Projekt: Multimediální prezentace vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt: Multimediální prezentace vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu"

Transkript

1 Projekt: Multimediální prezentace vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu

2 O B S A H Český jazyk (Mgr. Olga Cudlínová)... 5 Tvoření slov.. 5 Pravopis slova.. 6 Slovní druhy Podstatná jména... 8 Přídavná jména... 9 Zájmena Číslovky Slovesa.. 12 Základní větné členy Rozvíjející větné členy 14 Český jazyk (Mgr. Zdena Dvořáková).. 15 Částice.. 15 Číslovky Citoslovce.. 17 Podstatná jména.. 18 Předložky.. 19 Příslovce 20 Slovesa. 21 Spojky Zájmena Přídavná jména Český jazyk (Mgr. Jarmila Volcová).. 25 Dělení jazyků Slova nadřazená a podřazená.. 26 Synonyma.. 27 Antonyma.. 28 Homonyma Vedlejší věta přísudková a podmětná.. 30 Vedlejší věta přívlastková.. 31 Vedlejší věty příslovečné 32 Skloňování cizích jmen obecných a vlastních. 33 Psaní velkých písmen Český jazyk (Mgr. Eva Znamenáčková) Čtení písmen, slabik a slov Čtení s porozuměním. 36 Skládání slov do mřížek. 37 Slovní druhy - obecně.. 38 Slovní druhy - procvičování Podstatná jména číslo a rod.. 40 Podstatná jména pád 41 Slovesa osoba, číslo Slovesa čas Slova příbuzná, různé tvary slov Český jazyk (Mgr. Jarmila Volcová) Základní větné členy Rozvíjející větné členy. 46 Poměr slučovací 47 Poměr odporovací.. 48 Poměr stupňovací. 49 Poměr vylučovací. 50

3 Poměr důsledkový Slovesa mluvnické kategorie.. 52 Číslovky druhy Zájmena skloňování já, jenž, týž 54 Český jazyk (Mgr. Eva Mrázková).. 55 Druhy vět.. 55 Slovní význam.. 56 Zvuková stavba slova.. 57 Tvrdé souhlásky Měkké souhlásky.. 59 Souhlásky - procvičení. 60 Písmeno Ě. 61 Vlastní jména. 62 Abeceda 63 Věta jednoduchá a souvětí. 64 Metodická příručka projektu OPVK: Multimediální prezentace vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu. Vydala: v roce 2014 Náklad: 20 ks Metodická příručka byla sestavena z metodických pokynů tvůrců multimediálních prezentací, které byly vytvořeny pro tento projekt. Metodickou příručku zpracoval: Mgr. Vladimír Nulíček

4 Název prezentace: Tvoření slov Tvůrce: Mgr. Olga Cudlínová Žák tvoří nová slova pomocí předpon, přípon a koncovek, určuje slova základová a slovotvorný základ, rozlišuje slova příbuzná. Multimediální prezentace, pracovní list. - Motivace -,,Jak pojmenujete viz prezentace - Slovotvorný rozbor základové slovo, slovotvorný základ dle prezentace - Slova příbuzná, kořen slova dle prezentace - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle powerpointové prezentace - 5 -

5 Název prezentace: Pravopis slova Tvůrce: Mgr. Olga Cudlínová Žák definuje a zároveň aplikuje gramatická pravidla při psaní slov odvozených. Multimediální prezentace, pracovní list. - Motivace -,,Umíme napsat všechna slova? U kterých si nevíme rady? - Psaní přípon -ní, -ný dle prezentace - Psaní hláskových skupin -bě/bje, -vě/vje, -mě/mně dle prezentace - Psaní předpon s-, z-, vz- dle prezentace - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle powerpointové prezentace - 6 -

6 Název prezentace: Slovní druhy Tvůrce: Mgr. Olga Cudlínová Žák vyjmenuje slovní druhy, přiřadí slovo ke slovnímu druhu, rozlišuje použití slov ve větě jako různý slovní druh. Multimediální prezentace, pracovní list. - Motivace Skupinová práce -,,Napište souvětí, v němž budou zastoupeny všechny slovní druhy. - Zhodnocení napsaných souvětí - Dělení slovních druhů dle prezentace - Náležitost slov ke slovnímu druhu podle skladební platnosti dle prezentace - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle powerpointové prezentace - 7 -

7 Název prezentace: Podstatná jména Tvůrce: Mgr. Olga Cudlínová Žák rozlišuje podstatná jména konkrétní a abstraktní, určuje podstatná jména pomnožná, hromadná a látková. Multimediální prezentace, pracovní list. - Motivace Práce ve dvojici -,, Rozdělte do tří skupin slova: mír, upřímnost, kalhoty, stavba, láska, psaní, uhlí. - Porovnání a zhodnocení prací žáků - Druhy podstatných jmen dle prezentace - Mluvnický význam - číslo u podstatných jmen dle prezentace - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle powerpointové prezentace - 8 -

8 Název prezentace: Přídavná jména Tvůrce: Mgr. Olga Cudlínová Žák rozlišuje přídavná jména měkká, tvrdá, přivlastňovací, tvoří dané stupně přídavných jmen. Multimediální prezentace, pracovní list. - Motivace,,Od podstatného jména utvoř přídavné jméno: krokodýl, moucha, telefon, nemoc, stařec, slepec, otec, babička. - Porovnání prací žáků, zhodnocení, shrnutí - Druhy přídavných jmen dle prezentace - Stupňování přídavných jmen dle prezentace - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle powerpointové prezentace - 9 -

9 Název prezentace: Zájmena Tvůrce: Mgr. Olga Cudlínová Žák definuje pojem zájmena, dokáže vyjmenovat druhy zájmen, přiřadit zájmeno k jeho druhu, aplikuje gramatická pravidla skloňování zájmen. Multimediální prezentace, pracovní list. - Motivace -,,Vyhledej v textu zájmena viz prezentace - Druhy zájmen dle prezentace - Skloňování zájmen dle prezentace - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle powerpointové prezentace

10 Název prezentace: Číslovky Tvůrce: Mgr. Olga Cudlínová Žák definuje pojem číslovky, dokáže vyjmenovat a určit druh číslovek, používá a doplňuje správné tvary číslovek. Multimediální prezentace, pracovní list. - Motivace -,,Vyhledej v textu číslovky viz prezentace - Druhy číslovek dle prezentace - Skloňování číslovek dle prezentace - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle powerpointové prezentace

11 Název prezentace: Slovesa Tvůrce: Mgr. Olga Cudlínová Žák definuje pojem slovesa, určuje mluvnické významy sloves, vyhledává a doplňuje správné slovesné tvary. Multimediální prezentace, pracovní list. - Motivace -,,Vyhledej v textu slovesa viz prezentace - Mluvnické významy sloves dle prezentace - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle powerpointové prezentace

12 Název prezentace: Základní větné členy Tvůrce: Mgr. Olga Cudlínová Žák vyjmenuje a definuje základní větné členy - přísudek a podmět, vyhledává a určuje je ve větě. Multimediální prezentace, pracovní list. - Motivace -,,Doplň do vět chybějící slovo: dnes nepřišel do školy. Sousedův mě pokousal. Patrik domácí úkol. Včera večer sníh. - Porovnání doplněných vět, zhodnocení - Definování přísudku, druhy dle prezentace - Definování podmětu, druhy dle prezentace - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle powerpointové prezentace

13 Název prezentace: Rozvíjející větné členy Tvůrce: Mgr. Olga Cudlínová Žák vyjmenuje a definuje rozvíjející větné členy předmět, příslovečné určení a přívlastek, vyhledává a určuje je ve větě. Multimediální prezentace, pracovní list. - Motivace -,,Rozvíjej pomocí různých slovních druhů holou větu: Kočka spala. - Porovnání doplněných vět, zhodnocení - Definování předmětu dle prezentace - Definování příslovečného určení dle prezentace - Definování přívlastku dle prezentace - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle powerpointové prezentace

14 Název prezentace: Částice Tvůrce: Mgr. Zdena Dvořáková Žák rozliší jednotlivé slovní druhy, specifikuje částice a použije částice ve cvičeních. Multimediální prezentace, sešit, pracovní list. - Motivace jazyková hra:,,řekni svoje přání. - Charakteristika částic podle multimediální prezentace. - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace: vyhledávání částic ve větách přacích, rozpoznávání částic mezi ostatními slovními druhy

15 Název prezentace: Číslovky Tvůrce: Mgr. Zdena Dvořáková Žák rozliší jednotlivé slovní druhy, specifikuje číslovky a použije číslovky ve cvičeních. Multimediální prezentace, pracovní list nebo sešit, prázdný list pro dvojici. - Motivace - práce ve dvojicích: Úkol -,,Napište co nejvíce slov s číselným významem. - Hodnocení úkolu dvojic a charakteristika číslovek podle powerpointové prezentace. - Praktické ověření pochopení učiva procvičení podle připravených cvičení powerpointové prezentace: vyhledávání číslovek ve slovních spojeních a ve větách, jejich určování

16 Název prezentace: Citoslovce Tvůrce: Mgr. Zdena Dvořáková Žák rozliší jednotlivé slovní druhy, specifikuje citoslovce a použije citoslovce ve cvičeních. Multimediální prezentace, pracovní list nebo sešit, obrázky zvířat a věcí. - Motivace jazyková hra:,, Jak se ozývají zvířata?,, Jaké zvuky dělají věci? - Charakteristika citoslovcí podle powerpointové prezentace. - Praktické ověření pochopení učiva - procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace: výběr vhodného citoslovce, rozpoznávání mezi ostatními slovními druhy a v textu

17 Název prezentace: Podstatná jména Tvůrce: Mgr. Zdena Dvořáková Žák rozliší jednotlivé slovní druhy, specifikuje podstatná jména a použije podstatná jména ve cvičeních. Multimediální prezentace, pracovní list nebo sešit. - Motivace - jazyková hra:,, Na co všechno můžeme ukázat - Charakteristika podstatných jmen podle powerpointové prezentace - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace: vyhledávání podstatných jmen v textu, rozlišování podstatných jmen mezi jinými slovními druhy, tvoření vět

18 Název prezentace: Předložky Tvůrce: Mgr. Zdena Dvořáková Žák rozliší jednotlivé slovní druhy, specifikuje předložky a použije předložky ve cvičeních. Multimediální prezentace, sešit nebo pracovní list. - Motivace didaktická hra:,,na slova. ( Několika dětem přiřadíme slova např. na, do, dvoře, lesa, domu, k,. Tyto děti pozveme před lavice a ony si k sobě musí stoupnout tak, jak k sobě patří předložka a podstatné jméno.) - Charakteristika předložek podle powerpointové prezentace - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace: vyhledávání předložek ve slovních spojeních, v textu

19 Název prezentace: Příslovce Tvůrce: Mgr. Zdena Dvořáková Žák rozliší jednotlivé slovní druhy, specifikuje příslovce a použije příslovce ve cvičeních. Multimediální prezentace, pracovní list nebo sešit. - Motivace jazyková hra (učitel říká slova a žáci určují již známé slovní druhy, až narazí na neznámý druh příslovce). - Charakteristika příslovcí podle powerpointové prezentace. - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace: přiřazování otázek, přetváření přídavných jmen na příslovce, protikladné příslovce

20 Název prezentace: Slovesa Tvůrce: Mgr. Zdena Dvořáková Žák rozliší jednotlivé slovní druhy, specifikuje slovesa a použije slovesa ve cvičeních. Multimediální prezentace, pracovní list nebo sešit, prázdný list pro skupinovou práci. - Motivace soutěž ve skupinách - Úkol:,, Vymyslete co nejvíce slov, která znamenají, že někdo něco dělá. - Zhodnocení práce skupin a charakteristika sloves podle powerpointové prezentace. - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace doplnění sloves do vět, vhodná slovesa, vyhledávání sloves mezi jinými slovními druhy

21 Název prezentace: Spojky Tvůrce: Mgr. Zdena Dvořáková Žák rozliší jednotlivé slovní druhy, specifikuje spojky a použije spojky ve cvičeních. Kartičky s rozstříhanou větou nebo souvětím pro dvojici, multimediální prezentace, sešit nebo pracovní list. - Motivace práce ve dvojicích: Úkol -,, Složte větu nebo souvětí a najděte slovo, které spojuje jiná slova nebo věty. - Hodnocení práce dvojic a charakteristika spojek podle powerpointové prezentace. - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace: vyhledávání spojek mezi ostatními slovními druhy, doplňování vhodných spojek do souvětí, úkoly k textu O Sněhurce

22 Název prezentace: Zájmena Tvůrce: Mgr. Zdena Dvořáková Žák rozliší jednotlivé slovní druhy, specifikuje zájmena a použije zájmena ve cvičeních. Multimediální prezentace, sešit nebo pracovní list. - Motivace didaktická hra:,, Které slovo zastoupí podstatné jméno? - Charakteristika zájmen podle powerpointové prezentace. - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace: vyhledávání zájmen ve větách, rozlišování zájmen mezi ostatními slovními druhy

23 Název prezentace: Přídavná jména Tvůrce: Mgr. Zdena Dvořáková Žák rozliší jednotlivé slovní druhy, specifikuje přídavná jména a použije přídavná jména ve cvičeních. Multimediální prezentace, pracovní list nebo sešit, obrázky věcí nebo předměty. - Motivace jazykové hry:,, Říkej, jaké to je.,, Říkej, čí to je. - Charakteristika přídavných jmen podle powerpointové prezentace. - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace: doplňování přídavných jmen do přirovnání, spojování podstatných jmen s vhodnými přídavnými jmény a opačně, nahrazování přídavných jmen vhodnými synonymy

24 Název prezentace: Dělení jazyků Tvůrce: Mgr. Jarmila Volcová Žák rozliší indoevropské jazyky. Multimediální prezentace, slovník, pracovní list. - Motivace Práce ve dvojicích česko-slovenské pexeso - Porovnání závěrů práce ve dvojicích dle powerpointové prezentace - Zařazení jazyků do jazykových rodin - Test

25 Název prezentace: Slova nadřazená a podřazená Tvůrce: Mgr. Jarmila Volcová Žák přiřazuje ke slovu nadřazenému slova podřazená, formuluje význam slova nadřazeného a podřazeného. Multimediální prezentace, názorné pomůcky obrázky. - Motivace Skupinová práce Co si představuješ pod pojmy slova nadřazená a podřazená práce s obrázky - Porovnání závěrů skupinové práce dle powerpointové prezentace - Praktické ověření pochopení učiva na základě procvičení dle prezentace

26 Název prezentace: Synonyma Tvůrce: Mgr. Jarmila Volcová Žák definuje význam slova synonymum, uvádí příklady synonym. Multimediální prezentace, pracovní list. - Motivace nacházení vhodných synonym k danému slovu - Vysvětlení pojmu synonymum - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace

27 Název prezentace: Antonyma Tvůrce: Mgr. Jarmila Volcová Žák vysvětlí význam slova antonymum, uvádí rozdíl mezi synonymem a antonymem. Multimediální prezentace, pexeso, pracovní list. - Motivace luštění křížovky, hledání antonym - Vysvětlení pojmu antonymum - Práce ve dvojicích pexeso Co patří k sobě? - Porovnání závěrů práce ve dvojicích diskuse, řešení - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace

28 Název prezentace: Homonyma Tvůrce: Mgr. Jarmila Volcová Žák definuje význam slova homonymum, uvádí příklady homonym. Multimediální prezentace, pracovní list. - Motivace luštění osmisměrky, hledání homonym - Vysvětlení pojmu homonymum - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace - Test

29 Název prezentace: Vedlejší věta přísudková a podmětná Tvůrce: Mgr. Jarmila Volcová Žák popíše vedlejší větu přísudkovou a podmětnou, tyto věty určí v souvětí. Multimediální prezentace, pracovní list. - Motivace Skupinová práce odpovídání vedlejší větou na otázky Co je zdravé?, Co je zdraví škodlivé?, Co se vám nelíbí ve škole?, Co se vám líbí na vašem kamarádovi nebo kamarádce? - Diskuse - Vedlejší věta přísudková a podmětná Jak je poznáme? Ukázky - Praktické ověření pochopení učiva na základě procvičení dle prezentace

30 Název prezentace: Vedlejší věta přívlastková Tvůrce: Mgr. Jarmila Volcová Žák definuje vedlejší větu přívlastkovou, označí ji v souvětí. multimediální prezentace, pracovní list. - Motivace Dokončení souvětí užitím vedlejší věty přívlastkové - Vedlejší věta přívlastková Jak ji poznáme? Ukázky - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace

31 Název prezentace: Vedlejší věty příslovečné Tvůrce: Mgr. Jarmila Volcová Žák rozliší vedlejší věty příslovečné, určí je v souvětí. Multimediální prezentace, pracovní list. - Motivace Doplňování vedlejší věty v souvětí - Vedlejší věty příslovečné Jak je poznáme? Ukázky - Praktické ověření pochopení učiva na základě procvičení dle prezentace - Test

32 Název prezentace: Skloňování cizích jmen obecných a vlastních Tvůrce: Mgr. Jarmila Volcová Žák skloňuje cizí jména podle vzorů. Multimediální prezentace, pracovní list, kartičky. - Motivace Práce ve dvojici Jaký je pád a vzor daného slova? Práce s kartičkami - Porovnání závěrů práce ve dvojicích dle powerpointové prezentace - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace

33 Název prezentace: Psaní velkých písmen Tvůrce: Mgr. Jarmila Volcová Žák objasní psaní velkých a malých písmen u obecných a vlastních jmen. Multimediální prezentace, obrázky, pracovní list. - Motivace Práce s obrázky Jak napíšete to, co vidíte na obrázku? - Kontrola dle prezentace - Psaní velkých písmen - Praktické ověření pochopení učiva na základě procvičení dle prezentace - Práce ve dvojicích luštění křížovky - Test

34 Název prezentace: Čtení písmen, slabik a slov Tvůrce: Mgr. Eva Znamenáčková Žák čte písmena, slabiky, slova a věty analyticko syntetickou metodou. Multimediální prezentace, obrázky, skládací abeceda. - Motivace barevné obrázky, které začínají na daná písmena, slabiky - Vyvození písmen podle obrázků - Čtení slabik - Tvoření slov ze slabik - Čtení vět - Praktické ověření - žáci čtou otázky a správně na ně odpovídají

35 Název prezentace: Čtení s porozuměním Tvůrce: Mgr. Eva Znamenáčková Žák opakuje čtenářské dovednosti a popisuje čtený text. Multimediální prezentace, stíratelná tabulka a fix, pracovní list s otázkami. - Motivace komunitní kruh žáci říkají zážitky, učitelka klade otázky a žáci na ně odpovídají - Po přečtení vět žáci vyberou správný obrázek - Kliknutím zjistí, zda odpovídali správně - Ověření žáci volí správné odpovědi na otázky

36 Název prezentace: Skládání slov do mřížek Tvůrce: Mgr. Eva Znamenáčková Žáci skládají z písmen slova podle obrázků. Multimediální prezentace, skládací abeceda. - Motivace žáci rovnají do mřížek písmena podle pokynů učitele - Na tabuli se objeví obrázek a mřížka - Žáci v lavicích do mřížek složí správné slovo - Ověření je na tabuli po kliknutí

37 Název prezentace: Slovní druhy - obecně Tvůrce: Mgr. Eva Znamenáčková Žák pojmenuje slovní druhy dle věcného významu, seřadí je v ustáleném pořadí. Zařadí každé slovo do některé této skupiny. Multimediální prezentace, nástěnný obraz slovních druhů, pracovní list. - Motivace seznámení se slovními druhy podle nástěnného obrazu - Rozdělení slovních druhů na ohebné a neohebné - Postupné seznámení s jednotlivými slovními druhy - Ověřování slovních druhů

38 Název prezentace: Slovní druhy - procvičování Tvůrce: Mgr. Eva Znamenáčková Žák zařadí jednotlivá slova z vět do správných slovních druhů. Multimediální prezentace, pracovní list, lístky se slovy, stíratelná tabulka a fix. - Motivace skupinová práce lístečky se slovy žáci je společně zařazují do slovních druhů vzájemná kontrola - Žáci přiřazují slovní druhy k číslicím stíratelná tabulka a fix kontrola na tabuli - K zadaným číslicím určují správný slovní druh - stíratelná tabulka a fix kontrola na tabuli - Žáci určují číslicemi i slovy slovní druhy z vět - Ověření znalosti slovních druhů kontrola na tabuli

39 Název prezentace: Podstatná jména číslo a rod Tvůrce: Mgr. Eva Znamenáčková Žák určí číslo jednotné a množné u podstatných jmen a zařadí podstatná jména do rodu mužského, ženského a středního. Multimediální prezentace, nástěnný obraz podstatných jmen, pracovní list, lístky se slovy, stíratelná tabulka a fix. - Motivace skupinová práce lístečky se slovy žáci je rozdělují na číslo jednotné a množné a do správných rodů společná kontrola - Číslo podstatných jmen - Rod podstatných jmen - Žáci určují číslo a rod podstatných jmen na tabulku, do sešitu kontrola na tabuli - Praktické ověření žáci zapisují k podstatným jménům číslo a rod

40 Název prezentace: Podstatná jména pád Tvůrce: Mgr. Eva Znamenáčková Žák pojmenuje všech sedm pádových otázek, určí pády u podstatných jmen ptá se oběma pádovými otázkami. Multimediální prezentace, nástěnný obraz podstatných jmen, pracovní list, stíratelná tabulka a fix. - Motivace seznámení s pádovými otázkami podle nástěnného obrazu, prezentace - Žáci vyhledávají podstatná jména z vět, ptají se pádovými otázkami a určují správný pád mohou využít stíratelnou tabulku kontrola na tabuli - Praktické ověření žáci zapisují pády k podstatným jménům

41 Název prezentace: Slovesa osoba, číslo Tvůrce: Mgr. Eva Znamenáčková Žák určí u sloves osobu a číslo. Multimediální prezentace, nástěnný obraz sloves, pracovní list, stíratelná tabulka a fix. - Motivace skupinová práce žáci mají slovesa v různých osobách dávají před slovesa správná osobní zájmena a rozdělí je na číslo jednotné a množné společná kontrola - Časování sloves - Přiřazování slovesných tvarů k osobním zájmenům - Doplňování osobních zájmen a slovesných tvarů - K slovesným osobám v daném čísle vyberou žáci správné slovesné tvary - Praktické ověření u sloves určují osobu, číslo a čas

42 Název prezentace: Slovesa čas Tvůrce: Mgr. Eva Znamenáčková Žák určí u sloves čas přítomný, budoucí a minulý. Multimediální prezentace, nástěnný obraz sloves, pracovní list, stíratelná tabulka a fix. - Motivace skupinová práce žáci se snaží definovat, co vyjadřuje čas přítomný, minulý a budoucí příklady sloves - Žáci převádí danou větu do určených časů - Třídění sloves do času přítomného, budoucího a minulého - Ověření test žáci označí správnou odpověď

43 Název prezentace: Slova příbuzná, různé tvary slov Tvůrce: Mgr. Eva Znamenáčková Žák rozliší slova příbuzná od různých tvarů slov. Multimediální prezentace, pracovní list. - Motivace skupinová práce žáci na řádcích daných slov vyškrtnou slovo, které tam nepatří a odůvodní proč - Z daných slov žáci vypíší slova příbuzná a vyznačí jejich kořen - Žáci najdou slova příbuzná a jiné tvary slov - Ověření žáci rozdělí daná slova do dvou skupin na slova příbuzná a na jiné tvary slov

44 Název prezentace: Základní větné členy Tvůrce: Mgr. Jarmila Volcová Žák rozliší základní větné členy (podmět, přísudek), označí tyto členy ve větě. Multimediální prezentace, pracovní list. - Motivace Vyhledávání základní skladební dvojice - Vysvětlení pojmů podmět, přísudek - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace - Práce ve dvojicích luštění křížovky

45 Název prezentace: Rozvíjející větné členy Tvůrce: Mgr. Jarmila Volcová Žák definuje rozvíjející větné členy (předmět, příslovečné určení, přívlastek, doplněk), určuje tyto členy ve větě. Multimediální prezentace, pracovní list, kartičky. - Motivace Práce s kartičkami Přiřaď větný člen k danému slovu ve větě - Porovnání závěrů dle powerpointové prezentace - Vysvětlení pojmů předmět, příslovečné určení, přívlastek, doplněk - Praktické ověření pochopení učiva na základě procvičení dle prezentace - Test

46 Název prezentace: Poměr slučovací Tvůrce: Mgr. Jarmila Volcová Žák uvádí příklady spojovacích výrazů u poměru slučovacího. Multimediální prezentace, pracovní list, kartičky. - Motivace Skupinová práce Jaké spojovací výrazy doplníte do vět? - Porovnání závěrů skupinové práce diskuse, řešení - Uvedení nejčastějších spojovacích výrazů u poměru slučovacího - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace

47 Název prezentace: Poměr odporovací Tvůrce: Mgr. Jarmila Volcová Žák určí spojovací výrazy poměru odporovacího, používá je ve větách. Multimediální prezentace, pracovní list. - Motivace Tvoření vět s několikanásobnými větnými členy - Poměr odporovací - Nejčastější spojovací prostředky u poměru odporovacího - Praktické ověření pochopení učiva na základě procvičení dle prezentace

48 Název prezentace: Poměr stupňovací Tvůrce: Mgr. Jarmila Volcová Žák uvádí možnosti volby spojovacích výrazů u poměru stupňovacího. Multimediální prezentace, pracovní list, kartičky. - Motivace Práce ve dvojicích Pomocí kartiček doplňte vhodné spojovací výrazy do vět - Porovnání závěrů práce ve dvojicích diskuse, řešení - Poměr stupňovací - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace

49 Název prezentace: Poměr vylučovací Tvůrce: Mgr. Jarmila Volcová Žák uvádí příklady spojovacích výrazů u poměru vylučovacího. Multimediální prezentace, pracovní list. - Motivace Práce ve dvojicích Jaké spojovací výrazy doplníte do vět? - Porovnání závěrů práce ve dvojicích diskuse, řešení - Uvedení nejčastějších spojovacích výrazů u poměru vylučovacího - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace

50 Název prezentace: Poměr důsledkový Tvůrce: Mgr. Jarmila Volcová Žák určí spojovací výrazy poměru důsledkového, používá je ve větách. Multimediální prezentace, pracovní list, kartičky. - Motivace Skupinová práce Pomocí kartiček doplňte vhodné spojovací výrazy do vět - Porovnání závěrů skupinové práce diskuse, řešení - Poměr důsledkový - Praktické ověření pochopení učiva na základě procvičení dle prezentace

51 Název prezentace: Slovesa mluvnické kategorie Tvůrce: Mgr. Jarmila Volcová Žák u sloves určí mluvnické kategorie (osobu, číslo, způsob, čas, vid). Multimediální prezentace, pracovní list. - Motivace Práce ve dvojicích Vyhledejte v daném textu slovesa - Porovnání závěrů práce ve dvojicích řešení, diskuse - Mluvnické kategorie sloves - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace - Test

52 Název prezentace: Číslovky druhy Tvůrce: Mgr. Jarmila Volcová Žák přiřazuje číslovku k danému druhu. Určí, zda se jedná o číslovku určitou nebo neurčitou. Multimediální prezentace, pracovní list, pexeso. - Motivace Kolik číslovek najdeš v textu? Vyhledávání číslovek z textu. - Druhy číslovek - Práce ve dvojicích Pexeso K dané číslovce přiřaď správný druh. - Porovnání závěrů práce ve dvojicích diskuse, řešení - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace

53 Název prezentace: Zájmena skloňování já, jenž, týž Tvůrce: Mgr. Jarmila Volcová Žák vybírá správné tvary zájmen, doplňuje je do vět. Multimediální prezentace, pracovní list. - Motivace Práce ve dvojicích Kolik se nachází v textu zájmen? - Porovnání závěrů práce ve dvojicích řešení dle powerpointové prezentace - Skloňování zájmen já, jenž, týž - Praktické ověření pochopení učiva na základě procvičení dle prezentace - Test doplnění správných tvarů zájmen

54 Název prezentace: Druhy vět Tvůrce: Mgr. Eva Mrázková Žák identifikuje věty v textu, věty sám vytváří a dělí je na oznamovací, tázací, rozkazovací a přací. Multimediální prezentace, nástěnný obraz, pracovní list. - Motivace skupinová práce třídění vět podle významu. - Dělení vět na oznamovací, tázací, rozkazovací a přací, melodie věty, znaménka na konci věty dle powerpointové prezentace. - Určování druhů vět, doplňování znamének za větami. - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace

55 Název prezentace: Slovní význam Tvůrce: Mgr. Eva Mrázková Žák určí význam každého slova. Pojmenuje slova významem nadřazená, podřazená, souřadná. Rozliší slova se stejným nebo podobným významem a slova významem protikladná. Multimediální prezentace, nástěnný obraz, pracovní list. - Motivace skupinová práce třídění slov podle významu. - Dělení vět na slova, slova protikladná, souznačná, nadřazená, podřazená, souřadná dle prezentace. - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpoitové prezentace

56 Název prezentace: Zvuková stavba slova Tvůrce: Mgr. Eva Mrázková Žák vysvětlí rozdíl mezi hláskou a písmenem, dělí hlásky na samohlásky, dvojhlásky a souhlásky, znázorní slabičné a hláskové složení slov. Multimediální prezentace, nástěnný obraz, pracovní list. - Motivace slovní kopaná - Rozdíl mezi hláskou a písmenem, dělení hlásek, samohlásek a souhlásek, psaní písmen ú/ů, slabikotvorné r,l, slabičné a hláskové složení slov dle prezentace. - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace

57 Název prezentace: Tvrdé souhlásky Tvůrce: Mgr. Eva Mrázková Žák odůvodní a napíše správně y/ý po tvrdých souhláskách. Multimediální prezentace, nástěnný obraz, pracovní list. - Motivace Školička s Dádou Měkké i a tvrdé y - píseň. - Psaní y/ý po tvrdých souhláskách dle prezentace. - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace

58 Název prezentace: Měkké souhlásky Tvůrce: Mgr. Eva Mrázková Žák odůvodní a napíše správně i/í po měkkých souhláskách. Multimediální prezentace, nástěnný obraz, pracovní list. - Motivace Školička s Dádou Měkké i a tvrdé y píseň. - Psaní i/í po měkkých souhláskách dle prezentace - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace

59 Název prezentace: Souhlásky - procvičení Tvůrce: Mgr. Eva Mrázková Žák odůvodní a napíše správně i,í po měkkých souhláskách a y,ý po tvrdých souhláskách. Multimediální prezentace, nástěnný obraz, pracovní list, tvrdé a měkké kostky. - Motivace Školička s Dádou Měkké i a tvrdé y - píseň. - Zopakování tvrdých a měkkých souhlásek. - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace

60 Název prezentace: Písmeno Ě Tvůrce: Mgr. Eva Mrázková Žák si uvědomí, že písmeno Ě označuje ve skupinách dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě různé hlásky. Multimediální prezentace, nástěnný obraz, pracovní list, obrázky slov. - Motivace skupinová práce třídění obrázků do skupin dě, tě, ně, bě, pě vě, mě. - Skupiny dě, tě, ně - Skupiny bě, pě, vě - Skupina mě - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace

61 Název prezentace: Vlastní jména Tvůrce: Mgr. Eva Mrázková Žák rozliší obecná a vlastní jména, jméno a příjmení, jména zvířat, měst a vesnic, hor a řek a seznámí se s jejich pravopisem. Multimediální prezentace, nástěnný obraz, pracovní list, mapa České republiky. - Motivace Máte doma zvířátko? Jak se jmenuje? - Obecná a vlastní jména - Jméno a příjmení - Jména zvířat - Jména měst, vesnic, hor a řek - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace

62 Název prezentace: Abeceda Tvůrce: Mgr. Eva Mrázková Žák si zpaměti osvojí abecední řazení písmen, řadí slova podle abecedy a vyhledává je v abecedně seřazených souborech. Multimediální prezentace, nástěnný obraz, pracovní list. - Motivace Školička s Dádou Abeceda - píseň. - Postupné osvojování jednotlivých skupin abecedy dle prezentace. - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace

63 Název prezentace: Věta jednoduchá a souvětí Tvůrce: Mgr. Eva Mrázková Žák rozpozná větu jednoduchou a souvětí, identifikuje stavbu jednoduchého souvětí a používá spojky v souvětí a větě jednoduché. Multimediální prezentace, nástěnný obraz, pracovní list. - Motivace Co si představíš, když se řekne LES? - Věta jednoduchá - Souvětí - Spojky - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace

64 - 65 -

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: jazyková výchova - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: jazyková výchova - ročník: PRIMA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: jazyková výchova - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Podstatná jména: - konkrétní

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Sdružení

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Sdružení Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 3. ročník Měsíc Téma Učivo Očekávaný výstup září říjen OPAKOVÁNÍ Z 2. roč. VĚTA JEDNODUCHÝ PŘÍBĚH OPAKOVÁNÍ Z 2. ročníku PÁROVÉ SOUHLÁSKY ABECEDA JEDNODUCHÝ

Více

Předmět speciálně pedagogické péče

Předmět speciálně pedagogické péče Předmět speciálně pedagogické péče Přehled podpůrných opatření včetně zajištění předmětů speciálně pedagogické péče (PSPP) je obsažen v Příloze č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení šablony/označení

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

http: //pravopisne.cz/2014/11/test-podstatna-jmena-konkretni-a-abstraktni-11/

http: //pravopisne.cz/2014/11/test-podstatna-jmena-konkretni-a-abstraktni-11/ STAVBA SLOVA http://pravopisne.cz/2015/02/test-skladba-slova-12/ http://pravopisne.cz/2014/03/test-hledani-korenu-slov/ Synonyma, antonyma, homonyma http://pravopisne.cz/201 5/03/urcovani-synonym-2-pravoxeso-8/

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

- naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - respektování základních forem společenského styku.

- naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - respektování základních forem společenského styku. - plynule čte s porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. OSV (komunikace)- specifické komunikační dovednosti - porozumí písemným

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Český jazyk - Jazyková výchova

Český jazyk - Jazyková výchova Prima Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Jazyk a jeho útvary seznamuje se s jazykovou normou spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ví, že se ve jméně píše velké písmeno na začátku pozná konec a začátek věty umí rozložit větu na slova ví, že věta začíná velkým písmenem

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: třetí

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: třetí ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA slyšeném i, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem rozlišuje názvy obcí a ulic a správně je píše zná slova souznačná a protikladná

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 Obsah Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 VÝSLOVNOST A PRAVOPIS Německá výslovnost 18 Hlavni rozdíly mezi českou a německou výslovnosti 19 Přízvuk 20

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

Všestranný jazykový rozbor (VJR)

Všestranný jazykový rozbor (VJR) Všestranný jazykový rozbor (VJR) VJR by měl tvořit součást téměř každé vyučovací hodiny a můžeme jej zařadit do kterékoli její části. Nejčastěji se používá při opakovaní a vyvozování nového učiva. Pokud

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA

NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA ČÍSLO SADY III/2 AUTOR/KA Radka Zborníková ČJL - Tvarosloví Slovní druhy číselné označení DUM NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA FORMÁT (pdf,, ) 1. Slovní druhy - přehled, opakování učiva

Více

Tematický plán Český jazyk 3. třída

Tematický plán Český jazyk 3. třída Tematický plán Český jazyk 3. třída Září Počet hodin : 23 Učivo: Výstupy: Poznámky, průřezová Opakování z 2. ročníku Skladba souvětí, věta, slova, slabiky, hlásky, písmena souhlásky a samohlásky I, Y tvrdé,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 1 (Pravopis) Terasoft Vyjmenovaná slova doplňování i(í) nebo y(ý), chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného pravopisu před vlastním testem je možné zvolit písmena, po kterých budou

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk ve 2. ročníku

Český jazyk ve 2. ročníku Český jazyk ve 2. ročníku září Navázání kontaktu očima. Písemné a ústní pokyny přiměřené náročnosti a jejich zvládání. Osvojování základních komunikačních projevů. Rozlišení zvukové a grafické podoby slova.

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý. Tematické okruhy průřezového tématu Komunikační a slohová výchova - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně i písemně

Více

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Český jazyk skladba. Mgr. Jana Rozumová

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Český jazyk skladba. Mgr. Jana Rozumová Název projektu ICT podporuje moderní způsoby výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0717 Název školy Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, přísp. organizace Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. VE 2. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. VE 2. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Přípravný kurz. z českého jazyka a literatury ke státní přijímací zkoušce na SŠ. SPGŠ Futurum. Mgr. Tomáš Veselý

Přípravný kurz. z českého jazyka a literatury ke státní přijímací zkoušce na SŠ. SPGŠ Futurum. Mgr. Tomáš Veselý Přípravný kurz z českého jazyka a literatury ke státní přijímací zkoušce na SŠ 2019 SPGŠ Futurum Mgr. Tomáš Veselý Termíny přípravných kurzů ČJ Skupina A 27. 2. (středa) 15:30 13. 3. (středa) 15:30 22.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V.

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. TEMATICKÝ PLÁN Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. Styblík, SPN 1997 UČIVO - MLUVNICE 1. Opakování látky z

Více

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. Styblík, SPN 1997 UČIVO - MLUVNICE 1. Opakování

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

ČESKÝ JAZYK I. Ročník

ČESKÝ JAZYK I. Ročník Vyvození krátkých a dlouhých samohlásek; vyvození, čtení a skládání slabik; práce se souhláskami; sluchová analýza a syntéza slov; slovo, slbika, hláska; rozšiřování slovní zásoby Seznámení se spojkami

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Drží správně tužku, koordinuje pohyb prstů, zápěstí. Rozliší řádek a sloupek, určí směry vlevo, vpravo, nahoru, dolů, vpředu, vzadu.

Drží správně tužku, koordinuje pohyb prstů, zápěstí. Rozliší řádek a sloupek, určí směry vlevo, vpravo, nahoru, dolů, vpředu, vzadu. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka 1 Čj OSV 1 (dovednosti) Pr, Tč Drží správně tužku, koordinuje pohyb

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: sedmý. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: sedmý. Tematické okruhy průřezového tématu Komunikační a slohová výchova - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

VY_32_INOVACE_ / IQ cesta

VY_32_INOVACE_ / IQ cesta 1/6 3.2.07.08 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Pozná slova vyjmenovaná a slova příbuzná. Aplikuje pravopis, používá přehled. Umí zařadit slova ke vzoru Zná základní pravidlo shody. Určí pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen. Určí osobu, číslo, způsob,

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu

Číslo hodiny. Označení materiálu 1. Bylo nás pět práce s textem 2. Písemná práce 6.ročník 3. Literární test - 6. ročník 4. Zdeněk Svěrák 5. Práce s chybou pracovní list 6. Písemná práce 8.ročník 7. Literární test - 8. ročník 8. Literární

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

SSOS_CJL_5.13. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo a název projektu Číslo a název šablony

SSOS_CJL_5.13. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_5.13

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

název Mýtus Obrazná pojmenování Literární žánry - lyrika

název Mýtus Obrazná pojmenování Literární žánry - lyrika Označení šablony: EU-OPVK-ICT-Č2ST Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 01 27.03. Antické a biblické mýty Mýtus Homér Ilias a Odyssea, E.

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 5. RVP - ZV Výstup Učivo Průřezová témata

Předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 5. RVP - ZV Výstup Učivo Průřezová témata Předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 5. čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává

Více

uvolňování paže a ruky, hrubá a jemná motorika, uvolňovací cviky orientace v prostoru nácvik psaní písmen

uvolňování paže a ruky, hrubá a jemná motorika, uvolňovací cviky orientace v prostoru nácvik psaní písmen Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Období splnění (tradiční výuka/genetická metoda) Metodická poznámka

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_277 Jméno autora: Mgr. Eva Svárovská Třída/ročník:

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Příloha č. 16 OSNOVA PRÁCE V NÁPRAVNÉ PÉČI ZÁŘÍ Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Náprava - používání pomůcek: Vzbuzení zájmů o čtení. Rozvíjení řeči

Více

7. ročník. Český jazyk a literatura. Komunikační a slohová výchova. Vypravování uspořádání dějových prvků

7. ročník. Český jazyk a literatura. Komunikační a slohová výchova. Vypravování uspořádání dějových prvků list 1 / 8 Čj časová dotace: 4 hod / týden Český jazyk a literatura 7. ročník (ČJL 9 1 09) sestaví vypravování v časové posloupnosti s využitím názorných jazykových prostředků sestaví vypravování s využitím

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více