Město Český Brod Odbor dopravy, Husovo náměstí 70, Český Brod IČ: Tel.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Český Brod Odbor dopravy, Husovo náměstí 70, 282 24 Český Brod IČ: 00235334. Tel.: +420 777 736 633 Email: pik@pik-pce.cz http://www.pik-pce."

Transkript

1

2 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova NÁZEV AKCE: Dopravní studie Kapacitní posouzení v souvislosti se změnou organizace dopravy ulice Jungmannova v Českém Brodě INVESTOR: Město Český Brod Odbor dopravy, Husovo náměstí 70, Český Brod IČ: ZPRACOVATEL: Ing. Petr Musílek, Projektová a inženýrská kancelář K Blahobytu Pardubice IČ: Autorizace ID00, č.: Tel.: MÍSTO: Ulice Jungmannova křižovatka Prokopa Velikého Jungmannova křižovatka Havlíčkova Jungmannova Ulice Kollárova křižovatka Sportovní Kollárova 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 1

3 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ POUŽITÉ PODKLADY: 1. Katastrální mapa 2. Zaměření předmětných křižovatek a ulice Jungmannova a Kollárova 3. Intenzity dopravy dle sčítání firmy AŽD z období 06/2011 před změnou 4. Intenzity dopravy dle sčítání firmy PIK Pardubice z období 11/2011 po změně 5. Intenzity dopravy dle monitorování dopravy firmou GEMOS CZ z období 10/2011 po změně ÚČEL DOPRAVNÍ STUDIE: Cílem této dokumentace je stanovit rozklad intenzit dopravy v ulici Jungmannova a Kollárova a definovat kapacitní limity křižovatek limitujících kapacitu průjezdného úseku. Kapacitní posouzení a porovnání výsledků je vyvoláno úpravou dopravního režimu v ulici Jungmannova, kde došlo v říjnu tohoto roku ke změně organizaci dopravy. V prostoru mezi křižovatkami ulice Jungmannova s ulicí Havlíčkova a s ulicí Prokopa Velikého dochází z původního režimu jednosměrné ulice ve směru ke křižovatce s ulicí Prokopa Velikého ke změně provozu s obousměrným provozem. Účelem této studie je zjistit vliv změny režimu dopravy vzhledem ke kapacitě ulice Jungmannova a ulice Kollárova s ohledem na limitující křižovatky a také definovat vliv této změny na přepravní vztahy ve městě z hlediska celé komunikační sítě. DOPRAVNÍ SITUACE AKTUÁLNÍ STAV: Ulice Jungmannova je v celé své délce cca 250 m široká 6,00 m mezi obrubami, což dovoluje dva plnohodnotné jízdní pruhy. Po obou stranách se nachází chodník pro pěší. Povrch komunikace je vyhotoven v asfaltovém provedení. Do této ulice je vjezd umožněn pouze vozidlům do max. okamžité hmotnosti 10 tun. V celém úseku komunikace platí zákaz zastavení. Ulice slouží jako jedna ze třech tras ve směru východ-západ. Ulice Kollárova je v předmětném úseku dotčeném změnou organizace dopravy v ul. Jungmannova stavebně řešena se šířkou 6,60 m mezi obrubami poblíž křižovatky Kollárova Krále Jiřího až 7,90 m mezi obrubami poblíž křižovatky Kollárova Sportovní. Dopravně je řešena jako jednosměrná ve směru od ulice Krále Jiřího po křížení s ulicí Sprtovní, dále je pak označena jako obousměrná. Ulice Sportovní tak slouží jako alternativní trasa přes město ve směru západ-východ. Změnou režimu dopravy v ulici Jungmannova na obousměrný provoz došlo k propojení dopravního proudu z ulice Prokopa Velikého na ulici Havlíčkova, což má za následek urychlení trasy z Kostelce nad Černými Lesy ve směru na Prahu, Čelákovice. Současně došlo k odlehčení dopravy v ulici Kollárova, která do této změny tvořila hlavní komunikační propojení pro tranzitní osobní dopravu přes město Český Brod. Komunikační síť města tak ve směru východzápad nabízí další alternativní trasu. Využití dopravy v opačném směru není v zásadě ovlivněno. 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 2

4 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova Obr.1: Situace území ulice Kollárova a Jungmannova METODIKA VÝPOČTU KAPACITY: Kapacitní posouzení je provedeno podle aktuálně platných normových předpisů, především ČSN "Projektování křižovatek na silničních komunikacích (11/2007)", technických podmínek TP 188 "Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek, příp. TP 81 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 3

5 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova "Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích" a TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích. Metodika pro posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek je uplatněním výsledků projektu Národního programu výzkumu Ministerstva dopravy ČR č.1f42i/060/120 "Aktualizace výpočtových modelů pro stanovení kapacity neřízených úrovňových křižovatek". Základní teoretický model výpočtu vychází z metodiky německé směrnice Handbuch für die Bemessung von Strassenverkehrsanlagen (HBS). Metodika pro posuzování kapacity okružních křižovatek je uplatněním výsledků projektu Národního programu výzkumu Ministerstva dopravy ČR č. 1F52I/063/120 "Aktualizace výpočtových modelů pro stanovení kapacity okružních křižovatek". Základní teoretický model výpočtu vychází z metodiky německé směrnice Handbuch für die Bemessung von Strassenverkehrsanlagen (HBS). Metodika výpočtu kapacitního posouzení křižovatky řízené pomocí SSZ je převzata z II. vydání technických podmínek TP 81 "Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích" schválené Ministerstvem dopravy pod č.j. 243/ STSP/2 s účinností od Základem teorie výpočtu je saturovaný tok a příslušná délka "zelené" fáze signálního plánu v cyklu, která odpovídá danému vjezdovému pruhu. Kapacitní posouzení křižovatek v Českém Brodě v souvislosti se změnou organizace dopravy se týká pouze neřízených křižovatek. INTENZITY DOPRAVY: Při výpočtu kapacity každé posuzované křižovatky se vychází z hodnot intenzit dopravy dle sčítání dopravy provedeného pro město Český Brod firmou AŽD v červnu 2011 a sčítání po úpravě dopravního režimu v říjnu a listopadu 2011 firmou GEMOS CZ a následného ověření intenzit pomocí dopravního sčítání v listopadu 2011 zpracovatelem kapacitního posouzení. Všechny intenzity použité ve výpočtu jsou upraveny a přepočteny na vzájemně srovnatelné hodnoty pomocí koeficientů definovaných TP 189 podle měsíce, dne v týdnu a hodiny, kdy bylo provedeno sčítání dopravy. Přepočtové koeficienty ročních, týdenních a denních variací dopravy použitých ve výpočtu dle TP 189 jsou uvedeny v příloze studie. Dále uvádíme hodnoty intenzit dopravy v grafické podobě ve všech sledovaných místech, konkrétně na 3 předmětných křižovatkách a úsecích ulice Jungmannova a Kollárova. Hodnoty jsou současně přepočteny na jednotkové 24 hodinové intenzity před i po změně organizace dopravy. Tabulkové hodnoty, včetně koeficientů přepočtu jsou uvedeny v příloze. 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 4

6 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova Obr.2: Pentlogramy 24 hod. intenzit křižovatky P. Velikého Jungmannova v posuzovaných stavech. 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 5

7 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova Obr.3: Pentlogramy 24 hod. intenzit křižovatky Havlíčkova Jungmannova v posuzovaných stavech. 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 6

8 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova Obr.4: Pentlogramy 24 hod. intenzit křižovatky Kollárova Sportovní v posuzovaných stavech 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 7

9 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova Obr.5: Intenzity dopravy z monitoringu dopravy v ulici Jungmannova a Kollárova v 10 a 11/2011. Všechny dále uvedené výpočty jsou provedeny v hodnotách špičkových hodinových intenzit podle průměrného denního rozdělení zatížení komunikační sítě v Českém Brodě dle TP 189. Hlavní komunikace je definována špičkovou hodinou definovanou hodnotou 7,1% v době odpolední špičkové hodiny 15:00-16:00 hod. Místní vedlejší komunikace je ve výpočtu uvažována v přepočtu koeficientem odpolední špičkové hodiny hodnotou 7,8% v době 15:0016:00 hod. 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 8

10 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova ZÁKLADNÍ KAPACITA: Kapacitní výpočet a posouzení neřízených křižovatek má tři základní úrovně: Stanovení základní kapacity G n vedlejších dopravních proudů jako fiktivní hodnoty vyjadřující maximální možnou propustnost příslušného podřízeného dopravního proudu. Výpočet skutečných hodnot kapacity dopravních proudů G n, která závisí na pravděpodobnosti nevzdutí příslušných nadřazených dopravních proudů p 0. S klesající hodnotou pravděpodobnosti p 0 bude také klesat reálná kapacita G n podřízeného dopravního proudu. Závěrem se stanoví rezerva kapacity Rez jako rozdíl skutečné kapacity G n a intenzity I n a posoudí se úroveň kvality dopravy prostřednictvím vypočtené hodnoty střední doby zdržení t w. Pro matematický model pro výpočet základní kapacity je nutné stanovit několik vstupních proměnných. Pro každý podřazený dopravní proud se stanoví, podle stupně jeho podřazenosti, rozhodující intenzita nadřazených proudů a hodnoty kritického časového odstupu a následného časového odstupu. Všechny vstupní proměnné se pro zjednodušení určí dle tabulek obsažených v TP 188. G n = 3600 t f * e I H * 3600 t g t f 2 kde G n I H t g t f základní kapacita jízdního pruhu n-tého proudu [pvoz/h], rozhodující intenzita nadřazených proudů [voz/h], kritický časový odstup, následný časový odstup, POSOUZENÍ KAPACITY: Posouzení je provedeno dle porovnání výsledků předchozích vzorců s uvažovanými intenzitami provozu v posuzovaném období, tedy 06/2011 a 10/2011, resp. 11/2011 po změně organizace dopravy. Výpočet je proveden pomocí softwarové aplikace Excel. Výpočtové tabulky jsou součástí přílohy. Na tomto místě uvádíme vyhodnocení výsledků rezervy kapacity jednotlivých stavů a srovnávací tabulku intenzit ve vztahu k intenzitám a samotným kapacitám jednotlivých jízdních pruhů. 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 9

11 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 10

12 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova Obr.6 a 7: Vyhodnocení výsledků kapacitního posouzení. srovnávací tabulky. Výpočet byl proveden na zatížení křižovatek intenzitami vozidel dle provedených sčítání a monitoringu dopravy. ULICE JUNGMANNOVA: Z výsledků kapacitního posouzení křižovatky Havlíčkova Jungmannova a křižovatky Prokopa Velikého Jungmannova je patrné, že vlivem změny organizace dopravy došlo během měsíce listopadu 2011 v součtu k navýšení dopravy o cca 130 vozidel ve špičkové hodině na profilu ulice Jungmannova mezi oběma posuzovanými křižovatkami. Navýšení intenzit je způsobeno zvýšením průjezdu vozidel ve směru od křižovatky Prokopa Velikého. V opačném směru naopak došlo k lehkému úbytku vozidel. Tento úbytek je dle předpokladu způsoben pouze vlivem nepřesností při přepočtu intenzit podle ročních, týdenních a denních variací dopravy. Měsíc červen je z hlediska zatížení významnější než listopad. Dalším faktorem pak může být snížení komfortu průjezdu, ale vzhledem k množství alternativních průjezdních tras přes Český Brod, je možné považovat ho za mizivý. Monitoring dopravy provedený firmou GEMOS CZ potvrzuje výsledky sčítání provedené zpracovatelem, nižší hodnoty jsou způsobeny obdobím měření, resp. relativně krátkou dobou od realizace změny organizace dopravy. Během listopadu se situace stabilizovala a řidiči si zvykli na předmětnou změnu. Z výsledků je tak mimojiné patrný nárůst dopravy v ulici Jungmannova od okamžiku změny organizace dopravy. Z pohledu rezervy kapacity, která stanovuje poměrnou hodnotu vztahu kapacity k intenzitám. Rezervy kapacit jednotlivých směrů poklesly o max. 6,91%. Významné směry ovlivňující jízdní pruhy ramen křižovatek poklesly o 0,81% na Prokopa Velikého Jungmannova a o 4,82% na Havlíčkova Jungmannova. Vzhledem ke skutečnosti, že kapacitní limity křižovatek determinují kapacitní limity mezikřižovatkových úseků, lze konstatovat, že: Pokles rezervy kapacity v ulici Jungmannova nepřekročí 5%. 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 11

13 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova To představuje stav, kdy daná ulice, resp. související křižovatky jsou schopny v extrémním případě přenést ve směru východ-západ až 1800 jedn. vozidel za hodinu (stav absolutní nasycenosti komunikace). Aktuálně v daném směru projíždí pouze cca 130 vozidel ve špičkové hodině, dříve 0. ULICE KOLLÁROVA: Z výsledků posouzení křižovatky Kollárova Sportovní vyplývá, že vlivem změny organizace dopravy v ulici Jungmannova, tedy vzniku nové tranzitní trasy ve směru východzápad došlo zcela prokazatelně k přerozdělení přepravních vztahů. Dopravní obsluha jihovýchodního segmentu města díky této nové trase nezatěžuje problematické dopravní uzly jako je křižovatka Zborovská Krále Jiřího nebo ulice Kollárova. V ulici Kollárova došlo dle sčítání dopravy ke snížení počtu jedoucích vozidel ve směru východ-západ o 5,61% (ulice Kollárova) a 1,18% (ulice Sportovní). Tyto hodnoty rezervy kapacity odpovídají poklesu intenzit vozidel v tomto směru o více jak 100 vozidel během špičkové hodiny. Díky těmto závěrům lze konstatovat, že: Navýšení rezervy kapacity v ulici Kollárova představuje přes 5%. To v zásadě znamená, že daná ulice, resp. související křižovatka Kollárova Sportovní je schopna v extrémním případě přenést ve směru východ-západ až 1800 jedn. vozidel za hodinu (stav absolutní nasycenosti komunikace). Aktuálně v daném směru projíždí 361 vozidel ve špičkové hodině, dříve 472 vozidel. Snížení tedy představuje 111 vozidel. 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 12

14 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova STANOVENÍ STŘEDNÍ DOBY ZDRŽENÍ: Střední doba zdržení je podle předpisů TP 188 i dle norem, především ČSN , veličinou pro definování úrovně kvality dopravy (A-F) /dříve stupeň dopravy (1-5)/. Stanovení střední doby zdržení je provedeno pro nejhorší stav rezervy kapacity v jednotkách vozidel za hodinu pomocí grafu z TP 188 "Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek". Podle tohoto posouzení je při minimální rezervě kapacity definované výpočtem (538 voz./hod. levé odbočení z jižního remene křižovatky Havlíčkova - Jungmannova) stanovena střední doba zdržení na tw=7s, tedy <10s, což představuje úroveň kvality dopravy A: Volný tok průměrná cestovní rychlost je obvykle 90% rychlosti volné (cca 45km/h). Vozidla jsou zcela nerušená ve schopnosti manévrovat v dopravním proudu. Zdržení ze zastavení na řízených křižovatkách je malé. Obr.8: výřez z TP 188, obrázek 16 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 13

15 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova STANOVENÍ DÉLKY FRONTY: Stanovení délky fronty je provedeno také pro nejhorší stav poměru intenzity ke kapacitě podle grafu podle TP 188 "Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek". Pro stanovení této hodnoty je nejprve nutné stanovit stupeň vytížení pro každý posuzovaný jízdní pruh, který je dán následujícím vztahem: av = In / Cn Obr.10: výřez z TP 188, obrázek 17 Hodnoty stupně vytížení jsou uvedeny ve výsledkových tabulkách. Nejvyšší hodnotou je hodnota 0,30 na vjezdu do křižovatky Prokopa Velikého Jungmannova ve směru od ulice Jungmannova. Tato hodnota se však vlivem změny dopravy nemění. Výsledné délky front tak dle grafu nepřesáhnou 12m, což představuje plynulý provoz. Stupně vytížení, které jsou dotčeny změnou organizace dopravy se zvyšují o max. 0,01, což nepředstavuje významnější prodloužení délek front v jednotlivých jízdních pruzích. 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 14

16 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ Výpočet byl proveden na zatížení posuzovaných uzlů intenzitami vozidel, resp. jednotkových vozidel ve stavu před změnou organizace dopravy v ulici Jungmannova (06/2011) a po provedené změně organizace dopravy, která má za následek zobousměrnění této ulice (11/2011) dle údajů z dopravních sčítání a z monitoringu dopravy v daných obdobích, příp. upravených dle TP 188 a TP 189. Z výše uvedené výsledkové tabulky vyplývá, že navýšení intenzit v ulici Jungmannova má pozitivní vliv na přepravní vztahy ve městě. Komunikační síť města Český Brod nabízí aktuálně 3 alternativní trasy ve směru východ-západ. Pro tranzitní trasu východ-západ (směr Praha) tato úprava zajistila propojení významných radiálních komunkací města, konkrétně se jedná o propojení ulice P. Velikého s ulicí Žitomírskou. Před provedenou úpravou organizace dopravy byla doprava vytlačována do uzšího centra města nebo byla nucena toto centrum komplikovaně objíždět přes síť okolních ulic. Nejvíce tato situace zatěžovala ulici Krále Jiřího a ulici Kollárovu. Pozitivní efekt změny organizace dopravy je zastíněn navýšením dopravního zatížení v ulici Jungmannova. Z tohoto posouzení však vyplývá, že rezervy kapacity v hlavních směrech (ve směru přímo) po změně činí 93,09% v ulici Jungmannova a 82,68% v ulici Kollárova. Ulice Jungmannova má tak z pohledu dopravně-inženýrského posouzení ještě významné rezervy. Lze proto konstatovat, že z pohledu kapacitních limitů komunikační sítě je vzniklé navýšení dopravy v ulici Jungmannova nevýznamné a vyvolává snížení rezervy kapacity pouze do 5%. Z posouzení křižovatky Kollárova Sportovní vyplývá, že uvedená úprava organizace dopravy způsobuje současně zvýšení rezervy kapacity v ulici Kollárova a na okolní komunikační síti zatíženou tranzitní dopravou. Z hlediska rezervy kapacity křižovatek limitujících úseky Jungmannovy i Kollárovy ulice vyhovuje kapacitnímu posouzení dle normového předpisu ČSN , resp. TP 188 s dostatečnou rezervou ve všech posuzovaných stavech. Úroveň kvality dopravy je definována z hodnoty rezervy kapacity v jednotkových vozidlech za hodinu, což představuje při minimální hodnotě 538 j.v./hod. cca 7s zdržení na jižním vjezdu z ulice Havlíčkova na levém odbočení do ulice Jungmannova. Všechny ostatní vjezdy posuzovaných křižovatek vykazují menší střední dobu zdržení, což představuje úroveň kvality dopravy A tedy maximální možnou. Stanovená délka fronty je definována poměrem intenzity a kapacity příslušného jízdního pruhu. Výpočtem a odečtem z grafu je stanovena na max. 12m, tedy 2 osobní vozidla. Taková délka fronty čekajících vozidel vyklidí křižovatku během cca 8s. Pro místní veřejně přístupné komunikace se jedná (podle TP188) o vyhovující stav z hlediska úrovně kvality dopravy, resp. střední doby zdržení i z hlediska délky fronty. Posuzované křižovatky na základě provedených výpočtů kapacitně VYHOVUJÍ na zatížení ze sčítání a monitoringu, včetně navýšení intenzit po změně organizace dopravy. Ing. Petr Musílek Projektová a inženýrská kancelář K Blahobytu 1525, Pardubice 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 15

17 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova PŘÍLOHA DOPRAVNÍ STUDIE PŘÍLOHA 1: VÝZNAM ZKRATEK PŘÍLOHA 2: SITUACE PROKOPA VELIKÉHO - JUNGMANNOVA SITUACE HAVLÍČKOVA JUNGMANNOVA SITUACE KOLLÁROVA SPORTOVNÍ PŘÍLOHA 3: TABULKY ROČNÍCH, TÝDENNÍCH A DENNÍCH VARIACÍ DOPRAVY PŘÍLOHA 4: TABULKY PŘEPOČTU INTENZIT PŘÍLOHA 5: VÝPOČTOVÉ TABULKY KAPACITNÍHO POSOUZENÍ 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 16

18 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova PŘÍLOHA 1: VÝZNAM ZKRATEK 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 17

19

20

21

22

23

24 Název stránky: TP Příloha 5.4 TP Příloha 5.4 PŘÍLOHA 5.4 ROČNÍ VARIACE INTENZIT DOPRAVY, VOZIDLA CELKEM Měsíc průzkumu Charakter provozu D E, I II-H,II-S II-R-L II-R-Z M Leden 87,0 86,5 85,6 67,7 119,2 94,7 Únor 92,7 96,1 90,9 75,1 108,0 99,5 Březen 94,0 98,9 99,2 84,0 95,7 101,5 Duben 103,3 106,9 104,5 98,1 86,0 105,6 Květen 109,3 106,6 111,7 113,4 85,8 104,7 Červen 111,4 106,8 111,0 134,7 93,0 103,4 Červenec 115,9 106,3 109,5 152,3 101,3 95,9 Srpen 112,1 106,0 107,0 147,1 100,4 92,6 Září 100,6 101,3 103,5 123,6 96,5 99,2 Říjen 97,8 100,9 97,6 87,0 95,2 101,8 Listopad 91,1 94,2 91,5 66,7 103,1 100,6 Prosinec 85,8 89,5 88,0 50,3 115,8 100,5 Hodnoty (podíl denní intenzity daného měsíce i na ročním průměru denních intenzit). Údaj [%] Poznámka: Skupiny komunikací podle charakteru provozu jsou specifikovány v kapitole 4.1 (tabulky 2 a 4). Poznámka: Pokud je potřeba, použijí se pro skupinu Z (komunikace napojující obchodní zařízení) koeficienty skupiny M, pokud nejsou k dispozici jiné údaje. Tím se však nezohlední předvánoční (případně jiná) nákupní špička.

25 Název stránky: TP Příloha 4 TP Příloha 4 PŘÍLOHA 4 TÝDENNÍ VARIACE INTENZIT DOPRAVY Druh Charakter vozidla provozu Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle D 95,6 98,4 105,7 111,1 119,7 83,0 86,5 E 93,7 94,0 99,5 102,3 119,7 95,7 95,1 Osobní I 101,0 99,8 103,7 103,8 114,5 92,9 84,3 vozidla II-H 104,4 102,6 106,5 102,9 114,8 95,7 73,1 (O) II-S 95,5 96,6 100,0 100,0 113,3 103,4 91,2 II-R 87,7 87,1 91,0 92,6 116,7 115,7 109,2 M 117,0 112,6 112,9 111,2 113,8 70,4 62,1 D, E 114,7 122,7 124,1 127,8 120,1 47,6 43,0 Nákladní I 119,4 121,1 124,7 124,8 124,6 48,5 36,9 vozidla II 122,5 126,1 120,5 123,4 119,8 55,3 32,4 (N) M 122,0 134,8 134,8 128,6 136,4 27,5 15,9 D,E 129,1 126,5 125,8 121,8 111,0 58,2 27,6 Nákladní I 134,6 129,2 122,3 131,8 120,1 39,2 22,8 soupravy II 132,1 135,9 117,6 127,6 125,1 40,7 21,0 (K) M 122,0 134,8 134,8 128,6 136,4 27,5 15,9 D 102,7 104,5 110,0 114,0 119,0 75,9 73,9 E 104,0 102,5 107,4 108,3 118,1 83,1 76,6 Vozidla I 104,4 103,5 108,2 108,6 118,6 82,0 74,7 celkem II-H 106,3 104,1 107,8 104,8 115,1 92,4 69,5 (S) II-S 97,5 98,2 101,3 102,0 114,1 100,0 86,9 II-R 87,7 87,1 91,0 92,6 116,7 115,7 109,2 M 115,6 110,5 114,3 113,0 116,8 69,0 60,8 z 91,0 87,0 101,0 106,0 131,0 102,0 82,0 Hodnoty (podíl denní intenzity daného dne i na týdenním průměru denních intenzit). Údaj [%]. Skupiny komunikací podle charakteru provozu jsou specifikovány v kapitole 4.1 (tabulky 2 a 4).

26 Název stránky: TP Příloha 2.4 TP Příloha 2.4 PŘÍLOHA 2.4 DENNÍ VARIACE INTENZIT DOPRAVY V BĚŽNÝ PRACOVNÍ DEN, VOZIDLA CELKEM Doba průzkumu Charakter provozu D E I II M Z 0-1 1,10 0,75 0,52 0,31 0,39 0, ,91 0,64 0,42 0,26 0,28 0, ,83 0,61 0,40 0,24 0,23 0, ,93 0,78 0,58 0,38 0,34 0, ,37 1,49 1,45 1,05 1,10 0, ,56 2,79 3,00 2,55 2,64 0, ,33 4,42 4,80 4,67 4,75 0, ,90 5,72 6,01 6,46 6,17 2, ,50 6,39 6,57 7,25 6,81 5, ,22 6,48 6,62 7,25 6,74 6, ,81 6,35 6,55 6,86 6,62 8, ,63 6,22 6,43 6,64 6,48 8, ,69 6,28 6,53 6,58 6,53 7, ,93 6,58 6,86 6,82 6,96 7, ,24 6,96 7,25 7,30 7,53 8, ,51 7,11 7,28 7,52 7,67 9, ,61 6,86 6,86 7,23 7,11 10, ,36 6,21 6,03 6,12 6,20 9, ,68 5,28 5,01 4,86 5,06 7, ,72 4,14 3,87 3,51 3,86 4, ,68 3,06 2,81 2,59 2,70 2, ,80 2,22 2,01 1,76 1,89 0, ,12 1,60 1,36 1,20 1,28 0, ,57 1,06 0,78 0,59 0,66 0,1 Hodnoty (podíl intenzity dané hodiny i na denní intenzitě dopravy) pro vozidla celkem. Údaj [%].

27

28 ozn. typu Havlíčkova Jungmannova (stav před změnou org. dopravy 06/2011) Havlíčkova Jungmannova Havlíčkova Jungmannova sever západ jih východ součinitel vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo B 0, M 0, OV NV 1, A 1, NS Intenzita za 1 hod. (j.v.) Pozn.: Intenzity vychází z dopravního sčítání sousedních křižovatek v pátek od 08:00 09:00 Přepočet na intenzity 24 hod. ozn. typu Havlíčkova Jungmannova Havlíčkova Jungmannova sever západ jih východ součinitel vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo M 6, OV 6, NV 6, A 6, Intenzita za 24 hod. (j.v.) Pozn.: Intenzity z dopravního sčítání v měsíci červen jsou pro místní komunikace na úrovni 103,4% průměrné roční 24 hodinové intenzity. Tzn. že tyto hodnoty lze použít bez dalšího přepočtu.

29 ozn. typu Havlíčkova Jungmannova (stav po změně org. dopravy 11/2011) Havlíčkova Jungmannova Havlíčkova Jungmannova sever západ jih východ součinitel vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo B 0, M 0, OV NV 1, A 1, NS Intenzita za 15 min. (j.v.) Pozn.: Intenzity vychází z dopravního sčítání v pátek od 14:45 15:00 Přepočet na intenzity 24 hod. ozn. typu Havlíčkova Jungmannova Havlíčkova Jungmannova sever západ jih východ součinitel vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo M 7, OV 7, NV 7, A 7, Intenzita za 24 hod. (j.v.) Pozn.: Intenzity z dopravního sčítání v měsíci listopad jsou pro místní komunikace na úrovni 100,6% průměrné roční 24 hodinové intenzity. Tzn. že tyto hodnoty lze použít bez dalšího přepočtu.

30 Jungmannova Prokopa Velikého (stav před změnou org. dopravy 06/2011) Jungmannova Prokopa Velikého Jana Kouly západ jih východ ozn. typu součinitel přímo vpravo vlevo vpravo vlevo přímo B 0, M 0, OV NV 1, A 1, NS Intenzita za 1 hod. (j.v.) Pozn.: Intenzity vychází z dopravního sčítání v pátek od 08:00 09:00 Přepočet na intenzity 24 hod. Jungmannova Prokopa Velikého Jana Kouly západ jih východ ozn. typu součinitel přímo vpravo vlevo vpravo vlevo přímo M 6, OV 6, NV 6, A 6, Intenzita za 24 hod. (j.v.) Pozn.: Intenzity z dopravního sčítání v měsíci červen jsou pro místní komunikace na úrovni 103,4% průměrné roční 24 hodinové intenzity. Tzn. že tyto hodnoty lze použít bez dalšího přepočtu.

31 Jungmannova Prokopa Velikého (stav po změně org. dopravy 11/2011) Jungmannova Prokopa Velikého Jana Kouly západ jih východ ozn. typu součinitel přímo vpravo vlevo vpravo vlevo přímo B 0, M 0, OV NV 1, A 1, NS Intenzita za 15min. (j.v.) Pozn.: Intenzity vychází z dopravního sčítání v pátek od 14:45 15:00 Přepočet na intenzity 24 hod. Jungmannova Prokopa Velikého Jana Kouly západ jih východ ozn. typu součinitel přímo vpravo vlevo vpravo vlevo přímo M 7, OV 7, NV 7, A 7, Intenzita za 24 hod. (j.v.) Pozn.: Intenzity z dopravního sčítání v měsíci listopad jsou pro místní komunikace na úrovni 100,6% průměrné roční 24 hodinové intenzity. Tzn. že tyto hodnoty lze použít bez dalšího přepočtu.

32 ozn. typu Kollárova Sportovní (stav před změnou org. dopravy 06/2011) Kollárova Sportovní Kollárova východ sever západ součinitel přímo vpravo vlevo vpravo vlevo přímo B 0, M 0, OV NV 1, A 1, NS Intenzita za 1 hod. (j.v.) Pozn.: Intenzity vychází z dopravního sčítání v pátek od 08:00 09:00 Přepočet na intenzity 24 hod. Kollárova Sportovní Kollárova východ sever západ ozn. typu součinitel přímo vpravo vlevo vpravo vlevo přímo M 6, OV 6, NV 6, A 6, Intenzita za 24 hod. (j.v.) Pozn.: Intenzity z dopravního sčítání v měsíci červen jsou pro místní komunikace na úrovni 103,4% průměrné roční 24 hodinové intenzity. Tzn. že tyto hodnoty lze použít bez dalšího přepočtu.

33 ozn. typu Kollárova Sportovní (stav po změně org. dopravy 11/2011) Kollárova Sportovní Kollárova východ sever západ součinitel přímo vpravo vlevo vpravo vlevo přímo B 0, M 0, OV NV 1, A 1, NS Intenzita za 15min. (j.v.) Pozn.: Intenzity vychází z dopravního sčítání v pátek od 9:15 9:30 Přepočet na intenzity 24 hod. Kollárova Sportovní Kollárova východ sever západ ozn. typu součinitel přímo vpravo vlevo vpravo vlevo přímo M 6, OV 6, NV 6, A 6, Intenzita za 24 hod. (j.v.) Pozn.: Intenzity z dopravního sčítání v měsíci prosinec jsou pro místní komunikace na úrovni 100,5% průměrné roční 24 hodinové intenzity. Tzn. že tyto hodnoty lze použít bez dalšího přepočtu.

34

35 VÝPOČTOVÉ TABULKY KAPACITNÍHO POSOUZENÍ křižovatka Jungmannova - Prokopa Velikého stav po změně organizace dopravy 11/2011 INTENZITA tg tf KAPACITA REZERVA šp.hod. hlavní: 7,1 % šp.hod. vedlejší : 7,8 % "P4" "P6" "P4" "P6" "P4" "P6" SOUHRN Saturovaný tok: 1800 j.v./hod. "P4" "P6" 1.ST 2.ST P2 3.ST P3 4.ST "P4" Max. pov. rychlost: 50 km/h [j.v./24hod.] [j.v./hod.] [s] [s] [s] [j.v./hod.] - [j.v./hod.] - [j.v./hod.] [j.v./hod.] [%] hlavní směr vedlejší směr ,5 2, vlevo ,52 3 přímo ,09 7 vlevo ,5 2, ,63 8 vpravo , přímo ,3 3,5 4, , , , ,2 3,3 3, , vpravo ,7 3,1 3, , ,3 3,5 4, , , ,2 3,3 3, , ,7 3,1 3, křižovatka Jungmannova - Prokopa Velikého stav před změnou organizace dopravy 06/2011 INTENZITA tg tf KAPACITA REZERVA šp.hod. hlavní: 7,1 % šp.hod. vedlejší : 7,8 % "P4" "P6" "P4" "P6" "P4" "P6" SOUHRN Saturovaný tok: 1800 j.v./hod. "P4" "P6" 1.ST 2.ST P2 3.ST P3 4.ST "P4" Max. pov. rychlost: 50 km/h [j.v./24hod.] [j.v./hod.] [s] [s] [s] [j.v./hod.] - [j.v./hod.] - [j.v./hod.] [j.v./hod.] [%] hlavní směr vedlejší směr ,5 2, vlevo ,14 3 přímo vlevo 0 0 4,5 2, vpravo , přímo ,3 3,5 4, , , , ,2 3,3 3, , vpravo ,7 3,1 3, , ,3 3,5 4, , , ,2 3,3 3, , ,7 3,1 3, Pozn.: Pro účely výpočtu, kdy se definují jednotlivé směry jízdy dle kategorie nadřazenosti dopr. proudu, nemusí směr jízdy v tabulce a hodnota intenzity odpovídat skutečnému směru jízdy křižovatkou ve skutečnosti.

KAPACITA NEŘÍZENÉ KŘIŽOVATKY dána počtem vozidel, která mohou projet křižovatku za určitý časový interval určuje se výpočtem kapacity vedlejších podřazených dopravních proudů a z toho plynoucí doby zdržení

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

Vyhodnocení průzkumu intenzit na. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Vyhodnocení průzkumu intenzit na. Ing. Michal Dorda, Ph.D. na pozemních komunikacích dle TP 189 Ing. Michal Dorda, Ph.D. 1 Místo: Lažany Datum: Číslo komunikace: I/43 Den týdne: Stanoviště Konec obce Doba průzkumu: 1 Kategorie a třída komunikace 2 Nedělní faktor

Více

Návrh signálního plánu pro světelně řízenou křižovatku. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Návrh signálního plánu pro světelně řízenou křižovatku. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Návrh signálního plánu pro světelně řízenou křižovatku Ing. Michal Dorda, Ph.D. Použitá literatura TP 81 Zásady pro navrhování světelných signalizačních zařízení na pozemních komunikacích. TP 235 Posuzování

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 CÍL PŘEDNÁŠKY seznámit s aktuálními TP v oblasti dopravního inženýrství, použití TP v projektování, možnosti

Více

DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTA ČESKÝ BROD

DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTA ČESKÝ BROD DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTA ČESKÝ BROD Dopravní průzkumy, rozbory a analýza současné dopravní situace a návrhy řešení Objednatel: Zhotovitel: Město Český Brod Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod IČO: 00235334

Více

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická Zpracovatel: Vedoucí projektu: ATELIÉR DPK, s.r.o. Žižkova 5 602 00 Brno Ing. Petr Soldán Říjen 2007 Obsah: 1 ÚVOD...

Více

Uherský Brod Posudek možných řešení křižovatek silnic II/490 a III/05019 a MK v ulicích Pod Valy, 26. dubna a Vlčnovská. Dopravně inženýrské posouzení

Uherský Brod Posudek možných řešení křižovatek silnic II/490 a III/05019 a MK v ulicích Pod Valy, 26. dubna a Vlčnovská. Dopravně inženýrské posouzení spol s r.o., Atelier dopravního inženýrství, Brno, Kabátníkova 5, mail: hbh@hbh.cz, tel.: 544 520 566 Uherský Brod Posudek možných řešení křižovatek silnic II/490 a III/05019 a MK v ulicích Pod Valy, 26.

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. STANOVENÍ INTENZIT DOPRAVY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (II. VYDÁNÍ) Schváleno MD OPK čj. 279/2012-120-STSP/2 ze dne 5. června 2012, s účinností od 6. června 2012 Současně se ruší a nahrazují Technické podmínky

Více

2. Automobilová doprava

2. Automobilová doprava 2. Automobilová doprava 2.1. Vývoj motorizace a automobilizace Evidence vozidel Od 1.1.2003 došlo ke změně v evidenci vozidel. Pod správní obvod Plzeň bylo po zrušení okresních úřadů převedeno dalších

Více

Rezidence FLORES Květnice

Rezidence FLORES Květnice Rezidence FLORES Květnice Objednatel: FADESA Česko s.r.o. Italská 1203/18 120 00 Praha 2 Zastoupený: Ing. Lukášem Srchem Zhotovitel: CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 Zastoupený: Ing.

Více

Kapacita větve mimoúrovňové křižovatky Pražský okruh x K Barrandovu. Abstrakt. 1. Úvod. 2. Dopravní průzkum

Kapacita větve mimoúrovňové křižovatky Pražský okruh x K Barrandovu. Abstrakt. 1. Úvod. 2. Dopravní průzkum Kapacita větve mimoúrovňové křižovatky Pražský okruh x K Barrandovu Ing. Luděk Bartoš (EDIP s.r.o., bartos@edip.cz), Ing. Vladislav Rozsypal (EDIP s.r.o., rozsypal@edip.cz), Ing. Jiří Kašpar (DHV CR s.r.o.,

Více

II. Automobilová doprava

II. Automobilová doprava II. Automobilová doprava Vývoj motorizace a automobilizace Evidence vozidel Do roku 2001 byly údaje o počtech vozidel přebírány od Policie ČR. Od roku 2002 jsou tato data získávána od nového správce agendy,

Více

15-19 KLOKOČNÁ, SILNICE III/11315, PRŮZKUM INTENZIT AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY

15-19 KLOKOČNÁ, SILNICE III/11315, PRŮZKUM INTENZIT AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY sídlo: Pařížská 13/1, 31 Plzeň telefon: 377 4 667 edip@edip.cz, www.edip.cz 15-19 KLOKOČNÁ, SILNICE III/11315, PRŮZKUM INTENZIT AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY KVĚTEN 15 15-19 Klokočná, III/11315, průzkum intenzit

Více

11.12.2011. Pravý odbočovací pruh PŘÍKLAD. Místní sběrná komunikace dvoupruhová s oboustranným chodníkem. L d s 10

11.12.2011. Pravý odbočovací pruh PŘÍKLAD. Místní sběrná komunikace dvoupruhová s oboustranným chodníkem. L d s 10 11.1.011 SMK Příklad PravýOdbočovací.ppt SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ KOMUNIKACE programu č.3 B Návrhstykovékřižovatky s pravým odbočovacím pruhem Návrh křižovatky: Nakreslete ve vhodném měřítku situační výkres

Více

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY 08-21 OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČÁST: DOPRAVNÍ PRŮZKUM ČERVENEC 2008 OBSAH OBSAH... 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 3 ZADÁNÍ... 3 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ... 3 CÍLE PRŮZKUMU... 3 POUŽITÉ PODKLADY...

Více

VYSOKÉ MÝTO. Dopravní model a analýza dopravních proudů seznámení občanů a zástupců města s výsledky projektu, 2. 3. 2015

VYSOKÉ MÝTO. Dopravní model a analýza dopravních proudů seznámení občanů a zástupců města s výsledky projektu, 2. 3. 2015 VYSOKÉ MÝTO Dopravní model a analýza dopravních proudů seznámení občanů a zástupců města s výsledky projektu, 2. 3. 2015 Obsah prezentace Představení autorů. Účel vypracování projektu a vytvoření dopravního

Více

Hodnocení výkonnosti a funkčnosti dopravního skeletu

Hodnocení výkonnosti a funkčnosti dopravního skeletu Hodnocení výkonnosti a funkčnosti dopravního skeletu Ing. Petr Macejka Hodnocení z hlediska ČSN Výkonnost dopravního skeletu se posuzuje dle: ČSN 736110 ČSN 736102 ČSN 736101 TP 135 TP 81 HCM USA HBS Německo

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

Vyhodnocení sčítání dopravy v obci Telnice na ulici Palackého

Vyhodnocení sčítání dopravy v obci Telnice na ulici Palackého Vyhodnocení sčítání dopravy v obci Telnice na ulici Palackého Obec Telnice Zodpovědný řešitel: Ing. Martin Smělý duben 2014 1. Identifikační údaje Název práce: Objednatel: Vyhodnocení sčítání dopravy v

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 3. týden Rozhledy, přechody pro chodce a místa pro přecházení, zastávky autobusu Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz

Více

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Městský úřad Příbor odbor investic a správy majetku náměstí Sigmunda Freuda 19 74258 Příbor Datum: 7. 10. 2014 Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Vážená paní /vážený pane,

Více

ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY. Michal Radimský

ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY. Michal Radimský ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY Michal Radimský OBSAH PŘEDNÁŠKY: Definice, normy, názvosloví Rozdělení úrovňových křižovatek Zásady pro návrh křižovatek Návrhové prvky úrovňových křižovatek Typy úrovňových křižovatek

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 110 00 Praha 1, Bolzanova 1 tel. (02) 223 837, fax (02) 221 997 - " J r> ' l- >: i * DATA O DOPRAVĚ V PRAZE 1992 1 ÚVOD Ústav dopravního inženýrství (ÚDI) je specializovanou organizací,

Více

INTENZITA DOPRAVY na komunikaci I/7 květen 2013. Hodnověrnost tvrzení je dána hodnověrností důkazů

INTENZITA DOPRAVY na komunikaci I/7 květen 2013. Hodnověrnost tvrzení je dána hodnověrností důkazů INTENZITA DOPRAVY na komunikaci I/7 květen 2013 Hodnověrnost tvrzení je dána hodnověrností důkazů Cíl měření Cílem měření intenzity dopravy je získat hodnoty, které odpovídají skutečné intenzitě provozu

Více

NÁVRH ORGANIZACE A ŘÍZENÍ PROVOZU NA KŘIŽOVATCE S VYUŽITÍM SIMULACE

NÁVRH ORGANIZACE A ŘÍZENÍ PROVOZU NA KŘIŽOVATCE S VYUŽITÍM SIMULACE NÁVRH ORGANIZACE A ŘÍZENÍ PROVOZU NA KŘIŽOVATCE S VYUŽITÍM SIMULACE DESIGN OF ORGANIZATION AND CONTROLLING OF ROAD TRAFFIC AT INTERSECTION USING SIMULATION Vladislav Křivda 1 Anotace: Příspěvek se zabývá

Více

POSOUZENÍ VLIVU ZPROVOZNĚNÍ DÁLNICE D47 EXAMINATION OF INFLUENCE OF PUTTING OF HIGHWAY D47 INTO SERVICE

POSOUZENÍ VLIVU ZPROVOZNĚNÍ DÁLNICE D47 EXAMINATION OF INFLUENCE OF PUTTING OF HIGHWAY D47 INTO SERVICE POSOUZENÍ VLIVU ZPROVOZNĚNÍ DÁLNICE D47 EXAMINATION OF INFLUENCE OF PUTTING OF HIGHWAY D47 INTO SERVICE Martin Blatoň 1, Vladislav Křivda 2 Anotace: Článek posuzuje vliv zprovoznění úseku dálnice D47 z

Více

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice Dálniční obchvat Plzně je součástí stavby dálnice D5 0510 v úseku Ejpovice Sulkov, km 67,941-88,377 Historie Ještě v roce 1988 se předpokládalo, že dálnice D5 bude do roku 2000 dobudována od Prahy pouze

Více

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č. 12/2007

Více

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0 Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko Zpracovatel : ADIAS s.r.o. Slovákova 2 602 00 Brno Brno, květen 2005 Souprava : 0 s.r.o., atelier dopravního inženýrství,

Více

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Dlouho připravovaná rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě bude zahájena 15. března 2015. V rámci oprav dojde k rekonstrukci

Více

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU 1.1.B ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU Umístění Rozměr Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové

Více

Generel pouliční dopravy v Nymburce

Generel pouliční dopravy v Nymburce Objednatel: Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk Zhotovitel: CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 Člen skupiny ÅF Středisko dopravního inženýrství a územního rozvoje V

Více

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK)

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Současný stav a související problémy Definice dálniční sítě? Soubor

Více

II/150 Havlíčkův Brod ul. Dolní, Žižkova, Na Ostrově

II/150 Havlíčkův Brod ul. Dolní, Žižkova, Na Ostrově Akustická studie /1 Havlíčkův Brod ul. Dolní, Žižkova, Na Ostrově Objednatel: M-PROJEKT, nženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. Vodní 1 2 00 Brno Datum zpracování: březen 2011 Počet výtisků: 5 Výtisk č.

Více

URČENÍ PŘEPOČTOVÝCH KOEFICIENTŮ SILNIČNÍCH VOZIDEL PODLE VSTUPNÍCH DOB DETERMINATION OF COEFFICIENTS OF ROAD VEHICLES ACCORDING TO ENTRY TIMES

URČENÍ PŘEPOČTOVÝCH KOEFICIENTŮ SILNIČNÍCH VOZIDEL PODLE VSTUPNÍCH DOB DETERMINATION OF COEFFICIENTS OF ROAD VEHICLES ACCORDING TO ENTRY TIMES URČENÍ PŘEPOČTOVÝCH KOEFICIENTŮ SILNIČNÍCH VOZIDEL PODLE VSTUPNÍCH DOB DETERMINATION OF COEFFICIENTS OF ROAD VEHICLES ACCORDING TO ENTRY TIMES Vladislav Křivda 1 Anotace: Článek se zabývá problémem určení

Více

VYUŽITÍ MODELOVÁNÍ PRO NÁVRH ORGANIZACE DOPRAVY NA KŘIŽOVATCE ŘÍZENÉ SSZ V LITOMYŠLI

VYUŽITÍ MODELOVÁNÍ PRO NÁVRH ORGANIZACE DOPRAVY NA KŘIŽOVATCE ŘÍZENÉ SSZ V LITOMYŠLI VYUŽITÍ MODELOVÁNÍ PRO NÁVRH ORGANIZACE DOPRAVY NA KŘIŽOVATCE ŘÍZENÉ SSZ V LITOMYŠLI APPLICATION OF MODELING FOR THE TRANSPORT SYSTEM PLAN ORGANIZATION OF TRAFFIC SIGNAL JUNCTION IN THE CITY LITOMYSL Jan

Více

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU Road Traffic Technology DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU BTTT modul SČÍTÁNÍ A KLASIFIKACE DOPRAVY BLUETOOTH MODUL PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVNÍHO PROUDU A DOJEZDOVÝCH ČASŮ Technologie

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2165 ze dne 19.11.2013 k návrhu akcí na komunikační síti hl.m. Prahy v souvislosti se zahájením provozu tunelového

Více

TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST

TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST O B S AH: A A B PRŮVODNÍ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST B1 SITUACE - VARIANTA 1 1:500 B2 SITUACE - VARIANTA 2 1:500 B3 SITUACE - VARIANTA 3 / VÝSLADNÁ 1:500 NÁZ E V : Husovo náměstí ve Vamberku M Í

Více

4 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře SVATOŠSKÉ SKÁLY

4 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře SVATOŠSKÉ SKÁLY 4 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře SVATOŠSKÉ SKÁLY 4.1 Základní informace o monitoringu návštěvnosti stezky Zpracovatel: Spolupráce: Období: Lokalita: Partnerství, obecně prospěšná společnost Adresa:

Více

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ příloha 2/4 - koncepce a komentář k navrhovaných změnám SSZ 0.394 Černokostelecká - smyčka Počet spojů za

Více

HLUKOVÁ STUDIE Silnice II/380 Moutnice průtah změna 2015

HLUKOVÁ STUDIE Silnice II/380 Moutnice průtah změna 2015 Inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 18a, 602 00 Brno tel./fax:0549210356, 541240857 e-mail: enving@enving.cz, http: //www.enving.cz Organizace oprávněná k provozování živnosti

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

Vliv konstrukce GVD na propustnou výkonnost tratě Praha Libeň Kolín. ŽelAktuel 2014. Praha, 22. 5. 2014 Bc. Michal Komeštík

Vliv konstrukce GVD na propustnou výkonnost tratě Praha Libeň Kolín. ŽelAktuel 2014. Praha, 22. 5. 2014 Bc. Michal Komeštík Vliv konstrukce GVD na propustnou výkonnost tratě Praha Libeň Kolín ŽelAktuel 2014 Praha, 22. 5. 2014 Bc. Michal Komeštík Osnova prezentace Úvod 1) Popis tratě 2) Vývoj rozsahu dopravy 3) Analýza propustné

Více

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015 Instituce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vypracoval: Mgr. Marek Tögel Kontakt: 541 641 306, marek.togel@cdv.cz Datum: 29. 7. 2014 Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy

Více

Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice

Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice SPIS: OD-782/2016 Č.J.: MeDO-3044/2016-San VYŘIZUJE: Vratislav Šantroch TEL.: 379 719 228 FAX: 379 719 219

Více

KOPŘIVNICE Územní plán Doplnění posouzení vlivů dle zák. č. 100/2001 Sb. (březen 2008)

KOPŘIVNICE Územní plán Doplnění posouzení vlivů dle zák. č. 100/2001 Sb. (březen 2008) AQUATEST a. s. Geologická 4, 152 00 Praha 5 IČO 44 79 48 43 zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189 Pracoviště: divize Slezsko, Masná 10, 702 00 Ostrava Kód zakázky:

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Lokalizace krizových míst město Český Brod 1 1. Křižovatka ulic Zborovská Krále Jiřího Jana Kouly Problém: Křižovatka U výkupu je příliš rozlehlá a nenutí svým stavebním uspořádáním řidiče

Více

KŘIŽOVATKY V KM 3.7 DÁLNICE D1

KŘIŽOVATKY V KM 3.7 DÁLNICE D1 AKTUALIZACE DOPRAVNĚINŽENÝRSKÝCH PODKLADŮ PRO NÁVRH KŘIŽOVATKY V KM 3.7 DÁLNICE D1 Úkol č. 07 130 H 4 Ředitel ústavu: Ing. Ladislav Pivec Odpovědný projektant: Ing. Martin Tichý 1. náměstek ředitele: Zpracovatelé:

Více

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno Objednatel: Zhotovitel: Královéhradecký kraj, Správa a údržba silnic EMPLA AG spol. s r.o. Hluková studie Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Akce: Bernartice projekt svislého dopravního značení TECHNICKÁ ZPRÁVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A) Označení akce Bernartice projekt svislého dopravního značení B) Objednatel dopravního řešení

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě z podkladů, dodaných zpracovatelem.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě z podkladů, dodaných zpracovatelem. Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě z podkladů, dodaných zpracovatelem. TP 225 PROGNÓZA INTENZIT AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY (II. VYDÁNÍ) Schváleno MD-OPK č.j. 553/2012-120-STSP/1

Více

Jak chránit obce před kamiony. Zklidňování dopravy. Petr Pokorný

Jak chránit obce před kamiony. Zklidňování dopravy. Petr Pokorný Jak chránit obce před kamiony Zklidňování dopravy Petr Pokorný DEFINICE Zklidňování dopravy je termín označující proces tvorby takových městských komunikací, které svým utvářením podporují snižování rychlosc

Více

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY KŘIŽOVATKY 2/2

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY KŘIŽOVATKY 2/2 JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY KŘIŽOVATKY 2/2 1. Principy dispozičního uspořádání křižovatek Princip A - Volba typu a geometrických prvků podle intenzity dopravy Princip B - Odbočování

Více

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Ing. Milan Dont Odbor pozemních komunikací a územního plánu Témata Odbor PK a územního plánu Implementace směrnice

Více

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ PRO VÝSTAVBU TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V ULICI SÍDLIŠTNÍ V PRAZE LYSOLAJÍCH

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ PRO VÝSTAVBU TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V ULICI SÍDLIŠTNÍ V PRAZE LYSOLAJÍCH 1 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ PRO VÝSTAVBU TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V ULICI SÍDLIŠTNÍ V PRAZE LYSOLAJÍCH 1. ÚVOD Návrh řešení dopravně inženýrských opatření pro výstavbu technické infrastruktury v ulici

Více

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing.

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR Ing. Eva Simonová Projekt MD č. CG711-081-120 Představení projektu TEMPO 30 Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ OKRUHY - DOPRAVA

ZÁKLADNÍ OKRUHY - DOPRAVA ZÁKLADNÍ OKRUHY - DOPRAVA Ing.Nečas. Bedřich, UDI Morava s.r.o. 1. PROGNÓZA PŘITÍŽENÍ GENEROVANOU DOPRAVOU AREÁLU VTP 1.ETAPA Nový areál VTP se na stávající komunikační síť napojí novou komunikací s intenzitou

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené

4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené 4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené 4.3.1 Opatření na ochranu životního prostředí Projekt zahrnoval řešení problematiky likvidace odpadních vod v regionu Trutnovsko.

Více

Úvod do dopravního inženýrství. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Úvod do dopravního inženýrství. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Úvod do dopravního inženýrství Ing. Michal Dorda, Ph.D. Pozemní komunikace Pozemní komunikace je liniová stavba sloužící především dopravě silničních dopravních prostředků, případně k pohybu chodců, cyklistů

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SPISOVÁ ZN.: dop/1618/15/393 Č.J.: MUH/ 18532/15/393 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 29.04.2015 ODBOR DOPRAVY Hana Řeháková 519441098 rehakova.dopravni@hustopece-city.cz

Více

INFLUENCE OF SPEED RADAR SIGN ON VELOCITY CHANGE IN THE SELECTED LOCATION

INFLUENCE OF SPEED RADAR SIGN ON VELOCITY CHANGE IN THE SELECTED LOCATION VLIV INFORMATIVNÍ TABULE NA ZMĚNU RYCHLOSTI VE VYBRANÉ LOKALITĚ INFLUENCE OF SPEED RADAR SIGN ON VELOCITY CHANGE IN THE SELECTED LOCATION Martin Lindovský 1 Anotace: Článek popisuje měření prováděné na

Více

POZEMNÍ KOMUNIKACE VE MĚSTECH A OBCÍCH

POZEMNÍ KOMUNIKACE VE MĚSTECH A OBCÍCH Obsah: POZEMNÍ KOMUNIKACE VE MĚSTECH A OBCÍCH 1. Předpisy 2. Rozdělení pozemních komunikací 3. Připojování pozemních komunikací 4. Rozhledové poměry 5. Výhybny a obratiště 6. Odstavné a parkovací plochy

Více

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice Trojice Silnicei/ Silnice I/ stavba Trojice infografika S--Trojice-110110 Hradec informační leták, stav k 05/2014 stavba I/ MÚK Palackého, dostavba MÚK Palackého 36 MÚK Závodištì 322 E58 2 Kutná Hora Trojice

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace obce Dolní Kralovice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace obce Dolní Kralovice OBECNÍ ÚŘAD DOLNÍ KRALOVICE nám. L.Svobody 6, 257 68 Dolní Kralovice Číslo jednací: 160/1386 /2014/2 Dolní Kralovice dne 20.11.2014 Vyřizuje: Jindřiška Kadlečková Telefon : 317 856 223 E-mail : kadleckova@dolni-kralovice.cz

Více

1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1

1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1 ODVOZENÍ PŘEPOČTOVÝCH KOEFICIENTŮ SILNIČNÍCH VOZIDEL V DOPRAVNÍM PROUDU DLE JEJICH DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK DERIVATION OF COEFFICIENTS OF ROAD VEHICLES IN TRAFFIC FLOW ACCORDING TO ITS DYNAMIC CHARACTERISTICS

Více

Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny

Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny Zpráva pro veřejnost za rok 212 Zpracovali: Bc. Eva Jirásková, Mgr. David Zahradník, RNDr. Marek Banaš, Ph.D.

Více

Využití modální analýzy pro návrh, posouzení, opravy, kontrolu a monitorování mostů pozemních komunikací

Využití modální analýzy pro návrh, posouzení, opravy, kontrolu a monitorování mostů pozemních komunikací Ministerstvo dopravy TP 215 Odbor silniční infrastruktury Využití modální analýzy pro návrh, posouzení, opravy, kontrolu a monitorování mostů pozemních komunikací Technické podmínky Schváleno MD-OSI č.j.

Více

Urbanistická akustika

Urbanistická akustika Urbanistická akustika Zabývá se studiem akustických jevů ve venkovním prostoru z hlediska ochrany vymezených míst (zejména v okolí budov) před hlukem. Sleduje akustické vlastnosti venkovních zdrojů hluku

Více

V. ZÁKLADNÍ PARAMETRY VÝHLEDOVÉ SILNIČNÍ SÍTĚ KRAJE

V. ZÁKLADNÍ PARAMETRY VÝHLEDOVÉ SILNIČNÍ SÍTĚ KRAJE V. ZÁKLADNÍ PARAMETRY VÝHLEDOVÉ SILNIČNÍ SÍTĚ KRAJE V.1. NÁVRH HIERARCHIE STÁVAJÍCÍ A VÝHLEDOVÉ SILNIČNÍ SÍTĚ KRAJE V dokumentu bylo potřebné stanovit hierarchii silniční sítě, přičemž stávající rozdělení

Více

SCHRÉDER: OPŽP 2014-2020 PRIORITNÍ OSA 5 (veřejné osvětlení) LIDSKÝ FAKTOR ÚSPORA ENERGIE VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SCHRÉDER: OPŽP 2014-2020 PRIORITNÍ OSA 5 (veřejné osvětlení) LIDSKÝ FAKTOR ÚSPORA ENERGIE VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ SCHRÉDER: OPŽP 2014-2020 PRIORITNÍ OSA 5 (veřejné osvětlení) LIDSKÝ FAKTOR ÚSPORA ENERGIE VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ING PETR MÍKA ARTECHNIC - SCHRÉDER 1 OPŽP 2014 2020, prioritní osa 5 Podpořené projekty budou

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 2. Témata, v jejichž případě možná není třeba změna legislativy, ale nutno ujednotit výklad (DI Policie ČR apod.) nutno řešit v novele vyhl. č. 30/2001 a odp.

Více

Mobilita Ostrava Aktuality

Mobilita Ostrava Aktuality Mobilita Ostrava Aktuality Jak projekt postupuje? Projekt Integrovaný plán mobility Ostrava dospěl v březnu roku 2015 do ukončení analytické části dokumentace. Hlavním cílem této části dokumentace bylo

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 Studie proveditelnosti a účelnosti RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 Studie proveditelnosti a účelnosti RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 6 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI

Více

Ř E P O R Y J E ANALÝZA DOPRAVY A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ KONCEPT ÚTVAR ROZVOJE HL.M.PRAHY

Ř E P O R Y J E ANALÝZA DOPRAVY A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ KONCEPT ÚTVAR ROZVOJE HL.M.PRAHY Ř E P O R Y J E ANALÝZA DOPRAVY A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ KONCEPT ÚTVAR ROZVOJE HL.M.PRAHY ČERVEN 2007 Úvod Na základě požadavku zástupců MČ Praha-Řeporyje, kteří se obrátili na Útvar rozvoje hl.m.prahy v otázce

Více

DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI KVANTIFIKACE A PŘÍKLADY MOŽNÝCH OPATŘENÍ JiříJedlička, I. Dostál, L. Špička, K. Pospíšil, V. Adamec OBSAH Charakteristika dopravy a dopravní infrastruktury

Více

Hradecké semafory otázky a odpovědi

Hradecké semafory otázky a odpovědi Hradecké semafory otázky a odpovědi V úterý 30.6.2015 proběhla za účasti cyklistické veřejnosti, politického vedení města a médií happeningová akce s cílem upozornit na nebezpečné semafory pro cyklisty

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu zákonem č. 268/2015 Sb. s účinností od 31. prosince 2015 6 (7) Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními

Více

Dopravn inženýrské posouzení vlivu realizace bytového komplexu U Nisy

Dopravn inženýrské posouzení vlivu realizace bytového komplexu U Nisy Dopravn inženýrské posouzení vlivu realizace bytového komplexu U Nisy Objednatel: Zastoupený: SIADESIGN s.r.o. Mrštíkova 399/2a 460 01 Liberec 3 Ing. Arch. Radim Kousal Zhotovitel: AF-CITYPLAN s.r.o.,

Více

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1 Informace o připravovaných telematických aplikacích na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 neintrusivní dopravní detektory zařízení pro

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 329/2014/OÚPSŘ-280.4/Mar-7 Vsetín 16.6.2014 Oprávněná úřední osoba: Bc. Mareček Libor VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné

Více

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Stav povrchu vozovek silnic II. a III. tøídy v Jihomoravském kraji k 30.4.2011

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Stav povrchu vozovek silnic II. a III. tøídy v Jihomoravském kraji k 30.4.2011 Stav povrchu vozovek silnic II. a III. tøídy v Jihomoravském kraji k 30.4.2011 PavEx Consulting, s.r.o. 2011 1. Úvod Stav povrchu vozovek sítě silnic II. a III. třídy v Jihomoravském kraji k 30. 4. 2010

Více

NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA

NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA Ing. Miroslav Ouzký Huntířov 191 405 02 NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA BEZPEČNOU CESTU DĚTÍ DO ŠKOLY DOPRAVNÍ Objednatel : Základní škola v Děčíně II Zakázka č. 174/2015 Kamenická

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

Audit bezpečnosti pozemních komunikací. Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce

Audit bezpečnosti pozemních komunikací. Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce Audit bezpečnosti pozemních komunikací Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce únor 2014 OBSAH Obsah... 2 1. ÚVOD... 3 1.1. Identifikace zhotovitele... 3 1.2. Obsah

Více

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Údaje

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Praha 11 / 2006 Sestavil : Jiří Cihlář

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Praha 11 / 2006 Sestavil : Jiří Cihlář PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah : 1. Identifikační údaje stavby... 2 2. Odůvodnění stavby a jejího umístění 3. Základní údaje o stavbě 4. Závěr......... 3 3 7 Praha 11 / 2006 Sestavil : Jiří Cihlář 11 / 2006 strana

Více

VÝPOČET očekávané úrovně zatížení území obce Tuřany hlukem ze silniční dopravy a z provozoven k využití v návrhu Územního plánu

VÝPOČET očekávané úrovně zatížení území obce Tuřany hlukem ze silniční dopravy a z provozoven k využití v návrhu Územního plánu Ing. Zdeněk Zapletal Křenická 2254/9 100 00 Praha 10 Tel. 274783064 Mobil: +420 604 352525 E-mail: zapletal2@volny.cz VÝPOČET očekávané úrovně zatížení území obce Tuřany hlukem ze silniční dopravy a z

Více

Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice

Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice Autor Datum vytvoření Září 2013 Ing. Erlebach Lumír Obory/ročník Předmět Střední vzdělávání s MZ / 3 ročník Technologie řízení dopravy Tematická oblast

Více

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Rozptylová studie a odhad ovlivnění imisní situace v okolí stavby Zpracovatel : Ing. Jiří Jedlička Autorizovaná osoba

Více

Rozptylová studie č. 159/14

Rozptylová studie č. 159/14 . Počet listů : 20 Počet výtisků : 3 Zakázka č. : 571 Rozptylová studie č. 159/14 Zákazník: Ecological Consulting a.s. Na Střelnici 48 779 00 Olomouc - Lazce Název a místo zdroje: Revitalizace trati Čelákovice

Více

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Rozptylová studie pro záměr OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Listopad 2007 Zpracovatel: RNDr. J. Novák Lesní 34 460 01 Liberec 1 IČ 460 11 731 osvědčení o autorizaci č. 1568a/740/06/DK telefon

Více

Úloha č. 4 Kapacitní posouzení neřízené průsečné úrovňové křižovatky

Úloha č. 4 Kapacitní posouzení neřízené průsečné úrovňové křižovatky Úloha č. 4 Kaacitní osouzení neřízené růsečné úrovňové křižovatky Pro zjednodušení budeme v úloze očítat s narosto symetrickým zatížením křižovatky, které by v raxi nastalo zřídka. Jelikož zatížení je

Více

Č.j.: OSČ/SH MI15775/2015-3 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Miroslav Hrdlička e-mail: hrdlicka@muiv.cz dne 13.11.

Č.j.: OSČ/SH MI15775/2015-3 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Miroslav Hrdlička e-mail: hrdlicka@muiv.cz dne 13.11. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI15775/2015-3 tel/fax:

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/16444/15-2955/15/Dost

Více

3 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře lokalita NEBANICE

3 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře lokalita NEBANICE 11 3 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře lokalita NEBANICE 3.1 Základní informace o monitoringu návštěvnosti stezky Zpracovatel: Spolupráce: Období: Lokalita: Partnerství, obecně prospěšná společnost

Více