KŘIŽOVATKY V KM 3.7 DÁLNICE D1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KŘIŽOVATKY V KM 3.7 DÁLNICE D1"

Transkript

1 AKTUALIZACE DOPRAVNĚINŽENÝRSKÝCH PODKLADŮ PRO NÁVRH KŘIŽOVATKY V KM 3.7 DÁLNICE D1 Úkol č H 4 Ředitel ústavu: Ing. Ladislav Pivec Odpovědný projektant: Ing. Martin Tichý 1. náměstek ředitele: Zpracovatelé: Ing. Vladimír Kadlec Ing. Martin Tichý Ing. Jan Pavlík Ing. Jiří Zeman Ing. Marie Černá Vedoucí sekce dopravně technické: Ing. Eva Kosteasová Vedoucí sekce dopravního plánování: Ing. Jan Kreml Praha, leden 2007

2 OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ Komunikační síť Dopravní vztahy Způsob výpočtu automobilové dopravy Způsob výpočtu kapacitních možností uvažovaných stavebních řešení křižovatek VÝSLEDKY PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ Odhad prognózy vývoje intenzit do období roku Kartogramy intenzit dopravy pro období roku 2030 a uvažovaná stavební uspořádání mimoúrovňové křižovatky EXIT Směrová schémata křižovatkových pohybů na Exitu 2 a exitu 6 D Průpletové úseky Délka úseku mezi křižovatkami diamantu Délka odbočovacího pruhu od Prahy ve směru na Vesteckou spojku Posouzení úrovňových průsečných křižovatek na severním a jižním předpolí mimoúrovňové křižovatky při stavební variantě DIAMANT Křižovatka Exit 4 sever Křižovatka Exit 4 jih Křižovatka Vestecká spojka x komunikace ZKZP ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ SEZNAM PŘÍLOH... 15

3 1 ÚVOD Úkol byl zpracován na základě smlouvy o dílo č. 233/2006 uzavřenou mezi firmou IKP Consulting Engineers, s.r.o. (objednatel) a Ústavem dopravního inženýrství hl.m. Prahy (zhotovitel). Hlavním cílem úkolu bylo aktualizovat kapacitní posouzení uvažovaných řešení mimoúrovňové křižovatky v km 3.7 dálnice D1 - exit 4. V rámci úkolu bylo provedeno kapacitní posouzení objednatelem navrhovaného mimoúrovňového křížení typu DIAMANT, respektive kapacitní posouzení úrovňových průsečných křižovatek na severním a jižním předpolí mimoúrovňové křižovatky. Tyto křižovatky byly posouzeny jako řízené světelným signalizačním zařízením SSZ (v předchozí studii byla prokázána účelnost zřízení SSZ na těchto křižovatkách). Dále byla jako světelně řízená posouzena křižovatka Vestecké spojky s výjezdem ze ZKZP (Západní komerční zóny Průhonice). Pozornost byla věnována i délce průpletových a řadících pruhů mezi Exitem 4 a výjezdem ze ZKZP, dále délce úseku mezi křižovatkami diamantu, délce odbočovacího pruhu od Prahy ve směru na Vesteckou spojku a počtu řadících pruhů v jednotlivých křižovatkách. Veškeré kapacitní výpočty byly provedeny s intenzitami dopravy odpovídajícími horizontu roku Dle dohody byly vyčísleny grafikony křižovatkových pohybů sousedních křižovatek na dálnici D1 Exit 2 a Exit 6 a byl komentován vliv zprovoznění Exitu 4 na tyto křižovatky.

4 2 VÝCHOZÍ PODKLADY - Územní plán hl.města Prahy (ÚRM 1999) - Schválené změny Územního plánu (OÚP 2005) - Koncept územního plánu pražského regionu (AURS 2001) - Územní plán sídelního útvaru Průhonice (Průhonice 2006) - Intenzity automobilové dopravy na sledované komunikační síti hl.města Prahy v roce 2005 a jejich vývoj v období (ÚDI 2006) - Úkol H30 Dopravněinženýrské podklady pro návrh křižovatky v KM 3.7 dálnice D1 (ÚDI 2004) - Úkol H30 II Dopravněinženýrské podklady pro návrh křižovatky v KM 3.7 dálnice D1 (ÚDI 2005) - Úkol H30 Dopravněinženýrské podklady pro návrh křižovatky v KM 3.7 dálnice D1 (ÚDI 2006) - Situace řešení křižovatky v km 3.7 dálnice D1 (IKP 2006) - Objem dopravy generovaný zónou Průhonice - západ (IKP 2004) - TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích (září 2005) (V-projekt s.r.o. OSTRAVA) - TP 81 Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích, II. vydání (květen 2006) (CDV) - Soubor programů PTV - Vision (PTV Karlsruhe) - Programy KAPNEKR, KAPRIKR (ÚDI)

5 3 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ V souladu se smlouvou uzavřenou mezi firmou IKP Consulting Engineers, s.r.o. jako objednatelem a Ústavem dopravního inženýrství hl. města Prahy jako zhotovitelem, byla provedena aktualizace dostupných údajů o intenzitách automobilové dopravy a následně byly provedeny potřebné dopravněinženýrské výpočty na komunikační síti. Tyto výpočty byly provedeny rozvrhováním dopravních vztahů prognózovaných pro období roku 2030 na vybranou komunikační síť města. V rámci objednatelem požadovaného řešení odpovídajícímu horizontu 2030 byl proveden odborný odhad růstu intenzit automobilové dopravy k tomuto roku. K tomuto požadavku je ale třeba připomenout, že budoucí vývoj intenzit je závislý na vývoji celé řady faktorů, z nichž značnou část nelze na období třiceti let ani naplánovat, ani exaktně prognózovat. Jedná se zejména o vlivy různých zájmových skupin na myšlení obyvatel a tím na množství cest, které denně vykonají a na volbu dopravních prostředků, které k jejich uskutečnění použijí (výrobci dopravních prostředků, společnosti těžící ropu, stavitelé dopravních cest, ochránci přírody a životního prostředí, filozofové i politici atd). Obtížně lze také na tak dlouhou dobu odhadovat ekonomickopolitický vývoj ve státě, vývoj životního stylu jeho obyvatel atp. Pro splnění požadavku českých norem je možné vycházet ze dvou mezních úvah: - že v budoucím vývoji automobilismu převáží prvky vedoucí k jeho omezování. V tomto případě pokládáme za reálné, že intenzity automobilové dopravy budou po r prakticky stagnovat a ke změnám bude docházet pouze lokálně, vlivem případných dopravních omezení, či výstavbou některých nových aktivit vyvolávajících intenzivní automobilovou dopravu. Pro tento případ by bylo možné zejména pro dimenzování vozovek vycházet z intenzit automobilů prognózovaných pro r Takovýto stav pokládáme za dolní mez budoucího vývoje. - že budoucí vývoj automobilismu bude vycházet z obdobných podmínek jaké jsou předpokládány v nejbližších deseti letech. Domníváme se, že intenzity automobilové dopravy stanovené na základě tohoto předpokladu jsou horní hranicí možného budoucího vývoje.

6 Pro výpočet byla použita úroveň intenzit u horní meze dle uvedených krajních poloh. 3.1 Komunikační síť Rozsah uplatněné sítě základních komunikací na území města odpovídá dle současných předpokladů cílovému stavu. Pro výpočet intenzit automobilové dopravy k roku 2030 byla komunikační síť v dotčené oblasti doplněna o Pražský okruh (stavby 511 až 514 Slivenec Běchovice), dálnici D3, která byla uvažována v celé své délce. Dále je ve výpočtu zahrnuta nová propojka Křižovatky D1 x Vestecká spojka s ulicí Formanská a nová organizace dopravy v oblasti ZKZP (obr 1). Červenou přerušovanou barvou čarou jsou značeny nové komunikace. Obr 1

7 Vestecká spojka byla uvažována jako dělený čtyřpruh v úsecích Pražský okruh Vídeňská, jako dvoupruh v úseku Vídeňská výjezd ze zóny Průhonice západ a opět jako dělený čtyřpruh v úseku výjezd ze zóny Průhonice západ D1. Toto uspořádání je v současné době považováno za nejpravděpodobnější možnou variantu. Areál Průhonice západ byl připojen na Vesteckou spojku. V dotčeném křižovatkovém uzlu jsou vedeny i pohyby od/k čerpacím stanicím situovaným v obou směrech na D Dopravní vztahy Dopravní model k horizontu 2030 byl vypracován na základě výsledků vyhodnocení řady speciálních dopravních a dopravněsociologických průzkumů provedených v letech , a se zapracováním vstupních demografických údajů jako je rozmístění obyvatel, pracovních příležitostí a dalších aktivit jako jsou obchody, úřady, kulturní a sportovní zařízení atd. Do takto získaných dopravních vztahů byly zahrnuty i objemy jízd návštěvníků hlavního města a pásma regionu a objemy tranzitních jízd vůči celému pražskému regionu, dále i jízdy vyvolané významnými dopravotvornými aktivitami jako např. letiště Ruzyně, rozsáhlé obchodně-administrativní areály (obchodní centrum Chodov), apod. V okolí uvažovaných křižovatek se uvažuje se zprovozněním následujících významných rozvojových oblastí: - Západní komerční zóna Průhonice (ZKZP) dle podkladů objednavatele, byla zde ponechána určitá rezerva na další komerční aktivity v oblasti - komerční zóny Čestlice jih a Nupaky, - rozvojové území s obytnou výstavbou západně od Průhonic 3.3 Způsob výpočtu automobilové dopravy Výpočty intenzit automobilové dopravy na vybrané komunikační síti města a jeho regionu byly provedeny souborem programů PTV VISION současně pro všechny druhy automobilové dopravy. Při tomto způsobu výpočtu jsou v každém

8 dílčím iteračním kroku vyhledány trasy a vyčísleny impedance postupně pro všechny druhy dopravy s tím, že je při výpočtu impedancí pro danou síť zohledněno čerpání kapacity jednotlivých úseků komunikací všemi systémy dohromady. Vlastní zatěžování probíhalo tak, že byly matice dopravních vztahů přidělovány na komunikační síť v osmi postupových krocích a následně bylo provedeno vyrovnání na pět iterací. 3.4 Způsob výpočtu kapacitních možností uvažovaných stavebních řešení křižovatek Veškeré kapacitní výpočty týkající se posouzení kapacity navrhovaných křižovatek (respektive jejich konkrétních stavebních řešení), byly provedeny podle stávajících platných českých norem a Technických podmínek, jak je uvedeno dále v textu.

9 4 VÝSLEDKY PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ 4.1 Odhad prognózy vývoje intenzit do období roku 2030 Jak již bylo uvedeno v kapitole 3, horizont roku 2030 byl stanoven na základě odhadu vývoje intenzit automobilové dopravy tak, aby bylo možno reagovat na požadavek českých norem na dimenzování vozovek a jednotlivých objektů projektované komunikace. Protože pro toto období nejsou v současné době k dispozici relevantní demografické údaje ani údaje o případné výstavbě nových obchodních, kulturněspolečenských, sportovních a dalších dopravnětvorných aktivit, a to ani na území města, ani na území středočeského regionu, ani vývoj dalších faktorů ovlivňujících rozvoj automobilismu, znovu zdůrazňujeme, že dále uváděné hodnoty jsou pouze hrubým odhadem horní meze možného nárůstu intenzit automobilové dopravy. 4.2 Kartogramy intenzit dopravy pro období roku 2030 a uvažovaná stavební uspořádání mimoúrovňové křižovatky EXIT 4 Intenzity automobilové dopravy pro období roku 2030 při stavebním uspořádání mimoúrovňové křižovatky dle zadání objednatele (tj. křižovatka typu DIAMANT), jsou znázorněny v příloze 1.1. V kartogramu jsou uvedené intenzity po směrech v počtech VŠECH / POMALÝCH / TĚŽKÝCH VOZIDEL za 24 h průměrného pracovního dne. U kartogramu byly počty jízd všech vozidel zaokrouhleny na stovky, počty jízd pomalých a těžkých vozidel na desítky. V obrázcích nejsou zahrnuty jízdy dopravních prostředků Pražské integrované dopravy (PID). 4.3 Směrová schémata křižovatkových pohybů na Exitu 2 a exitu 6 D1 Směrová schémata křižovatkových pohybů pro období roku 2030 jsou v příloze 2.1 pro Exit 2 a v příloze 2.2 pro exit 6. V grafikonech jsou uvedené intenzity v počtu VŠECH / POMALÝCH VOZIDEL za 24 h průměrného pracovního dne.

10 V směrových schématech křižovatkových pohybů byly počty jízd všech vozidel zaokrouhleny na stovky, počty jízd pomalých vozidel na desítky. V obrázcích nejsou zahrnuty jízdy dopravních prostředků Pražské integrované dopravy (PID). V příloze 1.2 (rozdílový kartogram) je znázorněn vliv nerealiazace Exitu 4 a komerční zóny ZKZP na okolní komunikace. Komunikace, kde by v případě upuštění od realizace Exitu 4 a ZKZP došlo ke zvýšení intenzit dopravy oproti stavu s Exitem 4 a ZKZP jsou vyznačeny červeně. Naopak komunikace, kde by tímto vlivem intenzity poklesly, jsou vyznačeny modře. 4.4 Průpletové úseky ČSN požaduje pro dlouhé průpletové úseky na přivaděčích k dálnicím a vícepruhovým silnicím v extravilánu úroveň kvality dopravy UKD (neboli stupeň plynulosti dopravy) na stupni nejvýše C až D (III. až IV.). Tyto hodnoty lze aplikovat i na kolektorové pásy (nejedná se o průběžnou trasu dálnice, kde se požaduje nejvýše stupeň B až C). Vzhledem k tomu, že se MÚK v km 3,7 D1 nachází v aglomeračním pásmu hl.m. Prahy, lze za přiměřený limitní stupeň UKD pro kolektory a přivaděče považovat stupeň D (IV.). Pro přepočet pomalých vozidel na jednotková byl použit stejný koeficient pro lehká nákladní a těžká vozidla 1.4. Hodnoty pro období 0-24h průměrného pracovního dne byly převedeny na špičkovou hodinu, která byl s ohledem na dostupné údaje o denních, týdenních a ročních variacích dopravy stanovena ve výši 9% z celodenních hodnot. Schéma proplétajících se vozidel na Vestecké spojce mezi výjezdem ze ZKZP a Exitem 4 ve směru na D1: Vestecká spojka Vestecká spojka směr podjezd D1 740 Komunikace ZKZP 371 Kolektor D1 směr Brno

11 Posouzení: Veličina značka Výsledek veličina Minimální déka průpletového úseku L 150 m Intenzita silnějšího proplétajícího směru J p1 740 jv/h Intenzita slabšího proplétajícího směru J p2 248 jv/h Intenzita neproplétajícího směru J e1 512 jv/h Intenzita neproplétajícího směru J e2 371 jv/h Součet proplétajících intenzit J p1 +J p2 988 jv/h Úroveň kvality dopravy UKD c Koeficient vlivu průpletu k 2,5 Nejvyšší navrhovaná intenzita na pruh sv 1900 jv/h/pruh Potřebný počet jízdních pruhů N 1,2 Navrhovaný počet jízdních pruhů 2 Schéma proplétajících se vozidel na Vestecké spojce mezi Exitem 4 a výjezdem ze ZKZP ve směru na Vestec: Vestecká spojka Kolektor D1 od Prahy Komunikace ZKZP Vestecká spojka Od Újezda Posouzení: Veličina značka Výsledek veličina Minimální déka průpletového úseku L 150 m Intenzita silnějšího proplétajícího směru J p1 672 jv/h Intenzita slabšího proplétajícího směru J p2 321 jv/h Intenzita neproplétajícího směru J e1 412 jv/h Intenzita neproplétajícího směru J e2 470 jv/h Součet proplétajících intenzit J p1 +J p2 993 jv/h Úroveň kvality dopravy UKD c Koeficient vlivu průpletu k 2,5 Nejvyšší navrhovaná intenzita na pruh sv 1900 jv/h/pruh Potřebný počet jízdních pruhů N 1,2 Navrhovaný počet jízdních pruhů 3

12 Oba průpletové úseky posuzované v kapitole 4.4. zajišťují při minimální délce 150 metrů UKD stupně C (III.). Dle projektové dokumentace dodané objednatelem se navrhovaná délka těchto průletových úseků pohybuje kolem 200 metrů (do této hodnoty nejsou započteny řadící pruhy v délce cca metrů). Na základě navržené délky průletových úseků a počtu jízdních pruhů lze konstatovat, že oba průplety vyhoví s dostatečnou rezervou. 4.5 Délka úseku mezi křižovatkami diamantu Dle kapacitního posouzení řízených křižovatek je délka fronty čekajících vozidel v podjezdu Vestecké spojky pod D1 ve směru na Újezd maximálně 41 metrů a v opačném směru 26 metrů. Vozidla se v tomto úseku musí řadit do jednotlivých řadících pruhů. Z tohoto důvodu se délka dotčeného úseku okolo 100 metrů jeví jako dostatečná. 4.6 Délka odbočovacího pruhu od Prahy ve směru na Vesteckou spojku Umístění tohoto odbočovacího pruhu je závislé na délce fronty VC na křižovatce Exit 4 jih, která dosahuje metrů. Tudíž pokud bude odbočovací pruh umístěn ve vzdálenosti větší než je délka fronty nemělo by docházet k zdržování vozidel odbočujících ve směru na Vesteckou spojku. 4.7 Posouzení úrovňových průsečných křižovatek na severním a jižním předpolí mimoúrovňové křižovatky při stavební variantě DIAMANT Posouzeno bylo řešení mimoúrovňové křižovatky ve tvaru DIAMANT, respektive úrovňových průsečných křižovatek na severním a jižním předpolí DIAMANTu. Kapacitní posouzení křižovatek Exit 4 sever a Exit 4 jih bylo provedeno na intenzity dopravy roku Bylo navrženo řízení pomocí světelného signalizačního zařízení SSZ a provedeno posouzení na tento stav. Kapacitní posouzení světelně řízených křižovatek bylo provedeno pomocí výpočetního programu KAPRIKR, který vychází z délky cyklu, délek zelených, hodinových údajů saturovaných toků, intenzit dopravy a vzorců pro výpočet kapacity dle technických podmínek TP 81. Jako vstupní hodnoty byly použity špičkové

13 hodinové intenzity průměrného pracovního dne, které byly odvozeny podílem 9 % z celodenních intenzit. Mezičasy byly stanoveny odborným odhadem Křižovatka Exit 4 sever Grafikon intenzit dopravy pro rok 2030 je doložen v příloze č Situační schéma křižovatky s označením signálních skupin je doloženo v příloze č 3.2. Pro kapacitní výpočet řízené křižovatky byl navržen orientační pevný signální program o délce cyklu 80 s (viz. příloha č. 3.3). Pro navrženou délku cyklu a zelených křižovatka v návrhovém období kapacitně vyhoví s dostatečnou rezervou (viz. příloha č. 3.4). Na všech vjezdech byla dosažena rezerva větší než 33 % Křižovatka Exit 4 jih Grafikon intenzit dopravy pro rok 2030 je doložen v příloze č Situační schéma křižovatky s označením signálních skupin je doloženo v příloze č 4.2. Oproti předchozí verzi projektové dokumentace bylo optimalizováno uspořádání řadících pruhů na vjezdu VC. Původní řazení přímo, přímo + vlevo bylo nahrazeno samostatnými řadícími pruhy pro směr přímo a směr vlevo. Tato úprava zachová dostatečnou rezervu kapacity křižovatky a zároveň usnadňuje spojení obou větví za křižovatkou ve směru na Brno. Pro kapacitní výpočet řízené křižovatky byl navržen orientační pevný signální program o délce cyklu 80 s (viz. příloha č. 4.3). Pro navrženou délku cyklu a zelených křižovatka v návrhovém období kapacitně vyhoví s dostatečnou rezervou (viz. příloha č. 4.4). Na všech vjezdech byla dosažena rezerva větší než 57 % Křižovatka Vestecká spojka x komunikace ZKZP Grafikon intenzit dopravy pro rok 2030 je doložen v příloze č Situační schéma křižovatky s označením signálních skupin je doloženo v příloze č 5.2. Pro kapacitní výpočet řízené křižovatky byl navržen orientační pevný signální program o délce cyklu 80 s (viz. příloha č. 5.3). Pro navrženou délku cyklu a zelených křižovatka v návrhovém období kapacitně vyhoví (viz. příloha č. 5.4). Nejmenších rezerv kapacity bylo dosaženo na vjezdech VE^ (9 %) a VB< (11 %).

14 Oproti příloze 5. 2 by bylo výhodnější zařadit dva přímé řadící pruhy VE. Tím by došlo k zlepšení kapacitních podmínek na křižovatce a rezerva ve směru VE by se zvýšila z minimálních 9% na 32 %. Celkově by na křižovatce rezerva kapacity na žádném směru nepoklesla pod 29%. 5 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ Z hlediska uspokojení dopravní poptávky na křižovatce EXIT 4 se varianta DIAMANT se světelně řízenými úrovňovými průsečnými křižovatkami na severním a jižním předpolí jeví jako vyhovující. Tyto křižovatky mají dostatečnou kapacitní rezervu na všech vjezdech. Nejmenší vhodná vzdálenost mezi těmito křižovatkami je 100 metrů. Průpletové úseky mezi komunikací ZKZP a Exitem 4 vyhoví ve stupni C za předpokladu, že budou delší než 150 metrů. V křižovatce komunikace ZKZP a Vestecké spojky by bylo vhodné přidat navíc jeden řadící pruh přímo na Vestecké spojce ve směru od Vestce k Exitu 4. V tomto případě křižovatka vyhoví s dostatečnou kapacitní rezervou.

15 6 SEZNAM PŘÍLOH KARTOGRAM: 1.1 EXIT 4 kartogram intenzit automobilové dopravy - varianta DIAMANT rok Vliv neexistence Exitu 4 na okolní křižovatky SMĚROVÉ KARTOGRAMY: 2.1 EXIT 2 směrový kartogram AD rok EXIT 6 směrový kartogram AD rok 2030 POSOUZENÍ KŘIŽOVATEK: Křižovatka Exit 4 - sever 3.1 Grafikon intenzit 3.2 Situační schéma 3.3 Orientační pevný signální program 3.4 Výpočet kapacity řízené křižovatky Křižovatka Exit 4 jih 4.1 Grafikon intenzit 4.2 Situační schéma 4.3 Orientační pevný signální program 4.4 Výpočet kapacity řízené křižovatky Křižovatka Vestecká spojka komunikace ZKZP 5.1 Grafikon intenzit 5.2 Situační schéma 5.3 Orientační pevný signální program 5.4 Výpočet kapacity řízené křižovatky

16 Dálnice D /4320/ /4160/1660 nová komunikace na Újezd 6000/360/ /1460/ /420/ /1700/ km D1 9900/800/ /1170/ /1150/ /2860/ /2460/ /1290/ /1700/ /1660/500 Vestecká spojka ZKZP 9600/1200/ /1200/ /4010/ /3770/1610 Dálnice D /1490/ /1490/ /740/ /700/260 ÚDI Praha, Bolzanova 1 Příloha 1.1 : Rok Intenzity automobilové dopravy - diamant 2030_diamant_byty_X leden hodin prům. prac. dne - VŠECHNA/POMALÁ/TĚŽKÁ 1 : 5151

17 Opatovská Dálnice D Na jelenách Formanská K Hrnčířům Dálnice D Vestecká spojka 600 Uhříněveská ÚDI Praha, Bolzanova 1 Příloha 1.2: Rok Rozdílový kartogram (stav bez Exitu 4 - stav s exitem 4) rozdíl - X._s 4 leden hodin prům. prac. dne - VŠECHNA vozidla - součet obou směrů 1 : 19749

18 11000/760/ /730/290 Chilská 500/40/ /120/80 D1 k Chodovu 58500/4230/ /3820/ /50/ /70/ /270/110 Opatovská 7800/110/ /770/ /610/ /380/ /3410/ /170/ /310/ /150/ /3190/ /280/ /320/ /160/ /230/ /210/ /150/ /110/ /200/70 700/60/20 600/70/ /90/ /110/60 Na jelenách D1 k Újezdu 3300/250/ /910/ /4320/ /340/ /970/ /4160/ /80/40 500/90/ /40/20 500/10/10 K Hrnčířům 6000/420/ /440/190 ÚDI Praha, Bolzanova 1 Příloha 2.1 : Rok křižovatka Exit 2 - směrový kartogram exit2 leden hodin prům. prac. dne - VŠECHNA/POMALÁ/TĚŽKÁ 1 : 4797

19 5100/350/ /360/160 K dálnici 1600/170/ /250/100 D1 k Exitu /4010/ /3770/ /170/ /80/ /470/170 KZ Čestlice 5100/210/ /660/ /320/ /3270/ /10 300/10/10 20/ /3080/ / /20 400/30/ /20/ /300/100 Uhříněveská 600/30/ /90/ /60/ /3300/ /150/ /3200/ D1 k Exitu 8 nová komunikace 6400/300/100 ÚDI Praha, Bolzanova 1 Příloha 2.2 : Rok křižovatka Exit 6 - směrový kartogram exit6 leden hodin prům. prac. dne - VŠECHNA/POMALÁ/TĚŽKÁ 1 : 4797

20 Příloha č. 3.1 KŘIŽOVATKA EXIT 4 SEVER GRAFIKON INTENZIT nová propojka ve směru na Újezd VŠECHNA VOZIDLA POMALÁ VOZIDLA TĚŽKÁ VOZIDLA rampy D1 k Praze rampy D1 od Brna Vestecká spojka ROK 2030 Období: 0-24 h průměrného pracovního dne Grafikon nezahrnuje jízdy autobusů MHD Zpracováno: 01/2007

21 Příloha č. 3.2 KŘIŽOVATKA EXIT 4 SEVER SITUAČNÍ SCHÉMA

22 Příloha č. 3.3 KŘIŽOVATKA EXIT 4 SEVER ORIENTAČNÍ PEVNÝ SIGNÁLNÍ PROGRAM C = 80 s

23 Příloha č. 3.4 KŘIŽOVATKA EXIT 4 SEVER VÝPOČET KAPACITY ŘÍZENÉ KŘIŽOVATKY Intenzita: rok 2030, špičkové intenzity vjezdů Stav řízení: orientační pevný signální program Délka cyklu: 80 s Intenzita Sat. Zele- Kapa- Rezer- Zdr- Počet Délka Vjezd VOZ N+B celk. tok ná cita va žení zast. fronty voz/h voz/h jv/h jv/h s jv/h % s/voz voz/h m VA^^ , VB<^ , VB< , VC^ , VD<< ,

24 Příloha č. 4.1 KŘIŽOVATKA EXIT 4 JIH GRAFIKON INTENZIT nová propojka ve směru na Újezd VŠECHNA VOZIDLA POMALÁ VOZIDLA TĚŽKÁ VOZIDLA rampy D1 od Prahy rampy D1 k Brnu Vestecká spojka ROK 2030 Období: 0-24 h průměrného pracovního dne Grafikon nezahrnuje jízdy autobusů MHD Zpracováno: 01/2007

25 Příloha č. 4.2 KŘIŽOVATKA EXIT 4 JIH SITUAČNÍ SCHÉMA

26 Příloha č. 4.3 KŘIŽOVATKA EXIT 4 JIH ORIENTAČNÍ PEVNÝ SIGNÁLNÍ PROGRAM C = 80 s

27 Příloha č. 4.4 KŘIŽOVATKA EXIT 4 JIH VÝPOČET KAPACITY ŘÍZENÉ KŘIŽOVATKY Intenzita: rok 2030, špičkové intenzity vjezdů Stav řízení: orientační pevný signální program Délka cyklu: 80 s Intenzita Sat. Zele- Kapa- Rezer- Zdr- Počet Délka Vjezd VOZ N+B celk. tok ná cita va žení zast. fronty voz/h voz/h jv/h jv/h s jv/h % s/voz voz/h m VA^ , VA<^ , VB^^^ , VC^ , VC< ,

28 Příloha č. 5.1 KŘIŽOVATKA VESTECKÁ SPOJKA KOMUNIKACE ZKZP GRAFIKON INTENZIT

29 Příloha č. 5.2 KŘIŽOVATKA VESTECKÁ SPOJKA KOMUNIKACE ZKZP SITUAČNÍ SCHÉMA

30 Příloha č. 5.3 KŘIŽOVATKA VESTECKÁ SPOJKA KOMUNIKACE ZKZP ORIENTAČNÍ PEVNÝ SIGNÁLNÍ PROGRAM C = 80 s

31 Příloha č. 5.4 KŘIŽOVATKA VESTECKÁ SPOJKA KOMUNIKACE ZKZP VÝPOČET KAPACITY ŘÍZENÉ KŘIŽOVATKY Intenzita: rok 2030, špičkové intenzity vjezdů Stav řízení: orientační pevný signální program Délka cyklu: Vjezd 80 s Intenzita Sat. Zele- Kapa- Rezer- Zdr- Počet Délka VOZ N+B celk. tok ná cita va žení zast. fronty voz/h voz/h jv/h jv/h s jv/h % s/voz voz/h m VA^ , VB< , VC< , VD> , VE^ ,

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 CÍL PŘEDNÁŠKY seznámit s aktuálními TP v oblasti dopravního inženýrství, použití TP v projektování, možnosti

Více

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická Zpracovatel: Vedoucí projektu: ATELIÉR DPK, s.r.o. Žižkova 5 602 00 Brno Ing. Petr Soldán Říjen 2007 Obsah: 1 ÚVOD...

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

K o m e n t á ř - o p o n e n t n í p o s u d e k

K o m e n t á ř - o p o n e n t n í p o s u d e k K o m e n t á ř - o p o n e n t n í p o s u d e k k záměru realizace EXIT 4 D1 a dopravní připojení ZKZ Průhonice Objednatel: Městská část Praha-Křeslice Zhotovitel: Ing. Milan Strnad, autorizovaný inženýr

Více

Město Český Brod Odbor dopravy, Husovo náměstí 70, 282 24 Český Brod IČ: 00235334. Tel.: +420 777 736 633 Email: pik@pik-pce.cz http://www.pik-pce.

Město Český Brod Odbor dopravy, Husovo náměstí 70, 282 24 Český Brod IČ: 00235334. Tel.: +420 777 736 633 Email: pik@pik-pce.cz http://www.pik-pce. KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova NÁZEV AKCE: Dopravní studie Kapacitní posouzení v souvislosti se změnou organizace dopravy ulice Jungmannova v Českém Brodě INVESTOR: Město Český Brod

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 Studie proveditelnosti a účelnosti RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 Studie proveditelnosti a účelnosti RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 6 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI

Více

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0 Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko Zpracovatel : ADIAS s.r.o. Slovákova 2 602 00 Brno Brno, květen 2005 Souprava : 0 s.r.o., atelier dopravního inženýrství,

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

II. Automobilová doprava

II. Automobilová doprava II. Automobilová doprava Vývoj motorizace a automobilizace Evidence vozidel Do roku 2001 byly údaje o počtech vozidel přebírány od Policie ČR. Od roku 2002 jsou tato data získávána od nového správce agendy,

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

Obj. prací č.9/2007 110/284/07 - Mo Ing. Medek /221197112 14.5.2007

Obj. prací č.9/2007 110/284/07 - Mo Ing. Medek /221197112 14.5.2007 ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č.9/2007

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 SOKP 510 Satalice - Běchovice Stávající úsek SOKP 510 Satalice Běchovice má délku 4,7 km. Realizace: 1. etapa v roce 1984 2. etapa v roce

Více

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK)

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Současný stav a související problémy Definice dálniční sítě? Soubor

Více

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1 Informace o připravovaných telematických aplikacích na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 neintrusivní dopravní detektory zařízení pro

Více

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 Základní informace Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) příspěvková organizace

Více

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory

Silnicei/11. Nebory Oldřichovice T56. informační leták, stav k 08/2014. stavba. Nebory. Oldøichovice. Nebory. stavba I/68 Tøanovice Nebory Silnicei/ Oldřichovice Èeský Tìšín Siln informační leták, stav k 08/2014 I/ Tøanovice most pøes Neborùvku most pøes Bystrý potok T56 most pøes Malý Javorový potok Oldřichovice Silnice I/ Dopravní význam

Více

Vyhodnocení průzkumu intenzit na. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Vyhodnocení průzkumu intenzit na. Ing. Michal Dorda, Ph.D. na pozemních komunikacích dle TP 189 Ing. Michal Dorda, Ph.D. 1 Místo: Lažany Datum: Číslo komunikace: I/43 Den týdne: Stanoviště Konec obce Doba průzkumu: 1 Kategorie a třída komunikace 2 Nedělní faktor

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání studie Doprava, Světovar II 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 4. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dopravní napojení na silnici I/35 Zpracoval: odbor, oddělení: Irena Weinerová, odd. přípravy

Více

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY 08-21 OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČÁST: DOPRAVNÍ PRŮZKUM ČERVENEC 2008 OBSAH OBSAH... 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 3 ZADÁNÍ... 3 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ... 3 CÍLE PRŮZKUMU... 3 POUŽITÉ PODKLADY...

Více

TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY

TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY TP 133 MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č. J. 354/2005-120- STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 8. 2005 ISBN: 80-86502-25-2

Více

Přednáška č. 2 NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Návrhová rychlost. 2. Směrodatná rychlost. K = γ [grad/km] l

Přednáška č. 2 NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Návrhová rychlost. 2. Směrodatná rychlost. K = γ [grad/km] l Přednáška č. NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 1. Návrhová rychlost Návrhová rychlost v n slouží k odvození návrhových prvků pro projektování pozemní komunikace, určuje se podle - hospodářského a

Více

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů Líšeňská 33a 636 00 Brno BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II Prostředí sídelních útvarů - komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu Tel: 549 429

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví statutárního města OSTRAVY 11. 9. 2013, VŠB TU Ostrava

Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví statutárního města OSTRAVY 11. 9. 2013, VŠB TU Ostrava Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví statutárního města OSTRAVY 11. 9. 2013, VŠB TU Ostrava ROZVOJ ÚZEMÍ A VYVOLANÁ DOPRAVA Ing. Petr Hofhansl, Ph.D. AF CITYPLAN s.r.o., Jindřišská

Více

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Městský úřad Příbor odbor investic a správy majetku náměstí Sigmunda Freuda 19 74258 Příbor Datum: 7. 10. 2014 Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Vážená paní /vážený pane,

Více

Kanalizace, stoka G - informace pro občany

Kanalizace, stoka G - informace pro občany Kanalizace, stoka G - informace pro občany Městské části Praha-Dubeč byla předložena k odsouhlasení změna územního plánu za účelem vybudování hlavní stoky splaškové kanalizace, která bude vedena naší městskou

Více

UDIMO, spol. s r.o. Sokolská třída 8, Ostrava, tel. 596 138 861, http:// www.udimo.cz, email: firma@udimo.cz, Ing. Roháč Pavel

UDIMO, spol. s r.o. Sokolská třída 8, Ostrava, tel. 596 138 861, http:// www.udimo.cz, email: firma@udimo.cz, Ing. Roháč Pavel VÝZNAM DOPRAVNÍHO PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ MĚST V RÁMCI ÚPD, DOPRAVNÍ MODELOVÁNÍ JAKO VHODNÝ NÁSTROJ HODNOCENÍ ROZVOJE MĚST Obsah Ing. Roháč Pavel UDIMO, spol. s r.o. Sokolská třída 8,

Více

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Mgr. Jiří Dufek MOTRAN Research, s.r.o. www.motran.info Cíl studie: přispět k diskusi o optimalizaci rozsahu a výše mýtného vytvořit podkladní materiál

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice

Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice Autor Datum vytvoření Září 2013 Ing. Erlebach Lumír Obory/ročník Předmět Střední vzdělávání s MZ / 3 ročník Technologie řízení dopravy Tematická oblast

Více

Typologie staveb II.

Typologie staveb II. Typologie staveb II. Přednášející: Ing.Renata Zdařilová Katedra městského inženýrství L.Podéště 1875, LP C 208 tel: 59 732 1937 e-mail: renata.zdarilova@vsb.cz www.fast.vsb.cz/zdarilova 222 068 Typologie

Více

Zpracování ÚTP-ÚG dopravy, silnice II.a III.tř.na území Olomouckého kraje bylo provedeno v těchto etapách:

Zpracování ÚTP-ÚG dopravy, silnice II.a III.tř.na území Olomouckého kraje bylo provedeno v těchto etapách: I. ÚVOD I.1. PŘEDMĚT ŘEŠENÍ Předmětem řešení bylo zpracování ÚPP-ÚG dopravy silnic II.a III.tř.na území Olomouckého kraje, které je tvořeno územím okresů Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk.

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. STANOVENÍ INTENZIT DOPRAVY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (II. VYDÁNÍ) Schváleno MD OPK čj. 279/2012-120-STSP/2 ze dne 5. června 2012, s účinností od 6. června 2012 Současně se ruší a nahrazují Technické podmínky

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Ruda II I/3924 D1 Dálnice Dálnice D1 úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká Žïár nad Sázavou Osová Úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká infografika D1-reko-u21-Lhotka-VBites-1305 Osová Bítýška Vlkov

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

Cena zakázky z pohledu NKÚ. Miloslav Kala, viceprezident

Cena zakázky z pohledu NKÚ. Miloslav Kala, viceprezident Cena zakázky z pohledu NKÚ Miloslav Kala, viceprezident Úvod Cena zakázky v dopravním stavitelství v patnácti minutách 21.10.2011 Cena zakázky z pohledu NKÚ 2 Témata pro diskusi Má smysl zabývat se cenou

Více

VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011. Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky

VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011. Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011 RNDr. Miloš Liberko, ENVICONSULT Praha Ing. Libor Ládyš, EKOLA group, s.r.o., Praha Praha,

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTA ČESKÝ BROD

DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTA ČESKÝ BROD DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTA ČESKÝ BROD Dopravní průzkumy, rozbory a analýza současné dopravní situace a návrhy řešení Objednatel: Zhotovitel: Město Český Brod Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod IČO: 00235334

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Březen 2015 OBSAH Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 3 2. Úvod... 4 3. Popis lokality... 5 4. Dopravně bezpečnostní

Více

Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2. objektu v Klášteru u Nepomuka. Lobezská 53 326 00 Plzeň DIČ : CZ61171344

Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2. objektu v Klášteru u Nepomuka. Lobezská 53 326 00 Plzeň DIČ : CZ61171344 A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2 objektu v Klášteru u Nepomuka Investor : Projektant : Odpovědný projektant : ČR Státní oblastní archiv v Plzni

Více

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Příloha č. 3 opatření obecné povahy ÚP Ševětín Ševětín, okres České Budějovice Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Zadavatel: Městys Ševětín, náměstí Šimona Lomnického 2, 373 63, Ševětín Zhotovitel:

Více

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Ing. Milan Dont Odbor pozemních komunikací a územního plánu Témata Odbor PK a územního plánu Implementace směrnice

Více

Praha olympijská a železnice

Praha olympijská a železnice Praha olympijská a železnice duben 2007 Bc. Marek Binko Budou-li v hlavním městě Praze pořádány olympijské hry, bude to mj. i neopakovatelná příležitost pro realizaci rozsáhlých investic do infrastruktury,

Více

ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 133 Ministerstvo dopravy odbor pozemních komunikací ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD ČR č.j. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností

Více

Radli dlická radiál JZM -Smíchov základní údaje stavby Prezentace stavby Ing Lukáš Ko ínek

Radli dlická radiál JZM -Smíchov základní údaje stavby Prezentace stavby Ing Lukáš Ko ínek Radlická radiála JZM-Smíchov Prezentace stavby Ing. Lukáš Kořínek základní údaje stavby Obsah prezentace Základní údaje projektu Historie / Stabilizace projektu Základní technické údaje stavby Technické

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Stø D Dálnice Chyška Dálnice D úsek 4, EXIT 04 Větrný Jeníkov EXIT 2 350 Kosovy Úsek 4, EXIT 04 Vìtrný Jeníkov EXIT 2 infografika D-reko-u4-VJenikov--305 Petrovice I / 3 48 3 04 Vìtrný Jeníkov Havlíèkùv

Více

Věc: Odevzdání petice pro zachování přechodu přes ulici Údolní v Brně

Věc: Odevzdání petice pro zachování přechodu přes ulici Údolní v Brně Zastupitelstvo městské části Brno-Střed Brno Příloha: 86 listů petičních archů Vážení zastupitelé, v rámci rekonstrukce ulice Úvoz v létě 2014 byl zrušen jeden z přechodů na světelné křižovatce Úvoz -

Více

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu AUTA JEZDÍ SEM A TAM, NA PŘECHODU POZOR DÁM!!! Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SPISOVÁ ZN.: dop/3254/14/393 Č.J.: MUH/ 29352/14/393 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 28.07.2014 ODBOR DOPRAVY Hana Řeháková 519441098 rehakova.dopravni@hustopece-city.cz

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin.

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.301 BUDOVY PRO

Více

Tematická mapa intenzit provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích České republiky

Tematická mapa intenzit provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích České republiky Tematická mapa intenzit provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích červenec 12 Obsah SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 3 1. TEMATICKÁ MAPA INTENZIT PROVOZU MOTOROVÝCH VOZIDEL NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Více

Sběr, přenosy, zpracování, využití a archivace dopravních dat a informací v dopravě.

Sběr, přenosy, zpracování, využití a archivace dopravních dat a informací v dopravě. Sběr, přenosy, zpracování, využití a archivace dopravních dat a informací v dopravě. 1. Data využívána pro dopravní inženýrství V Ostravských komunikacích oddělení dopravního inženýrství každoročně shromažďujeme

Více

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE Ing. Marek Kawulok kontrola Ing. Veronika Siwková zpracovatel Červenec 2011 OBSAH STUDIE:

Více

Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic

Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic Případová simulační studie žst. Praha Masarykovo nádraží Bc. M. Binko, Ing. M. Zaťko 24.09. 2013 Cíl studie za

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

Modernizace železniční sítě a její kapacita

Modernizace železniční sítě a její kapacita Modernizace železniční sítě a její kapacita ŽEL AKTUEL 22. května 2014 Praha Ing. Radim Brejcha, Ph.D. Odbor strategie Definice pojmů modernizace a kapacita: Propustná výkonnost (propustnost, kapacita)

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 2012 hlavní msto Praha číslo paré: O2. CELKOVÉ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ HL. M. PRAHY VYBRANÉ JEVY MAPOVÉHO PODKLADU A JEVY INFORMATIVNÍ

Více

C.1.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část - Severní varianty

C.1.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část - Severní varianty Objednatel: Souprava: Zhotovitel: Projekt: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno IKP Consulting Engineers, s.r.o. Jankovcova 1037/49, Classic 7 budova C, CZ-170 00 Praha 7 tel: +420 255

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015 Instituce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vypracoval: Mgr. Marek Tögel Kontakt: 541 641 306, marek.togel@cdv.cz Datum: 29. 7. 2014 Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

Přednáška č. 8 OBRATIŠTĚ, VÝHYBNY, ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY. 1. Podklady pro obratiště, výhybny, odstavné a parkovací plochy

Přednáška č. 8 OBRATIŠTĚ, VÝHYBNY, ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY. 1. Podklady pro obratiště, výhybny, odstavné a parkovací plochy Přednáška č. 8 OBRATIŠTĚ, VÝHYBNY, ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY 1. Podklady pro obratiště, výhybny, odstavné a parkovací plochy Řešení vychází ze zatřídění a orientačních rozměrů vozidel: skupina 1 2 3

Více

Datum Říjen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou

Datum Říjen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou Autor Ing. Karel Horníček Organizace Dinprojekt Název textu Cyklistická doprava v Praze Blok BK3 - Doprava a územní plánování Datum Říjen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou 1. ÚVOD

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Doplňující údaje: 0 12. 2012 1.vydání Ing. Kreuziger Ing. Kreuziger Mgr. Bussinow RNDr. Bosák v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: MALOCH spol.

Více

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing.

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR Ing. Eva Simonová Projekt MD č. CG711-081-120 Představení projektu TEMPO 30 Identifikační

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Jednotlivá

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ příloha 2/4 - koncepce a komentář k navrhovaných změnám SSZ 0.394 Černokostelecká - smyčka Počet spojů za

Více

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Rezidence AURUM Na pláni, Praha 5 - Smíchov STUDIE PROSLUNĚNÍ A DENNÍHO OSVĚTLENÍ Vypracovala: Ing. Daniela Bošová, Ph.D. Spolupráce:

Více

Téma 2: Omezení vjezdu vozidel do měst nebo jejich částí

Téma 2: Omezení vjezdu vozidel do měst nebo jejich částí Téma 2: Omezení vjezdu vozidel do měst nebo jejich částí Stávající systém tras pro nákladní dopravu v Ostravě je veden po silniční síti a místních komunikacích tak, aby zohledňoval potřeby dopravní obsluhy

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

IČ DIČ Telefon Fax e-mail 12492256 0105505651 233372843 220571466 hyco.r@seznam.cz

IČ DIČ Telefon Fax e-mail 12492256 0105505651 233372843 220571466 hyco.r@seznam.cz 2-2/04/2009 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI TRŽNÍ ODHAD HODNOTY NEMOVITOSTI: Adresa nemovitostí: Katastrální údaje: pozemky v katastrálním území Dolní Břežany Dolní Břežany centrální část k.ú. Dolní Břežany VLASTNÍK:

Více

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10 VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 DOPRAVNÍ ZNAČKY Doplněk elektronické publikace pro výuku dopravních značek s příslušnými právními předpisy, výkladovým komentářem a vyobrazeními; zahrnuje změny ve

Více

... ... Druh vedení/is ( kanalizace*, voda*, plyn*, el. vedení*, jiný druh vedení *:...

... ... Druh vedení/is ( kanalizace*, voda*, plyn*, el. vedení*, jiný druh vedení *:... Obec / městys.. Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro dočasné užití pro umísťování zařízení staveniště..., pro provádění stavebních prací ( doporučený tiskopis formulář ) * ) nehodící

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: PROARCH spol. s r.o. Jeremenkova 88,140 00 Praha 4 Ing.arch.J.Vasiluk, ing.arch.e.waldová Inženýrský atelier PPU-Babtie, spol. s r.o. Vyžlovská

Více

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy 388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 41 odst. 2 k provedení 17 odst. 6 zákona

Více

Úvodní slovo. km rozestavěných dálnic chátralo na našem území po druhé světové válce. let od uvedení do provozu prvního dálničního úseku

Úvodní slovo. km rozestavěných dálnic chátralo na našem území po druhé světové válce. let od uvedení do provozu prvního dálničního úseku Úvodní slovo Historie dálnice D1 sahá na začátek minulého století. Plány na její výstavbu se výrazně měnily a ani dnes není dokončená. Její první úsek se otevřel v roce 1971 a od roku 1980 spojuje Prahu

Více

řízení dopravy zpracování dopravních dat

řízení dopravy zpracování dopravních dat řízení dopravy zpracování dopravních dat Cross rs 4 Cross rs 4s Cross ptc ŘADIČE SVĚTELNÉ SIGNALIZACE SERVISNÍ A PROGRAMOVACÍ SOFTWARE DOPRAVNĚ ŘÍDÍCÍ ÚSTŘEDNA Systémy dopravy v městských oblastech Řízení

Více

D3 x R4. Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban

D3 x R4. Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban D3 x R4 Kudy z Prahy do Českých Budějovic? 24. 1. 2015 Vítek Urban Kudy z Prahy do Českých Budějovic? Přes Tábor? Start: Jižní spojka Cíl: křižovatka Pražská 138 km 1:34 h Po D1 do Mirošovic 22 km Po

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

SLEDOVÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ Z PLOVOUCÍHO VOZIDLA

SLEDOVÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ Z PLOVOUCÍHO VOZIDLA SLEDOVÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ Z PLOVOUCÍHO VOZIDLA Vladislav Křivda 1, Martin Blatoň 2 Anotace: Článek popisuje návrh dynamické metody sledování konfliktních situací z plovoucího vozidlo, která vychází

Více

Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním

Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním Důvodová zpráva Investiční záměr: Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním Popis stávajícího stavu: V procesu provozování skládky, která se nachází na pozemcích města Uherský

Více

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah.

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah. Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 5/13 ZMČ 5/13.8 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 23.06.2008 Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova

Více

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Stavba 4705 Bělotín Hladké Životice je součástí souboru staveb dálnice D47 (po zprovoznění

Více

KRAJSKÉ EMISNÍ STROPY A DOPRAVA PROBLÉMY A MOŽNÁ ŘEŠENÍ. J.Dufek, V. Adamec, J.Jedlička Centrum dopravního výzkumu jiri.dufek@cdv.

KRAJSKÉ EMISNÍ STROPY A DOPRAVA PROBLÉMY A MOŽNÁ ŘEŠENÍ. J.Dufek, V. Adamec, J.Jedlička Centrum dopravního výzkumu jiri.dufek@cdv. J.Dufek, V. Adamec, J.Jedlička Centrum dopravního výzkumu jiri.dufek@cdv.cz Obsah prezentace KRAJSKÉ EMISNÍ STROPY A DOPRAVA Specifické vlastnosti dopravy jako zdroje znečištění ovzduší Zonální přístup

Více