ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Jižní Česká Lípa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Jižní Česká Lípa"

Transkript

1 NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Jižní Česká Lípa Zpracováno: květen 2016 Vypracoval: Ing. Jaromír Matějíček, ČKAIT

2 OBSAH 1. VŠEOBECNĚ str PODKLADY str ÚKOL POSUDKU str PRŮZKUM STŘECHY OBJEKTU str PROBLEMATIKA str NÁLEZ str Stručný popis objektu 6.2. Stručný popis střechy Střecha v ploše Oplechování střechy Přístup na střechu Odvětrání splaškové kanalizace Vzduchotechnika Střešní vtoky Bleskosvodná jímací soustava Anténní stožár Strojovny výtahů 6.3. Zjištěný stav střechy Skladba střešního pláště Hydroizolace v ploše 7. POSUDEK str Tepelnětechnické posouzení skladby stropu nad posledním podlažím Vstupní parametry výpočtu Požadavky normy ČSN pro ploché střechy a šikmé se sklonem do 45 včetně (tepelný tok zdola) Vypočtené hodnoty (výpočet proveden v programu Tepelná technika 1D) Hodnocení stávajícího tepelně technického stavu střechy 7.2. Posouzení zjištěného stavu střechy 8. KONCEPČNÍ NÁVRH OPRAVY STŘECHY str Obecně 8.2. Návrh opravy střechy Návrh nove skladby střešního pláště 8.3. Postup provádění 9. TEPELNĚTECHNICKÉ POSOUZENÍ NAVRŽENÉ SKLADBY STŘECHY str Vstupní parametry výpočtu 9.2. Požadavky normy ČSN pro ploché střechy a šikmé se sklonem do 45 včetně (tepelný tok zdola) Vypočtené hodnoty (vypočet proveden v programu Tepelná technika 1D) 2

3 10. SCHÉMATICKÉ ŘEŠENÍ DETAILŮ K VARIANTÁM str ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ str NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ STŘECHY PO OPRAVĚ str. 22 3

4 1. VŠEOBECNĚ 1.1. Předmět odborného posudku: Plochá jednoplášťová střecha bytového domu 1.2. Adresa posuzovaného objektu: Jižní Česka Lípa 1.3. Úkol odborného posudku: Odborné posouzeni stavu ploché střechy a koncepční návrh opravy 1.4. Objednatel odborného posudku: OSBD Česká Lípa Barvířská Česka Lípa kontaktní osoba: p. Marek Hammerle tel.: Zpracovatel odborného posudku: NORDARCH-Ing. Jaromír Matějíček Růžová 220, Děčín IČ: , DIČ: CZ Ateliér: Oldřichovská 14, Děčín Tel.: Vypracoval: Ing. Jaromír Matějíček 1.8. Zpracováno: květen

5 2. PODKLADY 1. Průzkum objektu provedeny dne Fotodokumentace pořízena při průzkumu 3. Sondy do skladby střechy provedeny při průzkumu 4. ČSN Navrhovaní střech Základní ustanoveni 5. ČSN P Hydroizolace staveb Povlakové hydroizolace Základní ustanoveni 6. ČSN Tepelná ochrana budov 7. ČSN Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky 8. ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce 9. ČSN Klempířské práce stavební U předpisů a norem platí poslední zněni včetně novelizaci a změn vydaných k datu zpracováni posudku. 5

6 3. ÚKOL POSUDKU Úkolem odborného posudku je posouzeni stavebně a tepelně technického stavu střešní dvouplášťové neprovětrávané konstrukce bytového domu na adrese Jižní č.p viz přiložená mapa obr.1, vyhodnocení a popis koncepčního návrhu opravy střešní konstrukce. 4. PRŮZKUM STŘECHY OBJEKTU obr. 1 Průzkum střechy objektu proběhl dne Při prováděném průzkumu nebyl přítomen zástupce bytového domu. Střecha byla zaměřena a byla pořízena fotodokumentace střešního pláště objektu včetně všech prostupujících konstrukcí. Z pořízené fotodokumentace je patrný stavebně technický stav vrchních hydroizolačních vrstev střešního pláště. Během průzkumu, byly provedeny dvě destruktivní sondy (S1, S2) k úrovni nosné konstrukce střešního pláště. Provedenými sondami byla ověřena skladba střešního pláště včetně tloušťky jednotlivých vrstev skladby. V provedených sondách nebyla zjištěna vlhkost. Dále proběhla vizuální prohlídka střešního pláště objektu. Skladba střešního pláště dle sondy 1 (S1): 4,4 mm asfaltová lepenka s břidličným posypem stav dobrý 4 mm souvrství asfaltových lepenek 1 mm asfaltový nátěr suchý ~40 mm betonová mazanina 10 mm azbestocementové vlnité desky stav dobrý 40 mm uzavřená vzduchová mezera 250 mm plynosilikátové tvárnice 40 mm škvárový zásyp ulehlý suchý 150 mm nosná betonová deska strop (odhad) 6

7 - nezjištěna vlhkost pod hydroizolačním souvrstvím - bez výskytu plísně Skladba střešního pláště dle sondy 2 (S2): 4,4 mm asfaltová lepenka s břidličným posypem stav dobrý 4 mm souvrství asfaltových lepenek 1 mm asfaltový nátěr suchý ~40 mm betonová mazanina 10 mm azbestocementové vlnité desky stav dobrý 40 mm uzavřená vzduchová mezera 250 mm pěnosilikátové tvárnice 100 mm škvárový zásyp ulehlý suchý 150 mm nosná betonová deska strop (odhad) - nezjištěna vlhkost pod hydroizolačním souvrstvím - bez výskytu plísně 5. PROBLEMATIKA Objednatel požaduje zhodnotit a posoudit stav a způsob provedení střešního pláště bytového domu. Zvážit možnosti jejího dodatečného zateplení a navrhnout způsob opravy střešního pláště v jedné variantě, resp. určit minimální tloušťky izolantu pro hodnoty požadované a doporučené technickou normou ČSN NÁLEZ 6.1. Stručný popis objektu Předmětem posudku jsou střechy dvou panelových bytových domů přisazených k sobě štítovou stěnou. Bytové domy byly dokončeny v 70 letech minulého století jako jedny z objektů systémové výstavby v České Lípě. Vzájemné spojení domů je provedeno formou dilatační spáry, dilatační spára probíhá přes celou výšku bytového domu, ve střešním plášti je dilatační spára kryta oplechováním atik sousedních objektů. Objekt má čtyři vstupy, 6 nadzemních podlaží. Půdorysné rozměry ½ bytového domu 35,60 m x 13,50 m (měřeno na střešním plášti). Nosnou konstrukci objektu tvoří soustava příčných a podélných panelových nosných stěn. Stropní konstrukce jsou provedeny jako betonové, přepokládané tl. stropního panelu 150 mm. Objekt se nachází na sídlišti v západní části města Česká Lípa. Podélná osa objektu je orientovaná vzhledem ke světovým stranám přibližně východ-západ. Hlavní vstupy do objektů jsou situovány ze severní strany objektu, vstup přímo ze zpevněných ploch kolem objektu. Na vstupy do objektu navazují vnitřní chodby a komunikační prostory schodišť, z nichž jsou následně vstupu do jednotlivých bytových jednotek. V objektu, v každém vchodě je instalován výtah, strojovna výtahu umístěna na střeše objektu. Okolní zástavba je tvořena smíšenou zástavbou (rodinné domy, bytové domy) Celý objekt je v dobrém technickém stavu. Nedávno proběhlo dodatečné zateplení obvodového pláště tl. izolantu 100 mm a výměna fasádních výplní (plastová okna s izolačním sklem). 7

8 NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček 6.2. Stručný popis střechy Střecha v ploše Střecha objektu byla koncipována jako plochá dvouplášťová střecha původně provětrávaná, v rámci zateplení obvodového pláště bytového domu byly provětrávací otvory uzavřeny. V současnosti střešní plášť funguje s uzavřenou vzduchovou mezerou s průměrnou tl. 40 mm (obr.2). obr. 2 Střešní konstrukce je ohraničena betonovou atikou. Výška atiky po obvodě bytového domu je přibližně stejná a to cca 250 mm 300 mm. Atika bytového domu je oplechována, v rámci oprav a dodatečného zateplení objektu bylo oplechování rozšířeno. Na nosném betonovém stropu je proveden škvárový zásyp střešní konstrukce v tl. 80 mm 160 mm. Tato vrstva je spádována ve spádu přibližně 1% až 3% z kraje střechy směrem ke střešním vtokům. Na škvárový zásyp jsou uloženy plynosilikátové tvárnice tl. 250 mm. Na vyspárovanou plochu je dále uložena azbestocementová vlnitá deska pomocí níž byl vytvořen provětrávací systém. Dále bylo provedeno zabetonování azbestocementové desky betonovou mazaninou průměrné tl. 40 mm nad vrchol vlny. U atiky pomocí betonové mazaniny provedeny náběhové klíny. Poslední vrstvou bylo provedení hydroizolační vrstvy 2 Bitagit S + penetrační nástřik asfaltovou emulzí. Následně byly hydroizolační vrstvy navyšovány na současné 2 viditelné vrstvy. Finální vrstva je provedena z modifikovaného asfaltového pásu s břidličným vsypem. Skladba střešního pláště byla ověřena provedenými sondami S1 a S2 /obr. 3 a obr.4/ umístění provedených sond viz obr. 13. obr.3 obr.4 8

9 6.2.2 Oplechování střechy střecha je lemována betonovou atikou, hydroizolace vytaženy na svislou část atiky, původní oplechování atiky provedeno z pozinkovaného plechu s ochranným nátěrem, na řadě míst oplechování poničeno rzí, stav oplechování nesvědčí o pravidelné údržbě, klempířské konstrukce jsou na mnoha místech volné, svislé oplechování atiky je pouze podstrčeno pod vrchní plechy. Vrchní plechy atiky jsou v nepravidelném sklonu ve větší míře vyspárováno směrem do střešní roviny (vyspádování atikových plechů ven nepřípustné /obr. 5/). Spojení atikových plechů provedeno jednoduchým falcem, v místech pravděpodobného zatečení provedeny hydroizolační záplaty pomocí asfaltového pásu nepřípustné /obr. 6/ obr Přístup na střechu střecha je zpřístupněna pomocí čtyř střešních vstupů, zabezpečeny poklopy, ty jsou provedeny pomocí zvýšeného zděného límce vystupujícího cca 450 mm nad úroveň střešního pláště, hydroizolační vrstva je vytažena bez náběhového klínu až k ocelovému rámu poklopu, poklop je proveden jako zámečnický zateplený výrobek, výstupy jsou začleněny do objektu strojovny /obr.7/. V přední části střešního výlezů jsou osazeny ventilační žaluzie. Spoje hydroizolační vrstvy a svislé konstrukce provizorně řešeny páskou, nejsou lemující klempířské prvky. obr.6 9

10 Odvětrání splaškové kanalizace vyústěno do zvukotlumící komory prostupující boční stěnou komory do exteriéru a ukončeno plechovou stříškou, ta na některých komíncích chybí, stav venkovní části odvětrání splaškové kanalizace je uspokojivé, hydroizolace řešena připojením natupo, ukončena rozšpachtlováním /obr.8/. obr Vzduchotechnika řešena vyústěním ve zvukotlumících komorách, zvukotlumící komora vyzděna a zaklopena betonovou deskou, celá komora odizolována, včetně provedení hydroizolace na vodorovné části komory, vytažení hydroizolace na svislé stěny komory provedeno bez náběhových klínů, připojení tlumiče na vodorovnou hydroizolaci provedeno na tupo, rozšpachtlováním /obr.9/ obr.8 10

11 Střešní vtoky svislá dešťová kanalizace ukončena volným vtokem s osazením plastové mřížky, hydroizolační vrstvy napojeny na střešní vpusť těsně bez poruchy, následné hydroizolační vrstvy dotaženy k vpusti, v pasu vystřižena vpusť a provedeno napojení na svislou část stěny kolem vpusti /obr.9 /, může v budoucnosti být velmi choulostivý detail, bude řešeno použitím nových tvarovek TOPWET střešní vpusť obr Bleskosvodná jímací soustava řešena pomocí FeZn drátu nataženého podél obvodu střechy a pomocí svorek spojeného s oplechováním atik střechy, všechny kovové části střechy uzemněny, v ploše jímací drát veden přes ocelové podpěry vedení /obr.10 /, v rámci uzemnění střechy proveden bleskosvod i na střechách výtahových strojoven obr.9 11

12 Anténní stožár řešen novou pozinkovanou ocelovou tyčí Ø 80 mm kotvenou do svislé stěny strojovny výtahu, slaboproudé kabely vedeny volně mezi strojovnami ve vzduchu, zaústěny do společných prostor přes střešní výlezy skrze ventilační žaluzii, stožár uzemněn /obr.11 / obr Strojovny výtahů objekt velikosti 3,6 m x 3,00 x 3,00 m, konstrukce řešeny z betonových panelů, objekt strojovny nezateplený, vstup do strojovny řešen ze střechy ocelovými dveřmi, práh nad střešní rovinou cca 100 mm, zadní stěna objektu strojovny prosklená s parapetem výšky cca 1450 mm, objekt zastřešen pultovou střechou s ukončením v podstřešním žlabu svedeným do dešťového svodu vyústěného u střešní vpusti /obr.12/ obr.11 12

13 PŮDORYS STŘECHY Základní rozměry: délka 71,20 m šířka 13,50 m plocha střechy 961,20 m 2 obr.12 obr Zjištěný stav střechy Skladba střešního pláště V ploše střechy byly provedeny dvě destruktivní sondy S1 a S2, polohy sond jsou patrné ze schématu půdorysu střechy objektu na obr. 14,15. Na každé střeše bytového domu byla provedena jedna. Cílem sond bylo ověření tloušťky hydroizolačního souvrství střešního pláště bytového domu, zjištění vlhkostního stavu a způsobu provedení jednotlivých vrstev hydroizolačního souvrství a jejich vzájemná stabilizace. Při provádění sond byla ověřena skladba až k nosné konstrukci. 13

14 Skladba střechy a tloušťky jednotlivých vrstev: Sonda 1 (S1) vrstva (v pořadí od exteriéru) stav konstrukční vrstvy tloušťka (mm) SBS modifikovaný asfaltový pás s posypem, lokální nerovnosti ~ 4,4 mm souvrství oxidovaných asfaltových pasů vzájemně svařené, s podkladem, soudržné ~ 4 mm s různými vložkami Asfaltový nátěr 1 mm Betonový podklad ~ 40 mm Azbestocementová vlnitá deska 5 mm Vzduchová mezera 40 mm Škvárobetonové tvárnice 250 mm Škárový zásyp ulehlý ~ 80 mm Železobetonová stropní konstrukce 150 mm Sonda 2 (S2) obr.14 vrstva (v pořadí od exteriéru) stav konstrukční vrstvy tloušťka (mm) SBS modifikovaný asfaltový pás s posypem, lokální nerovnosti ~ 4,4 mm souvrství oxidovaných asfaltových pasů vzájemně svařené, s podkladem, soudržné ~ 4 mm s různými vložkami Asfaltový nátěr 1 mm Betonový podklad ~ 40 mm Azbestocementová vlnitá deska 5 mm Vzduchová mezera 40 mm Škvárobetonové tvárnice 250 mm Škárový zásyp ulehlý ~ 80 mm Železobetonová stropní konstrukce 150 mm obr.15 14

15 Na střeše byly provedeny celkem dvě sondy do střešního pláště. Z provedených sond bylo provedeno ohledání hydroizolačního souvrství a skladba střešního pláště. Střešní souvrství nevykazovalo žádné známky poškození mechanického či výskyt vlhkosti napříč vrstvami. Střešní hydroizolační vrstvy bez hnilobného zápachu. Po ohledání sondy byla provedena vodotěsná záplata pomocí přířezu asfaltového pásu /obr.16/ Hydroizolace v ploše obr.16 Původní hydroizolační souvrství bylo tvořeno asfaltovými lepenkami 2 x BITAGIT S. Později na střeše bylo provedeno navaření nové vrstvy hydroizolace z asfaltového modifikovaného pásu s břidličným posypem. Celková tloušťka hydroizolačního souvrství střešního pláště v současnosti dosahuje 8,4 mm. Materiál nové vrstvy vykazuje v ploše dobrý stav. Na hydroizolaci se lokálně vyskytuji boule a jiné nerovnosti, při prohlídce střechy nebyla nalezena netěsnost v ploše hydroizolační střechy. Drobné netěsnosti je možné sledovat při přechodech na svislé stěny při vytažení hydroizolace u tlumících jednotek, vlezu na střechu, přechodu hydroizolace na svislé stěny výtahových strojoven. Místy dochází k zadržování dešťové vody v ploše a akumulaci dešťové vody v blízkosti střešního vtoku - usazeniny. Na střeše bylo nalezeno jedno místo s prokazatelnou akumulací vody pod vrchní hydroizolační vrstvou. Dešťové střešní vtoky jsou osazeny košíky pro zachycení nečistot, může docházet k jejich ucpání. Hydroizolace u střešních vtoků může vykazovat drobné netěsnosti z důvodu nespolehlivého provedení detailu. Střecha je spádována ke střešním vtokům ve sklonu od 1% do 3 %. Technický stav hydroizolační vrstvy lze vyhodnotit jako dobrý. 15

16 7. POSUDEK 7.1. Tepelnětechnické posouzení skladby stropu nad posledním podlažím Vstupní parametry výpočtu Objednatel nedefinoval zvláštní požadavky průměrných parametrů vzduchu v interiéru, a proto je uvažováno se 4. vlhkostní třídou v souladu s ČSN článek odstavce a). Výpočtová teplota vnitřního vzduchu 21 C Relativní vlhkost vnitřního vzduchu 50% Výpočtová venkovní teplota Třída vnitřní vlhkosti -15 C (návrhové hodnoty venkovní relativní vlhkosti 84%, Česka Lípa) 4. třída (vysoka vlhkost) K relativní vlhkosti vnitřního vzduchu bude ve výpočtu připočtena přirážka na nestacionární kolísání teplot a vlhkosti hodnotou 5% nastaveno v rámci výpočtu v programu Tepelná technika 1D. Větrací otvory byly dodatečně utěsněny. Nedochází k proudění vzduchu ve větracích kanálcích, je možné střechu uvažovat jako jednoplášťovou nevětranou. Dle provedených sond do střešního pláště nedochází k hromadění vlhkosti na spodním líci hydroizolačních vrstev. Základní parametry materiálů použité ve výpočtech: Materiálová skupina Funkce vrstvy Tloušťka vrstvy d (mm) Součinitel tepelné vodivosti ʎ d (W/(m.K)) SBS modifikovaný asfaltový pás hydroizolační 4,4 mm 0,210 souvrství oxidovaných asfaltových pásů s různými hydroizolační ~ 4 mm 0,210 vložkami a ochranným reflexním nátěrem asfaltový nátěr kontaktní 1 mm 0,210 betonová podkladní vrstva nosná ~ 40 mm 1,430 azbestová vlnitá deska nosná 5 mm 0,450 vzduchová mezera izoační 40 mm 0,026 škvárobetonové tvárnice nosná 250 mm 0,137 škvárový zásyp, ulehlý tepelná izolace 80 mm 0,270 železobetonová stropní konstrukce nosná 150 mm 1, Požadavky normy ČSN pro ploché střechy a šikmé se sklonem do 45 včetně (tepelný tok zdola) Hodnocený parametr konstrukce Hodnota požadovaná Hodnota doporučená Součinitel prostupu tepla U N [W/(m 2.K)] 0,24 0,16 Množství zkondenzované vodní páry M c [kg/(m 2.a)] 0,1 a nebo 3% plošné hmotnosti materiálu Celoroční bilance vlhkosti M c < M ev [kg/(m 2.a)] Aktivní Vnitřní povrchová teplota požadována hodnota teplotního faktoru 0,808 (14,10) vnitřního povrchu při návrhových okrajových podmínkách, vyloučení rizika růstu plísní [-](požadovaná nejnižší povrchová teplota [ C]) Mev... Roční množství vypařené vodní páry uvnitř konstrukce Vypočtené hodnoty (výpočet proveden v programu Tepelná technika 1D) Skladba dle vizuální prohlídky Součinitel prostupu tepla U [W/(m 2.K)] Množství zkondenzované vodní páry Mc [kg/(m 2.a)] Celoroční bilance vlhkosti Posouzení povrchové teploty konstrukce teplotní faktor f Rsi [-] (nejnižší povrchová teplota θ si [ C]) Riziko růstu plísní při návrhových okrajových podmínkách Původní 0,24 (+) 0,0 (+) Aktivní (+) 0, 941 (18,0) (+) Vyhovuje požadavkům ČSN Hodnocení 16

17 x... Vyhovuje doporučene hodnotě ČSN !... Nevyhovuje požadavkům ČSN Hodnocení stávajícího tepelně technického stavu střechy Původně provětrávaná střecha byla stavební úpravou (zateplením obvodové atiky bytového domu) převedena na nevětranou střešní konstrukci, střechu lze definovat jako jednoplášťovou, nevětranou. Ve skladbě současné střechy nedochází výpočtově ke kondenzaci vodních par vyhovuje požadavkům ČSN Vypočtená roční bilance zkondenzované vlhkosti je aktivní. Na základě výpočtu nehrozí u současné skladby tvorba plísní na interiérové straně střešní konstrukce v ploše (nemusí platit pro detaily). Z hlediska součinitele prostupu tepla stávající střešní plášť nesplňuje požadavky ČSN a je nutné provést dodatečného zateplení střešního pláště Posouzení zjištěného stavu střechy 1. Součinitel prostupu tepla střechy vyhovuje požadavkům ČSN požadovaným hodnotám. Pro dosažení hodnot doporučených střecha objektu vyžaduje kompletní zateplení. 2. Ve střešní konstrukci nedochází ke kondenzaci vodní páry. Sondami provedenými během průzkumu se toto prokázalo. Bilance kondenzace vodních par je aktivní. 3. Stav vrchního asfaltového pásu s posypem je v ploše střechy dobrý. Lokálně byly v některých detailech a v ploše nalezeny drobné hydroizolační netěsnosti. 4. Sklon střechy v ploše je 1 % - 3 %, což vyhovuje doporučení normy ČSN , která doporučuje minimální sklon povlakové hydroizolace 1 (1,75%). Na hydroizolaci dochází vlivem nerovnosti ke zdržování srážek. Vlivem zvýšené hydrofyzikální expozice se zvyšuje riziko zatečení v případných místech defektu hydroizolačního systému. Drobné nerovnosti budou vyspraveny. 5. Je potřeba vyčistit naplaveniny u střešních vtoků, zkontrolovat jejich průchodnost a provést jeho úpravu spojenou se zateplením střešního pláště. 8. KONCEPČNÍ NÁVRH OPRAVY STŘECHY 8.1. Obecně Hydroizolační plášť objektu je v dobrém technickém stavu. Předkládaný posudek neřeší střešní konstrukci z hlediska stavebně technického, ale pouze z hlediska tepelně technického z důvodu výpočtově nevyhovující zjištěné hodnoty součinitele prostupu tepla střešní skladby požadavkům ČSN Z toho důvodu je navržena varianta se zateplením střechy, pro splnění požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla. Střecha bude zbavena větracích komínků a je uvažována jako jednoplášťová střecha. Výpočtově jsou navrženy tloušťky izolantu s ohledem na požadovanou hodnotu a doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla. Tloušťku tepelné izolace stanovenou s ohledem na minimální požadovaný součinitel teplené vodivosti nelze snížit! 8.2. Návrh opravy střechy Na střeše bude provedeno: 1. Zatepleni atik. Tloušťku tepelné izolace je stanovena na základě tepelnětechnického výpočtu. 2. Kontrola vzduchotěsného provedeni prostupů VZT, konstrukce komory ve vzduchové vrstvě střešní skladby a kanalizačního potrubí z interiéru do skladby střechy. V případě potřeby utěsnit např. PUR montážní pěnou, následně převařit přířezem asfaltového pasu 17

18 3. Zatepleni železobetonového podstavce VZT komor a ventilátorových komor. Tloušťka tepelné izolace bude stanovena na základě výpočtu (minimálně stejná jako v ploše střechy). 4. Případné nerovnosti a místa kde se zdržuje voda, budou vyspravena asfaltem smíchaným s expandovaným kamenivem, resp. pomoci rozháněcích klínů. Původní hydroizolační povlak bude ponechán, provedou se pouze lokální opravy. Očištění, vysušení, vyspravení (puchýře proříznout a přivařit) a vyrovnání podkladu přířezy asfaltového modifikovaného pasu s vložkou ze skleněné tkaniny (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL). Původní hydroizolační vrstva tak bude plnit funkci pojistné hydroizolace. Položeni a kotvení kompletizovaných dílců z pěnového expandovaného samozhášivého objemově stabilizovaného polystyrenu EPS 100S Stabil s nakašírovaným oxidovaným asfaltovým pasem (přesahy vzájemně svařeny). 5. Plnoplošné navařeni vrchního SBS modifikovaného asfaltového pasu s kombinovanou vložkou a hrubozrnným ochranným posypem. 6. Dřevěnými přířezy bude navýšen výlez na střešní rovinu. Poklop bude dodatečně zateplen Polystyrenem EPS 100 S tl. 80 mm a s oplechováním ze strany interiéru s požitím TiZn plechu. 8. Dřevěnými přířezy, nebo nadezděním z tepelně izolačních cihel (pěnosilikátových cihel) bude navýšena atika bytového domu 9. Bude provedeno zateplení obvodových konstrukcí strojovny výtahu, bude použit fasádní polystyren v tl. 120 mm se systémovou omítkou, zateplení bude provedeno v souladu se systémem ETICS 10. Okno a dveře do strojovny budou vymaněny za nové plastové, dveře plné s FAB vložkou, okno sklopné s tepelně izolačním zasklením, součinitel prostupu tepla U=1,1 W/m 2 K včetně provedení klempířských prvků 11. Budou upraveny větrací otvory strojoven výtahů. 12. Bude provedeno zateplení střechy strojovny, použit stejný tepelný izolant jako v ploše hlavní střešní roviny ve stejné tloušťce, včetně klempířských prvků. 13. Spády střešní roviny budou zachovány Návrh nove skladby střešního pláště Skladba Vrstva (od exteriéru) Průměrná tloušťka [mm] NOVÁ vrchní asfaltový SBS modifikovaný pás s kombinovanou výztužnou vložkou sklo-polyester a 4,4 mm VRSTVA ochranným minerálním posypem (např. ELASTEK 40 COMBI), plnoplošně navařený kompletizované spádové tepelněizolační dílce z pěnového stabilizovaného samozhášivého polystyrenu EPS 100 S Stabil o min. pevnosti v tlaku 100 kpa při 10% deformaci, s nakašírovaným asfaltovým oxidovaným pásem s vložkou ze skleněné tkaniny min. tl. 4mm, (např. POLYDEK EPS100S G200S40), mechanicky kotvené do betonové desky * 80 mm splňuje požadovanou hodnotu 200 mm splňuje doporučenou hodnotu (např. EJOT FDD 50xdl), spád desek min. 1 % OPRAVENÁ souvrství původních asfaltových pásů vyspravené, vyrovnané přířezy asfaltového SBS 8,4 mm VRSTVA modifikovaného pásu s vložkou ze skleněné tkaniny (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL) PŮVODNI asfaltový nátěr 1 mm VRSTVY betonová podkladní vrstva 40 mm azbestová vlnitá deska 5 mm vzduchová mezera 40 mm škvárobetonové tvárnice 250 mm škvárový zásyp, ulehlý 80 mm Betonová stropní deska 150 mm * Počet kotevních prvků bude stanoven na základě výpočtu sání větru s uvážením únosnosti podkladu. ** Tloušťka tepelné izolace vyhoví na doporučené hodnoty požadavků ČSN

19 8.3. Postup provádění 1. Demontuje se stávající bleskosvod a stávající klempířské konstrukce 2. Vzhledem k navýšení střešního souvrství je potřeba zvětšit výšku atiky po obvodě střechy. Z důvodu eliminace tepelného mostu doporučujeme atiku navýšit tepelněizolačním zdivem (např. Plynosilikát), nebo přířezem EPS / XPS a deskou OSB. Další variantou vyřešení ukončení střechy u atiky je použití plechového prvku UNIDEK. 3. Hydroizolace z plochy střechy bude na konstrukci atiky vytažena přes náběhové klíny až na korunu atiky a ukončena navařením na plechovou závětrnou lištu. Přesah lišty bude cca 30 mm směrem před fasádu objektu. Závětrná lišta bude z pozinkovaného plechu. Alternativně lze navýšit atiky. Spád koruny atiky by měl byt min. 3 (5,24%) do střešní roviny. 4. Hydroizolace musí být na všechny prostupující konstrukce vytažena do výšky min. 150 mm. 5. Bude provedena kontrola tlumících komor VZT. Doporučujeme tlumící komory zateplit a provést hydroizolaci dna navařením asfaltového pásu s vytažením na stěny. Doporučujeme zateplit ventilátorové komory. 6. Prořezání nerovností, vysušení a vyrovnání stávající hydroizolace natavením přířezů z asfaltového pasu s nenasákavou vložkou, odstraněni nečistot z povrchu hydroizolace (max. nerovnost 5 mm na 2 m). 7. Položení a připevněni kompletizovaných spádových tepelněizolačnich dílců z pěnového expandovaného samozhášivého objemově stabilizovaného polystyrenu EPS 100S s nakašírovaným oxidovaným asfaltovým pasem (POLYDEK EPS 100S G200 S40). Desky se kladou na vazbu a mechanicky do betonové střešní vrstvy. Typ a počet kotev je nutné zvolit dle podrobného výpočtu zatížení větrem a výsledků výtažných zkoušek pořídí si zhotovitel. Také je nutné stanovit okrajové a rohové oblasti zatížení větrem. Spád desek doporučujeme zvolit tak, aby výsledný spad souvrství byl alespoň 2 0, je třeba vyspádovat také střešní odtokový žlab 8. Přesahy pasů kompletizovaných dílců vodotěsně svařit tak, aby mohly spolehlivě plnit funkci první vrstvy hydroizolace 9. Montáž nových klempířských konstrukci (prvky z plechu je třeba před navařením vrchního pasu napenetrovat asfaltovým lakem (např. DEKPRIMER). 10. Osazení systémových vtoků (např. GULLYDEK). Vtoky budou systémové s integrovaným límcem z asfaltového pasu. Na těleso vtoku bude napojena parozábrana stávající hydroizolační vrstva, na těleso nástavce pak hlavni hydroizolace střechy. Vtoky budou opatřeny ochrannou mřížkou zabraňující zaneseni vtoku 11. Provedou se nové komínky odvětráni splaškové kanalizace 12. Celoplošné navaření vrchního asfaltového SBS modifikovaného pasu min. tl. 4 mm s kombinovanou vložkou z polyesterové rohože vyztužené mřížkou ze skleněných vláken a s hrubozrnným břidličným posypem (např. ELASTEK 40 COMBI) 13. Montáž nových klempířských konstrukcí, materiál TiZn 14. Montáž hromosvodné ochrany včetně revizní zprávy, patky osadit na podložky 15. Uzavření větracích otvorů (např. vyplněni PUR pěnou) 16. Zateplení atikového panelu ze strany exteriéru provedeno, zateplení strojovny výtahů (např. ETICS) 17. Navýšení ocelové chráničky vedení slaboproudých kabelů na střechu pomocí převlečné trubky s povrchovou úpravou žárový pozink 18. Úprava kotvení a povrchová úprava stávajícího anténního stožáru (povrchová úprava žárový pozink) 19

20 9. TEPELNĚTECHNICKÉ POSOUZENÍ NAVRŽENÉ SKLADBY STŘECHY 9.1. Vstupní parametry výpočtu Objednatel nedefinoval zvláštní požadavky průměrných parametrů vzduchu v interiéru, a proto je uvažováno se 4. vlhkostní třídou v souladu s ČSN článek odstavce a). výpočtová teplota vnitřního vzduchu 21 0 C relativní vlhkost vnitřního vzduchu 50% výpočtová venkovní teplota C (návrhová hodnota teploty venkovního vzduchu v České Lípě při reaktivní vlhkosti vzduchu 84%) Třída vnitřní vlhkosti 4. třída (vysoká vlhkost) K relativní vlhkosti vnitřního vzduchu bude ve výpočtu připočtena přirážka na nestacionární kolísání teplot a vlhkosti o hodnotou 5% Požadavky normy ČSN pro ploché střechy a šikmé se sklonem do 45 včetně (tepelný tok zdola) Hodnocený parametr konstrukce Hodnota Hodnota Požadovaná Doporučená Součinitel prostupu tepla u N [W/(m 2.K)] 0,24 0,16 Množství zkondenzované vodní páry M c [kg/(m 2.a)] Celoroční bilance vlhkosti M c < M ev [kg/(m 2.a)] Vnitřní povrchová teplota požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu při návrhových okrajových podmínkách, vyloučení rizika růstu plísní [-](požadovaná nejnižší povrchová teplota [ C]) Tlumené vytápěni s poklesem výsledné teploty 2 až 5 C; těžká konstrukce M ev... Roční množství vypařené vodní páry uvnitř konstrukce 0,10 a nebo 3% plošné hmotnosti materiálu AKTIVNÍ 0,808 (14,10) Vypočtené hodnoty (vypočet proveden v programu Tepelná technika 1D) Varianta skladby Součinitel prostupu tepla U [W/(m 2.K)] Množství zkondenzova né vodní páry Mc [kg/(m 2.a)] Celoroční bilance vlhkosti Posouzení povrchové teploty konstrukce teplotní faktor frsi [-] (nejnižší povrchová teplota θsi [ C]) Riziko růstu plísní při návrhových okrajových podmínkách Povrchová kondenzace vodní páry na spodní straně horního pláště při průměrných okrajových podmínkách vnitřního a vnějšího vzduchu Hodnocení tl. 80 mm 0,15 (x) 0,0 (+) aktivní (+) 0,963 (18,70) nekondenzuje (+) + tl. 200 mm 0,10 (x) 0,0 (+) aktivní (+) 0,975 (19,10) nekondenzuje (+) Vyhovuje požadavkům ČSN x... Vyhovuje doporučene hodnotě ČSN !... Nevyhovuje požadavkům ČSN Vypočtené hodnoty součinitele prostupu tepla navržených variant skladeb střechy vyhovují doporučeným hodnotám ČSN Výpočtově v navržených skladbách nedochází ke kondenzaci vodní páry, roční bilance vlhkosti je výpočtově aktivní. Vnitřní povrchové teploty na spodním povrchu střechy výpočtově vyhovuji požadavku ČSN Pro zajištění bezproblémového tepelně vlhkostního režimu střech je nutné dodržet minimální tloušťku tepelné izolace navržené v tomto posudku. Pro zajištění doporučené hodnoty součinitele prostupu teplat u [W/(m 2.K)] je nutné izolovat střešní plášť izolantem tl mm. 20

21 10. SCHÉMATICKÉ ŘEŠENÍ DETAILŮ K VARIANTÁM Schéma řešení napojení asfaltové hydroizolace na vtok, střecha zateplena dílci s nakašírovaným asfaltovým pasem Schéma řešení asfaltové hydroizolace při alternativě zvýšeni atiky, střecha zateplena dílci s nakašírovaným asfaltovým pasem, atika nadezděna pěnosilikátovou tvárnicí Schéma řešeni asfaltové hydroizolace na prostupující stěnu (vylez, komínová tělesa, návaznost na svislou stěnu sousedního objektu), střecha zateplena dílci s nakašírovaným asfaltovým pasem 21

22 11. ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ Opravu střechy objektu doporučujeme realizovat na základě prováděcí projektové dokumentace, kterou tento odborný posudek nenahrazuje. Součástí prováděcí projektové dokumentace by měla být technická zpráva s technologickým předpisem pro realizaci a návod na užívání a údržbu konstrukci po realizaci oprav, plánem kotevních prvků střechy, výkresy detailů střechy objektu, použité detaily jsou pouze informativní 12. NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ STŘECHY PO OPRAVĚ Střecha je koncipována jako nepochůzí, přístup na střechu může byt umožněn pouze osobám konajícím opravu konstrukcí přístupných ze střechy, nebo osobám konajícím kontrolu a údržbu střechy. Pro zajištění spolehlivé funkce střechy tedy doporučujeme: - minimálně 2x ročně provést vizuální kontrolu hydroizolace v ploše střechy - zaměřit se na odstranění mechanických nečistot, stav spojů hydroizolace a případné perforace nebo jiné deformace hydroizolační vrstvy - alespoň 1x ročně provést kontrolu stavu detailů (návaznost prostupujících konstrukcí), tmeleni, zaměřit se na riziko odtrženi tmelů od souvisejících konstrukcí, případně vznik trhlin v samotné hmotě tmelu, stav antikorozní ochrany kovových prvků apod. - alespoň 4 x ročně kontrolovat průchodnost odvodňovacích prvků 22

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa Zpracováno: listopad

Více

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Objednatel: FYKONY spol. s r.o. Beskydská 552 741 01 Nový Jičín - Žilina Kontaktní osoba: Petr Konečný, mob.: +420 736 774 855 Objekt: Bytový

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Bendlova 1006-1054 470 06 Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Bendlova 1006-1054 470 06 Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Bendlova 1006-1054 470 06 Česká Lípa Zpracováno: květen 2015 Vypracoval:

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Antonína Sovy Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Antonína Sovy Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Antonína Sovy 1718-1721 470 06 Česká Lípa Zpracováno: září 2015 Vypracoval:

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Zahradní Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Zahradní Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Zahradní 1738 470 06 Česká Lípa Zpracováno: květen 2016 Vypracoval:

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Vladimírská 2527-2528 470 06 Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Vladimírská 2527-2528 470 06 Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Vladimírská 2527-2528 470 06 Česká Lípa Zpracováno: květen 2015 Vypracoval:

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2013-007465-Da Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Gagarinova 362-363 471 23 Zákupy Zpracováno v období: červen 2013 ATELIER

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Stursova Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Stursova Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Stursova 2628-2633 470 06 Česká Lípa Zpracováno: říjen 2015 Vypracoval:

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Na Výsluní Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Na Výsluní Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Na Výsluní 2628-2633 470 06 Česká Lípa Zpracováno: říjen 2015 Vypracoval:

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Šluknovské Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Šluknovské Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Šluknovské 2875-77 470 06 Česká Lípa Zpracováno: březen 2017 Vypracoval:

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Hradecká Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Hradecká Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Hradecká 2658-2659 470 06 Česká Lípa Zpracováno: květen 2015 Vypracoval:

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2013-007465-Da Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Na Jílech 2651 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: červen 2013 ATELIER

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2015-002344-MD Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Pod Hůrkou 1771-73 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: únor 2015

Více

Návrh skladby a koncepce sanace teras

Návrh skladby a koncepce sanace teras Návrh skladby a koncepce sanace teras Bytový dům Kamýcká 247/4d 160 00 Praha - Sedlec Zpracováno v období: Březen 2016 Návrh skladby a koncepce sanace střešního pláště Strana 1/8 OBSAH 1. VŠEOBECNĚ...

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-002731-MoP Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Vladimírská 2537-38 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: březen 2014

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2013-007465-Da Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Norská 2551-52 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: červen 2013 ATELIER

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-002731-MoP Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Svatopluka Čecha 2123-24 470 01 Česká Lípa Zpracováno v období: březen

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-002731-MoP Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Alexandrovská 2453-54 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: březen

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy F a G 2 u budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-002731-MoP Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům U Nemocnice 2317-20 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: březen 2014

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-006063-MD Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Zhořelecká 2557 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: květen 2014 ATELIER

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2015-002344-MD Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Brněnská 2577-80 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: únor 2015 ATELIER

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-002731-MoP Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Kutnohorská 2641-42 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: březen 2014

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma střech

Více

Návrh technického řešení opravy plochých střech

Návrh technického řešení opravy plochých střech Zakázka číslo: 2011-012728-VP Technická pomoc Návrh technického řešení opravy plochých střech Budova základní školy, Železnická 460, 50601 Jičín-Holínské Předměstí Zpracováno v období: říjen 2011 ATELIER

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-006063-MD Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Hálkova 887-890 472 01 Doksy Zpracováno v období: květen 2014 ATELIER

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-006065-MD Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Pavla Wonky 2624-2627 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: květen

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Vyřizuje : Jaroslav Hach V České Lípě dne : 19.4. 2012 Věc

Více

Zakázka číslo: 2006-6641-Ktv Verze 11.8.2006 DEKTRADE a. s. Atelier stavebních izolací ODBORNÝ POSUDEK 1. VŠEOBECNĚ...3

Zakázka číslo: 2006-6641-Ktv Verze 11.8.2006 DEKTRADE a. s. Atelier stavebních izolací ODBORNÝ POSUDEK 1. VŠEOBECNĚ...3 ODBORNÝ POSUDEK 1. VŠEOBECNĚ...3 1.1. Předmět odborného posudku...3 1.2. Úkol odborného posudku...3 1.3. Zadavatel odborného posudku...3 1.4. Zpracovatel odborného posudku...3 1.5. Vypracoval...3 1.6.

Více

TECHNICKÝ POPIS PRO OPRAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KARLY MACHOVÉ Č.P.1506, 1507, 1508, BEROUN. Pohled na dům. Stav střešního pláště bytového domu:

TECHNICKÝ POPIS PRO OPRAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KARLY MACHOVÉ Č.P.1506, 1507, 1508, BEROUN. Pohled na dům. Stav střešního pláště bytového domu: TECHNICKÝ POPIS PRO OPRAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KARLY MACHOVÉ Č.P.1506, 1507, 1508, BEROUN Pohled na dům Stav střešního pláště bytového domu: střešní vpustě Výlezy na střechu Část štítu, která se bude dozateplovat,

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: BD Ulice: Družstevní 279 PSČ: 26101 Město: Příbram Stručný popis budovy

Více

Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem

Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem Ing. Pavel Štětka - projektování staveb, inženýrská činnost.. ičo: 62755366 TECHNICKÁ ZPRÁVA Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem OPRAVA ČÁSTI STŘEŠNÍ KRYTINY Objednatel:

Více

Posudek bytového domu Údolní 72, Brno v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb

Posudek bytového domu Údolní 72, Brno v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb Posudek bytového domu Údolní 72, Brno v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb Dokument vznikl za podpory SGS14/160/OHK1/2T/15 Ing.arch.et Ing. Jiří Adámek: Energetická efektivnost obnovy vybraných historických

Více

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Zhořelecká 2557 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K stávajícího stavu střešních plášťů na bytovém domě č. p. 837 až č. p. 842 v ulici Lamačově, v Praze 5 Hlubočepy, včetně rámcového návrhu rekonstrukce Objednatel posudku :

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Zakázka číslo: 2015-1201-TT Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově

Více

Společenství vlastníků jednotek 296 Nižbor. Za Hotelem 296, Nižbor IČO:

Společenství vlastníků jednotek 296 Nižbor. Za Hotelem 296, Nižbor IČO: V Berouně, dne 22. ledna 2019 Nabízíme účast ve výběrovém řízení na opravu střechy bytového domu č.p. 296 v ulici Za Hotelem v obci Nižbor. V případě Vašeho zájmu o tuto zakázku, žádáme o předložení nabídky,

Více

10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º 55º 60º > 60º

10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º 55º 60º > 60º S T Ř E C H Y kreslení střech Střechy chrání budovy před přímými atmosférickými vlivy, zajišťují požadavky vnitřního prostředí tvarově a esteticky ukončují stavbu Stavební objekty mají různé druhy střech,

Více

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing.

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 12/2009 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy pavilonu CH2, ÚVN Střešovice, stanovení koncepce opravy střechy

Odborné posouzení stavu ploché střechy pavilonu CH2, ÚVN Střešovice, stanovení koncepce opravy střechy Zakázka číslo: 2016013506AdM Odborný posudek pavilonu CH2, ÚVN Střešovice, stanovení koncepce opravy střechy Ústřední vojenská nemocnice U vojenské nemocnice 1200/1 162 00 Praha 6 Břevnov Zpracováno v

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Návrh technického řešení opravy plochých střech. Technická pomoc. Budova základní škola, Železnická Jičín Holínské předměstí

VÝKAZ VÝMĚR. Návrh technického řešení opravy plochých střech. Technická pomoc. Budova základní škola, Železnická Jičín Holínské předměstí Zakázka číslo: 2011-012728-VP VÝKAZ VÝMĚR Technická pomoc Návrh technického řešení opravy plochých střech Budova základní škola, Železnická 460 50601 Jičín Holínské předměstí Zpracováno v období: listopad

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Přehled výchozích podkladů. 2. Předmět projektu. 3. Základní údaje o objektu. 1. Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Přehled výchozích podkladů. 2. Předmět projektu. 3. Základní údaje o objektu. 1. Identifikační údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje NÁZEV STAVBY : Zateplení objektu MŠ Míkovice, Uherské Hradiště MÍSTO STAVBY : U Mlýna 251, Uh.Hradiště-Míkovice INVESTOR : Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19,

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Ing. Jaroslav R o d. Expertizní posudek. k objednávce Společenství vlastníků domu Habartická

Ing. Jaroslav R o d. Expertizní posudek. k objednávce Společenství vlastníků domu Habartická Expertizní posudek k objednávce Společenství vlastníků domu Habartická 496-503 Posouzení stavu a závad střešní konstrukce Bytového objektu Habartická ul. čp. 496 503, Praha 9 - Střížkov Vypracoval: Ing.

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček : 28. října

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

SVJ plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením včetně souvisejících stavebních prací.

SVJ plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením včetně souvisejících stavebních prací. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům SVJ Antonína Sovy 1718-1721 Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém

Více

Odborné posouzení stavu a příčin poruch plochých a šikmých střech a terasy objektu, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu a příčin poruch plochých a šikmých střech a terasy objektu, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2012-009094-NavrM Odborné posouzení stavu a příčin poruch plochých a šikmých střech a terasy objektu, koncepční návrh nápravných opatření Galerie umění Goethova stezka 6 360 01 Karlovy Vary

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Ústí nad Labem Black&Decker POPIS Výrobní a skladovací hala pro elektrické nářadí se nachází v průmyslové zóně Trmice Ústí nad Labem v nedaleké blízkosti

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

Návrh a tepelně technické posouzení skladeb šikmé a ploché střechy

Návrh a tepelně technické posouzení skladeb šikmé a ploché střechy Stránka 1/6 Návrh a tepelně technické posouzení skladeb šikmé a ploché střechy Objednatel: Název firmy: Radek Voce IČ: 88608026 Adresa: Vladimirská 2529, Česká Lípa, 470 06 Osoba: Radek Voce Mobilní tel:

Více

F O T O D O K U M E N T A C E

F O T O D O K U M E N T A C E P R O J E K T O V Á N Í, S T A T I K A A D Y N A M I K A S T A V E B, I N Ž E N Ý R S K Á ČINNOST F O T O D O K U M E N T A C E Oprava fasády a střechy tělocvičny ZŠ Lidická Základní škola Lidická 31/18,

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 ýzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 Žádáme ás, v případě ašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA

Více

ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 02: VÝSKYT KALUŽÍ NA POVLAKOVÝCH KRYTINÁCH PLOCHÝCH STŘECH

ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 02: VÝSKYT KALUŽÍ NA POVLAKOVÝCH KRYTINÁCH PLOCHÝCH STŘECH ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 02: VÝSKYT KALUŽÍ NA POVLAKOVÝCH KRYTINÁCH PLOCHÝCH STŘECH ZÁŘÍ 2013 Česká hydroizolační společnost, odborná společnosti ČSSI Česká hydroizolační

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Tepelně technické posouzení bylo provedeno na základě skladeb zjištěných z původní dokumentace pro provádění stavby z roku 1972 a 1974.

Tepelně technické posouzení bylo provedeno na základě skladeb zjištěných z původní dokumentace pro provádění stavby z roku 1972 a 1974. Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony.

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony. +,00 3 9 0 4 0 4 00 0 sousední objekt falcovaný plech s asfaltovou suspenzí hliníkové šablony +,00 +,0 +,00 +,00 +,0 +,0 +3,00 +, +,0 +,00 +3,00 zaslepený komín +3,0 +3,0 výlez na střechu výlez na střechu

Více

STAVEBNÍ SERVIS.NET, s.r.o. JANÁČKOVA 1783, 696 62 STRÁŽNICE ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. FRANTIŠEK MINAŘÍK, ČKAIT 1002179

STAVEBNÍ SERVIS.NET, s.r.o. JANÁČKOVA 1783, 696 62 STRÁŽNICE ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. FRANTIŠEK MINAŘÍK, ČKAIT 1002179 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C.1 1:1000 2561 4930 4931 27 3 5888 9154 2 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4207 /62 56 2774 1 /73 /74 /22 /57 2079 2 2467 12 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY C.2 1:500 2561 4930

Více

a) Účel objektu Záměrem investora je provést u panelového domu v Hrdlovské ulici v Oseku dodatečné zateplení fasády a střechy a výměnu všech oken, vně

a) Účel objektu Záměrem investora je provést u panelového domu v Hrdlovské ulici v Oseku dodatečné zateplení fasády a střechy a výměnu všech oken, vně Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

2. TÉMATICKÝ OKRUH BH05

2. TÉMATICKÝ OKRUH BH05 2. TÉMATICKÝ OKRUH BH05 Pokyny pro výkresy č. 3 a 4 a pro studii č. 2 l.s. 2014/15 Téma: Návrh konstrukce souvrství ploché střechy jednoplášťové nebo dvouplášťové, posouzení součinitele prostupu tepla

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Kunratická čp. 2865-2867

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Kunratická čp. 2865-2867 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Kunratická čp. 2865-2867 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Alexandrovská čp. 2453-2454

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Alexandrovská čp. 2453-2454 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Alexandrovská čp. 2453-2454 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení

ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení Veškeré y a výrobky uvedené v této dokumentaci jsou specifikovány s ohledem na požadované

Více

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH:

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 2 2 POLOHA NA MAPĚ A STANOVENÍ KLIMATICKÝCH ZATÍŽENÍ... 2 2.1 SKLADBY STŘECH... 3 2.1.1 R1 Skladba střechy na objektu

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Zákupech, Gagarinova ulice čp. 362-363

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Zákupech, Gagarinova ulice čp. 362-363 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Zákupech, Gagarinova ulice čp. 362-363 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU... 2 2.1 Popis objektu... 2 2.2 Popis konstrukcí... 2 2.2.1 Stěny průčelí a štítů... 2 3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU... 2 3.1 Oprava balónů ve 2. NP a 4. NP...

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Svatopluka Čecha čp

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Svatopluka Čecha čp Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Svatopluka Čecha čp. 2123-2125 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ

F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ zak. č.47/4/2012 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ Název stavby: Dům č.p. 72 ulice Jiřího Trnky Výměna oken, zateplení fasády Místo stavby: ulice Jiřího Trnky č.p. 72 738

Více

Posouzení stavu plochých střech

Posouzení stavu plochých střech Posouzení stavu plochých střech Dům kultury Mariánské náměstí 2187 688 01 Uherský Brod Vypracoval Ing. Adam Kermes Zpracováno v období Březen 2017 Verze dokumentu První vydání Tento dokument nesmí být

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Norská čp

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Norská čp Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Norská čp. 2551-2552 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Provedení sond do terasy

Provedení sond do terasy Zakázka číslo: 2010-10689-VojtJ Technická pomoc Provedení sond do terasy Hrzánský palác, Loretánská 9/177, Praha 1 - Hradčany Zpracováno v období srpen 2010 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Bardějovská čp

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Bardějovská čp Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Bardějovská čp. 2470-2471 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

Základní zásady při navrhování odvodnění plochých střech

Základní zásady při navrhování odvodnění plochých střech Základní zásady při navrhování odvodnění plochých střech Platné technické normy řešící problematiku návrhu a odvodnění plochých střech ČSN 73 1901 Navrhování střech (novelizovaná v únoru 2011) ČSN EN 12

Více

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká 2658-59 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení Zakázka číslo: 2014-002756-RT D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení PROJEKT OPRAVY STŘECHY Dokumentace pro provedení stavby Gymnázium Čakovice Náměstí 25.března 100, 196 00 Praha-Čakovice

Více

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Bytový dům čp. 357359 Ulice: V Lázních 358 PSČ: 252 42 Město: Jesenice Stručný

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY:

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY: OBSAH ZPRÁVY: 1. ÚČEL ZMĚNY STAVBY... 3 2. ARCHITEKTONICKÉ A FUNKČNÍ ŘEŠENÍ... 3 3. ORIENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM, DENNÍ OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ... 3 4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY... 3 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

Zastřešení panelového domu plechovou střechou

Zastřešení panelového domu plechovou střechou Zastřešení panelového domu plechovou střechou Litoměřice Topolčianská 419 POPIS Revitalizace střešního pláště panelového domu v ul. Topolčianská v Litoměřicích řeší přeměnu jednoplášťové ploché střechy

Více

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Pavla Wonky 2624-2627 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Jana Marková, K Transformátoru 11, Praha 6 tel.:

Jana Marková, K Transformátoru 11, Praha 6 tel.: OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODKLADY A NORMY... 3 4. STRUČNÝ POPIS GARÁŽOVÉHO DOMU... 3 5. VIZUÁLNÍ PROHLÍDKA... 3 6. NÁVRH OPATŘENÍ... 4 ZNALECKÁ DOLOŽKA... 6 PŘÍLOHA 1 FOTODOKUMENTACE... 7 2 1. ÚVOD Znalecký

Více