Posouzení stavu plochých střech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posouzení stavu plochých střech"

Transkript

1 Posouzení stavu plochých střech Dům kultury Mariánské náměstí Uherský Brod Vypracoval Ing. Adam Kermes Zpracováno v období Březen 2017 Verze dokumentu První vydání Tento dokument nesmí být bez písemného souhlasu zhotovitele kopírován jinak než celý.

2 Obsah 1. VŠEOBECNĚ Předmět Úkol Objednatel Dodavatel Vypracoval Kontroloval Zpracováno v období NÁLEZ Podklady Místní šetření Stručný popis objektu a předmětných konstrukcí Zjištěný stav Zjištěné skladby střech Zjištěné skutečnosti Další skutečnosti POSUDEK NÁVRH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ Varianta Varianta 2a Varianta 2b TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ NAVRŽENÉ SKLADBY STŘECHY Vstupní parametry výpočtu Požadavky normy Vyhodnocení ZÁVĚR Strana 2/ 21

3 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Předmět 1.2 Úkol Posouzení současného stavu střechy a návrh variantního řešení opravy střechy 1.3 Objednatel MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo nám Uherský Brod IČ: Dodavatel kontaktní osoba: Robert Vráblík Tel: Tiskařská 10/257 budova TTC TECHKOM CENTRUM Praha 10 Malešice tel.: fax.: IČO: bankovní spojení: /0100 KB Praha 9 Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka Vypracoval Ing. Adam Kermes 1.6 Kontroloval Ing. Petr Schindler Ph.D. 1.7 Zpracováno v období Březen 2017 Strana 3/ 21

4 2. NÁLEZ 2.1 [1] [2] [3] [] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] Podklady Objednávka ze dne dle nabídky D ze dne Průzkum objektu provedený dne Fotodokumentace pořízená při průzkumu ze dne ČSN Navrhování střech Základní ustanovení (2012). ČSN P Hydroizolace staveb Základní ustanovení (2000). ČSN P Hydroizolace staveb Povlakové hydroizolace Základní ustanovení (2000). ČSN (73050) Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky (2011). ČSN Navrhování klempířských konstrukcí (2008/3). KUTNAR Střechy s povlakovou hyroizolační vrstvou, kolektiv pracovníků ATELIERU DEK (/2016) Zápis z průzkumu zajištěného objednatelem Část původní projektové dokumentace poskytnuté objednatelem U předpisů a norem platí poslední znění včetně novelizací a změn vydaných k datu zpracování posudku. 2.2 Místní šetření Průzkum plochých střech předmětného objektu kulturního domu v Uherském Brodě proběhl ze strany exteriéru dne Z prohlídky byla pořízena fotodokumentace, jejíž část je vložena do tohoto posudku. Za účelem prověření skladeb střech a stavu jednotlivých vrstev, bylo objednatelem zajištěno provedení sond do vybraných částí střešní konstrukce. Tyto sondy byly provedeny během místního šetření zaměstananci stavební firmy zajištěné objednatelem za účasti zástupce objednatele a pracovníka firmy DEKPROJEKT. Pro účely tohoto posudku byly střechy pracovně rozděleny na části A1, A2, B1, B2, C, D1, D2, D3, E1, E2, F. Místní šetření provedl Ing. Adam Kermes, DEKPROJEKT, s.r.o. za účasti zástupce objednatele Ing. Dagmar Braunerová. S5 S3 S1 S2 S S obr. /1/ Rozdělení střech s vyznačením provedených sond Poznámka: Sonda S na části A2 byla provedena při průzkumu zajištěným objednatelem, výstup z průzkumu je uveden v zápise [10]. Strana / 21

5 2.3 Stručný popis objektu a předmětných konstrukcí Jedná se o vícepodlažní, samostatně stojící objekt, který byl postaven v roce 198. Objekt je půdorysně i výškově členěn na jednotlivé vzájemně navazující části. Předmětem posouzení jsou ploché střechy nad jednotlivými prostory objektu. Objednatel požaduje vyhodnotit stav krytiny střechy a vrstev střešního pláště a navrhnout případná nápravná opatření. obr. /2/ Situace objektu obr. /3/ Pohled na střechu A1 s nástavbou Střechy objektu jsou ploché jednoplášťové s hlavní hydroizolační vrstvou z asfaltových pásů. Přítomnost podhledů nad všemi částmi vnitřních prostor objektu nebyla ověřována. Dle informací předaných uživateli objektu se v administrativních a ve společenských částech podhledy nacházejí. Při částečné prohlídce vnitřních prostor nebyly objeveny podhledy pod stropy v případě částí objektu E1 a A2. Dle informací předaných uživateli objektu se v administrativních a a společenských částech podhledy nacházejí.zjištěn podhled. Na střechách se nacházejí nástavby s odvětrávacími komíny VZT zařízení, komínky pro odvětrání kanalizace, stožár s anténami, strojovna výtahu a množství větracích komínku pro odvětrání stávajícího souvrství střešního pláště. Přístup na střechu A1 je proveden ze strojovny VZT. Ze střechy A1 jsou přes žebříky kotvené do fasády přístupné všechny části střechy vyjma částí E a F. Spádování je u všech částí střechy řešeno perlitbetonem. Pod střechami se nachází společenské prostory pro konání kulturních akci, administrativní prostory, místnosti se sociálním vybavením, prostory s VZT a TZB zařízením a komunikační prostory. Odvodnění střech je zajištěno pomocí vnitřních střešních vtoků zaústěných do svislých svodů umístěných v různých místech střech na okraji v blízkosti atiky nebo uprostřed střešních rovin. Fasáda objektu je tvořena obkladem z kamenných desek. Desky jsou dle zjištění při průzkumu a dle informací podaných zaměstnanci kulturního domu bodově lepeny k obvodových stěnám objektu. Spáry mezi deskami jsou zatmeleny. Severní fasáda objektu je převážně v přízemní části a na stěnách části E obložena keramickými glazovanými tvarovkami. Hlavní vstup do objektu je orientován z jižní strany. Ze západní strany je situován samostatný vstup do kancelářských prostor městského úřadu. Na severní stranu je orientován zadní provozní vstup s nakládací rampou. Strana 5/ 21

6 obr. // Pohled na střechu A2 obr. /5/ Pohled na střechu B1 obr. /6/ Pohled na střechu B2 a navazující stěnu obr. /7/ Pohled na střechu C obr. /8/ Pohled na vtok na střeše D1 obr. /9/ Pohled na střechu D2 Strana 6/ 21

7 obr. /10/ Pohled na střechu D3 obr. /11/ Pohled na střechu E1 obr. /12/ Pohled na střechu E2 obr. /13/ Pohled na střechu F 2. Zjištěný stav 2..1 Zjištěné skladby střech Pro ověření skladby střechy a zjištění vlhkostního stavu jednotlivých vrstev bylo při průzkumu [2] v ploše předmětných střech z exteriéru provedeno 5 sond. Pozice sond a vyznačení předmětných střech viz obr. 1. Sonda S1 byla provedena na střeše B2, přibližně uprostřed plochy této části střechy. Sonda S2 byla provedena přibližně uprostřed severní části střechy D2. Sonda S3 byla provedena střeše C v severní části přibližně v polovině šířky střechy. Sonda S byla provedena přibližně uprostřed jižní části střechy D3. Sonda S5 byla provedena u vtoku střechy E1. Provedenými sondami byly ověřeny skladby, které jsou uvedeny v následujících tabulkách (Tab.1 až Tab.5). Strana 7/ 21

8 Tab. /1/ Skladba střechy zjištěná sondou S1 č. Vrstva (od exteriéru) 1 Souvrství asfaltových pásů (horní vrstva asfaltových pásů s hrubozrnným posypem provedena dodatečně v letech 1995 a 1996) Polsid Betonová mazanina Perlitbeton spádová vrstva Železobetonová stropní deska Trapézový plech Stav vrstvy horní vrstvy nesoudržné s původním souvrstvím, povrch lokálně zvlněn s výskytem bublin Tloušťka [mm] Tab. /2/ Skladba střechy zjištěná sondou S2 č Vrstva (od exteriéru) Souvrství asfaltových pásů (horní vrstva asfaltových pásů s hrubozrnným posypem provedena dodatečně v letech 1995 a 1996) Polsid Betonová mazanina Perlitbeton spádová vrstva Železobetonová stropní deska Trapézový plech Stav vrstvy Tloušťka [mm] povrch lokálně zvlněn s výskytem bublin 25 mokrý Stav vrstvy Tloušťka [mm] povrch lokálně zvlněn s výskytem bublin Stav vrstvy Tloušťka [mm] povrch lokálně zvlněn s výskytem bublin Tab. /3/ Skladba střechy zjištěná sondou S3 č Vrstva (od exteriéru) Souvrství asfaltových pásů (horní vrstva asfaltových pásů s hrubozrnným posypem provedena dodatečně v letech 1995 a 1996) Polsid Betonová mazanina Perlitbeton spádová vrstva Železobetonová stropní deska Trapézový plech Tab. // Skladba střechy zjištěná sondou S č Vrstva (od exteriéru) Souvrství asfaltových pásů (horní vrstva asfaltových pásů s hrubozrnným posypem provedena dodatečně v letech 1995 a 1996) Polsid Betonový potěr Perlitbeton spádová vrstva Železobetonová stropní deska Trapézový plech Strana 8/ 21

9 Tab. /5/ Skladba střechy zjištěná sondou S5 č. Vrstva (od exteriéru) Souvrství asfaltových pásů (horní vrstva asfaltových pásů s hrubozrnným posypem provedena dodatečně v letech 1995 a 1996) Polsid Betonový potěr Perlitbeton spádová vrstva Železobetonová stropní deska Trapézový plech 5 6 Stav vrstvy Tloušťka [mm] povrch lokálně zvlněn s výskytem bublin 30 mokrý mokrý mokrý Poznámka: Tloušťka trapézového plechu nebyla ověřena Tloušťky vrstev odpovídají tloušťkám naměřených v místech provedených sond. Informace o vrstvě č.5 železobetonová stropní deska, byly převzaty z poskytnuté projektové dokumentace. Provedenými sondami nebylo ověřeno, zda se jedná o železobeton nebo prostý beton Zjištěné skutečnosti Hlavní hydroizolace je na střechách všech předmětných částí objektu tvořena souvrstvím starých asfaltových pásů s ochranným nátěrem na nichž byla v letech 1995 a 1996 provedena další vrstva modifikovaných asfaltových pásů s hrubozrnným posypem. Po obvodě jsou jednotlivé střechy ukončeny atikou, na které je povlaková hydroizolace ukončena pod oplechováním. U atiky dochází k napínání asfaltových pásů a lokálně k jeho protrhávání. Střecha nad částí A1 Střecha nad částí A1 je po obvodě ukončena vyvýšenou atikou cca o 160 cm nad rovinu plochy hydroizolace. Hydroizolace je vytažena na obvodové stěny cca 300mm nad rovinu střechy a je zde ukončena pod oplechováním tvořeným okapnicí a krycí lištou. Stěna v níž jsou osazeny dveře ze strojovny VZT, sloužící jako vstup na střechu je zateplena kontaktním zateplovacím systémem o celkové tloušťce 165 mm. Z této střechy A1 je dále zajištěn přístup na navazující střechu A2 pomocí žebříku kotveného do zateplené stěny sousední části objektu. Na střeše se nachází nástavba výtahové šachty, nástavba VZT zařízení, komínky pro odvětrání kanalizace a větrací komínky pro odvětrání stávající skladby střechy. K zateplené stěně přiléhají dvě vyvýšené plochy instalačních šachet překryté oplechováním. Do jižní stěny atiky je z vnitřní strany osazena anténa. Skladba střechy nad touto částí objektu nebyla ověřena. Střecha nad částí A2 Obvod střechy nad částí A2 je ukončen atikou vyvýšenou cca o 12 cm nad rovinu plochy hydroizolace. Hydroizolace je vyvedena pod oplechování atiky přes náběhový klín vytvořeným dle poskytnuté projektové dokumentace perlitbetonem. Na střeše se nachází nástavby VZT šachet pro prostupující komíny VZT zařízení umístěných v prostoru pod střechou. V návaznostech hydroizolace na nástavby VZT šachet nebyly objeveny netěsnosti. U jedné z VZT šachet je asfaltový pás přecházející z ze střešní roviny na svislou plochu nástavby zvlněný. Na rozích VZT šachet jsou provedeny záplaty z asfaltových pásů. V místech spojů hydroizolačních pásu a okolo okrajů záplat je zřetelná vystupující nosná vložka asfaltových izolačních pásů. Podél západní strany střecha navazuje na vyvýšenou část C sousední střechy. Na stěně části C je z východní strany provedeno kontaktní zateplení založené cca 230 mm nad Strana 9/ 21

10 rovinou stávající střechy A2. Podél navazující stěny jsou provedeny větrací komínky pro odvětrání stávající skladby střechy. Lokálně jsou v ploše střechy vytvořeny vzduchové kapsy vytvářející boule na horní vrstvě asfaltové hydroizolace. Zároveň byly v několika místech objeveny puchýřky na povrchu asfaltových pásů. Skladba střechy byla ověřena sondou provedenou v rámci prvního průzkumu zajištěného objednatelem Zjištěná skladba je uvedena ve zprávě z tohoto průzkumu [10]. Střecha nad částí B1 Provedení a stav střechy odpovídá provedení střechy nad částí A2 popsané výše. Puchýřky na povrchu hydroizolace nebyly na této části střechy objeveny. Na jižní straně střechy v návazností hydroizolační vrstvy na atiku je provedena snaha o opravu hydroizolace. Hydroizolace okolo prostupujícího odvětrávacího komínku kanalizace u jihovýchodního rohu střechy není na prostupující prvek vytažena a není zde dostatečné utěsněna. Mezi prostupujícím prvkem a navazující hydroizolací jsou mezery. Na tomto komínku zároveň chybí krycí čepice. Skladba střechy nad touto částí objektu nebyla ověřena. Střecha nad částí B2 Provedení střechy odpovídá provedení střechy nad částí A2 popsané výše. Stav povlakové hydroizolace je podobný jako u ostatních střech. Puchýřky na povrchu hydroizolace nebyly na této části střechy objeveny. V návaznosti na atiku u severního kraje střechy bylo objeveno místo s odtrženým asfaltovým pásem, navazujícím pod oplechování. Větrací komínky pro větrání stávajících skladeb střechy jsou poškozené, na jednom z nich chybí komínová stříška proti zatečení. Skladba střechy byla ověřena sondou provedenou v rámci průzkumu [2]. Zjištěná skladba střechy je uvedena v Tab. /1/. Střecha nad částí C Provedení a stav střechy odpovídá provedení a stavu dle popisu výše. Puchýřky na povrchu hydroizolace nebyly na této části střechy objeveny. Na různých místech oplechování atiky je zřetelná koroze. Nejvíce pokročilá koroze je na oplechování atiky u severní strany střechy. Oplechování je v těchto místech perforováno. Na severní části této střechy se nachází stožár z ocelových trubek s anténami uložený na třech betonových blocích. K anténě vedou kabely prostupující střešním pláštěm v chráničce. Prostup kabelů nejeví známky netěsností. Zjištěná skladba střechy je uvedena v Tab. /3/. Střecha nad částí D1 až D3 Provedení a stav střech nad částmi D1 až D3 opět odpovídá výše uvedenému popisu. Puchýřky na povrchu hydroizolace nebyly na této části střechy objeveny. V návaznostech hydroizolace na atiku byla na části D3 objevena místa s protrhnutou hydroizolací navazující pod oplechování atiky. Jedná se o místo jihovýchodního, jihozápadního a severozápadního rohu střechy a o linii v délce téměř poloviny severní atiky, kde je hydroizolace prověšená a je tak obnaženo zdivo atiky. U jihozápadního rohu střechy je k ocelové konstrukci přivařena konzola nesoucí kameru. U severní strany u styku střech D2 a D3 se nachází komínové těleso s lávkou pro údržbu nesenou ocelovými profily uloženými do komínového zdiva. Komínové těleso má průduchy z nichž dva nejsou kryty čepicí proti dešti. Zjištěná skladba v místě provedených sond S2 a S je uvedena v Tab. /2/ a Tab. //. Strana 10/ 21

11 Střecha nad částí E1 a E2 Provedení a stav střech odpovídá výše uvedenému popisu. Puchýřky na povrchu hydroizolace nebyly na této části střechy objeveny. Na střeše nad částí E1 bylo opět objeveno místo s odhalenou vnitřní stěnou atiky, kde došlo k odtržení svislé části povlakové hydroizolace. Část E je přístupná pomocí žebříku ze sousední níže položené střechy nad částí F. Z východní strany navazují na střechu obvodové stěny sousedních výše umístěných prostor v nichž jsou osazeny okna. Hydroizolace střechy nad částí E1 je vytažena pod oplechování parapetů těchto oken. Zjištěná skladba střechy je uvedena v Tab. /5/. Střecha nad částí F Provedení a stav střechy odpovídá výše uvedenému popisu. Tato část střechy je umístěna nejníže a navazuje na severozápadní roh části objektu D. Puchýřky na povrchu hydroizolace nebyly na této části střechy objeveny. Stěna navazujícího objektu je v této části obložena obkladem z kamenných desek, pod nimiž je hydroizolace střechy vytažena s stěnu a ukončena oplechováním krycí lištou a okapnicí. Přístup na tuto část je zajištěn žebříkem umístěným na severní stěně ze strany oploceného dvora. Skladba střechy nad touto částí objektu nebyla ověřena. obr. /1/ Pohled na místo provedené sondy na střeše A2 obr. /15/ Vyčnívající výztužná vložka asfaltových pásů provedeno při předchozím průzkumu [10] obr. /16/ Místo vybouleného asfaltového pásu. obr. /17/ Puchýřky na asfaltovém pásu na části A2 Strana 11/ 21

12 obr. /18/ Pohled na místo sondy S1 na střeše B2 obr. /19/ Pohled do provedené sondy S1 na střeše B2 obr. /20/ Chybějící komínová stříška na větracím komínku obr. /21/ Detail netěsného oplechování komína obr. /22/ Provizorní zakrytí odtržené hydroizolace u atiky obr. /23/ Zkorodované oplechování s perforacemi Strana 12/ 21

13 obr. /2/ Pohled na sondu S2 s vlhkými vrstvami obr. /25/ Odtržený asfaltový pás na rohu střechy D3 obr. /26/ Zúžení vtoku dodatečně přidanými asfaltovými pásy obr. /27/ Obnažená výztuž betonu pod kamenným obkladem obr. /28/ Místo s odtrženým asfaltovým pásem část E1 obr. /29/ Nedostatečná výšky pod parapetem k hornímu povrchu hydroizolace střechy část E1 Strana 13/ 21

14 2.5 Další skutečnosti Na všech střechách objektu byly objeveny lokální defekty na asfaltové hydroizolaci. Byl objeven výskyt boulí, trhlin, obnažené výztužné vložky asfaltových pásů apod. Skladby střech nad každou částí objektu jsou stejné, liší se jen v tloušťce vrstev dle místa provedených sond. Odvodnění předmětné střechy je realizováno vnitřními vtoky, jež jsou umístěny v různých místech střech, na okraji v blízkosti atiky nebo uprostřed střešních rovin. Vtoky jsou zaústěny do vnitřních dešťových svodů. Průměr vtoků se liší. Vtoky nejsou opatřeny košíky zabraňujícím vniknutí hrubých nečistot. Sklon střešních rovin nebylo možné jednoznačně určit. Sklon všech střešních rovin je velmi malý a je ovlivněn nerovnostmi povlakové hydroizolace. Na zastíněných částech střech byly objeveny zadržované louže srážkové vody, jimž není v důsledku nerovností hydroizolace a příliš nízkého spádu umožněno odtečení. Bleskosvodná soustava tvořená ocelovým drátem vedeným na všech částech zastřešení objektu. Vedení bleskosvodné soustavy je kotveno k oplechování atik, ke klempířským konstrukcím a v ploše střech je soustava vedení přitížena bodovými podporami. Nad střešní konstrukcí vystupují prostupy větracího potrubí. Opracování detailů prostupů pro odvětrání je provedeno ukončením povlakové hydroizolace v místě prostupu bez vytažení povlakové hydroizolace na prostupující potrubí. Místa těchto prostupů jsou přetřeny izolačním nátěrem na němž jsou patrné praskliny. U některých nástaveb s vyústěním komínů VZT zařízení bylo v místech ukončení návaznosti vytažených asfaltových pásů viditelné cihelné zdivo. Oplechování atik jeví na různých místech známky koroze a lokálně byla objevena místa s perforací plechu. Pod kamenným obložením fasády byla objevena odhalená výztuž železobetonových prvků. V místech provedené sondy S2 a S5 byla zjištěna zvýšená vlhkost. 3. POSUDEK Při průzkumu byly na povrchu hydroizolace zjištěny vady, jež signalizují blížící se konec životnosti hydroizolační vrstvy. Dle sdělení správce objektu k projevům zatékání nedochází, stav střech je průběžně sledován a místa s lokalizovanými vadami jsou průběžně opravovány. Během průzkumu zajištěného objednatelem [10] byla zjištěna přítomnost zkondenzované vodní páry na vnitřním povrchu asfaltového souvrství. Tyto vlhkostní projevy mohou mít za následek vznik boulí objevujících se na povrchu asfaltových pásů během letního období. Při pohybu po těchto místech vzniká zvýšené riziko poškození hydroizolační vrstvy. Během dalšího průzkumu [2] provedeného za účelem zpracování tohoto posudku byla ve skladbě střechy nad částí D2 objevena vlhkost a v případě skladby střechy nad částí E1 byla objevena přítomnost vody. Ve skladbě střechy nad částí D2 byla zvýšená vlhkost zjištěna u vrstvy perlitbetonu. Ve skladbě střechy nad částí E1 byly všechny vrstvy střešního pláště až po roznášecí betonovou desku mokré. Dalším nedostatkem střešních plášťů je absence parozábrany. V důsledku absence této vrstvy může docházet k hromadění vlhkosti ve vrstvách střešního pláště. Zabudováním parotěsnící vrstvy do skladby by došlo ke snížení rizika kondenzace vlhkosti uvnitř konstrukce. V lokalizovaných místech u atiky, kde dochází k napínání asfaltových pásů a lokálně k jeho protrhávání, je umožněno volné vnikání srážkové vody po obnažené atice k vrstvám stávající střešní konstrukce. K podobné situaci dochází v návaznostech ukončení hydroizolace na nástavby s komíny VZT, kde je viditelný povrch cihelného zdiva. Strana 1/ 21

15 Závěrečné shrnutí pro návrh nápravných opatření Vizuální prohlídkou byly zjištěny dílčí nedostatky v provedení povlakové hydroizolace a poškození prostupujících prvků větracích komínků, které by mohly umožnit vnikání vody do skladby střech a do interiéru. Doporučujeme komplexní opravu, která by měla obsahovat: provedení obnovy hydroizolační funkce a zvýšení tloušťky tepelné izolace po zvážení vhodnosti doporučení a rozsahu návržených opatření, odstranění stávajících vrstev odstranění stávající skladby střechy nad nevyhovujícími částmi až po roznášecí konstrukci z trapézových plechů s betonovou deskou a následné provedení nové skladby střechy provedení revize a výměnu poškozených klempířských prvků v případě komplexní rekonstrukce bude potřeba provedení nových klempířských prvků, rekonstrukce hromosvodu a realizace záchytného systému při stabilizaci nových vrstev střechy mechanickým kotvením je nutno zvážit omezení (rizika) spojená se spádovou vrstvou z perlitbetonu tato vrstva není vhodná pro řešení stabilizace nových vrstev. Kotvení nové skladby do nosné stropní konstrukce vyžaduje v případě ponechání stávajících vrstev, použití delších kotevních prvků. Kotvení nových vrstev střechy by bylo možné provést do roznášecí betonové vrstvy. Možnost kotvení do této vrstvy doporučujeme prověřit provedením výtažných zkoušek. Podrobnější rozbor nápravných opatření je proveden v následující kapitole. Skutečnosti ovlivňující návrh řešení opravy: Provedení stávající tepelné izolace je nedostatečné Vznikající defekty signalizují blížící se konec životnosti hydroizolační vrstvy střechy. NÁVRH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ Vzhledem k současnému stavu a skladbě střech předmětného objektu, je navrženo opatření pro zvýšení jejích hydroizolační spolehlivosti a zlepšení tepelnětechnických vlastností. S ohledem na zjištěný stav jsou doporučeny dva komplexní návrhy opravy střechy spočívající v ponechání stávajících vrstev nebo odebrání stávajících vrstev a provedení vrstev nových včetně provedení nové hydroizolační vrstvy. V první variantě je navrženo vyspravení a vyrovnání stávající vrstvy z asfaltových pásů a provedení nových vrstev včetně doplnění tepelné izolace pro splnění požadavků dle ČSN a provedení nové hydroizolační vrstvy z PVC. Tuto variantu je možné provést na střechách, u nichž nebyla zjištěna přítomnost zvýšené vlhkosti ve stávající skladbě. Na částech, kde bylo objevena přítomnost vlhkosti nebo vody, je nutné znehodnocené materiály odebrat a provést novou skladbu, jež je navržena ve variantě č.2. Ve druhé variantě je navrženo provedení odebrání stávajících hydroizolačních a tepelně izolačních vrstev a následně provedení nové skladby zahrnující použití parozábrany z asfaltového pásu s hliníkovou vložkou. Zároveň je v této variantě uvažováno s použitím větší tloušťky tepelné izolace pro splnění doporučených hodnot dle ČSN Povlaková hydroizolace je navržena ve dvou variantách z PVC a ze souvrství asfaltových pásů. Strana 15/ 21

16 .1 Varianta 1 Stávající vrstvy střešního pláště budou zachovány a budou na ně doplněny vrstvy nové. Skladby střešních plášťů nad částmi B2, C, a D3 u nichž nebyla sondami objevena přítomnost zvýšené vlhkosti budou očištěny a bude na ně položena tepelná izolace z pěnového polystyrenu a v místech požárních pásů z minerální vaty. Na přidanou tepelnou izolaci bude provedena nová hydroizolační vrstva fólie z měkčeného PVC se skleněnou výztužnou vložkou, jež bude mechanicky kotvena do vrstvy roznášecí betonové desky. Navrhovaná skladba je uvedena v následující tabulce Tab. /6/. Tab. /6/ Nová skladba střechy Varianta 1 č. 5 Vrstva (od exteriéru) Fólie z měkčeného PVC s PES výztužnou vložkou, Fólie určená pro fixaci mechanickým kotvením. (např. DEKPLAN 76) Netkaná textilie z polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním, určená obvykle pro vytvoření separačních a ochranných vrstev. Plošná hmotnost 300 g.m2. Materiálové složení 100 % polypropylen. (např. FILTEK 300) Alternativně dle požadavků PBŘS: sklovláknitá textílie, Plošná hmotnost 120 g.m2 (např. FILTEK V) Tepelněizolační desky z pěnového stabilizovaného samozhášivého polystyrenu ve dvou vrstvách, EPS 100 S Stabil o min. pevnosti v tlaku 100 kpa při 10% deformaci, λu = max. 0,038 W/(m.K), pracovně kotvené do stropních konstrukce teleskopickými kotvami (2ks/desku) Alternativně dle požadavků PBŘS: Tepelněizolační desky z minerální plsti určené pro horní vrstvu tepelné izolace plochých střech s požární odolností, λd = max. 0,039 W/(m.K) ( např. ISOVER T ) Souvrství asfaltových pásů vyspravení, vyrovnání a napenetrování povrchu asfaltovým lakem Polsid 6 7 Perlitbeton spádová vrstva Železobetonová deska na trapézovém plechu Funkce Tloušťka [mm] hydroizolační 1,5 separační tepelněizolační Ø 200 parotěsnící 2530 tepelněizolační spádová roznášecí Poznámka: Uvedená tloušťka stávající vrstvy asfaltových pásů vychází z tloušťky zjištěné při průzkumu.2 Tloušťky vrstvy č. 6 a č. 7, byly převzaty z poskytnuté projektové dokumentace. Při provedeném průzkumu byly naměřeny různé tloušťky, lišící se v závislosti na místech provedených sond. Varianta 2a V této variantě je uvažováno s demontáží stávajících vrstev střechy na roznášecí betonovou konstrukci. Povrch betonu se očistí, odmastí a bude zbaven ostrých výčnělků. Následně se provede jeho vyrovnání např. stěrkou na bázi cementu. Provede se nátěr asfaltovým penetračním lakem. Na připravený povrch se bodově nataví pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z hliníkové fólie, která bude tvořit funkci parozábrany. Veškeré spoje pásů je doporučeno provádět s nahřátím plamenem. Parozábrana může dočasně po dobu provádění sloužit jako provizorní hydroizolační vrstva za předpokladu zajištění odvodnění plochy do střešních vpustí. Na parozábranu bude položena tepelná izolace z pěnového polystyrenu. V případě nutnosti provedení požárních pásů bude tepelná izolace z polystyrenu nahrazena u horního okraje hydroizolační vrstvy minerální vatou tloušťky 0mm. Alternativně může být polystyren nahrazen tepelnou izolací z minerální Strana 16/ 21

17 vaty na celou tloušťku vrstvy tepelné izolace ve dvou vzájemně překrytých vrstvách. Na vrstvu tepelné izolace bude provedena hlavní hydroizolační vrstva z PVC fólie s požární klasifikací BROOF (t3). Fólie bude fixována proti účinkům sání větru mechanickým kotvením. Před realizací doporučujeme ověřit únosnosti kotev v podkladu výtažnými zkouškami. Fólie bude ve spojích svařena horkým vzduchem. Ke komínům, nástavbám s VZT zařízením a jiným prvkům umístěných na střeše vyžadujících pravidelnou údržbu budou vedeny chodníčky z dodatečně přivařené PVC fólie s protiskluzovou povrchovou úpravou. Navrhovaná skladba je uvedena v následující tabulce Tab. /7/. Tab. /7/ Nová skladba střechy Varianta 2a č Vrstva (od exteriéru) Fólie z měkčeného PVC s PES výztužnou vložkou, Fólie určená pro fixaci mechanickým kotvením. (např. DEKPLAN 76) Netkaná textilie z polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním, určená obvykle pro vytvoření separačních a ochranných vrstev. Plošná hmotnost 300 g.m2. Materiálové složení 100 % polypropylen. (např. FILTEK 300) Alternativně dle požadavků PBŘS: sklovláknitá textílie, Plošná hmotnost 120 g.m2 (např. FILTEK V) Tepelněizolační desky z pěnového stabilizovaného samozhášivého polystyrenu ve dvou vrstvách, EPS 100 S Stabil o min. pevnosti v tlaku 100 kpa při 10% deformaci, λu = max. 0,038 W/(m.K), pracovně kotvené do stropních konstrukce teleskopickými kotvami (2ks/desku) Alternativně dle požadavků PBŘS: Tepelněizolační desky z minerální plsti určené pro horní vrstvu tepelné izolace plochých střech s požární odolností, λd = max. 0,039 W/(m.K) ( např. ISOVER T ) SBS modifikovaný asfaltová pás s nosnou vložkou z hliníkové fólie kašírované skleněnými vlákny (např. GLASTEK AL 0 MINERAL) bodově natavený Penetrace asfaltovou emulzí, min. spotřeba 0,2 kg/m2 (např. DEKPRIMER) na vyspraveném podkladu Souvrství původních asfaltových pásů Polsid Perlitbeton spádová vrstva Železobetonová deska na trapézovém plechu + očištění a vyspravení povrchu 9 Funkce Tloušťka [mm] hydroizolační 1,5 separační tepelněizolační Ø 250 parotěsnící penetrační hydroizolační tepelněizolační spádová roznášecí 120 Poznámka: Uvedená tloušťka stávající vrstvy asfaltových pásů vychází z tloušťky zjištěné při průzkumu Tloušťky vrstvy č. 8 a č. 9 byly převzaty z poskytnuté projektové dokumentace. Při provedeném průzkumu byly naměřeny různé tloušťky, lišící se v závislosti na místech provedených sond Strana 17/ 21

18 .3 Varianta 2b Alternativně je možné provedení hlavní hydroizolační vrstvy ze souvrství asfaltových pásů viz varianta 2b. V případě nutnosti provedení požárních pásů budou použity pásy s retardéry hoření splňující požární klasifikací BROOF (t3). Dále je nutné zvážit technologický postup provádění prací tak, aby bylo možno při demontáži stávající konstrukce vyloučit zatékání během provádění oprav. Například použitím provizorního zastřešení Alfix (do provedení parozábrany, která může plnit funkci provizorní hydroizolace). Při této technologii opravy je nutné počítat s náklady s touto technologií spojené, tj. nutnost dopravy demontovaného materiálu na meziskládku, s dopravou na skládku a s poplatky spojené s uložením těchto materiálů. Navrhovaná skladba je uvedena v následující tabulce Tab. /8/. Tab. /8/ Nová skladba střechy Varianta 2b č. Vrstva (od exteriéru) SBS modifikovaný asfaltový pás s výztužnou vložkou z polyesterové rohože plošné hmotnosti 190 g/m2 vyztužené skleněnými vlákny s ochranným břidličným posypem (např. ELASTEK 0 SPECIAL DEKOR) 1 Alternativně dle požadavků PBŘS: SBS modifikovaný asfaltový pás s retardéry hoření, s výztužnou vložkou z polyesterové rohože 190 g/m2 (např. ELASTEK 0 FIRESTOP) SBS modifikovaný samolepící asfaltový pás s výztužnou vložkou ze skleněné tkaniny plošné hmotnosti 200 g/m2 (např. GLASTEK 30 STICKER ULTRA) Tepelněizolační desky z pěnového stabilizovaného samozhášivého polystyrenu ve dvou vrstvách, EPS 100 S Stabil o min. pevnosti v tlaku 100 kpa při 10% deformaci, λu = max. 0,038 W/(m.K), pracovně kotvené do stropních konstrukce teleskopickými kotvami (2ks/desku) 2 3 Alternativně dle požadavků PBŘS: Tepelněizolační desky z minerální plsti určené pro horní vrstvu tepelné izolace plochých střech s požární odolností, λd = max. 0,039 W/(m.K) ( např. ISOVER T ) SBS modifikovaný asfaltová pás s nosnou vložkou z hliníkové fólie kašírované skleněnými vlákny (např. GLASTEK AL 0 MINERAL) bodově natavený Penetrace asfaltovou emulzí, min. spotřeba 0,2 kg/m2 (např. DEKPRIMER) na vyspraveném podkladu Souvrství původních asfaltových pásů Polsid Perlitbeton spádová vrstva Železobetonová deska na trapézovém plechu + očištění a vyspravení povrchu 9 Funkce Tloušťka [mm] hydroizolační podkladní hydroizolační 3 tepelněizolační Ø 250 parotěsnící penetrační hydroizolační tepelněizolační spádová roznášecí 120 Poznámka: Uvedená tloušťka stávající vrstvy asfaltových pásů vychází z tloušťky zjištěné při průzkumu Tloušťky vrstvy č. 8 a č. 9 byly převzaty z poskytnuté projektové dokumentace. Při provedeném průzkumu byly naměřeny různé tloušťky, lišící se v závislosti na místech provedených sond Strana 18/ 21

19 Upozornění: V případě všech navrhovaných variant dojde ke zvýšení skladby konstrukce střešního pláště. Je tedy potřeba prověřit výšky všechny prostupujících konstrukcí, které procházejí střešním pláštěm a konstrukcí navazujících na střešní plášť jednotlivých části střech. V případě nutnosti bude potřeba provést jejich nadstavení o tloušťku nových vrstev střechy a za účelem vytažení hydroizolační vrstvy na tyto prvky. V souvislosti s nárůstem tloušťky nových vrstev střechy na části E1 bude nutné prověřit výšku parapetu oken v navazujících stěnách sousedních částí objektu. V případě nedostatečné výšky mezi rovinou střechy a parapety oken bude potřeba zvážit jejich případnou výměnu za nižší okna nebo případně jejich odstranění. V obou variantách č.1 a č.2 je třeba počítat s provedením nadstavení střešních vtoků dle tloušťky nově přidaných vrstev a s provedením nových střešních vtoků. V případě obou variant bude potřeba navázat s novou hydroizolační vrstvou na prostupující vzduchotechnická zařízení, nástavby VZT komínů, atiky a jiné prostupující prvky. Navázání na tyto konstrukce bude vyžadovat provedení nových klempířských prvků. Doporučujeme prověřit funkčnost všech prostupů a v případě, že jsou některé z instalační prostupy bez využití, bude vhodné je před realizací opravy odstranit. 5. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ NAVRŽENÉ SKLADBY STŘECHY 5.1 Vstupní parametry výpočtu Okrajové podmínky pro výpočet byly stanoveny dle ČSN a ČSN EN ISO V případě odlišných parametrů vnitřního prostředí nebo změny provozu v objektu je nutno provést nové tepelnětechnické posouzení skladeb střech, případně nový návrh skladeb střech. Výpočty byly provedeny bez zohlednění případného zabudování vlhkosti. Návrhové parametry interiéru Hlediště a sály, včetně přilehlých prostorů: Návrhová teplota vnitřního vzduchu Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu Třída vlhkosti 20 C 50% 3. třída Návrhové parametry exteriéru město Zlín: Návrhová venkovní teplota Návrhová relativní vlhkost vnějšího vzduchu 1 C 8% K průměrným relativním vlhkostem vnitřního vzduchu v jednotlivých měsících bude ve výpočtu připočtena přirážka na nestacionární kolísání teplot a vlhkostí hodnotou 5%. Strana 19/ 21

20 5.1.1 Požadavky normy Tab. 7. Tepelnětechnické požadavky normy ČSN (2011) pro ploché a šikmé střechy se sklonem do 5 včetně (tepelný tok zdola) při daných okrajových podmínkách: Hodnocený parametr konstrukce Součinitel prostupu tepla UN [W/(m2.K)] střecha Množství zkondenzované vodní páry Mc [kg/(m.a)] Hodnota požadovaná Hodnota doporučená 0,2 0,16 < 0,1 nebo 3% plošné hmotnosti materiálu 2 Roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry uvnitř konstrukce Mc < Mev [kg/(m2.a)] aktivní Vnitřní povrchová teplota požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu při návrhových okrajových podmínkách vnitřního prostředí, vyloučení rizika růstu plísní [] (požadovaná nejnižší povrchová teplota [ C]) Tlumené vytápění s poklesem výsledné teploty 2 až 5 C; lehká kce 0,79 (12,0) Vnitřní povrchová teplota požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu při průměrných návrhových okrajových podmínkách, vyloučení rizika růstu plísní [] (požadovaná nejnižší povrchová teplota [ C]) Pokles výsledné teploty 2 až 5 C; těžká konstrukce Neposuzuje se Mev Roční množství vypařitelné vodní páry uvnitř konstrukce Vyhodnocení Tab. 8. Vyhodnocení navrhovaných variant Konstrukce Součinitel Množství prostupu zkondenzované tepla vodní páry U Mc [W/(m2.K)] [kg/(m2.a)] Celoroční bilance kondenzace a vypařování vodní páry Posouzení povrchové teploty konstrukce teplotní faktor frsi [] (nejnižší povrchová teplota θsi [ C]) Riziko růstu plísní při návrhových vnitřních okrajových podmínkách Hodnocení Tloušťka přidané tepelné izolace [mm] Varianta 1 S ,1 x 0,000 + aktivní + 0, Varianta 2a S ,16 x 0,000 + aktivní + 0, Varianta 2b S ,16 x 0,001 + aktivní + 0, Vyhovuje požadavkům ČSN : 2011 x... Vyhovuje doporučením ČSN : 2011!... Nevyhovuje požadavkům ČSN : 2011 Vypočtené hodnoty tepelnětechnických veličin navržené nové skladby střechy vyhovují ve všech posuzovaných variantách požadavku ČSN Současně byly navrženy skladby splňující požadavky kladené na doporučené hodnoty dle ČSN Z hlediska současného vývoje energetických požadavků doporučujeme realizaci splňující doporučené hodnoty. V případě realizace opravy není nutno u konstrukcí splňujících doporučené hodnoty aktualizovat PENB. Strana 20/ 21

21 6. ZÁVĚR S ohledem na zjištěné skutečnosti doporučujeme provedení komplexní opravy dle jednoho z navržených řešení. Pro komplexní opravu hovoří také stav stávájící hydroizolace, která se dle skutečností zjištěných při průzkumu blíží ke konci své životnosti. Vzhledem k tomu, že v rámci dosud provedených průzkumů nebyly sondy prováděny na všech střechách a s uvážením, že od doby průzkumu do doby realizace oprav, muže dojít k případnému zatečení do stávajících střešních skladeb, není vyloučena nutnost provedení opravy střech s odebráním znehodnocených vrstev dle varianty č.2. Oprava střechy by měla být řešena na základě podrobné realizační dokumentace. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, existuje riziko, že je stav některých konstrukcí jiný, než byl předpokládán. V tomto případě si vyhrazujeme právo dopracovat tento odborný posudek dle zjištěného stavu. Posudek nenahrazuje projektovou dokumentaci. Jednotlivé opravy popsané výše je nutné provádět dle technologických pokynů výrobců daných materiálů a přípravků. Opravu střechy doporučujeme provést podle podrobné projektové dokumentace s důsledným vyřešením všech detailů (atika, vtok, ukončení hydroizolace na prostupující konstrukce, prostupy apod.) a její realizaci zadat zkušené realizační firmě, která disponuje adekvátním kvalifikovaným personálem a technikou a má zkušenosti s prováděním dané technologie. Doporučení a zásady při provádění a řešení charakteristických detailů jsou zpracovány v publikacích KUTNAR, Ploché střechy : Skladby a detaily Březen 2013, příručka asfaltové pásy DEKTRADE montážní návod, DEKPLAN montážní návod a na internetových stránkách V Ostravě dne za Ing. Adam Kermes Tel.: Strana 21/ 21

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Objednatel: FYKONY spol. s r.o. Beskydská 552 741 01 Nový Jičín - Žilina Kontaktní osoba: Petr Konečný, mob.: +420 736 774 855 Objekt: Bytový

Více

Návrh skladby a koncepce sanace teras

Návrh skladby a koncepce sanace teras Návrh skladby a koncepce sanace teras Bytový dům Kamýcká 247/4d 160 00 Praha - Sedlec Zpracováno v období: Březen 2016 Návrh skladby a koncepce sanace střešního pláště Strana 1/8 OBSAH 1. VŠEOBECNĚ...

Více

Provedení sond do terasy

Provedení sond do terasy Zakázka číslo: 2010-10689-VojtJ Technická pomoc Provedení sond do terasy Hrzánský palác, Loretánská 9/177, Praha 1 - Hradčany Zpracováno v období srpen 2010 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy F a G 2 u budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma střech

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa Zpracováno: listopad

Více

Návrh technického řešení opravy plochých střech

Návrh technického řešení opravy plochých střech Zakázka číslo: 2011-012728-VP Technická pomoc Návrh technického řešení opravy plochých střech Budova základní školy, Železnická 460, 50601 Jičín-Holínské Předměstí Zpracováno v období: říjen 2011 ATELIER

Více

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Ústí nad Labem Black&Decker POPIS Výrobní a skladovací hala pro elektrické nářadí se nachází v průmyslové zóně Trmice Ústí nad Labem v nedaleké blízkosti

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2013-007465-Da Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Gagarinova 362-363 471 23 Zákupy Zpracováno v období: červen 2013 ATELIER

Více

TECHNICKÝ POPIS PRO OPRAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KARLY MACHOVÉ Č.P.1506, 1507, 1508, BEROUN. Pohled na dům. Stav střešního pláště bytového domu:

TECHNICKÝ POPIS PRO OPRAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KARLY MACHOVÉ Č.P.1506, 1507, 1508, BEROUN. Pohled na dům. Stav střešního pláště bytového domu: TECHNICKÝ POPIS PRO OPRAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KARLY MACHOVÉ Č.P.1506, 1507, 1508, BEROUN Pohled na dům Stav střešního pláště bytového domu: střešní vpustě Výlezy na střechu Část štítu, která se bude dozateplovat,

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2015-002344-MD Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Brněnská 2577-80 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: únor 2015 ATELIER

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Vladimírská 2527-2528 470 06 Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Vladimírská 2527-2528 470 06 Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Vladimírská 2527-2528 470 06 Česká Lípa Zpracováno: květen 2015 Vypracoval:

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2015-002344-MD Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Pod Hůrkou 1771-73 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: únor 2015

Více

Návrh a tepelně technické posouzení skladeb šikmé a ploché střechy

Návrh a tepelně technické posouzení skladeb šikmé a ploché střechy Stránka 1/6 Návrh a tepelně technické posouzení skladeb šikmé a ploché střechy Objednatel: Název firmy: Radek Voce IČ: 88608026 Adresa: Vladimirská 2529, Česká Lípa, 470 06 Osoba: Radek Voce Mobilní tel:

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-002731-MoP Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Vladimírská 2537-38 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: březen 2014

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-002731-MoP Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Alexandrovská 2453-54 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: březen

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-002731-MoP Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Kutnohorská 2641-42 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: březen 2014

Více

Návrh fixace hydroizolační vrstvy ploché střechy systémem mechanického kotvení

Návrh fixace hydroizolační vrstvy ploché střechy systémem mechanického kotvení Stránka 1/4 Návrh fixace hydroizolační vrstvy ploché střechy systémem mechanického kotvení Objednatel: Název firmy: Radek Voce IČ: 88608026 Adresa: Vladimirská 2529, Česká Lípa, 470 06 Osoba: Radek Voce

Více

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU... 2 2.1 Popis objektu... 2 2.2 Popis konstrukcí... 2 2.2.1 Stěny průčelí a štítů... 2 3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU... 2 3.1 Oprava balónů ve 2. NP a 4. NP...

Více

Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem

Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem Ing. Pavel Štětka - projektování staveb, inženýrská činnost.. ičo: 62755366 TECHNICKÁ ZPRÁVA Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem OPRAVA ČÁSTI STŘEŠNÍ KRYTINY Objednatel:

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-006063-MD Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Zhořelecká 2557 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: květen 2014 ATELIER

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy pavilonu CH2, ÚVN Střešovice, stanovení koncepce opravy střechy

Odborné posouzení stavu ploché střechy pavilonu CH2, ÚVN Střešovice, stanovení koncepce opravy střechy Zakázka číslo: 2016013506AdM Odborný posudek pavilonu CH2, ÚVN Střešovice, stanovení koncepce opravy střechy Ústřední vojenská nemocnice U vojenské nemocnice 1200/1 162 00 Praha 6 Břevnov Zpracováno v

Více

Posudek bytového domu Údolní 72, Brno v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb

Posudek bytového domu Údolní 72, Brno v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb Posudek bytového domu Údolní 72, Brno v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb Dokument vznikl za podpory SGS14/160/OHK1/2T/15 Ing.arch.et Ing. Jiří Adámek: Energetická efektivnost obnovy vybraných historických

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Návrh technického řešení opravy plochých střech. Technická pomoc. Budova základní škola, Železnická Jičín Holínské předměstí

VÝKAZ VÝMĚR. Návrh technického řešení opravy plochých střech. Technická pomoc. Budova základní škola, Železnická Jičín Holínské předměstí Zakázka číslo: 2011-012728-VP VÝKAZ VÝMĚR Technická pomoc Návrh technického řešení opravy plochých střech Budova základní škola, Železnická 460 50601 Jičín Holínské předměstí Zpracováno v období: listopad

Více

Provedení sond. Technická pomoc. Hlavní náměstí 25, 794 01 Krnov. Zakázka číslo: 2014-004872-SchP. Zpracováno v období: květen 2014

Provedení sond. Technická pomoc. Hlavní náměstí 25, 794 01 Krnov. Zakázka číslo: 2014-004872-SchP. Zpracováno v období: květen 2014 Zakázka číslo: 2014-004872-SchP Technická pomoc Provedení sond Hlavní náměstí 25, 794 01 Krnov Zpracováno v období: květen 2014 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054 284-5 FAX 234 054 291 1 VŠEOBECNĚ

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

STAVEBNÍ SERVIS.NET, s.r.o. JANÁČKOVA 1783, 696 62 STRÁŽNICE ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. FRANTIŠEK MINAŘÍK, ČKAIT 1002179

STAVEBNÍ SERVIS.NET, s.r.o. JANÁČKOVA 1783, 696 62 STRÁŽNICE ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. FRANTIŠEK MINAŘÍK, ČKAIT 1002179 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C.1 1:1000 2561 4930 4931 27 3 5888 9154 2 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4207 /62 56 2774 1 /73 /74 /22 /57 2079 2 2467 12 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY C.2 1:500 2561 4930

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Bendlova 1006-1054 470 06 Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Bendlova 1006-1054 470 06 Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Bendlova 1006-1054 470 06 Česká Lípa Zpracováno: květen 2015 Vypracoval:

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: BD Ulice: Družstevní 279 PSČ: 26101 Město: Příbram Stručný popis budovy

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2013-007465-Da Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Na Jílech 2651 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: červen 2013 ATELIER

Více

Tepelně technické posouzení bylo provedeno na základě skladeb zjištěných z původní dokumentace pro provádění stavby z roku 1972 a 1974.

Tepelně technické posouzení bylo provedeno na základě skladeb zjištěných z původní dokumentace pro provádění stavby z roku 1972 a 1974. Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-002731-MoP Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Svatopluka Čecha 2123-24 470 01 Česká Lípa Zpracováno v období: březen

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-002731-MoP Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům U Nemocnice 2317-20 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: březen 2014

Více

Odborný posudek. Posouzení stavu a provedení střechy. Mateřská škola, Sloup 1, Sloup

Odborný posudek. Posouzení stavu a provedení střechy. Mateřská škola, Sloup 1, Sloup Zakázka číslo: 2015009770VP Odborný posudek Posouzení stavu a provedení střechy Zpracováno v období: červen 2015 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054 2845 FAX 234 054 291 Obsah 1. VŠEOBECNĚ...3

Více

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení Zakázka číslo: 2014-002756-RT D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení PROJEKT OPRAVY STŘECHY Dokumentace pro provedení stavby Gymnázium Čakovice Náměstí 25.března 100, 196 00 Praha-Čakovice

Více

Zakázka číslo: 2006-6641-Ktv Verze 11.8.2006 DEKTRADE a. s. Atelier stavebních izolací ODBORNÝ POSUDEK 1. VŠEOBECNĚ...3

Zakázka číslo: 2006-6641-Ktv Verze 11.8.2006 DEKTRADE a. s. Atelier stavebních izolací ODBORNÝ POSUDEK 1. VŠEOBECNĚ...3 ODBORNÝ POSUDEK 1. VŠEOBECNĚ...3 1.1. Předmět odborného posudku...3 1.2. Úkol odborného posudku...3 1.3. Zadavatel odborného posudku...3 1.4. Zpracovatel odborného posudku...3 1.5. Vypracoval...3 1.6.

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH:

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 2 2 POLOHA NA MAPĚ A STANOVENÍ KLIMATICKÝCH ZATÍŽENÍ... 2 2.1 SKLADBY STŘECH... 3 2.1.1 R1 Skladba střechy na objektu

Více

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení Zakázka číslo: 2014-001571-ZV D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU, Dokumentace pro provedení stavby Kulturní dům Vlčkovice, Horní Vlčkovice

Více

Jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev, skladba pro rodinné domy:

Jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev, skladba pro rodinné domy: Rozbor skladeb Jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev, skladba pro rodinné domy: 1. hydroizolační folie určená k mechanickému kotvení tl. 1,5 mm (např. DEKPLAN 76) 2. separační textilie

Více

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Zakázka číslo: 2015-1201-TT Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově

Více

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-006065-MD Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Pavla Wonky 2624-2627 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: květen

Více

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM TECHNIK ATELIERU DEK, PŮSOBÍCI NA POBOČCE V BRNĚ, SE VYDAL ZA REALIZAČNÍ FIRMOU, ABY JÍ POSKYTL TECHNICKOU PODPORU PŘI ŘEŠENÍ OBNOVY HYDROIZOLACE STŘECHY BAZÉNOVÉ

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2013-007465-Da Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Norská 2551-52 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: červen 2013 ATELIER

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-006063-MD Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Hálkova 887-890 472 01 Doksy Zpracováno v období: květen 2014 ATELIER

Více

Návrh fixace skladeb střech systémem mechanického kotvení

Návrh fixace skladeb střech systémem mechanického kotvení strana 1 (celkem 3) Zadání: Objednatel: Objekt: Návrh fixace skladeb střech systémem mechanického kotvení SONET Building s.r.o. IČ: 29007747 Adresa: Klicperova 1541, Hlinsko, 539 01 Osoba: Ing. Lucie Severýnová

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Zahradní Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Zahradní Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Zahradní 1738 470 06 Česká Lípa Zpracováno: květen 2016 Vypracoval:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY:

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY: OBSAH ZPRÁVY: 1. ÚČEL ZMĚNY STAVBY... 3 2. ARCHITEKTONICKÉ A FUNKČNÍ ŘEŠENÍ... 3 3. ORIENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM, DENNÍ OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ... 3 4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY... 3 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Antonína Sovy Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Antonína Sovy Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Antonína Sovy 1718-1721 470 06 Česká Lípa Zpracováno: září 2015 Vypracoval:

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K stávajícího stavu střešních plášťů na bytovém domě č. p. 837 až č. p. 842 v ulici Lamačově, v Praze 5 Hlubočepy, včetně rámcového návrhu rekonstrukce Objednatel posudku :

Více

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing.

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení

ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení Veškeré y a výrobky uvedené v této dokumentaci jsou specifikovány s ohledem na požadované

Více

SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY

SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY PŘEHLED OVĚŘENÝCH A CERTIFIKOVANÝCH SKLADEB PLOCHÝCH STŘECH Z HLEDISKA: TEPELNÉ OCHRANY BUDOV ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI Z HLEDISKA VÝSKYTU VLHKOSTI UVNITŘ I NA POVRCHU KONSTRUKCÍ

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1 Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu Výukový objekt E3, Studentská 1292/4, 461 17 Liberec 1 Stupeň: Dokumentace pro provedení

Více

Posouzení stávajícího stavu a koncepční návrh řešení opravy balkónů

Posouzení stávajícího stavu a koncepční návrh řešení opravy balkónů Zakázka číslo: 2015014467SchP Odborný posudek Posouzení stávajícího stavu a koncepční návrh řešení opravy balkónů Bytový dům, Albrechtická 2286/39EI, Krnov Zpracováno v období: září 2015 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ

Více

Společenství vlastníků jednotek 296 Nižbor. Za Hotelem 296, Nižbor IČO:

Společenství vlastníků jednotek 296 Nižbor. Za Hotelem 296, Nižbor IČO: V Berouně, dne 22. ledna 2019 Nabízíme účast ve výběrovém řízení na opravu střechy bytového domu č.p. 296 v ulici Za Hotelem v obci Nižbor. V případě Vašeho zájmu o tuto zakázku, žádáme o předložení nabídky,

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Stursova Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Stursova Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Stursova 2628-2633 470 06 Česká Lípa Zpracováno: říjen 2015 Vypracoval:

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi Školení DEKSOFT Tepelná technika Program školení 1. Blok Legislativa Normy a požadavky Představení aplikací pro tepelnou techniku Představení dostupných studijních

Více

Návrh povlakové izolace proti radonu z podloží

Návrh povlakové izolace proti radonu z podloží Stránka 1/3 Návrh povlakové izolace proti radonu z podloží Objednatel: Název firmy: Milan Slezák IČ: 87277883 Adresa: Lošany 69, Lošany, 28002 Osoba: Milan Slezák Mobilní tel: 602 555 946 Email: mslezak@centrum.cz

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku Místo: Datum: 23.07.2014 Objednavatel: Statutární město

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Na Výsluní Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Na Výsluní Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Na Výsluní 2628-2633 470 06 Česká Lípa Zpracováno: říjen 2015 Vypracoval:

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Vyřizuje : Jaroslav Hach V České Lípě dne : 19.4. 2012 Věc

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Šluknovské Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Šluknovské Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Šluknovské 2875-77 470 06 Česká Lípa Zpracováno: březen 2017 Vypracoval:

Více

Vážená paní / Vážený pane,

Vážená paní / Vážený pane, Dodatečné informace k zadávacímu řízení s názvem Zhotovitel stavebních prací u projektů Energetické úspory MNO centrální sklad/sklad oddělení zásobování, energetické úspory MNO centrální laboratoř OKH

Více

Odborné posouzení stavu a příčin poruch plochých a šikmých střech a terasy objektu, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu a příčin poruch plochých a šikmých střech a terasy objektu, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2012-009094-NavrM Odborné posouzení stavu a příčin poruch plochých a šikmých střech a terasy objektu, koncepční návrh nápravných opatření Galerie umění Goethova stezka 6 360 01 Karlovy Vary

Více

Oprava a dodatečné zateplení terasy

Oprava a dodatečné zateplení terasy D.1.1. a) Oprava a dodatečné zateplení terasy Bytový dům Hlavní 2789/65 352 01 Aš Vypracoval Ing. Miroslav Adam Zodpovědný projektant Ing. David Tesař č. v deníku autorizované osoby: 105 Zpracováno v období

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STŘECHY HLAVNÍ TŘÍDA 867/28 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STŘECHY HLAVNÍ TŘÍDA 867/28 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV AKCE: STUPEŇ: REKONSTRUKCE STŘECHY HLAVNÍ TŘÍDA

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

PARAELAST G S40-25 (-15)

PARAELAST G S40-25 (-15) asfaltové vodotěsné izolace modifikované pásy PARAELAST G S40-25 (-15) Složení výrobku 2) 3) 4) 5) 1) 1) horní úprava jemnozrnný minerální posyp 2) krycí vrstva < 1 mm 3) nosná vložka skelná tkanina G

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Dodatečné práce na zateplení MŠ Velká Okružní čp. 1343/8 Duchcov KSO: CC-CZ: Místo: Duchcov Datum: 11.10.2013 Zadavatel: Město Duchcov Uchazeč: Vyplň údaj Projektant: BIOPLAN

Více

Ing. Jaroslav R o d. Expertizní posudek. k objednávce Společenství vlastníků domu Habartická

Ing. Jaroslav R o d. Expertizní posudek. k objednávce Společenství vlastníků domu Habartická Expertizní posudek k objednávce Společenství vlastníků domu Habartická 496-503 Posouzení stavu a závad střešní konstrukce Bytového objektu Habartická ul. čp. 496 503, Praha 9 - Střížkov Vypracoval: Ing.

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 - NUSLE

ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 - NUSLE SPOJPROJEKT PRAHA A.S., BYSTŘICKÁ 9, 140 00 PRAHA 4, ATELIÉR AULICKÝ ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 - NUSLE D O K U M E N T A C E P R O V E D E N Í S T A V B Y S O 0 1 - A D

Více

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Zhořelecká 2557 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony.

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony. +,00 3 9 0 4 0 4 00 0 sousední objekt falcovaný plech s asfaltovou suspenzí hliníkové šablony +,00 +,0 +,00 +,00 +,0 +,0 +3,00 +, +,0 +,00 +3,00 zaslepený komín +3,0 +3,0 výlez na střechu výlez na střechu

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Jižní Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Jižní Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Jižní 1835-1838 470 06 Česká Lípa Zpracováno: květen 2016 Vypracoval:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček : 28. října

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 8. JEDNOPLÁŠŤOVÉ A DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE FUNKCE, POŽADAVKY, PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Hradecká Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Hradecká Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Hradecká 2658-2659 470 06 Česká Lípa Zpracováno: květen 2015 Vypracoval:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa Projektant: ASPOeu s.r.o., Hrnčířská 859/84, 470 01 Česká Lípa Poznámka: 260428 CZ00260428 28752007 CZ28752007 28720491

Více

KNIHA VZOROVÝCH SKLADEB STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ. verze I/2014

KNIHA VZOROVÝCH SKLADEB STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ. verze I/2014 KNIHA VZOROVÝCH SKLADEB STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ verze I/2014 ÚVOD Správný návrh skladby střešní konstrukce se odvíjí od prostředí pod střechou (obytné místnosti, koupelny, divadla, garáže, výměníky) a funkce

Více