ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Hradecká Česká Lípa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Hradecká Česká Lípa"

Transkript

1 NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Hradecká Česká Lípa Zpracováno: květen 2015 Vypracoval: Ing. Jaromír Matějíček, ČKAIT

2 1. VŠEOBECNĚ 1.1. Předmět odborného posudku: Plochá dvouplášťová střecha bytového panelového domu 1.2. Adresa posuzovaného objektu: Hradecká Česka Lípa 1.3. Úkol odborného posudku: Odborné posouzeni stavu ploché střechy a koncepční návrh opravy 1.4. Objednatel odborného posudku: OSBD Česká Lípa Barvířská Česka Lípa kontaktní osoba: p. Marek Hammerle tel.: Zpracovatel odborného posudku: NORDARCH-Ing. Jaromír Matějíček Růžová 220, Děčín IČ: , DIČ: CZ Ateliér: Oldřichovská 14, Děčín Tel.: Vypracoval: Ing. Jaromír Matějíček 1.8. Zpracováno: květen

3 2. PODKLADY 1. Průzkum objektu provedeny dne Fotodokumentace pořízena při průzkumu 3. Sonda do skladby střechy provedené při průzkumu 4. ČSN Navrhovaní střech Základní ustanoveni 5. ČSN P Hydroizolace staveb Povlakové hydroizolace Základní ustanoveni 6. ČSN Tepelná ochrana budov 7. ČSN Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky 8. ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce 9. ČSN Klempířské práce stavební U předpisů a norem platí poslední zněni včetně novelizaci a změn vydaných k datu zpracováni posudku. 3

4 3. ÚKOL Úkolem odborného posudku je posouzeni stavebně a tepelně technického stavu ploché provětrávané střechy panelového bytového domu v ulici Hradecká č.p a 2659 (obr.1) a popsání koncepčního návrhu opravy střechy s cílem zlepšení jeho tepelně technických parametrů. 4. PRŮZKUM STŘECHY OBJEKTU obr. 1 Průzkum střechy objektu proběhl dne Během průzkumu byla provedena sonda do střešního pláště objektu za účelem ověření skladby střešního pláště a způsobu jejího provedeni. Dále proběhla vizuální prohlídka střešního pláště z exteriéru objektu a byla pořízena fotodokumentace. Skladba střešního pláště dle sondy: 4 mm asfaltová lepenka s břidličným posypem stav dobrý 16 mm souvrství asfaltových lepenek 22 mm dřevěný záklop mm vzduchová mezera 140 mm tepelná izolace 120 mm nosná betonová deska strop odhad 531 mm celková tloušťka střešního pláště (vrstvy pohybující se od minimální tloušťky k maximální tloušťce do výpočtů a celkové výšky vstupují se středními hodnotami) 5. PROBLEMATIKA Objednatel požaduje zhodnotit a posoudit stavební a tepelně technický stav ploché střechy a způsob provedeni střechy. Zvážit možnosti jejího dodatečného zatepleni a navrhnout způsob opravy v jedné variantě. 4

5 6. NÁLEZ 6.1. Stručný popis objektu Předmětem posudku je panelový bytový dům, který byl dokončen v 80. letech minulého století jako jeden z objektů systémové panelové výstavby. Objekt má dvanáct nadzemních podlaží. Objekt je dvousekční. Půdorysné rozměry sekce bytového domu jsou cca 30 m x 14 m. celkové rozměry bytového domu jsou cca 60 m x 14 m. Nosnou konstrukci objektu tvoří soustava příčných nosných stěn o tloušťce cca 150 mm, štíty i průčelí tvoří sendvičové železobetonové nosné stěny s vloženou tepelnou izolací POLYTYSREN tl. 60 mm a stropní železobetonové panely tl. 120 mm. Objekt se nachází na sídlišti v severovýchodní části České Lípy. Podélná osa objektu je orientovaná vzhledem ke světovým stranám přibližně severozápad - jihovýchod. Hlavní vstupy do objektů jsou situovány na jihozápadní straně v úrovni 1.NP. Na vstup navazuje chodba a komunikační prostor schodiště včetně výtahu. Vedlejší, zadní vstupy do objektů, jsou orientovány na severovýchod a opět navazují na vnitřní komunikační prostory. Okolní zástavba je tvořena převážně bytovými domy podobného typu a různé výšky Stručný popis střechy Střecha objektu je koncipována jako plochá dvouplášťová provětrávaná střecha s vloženou vrstvou tepelné izolace ze skleněných vláken na spodním plášti (stropním betonovém panelu) a hydroizolační vrstvou tvořenou souvrstvím asfaltových pasů uložených na horním plášti (dřevěném pobitím). Nosnou vrstvu horního pláště střechy tvoří prkenný dřevěný záklop tl. 22 mm obr. 2, který je ve spádu cca 2 % směrem k mezistřešnímu žlabu. obr.2 sonda, obnažení horního nosného pláště dvouplášťové střechy, prkenného bednění, odstranění vrstev asfaltových lepenek, zjištění suchého stavu prkenného záklopu = funkční provětrávání střešního pláště 5

6 obr.3 spádování střechy k střešnímu žlabu Mezistřešní žlab následně spádován ke dvojici střešních vtoků zaústěných do svislé dešťové kanalizace procházející svisle objektem. Střešní vtoky byly v rámci údržby střechy upraveny, původní střešní vtoky byly vyměněny za nové plastové vtoky se ochranou mřížkou. (obr. 4,5) obr. 4 plastový střešní vtok DN 100, asfaltová hydroizolační vrstva ukončena na plastovém límci střešního vtoku, viditelné známky usazení nečistot kolem střešního vtoku obr.5 plastový střešní vtok DN 100, chybějící mřížka, asfaltová hydroizolační vrstva ukončena na plastovém límci střešního vtoku 6

7 Nad rovinu střechy vystupují strojovny výtahů. Jedná se o panelovou nadstavbu. Svislé stěny nejsou tepelně izolovány. Střecha strojovny výtahů je koncipována jako rovná střecha jednoplášťová, bez zateplení, nevětraná s hydroizolací tvořenou souvrstvím asfaltových pasů. Střecha je lemována okapnici a je odvodněna přes okapní hranu na plochu hlavní střechy. Vstup do strojovny ze střechy bytového domu ocelovými dveřmi v obvodové stěně strojovny viz obr. 6. K obvodové stěně strojovny je kotvený anténní stožár viz. obr. 7. obr.6 vstup do strojovny výtahu, vytažení stávající hydroizolační vrstvy střechy bytového domu na svislou stěnu strojovny ukončeno přítlačnou lištou obr.8 umístění anténního stožáru na obvodové stěně strojovny výtahu bytového domu 7

8 Komory VZT (tlumici a ventilátorové) s umístěním odvětrávacích komínků splaškové kanalizace. Jednotky jsou umístěny na betonových patkách nástavcích instalačních jader. Stávající hydroizolace střechy je vytažena na svislé stěny přes náběhové klíny. Zastřešení betonových patek je realizováno pomocí klempířské konstrukce, na lem přivařena asfaltová lepenka bránící zatečení viz obr. 9,10. obr. 9 vzduchotechnická nadstřešní jednotka, její umístění na izolovaných betonových patkách, jednotka se skládá z ventilační části a tlumící části, vzájemně propojené obr.10 provedení ukončení hydroizolace ploché střechy u ventilačních jednotek, její vytažení na svislou část, provedení klempířské konstrukce vodorovné části a úprava lemu okapové hrany pomocí asfaltové lepenky Na střešní rovinu bytového domu je zajištěn přístup pomocí střešního výlezu umístěného ve schodišťovém prostoru bytového domu. Střešní výlez je uzavřen plechovými výklopnými dveřmi s otevíráním směrem na střešní rovinu. Plechové dveře jsou částečně zateplené. Prostup stěšním panelem a střešní konstrukcí je řešen zděným obdélníkovým límcem ukončeným klempířskou a zámečnickou konstrukcí. Hydroizolační vrstva je ukončena na svislé stěně střešního výlezu pod klempířskou konstrukcí, asfaltové lepenky položeny přes náběhové klíny viz. obr 11. 8

9 obr. 11 střešní výlez bytového domu, výklopné zateplené dveře, ukončení hydroizolační vrstvy na svislé části nadezdívky pod klempířskou konstrukcí U strojovny výtahu, v místě středového žlabu, střešní rovinou dále prochází ocelová chránička viz obr. 12, kterou jsou nad střešní rovinu vytaženy slaboproudé kabely dále pokračující k anténám. Antény pro bytový dům jsou umístěny na anténním stožáru, který je kotven na obvodovou stěnu strojovny výtahu viz obr.8. obr. 12 ocelová chránička slaboproudých kabelů, hydroizolace vytažena na svislou část ocelové chráničky a ukončena rozšpachtolováním Střešní plášť je bez výrazné atiky, dřevěný záklop horního pláště je ukončen těsně pod obvodovými atikovými panely, hydroizolační vrstva je přes náběh ukončena na oplechování betonové atiky a překryta plechovou závětrnou lištou. Na závětrnou lištu je kotven zemnící drát pomocí svorek. viz. 13, viditelné drobné nerovnosti a netěsnosti v místech vzájemného spojení. 9

10 obr. 13 detail provedení atiky bytového domu, ukončení hydroizolační vrstvy pod závětrnou lištou a kotvení zemnícího drátu bytového domu Atikové panely bytového domu jsou opatřeny větracími otvory Ø 80 mm. Větrací otvory bez ochranných mřížek viz obr.14. obr. 14 pohled na atikový panel bytového domu, umístění větracích otvorů a provedení oplechování atiky bytového domu 10

11 Půdorysné schéma střechy s vyznačením polohy prováděné sondy viz obr Zjištěný stav střechy Skladba střešního pláště obr. 15 V ploše střechy byla provedena jedna sonda S1, její poloha je patrná na schématu půdorysu střechy viz obr 15. Cílem sondy bylo ověření skladby střechy, jejího vlhkostního stavu a způsobu provedeni jednotlivých vrstev a jejich stabilizace. Při provádění byla ověřena skladba až k nosnému železobetonovému panelu, jednotlivé vrstvy střešního pláště viz tab.1. Tab.1. Skladba střechy a tloušťky jednotlivých vrstev vrstva (v pořadí od exteriéru) stav konstrukční vrstvy tloušťka (mm) SBS modifikovaný asfaltový pás s posypem, lokální nerovnosti ~ 4 mm souvrství oxidovaných vzájemně svařené, s podkladem, soudržné ~ 16 mm asfaltových pasů s různými vložkami dřevěný záklop na nosné v místě sondy S1 suchý a neporušený ~ 22 mm dřevěné konstrukci ve spadu vzduchová vrstva napojena na propojení s ext. atikové otvory Ø80 mm, 150 mm 300 mm exteriér větrací komínky tepelná izolace ze skleněných nerovnoměrně rozložena, v místě sond sucha 140 mm vláken železobetonový stropní panel dobrý 120 mm (odhad) 11

12 pozn.: Ze sondy S1 bylo možné velmi dobře provést ohledání souvrství střešního pláště. Byla zjištěna aktivní vlhkostní bilance = fungující provětrávaný plášť viz obr. 16. Z toho důvodu nebyly provedeny sondy ve větším rozsahu, čímž bylo zamezeno většímu současnému poškození hydroizolační vrstvy. Porušená hydroizolační vrstva v místě sondy byla po ohledání vodotěsně zavařena přířezy asfaltového pásu s ochranou proti povětrnostním vlivům viz obr. 17. obr.16 provedená sonda do střešního pláště, otevření hydroizolační vrstvy a dřevěného záklopu, sonda bez výskytu vlhkosti obr. 17 zabezpečení sondy po ohledání střešní konstrukce, asfaltovými přířezy, spoj proveden rozšpachtlováním 12

13 Hydroizolace v ploše Původní hydroizolační souvrství bylo tvořeno asfaltovými lepenkami tl. 16 mm, následně v rámci oprav bylo provedeno navaření nové vrstvy hydroizolace z asfaltového pásu s břidličným posypem tl. 4 mm. Materiál nové vrstvy vykazuje v ploše dobrý stav viz obr. 18, 19, 20. Při prohlídce střešního pláště nebyla nalezena netěsnost hydroizolační vrstvy v ploše střechy. Drobné netěsnosti se vyskytují u napojení hydroizolační vrstvy na atikový panel a oplechování atiky, nemusí znamenat netěsnost v celé ploše hydroizolačního souvrství viz obr. 21. Hydroizolační vrstva je vytažena na atiku přes náběhové klíny viz obr. 22, s ukončením na oplechování atiky. Střecha je spádována kolmo od atik ke středu střechy do úžlabí příčným spádem cca 2,0 %. Úžlabí je ve směru ke vtokům ve spádu cca 2%. Lokálně v ploše střechy dochází k zadržování vody z atmosférických srážek na povrchu hydroizolace a tvorbě kaluží, zejména za konstrukcí strojovny výtahu a okolí střešních vtoků viz obr. 23. obr. 18 obr.19 13

14 obr. 20 na hydroizolaci se lokálně vyskytuji boule a jiné nerovnosti, bez porušení celistvosti hydroizolační vrstvy obr.21 netěsnosti na atice bytového domu ve spoji s oplechováním atiky obr. 22 vytažení hydroizolační vrstvy na atiku bytového domu přes náběhové klíny s ukončením na oplechování 14

15 obr. 23 příčné spádování střešní roviny od atiky směrem ke středovému střešnímu žlabu, spádování středového žlabu směrem ke střešním vtokům, výskyt míst kde dochází k zadržování srážkové vody = charakteristické usazování nečistot Tlumici komory vzduchotechniky Vzduchotechnické komory z plechu jdou osazeny na železobetonových podstavcích výšky cca 300 mm zastřešených železobetonovou deskou. VZT komory jsou vzájemně propojeny do dvojic. Do jedné komory ústí odvádějící vzduch z interiéru, na druhé komoře je osazen ventilátor. Železobetonovou krycí deskou podstavce tlumící komory prostupuje plastové potrubí odvětrání splaškové kanalizace. Utěsnění prostupu je řešeno pouhým rozšpachtlováním roztaveného pásu. Hydroizolace z plochy střechy je vytažena na stěny podstavce a je ukončena těsně pod železobetonovou krycí deskou, tedy do výšky cca 230 mm. Ukončení bylo provedeno pomocí přítlačné lišty. Přes okraj je proveden ještě límec z hydroizolačního materiálu. Oplechování VZT zařízeni je lokálně zkorodované viz obr. 24. obr. 24 vzduchotechnické jednotky Atika Koruna atiky je ve výšce cca 150 mm mm nad povrchem hydroizolace v ploše střechy. Šíře atikového panelu je cca 240 mm. Hydroizolace z plochy střechy je na konstrukci atiky vytažena přes náběh s přetažením až na korunu atiky a ukončením navařením na plechovou závětrnou lištu. Přesah lišty je cca 30 mm směrem před fasádu objektu. Koruna atiky je v mírném spádu směrem do plochy střechy. 15

16 obr. 25 vytažení hydroizolační vrstvy na korunu atiky, provedení oplechování atiky obr. 26 dotažení hydroizolační vrstvy k oplechování atiky 16

17 Odvodnění střechy Celá plochá střecha je odvodněna dvěma střešními vtoky. Střecha je spádována kolmo od atik ke středu střechy do úžlabí (spád cca 2,0 %), úžlabí je spádováno ve směru ke střešním vtokům ve spádu cca 2%. Střešní vtoky mají vnitřní průměr 80 mm a jsou opatřeny ochranným košíkem pro zachytávání hrubých nečistot viz obr. 27. obr.27 střešní svody s ochranou mřížkou Větrání střechy Větrání vzduchové vrstvy střešního pláště proměnlivé výšky cca 150 mm 300 mm je zabezpečeno kruhovými otvory o Ø 80 mm, ā 500 mm umístěných v atikových panelech panelového domu. Větrací otvory nejsou vybaveny krycími mřížkami. Některé větrací otvory jsou z části, nebo zcela ucpány nahrnutou tepelnou izolací, nebo jsou zaslepeny dřevěným prvkem střešní konstrukce viz obr.28. obr. 28 větrací otvory v atikových panelech 17

18 Ukončeni hydroizolace na stěně strojovny výtahu Strojovna výtahu je tvořena železobetonovou konstrukcí výšky cca 3 m. Hydroizolace z plochy střechy bytového domu je na svislé stěny strojovny vytažena cca 300 mm a je ukončena oplechováním. Hrana oplechování je zatmelena. obr. 29 ukončení hydroizolační vrstvy na obvodové stěna strojovny Střecha strojovny výtahu Strojovna výtahu železobetonovou konstrukcí výšky 3m. Obvodové stěny nejsou zatepleny. Přístup do strojovny ocelovými dveřmi ze střechy. Strojovna zastřešena plochou jednoplášťovou střechou v téměř nulovém spádu, na střeše strojovny dochází k tvorbě kaluží. Hydroizolační krytinu tvoří asfaltový pás. Přístup na střechu strojovny není řešen. Střecha je lemována okapnici a je odvodněna přes okapní hranu na plochu hlavni střechy Hromosvodná ochrana objektu Hromosvodnou soustavu tvoří ocelové lano připojené kovovými svorkami k závětrné liště střechy (obr.17) v ploše střechy je hromosvodná soustava připevněna na ocelových podkladcích uložených na přířezy asfaltových pasů. K hromosvodné soustavě jsou připojeny všechny kovové části střechy viz obr. 30 obr.30 ukotvení jímací hromosvodné soustavy po obvodě bytového domu 18

19 7. POSUDEK 7.1. Tepelnětechnické posouzení skladby stropu nad posledním podlažím Vstupní parametry výpočtu Objednatel nedefinoval zvláštní požadavky průměrných parametrů vzduchu v interiéru, a proto je uvažováno se 4. vlhkostní třídou v souladu s ČSN článek odstavce a). Výpočtová teplota vnitřního vzduchu 21 C Relativní vlhkost vnitřního vzduchu 50% Výpočtová venkovní teplota C (návrhové hodnoty venkovního vzduchu v okolí České Lípy při reaktivní vlhkosti vzduchu 84%) Třída vnitřní vlhkosti 4. třída (vysoka vlhkost) K relativní vlhkosti vnitřního vzduchu bude ve výpočtu připočtena přirážka na nestacionární kolísání teplot a vlhkosti hodnotou 5%. Plocha větracích otvorů vzduchové vrstvy je cca 1100 mm 2 na 1 m 2 plochy střechy. Dle normy ČSN EN ISO 6946 lze tedy vzduchovou vrstvu střech považovat za slabě větranou (od 500 mm 2 do 1500 mm 2 včetně na každý m 2 plochy povrchu střechy). Ve výpočtu je střecha chápána jako dvouplášťová střecha se slabě provětrávanou vzduchovou vrstvou. Základní parametry materiálů použité ve výpočtech: Materiálová skupina Funkce vrstvy Tloušťka vrstvy d (mm) Součinitel tepelné vodivosti ʎ d (W/(m.K)) Faktor difúzního odporu μd [-] SBS modifikovaný asfaltový pás hydroizolační 4 mm 0, ,0 souvrství oxidovaných Hydroizolační ~ 16 mm 0, ,0 asfaltových pásů s různými vložkami a ochranným reflexním nátěrem dřevěný záklop na nosné dřevěné nosná, 22 mm 0,410 15,0 konstrukci ve spádu spádová vzduchová vrstva provětrávaná 200 mm 1,25 1 vzduchová vrstva tepelná izolace ze skleněných tepelná 140 mm 0,064 2,0 vláken železobetonová stropní konstrukce izolace nosná 120 mm 1,750 32,0 19

20 Hodnocení NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček Požadavky normy ČSN pro ploché střechy a šikmé se sklonem do 45 včetně (tepelný tok zdola) Hodnocený parametr konstrukce Hodnota požadovaná Hodnota doporučená Součinitel prostupu tepla U N [W/(m 2.K)] 0,24 0,16 Množství zkondenzované vodní páry M c [kg/(m 2.a)] 0,1 a nebo 3% plošné hmotnosti materiálu Celoroční bilance vlhkosti M c < M ev [kg/(m 2.a)] aktivní Vnitřní povrchová teplota požadovaná hodnota 0,808 (14,10) teplotního faktoru vnitřního povrchu při návrhových okrajových podmínkách, vyloučení rizika růstu plísní [-] (požadovaná nejnižší povrchová teplota [ C]) M ev... Roční množství vypařené vodní páry uvnitř konstrukce Hodnocený parametr konstrukce horní plášť a provětrávaná vzduchová vrstva Průběh relativní vlhkosti vzduchu proudícího ve větrané vzduchové vrstvě φcv [%] Teplotní faktor horního pláště f Rsi [-] Požadovaná hodnota 90 Stanoveno individuálně pro posuzovanou konstrukci, na konci vzduchové vrstvy Vypočtené hodnoty (výpočet proveden v programu Tepelná technika 1D) Skladba dle vizuální prohlídky Součinitel prostupu tepla U [W/(m 2.K)] Množství zkondenzované vodní páry M c [kg/(m 2.a)] Celoroční bilance vlhkosti Posouzení povrchové teploty konstrukce teplotní faktor f Rsi [-] (nejnižší povrchová teplota θ si [ C]) Riziko růstu plísní při návrhových okrajových podmínkách Původní 0,44! 0,368! pasivní 0, 893 (17,2)! +... Vyhovuje požadavkům ČSN x... Vyhovuje doporučene hodnotě ČSN !... Nevyhovuje požadavkům ČSN Hodnocení stávajícího tepelnětechnického stavu střechy Střecha je definována jako dvouplášťová, slabě větraná. Pro vypočet součinitele prostupu tepla a vnitřní povrchové teploty byl dle ČSN EN ISO 6946 článek uvažován tepelný odpor části konstrukce mezi vzduchovou vrstvou a vnějším prostředím do hodnoty 0,15 (m 2.K/W). Hodnota součinitele prostupu tepla U současné skladby střechy dle výpočtu vycházejícího z ČSN [7] nedosahuje v současnosti požadované hodnoty. Ve skladbě střechy dochází výpočtově ke kondenzaci vodních par v nadměrném množství, vzhledem k požadavku ČSN Vypočtená roční bilance zkondenzované vlhkosti je pasivní, výpočtově dochází k akumulaci vody ve skladbě střechy. Na základě výpočtu nehrozí u současné skladby tvorba plísní na interiérové straně střešní konstrukce v ploše (nemusí platit pro detaily). Pro splnění současných tepelnětechnických požadavků je nutné provést zateplení střechy. 20

21 Hodnoceni vypočtených hodnot otevřené vzduchové vrstvy Posouzení větrání bylo provedeno dle požadavků ČSN [7] článek 6.3 pro stav bezvětří. Ve vzduchové vrstvě dochází výpočtově ke kondenzaci na vnitřním povrchu vnějšího pláště a v proudícím vzduchu. Relativní vlhkost v proudícího vzduchu je vyšší než 90%. Vzduchová mezera nevyhoví požadavkům ČSN [7] Posouzení zjištěného stavu střechy 1. Součinitel prostupu tepla střechy nevyhovuje požadavkům ČSN [7]. Střecha objektu vyžaduje kompletní zateplení. 2. Dle výpočtu je vlhkostní bilance současné skladby střechy pasivní, dochází ke kondenzaci vodních par na spodním líci hydroizolační vrstvy, výpočet sondou nebyl potvrzen, ve skladbě nedochází ke kondenzaci, nebo kondenzace vodních par je aktivní 3. Stav vrchního asfaltového pásu s posypem je v ploše střechy dobrý, bez defektů. 4. Sklon střechy v ploše je 2 %, což je na hranici doporučeni normy ČSN [5], která doporučuje minimální sklon povlakové hydroizolace 1 (1,75%). Na hydroizolaci dochází vlivem drobných nerovností k zadržování dešťových srážek. Vlivem zvýšené hydrofyzikální expozice se zvyšuje riziko zatečení v místech případného defektu hydroizolačního systému. Drobné nerovnosti střešního pláště budou opraveny asfaltem smíchaným s expandovaným kamenivem. 5. Doporučujeme provést kontrolu všech tlumících komor VZT. Vnitřní prostor tlumici odpadního potrubí a prostupů potrubí střešním pláštěm může teplý vlhký odpadní vzduch kondenzovat ve vzduchové vrstvě a na spodní hraně horního pláště. Je nutné vzduchovou vrstvu střechy a prostor tlumících komor vzduchotěsně oddělit. 6. Ve skladbě střechy není provedena funkční parotěsná vrstva, což ovlivňuje návrh obnovy střechy. 7. Je potřeba vyčistit naplaveniny u střešního vtoku tak, aby byl zajištěn bezproblémový odtok srážkové vody, v rámci navýšení střešní konstrukce o izolant bude provedeno prodloužení stávajícího střešního vtoku. 8. Kotvení tepelného izolantu bude provedeno do vrchního dřevěného pláště horního střešního pláště střechy. 8. KONCEPČNÍ NÁVRH OPRAVY STŘECHY 8.1. Obecně Varianta uvažující pouze s obnovou hydroizolační funkcí střechy bez jejího zatepleni neřeší výpočtové riziko kondenzace ve skladbě střechy, navíc hodnota součinitele prostupu tepla U této skladby nevyhovuje požadavku ČSN [7]. Z toho důvodu je navržena varianta se zateplením střechy, pro splnění požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla [8]. Je uvažováno s převedením střechy z dvouplášťové větrané na dvouplášťovou střechu s uzavřenou vzduchovou vrstvou. Uzavření větracích otvorů je možné až po provedení zateplení atikového panelu. Tloušťka navržené tepelné izolace je minimální z hlediska bezproblémového tepelně-vlhkostního režimu střechy tloušťku navržené tepelné izolace nelze snížit! 8.2. Návrh opravy střechy Na střeše bude provedeno: 1. Zatepleni atik. Tloušťku tepelné izolace je stanovena na základě tepelnětechnického výpočtu. 2. Kontrola vzduchotěsného provedeni prostupů VZT, konstrukce komory ve vzduchové vrstvě střešní skladby a kanalizačního 21

22 potrubí z interiéru do skladby střechy. V případě potřeby utěsnit např. PUR montážní pěnou, následně převařit přířezem asfaltového pasu 3. Zatepleni železobetonového podstavce VZT komor a ventilátorových komor. Tloušťka tepelné izolace bude stanovena na základě výpočtu (minimálně stejná jako v ploše střechy). 4. Případné nerovnosti a místa kde se zdržuje voda, budou vyspravena asfaltem smíchaným s expandovaným kamenivem, resp. pomoci rozháněcích klínů. Původní hydroizolační povlak bude ponechán, provedou se pouze lokální opravy. Očištění, vysušení, vyspravení (puchýře proříznout a přivařit) a vyrovnání podkladu přířezy asfaltového modifikovaného pasu s vložkou ze skleněné tkaniny (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL). Původní hydroizolační vrstva tak bude plnit funkci pojistné hydroizolace. Položeni a kotvení kompletizovaných dílců z pěnového expandovaného samozhášivého objemově stabilizovaného polystyrenu EPS 100S Stabil s nakašírovaným oxidovaným asfaltovým pasem (přesahy vzájemně svařeny). 5. Plnoplošné navařeni vrchního SBS modifikovaného asfaltového pasu s kombinovanou vložkou a hrubozrnným ochranným posypem. 6. Uzavření větracích otvorů v atice objektu. Zásah bude proveden po zateplení střechy a zateplení atikového panelu. 7. Dřevěnými přířezy bude navýšen výlez na střešní rovinu. Poklop bude dodatečně zateplen Polystyrenem EPS 100 S tl. 80 mm a s oplechováním ze strany interiéru s požitím TiZn plechu. 8. Dřevěnými přířezy, nebo nadezděním z tepelně izolačních cihel (pěnosilikátových cihel) bude navýšena atika bytového domu 9. Bude provedeno zateplení obvodových konstrukcí strojovny výtahu, bude použit fasádní polystyren v tl. 120 mm se systémovou omítkou, zateplení bude provedeno v souladu se systémem ETICS 10. Okno a dveře do strojovny budou vymaněny za nové plastové, dveře plně s Fab vložkou, okno sklopné s tepelně izolačním zasklením, součinitel prostupu tepla U=1,1 W/m 2 K včetně provedení klempířských prvků 10. Bude provedeno zateplení střechy strojovny, použit stejný tepelný izolant jako v ploše hlavní střešní roviny ve stejné tloušťce, včetně klempířských prvků. 11. Spády střešní roviny budou zachovány Návrh nove skladby střešního pláště Skladba Vrstva (od exteriéru) Průměrná tloušťka [mm] NOVÁ Vrchní asfaltový SBS modifikovaný pás s kombinovanou 4,4 mm VRSTVA výztužnou vložkou sklo-polyester a ochranným minerálním posypem (např. ELASTEK 40 COMBI), plnoplošně navařený Kompletizované spádové tepelněizolační dílce z pěnového stabilizovaného samozhášivého polystyrenu EPS 100 S Stabil o min. pevnosti v tlaku 100 kpa při 10% deformaci, s nakašírovaným asfaltovým oxidovaným pásem s vložkou ze skleněné tkaniny min. tl. 4mm, (např. POLYDEK EPS100S G200S40), mechanicky kotvené do betonové desky * (např. EJOT FDD 50xdl), spád desek min. 1 % 260 mm OPRAVENÁ VRSTVA PŮVODNI VRSTVY Souvrství původních asfaltových pásů vyspravené, vyrovnané přířezy asfaltového SBS modifikovaného pásu s vložkou ze skleněné tkaniny (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL) dřevěné pobití uzavřena vzduchová vrstva tepelná izolace ze skleněných vláken Stropní železobetonový panel 20 mm 22 mm 200 mm 120 mm 150 mm 22

23 * Počet kotevních prvků bude stanoven na základě výpočtu sáni větru s uvážením únosnosti podkladu. ** Tloušťka tepelné izolace vyhoví na doporučené hodnoty požadavků ČSN Vypočteného součinitele prostupu tepla dle následující kapitoly střecha dosáhne až po uzavření větracích otvorů v atikovém panelu. Uzavření větracích otvorů v atikovém panelu je možné až po provedení zateplení atikového panelu Postup provádění 1. Demontuje se stávající bleskosvod a stávající klempířské konstrukce 2. Vzhledem k navýšení střešního souvrství je potřeba zvětšit výšku atiky po obvodě střechy. Z důvodu eliminace tepelného mostu doporučujeme atiku navýšit tepelněizolačním zdivem (např. Plynosilikát), nebo přířezem EPS / XPS a deskou OSB. Další variantou vyřešení ukončení střechy u atiky je použití plechového prvku UNIDEK. 3. Lokálně v místech se stojatou vodou bude provedena demontáž současného asfaltového hydroizolačního souvrství až na dřevěné bedněni horního pláště. Kontrola stavu dřevěného bednění, dřevěných nosníků, kontrola izolantu. Kontrola upevněni bedněni (ČSN ). Doporučujeme realizovat kontrolní přístupová místa do uzavřené vzduchové vrstvy pro budoucí kontrolu stavu zabudovaných dřevěných prvků. 4. Hydroizolace z plochy střechy bude na konstrukci atiky vytažena přes náběhové klíny až na korunu atiky a ukončena navařením na plechovou závětrnou lištu. Přesah lišty bude cca 30 mm směrem před fasádu objektu. Závětrná lišta bude z pozinkovaného plechu. Alternativně lze navýšit atiky. Spád koruny atiky by měl byt min. 3 (5,24%) do střešní roviny. 5. Hydroizolace musí být na všechny prostupující konstrukce vytažena do výšky min. 150 mm. 6. Bude provedena kontrola tlumících komor VZT. Doporučujeme tlumící komory zateplit a provést hydroizolaci dna navařením asfaltového pásu s vytažením na stěny. Doporučujeme zateplit ventilátorové komory. 7. Prořezání nerovností, vysušení a vyrovnání stávající hydroizolace natavením přířezů z asfaltového pasu s nenasákavou vložkou, odstraněni nečistot z povrchu hydroizolace (max. nerovnost 5 mm na 2 m). 8. Položení a připevněni kompletizovaných spádových tepelněizolačnich dílců z pěnového expandovaného samozhášivého objemově stabilizovaného polystyrenu EPS 100S s nakašírovaným oxidovaným asfaltovým pasem (POLYDEK EPS 100S G200 S40). Desky se kladou na vazbu a mechanicky se ukotvi do dřevěného bednění. Typ a počet kotev je nutné zvolit dle podrobného výpočtu zatížení větrem a výsledků výtažných zkoušek pořídí si zhotovitel. Také je nutné stanovit okrajové a rohové oblasti zatížení větrem. Spád desek doporučujeme zvolit tak, aby výsledný spad souvrství byl alespoň 2 0, je třeba vyspádovat také střešní odtokový žlab 9. Přesahy pasů kompletizovaných dílců vodotěsně svařit tak, aby mohly spolehlivě plnit funkci první vrstvy hydroizolace 10. Montáž nových klempířských konstrukci (prvky z plechu je třeba před navařením vrchního pasu napenetrovat asfaltovým lakem (např. DEKPRIMER). 11. Osazení systémových vtoků (např. GULLYDEK). Vtoky budou systémové s integrovaným límcem z asfaltového pasu. Na těleso vtoku bude napojena parozábrana stávající hydroizolační vrstva, na těleso nástavce pak hlavni hydroizolace střechy. Vtoky budou opatřeny ochrannou mřížkou zabraňující zaneseni vtoku 12. Provedou se nové komínky odvětráni splaškové kanalizace 13. Celoplošné navaření vrchního asfaltového SBS modifikovaného pasu min. tl. 4 mm s kombinovanou vložkou z polyesterové rohože vyztužené mřížkou ze skleněných vláken a s hrubozrnným břidličným posypem (např. ELASTEK 40 COMBI) 14. Montáž klempířských konstrukci 23

24 15. Montáž hromosvodné ochrany včetně revizní zprávy, patky osadit na podložky 16. Uzavření větracích otvorů (např. vyplněni PUR pěnou) 17. Zateplení atikového panelu ze strany exteriéru a zateplení strojovny výtahů (např. ETICS) 18. Navýšení ocelové chráničky vedení slaboproudých kabelů na střechu pomocí převlečné trubky s povrchovou úpravou žárový pozink 19. Úprava kotvení a povrchová úprava stávajícího anténního stožáru (povrchová úprava žárový pozink) 9. TEPELNĚTECHNICKÉ POSOUZENÍ NAVRŽENÉ SKLADBY STŘECHY 9.1. Vstupní parametry výpočtu Objednatel nedefinoval zvláštní požadavky průměrných parametrů vzduchu v interiéru, a proto je uvažováno se 4. vlhkostní třídou v souladu s ČSN článek odstavce a). výpočtová teplota vnitřního vzduchu 21 0 C relativní vlhkost vnitřního vzduchu 50% výpočtová venkovní teplota C (návrhové hodnoty venkovního vzduchu v okolí České Lípy při reaktivní vlhkosti vzduchu 84%) Třída vnitřní vlhkosti 4. třída (vysoká vlhkost) K relativní vlhkosti vnitřního vzduchu bude ve výpočtu připočtena přirážka na nestacionární kolísání teplot a vlhkosti o hodnotou 5% Požadavky normy ČSN pro ploché střechy a šikmé se sklonem do 45 včetně (tepelný tok zdola) Hodnocený parametr konstrukce Hodnota Hodnota Požadovaná Doporučená Součinitel prostupu tepla U N [W/(m 2.K)] 0,24 0,16 Množství zkondenzované vodní páry M c [kg/(m 2.a)] Celoroční bilance vlhkosti M c < M ev [kg/(m 2.a)] Vnitřní povrchová teplota požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu při návrhových okrajových podmínkách, vyloučení rizika růstu plísní [-] (požadovaná nejnižší povrchová teplota [ C]) Tlumené vytápění s poklesem výsledné teploty 2 až 5 C; těžká konstrukce M ev... roční množství vypařené vodní páry uvnitř konstrukce 0,10 a nebo 3% plošné hmotnosti materiálu aktivní 0,808 (14,10) Vypočtené hodnoty (vypočet proveden v programu TEPELNÁ TECHNIKA 1D) Vypočtené hodnoty součinitele prostupu tepla navržených nápravných variant skladeb střechy vyhovují doporučení ČSN [7]. Výpočtově v navržených skladbách nedochází k nadměrné kondenzaci vodní páry, roční bilance vlhkosti je výpočtově aktivní. Vnitřní povrchové teploty na spodním povrchu střechy výpočtově vyhovuji požadavku ČSN [7]. Pro zajištění bezproblémového tepelně vlhkostního režimu střech je nutné dodržet minimální tloušťku tepelné izolace navržené v tomto posudku. 24

25 Hodnocení NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček Varianta skladby Součinitel prostupu tepla U [W/(m 2.K)] Množství zkondenzované vodní páry Mc [kg/(m 2.a)] Celoroční bilance vlhkosti Posouzení povrchové teploty konstrukce teplotní faktor f Rsi [-] (nejnižší povrchová teplota θsi [ C]) Riziko růstu plísní při návrhových okrajových podmínkách Povrchová kondenzace vodní páry na spodní straně horního pláště při průměrných okrajových podmínkách vnitřního a vnějšího vzduchu tl. EPS 200 0,14 + kondenzuje (+) aktivní (+) 0,966 (18,80) nekondenzuje (+) X +... Vyhovuje požadavkům ČSN x... Vyhovuje doporučene hodnotě ČSN !... Nevyhovuje požadavkům ČSN SCHÉMATICKÉ ŘEŠENÍ DETAILŮ K VARIANTÁM - Nezastupuje projektovou dokumentaci. obr. 31 Schéma řešení napojení asfaltové hydroizolace na vtok, střecha zateplena dílci s nakašírovaným asfaltovým pasem obr. 32 Schéma řešení asfaltové hydroizolace - ukončeni štítové stěny, střecha zateplena dílci s nakašírovaným asfaltovým pasem, řešeni s profilem UNIDEK 25

26 obr.33 Schéma řešení asfaltové hydroizolace při alternativě zvýšeni atiky, střecha zateplena dílci s nakašírovaným asfaltovým pasem obr. 21 Schéma řešeni asfaltové hydroizolace na prostupující stěnu (vylez, VZT), střecha zateplena dílci s nakašírovaným asfaltovým pasem 11. ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ Opravu střechy objektu doporučujeme realizovat na základě prováděcí projektové dokumentace, kterou tento odborný posudek nenahrazuje. Součástí prováděcí projektové dokumentace by měla být technická zpráva s technologickým předpisem pro realizaci a návod na užívání a údržbu konstrukci po realizaci oprav, plánem kotevních prvků střechy, výkresy detailů střechy objektu, použité detaily jsou pouze informativní 12. NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ STŘECHY PO OPRAVĚ V průběhu užívání objektu a střechy je nutné respektovat zvolenou koncepci střechy. Střecha je koncipována jako nepochůzná, a proto přístup na střechu může byt umožněn pouze osobám konajícím opravu konstrukcí přístupných ze střechy, nebo osobám konajícím kontrolu a údržbu střechy. 26

27 Pro zajištění spolehlivé funkce střechy tedy doporučujeme: Kontrola 1x ročně 1. Kontrolu stavu detailů, tmelení, zaměřit se na riziko odtrženi tmelů od souvisejících konstrukcí, případně vznik trhlin v samotné hmotě tmelu, stav antikorozní ochrany kovových prvků apod. Kontrola 2x ročně 1. Vizuální kontrolu hydroizolace v ploše střechy - zaměřit se na odstranění mechanických nečistot, stav spojů hydroizolace a připadne perforace 2. Kontrola klempířských prvků Kontrola 4x ročně 1. Kontrolovat průchodnost odvodňovacích prvků 27

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa Zpracováno: listopad

Více

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Objednatel: FYKONY spol. s r.o. Beskydská 552 741 01 Nový Jičín - Žilina Kontaktní osoba: Petr Konečný, mob.: +420 736 774 855 Objekt: Bytový

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2013-007465-Da Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Gagarinova 362-363 471 23 Zákupy Zpracováno v období: červen 2013 ATELIER

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Vladimírská 2527-2528 470 06 Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Vladimírská 2527-2528 470 06 Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Vladimírská 2527-2528 470 06 Česká Lípa Zpracováno: květen 2015 Vypracoval:

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2013-007465-Da Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Na Jílech 2651 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: červen 2013 ATELIER

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Bendlova 1006-1054 470 06 Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Bendlova 1006-1054 470 06 Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Bendlova 1006-1054 470 06 Česká Lípa Zpracováno: květen 2015 Vypracoval:

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Šluknovské Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Šluknovské Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Šluknovské 2875-77 470 06 Česká Lípa Zpracováno: březen 2017 Vypracoval:

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Na Výsluní Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Na Výsluní Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Na Výsluní 2628-2633 470 06 Česká Lípa Zpracováno: říjen 2015 Vypracoval:

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Stursova Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Stursova Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Stursova 2628-2633 470 06 Česká Lípa Zpracováno: říjen 2015 Vypracoval:

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2013-007465-Da Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Norská 2551-52 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: červen 2013 ATELIER

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Zahradní Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Zahradní Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Zahradní 1738 470 06 Česká Lípa Zpracováno: květen 2016 Vypracoval:

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Antonína Sovy Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Antonína Sovy Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Antonína Sovy 1718-1721 470 06 Česká Lípa Zpracováno: září 2015 Vypracoval:

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-002731-MoP Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Vladimírská 2537-38 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: březen 2014

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Jižní Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Jižní Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Jižní 1835-1838 470 06 Česká Lípa Zpracováno: květen 2016 Vypracoval:

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2015-002344-MD Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Pod Hůrkou 1771-73 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: únor 2015

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-002731-MoP Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Alexandrovská 2453-54 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: březen

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2015-002344-MD Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Brněnská 2577-80 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: únor 2015 ATELIER

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-002731-MoP Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům U Nemocnice 2317-20 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: březen 2014

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-006063-MD Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Zhořelecká 2557 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: květen 2014 ATELIER

Více

Návrh skladby a koncepce sanace teras

Návrh skladby a koncepce sanace teras Návrh skladby a koncepce sanace teras Bytový dům Kamýcká 247/4d 160 00 Praha - Sedlec Zpracováno v období: Březen 2016 Návrh skladby a koncepce sanace střešního pláště Strana 1/8 OBSAH 1. VŠEOBECNĚ...

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-002731-MoP Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Svatopluka Čecha 2123-24 470 01 Česká Lípa Zpracováno v období: březen

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-002731-MoP Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Kutnohorská 2641-42 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: březen 2014

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy F a G 2 u budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-006065-MD Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Pavla Wonky 2624-2627 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: květen

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-006063-MD Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Hálkova 887-890 472 01 Doksy Zpracováno v období: květen 2014 ATELIER

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma střech

Více

Zakázka číslo: 2006-6641-Ktv Verze 11.8.2006 DEKTRADE a. s. Atelier stavebních izolací ODBORNÝ POSUDEK 1. VŠEOBECNĚ...3

Zakázka číslo: 2006-6641-Ktv Verze 11.8.2006 DEKTRADE a. s. Atelier stavebních izolací ODBORNÝ POSUDEK 1. VŠEOBECNĚ...3 ODBORNÝ POSUDEK 1. VŠEOBECNĚ...3 1.1. Předmět odborného posudku...3 1.2. Úkol odborného posudku...3 1.3. Zadavatel odborného posudku...3 1.4. Zpracovatel odborného posudku...3 1.5. Vypracoval...3 1.6.

Více

Návrh technického řešení opravy plochých střech

Návrh technického řešení opravy plochých střech Zakázka číslo: 2011-012728-VP Technická pomoc Návrh technického řešení opravy plochých střech Budova základní školy, Železnická 460, 50601 Jičín-Holínské Předměstí Zpracováno v období: říjen 2011 ATELIER

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Vyřizuje : Jaroslav Hach V České Lípě dne : 19.4. 2012 Věc

Více

Posudek bytového domu Údolní 72, Brno v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb

Posudek bytového domu Údolní 72, Brno v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb Posudek bytového domu Údolní 72, Brno v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb Dokument vznikl za podpory SGS14/160/OHK1/2T/15 Ing.arch.et Ing. Jiří Adámek: Energetická efektivnost obnovy vybraných historických

Více

TECHNICKÝ POPIS PRO OPRAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KARLY MACHOVÉ Č.P.1506, 1507, 1508, BEROUN. Pohled na dům. Stav střešního pláště bytového domu:

TECHNICKÝ POPIS PRO OPRAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KARLY MACHOVÉ Č.P.1506, 1507, 1508, BEROUN. Pohled na dům. Stav střešního pláště bytového domu: TECHNICKÝ POPIS PRO OPRAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KARLY MACHOVÉ Č.P.1506, 1507, 1508, BEROUN Pohled na dům Stav střešního pláště bytového domu: střešní vpustě Výlezy na střechu Část štítu, která se bude dozateplovat,

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: BD Ulice: Družstevní 279 PSČ: 26101 Město: Příbram Stručný popis budovy

Více

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Zakázka číslo: 2015-1201-TT Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově

Více

Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem

Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem Ing. Pavel Štětka - projektování staveb, inženýrská činnost.. ičo: 62755366 TECHNICKÁ ZPRÁVA Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem OPRAVA ČÁSTI STŘEŠNÍ KRYTINY Objednatel:

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K stávajícího stavu střešních plášťů na bytovém domě č. p. 837 až č. p. 842 v ulici Lamačově, v Praze 5 Hlubočepy, včetně rámcového návrhu rekonstrukce Objednatel posudku :

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Zhořelecká 2557 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Ing. Jaroslav R o d. Expertizní posudek. k objednávce Společenství vlastníků domu Habartická

Ing. Jaroslav R o d. Expertizní posudek. k objednávce Společenství vlastníků domu Habartická Expertizní posudek k objednávce Společenství vlastníků domu Habartická 496-503 Posouzení stavu a závad střešní konstrukce Bytového objektu Habartická ul. čp. 496 503, Praha 9 - Střížkov Vypracoval: Ing.

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy pavilonu CH2, ÚVN Střešovice, stanovení koncepce opravy střechy

Odborné posouzení stavu ploché střechy pavilonu CH2, ÚVN Střešovice, stanovení koncepce opravy střechy Zakázka číslo: 2016013506AdM Odborný posudek pavilonu CH2, ÚVN Střešovice, stanovení koncepce opravy střechy Ústřední vojenská nemocnice U vojenské nemocnice 1200/1 162 00 Praha 6 Břevnov Zpracováno v

Více

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Ústí nad Labem Black&Decker POPIS Výrobní a skladovací hala pro elektrické nářadí se nachází v průmyslové zóně Trmice Ústí nad Labem v nedaleké blízkosti

Více

2. TÉMATICKÝ OKRUH BH05

2. TÉMATICKÝ OKRUH BH05 2. TÉMATICKÝ OKRUH BH05 Pokyny pro výkresy č. 3 a 4 a pro studii č. 2 l.s. 2014/15 Téma: Návrh konstrukce souvrství ploché střechy jednoplášťové nebo dvouplášťové, posouzení součinitele prostupu tepla

Více

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Řádně odvodněná pojistná hydroizolace

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 02: VÝSKYT KALUŽÍ NA POVLAKOVÝCH KRYTINÁCH PLOCHÝCH STŘECH

ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 02: VÝSKYT KALUŽÍ NA POVLAKOVÝCH KRYTINÁCH PLOCHÝCH STŘECH ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 02: VÝSKYT KALUŽÍ NA POVLAKOVÝCH KRYTINÁCH PLOCHÝCH STŘECH ZÁŘÍ 2013 Česká hydroizolační společnost, odborná společnosti ČSSI Česká hydroizolační

Více

Odborné posouzení stavu a příčin poruch plochých a šikmých střech a terasy objektu, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu a příčin poruch plochých a šikmých střech a terasy objektu, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2012-009094-NavrM Odborné posouzení stavu a příčin poruch plochých a šikmých střech a terasy objektu, koncepční návrh nápravných opatření Galerie umění Goethova stezka 6 360 01 Karlovy Vary

Více

Společenství vlastníků jednotek 296 Nižbor. Za Hotelem 296, Nižbor IČO:

Společenství vlastníků jednotek 296 Nižbor. Za Hotelem 296, Nižbor IČO: V Berouně, dne 22. ledna 2019 Nabízíme účast ve výběrovém řízení na opravu střechy bytového domu č.p. 296 v ulici Za Hotelem v obci Nižbor. V případě Vašeho zájmu o tuto zakázku, žádáme o předložení nabídky,

Více

Zastřešení panelového domu plechovou střechou

Zastřešení panelového domu plechovou střechou Zastřešení panelového domu plechovou střechou Litoměřice Topolčianská 419 POPIS Revitalizace střešního pláště panelového domu v ul. Topolčianská v Litoměřicích řeší přeměnu jednoplášťové ploché střechy

Více

10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º 55º 60º > 60º

10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º 55º 60º > 60º S T Ř E C H Y kreslení střech Střechy chrání budovy před přímými atmosférickými vlivy, zajišťují požadavky vnitřního prostředí tvarově a esteticky ukončují stavbu Stavební objekty mají různé druhy střech,

Více

Návrh a tepelně technické posouzení skladeb šikmé a ploché střechy

Návrh a tepelně technické posouzení skladeb šikmé a ploché střechy Stránka 1/6 Návrh a tepelně technické posouzení skladeb šikmé a ploché střechy Objednatel: Název firmy: Radek Voce IČ: 88608026 Adresa: Vladimirská 2529, Česká Lípa, 470 06 Osoba: Radek Voce Mobilní tel:

Více

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká 2658-59 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony.

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony. +,00 3 9 0 4 0 4 00 0 sousední objekt falcovaný plech s asfaltovou suspenzí hliníkové šablony +,00 +,0 +,00 +,00 +,0 +,0 +3,00 +, +,0 +,00 +3,00 zaslepený komín +3,0 +3,0 výlez na střechu výlez na střechu

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 12/2009 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Návrh technického řešení opravy plochých střech. Technická pomoc. Budova základní škola, Železnická Jičín Holínské předměstí

VÝKAZ VÝMĚR. Návrh technického řešení opravy plochých střech. Technická pomoc. Budova základní škola, Železnická Jičín Holínské předměstí Zakázka číslo: 2011-012728-VP VÝKAZ VÝMĚR Technická pomoc Návrh technického řešení opravy plochých střech Budova základní škola, Železnická 460 50601 Jičín Holínské předměstí Zpracováno v období: listopad

Více

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Kunratická čp. 2865-2867

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Kunratická čp. 2865-2867 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Kunratická čp. 2865-2867 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

Základní zásady při navrhování odvodnění plochých střech

Základní zásady při navrhování odvodnění plochých střech Základní zásady při navrhování odvodnění plochých střech Platné technické normy řešící problematiku návrhu a odvodnění plochých střech ČSN 73 1901 Navrhování střech (novelizovaná v únoru 2011) ČSN EN 12

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Alexandrovská čp. 2453-2454

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Alexandrovská čp. 2453-2454 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Alexandrovská čp. 2453-2454 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček : 28. října

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Bardějovská čp

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Bardějovská čp Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Bardějovská čp. 2470-2471 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Pavla Wonky 2624-2627 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Přehled výchozích podkladů. 2. Předmět projektu. 3. Základní údaje o objektu. 1. Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Přehled výchozích podkladů. 2. Předmět projektu. 3. Základní údaje o objektu. 1. Identifikační údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje NÁZEV STAVBY : Zateplení objektu MŠ Míkovice, Uherské Hradiště MÍSTO STAVBY : U Mlýna 251, Uh.Hradiště-Míkovice INVESTOR : Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19,

Více

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Bytový dům čp. 357359 Ulice: V Lázních 358 PSČ: 252 42 Město: Jesenice Stručný

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 ýzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 Žádáme ás, v případě ašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

F O T O D O K U M E N T A C E

F O T O D O K U M E N T A C E P R O J E K T O V Á N Í, S T A T I K A A D Y N A M I K A S T A V E B, I N Ž E N Ý R S K Á ČINNOST F O T O D O K U M E N T A C E Oprava fasády a střechy tělocvičny ZŠ Lidická Základní škola Lidická 31/18,

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Norská čp

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Norská čp Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Norská čp. 2551-2552 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Provedení sond do terasy

Provedení sond do terasy Zakázka číslo: 2010-10689-VojtJ Technická pomoc Provedení sond do terasy Hrzánský palác, Loretánská 9/177, Praha 1 - Hradčany Zpracováno v období srpen 2010 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054

Více

SVJ plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením včetně souvisejících stavebních prací.

SVJ plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením včetně souvisejících stavebních prací. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům SVJ Antonína Sovy 1718-1721 Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém

Více

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU... 2 2.1 Popis objektu... 2 2.2 Popis konstrukcí... 2 2.2.1 Stěny průčelí a štítů... 2 3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU... 2 3.1 Oprava balónů ve 2. NP a 4. NP...

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Návrh fixace hydroizolační vrstvy ploché střechy systémem mechanického kotvení

Návrh fixace hydroizolační vrstvy ploché střechy systémem mechanického kotvení Stránka 1/4 Návrh fixace hydroizolační vrstvy ploché střechy systémem mechanického kotvení Objednatel: Název firmy: Radek Voce IČ: 88608026 Adresa: Vladimirská 2529, Česká Lípa, 470 06 Osoba: Radek Voce

Více

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy. jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy. jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Pojistná hydroizolace + odvětrání střešního pláště Ochrana

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

*Volba typu konstrukce zastřešení a jeho tvaru podstatným způsobem ovlivňuje celkový architektonický výraz exteriéru i interiéru budovy

*Volba typu konstrukce zastřešení a jeho tvaru podstatným způsobem ovlivňuje celkový architektonický výraz exteriéru i interiéru budovy * * *Střecha chrání budovu před klimatickými vlivy, především deštěm, sněhem a větrem *Zpravidla plní i tepelně izolační funkci *Na správné funkci střechy závisí i do značné míry životnost celé budovy

Více

- zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů

- zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů JEDNOPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 02/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 8. JEDNOPLÁŠŤOVÉ A DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE FUNKCE, POŽADAVKY, PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ

F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ zak. č.47/4/2012 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ Název stavby: Dům č.p. 72 ulice Jiřího Trnky Výměna oken, zateplení fasády Místo stavby: ulice Jiřího Trnky č.p. 72 738

Více

a) Účel objektu Záměrem investora je provést u panelového domu v Hrdlovské ulici v Oseku dodatečné zateplení fasády a střechy a výměnu všech oken, vně

a) Účel objektu Záměrem investora je provést u panelového domu v Hrdlovské ulici v Oseku dodatečné zateplení fasády a střechy a výměnu všech oken, vně Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Tepelně technické posouzení bylo provedeno na základě skladeb zjištěných z původní dokumentace pro provádění stavby z roku 1972 a 1974.

Tepelně technické posouzení bylo provedeno na základě skladeb zjištěných z původní dokumentace pro provádění stavby z roku 1972 a 1974. Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

Posouzení stavu plochých střech

Posouzení stavu plochých střech Posouzení stavu plochých střech Dům kultury Mariánské náměstí 2187 688 01 Uherský Brod Vypracoval Ing. Adam Kermes Zpracováno v období Březen 2017 Verze dokumentu První vydání Tento dokument nesmí být

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení

ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení Veškeré y a výrobky uvedené v této dokumentaci jsou specifikovány s ohledem na požadované

Více

Oprava a zateplení bytového domu č.p.230 v Pihelu Okres Česká Lípa

Oprava a zateplení bytového domu č.p.230 v Pihelu Okres Česká Lípa Z P R Á V A S T A T I K A Okres Česká Lípa V Mimoni dne 6.1.2016 Č.Zakázky: 2016-001.... Vypracoval: Ing. David Mareček Obsah: 1 Název akce 2 Identifikační údaje 2 1.Úvod 3 2.Průzkum objektu 3 3.Statické

Více