OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA"

Transkript

1 Obsah 3 OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ OSOBNÍ SPIS OCHRANA OSOBNÍCH DAT Obecná pravidla Souhlas zaměstnance a výjimky z něj Citlivé údaje Používání osobních údajů Údaje o zájemcích o práci u zaměstnavatele Používání rodného čísla Postup při a po skončení pracovního poměru Další povinnosti zaměstnavatele PRACOVNÌPRÁVNÍ A MZDOVÉ MINIMUM...25 Slovníèek PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY ZÁKLADNÍ PRAVIDLA Co jsou pracovněprávní vztahy Závislá práce Co není zakázáno, je dovoleno Možnost odchýlit se od zákona Způsoby odchylné úpravy a její limity Rozdíly mezi podnikatelskou a rozpočtovou sférou Daňové aspekty možnosti odchýlit se od zákona Kdy je zakázáno se odchýlit Vazba na občanský zákoník Právní úkony Počítání času Základní zásady pracovněprávních vztahů Tzv. pracovní kázeň Doručování písemností PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Náležitosti pracovní smlouvy Pracovní poměr na dobu určitou Zkušební doba Konkurenční doložka Individuální informace o právech a povinnostech Jmenování vedoucích zaměstnanců, odvolání a vzdání se pracovní pozice Jmenování podle současného ZP Přechodná ustanovení Obsazování manažerských pozic v tzv. podnikatelské sféře Odvolání a vzdání se pracovní pozice Změny pracovního poměru Skončení pracovního poměru Dohoda o rozvázání pracovního poměru Výpověď Zákaz výpovědi Ostatní způsoby skončení pracovního poměru Hromadné propouštění Odstupné při skončení pracovního poměru Povinnosti zaměstnavatele spojené se skončením pracovního poměru... 57

2 4 Obsah Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru Zaměstnanci pracující mimo pracoviště zaměstnavatele DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR Dohoda o provedení práce Dohoda o pracovní činnosti Pracovní podmínky u dohod AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ DOČASNÉ PŘIDĚLENÍ K JINÉMU ZAMĚSTNAVATELI PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Délka pracovní doby, přestávky v práci Rozvržení pracovní doby Konto pracovní doby Další parametry pracovní doby Evidence pracovní doby Zvláštnosti v dopravě a u jiných činnností Práce přesčas Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví DOVOLENÁ Druhy dovolené a její délka Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby Další druhy dovolené Krácení dovolené Dovolená při kratší pracovní době Čerpání dovolené Náhrada mzdy za dovolenou Výpočty poměrných částí nároků PŘEKÁŽKY V PRÁCI A JEJICH PLACENÍ, SOUVISLOST S PÉČÍ O KVALIFIKACI Překážky na straně zaměstnance Důležité osobní překážky v práci, včetně mateřské a rodičovské dovolené Náhrady mzdy v době prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti nebo karantény Kontroly dočasně práce neschopných ze strany zaměstnavatelů Překážky z důvodů obecného zájmu, souvislost s odborným rozvojem zaměstnanců Společná pravidla pro překážky na straně zaměstnance Jiné případy překážek v práci na straně zaměstnance Neomluvená absence Překážky na straně zaměstnavatele ODMĚŇOVÁNÍ Mzda, plat a jiné odměny, co je a není mzdou či platem Minimální mzda Zaručená mzda a její nejnižší úroveň Mzda Plat a odměna za pracovní pohotovost Společná pravidla pro poskytování mzdy a platu Splatnost a výplata mzdy Prodlení při výplatě mzdy, promlčení Náhradní volno za práci přesčas a ve svátek a některé další otázky kompenzace této práce; tzv. placený svátek Odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr CESTOVNÍ A JINÉ NÁHRADY A POŽITKY Cestovní náhrady

3 Obsah Náhrady dalších výdajů souvisejících s výkonem práce Závodní stravování INSPEKCE PRÁCE Co může inspekce práce kontrolovat Koho může inspekce práce kontrolovat Organizační struktura a místní příslušnost Práva a povinnosti inspektorů a kontrolovaných osob Za co lze a nelze uložit pokutu Co jsou přestupky a správní delikty P/SD na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance P/SD na úseku rovného zacházení P/SD na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr P/SD na úseku odměňování zaměstnanců P/SD na úseku náhrad P/SD na úseku pracovní doby P/SD na úseku dovolené P/SD na úseku bezpečnosti práce P/SD na úseku zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců P/SD na úseku bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví P/SD na úseku vyhrazených technických zařízení P/SD na úseku agenturního zaměstnávání P/SD na úseku výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dítěte Další pravidla pro ukládání pokut PRÙMÌRNÝ VÝDÌLEK PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK HRUBÝ A ČISTÝ HRUBÁ MZDA Co je či není započitatelné Části mzdy poskytované za delší období ODPRACOVANÁ DOBA ROZHODNÉ OBDOBÍ PRAVDĚPODOBNÝ VÝDĚLEK FORMY PRŮMĚRNÉHO VÝDĚLKU PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK U KONTA PRACOVNÍ DOBY REDUKOVANÝ PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK A NÁHRADA MZDY PŘI DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI NEBO KARANTÉNĚ Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy Redukční hranice pro nemocenské pojištění Redukční hranice pro náhradu mzdy Postup redukce Hodinová výše náhrady mzdy NĚKTERÉ DALŠÍ OTÁZKY ZJIŠŤOVÁNÍ PRŮMĚRNÉHO VÝDĚLKU PŘEHLED POUŽÍVÁNÍ PRŮMĚRNÉHO VÝDĚLKU SRÁŽKY ZE MZDY OKRUH PŘÍJMŮ, Z NICHŽ SE SRÁŽKY PROVÁDĚJÍ KDY LZE ZE MZDY SRÁŽET Srážky v případech stanovených zákonem Kdy si zaměstnavatel může srazit pro sebe bez souhlasu zaměstnance Výkon rozhodnutí (exekuce)

4 6 Obsah Dohody o srážkách ze mzdy Dohoda o srážkách ze mzdy k uspokojení pohledávky zaměstnavatele Dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů podle občanského zákoníku Dohoda o srážkách ze mzdy k uspokojení závazků zaměstnance Srážky odborových členských příspěvků POŘADÍ SRÁŽEK ZE MZDY ZVLÁŠTNOSTI PŘI VÝKONU SOUDNÍCH A ÚŘEDNÍCH ROZHODNUTÍ Srážky k oddlužení při tzv. osobním bankrotu SRÁŽKY Z DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ SRÁŽEK ZE MZDY A JEJICH ROZSAH POVINNOSTI ZAMÌSTNAVATELÙ K ÚØADU PRÁ CE A VZÁJEMNÉ VZTAHY Slovníèek PRÁVO OBČANA NA ZAMĚSTNÁNÍ Poradenství v pracovněprávních vztazích ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZE ZAHRANIČÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ OBČANŮ EU Povolení k zaměstnání cizinců Kontrolní činnost při zaměstnávání cizinců ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zaměstnávání plně invalidních osob a osob ve třetím stupni invalidity Zaměstnávání částečně invalidních osob a osob v prvním nebo druhém stupni invalidity Zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných Chráněná pracovní místa a chráněné pracovní dílny Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením Práva a povinnosti zaměstnavatelů a spolupráce s ÚP ve vztahu k osobám zdravotně postiženým Přestupky a správní delikty při zaměstnávání osob zdravotně postižených Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením Slevy na daních pro zaměstnance a pro zaměstnavatele při zaměstnávání osob zdravotně postižených AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Rekvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání Investiční pobídky Veřejně prospěšné práce Společensky účelná pracovní místa Příspěvek na zapracování Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program Žádosti o příspěvky a podmínky k uzavření dohody ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ Zprostředkování zaměstnání agenturami práce Částečná zaměstnanost v souběhu s evidencí uchazeče INSOLVENCE ZAMĚSTNAVATELE KONTROLNÍ ČINNOST V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI ÚP kontrolují Celní úřady kontrolují Působnost inspekce práce Postup při kontrole prováděné ÚP a průběh kontroly Zjištěná porušení a řešení správních deliktů a přestupků v kontrole Pokuty ukládané ÚP

5 Obsah 7 6. DAÒ Z PØÍJMÙ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁ VIS LÉ ÈINNOSTI A FUNKÈNÍCH PO ŽIT KÙ Slovníèek PØÍJMY ZE ZÁVISLÉ ÈINNOSTI PØÍJMY ZE ZÁVISLÉ ÈINNOSTI, KTERÉ NEJSOU PØEDMÌTEM DANÌ PØÍJMY OSVOBOZENÉ OD DANÌ ZÁKLAD DANÌ VZTAHUJÍCÍ SE K PØÍJMÙM ZE ZÁVISLÉ ÈINNOSTI A FUNKÈNÍM POŽITKÙM ZPÙSOB ZDANÌNÍ VÝPOČET MĚSÍČNÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI NEZDANITELNÁ ÈÁST ZÁKLADU DANÌ Dary Úroky z úvìru zaplacené ve zdaòovacím ob do bí Pøíspìvek na penzijní pøipojištìní Pojistné na soukromé životní pojištìní zaplacené na zda òo va cí období Odpoèet èlenských pøíspìvkù zaplacených odborové organizaci Odpočet úhrady za zkoušky SLEVY NA DANI Na poplatníka Na manželku (manžela) Na pobírání invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně Na pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně Držiteli průkazu ZTP/P Studentovi Slevy na dani u nerezidentů DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ U NEREZIDENTŮ ODVODY DANÌ Záloha na daò z pøíjmù Úprava daňové povinnosti o daňové zvýhodnění Srážková daò DALŠÍ POVINNOSTI PLÁTCÙ Náležitosti mzdového listu LHÙTY NA VRÁCENÍ NEBO VYBRÁNÍ PØEPLATKÙ A NEDOPLATKÙ PROHLÁŠENÍ ZPÙSOB PROKAZOVÁNÍ NE ZDA NI TEL NÝCH ÈÁSTÍ ZÁKLADU DANÌ, SLEVY NA DANI A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Nezdanitelné části základu daně Slevy na dani Daňové zvýhodnění ROÈNÍ ZÚÈTOVÁNÍ ZÁLOH NA DAÒ Z PØÍJMÙ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ÈIN NOS TI A FUNKÈNÍCH POŽITKÙ A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roèní sazba danì (pro pøíjem za rok 2010) Odpoèty nezdanitelných èástí základu danì pøi roèním zúètování záloh za rok Slevy na dani při ročním zúčtování za rok TISKOPISY VYÚÈTOVÁNÍ DANÌ Výkaz Vyúètování danì z pøíjmù vybíraných srážkou (MFin 5466 vzor è. 12) Výkaz Vyúètování danì z pøíjmù ze závislé èin nos ti a funkèních požitkù za rok 2009 (MFin 5459 vzor č. 15)...257

6 8 Obsah 7. ZDRAVOTNÍ POJIŠTÌNÍ Slovníèek OSOBNÍ ROZSAH ZDRAVOTNÍHO POJIŠTÌNÍ Cizinci a veøejné zdravotní pojištìní VOLBA ZDRAVOTNÍ POJIŠOVNY Zmìna zdravotní pojišťovny Povinnosti zamìstnavatele Postup pøi zmìnì zdravotní pojišťovny Průkaz pojištěnce Dlouhodobý pobyt obèana v zahranièí Práva pojištìncù veøejného zdravotního pojištìní Povinnosti pojištìncù veøejného zdravotního pojištìní PLÁTCI POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTÌNÍ Stát Zamìstnavatelé a zamìstnanci Zamìstnavatel Pojištìnec Pracovněprávní vztahy a souběh činností POVINNOSTI ZAMÌSTNAVATELE VE STYKU S POJIŠOVNOU Kódy zmìn používaných pøi vyplòování hromadných oznámení zamìstnavatele VÝPOÈET POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTÌNÍ Vyměřovací základ a kontrolní činnost zdravotních pojišťoven Vyměřovací základ aktuálně platná právní úprava (tj. po ) Vyměřovací základ právní úprava platná v roce Výše pojistného a sankce Rozhodné období Výpoèet pojistného a jeho zaokrouhlování Minimální mzda ve zdravotním pojištìní Zamìstnanec s více pracovními pomìry, kdy alespoò v jednom z nich dosahuje minimální mzdy Výdělečná činnost osob, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, v příkladech na rok Minimální vymìøovací základ a odpoèty ve zdravotním pojištìní Maximální vyměřovací základ zaměstnance Pracovní volno bez náhrady pøíjmu a neomluvená absence Zamìstnavatel neplatí pojistné Minimální vyměřovací základ a vystavování potvrzení ze strany zaměstnavatele Osoby bez zdanitelných pøíjmù Pøeplatek ve zdravotním pojištění Vzory písemností pro zaměstnavatele a zaměstnance Náhrada mzdy Neplatné rozvázání pracovního poměru Praktické rady pro zaměstnavatele ODVOD POJISTNÉHO ZA ZAMÌSTNANCE Zaměstnavatele a penále Výše penále Podání odvolání do platebního výměru Podání žádosti o odstranění tvrdosti do platebního výměru Kontrola u zamìstnavatele Splácení dluhù...326

7 Obsah OSOBY SAMOSTATNÌ VÝDÌLEÈNÌ ÈINNÉ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTÌNÍ PØEHLEDY ZAMÌSTNAVATELÙ VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTÌNÍ DOKLADY VYŽADOVANÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠOVNOU POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEÈENÍ Slovníèek POPLATNÍCI POJISTNÉHO První skupina poplatníkù Druhá skupina poplatníkù Tøetí skupina poplatníkù Ètvrtá skupina poplatníkù Pátá skupina poplatníkù VÝPOÈET A ODVOD POJISTNÉHO Rozhodné období Vymìøovací základ Sazby pojistného Odvod pojistného a jeho splatnost Sankce Uschovávání účetních záznamů DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTÌNÍ Slovníèek NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Okruh pojištěných osob Osoby účastné důchodového pojištění Podmínky účasti zaměstnancù na pojištění Pojištění při zaměstnání malého rozsahu a u krátkodobého zaměstnání Účast zaměstnancù na pojištění PODMÍNKY NÁROKU NA DÁVKY A JEJICH VÝPLATU Uplatňování nároku na dávky nemocenského pojištění OSSZ Nárok na dávky v ochranné lhůtě Dočasná pracovní neschopnost Nárok na dávky za část dne Pokračování pracovní neschopnosti Nemocenské (a náhrada mzdy) náleží jen v poloviční výši (tj. 50 % za kalendářní den), jestliže si pojištěnec přivodil DPN Nemocenské při změně pobytu práce neschopného občana Podpůrčí doba TISKOPISY K UPLATNĚNÍ DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění ROZHODNÉ OBDOBÍ Vyměřovací základ zaměstnance Denní vyměřovací základ Kalendářní dny rozhodného období vyloučené doby PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O (NEMOCENSKÉ, OŠETŘOVNÉ, PPM A VPTM) NÁHRADA MZDY V DOBĚ PRVNÍCH 14 KALENDÁŘNÍCH DNŮ DPN NEBO KARANTÉNY DÙCHODOVÉ POJIŠTÌNÍ Slovníèek DÙCHODOVÉ POJIŠTÌNÍ A ÚKOLY ZAMĚSTNAVATELŮ Základní povinnosti Rozvedené a konkretizované povinnosti Který zaměstnavatel plní povinnosti v dùchodovém pojištìní...403

8 10 Obsah Které záznamy a údaje zaměstnavatel vede o ob èa nech pro úèely dùchodového pojištìní Úkoly zaměstnavatelů v některých případech Žádosti o dávky dùchodového pojištìní VÌK POTØEBNÝ PRO NÁROK NA STAROBNÍ DÙCHOD DOBA DÙCHODOVÉHO POJIŠTÌNÍ A DOBA NÁHRADNÍ Jak se doba pojištìní a náhradní doba prokazuje ŽÁDOST O STAROBNÍ DÙCHOD Kdy se sepisuje žádost o starobní dùchod Sdělení údajů zaměstnavatelem v souvislosti s podanou žádostí o důchod zaměstnance Žádost o uvolnění úpravu důchodu ŽÁDOST O INVALIDNÍ DÙCHOD Kdy se sepisuje žádost o in va lid ní dùchod Řízení o přiznání invalidního důchodu ŽÁDOST O VDOVSKÉ, VDOVECKÉ A SIROTÈÍ DÙCHODY (tzv. po zù sta lost ní dávky) Kdy se sepisuje žádost o vdovský, vdovecký a sirotèí dù chod EVI DENÈ NÍ LIST DÙ CHO DO VÉ HO POJIŠTÌNÍ Opravy Trvání dvou (více) výdělečných činností jednoho pojištěnce u téhož zaměstnavatele Stejnopisy ELDP Vyplňování a zápis záznamů Předkládání a odesílání ELDP Záhlaví Identifikace pojištěnce (oddíl 1. ELDP) Průběh pojištění v daném roce (oddíl 2. ELDP) Kód Dny nepojištěná doba (X křížky) Vylouč. doby (Vyloučené doby) Vyměřovací základ Doby odečt. (Doby odečtené) Celkem Identifikační údaje zaměstnavatele a podpisy (oddíl 3. ELDP) Příklady vyplňování ELDP OHLAŠOVACÍ POVINNOST ZAMĚSTNAVATELŮ O ZAMÌSTNANÝCH STAROBNÍCH DÙCHODCÍCH Obecnì Co se hlásí Kdy se hlásí Kam se hlásí Základní náležitosti hlášení Na èem se hlásí Souèinnost zaměstnavatele pøi kontrole zamìøené na plnìní po vin nos tí zaměstnavatele v dùchodovém po jiš tì ní NÁHRADA ŠKODY A BEZDÙVODNÉ OBOHACENÍ ÈLENÌNÍ PRACOVNÌPRÁVNÍCH ODPOVÌDNOSTNÍCH VZTAHÙ K NÁ HRA DÌ ŠKODY A NÌKTERÉ POJMY KDY JDE O PRACOVNĚPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE ZA ŠKODU Obecná odpovědnost Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody...453

9 Obsah Odpovědnost za schodek dohody o odpovědnosti Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů Společná pravidla odpovědnosti zaměstnance za škodu Postup při uplatňování náhrady škody vůči zaměstnanci ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNAVATELE ZA ŠKODU Obecná odpovědnost Pracovní úrazy a nemoci z povolání Odpovědnost za škodu na odložených věcech Jak posuzovat odpovědnost za škodu na dopravním prostředku Odpovědnost při odvracení škody Společná pravidla odpovědnosti zaměstnavatele za škodu BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ A ODPOVĚDNOST MZDOVÉ ÚČETNÍ NÁHRADA ŠKODY U NĚKTERÝCH OSOB Agenturní zaměstnanci Další zvláštnosti ODŠKODÒOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZÙ A NE MO CÍ Z POVOLÁNÍ Slovníèek ÚVODEM K ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ V ROCE OBECNÉ OTÁZKY ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ Pojem pracovní úraz Evidence a registrace pracovních úrazů Pojem nemoc z povolání Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance v souvislosti s pracovními úrazy a s nemocemi z povolání, oprávnění odborových organizací při pracovních úrazech Sankce v oblasti zdravotní péče vynaložené na pracovní úrazy a nemoci z povolání Projednávání odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání se zaměstnanci a s odborovými organizacemi, kontrola odškodňování Lhůty při odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání Krácení odškodnění JEDNOTLIVÉ NÁHRADY Z TITULU ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ Náhrada za bolest a za ztížení společenského uplatnění Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením Náhrada věcné škody Průměrný (pravděpodobný) výdělek základní veličina rozhodná pro odškodňování ztráty na výdělku Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity (tzv. renta) Renta v některých zvláštních případech Změny poměrů u poživatele renty Náhrada škody pozůstalým Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením Náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem Jednorázové odškodnění pozůstalých Náhrada věcné škody Náhrada nákladů na výživu pozůstalých Valorizace průměrných výdělků pro účely odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání...496

10 12 Obsah Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání Škodná a pojistná událost v zákonném pojištění Dva základní modely vztahů zaměstnavatel zaměstnanec pojišťovna při provádění zákonného pojištění Součinnost zaměstnavatele s pojišťovnou, povinnosti zaměstnavatele vůči pojišťovně Pojistné na zákonné pojištění Sankce pojišťovny vůči zaměstnavateli Regresní nároky pojišťovny vůči zaměstnavateli Lhůty ve vztazích zaměstnavatel pojišťovna PRAKTICKÉ PŘÍKLADY K VÝPOČTŮM NÁHRADY ZA ZTRÁTU NA VÝDĚLKU PO SKONČENÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI NEBO PŘI UZNÁNÍ INVALIDITY PODLE 371 ZÁKONÍKU PRÁCE Pøehled dùležitých údajù plat ných k Minimální mzda Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin Pojistné na zdravotní pojištìní Pojistné na sociální zabezpeèení a státní politiku zamìstnanosti Dávky nemocenského pojištìní Náhrada mzdy v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti (karantény) Cestovní náhrady Životní minimum Existenční minimum Tabulka pro stanovení dùchodového vìku Číselník okresů Číselník států Tabulka lhůt

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru KAPITOLA 1 Povinnosti zaměstnavatele k Úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 KAPITOLA 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 Kapitola 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce,

Více

P.O.BOX 78 779 11 Olomouc 9 seminare@anag.cz tel. 585 757 421

P.O.BOX 78 779 11 Olomouc 9 seminare@anag.cz tel. 585 757 421 P.O.BOX 78 779 11 Olomouc 9 seminare@anag.cz tel. 585 757 421 Vyberte si svůj seminář Morava září říjen listopad prosinec 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. Účetní závěrka (40) 2. Účet. závěrka PO (39), Sest. přílohy

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA

Více

DOTAZY A ODPOVĚDI Z PRAXE ZÁKONÍKU PRÁCE 375 ODPOVĚDÍ. edice práce I mzdy I pojištění

DOTAZY A ODPOVĚDI Z PRAXE ZÁKONÍKU PRÁCE 375 ODPOVĚDÍ. edice práce I mzdy I pojištění JUDr. Pavla Hloušková, Mgr. Zdeněk Schmied, Mgr. Ludmila Tomandlová, JUDr. Ladislav Trylč DOTAZY A ODPOVĚDI Z PRAXE ZÁKONÍKU PRÁCE 375 ODPOVĚDÍ obecné otázky vznik, změna a skončení pracovního poměru dohody

Více

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv Václav Vybíhal a kolektiv Mzdové účetnictví 2013 praktický průvodce zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2013 reforma a její dopady na příjemce dávek státní sociální podpory a podpory v nezaměstnanosti pracovní

Více

Mzdové účetnictví. praktický průvodce. Václav Vybíhal a kolektiv. zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku

Mzdové účetnictví. praktický průvodce. Václav Vybíhal a kolektiv. zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku Václav Vybíhal a kolektiv Mzdové účetnictví 2014 praktický průvodce zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku dopady reformy na příjemce dávek státní sociální podpory a podpory

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám

Více

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI BAKALÁŘSKÁ

Více

Mzdové účetnictví. praktický průvodce. Václav Vybíhal a kolektiv. zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku

Mzdové účetnictví. praktický průvodce. Václav Vybíhal a kolektiv. zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku Václav Vybíhal a kolektiv Mzdové účetnictví 2014 praktický průvodce zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku dopady reformy na příjemce dávek státní sociální podpory a podpory

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Srovnání českého a německého mzdového účetnictví Comparison of Czech and German Wages Accounting Jana Hosteková Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Osoby se zdravotním postižením (OZP) mají v pracovním procesu stejná práva a

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře květen / srpen 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz předplatné on-line

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS 5 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zaměstnanost 1.1. Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2012 1.2. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 1.3. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY 1.1. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek 1 1.2. Cestovní náhrady 1 1.3. Průměrná mzda 6 1.4.

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL Změny 2011-2012 Vydavatel: PROFEX AM, spol.s r.o., Fügnerova 263, 388 01 Blatná Tel. 383423521, fax 383423835, e-mail: profex@profex.cz PROFEX AM,

Více

Seznam všech formulářů a vzorů

Seznam všech formulářů a vzorů Seznam všech formulářů a vzorů Daňové formuláře DPH Přiznání k DPH (dani z přidané hodnoty) vz. 19 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení DPH (daně z přidané hodnoty) vz. 12 Žádost o vrácení DPH (daně

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

Pohotový společník personalisty

Pohotový společník personalisty OBSAH CD 1.2 STRANA 1 Obsah CD Pohotový společník personalisty 1. Obecné 1. Pověření zaměstnance 2. Zmocnění udělené zaměstnavatelem 3. Zmocnění udělené zaměstnancem 4. Odvolání zmocnění 5. Výpověď zmocnění

Více

A1/256/2006 11.12.2006

A1/256/2006 11.12.2006 adresa: Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 - Břevnov Registrace u MV ČR: VSP/1-1806/90-R tel.: 233 017 333 fax: 233 358 467 e-mail: cstv@cstv.cz internet: www.cstv.cz IČ: 00469548, DIČ: CZ00469548

Více

Pracovní právo pro neprávníky

Pracovní právo pro neprávníky Ing. Libuše Neščáková, MBA získala inženýrský titul na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze a titul MBA v rámci ukončení studia London International Graduate School, kde je stávajícím tutorem pracovního

Více

Přehled vzdělávacích seminářů k novému zákoníku práce pro funkcionáře ZO

Přehled vzdělávacích seminářů k novému zákoníku práce pro funkcionáře ZO 14-15 Ročník 51 Praha 7. září 2006 20,40 Kč http://statorg.cmkos.cz Čtěte!!! Změny v nemocenském str. 2-9 Základní odborové organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací dostávají časopis NOS

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

592/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

592/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 592/1992 Sb. - o pojistném na zdravotní pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 592/1992 Sb. ZÁKON České národní

Více