JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ"

Transkript

1 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník Dotace Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný Vyučovací předmět Český jazyk je zařazen samostatně v ročníku v hodinové dotaci 9 hodin týdně v l.a 2. ročníku, 8 hodin ve 3. ročníku a 7 hodin ve 4. a 5. ročníku. Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělávání, ale i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě umožňuje poznávat společensko-kulturní vývoj lidské společnosti, rozvíjí mezilidskou komunikaci. V 1. ročníku má předmět komplexní charakter, od ročníku je členěn na komunikační a slohovou výchovu, jazykovou výchovu a literární výchovu. V komunikační a slohové výchově se žáci učí chápat různá jazyková sdělení (mluvená i psaná), číst s porozuměním, výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky a prožitky. V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Český jazyk je od počátku vzdělávání nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím vhodné četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, formulovat vlastní názory o díle. Získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky. Český jazyk zahrnuje průřezová témata osobnostní a sociální výchovy, enviromentální a multikulturní výchovy, výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech, mediální výchovy a výchovy demokratického občana. Využívá metod a forem práce založených na žákovské spolupráci (práce ve dvojicích a skupinách), projektových dnů a exkurzí. Hodnocení se opírá o výsledky písemných a ústních projevů, úrovně vlastní prezentace a míry zapojení do spolupráce. Hodnocení žáka sleduje schopnost aplikovat vědomosti a dovednosti spisovné podoby českého jazyka a schopnost užívat jazyka i jako nástroje získávání informací.

2 54 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáka KOMPETENCE K UČENÍ UČITELÉ učí žáky vyhledávat a třídit informace, využívat je v praktickém životě; motivují žáky aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu vedou žáky ke stálému zdokonalování čtení; stanoví dílčí vzdělávací cíle v pravopisu vedou žáky k využívání výpočetní techniky, užívají termíny, uvádí věci do souvislostí porovnávají a kriticky posuzují získané výsledky; umožňují pocit úspěchu zadávají úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů ŢÁCI využívají vhodné metody efektivního učení; vyhledávají a třídí informace a propojují do širších významových celků osvojují si základní jazykové a literární pojmy kriticky hodnotí výsledky svého učení a diskutují o nich orientují se v textových zdrojích, využívají je ve svém vzdělávání KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITELÉ zařazují metody, které směřují k řešení problémů; kladou otevřené otázky hodnotí práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok vedou žáky k plánování postupů; zadávají problémové úlohy ŢÁCI samostatně řeší problémy (popř. s dopomocí u nižších ročníků); navrhují různá řešení, dokončují úkoly a zdůvodňují své závěry využívají získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení uvážlivě rozhodují; vzájemně si radí a pomáhají jsou schopni a ochotni přijmout důsledky pramenící z jejich jednání a chování je schopni obhájit svá rozhodnutí; nenechají se odradit nezdarem řešení problému a hledají další možná řešení řeší jednoduché problémové situace vhodnou komunikací

3 55 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ UČITELÉ umožňují sdělení žákových názorů a pocitů; vedou žáky k tomu, aby brali ohled na druhé při společné práci komunikují způsobem, který umožní kvalitní spolupráci a tak i dosažení společného cíle vedou žáky k výstižnému a souvislému projevu vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky; umožňují prezentace výsledků vedou žáky k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích apod. ŢÁCI účinně se zapojují do diskuse a dokáží obhájit svůj názor vhodnými argumenty formulují a vyjadřují své pocity a názory využívají informačních a komunikačních prostředků rozumí vybraným textům a záznamům ( fonetické, grafické ) formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně a kultivovaně se vyjadřují ústně i písemně užívají mluveného slova a vybrané slovní zásoby využívají osvojených gramatických pravidel v komunikaci KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITELÉ umožňují žákům prožít pocit úspěchu i prezentování výsledků jejich práce vyžadují dodržování pravidel slušného chování umožňují diferencovaný výkon podle individuálních schopností žáků; dodávají žákům sebedůvěru zadávají úkoly, při kterých žáci spolupracují; vedou žáky k práci s chybou ( nalezení správného řešení ) při vzájemné komunikaci vedou žáky k ohleduplnosti a taktu, učí je pochopit, že každý člověk je různě chápavý a zručný ŢÁCI pracují ve skupině a plní jednoduché úkoly dodržují zásady slušného chování; ocení nápady a názory ostatních, respektuje je a bere si z nich ponaučení dokáží požádat o pomoc, ale i podat pomocnou ruku učí se hodnotit svoji práci i práci ostatních samostatným řešením přiměřeně náročných úkolů dosahují pocitu sebeuspokojení a sebeúcty v jednoduchých situacích se snaží vyžádat nebo poskytnout radu, pomoc podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu

4 56 KOMPETENCE OBČANSKÉ UČITELÉ vedou žáky k respektování ostatních zadávají úkoly, při kterých žáci spolupracují vedou žáky k tomu, aby se aktivně zapojili do kulturního dění vysvětlí žákům potřebu respektovat, chránit a oceňovat naše tradice a kulturní a historické dědictví zadávají skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden žák pracoval za ostatní využívají literatury naučné i vědecké k vytváření postoje k přírodě, k životnímu prostředí ŢÁCI chovají se zodpovědně, plní zadané úkoly snaží se chovat zodpovědně v krizových situacích jsou si vědomi svých práv a povinností ve škole i mimo školu snaží se získat pozitivní postoj k uměleckým dílům poskytnou dle svých možností účinnou pomoc; podle svých možností pomáhají slabším žákům uvědomují si svých školních povinností a souvislost se zodpovědností za svou domácí přípravu KOMPETENCE PRACOVNÍ UČITELÉ vedou k dodržování pravidel i ke splnění úkolů v daném termínu vedou žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví vedou žáky k využívání znalostí v běžné praxi; požadují dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů vedou žáky k dodržování bezpečnostních pravidel pro práci s výpočetní technikou formulují cíle, činnosti a úkoly zajímají se o způsob výuky, který žákům vyhovuje ŢÁCI plní své povinnosti, dodržují daná pravidla; využívají informačních zdrojů pro své další vzdělávání přistupují kriticky k výsledkům, které dosáhli, učí se stanovovat si kritéria hodnocení vlastní práce žáci dodržují hygienu práce, dodržují bezpečnostní pravidla pro práci s výpočetní technikou a využívají svých znalostí v běžné praxi

5 57 1. ROČNÍK - DOTACE: 9, POVINNÝ DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA rozpozná přiměřené sdělení, zapamatuje si jeho smysl používá vyjadřování v běžných situacích reflektuje s pomocí učitele svůj zážitek ze zhlédnutého dramatického díla rozlišuje další písmena dokáže objasnit čtené čte plynule s porozuměním, nahlas přiměřené texty přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku dokáže hlasem a pohybem vyjadřovat základní emoce v mluveném projevu využívá náležitou intonaci má dostatečně uvolněnou ruku drží správně psací potřeby,rozlišuje psací a tiskací písmo píše probraná písmena píše malá a velká písmena, píše slova provede opis a přepis slov, vět a psaní diktátu rozlišuje písmena dokáže objasnit čtené používá běžná pravidla mezilidské komunikace odlišuje literární text od věcného, prózu a verše používá elementární literární pojmy vyjádří své pocity z přečteného textu a volně reprodukuje text

6 58 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - rozlišuje psací a tiskací písmo - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky - zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním - píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev - píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení - vyjadřuje své pocity z přečteného textu rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění - pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost UČIVO Jazyková výchova rozlišení věty, slova, slabiky a hlásky - dělení slova na slova, slabiky, hlásky - sestavování slov z písmen, slabik -sestavování vět ze slov Psaní - psaní písmen malých a velkých - psaní slabik a jednoduchých slov z nich složených - psaní víceslabičných slov; psaní vět - opis, přepis, diktát písmen, slabik, slov, vět Literární výchova poslech literárních textů pro děti a mládež - poznávání postav z pohádek a povídek - vyjadřovat pocity z poslechu - rozpočitadla, hádanky, říkadla, přísloví - básně pro děti a o dětech - přednes krátkých říkadel, krátkých básní PRŮŘEZOVÁ TÉMATA OSV: - komunikace - rozvoj schopností poznávání sebepoznání a sebepojetí - psychohygiena - kreativita - mezilidské vztahy - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - poznávání lidí VV-doplnění obrázku slovem v rámci třídního kolektivu: - výchova k samostatnosti, k sebekritice a odpovědnosti

7 59 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku - vyjadřuje své pocity z přečteného textu - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené sloţitosti - respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru - v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči - volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běţných školních i mimoškolních situacích - na základě vlastních záţitků vytvoří krátký mluvený projev UČIVO - rytmizace říkadel; rým - říkadlo, rozpočitadlo, hádanka, pohádka, báseň, povídka - divadlo; divadelní představení, herec - kniha, časopis (spisovatel, básník, ilustrace) Komunikační a slohová výchova pozdrav, omluva, prosba, oslovení - sdělování krátkých zpráv - krátké mluvené projevy - odpovědi na otázky (celou větou) PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Pomůcky tabule, magnetická tabule, nástěnné tabule, obrazy a obrázky, textilní písmena, bzučák, kartičky se slabikami a se slovy, obrázková abeceda, krychle s písmeny : M (1. ročník): slovní úlohy

8 60 2. ROČNÍK - DOTACE: 8+1, POVINNÝ DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA rozvíjí plynulé čtení krátkých, méně náročných textů; zdokonaluje techniku čtení měl by porozumět jednoduchým textům při čtení získává informace a nachází klíčová slova zlepšuje hygienické návyky při čtení měl by chápat jednoduché mluvené pokyny a reagovat na ně učí se respektovat základní komunikační pravidla v rozhovoru snaží se rozpoznat své zážitky z četby a vyjadřovat své dojmy a pocity vypravuje příběh čteného nebo slyšeného literárního textu; tvoří krátké mluvené projevy, vypráví příběh podle obrázků přednáší vhodné literární texty; účastní se dramatizací, přijímá role; rozliší vyjadřování v próze a ve verších vytváří vlastní ilustrace k literárním textům orientuje se v pojmech básník, spisovatel, kniha, čtenář; odlišuje pohádku od ostatních vyprávění, pozná básničku poznává a navštěvuje divadelní představení rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slov, člení slova na hlásky, odlišuje krátké a dlouhé samohlásky odlišuje výslovnost souhláskových skupin poznává chyby ve správné výslovnosti, snaží se správně vyslovovat zdokonaluje techniku mluveného projevu používáním správného dýchání a tempa řeči v mluvených projevech volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních situacích, vštěpuje si základní komunikační pravidla učí se základním hygienickým návykům při psaní používá základní interpunkční znaménka ve větách učí se psát správné tvary písmen a číslic, správně spojuje slabiky, slova, píše krátké věty; poznává správnou techniku psaní opisuje a přepisuje jednoduché texty; píše jednoduchá sdělení, krátké žánry písemného sdělení rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slov člení slova na hlásky; odlišuje krátké a dlouhé samohlásky; odlišuje výslovnost souhláskových skupin používá správné gramatické tvary podstatných a přídavných jmen i sloves v mluveném projevu správně řadí slova ve větě; tvoří jednoduchá souvětí

9 61 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech;dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenováních - porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost - rozlišuje slovní druhy v základním tvaru - spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy - rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky UČIVO Jazyková výchova rozlišovat zvukovou a psanou podobu slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - rozlišovat a používat správně párové souhlásky na konci slov - psaní správných i-y po měkkých a tvrdých souhláskách - poznávání slovních druhů, zejména podstatná jména a slovesa - rozlišování podstatných jmen a rozlišování mluvnického rodu a čísla - rozlišování vlastních a obecných jmen a jejich pravopis - poznání konce a začátku věty, rozlišování druhů vět - znát a správně používat interpunkční znaménka - seřadit věty v textu - rozdělit slova na slabiky - tvořit ze slov smysluplné věty se správným pravopisem PRŮŘEZOVÁ TÉMATA OSV: - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita - vztah člověka k prostředí - komunikace - rozvoj schopností poznávání mezilidské vztahy (Čjs vytváření pravidel chování ve třídě; pravidla chování mimo školu; chování v mimořádných situacích) VGMES : Evropa a svět nás zajímá (NS-život dětí v jiných zemích, zvyky a tradice národů Evropy v četbě) MV: - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (vliv medií ve společnosti) - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - vnímání autora mediálních sdělení - stavba mediálních sdělení (uplatnění výrazových prostředků)

10 62 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev - píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení - zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost - vyjadřuje své pocity z přečteného textu UČIVO Psaní - psaní správných tvarů písmen abecedy - opis a přepis jednoduchých textů - správné sezení, držení psacího nástroje, hygiena zraku; technika psaní, interpunkční znaménka - čitelný a přehledný písemný projev, úhlednost, úprava - psaní jednotlivých písmen, číslic, spojování písmen a slabik, psaní slov, psaní krátkých vět - psaní jednoduchých sdělení - vzkaz, pozvánka, zápis do notýsku Literární výchova - čtení jednoduchých textů - správná intonace, reprodukce,naslouchání přednesu a rozlišování poezie a prózy - přednes básně - poslech textu a jeho následná reprodukce - krátké vyprávění podle obrázkové osnovy, náhodných otázek PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MKV: - lidské vztahy (sociální a komunikativní hry zaměřené na toleranci, empatii a harmonické mezilidské vztahy) : HV (2. ročník) : vokální činnosti HV (2. ročník) : poslechové činnosti PČ (2. ročník) : příprava pokrmu

11 63 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění - čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřeného věku - pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou výslovnost - v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené sloţitosti - respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru - volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běţných školních i mimoškolních situacích - na základě vlastních záţitků vytvoří krátký mluvený projev UČIVO - základní literární pojmy literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka, povídka; spisovatel, básník, kniha, čtenář; divadelní představení, herec, režisér; verš, rým, přirovnání Komunikační a slohová výchova - reakce na jednoduché pokyny a jednoduchá sdělení - praktické naslouchání - věcné a zážitkové naslouchání - role mluvčího a posluchače - jazykolamy, řečová cvičení - správná výslovnost, poznávání chyb ve výslovnosti - technika mluveného projevu - vhodný výběr jazykových prostředků, mimika, gesta - oslovení, zahájení a ukončení dialogu, role mluvčího a posluchače, střídání rolí, zdvořilost - komunikační žánry - pozdrav, oslovení, prosba, omluva, vzkaz, dialog PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

12 64 3. ROČNÍK - DOTACE: 7+1, POVINNÝ DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova; správně vyslovuje samohlásky a souhláskové skupiny zná aktivně abecedu, vyhledává a zařazuje slova podle abecedy porovnává významy slov - slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost rozlišuje slovní druhy v základním tvaru určuje mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves skloňuje a časuje odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých, měkkých i po obojetných souhláskách; ě, tě, ně, ú/ě, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a věcí pamatuje si vyjmenovaná slova, pozná slova příbuzná a umí odůvodnit jejich pravopis spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti; rozvíjí plynulé čtení náročnějších textů volně reprodukuje přečtený nebo slyšený literární text, účastní se dramatizací, přijímá role čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku; vyjadřuje své pocity z přečteného textu volně reprodukuje text podle svých schopností; vytváří vlastní ilustrace k textům rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění vyhledá klíčová slova a věty v textu, získá při čtení základní informace porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti získává zážitky z naslouchání a vyjadřuje své dojmy a respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru umí správně vyslovit nejznámější přejatá slova pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou výslovnost užívá správně techniku mluveného projevu -dýchání, tvoření hlasu, tempo, plynulost, zvukové prostředky řeči -intonace, hlasitost, přízvuky vypravuje podle obrazového materiálu zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním (správné sezení, držení těla a psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem) dbá na úpravu písemného projevu a kontroluje vlastní písemné projevy

13 65 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 3. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky - porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost - porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná - uţívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves - rozlišuje slovní druhy v základním tvaru - odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých, měkkých i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat, věcí a místních pojmenování Jazyková výchova UČIVO - zvuková a grafická podoba slov - výslovnost souhláskových skupin - správné vyslovování a psaní souhlásek znělých a neznělých na konci a uvnitř slov - abeceda stavba slova - kořen, předpona, přípona, koncovka - slova příbuzná - vyhledávání slov příbuzných v textu - význam slov - slova souznačná a protikladná - slova významem nadřazená, podřazená, souřadná - slova jednoznačná a mnohoznačná - spisovné a nespisovné tvary slov - slovní druhy ohebné a neohebné - pádové otázky a jejich pořadí - rod, číslo a pád u podstatných jmen - osoba, číslo, čas a infinitiv u sloves - tvrdé a měkké souhlásky (prohloubení učiva z 2.r.) - vyjmenovaná slova - odůvodnění a správné psaní i/y po obojetných souhláskách PRŮŘEZOVÁ TÉMATA OSV: - rozvoj schopnosti poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita - mezilidské vztahy - komunikace - kooperace a kompetice (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování; vedení dialogu; komunikace v různých situacích-odmítání, omluva, pozdrav, prosba ) MKV: - kulturní diference - lidské vztahy - etnický původ (-vlastní kulturní zakotvení, spisovatelé, básníci; -lidské vztahy, princip slušného chování, tolerance, empatie a vžití se do role druhého)

14 66 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 3. - odůvodňuje pravopis velkých písmen na začátku věty a v typických příkladech vlastních jmen - rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky - spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy - zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním - píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev - píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení - skupiny dě, tě, ně - skupiny bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev - ú / ů/ u - velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech osob, zvířat a věcí, místních pojmenování - rozlišování vět jednoduchých a souvětí - základní skladební dvojice - seznamování - věty podle postoje mluvčího - rozlišení, tvoření (prohlubování učiva z 2. ročníku) - jazykové prostředky Psaní základní hygienické a pracovní návyky spojené se psaním - správné zacházení s grafickým materiálem - správné sezení, držení těla a psacího náčiní - psaní v přirozené velikosti a liniatuře - automatizace psacího pohybu - správný sklon písma; čitelnost, úhlednost - jednoduché formy psacího projevu krátký dopis, blahopřání, pozdrav z prázdnin, psaní krátkých zápisků - vyplňování jednoduchých tiskopisů - stručnost, přehlednost a čitelnost - psaní krátkého textu MV: - kritické čtení (vliv médií ve společnosti) - kulturní diference ( Čjs respektování zvláštností různých etnik-cizinci žijící v místě školy) VMEGS : Evropa a svět nás zajímá: (rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu; naši sousedé v Evropě; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy) EV: - lidské aktivity a problémy životního prostředí

15 67 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 3. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku - vyjadřuje své pocity z přečteného textu - reprodukuje obsah přiměřeně sloţitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta - rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění - pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu, náročnosti - posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení Literární výchova UČIVO čtení a přednes literárních textů ve vhodném frázování a tempu - porozumění obsahu čteného textu; technika čtení - práce s osnovou textu - dramatizace, vymýšlení a domýšlení děje příběhu - zážitkové čtení - přednes básní i úryvků z prózy - volná reprodukce obsahu textu - seznámení s různými druhy literárních textů - orientace v textu - role mluvčího a posluchače; střídání rolí - rozpočitadlo, hádanky, říkadlo, báseň, pohádka, bajka, povídka, pověst - spisovatel, básník, kniha, čtenář; - divadelní představení, herec, režisér - sloka, verš, rým, přirovnání - postava, děj, prostředí - česká pohádka - seznamování se jmény básníků a spisovatelů - práce s dětskou knihou či časopisem - tvořivá práce ve vhodných literárních textech - tiché čtení PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MV: - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - stavba mediálních sdělení - vnímání autora mediálních sdělení - fungování a vliv médií ve společnosti - tvorba mediálního sdělení (Čjs respektování zvláštností různých Etnik-cizinci žijící v místě školy) : NS (3. ročník): Místo, kde žijeme; Země, kde žijeme VV (3. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí VV (3. ročník): Užité výtvarné umění NS (3. ročník): Věci a činnosti kolem nás; Rozmanitost přírody a její ochrana

16 68 oblast vzdělávací vyučovací předmět ročník JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 3. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru - pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost - v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči - volí vhodné verbální i neverbální prostředky řeči v běţných školních i mimoškolních situacích - na základě vlastních záţitků tvoří krátký mluvený projev - seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh - píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení, jednoduché formy psacího projevu vyplňuje jednoduché tiskopisy UČIVO Komunikační a slohová výchova - základní techniky mluveného projevu ( vhodné komunikační prostředky a výrazy) - základní komunikační pravidla: oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí, zdvořilé vystupování - vhodná gesta, mimika - výrazné a plynulé čtení se správným větným i slovním přízvukem - vyprávění pohádky, pověsti, povídky vlastními slovy - popis jednoduchého předmětu a činnosti - využití jednoduché osnovy - tvorba otázek a odpovědí v navozených dialozích - seřazování ilustrací podle dějové posloupnosti - hlavní linie příběhu; domýšlení příběhu - poznávání různých žánrů písemného projevu - jednoduché formy psacího projevu krátký dopis, blahopřání, pozdrav z prázdnin, psaní krátkých zápisků - vyplňování jednoduchých tiskopisů - stručnost, přehlednost a čitelnost psaní krátkého textu PRŮŘEZOVÁ TÉMATA VMEGS: - Evropa a svět nás zajímá (rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu; naši sousedé v Evropě; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy )

17 69 4. ROČNÍK - DOTACE: 6+1, POVINNÝ DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA snaží se správně a výrazně číst; zvládne tiché a uvědomělé čtení snaží se výrazně recitovat přiměřené texty a básně; je schopen volně reprodukovat a tvořit texty poznává pohádky a pověsti orientuje se v ději, hodnotí hlavní postavy seznamuje se s pojmy spisovatel a ilustrátor, poezie, báseň, rým, verš, sloka provádí záznam o přečtené knize, vypráví podle osnovy, sestaví jednoduchou osnovu umí napsat a vyslovit přání, požádání a poděkování; umí napsat a poslat dopis a pohled na přiměřené úrovni zvládá vyprávět zážitek, příběh apod. (písemnou a ústní formou) rozezná významy slov snaží se označit a poznat kořen slov, předpony a přípony slov; rozlišuje slova příbuzná používá algoritmus odůvodňování vyjmenovaných slov chápe pojmy předpona a předložka rozpoznává slova spisovná od nespisovných poznává zájmena, přídavná jména a číslovky vyhledá podstatná jména v textu; určuje rod, číslo, pád vyhledává slovesa v textu; určuje osobu, číslo a čas snaží se poznat větu jednoduchou a souvětí podle počtu sloves vytváří větný vzorec k souvětí a naopak určuje jednoduché spojovací výrazy používá interpunkční znaménka v souvětí v jednoduchých případech snaží se zvládnout pravopis vyjmenovaných slov dbá na správné tvary písmen a úpravu např. poznámek a zápisů v sešitech v mluveném projevu využívá náležitou intonaci

18 70 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 4. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová - rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku - určuje slovní druhy plnovýznamových slov a vyuţívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu - vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty UČIVO Jazyková výchova Slovní zásoba a tvoření slov - slova a pojmy, význam slov,slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma, synonyma, homonyma - stavba slova (kořen, předpona, přípona, koncovka) - předpony od-, nad-, pod-, před- a tvarově stejné předložky - předpony vz-, roz-, bez- a předložka bez - předpony ob-, v-, vy-/vý- - tvoření slov předponami - slova spisovná a nespisovná - poznávání různě citově zabarvených slov - porovnávání se slovy spisovnými TVAROSLOVÍ - slovní druhy, tvary slov - učivo o podstatných jménech - skloňování podle vzorů rodu mužského, ženského, středního Skladba - věta jednoduchá a souvětí - základní skladební dvojice - podmět, přísudek, vzorec souvětí OSV: PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - hodnoty, postoje, praktická etika - seberegulace a sebeorganizace - komunikace - kooperace a kompetice - řešení problémů a rozhodovací dovednosti (Čjs; NS vytváření pravidel chování ve třídě; pravidla chování mimo školu; -chování v mimořádných situacích)

19 71 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 4. - odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí - posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení - zvládá základní příklady syntaktického pravopisu - píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů - při jednoduchém rozboru literárních textů pouţívá elementární literární pojmy - volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma - vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je Pravopis - uvědomělé používání i/y po obojetných souhláskách u vyjmenovaných i příbuzných slov - ovládání pravopisu v koncovkách podstatných jmen Písemný projev - technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný) - písemný projev, formální úprava textu Literární výchova - literární druhy a žánry: báseň ( verš, rým, přirovnání ) pohádka, bajka, pověst a povídka ( hlavní postavy ) - kniha- spisovatel, básník, čtenář, ilustrátor - divadelní představení, herec, režisér - volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, kulturní život v regionu - významní autoři - samostatný záznam o čtené knize, přednes vhodných literárních textů MkV: kulturní diference (poznávání vlastního kulturního zakotvení) lidské vztahy (uplatňování principu slušného chování, tolerance, solidarity, empatie) princip sociálního smíru a solidarity - etnický původ (rovnocennost všech etnických skupin a kultur, odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost) MV: kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení interpretaci vztahu mediálních sdělení a reality stavba mediálních sdělení vnímání autora mediálních sdělení tvorba mediálního sdělení práce v realizačním týmu fungování a vliv médií ve společnosti (kritické čtení a vnímání mediálních sdělení-reklama)

20 72 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 4. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří krátký mluvený nebo písemný projev s dodrţením časové posloupnosti - píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační ţánry - rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě - rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji uţívá podle komunikační situace - vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku - volí náleţitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru UČIVO Komunikační a slohová výchova sestavení osnovy - žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, oznámení, dopis, popis činnosti a osoby, inzerát, sms, reklamy - žánry komunikačního projevu: pozdrav, oslovení, mluva,prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, dialog na základě obrazového materiálu - praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem) -věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní - zaznamenat slyšené, reagovat otázkami) - verbální i neverbální způsoby komunikace - vhodnost užití určitých výrazových prostředků - modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk) - zkoumání hláskové podoby slov PRŮŘEZOVÁ TÉMATA VGMES: - objevujeme Evropu a svět (NS- naše vlast a Evrop;státní a evropské symboly ) : M (4. ročník): slovní úlohy IKT (4. ročník) : textové editory IKT (4. ročník) : internet IKT (4. ročník) : elektronická pošta NS (4. ročník) : místo, v němž žijeme NS (4. ročník) : obrazy z českých dějin

- naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - respektování základních forem společenského styku.

- naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - respektování základních forem společenského styku. - plynule čte s porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. OSV (komunikace)- specifické komunikační dovednosti - porozumí písemným

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně

7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně 7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 7.1.1 Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět se vyučuje ve všech ročnících 1. stupně. V 1. ročníku má časovou dotaci 8 hodin

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Sdružení

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Sdružení Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 3. ročník Měsíc Téma Učivo Očekávaný výstup září říjen OPAKOVÁNÍ Z 2. roč. VĚTA JEDNODUCHÝ PŘÍBĚH OPAKOVÁNÍ Z 2. ročníku PÁROVÉ SOUHLÁSKY ABECEDA JEDNODUCHÝ

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK 1. OBDOBÍ

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK 1. OBDOBÍ Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK 1. OBDOBÍ Období: 1. Očekávané výstupy Učivo GRAMATIKA ročník Průřezová témata Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru ohebné a neohebné slovní druhy 2-3

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Mezipředmětové vztahy --> český jazyk a literatura - 1. ročník Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace : Český jazyk a literatura : ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační

Více

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. ROČNÍK Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Průřezová témata

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků JAZYK A JAZYKOVÁ

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 1. stupeň: Jazyková výchova. 1. ročník

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 1. stupeň: Jazyková výchova. 1. ročník Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 1. stupeň: Jazyková výchova 1. ročník ČJL-3-2-01 Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk. Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura směřuje:

5. UČEBNÍ OSNOVY Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk. Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura směřuje: 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura směřuje: - k ovládnutí základních jazykových jevů a k dorozumívání v ústní i písemné

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Charakteristika předmětu Český jazyk

Charakteristika předmětu Český jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Český jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Český jazyk Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Vzdělávací obsah předmětu v 1. - 3. ročníku Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Charakteristika předmětu V předmětu Český jazyk a literatura je realizován obsah

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ vyučovací předmět - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní. žáci si vzájemně radí a pomáhají

Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní. žáci si vzájemně radí a pomáhají Charakteristika vyučovacího předmětu: Časové vymezení: v 1. - 2. ročníku 7 hodin týdně, ve 3. ročníku - 9 hodin týdně, v 4. - 5. ročníku 7 hodin týdně Obsahové vymezení: Organizační vymezení: směřuje k

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více