Město Český Brod Odbor dopravy, Husovo náměstí 70, Český Brod IČ: Tel.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Český Brod Odbor dopravy, Husovo náměstí 70, 282 24 Český Brod IČ: 00235334. Tel.: +420 777 736 633 Email: pik@pik-pce.cz http://www.pik-pce."

Transkript

1

2 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova NÁZEV AKCE: Dopravní studie Kapacitní posouzení v souvislosti se změnou organizace dopravy ulice Jungmannova v Českém Brodě INVESTOR: Město Český Brod Odbor dopravy, Husovo náměstí 70, Český Brod IČ: ZPRACOVATEL: Ing. Petr Musílek, Projektová a inženýrská kancelář K Blahobytu Pardubice IČ: Autorizace ID00, č.: Tel.: MÍSTO: Ulice Jungmannova křižovatka Prokopa Velikého Jungmannova křižovatka Havlíčkova Jungmannova Ulice Kollárova křižovatka Sportovní Kollárova 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 1

3 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ POUŽITÉ PODKLADY: 1. Katastrální mapa 2. Zaměření předmětných křižovatek a ulice Jungmannova a Kollárova 3. Intenzity dopravy dle sčítání firmy AŽD z období 06/2011 před změnou 4. Intenzity dopravy dle sčítání firmy PIK Pardubice z období 11/2011 po změně 5. Intenzity dopravy dle monitorování dopravy firmou GEMOS CZ z období 10/2011 po změně ÚČEL DOPRAVNÍ STUDIE: Cílem této dokumentace je stanovit rozklad intenzit dopravy v ulici Jungmannova a Kollárova a definovat kapacitní limity křižovatek limitujících kapacitu průjezdného úseku. Kapacitní posouzení a porovnání výsledků je vyvoláno úpravou dopravního režimu v ulici Jungmannova, kde došlo v říjnu tohoto roku ke změně organizaci dopravy. V prostoru mezi křižovatkami ulice Jungmannova s ulicí Havlíčkova a s ulicí Prokopa Velikého dochází z původního režimu jednosměrné ulice ve směru ke křižovatce s ulicí Prokopa Velikého ke změně provozu s obousměrným provozem. Účelem této studie je zjistit vliv změny režimu dopravy vzhledem ke kapacitě ulice Jungmannova a ulice Kollárova s ohledem na limitující křižovatky a také definovat vliv této změny na přepravní vztahy ve městě z hlediska celé komunikační sítě. DOPRAVNÍ SITUACE AKTUÁLNÍ STAV: Ulice Jungmannova je v celé své délce cca 250 m široká 6,00 m mezi obrubami, což dovoluje dva plnohodnotné jízdní pruhy. Po obou stranách se nachází chodník pro pěší. Povrch komunikace je vyhotoven v asfaltovém provedení. Do této ulice je vjezd umožněn pouze vozidlům do max. okamžité hmotnosti 10 tun. V celém úseku komunikace platí zákaz zastavení. Ulice slouží jako jedna ze třech tras ve směru východ-západ. Ulice Kollárova je v předmětném úseku dotčeném změnou organizace dopravy v ul. Jungmannova stavebně řešena se šířkou 6,60 m mezi obrubami poblíž křižovatky Kollárova Krále Jiřího až 7,90 m mezi obrubami poblíž křižovatky Kollárova Sportovní. Dopravně je řešena jako jednosměrná ve směru od ulice Krále Jiřího po křížení s ulicí Sprtovní, dále je pak označena jako obousměrná. Ulice Sportovní tak slouží jako alternativní trasa přes město ve směru západ-východ. Změnou režimu dopravy v ulici Jungmannova na obousměrný provoz došlo k propojení dopravního proudu z ulice Prokopa Velikého na ulici Havlíčkova, což má za následek urychlení trasy z Kostelce nad Černými Lesy ve směru na Prahu, Čelákovice. Současně došlo k odlehčení dopravy v ulici Kollárova, která do této změny tvořila hlavní komunikační propojení pro tranzitní osobní dopravu přes město Český Brod. Komunikační síť města tak ve směru východzápad nabízí další alternativní trasu. Využití dopravy v opačném směru není v zásadě ovlivněno. 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 2

4 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova Obr.1: Situace území ulice Kollárova a Jungmannova METODIKA VÝPOČTU KAPACITY: Kapacitní posouzení je provedeno podle aktuálně platných normových předpisů, především ČSN "Projektování křižovatek na silničních komunikacích (11/2007)", technických podmínek TP 188 "Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek, příp. TP 81 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 3

5 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova "Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích" a TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích. Metodika pro posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek je uplatněním výsledků projektu Národního programu výzkumu Ministerstva dopravy ČR č.1f42i/060/120 "Aktualizace výpočtových modelů pro stanovení kapacity neřízených úrovňových křižovatek". Základní teoretický model výpočtu vychází z metodiky německé směrnice Handbuch für die Bemessung von Strassenverkehrsanlagen (HBS). Metodika pro posuzování kapacity okružních křižovatek je uplatněním výsledků projektu Národního programu výzkumu Ministerstva dopravy ČR č. 1F52I/063/120 "Aktualizace výpočtových modelů pro stanovení kapacity okružních křižovatek". Základní teoretický model výpočtu vychází z metodiky německé směrnice Handbuch für die Bemessung von Strassenverkehrsanlagen (HBS). Metodika výpočtu kapacitního posouzení křižovatky řízené pomocí SSZ je převzata z II. vydání technických podmínek TP 81 "Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích" schválené Ministerstvem dopravy pod č.j. 243/ STSP/2 s účinností od Základem teorie výpočtu je saturovaný tok a příslušná délka "zelené" fáze signálního plánu v cyklu, která odpovídá danému vjezdovému pruhu. Kapacitní posouzení křižovatek v Českém Brodě v souvislosti se změnou organizace dopravy se týká pouze neřízených křižovatek. INTENZITY DOPRAVY: Při výpočtu kapacity každé posuzované křižovatky se vychází z hodnot intenzit dopravy dle sčítání dopravy provedeného pro město Český Brod firmou AŽD v červnu 2011 a sčítání po úpravě dopravního režimu v říjnu a listopadu 2011 firmou GEMOS CZ a následného ověření intenzit pomocí dopravního sčítání v listopadu 2011 zpracovatelem kapacitního posouzení. Všechny intenzity použité ve výpočtu jsou upraveny a přepočteny na vzájemně srovnatelné hodnoty pomocí koeficientů definovaných TP 189 podle měsíce, dne v týdnu a hodiny, kdy bylo provedeno sčítání dopravy. Přepočtové koeficienty ročních, týdenních a denních variací dopravy použitých ve výpočtu dle TP 189 jsou uvedeny v příloze studie. Dále uvádíme hodnoty intenzit dopravy v grafické podobě ve všech sledovaných místech, konkrétně na 3 předmětných křižovatkách a úsecích ulice Jungmannova a Kollárova. Hodnoty jsou současně přepočteny na jednotkové 24 hodinové intenzity před i po změně organizace dopravy. Tabulkové hodnoty, včetně koeficientů přepočtu jsou uvedeny v příloze. 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 4

6 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova Obr.2: Pentlogramy 24 hod. intenzit křižovatky P. Velikého Jungmannova v posuzovaných stavech. 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 5

7 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova Obr.3: Pentlogramy 24 hod. intenzit křižovatky Havlíčkova Jungmannova v posuzovaných stavech. 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 6

8 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova Obr.4: Pentlogramy 24 hod. intenzit křižovatky Kollárova Sportovní v posuzovaných stavech 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 7

9 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova Obr.5: Intenzity dopravy z monitoringu dopravy v ulici Jungmannova a Kollárova v 10 a 11/2011. Všechny dále uvedené výpočty jsou provedeny v hodnotách špičkových hodinových intenzit podle průměrného denního rozdělení zatížení komunikační sítě v Českém Brodě dle TP 189. Hlavní komunikace je definována špičkovou hodinou definovanou hodnotou 7,1% v době odpolední špičkové hodiny 15:00-16:00 hod. Místní vedlejší komunikace je ve výpočtu uvažována v přepočtu koeficientem odpolední špičkové hodiny hodnotou 7,8% v době 15:0016:00 hod. 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 8

10 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova ZÁKLADNÍ KAPACITA: Kapacitní výpočet a posouzení neřízených křižovatek má tři základní úrovně: Stanovení základní kapacity G n vedlejších dopravních proudů jako fiktivní hodnoty vyjadřující maximální možnou propustnost příslušného podřízeného dopravního proudu. Výpočet skutečných hodnot kapacity dopravních proudů G n, která závisí na pravděpodobnosti nevzdutí příslušných nadřazených dopravních proudů p 0. S klesající hodnotou pravděpodobnosti p 0 bude také klesat reálná kapacita G n podřízeného dopravního proudu. Závěrem se stanoví rezerva kapacity Rez jako rozdíl skutečné kapacity G n a intenzity I n a posoudí se úroveň kvality dopravy prostřednictvím vypočtené hodnoty střední doby zdržení t w. Pro matematický model pro výpočet základní kapacity je nutné stanovit několik vstupních proměnných. Pro každý podřazený dopravní proud se stanoví, podle stupně jeho podřazenosti, rozhodující intenzita nadřazených proudů a hodnoty kritického časového odstupu a následného časového odstupu. Všechny vstupní proměnné se pro zjednodušení určí dle tabulek obsažených v TP 188. G n = 3600 t f * e I H * 3600 t g t f 2 kde G n I H t g t f základní kapacita jízdního pruhu n-tého proudu [pvoz/h], rozhodující intenzita nadřazených proudů [voz/h], kritický časový odstup, následný časový odstup, POSOUZENÍ KAPACITY: Posouzení je provedeno dle porovnání výsledků předchozích vzorců s uvažovanými intenzitami provozu v posuzovaném období, tedy 06/2011 a 10/2011, resp. 11/2011 po změně organizace dopravy. Výpočet je proveden pomocí softwarové aplikace Excel. Výpočtové tabulky jsou součástí přílohy. Na tomto místě uvádíme vyhodnocení výsledků rezervy kapacity jednotlivých stavů a srovnávací tabulku intenzit ve vztahu k intenzitám a samotným kapacitám jednotlivých jízdních pruhů. 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 9

11 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 10

12 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova Obr.6 a 7: Vyhodnocení výsledků kapacitního posouzení. srovnávací tabulky. Výpočet byl proveden na zatížení křižovatek intenzitami vozidel dle provedených sčítání a monitoringu dopravy. ULICE JUNGMANNOVA: Z výsledků kapacitního posouzení křižovatky Havlíčkova Jungmannova a křižovatky Prokopa Velikého Jungmannova je patrné, že vlivem změny organizace dopravy došlo během měsíce listopadu 2011 v součtu k navýšení dopravy o cca 130 vozidel ve špičkové hodině na profilu ulice Jungmannova mezi oběma posuzovanými křižovatkami. Navýšení intenzit je způsobeno zvýšením průjezdu vozidel ve směru od křižovatky Prokopa Velikého. V opačném směru naopak došlo k lehkému úbytku vozidel. Tento úbytek je dle předpokladu způsoben pouze vlivem nepřesností při přepočtu intenzit podle ročních, týdenních a denních variací dopravy. Měsíc červen je z hlediska zatížení významnější než listopad. Dalším faktorem pak může být snížení komfortu průjezdu, ale vzhledem k množství alternativních průjezdních tras přes Český Brod, je možné považovat ho za mizivý. Monitoring dopravy provedený firmou GEMOS CZ potvrzuje výsledky sčítání provedené zpracovatelem, nižší hodnoty jsou způsobeny obdobím měření, resp. relativně krátkou dobou od realizace změny organizace dopravy. Během listopadu se situace stabilizovala a řidiči si zvykli na předmětnou změnu. Z výsledků je tak mimojiné patrný nárůst dopravy v ulici Jungmannova od okamžiku změny organizace dopravy. Z pohledu rezervy kapacity, která stanovuje poměrnou hodnotu vztahu kapacity k intenzitám. Rezervy kapacit jednotlivých směrů poklesly o max. 6,91%. Významné směry ovlivňující jízdní pruhy ramen křižovatek poklesly o 0,81% na Prokopa Velikého Jungmannova a o 4,82% na Havlíčkova Jungmannova. Vzhledem ke skutečnosti, že kapacitní limity křižovatek determinují kapacitní limity mezikřižovatkových úseků, lze konstatovat, že: Pokles rezervy kapacity v ulici Jungmannova nepřekročí 5%. 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 11

13 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova To představuje stav, kdy daná ulice, resp. související křižovatky jsou schopny v extrémním případě přenést ve směru východ-západ až 1800 jedn. vozidel za hodinu (stav absolutní nasycenosti komunikace). Aktuálně v daném směru projíždí pouze cca 130 vozidel ve špičkové hodině, dříve 0. ULICE KOLLÁROVA: Z výsledků posouzení křižovatky Kollárova Sportovní vyplývá, že vlivem změny organizace dopravy v ulici Jungmannova, tedy vzniku nové tranzitní trasy ve směru východzápad došlo zcela prokazatelně k přerozdělení přepravních vztahů. Dopravní obsluha jihovýchodního segmentu města díky této nové trase nezatěžuje problematické dopravní uzly jako je křižovatka Zborovská Krále Jiřího nebo ulice Kollárova. V ulici Kollárova došlo dle sčítání dopravy ke snížení počtu jedoucích vozidel ve směru východ-západ o 5,61% (ulice Kollárova) a 1,18% (ulice Sportovní). Tyto hodnoty rezervy kapacity odpovídají poklesu intenzit vozidel v tomto směru o více jak 100 vozidel během špičkové hodiny. Díky těmto závěrům lze konstatovat, že: Navýšení rezervy kapacity v ulici Kollárova představuje přes 5%. To v zásadě znamená, že daná ulice, resp. související křižovatka Kollárova Sportovní je schopna v extrémním případě přenést ve směru východ-západ až 1800 jedn. vozidel za hodinu (stav absolutní nasycenosti komunikace). Aktuálně v daném směru projíždí 361 vozidel ve špičkové hodině, dříve 472 vozidel. Snížení tedy představuje 111 vozidel. 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 12

14 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova STANOVENÍ STŘEDNÍ DOBY ZDRŽENÍ: Střední doba zdržení je podle předpisů TP 188 i dle norem, především ČSN , veličinou pro definování úrovně kvality dopravy (A-F) /dříve stupeň dopravy (1-5)/. Stanovení střední doby zdržení je provedeno pro nejhorší stav rezervy kapacity v jednotkách vozidel za hodinu pomocí grafu z TP 188 "Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek". Podle tohoto posouzení je při minimální rezervě kapacity definované výpočtem (538 voz./hod. levé odbočení z jižního remene křižovatky Havlíčkova - Jungmannova) stanovena střední doba zdržení na tw=7s, tedy <10s, což představuje úroveň kvality dopravy A: Volný tok průměrná cestovní rychlost je obvykle 90% rychlosti volné (cca 45km/h). Vozidla jsou zcela nerušená ve schopnosti manévrovat v dopravním proudu. Zdržení ze zastavení na řízených křižovatkách je malé. Obr.8: výřez z TP 188, obrázek 16 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 13

15 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova STANOVENÍ DÉLKY FRONTY: Stanovení délky fronty je provedeno také pro nejhorší stav poměru intenzity ke kapacitě podle grafu podle TP 188 "Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek". Pro stanovení této hodnoty je nejprve nutné stanovit stupeň vytížení pro každý posuzovaný jízdní pruh, který je dán následujícím vztahem: av = In / Cn Obr.10: výřez z TP 188, obrázek 17 Hodnoty stupně vytížení jsou uvedeny ve výsledkových tabulkách. Nejvyšší hodnotou je hodnota 0,30 na vjezdu do křižovatky Prokopa Velikého Jungmannova ve směru od ulice Jungmannova. Tato hodnota se však vlivem změny dopravy nemění. Výsledné délky front tak dle grafu nepřesáhnou 12m, což představuje plynulý provoz. Stupně vytížení, které jsou dotčeny změnou organizace dopravy se zvyšují o max. 0,01, což nepředstavuje významnější prodloužení délek front v jednotlivých jízdních pruzích. 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 14

16 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ Výpočet byl proveden na zatížení posuzovaných uzlů intenzitami vozidel, resp. jednotkových vozidel ve stavu před změnou organizace dopravy v ulici Jungmannova (06/2011) a po provedené změně organizace dopravy, která má za následek zobousměrnění této ulice (11/2011) dle údajů z dopravních sčítání a z monitoringu dopravy v daných obdobích, příp. upravených dle TP 188 a TP 189. Z výše uvedené výsledkové tabulky vyplývá, že navýšení intenzit v ulici Jungmannova má pozitivní vliv na přepravní vztahy ve městě. Komunikační síť města Český Brod nabízí aktuálně 3 alternativní trasy ve směru východ-západ. Pro tranzitní trasu východ-západ (směr Praha) tato úprava zajistila propojení významných radiálních komunkací města, konkrétně se jedná o propojení ulice P. Velikého s ulicí Žitomírskou. Před provedenou úpravou organizace dopravy byla doprava vytlačována do uzšího centra města nebo byla nucena toto centrum komplikovaně objíždět přes síť okolních ulic. Nejvíce tato situace zatěžovala ulici Krále Jiřího a ulici Kollárovu. Pozitivní efekt změny organizace dopravy je zastíněn navýšením dopravního zatížení v ulici Jungmannova. Z tohoto posouzení však vyplývá, že rezervy kapacity v hlavních směrech (ve směru přímo) po změně činí 93,09% v ulici Jungmannova a 82,68% v ulici Kollárova. Ulice Jungmannova má tak z pohledu dopravně-inženýrského posouzení ještě významné rezervy. Lze proto konstatovat, že z pohledu kapacitních limitů komunikační sítě je vzniklé navýšení dopravy v ulici Jungmannova nevýznamné a vyvolává snížení rezervy kapacity pouze do 5%. Z posouzení křižovatky Kollárova Sportovní vyplývá, že uvedená úprava organizace dopravy způsobuje současně zvýšení rezervy kapacity v ulici Kollárova a na okolní komunikační síti zatíženou tranzitní dopravou. Z hlediska rezervy kapacity křižovatek limitujících úseky Jungmannovy i Kollárovy ulice vyhovuje kapacitnímu posouzení dle normového předpisu ČSN , resp. TP 188 s dostatečnou rezervou ve všech posuzovaných stavech. Úroveň kvality dopravy je definována z hodnoty rezervy kapacity v jednotkových vozidlech za hodinu, což představuje při minimální hodnotě 538 j.v./hod. cca 7s zdržení na jižním vjezdu z ulice Havlíčkova na levém odbočení do ulice Jungmannova. Všechny ostatní vjezdy posuzovaných křižovatek vykazují menší střední dobu zdržení, což představuje úroveň kvality dopravy A tedy maximální možnou. Stanovená délka fronty je definována poměrem intenzity a kapacity příslušného jízdního pruhu. Výpočtem a odečtem z grafu je stanovena na max. 12m, tedy 2 osobní vozidla. Taková délka fronty čekajících vozidel vyklidí křižovatku během cca 8s. Pro místní veřejně přístupné komunikace se jedná (podle TP188) o vyhovující stav z hlediska úrovně kvality dopravy, resp. střední doby zdržení i z hlediska délky fronty. Posuzované křižovatky na základě provedených výpočtů kapacitně VYHOVUJÍ na zatížení ze sčítání a monitoringu, včetně navýšení intenzit po změně organizace dopravy. Ing. Petr Musílek Projektová a inženýrská kancelář K Blahobytu 1525, Pardubice 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 15

17 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova PŘÍLOHA DOPRAVNÍ STUDIE PŘÍLOHA 1: VÝZNAM ZKRATEK PŘÍLOHA 2: SITUACE PROKOPA VELIKÉHO - JUNGMANNOVA SITUACE HAVLÍČKOVA JUNGMANNOVA SITUACE KOLLÁROVA SPORTOVNÍ PŘÍLOHA 3: TABULKY ROČNÍCH, TÝDENNÍCH A DENNÍCH VARIACÍ DOPRAVY PŘÍLOHA 4: TABULKY PŘEPOČTU INTENZIT PŘÍLOHA 5: VÝPOČTOVÉ TABULKY KAPACITNÍHO POSOUZENÍ 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 16

18 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova PŘÍLOHA 1: VÝZNAM ZKRATEK 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 17

19

20

21

22

23

24 Název stránky: TP Příloha 5.4 TP Příloha 5.4 PŘÍLOHA 5.4 ROČNÍ VARIACE INTENZIT DOPRAVY, VOZIDLA CELKEM Měsíc průzkumu Charakter provozu D E, I II-H,II-S II-R-L II-R-Z M Leden 87,0 86,5 85,6 67,7 119,2 94,7 Únor 92,7 96,1 90,9 75,1 108,0 99,5 Březen 94,0 98,9 99,2 84,0 95,7 101,5 Duben 103,3 106,9 104,5 98,1 86,0 105,6 Květen 109,3 106,6 111,7 113,4 85,8 104,7 Červen 111,4 106,8 111,0 134,7 93,0 103,4 Červenec 115,9 106,3 109,5 152,3 101,3 95,9 Srpen 112,1 106,0 107,0 147,1 100,4 92,6 Září 100,6 101,3 103,5 123,6 96,5 99,2 Říjen 97,8 100,9 97,6 87,0 95,2 101,8 Listopad 91,1 94,2 91,5 66,7 103,1 100,6 Prosinec 85,8 89,5 88,0 50,3 115,8 100,5 Hodnoty (podíl denní intenzity daného měsíce i na ročním průměru denních intenzit). Údaj [%] Poznámka: Skupiny komunikací podle charakteru provozu jsou specifikovány v kapitole 4.1 (tabulky 2 a 4). Poznámka: Pokud je potřeba, použijí se pro skupinu Z (komunikace napojující obchodní zařízení) koeficienty skupiny M, pokud nejsou k dispozici jiné údaje. Tím se však nezohlední předvánoční (případně jiná) nákupní špička.

25 Název stránky: TP Příloha 4 TP Příloha 4 PŘÍLOHA 4 TÝDENNÍ VARIACE INTENZIT DOPRAVY Druh Charakter vozidla provozu Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle D 95,6 98,4 105,7 111,1 119,7 83,0 86,5 E 93,7 94,0 99,5 102,3 119,7 95,7 95,1 Osobní I 101,0 99,8 103,7 103,8 114,5 92,9 84,3 vozidla II-H 104,4 102,6 106,5 102,9 114,8 95,7 73,1 (O) II-S 95,5 96,6 100,0 100,0 113,3 103,4 91,2 II-R 87,7 87,1 91,0 92,6 116,7 115,7 109,2 M 117,0 112,6 112,9 111,2 113,8 70,4 62,1 D, E 114,7 122,7 124,1 127,8 120,1 47,6 43,0 Nákladní I 119,4 121,1 124,7 124,8 124,6 48,5 36,9 vozidla II 122,5 126,1 120,5 123,4 119,8 55,3 32,4 (N) M 122,0 134,8 134,8 128,6 136,4 27,5 15,9 D,E 129,1 126,5 125,8 121,8 111,0 58,2 27,6 Nákladní I 134,6 129,2 122,3 131,8 120,1 39,2 22,8 soupravy II 132,1 135,9 117,6 127,6 125,1 40,7 21,0 (K) M 122,0 134,8 134,8 128,6 136,4 27,5 15,9 D 102,7 104,5 110,0 114,0 119,0 75,9 73,9 E 104,0 102,5 107,4 108,3 118,1 83,1 76,6 Vozidla I 104,4 103,5 108,2 108,6 118,6 82,0 74,7 celkem II-H 106,3 104,1 107,8 104,8 115,1 92,4 69,5 (S) II-S 97,5 98,2 101,3 102,0 114,1 100,0 86,9 II-R 87,7 87,1 91,0 92,6 116,7 115,7 109,2 M 115,6 110,5 114,3 113,0 116,8 69,0 60,8 z 91,0 87,0 101,0 106,0 131,0 102,0 82,0 Hodnoty (podíl denní intenzity daného dne i na týdenním průměru denních intenzit). Údaj [%]. Skupiny komunikací podle charakteru provozu jsou specifikovány v kapitole 4.1 (tabulky 2 a 4).

26 Název stránky: TP Příloha 2.4 TP Příloha 2.4 PŘÍLOHA 2.4 DENNÍ VARIACE INTENZIT DOPRAVY V BĚŽNÝ PRACOVNÍ DEN, VOZIDLA CELKEM Doba průzkumu Charakter provozu D E I II M Z 0-1 1,10 0,75 0,52 0,31 0,39 0, ,91 0,64 0,42 0,26 0,28 0, ,83 0,61 0,40 0,24 0,23 0, ,93 0,78 0,58 0,38 0,34 0, ,37 1,49 1,45 1,05 1,10 0, ,56 2,79 3,00 2,55 2,64 0, ,33 4,42 4,80 4,67 4,75 0, ,90 5,72 6,01 6,46 6,17 2, ,50 6,39 6,57 7,25 6,81 5, ,22 6,48 6,62 7,25 6,74 6, ,81 6,35 6,55 6,86 6,62 8, ,63 6,22 6,43 6,64 6,48 8, ,69 6,28 6,53 6,58 6,53 7, ,93 6,58 6,86 6,82 6,96 7, ,24 6,96 7,25 7,30 7,53 8, ,51 7,11 7,28 7,52 7,67 9, ,61 6,86 6,86 7,23 7,11 10, ,36 6,21 6,03 6,12 6,20 9, ,68 5,28 5,01 4,86 5,06 7, ,72 4,14 3,87 3,51 3,86 4, ,68 3,06 2,81 2,59 2,70 2, ,80 2,22 2,01 1,76 1,89 0, ,12 1,60 1,36 1,20 1,28 0, ,57 1,06 0,78 0,59 0,66 0,1 Hodnoty (podíl intenzity dané hodiny i na denní intenzitě dopravy) pro vozidla celkem. Údaj [%].

27

28 ozn. typu Havlíčkova Jungmannova (stav před změnou org. dopravy 06/2011) Havlíčkova Jungmannova Havlíčkova Jungmannova sever západ jih východ součinitel vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo B 0, M 0, OV NV 1, A 1, NS Intenzita za 1 hod. (j.v.) Pozn.: Intenzity vychází z dopravního sčítání sousedních křižovatek v pátek od 08:00 09:00 Přepočet na intenzity 24 hod. ozn. typu Havlíčkova Jungmannova Havlíčkova Jungmannova sever západ jih východ součinitel vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo M 6, OV 6, NV 6, A 6, Intenzita za 24 hod. (j.v.) Pozn.: Intenzity z dopravního sčítání v měsíci červen jsou pro místní komunikace na úrovni 103,4% průměrné roční 24 hodinové intenzity. Tzn. že tyto hodnoty lze použít bez dalšího přepočtu.

29 ozn. typu Havlíčkova Jungmannova (stav po změně org. dopravy 11/2011) Havlíčkova Jungmannova Havlíčkova Jungmannova sever západ jih východ součinitel vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo B 0, M 0, OV NV 1, A 1, NS Intenzita za 15 min. (j.v.) Pozn.: Intenzity vychází z dopravního sčítání v pátek od 14:45 15:00 Přepočet na intenzity 24 hod. ozn. typu Havlíčkova Jungmannova Havlíčkova Jungmannova sever západ jih východ součinitel vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo M 7, OV 7, NV 7, A 7, Intenzita za 24 hod. (j.v.) Pozn.: Intenzity z dopravního sčítání v měsíci listopad jsou pro místní komunikace na úrovni 100,6% průměrné roční 24 hodinové intenzity. Tzn. že tyto hodnoty lze použít bez dalšího přepočtu.

30 Jungmannova Prokopa Velikého (stav před změnou org. dopravy 06/2011) Jungmannova Prokopa Velikého Jana Kouly západ jih východ ozn. typu součinitel přímo vpravo vlevo vpravo vlevo přímo B 0, M 0, OV NV 1, A 1, NS Intenzita za 1 hod. (j.v.) Pozn.: Intenzity vychází z dopravního sčítání v pátek od 08:00 09:00 Přepočet na intenzity 24 hod. Jungmannova Prokopa Velikého Jana Kouly západ jih východ ozn. typu součinitel přímo vpravo vlevo vpravo vlevo přímo M 6, OV 6, NV 6, A 6, Intenzita za 24 hod. (j.v.) Pozn.: Intenzity z dopravního sčítání v měsíci červen jsou pro místní komunikace na úrovni 103,4% průměrné roční 24 hodinové intenzity. Tzn. že tyto hodnoty lze použít bez dalšího přepočtu.

31 Jungmannova Prokopa Velikého (stav po změně org. dopravy 11/2011) Jungmannova Prokopa Velikého Jana Kouly západ jih východ ozn. typu součinitel přímo vpravo vlevo vpravo vlevo přímo B 0, M 0, OV NV 1, A 1, NS Intenzita za 15min. (j.v.) Pozn.: Intenzity vychází z dopravního sčítání v pátek od 14:45 15:00 Přepočet na intenzity 24 hod. Jungmannova Prokopa Velikého Jana Kouly západ jih východ ozn. typu součinitel přímo vpravo vlevo vpravo vlevo přímo M 7, OV 7, NV 7, A 7, Intenzita za 24 hod. (j.v.) Pozn.: Intenzity z dopravního sčítání v měsíci listopad jsou pro místní komunikace na úrovni 100,6% průměrné roční 24 hodinové intenzity. Tzn. že tyto hodnoty lze použít bez dalšího přepočtu.

32 ozn. typu Kollárova Sportovní (stav před změnou org. dopravy 06/2011) Kollárova Sportovní Kollárova východ sever západ součinitel přímo vpravo vlevo vpravo vlevo přímo B 0, M 0, OV NV 1, A 1, NS Intenzita za 1 hod. (j.v.) Pozn.: Intenzity vychází z dopravního sčítání v pátek od 08:00 09:00 Přepočet na intenzity 24 hod. Kollárova Sportovní Kollárova východ sever západ ozn. typu součinitel přímo vpravo vlevo vpravo vlevo přímo M 6, OV 6, NV 6, A 6, Intenzita za 24 hod. (j.v.) Pozn.: Intenzity z dopravního sčítání v měsíci červen jsou pro místní komunikace na úrovni 103,4% průměrné roční 24 hodinové intenzity. Tzn. že tyto hodnoty lze použít bez dalšího přepočtu.

33 ozn. typu Kollárova Sportovní (stav po změně org. dopravy 11/2011) Kollárova Sportovní Kollárova východ sever západ součinitel přímo vpravo vlevo vpravo vlevo přímo B 0, M 0, OV NV 1, A 1, NS Intenzita za 15min. (j.v.) Pozn.: Intenzity vychází z dopravního sčítání v pátek od 9:15 9:30 Přepočet na intenzity 24 hod. Kollárova Sportovní Kollárova východ sever západ ozn. typu součinitel přímo vpravo vlevo vpravo vlevo přímo M 6, OV 6, NV 6, A 6, Intenzita za 24 hod. (j.v.) Pozn.: Intenzity z dopravního sčítání v měsíci prosinec jsou pro místní komunikace na úrovni 100,5% průměrné roční 24 hodinové intenzity. Tzn. že tyto hodnoty lze použít bez dalšího přepočtu.

34

35 VÝPOČTOVÉ TABULKY KAPACITNÍHO POSOUZENÍ křižovatka Jungmannova - Prokopa Velikého stav po změně organizace dopravy 11/2011 INTENZITA tg tf KAPACITA REZERVA šp.hod. hlavní: 7,1 % šp.hod. vedlejší : 7,8 % "P4" "P6" "P4" "P6" "P4" "P6" SOUHRN Saturovaný tok: 1800 j.v./hod. "P4" "P6" 1.ST 2.ST P2 3.ST P3 4.ST "P4" Max. pov. rychlost: 50 km/h [j.v./24hod.] [j.v./hod.] [s] [s] [s] [j.v./hod.] - [j.v./hod.] - [j.v./hod.] [j.v./hod.] [%] hlavní směr vedlejší směr ,5 2, vlevo ,52 3 přímo ,09 7 vlevo ,5 2, ,63 8 vpravo , přímo ,3 3,5 4, , , , ,2 3,3 3, , vpravo ,7 3,1 3, , ,3 3,5 4, , , ,2 3,3 3, , ,7 3,1 3, křižovatka Jungmannova - Prokopa Velikého stav před změnou organizace dopravy 06/2011 INTENZITA tg tf KAPACITA REZERVA šp.hod. hlavní: 7,1 % šp.hod. vedlejší : 7,8 % "P4" "P6" "P4" "P6" "P4" "P6" SOUHRN Saturovaný tok: 1800 j.v./hod. "P4" "P6" 1.ST 2.ST P2 3.ST P3 4.ST "P4" Max. pov. rychlost: 50 km/h [j.v./24hod.] [j.v./hod.] [s] [s] [s] [j.v./hod.] - [j.v./hod.] - [j.v./hod.] [j.v./hod.] [%] hlavní směr vedlejší směr ,5 2, vlevo ,14 3 přímo vlevo 0 0 4,5 2, vpravo , přímo ,3 3,5 4, , , , ,2 3,3 3, , vpravo ,7 3,1 3, , ,3 3,5 4, , , ,2 3,3 3, , ,7 3,1 3, Pozn.: Pro účely výpočtu, kdy se definují jednotlivé směry jízdy dle kategorie nadřazenosti dopr. proudu, nemusí směr jízdy v tabulce a hodnota intenzity odpovídat skutečnému směru jízdy křižovatkou ve skutečnosti.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. STANOVENÍ INTENZIT DOPRAVY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (II. VYDÁNÍ) Schváleno MD OPK čj. 279/2012-120-STSP/2 ze dne 5. června 2012, s účinností od 6. června 2012 Současně se ruší a nahrazují Technické podmínky

Více

VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011. Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky

VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011. Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011 RNDr. Miloš Liberko, ENVICONSULT Praha Ing. Libor Ládyš, EKOLA group, s.r.o., Praha Praha,

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY Schváleno MD OPK č.j. 158/06-120-RS/1 ze dne 17. března 2006, s účinností od 1. května 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ ČÁST...5 2 NÁZVOSLOVÍ...6 3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA...7

Více

USTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

USTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ IDI Praha, 2000 Texty, grafické výstupy a údaje v nich obsažené je možno šířit jen s uvedením pramene: Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy (ÚDI Praha) ÚSTAV DOPRAVNÍHO

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. SPOLEČENSKÉ CENTRUM BREDA & WEINSTEIN OPAVA OZNÁMENÍ podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 4 Číslo zakázky Katastrální území

Více

Objednatel: Městská část Praha 8 Odbor dopravy Zenklova 35 180 48 Praha 8 ANALÝZA VLIVU NOVÉ ORGANIZACE DOPRAVY A ZÓNY 30 NA ÚZEMÍ KARLÍNA V PRAZE 8

Objednatel: Městská část Praha 8 Odbor dopravy Zenklova 35 180 48 Praha 8 ANALÝZA VLIVU NOVÉ ORGANIZACE DOPRAVY A ZÓNY 30 NA ÚZEMÍ KARLÍNA V PRAZE 8 13 5 001 Objednatel: Městská část Praha 8 Odbor dopravy Zenklova 35 180 48 Praha 8 ANALÝZA VLIVU NOVÉ ORGANIZACE DOPRAVY A ZÓNY 30 NA ÚZEMÍ KARLÍNA V PRAZE 8 DOPRAVNÍ STUDIE Zhotovitel: AF-CITYPLAN s.r.o.,

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E PROVĚŘENÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH SOUVISLOSTÍ VE VZTAHU K PŘELOŽCE SILNICE II/449 V ÚSEKU UNIČOV SILNICE R 35 A.

Ú Z E M N Í S T U D I E PROVĚŘENÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH SOUVISLOSTÍ VE VZTAHU K PŘELOŽCE SILNICE II/449 V ÚSEKU UNIČOV SILNICE R 35 A. Ing.arch.Haluza Jaroslav Hynaisova 3, Ostrava Mariánské Hory, 709 00 UDI MORAVA s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava Ú Z E M N Í S T U D I E PROVĚŘENÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH SOUVISLOSTÍ VE VZTAHU K

Více

VÝVOJ AKUSTICKÉ ZÁTĚŽE V INTRAVILÁNU DOPRAVNĚ VÝZNAMNÉ KOMUNIKACE DIPLOMOVÁ PRÁCE

VÝVOJ AKUSTICKÉ ZÁTĚŽE V INTRAVILÁNU DOPRAVNĚ VÝZNAMNÉ KOMUNIKACE DIPLOMOVÁ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KATEDRA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ENVIRONMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ VÝVOJ AKUSTICKÉ ZÁTĚŽE V INTRAVILÁNU DOPRAVNĚ VÝZNAMNÉ KOMUNIKACE DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy Číslo 11/2013 22. května 2013 Obsah Část oznamovací... 2 Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury...

Více

Vypracování dopravní studie Studie

Vypracování dopravní studie Studie Obsah O B S AH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:... 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 STAVEBNÍK / OBJEDNATEL... 3 1.3 ZHOTOVITEL DOKUMENTACE... 3 2 VŠEOBECNĚ... 3 3 PODKLADY... 4 4 INTENZITY DOPRAVY... 4 5 NEHODOVOST...

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2. SILNIČNÍ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda, Michal Richtář, Ivana Olivková

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2. SILNIČNÍ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda, Michal Richtář, Ivana Olivková Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2. SILNIČNÍ DOPRAVA Učební text Vladislav Křivda, Michal Richtář, Ivana Olivková Ostrava 2007 Recenze: Doc. Ing. Jaroslav Muller, CSc. Název: Autor: Vladislav

Více

Brněnské komunikace a.s. ROČENKA DOPRAVY BRNO 2006

Brněnské komunikace a.s. ROČENKA DOPRAVY BRNO 2006 Brněnské komunikace a.s. ROČENKA DOPRAVY BRNO 2006 Brněnské komunikace a.s. Ročenka dopravy Brno 2006 Brněnské komunikace a. s. Renneská třída 1a, 657 68 Brno, tel.: 543 321 225, fax: 543 214 098 bkom@bkom.cz

Více

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TECHNICKÉ PODMÍNKY SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č.J. 42/2010-120-STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 1. 2010. OBSAH OBECNÁ ČÁST 1 Klidňování dopravy... 7 1.1

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

Zpracovala RRA Vysočina, z.s.p.o.,

Zpracovala RRA Vysočina, z.s.p.o., Důvodová zpráva pro vybrané úseky silnic Páteřní silniční sítě kraje Vysočina II. Etapa srrpen 2007 Zpracovala RRA Vysočina, z.s.p.o., www.rrav.cz, region@rrav.cz Úvod Prognóza vývoje dopravy je poměrně

Více

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ oznamovatel: Letiště Praha, a.s. (prosinec 2009) Dokumentace

Více

ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA ČESKÉ BUDĚJOVICE NEMANICE ÚZEMNÍ STUDIE SEVERNÍ SILNIČNÍ TANGENTY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA ČESKÉ BUDĚJOVICE NEMANICE ÚZEMNÍ STUDIE SEVERNÍ SILNIČNÍ TANGENTY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA ČESKÉ BUDĚJOVICE NEMANICE ÚZEMNÍ STUDIE SEVERNÍ SILNIČNÍ TANGENTY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE pořizované ve vazbě na vydané Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje

Více

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Objednatel: Dopravní federace NNO o.s. Lublaňská 18, 120 00 Praha 2 www.dopravnifederace.cz Zhotovitel: MOTRAN Research, s.r.o. Vranov 94, 664 32

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

AKČNÍ HLUKOVÝ PLÁN pro hlavní pozemní komunikace

AKČNÍ HLUKOVÝ PLÁN pro hlavní pozemní komunikace Červenec 2008 AP AKČNÍ HLUKOVÝ PLÁN pro hlavní pozemní komunikace STŘEDOČESKÝ KRAJ Pořizovatel: Ministerstvo dopravy ČR nábř. L. Svobody 1222/12 110 15 Praha 1 Pověřená org. zpracováním: Ředitelství silnic

Více

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ

ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ÚVOD DO PRÁCE S ELEKTRONICKÝMI INFORMAČNÍMI ZDROJI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOPRAVĚ ČÁST MODELOVÁNÍ EMISÍ, IMISÍ V DOPRAVĚ Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. Mgr. Ivo Dostál Ing. Jakub Tichý Ing. Jiří

Více

Metodika hodnocení efektivnosti investic. na vodních cestách

Metodika hodnocení efektivnosti investic. na vodních cestách Metodika hodnocení efektivnosti investic na vodních cestách Únor 2013 Předmluva Aktualizace Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic na vodních cestách byla zpracována na základě zadání (nabídky

Více

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRA

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRA Ministerstvo dopravy ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRA Požadavky na výměnu, zpracování a distribuci dat a informací TECHNICKÉ PODMÍNKY únor 2005 Sdružení pro dopravní telematiku

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Březen 2015 OBSAH Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 3 2. Úvod... 4 3. Popis lokality... 5 4. Dopravně bezpečnostní

Více

Ž e l e z n i č n í i n f r a s t r u k t u r a v J i h o m o r a v s k é m k r a j i

Ž e l e z n i č n í i n f r a s t r u k t u r a v J i h o m o r a v s k é m k r a j i ( 1 ) A n a l ý z a s o u č a s n é h o s t a v u Ž e l e z n i č n í i n f r a s t r u k t u r a v J i h o m o r a v s k é m k r a j i Ing. Ľubomír Beňák 1 1. Obsah 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ÚVOD... 3

Více

1) Zdůvodnění stavby a jejího umístění se opírá o lživé údaje, je v rozporu s předpisy EU

1) Zdůvodnění stavby a jejího umístění se opírá o lživé údaje, je v rozporu s předpisy EU Magistrát hl. m. Prahy odbor stavební Ing. Ivana Souralová - ředitelka odb. stavebního Jungmannova 35 111 21 Praha 1 V Praze 10.3.2008 Věc: Námitky účastníka řízení na základě 85 odst. 1 b) a odst. 2 písm.

Více