Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření"

Transkript

1 Zakázka číslo: MD Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Hálkova Doksy Zpracováno v období: květen 2014 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL FAX

2 Obsah DEKPROJEKT s.r.o. 1. VŠEOBECNĚ Předmět odborného posudku Úkol odborného posudku Objednatel odborného posudku Zpracovatel odborného posudku Vypracoval Kontroloval Zpracováno v období NÁLEZ Podklady Úkol Místní šetření Stručný popis objektu a střechy Zjištěný stav střechy Skladba střešního pláště Hydroizolace v ploše Okraje střechy Komory VZT Napojení střechy na sousední objekt Odvodnění střechy Střešní výlez Větrání střechy a tepelná izolace Anténní stožár Hromosvod POSUDEK Tepelně-technické posouzení stávající skladby střechy Stavebně-technické posouzení zjištěného stavu střechy KONCEPČNÍ NÁVRH OPRAVY STŘECHY Obecně Návrh opravy střechy Varianta plochá střecha Postup provádění opravy Návrh opravy střechy Varianta šikmá střecha Postup provádění opravy Tepelnětechnické posouzení navržené skladby střechy SCHÉMATICKÉ ŘEŠENÍ DETAILŮ ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ STŘECHY PO OPRAVĚ...24 Hálkova , Doksy Strana 2/24

3 1. VŠEOBECNĚ 1.1. Předmět odborného posudku 1.2. Úkol odborného posudku 1.3. Objednatel odborného posudku 1.4. Zpracovatel odborného posudku 1.5. Vypracoval 1.6. Kontroloval 1.7. Zpracováno v období Plochá dvouplášťová střecha panelového bytového domu v ul. Hálkova , Doksy Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření OSBD Česká Lípa Barvířská Česká Lípa kontaktní osoba: Pavel Císař tel.: DEKPROJEKT s.r.o., znalecký ústav Tiskařská 10/257 budova TTC TECHKOM CENTRUM , Praha 10 tel.: fax.: IČO: DIČ: CZ bankovní spojení: /0100 KB Praha 9 Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka Ing. Daniel Mašlár Ing. David Tesař květen 2014 Hálkova , Doksy Strana 3/24

4 2. NÁLEZ 2.1. Podklady [1] Nabídka služeb č. D a objednávka ze dne [2] Průzkum objektu provedený dne [3] Fotodokumentace pořízená při průzkumu [2]. [4] Sondy do skladby střechy provedené při průzkumu [2]. [5] ČSN Navrhování střech Základní ustanovení. [6] ČSN P Hydroizolace staveb Základní ustanovení. [7] ČSN P Hydroizolace staveb Povlakové hydroizolace Základní ustanovení. [8] ČSN Tepelná ochrana budov. [9] ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce. [10] ČSN Navrhování klempířských konstrukcí. [11] ČSN Vnitřní kanalizace. U předpisů a norem platí poslední znění včetně novelizací a změn vydaných k datu zpracování posudku Úkol Úkolem odborného posudku je posoudit stav a způsob provedení střechy panelového bytového domu v ulici Hálkova , zvážit možnosti jejího dodatečného zateplení a navrhnout způsob opravy, případně ve variantách. S foto /1/ Pohled na předmětný objekt foto /2/ Situace s vyznačeným objektem 2.3. Místní šetření Průzkum střechy objektu proběhl dne Během průzkumu byly provedeny sondy do střechy za účelem ověření její skladby, způsobu provedení jednotlivých vrstev a jejich vlhkostního stavu. Dále proběhla prohlídka hydroizolace, orientační zaměření střechy a byla pořízena fotodokumentace. Vybrané fotografie jsou součástí tohoto posudku. Průzkumu se za DEKPROJEKT, s.r.o. zúčastnili: Ing. Daniel Mašlár, Bc. Jan Řezníček Stručný popis objektu a střechy Jedná se o objekt bytového domu (foto /1/ ) z 80. let minulého století jako jeden z objektů systémové výstavby panelových domů. Objekt se nachází na sídlišti v jižní části města (foto /2/ ). Podélná osa objektu je orientována vzhledem ke světovým stranám východ-západ. Hlavní vstup do objektu je situován na severní straně v úrovni mezipodesty mezi 1.NP a 1.PP. Objekt se skládá ze tří na sebe navazujících částí, částečně půdorysně i výškově uskočených. Každá část obsahuje dva vchody. Předmětem tohoto posudku jsou dvě sekce na východní straně objektu. Půdorysné rozměry objektu jsou cca 86,8 x 12,4 m. Hálkova , Doksy Strana 4/24

5 Nosnou konstrukci objektu tvoří soustava příčných nosných stěn a vodorovných stropních panelů. Štíty i průčelí tvoří sendvičové železobetonové nosné stěny. foto /3/ Pohled na plochou střechu foto /4/ Pohled na plochou střechu Střecha objektu je koncipovaná jako plochá dvouplášťová s provětrávanou vzduchovou vrstvou (foto /3/, foto /4/ ). Na spodním plášti se nachází vrstva tepelné izolace ze skleněných vláken. Nosnou část horního pláště tvoří železobetonový panel, na kterém je provedena původní povlaková hydroizolační vrstva ze souvrství oxidovaných asfaltových pásů. Vrchní asfaltový pás s břidličným posypem již není původní, jeho stáří je odhadováno na cca let. Panely jsou kladeny v mírném spádu cca 1 směrem do středu střechy ke vtokům. Každá samostatná část je odvodněna dvojicí střešních vtoků. Nad rovinu střechy vystupují instalační komory, výlezy na střechu a anténní stožáry (Obr. /1/). Obr. /1/ Schéma půdorysu střechy S Hálkova , Doksy Strana 5/24

6 2.5. Zjištěný stav střechy Skladba střešního pláště V ploše střechy byly během průzkumu provedeny tři sondy z exteriéru (foto /5/, foto /6/ ). Poloha sond je vyznačena na Obr. /1/. Cílem sond bylo ověření skladby střechy, jejího vlhkostního stavu, způsobu provedení jednotlivých vrstev a jejich stabilizace. Zjištěná skladba je popsaná v tab. /1/. Tab. /1/ - Skladba ploché střechy Vrstva (v pořadí od exteriéru) Stav Tloušťka [mm] souvrství čtyř asfaltových pásů s různými vložkami; vrchní pás s hrubozrnným břidličným posypem betonový panel (v části střechy žebírkový), ve spodní části vyztužený ocelovou svařovanou sítí lokální nerovnosti, pásy vzájemně svařené, spodní pás nesoudržný s ostatními ~ 20 soudržný, pevný, suchý ~ 160 vzduchová vrstva napojená na exteriér - ~ tepelná izolace ze skleněných vláken rovnoměrně rozložená, v místě sond suchá ~ * nosná železobetonová stropní konstrukce - - Pozn.: *V tepelnětechnickém posouzení bude uvažováno s průměrnou hodnotou 180 mm, což je průměrná hodnota, která odpovídá rozprostření tepelné izolace zjištěnému z fotografií pořízených ve vzduchové vrstvě. foto /5/ Pohled na sondu S1 foto /6/ Pohled do sondy S Hydroizolace v ploše Vzhledem k mocnému souvrství asfaltových pásu je zřejmé, že střecha byla minimálně jednou opravována natavením nové vrstvy asfaltových pásů. Stáří poslední opravy provedené natavením asfaltovými pásy s břidličným posypem (foto /7/) je odhadováno na let. Materiál nové vrstvy nevykazuje v ploše žádné významné známky degradace. Lokálně byly v ploše střechy zjištěny drobné nerovnosti a boule vzniklé napětím v asfaltovém pásu (foto /8/). V ploše střechy nebyly zjištěny žádné významné netěsnosti. Okolo VZT šachet a v rozích objektu se lokálně vyskytuje menší množství nečistot (foto /9/ a /10/). Hálkova , Doksy Strana 6/24

7 foto /7/ Detail vrchního asfaltového pásu s posypem foto /8/ Boulení pásů v místě přechodu na vedlejší objekt foto /9/ Nečistoty nashromážděné na střeše foto /10/ Nečistoty nashromážděné na střeše Okraje střechy Okraj střechy je tvořen atikou (foto /11/), která při podélné straně objektu dosahuje výšky cca 50 mm, u štítových stěn v úžlabí pak cca 200 mm. Koruna atiky je oplechována a opatřena ochranným nátěrem, který je na mnoha místech nesoudržný s podkladem. Oplechování je vytvořeno v rovině, či v mírném spádu směrem ze střechy (foto /12/). To má za následek zadržování vody na koruně atiky a rychlejší degradaci oplechování. Hálkova , Doksy Strana 7/24

8 foto /11/ Okraj střechy ukončen atikou foto /12/ Oplechování okraje střechy v místě ETICS Komory VZT Komory VZT (foto /13/ ) jsou osazeny na železobetonových podstavcích výšky cca mm zastřešených betonovou krycí deskou. Plechové komory jsou vzájemně propojeny do dvojic komora VZT s ventilátorem na jednom podstavci je propojena kruhovým plechovým potrubím s tlumicí komorou na druhém podstavci, do které vyúsťují dvě plechová větrací potrubí odvádějící odpadní vzduch z interiéru. Vedle tlumicí komory betonovou krycí deskou prostupuje i plastový odvětrávací komínek kanalizace DN 120. Prostor komory VZT je ve vzduchové vrstvě střešní skladby omezen betonovou konstrukcí. foto /13/ Komora VZT a komora odvětrání instalační šachty s tlumicí komorou foto /14/ Komora VZT a komora odvětrání instalační šachty s tlumicí komorou Tepelněizolační a hydroizolační vrstvy z plochy střechy přecházejí na stěny podstavců. Krycí desky jsou zakryty asfaltovým pásem. Pásy na krycí desce jsou původní a jsou řešeny samostatně s přesahem přes okraje. Styk potrubí odvětrání kanalizace a asfaltových pásů na krycí desce (stejně tak i u tlumicí komory) je řešen různými způsoby, detail je většinou zatmelen. Tmel je ale tuhý, popraskaný (foto /15/, foto /16/ ). Ochranný nátěr na plechových komorách a potrubí je nesoudržný. Na obnažených místech dochází ke korozi kovových prvků (foto /18/). Hálkova , Doksy Strana 8/24

9 foto /15/ Trhlina v místě napojení VZT komory foto /16/ Netěsnosti kolem tlumicí komory Napojení střechy na sousední objekt Ukončení střech v místě napojení na sousední objety je řešeno pomocí samostatné atiky. Koruna atiky je oplechována a napojena na sousední objekt. Třetí objekt, který není součástí posudku je opatřen kontaktním zateplovacím systémem. Zateplovací systém je založen na původním oplechování, které je značně deformované a vyspádované směrem ke stěně (foto /21/). Napojení oplechování a omítky je řešeno zatmelením (foto /22/). Tmel vykazuje značnou známku degradace a obsahuje velké množství trhlin. foto /17/ Napojení střechy na stěnu foto /18/ Napojení střechy na stěnu Hálkova , Doksy Strana 9/24

10 Odvodnění střechy Plochá střecha je odvodněna čtyřmi střešními vtoky (foto /19/ ), v každé sekci dvěmi. Střešní vtoky jsou zaústěny do vnitřních svislých odpadních potrubí. Vtoky mají vnitřní průměr cca 80 mm (foto /20/ ). Vtoky jsou opatřeny ochrannou mříží pro zachytávání hrubých nečistot. foto /19/ Střešní vtok, stopy po kalužích kolem vtoku foto /20/ Střešní vtok Střešní vtoky jsou realizovány prohlubní v rovině střechy pro dokonalý odvod veškeré srážkové vody ze střechy (foto /25/). Toto opatření bohužel není v nejnižším místě a tak je v úžlabí v místě vtoků stejně zadržováno menší množství vody (foto /26/). foto /21/ Snížení střešní roviny v místě vtoku foto /22/ Kaluž vody v místě vtoku Hálkova , Doksy Strana 10/24

11 Během průzkumu byly na střeše zjištěny rozsáhlé kaluže hloubky až cca mm (foto /27/). Po bližším prozkoumání bylo zjištěno, že voda je na střeše zadržována díky zaneseným ochranným mřížím vtoků. Během průzkumu byly veškeré mříže vyjmuty (foto /28/) a očištěny (foto /25/). Po tomto opatření již zůstaly na střechách kaluže jen menší kaluže hluboké několik milimetrů (foto / 26/). Doporučujeme provádět pravidelné kontroly funkčnosti a průchodnosti střešních vtoků! foto /23/ Kaluž vody v místě vtoku foto /24/ Kaluž vody v místě vtoku po sejmutí mřížky Střešní výlez Přístup na střechu je umožněn z prostoru schodišť po žebříku střešními výlezy. Výlez je tvořen původním betonovým základem výšky cca 150 mm. Střešní výlezy již nejsou původní. Byly nahrazeny novými plastovými výlezy s plastovými podstavci výšky cca 150 mm. Poklop výlezu je z průhledného plastu a slouží zároveň k prosvětlení schodišťového prostoru (foto /25/). V místě napojení nového plastového podstavce na původní základ byly zjištěny významné trhliny v asfaltovém tmelu (foto /26/). foto /25/ Střešní výlez foto /26/ Trhliny v místě napojení výlezu Hálkova , Doksy Strana 11/24

12 Větrání střechy a tepelná izolace Větrání vzduchové vrstvy proměnlivé výšky cca mm je realizováno kruhovými otvory 130 mm á 600 mm v atikových panelech (foto /12/). Větrací otvory jsou volné bez krycích mřížek. Ve vzduchové vrstvě nebyly zjištěny žádné poruchy, způsobené zatékáním, či kondenzací vodní páry. Při pohledu do vzduchové vrstvy je parná původní tepelná izolace z minerálních vláken. Tepelná izolace je umístěná na spodním plášti střechy, tvořeném železobetonovým panelem. Tepelná izolace nevykazovala na dotyk známky zvýšené vlhkosti. Lokálně je tepelná izolace zakryta PE fólií, či papírovým kartonem (foto /27/). Minerální vlna je na spodním plášti rozložena nerovnoměrně. Z toho důvodu bylo ustoupeno od provádění třetí sondy skrz celé souvrství a byla jí ověřena pouze vlhkost pod hydroizolační vrstvou. Výsledná tloušťka tepelné izolace byla stanovena na základě zjištěného rozprostření TI z fotografií vzduchové vrstvy a dvojice měření tloušťky. foto /27/ Pohled do vzduchové vrstvy (sonda S1) foto /28/ Pohled do vzduchové vrstvy (sonda S2) Anténní stožár Na střeše se nachází dvojice anténních stožárů ukotvených do třech betonových podstavců (foto /29/ ). Podstavce jsou umístěny na hlavní hydroizolaci a opatřeny podložkami z pryže či extrudovaného polystyrenu. Jeden podstavec, který je umístěný v úžlabí střechy vykazuje drobnou degradaci betonu. Prostupující kabely jsou v ocelové chráničce, která je do výšky cca 80 mm nad rovinou navazující střechy opatřena přířezem asfaltového pásu (foto /30/ ). foto /29/ Podstavce pro anténní stožár foto /30/ Prostup pro kabelové vedení Hálkova , Doksy Strana 12/24

13 Hromosvod Hromosvodnou soustavu tvoří ocelové lano připojené svorkami ke kovovým konstrukcím (foto /31/) na střeše. Vodič v ploše střechy je připevněn na ocelových podkladcích uložených na přířezy asfaltových pásů (foto /32/). foto /31/ Napojení konstrukcí na hromosvod foto /32/ Podstavec hromosvodu 3. POSUDEK 3.1. Tepelně-technické posouzení stávající skladby střechy Vstupní parametry výpočtu Objednatel nedefinoval zvláštní požadavky průměrných parametrů vzduchu v interiéru, a proto je uvažováno se 4. vlhkostní třídou v souladu s ČSN článek odstavce a). Výpočtová teplota vnitřního vzduchu 21 C Relativní vlhkost vnitřního vzduchu 50 % Výpočtová venkovní teplota -15 C (návrhové hodnoty venkovního Relativní vlhkost vnějšího vzduchu 84 % vzduchu, lokalita Doksy) Třída vnitřní vlhkosti 4. třída (vysoká vlhkost) K relativní vlhkosti vnitřního vzduchu bude ve výpočtu připočtena přirážka na nestacionární kolísání teplot a vlhkostí hodnotou 5%. Plocha větracích otvorů vzduchové vrstvy je cca 4050 mm 2 na 1 m 2 plochy střechy. Tato plocha odpovídá silně větrané střeše. Vzhledem k tomu, že jsou větrací otvory umístěny v jedné úrovni, je větraní střechy funkční pouze při větru. Za bezvětří je větrání vzduchové mezery významně omezeno. Ve výpočtu je tedy střecha chápána jako dvouplášťová střecha se slabě provětrávanou vzduchovou vrstvou. Hálkova , Doksy Strana 13/24

14 Základní parametry materiálů použité ve výpočtech Materiálová skupina Funkce vrstvy Tloušťka vrstvy d [mm] Součinitel tepelné vodivosti λ d [W/(m.K)] Faktor difuzního odporu µ d [-] souvrství čtyř asfaltových pásů Hydroizolační 20 0, ,0 železobetonové panely Nosná, spádová 160 1,750 32,0 slabě větraná vzduchová vrstva tepelná izolace ze skleněných vláken železobetonová stropní konstrukce Provětrávaná vzduchová vrstva 250 3,13 0,04 Tepelná izolace 180 0,064 2,0 Nosná 150 1,750 32,0 Požadavky normy ČSN pro ploché střechy a šikmé se sklonem do 45 včetně (tepelný tok zdola) Hodnocený parametr konstrukce Hodnota požadovaná Hodnota doporučená Součinitel prostupu tepla U N [W/(m 2.K)] 0,24 0,16 Množství zkondenzované vodní páry M c [kg/(m 2.a)] Celoroční bilance vlhkosti M c < M ev [kg/(m 2.a)] Vnitřní povrchová teplota požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu při návrhových okrajových podmínkách, vyloučení rizika růstu plísní f Rsi,N,80 [-] Tlumené vytápění s poklesem výsledné teploty 2 až 5 C; těžká konstrukce Mev... Roční množství vypařené vodní páry uvnitř konstrukce Vypočtené hodnoty (výpočet proveden v programu Tepelná technika 1D) Skladba dle vizuální prohlídky Součinitel prostupu tepla U [W/(m 2.K)] Množství zkondenzované vodní páry M c [kg/(m 2.a)] Celoroční bilance vlhkosti 0,1 a nebo 3% plošné hmotnosti materiálu aktivní 0,681 Posouzení povrchové teploty konstrukce teplotní faktor f Rsi [-] Riziko růstu plísní při návrhových okrajových podmínkách Původní stav 0,4! 0,402! pasivní! 0,9 +! +... Vyhovuje požadavkům ČSN x... Vyhovuje doporučené hodnotě ČSN !... Nevyhovuje požadavkům ČSN Hodnocení stávajícího tepelně-technického stavu střechy Hodnota součinitele prostupu tepla U současné skladby střechy dle výpočtu vycházejícího z ČSN [8] nedosahuje v současnosti požadované hodnoty. Ve skladbě střechy výpočtově dochází ke kondenzaci vodních par, je překročena dovolená maximální množství zkondenzované vodní páry. Vypočtená roční bilance zkondenzované vlhkosti je pasivní, výpočtově dochází k akumulaci vody ve skladbě střechy. Na základě výpočtu hrozí tvorba plísní na interiérové straně střešní konstrukce v ploše (nemusí platit pro detaily). Vzduchová vrstva nevyhoví požadavkům ČSN [8]. Pro splnění současných tepelnětechnických požadavků je nutné provést zateplení střechy. Hodnocení Hálkova , Doksy Strana 14/24

15 3.2. Stavebně-technické posouzení zjištěného stavu střechy DEKPROJEKT s.r.o. 1. Součinitel prostupu tepla střechy nevyhovuje požadavkům ČSN [8]. Střecha objektu vyžaduje kompletní zateplení. 2. Větraná vzduchová vrstva nevyhoví požadavkům ČSN [8]. Provedený větrací systém nemůže zajistit účinné a dostatečné odvětrání střechy. V zimním období výpočtově dochází ke kondenzaci vodní páry ve vzduchové vrstvě a na spodní straně horního pláště. Výpočtová roční bilance zkondenzované vlhkosti je pasivní. Výpočtově dochází k akumulaci vody ve skladbě střechy. 3. Oplechování atiky není v požadovaném spádu 3 [10] do plochy střechy. Spád je nulový, či mírný směrem vně střechy. Stejně tak je provedeno i oplechování v místě napojení na sousední objekt. V místě napojení je provedena tmelená spára, která vykazuje degradaci tmelu a trhliny. Srážková voda je tak přiváděna do dilatační spáry. 4. Sklon střechy v ploše je cca 1-2. V ploše střechy se mimo okolí střešních vtoků netvoří kaluže, což potvrzuje, že spád je dostatečný. Minimální spád ploché střechy dle normy ČSN P [6] je u povlakové hydroizolace 1 (1,75%). 5. V tepelněizolační vrstvě tvořené tepelnou izolací z minerálních vláken nebyla zjištěna zjevná zvýšená vlhkost. Jednotlivé rohože jsou na spodním plášti střechy rozprostřeny rovnoměrně. Průměrná tloušťka vrstvy byla stanovena na základě změřených vrstev a fotografií monitorujících vzduchovou vrstvu a činí v průměru 180 mm. 6. Odvodnění ploché střechy pomocí střešních vtoků 80 mm je dle normy ČSN nedostačující. Při průměru DN 80 je třeba 9 vtoků na celý objekt, jeden vtok na tuto sekci by měl mít kapacitu 8,1 l/s, čemuž odpovídá průměr potrubí cca 150 mm. 7. Doporučujeme provést kontrolu všech tlumících komor VZT. Vnitřní prostor tlumící komory nesmí být propojen se vzduchovou vrstvou střechy. V případě netěsnosti odpadního potrubí a prostupů potrubí střešním pláštěm může teplý vlhký odpadní vzduch kondenzovat ve vzduchové vrstvě a na spodní hraně horního pláště. Je nutné vzduchovou vrstvu střechy a prostor tlumících komor vzduchotěsně oddělit. 8. Ve skladbě střechy není provedena funkční parotěsná vrstva, což ovlivňuje návrh variant obnovy střechy. 9. Železobetonová deska horního střešního pláště má dostatečnou únosnost pro případné mechanické kotvení dalších vrstev. 4. KONCEPČNÍ NÁVRH OPRAVY STŘECHY 4.1. Obecně Varianty uvažující pouze s obnovou hydroizolační funkce střechy bez jejího zateplení neřeší riziko kondenzace ve skladbě střechy, navíc hodnota součinitele prostupu tepla U těchto skladeb nevyhoví požadavku ČSN [8]. Z toho důvodu nejsou navrženy varianty bez zateplení střechy. V rámci opravy střechy musí být provedena kontrola vzduchotěsného provedení prostupů VZT, konstrukce komory ve vzduchové vrstvě střešní skladby a kanalizačního potrubí z interiéru do skladby střechy. Vzduchová vrstva střechy a ani dutiny panelů tvořící horní plášť střechy nesmí být propojené s vnitřní částí instalační šachty (VZT komory)! Objednatel požaduje v jedné variantě navrhnout převedení ploché střechy na šikmou s plechovou skládanou krytinou. Dle zástupce SVJ má být navržen systém Lindab. Hálkova , Doksy Strana 15/24

16 4.2. Návrh opravy střechy Varianta plochá střecha Původní hydroizolační povlak bude ponechán, provedou se pouze lokální opravy v ploše i v místě napojení na prostupující konstrukce (komory VZT, výlezy). Původní hydroizolační vrstva tak bude plnit funkci pojistné hydroizolace a zároveň parozábrany. Na ní budou položeny a kotveny kompletizované dílce z pěnového expandovaného samozhášivého objemově stabilizovaného polystyrenu EPS 100S Stabil s nakašírovaným oxidovaným asfaltovým pásem (přesahy vzájemně svařeny). Zateplení podstavců VZT komor a střešních výlezů kompletizovanými dílci (viz výše) tl. 100 mm. Osazení nových dvoustupňových vtoků. Plnoplošné navaření vrchního SBS modifikovaného asfaltového pásu s kombinovanou vložkou a hrubozrnným ochranným posypem. Provedení nových oplechování a klempířských prvků. Zateplení atikových panelů a uzavření větracích otvorů v atikových panelů. Vypočteného součinitele prostupu tepla dle kap střecha dosáhne až po uzavření větracích otvorů v atikovém panelu. Nová skladba ploché střechy Skladba Vrstva (od exteriéru) Tloušťka [mm] NOVÁ VRSTVA OPRAVENÁ VRSTVA PŮVODNÍ VRSTVY Vrchní asfaltový SBS modifikovaný pás s kombinovanou výztužnou vložkou sklo-polyester a ochranným minerálním posypem (např. ELASTEK 40 COMBI), plnoplošně navařený Kompletizované spádové tepelněizolační dílce z pěnového stabilizovaného samozhášivého polystyrenu EPS 100 S Stabil o min. pevnosti v tlaku 100 kpa při 10% deformaci, s nakašírovaným asfaltovým oxidovaným pásem s vložkou ze skleněné tkaniny min. tl. 4 mm, (např. POLYDEK EPS 100S G200S40), spád horního povrchu desek min. 2 %; desky mechanicky kotvené do železobetonového panelu pomocí teleskopických kotev ** dle potřeby vyspravení, vyrovnání stávajícího podkladu přířezy asfaltového SBS modifikovaného pásu s vložkou ze skleněné tkaniny (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL) nebo asfaltem smíchaným s expandovaným kamenivem 4,4 Prům. 180* + 4 souvrství dvou oxidovaných asfaltových pásů, 4 ks ~ 20 železobetonový panel ~ 160 uzavřená vzduchová vrstva stávající otvory v atice zaslepit ~ tepelná izolace ze skleněných vláken ~ železobetonový stropní panel - ~ 4 Poznámky: *... Potřebná minimální průměrná tloušťka tepelné izolace pro zajištění bezproblémového tepelněvlhkostního režimu skladby. ** Počet kotevních prvků musí být stanoven na základě výpočtu sání větru s uvážením únosnosti podkladu. V tepelnětechnickém výpočtu bylo uvažováno s počtem kotev 8 ks/m Postup provádění opravy Demontáž hromosvodu a klempířských konstrukcí. Dle uvážení investora zrušení nebo ponechání anténních stožárů. Demontáž stávajících větracích tvarovek. Kontrola vzduchotěsného provedení komor VZT z vnitřní strany komory. Kontrola provedení potrubí v komoře. V případě potřeby utěsnit konstrukce např. PUR montážní pěnou, nebo v případě větších otvorů vyzdívkou, následně převařit přířezem asfaltového pásu. Hálkova , Doksy Strana 16/24

17 Původní hydroizolační povlak bude ponechán, provedou se pouze lokální opravy. Očištění, vysušení, vyspravení (puchýře proříznout a přivařit) a vyrovnání podkladu přířezy asfaltového modifikovaného pásu s vložkou ze skleněné tkaniny (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL). Větší nerovnosti (max. nerovnost 5 mm na 2 m) a místa, kde se zdržuje voda, budou vyspravena asfaltem smíchaným s expandovaným kamenivem. Úprava okraje střechy s přihlédnutím na novou tloušťku skladby v ploše. Navýšení atiky nebo osazení plechových okrajových profilů. Finální spád koruny atiky by měl být min. 3 (5,24%) směrem do střešní roviny. Položení a připevnění kompletizovaných tepelněizolačních dílců z pěnového expandovaného samozhášivého objemově stabilizovaného polystyrenu EPS 100S s nakašírovaným oxidovaným asfaltovým pásem typu G200S40 na horním povrchu (POLYDEK EPS 100S G200S40). Desky se kladou na vazbu a mechanicky se ukotví do betonové desky skrz stávající vrstvy horního pláště. Typ a počet kotev je nutné zvolit dle podrobného výpočtu zatížení větrem a výsledků výtažných zkoušek. Také je nutné stanovit okrajové a rohové oblasti zatížení větrem (kotevní plán). Přesahy pásů kompletizovaných dílců vodotěsně svařit tak, aby mohly spolehlivě plnit funkci první vrstvy hydroizolace. Zateplení stěn (podstavců) komor VZT a střešních výlezů kompletizovanými dílci (popis viz výše). Tloušťka tepelné izolace bude stanovena na základě 2D tepelnětechnického výpočtu. Desky je nutno mechanicky kotvit k podkladu. Montáž nových klempířských konstrukcí (prvky z plechu je třeba před navařením vrchního pásu napenetrovat asfaltovým lakem (např. DEKPRIMER). Původní odvodňovací prvky (vtoky) budou nahrazeny novými vtoky napojenými na stávající vnitřní odpadní dešťové potrubí. Budou použité systémové dvoustupňové svislé vtoky s integrovaným přířezem asfaltového pásu do tvarovky (např. GULLYDEK). Vtoky budou opatřeny plastovou mřížkou zabraňující zanesení vtoku. Při výměně je nutno ověřit dimenzi svodu a stav potrubí a až poté objednat nové vtoky. Musí být osazené vtoky s odtokovou kapacitou min. Q =8,1 l/s jednoho vtoku. Celoplošné navaření vrchního asfaltového SBS modifikovaného pásu min. tl. 4,4 mm s kombinovanou vložkou z polyesterové rohože vyztužené mřížkou ze skleněných vláken a s hrubozrnným břidličným posypem (např. ELASTEK 40 COMBI). Hydroizolace bude ukončena na vnějším okraji atiky. Hydroizolace musí být na všechny navazující a prostupující konstrukce vytažena do výšky min. 150 mm. Montáž klempířských konstrukcí (např. oplechování komor VZT). Montáž hromosvodné ochrany včetně revizní zprávy; patky osadit na podložky. Po provedení nové střešní skladby je nutné uzavřít (zaslepit) původní větrací otvory Ø 120 mm v atikových panelech. Otvory se zaslepí (např. vyplněním PUR pěnou) a provede se zateplení atikových panelů certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem. Z důvodu požárně-bezpečnostních požadavků budou použity tepelněizolační desky z minerálních vláken. Přesná tloušťka desek musí být stanovena na základě podrobného 2D tepelnětechnického výpočtu. Předpokládá se tloušťka desek cca mm. Hálkova , Doksy Strana 17/24

18 4.3. Návrh opravy střechy Varianta šikmá střecha Zástupcem SVJ navržený systém Lindab (Lindab Roof) není ideálním řešením pro předmětný objekt. Krytina z trapézového plechu je stále skládaná krytina a u té nelze bez použití doplňkové hydroizolační vrstvy (dále také DHV) zajistit dostatečnou hydroizolační ochranu (prostupy, větrací prvky, hřeben). Na následující fotografii (foto /33/ a /34/) je znázorněn větraný hřeben u systému Lindab. Tento detail nemůže při větrem hnaném dešti, či v zimě při vytvoření námrazy na střeše zajistit dostatečnou hydroizolaci. Proto je nutné provedení DHV pod krytinou, která spolehlivě odvede zatečenou vodu i zkondenzovanou vlhkost mimo objekt. Bohužel nosný systém Lindab Roof (foto /34/) díky rozteči nosných prvků neumožňuje provedení DHV ani odvětrání vzduchové vrstvy pod krytinou. foto /33/ Řešení hřebene u Lindab Roof (zdroj: foto /34/ Nosná konstrukce Lindab Roof (zdroj: Rovněž řešení Lindabu pro odvodnění šikmé střechy pomocí vnitřních vtoků není zcela bezpečné. Jak sám Lindab uvádí na svých stránkách ( z dlouhodobého hlediska ho nedoporučují. Citace: Z dlouhodobého hlediska je však spolehlivějším řešení odvod vody mimo půdorys budovy prostřednictvím vnějších svodů. Střešní svod je ke vtoku přiváděn ve velice mírném spádu a hrozí zde reálná hrozba ucpání potrubí. To by mohlo mít za následek zatopení střechy a tepelné izolace. foto /35/ Řešení hřebene u Lindab Roof (zdroj: foto /36/ Řešení hřebene u Lindab Roof (zdroj: Toto řešení je vhodné pro zateplené střechy, kde není nutné provedení dozateplení a kde funkci DHV přebere původní hydroizolace střechy. Hálkova , Doksy Strana 18/24

19 V případě převedení ploché střechy na šikmou doporučujeme provést vazníkovou soustavu, která umožní provedení DHV. Na vazníky budou namontovány kontralatě výšky 60 mm (předpoklad sklonu střechy 20 ) a dřevěné laťování. Následně bude položena plechová krytina (systém Lindab či Maxidek). V podstřešním prostoru bude položena tepelná izolace z minerálních vláken výšky min. 200 mm. Pro komunikaci v podstřešním prostoru je nutné provedení komunikační lávky nad vrstvou tepelné izolace. Odvodnění střechy doporučujeme provést pomocí podokapních žlabů a vnějších střešních svodů s napojením do dešťové kanalizace. Proveditelnost navrženého řešení je nutné posoudit statikem. Nová skladba ploché střechy Skladba Vrstva (od exteriéru) Vrchní plechová krytina - imitace skládané krytiny, či velkoformátové trapézové plechy (např. LINDAB či MAXIDEK) Tloušťka [mm] 4,4 Větraná vzduchová vrstva 60* NOVÁ VRSTVA Doplňková hydroizolační vrstva, difúzně otevřená (např. DEKTEN MULTI-PRO) Větraná vzduchová vrstva/vazníkový krov Ochranná difúzně otevřená hydrofobní vrstva (např. DEKTEN MULTI-PRO) Volně položená vrstva tepelné izolace z minerálních vláken, nad tepelněizolační vrstvou umístit komunikační lávku se zábradlím - Dle sklonu střechy - 200** OPRAVENÁ VRSTVA dle potřeby vyspravení, vyrovnání stávajícího podkladu přířezy asfaltového SBS modifikovaného pásu s vložkou ze skleněné tkaniny (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL) ~ 4 PŮVODNÍ VRSTVY souvrství dvou oxidovaných asfaltových pásů, 4 ks ~ 20 železobetonový panel ~ 160 uzavřená vzduchová vrstva stávající otvory v atice zaslepit ~ tepelná izolace ze skleněných vláken ~ železobetonový stropní panel - Poznámky: *... Minimální výška větrané vzduchové vrstvy je uvažována pro sklon **... Potřebná minimální průměrná tloušťka tepelné izolace pro zajištění bezproblémového tepelněvlhkostního režimu skladby Postup provádění opravy Demontáž hromosvodu a klempířských konstrukcí. Dle uvážení investora zrušení nebo ponechání anténních stožárů. Demontáž stávajících větracích tvarovek. Kontrola vzduchotěsného provedení komor VZT z vnitřní strany komory. Kontrola provedení potrubí v komoře. V případě potřeby utěsnit konstrukce např. PUR montážní pěnou, nebo v případě větších otvorů vyzdívkou, následně převařit přířezem asfaltového pásu. Hálkova , Doksy Strana 19/24

20 Původní hydroizolační povlak bude ponechán, provedou se pouze lokální opravy. Očištění, vysušení, vyspravení (puchýře proříznout a přivařit) a vyrovnání podkladu přířezy asfaltového modifikovaného pásu s vložkou ze skleněné tkaniny (např. GLASTEK 40 SPECIAL M Provedení vnější dešťové kanalizace od nových dešťových svodů do kanalizační sítě. Nutný souhlas správce sítě. Potrubí PVC KG průměr min. 150 mm. Montáž dřevěné či kovové vazníkové soustavy. Vazníkovou soustavu lze realizovat pouze na základě statického návrhu. Dřevěné prvky doporučujeme impregnovat proti dřevokaznému hmyzu a plísním. Montáž kontralatí výšky 60 mm. Dřevěné prvky doporučujeme impregnovat proti dřevokaznému hmyzu a plísním. Pokládka doplňkové hydroizolační vrstvy (např. DEKTEN MULTI-PRO). Montáž latí (min. profil 60x40 mm). Dřevěné prvky doporučujeme impregnovat proti dřevokaznému hmyzu a plísním. Navýšení veškerých prostupů (odvětrání komor a kanalizace) a montáž anténního stožáru. Osazení výlezů na střechu. Pokládka nové plechové krytiny (systém LINDAB či MAXIDEK). Nutno zajistit dostatečné odvětrání podstřešního prostoru pomocí větraného hřebene včetně vytvoření nasávacích otvorů u okapové hrany. Osazení lakovaných žlabů a svodů s napojením do připravené kanalizace (např. LINDAB). Průměr žlabu min. 200 mm (RŠ 400). Odvodnění pomocí okapových svodů pr. min 100 mm. Použít 3 svody na každou podélnou stěnu samostatné části (12 ks na předmětný objekt). Provedení dřevěné lávky se zábradlím výšky min. 900 mm cca 250 mm nad rovinou střechy. Volné rozložení tepelné izolace z minerálních vláken tl. 200 mm. Zakrytí tepelné izolace hydrofóbní fólií (např. DEKTEN MULTI-PRO). Po provedení nové střešní skladby je nutné uzavřít (zaslepit) původní větrací otvory Ø 120 mm v atikových panelech. Otvory se zaslepí (např. vyplněním PUR pěnou) a provede se zateplení atikových panelů certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem. Z důvodu požárně-bezpečnostních požadavků budou použity tepelněizolační desky z minerálních vláken. Přesná tloušťka desek musí být stanovena na základě podrobného 2D tepelnětechnického výpočtu. Předpokládá se tloušťka desek cca mm Tepelnětechnické posouzení navržené skladby střechy Vstupní parametry výpočtu Objednatel nedefinoval zvláštní požadavky průměrných parametrů vzduchu v interiéru, a proto je uvažováno se 4. vlhkostní třídou v souladu s ČSN článek odstavce a). Výpočtová teplota vnitřního vzduchu 21 C Relativní vlhkost vnitřního vzduchu 50% Výpočtová venkovní teplota -15 C (návrhové hodnoty venkovního Relativní vlhkost vnějšího vzduchu 84% vzduchu, lokalita Doksy) Třída vnitřní vlhkosti 4. třída (vysoká vlhkost) K relativní vlhkosti vnitřního vzduchu bude ve výpočtu připočtena přirážka na nestacionární kolísání teplot a vlhkostí hodnotou 5%. Hálkova , Doksy Strana 20/24

21 Požadavky normy ČSN pro ploché střechy a šikmé se sklonem do 45 včetně (tepelný tok zdola) Hodnocený parametr konstrukce Hodnota požadovaná Hodnota doporučená Součinitel prostupu tepla U N [W/(m 2.K)] 0,24 0,16 Množství zkondenzované vodní páry M c [kg/(m 2.a)] Celoroční bilance vlhkosti M c < M ev [kg/(m 2.a)] Vnitřní povrchová teplota požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu při návrhových okrajových podmínkách, vyloučení rizika růstu plísní f Rsi,N,80 [-] Tlumené vytápění s poklesem výsledné teploty 2 až 5 C; těžká konstrukce Povrchová kondenzace vodní páry na spodní straně horního pláště při průměrných okrajových podmínkách vnitřního a vnějšího vzduchu M ev... Roční množství vypařené vodní páry uvnitř konstrukce Vypočtené hodnoty (výpočet proveden v programu Tepelná technika 1D) Varianta skladby Nový stav plochá střecha Nový stav šikmá střecha Tloušťka dodatečné tepelné izolace [mm] Součinitel prostupu tepla U [W/(m 2.K)] Množství zkondenzované vodní páry M c [kg/(m 2.a)] Celoroční bilance vlhkosti Posouzení povrchové teploty konstrukce teplotní faktor f Rsi [-] Riziko růstu plísní při návrhových okrajových podmínkách 0,1 a nebo 3% plošné hmotnosti materiálu aktivní 0,681 nekondenzuje Povrchová kondenzace vodní páry na spodní straně horního pláště při průměrných okrajových podmínkách vnitřního a vnějšího vzduchu prům ,14 x 0,001 + aktivní + 0,965 + nekondenzuje + x 200 0,14 x 0,000 + aktivní + 0,965 + nekondenzuje + x +... Vyhovuje požadavkům ČSN x... Vyhovuje doporučené hodnotě ČSN Hodnocení tepelnětechnických charakteristik navržených skladeb Vypočtená hodnota součinitele prostupu tepla navržené skladby střechy vyhovuje požadavku normy ČSN [8]. Výpočtově ve skladbě střechy dochází ke kondenzaci vodní páry v průběhu roku, která se v příznivějších měsících vypaří, roční bilance vlhkosti je výpočtově aktivní. Maximální množství kondenzátu splňuje požadavky normy. Vnitřní povrchová teplota na spodním povrchu střechy výpočtově vyhovuje požadavku normy. Na spodním povrchu horního pláště střechy při průměrných okrajových podmínkách výpočtově nedochází ke kondenzaci. Pro zajištění bezproblémového tepelně-vlhkostního režimu střechy je nutné dodržet minimální tloušťky tepelné izolací navržené v tomto posudku. Hodnocení Hálkova , Doksy Strana 21/24

22 5. SCHÉMATICKÉ ŘEŠENÍ DETAILŮ nezastupuje projektovou dokumentaci jedná se o obecné systémové detaily pro opravu plochých střech, detaily pro šikmou střechu nejsou součástí, neboť se jedná o individuální řešení dle zvoleného systému obr. /2/ Schéma řešení napojení asfaltové hydroizolace na vtok, střecha zateplena dílci s nakašírovaným asfaltovým pásem obr. /3/ Schéma řešení asfaltové hydroizolace - ukončení u podélné stěny, střecha zateplena dílci s nakašírovaným asfaltovým pásem Hálkova , Doksy Strana 22/24

23 obr. /4/ Schéma řešení asfaltové hydroizolace při alternativě zvýšení atiky u štítové stěny, střecha zateplena dílci s nakašírovaným asfaltovým pásem obr. /5/ Schéma řešení asfaltové hydroizolace na prostupující stěnu, střecha zateplena dílci s nakašírovaným asfaltovým pásem Hálkova , Doksy Strana 23/24

24 6. ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ Opravu střechy objektu doporučujeme realizovat na základě prováděcí projektové dokumentace, kterou tento odborný posudek nenahrazuje. Součástí prováděcí projektové dokumentace by měla být technická zpráva s technologickým předpisem pro realizaci a návod na užívání a údržbu konstrukcí po realizaci oprav, plánem kotevních prvků střechy, výkresy detailů střechy objektu. 7. NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ STŘECHY PO OPRAVĚ V průběhu užívání objektu a střechy je nutné respektovat zvolenou koncepci střechy. Střecha je koncipována jako nepochůzná, a proto přístup na střechu může být umožněn pouze osobám konajícím opravu konstrukcí přístupných ze střechy nebo osobám konajícím kontrolu a údržbu střechy. Pro zajištění spolehlivé funkce střechy tedy doporučujeme: alespoň 2x ročně provést vizuální kontrolu hydroizolace v ploše střechy - zaměřit se na odstranění mechanických nečistot, stav spojů hydroizolace a případné perforace alespoň 1x ročně provést kontrolu stavu detailů, tmelení. Zaměřit se na riziko odtržení tmelů od souvisejících konstrukcí, případně vznik trhlin v samotné hmotě tmelu, stav antikorozní ochrany kovových prvků apod. alespoň 4x ročně kontrolovat průchodnost odvodňovacích prvků uvedené činnosti doporučujeme zadat k provádění zodpovědné osobě nebo odborné organizaci. V Praze dne za DEKPROJEKT s.r.o. Ing. Daniel Mašlár tel.: Hálkova , Doksy Strana 24/24

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Objednatel: FYKONY spol. s r.o. Beskydská 552 741 01 Nový Jičín - Žilina Kontaktní osoba: Petr Konečný, mob.: +420 736 774 855 Objekt: Bytový

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-002731-MoP Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Alexandrovská 2453-54 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: březen

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2013-007465-Da Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Gagarinova 362-363 471 23 Zákupy Zpracováno v období: červen 2013 ATELIER

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-002731-MoP Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Vladimírská 2537-38 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: březen 2014

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2015-002344-MD Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Brněnská 2577-80 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: únor 2015 ATELIER

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-002731-MoP Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům U Nemocnice 2317-20 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: březen 2014

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-006063-MD Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Zhořelecká 2557 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: květen 2014 ATELIER

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2015-002344-MD Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Pod Hůrkou 1771-73 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: únor 2015

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-002731-MoP Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Kutnohorská 2641-42 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: březen 2014

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa Zpracováno: listopad

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-002731-MoP Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Svatopluka Čecha 2123-24 470 01 Česká Lípa Zpracováno v období: březen

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-006065-MD Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Pavla Wonky 2624-2627 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: květen

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Vladimírská 2527-2528 470 06 Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Vladimírská 2527-2528 470 06 Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Vladimírská 2527-2528 470 06 Česká Lípa Zpracováno: květen 2015 Vypracoval:

Více

Návrh skladby a koncepce sanace teras

Návrh skladby a koncepce sanace teras Návrh skladby a koncepce sanace teras Bytový dům Kamýcká 247/4d 160 00 Praha - Sedlec Zpracováno v období: Březen 2016 Návrh skladby a koncepce sanace střešního pláště Strana 1/8 OBSAH 1. VŠEOBECNĚ...

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2013-007465-Da Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Na Jílech 2651 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: červen 2013 ATELIER

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2013-007465-Da Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Norská 2551-52 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: červen 2013 ATELIER

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy F a G 2 u budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Bendlova 1006-1054 470 06 Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Bendlova 1006-1054 470 06 Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Bendlova 1006-1054 470 06 Česká Lípa Zpracováno: květen 2015 Vypracoval:

Více

Návrh technického řešení opravy plochých střech

Návrh technického řešení opravy plochých střech Zakázka číslo: 2011-012728-VP Technická pomoc Návrh technického řešení opravy plochých střech Budova základní školy, Železnická 460, 50601 Jičín-Holínské Předměstí Zpracováno v období: říjen 2011 ATELIER

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: BD Ulice: Družstevní 279 PSČ: 26101 Město: Příbram Stručný popis budovy

Více

Provedení sond do terasy

Provedení sond do terasy Zakázka číslo: 2010-10689-VojtJ Technická pomoc Provedení sond do terasy Hrzánský palác, Loretánská 9/177, Praha 1 - Hradčany Zpracováno v období srpen 2010 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Hradecká Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Hradecká Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Hradecká 2658-2659 470 06 Česká Lípa Zpracováno: květen 2015 Vypracoval:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma střech

Více

Zakázka číslo: 2006-6641-Ktv Verze 11.8.2006 DEKTRADE a. s. Atelier stavebních izolací ODBORNÝ POSUDEK 1. VŠEOBECNĚ...3

Zakázka číslo: 2006-6641-Ktv Verze 11.8.2006 DEKTRADE a. s. Atelier stavebních izolací ODBORNÝ POSUDEK 1. VŠEOBECNĚ...3 ODBORNÝ POSUDEK 1. VŠEOBECNĚ...3 1.1. Předmět odborného posudku...3 1.2. Úkol odborného posudku...3 1.3. Zadavatel odborného posudku...3 1.4. Zpracovatel odborného posudku...3 1.5. Vypracoval...3 1.6.

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Na Výsluní Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Na Výsluní Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Na Výsluní 2628-2633 470 06 Česká Lípa Zpracováno: říjen 2015 Vypracoval:

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Stursova Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Stursova Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Stursova 2628-2633 470 06 Česká Lípa Zpracováno: říjen 2015 Vypracoval:

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Šluknovské Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Šluknovské Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Šluknovské 2875-77 470 06 Česká Lípa Zpracováno: březen 2017 Vypracoval:

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Antonína Sovy Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Antonína Sovy Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Antonína Sovy 1718-1721 470 06 Česká Lípa Zpracováno: září 2015 Vypracoval:

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Zahradní Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Zahradní Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Zahradní 1738 470 06 Česká Lípa Zpracováno: květen 2016 Vypracoval:

Více

Návrh a tepelně technické posouzení skladeb šikmé a ploché střechy

Návrh a tepelně technické posouzení skladeb šikmé a ploché střechy Stránka 1/6 Návrh a tepelně technické posouzení skladeb šikmé a ploché střechy Objednatel: Název firmy: Radek Voce IČ: 88608026 Adresa: Vladimirská 2529, Česká Lípa, 470 06 Osoba: Radek Voce Mobilní tel:

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Jižní Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Jižní Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Jižní 1835-1838 470 06 Česká Lípa Zpracováno: květen 2016 Vypracoval:

Více

TECHNICKÝ POPIS PRO OPRAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KARLY MACHOVÉ Č.P.1506, 1507, 1508, BEROUN. Pohled na dům. Stav střešního pláště bytového domu:

TECHNICKÝ POPIS PRO OPRAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KARLY MACHOVÉ Č.P.1506, 1507, 1508, BEROUN. Pohled na dům. Stav střešního pláště bytového domu: TECHNICKÝ POPIS PRO OPRAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KARLY MACHOVÉ Č.P.1506, 1507, 1508, BEROUN Pohled na dům Stav střešního pláště bytového domu: střešní vpustě Výlezy na střechu Část štítu, která se bude dozateplovat,

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Vyřizuje : Jaroslav Hach V České Lípě dne : 19.4. 2012 Věc

Více

Zastřešení panelového domu plechovou střechou

Zastřešení panelového domu plechovou střechou Zastřešení panelového domu plechovou střechou Litoměřice Topolčianská 419 POPIS Revitalizace střešního pláště panelového domu v ul. Topolčianská v Litoměřicích řeší přeměnu jednoplášťové ploché střechy

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy pavilonu CH2, ÚVN Střešovice, stanovení koncepce opravy střechy

Odborné posouzení stavu ploché střechy pavilonu CH2, ÚVN Střešovice, stanovení koncepce opravy střechy Zakázka číslo: 2016013506AdM Odborný posudek pavilonu CH2, ÚVN Střešovice, stanovení koncepce opravy střechy Ústřední vojenská nemocnice U vojenské nemocnice 1200/1 162 00 Praha 6 Břevnov Zpracováno v

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K stávajícího stavu střešních plášťů na bytovém domě č. p. 837 až č. p. 842 v ulici Lamačově, v Praze 5 Hlubočepy, včetně rámcového návrhu rekonstrukce Objednatel posudku :

Více

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Zakázka číslo: 2015-1201-TT Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově

Více

Odborný posudek. Posouzení stavu a provedení střechy. Mateřská škola, Sloup 1, Sloup

Odborný posudek. Posouzení stavu a provedení střechy. Mateřská škola, Sloup 1, Sloup Zakázka číslo: 2015009770VP Odborný posudek Posouzení stavu a provedení střechy Zpracováno v období: červen 2015 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054 2845 FAX 234 054 291 Obsah 1. VŠEOBECNĚ...3

Více

Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem

Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem Ing. Pavel Štětka - projektování staveb, inženýrská činnost.. ičo: 62755366 TECHNICKÁ ZPRÁVA Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem OPRAVA ČÁSTI STŘEŠNÍ KRYTINY Objednatel:

Více

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení Zakázka číslo: 2014-002756-RT D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení PROJEKT OPRAVY STŘECHY Dokumentace pro provedení stavby Gymnázium Čakovice Náměstí 25.března 100, 196 00 Praha-Čakovice

Více

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Zhořelecká 2557 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Návrh fixace hydroizolační vrstvy ploché střechy systémem mechanického kotvení

Návrh fixace hydroizolační vrstvy ploché střechy systémem mechanického kotvení Stránka 1/4 Návrh fixace hydroizolační vrstvy ploché střechy systémem mechanického kotvení Objednatel: Název firmy: Radek Voce IČ: 88608026 Adresa: Vladimirská 2529, Česká Lípa, 470 06 Osoba: Radek Voce

Více

Posudek bytového domu Údolní 72, Brno v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb

Posudek bytového domu Údolní 72, Brno v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb Posudek bytového domu Údolní 72, Brno v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb Dokument vznikl za podpory SGS14/160/OHK1/2T/15 Ing.arch.et Ing. Jiří Adámek: Energetická efektivnost obnovy vybraných historických

Více

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Základní škola Slatina nad Zdobnicí Ulice: Slatina nad zdobnicí 45 PSČ:

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Návrh technického řešení opravy plochých střech. Technická pomoc. Budova základní škola, Železnická Jičín Holínské předměstí

VÝKAZ VÝMĚR. Návrh technického řešení opravy plochých střech. Technická pomoc. Budova základní škola, Železnická Jičín Holínské předměstí Zakázka číslo: 2011-012728-VP VÝKAZ VÝMĚR Technická pomoc Návrh technického řešení opravy plochých střech Budova základní škola, Železnická 460 50601 Jičín Holínské předměstí Zpracováno v období: listopad

Více

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Ústí nad Labem Black&Decker POPIS Výrobní a skladovací hala pro elektrické nářadí se nachází v průmyslové zóně Trmice Ústí nad Labem v nedaleké blízkosti

Více

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM TECHNIK ATELIERU DEK, PŮSOBÍCI NA POBOČCE V BRNĚ, SE VYDAL ZA REALIZAČNÍ FIRMOU, ABY JÍ POSKYTL TECHNICKOU PODPORU PŘI ŘEŠENÍ OBNOVY HYDROIZOLACE STŘECHY BAZÉNOVÉ

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 ýzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 Žádáme ás, v případě ašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

STAVEBNÍ SERVIS.NET, s.r.o. JANÁČKOVA 1783, 696 62 STRÁŽNICE ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. FRANTIŠEK MINAŘÍK, ČKAIT 1002179

STAVEBNÍ SERVIS.NET, s.r.o. JANÁČKOVA 1783, 696 62 STRÁŽNICE ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. FRANTIŠEK MINAŘÍK, ČKAIT 1002179 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C.1 1:1000 2561 4930 4931 27 3 5888 9154 2 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4207 /62 56 2774 1 /73 /74 /22 /57 2079 2 2467 12 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY C.2 1:500 2561 4930

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing.

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Odborné posouzení stavu a příčin poruch plochých a šikmých střech a terasy objektu, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu a příčin poruch plochých a šikmých střech a terasy objektu, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2012-009094-NavrM Odborné posouzení stavu a příčin poruch plochých a šikmých střech a terasy objektu, koncepční návrh nápravných opatření Galerie umění Goethova stezka 6 360 01 Karlovy Vary

Více

Společenství vlastníků jednotek 296 Nižbor. Za Hotelem 296, Nižbor IČO:

Společenství vlastníků jednotek 296 Nižbor. Za Hotelem 296, Nižbor IČO: V Berouně, dne 22. ledna 2019 Nabízíme účast ve výběrovém řízení na opravu střechy bytového domu č.p. 296 v ulici Za Hotelem v obci Nižbor. V případě Vašeho zájmu o tuto zakázku, žádáme o předložení nabídky,

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

Průzkumné a přípravné práce stavebně technické posouzení šikmé střechy a koncepční návrh opravy

Průzkumné a přípravné práce stavebně technické posouzení šikmé střechy a koncepční návrh opravy Zakázka číslo: 2016-007037-HM Projekt opravy šikmé střechy Průzkumné a přípravné práce stavebně technické posouzení šikmé střechy a koncepční návrh opravy Bytový dům Na Lávce 3254/51 106 00 Praha - Záběhlice

Více

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Řádně odvodněná pojistná hydroizolace

Více

Posouzení stavu plochých střech

Posouzení stavu plochých střech Posouzení stavu plochých střech Dům kultury Mariánské náměstí 2187 688 01 Uherský Brod Vypracoval Ing. Adam Kermes Zpracováno v období Březen 2017 Verze dokumentu První vydání Tento dokument nesmí být

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 02: VÝSKYT KALUŽÍ NA POVLAKOVÝCH KRYTINÁCH PLOCHÝCH STŘECH

ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 02: VÝSKYT KALUŽÍ NA POVLAKOVÝCH KRYTINÁCH PLOCHÝCH STŘECH ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 02: VÝSKYT KALUŽÍ NA POVLAKOVÝCH KRYTINÁCH PLOCHÝCH STŘECH ZÁŘÍ 2013 Česká hydroizolační společnost, odborná společnosti ČSSI Česká hydroizolační

Více

D.1.1. a) Technická zpráva

D.1.1. a) Technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL D.1.1. a) Technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

*Volba typu konstrukce zastřešení a jeho tvaru podstatným způsobem ovlivňuje celkový architektonický výraz exteriéru i interiéru budovy

*Volba typu konstrukce zastřešení a jeho tvaru podstatným způsobem ovlivňuje celkový architektonický výraz exteriéru i interiéru budovy * * *Střecha chrání budovu před klimatickými vlivy, především deštěm, sněhem a větrem *Zpravidla plní i tepelně izolační funkci *Na správné funkci střechy závisí i do značné míry životnost celé budovy

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

Ing. Jaroslav R o d. Expertizní posudek. k objednávce Společenství vlastníků domu Habartická

Ing. Jaroslav R o d. Expertizní posudek. k objednávce Společenství vlastníků domu Habartická Expertizní posudek k objednávce Společenství vlastníků domu Habartická 496-503 Posouzení stavu a závad střešní konstrukce Bytového objektu Habartická ul. čp. 496 503, Praha 9 - Střížkov Vypracoval: Ing.

Více

Konstrukční řešení charakteristických detailů

Konstrukční řešení charakteristických detailů Konstrukční řešení charakteristických detailů Spojování fólií FATRAFOL navzájem a s liniovými úchytnými prvky Detail 201: Spoj fólie FATRAFOL v přesazích pásů bez kotvení a v příčném napojení pásů Detail

Více

RAVAL projekt v.o.s. zak. č. 163/15. Vypracoval: Ing. Jan Čechura

RAVAL projekt v.o.s. zak. č. 163/15. Vypracoval: Ing. Jan Čechura Odpovědný projektant: Vypracoval: Ing. Jan Valko OBEC: Třemošná Ing. Jan Čechura KRAJ: Plzeňský INVESTOR: Sdružení občanů EXODUS, Hlavanova 16, 326 00 Plzeň ARCHITEKT:--------- DŮM EXODUS TŘEMOŠNÁ OPRAVA

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

SVJ plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením včetně souvisejících stavebních prací.

SVJ plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením včetně souvisejících stavebních prací. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům SVJ Antonína Sovy 1718-1721 Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém

Více

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH:

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 2 2 POLOHA NA MAPĚ A STANOVENÍ KLIMATICKÝCH ZATÍŽENÍ... 2 2.1 SKLADBY STŘECH... 3 2.1.1 R1 Skladba střechy na objektu

Více

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony.

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony. +,00 3 9 0 4 0 4 00 0 sousední objekt falcovaný plech s asfaltovou suspenzí hliníkové šablony +,00 +,0 +,00 +,00 +,0 +,0 +3,00 +, +,0 +,00 +3,00 zaslepený komín +3,0 +3,0 výlez na střechu výlez na střechu

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. ŠIKMÉ A STRMÉ STŘECHY PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Základní zásady při navrhování odvodnění plochých střech

Základní zásady při navrhování odvodnění plochých střech Základní zásady při navrhování odvodnění plochých střech Platné technické normy řešící problematiku návrhu a odvodnění plochých střech ČSN 73 1901 Navrhování střech (novelizovaná v únoru 2011) ČSN EN 12

Více

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

D 1.1.a Technická zpráva

D 1.1.a Technická zpráva Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551-569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl

Více

ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení

ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení Veškeré y a výrobky uvedené v této dokumentaci jsou specifikovány s ohledem na požadované

Více

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Bytový dům čp. 357359 Ulice: V Lázních 358 PSČ: 252 42 Město: Jesenice Stručný

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních

Více

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zakázka číslo: 2011-016427-LM Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zpracováno v období: listopad - prosinec

Více

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy. jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy. jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Pojistná hydroizolace + odvětrání střešního pláště Ochrana

Více

POLYDEK MONTÁŽNÍ NÁVOD

POLYDEK MONTÁŽNÍ NÁVOD POLYDEK MONTÁŽNÍ NÁVOD kolektiv autorů Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. a DEK a.s. Srpen 2013-1- -2- OBSAH OBSAH...3 1 ÚVOD...4 2 CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU POLYDEK...5 2.1 Popis...5 2.2 Polystyren...5 2.3

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček : 28. října

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

Oprava a dodatečné zateplení terasy

Oprava a dodatečné zateplení terasy D.1.1. a) Oprava a dodatečné zateplení terasy Bytový dům Hlavní 2789/65 352 01 Aš Vypracoval Ing. Miroslav Adam Zodpovědný projektant Ing. David Tesař č. v deníku autorizované osoby: 105 Zpracováno v období

Více

2. TÉMATICKÝ OKRUH BH05

2. TÉMATICKÝ OKRUH BH05 2. TÉMATICKÝ OKRUH BH05 Pokyny pro výkresy č. 3 a 4 a pro studii č. 2 l.s. 2014/15 Téma: Návrh konstrukce souvrství ploché střechy jednoplášťové nebo dvouplášťové, posouzení součinitele prostupu tepla

Více

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU... 2 2.1 Popis objektu... 2 2.2 Popis konstrukcí... 2 2.2.1 Stěny průčelí a štítů... 2 3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU... 2 3.1 Oprava balónů ve 2. NP a 4. NP...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Návrh povlakové izolace proti radonu z podloží

Návrh povlakové izolace proti radonu z podloží Stránka 1/3 Návrh povlakové izolace proti radonu z podloží Objednatel: Název firmy: Milan Slezák IČ: 87277883 Adresa: Lošany 69, Lošany, 28002 Osoba: Milan Slezák Mobilní tel: 602 555 946 Email: mslezak@centrum.cz

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více