Město Český Brod Odbor dopravy, Husovo náměstí 70, Český Brod IČ: Tel.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Český Brod Odbor dopravy, Husovo náměstí 70, 282 24 Český Brod IČ: 00235334. Tel.: +420 777 736 633 Email: pik@pik-pce.cz http://www.pik-pce."

Transkript

1

2 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova NÁZEV AKCE: Dopravní studie Kapacitní posouzení v souvislosti se změnou organizace dopravy ulice Jungmannova v Českém Brodě INVESTOR: Město Český Brod Odbor dopravy, Husovo náměstí 70, Český Brod IČ: ZPRACOVATEL: Ing. Petr Musílek, Projektová a inženýrská kancelář K Blahobytu Pardubice IČ: Autorizace ID00, č.: Tel.: MÍSTO: Ulice Jungmannova křižovatka Prokopa Velikého Jungmannova křižovatka Havlíčkova Jungmannova Ulice Kollárova křižovatka Sportovní Kollárova 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 1

3 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ POUŽITÉ PODKLADY: 1. Katastrální mapa 2. Zaměření předmětných křižovatek a ulice Jungmannova a Kollárova 3. Intenzity dopravy dle sčítání firmy AŽD z období 06/2011 před změnou 4. Intenzity dopravy dle sčítání firmy PIK Pardubice z období 11/2011 po změně 5. Intenzity dopravy dle monitorování dopravy firmou GEMOS CZ z období 10/2011 po změně ÚČEL DOPRAVNÍ STUDIE: Cílem této dokumentace je stanovit rozklad intenzit dopravy v ulici Jungmannova a Kollárova a definovat kapacitní limity křižovatek limitujících kapacitu průjezdného úseku. Kapacitní posouzení a porovnání výsledků je vyvoláno úpravou dopravního režimu v ulici Jungmannova, kde došlo v říjnu tohoto roku ke změně organizaci dopravy. V prostoru mezi křižovatkami ulice Jungmannova s ulicí Havlíčkova a s ulicí Prokopa Velikého dochází z původního režimu jednosměrné ulice ve směru ke křižovatce s ulicí Prokopa Velikého ke změně provozu s obousměrným provozem. Účelem této studie je zjistit vliv změny režimu dopravy vzhledem ke kapacitě ulice Jungmannova a ulice Kollárova s ohledem na limitující křižovatky a také definovat vliv této změny na přepravní vztahy ve městě z hlediska celé komunikační sítě. DOPRAVNÍ SITUACE AKTUÁLNÍ STAV: Ulice Jungmannova je v celé své délce cca 250 m široká 6,00 m mezi obrubami, což dovoluje dva plnohodnotné jízdní pruhy. Po obou stranách se nachází chodník pro pěší. Povrch komunikace je vyhotoven v asfaltovém provedení. Do této ulice je vjezd umožněn pouze vozidlům do max. okamžité hmotnosti 10 tun. V celém úseku komunikace platí zákaz zastavení. Ulice slouží jako jedna ze třech tras ve směru východ-západ. Ulice Kollárova je v předmětném úseku dotčeném změnou organizace dopravy v ul. Jungmannova stavebně řešena se šířkou 6,60 m mezi obrubami poblíž křižovatky Kollárova Krále Jiřího až 7,90 m mezi obrubami poblíž křižovatky Kollárova Sportovní. Dopravně je řešena jako jednosměrná ve směru od ulice Krále Jiřího po křížení s ulicí Sprtovní, dále je pak označena jako obousměrná. Ulice Sportovní tak slouží jako alternativní trasa přes město ve směru západ-východ. Změnou režimu dopravy v ulici Jungmannova na obousměrný provoz došlo k propojení dopravního proudu z ulice Prokopa Velikého na ulici Havlíčkova, což má za následek urychlení trasy z Kostelce nad Černými Lesy ve směru na Prahu, Čelákovice. Současně došlo k odlehčení dopravy v ulici Kollárova, která do této změny tvořila hlavní komunikační propojení pro tranzitní osobní dopravu přes město Český Brod. Komunikační síť města tak ve směru východzápad nabízí další alternativní trasu. Využití dopravy v opačném směru není v zásadě ovlivněno. 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 2

4 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova Obr.1: Situace území ulice Kollárova a Jungmannova METODIKA VÝPOČTU KAPACITY: Kapacitní posouzení je provedeno podle aktuálně platných normových předpisů, především ČSN "Projektování křižovatek na silničních komunikacích (11/2007)", technických podmínek TP 188 "Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek, příp. TP 81 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 3

5 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova "Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích" a TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích. Metodika pro posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek je uplatněním výsledků projektu Národního programu výzkumu Ministerstva dopravy ČR č.1f42i/060/120 "Aktualizace výpočtových modelů pro stanovení kapacity neřízených úrovňových křižovatek". Základní teoretický model výpočtu vychází z metodiky německé směrnice Handbuch für die Bemessung von Strassenverkehrsanlagen (HBS). Metodika pro posuzování kapacity okružních křižovatek je uplatněním výsledků projektu Národního programu výzkumu Ministerstva dopravy ČR č. 1F52I/063/120 "Aktualizace výpočtových modelů pro stanovení kapacity okružních křižovatek". Základní teoretický model výpočtu vychází z metodiky německé směrnice Handbuch für die Bemessung von Strassenverkehrsanlagen (HBS). Metodika výpočtu kapacitního posouzení křižovatky řízené pomocí SSZ je převzata z II. vydání technických podmínek TP 81 "Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích" schválené Ministerstvem dopravy pod č.j. 243/ STSP/2 s účinností od Základem teorie výpočtu je saturovaný tok a příslušná délka "zelené" fáze signálního plánu v cyklu, která odpovídá danému vjezdovému pruhu. Kapacitní posouzení křižovatek v Českém Brodě v souvislosti se změnou organizace dopravy se týká pouze neřízených křižovatek. INTENZITY DOPRAVY: Při výpočtu kapacity každé posuzované křižovatky se vychází z hodnot intenzit dopravy dle sčítání dopravy provedeného pro město Český Brod firmou AŽD v červnu 2011 a sčítání po úpravě dopravního režimu v říjnu a listopadu 2011 firmou GEMOS CZ a následného ověření intenzit pomocí dopravního sčítání v listopadu 2011 zpracovatelem kapacitního posouzení. Všechny intenzity použité ve výpočtu jsou upraveny a přepočteny na vzájemně srovnatelné hodnoty pomocí koeficientů definovaných TP 189 podle měsíce, dne v týdnu a hodiny, kdy bylo provedeno sčítání dopravy. Přepočtové koeficienty ročních, týdenních a denních variací dopravy použitých ve výpočtu dle TP 189 jsou uvedeny v příloze studie. Dále uvádíme hodnoty intenzit dopravy v grafické podobě ve všech sledovaných místech, konkrétně na 3 předmětných křižovatkách a úsecích ulice Jungmannova a Kollárova. Hodnoty jsou současně přepočteny na jednotkové 24 hodinové intenzity před i po změně organizace dopravy. Tabulkové hodnoty, včetně koeficientů přepočtu jsou uvedeny v příloze. 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 4

6 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova Obr.2: Pentlogramy 24 hod. intenzit křižovatky P. Velikého Jungmannova v posuzovaných stavech. 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 5

7 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova Obr.3: Pentlogramy 24 hod. intenzit křižovatky Havlíčkova Jungmannova v posuzovaných stavech. 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 6

8 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova Obr.4: Pentlogramy 24 hod. intenzit křižovatky Kollárova Sportovní v posuzovaných stavech 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 7

9 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova Obr.5: Intenzity dopravy z monitoringu dopravy v ulici Jungmannova a Kollárova v 10 a 11/2011. Všechny dále uvedené výpočty jsou provedeny v hodnotách špičkových hodinových intenzit podle průměrného denního rozdělení zatížení komunikační sítě v Českém Brodě dle TP 189. Hlavní komunikace je definována špičkovou hodinou definovanou hodnotou 7,1% v době odpolední špičkové hodiny 15:00-16:00 hod. Místní vedlejší komunikace je ve výpočtu uvažována v přepočtu koeficientem odpolední špičkové hodiny hodnotou 7,8% v době 15:0016:00 hod. 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 8

10 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova ZÁKLADNÍ KAPACITA: Kapacitní výpočet a posouzení neřízených křižovatek má tři základní úrovně: Stanovení základní kapacity G n vedlejších dopravních proudů jako fiktivní hodnoty vyjadřující maximální možnou propustnost příslušného podřízeného dopravního proudu. Výpočet skutečných hodnot kapacity dopravních proudů G n, která závisí na pravděpodobnosti nevzdutí příslušných nadřazených dopravních proudů p 0. S klesající hodnotou pravděpodobnosti p 0 bude také klesat reálná kapacita G n podřízeného dopravního proudu. Závěrem se stanoví rezerva kapacity Rez jako rozdíl skutečné kapacity G n a intenzity I n a posoudí se úroveň kvality dopravy prostřednictvím vypočtené hodnoty střední doby zdržení t w. Pro matematický model pro výpočet základní kapacity je nutné stanovit několik vstupních proměnných. Pro každý podřazený dopravní proud se stanoví, podle stupně jeho podřazenosti, rozhodující intenzita nadřazených proudů a hodnoty kritického časového odstupu a následného časového odstupu. Všechny vstupní proměnné se pro zjednodušení určí dle tabulek obsažených v TP 188. G n = 3600 t f * e I H * 3600 t g t f 2 kde G n I H t g t f základní kapacita jízdního pruhu n-tého proudu [pvoz/h], rozhodující intenzita nadřazených proudů [voz/h], kritický časový odstup, následný časový odstup, POSOUZENÍ KAPACITY: Posouzení je provedeno dle porovnání výsledků předchozích vzorců s uvažovanými intenzitami provozu v posuzovaném období, tedy 06/2011 a 10/2011, resp. 11/2011 po změně organizace dopravy. Výpočet je proveden pomocí softwarové aplikace Excel. Výpočtové tabulky jsou součástí přílohy. Na tomto místě uvádíme vyhodnocení výsledků rezervy kapacity jednotlivých stavů a srovnávací tabulku intenzit ve vztahu k intenzitám a samotným kapacitám jednotlivých jízdních pruhů. 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 9

11 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 10

12 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova Obr.6 a 7: Vyhodnocení výsledků kapacitního posouzení. srovnávací tabulky. Výpočet byl proveden na zatížení křižovatek intenzitami vozidel dle provedených sčítání a monitoringu dopravy. ULICE JUNGMANNOVA: Z výsledků kapacitního posouzení křižovatky Havlíčkova Jungmannova a křižovatky Prokopa Velikého Jungmannova je patrné, že vlivem změny organizace dopravy došlo během měsíce listopadu 2011 v součtu k navýšení dopravy o cca 130 vozidel ve špičkové hodině na profilu ulice Jungmannova mezi oběma posuzovanými křižovatkami. Navýšení intenzit je způsobeno zvýšením průjezdu vozidel ve směru od křižovatky Prokopa Velikého. V opačném směru naopak došlo k lehkému úbytku vozidel. Tento úbytek je dle předpokladu způsoben pouze vlivem nepřesností při přepočtu intenzit podle ročních, týdenních a denních variací dopravy. Měsíc červen je z hlediska zatížení významnější než listopad. Dalším faktorem pak může být snížení komfortu průjezdu, ale vzhledem k množství alternativních průjezdních tras přes Český Brod, je možné považovat ho za mizivý. Monitoring dopravy provedený firmou GEMOS CZ potvrzuje výsledky sčítání provedené zpracovatelem, nižší hodnoty jsou způsobeny obdobím měření, resp. relativně krátkou dobou od realizace změny organizace dopravy. Během listopadu se situace stabilizovala a řidiči si zvykli na předmětnou změnu. Z výsledků je tak mimojiné patrný nárůst dopravy v ulici Jungmannova od okamžiku změny organizace dopravy. Z pohledu rezervy kapacity, která stanovuje poměrnou hodnotu vztahu kapacity k intenzitám. Rezervy kapacit jednotlivých směrů poklesly o max. 6,91%. Významné směry ovlivňující jízdní pruhy ramen křižovatek poklesly o 0,81% na Prokopa Velikého Jungmannova a o 4,82% na Havlíčkova Jungmannova. Vzhledem ke skutečnosti, že kapacitní limity křižovatek determinují kapacitní limity mezikřižovatkových úseků, lze konstatovat, že: Pokles rezervy kapacity v ulici Jungmannova nepřekročí 5%. 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 11

13 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova To představuje stav, kdy daná ulice, resp. související křižovatky jsou schopny v extrémním případě přenést ve směru východ-západ až 1800 jedn. vozidel za hodinu (stav absolutní nasycenosti komunikace). Aktuálně v daném směru projíždí pouze cca 130 vozidel ve špičkové hodině, dříve 0. ULICE KOLLÁROVA: Z výsledků posouzení křižovatky Kollárova Sportovní vyplývá, že vlivem změny organizace dopravy v ulici Jungmannova, tedy vzniku nové tranzitní trasy ve směru východzápad došlo zcela prokazatelně k přerozdělení přepravních vztahů. Dopravní obsluha jihovýchodního segmentu města díky této nové trase nezatěžuje problematické dopravní uzly jako je křižovatka Zborovská Krále Jiřího nebo ulice Kollárova. V ulici Kollárova došlo dle sčítání dopravy ke snížení počtu jedoucích vozidel ve směru východ-západ o 5,61% (ulice Kollárova) a 1,18% (ulice Sportovní). Tyto hodnoty rezervy kapacity odpovídají poklesu intenzit vozidel v tomto směru o více jak 100 vozidel během špičkové hodiny. Díky těmto závěrům lze konstatovat, že: Navýšení rezervy kapacity v ulici Kollárova představuje přes 5%. To v zásadě znamená, že daná ulice, resp. související křižovatka Kollárova Sportovní je schopna v extrémním případě přenést ve směru východ-západ až 1800 jedn. vozidel za hodinu (stav absolutní nasycenosti komunikace). Aktuálně v daném směru projíždí 361 vozidel ve špičkové hodině, dříve 472 vozidel. Snížení tedy představuje 111 vozidel. 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 12

14 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova STANOVENÍ STŘEDNÍ DOBY ZDRŽENÍ: Střední doba zdržení je podle předpisů TP 188 i dle norem, především ČSN , veličinou pro definování úrovně kvality dopravy (A-F) /dříve stupeň dopravy (1-5)/. Stanovení střední doby zdržení je provedeno pro nejhorší stav rezervy kapacity v jednotkách vozidel za hodinu pomocí grafu z TP 188 "Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek". Podle tohoto posouzení je při minimální rezervě kapacity definované výpočtem (538 voz./hod. levé odbočení z jižního remene křižovatky Havlíčkova - Jungmannova) stanovena střední doba zdržení na tw=7s, tedy <10s, což představuje úroveň kvality dopravy A: Volný tok průměrná cestovní rychlost je obvykle 90% rychlosti volné (cca 45km/h). Vozidla jsou zcela nerušená ve schopnosti manévrovat v dopravním proudu. Zdržení ze zastavení na řízených křižovatkách je malé. Obr.8: výřez z TP 188, obrázek 16 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 13

15 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova STANOVENÍ DÉLKY FRONTY: Stanovení délky fronty je provedeno také pro nejhorší stav poměru intenzity ke kapacitě podle grafu podle TP 188 "Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek". Pro stanovení této hodnoty je nejprve nutné stanovit stupeň vytížení pro každý posuzovaný jízdní pruh, který je dán následujícím vztahem: av = In / Cn Obr.10: výřez z TP 188, obrázek 17 Hodnoty stupně vytížení jsou uvedeny ve výsledkových tabulkách. Nejvyšší hodnotou je hodnota 0,30 na vjezdu do křižovatky Prokopa Velikého Jungmannova ve směru od ulice Jungmannova. Tato hodnota se však vlivem změny dopravy nemění. Výsledné délky front tak dle grafu nepřesáhnou 12m, což představuje plynulý provoz. Stupně vytížení, které jsou dotčeny změnou organizace dopravy se zvyšují o max. 0,01, což nepředstavuje významnější prodloužení délek front v jednotlivých jízdních pruzích. 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 14

16 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ Výpočet byl proveden na zatížení posuzovaných uzlů intenzitami vozidel, resp. jednotkových vozidel ve stavu před změnou organizace dopravy v ulici Jungmannova (06/2011) a po provedené změně organizace dopravy, která má za následek zobousměrnění této ulice (11/2011) dle údajů z dopravních sčítání a z monitoringu dopravy v daných obdobích, příp. upravených dle TP 188 a TP 189. Z výše uvedené výsledkové tabulky vyplývá, že navýšení intenzit v ulici Jungmannova má pozitivní vliv na přepravní vztahy ve městě. Komunikační síť města Český Brod nabízí aktuálně 3 alternativní trasy ve směru východ-západ. Pro tranzitní trasu východ-západ (směr Praha) tato úprava zajistila propojení významných radiálních komunkací města, konkrétně se jedná o propojení ulice P. Velikého s ulicí Žitomírskou. Před provedenou úpravou organizace dopravy byla doprava vytlačována do uzšího centra města nebo byla nucena toto centrum komplikovaně objíždět přes síť okolních ulic. Nejvíce tato situace zatěžovala ulici Krále Jiřího a ulici Kollárovu. Pozitivní efekt změny organizace dopravy je zastíněn navýšením dopravního zatížení v ulici Jungmannova. Z tohoto posouzení však vyplývá, že rezervy kapacity v hlavních směrech (ve směru přímo) po změně činí 93,09% v ulici Jungmannova a 82,68% v ulici Kollárova. Ulice Jungmannova má tak z pohledu dopravně-inženýrského posouzení ještě významné rezervy. Lze proto konstatovat, že z pohledu kapacitních limitů komunikační sítě je vzniklé navýšení dopravy v ulici Jungmannova nevýznamné a vyvolává snížení rezervy kapacity pouze do 5%. Z posouzení křižovatky Kollárova Sportovní vyplývá, že uvedená úprava organizace dopravy způsobuje současně zvýšení rezervy kapacity v ulici Kollárova a na okolní komunikační síti zatíženou tranzitní dopravou. Z hlediska rezervy kapacity křižovatek limitujících úseky Jungmannovy i Kollárovy ulice vyhovuje kapacitnímu posouzení dle normového předpisu ČSN , resp. TP 188 s dostatečnou rezervou ve všech posuzovaných stavech. Úroveň kvality dopravy je definována z hodnoty rezervy kapacity v jednotkových vozidlech za hodinu, což představuje při minimální hodnotě 538 j.v./hod. cca 7s zdržení na jižním vjezdu z ulice Havlíčkova na levém odbočení do ulice Jungmannova. Všechny ostatní vjezdy posuzovaných křižovatek vykazují menší střední dobu zdržení, což představuje úroveň kvality dopravy A tedy maximální možnou. Stanovená délka fronty je definována poměrem intenzity a kapacity příslušného jízdního pruhu. Výpočtem a odečtem z grafu je stanovena na max. 12m, tedy 2 osobní vozidla. Taková délka fronty čekajících vozidel vyklidí křižovatku během cca 8s. Pro místní veřejně přístupné komunikace se jedná (podle TP188) o vyhovující stav z hlediska úrovně kvality dopravy, resp. střední doby zdržení i z hlediska délky fronty. Posuzované křižovatky na základě provedených výpočtů kapacitně VYHOVUJÍ na zatížení ze sčítání a monitoringu, včetně navýšení intenzit po změně organizace dopravy. Ing. Petr Musílek Projektová a inženýrská kancelář K Blahobytu 1525, Pardubice 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 15

17 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova PŘÍLOHA DOPRAVNÍ STUDIE PŘÍLOHA 1: VÝZNAM ZKRATEK PŘÍLOHA 2: SITUACE PROKOPA VELIKÉHO - JUNGMANNOVA SITUACE HAVLÍČKOVA JUNGMANNOVA SITUACE KOLLÁROVA SPORTOVNÍ PŘÍLOHA 3: TABULKY ROČNÍCH, TÝDENNÍCH A DENNÍCH VARIACÍ DOPRAVY PŘÍLOHA 4: TABULKY PŘEPOČTU INTENZIT PŘÍLOHA 5: VÝPOČTOVÉ TABULKY KAPACITNÍHO POSOUZENÍ 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 16

18 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova PŘÍLOHA 1: VÝZNAM ZKRATEK 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 17

19

20

21

22

23

24 Název stránky: TP Příloha 5.4 TP Příloha 5.4 PŘÍLOHA 5.4 ROČNÍ VARIACE INTENZIT DOPRAVY, VOZIDLA CELKEM Měsíc průzkumu Charakter provozu D E, I II-H,II-S II-R-L II-R-Z M Leden 87,0 86,5 85,6 67,7 119,2 94,7 Únor 92,7 96,1 90,9 75,1 108,0 99,5 Březen 94,0 98,9 99,2 84,0 95,7 101,5 Duben 103,3 106,9 104,5 98,1 86,0 105,6 Květen 109,3 106,6 111,7 113,4 85,8 104,7 Červen 111,4 106,8 111,0 134,7 93,0 103,4 Červenec 115,9 106,3 109,5 152,3 101,3 95,9 Srpen 112,1 106,0 107,0 147,1 100,4 92,6 Září 100,6 101,3 103,5 123,6 96,5 99,2 Říjen 97,8 100,9 97,6 87,0 95,2 101,8 Listopad 91,1 94,2 91,5 66,7 103,1 100,6 Prosinec 85,8 89,5 88,0 50,3 115,8 100,5 Hodnoty (podíl denní intenzity daného měsíce i na ročním průměru denních intenzit). Údaj [%] Poznámka: Skupiny komunikací podle charakteru provozu jsou specifikovány v kapitole 4.1 (tabulky 2 a 4). Poznámka: Pokud je potřeba, použijí se pro skupinu Z (komunikace napojující obchodní zařízení) koeficienty skupiny M, pokud nejsou k dispozici jiné údaje. Tím se však nezohlední předvánoční (případně jiná) nákupní špička.

25 Název stránky: TP Příloha 4 TP Příloha 4 PŘÍLOHA 4 TÝDENNÍ VARIACE INTENZIT DOPRAVY Druh Charakter vozidla provozu Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle D 95,6 98,4 105,7 111,1 119,7 83,0 86,5 E 93,7 94,0 99,5 102,3 119,7 95,7 95,1 Osobní I 101,0 99,8 103,7 103,8 114,5 92,9 84,3 vozidla II-H 104,4 102,6 106,5 102,9 114,8 95,7 73,1 (O) II-S 95,5 96,6 100,0 100,0 113,3 103,4 91,2 II-R 87,7 87,1 91,0 92,6 116,7 115,7 109,2 M 117,0 112,6 112,9 111,2 113,8 70,4 62,1 D, E 114,7 122,7 124,1 127,8 120,1 47,6 43,0 Nákladní I 119,4 121,1 124,7 124,8 124,6 48,5 36,9 vozidla II 122,5 126,1 120,5 123,4 119,8 55,3 32,4 (N) M 122,0 134,8 134,8 128,6 136,4 27,5 15,9 D,E 129,1 126,5 125,8 121,8 111,0 58,2 27,6 Nákladní I 134,6 129,2 122,3 131,8 120,1 39,2 22,8 soupravy II 132,1 135,9 117,6 127,6 125,1 40,7 21,0 (K) M 122,0 134,8 134,8 128,6 136,4 27,5 15,9 D 102,7 104,5 110,0 114,0 119,0 75,9 73,9 E 104,0 102,5 107,4 108,3 118,1 83,1 76,6 Vozidla I 104,4 103,5 108,2 108,6 118,6 82,0 74,7 celkem II-H 106,3 104,1 107,8 104,8 115,1 92,4 69,5 (S) II-S 97,5 98,2 101,3 102,0 114,1 100,0 86,9 II-R 87,7 87,1 91,0 92,6 116,7 115,7 109,2 M 115,6 110,5 114,3 113,0 116,8 69,0 60,8 z 91,0 87,0 101,0 106,0 131,0 102,0 82,0 Hodnoty (podíl denní intenzity daného dne i na týdenním průměru denních intenzit). Údaj [%]. Skupiny komunikací podle charakteru provozu jsou specifikovány v kapitole 4.1 (tabulky 2 a 4).

26 Název stránky: TP Příloha 2.4 TP Příloha 2.4 PŘÍLOHA 2.4 DENNÍ VARIACE INTENZIT DOPRAVY V BĚŽNÝ PRACOVNÍ DEN, VOZIDLA CELKEM Doba průzkumu Charakter provozu D E I II M Z 0-1 1,10 0,75 0,52 0,31 0,39 0, ,91 0,64 0,42 0,26 0,28 0, ,83 0,61 0,40 0,24 0,23 0, ,93 0,78 0,58 0,38 0,34 0, ,37 1,49 1,45 1,05 1,10 0, ,56 2,79 3,00 2,55 2,64 0, ,33 4,42 4,80 4,67 4,75 0, ,90 5,72 6,01 6,46 6,17 2, ,50 6,39 6,57 7,25 6,81 5, ,22 6,48 6,62 7,25 6,74 6, ,81 6,35 6,55 6,86 6,62 8, ,63 6,22 6,43 6,64 6,48 8, ,69 6,28 6,53 6,58 6,53 7, ,93 6,58 6,86 6,82 6,96 7, ,24 6,96 7,25 7,30 7,53 8, ,51 7,11 7,28 7,52 7,67 9, ,61 6,86 6,86 7,23 7,11 10, ,36 6,21 6,03 6,12 6,20 9, ,68 5,28 5,01 4,86 5,06 7, ,72 4,14 3,87 3,51 3,86 4, ,68 3,06 2,81 2,59 2,70 2, ,80 2,22 2,01 1,76 1,89 0, ,12 1,60 1,36 1,20 1,28 0, ,57 1,06 0,78 0,59 0,66 0,1 Hodnoty (podíl intenzity dané hodiny i na denní intenzitě dopravy) pro vozidla celkem. Údaj [%].

27

28 ozn. typu Havlíčkova Jungmannova (stav před změnou org. dopravy 06/2011) Havlíčkova Jungmannova Havlíčkova Jungmannova sever západ jih východ součinitel vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo B 0, M 0, OV NV 1, A 1, NS Intenzita za 1 hod. (j.v.) Pozn.: Intenzity vychází z dopravního sčítání sousedních křižovatek v pátek od 08:00 09:00 Přepočet na intenzity 24 hod. ozn. typu Havlíčkova Jungmannova Havlíčkova Jungmannova sever západ jih východ součinitel vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo M 6, OV 6, NV 6, A 6, Intenzita za 24 hod. (j.v.) Pozn.: Intenzity z dopravního sčítání v měsíci červen jsou pro místní komunikace na úrovni 103,4% průměrné roční 24 hodinové intenzity. Tzn. že tyto hodnoty lze použít bez dalšího přepočtu.

29 ozn. typu Havlíčkova Jungmannova (stav po změně org. dopravy 11/2011) Havlíčkova Jungmannova Havlíčkova Jungmannova sever západ jih východ součinitel vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo B 0, M 0, OV NV 1, A 1, NS Intenzita za 15 min. (j.v.) Pozn.: Intenzity vychází z dopravního sčítání v pátek od 14:45 15:00 Přepočet na intenzity 24 hod. ozn. typu Havlíčkova Jungmannova Havlíčkova Jungmannova sever západ jih východ součinitel vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo M 7, OV 7, NV 7, A 7, Intenzita za 24 hod. (j.v.) Pozn.: Intenzity z dopravního sčítání v měsíci listopad jsou pro místní komunikace na úrovni 100,6% průměrné roční 24 hodinové intenzity. Tzn. že tyto hodnoty lze použít bez dalšího přepočtu.

30 Jungmannova Prokopa Velikého (stav před změnou org. dopravy 06/2011) Jungmannova Prokopa Velikého Jana Kouly západ jih východ ozn. typu součinitel přímo vpravo vlevo vpravo vlevo přímo B 0, M 0, OV NV 1, A 1, NS Intenzita za 1 hod. (j.v.) Pozn.: Intenzity vychází z dopravního sčítání v pátek od 08:00 09:00 Přepočet na intenzity 24 hod. Jungmannova Prokopa Velikého Jana Kouly západ jih východ ozn. typu součinitel přímo vpravo vlevo vpravo vlevo přímo M 6, OV 6, NV 6, A 6, Intenzita za 24 hod. (j.v.) Pozn.: Intenzity z dopravního sčítání v měsíci červen jsou pro místní komunikace na úrovni 103,4% průměrné roční 24 hodinové intenzity. Tzn. že tyto hodnoty lze použít bez dalšího přepočtu.

31 Jungmannova Prokopa Velikého (stav po změně org. dopravy 11/2011) Jungmannova Prokopa Velikého Jana Kouly západ jih východ ozn. typu součinitel přímo vpravo vlevo vpravo vlevo přímo B 0, M 0, OV NV 1, A 1, NS Intenzita za 15min. (j.v.) Pozn.: Intenzity vychází z dopravního sčítání v pátek od 14:45 15:00 Přepočet na intenzity 24 hod. Jungmannova Prokopa Velikého Jana Kouly západ jih východ ozn. typu součinitel přímo vpravo vlevo vpravo vlevo přímo M 7, OV 7, NV 7, A 7, Intenzita za 24 hod. (j.v.) Pozn.: Intenzity z dopravního sčítání v měsíci listopad jsou pro místní komunikace na úrovni 100,6% průměrné roční 24 hodinové intenzity. Tzn. že tyto hodnoty lze použít bez dalšího přepočtu.

32 ozn. typu Kollárova Sportovní (stav před změnou org. dopravy 06/2011) Kollárova Sportovní Kollárova východ sever západ součinitel přímo vpravo vlevo vpravo vlevo přímo B 0, M 0, OV NV 1, A 1, NS Intenzita za 1 hod. (j.v.) Pozn.: Intenzity vychází z dopravního sčítání v pátek od 08:00 09:00 Přepočet na intenzity 24 hod. Kollárova Sportovní Kollárova východ sever západ ozn. typu součinitel přímo vpravo vlevo vpravo vlevo přímo M 6, OV 6, NV 6, A 6, Intenzita za 24 hod. (j.v.) Pozn.: Intenzity z dopravního sčítání v měsíci červen jsou pro místní komunikace na úrovni 103,4% průměrné roční 24 hodinové intenzity. Tzn. že tyto hodnoty lze použít bez dalšího přepočtu.

33 ozn. typu Kollárova Sportovní (stav po změně org. dopravy 11/2011) Kollárova Sportovní Kollárova východ sever západ součinitel přímo vpravo vlevo vpravo vlevo přímo B 0, M 0, OV NV 1, A 1, NS Intenzita za 15min. (j.v.) Pozn.: Intenzity vychází z dopravního sčítání v pátek od 9:15 9:30 Přepočet na intenzity 24 hod. Kollárova Sportovní Kollárova východ sever západ ozn. typu součinitel přímo vpravo vlevo vpravo vlevo přímo M 6, OV 6, NV 6, A 6, Intenzita za 24 hod. (j.v.) Pozn.: Intenzity z dopravního sčítání v měsíci prosinec jsou pro místní komunikace na úrovni 100,5% průměrné roční 24 hodinové intenzity. Tzn. že tyto hodnoty lze použít bez dalšího přepočtu.

34

35 VÝPOČTOVÉ TABULKY KAPACITNÍHO POSOUZENÍ křižovatka Jungmannova - Prokopa Velikého stav po změně organizace dopravy 11/2011 INTENZITA tg tf KAPACITA REZERVA šp.hod. hlavní: 7,1 % šp.hod. vedlejší : 7,8 % "P4" "P6" "P4" "P6" "P4" "P6" SOUHRN Saturovaný tok: 1800 j.v./hod. "P4" "P6" 1.ST 2.ST P2 3.ST P3 4.ST "P4" Max. pov. rychlost: 50 km/h [j.v./24hod.] [j.v./hod.] [s] [s] [s] [j.v./hod.] - [j.v./hod.] - [j.v./hod.] [j.v./hod.] [%] hlavní směr vedlejší směr ,5 2, vlevo ,52 3 přímo ,09 7 vlevo ,5 2, ,63 8 vpravo , přímo ,3 3,5 4, , , , ,2 3,3 3, , vpravo ,7 3,1 3, , ,3 3,5 4, , , ,2 3,3 3, , ,7 3,1 3, křižovatka Jungmannova - Prokopa Velikého stav před změnou organizace dopravy 06/2011 INTENZITA tg tf KAPACITA REZERVA šp.hod. hlavní: 7,1 % šp.hod. vedlejší : 7,8 % "P4" "P6" "P4" "P6" "P4" "P6" SOUHRN Saturovaný tok: 1800 j.v./hod. "P4" "P6" 1.ST 2.ST P2 3.ST P3 4.ST "P4" Max. pov. rychlost: 50 km/h [j.v./24hod.] [j.v./hod.] [s] [s] [s] [j.v./hod.] - [j.v./hod.] - [j.v./hod.] [j.v./hod.] [%] hlavní směr vedlejší směr ,5 2, vlevo ,14 3 přímo vlevo 0 0 4,5 2, vpravo , přímo ,3 3,5 4, , , , ,2 3,3 3, , vpravo ,7 3,1 3, , ,3 3,5 4, , , ,2 3,3 3, , ,7 3,1 3, Pozn.: Pro účely výpočtu, kdy se definují jednotlivé směry jízdy dle kategorie nadřazenosti dopr. proudu, nemusí směr jízdy v tabulce a hodnota intenzity odpovídat skutečnému směru jízdy křižovatkou ve skutečnosti.

KAPACITA NEŘÍZENÉ KŘIŽOVATKY dána počtem vozidel, která mohou projet křižovatku za určitý časový interval určuje se výpočtem kapacity vedlejších podřazených dopravních proudů a z toho plynoucí doby zdržení

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

Vyhodnocení průzkumu intenzit na. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Vyhodnocení průzkumu intenzit na. Ing. Michal Dorda, Ph.D. na pozemních komunikacích dle TP 189 Ing. Michal Dorda, Ph.D. 1 Místo: Lažany Datum: Číslo komunikace: I/43 Den týdne: Stanoviště Konec obce Doba průzkumu: 1 Kategorie a třída komunikace 2 Nedělní faktor

Více

Návrh signálního plánu pro světelně řízenou křižovatku. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Návrh signálního plánu pro světelně řízenou křižovatku. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Návrh signálního plánu pro světelně řízenou křižovatku Ing. Michal Dorda, Ph.D. Použitá literatura TP 81 Zásady pro navrhování světelných signalizačních zařízení na pozemních komunikacích. TP 235 Posuzování

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 CÍL PŘEDNÁŠKY seznámit s aktuálními TP v oblasti dopravního inženýrství, použití TP v projektování, možnosti

Více

MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY. 3. cvičení

MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY. 3. cvičení MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY STANOVENÍ OPTIMÁLNÍ OBJÍZDNÉ TRASY 3. cvičení zadání úlohy č. 3 postup zpracování volba objízdné trasy kapacitní posouzení trasy příklady zpracování Zadání úlohy č. 3 Zadaný

Více

DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉ POSOUZENÍ DOPADŮ DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ V LÍBEZNICÍCH

DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉ POSOUZENÍ DOPADŮ DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ V LÍBEZNICÍCH DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉ POSOUZENÍ DOPADŮ DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ V LÍBEZNICÍCH 13-3-056 Obsah Popis posuzovaných fází dopravních omezení Provedené dopravní průzkumy Posouzení pomocí mikrosimulace dopravního proudu

Více

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická Zpracovatel: Vedoucí projektu: ATELIÉR DPK, s.r.o. Žižkova 5 602 00 Brno Ing. Petr Soldán Říjen 2007 Obsah: 1 ÚVOD...

Více

DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTA ČESKÝ BROD

DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTA ČESKÝ BROD DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTA ČESKÝ BROD Dopravní průzkumy, rozbory a analýza současné dopravní situace a návrhy řešení Objednatel: Zhotovitel: Město Český Brod Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod IČO: 00235334

Více

Správa veřejného statku města Plzně. Ověření průjezdu tahu Mikulášská, Slovanská, Nepomucká v různých režimech řízení SSZ

Správa veřejného statku města Plzně. Ověření průjezdu tahu Mikulášská, Slovanská, Nepomucká v různých režimech řízení SSZ Správa veřejného statku města Plzně úsek koncepce a dopravního inženýrství Ověření průjezdu tahu Mikulášská, Slovanská, Nepomucká v různých režimech řízení SSZ vyhodnocení dopravního průzkumu konaného

Více

Vyhodnocení sčítání dopravy na průjezdním úseku silnice II/418 v obci Sokolnice

Vyhodnocení sčítání dopravy na průjezdním úseku silnice II/418 v obci Sokolnice Vyhodnocení sčítání dopravy na průjezdním úseku silnice II/418 v obci Sokolnice Zodpovědný řešitel: Ing. Martin Smělý květen 2011 Identifikační údaje Zadavatel: Zástupce zadavatele: Obec Sokolnice Komenského

Více

Uherský Brod Posudek možných řešení křižovatek silnic II/490 a III/05019 a MK v ulicích Pod Valy, 26. dubna a Vlčnovská. Dopravně inženýrské posouzení

Uherský Brod Posudek možných řešení křižovatek silnic II/490 a III/05019 a MK v ulicích Pod Valy, 26. dubna a Vlčnovská. Dopravně inženýrské posouzení spol s r.o., Atelier dopravního inženýrství, Brno, Kabátníkova 5, mail: hbh@hbh.cz, tel.: 544 520 566 Uherský Brod Posudek možných řešení křižovatek silnic II/490 a III/05019 a MK v ulicích Pod Valy, 26.

Více

Návrhová 50-ti rázová intenzita dopravy pohledem dostupných dat Ing. Jan Martolos, Ing. Luděk Bartoš, Ing. Dušan Ryšavý, EDIP s.r.o.

Návrhová 50-ti rázová intenzita dopravy pohledem dostupných dat Ing. Jan Martolos, Ing. Luděk Bartoš, Ing. Dušan Ryšavý, EDIP s.r.o. Návrhová 50-ti rázová intenzita dopravy pohledem dostupných dat Ing. Jan Martolos, Ing. Luděk Bartoš, Ing. Dušan Ryšavý, EDIP s.r.o. Úvod Intenzita dopravy (počet vozidel, která projedou příčným řezem

Více

Správa veřejného statku města Plzně. Ověření průjezdu Klatovskou třídou v různých režimech řízení SSZ. úsek koncepce a dopravního inženýrství

Správa veřejného statku města Plzně. Ověření průjezdu Klatovskou třídou v různých režimech řízení SSZ. úsek koncepce a dopravního inženýrství Správa veřejného statku města Plzně úsek koncepce a dopravního inženýrství Ověření průjezdu Klatovskou třídou v různých režimech řízení SSZ vyhodnocení dopravního průzkumu konaného ve dnech 25.6. - 28.6.2013

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. STANOVENÍ INTENZIT DOPRAVY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (II. VYDÁNÍ) Schváleno MD OPK čj. 279/2012-120-STSP/2 ze dne 5. června 2012, s účinností od 6. června 2012 Současně se ruší a nahrazují Technické podmínky

Více

2. Automobilová doprava

2. Automobilová doprava 2. Automobilová doprava 2.1. Vývoj motorizace a automobilizace Evidence vozidel Od 1.1.2003 došlo ke změně v evidenci vozidel. Pod správní obvod Plzeň bylo po zrušení okresních úřadů převedeno dalších

Více

11.12.2011. Pravý odbočovací pruh PŘÍKLAD. Místní sběrná komunikace dvoupruhová s oboustranným chodníkem. L d s 10

11.12.2011. Pravý odbočovací pruh PŘÍKLAD. Místní sběrná komunikace dvoupruhová s oboustranným chodníkem. L d s 10 11.1.011 SMK Příklad PravýOdbočovací.ppt SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ KOMUNIKACE programu č.3 B Návrhstykovékřižovatky s pravým odbočovacím pruhem Návrh křižovatky: Nakreslete ve vhodném měřítku situační výkres

Více

Kapacita větve mimoúrovňové křižovatky Pražský okruh x K Barrandovu. Abstrakt. 1. Úvod. 2. Dopravní průzkum

Kapacita větve mimoúrovňové křižovatky Pražský okruh x K Barrandovu. Abstrakt. 1. Úvod. 2. Dopravní průzkum Kapacita větve mimoúrovňové křižovatky Pražský okruh x K Barrandovu Ing. Luděk Bartoš (EDIP s.r.o., bartos@edip.cz), Ing. Vladislav Rozsypal (EDIP s.r.o., rozsypal@edip.cz), Ing. Jiří Kašpar (DHV CR s.r.o.,

Více

Základní pojmy (opakování)

Základní pojmy (opakování) Základní pojmy (opakování) Pozemní komunikace - je stavba určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti - výjimečně

Více

Rezidence FLORES Květnice

Rezidence FLORES Květnice Rezidence FLORES Květnice Objednatel: FADESA Česko s.r.o. Italská 1203/18 120 00 Praha 2 Zastoupený: Ing. Lukášem Srchem Zhotovitel: CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 Zastoupený: Ing.

Více

OBSAH 1. ÚVOD ZPRACOVÁNÍ VSTUPNÍCH DAT DOPRAVNÍ MODEL - QUESTOR FUNKČNÍ SCHÉMA POSTUP TVORBY MODELU STÁVAJÍCÍ KO

OBSAH 1. ÚVOD ZPRACOVÁNÍ VSTUPNÍCH DAT DOPRAVNÍ MODEL - QUESTOR FUNKČNÍ SCHÉMA POSTUP TVORBY MODELU STÁVAJÍCÍ KO Studie IAD Valašské Meziříčí Model dopravy stávajícího stavu a výhledové komunikační sítě Kontaktní adresa pro projekt: Ing. Václav Starý Černopolní 39, 613 00 Brno Tel.: 545 425 237 Fax: 545 425 280 Mobil:

Více

II. Automobilová doprava

II. Automobilová doprava II. Automobilová doprava Vývoj motorizace a automobilizace Evidence vozidel Do roku 2001 byly údaje o počtech vozidel přebírány od Policie ČR. Od roku 2002 jsou tato data získávána od nového správce agendy,

Více

VYSOKÉ MÝTO. Dopravní model a analýza dopravních proudů seznámení občanů a zástupců města s výsledky projektu, 2. 3. 2015

VYSOKÉ MÝTO. Dopravní model a analýza dopravních proudů seznámení občanů a zástupců města s výsledky projektu, 2. 3. 2015 VYSOKÉ MÝTO Dopravní model a analýza dopravních proudů seznámení občanů a zástupců města s výsledky projektu, 2. 3. 2015 Obsah prezentace Představení autorů. Účel vypracování projektu a vytvoření dopravního

Více

15-19 KLOKOČNÁ, SILNICE III/11315, PRŮZKUM INTENZIT AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY

15-19 KLOKOČNÁ, SILNICE III/11315, PRŮZKUM INTENZIT AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY sídlo: Pařížská 13/1, 31 Plzeň telefon: 377 4 667 edip@edip.cz, www.edip.cz 15-19 KLOKOČNÁ, SILNICE III/11315, PRŮZKUM INTENZIT AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY KVĚTEN 15 15-19 Klokočná, III/11315, průzkum intenzit

Více

Přednáška č. 4 NAVRHOVÁNÍ KŘIŽOVATEK

Přednáška č. 4 NAVRHOVÁNÍ KŘIŽOVATEK Navrhování křižovatek Přednáška č. 4 NAVRHOVÁNÍ KŘIŽOVATEK 1. ZÁSADY NÁVRHU KŘIŽOVATKY Návrhové období 20 let od uvedení křižovatky do provozu, pokud orgány státní správy a samosprávy nestanoví jinak.

Více

SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ KOMUNIKACE Úvod STABILNÍ MOBILNÍ

SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ KOMUNIKACE Úvod STABILNÍ MOBILNÍ SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ KOMUNIKACE Úvod SMK 01 Úvod.ppt 2 Základní předpisy Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (Silniční zákon) Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Více

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ORGANIZACE A REGULACE DOPRAVY

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ORGANIZACE A REGULACE DOPRAVY Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ORGANIZACE A REGULACE DOPRAVY ! KAPACITA INTENZITA = REZERVA! je-li rezerva kapacity < 0 jsou-li velké ztrátové časy je-li nízká cestovní

Více

1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice. Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava

1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice. Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava 1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Název: Objednatel: Zpracovatel: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice KÚ Olomouckého kraje UDI MORAVA s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

Více

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY 08-21 OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČÁST: DOPRAVNÍ PRŮZKUM ČERVENEC 2008 OBSAH OBSAH... 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 3 ZADÁNÍ... 3 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ... 3 CÍLE PRŮZKUMU... 3 POUŽITÉ PODKLADY...

Více

Hodnocení výkonnosti a funkčnosti dopravního skeletu

Hodnocení výkonnosti a funkčnosti dopravního skeletu Hodnocení výkonnosti a funkčnosti dopravního skeletu Ing. Petr Macejka Hodnocení z hlediska ČSN Výkonnost dopravního skeletu se posuzuje dle: ČSN 736110 ČSN 736102 ČSN 736101 TP 135 TP 81 HCM USA HBS Německo

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 3. týden Rozhledy, přechody pro chodce a místa pro přecházení, zastávky autobusu Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz

Více

Vyhodnocení dopravního průzkumu ve městě Lišov

Vyhodnocení dopravního průzkumu ve městě Lišov Výsledná zpráva Vyhodnocení dopravního průzkumu ve městě Lišov Termín uskutečnění: 19. 3. 24. 3. 216 Objednatel: Město Lišov Tř. 5. května 139 373 72 Lišov IČO: 245178 Zhotovitel: Vysoká škola technická

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Městský úřad Příbor odbor investic a správy majetku náměstí Sigmunda Freuda 19 74258 Příbor Datum: 7. 10. 2014 Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Vážená paní /vážený pane,

Více

ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY. Michal Radimský

ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY. Michal Radimský ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY Michal Radimský OBSAH PŘEDNÁŠKY: Definice, normy, názvosloví Rozdělení úrovňových křižovatek Zásady pro návrh křižovatek Návrhové prvky úrovňových křižovatek Typy úrovňových křižovatek

Více

Vyhodnocení sčítání dopravy v obci Telnice na ulici Palackého

Vyhodnocení sčítání dopravy v obci Telnice na ulici Palackého Vyhodnocení sčítání dopravy v obci Telnice na ulici Palackého Obec Telnice Zodpovědný řešitel: Ing. Martin Smělý duben 2014 1. Identifikační údaje Název práce: Objednatel: Vyhodnocení sčítání dopravy v

Více

KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní). Návrhové prvky

KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní). Návrhové prvky KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní). Návrhové prvky KŘIŽ 04 Úrovňové Rozhledy.ppt 2 Související předpis ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, listopad 2007 kapitola 5.2.9

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Návrh organizace dopravy na vybraných křižovatkách průtahu silnice II/412 městem Znojmem Bc. Lucie Zatloukalová Diplomová práce 2015 Prohlašuji: Tuto

Více

ČERNÁ HORA. II/377, směr Rájec-Jestřebí. Černá Hora. I/43, směr Brno. II/377, směr Rájec-Jestřebí. II/377, směr Černá Hora, Tišnov

ČERNÁ HORA. II/377, směr Rájec-Jestřebí. Černá Hora. I/43, směr Brno. II/377, směr Rájec-Jestřebí. II/377, směr Černá Hora, Tišnov I/43 x II/377 Okružní křižovatka I/43, směr Svitavy okružní křižovatka II/377, směr Tišnov II/377, směr Rájec-Jestřebí Černá Hora I/43, směr Brno 1. Celková situace Sledovaná čtyřramenná okružní křižovatka

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

NÁVRH ORGANIZACE A ŘÍZENÍ PROVOZU NA KŘIŽOVATCE S VYUŽITÍM SIMULACE

NÁVRH ORGANIZACE A ŘÍZENÍ PROVOZU NA KŘIŽOVATCE S VYUŽITÍM SIMULACE NÁVRH ORGANIZACE A ŘÍZENÍ PROVOZU NA KŘIŽOVATCE S VYUŽITÍM SIMULACE DESIGN OF ORGANIZATION AND CONTROLLING OF ROAD TRAFFIC AT INTERSECTION USING SIMULATION Vladislav Křivda 1 Anotace: Příspěvek se zabývá

Více

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 110 00 Praha 1, Bolzanova 1 tel. (02) 223 837, fax (02) 221 997 - " J r> ' l- >: i * DATA O DOPRAVĚ V PRAZE 1992 1 ÚVOD Ústav dopravního inženýrství (ÚDI) je specializovanou organizací,

Více

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní). Společná ustanovení. Uspořádání úrovňové křižovatky závisí na tom, zda:

KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní). Společná ustanovení. Uspořádání úrovňové křižovatky závisí na tom, zda: KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní). Společná ustanovení KŘIŽ 02 Úrovňové obecně.ppt 2 Uspořádání úrovňové křižovatky závisí na tom, zda: přednost v jízdě není upravena dopravním značením (platí

Více

INTENZITA DOPRAVY na komunikaci I/7 květen 2013. Hodnověrnost tvrzení je dána hodnověrností důkazů

INTENZITA DOPRAVY na komunikaci I/7 květen 2013. Hodnověrnost tvrzení je dána hodnověrností důkazů INTENZITA DOPRAVY na komunikaci I/7 květen 2013 Hodnověrnost tvrzení je dána hodnověrností důkazů Cíl měření Cílem měření intenzity dopravy je získat hodnoty, které odpovídají skutečné intenzitě provozu

Více

POSOUZENÍ VLIVU ZPROVOZNĚNÍ DÁLNICE D47 EXAMINATION OF INFLUENCE OF PUTTING OF HIGHWAY D47 INTO SERVICE

POSOUZENÍ VLIVU ZPROVOZNĚNÍ DÁLNICE D47 EXAMINATION OF INFLUENCE OF PUTTING OF HIGHWAY D47 INTO SERVICE POSOUZENÍ VLIVU ZPROVOZNĚNÍ DÁLNICE D47 EXAMINATION OF INFLUENCE OF PUTTING OF HIGHWAY D47 INTO SERVICE Martin Blatoň 1, Vladislav Křivda 2 Anotace: Článek posuzuje vliv zprovoznění úseku dálnice D47 z

Více

6.1 Statistika dopravních nehod na okružních křižovatkách

6.1 Statistika dopravních nehod na okružních křižovatkách Příloha 6: Statistiky a grafy dopravní nehodovosti (pouze v elektronické verzi) 6.1 Statistika dopravních nehod na okružních křižovatkách Valašské Meziříčí I/35, III/3561 Schell 23 5 způsob jízdy 4 přednost

Více

Okružní křižovatka U Koruny v Hradci Králové

Okružní křižovatka U Koruny v Hradci Králové OBSAH Obsah... 1 KLÍČOVÁ DATA... 2 ZÁSADNÍ Rozpory s platnými technickými předpisy... 3 Ostatní závady... 12 1 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA U KORUNY V HRADCI KRÁLOVÉ Ing. Pavel Řehák, 2015 Tento dokument popisuje

Více

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č. 12/2007

Více

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0 Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko Zpracovatel : ADIAS s.r.o. Slovákova 2 602 00 Brno Brno, květen 2005 Souprava : 0 s.r.o., atelier dopravního inženýrství,

Více

VYUŽITÍ VYBRANÝCH NOVĚ POSTAVENÝCH CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ A UŽÍVÁNÍ CYKLISTICKÝCH PŘILEB

VYUŽITÍ VYBRANÝCH NOVĚ POSTAVENÝCH CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ A UŽÍVÁNÍ CYKLISTICKÝCH PŘILEB VYUŽITÍ VYBRANÝCH NOVĚ POSTAVENÝCH CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ A UŽÍVÁNÍ CYKLISTICKÝCH PŘILEB VARIACE INTENZIT CYKLISTICKÉ DOPRAVY ING. JAN MARTOLOS, EDIP s.r.o., www.edip.cz, E-MAIL: martolos@edip.cz ING.

Více

5. Není nutno čekat na nehody Ing. Jiří Ambros, CDV, Vlasta Michková, ŘSD ČR

5. Není nutno čekat na nehody Ing. Jiří Ambros, CDV, Vlasta Michková, ŘSD ČR 5. Není nutno čekat na nehody Ing. Jiří Ambros, CDV, Vlasta Michková, ŘSD ČR Abstrakt: Bezpečnost silničního provozu na vybraných místech se tradičně hodnotí prostřednictvím nehodovosti. Na potřebné množství

Více

2.6. Pražská ulice - úsek Úzká (nám. Republiky) - Sokolská

2.6. Pražská ulice - úsek Úzká (nám. Republiky) - Sokolská 2.6. Pražská ulice - úsek Úzká (nám. Republiky) - Sokolská 2.6.1. Stávající stav Úsek komunikace ilustruje následující letecký snímek (zdroj: mapy.cz) se zakreslením příčných profilů s označením 6.1. až

Více

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice Dálniční obchvat Plzně je součástí stavby dálnice D5 0510 v úseku Ejpovice Sulkov, km 67,941-88,377 Historie Ještě v roce 1988 se předpokládalo, že dálnice D5 bude do roku 2000 dobudována od Prahy pouze

Více

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Dlouho připravovaná rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě bude zahájena 15. března 2015. V rámci oprav dojde k rekonstrukci

Více

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU 1.1.B ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU Umístění Rozměr Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové

Více

1. ÚVOD PODKLADY ZÁKONY, NORMY, VYHLÁŠKY STUDIE, POSOUZENÍ A OSTATNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE OSTATNÍ PODKLADY...

1. ÚVOD PODKLADY ZÁKONY, NORMY, VYHLÁŠKY STUDIE, POSOUZENÍ A OSTATNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE OSTATNÍ PODKLADY... OBSAH Strana 1. ÚVOD... 2 2. PODKLADY... 3 2.1. ZÁKONY, NORMY, VYHLÁŠKY... 3 2.2. STUDIE, POSOUZENÍ A OSTATNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 2.3. OSTATNÍ PODKLADY... 3 3. NADŘAZENÁ KOMUNIKAČNÍ SÍŤ (R43, I/43)...

Více

Kuřim-jižní obchvat Stanovení intenzity dopravy

Kuřim-jižní obchvat Stanovení intenzity dopravy Kuřim-jižní obchvat Stanovení intenzity dopravy Zpráva 1) Úvod Obsah : 2) Metodika stanovení dopravních intenzit 3) Posouzení jednotlivých variant z hlediska zatížení jednotlivých komunikací Přílohy 1.

Více

Generel pouliční dopravy v Nymburce

Generel pouliční dopravy v Nymburce Objednatel: Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk Zhotovitel: CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 Člen skupiny ÅF Středisko dopravního inženýrství a územního rozvoje V

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

HLUKOVÁ STUDIE Silnice II/380 Moutnice průtah změna 2015

HLUKOVÁ STUDIE Silnice II/380 Moutnice průtah změna 2015 Inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 18a, 602 00 Brno tel./fax:0549210356, 541240857 e-mail: enving@enving.cz, http: //www.enving.cz Organizace oprávněná k provozování živnosti

Více

VYUŽITÍ MODELOVÁNÍ PRO NÁVRH ORGANIZACE DOPRAVY NA KŘIŽOVATCE ŘÍZENÉ SSZ V LITOMYŠLI

VYUŽITÍ MODELOVÁNÍ PRO NÁVRH ORGANIZACE DOPRAVY NA KŘIŽOVATCE ŘÍZENÉ SSZ V LITOMYŠLI VYUŽITÍ MODELOVÁNÍ PRO NÁVRH ORGANIZACE DOPRAVY NA KŘIŽOVATCE ŘÍZENÉ SSZ V LITOMYŠLI APPLICATION OF MODELING FOR THE TRANSPORT SYSTEM PLAN ORGANIZATION OF TRAFFIC SIGNAL JUNCTION IN THE CITY LITOMYSL Jan

Více

Analýza nehodovosti a návrh bezpečnostních opatření v obci Šebrov-Kateřina

Analýza nehodovosti a návrh bezpečnostních opatření v obci Šebrov-Kateřina Analýza nehodovosti a návrh bezpečnostních opatření v obci Šebrov-Kateřina (výtah ze studie) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 2009 Předmětem smlouvy bylo provedení analýzy nehodovosti a návrh bezpečnostních

Více

Dopravní model města Kuřim. Dopravní model. DHV CR, spol. s r.o. 12/2009 2

Dopravní model města Kuřim. Dopravní model. DHV CR, spol. s r.o. 12/2009 2 Dopravní model města Kuřim Dopravní model 12/2009 2 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. PODKLADY... 5 2.1. MAPY A GEODATA... 5 - Generel dopravy Jihomoravského kraje, B. Prognostická část, IKP 2004... 5 2.2. PRŮZKUMY...

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 VojtechNovotny@gmail.com Úloha

Více

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Výkaz pro místní komunikaci : Celková délka místní komunikace v : 1c 0,539 od - do [] Začátek Konec 1. 0,000-0,010 lehké zatížení netuhá - živičná 0,010 9,32 4,20 68 86/1 napojení na silnici I/11 1. 0,006

Více

Analýza výsledků měření intenzity dopravy na komunikaci I/7 u města Louny Ing. P. Beneš, PhD., Doc. Ing. J. Majtaník, CSc.

Analýza výsledků měření intenzity dopravy na komunikaci I/7 u města Louny Ing. P. Beneš, PhD., Doc. Ing. J. Majtaník, CSc. Analýza výsledků měření intenzity dopravy na komunikaci I/7 u města Louny Ing. P. Beneš, PhD., Doc. Ing. J. Majtaník, CSc. I. Úvod a cíl měření Cílem měření intenzity dopravy je získat hodnoty, které odpovídají

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2165 ze dne 19.11.2013 k návrhu akcí na komunikační síti hl.m. Prahy v souvislosti se zahájením provozu tunelového

Více

TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY ING. LUDĚK BARTOŠ, EDIP s.r.o., www.edip.cz, E-MAIL: bartos@edip.cz; 1 ÚVOD Cyklistická doprava je nedílnou součástí dopravního systému. Posledních několik let

Více

Posouzení variant dopravně-inženýrských opatření na komunikaci I/55 v Břeclavi s využitím spojité mikroskopické simulace ANALYTICKÁ ČÁST

Posouzení variant dopravně-inženýrských opatření na komunikaci I/55 v Břeclavi s využitím spojité mikroskopické simulace ANALYTICKÁ ČÁST Posouzení variant dopravně-inženýrských opatření na komunikaci I/55 v Břeclavi s využitím spojité mikroskopické simulace ANALYTICKÁ ČÁST Květen 2013 Posouzení variant dopravně-inženýrských opatření na

Více

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK)

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Současný stav a související problémy Definice dálniční sítě? Soubor

Více

TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST

TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST O B S AH: A A B PRŮVODNÍ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST B1 SITUACE - VARIANTA 1 1:500 B2 SITUACE - VARIANTA 2 1:500 B3 SITUACE - VARIANTA 3 / VÝSLADNÁ 1:500 NÁZ E V : Husovo náměstí ve Vamberku M Í

Více

Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice

Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice SPIS: OD-782/2016 Č.J.: MeDO-3044/2016-San VYŘIZUJE: Vratislav Šantroch TEL.: 379 719 228 FAX: 379 719 219

Více

4 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře SVATOŠSKÉ SKÁLY

4 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře SVATOŠSKÉ SKÁLY 4 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře SVATOŠSKÉ SKÁLY 4.1 Základní informace o monitoringu návštěvnosti stezky Zpracovatel: Spolupráce: Období: Lokalita: Partnerství, obecně prospěšná společnost Adresa:

Více

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015 Instituce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vypracoval: Mgr. Marek Tögel Kontakt: 541 641 306, marek.togel@cdv.cz Datum: 29. 7. 2014 Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy

Více

KŘIŽOVATKY V KM 3.7 DÁLNICE D1

KŘIŽOVATKY V KM 3.7 DÁLNICE D1 AKTUALIZACE DOPRAVNĚINŽENÝRSKÝCH PODKLADŮ PRO NÁVRH KŘIŽOVATKY V KM 3.7 DÁLNICE D1 Úkol č. 07 130 H 4 Ředitel ústavu: Ing. Ladislav Pivec Odpovědný projektant: Ing. Martin Tichý 1. náměstek ředitele: Zpracovatelé:

Více

Diagnostický průzkum jízdních pruhů v prostoru křižovatky na sil. I/56 v Místku - Letná

Diagnostický průzkum jízdních pruhů v prostoru křižovatky na sil. I/56 v Místku - Letná Objednatel : Statutární město Frýdek-Místek Diagnostický průzkum jízdních pruhů v prostoru křižovatky na sil. I/56 v Místku - Letná Červen 2014 Ing. Libor Jacko, tel: 602580250, email: jacko@projekty-vozovky.cz

Více

II/150 Havlíčkův Brod ul. Dolní, Žižkova, Na Ostrově

II/150 Havlíčkův Brod ul. Dolní, Žižkova, Na Ostrově Akustická studie /1 Havlíčkův Brod ul. Dolní, Žižkova, Na Ostrově Objednatel: M-PROJEKT, nženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. Vodní 1 2 00 Brno Datum zpracování: březen 2011 Počet výtisků: 5 Výtisk č.

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Lokalizace krizových míst město Český Brod 1 1. Křižovatka ulic Zborovská Krále Jiřího Jana Kouly Problém: Křižovatka U výkupu je příliš rozlehlá a nenutí svým stavebním uspořádáním řidiče

Více

KOPŘIVNICE Územní plán Doplnění posouzení vlivů dle zák. č. 100/2001 Sb. (březen 2008)

KOPŘIVNICE Územní plán Doplnění posouzení vlivů dle zák. č. 100/2001 Sb. (březen 2008) AQUATEST a. s. Geologická 4, 152 00 Praha 5 IČO 44 79 48 43 zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189 Pracoviště: divize Slezsko, Masná 10, 702 00 Ostrava Kód zakázky:

Více

URČENÍ PŘEPOČTOVÝCH KOEFICIENTŮ SILNIČNÍCH VOZIDEL PODLE VSTUPNÍCH DOB DETERMINATION OF COEFFICIENTS OF ROAD VEHICLES ACCORDING TO ENTRY TIMES

URČENÍ PŘEPOČTOVÝCH KOEFICIENTŮ SILNIČNÍCH VOZIDEL PODLE VSTUPNÍCH DOB DETERMINATION OF COEFFICIENTS OF ROAD VEHICLES ACCORDING TO ENTRY TIMES URČENÍ PŘEPOČTOVÝCH KOEFICIENTŮ SILNIČNÍCH VOZIDEL PODLE VSTUPNÍCH DOB DETERMINATION OF COEFFICIENTS OF ROAD VEHICLES ACCORDING TO ENTRY TIMES Vladislav Křivda 1 Anotace: Článek se zabývá problémem určení

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY ZHOTOVITEL: Thákurova 7, Praha 6, IČO: , DIČ:

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY ZHOTOVITEL: Thákurova 7, Praha 6, IČO: , DIČ: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budov 09/2013 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY ZHOTOVITEL: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budov, Thákurova 7,166 29

Více

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU Road Traffic Technology DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU BTTT modul SČÍTÁNÍ A KLASIFIKACE DOPRAVY BLUETOOTH MODUL PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVNÍHO PROUDU A DOJEZDOVÝCH ČASŮ Technologie

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ příloha 2/4 - koncepce a komentář k navrhovaných změnám SSZ 0.394 Černokostelecká - smyčka Počet spojů za

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Akce: Bernartice projekt svislého dopravního značení TECHNICKÁ ZPRÁVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A) Označení akce Bernartice projekt svislého dopravního značení B) Objednatel dopravního řešení

Více

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno Objednatel: Zhotovitel: Královéhradecký kraj, Správa a údržba silnic EMPLA AG spol. s r.o. Hluková studie Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu

Více

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Ing. Milan Dont Odbor pozemních komunikací a územního plánu Témata Odbor PK a územního plánu Implementace směrnice

Více

Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny

Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny Zpráva pro veřejnost za rok 212 Zpracovali: Bc. Eva Jirásková, Mgr. David Zahradník, RNDr. Marek Banaš, Ph.D.

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě z podkladů, dodaných zpracovatelem.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě z podkladů, dodaných zpracovatelem. Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě z podkladů, dodaných zpracovatelem. TP 225 PROGNÓZA INTENZIT AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY (II. VYDÁNÍ) Schváleno MD-OPK č.j. 553/2012-120-STSP/1

Více

Olga Kopřivová, Podskalská 19, Praha / R o z h o d n u t í

Olga Kopřivová, Podskalská 19, Praha / R o z h o d n u t í Městský úřad Černošice Odbor stavební úřad oddělení dopravy a správy komunikací pracoviště Podskalská 19 120 00 Praha 2 Spis. ZN. výst.:51822/2015/ko V Praze dne 29.9.2015 Č.j.: MUCE 53994/2015 OSU vyřizuje:

Více

Vliv konstrukce GVD na propustnou výkonnost tratě Praha Libeň Kolín. ŽelAktuel 2014. Praha, 22. 5. 2014 Bc. Michal Komeštík

Vliv konstrukce GVD na propustnou výkonnost tratě Praha Libeň Kolín. ŽelAktuel 2014. Praha, 22. 5. 2014 Bc. Michal Komeštík Vliv konstrukce GVD na propustnou výkonnost tratě Praha Libeň Kolín ŽelAktuel 2014 Praha, 22. 5. 2014 Bc. Michal Komeštík Osnova prezentace Úvod 1) Popis tratě 2) Vývoj rozsahu dopravy 3) Analýza propustné

Více

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY KŘIŽOVATKY 2/2

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY KŘIŽOVATKY 2/2 JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY KŘIŽOVATKY 2/2 1. Principy dispozičního uspořádání křižovatek Princip A - Volba typu a geometrických prvků podle intenzity dopravy Princip B - Odbočování

Více

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ Červen 2009 SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ EKOLA group, spol. s r.o. Dodatek k akustické studii Podklad k dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí EKOLA group, spol. s

Více

1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1

1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1 ODVOZENÍ PŘEPOČTOVÝCH KOEFICIENTŮ SILNIČNÍCH VOZIDEL V DOPRAVNÍM PROUDU DLE JEJICH DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK DERIVATION OF COEFFICIENTS OF ROAD VEHICLES IN TRAFFIC FLOW ACCORDING TO ITS DYNAMIC CHARACTERISTICS

Více

VYHLEDÁVACÍ STUDIE OBCHVATU CENTRA MĚSTA, SILNICE II/374

VYHLEDÁVACÍ STUDIE OBCHVATU CENTRA MĚSTA, SILNICE II/374 VYHLEDÁVACÍ STUDIE OBCHVATU CENTRA MĚSTA, SILNICE II/374 Projekční kancelář Matula 10/2016 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: OBJEDNATEL: Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice ZHOTOVITEL: projekční

Více

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ PRO VÝSTAVBU TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V ULICI SÍDLIŠTNÍ V PRAZE LYSOLAJÍCH

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ PRO VÝSTAVBU TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V ULICI SÍDLIŠTNÍ V PRAZE LYSOLAJÍCH 1 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ PRO VÝSTAVBU TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V ULICI SÍDLIŠTNÍ V PRAZE LYSOLAJÍCH 1. ÚVOD Návrh řešení dopravně inženýrských opatření pro výstavbu technické infrastruktury v ulici

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. stanovuje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. stanovuje MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, 572 01 Polička úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička Sp.zn.: MP/04397/2016 Polička, dne 21. 6. 2016 Č.j.: MP/12092/2016 Vyřizuje: Ing. Andrea

Více

Úvod do dopravního inženýrství. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Úvod do dopravního inženýrství. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Úvod do dopravního inženýrství Ing. Michal Dorda, Ph.D. Pozemní komunikace Pozemní komunikace je liniová stavba sloužící především dopravě silničních dopravních prostředků, případně k pohybu chodců, cyklistů

Více