdravotního pojištìní PLÁTCI POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTÌNÍ Stát Uznatelné druhy a formy studia od Zm na u rodi ovské dovolené od Zamìstnavatelé a zamìstnanci Zamìstnavatel Pojištìnec Zvláštní skupiny zam stnanc Pracovn právní vztahy a soub h inností POVINNOSTI ZAMÌSTNAVATELE VE STYKU SE ZDRAVOTNÍ POJIŠ OVNOU Formulá P ihláška a eviden ní list zam stnavatele Kódy zmìn používaných pøi vyplòování hromadných oznámení zamìstnavatele Po ítání asu VÝPOÈET POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTÌNÍ Vym ovací základ a kontrolní innost zdravotních pojiš oven Vym ovací základ aktuáln platná právní úprava (tj. po ) Výše pojistného a sankce Rozhodné období Výpoèet pojistného a jeho zaokrouhlování Minimální mzda ve zdravotním pojištìní Zamìstnanec s více pracovními pomìry, kdy alespoò v jednom z nich dosahuje minimální mzdy Odvod pojistného ze skute né výše p íjmu Výd le ná innost osob, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojišt ní stát, v p íkladech na rok Minimální vymìøovací základ a odpoèty ve zdravotním pojištìní Maximální vym ovací základ zam stnance Pracovní volno bez náhrady pøíjmu a neomluvená absence Zamìstnavatel neplatí pojistné Pé e o dít a navazující neplacené volno Minimální vym ovací základ a vystavování potvrzení ze strany zam stnavatele Osoby bez zdanitelných pøíjmù Pøeplatek ve zdravotním pojišt ní...347

9 Obsah Vzory písemností pro zam stnavatele a zam stnance Náhrada mzdy Neplatné rozvázání pracovního pom ru Praktické rady pro zam stnavatele Ukon ení innosti zam stnavatele ODVOD POJISTNÉHO ZA ZAMÌSTNANCE Zam stnavatelé a penále Výše penále Podání odvolání do platebního vým ru Podání žádosti o odstran ní tvrdosti do platebního vým ru P íklad textu žádosti o prominutí penále Kontrola u zamìstnavatele Splácení dluhù OSOBY SAMOSTATNÌ VÝDÌLEÈNÌ ÈINNÉ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTÌNÍ PØEHLEDY ZAMÌSTNAVATELÙ VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTÌNÍ DOKLADY VYŽADOVANÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠ OVNOU POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEÈENÍ Slovníèek POPLATNÍCI POJISTNÉHO První skupina poplatníkù Druhá skupina poplatníkù Tøetí skupina poplatníkù Ètvrtá skupina poplatníkù Pátá skupina poplatníkù VÝPOÈET A ODVOD POJISTNÉHO Rozhodné období Vymìøovací základ Sazby pojistného Odvod pojistného a jeho splatnost Sankce Uschovávání ú etních záznam DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTÌNÍ Slovníèek NEMOCENSKÉ POJIŠT NÍ Okruh pojišt ných osob Oznamovací povinnosti zam stnavatel Podmínky ú asti zam stnancù na pojišt ní Pojišt ní p i zam stnání malého rozsahu a u krátkodobého zam stnání Ú ast zam stnancù na pojišt ní PODMÍNKY NÁROKU NA DÁVKY A JEJICH VÝPLATU Uplat ování nároku na dávky nemocenského pojišt ní OSSZ Nárok na dávky v ochranné lh t Do asná pracovní neschopnost Nárok na dávky za ást dne Pokra ování pracovní neschopnosti Nemocenské (a náhrada mzdy) v polovi ní výši Nemocenské p i zm n pobytu práce neschopného ob ana Zp tné uznání DPN Podp r í doba Nemocenské a neplacené volno TISKOPISY K UPLATN NÍ DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠT NÍ Uplatn ní nároku na dávky nemocenského pojišt ní

10 10 Obsah 9.4 ROZHODNÉ OBDOBÍ Vym ovací základ zam stnance Denní vym ovací základ Kalendá ní dny rozhodného období vylou ené dny P ÍLOHA K ŽÁDOSTI O (NEMOCENSKÉ, OŠET OVNÉ, PPM A VPTM) NÁHRADA MZDY V DOB PRVNÍCH 21 KALENDÁ NÍCH DN DPN NEBO KARANTÉNY DÙCHODOVÉ POJIŠTÌNÍ Slovníèek DÙCHODOVÉ POJIŠTÌNÍ A ÚKOLY ZAM STNAVATEL Základní povinnosti Rozvedené a konkretizované povinnosti Který zam stnavatel plní povinnosti v dùchodovém pojištìní Které záznamy a údaje zam stnavatel vede o ob èa nech pro úèely dùchodového pojištìní Úkoly zam stnavatel v n kterých p ípadech Žádosti o dávky dùchodového pojištìní VÌK POTØEBNÝ PRO NÁROK NA STAROBNÍ DÙCHOD DOBA DÙCHODOVÉHO POJIŠTÌNÍ A DOBA NÁHRADNÍ Jak se doba pojištìní a náhradní doba prokazuje ŽÁDOST O STAROBNÍ DÙCHOD Kdy se sepisuje žádost o starobní dùchod Sd lení údaj zam stnavatelem v souvislosti s podanou žádostí o d chod zam stnance Žádost o zastavení uvoln ní úpravu d chodu ŽÁDOST O INVALIDNÍ DÙCHOD Kdy se sepisuje žádost o in va lid ní dùchod ízení o p iznání invalidního d chodu ŽÁDOST O VDOVSKÉ, VDOVECKÉ A SIROTÈÍ DÙCHODY (tzv. po zù sta lost ní dávky) Kdy se sepisuje žádost o vdovský, vdovecký a sirotèí dù chod EVI DENÈ NÍ LIST DÙ CHO DO VÉ HO POJIŠTÌNÍ Opravy Trvání dvou (více) výd le ných inností jednoho pojišt nce u téhož zam stnavatele Stejnopisy ELDP Vypl ování a zápis záznam P edkládání a odesílání ELDP Záhlaví Identifikace pojišt nce (oddíl 1. ELDP) Pr b h pojišt ní v daném roce (oddíl 2. ELDP) Kód Dny nepojišt ná doba (X k ížky) Vylou. doby (Vylou ené doby) Vym ovací základ Doby ode t. (Doby ode tené) Celkem Identifika ní údaje zam stnavatele a podpisy (oddíl 3. ELDP) P íklady vypl ování ELDP OHLAŠOVACÍ POVINNOST ZAM STNAVATEL O ZAMÌSTNANÝCH STAROBNÍCH DÙCHODCÍCH Co se hlásí Kdy se hlásí Kam se hlásí Základní náležitosti hlášení

11 Obsah Na èem se hlásí Souèinnost zam stnavatele pøi kontrole zamìøené na plnìní po vin nos tí zam stnavatele v dùchodovém po jiš tì ní NÁHRADA ŠKODY A BEZDÙVODNÉ OBOHACENÍ ÈLENÌNÍ PRACOVNÌPRÁVNÍCH ODPOVÌDNOSTNÍCH VZTAHÙ K NÁ HRA DÌ ŠKODY A NÌKTERÉ POJMY KDY JDE O PRACOVN PRÁVNÍ ODPOV DNOST ODPOV DNOST ZAM STNANCE ZA ŠKODU Obecná odpov dnost Odpov dnost za nespln ní povinnosti k odvrácení škody Odpov dnost za schodek dohody o odpov dnosti Odpov dnost za ztrátu sv ených v cí Spole ná pravidla odpov dnosti zam stnance za škodu Postup p i uplat ování náhrady škody v i zam stnanci ODPOV DNOST ZAM STNAVATELE ZA ŠKODU Obecná odpov dnost Pracovní úrazy a nemoci z povolání Odpov dnost za škodu na odložených v cech Jak posuzovat odpov dnost za škodu na dopravním prost edku Odpov dnost p i odvracení škody Spole ná pravidla odpov dnosti zam stnavatele za škodu BEZD VODNÉ OBOHACENÍ A ODPOV DNOST MZDOVÉ Ú ETNÍ NÁHRADA ŠKODY U N KTERÝCH OSOB Agenturní a neagenturní do asn p id lení zam stnanci Další zvláštnosti ODŠKODÒOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZÙ A NE MO CÍ Z POVOLÁNÍ Slovníèek ÚVODEM K ODŠKOD OVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ V ROCE 2013 ZM NY, VAZBY NA P EDPISY O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH OBECNÉ OTÁZKY ODŠKOD OVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ Pojem pracovní úraz Evidence pracovních úraz Pojem nemoc z povolání Povinnosti zam stnavatele a zam stnance v souvislosti s pracovními úrazy a s nemocemi z povolání, oprávn ní odborových organizací p i pracovních úrazech Sankce v oblasti zdravotní pé e vynaložené na lé ení pracovních úraz a nemoci z povolání Projednávání odškodn ní pracovních úraz a nemocí z povolání se zam stnanci a s odborovými organizacemi, kontrola odškod ování Lh ty p i odškod ování pracovních úraz a nemocí z povolání Krácení odškodn ní JEDNOTLIVÉ NÁHRADY Z TITULU ODŠKOD OVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ Náhrada za bolest a za ztížení spole enského uplatn ní Náhrada ú eln vynaložených náklad spojených s lé ením Náhrada v cné škody Pr m rný (pravd podobný) výd lek základní veli ina rozhodná pro odškod ování ztráty na výd lku Náhrada za ztrátu na výd lku po dobu pracovní neschopnosti

12 12 Obsah Náhrada za ztrátu na výd lku po skon ení pracovní neschopnosti nebo p i uznání invalidity (tzv. renta) Renta v n kterých zvláštních p ípadech Zm ny pom r u poživatele renty Náhrada škody poz stalým Náhrada ú eln vynaložených náklad spojených s lé ením Náhrada p im ených náklad spojených s poh bem Jednorázové odškodn ní poz stalých Náhrada v cné škody Náhrada náklad na výživu poz stalých Valorizace pr m rných výd lk pro ú ely odškod ování pracovních úraz a nemocí z povolání Zákonné pojišt ní odpov dnosti zam stnavatele za škodu p i pracovním úrazu nebo nemoci z povolání Škodná a pojistná událost v zákonném pojišt ní Dva základní modely vztah zam stnavatel zam stnanec pojiš ovna p i provád ní zákonného pojišt ní Náhrada náklad na mimosoudní a soudní projednávání odškodn ní pracovního úrazu (nemoci z povolání) Sou innost zam stnavatele s pojiš ovnou, povinnosti zam stnavatele v i pojiš ovn Pojistné na zákonné pojišt ní Sankce pojiš ovny v i zam stnavateli Regresní nároky pojiš ovny v i zam stnavateli Lh ty ve vztazích zam stnavatel pojiš ovna Zjiš ování a sledování zdravotního stavu postižených zam stnanc pojiš ovnami Pøehled dùležitých údajù plat ných k Minimální mzda Nejnižší úrovn zaru ené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin Výše da ových slev Výše da ového zvýhodn ní Pojistné na zdravotní pojištìní Pojistné na sociální zabezpeèení a státní politiku zamìstnanosti Dávky nemocenského pojištìní Náhrada mzdy v prvních 21 dnech do asné pracovní neschopnosti (karantény) Cestovní náhrady Srážky ze mzdy Životní minimum Existen ní minimum Tabulka pro stanovení dùchodového vìku íselník okres íselník stát (nej ast ji se vyskytující státy) Tabulka lh t

13 2.1 Pracovnìprávní vztahy základní pravidla 39 nem že být zam stnanci sice uložena, ale m že s ním být sjednána (viz výklad v pododdíle a ). Nespln ní takové smluvní povinnosti lze pak rovn ž považovat za porušení pracovní povinnosti. Poruší-li zam stnanec povinnosti vyplývající z právních p edpis vztahujících se k vykonávané práci, m že zam stnavatel v i n mu vyvozovat d sledky, v etn eventuálního rozvázání pracovního pom ru (viz blíže v pododdílech a a v p ípad neomluvené absence v ). Musí jít o jednání i opomenutí zam stnancem zavin né, tj. úmyslné i nedbalostní. Pro možnost postihu na mzd i platu je ale rozhodující, zda porušení pracovních povinností v konkrétním p ípad lze posoudit jako zhoršení kvality práce nebo pracovních výsledk zam stnance, nebo mzda (plat) je poskytována za práci podle hledisek stanovených zákonem (viz zejména výklad v oddíle 2.8.1). Mzdový postih podle judikatury soud totiž nem že mít povahu jakéhosi kárného opat ení (ta byla zrušena v roce 1991) a mohou k n mu být použity jen mzdové složky vyjad ující osobní p ínos zam stnance zam stnavateli kvalitu práce a jeho pracovní výkonnost. Nesmí jít o pokutu. Zam stnanec porušil zákaz kou ení na pracovišti, kde ú ink m kou ení byli vystaveni také kolegové neku áci (viz 106 odst. 4 písm. e) ZP). Toto porušení pracovních povinností nem že být d vodem pro snížení mzdy (platu), nap. osobního p íplatku nebo tvrtletní prémie. Jinak by tomu bylo, jestliže by se tak stalo v p ítomnosti zákazník nebo by tím byla ohrožena požární bezpe nost, nebo by šlo o závadu v kvalit práce. Sou ástí pracovních povinností ale nejsou jiné povinnosti zam stnanc zahrnuté novelou ZP 2012 do nového 301a. Jde o povinnost v dob prvních 21 kalendá ních dn do asné pracovní neschopnosti dodržovat stanovený režim, pokud jde o povinnost zam stnance zdržovat se v míst pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek DORU OVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ Zam stnavatel musí písemnosti týkající se vzniku, zm n a skon ení pracovního pom ru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní pom r (p edevším výpov, okamžité zrušení pracovního pom ru, potvrzení o zam stnání), odvolání z pracovního místa vedoucího zam stnance, mzdový vým r nebo platový vým r a záznam o porušení režimu do asn práce neschopného pojišt nce doru it zam stnanci do vlastních rukou. Nejvhodn jší je doru it tyto písemnosti na pracovišti nebo v byt zam stnance, nebo na jiném míst, eventuáln i prost ednictvím elektronických komunikací (jestliže s takovým doru ováním zam stnanec písemn souhlasí a má právo elektronického podpisu). Není-li možné osobní i elektronické doru ení, lze písemnost doru it prost ednictvím provozovatele poštovních služeb na poslední adresu zam stnance, která je zam stnavateli známa, a to jako doporu enou zásilku, nejlépe se zvolenou dopl kovou službou eské pošty dodání do vlastních rukou výhradn jen adresáta (dodejka s erveným pruhem), aby tak bylo vylou eno možné doru ení jiné osob. ZP požaduje, aby zam stnavatel u pošty objednal službu, která zajistí, že doba pro uložení písemnosti pro p ípad, že adresát nebude doru ovatelem zastižen je 10 pracovních dn. D ív jší ZP stanovil uložení po dobu 10 kalendá ních dn pracovní dny je nutné posuzovat obecn, tj. od pond lí do pátku, vyjma svátk. Bohužel, požadavek zákoníku práce na takto vymezenou úložnou dobu je hrubou chybou, navíc eská pošta ani tuto službu nenabízí a nelze ji objednat. Lze proto doporu it využít obvyklou úložnou dobu podle Poštovních podmínek eské pošty, tj. 15 kalendá ních dn. V období kumulace více svátk je ale vhodné zkontrolovat, zda tato doba nebude kratší než 10 pracovních dn. Písemnost je doru ena, jakmile ji zam stnanec p evezme. Jestliže zam stnanec uloženou písemnost nevyzvedne v uvedené lh t, považuje se za doru enou posledním dnem této lh ty (podle d ív jšího ZP doru ení nastalo dnem, kdy pošta zásilku vrátila zam stnavateli jako nedoru itelnou). Jestliže zam stnanec doru ení písemnosti znemožní tím, že poštovní zásilku odmítne p evzít, nebo neposkytne sou innost nezbytnou k doru ení, považuje se písemnost 4b odst. 2 ZP 52 písm. g), 55 odst. 1 písm. b) ZP 109 odst. 4, 110 a 346b odst. 1 ZP 301a ZP 334 až 336 ZP

14 40 2. Pracovnìprávní a mzdové minimum 337 ZP za doru enou dnem, kdy k takovému znemožn ní doru ení došlo (tuto skute nost doru ovatel vyzna í na zásilce). ZP upravuje rovn ž doru ování písemnosti zam stnancem zam stnavateli. Zam stnanec doru uje písemnost zpravidla osobním dodáním v sídle zam stnavatele. Na žádost zam stnance je zam stnavatel povinen doru ení písemnosti písemn potvrdit. Doru ení je spln no, jakmile zam stnavatel písemnost p evzal. Zákon ale opomenul stanovit, jak se posuzuje doru ení poštou, jestliže zam stnavatel zásilku nep evzal podle názoru autora je t eba postupovat analogicky podle 336 ZP, tj. jako p i doru ování zam stnanci. 98 ZSZS 54 odst. 2 a 56 ZSZS 55 odst. 1 písm. d) a odst. 2 ZSZS 53, 58 ZSZS 42 ZSZS 44 odst. 6 a 7 ZSZS PRACOVN LÉKA SKÁ SLUŽBA Od je v ú innosti zákon o specifických zdravotních službách. Obsahuje t i okruhy ustanovení, které se týkají pracovn právních vztah, a to posudkovou pé i a léka ské posudky ( 41 až 52), pracovn léka ské služby ( 53 až 60) a posuzování a uznávání nemocí z povolání ( 61 až 68). Podle p echodného ustanovení lze pracovn léka ské služby poskytovat podle dosavadní právní úpravy ešící poskytování závodní preventivní pé e nejdéle po dobu 1 roku ode dne nabytí ú innosti zákona, tj. do Touto dosavadní právní úpravou je nap íklad sm rnice Ministerstva zdravotnictví. 49/1967 V stníku Ministerstva zdravotnictví dále jen sm rnice. V dob redak ní uzáv rky této publikace projednával Parlament R návrh novely zákona, která má vylou it povinnost provád t pracovn léka ské prohlídky u zam stnanc pracujících na základ dohod o pracích konaných mimo pracovní pom r, pokud nevykonávají rizikovou práci nebo práci, u které jiný právní p edpis stanoví podmínky zdravotní zp sobilosti. Z dosavadní právní úpravy nevyplývá (až na n které výjimky), že by u t chto dohod byly pracovn léka ské prohlídky p edepsány. V návaznosti na tuto novelu (s ú inností od ) bude vydána provád cí vyhláška o pracovn léka ských službách. Ta teprve bude obsahovat systém pracovn léka ských prohlídek, nebo zákon sám upravuje pouze prohlídku vstupní (viz také v oddíle 2.2.1) a ve dvou p ípadech prohlídku mimo ádnou. Nová vyhláška (tak jako dosavadní sm rnice) krom vstupních prohlídek upraví rovn ž prohlídky periodické (nyn jší tzv. adová prohlídka bude rovn ž prohlídkou periodickou), mimo ádné, výstupní a následné (u rizikových prací). Zam stnanec musí pracovn léka ské prohlídky absolvovat u poskytovatele pracovn léka ských služeb (závodního léka e), s nímž má zam stnavatel smluvní vztah. Je tedy i nadále vylou ena svobodná volba léka e. Zákon však umožnil, aby zam stnance vykonávající práci v první kategorii a nejde-li o práci, pro niž jiný právní p edpis stanoví podmínky zdravotní zp sobilosti, mohl zam stnavatel vysílat na tyto prohlídky k jejich registrujícím léka m (práce jsou za azovány do ty kategorií podle ZOVZ, p i emž v první kategorii je prakticky zanedbatelný výskyt rizikových faktor ). Zam stnavatel má nyní právo vyslat zam stnance na mimo ádnou pracovn léka skou prohlídku, má-li pochybnosti o zdravotní zp sobilosti zam stnance k práci. Na druhé stran má zam stnavatel povinnost odeslat zam stnance na mimo ádnou prohlídku, pokud o to zam stnanec požádá. Sou ástí pracovn léka ských služeb je rovn ž poradenství pro zam stnavatele v otázkách ochrany zdraví a kontrolní innost hygienické povahy na pracovištích. Pracovn léka ské služby hradí zam stnavatel, s výjimkou posuzování nemocí z povolání a sledování zdravotního stavu u nemocí z povolání a s výjimkou následných prohlídek. K financování vstupních prohlídek viz výklad v oddíle Zákon stanoví pravidla pro vydávání léka ských posudk. Léka ský posudek se vydává na žádost zam stnavatele, na základ pracovn léka ské prohlídky a pot ebných odborných vyšet ení a zásadn také na základ výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené u registrujícího poskytovatele léka ských služeb. Velmi p ísná pravidla stanoví zákon pro pozbytí platnosti léka ského posudku. Ten mimo jiné pozbývá platnost uplynutím doby, na kterou byl vydán, nebo dnem, kdy m la být podle

15 2.2 Pracovní pomìr 41 rozhodnutí k tomu oprávn né osoby (zam stnavatele) provedena nová (mimo ádná) léka ská prohlídka. Jestliže je léka ský posudek neplatný, považuje se p íslušná osoba za zdravotn nezp sobilou k výkonu práce. Zam stnavatel by proto m l zam stnance vyslat na periodickou léka skou prohlídku v as (m že být provedena již 90 dn p edem), aby posudek nepropadl. Pokud by se tak stalo, zam stnavatel nesmí dále zam stnanci p id lovat práci, protože zam stnavatel nesmí p ipustit, aby vykonával práci, jejíž náro nost by neodpovídala jeho zdravotní zp sobilosti. Nerespektování tohoto pravidla je pokutovatelné ze strany inspekce práce do výše K. Jestliže zam stnanec bude vy azen z práce, protože se nedostavil na pracovn léka skou prohlídku, a koliv jej zam stnavatel ádn a v as vyslal, jde o p ekážku v práci na stran zam stnance bez nároku na náhradu mzdy a navíc jsou napln ny výpov dní d vody podle 52 písm. f) a g) ZP. Léka ský posudek také nabývá platnosti ukon ením pracovn právního vztahu, ale pokud je mezi týmiž smluvními stranami uzav en nový pracovn právní vztah se stejným výkonem práce do 3 m síc, použije se dosavadní posudek (pokud ovšem neuplynula doba, na kterou je vydán). Zákon p edepisuje posudkové záv ry léka ského posudku. Jde o záv ry, že posuzovaná osoba je zdravotn zp sobilá nebo zdravotn nezp sobilá nebo zdravotn zp sobilá s podmínkou nebo dlouhodob pozbyla zdravotní zp sobilost. Posudkový záv r, že je osoba zdravotn nezp sobilá, je vhodný výlu n jen pro vstupní prohlídku. Jestliže je zdravotní zp sobilost posuzována na periodické nebo mimo ádné prohlídce, p i níž léka konstatuje, že již nadále zam stnanec nem že práci konat, musí použít posudkový záv r, že zam stnanec dlouhodob pozbyl zdravotní zp sobilost. Jen tento záv r vyvolává d sledky podle zákoníku práce (viz výklad v oddílech a ). Poskytovatel, který léka ský posudek vydal, musí neprodlen zajistit jeho prokazatelné p edání, a to jednak posuzované osob, jednak zam stnavateli, který o vydání posudku požádal. Posudek tak musí být vydán 2. Ode dne prokazatelného p edání posudku b ží lh ta pro podání návrhu na p ezkoumání, která iní 10 pracovních dn. Návrh m že podat jak zam stnavatel, tak zam stnanec poskytovateli, který posudek vydal. Pokud ten v plném rozsahu nevyhoví, musí návrh p edat správnímu ú adu, který vykonává státní správu na úseku zdravotnictví (obvykle krajské ú ady, v Praze magistrát hl. m. Prahy). Tento ú ad rozhodne o posudku ve správním ízení. Návrh na p ezkoumání nemá odkladný ú inek. 103 odst. 1 písm. a) ZP, 17 a 30 ZIP 43 odst. 3 ZSZS, 41 odst. 1, 52 písm. d) a e) ZP 44 odst. 1 a 2 ZSZS 46 až 47 ZSZS, S 2.2 PRACOVNÍ POM R VZNIK PRACOVNÍHO POM RU Pracovní pom r vzniká: 1. pracovní smlouvou, 2. výjime n jmenováním. Sou asný ZP již neupravuje vznik pracovního pom ru volbou. Eventuální zvolení považuje jen za p edpoklad pro sjednání pracovní smlouvy (je-li pracovní místo vykonáváno v pracovním pom ru podle zvláštního p edpisu nebo stanov, sdružení ob an ). Pracovní smlouva je nejobvyklejší zp sob vzniku pracovního pom ru. Je to dvoustranný právní úkon, jehož formální a obsahové náležitosti stanoví zákon. Musí být uzav ena v písemné form, a to minimáln ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zam stnanec, druhé zam stnavatel. Pracovní pom r ani jiný druh základního pracovn právního vztahu nem že být mezi manžely. Aby byla pracovní smlouva považována za písemn uzav enou, musí být ob ma smluvními stranami podepsána bu p edem (a to jakkoliv dlouho dop edu), nebo v den 33 ZP 34 odst. 4 a 5 ZP 318 ZP

16 Povinnosti zamìstnavatelù k úøadu práce a vzájemné vztahy 126 odst. 4 ZZ CELNÍ Ú ADY KONTROLUJÍ zda cizinci vykonávají práci v souladu s vydaným povolením k zam stnání, pokud je povolení k zam stnání pot ebné, nebo v souladu se zelenou nebo modrou kartou, zda cizinci vykonávají práci pro právnickou nebo fyzickou osobu na základ pracovn právního vztahu i jiné smlouvy. Možnost celní kontroly mají celní ú ady na celém území R. Celní ú ady o svých kontrolách informují p íslušný oblastní inspektorát práce podle místa výkonu práce. P i zjišt ných nedostatcích p edají tomuto inspektorátu poklady k dalšímu ízení. Tento oblastní inspektorát práce zahájí správní ízení o uložení pokuty. Celní orgány tak mohou zjistit i nelegální práci cizinc, která je v rozporu se ZZ v rozporu s vydaným povolením k zam stnání, je-li toto povolení vyžadováno, nebo bez povolení k zam stnání. 126 odst. 3 ZZ 126 odst. 2 ZZ P SOBNOST INSPEKTORÁT PRÁCE Kontrolní innosti vykonávají nad dodržováním pracovn právních p edpis u zam stnavatel zejména zákoníku práce, zákona o zam stnanosti, provád cích p edpis k n mu a právních p edpis o bezpe nosti a ochran zdraví p i práci orgány inspekce práce. Za pracovn právní p edpisy se považují pro ú ely zákona o zam stnanosti právní p edpisy o zam stnanosti a p edpisy o ochran zam stnanc p i platební neschopnosti zam stnavatele. Orgány inspekce práce jsou oprávn ny kontrolovat, zda a v jakém rozsahu p id luje zam stnavatel svým zam stnanc m práci, na které je mu poskytován p ísp vek podle 78 ZZ (pro osoby zdravotn postižené). 130 ZZ 131 ZZ 132 ZZ 133 ZZ POSTUP P I KONTROLE A PR B H KONTROLY Zam stnanci orgánu kontroly se prokazují p i zahájení kontroly služebními pr kazy. Postup p i provád ní kontroly se ídí zákonem o státní kontrole a zákonem o finan ní kontrole p i erpání prost edk ze státního rozpo tu. Zam stnanci státu za azení k výkonu kontroly jsou povinni zachovávat ml enlivost o skute nostech, se kterými se seznámili p i pln ní pracovních povinností. Zam stnanci orgán kontroly jsou oprávn ni vstupovat na pracovišt kontrolovaných osob, požadovat od nich a jejich zam stnanc p edložení pot ebných doklad, podání úplných zpráv, informací a vysv tlení ve lh tách k tomu ur ených, dále jsou oprávn ni vyžadovat ú ast kontrolovaných osob p i projednávání výsledk kontroly a další sou innost pot ebnou k vytvo ení podmínek k nerušenému a rychlému provedení kontroly. Kontrolované osoby jsou povinny umožnit provedení kontroly a poskytovat zam stnanc m orgán kontroly pot ebnou sou innost. Zam stnanci orgán kontroly jsou oprávn ni p i kontrolní innosti vyžadovat od fyzických osob, které se zdržují na pracovišti kontrolované osoby a vykonávají pro ni práci, osv d ení totožnosti a nejde-li o manžele, d ti nebo spole níky i prokázání, že tuto práci vykonávají na základ pracovn právního vztahu nebo na základ jiné smlouvy. U cizinc jsou dále oprávn ni vyžadovat p edložení povolení k zam stnání, pokud zákon jeho vydání vyžaduje, a povolení k pobytu, pop. zelenou nebo modrou kartu. Fyzické osoby jsou povinny osv d it svou totožnost a prokázat další skute nosti (pracovní smlouvu, povolení k zam stnání, obchodní smlouvu). Za nespln ní této povinnosti m že být kontrolním orgánem uložena po ádková pokuta ve výši K, a to i opakovan až do ástky K. Pracovišt m kontrolované osoby se pro ú ely tohoto zákona rozumí místa ur ená a obvyklá pro výkon innosti kontrolované osoby. Za innost kontrolované osoby se považuje zajišt ní výroby nebo poskytování služeb a obdobná innost podle zvláštních právních p edpis.

17 5.7 Kontrolní innost v oblasti zam stnanosti 193 Zjišt ná porušení Zjistí-li orgán kontroly porušení povinností, jejichž dodržování je oprávn n kontrolovat, je zam stnanec orgánu kontroly, který kontrolu provádí, povinen vyžadovat na kontrolované osob odstran ní zjišt ných nedostatk ve lh tách jím k tomu ur ených a podání písemné zprávy o p ijatých opat eních. Orgán kontroly m že v od vodn ných p ípadech vyzvat kontrolovanou osobu, aby se v ur ené lh t dostavila k orgánu kontroly a p edložila doklady pot ebné k provedení kontroly; kontrolovaná osoba je povinna této výzvy uposlechnout, pokud neprokáže vážnou p ekážku, která jí brání ve spln ní této povinnosti v ur ené lh t. Vy izování podn t ke kontrole Provádí-li orgán kontroly kontrolu na základ písemného podn tu nebo podn tu u in ného ústn do protokolu, informuje písemn o zp sobu a výsledcích kontroly toho, kdo podn t podal, je-li znám. Jedná-li se o podn t ke kontrole z d vodu diskriminace, má v podn tu ozna ená diskriminovaná fyzická osoba právo vyjád it se k obsahu podn tu a ke skute nostem zjišt ným orgánem kontroly. Orgán kontroly není povinen šet it všechny podn ty ke kontrole nebo stížnosti na zam stnavatele. M že šet it i anonymní podání. Omezený p ístup ke kontrole u n kterých zam stnavatel V za ízeních ozbrojených sil a ozbrojených bezpe nostních sbor v p sobnosti Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva financí, v za ízeních Národního bezpe nostního ú adu a Bezpe nostní informa ní služby, kde by výkonem kontroly mohlo dojít k ohrožení utajovaných informací, m že být kontrola provád na jen se souhlasem p íslušného ministerstva a v za ízeních Národního bezpe nostního ú adu a Bezpe nostní informa ní služby jen se souhlasem jejich editele ZJIŠT NÁ PORUŠENÍ A EŠENÍ SPRÁVNÍCH DELIKT A P ESTUPK V KONTROLE Fyzická osoba se dopustí p estupku podle zákona o zam stnanosti tím, že: a) poruší zákaz diskriminace nebo nezajistí rovné zacházení, za tento p estupek lze uložit pokutu až do výše K, b) zprost edkuje zam stnání bez povolení, za tento p estupek lze uložit pokutu až do výše K, c) umožní výkon nelegální práce, za tento p estupek lze uložit pokutu až do výše K, d) vykonává nelegální práci, za tento p estupek lze uložit pokutu až do výše K, e) nesplní oznamovací povinnosti ohledn nenastoupení cizince do zam stnání, za tento p estupek lze uložit pokutu do výše K. Fyzická osoba se dále dopustí p estupku tím, že jako zam stnavatel: a) v rozporu s 80 ZZ nevede evidenci zam stnávaných osob se zdravotním postižením nebo evidenci volných pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením, za tento p estupek lze uložit pokutu až do výše K, b) nesplní povinný podíl p i zam stnávání osob se zdravotním postižením, za tento p estupek lze uložit pokutu až do výše K, c) ve stanovené lh t písemn nevykáže dlužné mzdové nároky zam stnanc pro ú ely zákona o ochran zam stnanc p i platební neschopnosti zam stnavatele, za tento p estupek lze uložit pokutu až do výše K, d) neplní oznamovací povinnosti podle ZZ nebo nevede evidence v ZZ stanovenou, za tento p estupek je možné uložit pokutu až do výše K. Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se správního deliktu dopustí tím, že: a) poruší zákaz diskriminace nebo nezajistí rovné zacházení, za tento správní delikt lze uložit pokutu až do výše K, 134 ZZ 135 ZZ 137 ZZ 138 ZZ 139 ZZ 140 ZZ

18 Daò z pøíjmù fyzických osob... a pojistné na d chodové spo ení 38l DZ 38l odst. 1 DZ 6.15 ZPÙSOB PROKAZOVÁNÍ NE ZDA NI TEL NÝCH ÈÁSTÍ ZÁKLADU DANÌ, SLEVY NA DANI A DA OVÉHO ZVÝHODN NÍ NEZDANITELNÉ ÁSTI ZÁKLADU DAN potvrzením p íjemce daru nebo jeho zákonného zástupce anebo po adatele ve ejné sbírky o výši a ú elu daru, smlouvou o úv ru, každoro n do potvrzením stavební spo itelny o ástce úrok zaplacených v uplynulém kalendá ním roce z úv ru ze stavebního spo ení, pop. z jiného úv ru poskytnutého stavební spo itelnou v souvislosti s úv rem ze stavebního spo ení, každoro n do potvrzením banky, zahrani ní banky i její pobo ky o ástce úrok zaplacených v uplynulém kalendá ním roce z hypote ního úv ru a snížených o státní p ísp vek, p íp. z jiného úv ru poskytnutého p íslušnou bankou v souvislosti s hypote ním úv rem, Pokyn GF D 6 Poznámka: Za nutné náležitosti potvrzení stavební spo itelny nebo banky, zahrani ní banky nebo pobo ky zahrani ní banky o ástce úrok z úv r ze stavebního spo ení, z hypote ního úv ru, pop. z úv ru poskytnutého stavební spo itelnou nebo bankou v souvislosti s úv rem ze stavebního spo ení nebo s hypote ním úv rem se nepovažuje originál razítka stavební spo itelny i banky a podpisu, pokud se jedná o písemnost, z které lze vyvodit, že byla vyhotovena stavební spo itelnou nebo bankou pro ur itého poplatníka. podle druhu bytové pot eby p i prvním uplatn ní: stavebním povolením nebo ohlášením stavby, a po dokon ení stavby výpisem z listu vlastnictví výstavba bytového domu, rodinného domu, bytu nebo zm na stavby, výpisem z listu vlastnictví koup pozemku, za p edpokladu, že na pozemku bude zahájena výstavba bytové pot eby do 4 let od okamžiku uzav ení úv rové smlouvy, nebo koup pozemku v souvislosti s po ízením bytové pot eby formou koup. Po uplynutí 4 let od okamžiku úv rové smlouvy na nákup pozemku musí poplatník p edložit stavební povolení nebo ohlášení stavby, výpisem z listu vlastnictví koup bytového domu, rodinného domu v etn rozestav né stavby t chto dom nebo bytu, výpisem z listu vlastnictví, nájemní smlouvou nebo dokladem o trvalém pobytu údržba a zm na stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu ve vlastnictví a byt v nájmu nebo v užívání, potvrzením právnické osoby, že je poplatník jejím lenem nebo spole níkem splácení lenského vkladu nebo vkladu právnické osob jejím lenem nebo spole níkem za ú elem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu, potvrzením právnické osoby, že je poplatník jejím lenem nebo spole níkem úhrada za p evod lenských práv a povinností družstva nebo podílu na obchodní spole nosti uskute n ná v souvislosti s p evodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu, v p ípad poskytnutého úv ru p i vypo ádání bezpodílového spoluvlastnictví manžel nebo vypo ádání spolud dic v p ípad, že p edm tem vypo ádání je úhrada podílu spojeného se získáním bytu, rodinného domu nebo bytového domu výpisem z listu vlastnictví anebo potvrzením právnické osoby, že je poplatník jejím lenem nebo spole níkem podle typu získané bytové pot eby, smlouvou o penzijním p ipojišt ní se státním p ísp vkem p i prvním uplatn ní, smlouvou o dopl kovém penzijním spo ení, smlouvou o penzijním pojišt ní nebo potvrzením instituce penzijního pojišt ní o ú asti poplatníka na penzijním pojišt ní,

19 6.15 Zpùsob prokazování ne zda ni tel ných èástí základu danì každoro n nejpozd ji do potvrzením penzijního fondu, penzijní spole nosti nebo instituce penzijního pojišt ní o p ísp vcích zaplacených poplatníkem na jeho penzijní p ipojišt ní se státním p ísp vkem nebo penzijní pojišt ní za uplynulé zda ovací období, smlouvou o soukromém životním pojišt ní nebo pojistkou p i prvním uplatn ní, každoro n nejpozd ji do potvrzením pojiš ovny o pojistném zaplaceném poplatníkem na jeho soukromé životní pojišt ní v uplynulém zda ovacím období nebo o zaplacené pom rné ásti jednorázového pojistného p ipadajícího na uplynulé zda ovací období, každoro n do potvrzením odborové organizace o výši zaplacených lenských p ísp vk v uplynulém zda ovacím období, každoro n do potvrzením o výši zaplacené úhrady za zkoušku ov ující výsledky dalšího vzd lávání podle zákona o ov ování a uznání výsledk dalšího vzd lávání. Jedná-li se o osobu s t žším zdravotním postižením, potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpe ení, že byla uznána invalidní ve t etím stupni, a jedná-li se o osobu se zdravotním postižením, potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpe- ení, že byla uznána invalidní v prvním nebo druhém stupni, a nebo rozhodnutím Ú adu práce eské republiky, že byla uznána zdravotn znevýhodn nou SLEVY NA DANI dokladem prokazujícím totožnost manželky (manžela) p i uplatn ní, rozhodnutím o p iznání invalidního d chodu p i uplatn ní, každoro n do dokladem o výplat invalidního d chodu pro invaliditu prvního nebo druhého a t etího stupn, potvrzením správce dan podle místa bydlišt poplatníka o tom, že poplatník pobírá jiný d chod z d chodového pojišt ní podle zvláštního právního p edpisu upravujícího d chodové pojišt ní, u n hož jednou z podmínek p iznání je, že je invalidní ve t etím stupni, nebo o tom, že mu zanikl nárok na invalidní d chod pro invaliditu prvního, druhého nebo t etího stupn z d vodu soub hu nároku na výplatu invalidního d chodu a starobního d chodu, anebo je-li poplatník invalidní ve t etím stupni, avšak jeho žádost o invalidní d chod pro invaliditu t etího stupn byla zamítnuta z jiných d vod než proto, že není invalidní ve t etím stupni, pr kazem ZTP/P, pokud je poplatník jeho držitelem p i uplatn ní, potvrzením školy, že se soustavn p ipravuje na budoucí povolání studiem nebo p edepsaným výcvikem DA OVÉ ZVÝHODN NÍ ú edním dokladem prokazujícím totožnost dít te (vlastního, osvojeného, v pé i, která nahrazuje pé i rodi, druhého z manžel a vnuk ), pr kazem ZTP/P, pokud je dít držitelem tohoto pr kazu, potvrzením od zam stnavatele druhého z manžel, že nárok na da ové zvýhodn ní na konkrétní dít neuplat uje sou asn druhý z manžel, potvrzením školy o tom, že zletilé dít poplatníka žijící s poplatníkem v domácnosti se soustavn p ipravuje na budoucí povolání studiem nebo p edepsaným výcvikem, u studia dít te na st ední nebo vysoké škole v cizin (krom potvrzení o studiu vydaného školou pro ur ité období) rozhodnutím MŠMT, že takové studium na škole v cizin je postaveno na rove studia na st edních nebo vysokých školách v R. Rozhodnutí MŠMT platí po celou dobu studia na téže škole, potvrzením správce dan podle místa bydlišt poplatníka o tom, že poplatník vyživuje v domácnosti zletilé dít až do dovršení 26 let v ku, které nepobírá invalidní d chod pro invaliditu t etího stupn a nem že se soustavn p ipravovat na budoucí povolání nebo 38l odst. 2 DZ 38l odst. 3 DZ

20 Daò z pøíjmù fyzických osob... a pojistné na d chodové spo ení Jestliže u poplatníka úhrn p íjm ze závislé innosti a funk ních požitk ve zda ovacím období nedosáhl alespo 6násobku minimální mzdy, na vyplacený m sí ní da ový bonus v kalendá ních m sících, v nichž úhrn jeho p íjm dosáhl alespo výše poloviny minimální mzdy, již nárok neztrácí. Poznámka: P eplatky z ro ního zú tování da ových záloh jsou p íjmem zam stnance pro státní sociální podporu. Doplatky da ových bonus v rámci da ového zvýhodn ní, a to jak m sí ní, tak v rámci zú tování da ového zvýhodn ní, nejsou p íjmem zam stnance pro státní sociální podporu. Ro ní zú tování bez uplatn ného da ového zvýhodn ní ÚHRN ZÁKLADÙ DANÌ NEZDANITELNÉ ÈÁSTI ZÁKLADU DANÌ ( 15 DZ) = ROÈNÍ ZÁKLAD DAN ZAOKROUHLENÝ NA 100 KÈ DOLÙ ROÈNÍ ZÁKLAD DAN ZAOKROUHLENÝ NA 100 KÈ DOLÙ 15% SAZBA DANÌ 100 ( 16 DZ) = STANOVENÁ DAÒ STANOVENÁ DAÒ SLEVA NA DANI MAX. DO VÝŠE STANOVENÉ DAN ( 35BA DZ) = STANOVENÁ DA PO SLEV PODLE 35BA DZ STANOVENÁ DAÒ PO SLEV PODLE 35BA DZ SKUTEÈNÝ ROÈNÍ ÚHRN SRAŽENÝCH ZÁLOH NA DANI + = PØEPLATEK VYŠŠÍ NEŽ 50 KÈ SE VRACÍ NEDOPLATEK SE NEVYBERE

OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA

OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA Obsah 3 OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA...13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI...15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT...16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ...17 1.4 OSOBNÍ SPIS...18 1.5

Více

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2.

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2. OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA 13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI 15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT 16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ. 17 1.4 OSOBNÍ SPIS 18 1.5 OCHRANA OSOBNÍCH

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení 5457_17.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk P íjmení Rodné p íjmení Jméno Titul Rodné íslo 1 ) Adresa bydlišt (místa trvalého pobytu) PS Prohlášení

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a)

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a) df_12dpfoz5457_22.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu)

Více

Pracovní právo. Zákoník práce. JUDr. Martin Šimák, Ph.D.

Pracovní právo. Zákoník práce. JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Pracovní právo Zákoník práce JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Prameny pracovního práva zákon. 252/2006 Sb., zákoník práce - ú inný od 1.1. 2007, zrušil zák.. 65/1965 Sb. zákon. 435/2004 Sb., o zam stnanosti zákon.

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Dita Malíková daňový poradce

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Dita Malíková daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev Dita Malíková daňový poradce Nový zákon o nemocenském pojištění účinný od 1.1.2007 Praha, 30.6.2006 Obsah 1. Nový zákon o nemocenském pojištění 1.1 Principy

Více

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb.

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb. STO BZENEC Obecn závazná vyhláška. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo m sta Bzence se na svém zasedání

Více

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, Helena Přikrylová, Růžena Šimčíková, JUDr. Dana Lukešová, Jana Dorčáková, JUDr.

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN eská národní banka II. ŽADATEL III. ŽÁDOST VZOR. Sídlo Na P íkop 28, Praha 1, PS 115 03 Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PS 115 03

I. SPRÁVNÍ ORGÁN eská národní banka II. ŽADATEL III. ŽÁDOST VZOR. Sídlo Na P íkop 28, Praha 1, PS 115 03 Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PS 115 03 Příloha č. 6 k vyhlášce č. 255/2008 Sb. VZOR Žádost o p edchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve zn ní pozd jších p edpis ( dále jen

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 P IPOJTE vybranou P ÍLOHU. 1 k p iznání k dani z p evodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POT EBNÉM PO TU Samostatné p iznání podá KAŽDÝ Z MANŽEL - p i p evodu

Více

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV II Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely edb žného oznámení Od

Více

118/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

118/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 118/2000 Sb. ZÁKON ze dne 6. dubna 2000 o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů Změna: 436/2004 Sb. Změna: 73/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 217/2009

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní pravidelných úklidových prací pro OSSZ Bruntál, OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení

Více

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Popis projektu Projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji připravil

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ pro OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného

Více

S m l o u v a. m e z i. Č e s k o u r e p u b l i k o u. U k r a j i n o u. o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í

S m l o u v a. m e z i. Č e s k o u r e p u b l i k o u. U k r a j i n o u. o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í S m l o u v a m e z i Č e s k o u r e p u b l i k o u a U k r a j i n o u o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í Česká republika a Ukrajina (dále jen smluvní strany ), vedeny přáním upravit vzájemné

Více

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 O: 475 45 941 Váš dopis zna ky/ze dne Naše zna ka (.j) 842/26-2015 Vy izuje linka 2493 / Mgr. Richter V Praze dne 14.

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona.137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon ) Název ve ejné zakázky Rozší ení personálního ešení MMR Zadavatel ve ejné zakázky:

Více

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD firma Obec Prackovice nad Labem účinný od 1.6.2008 aktualizovaný 27.5.2015 Obec Prackovice nad Labem

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 dz_12dpfo5405_19_pok.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických

Více

1.1.11 Dohoda o pracovní činnosti zaměstnání malého rozsahu

1.1.11 Dohoda o pracovní činnosti zaměstnání malého rozsahu MZDOVÉ VÝPOČTY V PŘÍKLADECH 1 Příklady výpočtu mzdy zaměstnance v roce 2011 1.1 1.1.11 Dohoda o pracovní činnosti zaměstnání malého rozsahu Příklad Zaměstnanec má sjednanou výši odměny 140 Kč za hodinu,

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

Ú astníci právních vztah Rovné zacházení a zákaz diskriminace p i uplat ování práva na zam stnání

Ú astníci právních vztah Rovné zacházení a zákaz diskriminace p i uplat ování práva na zam stnání 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. kv tna 2004 o zam stnanosti Zm na: 202/2005 Sb. Zm na: 168/2005 Sb. Zm na: 253/2005 Sb. Zm na: 428/2005 Sb. Zm na: 350/2005 Sb. Zm na: 495/2005 Sb. Zm na: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s.

Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s. Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s. Zpracoval Jméno, funkce Ing. Lenka Stránská Manager kvality Datum, podpis 10.dubna 2012 Vydání: 1 Strana: 1/8 Jméno, funkce Datum,

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

Nemocenské pojištění v praxi zákon s výkladem, k 1. 1. 2010. Edice Účetnictví a daně. JUDr. Jan Přib

Nemocenské pojištění v praxi zákon s výkladem, k 1. 1. 2010. Edice Účetnictví a daně. JUDr. Jan Přib Edice Účetnictví a daně JUDr. Jan Přib Nemocenské pojištění v praxi zákon s výkladem, k 1. 1. 2010 Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3 866. publikaci Realizace obálky Vojtěch

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU Zhotovení štítk s árovými kódy a archových etiket pro R- SSZ Zjednodušené podlimitní ízení Obsah: I. ást Informace o zadavateli II. ást Obecná ustanovení o zadávací

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Příloha č. 1 - Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele

Příloha č. 1 - Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele Příloha č. 1 - Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele Typ přehledu řádný opravný ( 25 odst. 3 zák. č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších

Více

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost A Závazný vzor Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Název, právní forma, sídlo, IČ vybrané účetní jednotky Sestaveno k NÁKLADY 502 Spotřeba energie P21 503 Spotřeba

Více

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování a přezkušování přípustnosti hospodářských a účetních operací

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Základní prameny pracovního práva: Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb., (ZP) Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., (NOZ)

Základní prameny pracovního práva: Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb., (ZP) Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., (NOZ) Pracovní právo Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR 1 Základní prameny pracovního práva: Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb., (ZP) Občanský zákoník, zákon č. 89/2012

Více

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) Schválená Radou města Nová Bystřice dne 3. 6. 2015 usnesením RM č. 167/2015. PLATNÁ OD: 3. 6. 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D P R A C O V N Í Ř Á D Obecního úřadu Horní Moštěnice Rozdělovník výtisků Název funkce Jméno Výtisk č. 1 starosta obce Ing. Vladimír Martínek Tento dokument a informace v něm obsažené jsou majetkem obce

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) mezi těmito smluvními stranami Česká republika - Správa státních hmotných

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní

Více

/01. Identifikační kód PDY 00001. 02. Kód životní situace SC00001. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci

/01. Identifikační kód PDY 00001. 02. Kód životní situace SC00001. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci /01. Identifikační kód PDY 00001 02. Kód životní situace SC00001 03. Pojmenování (název) životní situace Žádost o vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Od 01.01.2012 se vyrábějí

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Sociální práva Listina základních práv a svobod Čl. 30 1)Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele.

Více

187/2006 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

187/2006 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

OZNÁMENÍ O ZM N REGISTRA NÍCH ÚDAJ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZM N REGISTRA NÍCH ÚDAJ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Územní pracovišt v, ve, pro 01 Da ové identi ka ní íslo otisk podacího razítka nan ního

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Edice Právo pro každého JUDr. Jan Přib Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 4 228. publikaci Foto na obálce allphoto.cz Odpovědný

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČO: 01312774 DIČ: CZ 01312774 Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro hl. město Prahu Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 -

Více

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou,

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a peticí Rada města Žďár nad Sázavou schválila dne 20.6.2005 dle 102 odst. 2 písm. b) a n) zákona

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 28. zasedání dne 30. 11. 2015 USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ RMČ po projednání: I. souhlasí

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace Návrh VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 117 odst. 5 zákona č..../2006 Sb., o zdravotní péči: Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Více

56/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

56/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

Více

56/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

56/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

P O D M Í N K Y V Ý B

P O D M Í N K Y V Ý B Městská část Praha 20 zveřejňuje ve smyslu 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze záměr prodat formou výběru pozemek parc.č. 4229/15, k. ú. Horní Počernice, a to za následujících podmínek: P

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

Směrnice Rady města č. 2/2011

Směrnice Rady města č. 2/2011 1 Směrnice Rady města č. 2/2011 PRO VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCI STÍŽNOSTÍ, PETIC, KVALIFIKOVANÉ ŽÁDOSTI, HROMADNÉ PŘIPOMÍNKY A MÍSTNÍHO REFERENDA (TJ. PODÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB - DÁLE JEN PODÁNÍ) Vyřizování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

Pracovní právo seminární práce

Pracovní právo seminární práce Pracovní právo seminární práce 1. Úvod do problematiky Tématem mé seminární práce je problematika pracovního práva a jeho institutů. V několika nadcházejících kapitolách bych se chtěl zabývat obecnou systematikou

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ - u okresní, v Praze Pražské, v. ý, opravný - V K tohoto tiskopisu. Variabilní symbol - ou OSSZ. A.

Více

OBSAH. Předmluva... XI Seznam použitých zkratek... XIII Seznam legislativních zkratek v zákoně o nemocenském pojištění... XIV

OBSAH. Předmluva... XI Seznam použitých zkratek... XIII Seznam legislativních zkratek v zákoně o nemocenském pojištění... XIV OBSAH Předmluva........................................................... XI Seznam použitých zkratek.............................................. XIII Seznam legislativních zkratek v zákoně o nemocenském

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult, vedoucí všech rektorátních pracovišť, ředitel KaM Zpracovala:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014 Česká republika GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1-Nové Město IČ: 72080043 zastoupené Ing. Janem Knížkem, generálním ředitelem (dále jen zaměstnavatel ) na straně jedné

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 (NOVELIZOVANÉ ZNĚNÍ) Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje: Čl. 1 Předmět

Více

Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT. v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV

Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT. v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV uzavřená dle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) a zákona

Více

Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Ve znění: zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (ze dne 3. května 2005) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk sestavena k : 31.12.2009 v K Název, sídlo a právní forma rok m síc I O ú etní jednotky Obec Zelenecká Lhota 2009 13 00271829 Zelenecká Lhota

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

SMLOUVA KUPNÍ č. uzavřená podle 409 a následujících zák. č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník)

SMLOUVA KUPNÍ č. uzavřená podle 409 a následujících zák. č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) SMLOUVA KUPNÍ č uzavřená podle 409 a následujících zák č 513/1991 Sb (Obchodní zákoník) Smluvní strany: Prodávající: Jméno: Sídlo: IČO: DIČ: obchodní rejstřík: zastoupená: bankovní spojení: - na straně

Více