Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření"

Transkript

1 Zakázka číslo: Da Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Na Jílech Česká Lípa Zpracováno v období: červen 2013 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL FAX

2 Obsah 1. VŠEOBECNĚ Předmět odborného posudku: Úkol odborného posudku: Objednatel odborného posudku: Zpracovatel odborného posudku: Vypracoval: Kontroloval: Zpracováno v období: PODKLADY ÚKOL PRŮZKUM STŘECHY OBJEKTU PROBLEMATIKA NÁLEZ Stručný popis objektu Stručný popis střechy Zjištěný stav střechy Skladba střešního pláště Skladba střechy zjištěná ze sond S1 a S Hydroizolace v ploše Tlumící komory vzduchotechniky Atika Střešní výlez Odvodnění střechy Větrání střechy Ukončení hydroizolace na stěně strojovny výtahu Střecha strojovny výtahu Hromosvodná ochrana objektu POSUDEK Tepelnětechnické posouzení skladby stropu nad posledním podlažím Vstupní parametry výpočtu Požadavky normy ČSN pro ploché střechy a šikmé se sklonem do 45 včetně (tepelný tok zdola) Vypočtené hodnoty (výpočet proveden v programu TEPLO 2007, MEZERA 2007) Hodnocení stávajícího tepelnětechnického stavu střechy Hodnocení vypočtených hodnot otevřené vzduchové vrstvy Posouzení zjištěného stavu střechy KONCEPČNÍ NÁVRH OPRAVY STŘECHY Obecně Návrh opravy střechy Návrh nové skladby střešního pláště Postup provádění TEPELNĚTECHNICKÉ POSOUZENÍ NAVRŽENÉ SKLADBY STŘECHY...17 Strana 2/21

3 9.1. Vstupní parametry výpočtu Požadavky normy ČSN pro ploché střechy a šikmé se sklonem do 45 včetně (tepelný tok zdola) Vypočtené hodnoty (výpočet proveden v programu TEPLO 2007, MEZERA 2007) SCHÉMATICKÉ ŘEŠENÍ DETAILŮ K VARIANTÁM ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ STŘECHY PO OPRAVĚ...21 Strana 3/21

4 1. VŠEOBECNĚ 1.1. Předmět odborného posudku: Plochá dvouplášťová střecha bytového panelového domu v ul. Na Jílech 2651, Česká Lípa 1.2. Úkol odborného posudku: Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh opravy 1.3. Objednatel odborného posudku: OSBD Česká Lípa Zpracovatel odborného posudku: 1.4. Barvířská Česká Lípa Tiskařská 10/257 budova TTC TECHKOM CENTRUM , Praha 10 tel.: fax.: kontaktní osoba: Císař pavel, p. Tel.: IČO: DIČ: CZ bankovní spojení: /0100 KB Praha 9 Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka Vypracoval: Vojtěch Radovnický 1.6. Kontroloval: Ing. David Tesař 1.7. Zpracováno v období: červen 2013 Strana 4/21

5 2. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] PODKLADY Objednávka potvrzená dne , příloha nabídky č Da Průzkum objektu provedený dne Fotodokumentace pořízená při průzkumu [2]. Sondy do skladby střechy provedené při průzkumu [2]. ČSN Navrhování střech Základní ustanovení. ČSN P Hydroizolace staveb Povlakové hydroizolace Základní ustanovení. ČSN Tepelná ochrana budov. ČSN Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce. ČSN Klempířské práce stavební. U předpisů a norem platí poslední znění včetně novelizací a změn vydaných k datu zpracování posudku. 3. ÚKOL Úkolem odborného posudku je posouzení stavu střechy panelového bytového domu (foto /1/) v ulici Na Jílech 2651 a koncepční návrh opravy střechy. Situace objektu je patrná z foto /2/. S Foto /1/ - pohled na předmětný objekt 4. Foto /2/ - situace objektu PRŮZKUM STŘECHY OBJEKTU Průzkum střechy objektu proběhl dne Během průzkumu byly provedeny sondy do střechy za účelem ověření její skladby a způsobu provedení. Dále proběhla prohlídka střešního pláště z exteriéru objektu a byla pořízena fotodokumentace. Průzkumu se zúčastnili: Ing. Jan Šmíd, Vojtěch Radovnický, Strana 5/21

6 5. PROBLEMATIKA Objednatel požaduje zhodnotit a posoudit stav a způsob provedení střechy, zvážit možnosti jejího dodatečného zateplení a navrhnout způsob opravy v jedné variantě NÁLEZ Stručný popis objektu Jedná se o bytový objekt, který byl dokončen v 80. letech minulého století jako jeden z objektů systémové výstavby panelových domů. Objekt má dvanáct nadzemních podlaží. Půdorysné rozměry domu jsou cca 30 x 14 m. Nosnou konstrukci objektu tvoří soustava příčných nosných stěn o tloušťce cca 150 mm. Stropní panely jsou plné železobetonové tl. 150 mm. Štíty i průčelí tvoří sendvičové železobetonové nosné stěny. Objekt se nachází na sídlišti v severovýchodní části města. Podélná osa objektu je orientována vzhledem ke světovým stranám přibližně sever - jih (foto /2/). Hlavní vstup do objektu je situován na východní straně v úrovni 1.NP. Na vstup navazuje chodba a komunikační prostor schodiště. Okolní zástavba je tvořena převážně bytovými domy podobného typu a shodné výšky. Předmětem posouzení je střecha nad vchodem č.p Stručný popis střechy Střecha objektu je koncipovaná jako plochá dvouplášťová provětrávaná s vrstvou tepelné izolace ze skleněných vláken na spodním plášti a hydroizolační vrstvou tvořenou souvrstvím asfaltových pásů na horním plášti. Nosnou vrstvu horního pláště střechy tvoří dřevěný záklop, který je ve spádu cca 2 % směrem k mezistřešnímu žlabu. Mezistřešní žlab je pak spádován ke vtokům. Plocha střechy je odvodněna dvěma střešními vtoky, ty jsou zaústěny do vnitřních svislých odpadních potrubí. Nad rovinu střechy vystupují strojovny výtahů, komory VZT (tlumící a ventilátorové), výlezy na střechu a anténní konstrukce. Střecha strojovny výtahu je koncipovaná jako plochá jednoplášťová nevětraná s hydroizolací tvořenou souvrstvím asfaltových pásů. Střecha je lemována okapnicí a je odvodněna přes okapní hranu na plochu hlavní střechy. Půdorysné schéma střechy s vyznačením polohy prováděných sond je patrné z obr. /1/. Obr. /1/ - půdorysné schéma střechy Strana 6/21

7 Zjištěný stav střechy Skladba střešního pláště V ploše střechy byly provedeny sondy S1 a S2, jejich poloha je patrná ve schématu na obr. /1/. Cílem sond bylo ověření skladby střechy, jejího vlhkostního stavu a způsobu provedení jednotlivých vrstev a jejich stabilizace. Při provádění byla ověřena skladba až nosnému železobetonovému panelu. Skladba střechy a tloušťky jednotlivých vrstvev jsou uvedeny v následující tabulce: Skladba střechy zjištěná ze sond S1 a S2 Vrstva (v pořadí od exteriéru) SBS modifikovaný asfaltový pás Stav s posypem, lokální nerovnosti Tloušťka [mm] ~4 souvrství oxidovaných asfaltových pásů s různými vzájemně svařené, s podkladem vložkami soudržné ~ 24 v místě sondy S1 i v S2 suchý a neporušený ~ 25 dřevěný záklop na nosné dřevěné konstrukci ve spádu vzduchová vrstva napojená na exteriér tepelná izolace ze skleněných vláken železobetonová stropní konstrukce nerovnoměrně rozložená, v místě sond suchá - v S1 ~ 200 v S2 ~ 300 v S1 ~ 160 v S2 ~ Pozn: Ze sondy S1 a S2 se dala snadno zjistit skladba střešního souvrství, bylo velmi dobře vidět do vzduchové vrstvy dvouplášťové střechy (Foto /5/) a nebylo tak nutné znovu perforovat hydroizolační souvrství asfaltových pásů, čímž se zachovala původní ochrana proti srážkové vodě. Z těchto důvodů nebyly prováděny další sondy. Pohled do sondy S1 je na foto /1/. Porušená hydroizolační vrstva v místě sond byla vodotěsně zavařena přířezy asfaltového pásu s ochranou proti povětrnostním vlivům, viz foto /6/. Foto /3/ sonda S1 Foto /4/ sonda S2 Strana 7/21

8 Foto /5/ - pohled do vduchové vrstvy ze sondy S Foto /6/ - vodotěsně utěsněné místo sondy Hydroizolace v ploše Na střeše bylo v minulosti provedeno navaření nové vrstvy hydroizolace z asfaltového pásu s břidličným posypem. Materiál nové vrstvy vykazuje v ploše dobrý stav. Na hydroizolaci se lokálně vyskytují boule a jiné nerovnosti, při prohlídce střechy bylo nalezena jedna netěsnost ve svaru v ploše střechy (foto /8/). Střecha je spádována kolmo od atik ke středu střechy do úžlabí (spád cca 1,5 %), úžlabí je ve směru ke vtokům ve spádů cca 2%. Lokálně v ploše střechy dochází k zdržování vody z atmosférických srážek na povrchu hydroizolace a tvorbě kaluží (foto /7/), zejména za konstrukcí strojovny výtahu. Foto /7/ - tvorba kaluží za srojovnou výtahu Foto /8/ - objevená netěsnost ve spoji Tlumící komory vzduchotechniky Vzduchotechnické komory z plechu jdou osazeny na železobetonových podstavcích výšky cca 300 mm zastřešených železobetonovou deskou. VZT komory jsou vzájemně propojeny do dvojic, do jedné komory ústí odvádějící vzduch z interiéru, na druhé komoře je osazen ventilátor. Železobetonovou krycí deskou podstavce tlumící komory prostupuje plastové potrubí odvětrání kanalizace. Utěsnění prostupu je řešeno pouhým rošpachtlováním roztaveného pásu. Hydroizolace z plochy střechy je vytažena na stěny podstavce a je ukončena těsně pod železobetonovou krycí deskou, tedy do výšky cca 230 mm. Ukončení bylo provedeno pomocí přítlačné lišty. Oplechování VZT zařízení je lokálně zkorodované (foto /11/) Strana 8/21

9 Foto /9/ propojené komory VZT Foto /10/ ukončení asfaltového pásu na stěně komory Foto /11/ - koroze na oplechování Foto /12/ - prostup potrubí deskou VZT komory Atika Koruna atiky je ve výšce cca mm nad povrchem hydroizolace v ploše střechy. Šíře atikového panelu je cca 240 mm. Hydroizolace z plochy střechy je na konstrukci atiky vytažena přes náběh až na korunu atiky a ukončena navařením na plechovou závětrnou lištu (foto /13, 14/). Přesah lišty je cca 30 mm směrem před fasádu objektu. Koruna atiky je v mírném spádu směrem do plochy střechy. Foto /13/ ukončení střechy Foto /14/ závětrná lišta Strana 9/21

10 Střešní výlez Přístup na střechu je umožněn z prostoru schodišť po žebříku výlezem. Výlez jsou tvořen betonovým základem výšky cca 300 mm zakrytým plechovým poklopem. Hydroizolace je vytažena na stěny do výšky cca 230 mm a je ukončena navařením s použitím přítlačné lišty (foto /15/ - /16/). Foto /15/ střešní výlez Foto /16/ ukončení hydroizolace na stěně výlezu Odvodnění střechy Celá plocha střechy dvěma střešními vtoky (foto /17/ - /18/). Střecha je spádována kolmo od atik ke středu střechy do úžlabí (spád cca 1,5 %), úžlabí je ve směru ke vtokům ve spádů cca 2%. Střešní vtoky mají vnitřní průměr cca 80 mm a nejsou opatřeny ochranným košíkem pro zachytávání hrubých nečistot. Foto /17/ úžlabí pro odtok vody Foto /18/ nečistoty u střešního vtoku Větrání střechy Větrání vzduchové vrstvy proměnlivé výšky cca mm je realizováno kruhovými otvory o průměru cca 60 mm, po 600 mm v atikových panelech. Větrací otvory nejsou vybaveny krycími mřížkami. (foto /19/). Některé větrací otovry jsou z části nebo zcela ucány nahrnutou tepelnou izolací (foto /20/). Strana 10/21

11 Foto /19/ větrací otvory v atice na západní straně budovy Foto /20/ zčásti ucpaný otvor zevnitř Ukončení hydroizolace na stěně strojovny výtahu Strojovna výtahu je tvořena železobetonovou konstrukcí výšky cca 3 m. Hydroizolace z plochy střechy je na stěny vytažena cca 300 mm nad její rovinu a je ukončena oplechováním, hrana je zatmelena (foto /21/). Stěny a strop strojovny výtahu jsou tvořeny železobetonovými panely. Místy se na povrchu panelů tvoří trhliny. Vstup do strojovny výtahu ze střechy je umožněn zamykatelnými dveřmi. Střecha je po celém obvodě lemována okapnicí. Foto /20/ oplechování stěny strojovny s tmelem Foto /21/ výška vytažení asfaltového pásu Střecha strojovny výtahu Strojovna výtahu je zastřešena plochou jednoplášťovou střechou ve téměř nulovém spádu, na střeše strojovny dochází k tvorbě kaluží. Hydroizolační krytinu tvoří asfaltový pás. Přístup na střechu je umožněn po žebříku, který je kotvený do nosné ŽB stěny strojovny. Střecha je lemována okapnicí a je odvodněna přes okapní hranu na plochu hlavní střechy. Strana 11/21

12 Foto /20/ střecha strojovny, tvorba kaluží Hromosvodná ochrana objektu Hromosvodnou soustavu tvoří ocelové lano připojené svorkami ke kovovým konstrukcím na střeše (foto /21/). Vodič v ploše střechy je připevněn na ocelových podkladcích uložených na přířezy asfaltových pásů. Foto /21/ - hromosvodná ochrana objektu 7. POSUDEK 7.1. Tepelnětechnické posouzení skladby stropu nad posledním podlažím Vstupní parametry výpočtu Objednatel nedefinoval zvláštní požadavky průměrných parametrů vzduchu v interiéru, a proto je uvažováno se 4. vlhkostní třídou v souladu s ČSN článek odstavce a). Výpočtová teplota vnitřního vzduchu Relativní vlhkost vnitřního vzduchu Výpočtová venkovní teplota Relativní vlhkost vnějšího vzduchu Třída vnitřní vlhkosti 21 C 50% -15 C (návrhové hodnoty venkovního 84% vzduchu, lokalita Česká Lípa) 4. třída (vysoká vlhkost) K relativní vlhkosti vnitřního vzduchu bude ve výpočtu připočtena přirážka na nestacionární kolísání teplot a vlhkostí hodnotou 5%. Strana 12/21

13 Plocha větracích otvorů vzduchové vrstvy je cca 1100 mm2 na 1 m2 plochy střechy. Dle normy ČSN EN ISO 6946 lze tedy vzduchovou vrstvu střech považovat za slabě větranou (od 500 mm 2 do 1500 mm2 včetně na každý m2 plochy povrchu střechy). Ve výpočtu je střecha chápána jako dvouplášťová střecha se slabě provětrávanou vzduchovou vrstvou. Základní parametry materiálů použité ve výpočtech: Materiálová skupina Funkce vrstvy Tloušťka vrstvy d [mm] Součinitel tepelná Faktor vodivost λd [W/ difuzního (m.k)] odporu μd [-] SBS modifikovaný asfaltový pás hydroizolační 4 0, ,0 souvrství oxidovaných asfaltových pásů s různými hydroizolační vložkami a ochranným reflexním nátěrem ~24 0, ,0 dřevěný záklop na nosné dřevěné konstrukci ve spádu nosná, spádová 25 0,410 15,0 vzduchová vrstva provětrávaná vzduchová vrstva 200 1,25 1 tepelná izolace ze skleněných vláken tepelná izolace 160 0,064 2,0 železobetonová stropní konstrukce nosná ~200 1,750 32, Požadavky normy ČSN pro ploché střechy a šikmé se sklonem do 45 včetně (tepelný tok zdola) Hodnocený parametr konstrukce Součinitel prostupu tepla UN [W/(m2.K)] Množství zkondenzované vodní páry Mc [kg/(m2.a)] Celoroční bilance vlhkosti Mc < Mev [kg/(m2.a)] Vnitřní povrchová teplota požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu při návrhových okrajových podmínkách, vyloučení rizika růstu plísní [-] (požadovaná nejnižší povrchová teplota [ C]) Tlumené vytápění s poklesem výsledné teploty 2 až 5 C; těžká konstrukce Hodnota požadovaná Hodnota doporučená 0,24 0,16 0,1 a nebo 3% plošné hmotnosti materiálu aktivní 0,808 (14,10) Mev... Roční množství vypařené vodní páry uvnitř konstrukce Hodnocený parametr konstrukce horní plášť a provětrávaná vzduchová vrstva Průběh relativní vlhkosti vzduchu proudícího ve větrané vzduchové vrstvě φcv [%] Teplotní faktor horního pláště frsi [-] Požadovaná hodnota 90 Stanoveno individuálně pro posuzovanou konstrukci, na konci vzduchové vrstvy Strana 13/21

14 Vypočtené hodnoty (výpočet proveden v programu TEPLO 2007, MEZERA 2007) Skladba dle vizuální prohlídky původní Součinitel prostupu tepla U [W/(m2.K)] 0,32! Množství Celoroční zkondenzované bilance vodní páry Mc vlhkosti [kg/(m2.a)] 0,293! pasivní Posouzení povrchové teploty konstrukce teplotní faktor frsi [-] (nejnižší povrchová teplota θsi [ C]) Riziko růstu plísní při návrhových okrajových podmínkách! 0, 897 (18,24) + Hodnocení ! +... Vyhovuje požadavkům ČSN x... Vyhovuje doporučené hodnotě ČSN !... Nevyhovuje požadavkům ČSN Hodnocení stávajícího tepelnětechnického stavu střechy Střecha je definována jako dvouplášťová, slabě větraná. Pro výpočet součinitele prostupu tepla a vnitřní povrchové teploty byl dle ČSN EN ISO 6946 článek uvažován tepelný odpor části konstrukce mezi vzduchovou vrstvou a vnějším prostředím do hodnoty 0,15 (m2.k/w). Hodnota součinitele prostupu tepla U současné skladby střechy dle výpočtu vycházejícího z ČSN [7] nedosahuje v současnosti požadované hodnoty. Ve skladbě střechy dochází výpočtově ke kondenzaci vodních par v nadměrném množství, vzhledem k požadavku ČSN Vypočtená roční bilance zkondenzované vlhkosti je pasivní, výpočtově dochází k akumulaci vody ve skladbě střechy. Na základě výpočtu nehrozí u současné skladby tvorba plísní na interiérové straně střešní konstrukce v ploše (nemusí platit pro detaily). Pro splnění současných tepelnětechnických požadavků je nutné provést zateplení střechy Hodnocení vypočtených hodnot otevřené vzduchové vrstvy Posouzení větrání bylo provedeno dle požadavků ČSN [7] článek 6.3 pro stav bezvětří. Ve vzduchové vrstvě dochází výpočtově ke kondenzaci na vnitřním povrchu vnějšího pláště a v proudícím vzduchu. Relativní vlhkost v proudícím vzduchu je vyšší než 90%. Vzduchová mezera nevyhoví požadavkům ČSN [7] Posouzení zjištěného stavu střechy 1. Součinitel prostupu tepla střechy nevyhovuje požadavkům ČSN [7]. Střecha objektu vyžaduje kompletní zateplení. 2. V zimním období výpočtově dochází ke kondenzaci vodní páry ve střešním plášti. Výpočtová roční bilance zkondenzované vlhkosti je pasivní. Výpočtově dochází k akumulaci vody ve skladbě střechy. Sondami provedenými během průzkumu se toto neprokázalo, jednotlivé materiály ve skladbě střechy byly nalezeny v suchém stavu Skutečná vlhkostní bilance současné skladby střechy se jeví jako spíše aktivní. 3. Stav vrchního asf. pásu s posypem je v ploše střechy dobrý. Lokálně byly v některých detailech a v ploše nalezeny hydroizolační netěsnosti. 4. Sklon střechy v ploše je 1-2 %, což je na hranici doporučení normy ČSN [5], která doporučuje minimální sklon povlakové hydroizolace 1 (1,75%). Na hydroizolaci dochází vlivem nerovností ke zdržování srážek. Vlivem zvýšené hydrofyzikální expozice se zvyšuje riziko zatečení v místech defektu hydroizolačního systému. V rámci opravy doporučujeme střechu přespádovat. 5. Doporučujeme provést kontrolu všech tlumících komor VZT. Vnitřní prostor tlumící Strana 14/21

15 komory nesmí být propojen se vzduchovou vrstvou střechy. V případě netěsnosti odpadního potrubí a prostupů potrubí střešním pláštěm může teplý vlhký odpadní vzduch kondenzovat ve vzduchové vrstvě a na spodní hraně horního pláště. Je nutné vzduchovou vrstvu střechy a prostor tlumících komor vzduchotěsně oddělit. 6. Ve skladbě střechy není provedena funkční parotěsná vrstva, což ovlivňuje návrh variant obnovy střechy. 7. Je potřeba vyčistit naplaveniny u střešního vtoku tak, aby byl zajištěn bezproblémový odtok srážkové vody. 8. Železobetonová deska horního střešního pláště má dostatečnou únosnost pro případné mechanické kotvení dalších vrstev. 8. KONCEPČNÍ NÁVRH OPRAVY STŘECHY 8.1. Obecně Varianta uvažující pouze s obnovou hydroizolační funkce střechy bez jejího zateplení neřeší riziko kondenzace ve skladbě střechy, navíc hodnota součinitele prostupu tepla U této skladby nevyhoví požadavku ČSN [7]. Z toho důvodu je navržena varianta se zateplením střechy, pro splnění požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla [8]. Je uvažováno s převedením střechy z dvouplášťové větrané na dvouplášťovou střechu s uzavřenou vzduchovou vrstvou. Uzavření větracích otvorů je možné až po provedení zateplení atikového panelu (ideálně v rámci provedení ETICS). Tloušťka navržené tepelné izolace je minimální z hlediska bezproblémového tepelně-vlhkostního režimu střechy tloušťku navržené tepelné izolace nelze snížit! 8.2. Návrh opravy střechy Na střeše bude provedeno : Zateplení atik. Tloušťku tepelné izolace je nutno stanovit na základě 2-D případně 3-D tepelnětechnického výpočtu. Kontrola vzduchotěsného provedení prostupů VZT, konstrukce komory ve vzduchové vrstvě střešní skladby a kanalizačního potrubí z interiéru do skladby střechy. V případě potřeby utěsnit např. PUR montážní pěnou, následně převařit přířezem asfaltového pásu. Zateplení železobetonového podstavce VZT komor a ventilátorových komor. Tloušťka tepelné izolace bude stanovena na základě 2-D tepelnětechnického výpočtu (minimálně stejná jako v ploše střechy). Případné nerovnosti a místa, kde se zdržuje voda budou vyspravena asfaltem smíchaným s expandovaným kamenivem, resp. pomocí rozháněcích klínů. Původní hydroizolační povlak bude ponechán, provedou se pouze lokální opravy. Očištění, vysušení, vyspravení (puchýře proříznout a přivařit) a vyrovnání podkladu přířezy asfaltového modifikovaného pásu s vložkou ze skleněné tkaniny (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL). Větší nerovnosti a místa, kde se zdržuje voda, budou vyspravena asfaltem smíchaným s expandovaným kamenivem. Původní hydroizolační vrstva tak bude plnit funkci pojistné hydroizolace. Položení a kotvení kompletizovaných dílců z pěnového expandovaného samozhášivého objemově stabilizovaného polystyrenu EPS 100S Stabil s nakašírovaným oxidovaným asfaltovým pásem (přesahy vzájemně svařeny). Zateplení podstavců VZT komor. Plnoplošné navaření vrchního SBS modifikované asfaltového pásu s kombinovanou vložkou a hrubozrnným ochranným posypem. Uzavření větracích otvorů na atice objektu je možné až po zateplení atikového panelu. V rámci opravy doporučujeme střechu a žlab přespádovat tak, aby výsledný spád byl alespoň 2. Strana 15/21

16 Návrh nové skladby střešního pláště Skladba Vrstva (od exteriéru) Vrchní asfaltový SBS modifikovaný pás s kombinovanou výztužnou vložkou sklo-polyester a ochranným minerálním posypem (např. ELASTEK 40 COMBI), plnoplošně navařený NOVÁ VRSTVA OPRAVENÁ VRSTVA PŮVODNÍ VRSTVY Průměrná tloušťka [mm] 4,4 Kompletizované spádové tepelněizolační dílce z pěnového stabilizovaného samozhášivého polystyrenu EPS 100 S Stabil o min. pevnosti v tlaku 100 kpa při 10% deformaci, s nakašírovaným asfaltovým oxidovaným pásem s vložkou ze skleněné tkaniny min. tl. 4mm, (např. POLYDEK EPS100S G200S40), mechanicky kotvené do betonové desky * (např. EJOT FDD 50xdl), spád desek min. 1 % Ø ** Souvrství původních asfaltových pásů vyspravené, vyrovnané přířezy asfaltového SBS modifikovaného pásu s vložkou ze skleněné tkaniny (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL) 18 železobetonová deska 150 uzavřená vzduchová vrstva 200 tepelná izolace ze skleněných vláken 120 stropní železobetonový panel ~200 * Počet kotevních prvků bude stanoven na základě výpočtu sání větru s uvážením únosnosti podkladu. ** Tloušťka tepelné izolace vyhoví na doporučené hodnoty požadavků ČSN Vypočteného součinitele prostupu tepla dle následující kapitoly střecha dosáhne až po uzavření větracích otvorů v atikovém panelu. Uzavření větracích otvorů v atikovém panelu je možné až po provedení zateplení atikového panelu Postup provádění Demontuje se stávající bleskosvod, klempířské konstrukce. Vzhledem k navýšení střešního souvrství je potřeba zvětšit také výšku atiky po obvodě střechy. Aby se eliminoval tepelný most doporučujeme atiku navýšit tepelněizolačním zdivem (např. Plynosilikát) nebo přířezem EPS / XPS a deskou OSB. Další variantou vyřešení ukončení střechy u atiky je použití plechového prvku UNIDEK. Správné vyřešení detailu závisí na konstrukci atiky. Lokálně v místech se stojatou vodou (za strojovnou výtahu) a v místech jevících se jako propadlá demontáž současného asfaltového hydroizolačního souvrství až na dřevěné bednění horního pláště. Kontrola stavu dřevěného bednění, dřevěných nosníků. Kontrola upevnění bednění (ČSN ). Doporučujeme realizovat kontrolní přístupová místa do uzavřené vzduchové vrstvy pro budoucí kontrolu stavu zabudovaných dřevěných prvků. Hydroizolace z plochy střechy bude na konstrukci atiky vytažena přes náběh až na její korunu a ukončena navařením na plechovou závětrnou lištu. Přesah lišty bude cca 30 mm směrem před fasádu objektu. Závětrná lišta bude z pozinkovaného plechu. Alternativně lze navýšit atiky. Spád koruny atiky by měl být min. 3 (5,24%) do střešní roviny. Hydroizolace musí být na všechny prostupující konstrukce vytažena do výšky min. 150 mm. Oplechování koruny atiky, např. pozinkovaným plechem tl. 0,6 mm. Spád oplechování by měl být min. 3 (5,24%) do střešní roviny a bude přesahovat líc fasády o 30 mm. Strana 16/21

17 Bude provedena kontrola tlumících komor VZT. Doporučujeme tlumící komory zateplit a provést hydroizolaci dna navařením asfaltového pásu s vytažením na stěny. Doporučujeme zateplit ventilátorové komory. Prořezání nerovností, vysušení a vyrovnání stávající hydroizolace natavením přířezů z asfaltového pásu s nenasákavou vložkou, odstranění nečistot z povrchu hydroizolace (max. nerovnost 5 mm na 2 m). Položení a připevnění kompletizovaných spádových tepelněizolačních dílců z pěnového expandovaného samozhášivého objemově stabilizovaného polystyrenu EPS 100S s nakašírovaným oxidovaným asfaltovým pásem (POLYDEK EPS 100S G200S40). Desky se kladou na vazbu a mechanicky se ukotví do betonové desky. Typ a počet kotev je nutné zvolit dle podrobného výpočtu zatížení větrem a výsledků výtažných zkoušek. Také je nutné stanovit okrajové a rohové oblasti zatížení větrem. Spád desek doporužeme zvolit tak, aby výsledný spád souvrství byl alespoň 2, je třeba vyspádovat také střešní žlab. Přesahy pásů kompletizovaných dílců vodotěsně svařit tak, aby mohly spolehlivě plnit funkci první vrstvy hydroizolace. Montáž nových klempířských konstrukcí (prvky z plechu je třeba před navařením vrchního pásu napenetrovat asfaltovým lakem (např. DEKPRIMER). Osazení systémových vtoků (např. GULLYDEK). Vtoky budou systémové s integrovaným límcem z asfaltového pásu. Na těleso vtoku bude napojená parozábrana, na těleso nástavce pak hlavní hydroizolace střechy. Vtoky budou opatřeny ochrannou mřížkou zabraňující zanesení vtoku. Provedou se nové komínky odvětrání kanalizace. Celoplošné navaření vrchního asfaltového SBS modifikovaného pásu min. tl. 4 mm s kombinovanou vložkou z polyesterové rohože vyztužené mřížkou ze skleněných vláken a s hrubozrnným břidličným posypem (např. ELASTEK 40 COMBI). Montáž klempířských konstrukcí. Montáž hromosvodné ochrany včetně revizní zprávy, patky osadit na podložky. Uzavření větracích otvorů (např. vyplnění PUR pěnou). Zateplení atikového panelu ze strany exteriéru (např. ETICS). 9. TEPELNĚTECHNICKÉ POSOUZENÍ NAVRŽENÉ SKLADBY STŘECHY 9.1. Vstupní parametry výpočtu Objednatel nedefinoval zvláštní požadavky průměrných parametrů vzduchu v interiéru, a proto je uvažováno se 4. vlhkostní třídou v souladu s ČSN článek odstavce a). Výpočtová teplota vnitřního vzduchu Relativní vlhkost vnitřního vzduchu Výpočtová venkovní teplota Relativní vlhkost vnějšího vzduchu Třída vnitřní vlhkosti 21 C 50% -15 C (návrhové hodnoty venkovního 84% vzduchu, lokalita Česká Lípa) 4. třída (vysoká vlhkost) K relativní vlhkosti vnitřního vzduchu bude ve výpočtu připočtena přirážka na nestacionární kolísání teplot a vlhkostí hodnotou 5%. Strana 17/21

18 9.2. Požadavky normy ČSN pro ploché střechy a šikmé se sklonem do 45 včetně (tepelný tok zdola) Hodnota požadovaná Hodnocený parametr konstrukce Součinitel prostupu tepla UN [W/(m2.K)] Hodnota doporučená 0,24 2 Množství zkondenzované vodní páry Mc [kg/(m.a)] 0,16 0,10 a nebo 3% plošné hmotnosti materiálu Celoroční bilance vlhkosti Mc < Mev [kg/(m2.a)] aktivní Vnitřní povrchová teplota požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu při návrhových okrajových podmínkách, vyloučení rizika růstu plísní [-] (požadovaná nejnižší povrchová teplota [ C]) Tlumené vytápění s poklesem výsledné teploty 2 až 5 C; těžká konstrukce 0,808 (14,10) Mev... Roční množství vypařené vodní páry uvnitř konstrukce Vypočtené hodnoty (výpočet proveden v programu TEPLO 2007, MEZERA 2007) Varianta skladby tl. EPS 260 Součinitel prostupu tepla U [W/(m2.K)] 0,12 Množství Celoroční Posouzení povrchové Povrchová zkondenzované bilance teploty konstrukce kondenzace vodní vodní páry Mc vlhkosti teplotní faktor frsi [-] páry na spodní straně [kg/(m2.a)] (nejnižší povrchová teplota horního pláště při θsi [ C]) průměrných okrajových Riziko růstu plísní při podmínkách návrhových okrajových vnitřního a vnějšího podmínkách vzduchu x nekondenzuje + aktivní + 0,969 (19,90) + nekondenzuje + Hodnocení x +... Vyhovuje požadavkům ČSN x... Vyhovuje doporučené hodnotě ČSN !... Nevyhovuje požadavkům ČSN Vypočtené hodnoty součinitele prostupu tepla navržených nápravných variant skladeb střechy vyhovují doporučení ČSN [7]. Výpočtově v navržených skladbách nedochází k nadměrné kondenzaci vodní páry, roční bilance vlhkosti je výpočtově aktivní. Vnitřní povrchové teploty na spodním povrchu střechy výpočtově vyhovují požadavku ČSN [7]. Pro zajištění bezproblémového tepelně vlhkostního režimu střech je nutné dodržet minimální tloušťku tepelné izolace navržené v tomto posudku. Strana 18/21

19 10. SCHÉMATICKÉ ŘEŠENÍ DETAILŮ K VARIANTÁM - Nezastupuje projektovou dokumentaci. obr. /2/ Schéma řešení napojení asfaltové hydroizolace na vtok, střecha zateplena dílci s nakašírovaným asfaltovým pásem obr. /3/ Schéma řešení asfaltové hydroizolace - ukončení štítové stěny, střecha zateplena dílci s nakašírovaným asfaltovým pásem, řešení s profilem UNIDEK Strana 19/21

20 obr. /4/ Schéma řešení asfaltové hydroizolace při alternativě zvýšení atiky, střecha zateplena dílci s nakašírovaným asfaltovým pásem obr. /5/ Schéma řešení asfaltové hydroizolace na prostupující stěnu (výlez, VZT), střecha zateplena dílci s nakašírovaným asfaltovým pásem Strana 20/21

21 11. ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ Opravu střechy objektu doporučujeme realizovat na základě prováděcí projektové dokumentace, kterou tento odborný posudek nenahrazuje. Součástí prováděcí projektové dokumentace by měla být technická zpráva s technologickým předpisem pro realizaci a návod na užívání a údržbu konstrukcí po realizaci oprav, plánem kotevních prvků střechy, výkresy detailů střechy objektu. 12. NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ STŘECHY PO OPRAVĚ V průběhu užívání objektu a střechy je nutné respektovat zvolenou koncepci střechy. Střecha je koncipována jako nepochůzná, a proto přístup na střechu může být umožněn pouze osobám konajícím opravu konstrukcí přístupných ze střechy nebo osobám konajícím kontrolu a údržbu střechy. Pro zajištění spolehlivé funkce střechy tedy doporučujeme: Alespoň 2x ročně provést vizuální kontrolu hydroizolace v ploše střechy - zaměřit se na odstranění mechanických nečistot, stav spojů hydroizolace a případné perforace. Alespoň 1x ročně provést kontrolu stavu detailů, tmelení, zaměřit se na riziko odtržení tmelů od souvisejících konstrukcí, případně vznik trhlin v samotné hmotě tmelu, stav antikorozní ochrany kovových prvků apod. Alespoň 4x ročně kontrolovat průchodnost odvodňovacích prvků. Uvedené činnosti doporučujeme zadat k provádění zodpovědné osobě nebo odborné organizaci. V Praze dne za, Vojtěch Radovnický Strana 21/21

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Objednatel: FYKONY spol. s r.o. Beskydská 552 741 01 Nový Jičín - Žilina Kontaktní osoba: Petr Konečný, mob.: +420 736 774 855 Objekt: Bytový

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2013-007465-Da Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Gagarinova 362-363 471 23 Zákupy Zpracováno v období: červen 2013 ATELIER

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa Zpracováno: listopad

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2013-007465-Da Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Norská 2551-52 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: červen 2013 ATELIER

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-002731-MoP Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Vladimírská 2537-38 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: březen 2014

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Vladimírská 2527-2528 470 06 Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Vladimírská 2527-2528 470 06 Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Vladimírská 2527-2528 470 06 Česká Lípa Zpracováno: květen 2015 Vypracoval:

Více

Návrh skladby a koncepce sanace teras

Návrh skladby a koncepce sanace teras Návrh skladby a koncepce sanace teras Bytový dům Kamýcká 247/4d 160 00 Praha - Sedlec Zpracováno v období: Březen 2016 Návrh skladby a koncepce sanace střešního pláště Strana 1/8 OBSAH 1. VŠEOBECNĚ...

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2015-002344-MD Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Pod Hůrkou 1771-73 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: únor 2015

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Bendlova 1006-1054 470 06 Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Bendlova 1006-1054 470 06 Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Bendlova 1006-1054 470 06 Česká Lípa Zpracováno: květen 2015 Vypracoval:

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-002731-MoP Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Alexandrovská 2453-54 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: březen

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-002731-MoP Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Kutnohorská 2641-42 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: březen 2014

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2015-002344-MD Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Brněnská 2577-80 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: únor 2015 ATELIER

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-002731-MoP Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Svatopluka Čecha 2123-24 470 01 Česká Lípa Zpracováno v období: březen

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Hradecká Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Hradecká Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Hradecká 2658-2659 470 06 Česká Lípa Zpracováno: květen 2015 Vypracoval:

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-002731-MoP Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům U Nemocnice 2317-20 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: březen 2014

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-006063-MD Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Zhořelecká 2557 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: květen 2014 ATELIER

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-006065-MD Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Pavla Wonky 2624-2627 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: květen

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Šluknovské Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Šluknovské Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Šluknovské 2875-77 470 06 Česká Lípa Zpracováno: březen 2017 Vypracoval:

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Zahradní Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Zahradní Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Zahradní 1738 470 06 Česká Lípa Zpracováno: květen 2016 Vypracoval:

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Na Výsluní Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Na Výsluní Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Na Výsluní 2628-2633 470 06 Česká Lípa Zpracováno: říjen 2015 Vypracoval:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy F a G 2 u budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Stursova Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Stursova Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Stursova 2628-2633 470 06 Česká Lípa Zpracováno: říjen 2015 Vypracoval:

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Antonína Sovy Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Antonína Sovy Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Antonína Sovy 1718-1721 470 06 Česká Lípa Zpracováno: září 2015 Vypracoval:

Více

Zakázka číslo: 2006-6641-Ktv Verze 11.8.2006 DEKTRADE a. s. Atelier stavebních izolací ODBORNÝ POSUDEK 1. VŠEOBECNĚ...3

Zakázka číslo: 2006-6641-Ktv Verze 11.8.2006 DEKTRADE a. s. Atelier stavebních izolací ODBORNÝ POSUDEK 1. VŠEOBECNĚ...3 ODBORNÝ POSUDEK 1. VŠEOBECNĚ...3 1.1. Předmět odborného posudku...3 1.2. Úkol odborného posudku...3 1.3. Zadavatel odborného posudku...3 1.4. Zpracovatel odborného posudku...3 1.5. Vypracoval...3 1.6.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma střech

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-006063-MD Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Hálkova 887-890 472 01 Doksy Zpracováno v období: květen 2014 ATELIER

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Jižní Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Jižní Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Jižní 1835-1838 470 06 Česká Lípa Zpracováno: květen 2016 Vypracoval:

Více

Návrh technického řešení opravy plochých střech

Návrh technického řešení opravy plochých střech Zakázka číslo: 2011-012728-VP Technická pomoc Návrh technického řešení opravy plochých střech Budova základní školy, Železnická 460, 50601 Jičín-Holínské Předměstí Zpracováno v období: říjen 2011 ATELIER

Více

Provedení sond do terasy

Provedení sond do terasy Zakázka číslo: 2010-10689-VojtJ Technická pomoc Provedení sond do terasy Hrzánský palác, Loretánská 9/177, Praha 1 - Hradčany Zpracováno v období srpen 2010 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: BD Ulice: Družstevní 279 PSČ: 26101 Město: Příbram Stručný popis budovy

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Vyřizuje : Jaroslav Hach V České Lípě dne : 19.4. 2012 Věc

Více

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Zakázka číslo: 2015-1201-TT Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy pavilonu CH2, ÚVN Střešovice, stanovení koncepce opravy střechy

Odborné posouzení stavu ploché střechy pavilonu CH2, ÚVN Střešovice, stanovení koncepce opravy střechy Zakázka číslo: 2016013506AdM Odborný posudek pavilonu CH2, ÚVN Střešovice, stanovení koncepce opravy střechy Ústřední vojenská nemocnice U vojenské nemocnice 1200/1 162 00 Praha 6 Břevnov Zpracováno v

Více

Posudek bytového domu Údolní 72, Brno v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb

Posudek bytového domu Údolní 72, Brno v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb Posudek bytového domu Údolní 72, Brno v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb Dokument vznikl za podpory SGS14/160/OHK1/2T/15 Ing.arch.et Ing. Jiří Adámek: Energetická efektivnost obnovy vybraných historických

Více

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Ústí nad Labem Black&Decker POPIS Výrobní a skladovací hala pro elektrické nářadí se nachází v průmyslové zóně Trmice Ústí nad Labem v nedaleké blízkosti

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K stávajícího stavu střešních plášťů na bytovém domě č. p. 837 až č. p. 842 v ulici Lamačově, v Praze 5 Hlubočepy, včetně rámcového návrhu rekonstrukce Objednatel posudku :

Více

TECHNICKÝ POPIS PRO OPRAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KARLY MACHOVÉ Č.P.1506, 1507, 1508, BEROUN. Pohled na dům. Stav střešního pláště bytového domu:

TECHNICKÝ POPIS PRO OPRAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KARLY MACHOVÉ Č.P.1506, 1507, 1508, BEROUN. Pohled na dům. Stav střešního pláště bytového domu: TECHNICKÝ POPIS PRO OPRAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KARLY MACHOVÉ Č.P.1506, 1507, 1508, BEROUN Pohled na dům Stav střešního pláště bytového domu: střešní vpustě Výlezy na střechu Část štítu, která se bude dozateplovat,

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 02: VÝSKYT KALUŽÍ NA POVLAKOVÝCH KRYTINÁCH PLOCHÝCH STŘECH

ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 02: VÝSKYT KALUŽÍ NA POVLAKOVÝCH KRYTINÁCH PLOCHÝCH STŘECH ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 02: VÝSKYT KALUŽÍ NA POVLAKOVÝCH KRYTINÁCH PLOCHÝCH STŘECH ZÁŘÍ 2013 Česká hydroizolační společnost, odborná společnosti ČSSI Česká hydroizolační

Více

Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem

Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem Ing. Pavel Štětka - projektování staveb, inženýrská činnost.. ičo: 62755366 TECHNICKÁ ZPRÁVA Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem OPRAVA ČÁSTI STŘEŠNÍ KRYTINY Objednatel:

Více

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Řádně odvodněná pojistná hydroizolace

Více

Odborné posouzení stavu a příčin poruch plochých a šikmých střech a terasy objektu, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu a příčin poruch plochých a šikmých střech a terasy objektu, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2012-009094-NavrM Odborné posouzení stavu a příčin poruch plochých a šikmých střech a terasy objektu, koncepční návrh nápravných opatření Galerie umění Goethova stezka 6 360 01 Karlovy Vary

Více

Společenství vlastníků jednotek 296 Nižbor. Za Hotelem 296, Nižbor IČO:

Společenství vlastníků jednotek 296 Nižbor. Za Hotelem 296, Nižbor IČO: V Berouně, dne 22. ledna 2019 Nabízíme účast ve výběrovém řízení na opravu střechy bytového domu č.p. 296 v ulici Za Hotelem v obci Nižbor. V případě Vašeho zájmu o tuto zakázku, žádáme o předložení nabídky,

Více

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Zhořelecká 2557 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Návrh technického řešení opravy plochých střech. Technická pomoc. Budova základní škola, Železnická Jičín Holínské předměstí

VÝKAZ VÝMĚR. Návrh technického řešení opravy plochých střech. Technická pomoc. Budova základní škola, Železnická Jičín Holínské předměstí Zakázka číslo: 2011-012728-VP VÝKAZ VÝMĚR Technická pomoc Návrh technického řešení opravy plochých střech Budova základní škola, Železnická 460 50601 Jičín Holínské předměstí Zpracováno v období: listopad

Více

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing.

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 12/2009 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Návrh fixace hydroizolační vrstvy ploché střechy systémem mechanického kotvení

Návrh fixace hydroizolační vrstvy ploché střechy systémem mechanického kotvení Stránka 1/4 Návrh fixace hydroizolační vrstvy ploché střechy systémem mechanického kotvení Objednatel: Název firmy: Radek Voce IČ: 88608026 Adresa: Vladimirská 2529, Česká Lípa, 470 06 Osoba: Radek Voce

Více

Zastřešení panelového domu plechovou střechou

Zastřešení panelového domu plechovou střechou Zastřešení panelového domu plechovou střechou Litoměřice Topolčianská 419 POPIS Revitalizace střešního pláště panelového domu v ul. Topolčianská v Litoměřicích řeší přeměnu jednoplášťové ploché střechy

Více

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Bytový dům čp. 357359 Ulice: V Lázních 358 PSČ: 252 42 Město: Jesenice Stručný

Více

Návrh a tepelně technické posouzení skladeb šikmé a ploché střechy

Návrh a tepelně technické posouzení skladeb šikmé a ploché střechy Stránka 1/6 Návrh a tepelně technické posouzení skladeb šikmé a ploché střechy Objednatel: Název firmy: Radek Voce IČ: 88608026 Adresa: Vladimirská 2529, Česká Lípa, 470 06 Osoba: Radek Voce Mobilní tel:

Více

POLYDEK MONTÁŽNÍ NÁVOD

POLYDEK MONTÁŽNÍ NÁVOD POLYDEK MONTÁŽNÍ NÁVOD kolektiv autorů Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. a DEK a.s. Srpen 2013-1- -2- OBSAH OBSAH...3 1 ÚVOD...4 2 CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU POLYDEK...5 2.1 Popis...5 2.2 Polystyren...5 2.3

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º 55º 60º > 60º

10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º 55º 60º > 60º S T Ř E C H Y kreslení střech Střechy chrání budovy před přímými atmosférickými vlivy, zajišťují požadavky vnitřního prostředí tvarově a esteticky ukončují stavbu Stavební objekty mají různé druhy střech,

Více

- zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů

- zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů JEDNOPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 02/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha

Více

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony.

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony. +,00 3 9 0 4 0 4 00 0 sousední objekt falcovaný plech s asfaltovou suspenzí hliníkové šablony +,00 +,0 +,00 +,00 +,0 +,0 +3,00 +, +,0 +,00 +3,00 zaslepený komín +3,0 +3,0 výlez na střechu výlez na střechu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

2. TÉMATICKÝ OKRUH BH05

2. TÉMATICKÝ OKRUH BH05 2. TÉMATICKÝ OKRUH BH05 Pokyny pro výkresy č. 3 a 4 a pro studii č. 2 l.s. 2014/15 Téma: Návrh konstrukce souvrství ploché střechy jednoplášťové nebo dvouplášťové, posouzení součinitele prostupu tepla

Více

STAVEBNÍ SERVIS.NET, s.r.o. JANÁČKOVA 1783, 696 62 STRÁŽNICE ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. FRANTIŠEK MINAŘÍK, ČKAIT 1002179

STAVEBNÍ SERVIS.NET, s.r.o. JANÁČKOVA 1783, 696 62 STRÁŽNICE ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. FRANTIŠEK MINAŘÍK, ČKAIT 1002179 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C.1 1:1000 2561 4930 4931 27 3 5888 9154 2 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4207 /62 56 2774 1 /73 /74 /22 /57 2079 2 2467 12 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY C.2 1:500 2561 4930

Více

Odborný posudek. Posouzení stavu a provedení střechy. Mateřská škola, Sloup 1, Sloup

Odborný posudek. Posouzení stavu a provedení střechy. Mateřská škola, Sloup 1, Sloup Zakázka číslo: 2015009770VP Odborný posudek Posouzení stavu a provedení střechy Zpracováno v období: červen 2015 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054 2845 FAX 234 054 291 Obsah 1. VŠEOBECNĚ...3

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

Posouzení stavu plochých střech

Posouzení stavu plochých střech Posouzení stavu plochých střech Dům kultury Mariánské náměstí 2187 688 01 Uherský Brod Vypracoval Ing. Adam Kermes Zpracováno v období Březen 2017 Verze dokumentu První vydání Tento dokument nesmí být

Více

*Volba typu konstrukce zastřešení a jeho tvaru podstatným způsobem ovlivňuje celkový architektonický výraz exteriéru i interiéru budovy

*Volba typu konstrukce zastřešení a jeho tvaru podstatným způsobem ovlivňuje celkový architektonický výraz exteriéru i interiéru budovy * * *Střecha chrání budovu před klimatickými vlivy, především deštěm, sněhem a větrem *Zpravidla plní i tepelně izolační funkci *Na správné funkci střechy závisí i do značné míry životnost celé budovy

Více

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy. jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy. jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Pojistná hydroizolace + odvětrání střešního pláště Ochrana

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 8. JEDNOPLÁŠŤOVÉ A DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE FUNKCE, POŽADAVKY, PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

Základní zásady při navrhování odvodnění plochých střech

Základní zásady při navrhování odvodnění plochých střech Základní zásady při navrhování odvodnění plochých střech Platné technické normy řešící problematiku návrhu a odvodnění plochých střech ČSN 73 1901 Navrhování střech (novelizovaná v únoru 2011) ČSN EN 12

Více

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH:

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 2 2 POLOHA NA MAPĚ A STANOVENÍ KLIMATICKÝCH ZATÍŽENÍ... 2 2.1 SKLADBY STŘECH... 3 2.1.1 R1 Skladba střechy na objektu

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Alexandrovská čp. 2453-2454

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Alexandrovská čp. 2453-2454 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Alexandrovská čp. 2453-2454 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM TECHNIK ATELIERU DEK, PŮSOBÍCI NA POBOČCE V BRNĚ, SE VYDAL ZA REALIZAČNÍ FIRMOU, ABY JÍ POSKYTL TECHNICKOU PODPORU PŘI ŘEŠENÍ OBNOVY HYDROIZOLACE STŘECHY BAZÉNOVÉ

Více

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení Zakázka číslo: 2014-002756-RT D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení PROJEKT OPRAVY STŘECHY Dokumentace pro provedení stavby Gymnázium Čakovice Náměstí 25.března 100, 196 00 Praha-Čakovice

Více

Ing. Jaroslav R o d. Expertizní posudek. k objednávce Společenství vlastníků domu Habartická

Ing. Jaroslav R o d. Expertizní posudek. k objednávce Společenství vlastníků domu Habartická Expertizní posudek k objednávce Společenství vlastníků domu Habartická 496-503 Posouzení stavu a závad střešní konstrukce Bytového objektu Habartická ul. čp. 496 503, Praha 9 - Střížkov Vypracoval: Ing.

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Norská čp

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Norská čp Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Norská čp. 2551-2552 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zakázka číslo: 2011-016427-LM Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zpracováno v období: listopad - prosinec

Více

ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení

ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení Veškeré y a výrobky uvedené v této dokumentaci jsou specifikovány s ohledem na požadované

Více

F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ

F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ zak. č.47/4/2012 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ Název stavby: Dům č.p. 72 ulice Jiřího Trnky Výměna oken, zateplení fasády Místo stavby: ulice Jiřího Trnky č.p. 72 738

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 ýzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 Žádáme ás, v případě ašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

Pozemní stavitelství ZASTŘEŠENÍ BUDOV 2. PLOCHÉ STŘECHY 3. VAZNÍKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství ZASTŘEŠENÍ BUDOV 2. PLOCHÉ STŘECHY 3. VAZNÍKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství ZASTŘEŠENÍ BUDOV 2. PLOCHÉ STŘECHY 3. VAZNÍKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních

Více

POLYDEK MONTÁŽNÍ NÁVOD

POLYDEK MONTÁŽNÍ NÁVOD POLYDEK MONTÁŽNÍ NÁVOD kolektiv autorů Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. a DEK a.s. Červenec 2008-1- -2- OBSAH OBSAH...3 1 ÚVOD...4 2 CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU POLYDEK...5 2.1 Popis...5 2.2 Polystyren...5

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Kunratická čp. 2865-2867

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Kunratická čp. 2865-2867 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Kunratická čp. 2865-2867 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Bytový dům Emilie Hyblerové 530, 149 00 Praha 4

Bytový dům Emilie Hyblerové 530, 149 00 Praha 4 Bytový dům Emilie Hyblerové 530, 149 00 Praha 4 PODKLADY PRO ZHOTOVENÍ NABÍDKY NA REKONSTRUKCI PLOCHÉ STŘECHY S PŘITEPLENÍM 25. 3. 2014 Dispozice objektu: bytový dům s plochou střechou, 4 nadzemní podlaží.

Více

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU... 2 2.1 Popis objektu... 2 2.2 Popis konstrukcí... 2 2.2.1 Stěny průčelí a štítů... 2 3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU... 2 3.1 Oprava balónů ve 2. NP a 4. NP...

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Bardějovská čp

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Bardějovská čp Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Bardějovská čp. 2470-2471 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Návrh povlakové izolace proti radonu z podloží

Návrh povlakové izolace proti radonu z podloží Stránka 1/3 Návrh povlakové izolace proti radonu z podloží Objednatel: Název firmy: Milan Slezák IČ: 87277883 Adresa: Lošany 69, Lošany, 28002 Osoba: Milan Slezák Mobilní tel: 602 555 946 Email: mslezak@centrum.cz

Více

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Pavla Wonky 2624-2627 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček : 28. října

Více