Projekt: Multimediální prezentace vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt: Multimediální prezentace vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu"

Transkript

1 Projekt: Multimediální prezentace vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu

2 O B S A H Český jazyk (Mgr. Olga Cudlínová)... 5 Tvoření slov.. 5 Pravopis slova.. 6 Slovní druhy Podstatná jména... 8 Přídavná jména... 9 Zájmena Číslovky Slovesa.. 12 Základní větné členy Rozvíjející větné členy 14 Český jazyk (Mgr. Zdena Dvořáková).. 15 Částice.. 15 Číslovky Citoslovce.. 17 Podstatná jména.. 18 Předložky.. 19 Příslovce 20 Slovesa. 21 Spojky Zájmena Přídavná jména Český jazyk (Mgr. Jarmila Volcová).. 25 Dělení jazyků Slova nadřazená a podřazená.. 26 Synonyma.. 27 Antonyma.. 28 Homonyma Vedlejší věta přísudková a podmětná.. 30 Vedlejší věta přívlastková.. 31 Vedlejší věty příslovečné 32 Skloňování cizích jmen obecných a vlastních. 33 Psaní velkých písmen Český jazyk (Mgr. Eva Znamenáčková) Čtení písmen, slabik a slov Čtení s porozuměním. 36 Skládání slov do mřížek. 37 Slovní druhy - obecně.. 38 Slovní druhy - procvičování Podstatná jména číslo a rod.. 40 Podstatná jména pád 41 Slovesa osoba, číslo Slovesa čas Slova příbuzná, různé tvary slov Český jazyk (Mgr. Jarmila Volcová) Základní větné členy Rozvíjející větné členy. 46 Poměr slučovací 47 Poměr odporovací.. 48 Poměr stupňovací. 49 Poměr vylučovací. 50

3 Poměr důsledkový Slovesa mluvnické kategorie.. 52 Číslovky druhy Zájmena skloňování já, jenž, týž 54 Český jazyk (Mgr. Eva Mrázková).. 55 Druhy vět.. 55 Slovní význam.. 56 Zvuková stavba slova.. 57 Tvrdé souhlásky Měkké souhlásky.. 59 Souhlásky - procvičení. 60 Písmeno Ě. 61 Vlastní jména. 62 Abeceda 63 Věta jednoduchá a souvětí. 64 Metodická příručka projektu OPVK: Multimediální prezentace vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu. Vydala: v roce 2014 Náklad: 20 ks Metodická příručka byla sestavena z metodických pokynů tvůrců multimediálních prezentací, které byly vytvořeny pro tento projekt. Metodickou příručku zpracoval: Mgr. Vladimír Nulíček

4 Název prezentace: Tvoření slov Tvůrce: Mgr. Olga Cudlínová Žák tvoří nová slova pomocí předpon, přípon a koncovek, určuje slova základová a slovotvorný základ, rozlišuje slova příbuzná. Multimediální prezentace, pracovní list. - Motivace -,,Jak pojmenujete viz prezentace - Slovotvorný rozbor základové slovo, slovotvorný základ dle prezentace - Slova příbuzná, kořen slova dle prezentace - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle powerpointové prezentace - 5 -

5 Název prezentace: Pravopis slova Tvůrce: Mgr. Olga Cudlínová Žák definuje a zároveň aplikuje gramatická pravidla při psaní slov odvozených. Multimediální prezentace, pracovní list. - Motivace -,,Umíme napsat všechna slova? U kterých si nevíme rady? - Psaní přípon -ní, -ný dle prezentace - Psaní hláskových skupin -bě/bje, -vě/vje, -mě/mně dle prezentace - Psaní předpon s-, z-, vz- dle prezentace - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle powerpointové prezentace - 6 -

6 Název prezentace: Slovní druhy Tvůrce: Mgr. Olga Cudlínová Žák vyjmenuje slovní druhy, přiřadí slovo ke slovnímu druhu, rozlišuje použití slov ve větě jako různý slovní druh. Multimediální prezentace, pracovní list. - Motivace Skupinová práce -,,Napište souvětí, v němž budou zastoupeny všechny slovní druhy. - Zhodnocení napsaných souvětí - Dělení slovních druhů dle prezentace - Náležitost slov ke slovnímu druhu podle skladební platnosti dle prezentace - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle powerpointové prezentace - 7 -

7 Název prezentace: Podstatná jména Tvůrce: Mgr. Olga Cudlínová Žák rozlišuje podstatná jména konkrétní a abstraktní, určuje podstatná jména pomnožná, hromadná a látková. Multimediální prezentace, pracovní list. - Motivace Práce ve dvojici -,, Rozdělte do tří skupin slova: mír, upřímnost, kalhoty, stavba, láska, psaní, uhlí. - Porovnání a zhodnocení prací žáků - Druhy podstatných jmen dle prezentace - Mluvnický význam - číslo u podstatných jmen dle prezentace - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle powerpointové prezentace - 8 -

8 Název prezentace: Přídavná jména Tvůrce: Mgr. Olga Cudlínová Žák rozlišuje přídavná jména měkká, tvrdá, přivlastňovací, tvoří dané stupně přídavných jmen. Multimediální prezentace, pracovní list. - Motivace,,Od podstatného jména utvoř přídavné jméno: krokodýl, moucha, telefon, nemoc, stařec, slepec, otec, babička. - Porovnání prací žáků, zhodnocení, shrnutí - Druhy přídavných jmen dle prezentace - Stupňování přídavných jmen dle prezentace - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle powerpointové prezentace - 9 -

9 Název prezentace: Zájmena Tvůrce: Mgr. Olga Cudlínová Žák definuje pojem zájmena, dokáže vyjmenovat druhy zájmen, přiřadit zájmeno k jeho druhu, aplikuje gramatická pravidla skloňování zájmen. Multimediální prezentace, pracovní list. - Motivace -,,Vyhledej v textu zájmena viz prezentace - Druhy zájmen dle prezentace - Skloňování zájmen dle prezentace - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle powerpointové prezentace

10 Název prezentace: Číslovky Tvůrce: Mgr. Olga Cudlínová Žák definuje pojem číslovky, dokáže vyjmenovat a určit druh číslovek, používá a doplňuje správné tvary číslovek. Multimediální prezentace, pracovní list. - Motivace -,,Vyhledej v textu číslovky viz prezentace - Druhy číslovek dle prezentace - Skloňování číslovek dle prezentace - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle powerpointové prezentace

11 Název prezentace: Slovesa Tvůrce: Mgr. Olga Cudlínová Žák definuje pojem slovesa, určuje mluvnické významy sloves, vyhledává a doplňuje správné slovesné tvary. Multimediální prezentace, pracovní list. - Motivace -,,Vyhledej v textu slovesa viz prezentace - Mluvnické významy sloves dle prezentace - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle powerpointové prezentace

12 Název prezentace: Základní větné členy Tvůrce: Mgr. Olga Cudlínová Žák vyjmenuje a definuje základní větné členy - přísudek a podmět, vyhledává a určuje je ve větě. Multimediální prezentace, pracovní list. - Motivace -,,Doplň do vět chybějící slovo: dnes nepřišel do školy. Sousedův mě pokousal. Patrik domácí úkol. Včera večer sníh. - Porovnání doplněných vět, zhodnocení - Definování přísudku, druhy dle prezentace - Definování podmětu, druhy dle prezentace - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle powerpointové prezentace

13 Název prezentace: Rozvíjející větné členy Tvůrce: Mgr. Olga Cudlínová Žák vyjmenuje a definuje rozvíjející větné členy předmět, příslovečné určení a přívlastek, vyhledává a určuje je ve větě. Multimediální prezentace, pracovní list. - Motivace -,,Rozvíjej pomocí různých slovních druhů holou větu: Kočka spala. - Porovnání doplněných vět, zhodnocení - Definování předmětu dle prezentace - Definování příslovečného určení dle prezentace - Definování přívlastku dle prezentace - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle powerpointové prezentace

14 Název prezentace: Částice Tvůrce: Mgr. Zdena Dvořáková Žák rozliší jednotlivé slovní druhy, specifikuje částice a použije částice ve cvičeních. Multimediální prezentace, sešit, pracovní list. - Motivace jazyková hra:,,řekni svoje přání. - Charakteristika částic podle multimediální prezentace. - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace: vyhledávání částic ve větách přacích, rozpoznávání částic mezi ostatními slovními druhy

15 Název prezentace: Číslovky Tvůrce: Mgr. Zdena Dvořáková Žák rozliší jednotlivé slovní druhy, specifikuje číslovky a použije číslovky ve cvičeních. Multimediální prezentace, pracovní list nebo sešit, prázdný list pro dvojici. - Motivace - práce ve dvojicích: Úkol -,,Napište co nejvíce slov s číselným významem. - Hodnocení úkolu dvojic a charakteristika číslovek podle powerpointové prezentace. - Praktické ověření pochopení učiva procvičení podle připravených cvičení powerpointové prezentace: vyhledávání číslovek ve slovních spojeních a ve větách, jejich určování

16 Název prezentace: Citoslovce Tvůrce: Mgr. Zdena Dvořáková Žák rozliší jednotlivé slovní druhy, specifikuje citoslovce a použije citoslovce ve cvičeních. Multimediální prezentace, pracovní list nebo sešit, obrázky zvířat a věcí. - Motivace jazyková hra:,, Jak se ozývají zvířata?,, Jaké zvuky dělají věci? - Charakteristika citoslovcí podle powerpointové prezentace. - Praktické ověření pochopení učiva - procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace: výběr vhodného citoslovce, rozpoznávání mezi ostatními slovními druhy a v textu

17 Název prezentace: Podstatná jména Tvůrce: Mgr. Zdena Dvořáková Žák rozliší jednotlivé slovní druhy, specifikuje podstatná jména a použije podstatná jména ve cvičeních. Multimediální prezentace, pracovní list nebo sešit. - Motivace - jazyková hra:,, Na co všechno můžeme ukázat - Charakteristika podstatných jmen podle powerpointové prezentace - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace: vyhledávání podstatných jmen v textu, rozlišování podstatných jmen mezi jinými slovními druhy, tvoření vět

18 Název prezentace: Předložky Tvůrce: Mgr. Zdena Dvořáková Žák rozliší jednotlivé slovní druhy, specifikuje předložky a použije předložky ve cvičeních. Multimediální prezentace, sešit nebo pracovní list. - Motivace didaktická hra:,,na slova. ( Několika dětem přiřadíme slova např. na, do, dvoře, lesa, domu, k,. Tyto děti pozveme před lavice a ony si k sobě musí stoupnout tak, jak k sobě patří předložka a podstatné jméno.) - Charakteristika předložek podle powerpointové prezentace - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace: vyhledávání předložek ve slovních spojeních, v textu

19 Název prezentace: Příslovce Tvůrce: Mgr. Zdena Dvořáková Žák rozliší jednotlivé slovní druhy, specifikuje příslovce a použije příslovce ve cvičeních. Multimediální prezentace, pracovní list nebo sešit. - Motivace jazyková hra (učitel říká slova a žáci určují již známé slovní druhy, až narazí na neznámý druh příslovce). - Charakteristika příslovcí podle powerpointové prezentace. - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace: přiřazování otázek, přetváření přídavných jmen na příslovce, protikladné příslovce

20 Název prezentace: Slovesa Tvůrce: Mgr. Zdena Dvořáková Žák rozliší jednotlivé slovní druhy, specifikuje slovesa a použije slovesa ve cvičeních. Multimediální prezentace, pracovní list nebo sešit, prázdný list pro skupinovou práci. - Motivace soutěž ve skupinách - Úkol:,, Vymyslete co nejvíce slov, která znamenají, že někdo něco dělá. - Zhodnocení práce skupin a charakteristika sloves podle powerpointové prezentace. - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace doplnění sloves do vět, vhodná slovesa, vyhledávání sloves mezi jinými slovními druhy

21 Název prezentace: Spojky Tvůrce: Mgr. Zdena Dvořáková Žák rozliší jednotlivé slovní druhy, specifikuje spojky a použije spojky ve cvičeních. Kartičky s rozstříhanou větou nebo souvětím pro dvojici, multimediální prezentace, sešit nebo pracovní list. - Motivace práce ve dvojicích: Úkol -,, Složte větu nebo souvětí a najděte slovo, které spojuje jiná slova nebo věty. - Hodnocení práce dvojic a charakteristika spojek podle powerpointové prezentace. - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace: vyhledávání spojek mezi ostatními slovními druhy, doplňování vhodných spojek do souvětí, úkoly k textu O Sněhurce

22 Název prezentace: Zájmena Tvůrce: Mgr. Zdena Dvořáková Žák rozliší jednotlivé slovní druhy, specifikuje zájmena a použije zájmena ve cvičeních. Multimediální prezentace, sešit nebo pracovní list. - Motivace didaktická hra:,, Které slovo zastoupí podstatné jméno? - Charakteristika zájmen podle powerpointové prezentace. - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace: vyhledávání zájmen ve větách, rozlišování zájmen mezi ostatními slovními druhy

23 Název prezentace: Přídavná jména Tvůrce: Mgr. Zdena Dvořáková Žák rozliší jednotlivé slovní druhy, specifikuje přídavná jména a použije přídavná jména ve cvičeních. Multimediální prezentace, pracovní list nebo sešit, obrázky věcí nebo předměty. - Motivace jazykové hry:,, Říkej, jaké to je.,, Říkej, čí to je. - Charakteristika přídavných jmen podle powerpointové prezentace. - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace: doplňování přídavných jmen do přirovnání, spojování podstatných jmen s vhodnými přídavnými jmény a opačně, nahrazování přídavných jmen vhodnými synonymy

24 Název prezentace: Dělení jazyků Tvůrce: Mgr. Jarmila Volcová Žák rozliší indoevropské jazyky. Multimediální prezentace, slovník, pracovní list. - Motivace Práce ve dvojicích česko-slovenské pexeso - Porovnání závěrů práce ve dvojicích dle powerpointové prezentace - Zařazení jazyků do jazykových rodin - Test

25 Název prezentace: Slova nadřazená a podřazená Tvůrce: Mgr. Jarmila Volcová Žák přiřazuje ke slovu nadřazenému slova podřazená, formuluje význam slova nadřazeného a podřazeného. Multimediální prezentace, názorné pomůcky obrázky. - Motivace Skupinová práce Co si představuješ pod pojmy slova nadřazená a podřazená práce s obrázky - Porovnání závěrů skupinové práce dle powerpointové prezentace - Praktické ověření pochopení učiva na základě procvičení dle prezentace

26 Název prezentace: Synonyma Tvůrce: Mgr. Jarmila Volcová Žák definuje význam slova synonymum, uvádí příklady synonym. Multimediální prezentace, pracovní list. - Motivace nacházení vhodných synonym k danému slovu - Vysvětlení pojmu synonymum - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace

27 Název prezentace: Antonyma Tvůrce: Mgr. Jarmila Volcová Žák vysvětlí význam slova antonymum, uvádí rozdíl mezi synonymem a antonymem. Multimediální prezentace, pexeso, pracovní list. - Motivace luštění křížovky, hledání antonym - Vysvětlení pojmu antonymum - Práce ve dvojicích pexeso Co patří k sobě? - Porovnání závěrů práce ve dvojicích diskuse, řešení - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace

28 Název prezentace: Homonyma Tvůrce: Mgr. Jarmila Volcová Žák definuje význam slova homonymum, uvádí příklady homonym. Multimediální prezentace, pracovní list. - Motivace luštění osmisměrky, hledání homonym - Vysvětlení pojmu homonymum - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace - Test

29 Název prezentace: Vedlejší věta přísudková a podmětná Tvůrce: Mgr. Jarmila Volcová Žák popíše vedlejší větu přísudkovou a podmětnou, tyto věty určí v souvětí. Multimediální prezentace, pracovní list. - Motivace Skupinová práce odpovídání vedlejší větou na otázky Co je zdravé?, Co je zdraví škodlivé?, Co se vám nelíbí ve škole?, Co se vám líbí na vašem kamarádovi nebo kamarádce? - Diskuse - Vedlejší věta přísudková a podmětná Jak je poznáme? Ukázky - Praktické ověření pochopení učiva na základě procvičení dle prezentace

30 Název prezentace: Vedlejší věta přívlastková Tvůrce: Mgr. Jarmila Volcová Žák definuje vedlejší větu přívlastkovou, označí ji v souvětí. multimediální prezentace, pracovní list. - Motivace Dokončení souvětí užitím vedlejší věty přívlastkové - Vedlejší věta přívlastková Jak ji poznáme? Ukázky - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace

31 Název prezentace: Vedlejší věty příslovečné Tvůrce: Mgr. Jarmila Volcová Žák rozliší vedlejší věty příslovečné, určí je v souvětí. Multimediální prezentace, pracovní list. - Motivace Doplňování vedlejší věty v souvětí - Vedlejší věty příslovečné Jak je poznáme? Ukázky - Praktické ověření pochopení učiva na základě procvičení dle prezentace - Test

32 Název prezentace: Skloňování cizích jmen obecných a vlastních Tvůrce: Mgr. Jarmila Volcová Žák skloňuje cizí jména podle vzorů. Multimediální prezentace, pracovní list, kartičky. - Motivace Práce ve dvojici Jaký je pád a vzor daného slova? Práce s kartičkami - Porovnání závěrů práce ve dvojicích dle powerpointové prezentace - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace

33 Název prezentace: Psaní velkých písmen Tvůrce: Mgr. Jarmila Volcová Žák objasní psaní velkých a malých písmen u obecných a vlastních jmen. Multimediální prezentace, obrázky, pracovní list. - Motivace Práce s obrázky Jak napíšete to, co vidíte na obrázku? - Kontrola dle prezentace - Psaní velkých písmen - Praktické ověření pochopení učiva na základě procvičení dle prezentace - Práce ve dvojicích luštění křížovky - Test

34 Název prezentace: Čtení písmen, slabik a slov Tvůrce: Mgr. Eva Znamenáčková Žák čte písmena, slabiky, slova a věty analyticko syntetickou metodou. Multimediální prezentace, obrázky, skládací abeceda. - Motivace barevné obrázky, které začínají na daná písmena, slabiky - Vyvození písmen podle obrázků - Čtení slabik - Tvoření slov ze slabik - Čtení vět - Praktické ověření - žáci čtou otázky a správně na ně odpovídají

35 Název prezentace: Čtení s porozuměním Tvůrce: Mgr. Eva Znamenáčková Žák opakuje čtenářské dovednosti a popisuje čtený text. Multimediální prezentace, stíratelná tabulka a fix, pracovní list s otázkami. - Motivace komunitní kruh žáci říkají zážitky, učitelka klade otázky a žáci na ně odpovídají - Po přečtení vět žáci vyberou správný obrázek - Kliknutím zjistí, zda odpovídali správně - Ověření žáci volí správné odpovědi na otázky

36 Název prezentace: Skládání slov do mřížek Tvůrce: Mgr. Eva Znamenáčková Žáci skládají z písmen slova podle obrázků. Multimediální prezentace, skládací abeceda. - Motivace žáci rovnají do mřížek písmena podle pokynů učitele - Na tabuli se objeví obrázek a mřížka - Žáci v lavicích do mřížek složí správné slovo - Ověření je na tabuli po kliknutí

37 Název prezentace: Slovní druhy - obecně Tvůrce: Mgr. Eva Znamenáčková Žák pojmenuje slovní druhy dle věcného významu, seřadí je v ustáleném pořadí. Zařadí každé slovo do některé této skupiny. Multimediální prezentace, nástěnný obraz slovních druhů, pracovní list. - Motivace seznámení se slovními druhy podle nástěnného obrazu - Rozdělení slovních druhů na ohebné a neohebné - Postupné seznámení s jednotlivými slovními druhy - Ověřování slovních druhů

38 Název prezentace: Slovní druhy - procvičování Tvůrce: Mgr. Eva Znamenáčková Žák zařadí jednotlivá slova z vět do správných slovních druhů. Multimediální prezentace, pracovní list, lístky se slovy, stíratelná tabulka a fix. - Motivace skupinová práce lístečky se slovy žáci je společně zařazují do slovních druhů vzájemná kontrola - Žáci přiřazují slovní druhy k číslicím stíratelná tabulka a fix kontrola na tabuli - K zadaným číslicím určují správný slovní druh - stíratelná tabulka a fix kontrola na tabuli - Žáci určují číslicemi i slovy slovní druhy z vět - Ověření znalosti slovních druhů kontrola na tabuli

39 Název prezentace: Podstatná jména číslo a rod Tvůrce: Mgr. Eva Znamenáčková Žák určí číslo jednotné a množné u podstatných jmen a zařadí podstatná jména do rodu mužského, ženského a středního. Multimediální prezentace, nástěnný obraz podstatných jmen, pracovní list, lístky se slovy, stíratelná tabulka a fix. - Motivace skupinová práce lístečky se slovy žáci je rozdělují na číslo jednotné a množné a do správných rodů společná kontrola - Číslo podstatných jmen - Rod podstatných jmen - Žáci určují číslo a rod podstatných jmen na tabulku, do sešitu kontrola na tabuli - Praktické ověření žáci zapisují k podstatným jménům číslo a rod

40 Název prezentace: Podstatná jména pád Tvůrce: Mgr. Eva Znamenáčková Žák pojmenuje všech sedm pádových otázek, určí pády u podstatných jmen ptá se oběma pádovými otázkami. Multimediální prezentace, nástěnný obraz podstatných jmen, pracovní list, stíratelná tabulka a fix. - Motivace seznámení s pádovými otázkami podle nástěnného obrazu, prezentace - Žáci vyhledávají podstatná jména z vět, ptají se pádovými otázkami a určují správný pád mohou využít stíratelnou tabulku kontrola na tabuli - Praktické ověření žáci zapisují pády k podstatným jménům

41 Název prezentace: Slovesa osoba, číslo Tvůrce: Mgr. Eva Znamenáčková Žák určí u sloves osobu a číslo. Multimediální prezentace, nástěnný obraz sloves, pracovní list, stíratelná tabulka a fix. - Motivace skupinová práce žáci mají slovesa v různých osobách dávají před slovesa správná osobní zájmena a rozdělí je na číslo jednotné a množné společná kontrola - Časování sloves - Přiřazování slovesných tvarů k osobním zájmenům - Doplňování osobních zájmen a slovesných tvarů - K slovesným osobám v daném čísle vyberou žáci správné slovesné tvary - Praktické ověření u sloves určují osobu, číslo a čas

42 Název prezentace: Slovesa čas Tvůrce: Mgr. Eva Znamenáčková Žák určí u sloves čas přítomný, budoucí a minulý. Multimediální prezentace, nástěnný obraz sloves, pracovní list, stíratelná tabulka a fix. - Motivace skupinová práce žáci se snaží definovat, co vyjadřuje čas přítomný, minulý a budoucí příklady sloves - Žáci převádí danou větu do určených časů - Třídění sloves do času přítomného, budoucího a minulého - Ověření test žáci označí správnou odpověď

43 Název prezentace: Slova příbuzná, různé tvary slov Tvůrce: Mgr. Eva Znamenáčková Žák rozliší slova příbuzná od různých tvarů slov. Multimediální prezentace, pracovní list. - Motivace skupinová práce žáci na řádcích daných slov vyškrtnou slovo, které tam nepatří a odůvodní proč - Z daných slov žáci vypíší slova příbuzná a vyznačí jejich kořen - Žáci najdou slova příbuzná a jiné tvary slov - Ověření žáci rozdělí daná slova do dvou skupin na slova příbuzná a na jiné tvary slov

44 Název prezentace: Základní větné členy Tvůrce: Mgr. Jarmila Volcová Žák rozliší základní větné členy (podmět, přísudek), označí tyto členy ve větě. Multimediální prezentace, pracovní list. - Motivace Vyhledávání základní skladební dvojice - Vysvětlení pojmů podmět, přísudek - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace - Práce ve dvojicích luštění křížovky

45 Název prezentace: Rozvíjející větné členy Tvůrce: Mgr. Jarmila Volcová Žák definuje rozvíjející větné členy (předmět, příslovečné určení, přívlastek, doplněk), určuje tyto členy ve větě. Multimediální prezentace, pracovní list, kartičky. - Motivace Práce s kartičkami Přiřaď větný člen k danému slovu ve větě - Porovnání závěrů dle powerpointové prezentace - Vysvětlení pojmů předmět, příslovečné určení, přívlastek, doplněk - Praktické ověření pochopení učiva na základě procvičení dle prezentace - Test

46 Název prezentace: Poměr slučovací Tvůrce: Mgr. Jarmila Volcová Žák uvádí příklady spojovacích výrazů u poměru slučovacího. Multimediální prezentace, pracovní list, kartičky. - Motivace Skupinová práce Jaké spojovací výrazy doplníte do vět? - Porovnání závěrů skupinové práce diskuse, řešení - Uvedení nejčastějších spojovacích výrazů u poměru slučovacího - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace

47 Název prezentace: Poměr odporovací Tvůrce: Mgr. Jarmila Volcová Žák určí spojovací výrazy poměru odporovacího, používá je ve větách. Multimediální prezentace, pracovní list. - Motivace Tvoření vět s několikanásobnými větnými členy - Poměr odporovací - Nejčastější spojovací prostředky u poměru odporovacího - Praktické ověření pochopení učiva na základě procvičení dle prezentace

48 Název prezentace: Poměr stupňovací Tvůrce: Mgr. Jarmila Volcová Žák uvádí možnosti volby spojovacích výrazů u poměru stupňovacího. Multimediální prezentace, pracovní list, kartičky. - Motivace Práce ve dvojicích Pomocí kartiček doplňte vhodné spojovací výrazy do vět - Porovnání závěrů práce ve dvojicích diskuse, řešení - Poměr stupňovací - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace

49 Název prezentace: Poměr vylučovací Tvůrce: Mgr. Jarmila Volcová Žák uvádí příklady spojovacích výrazů u poměru vylučovacího. Multimediální prezentace, pracovní list. - Motivace Práce ve dvojicích Jaké spojovací výrazy doplníte do vět? - Porovnání závěrů práce ve dvojicích diskuse, řešení - Uvedení nejčastějších spojovacích výrazů u poměru vylučovacího - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace

50 Název prezentace: Poměr důsledkový Tvůrce: Mgr. Jarmila Volcová Žák určí spojovací výrazy poměru důsledkového, používá je ve větách. Multimediální prezentace, pracovní list, kartičky. - Motivace Skupinová práce Pomocí kartiček doplňte vhodné spojovací výrazy do vět - Porovnání závěrů skupinové práce diskuse, řešení - Poměr důsledkový - Praktické ověření pochopení učiva na základě procvičení dle prezentace

51 Název prezentace: Slovesa mluvnické kategorie Tvůrce: Mgr. Jarmila Volcová Žák u sloves určí mluvnické kategorie (osobu, číslo, způsob, čas, vid). Multimediální prezentace, pracovní list. - Motivace Práce ve dvojicích Vyhledejte v daném textu slovesa - Porovnání závěrů práce ve dvojicích řešení, diskuse - Mluvnické kategorie sloves - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace - Test

52 Název prezentace: Číslovky druhy Tvůrce: Mgr. Jarmila Volcová Žák přiřazuje číslovku k danému druhu. Určí, zda se jedná o číslovku určitou nebo neurčitou. Multimediální prezentace, pracovní list, pexeso. - Motivace Kolik číslovek najdeš v textu? Vyhledávání číslovek z textu. - Druhy číslovek - Práce ve dvojicích Pexeso K dané číslovce přiřaď správný druh. - Porovnání závěrů práce ve dvojicích diskuse, řešení - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace

53 Název prezentace: Zájmena skloňování já, jenž, týž Tvůrce: Mgr. Jarmila Volcová Žák vybírá správné tvary zájmen, doplňuje je do vět. Multimediální prezentace, pracovní list. - Motivace Práce ve dvojicích Kolik se nachází v textu zájmen? - Porovnání závěrů práce ve dvojicích řešení dle powerpointové prezentace - Skloňování zájmen já, jenž, týž - Praktické ověření pochopení učiva na základě procvičení dle prezentace - Test doplnění správných tvarů zájmen

54 Název prezentace: Druhy vět Tvůrce: Mgr. Eva Mrázková Žák identifikuje věty v textu, věty sám vytváří a dělí je na oznamovací, tázací, rozkazovací a přací. Multimediální prezentace, nástěnný obraz, pracovní list. - Motivace skupinová práce třídění vět podle významu. - Dělení vět na oznamovací, tázací, rozkazovací a přací, melodie věty, znaménka na konci věty dle powerpointové prezentace. - Určování druhů vět, doplňování znamének za větami. - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace

55 Název prezentace: Slovní význam Tvůrce: Mgr. Eva Mrázková Žák určí význam každého slova. Pojmenuje slova významem nadřazená, podřazená, souřadná. Rozliší slova se stejným nebo podobným významem a slova významem protikladná. Multimediální prezentace, nástěnný obraz, pracovní list. - Motivace skupinová práce třídění slov podle významu. - Dělení vět na slova, slova protikladná, souznačná, nadřazená, podřazená, souřadná dle prezentace. - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpoitové prezentace

56 Název prezentace: Zvuková stavba slova Tvůrce: Mgr. Eva Mrázková Žák vysvětlí rozdíl mezi hláskou a písmenem, dělí hlásky na samohlásky, dvojhlásky a souhlásky, znázorní slabičné a hláskové složení slov. Multimediální prezentace, nástěnný obraz, pracovní list. - Motivace slovní kopaná - Rozdíl mezi hláskou a písmenem, dělení hlásek, samohlásek a souhlásek, psaní písmen ú/ů, slabikotvorné r,l, slabičné a hláskové složení slov dle prezentace. - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace

57 Název prezentace: Tvrdé souhlásky Tvůrce: Mgr. Eva Mrázková Žák odůvodní a napíše správně y/ý po tvrdých souhláskách. Multimediální prezentace, nástěnný obraz, pracovní list. - Motivace Školička s Dádou Měkké i a tvrdé y - píseň. - Psaní y/ý po tvrdých souhláskách dle prezentace. - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace

58 Název prezentace: Měkké souhlásky Tvůrce: Mgr. Eva Mrázková Žák odůvodní a napíše správně i/í po měkkých souhláskách. Multimediální prezentace, nástěnný obraz, pracovní list. - Motivace Školička s Dádou Měkké i a tvrdé y píseň. - Psaní i/í po měkkých souhláskách dle prezentace - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace

59 Název prezentace: Souhlásky - procvičení Tvůrce: Mgr. Eva Mrázková Žák odůvodní a napíše správně i,í po měkkých souhláskách a y,ý po tvrdých souhláskách. Multimediální prezentace, nástěnný obraz, pracovní list, tvrdé a měkké kostky. - Motivace Školička s Dádou Měkké i a tvrdé y - píseň. - Zopakování tvrdých a měkkých souhlásek. - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace

60 Název prezentace: Písmeno Ě Tvůrce: Mgr. Eva Mrázková Žák si uvědomí, že písmeno Ě označuje ve skupinách dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě různé hlásky. Multimediální prezentace, nástěnný obraz, pracovní list, obrázky slov. - Motivace skupinová práce třídění obrázků do skupin dě, tě, ně, bě, pě vě, mě. - Skupiny dě, tě, ně - Skupiny bě, pě, vě - Skupina mě - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace

61 Název prezentace: Vlastní jména Tvůrce: Mgr. Eva Mrázková Žák rozliší obecná a vlastní jména, jméno a příjmení, jména zvířat, měst a vesnic, hor a řek a seznámí se s jejich pravopisem. Multimediální prezentace, nástěnný obraz, pracovní list, mapa České republiky. - Motivace Máte doma zvířátko? Jak se jmenuje? - Obecná a vlastní jména - Jméno a příjmení - Jména zvířat - Jména měst, vesnic, hor a řek - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace

62 Název prezentace: Abeceda Tvůrce: Mgr. Eva Mrázková Žák si zpaměti osvojí abecední řazení písmen, řadí slova podle abecedy a vyhledává je v abecedně seřazených souborech. Multimediální prezentace, nástěnný obraz, pracovní list. - Motivace Školička s Dádou Abeceda - píseň. - Postupné osvojování jednotlivých skupin abecedy dle prezentace. - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace

63 Název prezentace: Věta jednoduchá a souvětí Tvůrce: Mgr. Eva Mrázková Žák rozpozná větu jednoduchou a souvětí, identifikuje stavbu jednoduchého souvětí a používá spojky v souvětí a větě jednoduché. Multimediální prezentace, nástěnný obraz, pracovní list. - Motivace Co si představíš, když se řekne LES? - Věta jednoduchá - Souvětí - Spojky - Praktické ověření pochopení učiva procvičení dle připravených cvičení powerpointové prezentace

64 - 65 -

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení šablony/označení

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 1 (Pravopis) Terasoft Vyjmenovaná slova doplňování i(í) nebo y(ý), chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného pravopisu před vlastním testem je možné zvolit písmena, po kterých budou

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Pozná slova vyjmenovaná a slova příbuzná. Aplikuje pravopis, používá přehled. Umí zařadit slova ke vzoru Zná základní pravidlo shody. Určí pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen. Určí osobu, číslo, způsob,

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu

Číslo hodiny. Označení materiálu 1. Bylo nás pět práce s textem 2. Písemná práce 6.ročník 3. Literární test - 6. ročník 4. Zdeněk Svěrák 5. Práce s chybou pracovní list 6. Písemná práce 8.ročník 7. Literární test - 8. ročník 8. Literární

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

VĚTNÉ ČLENY. Mgr. Jiří Ondra Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností

VĚTNÉ ČLENY. Mgr. Jiří Ondra Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností VĚTNÉ ČLENY Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Opakování základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby Očekávaný přínos Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby Tematická oblast

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk (NEJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Tercie 4 hodiny týdně Dataprojektor Úvod do studia němčiny Pozdravy Představování Představení

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 2 (Jazykové rozbory) Terasoft Větné rozbory určování větných členů ve větě, chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného řešení určování větných členů ve větě, při správné odpovědi

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu.

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_16 Název materiálu: Pololetní písemná práce 2 Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Český jazyk 1. ročník Materiál obsahuje otázky

Více

Klíčová slova: lexikologie, zájmena, číslovky, slovesa, synonyma, větné členy...

Klíčová slova: lexikologie, zájmena, číslovky, slovesa, synonyma, větné členy... Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_09 Název materiálu: Test 1. pololetí Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník Anotace: Cílem mé práce je vytvořit podpůrný kontrolní didaktický materiál

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů:

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů: Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Český jazyk a literatura ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata Rozpozná jazyk spisovný a nespisovný.

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník I.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. VÝZNAM SLOV

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_41-60

Více

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná 5. třída - český jazyk Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_356 3. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Opakování učiva z českého jazyka, zorientování se v netypickém zadání. český jazyk Očekávaný výstup:

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních

Více

Český jazyk 2.ročník 2015/2016

Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ 36 mateřský jazyk Rozeznávání skupiny didy, ti-ty, ni-ny ;hláska, písmeno Rozeznávání skupiny dě, tě, ně, bě,

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Dovednosti získané v tomto oboru jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání,

Více

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning ( k sadě 32 materiálů) 1. N-1_01 Podstatná jména Výukový materiál obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. Jedná se o zopakování a utřídění gramatiky a slovní zásoby probrané v souvislosti s podstatnými jmény.

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

1. Podstatná jména (substantiva)

1. Podstatná jména (substantiva) 1. Podstatná jména (substantiva) - názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, činností a vztahů - určujeme mluvnické kategorie: PÁD, ČÍSLO, ROD (životnost) + VZOR Druhy podstatných jmen a/ abstraktní

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

Název práce: Procvičování pravopisu a probraného učiva,mezipředmětové vztahy.

Název práce: Procvičování pravopisu a probraného učiva,mezipředmětové vztahy. Jméno autora práce: Hana Poláková Název práce: Procvičování pravopisu a probraného učiva,mezipředmětové vztahy. Zaměření, cíle práce: Opakování a procvičování probraného učiva o přídavných jménech. Určování

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01

Více

5.1. Jazyk a jazyková kultura

5.1. Jazyk a jazyková kultura 5.1. Jazyk a jazyková kultura 5.1.1. Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Slovo, věta Žák: J: tvoří jednoduché věty - píše věty s náležitými znaménky J: rozpozná oznámení, přání, rozkaz, výtku J: tvoří větnou melodii J: uspořádá slova

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více