Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.mgmtpress.cz Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade"

Transkript

1

2 Michael Hammer THE AGENDA What Every Business Must Do to Dominate the Decade This translation published by arrangement with Crown Business, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Random House, Inc. Copyright 2001, 2003 by Michael Hammer Translation Hana äkapov, 2002, 2012 Jacket design Petr Foltera, 2002, 2012 All rights reserved ISBN

3 Obsah P edmluva ZaËnÏte podnik nì znovu br t v ûnï VÌtejte ve svïtï ekonomiky, v nìû hlavnì slovo m z kaznìk 15 P izp sobte podnik sv m z kaznìk m StaÚte se PSNSDS 27 Dejte sv m z kaznìk m, co opravdu chtïjì Poskytujte VPH 47 Dejte procesy na prvnì mìsto Vytvo te podmìnky pro vysokou v konnost 60 Vytvo te d tam, kde vl dne chaos Dejte kreativitï jasn smïr 86 PouûÌvejte spr vn mï Ìtka v konnosti Ch pejte mï enì v konnosti jako souë st ÌzenÌ, nikoli ËetnictvÌ 106 ÿiôte bez pevnè struktury Vyuûijte vöech v hod nejednoznaënosti 128 ZamÏ te se na koneënèho z kaznìka P etvo te distribuënì etïzce v distribuënì spoleëenstvì 148

4 8 AGENDA Zbo te zdi obklopujìcì v ö podnik Vyuûijte kaûdè moûnosti spolupracovat 164 Rozöi te sv j podnik Integrujte virtu lnï, nikoli vertik lnï 195 Dejte se do pr ce UveÔte body agendy do praxe 216 P ipravte se na budoucnost, kterou nedok ûete p edvìdat Institucionalizujte schopnost p izp sobovat se zmïn m 234 Rejst Ìk 255

5 P edmluva Ps t v dneönì dobï knihu zamï enou na podnikov management vyûaduje sebed vïru hraniëìcì aû se zt eötïnostì. SvÏt podnik nì se mïnì tak rychle, ûe ve chvìli, kdy kniha vyjde, jejì myölenky uû pravdïpodobnï nebudou relevantnì: velebenì inovacì a r stu bude v Ëasech sporn ch opat enì a sniûov nì n klad vypadat p inejmenöìm zvl ötnï. NavÌc se bïhem nïkolika mïsìc od dokonëenì rukopisu do vyd nì knihy m ûe uk zat, ûe principy, kterè kniha p edstavuje, pozbyly platnosti, pop ÌpadÏ ûe opïvovanè p ÌkladnÈ podniky mezitìm pozbyly lesku. Cel ada knih napsan ch v obdobì nadöenì z ÑnovÈ ekonomikyì je dnes zajìmav snad jen pro svou vzpomìnkou hodnotu. Proto ve chvìli, kdy se p ipravuje novè vyd nì Agendy 21, s velk m pocitem ulehëenì sleduji, ûe z kladnì myölenka knihy ñ n stup ekonomiky, jìû vl dnou poûadavky z kaznìk a v nìû se podniky s touto nadvl dou z kaznìka musì vypo dat ñ je dnes dokonce jeötï aktu lnïjöì neû v dobï, kdy jsem knihu psal nebo kdy se objevilo jejì prvnì vyd nì. Knihu Agenda 21 jsem zaëal ps t v roce 1999, v dobï, kdy vrcholilo nïco, co bylo tehdy povaûov no za konjunkturu, ale dnes je z ejmè, ûe ölo o pouhou bublinu. DneönÌmu Ëten i bude moûn zatïûko uvï it, ûe se v tè dobï vedly docela v ûnè debaty o tom, ûe obchodnì cyklus je p eûitkem, ûe akciov index Dow Jones dos hne hodnoty a ûe internet Ñvöechno zmïnìì. Zd lo se, ûe s kaûd m nov m dnem (nebo p inejmenöìm s kaûd m dalöìm vyd nìm ekonomick ch Ëasopis ) p ich zì nïjak dalöì revoluënì posun, kter zmïnì svït k nepozn nì. Nic z toho mï nep esvïdëilo, abych zmïnil svè n zory. MÈ p edstavy o podnik nì v raznï ovlivnily myölenky francouzskèho historika Fernanda Braudela a jeho koleg ze ökoly Annales, kte Ì byli p esvïdëeni, ûe k pochopenì historie je nutnè porozumït tzv. jev m dlouhèho trv nì (la longue du-

6 10 AGENDA 21 rèe), tedy z kladnìm spoleëensko-ekonomick m trend m, kterè se projevujì v historick ch ud lostech. Braudel se proslavil sv m tvrzenìm, ûe lidè, kte Ì jsou p esvïdëeni, ûe sami utv ejì dïjiny ñ st tnìci, gener lovè, politici ñ jsou Ñnavzdory sv m iluzìm mnohem spìöe jen figurami ve h e neû skuteën mi aktèryì. Podle jeho n zoru jsou Ñv znamnè ud losti Ëasto jen letm mi z blesky a projevy mnohem vïtöìch dïj a vysvïtlovat je lze jedinï v kontextu tïchto obs hlejöìch dïj ì. Co se mï t Ëe, Braudelovo pojetì st tnìk zahrnuje takè editele velk ch korporacì a jinè magn ty z Wall Street. Peter Drucker, nejv znamnïjöì myslitel v oboru managementu v celèm 20. stoletì, mïl podobn sklon zvaûovat dlouhodobè trendy. VzpomÌn m si, jak p ed mnoha lety odpovìdal na ot zku, kter se t kala SovÏtskÈho svazu. Svou odpovïô zaloûil na anal ze v voje produktivity ruskèho zemïdïlstvì za poslednìch sto let. Snaûil jsem se pohlìûet na podnikatelsk svït konce 20. stoletì stejnï, jako Braudel pohlìûel na St edomo Ì 16. stoletì. MÌsto zamï enì na kr tkodobè nev znamnè jevy a p Ìznaky, na nïû se soust edila pozornost ekonomick ch mèdiì, jsem se snaûil odhalit z kladnì trendy, kterè se projevujì spìöe po desetiletìch neû po t dnech, trendy, kterè budou urëovat, na co se podniky musì zamï it z dlouhodobèho hlediska. P estoûe zdaleka nem m tak öirok rozhled jako Braudel nebo Drucker, narazil jsem na jedno takovè tèma. Je jìm nadvl da z kaznìka. Rozvoj spot ebitelsk ch iniciativ, rostoucì d raz na kvalitu, dominantnì postavenì japonsk ch firem v odvïtvì spot ebnì elektroniky, v raznè zmenöenì trûnìho podìlu automobilovè velkè trojky, spïch spoleënosti Wal-Mart ñ to vöe a mnohè dalöì symptomy naznaëovaly z sadnì posun. Moc se za- Ëala p esouvat od v robc a prodejc zboûì a sluûeb k tïm, kdo je nakupujì. Z kladnì p ÌËiny tohoto p esunu moci ñ globalizace, enormnì zv öenì kapacity v d sledku vyööì produktivity a st le vyööì zamïnitelnost v robk a sluûeb ñ p edstavovaly dlouhodobè, letitè trendy, kterè najednou nabraly sp d. Podniky se pokusily zareagovat na rostoucì moc z kaznìk prost ednictvìm restrukturalizace v osmdes t ch letech a prost ednictvìm reengineeringu na poë tku devades t ch let minulèho stoletì. ArogantnÌ korporace, kterè d Ìve sebejistï prezentovaly dalöì pl ny na zvyöov nì zisku, se zaëìnaly t st hr zou p ed vlastnìmi z kaznìky. PrvotnÌ pokusy reagovat na novè podmìnky p inesly Ë steënè spïchy, ale koncem devades t ch let byla pozornost podnik rozptylov na rychle se rozvìjejìcìmi jevy zahrnovan mi pod hlaviëku ÑnovÈ ekonomikyì:

7 2 Přizpůsobte podnik svým zákazníkům StaÚte se PSNSDS P ed nïkolika lety p inesl jeden konzultant editeli st ednï velkèho podniku vyr bïjìcìho vïdeck za ÌzenÌ videokazetu. Pustil ji a na obrazovce se objevil obliëej prezidenta firmy, kter byla nejvïtöìm z - kaznìkem hostitelova podniku. Muû ze z znamu se p edklonil na kameru a procedil mezi zuby: ÑJ v s nen vidìm.ì PodobnÈ pocity v Ëi t mu vrcholovèho vedenì velkèho v robce telekomunikaënì techniky ned vno vyj d il jeden ÌdÌcÌ pracovnìk odbïratelskèho podniku: ÑI kdybyste n m d vali svè v robky zadarmo, nemohli bychom si dovolit s v mi obchodovat.ì To, co rozëilovalo tyto odbïratele a bezpoëet jin ch z kaznìk, nem nic spoleënèho s v robky, jejich vlastnostmi, kvalitou nebo cenou. V robky tïchto dodavatel byly modernì, dobrè a byly nabìzeny za rozumnou cenu. Nespokojenost z kaznìk vych zela v hradnï z toho, ûe obchodovat s tïmito dvïma podniky bylo nesmìrnï sloûitè, problematickè a navnè. Popisy v robk v nabìdce obou podnik byly natolik nejasnè, ûe z kaznìci museli pracnï urëovat, jakè v robky vlastnï chtïjì koupit; vinou nesmyslnï sloûit ch objednacìch postup museli str vit spoustu Ëasu up esúov nìm sv ch poûadavk ; kv li Ëast m chyb m v dod vk ch museli kontrolovat veökerè dodanè zboûì a Ëasto je reklamovat; z ËetnÌch oddïlenì obou podnik vych zely faktury, jejichû rozluötïnì

8 28 AGENDA 21 by bylo p Ìliö i na Jobovu trpïlivost, a hlavnì n plnì jejich oddïlenì Ñsluûeb z kaznìk mì bylo podle vöeho p epojovat z kaznìky od jednoho neochotnèho z stupce firmy k druhèmu. Tyto firmy rozhodnï nebyly PSNSDS: podniky, s nimiû se dob e spolupracuje. Podnik, s nìmû se dob e spolupracuje, je ten, s nìmû je z pohledu z - kaznìka co nejjednoduööì a nejp ÌjemnÏjöÌ komunikace. Znamen to, ûe objedn vky se p ijìmajì tehdy a tak, kdy a jak to nejlèpe vyhovuje z - kaznìk m, a ûe jsou ps ny spìöe jazykem odpovìdajìcìm mluvï z kaznìka neû vaöì vnit nì terminologii. Znamen to, ûe vöe p izp sobìte tak, aby si z kaznìk mohl snadno zkontrolovat stav svè objedn vky, a ûe odbour te nekoneënè sèrie marn ch telefon t s ednìky bez z jmu a bez dostateën ch vïdomostì, jejichû jedinou funkcì je odk zat volajìcìho na nïkoho obdobnï neinformovanèho. Znamen to, ûe poölete jasn a srozumiteln Ëet, ne doklad pln vlastnìch nejasn ch kûd a internìch oznaëenì ñ zkr tka dokument, kter byl uû navrûen s myölenkou na to, ûe jej bude ËÌst a pouûìvat v ö z kaznìk. Jinak eëeno, poölete Ëet, na jehoû rozluötïnì ËlovÏk nemusì b t odbornìkem p es öifrov nì text. V znam toho, proë b t PSNSDS, vyjad uje z sada, ûe Ñcena v robku je pouze Ë stì odbïratelov ch n klad ì. Platba, kterou uhradì, nep edstavuje vöechny n klady, jeû mu p i spolupr ci s v mi vznikly. Z kaznìk se musel nejprve spojit s vaöìm prodejcem, musel formulovat svou objedn vku, p evzìt, zkontrolovat a uskladnit zboûì, p evzìt a vyluötit vaöi fakturu, zaplatit ji, reklamovat vadnè zboûì a tak d le. Kaûd z tïchto ËinnostÌ stojì z kaznìka penìze, jeû nekonëì ve vaöì kapse. V nïkter ch p Ìpadech jeho provoznì n klady spojenè se spolupracì s vaöìm podnikem konkurujì Ë stk m, kterè v m z kaznìk ve skuteënosti zaplatì. Pokud m te nejasn systèm objedn vek, v ö z kaznìk musì pl tvat Ëasem a penïzi ve snaze pochopit jej. Kdyû z kaznìk m nenabìdnete nïjak snadn zp sob, jak zjistit stav plnïnì sv ch objedn vek, musì se probojov vat vyëerp vajìcìmi telefon ty a poslouchat hlasovè automaty, od nichû nezìskajì û dnou pot ebnou informaci. Pokud m te nespolehliv systèm dod vek, kde Ëasto doch zì k chyb m, v ö z kaznìk musì zbyteënï vynakl dat Ëas a penìze na hled nì zp sob, jak se s tìm vypo- dat. Kdyû jsou vaöe faktury tïûko pochopitelnè, z kaznìk musì tr vit Ëas argumentacì s vaöimi ËetnÌmi (kte Ì sami brzy zaënou ztr cet Ëas a trpïlivost). Pokud je fungov nì vaöeho podniku nastaveno tak, jak to vyhovuje

9 Přizpůsobte podnik svým zákazníkům 29 spìöe v m neû z kaznìk m, z kaznìci na to dopl cejì. V dlouhodobèm horizontu na to doplatìte i vy sami.»ìm obtìûnïjöì je spolupr ce s vaöì firmou, tìm vïtöì z tïû a n klady to znamen pro vaöe z kaznìky a samoz ejmï se tìm takè sniûuje vaöe konkurenceschopnost. Sniûov nì cen prost ednictvìm menöì obchodnì p ir ûky je jednou z cest, jak se odliöit od konkurence, ale je to cesta nepïkn. A v p ÌpadÏ nïkter ch firem, jako nap Ìklad v öe zmiúovanèho v robce telekomunikaënì techniky, nevyrovn obtìûnost spolupr ce ani to, kdyby firma d vala svè v robky zadarmo. V ekonomice ovl danè z kaznìky nenì PSNSDS jen moûnostì. Je to nezbytn podmìnka p eûitì. Je vaöe firma podnikem, s nìmû se dob e spolupracuje? Pochybuji. Je mnohem pravdïpodobnïjöì, ûe vaöi z kaznìci dopl cejì na tu v sadu, ûe s v mi mohou spolupracovat. Jejich zkuöenosti s objedn v nìm, dod vkami a pouûìv nìm vaöich v robk a sluûeb a placenìm za nï je moûn vedou k tomu, ûe si vaöi fotografii p ipìchli na terë na öipky. V p ÌpadÏ, ûe zkuöenosti vaöich z kaznìk jsou o nïco lepöì neû öpatnè, jde mnohem spìöe o situaci, kterou jedna firma nazvala Ñn hodn m aktem laskavosti v Ëi z kaznìk mì, neû o nïjak trval a pravideln proces. NetvrdÌm, ûe jste z mïrnï vybudovali podnik, s nìmû se spolupracuje obtìûnï ñ prostï se to tak vyvinulo. A vy jste s tìm nikdy nic nepodnikli, protoûe v m to nep ipadlo tak d leûitè. B t PSNSSO (schv lnï jestli vìte, co to znamen ), to je tèmï nevyhnuteln d sledek zp sobu, jak m vïtöina manaûer tradiënï p em ölì o podstatï svèho podnik nì. TradiËnÌ firma byla zamï ena dovnit. Sebe samu definovala pomocì sv ch v robk a sluûeb a jejì vizì bylo p evèst je na zisk. Jedinou loajalitu cìtila v Ëi sv m akcion m a manaûer m. Z kaznìci byli aû druho adì, v podstatï takovè nutnè zlo, kterè existuje ËistÏ proto, aby mïl kdo kupovat podnikovè produkty. kolem podniku bylo vyr bït a prod vat svè v robky a kolem z kaznìka bylo tyto v robky odebìrat a platit za nï. Podniky samoz ejmï maskovaly svou lhostejnost v Ëi z kaznìk m takov mi ÑspoleËensky p ijateln miì slogany jako Ñz kaznìk m vûdycky pravduì, ale to byly pouhè ot epanè fr ze, u nichû se ctilo spìöe jejich poruöov nì neû dodrûov nì. NenÌ t eba Ìkat, ûe takovèmu podniku nikdy nep iölo na mysl, ûe kromï jeho v robk a sluûeb by mohlo b t d leûitè jeötï nïco jinèho nebo ûe by se mïl zamï it na to, jak se st t PSNSDS. V dob ch, kdy byly modernì podniky nov m fenomènem, mohlo b t

10 30 AGENDA 21 takovè egocentrickè hledisko na mìstï. Z kaznìci byli natolik hladovì po produktech, ûe je podniky mohly v klidu ignorovat. MÏly dost pr ce s navrhov nìm, v robou, prodejem a dod vkami v robk, natoû aby se jeötï k tomu staraly o z kaznìky. Ale ty Ëasy d vno minuly. TeÔ majì hlavnì slovo z kaznìci, a vy jste po nï nutnè zlo. HlavnÌ postavy a pozadì z podnikatelskèho obrazu si vymïnily mìsta. TeÔ jsou v pop edì vaöi z kaznìci, zatìmco vy jste byli odsunuti dozadu. DneönÌ mocnì, vybìravì, informovanì a n roënì z kaznìci nejsou ochotni se p izp sobit ani vaöim v robk m, ani zp sobu, jak m jste zvyklì pracovat. Uû neplatì, ûe z kaznìci jsou tady proto, aby kupovali vaöe v robky; vy jste tady od toho, abyste eöili problèmy sv ch z kaznìk. Podnik, kter z st v zamï en spìöe s m na sebe neû na z kaznìky, nem ûe dlouhodobï p eûìt. Samoz ejmï ûe ada podnik ñ moûn i ten v ö ñ bude rozhodnï tvrdit, ûe jsou opravdu zamï enè na z kaznìka. P esto jde ve skuteënosti jen o pr zdn prohl öenì; vïtöina firem o tom jenom mluvì. P Ìliö mnoho manaûer si myslì, ûe splnili svou povinnost tìm, ûe kaûdèmu zamïstnanci podniku rozdali laminovanou kartiëku o velikosti vizitky, kter pod nabub el m titulkem Naöe hodnoty obsahuje troufalè prohl öenì: ÑZ kaznìci jsou naöì hlavnì prioritou.ì JinÌ sv m zamïstnanc m nechali vyrobit odzn Ëky s usmïvav m obliëejem a ekli jim, ûe se na z kaznìky musì neust le z ivï umìvat. DalöÌ zase vï Ì, ûe vöechny problèmy vy eöì posìlenè oddïlenì sluûeb z kaznìk m, zavedenì bezplatnè telefonnì linky a vytvo enì webovè str nky. é dn z tïchto ritu l pochopitelnï niëeho s m nedos hne. Koncept ÑzamÏ enì na z kaznìkaì nenì nïjak n lepka, kterou by se dala p ekr t produktovï orientovan firma, jako by ölo o novou barvu stïn v kancel i. Vyûaduje to plnï nov pohled na firmu, jejì posl nì a jejì Ëinnost, to vöe nahlìûeno oëima z kaznìka. Vyûaduje to, aby firma zhodnotila sama sebe z pohledu z - kaznìka a podle pot eby zmïnila svè postupy. K vylèëenì choroby je nejprve nutnè ji v bec rozpoznat. Pokud m i vaöe firma daleko k tomu b t podnikem, s nìmû se dob e spolupracuje, asi od sv ch z kaznìk Ëasto sl ch te n sledujìcì stìûnosti: MusÌme jednat s tolika r zn mi lidmi ñ je v tom zmatek. Nejste flexibilnì a kaûdèho nutìte, aby se p izp sobil vaöemu jednotnèmu zp sobu spolupr ce.

11 Přizpůsobte podnik svým zákazníkům 31 NamÌsto aktivity pouze reagujete, nejste dob e p ipraveni a jste p ekvapeni, kdyû v s z kaznìk o nïco poû d. NutÌte z kaznìky, aby se pracnï probojov vali sloûit mi systèmy vaöeho podniku, neû Ëehokoli dos hnou. Zvyöujete reûijnì n klady sv ch z kaznìk, kdyû je nutìte opakovanï s v mi jednat a kontrolovat postup pracì, kterè pro nï dïl te. A to nejd leûitïjöì: nevypad to, ûe byste vïdïli, co je pro z kaznìky d leûitè nebo ûe by v s to v bec zajìmalo. ZnÌ v m to povïdomï? NaötÏstÌ existuje odpovìdajìcìch öest konkrètnìch postup eöìcìch uveden ch öest obvykl ch stìûnostì. Ty z v s jednoznaënï udïlajì PSNSDS. 1. Ukažte svým zákazníkům jedinou tvář Manaûe i ve spoleënosti 3M majì v oblibï tuto sarkastickou pozn mku: ÑTo, ûe m n ö podnik spoustu r zn ch divizì a spoustu produkt, nenì problèm naöich z kaznìk.ì VÏtöina firem je uspo d na podle sv ch vlastnìch pot eb a z kaznìci nesou n sledky takovè dovnit orientovanè struktury. Nap Ìklad jedna firma si ned vno s hr zou uvïdomila, ûe provozuje pro svè z kaznìky dvacet t i r zn ch bezplatn ch telefonnìch linek. ÿada podnik ukazuje sv m z kaznìk m mnoho rozmanit ch a dìl- ËÌch tv Ì, a to z d vodu svèho historicky utvo enèho a neprostupnèho vnit nìho rozdïlenì. R znè skupiny uvnit firmy majì na starost r znè produkty a z kaznìk se musì dovolat na to spr vnè mìsto, pokud chce nïjak v robek objednat, zeptat se na nïco nebo sjednat urëitou souvisejìcì sluûbu. B v pravidlem, ûe û dn z tïchto skupin nevì v bec nic o jin ch produktech firmy Ëi o jin ch vztazìch danèho z kaznìka s firmou. Tato fragmentarizace mìv nïkdy z klad v d ÌvÏjöÌch akvizicìch, jindy je nevyhnuteln m d sledkem zaslepenosti, jejìû p ÌËinou je p Ìliön orientace na produkty. Aù je d vod jak koli, v sledkem je to, ûe z kaznìk m p i styku s takovou firmou vznikajì dodateënè n klady a nep Ìjemnosti. MusÌ objedn vat od r zn ch organizaënìch jednotek, p ejìmat vìcero dod vek, vy- izovat vìce faktur a dotazy Ëi problèmy smïrovat na nïkolik r zn ch

12 Michael Hammer AGENDA 21 Co musì kaûd podnik udïlat pro spïch v 21. stoletì Z anglickèho origin lu The Agenda. What Every Business Must Do to Dominate the Decade, vydanèho v roce 2001 nakladatelstvìm The Crown Publishing Group, a division of Random House, Inc., New York, p eloûila Hana äkapov V roce 2012 vydalo nakladatelstvì Management Press, s. r. o., n m. W. Churchilla 2, Praha 3, jako svou 434. publikaci Edice Knihovna svïtovèho managementu. Sv. 32 Ob lku navrhl Petr Foltera Vyd nì 2. Vytiskly Tisk rny HavlÌËk v Brod, a. s. ISBN

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

Jak udělat šikovnou penzijní reformu?

Jak udělat šikovnou penzijní reformu? Rád bych jménem našich členů - výrobních družstev poděkoval všem, kteří s námi v letošním roce úspěšně spolupracovali, za jejich přízeň, a popřál jim hodně příjemných zpráv a dobré podmínky pro podnikání

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

ZLATO JAKO INVESTICE

ZLATO JAKO INVESTICE ZLATO JAKO INVESTICE Jiû v roce 1966 napsal Alan Greenspan ve své stati Zlato a finanëní svoboda : «...bez zlatého standardu neexistuje moûnost, jak ochránit úspory p ed zcizením inflací. Bez nïj neexistuje

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky LIBOR DUäEK LIBER LNÕ INSTITUT»ERVEN 1998 KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými,

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zvítězili jste v prestižní anketě pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku 2006. Vaše prvenství je obrovským úspěchem i proto, že jste zlomili éru vítězství pojišťovacích

Více

Češi mají auta v genech

Češi mají auta v genech www.prosperita.info ročník 8 (5 / 2006) www. premium.prosperita.info Češi mají auta v genech MyslÌm, ûe doba, kdy budeme vìce a vìce hledat pravdu, aù v ekonomickèm snaûenì podnik nebo v sobï sam ch veëer,

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 4 / ČÍSLO 2 / KVĚTEN 2005 MBA graduanti Grˆbeho vila Gener lnì editelka odpovìd na ot zky»eskèho rozhlasu Florida ñ koneën stanice 2 roënìk

Více

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (7 / 2006) www. premium.prosperita.info Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Martin Dlouhý, generální ředitel společnosti Makro,

Více

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet,

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (11 / 2006) mi vadì sl vko "zbyteënï". Zkuste udïlat anketu mezi exportèry a zeptejte se jich, jestli chtïjì vydïl vat. Jinak, jestli chtïjì hodnï vydïl

Více

Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu,

Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu, příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (12 / 2007) www. premium.prosperita.info Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu, řekl

Více

POJISTN OBZOR 10 2004

POJISTN OBZOR 10 2004 POJISTN OBZOR 10 2004 RO»NÕK LXXXI Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, Otokar Cudlman, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop

Více

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi,

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, Příloha Z rozmanitých oborů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (9 / 2006) www. premium.prosperita.info Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, kteří jsou schopni "s tím

Více

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou Vydal St tnì zdravotnì stav, PracoviötÏ manaûera N rodnìho programu /AIDS, ve spolupr ci s»eskou spoleënostì AIDS pomoc a firmou GlaxoSmithKline V ûenì p

Více

Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze,

Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze, Příloha: Zalistujte si s námi IdentifikaËnÌ systèmy Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (10 / 2006) www. premium.prosperita.info Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze, řekl bez

Více

POJISTNÝ OBZOR 12/2001

POJISTNÝ OBZOR 12/2001 POJISTN OBZOR 12 2001 RO»NÕK LXXVIII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Ing. Martin

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï Pr vodce pro zdravotnìky a profesion lnì peëovatele Ambulance pro poruchy pamïti stav lèka skè etiky 3. LF UK Praha Praha, listopad 2002 Tato publikace byla

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

Kvalita bydlení je velký trh

Kvalita bydlení je velký trh Podnikání a význam auditu (str. 28-40) O největší slévárně přesného lití pracující metodou vytavitelného modelu v České republice si přečtěte zajímavé informace na str. 3. V ČR je v současné době 11 sléváren

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

SCHR DINGEROVA VIZE vod

SCHR DINGEROVA VIZE vod SCHR DINGEROVA VIZE vod Kdyû mluvil o svèm mentorovi Johannu M llerovi, Helmholtz poznamenal, ûe...setk nì s osobnostì prvnìho du ovlivnì ËlovÏku mï Ìtko intelektu lnìho ch p nì na cel ûivot. 1 Je moûnè

Více

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE

VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE VIII. HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27 HODNOCENÕ ZDRAVOTNÕHO STAVU, PÿÕSTUPY KLINICK EPIDEMIOLOGIE 27.1 VOD ñ VZTAH KLINICK EPIDEMIOLOGIE K ÑMEDICÕNÃ ZALOéEN NA DŸKAZUì V

Více

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7 6»erven 2005 Pro obëany Juli nova, Z brdovic a éidenic vyd v Statut rnì mïsto Brno ñ M» Brno-éidenice Gajdoöova 7, 615 00 Brno, tel. st edna 548 426 111, fax 548 426 129 S L O V O S T A R O S T Y V ûenì

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 3 Grada Publishing (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6067-4 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) 4 Fotografujeme digit lnï

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

Chceme být vidět a slyšet, máme své kvality a ty hodláme prodat

Chceme být vidět a slyšet, máme své kvality a ty hodláme prodat Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (5 / 2007) www. premium.prosperita.info Chceme být vidět a slyšet, máme své kvality a ty hodláme prodat O společnosti, za jejíž výsledky zodpovídá, hovoří

Více

Sorento. do hor i do divadla. Sponzorujeme AUSTRALIAN OPEN. Carens jen těžko najde srovnání. Rio je pro rodinu ideální

Sorento. do hor i do divadla. Sponzorujeme AUSTRALIAN OPEN. Carens jen těžko najde srovnání. Rio je pro rodinu ideální VISION1 KIA MAGAZÍN SPOLEČNOSTI KIA MOTORS CZECH 2002 Sorento do hor i do divadla Sponzorujeme AUSTRALIAN OPEN Carens jen těžko najde srovnání Rio je pro rodinu ideální Obsah Editorial 4-5 KIA Sorento

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

s r ä r c INDEXICKÉ VÝRAZY (I) Rostislav NIEDERLE

s r ä r c INDEXICKÉ VÝRAZY (I) Rostislav NIEDERLE s r ä r c INDEXICKÉ VÝRAZY (I) Rostislav NIEDERLE INDEXICAL EXPRESSIONS (I) The goal of this article is a general inspection of indexicals as a specific phenomenon of natural language on the one side,

Více

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 OBSAH Str nka UpozornÏnÌ... 2 VybalenÌ a kontrola... 3 P ed prvnìm pouûitìm... 3 Popis spot ebiëe... 3 Obsluha sklokeramickè varnè desky... 3 Spr vnè varnè n dobì... 4

Více

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 ISSN 0862-6162 OBSAH Semin pr vnìk»ap ñ letos jiû patn ct roënìk... 4 Workshop of the lawyers of Czech insurance Association ñ 15th Anniversary Ing.

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Úspěch má v sobě zakódován. ročník 8 (6 / 2006) KLIMATIZOVANÉ SKŘÍNĚ NA VÍNO A DOUTNÍKY. Kde můžete naše výrobky použít?

Úspěch má v sobě zakódován. ročník 8 (6 / 2006) KLIMATIZOVANÉ SKŘÍNĚ NA VÍNO A DOUTNÍKY. Kde můžete naše výrobky použít? ročník 8 (6 / 2006) www. premium.prosperita.info Za pár let ještě více vyrosteme a já se do Monte Carla zkusím zase vrátit, rozhodl se Radim Jančura, majitel a ředitel společnosti Student Agency, Podnikatel

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz NEURÓZY, PSYCHOSOMATICKÁ ONEMOCNĚNÍ A PSYCHOTERAPIE Jan Poněšický Jan PonÏöick NeurÛzy, psychosomatick onemocnïnì a psychoterapie Tato kniha,

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002» stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË POBSAH vod............................................................ 1602 I. Registrace AbecednÌ seznam zaregistrovan ch

Více

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu Vážení zákazníci, ipravili jsme si pro Vás na konec roku výhodnou nabídku na dodání E- ešení, internetových aplikací nad systémem Soft-4-Sale. Jedná

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

Č ě é ú Ž Č Č ř ěř ú ě ž é ý é ý ě ý ý ú ě é ěř ý ý ú ě ěř ý ž ů Č é ž ěř ř ěř ž ž é ý ě é ř úě é ě ž š ý ý ú ě ř ě ž é ěř ř ěř ý ř ý ž é ů ř ý ý ř é ý ě é é ý é š ý ý ýš ú ě Ý Ž Č ý ř é ě ý ž Č Ž ř ř

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1 B ezen 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 1 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems MilÌ p telè, v vodu prvnìho letoönìho vyd nì Adobe novin bychom v m r di

Více

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 Vestavn elektrick varn deska N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 D leûitè bezpeënostnì pokyny Tyto bezpeënostnì pokyny byly vytvo eny v z jmu vaöì bezpeënosti. Je bezpodmìneënï NUTN, abyste se p ed vlastnì

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 2 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

Jaký bude svět podle Deloitte

Jaký bude svět podle Deloitte Příloha Stavebnictví a Podnikání Auto i studie vych zejì z vlastnìho v zkumu vyuûìv nì ICT v minulosti, dnes a v budoucnu, z rozhovor s vìce neû 5000 partnery, vysok mi manaûery podnik a editeli institucì

Více

WinCC/Event Notifier. WinCC V7.0 SP3 Option WinCC/Event Notifier. Informa ní stupn. Výrobní editel. Vedoucí závodu.

WinCC/Event Notifier. WinCC V7.0 SP3 Option WinCC/Event Notifier. Informa ní stupn. Výrobní editel. Vedoucí závodu. WinCC V7.0 SP3 Option WinCC/Event Notifier Informa ní stupn Výrobní editel Vedoucí závodu Obsluha na míst Siemens AG 2012. All Rights Reserved. Základní princip WinCC (SCADA) Internet Kvitace Pokud není

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

SÚRAO 2000. vodnì slovo editele

SÚRAO 2000. vodnì slovo editele vodnì slovo editele Od poë tku roku 2000 plnila S RAO jiû veökerè povinnosti, kterè jì ukl d atomov z kon. K tèto skuteënosti doölo p evedenìm vöech provozovan ch loûiöù radioaktivnìch odpad v»eskè republice,

Více

RECENZIE. Ján äefránek: Inteligencia ako v poëet. IRIS, Bratislava 2000, 427 s.

RECENZIE. Ján äefránek: Inteligencia ako v poëet. IRIS, Bratislava 2000, 427 s. RECENZIE Ján äefránek: Inteligencia ako v poëet IRIS, Bratislava 2000, 427 s. UmÏlá inteligence (AI) j e velice öiroká problematika. Je to oblast, ve které se setkáváme s nejrozmanitïjöìmi p Ìstupy k lidsk

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

INTERPRETACE: TYPY A KRITÉRIA 1

INTERPRETACE: TYPY A KRITÉRIA 1 P R E K L A D Y INTERPRETACE: TYPY A KRITÉRIA 1 Gôran HERMÉREN AËkoli je termìn interpretace" hojné pouûìván, jen z Ìdka jeho uûivatel uvede, co p esnï jìm má na mysli. Tak je mnohdy koöatá homonymie tohoto

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 UPOZORNÃNÕ NejkratöÌ vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 ELECTRONIC SENSOR A B C D E F G H AUTOREVERSE TDE 4224 SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 VybalenÌ: viz strana 7 125994472 N VOD K POUéITÕ V ûen z kaznìku, ProsÌme V s, abyste si pozornï p eëetli tento

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (7 / 2007) www. premium.prosperita.info Reakce TNT Post na odsunutí termínu liberalizace poštovních služeb OdsunutÌm termìnu liberalizace poötovnìho

Více

VOD. Na z kladï p ijetì nov ch evropsk ch norem, nov ch poznatk, p ipomìnek recenzent a odbornè ve ejnosti byly nïkterè kapitoly aktualizov ny

VOD. Na z kladï p ijetì nov ch evropsk ch norem, nov ch poznatk, p ipomìnek recenzent a odbornè ve ejnosti byly nïkterè kapitoly aktualizov ny VOD PodÏkov nì: Firma GENERI s.r.o. touto cestou dïkuje pracovnìk m FTZ SZ 210 Ostrava - Radvanice: Ing. Janu Pohludkovi (manaûer jakosti) a Ing. JaromÌru Moravcovi (jiskrov bezpeënost) za provedenì odbornè

Více

ž ž Č ó Ú ý é ý Ú č č ý ě Ú ť š č ý č Č Č š é ý š é ž é é ď Ě š ú Š č úč ů úč ů ž úč ů ó č ě ž š š š š č č Č é šť é é é é é é š Ú č č ý ň ě č ý ě ě ůč ě č č č Ů ž č ý ě ů ě ě ý ú Ť ě ý ě ů ě ě ý ů Ť š

Více

P jëuj, rozmnoûuj, rozöi uj! ÿõjen 1998

P jëuj, rozmnoûuj, rozöi uj! ÿõjen 1998 Z PAS P jëuj, rozmnoûuj, rozöi uj! OBSAH Uk iûov n svïtu 1 ExistujÌ z zraky? 4 Transcendent lnì meditace 9 Dve e do kr lovstvì 12 PouËenÌ 13 Duhov festival 16 Larry Flynt 17 Zatloukat 18 Volba ûivotnìho

Více

č ú ř č ř č č ř ú Í ř č č ří č č č č č ž ř č Íř ř ř Š ř ř č ř č č ž č č Í ř ž ž Í ú ř ř ú ž ř č č ž ž č ž Š ž č č Č ř ř ú č č č č č Í č ž Ů č ř č úč ž ř č č č Í Í č ř ří č ř Í č ó ŘÍ č ž č ž č č ž ř ž

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více