JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ"

Transkript

1 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník Dotace Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný Vyučovací předmět Český jazyk je zařazen samostatně v ročníku v hodinové dotaci 9 hodin týdně v l.a 2. ročníku, 8 hodin ve 3. ročníku a 7 hodin ve 4. a 5. ročníku. Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělávání, ale i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě umožňuje poznávat společensko-kulturní vývoj lidské společnosti, rozvíjí mezilidskou komunikaci. V 1. ročníku má předmět komplexní charakter, od ročníku je členěn na komunikační a slohovou výchovu, jazykovou výchovu a literární výchovu. V komunikační a slohové výchově se žáci učí chápat různá jazyková sdělení (mluvená i psaná), číst s porozuměním, výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky a prožitky. V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Český jazyk je od počátku vzdělávání nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím vhodné četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, formulovat vlastní názory o díle. Získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky. Český jazyk zahrnuje průřezová témata osobnostní a sociální výchovy, enviromentální a multikulturní výchovy, výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech, mediální výchovy a výchovy demokratického občana. Využívá metod a forem práce založených na žákovské spolupráci (práce ve dvojicích a skupinách), projektových dnů a exkurzí. Hodnocení se opírá o výsledky písemných a ústních projevů, úrovně vlastní prezentace a míry zapojení do spolupráce. Hodnocení žáka sleduje schopnost aplikovat vědomosti a dovednosti spisovné podoby českého jazyka a schopnost užívat jazyka i jako nástroje získávání informací.

2 54 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáka KOMPETENCE K UČENÍ UČITELÉ učí žáky vyhledávat a třídit informace, využívat je v praktickém životě; motivují žáky aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu vedou žáky ke stálému zdokonalování čtení; stanoví dílčí vzdělávací cíle v pravopisu vedou žáky k využívání výpočetní techniky, užívají termíny, uvádí věci do souvislostí porovnávají a kriticky posuzují získané výsledky; umožňují pocit úspěchu zadávají úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů ŢÁCI využívají vhodné metody efektivního učení; vyhledávají a třídí informace a propojují do širších významových celků osvojují si základní jazykové a literární pojmy kriticky hodnotí výsledky svého učení a diskutují o nich orientují se v textových zdrojích, využívají je ve svém vzdělávání KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITELÉ zařazují metody, které směřují k řešení problémů; kladou otevřené otázky hodnotí práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok vedou žáky k plánování postupů; zadávají problémové úlohy ŢÁCI samostatně řeší problémy (popř. s dopomocí u nižších ročníků); navrhují různá řešení, dokončují úkoly a zdůvodňují své závěry využívají získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení uvážlivě rozhodují; vzájemně si radí a pomáhají jsou schopni a ochotni přijmout důsledky pramenící z jejich jednání a chování je schopni obhájit svá rozhodnutí; nenechají se odradit nezdarem řešení problému a hledají další možná řešení řeší jednoduché problémové situace vhodnou komunikací

3 55 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ UČITELÉ umožňují sdělení žákových názorů a pocitů; vedou žáky k tomu, aby brali ohled na druhé při společné práci komunikují způsobem, který umožní kvalitní spolupráci a tak i dosažení společného cíle vedou žáky k výstižnému a souvislému projevu vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky; umožňují prezentace výsledků vedou žáky k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích apod. ŢÁCI účinně se zapojují do diskuse a dokáží obhájit svůj názor vhodnými argumenty formulují a vyjadřují své pocity a názory využívají informačních a komunikačních prostředků rozumí vybraným textům a záznamům ( fonetické, grafické ) formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně a kultivovaně se vyjadřují ústně i písemně užívají mluveného slova a vybrané slovní zásoby využívají osvojených gramatických pravidel v komunikaci KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITELÉ umožňují žákům prožít pocit úspěchu i prezentování výsledků jejich práce vyžadují dodržování pravidel slušného chování umožňují diferencovaný výkon podle individuálních schopností žáků; dodávají žákům sebedůvěru zadávají úkoly, při kterých žáci spolupracují; vedou žáky k práci s chybou ( nalezení správného řešení ) při vzájemné komunikaci vedou žáky k ohleduplnosti a taktu, učí je pochopit, že každý člověk je různě chápavý a zručný ŢÁCI pracují ve skupině a plní jednoduché úkoly dodržují zásady slušného chování; ocení nápady a názory ostatních, respektuje je a bere si z nich ponaučení dokáží požádat o pomoc, ale i podat pomocnou ruku učí se hodnotit svoji práci i práci ostatních samostatným řešením přiměřeně náročných úkolů dosahují pocitu sebeuspokojení a sebeúcty v jednoduchých situacích se snaží vyžádat nebo poskytnout radu, pomoc podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu

4 56 KOMPETENCE OBČANSKÉ UČITELÉ vedou žáky k respektování ostatních zadávají úkoly, při kterých žáci spolupracují vedou žáky k tomu, aby se aktivně zapojili do kulturního dění vysvětlí žákům potřebu respektovat, chránit a oceňovat naše tradice a kulturní a historické dědictví zadávají skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden žák pracoval za ostatní využívají literatury naučné i vědecké k vytváření postoje k přírodě, k životnímu prostředí ŢÁCI chovají se zodpovědně, plní zadané úkoly snaží se chovat zodpovědně v krizových situacích jsou si vědomi svých práv a povinností ve škole i mimo školu snaží se získat pozitivní postoj k uměleckým dílům poskytnou dle svých možností účinnou pomoc; podle svých možností pomáhají slabším žákům uvědomují si svých školních povinností a souvislost se zodpovědností za svou domácí přípravu KOMPETENCE PRACOVNÍ UČITELÉ vedou k dodržování pravidel i ke splnění úkolů v daném termínu vedou žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví vedou žáky k využívání znalostí v běžné praxi; požadují dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů vedou žáky k dodržování bezpečnostních pravidel pro práci s výpočetní technikou formulují cíle, činnosti a úkoly zajímají se o způsob výuky, který žákům vyhovuje ŢÁCI plní své povinnosti, dodržují daná pravidla; využívají informačních zdrojů pro své další vzdělávání přistupují kriticky k výsledkům, které dosáhli, učí se stanovovat si kritéria hodnocení vlastní práce žáci dodržují hygienu práce, dodržují bezpečnostní pravidla pro práci s výpočetní technikou a využívají svých znalostí v běžné praxi

5 57 1. ROČNÍK - DOTACE: 9, POVINNÝ DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA rozpozná přiměřené sdělení, zapamatuje si jeho smysl používá vyjadřování v běžných situacích reflektuje s pomocí učitele svůj zážitek ze zhlédnutého dramatického díla rozlišuje další písmena dokáže objasnit čtené čte plynule s porozuměním, nahlas přiměřené texty přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku dokáže hlasem a pohybem vyjadřovat základní emoce v mluveném projevu využívá náležitou intonaci má dostatečně uvolněnou ruku drží správně psací potřeby,rozlišuje psací a tiskací písmo píše probraná písmena píše malá a velká písmena, píše slova provede opis a přepis slov, vět a psaní diktátu rozlišuje písmena dokáže objasnit čtené používá běžná pravidla mezilidské komunikace odlišuje literární text od věcného, prózu a verše používá elementární literární pojmy vyjádří své pocity z přečteného textu a volně reprodukuje text

6 58 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - rozlišuje psací a tiskací písmo - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky - zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním - píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev - píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení - vyjadřuje své pocity z přečteného textu rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění - pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost UČIVO Jazyková výchova rozlišení věty, slova, slabiky a hlásky - dělení slova na slova, slabiky, hlásky - sestavování slov z písmen, slabik -sestavování vět ze slov Psaní - psaní písmen malých a velkých - psaní slabik a jednoduchých slov z nich složených - psaní víceslabičných slov; psaní vět - opis, přepis, diktát písmen, slabik, slov, vět Literární výchova poslech literárních textů pro děti a mládež - poznávání postav z pohádek a povídek - vyjadřovat pocity z poslechu - rozpočitadla, hádanky, říkadla, přísloví - básně pro děti a o dětech - přednes krátkých říkadel, krátkých básní PRŮŘEZOVÁ TÉMATA OSV: - komunikace - rozvoj schopností poznávání sebepoznání a sebepojetí - psychohygiena - kreativita - mezilidské vztahy - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - poznávání lidí VV-doplnění obrázku slovem v rámci třídního kolektivu: - výchova k samostatnosti, k sebekritice a odpovědnosti

7 59 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku - vyjadřuje své pocity z přečteného textu - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené sloţitosti - respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru - v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči - volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běţných školních i mimoškolních situacích - na základě vlastních záţitků vytvoří krátký mluvený projev UČIVO - rytmizace říkadel; rým - říkadlo, rozpočitadlo, hádanka, pohádka, báseň, povídka - divadlo; divadelní představení, herec - kniha, časopis (spisovatel, básník, ilustrace) Komunikační a slohová výchova pozdrav, omluva, prosba, oslovení - sdělování krátkých zpráv - krátké mluvené projevy - odpovědi na otázky (celou větou) PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Pomůcky tabule, magnetická tabule, nástěnné tabule, obrazy a obrázky, textilní písmena, bzučák, kartičky se slabikami a se slovy, obrázková abeceda, krychle s písmeny : M (1. ročník): slovní úlohy

8 60 2. ROČNÍK - DOTACE: 8+1, POVINNÝ DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA rozvíjí plynulé čtení krátkých, méně náročných textů; zdokonaluje techniku čtení měl by porozumět jednoduchým textům při čtení získává informace a nachází klíčová slova zlepšuje hygienické návyky při čtení měl by chápat jednoduché mluvené pokyny a reagovat na ně učí se respektovat základní komunikační pravidla v rozhovoru snaží se rozpoznat své zážitky z četby a vyjadřovat své dojmy a pocity vypravuje příběh čteného nebo slyšeného literárního textu; tvoří krátké mluvené projevy, vypráví příběh podle obrázků přednáší vhodné literární texty; účastní se dramatizací, přijímá role; rozliší vyjadřování v próze a ve verších vytváří vlastní ilustrace k literárním textům orientuje se v pojmech básník, spisovatel, kniha, čtenář; odlišuje pohádku od ostatních vyprávění, pozná básničku poznává a navštěvuje divadelní představení rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slov, člení slova na hlásky, odlišuje krátké a dlouhé samohlásky odlišuje výslovnost souhláskových skupin poznává chyby ve správné výslovnosti, snaží se správně vyslovovat zdokonaluje techniku mluveného projevu používáním správného dýchání a tempa řeči v mluvených projevech volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních situacích, vštěpuje si základní komunikační pravidla učí se základním hygienickým návykům při psaní používá základní interpunkční znaménka ve větách učí se psát správné tvary písmen a číslic, správně spojuje slabiky, slova, píše krátké věty; poznává správnou techniku psaní opisuje a přepisuje jednoduché texty; píše jednoduchá sdělení, krátké žánry písemného sdělení rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slov člení slova na hlásky; odlišuje krátké a dlouhé samohlásky; odlišuje výslovnost souhláskových skupin používá správné gramatické tvary podstatných a přídavných jmen i sloves v mluveném projevu správně řadí slova ve větě; tvoří jednoduchá souvětí

9 61 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech;dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenováních - porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost - rozlišuje slovní druhy v základním tvaru - spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy - rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky UČIVO Jazyková výchova rozlišovat zvukovou a psanou podobu slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - rozlišovat a používat správně párové souhlásky na konci slov - psaní správných i-y po měkkých a tvrdých souhláskách - poznávání slovních druhů, zejména podstatná jména a slovesa - rozlišování podstatných jmen a rozlišování mluvnického rodu a čísla - rozlišování vlastních a obecných jmen a jejich pravopis - poznání konce a začátku věty, rozlišování druhů vět - znát a správně používat interpunkční znaménka - seřadit věty v textu - rozdělit slova na slabiky - tvořit ze slov smysluplné věty se správným pravopisem PRŮŘEZOVÁ TÉMATA OSV: - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita - vztah člověka k prostředí - komunikace - rozvoj schopností poznávání mezilidské vztahy (Čjs vytváření pravidel chování ve třídě; pravidla chování mimo školu; chování v mimořádných situacích) VGMES : Evropa a svět nás zajímá (NS-život dětí v jiných zemích, zvyky a tradice národů Evropy v četbě) MV: - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (vliv medií ve společnosti) - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - vnímání autora mediálních sdělení - stavba mediálních sdělení (uplatnění výrazových prostředků)

10 62 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev - píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení - zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost - vyjadřuje své pocity z přečteného textu UČIVO Psaní - psaní správných tvarů písmen abecedy - opis a přepis jednoduchých textů - správné sezení, držení psacího nástroje, hygiena zraku; technika psaní, interpunkční znaménka - čitelný a přehledný písemný projev, úhlednost, úprava - psaní jednotlivých písmen, číslic, spojování písmen a slabik, psaní slov, psaní krátkých vět - psaní jednoduchých sdělení - vzkaz, pozvánka, zápis do notýsku Literární výchova - čtení jednoduchých textů - správná intonace, reprodukce,naslouchání přednesu a rozlišování poezie a prózy - přednes básně - poslech textu a jeho následná reprodukce - krátké vyprávění podle obrázkové osnovy, náhodných otázek PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MKV: - lidské vztahy (sociální a komunikativní hry zaměřené na toleranci, empatii a harmonické mezilidské vztahy) : HV (2. ročník) : vokální činnosti HV (2. ročník) : poslechové činnosti PČ (2. ročník) : příprava pokrmu

11 63 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění - čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřeného věku - pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou výslovnost - v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené sloţitosti - respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru - volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běţných školních i mimoškolních situacích - na základě vlastních záţitků vytvoří krátký mluvený projev UČIVO - základní literární pojmy literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka, povídka; spisovatel, básník, kniha, čtenář; divadelní představení, herec, režisér; verš, rým, přirovnání Komunikační a slohová výchova - reakce na jednoduché pokyny a jednoduchá sdělení - praktické naslouchání - věcné a zážitkové naslouchání - role mluvčího a posluchače - jazykolamy, řečová cvičení - správná výslovnost, poznávání chyb ve výslovnosti - technika mluveného projevu - vhodný výběr jazykových prostředků, mimika, gesta - oslovení, zahájení a ukončení dialogu, role mluvčího a posluchače, střídání rolí, zdvořilost - komunikační žánry - pozdrav, oslovení, prosba, omluva, vzkaz, dialog PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

12 64 3. ROČNÍK - DOTACE: 7+1, POVINNÝ DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova; správně vyslovuje samohlásky a souhláskové skupiny zná aktivně abecedu, vyhledává a zařazuje slova podle abecedy porovnává významy slov - slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost rozlišuje slovní druhy v základním tvaru určuje mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves skloňuje a časuje odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých, měkkých i po obojetných souhláskách; ě, tě, ně, ú/ě, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a věcí pamatuje si vyjmenovaná slova, pozná slova příbuzná a umí odůvodnit jejich pravopis spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti; rozvíjí plynulé čtení náročnějších textů volně reprodukuje přečtený nebo slyšený literární text, účastní se dramatizací, přijímá role čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku; vyjadřuje své pocity z přečteného textu volně reprodukuje text podle svých schopností; vytváří vlastní ilustrace k textům rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění vyhledá klíčová slova a věty v textu, získá při čtení základní informace porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti získává zážitky z naslouchání a vyjadřuje své dojmy a respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru umí správně vyslovit nejznámější přejatá slova pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou výslovnost užívá správně techniku mluveného projevu -dýchání, tvoření hlasu, tempo, plynulost, zvukové prostředky řeči -intonace, hlasitost, přízvuky vypravuje podle obrazového materiálu zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním (správné sezení, držení těla a psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem) dbá na úpravu písemného projevu a kontroluje vlastní písemné projevy

13 65 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 3. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky - porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost - porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná - uţívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves - rozlišuje slovní druhy v základním tvaru - odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých, měkkých i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat, věcí a místních pojmenování Jazyková výchova UČIVO - zvuková a grafická podoba slov - výslovnost souhláskových skupin - správné vyslovování a psaní souhlásek znělých a neznělých na konci a uvnitř slov - abeceda stavba slova - kořen, předpona, přípona, koncovka - slova příbuzná - vyhledávání slov příbuzných v textu - význam slov - slova souznačná a protikladná - slova významem nadřazená, podřazená, souřadná - slova jednoznačná a mnohoznačná - spisovné a nespisovné tvary slov - slovní druhy ohebné a neohebné - pádové otázky a jejich pořadí - rod, číslo a pád u podstatných jmen - osoba, číslo, čas a infinitiv u sloves - tvrdé a měkké souhlásky (prohloubení učiva z 2.r.) - vyjmenovaná slova - odůvodnění a správné psaní i/y po obojetných souhláskách PRŮŘEZOVÁ TÉMATA OSV: - rozvoj schopnosti poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita - mezilidské vztahy - komunikace - kooperace a kompetice (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování; vedení dialogu; komunikace v různých situacích-odmítání, omluva, pozdrav, prosba ) MKV: - kulturní diference - lidské vztahy - etnický původ (-vlastní kulturní zakotvení, spisovatelé, básníci; -lidské vztahy, princip slušného chování, tolerance, empatie a vžití se do role druhého)

14 66 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 3. - odůvodňuje pravopis velkých písmen na začátku věty a v typických příkladech vlastních jmen - rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky - spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy - zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním - píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev - píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení - skupiny dě, tě, ně - skupiny bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev - ú / ů/ u - velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech osob, zvířat a věcí, místních pojmenování - rozlišování vět jednoduchých a souvětí - základní skladební dvojice - seznamování - věty podle postoje mluvčího - rozlišení, tvoření (prohlubování učiva z 2. ročníku) - jazykové prostředky Psaní základní hygienické a pracovní návyky spojené se psaním - správné zacházení s grafickým materiálem - správné sezení, držení těla a psacího náčiní - psaní v přirozené velikosti a liniatuře - automatizace psacího pohybu - správný sklon písma; čitelnost, úhlednost - jednoduché formy psacího projevu krátký dopis, blahopřání, pozdrav z prázdnin, psaní krátkých zápisků - vyplňování jednoduchých tiskopisů - stručnost, přehlednost a čitelnost - psaní krátkého textu MV: - kritické čtení (vliv médií ve společnosti) - kulturní diference ( Čjs respektování zvláštností různých etnik-cizinci žijící v místě školy) VMEGS : Evropa a svět nás zajímá: (rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu; naši sousedé v Evropě; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy) EV: - lidské aktivity a problémy životního prostředí

15 67 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 3. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku - vyjadřuje své pocity z přečteného textu - reprodukuje obsah přiměřeně sloţitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta - rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění - pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu, náročnosti - posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení Literární výchova UČIVO čtení a přednes literárních textů ve vhodném frázování a tempu - porozumění obsahu čteného textu; technika čtení - práce s osnovou textu - dramatizace, vymýšlení a domýšlení děje příběhu - zážitkové čtení - přednes básní i úryvků z prózy - volná reprodukce obsahu textu - seznámení s různými druhy literárních textů - orientace v textu - role mluvčího a posluchače; střídání rolí - rozpočitadlo, hádanky, říkadlo, báseň, pohádka, bajka, povídka, pověst - spisovatel, básník, kniha, čtenář; - divadelní představení, herec, režisér - sloka, verš, rým, přirovnání - postava, děj, prostředí - česká pohádka - seznamování se jmény básníků a spisovatelů - práce s dětskou knihou či časopisem - tvořivá práce ve vhodných literárních textech - tiché čtení PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MV: - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - stavba mediálních sdělení - vnímání autora mediálních sdělení - fungování a vliv médií ve společnosti - tvorba mediálního sdělení (Čjs respektování zvláštností různých Etnik-cizinci žijící v místě školy) : NS (3. ročník): Místo, kde žijeme; Země, kde žijeme VV (3. ročník): Výtvarné umění a životní prostředí VV (3. ročník): Užité výtvarné umění NS (3. ročník): Věci a činnosti kolem nás; Rozmanitost přírody a její ochrana

16 68 oblast vzdělávací vyučovací předmět ročník JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 3. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru - pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost - v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči - volí vhodné verbální i neverbální prostředky řeči v běţných školních i mimoškolních situacích - na základě vlastních záţitků tvoří krátký mluvený projev - seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh - píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení, jednoduché formy psacího projevu vyplňuje jednoduché tiskopisy UČIVO Komunikační a slohová výchova - základní techniky mluveného projevu ( vhodné komunikační prostředky a výrazy) - základní komunikační pravidla: oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí, zdvořilé vystupování - vhodná gesta, mimika - výrazné a plynulé čtení se správným větným i slovním přízvukem - vyprávění pohádky, pověsti, povídky vlastními slovy - popis jednoduchého předmětu a činnosti - využití jednoduché osnovy - tvorba otázek a odpovědí v navozených dialozích - seřazování ilustrací podle dějové posloupnosti - hlavní linie příběhu; domýšlení příběhu - poznávání různých žánrů písemného projevu - jednoduché formy psacího projevu krátký dopis, blahopřání, pozdrav z prázdnin, psaní krátkých zápisků - vyplňování jednoduchých tiskopisů - stručnost, přehlednost a čitelnost psaní krátkého textu PRŮŘEZOVÁ TÉMATA VMEGS: - Evropa a svět nás zajímá (rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu; naši sousedé v Evropě; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy )

17 69 4. ROČNÍK - DOTACE: 6+1, POVINNÝ DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA snaží se správně a výrazně číst; zvládne tiché a uvědomělé čtení snaží se výrazně recitovat přiměřené texty a básně; je schopen volně reprodukovat a tvořit texty poznává pohádky a pověsti orientuje se v ději, hodnotí hlavní postavy seznamuje se s pojmy spisovatel a ilustrátor, poezie, báseň, rým, verš, sloka provádí záznam o přečtené knize, vypráví podle osnovy, sestaví jednoduchou osnovu umí napsat a vyslovit přání, požádání a poděkování; umí napsat a poslat dopis a pohled na přiměřené úrovni zvládá vyprávět zážitek, příběh apod. (písemnou a ústní formou) rozezná významy slov snaží se označit a poznat kořen slov, předpony a přípony slov; rozlišuje slova příbuzná používá algoritmus odůvodňování vyjmenovaných slov chápe pojmy předpona a předložka rozpoznává slova spisovná od nespisovných poznává zájmena, přídavná jména a číslovky vyhledá podstatná jména v textu; určuje rod, číslo, pád vyhledává slovesa v textu; určuje osobu, číslo a čas snaží se poznat větu jednoduchou a souvětí podle počtu sloves vytváří větný vzorec k souvětí a naopak určuje jednoduché spojovací výrazy používá interpunkční znaménka v souvětí v jednoduchých případech snaží se zvládnout pravopis vyjmenovaných slov dbá na správné tvary písmen a úpravu např. poznámek a zápisů v sešitech v mluveném projevu využívá náležitou intonaci

18 70 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 4. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová - rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku - určuje slovní druhy plnovýznamových slov a vyuţívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu - vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty UČIVO Jazyková výchova Slovní zásoba a tvoření slov - slova a pojmy, význam slov,slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma, synonyma, homonyma - stavba slova (kořen, předpona, přípona, koncovka) - předpony od-, nad-, pod-, před- a tvarově stejné předložky - předpony vz-, roz-, bez- a předložka bez - předpony ob-, v-, vy-/vý- - tvoření slov předponami - slova spisovná a nespisovná - poznávání různě citově zabarvených slov - porovnávání se slovy spisovnými TVAROSLOVÍ - slovní druhy, tvary slov - učivo o podstatných jménech - skloňování podle vzorů rodu mužského, ženského, středního Skladba - věta jednoduchá a souvětí - základní skladební dvojice - podmět, přísudek, vzorec souvětí OSV: PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - hodnoty, postoje, praktická etika - seberegulace a sebeorganizace - komunikace - kooperace a kompetice - řešení problémů a rozhodovací dovednosti (Čjs; NS vytváření pravidel chování ve třídě; pravidla chování mimo školu; -chování v mimořádných situacích)

19 71 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 4. - odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí - posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení - zvládá základní příklady syntaktického pravopisu - píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů - při jednoduchém rozboru literárních textů pouţívá elementární literární pojmy - volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma - vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je Pravopis - uvědomělé používání i/y po obojetných souhláskách u vyjmenovaných i příbuzných slov - ovládání pravopisu v koncovkách podstatných jmen Písemný projev - technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný) - písemný projev, formální úprava textu Literární výchova - literární druhy a žánry: báseň ( verš, rým, přirovnání ) pohádka, bajka, pověst a povídka ( hlavní postavy ) - kniha- spisovatel, básník, čtenář, ilustrátor - divadelní představení, herec, režisér - volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, kulturní život v regionu - významní autoři - samostatný záznam o čtené knize, přednes vhodných literárních textů MkV: kulturní diference (poznávání vlastního kulturního zakotvení) lidské vztahy (uplatňování principu slušného chování, tolerance, solidarity, empatie) princip sociálního smíru a solidarity - etnický původ (rovnocennost všech etnických skupin a kultur, odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost) MV: kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení interpretaci vztahu mediálních sdělení a reality stavba mediálních sdělení vnímání autora mediálních sdělení tvorba mediálního sdělení práce v realizačním týmu fungování a vliv médií ve společnosti (kritické čtení a vnímání mediálních sdělení-reklama)

20 72 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 4. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří krátký mluvený nebo písemný projev s dodrţením časové posloupnosti - píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační ţánry - rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě - rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji uţívá podle komunikační situace - vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku - volí náleţitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru UČIVO Komunikační a slohová výchova sestavení osnovy - žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, oznámení, dopis, popis činnosti a osoby, inzerát, sms, reklamy - žánry komunikačního projevu: pozdrav, oslovení, mluva,prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, dialog na základě obrazového materiálu - praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem) -věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní - zaznamenat slyšené, reagovat otázkami) - verbální i neverbální způsoby komunikace - vhodnost užití určitých výrazových prostředků - modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk) - zkoumání hláskové podoby slov PRŮŘEZOVÁ TÉMATA VGMES: - objevujeme Evropu a svět (NS- naše vlast a Evrop;státní a evropské symboly ) : M (4. ročník): slovní úlohy IKT (4. ročník) : textové editory IKT (4. ročník) : internet IKT (4. ročník) : elektronická pošta NS (4. ročník) : místo, v němž žijeme NS (4. ročník) : obrazy z českých dějin

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 1 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV GYMNÁZIUM JAROSLAVA VRCHLICKÉHO, KLATOVY, NÁRODNÍCH MUČEDNÍKŮ 347 Identifikační údaje, charakteristika

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více