Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.mgmtpress.cz Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade"

Transkript

1

2 Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade This translation published by arrangement with Crown Business, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Random House, Inc. Copyright 2001, 2003 by Michael Hammer Translation Hana äkapov, 2002, 2012 Jacket design Petr Foltera, 2002, 2012 All rights reserved ISBN

3 Obsah P edmluva ZaËnÏte podnik nì znovu br t v ûnï VÌtejte ve svïtï ekonomiky, v nìû hlavnì slovo m z kaznìk 15 P izp sobte podnik sv m z kaznìk m StaÚte se PSNSDS 27 Dejte sv m z kaznìk m, co opravdu chtïjì Poskytujte VPH 47 Dejte procesy na prvnì mìsto Vytvo te podmìnky pro vysokou v konnost 60 Vytvo te d tam, kde vl dne chaos Dejte kreativitï jasn smïr 86 PouûÌvejte spr vn mï Ìtka v konnosti Ch pejte mï enì v konnosti jako souë st ÌzenÌ, nikoli ËetnictvÌ 106 ÿiôte bez pevnè struktury Vyuûijte vöech v hod nejednoznaënosti 128 ZamÏ te se na koneënèho z kaznìka P etvo te distribuënì etïzce v distribuënì spoleëenstvì 148

4 8 AGENDA Zbo te zdi obklopujìcì v ö podnik Vyuûijte kaûdè moûnosti spolupracovat 164 Rozöi te sv j podnik Integrujte virtu lnï, nikoli vertik lnï 195 Dejte se do pr ce UveÔte body agendy do praxe 216 P ipravte se na budoucnost, kterou nedok ûete p edvìdat Institucionalizujte schopnost p izp sobovat se zmïn m 234 Rejst Ìk 255

5 P edmluva Ps t v dneönì dobï knihu zamï enou na podnikov management vyûaduje sebed vïru hraniëìcì aû se zt eötïnostì. SvÏt podnik nì se mïnì tak rychle, ûe ve chvìli, kdy kniha vyjde, jejì myölenky uû pravdïpodobnï nebudou relevantnì: velebenì inovacì a r stu bude v Ëasech sporn ch opat enì a sniûov nì n klad vypadat p inejmenöìm zvl ötnï. NavÌc se bïhem nïkolika mïsìc od dokonëenì rukopisu do vyd nì knihy m ûe uk zat, ûe principy, kterè kniha p edstavuje, pozbyly platnosti, pop ÌpadÏ ûe opïvovanè p ÌkladnÈ podniky mezitìm pozbyly lesku. Cel ada knih napsan ch v obdobì nadöenì z ÑnovÈ ekonomikyì je dnes zajìmav snad jen pro svou vzpomìnkou hodnotu. Proto ve chvìli, kdy se p ipravuje novè vyd nì Agendy 21, s velk m pocitem ulehëenì sleduji, ûe z kladnì myölenka knihy ñ n stup ekonomiky, jìû vl dnou poûadavky z kaznìk a v nìû se podniky s touto nadvl dou z kaznìka musì vypo dat ñ je dnes dokonce jeötï aktu lnïjöì neû v dobï, kdy jsem knihu psal nebo kdy se objevilo jejì prvnì vyd nì. Knihu Agenda 21 jsem zaëal ps t v roce 1999, v dobï, kdy vrcholilo nïco, co bylo tehdy povaûov no za konjunkturu, ale dnes je z ejmè, ûe ölo o pouhou bublinu. DneönÌmu Ëten i bude moûn zatïûko uvï it, ûe se v tè dobï vedly docela v ûnè debaty o tom, ûe obchodnì cyklus je p eûitkem, ûe akciov index Dow Jones dos hne hodnoty a ûe internet Ñvöechno zmïnìì. Zd lo se, ûe s kaûd m nov m dnem (nebo p inejmenöìm s kaûd m dalöìm vyd nìm ekonomick ch Ëasopis ) p ich zì nïjak dalöì revoluënì posun, kter zmïnì svït k nepozn nì. Nic z toho mï nep esvïdëilo, abych zmïnil svè n zory. MÈ p edstavy o podnik nì v raznï ovlivnily myölenky francouzskèho historika Fernanda Braudela a jeho koleg ze ökoly Annales, kte Ì byli p esvïdëeni, ûe k pochopenì historie je nutnè porozumït tzv. jev m dlouhèho trv nì (la longue du-

6 10 AGENDA 21 rèe), tedy z kladnìm spoleëensko-ekonomick m trend m, kterè se projevujì v historick ch ud lostech. Braudel se proslavil sv m tvrzenìm, ûe lidè, kte Ì jsou p esvïdëeni, ûe sami utv ejì dïjiny ñ st tnìci, gener lovè, politici ñ jsou Ñnavzdory sv m iluzìm mnohem spìöe jen figurami ve h e neû skuteën mi aktèryì. Podle jeho n zoru jsou Ñv znamnè ud losti Ëasto jen letm mi z blesky a projevy mnohem vïtöìch dïj a vysvïtlovat je lze jedinï v kontextu tïchto obs hlejöìch dïj ì. Co se mï t Ëe, Braudelovo pojetì st tnìk zahrnuje takè editele velk ch korporacì a jinè magn ty z Wall Street. Peter Drucker, nejv znamnïjöì myslitel v oboru managementu v celèm 20. stoletì, mïl podobn sklon zvaûovat dlouhodobè trendy. VzpomÌn m si, jak p ed mnoha lety odpovìdal na ot zku, kter se t kala SovÏtskÈho svazu. Svou odpovïô zaloûil na anal ze v voje produktivity ruskèho zemïdïlstvì za poslednìch sto let. Snaûil jsem se pohlìûet na podnikatelsk svït konce 20. stoletì stejnï, jako Braudel pohlìûel na St edomo Ì 16. stoletì. MÌsto zamï enì na kr tkodobè nev znamnè jevy a p Ìznaky, na nïû se soust edila pozornost ekonomick ch mèdiì, jsem se snaûil odhalit z kladnì trendy, kterè se projevujì spìöe po desetiletìch neû po t dnech, trendy, kterè budou urëovat, na co se podniky musì zamï it z dlouhodobèho hlediska. P estoûe zdaleka nem m tak öirok rozhled jako Braudel nebo Drucker, narazil jsem na jedno takovè tèma. Je jìm nadvl da z kaznìka. Rozvoj spot ebitelsk ch iniciativ, rostoucì d raz na kvalitu, dominantnì postavenì japonsk ch firem v odvïtvì spot ebnì elektroniky, v raznè zmenöenì trûnìho podìlu automobilovè velkè trojky, spïch spoleënosti Wal-Mart ñ to vöe a mnohè dalöì symptomy naznaëovaly z sadnì posun. Moc se za- Ëala p esouvat od v robc a prodejc zboûì a sluûeb k tïm, kdo je nakupujì. Z kladnì p ÌËiny tohoto p esunu moci ñ globalizace, enormnì zv öenì kapacity v d sledku vyööì produktivity a st le vyööì zamïnitelnost v robk a sluûeb ñ p edstavovaly dlouhodobè, letitè trendy, kterè najednou nabraly sp d. Podniky se pokusily zareagovat na rostoucì moc z kaznìk prost ednictvìm restrukturalizace v osmdes t ch letech a prost ednictvìm reengineeringu na poë tku devades t ch let minulèho stoletì. ArogantnÌ korporace, kterè d Ìve sebejistï prezentovaly dalöì pl ny na zvyöov nì zisku, se zaëìnaly t st hr zou p ed vlastnìmi z kaznìky. PrvotnÌ pokusy reagovat na novè podmìnky p inesly Ë steënè spïchy, ale koncem devades t ch let byla pozornost podnik rozptylov na rychle se rozvìjejìcìmi jevy zahrnovan mi pod hlaviëku ÑnovÈ ekonomikyì:

7 2 Přizpůsobte podnik svým zákazníkům StaÚte se PSNSDS P ed nïkolika lety p inesl jeden konzultant editeli st ednï velkèho podniku vyr bïjìcìho vïdeck za ÌzenÌ videokazetu. Pustil ji a na obrazovce se objevil obliëej prezidenta firmy, kter byla nejvïtöìm z - kaznìkem hostitelova podniku. Muû ze z znamu se p edklonil na kameru a procedil mezi zuby: ÑJ v s nen vidìm.ì PodobnÈ pocity v Ëi t mu vrcholovèho vedenì velkèho v robce telekomunikaënì techniky ned vno vyj d il jeden ÌdÌcÌ pracovnìk odbïratelskèho podniku: ÑI kdybyste n m d vali svè v robky zadarmo, nemohli bychom si dovolit s v mi obchodovat.ì To, co rozëilovalo tyto odbïratele a bezpoëet jin ch z kaznìk, nem nic spoleënèho s v robky, jejich vlastnostmi, kvalitou nebo cenou. V robky tïchto dodavatel byly modernì, dobrè a byly nabìzeny za rozumnou cenu. Nespokojenost z kaznìk vych zela v hradnï z toho, ûe obchodovat s tïmito dvïma podniky bylo nesmìrnï sloûitè, problematickè a navnè. Popisy v robk v nabìdce obou podnik byly natolik nejasnè, ûe z kaznìci museli pracnï urëovat, jakè v robky vlastnï chtïjì koupit; vinou nesmyslnï sloûit ch objednacìch postup museli str vit spoustu Ëasu up esúov nìm sv ch poûadavk ; kv li Ëast m chyb m v dod vk ch museli kontrolovat veökerè dodanè zboûì a Ëasto je reklamovat; z ËetnÌch oddïlenì obou podnik vych zely faktury, jejichû rozluötïnì

8 28 AGENDA 21 by bylo p Ìliö i na Jobovu trpïlivost, a hlavnì n plnì jejich oddïlenì Ñsluûeb z kaznìk mì bylo podle vöeho p epojovat z kaznìky od jednoho neochotnèho z stupce firmy k druhèmu. Tyto firmy rozhodnï nebyly PSNSDS: podniky, s nimiû se dob e spolupracuje. Podnik, s nìmû se dob e spolupracuje, je ten, s nìmû je z pohledu z - kaznìka co nejjednoduööì a nejp ÌjemnÏjöÌ komunikace. Znamen to, ûe objedn vky se p ijìmajì tehdy a tak, kdy a jak to nejlèpe vyhovuje z - kaznìk m, a ûe jsou ps ny spìöe jazykem odpovìdajìcìm mluvï z kaznìka neû vaöì vnit nì terminologii. Znamen to, ûe vöe p izp sobìte tak, aby si z kaznìk mohl snadno zkontrolovat stav svè objedn vky, a ûe odbour te nekoneënè sèrie marn ch telefon t s ednìky bez z jmu a bez dostateën ch vïdomostì, jejichû jedinou funkcì je odk zat volajìcìho na nïkoho obdobnï neinformovanèho. Znamen to, ûe poölete jasn a srozumiteln Ëet, ne doklad pln vlastnìch nejasn ch kûd a internìch oznaëenì ñ zkr tka dokument, kter byl uû navrûen s myölenkou na to, ûe jej bude ËÌst a pouûìvat v ö z kaznìk. Jinak eëeno, poölete Ëet, na jehoû rozluötïnì ËlovÏk nemusì b t odbornìkem p es öifrov nì text. V znam toho, proë b t PSNSDS, vyjad uje z sada, ûe Ñcena v robku je pouze Ë stì odbïratelov ch n klad ì. Platba, kterou uhradì, nep edstavuje vöechny n klady, jeû mu p i spolupr ci s v mi vznikly. Z kaznìk se musel nejprve spojit s vaöìm prodejcem, musel formulovat svou objedn vku, p evzìt, zkontrolovat a uskladnit zboûì, p evzìt a vyluötit vaöi fakturu, zaplatit ji, reklamovat vadnè zboûì a tak d le. Kaûd z tïchto ËinnostÌ stojì z kaznìka penìze, jeû nekonëì ve vaöì kapse. V nïkter ch p Ìpadech jeho provoznì n klady spojenè se spolupracì s vaöìm podnikem konkurujì Ë stk m, kterè v m z kaznìk ve skuteënosti zaplatì. Pokud m te nejasn systèm objedn vek, v ö z kaznìk musì pl tvat Ëasem a penïzi ve snaze pochopit jej. Kdyû z kaznìk m nenabìdnete nïjak snadn zp sob, jak zjistit stav plnïnì sv ch objedn vek, musì se probojov vat vyëerp vajìcìmi telefon ty a poslouchat hlasovè automaty, od nichû nezìskajì û dnou pot ebnou informaci. Pokud m te nespolehliv systèm dod vek, kde Ëasto doch zì k chyb m, v ö z kaznìk musì zbyteënï vynakl dat Ëas a penìze na hled nì zp sob, jak se s tìm vypo- dat. Kdyû jsou vaöe faktury tïûko pochopitelnè, z kaznìk musì tr vit Ëas argumentacì s vaöimi ËetnÌmi (kte Ì sami brzy zaënou ztr cet Ëas a trpïlivost). Pokud je fungov nì vaöeho podniku nastaveno tak, jak to vyhovuje

9 Přizpůsobte podnik svým zákazníkům 29 spìöe v m neû z kaznìk m, z kaznìci na to dopl cejì. V dlouhodobèm horizontu na to doplatìte i vy sami.»ìm obtìûnïjöì je spolupr ce s vaöì firmou, tìm vïtöì z tïû a n klady to znamen pro vaöe z kaznìky a samoz ejmï se tìm takè sniûuje vaöe konkurenceschopnost. Sniûov nì cen prost ednictvìm menöì obchodnì p ir ûky je jednou z cest, jak se odliöit od konkurence, ale je to cesta nepïkn. A v p ÌpadÏ nïkter ch firem, jako nap Ìklad v öe zmiúovanèho v robce telekomunikaënì techniky, nevyrovn obtìûnost spolupr ce ani to, kdyby firma d vala svè v robky zadarmo. V ekonomice ovl danè z kaznìky nenì PSNSDS jen moûnostì. Je to nezbytn podmìnka p eûitì. Je vaöe firma podnikem, s nìmû se dob e spolupracuje? Pochybuji. Je mnohem pravdïpodobnïjöì, ûe vaöi z kaznìci dopl cejì na tu v sadu, ûe s v mi mohou spolupracovat. Jejich zkuöenosti s objedn v nìm, dod vkami a pouûìv nìm vaöich v robk a sluûeb a placenìm za nï je moûn vedou k tomu, ûe si vaöi fotografii p ipìchli na terë na öipky. V p ÌpadÏ, ûe zkuöenosti vaöich z kaznìk jsou o nïco lepöì neû öpatnè, jde mnohem spìöe o situaci, kterou jedna firma nazvala Ñn hodn m aktem laskavosti v Ëi z kaznìk mì, neû o nïjak trval a pravideln proces. NetvrdÌm, ûe jste z mïrnï vybudovali podnik, s nìmû se spolupracuje obtìûnï ñ prostï se to tak vyvinulo. A vy jste s tìm nikdy nic nepodnikli, protoûe v m to nep ipadlo tak d leûitè. B t PSNSSO (schv lnï jestli vìte, co to znamen ), to je tèmï nevyhnuteln d sledek zp sobu, jak m vïtöina manaûer tradiënï p em ölì o podstatï svèho podnik nì. TradiËnÌ firma byla zamï ena dovnit. Sebe samu definovala pomocì sv ch v robk a sluûeb a jejì vizì bylo p evèst je na zisk. Jedinou loajalitu cìtila v Ëi sv m akcion m a manaûer m. Z kaznìci byli aû druho adì, v podstatï takovè nutnè zlo, kterè existuje ËistÏ proto, aby mïl kdo kupovat podnikovè produkty. kolem podniku bylo vyr bït a prod vat svè v robky a kolem z kaznìka bylo tyto v robky odebìrat a platit za nï. Podniky samoz ejmï maskovaly svou lhostejnost v Ëi z kaznìk m takov mi ÑspoleËensky p ijateln miì slogany jako Ñz kaznìk m vûdycky pravduì, ale to byly pouhè ot epanè fr ze, u nichû se ctilo spìöe jejich poruöov nì neû dodrûov nì. NenÌ t eba Ìkat, ûe takovèmu podniku nikdy nep iölo na mysl, ûe kromï jeho v robk a sluûeb by mohlo b t d leûitè jeötï nïco jinèho nebo ûe by se mïl zamï it na to, jak se st t PSNSDS. V dob ch, kdy byly modernì podniky nov m fenomènem, mohlo b t

10 30 AGENDA 21 takovè egocentrickè hledisko na mìstï. Z kaznìci byli natolik hladovì po produktech, ûe je podniky mohly v klidu ignorovat. MÏly dost pr ce s navrhov nìm, v robou, prodejem a dod vkami v robk, natoû aby se jeötï k tomu staraly o z kaznìky. Ale ty Ëasy d vno minuly. TeÔ majì hlavnì slovo z kaznìci, a vy jste po nï nutnè zlo. HlavnÌ postavy a pozadì z podnikatelskèho obrazu si vymïnily mìsta. TeÔ jsou v pop edì vaöi z kaznìci, zatìmco vy jste byli odsunuti dozadu. DneönÌ mocnì, vybìravì, informovanì a n roënì z kaznìci nejsou ochotni se p izp sobit ani vaöim v robk m, ani zp sobu, jak m jste zvyklì pracovat. Uû neplatì, ûe z kaznìci jsou tady proto, aby kupovali vaöe v robky; vy jste tady od toho, abyste eöili problèmy sv ch z kaznìk. Podnik, kter z st v zamï en spìöe s m na sebe neû na z kaznìky, nem ûe dlouhodobï p eûìt. Samoz ejmï ûe ada podnik ñ moûn i ten v ö ñ bude rozhodnï tvrdit, ûe jsou opravdu zamï enè na z kaznìka. P esto jde ve skuteënosti jen o pr zdn prohl öenì; vïtöina firem o tom jenom mluvì. P Ìliö mnoho manaûer si myslì, ûe splnili svou povinnost tìm, ûe kaûdèmu zamïstnanci podniku rozdali laminovanou kartiëku o velikosti vizitky, kter pod nabub el m titulkem Naöe hodnoty obsahuje troufalè prohl öenì: ÑZ kaznìci jsou naöì hlavnì prioritou.ì JinÌ sv m zamïstnanc m nechali vyrobit odzn Ëky s usmïvav m obliëejem a ekli jim, ûe se na z kaznìky musì neust le z ivï umìvat. DalöÌ zase vï Ì, ûe vöechny problèmy vy eöì posìlenè oddïlenì sluûeb z kaznìk m, zavedenì bezplatnè telefonnì linky a vytvo enì webovè str nky. é dn z tïchto ritu l pochopitelnï niëeho s m nedos hne. Koncept ÑzamÏ enì na z kaznìkaì nenì nïjak n lepka, kterou by se dala p ekr t produktovï orientovan firma, jako by ölo o novou barvu stïn v kancel i. Vyûaduje to plnï nov pohled na firmu, jejì posl nì a jejì Ëinnost, to vöe nahlìûeno oëima z kaznìka. Vyûaduje to, aby firma zhodnotila sama sebe z pohledu z - kaznìka a podle pot eby zmïnila svè postupy. K vylèëenì choroby je nejprve nutnè ji v bec rozpoznat. Pokud m i vaöe firma daleko k tomu b t podnikem, s nìmû se dob e spolupracuje, asi od sv ch z kaznìk Ëasto sl ch te n sledujìcì stìûnosti: MusÌme jednat s tolika r zn mi lidmi ñ je v tom zmatek. Nejste flexibilnì a kaûdèho nutìte, aby se p izp sobil vaöemu jednotnèmu zp sobu spolupr ce.

11 Přizpůsobte podnik svým zákazníkům 31 NamÌsto aktivity pouze reagujete, nejste dob e p ipraveni a jste p ekvapeni, kdyû v s z kaznìk o nïco poû d. NutÌte z kaznìky, aby se pracnï probojov vali sloûit mi systèmy vaöeho podniku, neû Ëehokoli dos hnou. Zvyöujete reûijnì n klady sv ch z kaznìk, kdyû je nutìte opakovanï s v mi jednat a kontrolovat postup pracì, kterè pro nï dïl te. A to nejd leûitïjöì: nevypad to, ûe byste vïdïli, co je pro z kaznìky d leûitè nebo ûe by v s to v bec zajìmalo. ZnÌ v m to povïdomï? NaötÏstÌ existuje odpovìdajìcìch öest konkrètnìch postup eöìcìch uveden ch öest obvykl ch stìûnostì. Ty z v s jednoznaënï udïlajì PSNSDS. 1. Ukažte svým zákazníkům jedinou tvář Manaûe i ve spoleënosti 3M majì v oblibï tuto sarkastickou pozn mku: ÑTo, ûe m n ö podnik spoustu r zn ch divizì a spoustu produkt, nenì problèm naöich z kaznìk.ì VÏtöina firem je uspo d na podle sv ch vlastnìch pot eb a z kaznìci nesou n sledky takovè dovnit orientovanè struktury. Nap Ìklad jedna firma si ned vno s hr zou uvïdomila, ûe provozuje pro svè z kaznìky dvacet t i r zn ch bezplatn ch telefonnìch linek. ÿada podnik ukazuje sv m z kaznìk m mnoho rozmanit ch a dìl- ËÌch tv Ì, a to z d vodu svèho historicky utvo enèho a neprostupnèho vnit nìho rozdïlenì. R znè skupiny uvnit firmy majì na starost r znè produkty a z kaznìk se musì dovolat na to spr vnè mìsto, pokud chce nïjak v robek objednat, zeptat se na nïco nebo sjednat urëitou souvisejìcì sluûbu. B v pravidlem, ûe û dn z tïchto skupin nevì v bec nic o jin ch produktech firmy Ëi o jin ch vztazìch danèho z kaznìka s firmou. Tato fragmentarizace mìv nïkdy z klad v d ÌvÏjöÌch akvizicìch, jindy je nevyhnuteln m d sledkem zaslepenosti, jejìû p ÌËinou je p Ìliön orientace na produkty. Aù je d vod jak koli, v sledkem je to, ûe z kaznìk m p i styku s takovou firmou vznikajì dodateënè n klady a nep Ìjemnosti. MusÌ objedn vat od r zn ch organizaënìch jednotek, p ejìmat vìcero dod vek, vy- izovat vìce faktur a dotazy Ëi problèmy smïrovat na nïkolik r zn ch

12 Michael Hammer AGENDA 21 Co musì kaûd podnik udïlat pro spïch v 21. stoletì Z anglickèho origin lu The Agenda. What Every Business Must Do to Dominate the Decade, vydanèho v roce 2001 nakladatelstvìm The Crown Publishing Group, a division of Random House, Inc., New York, p eloûila Hana äkapov V roce 2012 vydalo nakladatelstvì Management Press, s. r. o., n m. W. Churchilla 2, Praha 3, jako svou 434. publikaci Edice Knihovna svïtovèho managementu. Sv. 32 Ob lku navrhl Petr Foltera Vyd nì 2. Vytiskly Tisk rny HavlÌËk v Brod, a. s. ISBN

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

OdsavaË par ZHT 510 (610)

OdsavaË par ZHT 510 (610) OdsavaË par ZHT 510 (610) N VOD K POUéITÕ Obsah» st 1: Pokyny k mont ûi... 3-4 VöeobecnÈ pokyny... 3 BezpeËnostnÌ pokyny... 3 Mont û odsavaëe par... 3 Mont û na zeô... 3 Mont û na vrchnì kuchyúskou sk

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

Obsah. Úvodem 7. Komu je kniha určena 8 Co v knize najdete 8 Konvence použité v knize 9

Obsah. Úvodem 7. Komu je kniha určena 8 Co v knize najdete 8 Konvence použité v knize 9 Obsah Úvodem 7 Komu je kniha určena 8 Co v knize najdete 8 Konvence použité v knize 9 Procházíme Internet 11 Co pot ebujeme 11 Pohyb po Internetu 11 Jak to funguje 11 Popis prohlížeče Internet Explorer

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXI SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH» st normativnì ñ Protokol z mimo dnèho zased nì SmÌöenÈ komise, ustavenè

Více

Obsah. Úvodem 7. Procházíme Internet 11. Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9

Obsah. Úvodem 7. Procházíme Internet 11. Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9 Obsah Úvodem 7 Komu je kniha urëena 8 Co v knize najdete 8 Konvence pouûitè v knize 9 Procházíme Internet 11 Co pot ebujeme 11 Pohyb po Internetu 11 Jak to funguje 11 Popis prohlìûeëe Internet Explorer

Více

HLAVA III ODVOLACÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 5 ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO

HLAVA III ODVOLACÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 5 ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO Územní působnost a sídlo při vymáhání některých finančních pohledávek. Tato pověření se publikují ve Finančním zpravodaji. Postup a podmínky, za kterých je prováděna mezinárodní pomoc ve vztahu k jiným

Více

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Účelové komunikace jsou důležitou a rozsáhlou částí sítě pozemních komunikací v České republice. Na rozdíl od ostatních kategorií

Více

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh Hypotek rnì trh ObecnÏ lze Ìci, ûe rok 2 a prvnì polovina roku 24 se nesly ve svïtle rostoucìho z jmu o vïrovè produkty hypoteënìch bank, a to i p es nulovou st tnì rokovou dotaci k hypoteënìm vïr m na

Více

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE 6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE Úvod Pro bezproblémové vztahy ve školním prostředí je třeba znát dynamiku interakcí a pravidla komunikace. Je nutné, aby všichni měli možnost se svobodně

Více

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7019/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení marketingu a školství Polášková Ivana Materiál pro mimořádné zasedání

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES L 201/18 Úřední věstník Evropské unie 1.8.2009 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES ze dne 13. července 2009 o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího

Více

Energetické úspory jako nástroj ke zvyšování konkurenceschopnosti a technologické vyspělosti českého průmyslu

Energetické úspory jako nástroj ke zvyšování konkurenceschopnosti a technologické vyspělosti českého průmyslu Energetické úspory jako nástroj ke zvyšování konkurenceschopnosti a technologické vyspělosti českého průmyslu Vladimír Dlouhý prezident Hospodářské komory ČR konference Energetické úspory jako příležitost

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Více

Jak se ČNB stará o českou korunu

Jak se ČNB stará o českou korunu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Jak se ČNB stará o českou korunu Esej na odborné téma Jméno: Nicola Lužíková Ročník: 3. JAK SE ČNB STARÁ O

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

JOHN P. KOTTER VĚDOMÍ NALÉHAVOSTI PRVNÍ A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KROK REALIZACE ZMĚNY

JOHN P. KOTTER VĚDOMÍ NALÉHAVOSTI PRVNÍ A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KROK REALIZACE ZMĚNY JOHN P. KOTTER VĚDOMÍ NALÉHAVOSTI PRVNÍ A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KROK REALIZACE ZMĚNY MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2009 Z angličtiny přeložila Irena Grusová John P. Kotter: A Sense of Urgency Copyright 2008 John P.

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec Předmět standardu...

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol Obsah podle jednotlivých kapitol P edmluva 1 1 Mezin rodnì harmonizace ËetnictvÌ a ËetnÌho v kaznictvì 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 5 1.2.1

Více

Jak jednat. se stavebním úřadem. Michal Lalík. e s. stavebnímu zákonu z praxe

Jak jednat. se stavebním úřadem. Michal Lalík. e s. stavebnímu zákonu z praxe Jak jednat se stavebním úřadem 148 Michal Lalík ne nejčastější ejčastějš jč tějš ší otázky ot ázk y a odpovědi odpově ědi ě di ke e s stavebnímu zákonu z praxe o éh ěn zd te kt u je o ro js P a o Ukazka

Více

vod a ediënì pozn mka 1»lenïnì 2

vod a ediënì pozn mka 1»lenïnì 2 Obsah vod a ediënì pozn mka 1»lenÏnÌ 2» st I UZAVÕR NÕ KUPNÕ SMLOUVY 3 SouvisejÌcÌ legislativa 4 ZobecnÏnÌ dotaz a odpovïdì 4 KAPITOLA 1 P Ìprava na n kup zboûì nebo sluûby 5 Kdo je spot ebitel? 5 Uzav

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

Tiziana Bruno, Gregor Adamczyk

Tiziana Bruno, Gregor Adamczyk Tiziana Bruno, Gregor Adamczyk Řeč těla Jak neverbálně působit na druhé a rozumět řeči těla p oradce ro praxi Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Knihy edice Poradce pro praxi se věnují

Více

Obchodní podmínky společnosti SALON KORUNKA s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti SALON KORUNKA s.r.o. Obchodní podmínky společnosti SALON KORUNKA s.r.o. Obecné S těmito obchodními podmínkami se kupující seznámil před odesláním své objednávky a je na ně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky

Více

Rozhodněte se, co budete dál dělat

Rozhodněte se, co budete dál dělat KAPITOLA 3 Rozhodněte se, co budete dál dělat Jako zakladatel firmy se snažíte přijít na to, čím strávíte dalších pár let svého života. Váš startup chcete pomocí lean metod budovat především proto, abyste

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

Kreativní malování. s dětmi. Dana Cejpková

Kreativní malování. s dětmi. Dana Cejpková Kreativní malování s dětmi Dana Cejpková Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí. Téma: Analýza kritického bodu

Seminární práce ze Základů firemních financí. Téma: Analýza kritického bodu Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Analýza kritického bodu Zpracovali: Marek Bubelíny Martin Martin Balcárek Datum prezentace: 21. dubna 2004 V Brně dne...... P o d p i s Obsah 1. ÚVOD...3

Více

Brusel 8. června 2012 (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 10274/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2011/0195 (COD) LIMITE PECHE 179 CODEC 1405

Brusel 8. června 2012 (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 10274/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2011/0195 (COD) LIMITE PECHE 179 CODEC 1405 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 8. června 2012 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2011/0195 (COD) 10274/1/12 REV 1 LIMITE PECHE 179 CODEC 1405 REVIDOVANÁ POZNÁMKA Odesílatel: Generální ředitel pro rybolov Příjemce:

Více

Trh kapitálu a půdy. formování poptávky po kapitálu (kapitálových. formování nabídky úspor. příležitosti, investice a úspory Trh půdy

Trh kapitálu a půdy. formování poptávky po kapitálu (kapitálových. formování nabídky úspor. příležitosti, investice a úspory Trh půdy Trh kapitálu a půdy formování poptávky po kapitálu (kapitálových statcích) odvození poptávky po investicích formování nabídky úspor Kapitálový trh, investiční prostředky a příležitosti, investice a úspory

Více

Z klady marketingu 7 VБ0є1voj marketingu 7 KlБ0И0Б0З9ovБ0З6 pojmy marketingu 8 Co je to marketing? 8 MarketingovБ0є1 mix 9.

Z klady marketingu 7 VБ0є1voj marketingu 7 KlБ0И0Б0З9ovБ0З6 pojmy marketingu 8 Co je to marketing? 8 MarketingovБ0є1 mix 9. Д1Х3vii OBSAH VБ0И3nov nб0и0 PodБ0И3kov nб0и0 O autorovi Б6 8vod 1 Vztah mezi strategiб0и0 a marketingem 1 Guru a jejich vliv 2 Guru tб0и3б0л4kб0з6 v hy 3 Peter Drucker 3 Michael Porter 3 Tom Peters 4

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 V Praze dne 30. listopadu 2010 Sp. zn.: 150/10-NKU45/165/10 Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 (k sněmovnímu tisku č. 149) předkládané v souladu s ustanovením

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 27/2011-110 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana

Více

se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, Reklamační řád Výrobní společnosti SIR JOSEPH s.r.o., se sídlem Koškova 1766, Turnov, 51101, IČ 46506152, DIČ CZ46506152, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl

Více

ICT plán školy 2015/2016

ICT plán školy 2015/2016 Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky ICT plán školy 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_207_VES_07 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Zpracoval: Mgr. Jindřich Vašíček Únor 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hodonín za rok 20079 Strana 2 Obsah 1. Úvod 3 2. Personální obsazení 3 3. Činnosti

Více

VY_32_INOVACE_D 12 08

VY_32_INOVACE_D 12 08 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Zakázky standardní přehled 1. Možnosti výběru 2. Zobrazení, funkce Zakázky přehled prací 1. Možnosti výběru 2. Mistři podle skupin 3. Tisk sumářů a skupin Zakázky ostatní

Více

Reklamační řád. Uplatnění reklamace

Reklamační řád. Uplatnění reklamace Reklamační řád Obchodní společnosti t - italy s.r.o., se sídlem, Slovenská 891/5, Vinohrady, 120 00, Praha 2, IČO: 28943619, DIČ: CZ28943619, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 5. aktualizované vydání

DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 5. aktualizované vydání Edice Účetnictví a daně JUDr. Svatopluk Galočík, Ing. František Louša DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 5. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KYNOLOGICKÝ KLUB DRAHELČICE RUDNÁ, O.S. Obsah ÚVODNÍ SLOVO...3 DŮVOD EXISTENCE A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ...3 LIDÉ V OBČANSKÉM SDRUŽENÍ...4 ČINNOST V ROCE 2009...4 Výcvik základní poslušnosti

Více

DPH a ú tování p eprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání

DPH a ú tování p eprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání Edice Ú etnictví a dan JUDr. Svatopluk Galo ík, Ing. František Louša DPH a ú tování p eprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Pr honu 22, Praha 7, jako svou

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

Péče o zákazníky. JUDr. Aleš Spáčil

Péče o zákazníky. JUDr. Aleš Spáčil Péče o zákazníky JUDr. Aleš Spáčil Knihy edice Poradce pro praxi se věnují nejrůznějším tématům z oblastí vedení lidí a řízení firem, marketingu a prodeje, rozvoje pracovních, komunikačních a manažerských

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 60/2002-34 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a

Více

Marketing. Modul 5 Marketingový plán

Marketing. Modul 5 Marketingový plán Marketing Modul 5 Marketingový plán Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

Umění úspěšné komunikace

Umění úspěšné komunikace Andreas Basu, Liane Faust Umění úspěšné komunikace Jak správně naslouchat, řešit konflikty a mluvit s druhými lidmi Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Andreas Basu, Liane Faust Umění

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

U SPOÿ DAL B RUCE L ANSKY O PRÁCI. VYäEHRAD

U SPOÿ DAL B RUCE L ANSKY O PRÁCI. VYäEHRAD U SPOÿ DAL B RUCE L ANSKY O PRÁCI VYäEHRAD Copyright 1998 by Meadowbrook Creations Translation Vlasta Hesounov, 2005 ISBN 80-7021-780-4 OBSAH Obchod a ÌzenÌ................ 11 Hled nì pr ce.................

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXII SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč Část normativní OBSAH Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným

Více

OBCHODNÍ PRÁVO Vysoká škola ekonomie a managementu 2012

OBCHODNÍ PRÁVO Vysoká škola ekonomie a managementu 2012 OBCHODNÍ PRÁVO Vysoká škola ekonomie a managementu 2012 Obchodní právo JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu 2012. Vydání první. Všechna práva vyhrazena. ISBN 978-80-86730-93-6

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/2. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY občanského sdružení Otevíráme, o.s. se sídlem Dobrovského 1483/31, 17000 Praha 7 IČ: 227 35 291 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://eshop.sciencecafe.cz

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LX SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH» st normativnì ñ ñ Protokol mezi Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 Úvodní ustanovení konkretizuje, kdo je prodávající (Veronika Bryjová) a kdo kupující (Vy, fyzická osoba).

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 Úvodní ustanovení konkretizuje, kdo je prodávající (Veronika Bryjová) a kdo kupující (Vy, fyzická osoba). OBCHODNÍ PODMÍNKY Osoby samostatně výdělečně činné Veroniky Bryjové s provozovnou: Ǔvoz 432/ 80, 602 00 Brno-střed a sídlem: Hranická 35/9, 751 24 Přerov II - Předmostí, identifikačním číslem: 73212385

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na zadlužení a přijatelnost

Více

Zápis. z 23. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 29. listopadu 2011 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti, budova radnice

Zápis. z 23. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 29. listopadu 2011 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti, budova radnice Zápis z 23. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 29. listopadu 2011 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti, budova radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční

Více

Seznamka. Adéla Hrubá Zš Bří Jandusů 8.A Prosinec 2015

Seznamka. Adéla Hrubá Zš Bří Jandusů 8.A Prosinec 2015 Seznamka Zš Bří Jandusů 8.A Prosinec 2015 Obsah 1 Obsah 1. Úvod 2. Co je to vlastně seznamka 3. Rizika 4. Jak to funguje 5. Typ seznamky 6. Seznámení krok za krokem 7. 10 nejlepších seznamek 2 Úvod 2 Úvod

Více

Katalog vzdělávání 2015

Katalog vzdělávání 2015 Katalog vzdělávání 2015 Obsah Osobnostní rozvoj... 3 1. Komunikační dovednosti... 3 2. Prezentační dovednosti... 3 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 3 4. Vyjednávání v každodenní praxi... 4 5. Jak

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

O metodě storytellingu a jeho využití ve školství. Obsah: co je to storytelling využití storytellingu ve školství praktické úkoly a techniky

O metodě storytellingu a jeho využití ve školství. Obsah: co je to storytelling využití storytellingu ve školství praktické úkoly a techniky O metodě storytellingu a jeho využití ve školství Obsah: co je to storytelling využití storytellingu ve školství praktické úkoly a techniky Co je to storytelling ve zkratce řečeno vyprávění příběhů. Je

Více

5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí 5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi Bezpečnost pro stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

Více

Obr. 1 Logo Transparent Ready

Obr. 1 Logo Transparent Ready 122 A U T O M A T I Z A C E R O Č N Í K 4 8 Č Í S L O 2 Ú N O R 2 0 0 5 průvodce řídicími systémy pro inteligentní budovy SpoleËnost, kter p sobì po celèm svïtï a zamï uje se p edevöìm na rozvod elektrickè

Více

http://rebel.ig.cas.cz/aktivity/prokopcova.php

http://rebel.ig.cas.cz/aktivity/prokopcova.php Page 1 of 5 Geofyzikální ústav AV ČR Agentura Galerie H Vás srdečně zvou na šestou výstavu cyklu Setkávání Eva Prokopcovová Obrazy z teček, kresby na tapety zahájení 10.9.2003 v 16.00 hodin v přednáškovém

Více

Řešení: Dejme tomu, že pan Alois to vezme popořadě od jara do zimy. Pro výběr fotky z jara má Alois dvanáct možností. Tady není co počítat.

Řešení: Dejme tomu, že pan Alois to vezme popořadě od jara do zimy. Pro výběr fotky z jara má Alois dvanáct možností. Tady není co počítat. KOMBINATORIKA ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Příklad 1 Pan Alois dostal od vedení NP Šumava za úkol vytvořit propagační poster se čtyřmi fotografiemi Šumavského národního parku, každou z jiného ročního období (viz obrázek).

Více

Synergy. Vstupte do nového světa sprchování. Ideal Standard s.r.o. Zemská 623, 415 74 Teplice Tel.: +420 417 592 111 Fax: +420 417 560 772

Synergy. Vstupte do nového světa sprchování. Ideal Standard s.r.o. Zemská 623, 415 74 Teplice Tel.: +420 417 592 111 Fax: +420 417 560 772 Ideal Standard s.r.o. Zemská 623, 415 74 Teplice Tel.: +420 417 592 111 Fax: +420 417 560 772 www.idealstandard.cz Výrobce si vyhrazuje právo na změny sortimentu, cen a technické specifikace bez předchozího

Více

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit? Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit? Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud: Reklamační řád Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line portálu Laury Janáčkové umístěného na webovém rozhraní www.laurajanackova.cz od naší

Více

Monoblokov ho k pro topn olej M 1

Monoblokov ho k pro topn olej M 1 Monoblokov ho k pro topn olej M 1 V kon ho ku v rozmezì od 17 do 47 kw Ëel pouûitì Palivo 1. Popis VybavenÌ kotl OlejovÈ monoblokovè ho ky sèrie M 1 jsou kompaktnìmi jednostupúov mi ho ky malèho v konu,

Více

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-08-003-15

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-08-003-15 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-08-003-15 Statut Novin Prahy 12 1. Úvodní ustanovení 1. 1. Statut Novin Prahy 12 (dále jen Statut) upravuje vydávání měsíčníku Noviny Prahy 12

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce Zadavatel: Národní ústav odborného vzdělávání v Praze se sídlem: Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, IČ: 00022179 zastoupený : RNDr. Miroslavem Procházkou, CSc. prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelských

Více

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Edice Právo pro každého JUDr. Jan Přib Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 4 228. publikaci Foto na obálce allphoto.cz Odpovědný

Více

LupÈnka v ot zk ch a odpovïdìch P ÌruËka pro pacienty

LupÈnka v ot zk ch a odpovïdìch P ÌruËka pro pacienty LupÈnka v ot zk ch a odpovïdìch P ÌruËka pro pacienty MUDr. Nina Ben kov TRITON Lupénka v otázkách a odpovědích Příručka pro pacienty MUDr. Nina Benáková Odborná léčba v moderní medicíně VylouËenÌ odpovïdnosti

Více

S 127/01-2368/01 V Brně dne 30.11.2001

S 127/01-2368/01 V Brně dne 30.11.2001 S 127/01-2368/01 V Brně dne 30.11.2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 127/01, zahájeném dne 26. října 2001 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky") společnosti Petr Vodička, se sídlem Březová 14, 696 18 Lužice, identifikační číslo: 69719951, podnikatele (dále jen prodávající")

Více

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ Obsah 1 Proč provádět úsporná opatření ve stávajících stavbách... Varianty řešení... 3 Kritéria pro výběr projektů...3 Přínosy...3.1 Přínosy energetické...3. Přínosy environmentální...

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro použití internetové aplikace team assistant

Všeobecné obchodní podmínky pro použití internetové aplikace team assistant Všeobecné obchodní podmínky pro použití internetové aplikace team assistant Podmínky používání Služeb společnosti Perspia a.s. platné a účinné od 1. 3. 2011. 1. Váš vztah se společností Perspia a.s. 1.1

Více

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 - Návrh projektu k 3. 2. 2016 Obsah Obsah... 2 1. KONTEXT... 3 2. CÍLE A VÝSTUPY PROJEKTU... 4 3. POSTUP PŘÍPRAVY PARTICIPAČNÍHO

Více

Ateliér keramiky a porcelánu UMPRUM Metamorphosis

Ateliér keramiky a porcelánu UMPRUM Metamorphosis Ateliér keramiky a porcelánu UMPRUM Metamorphosis Galerie Kuzebauch 27/06 13/09 2015 Výbuch Adama Železného, Spóry Kristýny Pleskové; Situace Lindy Vondrové; Foto: UMPRUM; fotografie jsou dostupné na vyžádání

Více

které je třeba si položit před zakoupením levného CAD programu

které je třeba si položit před zakoupením levného CAD programu Otázek které je třeba si položit před zakoupením levného CAD programu 5 otázek, které je třeba si položit před zakoupením levného CAD programu 1 Má daný CAD program konzistentní příkazový slovník 2 Podporuje

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v

Více

Ochrana spotřebitele v ČR

Ochrana spotřebitele v ČR Ochrana spotřebitele v ČR Dne 4. ledna 2006 schválila vláda novou Koncepci spotřebitelské politiky na léta 2006 až 2010. Koncepce navazuje na pozitivní výsledky z předcházejících let a stanoví nové úkoly

Více

Připomínky AMSP ČR k materiálu MPO: Exportní strategie České republiky pro období 2012-2020

Připomínky AMSP ČR k materiálu MPO: Exportní strategie České republiky pro období 2012-2020 Připomínky AMSP ČR k materiálu MPO: Exportní strategie České republiky pro období 2012-2020 Celkové hodnocení materiálu Exportní strategie ČR 2012-2020: Jedná se o logicky uspořádaný dokument, který navazuje

Více

Počítání návštěvníků = klíč ke zvyšování zisku a snižování nákladů

Počítání návštěvníků = klíč ke zvyšování zisku a snižování nákladů Počítání návštěvníků = klíč ke zvyšování zisku a snižování nákladů 1. Úvod Podle odhadu více jak 80%-90% obchodních společností a obchodníků přichází zbytečně o tržby a vynakládá zbytečné náklady na provoz,

Více

KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS24-1B

KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS24-1B KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS-B Řízení a kontrola požárních a odkuřovacích klapek vybavených servopohonem ve spojení s napájecím a komunikačním přístrojem. Účinnost BKS-B přijímá přes napájecí a komunikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Výroční zpráva o hospodaření Základní školy, Děčín II,, příspěvková organizace Základní škola Děčín II, je příspěvkovou organizací, jejíž

Více

Intervence ČNB dva roky poté Mýty, fakta, odhady. Zpracoval: Ing. Otto Daněk místopředseda AE (z materiálů ČNB a denního tisku) 1

Intervence ČNB dva roky poté Mýty, fakta, odhady. Zpracoval: Ing. Otto Daněk místopředseda AE (z materiálů ČNB a denního tisku) 1 Intervence ČNB dva roky poté Mýty, fakta, odhady Zpracoval: Ing. Otto Daněk místopředseda AE (z materiálů ČNB a denního tisku) 1 1. Rozhodnutí ČNB bylo překvapivé a šokující pro trhy i podniky. Na několika

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni

KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni V souladu se zakl dacì listinou InformačnÌho a kulturnìho střediska města Třeboně, schv lenou Městskou radou v Třeboni dne 22. 4. 1992 podle ß 14/2/b z. č. 367/90

Více

120/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 8. března 2002. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů

120/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 8. března 2002. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů 120/2002 Sb. ZÁKON ze dne 8. března 2002 o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 120/2002 Sb. (část) Změna: 120/2002 Sb. (část)

Více