Město Český Brod Odbor dopravy, Husovo náměstí 70, Český Brod IČ: Tel.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Český Brod Odbor dopravy, Husovo náměstí 70, 282 24 Český Brod IČ: 00235334. Tel.: +420 777 736 633 Email: pik@pik-pce.cz http://www.pik-pce."

Transkript

1

2 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova NÁZEV AKCE: Dopravní studie Kapacitní posouzení v souvislosti se změnou organizace dopravy ulice Jungmannova v Českém Brodě INVESTOR: Město Český Brod Odbor dopravy, Husovo náměstí 70, Český Brod IČ: ZPRACOVATEL: Ing. Petr Musílek, Projektová a inženýrská kancelář K Blahobytu Pardubice IČ: Autorizace ID00, č.: Tel.: MÍSTO: Ulice Jungmannova křižovatka Prokopa Velikého Jungmannova křižovatka Havlíčkova Jungmannova Ulice Kollárova křižovatka Sportovní Kollárova 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 1

3 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ POUŽITÉ PODKLADY: 1. Katastrální mapa 2. Zaměření předmětných křižovatek a ulice Jungmannova a Kollárova 3. Intenzity dopravy dle sčítání firmy AŽD z období 06/2011 před změnou 4. Intenzity dopravy dle sčítání firmy PIK Pardubice z období 11/2011 po změně 5. Intenzity dopravy dle monitorování dopravy firmou GEMOS CZ z období 10/2011 po změně ÚČEL DOPRAVNÍ STUDIE: Cílem této dokumentace je stanovit rozklad intenzit dopravy v ulici Jungmannova a Kollárova a definovat kapacitní limity křižovatek limitujících kapacitu průjezdného úseku. Kapacitní posouzení a porovnání výsledků je vyvoláno úpravou dopravního režimu v ulici Jungmannova, kde došlo v říjnu tohoto roku ke změně organizaci dopravy. V prostoru mezi křižovatkami ulice Jungmannova s ulicí Havlíčkova a s ulicí Prokopa Velikého dochází z původního režimu jednosměrné ulice ve směru ke křižovatce s ulicí Prokopa Velikého ke změně provozu s obousměrným provozem. Účelem této studie je zjistit vliv změny režimu dopravy vzhledem ke kapacitě ulice Jungmannova a ulice Kollárova s ohledem na limitující křižovatky a také definovat vliv této změny na přepravní vztahy ve městě z hlediska celé komunikační sítě. DOPRAVNÍ SITUACE AKTUÁLNÍ STAV: Ulice Jungmannova je v celé své délce cca 250 m široká 6,00 m mezi obrubami, což dovoluje dva plnohodnotné jízdní pruhy. Po obou stranách se nachází chodník pro pěší. Povrch komunikace je vyhotoven v asfaltovém provedení. Do této ulice je vjezd umožněn pouze vozidlům do max. okamžité hmotnosti 10 tun. V celém úseku komunikace platí zákaz zastavení. Ulice slouží jako jedna ze třech tras ve směru východ-západ. Ulice Kollárova je v předmětném úseku dotčeném změnou organizace dopravy v ul. Jungmannova stavebně řešena se šířkou 6,60 m mezi obrubami poblíž křižovatky Kollárova Krále Jiřího až 7,90 m mezi obrubami poblíž křižovatky Kollárova Sportovní. Dopravně je řešena jako jednosměrná ve směru od ulice Krále Jiřího po křížení s ulicí Sprtovní, dále je pak označena jako obousměrná. Ulice Sportovní tak slouží jako alternativní trasa přes město ve směru západ-východ. Změnou režimu dopravy v ulici Jungmannova na obousměrný provoz došlo k propojení dopravního proudu z ulice Prokopa Velikého na ulici Havlíčkova, což má za následek urychlení trasy z Kostelce nad Černými Lesy ve směru na Prahu, Čelákovice. Současně došlo k odlehčení dopravy v ulici Kollárova, která do této změny tvořila hlavní komunikační propojení pro tranzitní osobní dopravu přes město Český Brod. Komunikační síť města tak ve směru východzápad nabízí další alternativní trasu. Využití dopravy v opačném směru není v zásadě ovlivněno. 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 2

4 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova Obr.1: Situace území ulice Kollárova a Jungmannova METODIKA VÝPOČTU KAPACITY: Kapacitní posouzení je provedeno podle aktuálně platných normových předpisů, především ČSN "Projektování křižovatek na silničních komunikacích (11/2007)", technických podmínek TP 188 "Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek, příp. TP 81 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 3

5 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova "Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích" a TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích. Metodika pro posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek je uplatněním výsledků projektu Národního programu výzkumu Ministerstva dopravy ČR č.1f42i/060/120 "Aktualizace výpočtových modelů pro stanovení kapacity neřízených úrovňových křižovatek". Základní teoretický model výpočtu vychází z metodiky německé směrnice Handbuch für die Bemessung von Strassenverkehrsanlagen (HBS). Metodika pro posuzování kapacity okružních křižovatek je uplatněním výsledků projektu Národního programu výzkumu Ministerstva dopravy ČR č. 1F52I/063/120 "Aktualizace výpočtových modelů pro stanovení kapacity okružních křižovatek". Základní teoretický model výpočtu vychází z metodiky německé směrnice Handbuch für die Bemessung von Strassenverkehrsanlagen (HBS). Metodika výpočtu kapacitního posouzení křižovatky řízené pomocí SSZ je převzata z II. vydání technických podmínek TP 81 "Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích" schválené Ministerstvem dopravy pod č.j. 243/ STSP/2 s účinností od Základem teorie výpočtu je saturovaný tok a příslušná délka "zelené" fáze signálního plánu v cyklu, která odpovídá danému vjezdovému pruhu. Kapacitní posouzení křižovatek v Českém Brodě v souvislosti se změnou organizace dopravy se týká pouze neřízených křižovatek. INTENZITY DOPRAVY: Při výpočtu kapacity každé posuzované křižovatky se vychází z hodnot intenzit dopravy dle sčítání dopravy provedeného pro město Český Brod firmou AŽD v červnu 2011 a sčítání po úpravě dopravního režimu v říjnu a listopadu 2011 firmou GEMOS CZ a následného ověření intenzit pomocí dopravního sčítání v listopadu 2011 zpracovatelem kapacitního posouzení. Všechny intenzity použité ve výpočtu jsou upraveny a přepočteny na vzájemně srovnatelné hodnoty pomocí koeficientů definovaných TP 189 podle měsíce, dne v týdnu a hodiny, kdy bylo provedeno sčítání dopravy. Přepočtové koeficienty ročních, týdenních a denních variací dopravy použitých ve výpočtu dle TP 189 jsou uvedeny v příloze studie. Dále uvádíme hodnoty intenzit dopravy v grafické podobě ve všech sledovaných místech, konkrétně na 3 předmětných křižovatkách a úsecích ulice Jungmannova a Kollárova. Hodnoty jsou současně přepočteny na jednotkové 24 hodinové intenzity před i po změně organizace dopravy. Tabulkové hodnoty, včetně koeficientů přepočtu jsou uvedeny v příloze. 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 4

6 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova Obr.2: Pentlogramy 24 hod. intenzit křižovatky P. Velikého Jungmannova v posuzovaných stavech. 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 5

7 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova Obr.3: Pentlogramy 24 hod. intenzit křižovatky Havlíčkova Jungmannova v posuzovaných stavech. 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 6

8 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova Obr.4: Pentlogramy 24 hod. intenzit křižovatky Kollárova Sportovní v posuzovaných stavech 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 7

9 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova Obr.5: Intenzity dopravy z monitoringu dopravy v ulici Jungmannova a Kollárova v 10 a 11/2011. Všechny dále uvedené výpočty jsou provedeny v hodnotách špičkových hodinových intenzit podle průměrného denního rozdělení zatížení komunikační sítě v Českém Brodě dle TP 189. Hlavní komunikace je definována špičkovou hodinou definovanou hodnotou 7,1% v době odpolední špičkové hodiny 15:00-16:00 hod. Místní vedlejší komunikace je ve výpočtu uvažována v přepočtu koeficientem odpolední špičkové hodiny hodnotou 7,8% v době 15:0016:00 hod. 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 8

10 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova ZÁKLADNÍ KAPACITA: Kapacitní výpočet a posouzení neřízených křižovatek má tři základní úrovně: Stanovení základní kapacity G n vedlejších dopravních proudů jako fiktivní hodnoty vyjadřující maximální možnou propustnost příslušného podřízeného dopravního proudu. Výpočet skutečných hodnot kapacity dopravních proudů G n, která závisí na pravděpodobnosti nevzdutí příslušných nadřazených dopravních proudů p 0. S klesající hodnotou pravděpodobnosti p 0 bude také klesat reálná kapacita G n podřízeného dopravního proudu. Závěrem se stanoví rezerva kapacity Rez jako rozdíl skutečné kapacity G n a intenzity I n a posoudí se úroveň kvality dopravy prostřednictvím vypočtené hodnoty střední doby zdržení t w. Pro matematický model pro výpočet základní kapacity je nutné stanovit několik vstupních proměnných. Pro každý podřazený dopravní proud se stanoví, podle stupně jeho podřazenosti, rozhodující intenzita nadřazených proudů a hodnoty kritického časového odstupu a následného časového odstupu. Všechny vstupní proměnné se pro zjednodušení určí dle tabulek obsažených v TP 188. G n = 3600 t f * e I H * 3600 t g t f 2 kde G n I H t g t f základní kapacita jízdního pruhu n-tého proudu [pvoz/h], rozhodující intenzita nadřazených proudů [voz/h], kritický časový odstup, následný časový odstup, POSOUZENÍ KAPACITY: Posouzení je provedeno dle porovnání výsledků předchozích vzorců s uvažovanými intenzitami provozu v posuzovaném období, tedy 06/2011 a 10/2011, resp. 11/2011 po změně organizace dopravy. Výpočet je proveden pomocí softwarové aplikace Excel. Výpočtové tabulky jsou součástí přílohy. Na tomto místě uvádíme vyhodnocení výsledků rezervy kapacity jednotlivých stavů a srovnávací tabulku intenzit ve vztahu k intenzitám a samotným kapacitám jednotlivých jízdních pruhů. 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 9

11 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 10

12 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova Obr.6 a 7: Vyhodnocení výsledků kapacitního posouzení. srovnávací tabulky. Výpočet byl proveden na zatížení křižovatek intenzitami vozidel dle provedených sčítání a monitoringu dopravy. ULICE JUNGMANNOVA: Z výsledků kapacitního posouzení křižovatky Havlíčkova Jungmannova a křižovatky Prokopa Velikého Jungmannova je patrné, že vlivem změny organizace dopravy došlo během měsíce listopadu 2011 v součtu k navýšení dopravy o cca 130 vozidel ve špičkové hodině na profilu ulice Jungmannova mezi oběma posuzovanými křižovatkami. Navýšení intenzit je způsobeno zvýšením průjezdu vozidel ve směru od křižovatky Prokopa Velikého. V opačném směru naopak došlo k lehkému úbytku vozidel. Tento úbytek je dle předpokladu způsoben pouze vlivem nepřesností při přepočtu intenzit podle ročních, týdenních a denních variací dopravy. Měsíc červen je z hlediska zatížení významnější než listopad. Dalším faktorem pak může být snížení komfortu průjezdu, ale vzhledem k množství alternativních průjezdních tras přes Český Brod, je možné považovat ho za mizivý. Monitoring dopravy provedený firmou GEMOS CZ potvrzuje výsledky sčítání provedené zpracovatelem, nižší hodnoty jsou způsobeny obdobím měření, resp. relativně krátkou dobou od realizace změny organizace dopravy. Během listopadu se situace stabilizovala a řidiči si zvykli na předmětnou změnu. Z výsledků je tak mimojiné patrný nárůst dopravy v ulici Jungmannova od okamžiku změny organizace dopravy. Z pohledu rezervy kapacity, která stanovuje poměrnou hodnotu vztahu kapacity k intenzitám. Rezervy kapacit jednotlivých směrů poklesly o max. 6,91%. Významné směry ovlivňující jízdní pruhy ramen křižovatek poklesly o 0,81% na Prokopa Velikého Jungmannova a o 4,82% na Havlíčkova Jungmannova. Vzhledem ke skutečnosti, že kapacitní limity křižovatek determinují kapacitní limity mezikřižovatkových úseků, lze konstatovat, že: Pokles rezervy kapacity v ulici Jungmannova nepřekročí 5%. 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 11

13 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova To představuje stav, kdy daná ulice, resp. související křižovatky jsou schopny v extrémním případě přenést ve směru východ-západ až 1800 jedn. vozidel za hodinu (stav absolutní nasycenosti komunikace). Aktuálně v daném směru projíždí pouze cca 130 vozidel ve špičkové hodině, dříve 0. ULICE KOLLÁROVA: Z výsledků posouzení křižovatky Kollárova Sportovní vyplývá, že vlivem změny organizace dopravy v ulici Jungmannova, tedy vzniku nové tranzitní trasy ve směru východzápad došlo zcela prokazatelně k přerozdělení přepravních vztahů. Dopravní obsluha jihovýchodního segmentu města díky této nové trase nezatěžuje problematické dopravní uzly jako je křižovatka Zborovská Krále Jiřího nebo ulice Kollárova. V ulici Kollárova došlo dle sčítání dopravy ke snížení počtu jedoucích vozidel ve směru východ-západ o 5,61% (ulice Kollárova) a 1,18% (ulice Sportovní). Tyto hodnoty rezervy kapacity odpovídají poklesu intenzit vozidel v tomto směru o více jak 100 vozidel během špičkové hodiny. Díky těmto závěrům lze konstatovat, že: Navýšení rezervy kapacity v ulici Kollárova představuje přes 5%. To v zásadě znamená, že daná ulice, resp. související křižovatka Kollárova Sportovní je schopna v extrémním případě přenést ve směru východ-západ až 1800 jedn. vozidel za hodinu (stav absolutní nasycenosti komunikace). Aktuálně v daném směru projíždí 361 vozidel ve špičkové hodině, dříve 472 vozidel. Snížení tedy představuje 111 vozidel. 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 12

14 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova STANOVENÍ STŘEDNÍ DOBY ZDRŽENÍ: Střední doba zdržení je podle předpisů TP 188 i dle norem, především ČSN , veličinou pro definování úrovně kvality dopravy (A-F) /dříve stupeň dopravy (1-5)/. Stanovení střední doby zdržení je provedeno pro nejhorší stav rezervy kapacity v jednotkách vozidel za hodinu pomocí grafu z TP 188 "Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek". Podle tohoto posouzení je při minimální rezervě kapacity definované výpočtem (538 voz./hod. levé odbočení z jižního remene křižovatky Havlíčkova - Jungmannova) stanovena střední doba zdržení na tw=7s, tedy <10s, což představuje úroveň kvality dopravy A: Volný tok průměrná cestovní rychlost je obvykle 90% rychlosti volné (cca 45km/h). Vozidla jsou zcela nerušená ve schopnosti manévrovat v dopravním proudu. Zdržení ze zastavení na řízených křižovatkách je malé. Obr.8: výřez z TP 188, obrázek 16 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 13

15 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova STANOVENÍ DÉLKY FRONTY: Stanovení délky fronty je provedeno také pro nejhorší stav poměru intenzity ke kapacitě podle grafu podle TP 188 "Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek". Pro stanovení této hodnoty je nejprve nutné stanovit stupeň vytížení pro každý posuzovaný jízdní pruh, který je dán následujícím vztahem: av = In / Cn Obr.10: výřez z TP 188, obrázek 17 Hodnoty stupně vytížení jsou uvedeny ve výsledkových tabulkách. Nejvyšší hodnotou je hodnota 0,30 na vjezdu do křižovatky Prokopa Velikého Jungmannova ve směru od ulice Jungmannova. Tato hodnota se však vlivem změny dopravy nemění. Výsledné délky front tak dle grafu nepřesáhnou 12m, což představuje plynulý provoz. Stupně vytížení, které jsou dotčeny změnou organizace dopravy se zvyšují o max. 0,01, což nepředstavuje významnější prodloužení délek front v jednotlivých jízdních pruzích. 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 14

16 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ Výpočet byl proveden na zatížení posuzovaných uzlů intenzitami vozidel, resp. jednotkových vozidel ve stavu před změnou organizace dopravy v ulici Jungmannova (06/2011) a po provedené změně organizace dopravy, která má za následek zobousměrnění této ulice (11/2011) dle údajů z dopravních sčítání a z monitoringu dopravy v daných obdobích, příp. upravených dle TP 188 a TP 189. Z výše uvedené výsledkové tabulky vyplývá, že navýšení intenzit v ulici Jungmannova má pozitivní vliv na přepravní vztahy ve městě. Komunikační síť města Český Brod nabízí aktuálně 3 alternativní trasy ve směru východ-západ. Pro tranzitní trasu východ-západ (směr Praha) tato úprava zajistila propojení významných radiálních komunkací města, konkrétně se jedná o propojení ulice P. Velikého s ulicí Žitomírskou. Před provedenou úpravou organizace dopravy byla doprava vytlačována do uzšího centra města nebo byla nucena toto centrum komplikovaně objíždět přes síť okolních ulic. Nejvíce tato situace zatěžovala ulici Krále Jiřího a ulici Kollárovu. Pozitivní efekt změny organizace dopravy je zastíněn navýšením dopravního zatížení v ulici Jungmannova. Z tohoto posouzení však vyplývá, že rezervy kapacity v hlavních směrech (ve směru přímo) po změně činí 93,09% v ulici Jungmannova a 82,68% v ulici Kollárova. Ulice Jungmannova má tak z pohledu dopravně-inženýrského posouzení ještě významné rezervy. Lze proto konstatovat, že z pohledu kapacitních limitů komunikační sítě je vzniklé navýšení dopravy v ulici Jungmannova nevýznamné a vyvolává snížení rezervy kapacity pouze do 5%. Z posouzení křižovatky Kollárova Sportovní vyplývá, že uvedená úprava organizace dopravy způsobuje současně zvýšení rezervy kapacity v ulici Kollárova a na okolní komunikační síti zatíženou tranzitní dopravou. Z hlediska rezervy kapacity křižovatek limitujících úseky Jungmannovy i Kollárovy ulice vyhovuje kapacitnímu posouzení dle normového předpisu ČSN , resp. TP 188 s dostatečnou rezervou ve všech posuzovaných stavech. Úroveň kvality dopravy je definována z hodnoty rezervy kapacity v jednotkových vozidlech za hodinu, což představuje při minimální hodnotě 538 j.v./hod. cca 7s zdržení na jižním vjezdu z ulice Havlíčkova na levém odbočení do ulice Jungmannova. Všechny ostatní vjezdy posuzovaných křižovatek vykazují menší střední dobu zdržení, což představuje úroveň kvality dopravy A tedy maximální možnou. Stanovená délka fronty je definována poměrem intenzity a kapacity příslušného jízdního pruhu. Výpočtem a odečtem z grafu je stanovena na max. 12m, tedy 2 osobní vozidla. Taková délka fronty čekajících vozidel vyklidí křižovatku během cca 8s. Pro místní veřejně přístupné komunikace se jedná (podle TP188) o vyhovující stav z hlediska úrovně kvality dopravy, resp. střední doby zdržení i z hlediska délky fronty. Posuzované křižovatky na základě provedených výpočtů kapacitně VYHOVUJÍ na zatížení ze sčítání a monitoringu, včetně navýšení intenzit po změně organizace dopravy. Ing. Petr Musílek Projektová a inženýrská kancelář K Blahobytu 1525, Pardubice 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 15

17 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova PŘÍLOHA DOPRAVNÍ STUDIE PŘÍLOHA 1: VÝZNAM ZKRATEK PŘÍLOHA 2: SITUACE PROKOPA VELIKÉHO - JUNGMANNOVA SITUACE HAVLÍČKOVA JUNGMANNOVA SITUACE KOLLÁROVA SPORTOVNÍ PŘÍLOHA 3: TABULKY ROČNÍCH, TÝDENNÍCH A DENNÍCH VARIACÍ DOPRAVY PŘÍLOHA 4: TABULKY PŘEPOČTU INTENZIT PŘÍLOHA 5: VÝPOČTOVÉ TABULKY KAPACITNÍHO POSOUZENÍ 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 16

18 KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova PŘÍLOHA 1: VÝZNAM ZKRATEK 11/2011 Projektová a inženýrská kancelář Ing. Petr Musílek 17

19

20

21

22

23

24 Název stránky: TP Příloha 5.4 TP Příloha 5.4 PŘÍLOHA 5.4 ROČNÍ VARIACE INTENZIT DOPRAVY, VOZIDLA CELKEM Měsíc průzkumu Charakter provozu D E, I II-H,II-S II-R-L II-R-Z M Leden 87,0 86,5 85,6 67,7 119,2 94,7 Únor 92,7 96,1 90,9 75,1 108,0 99,5 Březen 94,0 98,9 99,2 84,0 95,7 101,5 Duben 103,3 106,9 104,5 98,1 86,0 105,6 Květen 109,3 106,6 111,7 113,4 85,8 104,7 Červen 111,4 106,8 111,0 134,7 93,0 103,4 Červenec 115,9 106,3 109,5 152,3 101,3 95,9 Srpen 112,1 106,0 107,0 147,1 100,4 92,6 Září 100,6 101,3 103,5 123,6 96,5 99,2 Říjen 97,8 100,9 97,6 87,0 95,2 101,8 Listopad 91,1 94,2 91,5 66,7 103,1 100,6 Prosinec 85,8 89,5 88,0 50,3 115,8 100,5 Hodnoty (podíl denní intenzity daného měsíce i na ročním průměru denních intenzit). Údaj [%] Poznámka: Skupiny komunikací podle charakteru provozu jsou specifikovány v kapitole 4.1 (tabulky 2 a 4). Poznámka: Pokud je potřeba, použijí se pro skupinu Z (komunikace napojující obchodní zařízení) koeficienty skupiny M, pokud nejsou k dispozici jiné údaje. Tím se však nezohlední předvánoční (případně jiná) nákupní špička.

25 Název stránky: TP Příloha 4 TP Příloha 4 PŘÍLOHA 4 TÝDENNÍ VARIACE INTENZIT DOPRAVY Druh Charakter vozidla provozu Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle D 95,6 98,4 105,7 111,1 119,7 83,0 86,5 E 93,7 94,0 99,5 102,3 119,7 95,7 95,1 Osobní I 101,0 99,8 103,7 103,8 114,5 92,9 84,3 vozidla II-H 104,4 102,6 106,5 102,9 114,8 95,7 73,1 (O) II-S 95,5 96,6 100,0 100,0 113,3 103,4 91,2 II-R 87,7 87,1 91,0 92,6 116,7 115,7 109,2 M 117,0 112,6 112,9 111,2 113,8 70,4 62,1 D, E 114,7 122,7 124,1 127,8 120,1 47,6 43,0 Nákladní I 119,4 121,1 124,7 124,8 124,6 48,5 36,9 vozidla II 122,5 126,1 120,5 123,4 119,8 55,3 32,4 (N) M 122,0 134,8 134,8 128,6 136,4 27,5 15,9 D,E 129,1 126,5 125,8 121,8 111,0 58,2 27,6 Nákladní I 134,6 129,2 122,3 131,8 120,1 39,2 22,8 soupravy II 132,1 135,9 117,6 127,6 125,1 40,7 21,0 (K) M 122,0 134,8 134,8 128,6 136,4 27,5 15,9 D 102,7 104,5 110,0 114,0 119,0 75,9 73,9 E 104,0 102,5 107,4 108,3 118,1 83,1 76,6 Vozidla I 104,4 103,5 108,2 108,6 118,6 82,0 74,7 celkem II-H 106,3 104,1 107,8 104,8 115,1 92,4 69,5 (S) II-S 97,5 98,2 101,3 102,0 114,1 100,0 86,9 II-R 87,7 87,1 91,0 92,6 116,7 115,7 109,2 M 115,6 110,5 114,3 113,0 116,8 69,0 60,8 z 91,0 87,0 101,0 106,0 131,0 102,0 82,0 Hodnoty (podíl denní intenzity daného dne i na týdenním průměru denních intenzit). Údaj [%]. Skupiny komunikací podle charakteru provozu jsou specifikovány v kapitole 4.1 (tabulky 2 a 4).

26 Název stránky: TP Příloha 2.4 TP Příloha 2.4 PŘÍLOHA 2.4 DENNÍ VARIACE INTENZIT DOPRAVY V BĚŽNÝ PRACOVNÍ DEN, VOZIDLA CELKEM Doba průzkumu Charakter provozu D E I II M Z 0-1 1,10 0,75 0,52 0,31 0,39 0, ,91 0,64 0,42 0,26 0,28 0, ,83 0,61 0,40 0,24 0,23 0, ,93 0,78 0,58 0,38 0,34 0, ,37 1,49 1,45 1,05 1,10 0, ,56 2,79 3,00 2,55 2,64 0, ,33 4,42 4,80 4,67 4,75 0, ,90 5,72 6,01 6,46 6,17 2, ,50 6,39 6,57 7,25 6,81 5, ,22 6,48 6,62 7,25 6,74 6, ,81 6,35 6,55 6,86 6,62 8, ,63 6,22 6,43 6,64 6,48 8, ,69 6,28 6,53 6,58 6,53 7, ,93 6,58 6,86 6,82 6,96 7, ,24 6,96 7,25 7,30 7,53 8, ,51 7,11 7,28 7,52 7,67 9, ,61 6,86 6,86 7,23 7,11 10, ,36 6,21 6,03 6,12 6,20 9, ,68 5,28 5,01 4,86 5,06 7, ,72 4,14 3,87 3,51 3,86 4, ,68 3,06 2,81 2,59 2,70 2, ,80 2,22 2,01 1,76 1,89 0, ,12 1,60 1,36 1,20 1,28 0, ,57 1,06 0,78 0,59 0,66 0,1 Hodnoty (podíl intenzity dané hodiny i na denní intenzitě dopravy) pro vozidla celkem. Údaj [%].

27

28 ozn. typu Havlíčkova Jungmannova (stav před změnou org. dopravy 06/2011) Havlíčkova Jungmannova Havlíčkova Jungmannova sever západ jih východ součinitel vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo B 0, M 0, OV NV 1, A 1, NS Intenzita za 1 hod. (j.v.) Pozn.: Intenzity vychází z dopravního sčítání sousedních křižovatek v pátek od 08:00 09:00 Přepočet na intenzity 24 hod. ozn. typu Havlíčkova Jungmannova Havlíčkova Jungmannova sever západ jih východ součinitel vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo M 6, OV 6, NV 6, A 6, Intenzita za 24 hod. (j.v.) Pozn.: Intenzity z dopravního sčítání v měsíci červen jsou pro místní komunikace na úrovni 103,4% průměrné roční 24 hodinové intenzity. Tzn. že tyto hodnoty lze použít bez dalšího přepočtu.

29 ozn. typu Havlíčkova Jungmannova (stav po změně org. dopravy 11/2011) Havlíčkova Jungmannova Havlíčkova Jungmannova sever západ jih východ součinitel vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo B 0, M 0, OV NV 1, A 1, NS Intenzita za 15 min. (j.v.) Pozn.: Intenzity vychází z dopravního sčítání v pátek od 14:45 15:00 Přepočet na intenzity 24 hod. ozn. typu Havlíčkova Jungmannova Havlíčkova Jungmannova sever západ jih východ součinitel vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo vlevo přímo vpravo M 7, OV 7, NV 7, A 7, Intenzita za 24 hod. (j.v.) Pozn.: Intenzity z dopravního sčítání v měsíci listopad jsou pro místní komunikace na úrovni 100,6% průměrné roční 24 hodinové intenzity. Tzn. že tyto hodnoty lze použít bez dalšího přepočtu.

30 Jungmannova Prokopa Velikého (stav před změnou org. dopravy 06/2011) Jungmannova Prokopa Velikého Jana Kouly západ jih východ ozn. typu součinitel přímo vpravo vlevo vpravo vlevo přímo B 0, M 0, OV NV 1, A 1, NS Intenzita za 1 hod. (j.v.) Pozn.: Intenzity vychází z dopravního sčítání v pátek od 08:00 09:00 Přepočet na intenzity 24 hod. Jungmannova Prokopa Velikého Jana Kouly západ jih východ ozn. typu součinitel přímo vpravo vlevo vpravo vlevo přímo M 6, OV 6, NV 6, A 6, Intenzita za 24 hod. (j.v.) Pozn.: Intenzity z dopravního sčítání v měsíci červen jsou pro místní komunikace na úrovni 103,4% průměrné roční 24 hodinové intenzity. Tzn. že tyto hodnoty lze použít bez dalšího přepočtu.

31 Jungmannova Prokopa Velikého (stav po změně org. dopravy 11/2011) Jungmannova Prokopa Velikého Jana Kouly západ jih východ ozn. typu součinitel přímo vpravo vlevo vpravo vlevo přímo B 0, M 0, OV NV 1, A 1, NS Intenzita za 15min. (j.v.) Pozn.: Intenzity vychází z dopravního sčítání v pátek od 14:45 15:00 Přepočet na intenzity 24 hod. Jungmannova Prokopa Velikého Jana Kouly západ jih východ ozn. typu součinitel přímo vpravo vlevo vpravo vlevo přímo M 7, OV 7, NV 7, A 7, Intenzita za 24 hod. (j.v.) Pozn.: Intenzity z dopravního sčítání v měsíci listopad jsou pro místní komunikace na úrovni 100,6% průměrné roční 24 hodinové intenzity. Tzn. že tyto hodnoty lze použít bez dalšího přepočtu.

32 ozn. typu Kollárova Sportovní (stav před změnou org. dopravy 06/2011) Kollárova Sportovní Kollárova východ sever západ součinitel přímo vpravo vlevo vpravo vlevo přímo B 0, M 0, OV NV 1, A 1, NS Intenzita za 1 hod. (j.v.) Pozn.: Intenzity vychází z dopravního sčítání v pátek od 08:00 09:00 Přepočet na intenzity 24 hod. Kollárova Sportovní Kollárova východ sever západ ozn. typu součinitel přímo vpravo vlevo vpravo vlevo přímo M 6, OV 6, NV 6, A 6, Intenzita za 24 hod. (j.v.) Pozn.: Intenzity z dopravního sčítání v měsíci červen jsou pro místní komunikace na úrovni 103,4% průměrné roční 24 hodinové intenzity. Tzn. že tyto hodnoty lze použít bez dalšího přepočtu.

33 ozn. typu Kollárova Sportovní (stav po změně org. dopravy 11/2011) Kollárova Sportovní Kollárova východ sever západ součinitel přímo vpravo vlevo vpravo vlevo přímo B 0, M 0, OV NV 1, A 1, NS Intenzita za 15min. (j.v.) Pozn.: Intenzity vychází z dopravního sčítání v pátek od 9:15 9:30 Přepočet na intenzity 24 hod. Kollárova Sportovní Kollárova východ sever západ ozn. typu součinitel přímo vpravo vlevo vpravo vlevo přímo M 6, OV 6, NV 6, A 6, Intenzita za 24 hod. (j.v.) Pozn.: Intenzity z dopravního sčítání v měsíci prosinec jsou pro místní komunikace na úrovni 100,5% průměrné roční 24 hodinové intenzity. Tzn. že tyto hodnoty lze použít bez dalšího přepočtu.

34

35 VÝPOČTOVÉ TABULKY KAPACITNÍHO POSOUZENÍ křižovatka Jungmannova - Prokopa Velikého stav po změně organizace dopravy 11/2011 INTENZITA tg tf KAPACITA REZERVA šp.hod. hlavní: 7,1 % šp.hod. vedlejší : 7,8 % "P4" "P6" "P4" "P6" "P4" "P6" SOUHRN Saturovaný tok: 1800 j.v./hod. "P4" "P6" 1.ST 2.ST P2 3.ST P3 4.ST "P4" Max. pov. rychlost: 50 km/h [j.v./24hod.] [j.v./hod.] [s] [s] [s] [j.v./hod.] - [j.v./hod.] - [j.v./hod.] [j.v./hod.] [%] hlavní směr vedlejší směr ,5 2, vlevo ,52 3 přímo ,09 7 vlevo ,5 2, ,63 8 vpravo , přímo ,3 3,5 4, , , , ,2 3,3 3, , vpravo ,7 3,1 3, , ,3 3,5 4, , , ,2 3,3 3, , ,7 3,1 3, křižovatka Jungmannova - Prokopa Velikého stav před změnou organizace dopravy 06/2011 INTENZITA tg tf KAPACITA REZERVA šp.hod. hlavní: 7,1 % šp.hod. vedlejší : 7,8 % "P4" "P6" "P4" "P6" "P4" "P6" SOUHRN Saturovaný tok: 1800 j.v./hod. "P4" "P6" 1.ST 2.ST P2 3.ST P3 4.ST "P4" Max. pov. rychlost: 50 km/h [j.v./24hod.] [j.v./hod.] [s] [s] [s] [j.v./hod.] - [j.v./hod.] - [j.v./hod.] [j.v./hod.] [%] hlavní směr vedlejší směr ,5 2, vlevo ,14 3 přímo vlevo 0 0 4,5 2, vpravo , přímo ,3 3,5 4, , , , ,2 3,3 3, , vpravo ,7 3,1 3, , ,3 3,5 4, , , ,2 3,3 3, , ,7 3,1 3, Pozn.: Pro účely výpočtu, kdy se definují jednotlivé směry jízdy dle kategorie nadřazenosti dopr. proudu, nemusí směr jízdy v tabulce a hodnota intenzity odpovídat skutečnému směru jízdy křižovatkou ve skutečnosti.

Vyhodnocení průzkumu intenzit na. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Vyhodnocení průzkumu intenzit na. Ing. Michal Dorda, Ph.D. na pozemních komunikacích dle TP 189 Ing. Michal Dorda, Ph.D. 1 Místo: Lažany Datum: Číslo komunikace: I/43 Den týdne: Stanoviště Konec obce Doba průzkumu: 1 Kategorie a třída komunikace 2 Nedělní faktor

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 CÍL PŘEDNÁŠKY seznámit s aktuálními TP v oblasti dopravního inženýrství, použití TP v projektování, možnosti

Více

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická Zpracovatel: Vedoucí projektu: ATELIÉR DPK, s.r.o. Žižkova 5 602 00 Brno Ing. Petr Soldán Říjen 2007 Obsah: 1 ÚVOD...

Více

DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTA ČESKÝ BROD

DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTA ČESKÝ BROD DOPRAVNÍ STUDIE MĚSTA ČESKÝ BROD Dopravní průzkumy, rozbory a analýza současné dopravní situace a návrhy řešení Objednatel: Zhotovitel: Město Český Brod Nám. Husovo 70, 282 24 Český Brod IČO: 00235334

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. STANOVENÍ INTENZIT DOPRAVY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (II. VYDÁNÍ) Schváleno MD OPK čj. 279/2012-120-STSP/2 ze dne 5. června 2012, s účinností od 6. června 2012 Současně se ruší a nahrazují Technické podmínky

Více

II. Automobilová doprava

II. Automobilová doprava II. Automobilová doprava Vývoj motorizace a automobilizace Evidence vozidel Do roku 2001 byly údaje o počtech vozidel přebírány od Policie ČR. Od roku 2002 jsou tato data získávána od nového správce agendy,

Více

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0 Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko Zpracovatel : ADIAS s.r.o. Slovákova 2 602 00 Brno Brno, květen 2005 Souprava : 0 s.r.o., atelier dopravního inženýrství,

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY 08-21 OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČÁST: DOPRAVNÍ PRŮZKUM ČERVENEC 2008 OBSAH OBSAH... 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 3 ZADÁNÍ... 3 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ... 3 CÍLE PRŮZKUMU... 3 POUŽITÉ PODKLADY...

Více

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Městský úřad Příbor odbor investic a správy majetku náměstí Sigmunda Freuda 19 74258 Příbor Datum: 7. 10. 2014 Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Vážená paní /vážený pane,

Více

KŘIŽOVATKY V KM 3.7 DÁLNICE D1

KŘIŽOVATKY V KM 3.7 DÁLNICE D1 AKTUALIZACE DOPRAVNĚINŽENÝRSKÝCH PODKLADŮ PRO NÁVRH KŘIŽOVATKY V KM 3.7 DÁLNICE D1 Úkol č. 07 130 H 4 Ředitel ústavu: Ing. Ladislav Pivec Odpovědný projektant: Ing. Martin Tichý 1. náměstek ředitele: Zpracovatelé:

Více

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Dlouho připravovaná rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě bude zahájena 15. března 2015. V rámci oprav dojde k rekonstrukci

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Lokalizace krizových míst město Český Brod 1 1. Křižovatka ulic Zborovská Krále Jiřího Jana Kouly Problém: Křižovatka U výkupu je příliš rozlehlá a nenutí svým stavebním uspořádáním řidiče

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ příloha 2/4 - koncepce a komentář k navrhovaných změnám SSZ 0.394 Černokostelecká - smyčka Počet spojů za

Více

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Ing. Milan Dont Odbor pozemních komunikací a územního plánu Témata Odbor PK a územního plánu Implementace směrnice

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK)

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Současný stav a související problémy Definice dálniční sítě? Soubor

Více

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015 Instituce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vypracoval: Mgr. Marek Tögel Kontakt: 541 641 306, marek.togel@cdv.cz Datum: 29. 7. 2014 Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy

Více

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU Road Traffic Technology DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU BTTT modul SČÍTÁNÍ A KLASIFIKACE DOPRAVY BLUETOOTH MODUL PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVNÍHO PROUDU A DOJEZDOVÝCH ČASŮ Technologie

Více

VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011. Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky

VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011. Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011 RNDr. Miloš Liberko, ENVICONSULT Praha Ing. Libor Ládyš, EKOLA group, s.r.o., Praha Praha,

Více

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání studie Doprava, Světovar II 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.

Více

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1 Informace o připravovaných telematických aplikacích na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 neintrusivní dopravní detektory zařízení pro

Více

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Mgr. Jiří Dufek MOTRAN Research, s.r.o. www.motran.info Cíl studie: přispět k diskusi o optimalizaci rozsahu a výše mýtného vytvořit podkladní materiál

Více

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD zpracoval: Ing. Zbyněk Laube 1 OBSAH KAPITOLA STRANA 1.0 ÚVOD 3 2.0 VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ 3 3.0 OBECNÉ PODMÍNKY

Více

Znalecký posudek číslo 2120-93/2009

Znalecký posudek číslo 2120-93/2009 Znalecký posudek číslo 2120-93/2009 O ceně nemovitosti: Zemědělské pozemky katastrální území: Dražůvky katastrální území: Želetice okres: Hodonín Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-venkov

Více

Přednáška č. 2 NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Návrhová rychlost. 2. Směrodatná rychlost. K = γ [grad/km] l

Přednáška č. 2 NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Návrhová rychlost. 2. Směrodatná rychlost. K = γ [grad/km] l Přednáška č. NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 1. Návrhová rychlost Návrhová rychlost v n slouží k odvození návrhových prvků pro projektování pozemní komunikace, určuje se podle - hospodářského a

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/16444/15-2955/15/Dost

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 Studie proveditelnosti a účelnosti RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 Studie proveditelnosti a účelnosti RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 6 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI

Více

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing.

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR Ing. Eva Simonová Projekt MD č. CG711-081-120 Představení projektu TEMPO 30 Identifikační

Více

Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice

Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice Autor Datum vytvoření Září 2013 Ing. Erlebach Lumír Obory/ročník Předmět Střední vzdělávání s MZ / 3 ročník Technologie řízení dopravy Tematická oblast

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 4: Využití nástroje HDM-4 pro hodnocení silničních staveb v ČR Softwarový nástroj HDM-4 a metodika

Více

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ LUPÁČOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ LUPÁČOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 10-12 PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ LUPÁČOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE LISTOPAD 2010 ANOTACE Projekt Bezpečné cesty do školy je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SPISOVÁ ZN.: dop/3254/14/393 Č.J.: MUH/ 29352/14/393 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 28.07.2014 ODBOR DOPRAVY Hana Řeháková 519441098 rehakova.dopravni@hustopece-city.cz

Více

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Příloha č. 3 opatření obecné povahy ÚP Ševětín Ševětín, okres České Budějovice Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Zadavatel: Městys Ševětín, náměstí Šimona Lomnického 2, 373 63, Ševětín Zhotovitel:

Více

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011

Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 Silniční okruh kolem Prahy - stav přípravy a realizace k 05/2011 SOKP 510 Satalice - Běchovice Stávající úsek SOKP 510 Satalice Běchovice má délku 4,7 km. Realizace: 1. etapa v roce 1984 2. etapa v roce

Více

Obj. prací č.9/2007 110/284/07 - Mo Ing. Medek /221197112 14.5.2007

Obj. prací č.9/2007 110/284/07 - Mo Ing. Medek /221197112 14.5.2007 ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č.9/2007

Více

Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví statutárního města OSTRAVY 11. 9. 2013, VŠB TU Ostrava

Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví statutárního města OSTRAVY 11. 9. 2013, VŠB TU Ostrava Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví statutárního města OSTRAVY 11. 9. 2013, VŠB TU Ostrava ROZVOJ ÚZEMÍ A VYVOLANÁ DOPRAVA Ing. Petr Hofhansl, Ph.D. AF CITYPLAN s.r.o., Jindřišská

Více

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Autor Datum vytvoření Září 2013 Ing. Erlebach Lumír Obory/ročník Předmět Tematická oblast Klíčová slova Anotace Metodické pokyny Střední vzdělávání s MZ

Více

Sběr, přenosy, zpracování, využití a archivace dopravních dat a informací v dopravě.

Sběr, přenosy, zpracování, využití a archivace dopravních dat a informací v dopravě. Sběr, přenosy, zpracování, využití a archivace dopravních dat a informací v dopravě. 1. Data využívána pro dopravní inženýrství V Ostravských komunikacích oddělení dopravního inženýrství každoročně shromažďujeme

Více

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková 1 DOPRAVA V KLIDU V listopadu 2014 byla zpracována komplexní studie dopravy v klidu v Českém Brodě. Studie

Více

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Doplňující údaje: 0 12. 2012 1.vydání Ing. Kreuziger Ing. Kreuziger Mgr. Bussinow RNDr. Bosák v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: MALOCH spol.

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

Téma 2: Omezení vjezdu vozidel do měst nebo jejich částí

Téma 2: Omezení vjezdu vozidel do měst nebo jejich částí Téma 2: Omezení vjezdu vozidel do měst nebo jejich částí Stávající systém tras pro nákladní dopravu v Ostravě je veden po silniční síti a místních komunikacích tak, aby zohledňoval potřeby dopravní obsluhy

Více

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Program pracuje pod Windows 2000, spouští se příkazem Dynamika.exe resp. příslušnou ikonou na pracovní ploše a obsluhuje se pomocí dále popsaných

Více

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu AUTA JEZDÍ SEM A TAM, NA PŘECHODU POZOR DÁM!!! Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová

Více

GE - Vyšší kvalita výuky

GE - Vyšší kvalita výuky Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Název: Mgr. Richard Trávníček, Ph.D. Geografie dopravy

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy 388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 41 odst. 2 k provedení 17 odst. 6 zákona

Více

INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI

INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI Architektura městského telematického systému Architektura městského telematického systému Řízení dopravy ve městech Pro řízení dopravy ve městech v

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

R O Z H O D N U T Í. p o v o l u j e

R O Z H O D N U T Í. p o v o l u j e MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, 572 01 Polička úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička Sp.zn.: MP/21028/2013 V Poličce, dne 7.11. 2013 Č.j.: MP/21035/2013/OD/UZ12/B Vyřizuje: David

Více

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Březen 2015 OBSAH Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 3 2. Úvod... 4 3. Popis lokality... 5 4. Dopravně bezpečnostní

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

Predikční modely nehodovosti a jejich využití při hodnocení efektivity investic do infrastruktury Petr Šenk

Predikční modely nehodovosti a jejich využití při hodnocení efektivity investic do infrastruktury Petr Šenk Predikční modely nehodovosti a jejich využití při hodnocení efektivity investic do infrastruktury Petr Šenk Pilot4Safety is supported by funding from the DG MOVE of the European Commission under grant

Více

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE Ing. Marek Kawulok kontrola Ing. Veronika Siwková zpracovatel Červenec 2011 OBSAH STUDIE:

Více

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX.

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX. Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX. výzvu 1. Jednoznačně definovat lokalitu (komunikaci),

Více

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI SÁZAVSKÁ

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI SÁZAVSKÁ PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI SÁZAVSKÁ zpracoval: Ing. Zbyněk Laube 1 OBSAH KAPITOLA STRANA 1.0 ÚVOD 3 2.0 VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ 4 3.0 OBECNÉ PODMÍNKY 3.1 PROSTOR

Více

Tematická mapa intenzit provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích České republiky

Tematická mapa intenzit provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích České republiky Tematická mapa intenzit provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích červenec 12 Obsah SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 3 1. TEMATICKÁ MAPA INTENZIT PROVOZU MOTOROVÝCH VOZIDEL NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Více

Preference VHD Proč preferovat veřejnou hromadnou dopravu?

Preference VHD Proč preferovat veřejnou hromadnou dopravu? DOPRAVA V REGIÓNE VÝCHODNÉ SLOVENSKO 2014 2020 ISBN 978-80-971246-4-9 Košice, 24. - 25. júna 2015 Preference VHD Proč preferovat veřejnou hromadnou dopravu? VOJTĚCH NOVOTNÝ, TOMÁŠ PROUSEK, MARTIN JACURA

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství Němcové 2020, 547 01 Náchod SpZn: KS4713/ 2013/DSH V Náchodě dne 2.2.2015 Čj.: PD7688/2015 Vyřizuje: Maršálek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5096/2015 NEMOVITÁ VĚC: 1/10 pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci PK 270/4 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kolín, obec Veletov, k.ú. Veletov Adresa

Více

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů Líšeňská 33a 636 00 Brno BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II Prostředí sídelních útvarů - komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu Tel: 549 429

Více

Objednatel: Městská část Praha 8 Odbor dopravy Zenklova 35 180 48 Praha 8 ANALÝZA VLIVU NOVÉ ORGANIZACE DOPRAVY A ZÓNY 30 NA ÚZEMÍ KARLÍNA V PRAZE 8

Objednatel: Městská část Praha 8 Odbor dopravy Zenklova 35 180 48 Praha 8 ANALÝZA VLIVU NOVÉ ORGANIZACE DOPRAVY A ZÓNY 30 NA ÚZEMÍ KARLÍNA V PRAZE 8 13 5 001 Objednatel: Městská část Praha 8 Odbor dopravy Zenklova 35 180 48 Praha 8 ANALÝZA VLIVU NOVÉ ORGANIZACE DOPRAVY A ZÓNY 30 NA ÚZEMÍ KARLÍNA V PRAZE 8 DOPRAVNÍ STUDIE Zhotovitel: AF-CITYPLAN s.r.o.,

Více

Praha olympijská a železnice

Praha olympijská a železnice Praha olympijská a železnice duben 2007 Bc. Marek Binko Budou-li v hlavním městě Praze pořádány olympijské hry, bude to mj. i neopakovatelná příležitost pro realizaci rozsáhlých investic do infrastruktury,

Více

SLEDOVÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ Z PLOVOUCÍHO VOZIDLA

SLEDOVÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ Z PLOVOUCÍHO VOZIDLA SLEDOVÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ Z PLOVOUCÍHO VOZIDLA Vladislav Křivda 1, Martin Blatoň 2 Anotace: Článek popisuje návrh dynamické metody sledování konfliktních situací z plovoucího vozidlo, která vychází

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 100807/2015 Sp. zn.: S - JMK 40967/2015 ODOS Brno 03.08.2015 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

Více

Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic

Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic Případová simulační studie žst. Praha Masarykovo nádraží Bc. M. Binko, Ing. M. Zaťko 24.09. 2013 Cíl studie za

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA Základní údaje o městské dopravě Provoz plzeňské elektrické dráhy byl zahájen v roce 1899 na třech trasách, které vytvořily základ dnešní ové sítě. Pro zajištění dopravy do okrajových

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR. na projekt I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní

INVESTIČNÍ ZÁMĚR. na projekt I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní INVESTIČNÍ ZÁMĚR na projekt I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní 1) Identifikační údaje projektu : číslo projektu 1 název projektu: I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní místo realizace (kraj): Královehradecký

Více

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin.

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.301 BUDOVY PRO

Více

Vypracování dopravní studie Studie

Vypracování dopravní studie Studie Obsah O B S AH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:... 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 STAVEBNÍK / OBJEDNATEL... 3 1.3 ZHOTOVITEL DOKUMENTACE... 3 2 VŠEOBECNĚ... 3 3 PODKLADY... 4 4 INTENZITY DOPRAVY... 4 5 NEHODOVOST...

Více

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10 VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 DOPRAVNÍ ZNAČKY Doplněk elektronické publikace pro výuku dopravních značek s příslušnými právními předpisy, výkladovým komentářem a vyobrazeními; zahrnuje změny ve

Více

Modernizace železniční sítě a její kapacita

Modernizace železniční sítě a její kapacita Modernizace železniční sítě a její kapacita ŽEL AKTUEL 22. května 2014 Praha Ing. Radim Brejcha, Ph.D. Odbor strategie Definice pojmů modernizace a kapacita: Propustná výkonnost (propustnost, kapacita)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11019-108/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11019-108/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 04357/12-052 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11019-108/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: spoluvlastnického podílu o velikosti 2/20 na pozemcích

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

Páteřní linky v Praze i v zahraničí

Páteřní linky v Praze i v zahraničí Páteřní linky v Praze i v zahraničí Ing. Martin Jareš, Ph.D., ROPID ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 1/13 Hierarchizace sítě linek především ve velkých městech je potřeba zjednodušit

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

Bariéry pro cyklodopravu v Brně: Vybrané jednosměrné komunikace

Bariéry pro cyklodopravu v Brně: Vybrané jednosměrné komunikace Bariéry pro cyklodopravu v Brně: Vybrané jednosměrné komunikace BRNO NA KOLE, o.s. Váš spolehlivý průvodce Brnem na kole a pěšky www.brnonakole.cz únor 2010 1.Obsah 1Úvod...3 1.1Cíle...3 1.2Vznik jednosměrného

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

Věc: Odevzdání petice pro zachování přechodu přes ulici Údolní v Brně

Věc: Odevzdání petice pro zachování přechodu přes ulici Údolní v Brně Zastupitelstvo městské části Brno-Střed Brno Příloha: 86 listů petičních archů Vážení zastupitelé, v rámci rekonstrukce ulice Úvoz v létě 2014 byl zrušen jeden z přechodů na světelné křižovatce Úvoz -

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

Kompletní informace k výluce vlaků v Brně (od 5. 7. do 17. 7. 2011)

Kompletní informace k výluce vlaků v Brně (od 5. 7. do 17. 7. 2011) Kompletní informace k výluce vlaků v Brně (od 5. 7. do 17. 7. 2011) Úterý 5. 7. 2011 od 13:30 do 20:30 hodin Linka R2 IDS JMK Praha Česká Třebová Brno Vlaky v uvedené době nebudou vedeny přes Brno hl.

Více

KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU

KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU Ing. Tomáš Petr www.petr-projekt.eu Strana 1/19 Obsah 1. Úvod... 3 2. Návrh cyklistických tras... 4 3. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty... 5 3.1 Jednosměrná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1904/34/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 17 v bytovém domu č.p. 1875 se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně spoluvlastnického podílu

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí

Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí Celková situace: Cyklistická doprava je součástí ÚPnSÚ Přerov schváleného Městským zastupitelstvem dne 13.12.1995, kde jsou navrhované i některé realizované

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

Místní komunikace Místní komunikace jsou součástí sítě pozemních komunikací. Z právního hlediska definuje místní komunikace zákon č. 13/1997 Sb. - Zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon). Podle

Více