ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Vladimírská Česká Lípa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Vladimírská 2527-2528 470 06 Česká Lípa"

Transkript

1 NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Vladimírská Česká Lípa Zpracováno: květen 2015 Vypracoval: Ing. Jaromír Matějíček, ČKAIT

2 OBSAH 1. VŠEOBECNĚ str PODKLADY str ÚKOL POSUDKU str PRŮZKUM STŘECHY OBJEKTU str PROBLEMATIKA str NÁLEZ str Stručný popis objektu 6.2. Stručný popis střechy 6.3. Zjištěný stav střechy Skladba střešního pláště Hydroizolace v ploše 7. POSUDEK str Tepelnětechnické posouzení skladby stropu nad posledním podlažím Vstupní parametry výpočtu Požadavky normy ČSN pro ploché střechy a šikmé se sklonem do 45 včetně (tepelný tok zdola) Vypočtené hodnoty (výpočet proveden v programu Tepelná technika 1D) Hodnocení stávajícího tepelně technického stavu střechy 7.2. Posouzení zjištěného stavu střechy 8. KONCEPČNÍ NÁVRH OPRAVY STŘECHY str Obecně 8.2. Návrh opravy střechy Návrh nove skladby střešního pláště 8.3. Postup provádění 9. TEPELNĚTECHNICKÉ POSOUZENÍ NAVRŽENÉ SKLADBY STŘECHY str Vstupní parametry výpočtu 9.2. Požadavky normy ČSN pro ploché střechy a šikmé se sklonem do 45 včetně (tepelný tok zdola) Vypočtené hodnoty (vypočet proveden v programu Tepelná technika 1D) 10. SCHÉMATICKÉ ŘEŠENÍ DETAILŮ K VARIANTÁM str ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ str NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ STŘECHY PO OPRAVĚ str. 22 2

3 1. VŠEOBECNĚ 1.1. Předmět odborného posudku: Plochá jednoplášťová střecha bytového domu 1.2. Adresa posuzovaného objektu: Vladimírská Česka Lípa 1.3. Úkol odborného posudku: Odborné posouzeni stavu ploché střechy a koncepční návrh opravy 1.4. Objednatel odborného posudku: OSBD Česká Lípa Barvířská Česka Lípa kontaktní osoba: p. Marek Hammerle tel.: Zpracovatel odborného posudku: NORDARCH-Ing. Jaromír Matějíček Růžová 220, Děčín IČ: , DIČ: CZ Ateliér: Oldřichovská 14, Děčín Tel.: Vypracoval: Ing. Jaromír Matějíček 1.8. Zpracováno: květen

4 2. PODKLADY 1. Průzkum objektu provedeny dne Fotodokumentace pořízena při průzkumu 3. Sonda do skladby střechy provedená při průzkumu 4. ČSN Navrhovaní střech Základní ustanoveni 5. ČSN P Hydroizolace staveb Povlakové hydroizolace Základní ustanoveni 6. ČSN Tepelná ochrana budov 7. ČSN Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky 8. ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce 9. ČSN Klempířské práce stavební U předpisů a norem platí poslední zněni včetně novelizaci a změn vydaných k datu zpracováni posudku. 4

5 3. ÚKOL POSUDKU Úkolem odborného posudku je posouzeni stavebně a tepelně technického stavu střešní konstrukce objektu bytového domu na adrese Vladimírská č.p (obr.1) a popisuje koncepční návrh opravy střechy. 4. PRŮZKUM STŘECHY OBJEKTU Průzkum střechy objektu proběhl dne Střecha byla zaměřena obr.3 a byla pořízena fotodokumentace střešního pláště objektu viz dále v posudku. Během průzkumu byla provedena jedna destruktivní sonda S1 do střešního pláště objektu za účelem ověření skladby střešního pláště, způsobu jeho provedeni a zjištění vlhkostního stavu dílčích konstrukcí. Dále proběhla vizuální prohlídka střešního pláště z exteriéru objektu. Skladba střešního pláště dle sondy S1: 4,4 mm asfaltová lepenka s břidličným posypem stav dobrý 16 mm souvrství asfaltových lepenek asfaltový nátěr bez výskytu vlhkosti 120 mm betonová deska panel plný stav výborný mm vzduchová mezera propojeno na venkovní prostředí v úrovni atikových panelů pomocí ventilačních otvorů Ø 80 mm ā 500 mm mm vzduchová mezera 120 mm stropní železobetonový panel Objekt je dodatečně zateplen KZS tl. 100 mm a 50 mm včetně atik bytového domu. Větrací otvory v atikových panelech byly zachovány. Oplechování střešní konstrukce bylo upraveno s ohledem na provedení zateplení svislých stěn viz. obr. 2. obr. 1 5

6 Dodatečné zateplení svislých stěn a úprava oplechování střechy, nové oplechování zavlečeno pod původní oplechování 5. PROBLEMATIKA Objednatel požaduje zhodnotit a posoudit stav a způsob provedení střechy bytového domu. Zvážit možnosti jejího dodatečného zateplení a navrhnout způsob opravy střešního pláště v jedné variantě, resp. určit minimální tloušťky izolantu pro hodnoty požadované a doporučené českou technickou normou ČSN NÁLEZ 6.1. Stručný popis objektu Jedná se o bytový dům, který byl dokončen v 80. letech minulého století jako jeden z objektů systémové výstavby České Lípě. Objekt je 8-mi podlažní se suterénem. Půdorysné rozměry domu jsou cca 42,00 m x 10,15 m. Nosnou konstrukci objektu tvoří soustava příčných a podélných nosných betonových stěn. Svislé stěny tl. 150 mm, fasádní a štítové stěny cca 290 mm s vloženou tepelnou izolací v tl. 60 mm polystyren. Stropy železobetonové betonové tl. 120 mm. Objekt se nachází na sídlišti v severovýchodní části České Lípy. Podélná osa objektu je orientovaná vzhledem ke světovým stranám přibližně východ - západ. Hlavní vstupy do objektů jsou situovány na jižní stranu v úrovni 1.NP. Na vstup navazuje chodba a komunikační prostor se schodištěm s výtahem. Vedlejší, zadní vstupy do objektů, jsou orientovány na sever a opět navazují na vnitřní komunikační prostory. Objekt tvoří blok se stejným bytovým domem o stejné podlažnosti. Vzhledem k rozdílným výškám terénu byl sousední objekt založen přibližně u půl patra níže. Okolní zástavba je tvořena převážně bytovými domy stejného typu a podobné výšky. Objekt byl již v minulosti zateplen kontaktním zateplovacím systémem včetně zateplení atiky (KZS tl. 100 mm a 50 mm). Původní větrací otvory v atice bytového domu byly při zateplování svislých obvodových konstrukcí byly zachovány Stručný popis střechy Střecha objektu je koncipována jako plochá dvouplášťová provětrávaná střecha. Na stropní nosné desce (železobetonový panel tl. 120 mm) je položena tepelné izolace (Rotaflex) tl mm. obr.2 6

7 Nad tepelnou izolací je provedena vzduchová mezera tl. 200 mm 400 mm s napojením na venkovní prostředí, ventilační otvory Ø 80 mm umístěny v atikovém panelu cca po 500 mm. Obvodový plášť objektu byl v nedávné době zateplen KZS tl. 100 mm, štíty byly zatepleny KZS tl. 50 mm. Hydroizolační vrstvu původně tvořily asfaltové pásy IPA (2-3 vrstvy), které v průběhu let, tak jak klesala životnost provedené původní hydroizolační vrstvy, byly doplňovány novými vrstvami s ponecháním původních vrstev. Poslední hydroizolační vrstvou je modifikovaný asfaltový pás s břidličným posypem obr.4, který již vykazuje mírné poruchy v detailech napojení na prostupující konstrukce a připojení na závětrné lišty střešního pláště. Střešní konstrukce jsou ve spádu cca 2% od krajů střechy směrem k střešním vpustem. Střešní vpusti byly v průběhu údržby, opraveny, původní byly nahrazeny novými plastovými s ochrannými košíky obr.5. Celkem na střeše provedeny 2 střešní vpusti s napojením na vnitřní dešťovou kanalizaci. Ochranný košík jedné z vpustí byl sfouknut. Střešní plášť je přístupný pomocí dvou výstupů s oplechovanými poklopy, hydroizolační vrstva je vždy vytažena na svislou část poklopu až pod úroveň oplechování poklopu obr.6,7. Instalační šachty jsou nad střešní rovinou vytaženy v celém jejich půdorysu, ukončeny oplechovanými stříškami, na které je natavena asfaltová lepenka. Odvětrání splaškové kanalizace je dále odvedeno pomocí odvětrávacího komínku nad střešní rovinu Komínek je vytažen z instalační šachty do boku. Hydroizolační vrstva střešní konstrukce je vytažena na svislou část zdiva. Ukončení hydroizolační vrstvy je řešeno pouhým rozšpachtlováním hydroizolace na konci. Tento způsob ukončení byl v průběhu let viditelně několikrát opravován obr.8,9. Hydroizolace vytažena na svislou část do výšky 150 mm 200 mm přes náběhový klín. Poslední konstrukcí vystupující nad střešní rovinu je ocelový anténní stožár. Hydroizolační vrstva je opět vytažena na ocelový stožár a ukončena rozšpachtlováním obr.10. Objekt je uzemněn jímacím bleskosvodným jímačem. Ten je připojen po obvodě ke stávající atice svorkami. Konstrukce v ploše střechy jsou propojeny k jímacímu systému. Ocelové podpory jsou podloženy asfaltovými přířezy. V ploše je jímací soustava doplněna uzemňovacími tyčemi umístěnými na instalačních šachtách. 7

8 Půdorys střechy obr. 3 obr.4 8

9 obr.5 obr.6 obr.7 9

10 obr.8 obr.9 obr.10 10

11 6.3. Zjištěný stav střechy Skladba střešního pláště V ploše střechy byla provedena jedna sonda S1, její poloha je patrná na schématu půdorysu střechy objektu graficky vyznačeno na obr. 3. Cílem sondy bylo ověření skladby střechy, jejího vlhkostního stavu a způsobu provedeni jednotlivých vrstev a jejich stabilizace. Při provádění byla ověřena skladba až k nosnému železobetonovému panelu. Skladba střechy a tloušťky jednotlivých vrstev jsou uvedeny v následující tabulce: vrstva (v pořadí od exteriéru) stav konstrukční vrstvy tloušťka (mm) SBS modifikovaný asfaltový pás s posypem, lokální nerovnosti ~ 4 mm souvrství oxidovaných asfaltových pasů vzájemně svařené, s podkladem, soudržné ~ 16 mm s různými vložkami Asfaltový nátěr Betonová deska - panel, beton hutný 120 mm Vzduchová mezera Otevřená, ventilační otvory Ø 80 mm, ā 500 mm mm Tepelná izolace Roteflex mm Nosný betonový stropní panel 120 mm pozn.: Z destruktivní sondy S1 bylo provedeno ohledání souvrství střešního pláště s ohledem na znalost použitého stavebního systému. V sondě nebyla nalezena zvýšená vlhkost, všechny konstrukční vrstvy byly ve velmi dobrém technickém stavu. Z toho důvodu nebylo přistoupeno k otevření dalších sond do střešního pláště, čímž bylo zamezeno většímu poškození stávající hydroizolační vrstvy. Pohled do sondy S1 viz obr.11,12,13. Porušená hydroizolační vrstva v místě sondy byla po ohledání vodotěsně zavařena přířezy asfaltového pásu s ochranou proti povětrnostním vlivům. obr.11 obr.12 11

12 obr Hydroizolace v ploše Původní hydroizolační souvrství střešního pláště bylo v průběhu let několikrát opravováno. Na původní hydroizolační souvrství byla vždy položena nová hydroizolační vrstva, poslední hydroizolační vrstvou byla asfaltová lepenka s břidličným posypem obr.14. Materiál nové vrstvy vykazuje v ploše uspokojivý stav. Na hydroizolaci se lokálně vyskytuji boule obr. 15 a jiné nerovnosti v menší míře obr.16. Při prohlídce střechy nebyla nalezena netěsnost v ploše hydroizolační střechy. Drobné netěsnosti je možné sledovat při přechodech na svislé stěny při vytažení hydroizolace bez ukončení přítlačnou lištou, které byly již opravovány. Hyroizolace zde ukončena pouhým rozšpachtlováním obr.17, obr.18. Střecha je spádována přibližně 1%-2% od obvodu bytového domu směrem k dešťovým vpustem, vlivem drobných nerovností místy dochází k zadržování srážkové vody a k tvorbě kaluží, které nadměrně namáhají hydroizolační vrstvu střešního pláště obr.19. Původní dešťové střešní vtoky byly v rámci údržby vyměněny za nové plastové s košíky pro zachycení nečistot, jeden košík chybí obr.20. Ukončení hydroizolační vrstvy na závětrné liště je na mnoha místech netěsný spoj obr.21. obr.14 12

13 NORDARCHITECTURE Ing. Jaromír Matějíček obr.15 obr.16 obr.17 13

14 obr.18 obr.19 obr.20 14

15 NORDARCHITECTURE Ing. Jaromír Matějíček obr.21 obr POSUDEK 7.1. Tepelnětechnické posouzení skladby stropu nad posledním podlažím Vstupní parametry výpočtu Objednatel nedefinoval zvláštní požadavky průměrných parametrů vzduchu v interiéru, a proto je uvažováno se 4. vlhkostní třídou v souladu s ČSN článek odstavce a). Výpočtová teplota vnitřního vzduchu Relativní vlhkost vnitřního vzduchu Výpočtová venkovní teplota 21 C 50% -15 C (návrhové hodnoty venkovního Třída vnitřní vlhkosti vzduchu při relativní vlhkost vnějšího vzduchu 84%, Česka Lípa) 4. třída (vysoka vlhkost) K relativní vlhkosti vnitřního vzduchu bude ve výpočtu připočtena přirážka na nestacionární kolísání teplot a vlhkosti hodnotou 5%. 15

16 Plocha větracích otvorů vzduchové vrstvy je cca 56,75 mm 2 na 1 m 2 plochy střechy. Dle normy ČSN EN ISO 6946 lze tedy vzduchovou vrstvu střech považovat za slabě větranou (od 50 mm 2 do 150 mm 2 včetně na každý m 2 plochy povrchu střechy). Ve výpočtu je střecha chápána jako dvouplášťová střecha se slabě provětrávanou vzduchovou vrstvou. Základní parametry materiálů použité ve výpočtech: Materiálová skupina Funkce vrstvy Tloušťka vrstvy d (mm) Součinitel tepelné vodivosti ʎ d (W/(m.K)) SBS modifikovaný asfaltový pás hydroizolační 4,4 mm 0,210 Souvrství oxidovaných asfaltových pásů s různými vložkami a hydroizolační ~ 12 mm 0,210 ochranným reflexním nátěrem Betonová deska - panel, beton hutný nosná 120 mm 1,430 Vzduchová vrstva slabě provětrávaná Ø300 mm 1,25 Tepelná izolace Rotaflex tepelná izolace 130 mm 0,05 Nosný betonový stropní panel nosná 120 mm 1, Požadavky normy ČSN pro ploché střechy a šikmé se sklonem do 45 včetně (tepelný tok zdola) Hodnocený parametr konstrukce Hodnota požadovaná Hodnota doporučená Součinitel prostupu tepla UN [W/(m 2.K)] 0,24 0,16 Množství zkondenzované vodní páry M c [kg/(m 2.a)] 0,1 a nebo 3% plošné hmotnosti materiálu Celoroční bilance vlhkosti M c < M ev [kg/(m 2.a)] aktivní Vnitřní povrchová teplota požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu při 0,808 (14,10) návrhových okrajových podmínkách, vyloučení rizika růstu plísní [-](požadovaná nejnižší povrchová teplota [ C]) M ev... Roční množství vypařené vodní páry uvnitř konstrukce Hodnocený parametr konstrukce horní plášť a provětrávaná vzduchová vrstva Průběh relativní vlhkosti vzduchu proudícího ve větrané vzduchové vrstvě φ cv [%] Teplotní faktor horního pláště f Rsi [-] Požadovaná hodnota 90 Stanoveno individuálně pro posuzovanou konstrukci, na konci vzduchové vrstvy Vypočtené hodnoty (výpočet proveden v programu Tepelná technika 1D) Skladba dle vizuální prohlídky Součinitel prostupu tepla u [W/(m 2.K)] Množství zkondenzované vodní páry M c [kg/(m 2.a)] Původní 0,53! bez kondenzace +... Vyhovuje požadavkům ČSN x... Vyhovuje doporučene hodnotě ČSN !... Nevyhovuje požadavkům ČSN Celoroční bilance vlhkosti Posouzení povrchové teploty konstrukce teplotní faktor f Rsi [-](nejnižší povrchová teplota θ si [ C]) Riziko růstu plísní při návrhových okrajových podmínkách aktivní 0, 890 (17,0)! Hodnocení Hodnocení stávajícího tepelně technického stavu střechy Střecha je definována jako dvouplášťová, slabě větraná (nelze 100% potvrdit funkčnost současného ventilačního systému a jeho kapacitu). Ve skladbě střechy nedochází výpočtově ke kondenzaci vodních par a střešní konstrukce s ohledem na požadavek ČSN Vypočtená roční bilance zkondenzované vlhkosti je aktivní. Na základě výpočtu nehrozí u současné skladby tvorba plísní na interiérové straně střešní konstrukce v ploše (nemusí platit pro detaily). 16

17 Na vnitřním povrchu hydroizolační vrstvy za extremních podmínek dochází ke kondenzaci vodní páry, v průměrných návrhových podmínkách ke kondenzaci nedochází. Potvrzeno sondou S1 do střešního pláště, kde nebyla potvrzena přítomnost vlhkosti ve skladbě Posouzení zjištěného stavu střechy 1. Součinitel prostupu tepla současné střechy nevyhovuje požadavkům ČSN Střecha objektu vyžaduje kompletní zateplení. 2. V zimním období výpočtově dochází ke kondenzaci vodní páry ve střešním plášti, na vnitřní straně hydroizolační vrstvy. Výpočtová roční bilance zkondenzované vlhkosti je aktivní. Výpočtově nedochází k akumulaci vody ve skladbě střechy. Sondami provedenými během průzkumu se toto prokázalo, jednotlivé materiály ve skladbě střechy byly nalezeny v suchém stavu. 3. Stav vrchního asfaltového pásu s posypem je v ploše střechy uspokojivý. Lokálně byly v některých detailech a v ploše nalezeny hydroizolační netěsnosti viz příložná fotodokumentace. 4. Sklon střechy v ploše se pohybuje mezi 1% - 2 %, což je na hranici doporučeni normy ČSN , která doporučuje minimální sklon povlakové hydroizolace 1 (1,75%). Na hydroizolaci dochází vlivem nerovnosti k zadržování dešťových srážek. Vlivem zvýšené hydrofyzikální expozice se zvyšuje riziko zatečení v místech defektu hydroizolačního systému. V rámci budoucího zateplení střešního pláště bude střecha spádována na konstantní 2% sklon v maximální délce od atiky ke střešnímu vtoku. 5. Ve skladbě střechy není provedena funkční parotěsná vrstva, což ovlivňuje návrh obnovy střechy nelze opravit (bez kompletního odstranění jednotlivých skladeb střechy). 7. V rámci zateplení bude provedena úprava střešních vtoků. 8. Železobetonová deska horního střešního pláště (panel tl. 120 mm) má dostatečnou únosnost pro mechanické kotvení dalších vrstev. 8. KONCEPČNÍ NÁVRH OPRAVY STŘECHY 8.1. Obecně Varianta uvažující pouze s obnovou hydroizolační funkcí střechy bez jejího zatepleni neřeší nevyhovující tepelně technický stav střešního pláště, stávající nízkou hodnotu součinitele prostupu tepla dle požadavku ČSN Z toho důvodu je navržena varianta se zateplením střechy, čímž dojde ke splnění požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla dle ČSN [8]. Je uvažováno s převedením střechy z dvouplášťové větrané na dvouplášťovou střechu s uzavřenou vzduchovou vrstvou. Uzavření větracích otvorů je možné až po provedení zateplení atikového panelu. Nutné provádět úpravu v době s nižší vzdušnou vlhkostí, tak aby dodatečně nedocházelo k zabudování vlhkosti do skladby střešního pláště. Tloušťka navržené tepelné izolace je minimální! z hlediska bezproblémového tepelně-vlhkostního režimu střechy tloušťku navržené tepelné izolace pro požadovanou hodnotu součinitele tepelné vodivosti nelze snížit! 8.2. Návrh opravy střechy Na střeše bude provedeno: - navýšení atik - výšková úprava vstupu na střešní rovinu dle požadované tl. izolantu a jejich zateplení - zateplení prostupujících instalačních šachet - zateplení atik - provedeno - případné nerovnosti a místa, kde se zdržuje dešťová voda, budou vyspravena asfaltem smíchaným s expandovaným kamenivem, resp. pomoci rozháněcích klínů. Původní hydroizolační povlak bude 17

18 ponechán, provedou se pouze lokální opravy. Očištění, vysušení, vyspravení (puchýře proříznout a přivařit) a vyrovnání podkladu přířezy asfaltového modifikovaného pasu s vložkou ze skleněné tkaniny (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL). Původní hydroizolační vrstva tak bude plnit funkci pojistné hydroizolace. Položení a kotvení kompletizovaných dílců z pěnového expandovaného samozhášivého objemově stabilizovaného POLYSTYRENU EPS 100 S Stabil s nakašírovaným oxidovaným asfaltovým pasem (přesahy vzájemně svařeny). Uzavření větracích otvorů v atice objektu. Zásah bude proveden po zateplení střechy a zateplení atikového panelu. V rámci zateplení střechy bude upraveno spádování střechy tak, aby výsledný spád střešní roviny byl alespoň 2% Návrh nove skladby střešního pláště Skladba Vrstva (od exteriéru) Průměrná tloušťka [mm] NOVÁ Vrchní asfaltový SBS modifikovaný pás s kombinovanou výztužnou vložkou sklo-polyester 4 mm VRSTVA a ochranným minerálním posypem (např. ELASTEK 40 COMBI), plnoplošně navařený Kompletizované spádové tepelněizolační dílce z pěnového stabilizovaného samozhášivého polystyrenu EPS 100 S Stabil o min. pevnosti v tlaku 100 kpa při 10% deformaci, s nakašírovaným asfaltovým oxidovaným pásem s vložkou ze skleněné tkaniny min. tl. 4mm, (např. POLYDEK EPS100S G200S40), mechanicky kotvené do betonové desky * 100 mm splňuje požadovanou hodnotu 180 mm splňuje doporučenou hodnotu (např. EJOT FDD 50xdl), spád desek min. 1 % OPRAVENÁ VRSTVA Souvrství původních asfaltových pásů vyspravené, vyrovnané přířezy asfaltového SBS modifikovaného pásu s vložkou ze skleněné tkaniny (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL) 16,4 mm PŮVODNI VRSTVY železobetonová deska 120 uzavřena vzduchová vrstva 300 tepelná izolace ze skleněných vláken 130 stropní železobetonový panel 120 * Počet kotevních prvků, bude stanoven na základě výpočtu sáni větru s uvážením únosnosti podkladu. ** Tloušťka tepelné izolace vyhoví na požadované hodnoty požadavků ČSN Vypočteného součinitele prostupu tepla dle následující kapitoly střecha dosáhne až po uzavření větracích otvorů v atikovém panelu. Uzavření větracích otvorů v atikovém panelu je možné až po provedení zateplení atikového panelu Postup provádění - demontuje se stávající bleskosvod a klempířské konstrukce - prořezání nerovností, vysušení a vyrovnání stávající hydroizolace natavením přířezů z asfaltového pasu s nenasákavou vložkou, odstraněni nečistot z povrchu hydroizolace (max. nerovnost 5 mm na 2 m) - vzhledem k navýšení střešního souvrství je potřeba zvětšit výšku atiky po obvodě střechy. Z důvodu eliminace tepelného mostu doporučujeme atiku navýšit tepelněizolačním zdivem (např. pěnosilikátové tvárnice), nebo dřevěnou atikou s deskou OSB a přířezem EPS / XPS. Alternativní variantou vyřešení ukončení střechy u atiky je použiti plechového prvku UNIDEK. Správné vyřešeni detailu závisí na konstrukci atiky. - hydroizolace z plochy střechy bude na konstrukci atiky vytažena přes náběh až na její korunu a ukončena navařením na nosnou konstrukci atiky, spád koruny atiky by měl být min. 3 (5,24%) do střešní roviny - v případě bude-li rozhodnuto provést ukončení střešní konstrukce pomocí systémového klempířského prvku, bude nejdříve provedeno napojení zateplení obvodového pláště a následně bude provedeno oplechování, hydroziolace bude ukončena na plechu závětrné lišty - hydroizolace musí být na všechny prostupující konstrukce vytažena do výšky min. 150 mm nad novou výškovou úroveň střešní plochy. - tepelnou izolaci fasádního zateplovacího systému je nutné řádně napojit na novou atiku a po té bude provést nové oplechování. - položení a připevněni kompletizovaných spádových tepelněizolačních dílců z pěnového 18

19 expandovaného samozhášivého objemově stabilizovaného polystyrenu EPS 100 S Stabil s nakašírovaným oxidovaným asfaltovým pasem (POLYDEK EPS 100S G200S40). Desky se kladou na vazbu a mechanicky se ukotví do betonového nosné vrstvy. Typ a počet kotev je nutné zvolit dle podrobného výpočtu zatížení větrem a výsledků tažných zkoušek. Také je nutné stanovit okrajové a rohové oblasti zatížení větrem. Spád desek bude zvolen tak, aby výsledný spád souvrství byl alespoň 2% v nejdelší vzdálenosti od střešního vtoku. Tepelnou izolaci možno klást ve dvou vrstvách. - přesahy pasů kompletizovaných dílců vodotěsně svařit tak, aby mohly spolehlivě plnit funkci první vrstvy hydroizolace - montáž nových klempířských konstrukci (prvky z plechu je třeba před navařením vrchního pasu napenetrovat asfaltovým lakem (např. DEKPRIMER). - osazení systémových vtoků (např. GULLYDEK). Vtoky budou systémové s integrovaným límcem z asfaltového pasu. Vtoky budou opatřeny ochrannou mřížkou zabraňující zaneseni vtoku - provedou se nové komínky odvětrání splaškové kanalizace, ventilační šachty budou zatepleny KZS tl. 50 mm s provedením ušlechtilé fasády a jako na svislých obvodových stěnách bytového domu - celoplošné navaření vrchního asfaltového SBS modifikovaného pasu min. tl. 4,4 mm s kombinovanou vložkou z polyesterové rohože vyztužené mřížkou ze skleněných vláken a s hrubozrnným břidličným posypem (např. ELASTEK 40 COMBI) - montáž klempířských konstrukcí, provedeno z TiZn tl. 0,6 mm - montáž hromosvodné ochrany včetně revizní zprávy, patky osadit na podložky - uzavření větracích otvorů (např. vyplněni PUR pěnou) - zateplení atikového panelu ze strany exteriéru (např. ETICS) - doplnění 9. TEPELNĚTECHNICKÉ POSOUZENÍ NAVRŽENÉ SKLADBY STŘECHY 9.1. Vstupní parametry výpočtu Objednatel nedefinoval zvláštní požadavky průměrných parametrů vzduchu v interiéru, a proto je uvažováno se 4. vlhkostní třídou v souladu s ČSN článek odstavce a). výpočtová teplota vnitřního vzduchu 21 0 C relativní vlhkost vnitřního vzduchu 50% výpočtová venkovní teplota C (návrhové hodnoty venkovního vzduchu v okolí České Lípy při reaktivní vlhkosti vzduchu 84%) Třída vnitřní vlhkosti 4. třída (vysoká vlhkost) K relativní vlhkosti vnitřního vzduchu bude ve výpočtu připočtena přirážka na nestacionární kolísání teplot a vlhkosti o hodnotou 5% Požadavky normy ČSN pro ploché střechy a šikmé se sklonem do 45 včetně (tepelný tok zdola) Hodnocený parametr konstrukce Hodnota Hodnota Požadovaná Doporučená Součinitel prostupu tepla U N [W/(m 2.K)] 0,24 0,16 Množství zkondenzované vodní páry M c [kg/(m 2.a)] Celoroční bilance vlhkosti M c < M ev [kg/(m 2.a)] Vnitřní povrchová teplota požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu při návrhových okrajových podmínkách, vyloučení rizika růstu plísní [-](požadovaná nejnižší povrchová teplota [ C]) M ev... Roční množství vypařené vodní páry uvnitř konstrukce 0,10 a nebo 3% plošné hmotnosti materiálu AKTIVNÍ 0,808 (14,10) 19

20 Vypočtené hodnoty (vypočet proveden v programu Tepelná technika 1D) Varianta skladby EPS 100 S stabil tl. (mm) Součinitel prostupu tepla U [W/(m 2.K)] Množství zkondenzované vodní páry Mc [kg/(m 2.a)] Celoroční bilance vlhkosti Posouzení povrchové teploty konstrukce teplotní faktor frsi [-] (nejnižší povrchová teplota θsi [ C]) Riziko růstu plísní při návrhových okrajových podmínkách Povrchová kondenzace vodní páry na spodní straně horního pláště při průměrných okrajových podmínkách vnitřního a vnějšího vzduchu Hodnocení 120 0,2 (+) nekondenzuje Aktivní (+) 0,950 (19,20) Nekondenzuje (+) + (+) 180 0,16 (x) Nekondenzuje Aktivní (x) 0,960 (19,60) Nekondenzuje (x) X (x) +... Vyhovuje požadavkům ČSN x... Vyhovuje doporučene hodnotě ČSN !... Nevyhovuje požadavkům ČSN Vypočtené hodnoty součinitele prostupu tepla navržených nápravných variant skladeb střechy vyhovuji doporučení ČSN [7]. Výpočtově v navržených skladbách dochází ke kondenzaci vodní páry, roční bilance vlhkosti je výpočtově aktivní. Vnitřní povrchové teploty na spodním povrchu střechy výpočtově vyhovuji požadavku ČSN [7]. Pro zajištění bezproblémového tepelně vlhkostního režimu střech je nutné dodržet minimální tloušťku tepelné izolace navržené v tomto posudku. 10. SCHÉMATICKÉ ŘEŠENÍ DETAILŮ K VARIANTÁM Schéma řešení napojení asfaltové hydroizolace na vtok, střecha zateplena dílci s nakašírovaným asfaltovým pasem Schéma řešení asfaltové hydroizolace - ukončeni štítové stěny, střecha zateplena dílci s nakašírovaným asfaltovým pasem, řešeni s profilem UNIDEK 20

21 Schéma řešení asfaltové hydroizolace při alternativě zvýšeni atiky, střecha zateplena dílci s nakašírovaným asfaltovým pasem Schéma řešeni asfaltové hydroizolace na prostupující stěnu (vylez, VZT), střecha zateplena dílci s nakašírovaným asfaltovým pasem 21

22 11. ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ Opravu střechy objektu doporučujeme realizovat na základě prováděcí projektové dokumentace, kterou tento odborný posudek nenahrazuje. Součástí prováděcí projektové dokumentace by měla být technická zpráva s technologickým předpisem pro realizaci a návod na užívání a údržbu konstrukci po realizaci oprav, plánem kotevních prvků střechy, výkresy detailů střechy objektu, použité detaily jsou pouze informativní 12. NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ STŘECHY PO OPRAVĚ Střecha je koncipována jako nepochůzí, přístup na střechu může byt umožněn pouze osobám konajícím opravu konstrukcí přístupných ze střechy, nebo osobám konajícím kontrolu a údržbu střechy. Pro zajištění spolehlivé funkce střechy tedy doporučujeme: - minimálně 2x ročně provést vizuální kontrolu hydroizolace v ploše střechy - zaměřit se na odstranění mechanických nečistot, stav spojů hydroizolace a případné perforace nebo jiné deformace hydroizolační vrstvy - alespoň 1x ročně provést kontrolu stavu detailů (návaznost prostupujících konstrukcí), tmeleni, zaměřit se na riziko odtrženi tmelů od souvisejících konstrukcí, případně vznik trhlin v samotné hmotě tmelu, stav antikorozní ochrany kovových prvků apod. - alespoň 4x ročně kontrolovat průchodnost odvodňovacích prvků 22

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa Zpracováno: listopad

Více

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Objednatel: FYKONY spol. s r.o. Beskydská 552 741 01 Nový Jičín - Žilina Kontaktní osoba: Petr Konečný, mob.: +420 736 774 855 Objekt: Bytový

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Bendlova 1006-1054 470 06 Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Bendlova 1006-1054 470 06 Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Bendlova 1006-1054 470 06 Česká Lípa Zpracováno: květen 2015 Vypracoval:

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2013-007465-Da Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Gagarinova 362-363 471 23 Zákupy Zpracováno v období: červen 2013 ATELIER

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Antonína Sovy Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Antonína Sovy Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Antonína Sovy 1718-1721 470 06 Česká Lípa Zpracováno: září 2015 Vypracoval:

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2015-002344-MD Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Pod Hůrkou 1771-73 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: únor 2015

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-002731-MoP Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Vladimírská 2537-38 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: březen 2014

Více

Návrh skladby a koncepce sanace teras

Návrh skladby a koncepce sanace teras Návrh skladby a koncepce sanace teras Bytový dům Kamýcká 247/4d 160 00 Praha - Sedlec Zpracováno v období: Březen 2016 Návrh skladby a koncepce sanace střešního pláště Strana 1/8 OBSAH 1. VŠEOBECNĚ...

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Zahradní Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Zahradní Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Zahradní 1738 470 06 Česká Lípa Zpracováno: květen 2016 Vypracoval:

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2013-007465-Da Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Na Jílech 2651 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: červen 2013 ATELIER

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Na Výsluní Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Na Výsluní Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Na Výsluní 2628-2633 470 06 Česká Lípa Zpracováno: říjen 2015 Vypracoval:

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Jižní Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Jižní Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Jižní 1835-1838 470 06 Česká Lípa Zpracováno: květen 2016 Vypracoval:

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2015-002344-MD Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Brněnská 2577-80 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: únor 2015 ATELIER

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Šluknovské Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Šluknovské Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Šluknovské 2875-77 470 06 Česká Lípa Zpracováno: březen 2017 Vypracoval:

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Stursova Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Stursova Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Stursova 2628-2633 470 06 Česká Lípa Zpracováno: říjen 2015 Vypracoval:

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-002731-MoP Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Svatopluka Čecha 2123-24 470 01 Česká Lípa Zpracováno v období: březen

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-002731-MoP Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Alexandrovská 2453-54 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: březen

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Hradecká Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Hradecká Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Hradecká 2658-2659 470 06 Česká Lípa Zpracováno: květen 2015 Vypracoval:

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-002731-MoP Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům U Nemocnice 2317-20 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: březen 2014

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2013-007465-Da Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Norská 2551-52 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: červen 2013 ATELIER

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy F a G 2 u budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-006063-MD Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Zhořelecká 2557 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: květen 2014 ATELIER

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-002731-MoP Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Kutnohorská 2641-42 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: březen 2014

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma střech

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-006065-MD Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Pavla Wonky 2624-2627 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: květen

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-006063-MD Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Hálkova 887-890 472 01 Doksy Zpracováno v období: květen 2014 ATELIER

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: BD Ulice: Družstevní 279 PSČ: 26101 Město: Příbram Stručný popis budovy

Více

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Zakázka číslo: 2015-1201-TT Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově

Více

Zakázka číslo: 2006-6641-Ktv Verze 11.8.2006 DEKTRADE a. s. Atelier stavebních izolací ODBORNÝ POSUDEK 1. VŠEOBECNĚ...3

Zakázka číslo: 2006-6641-Ktv Verze 11.8.2006 DEKTRADE a. s. Atelier stavebních izolací ODBORNÝ POSUDEK 1. VŠEOBECNĚ...3 ODBORNÝ POSUDEK 1. VŠEOBECNĚ...3 1.1. Předmět odborného posudku...3 1.2. Úkol odborného posudku...3 1.3. Zadavatel odborného posudku...3 1.4. Zpracovatel odborného posudku...3 1.5. Vypracoval...3 1.6.

Více

Návrh technického řešení opravy plochých střech

Návrh technického řešení opravy plochých střech Zakázka číslo: 2011-012728-VP Technická pomoc Návrh technického řešení opravy plochých střech Budova základní školy, Železnická 460, 50601 Jičín-Holínské Předměstí Zpracováno v období: říjen 2011 ATELIER

Více

Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem

Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem Ing. Pavel Štětka - projektování staveb, inženýrská činnost.. ičo: 62755366 TECHNICKÁ ZPRÁVA Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem OPRAVA ČÁSTI STŘEŠNÍ KRYTINY Objednatel:

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Vyřizuje : Jaroslav Hach V České Lípě dne : 19.4. 2012 Věc

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K stávajícího stavu střešních plášťů na bytovém domě č. p. 837 až č. p. 842 v ulici Lamačově, v Praze 5 Hlubočepy, včetně rámcového návrhu rekonstrukce Objednatel posudku :

Více

TECHNICKÝ POPIS PRO OPRAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KARLY MACHOVÉ Č.P.1506, 1507, 1508, BEROUN. Pohled na dům. Stav střešního pláště bytového domu:

TECHNICKÝ POPIS PRO OPRAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KARLY MACHOVÉ Č.P.1506, 1507, 1508, BEROUN. Pohled na dům. Stav střešního pláště bytového domu: TECHNICKÝ POPIS PRO OPRAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KARLY MACHOVÉ Č.P.1506, 1507, 1508, BEROUN Pohled na dům Stav střešního pláště bytového domu: střešní vpustě Výlezy na střechu Část štítu, která se bude dozateplovat,

Více

Posudek bytového domu Údolní 72, Brno v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb

Posudek bytového domu Údolní 72, Brno v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb Posudek bytového domu Údolní 72, Brno v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb Dokument vznikl za podpory SGS14/160/OHK1/2T/15 Ing.arch.et Ing. Jiří Adámek: Energetická efektivnost obnovy vybraných historických

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Zhořelecká 2557 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy pavilonu CH2, ÚVN Střešovice, stanovení koncepce opravy střechy

Odborné posouzení stavu ploché střechy pavilonu CH2, ÚVN Střešovice, stanovení koncepce opravy střechy Zakázka číslo: 2016013506AdM Odborný posudek pavilonu CH2, ÚVN Střešovice, stanovení koncepce opravy střechy Ústřední vojenská nemocnice U vojenské nemocnice 1200/1 162 00 Praha 6 Břevnov Zpracováno v

Více

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Ústí nad Labem Black&Decker POPIS Výrobní a skladovací hala pro elektrické nářadí se nachází v průmyslové zóně Trmice Ústí nad Labem v nedaleké blízkosti

Více

Společenství vlastníků jednotek 296 Nižbor. Za Hotelem 296, Nižbor IČO:

Společenství vlastníků jednotek 296 Nižbor. Za Hotelem 296, Nižbor IČO: V Berouně, dne 22. ledna 2019 Nabízíme účast ve výběrovém řízení na opravu střechy bytového domu č.p. 296 v ulici Za Hotelem v obci Nižbor. V případě Vašeho zájmu o tuto zakázku, žádáme o předložení nabídky,

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 12/2009 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing.

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

SVJ plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením včetně souvisejících stavebních prací.

SVJ plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením včetně souvisejících stavebních prací. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům SVJ Antonína Sovy 1718-1721 Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém

Více

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH:

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 2 2 POLOHA NA MAPĚ A STANOVENÍ KLIMATICKÝCH ZATÍŽENÍ... 2 2.1 SKLADBY STŘECH... 3 2.1.1 R1 Skladba střechy na objektu

Více

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Bytový dům čp. 357359 Ulice: V Lázních 358 PSČ: 252 42 Město: Jesenice Stručný

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ

F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ zak. č.47/4/2012 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ Název stavby: Dům č.p. 72 ulice Jiřího Trnky Výměna oken, zateplení fasády Místo stavby: ulice Jiřího Trnky č.p. 72 738

Více

Provedení sond do terasy

Provedení sond do terasy Zakázka číslo: 2010-10689-VojtJ Technická pomoc Provedení sond do terasy Hrzánský palác, Loretánská 9/177, Praha 1 - Hradčany Zpracováno v období srpen 2010 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

Návrh fixace hydroizolační vrstvy ploché střechy systémem mechanického kotvení

Návrh fixace hydroizolační vrstvy ploché střechy systémem mechanického kotvení Stránka 1/4 Návrh fixace hydroizolační vrstvy ploché střechy systémem mechanického kotvení Objednatel: Název firmy: Radek Voce IČ: 88608026 Adresa: Vladimirská 2529, Česká Lípa, 470 06 Osoba: Radek Voce

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Návrh technického řešení opravy plochých střech. Technická pomoc. Budova základní škola, Železnická Jičín Holínské předměstí

VÝKAZ VÝMĚR. Návrh technického řešení opravy plochých střech. Technická pomoc. Budova základní škola, Železnická Jičín Holínské předměstí Zakázka číslo: 2011-012728-VP VÝKAZ VÝMĚR Technická pomoc Návrh technického řešení opravy plochých střech Budova základní škola, Železnická 460 50601 Jičín Holínské předměstí Zpracováno v období: listopad

Více

Ing. Jaroslav R o d. Expertizní posudek. k objednávce Společenství vlastníků domu Habartická

Ing. Jaroslav R o d. Expertizní posudek. k objednávce Společenství vlastníků domu Habartická Expertizní posudek k objednávce Společenství vlastníků domu Habartická 496-503 Posouzení stavu a závad střešní konstrukce Bytového objektu Habartická ul. čp. 496 503, Praha 9 - Střížkov Vypracoval: Ing.

Více

Návrh a tepelně technické posouzení skladeb šikmé a ploché střechy

Návrh a tepelně technické posouzení skladeb šikmé a ploché střechy Stránka 1/6 Návrh a tepelně technické posouzení skladeb šikmé a ploché střechy Objednatel: Název firmy: Radek Voce IČ: 88608026 Adresa: Vladimirská 2529, Česká Lípa, 470 06 Osoba: Radek Voce Mobilní tel:

Více

2. TÉMATICKÝ OKRUH BH05

2. TÉMATICKÝ OKRUH BH05 2. TÉMATICKÝ OKRUH BH05 Pokyny pro výkresy č. 3 a 4 a pro studii č. 2 l.s. 2014/15 Téma: Návrh konstrukce souvrství ploché střechy jednoplášťové nebo dvouplášťové, posouzení součinitele prostupu tepla

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 02: VÝSKYT KALUŽÍ NA POVLAKOVÝCH KRYTINÁCH PLOCHÝCH STŘECH

ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 02: VÝSKYT KALUŽÍ NA POVLAKOVÝCH KRYTINÁCH PLOCHÝCH STŘECH ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 02: VÝSKYT KALUŽÍ NA POVLAKOVÝCH KRYTINÁCH PLOCHÝCH STŘECH ZÁŘÍ 2013 Česká hydroizolační společnost, odborná společnosti ČSSI Česká hydroizolační

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony.

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony. +,00 3 9 0 4 0 4 00 0 sousední objekt falcovaný plech s asfaltovou suspenzí hliníkové šablony +,00 +,0 +,00 +,00 +,0 +,0 +3,00 +, +,0 +,00 +3,00 zaslepený komín +3,0 +3,0 výlez na střechu výlez na střechu

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 ýzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 Žádáme ás, v případě ašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA

Více

STAVEBNÍ SERVIS.NET, s.r.o. JANÁČKOVA 1783, 696 62 STRÁŽNICE ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. FRANTIŠEK MINAŘÍK, ČKAIT 1002179

STAVEBNÍ SERVIS.NET, s.r.o. JANÁČKOVA 1783, 696 62 STRÁŽNICE ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. FRANTIŠEK MINAŘÍK, ČKAIT 1002179 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C.1 1:1000 2561 4930 4931 27 3 5888 9154 2 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4207 /62 56 2774 1 /73 /74 /22 /57 2079 2 2467 12 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY C.2 1:500 2561 4930

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček : 28. října

Více

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Řádně odvodněná pojistná hydroizolace

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Odborné posouzení stavu a příčin poruch plochých a šikmých střech a terasy objektu, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu a příčin poruch plochých a šikmých střech a terasy objektu, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2012-009094-NavrM Odborné posouzení stavu a příčin poruch plochých a šikmých střech a terasy objektu, koncepční návrh nápravných opatření Galerie umění Goethova stezka 6 360 01 Karlovy Vary

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º 55º 60º > 60º

10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º 55º 60º > 60º S T Ř E C H Y kreslení střech Střechy chrání budovy před přímými atmosférickými vlivy, zajišťují požadavky vnitřního prostředí tvarově a esteticky ukončují stavbu Stavební objekty mají různé druhy střech,

Více

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22 A B C D OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C.4 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES M 0 DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ. 1 PŮDORYS 1NP M 2 PŮDORYS 1NP

Více

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy. jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy. jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Pojistná hydroizolace + odvětrání střešního pláště Ochrana

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení

ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení Veškeré y a výrobky uvedené v této dokumentaci jsou specifikovány s ohledem na požadované

Více

Posouzení stavu plochých střech

Posouzení stavu plochých střech Posouzení stavu plochých střech Dům kultury Mariánské náměstí 2187 688 01 Uherský Brod Vypracoval Ing. Adam Kermes Zpracováno v období Březen 2017 Verze dokumentu První vydání Tento dokument nesmí být

Více

POLYDEK MONTÁŽNÍ NÁVOD

POLYDEK MONTÁŽNÍ NÁVOD POLYDEK MONTÁŽNÍ NÁVOD kolektiv autorů Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. a DEK a.s. Srpen 2013-1- -2- OBSAH OBSAH...3 1 ÚVOD...4 2 CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU POLYDEK...5 2.1 Popis...5 2.2 Polystyren...5 2.3

Více

a) Účel objektu Záměrem investora je provést u panelového domu v Hrdlovské ulici v Oseku dodatečné zateplení fasády a střechy a výměnu všech oken, vně

a) Účel objektu Záměrem investora je provést u panelového domu v Hrdlovské ulici v Oseku dodatečné zateplení fasády a střechy a výměnu všech oken, vně Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Dodatečné práce na zateplení MŠ Velká Okružní čp. 1343/8 Duchcov KSO: CC-CZ: Místo: Duchcov Datum: 11.10.2013 Zadavatel: Město Duchcov Uchazeč: Vyplň údaj Projektant: BIOPLAN

Více

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi Školení DEKSOFT Tepelná technika Program školení 1. Blok Legislativa Normy a požadavky Představení aplikací pro tepelnou techniku Představení dostupných studijních

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Alexandrovská čp. 2453-2454

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Alexandrovská čp. 2453-2454 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Alexandrovská čp. 2453-2454 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ

ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2013 SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489/6 PRAHA 10 TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Referenční číslo Termovizní měření bytového domu Na Stezce ECZ13007

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD KROKVEMI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD KROKVEMI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ min. 50mm min.100 ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD MI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ KONTRA 1. VRSTVA IZOLACE ROCKWOOL MEZI MI : 160 mm 40mm 160 50 POZEDNICE 180140mm OKAPNIČKA HYDROIZOLACE

Více

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Základní škola Slatina nad Zdobnicí Ulice: Slatina nad zdobnicí 45 PSČ:

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Kunratická čp. 2865-2867

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Kunratická čp. 2865-2867 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Kunratická čp. 2865-2867 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více