3 odst. 2 ZDP. OceÀování v daàové evidenci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3 odst. 2 ZDP. OceÀování v daàové evidenci"

Transkript

1 3. Způsob vedení daňové evidence v praxi strana 26, kapitola 3 OceÀování v daàové evidenci Majetek Právní úprava Ocenûní Hmotn majetek 7b odst. 3 ZDP vstupní cenou (s v jimkami uveden mi pfiímo v ZDP), 29 ZDP to znamená: 33 odst. 1 ZDP a) pofiizovací cenou pfii úplatném pofiízení, b) vlastními náklady pfii pofiízení ve vlastní reïii, c) reprodukãní pofiizovací cenou v ostatních pfiípadech, d) cenou stanovenou pro úãely danû dûdické a darovací pfii nabytí majetku dûdûním nebo darováním, e) hodnotou technického zhodnocení ( 33 ZDP). Pozemky 7b odst. 3 ZDP Pofiizovací cenou pozemku je cena pozemku vãetnû porostu, jestliïe nejde o pûstitelsk celek trval ch porostû (kter je hmotn m majetkem podle 26 ZDP a odpisuje se). Majetek pofiízen formou finanãního 7b odst. 3 ZDP Do pofiizovací ceny majetku pofiízeného na leasing se zahrnou pronájmu s následnou koupí najaté vûci v daje související s jeho pofiízením, pokud je hradí nájemce (leasing) (napfi. doprava, montáï, clo, provize aj. poplatky). Pohledávky 7b odst. 3 ZDP a) jmenovitou hodnotou nebo 5 odst. 9 ZDP b) pofiizovací cenou u pohledávky nabyté postoupením nebo c) cenou zji tûnou pro úãely danû dûdické nebo darovací u pohledávky nabyté dûdûním nebo darováním. U plátce DPH se jmenovitá hodnota pohledávky sniïuje o v i DPH, pokud byla na v stupu daà odvedena. PenûÏní prostfiedky a ceniny 7b odst. 3 ZDP jmenovitou hodnotou Cenné papíry, podíly, deriváty 7b odst. 3 ZDP pofiizovací cenou 25 odst. 4 ZoÚ Ostatní majetek (napfi. zásoby, 7b odst. 3 ZDP a) pofiizovací cenou pfii úplatném pofiízení, pfiíchovky zvífiat) 25 odst. 4 ZoÚ b) vlastními náklady pfii pofiízení ve vlastní reïii, c) cenou zji tûnou pro úãely danû dûdické nebo darovací u majetku nabytého dûdûním nebo darem. Závazky 7b odst. 3 ZDP a) pfii jejich vzniku jmenovitou hodnotou, b) pfii pfievzetí pofiizovací cenou Úplatné pofiízení nemovit ch a movit ch 7b odst. 3 ZDP Cena jednotliv ch sloïek majetku se stanoví v pomûrné v i vûcí, majetkov ch práv, pohledávek 23 ZDP k cenû jednotliv ch sloïek majetku ocenûn ch podle zákona a závazkû nebo ãásti majetku a závazkû ã. 151/1997 Sb., s v jimkou penûz, cenin, pohledávek a závazkû. za jednu pofiizovací cenu (v praxi Pokud je pfii úplatném pofiízení nemovit ch a movit ch vûcí, se uplatní pfii koupi podniku nebo ãásti majetkov ch práv, pohledávek a závazkû nebo ãásti tohoto majetku podniku nebo napfi. pfii koupi stavby s pozemkem za jednu pofiizovací cenu) a závazkû rozdíl mezi pofiizovací cenou a ocenûním tohoto majetku podle zákona ã. 151/1997 Sb. zv en m o hodnotu penûz, cenin, pohledávek vãetnû DPH a sníïen o hodnotu závazkû záporn, postupuje se obdobnû jako v pfiípadû záporného oceàovacího pfii koupi rozdílu podniku ( 23 ZDP). Majetek a závazky v cizí mûnû 38 odst. 1 ZDP Jednotn kurz nebo kurz devizového trhu vyhlá en ânb. 24 ZoÚ 3 odst. 2 ZDP 3.3. Evidence příjmů a výdajů Příjmem, který je předmětem daně z příjmů fyzických osob (a tudíž zvyšuje základ daně z příjmů), se podle 3odst. 2 ZDP rozumí: peněžní příjem finanční prostředky přijaté v hotovosti nebo na bankovní účet, které se oceňují jmenovitou hodnotou, nepeněžní příjem dosažený i směnou oceňuje se podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, pokud ZDP nestanoví jinak v podstatě tedy cenou obvyklou (tržní).

2 3. Způsob vedení daňové evidence v praxi strana 27, kapitola 3 24 a 25 ZDP Do zdanitelných příjmů nebudou započítávány (a nebudou zvyšovat základ daně) příjmy, které: nejsou předmětem daně výčet uveden v 3 odst. 4 písm. a) až h) ZDP, jsou od daně osvobozené výčet uveden v 4 ZDP. Výdaje, které lze a nelze uplatnit pro účely snížení základu daně z příjmů, upravuje 24a25ZDP. Výčet těchto výdajů není definitivní, což je zřejmé z ustanovení 24 odst. 2 ZDP a 25 odst. 1 ZDP. Pokud podnikatel neuplatňuje výdaje procentní sazbou ( 7 odst. 7 ZDP), ale základ daně snižuje o částky ve skutečné výši, pak se musí jednat o výdaje, které jsou podnikatelem prokazatelně vynaloženy na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů a jsou podloženy věrohodnými a ověřitelnými doklady. Stejně jako v případě příjmů, také výdaje mohou mít formu peněžní i nepeněžní včetně výdajů dosažených směnou, což znamená, že jako daňové výdaje budou v evidenci výdajů zaznamenány nejen skutečně zaplacené částky, ale také další výdaje ve výši stanovené ZDP a jinými zvláštními předpisy, jako jsou ZP a ZoR, k nimž podnikatel povede další průkaznou evidenci např. k odpisům majetku 24 odst. 2 písm. a) ZDP, k cestovním výdajům 24 odst. 2 písm. k) ZDP, k tvorbě rezerv 24 odst. 2 písm. i) ZDP v návaznosti na ZoR nebo k tzv. časově rozlišené první zvýšené splátce leasingu (u leasingu jde o výjimku, jelikož obecně se v daňové evidenci princip časového rozlišení neuplatňuje) apod. Nejsnadnější způsob, jak zpracovávat evidenci příjmů a výdajů podle 7b ZDP, je zavést obdobu peněžního deníku známého z jednoduchého účetnictví. Nezáleží na tom, zda jej nazveme peněžním deníkem, deníkem příjmů a výdajů nebo jen evidencí a zda bude vedena ručně nebo prostředky výpočetní techniky. Zápisy v evidenci příjmů a výdajů již nemusí být omezeny pouze na peněžní operace, ale je zde možno uvádět i nepeněžní příjmy a výdaje, tzv. uzávěrkové operace a další korekce základu daně z příjmů. Kromě daňových příjmů a výdajů však budou zapisovány i příjmy a výdaje, které základ daně z příjmů neovlivní (nedaňové příjmy a výdaje), avšak souvisí s předmětnou podnikatelskou činností, např. příjmy získané vložením peněžních prostředků pro účely budoucího podnikání (hotovostní vklad půjčka podnikatele) nebo výdaje, ke kterým byly použity prostředky získané z podnikání (výběr pro osobní spotřebu). Členění této evidence příjmů a výdajů může být uspořádáno podle potřeb podnikatele, obvykle tak, aby jednotlivé zápisy navazovaly věcně a časově na doklady, kterých se týkají. Proto je také vhodné vytvoření buď jednotné číselné řady pro veškeré doklady, nebo číselné řady pro každý druh dokladů zvlášť (např. zvlášť pro pokladní doklady, faktury a jiné doklady) a pod tímto číselným označením zapisovat v evidenci (deníku) příslušné uskutečněné operace tak, jak časově nabíhají. Rovněž závisí pouze na vůli podnikatele, zda ještě rozliší příjmy a výdaje hrazené zvlášť v hotovosti a zvlášť přes bankovní účet. Jedinou podmínkou je záruka dostatečné přehlednosti a věcné správnosti zápisů, aby bylo možno jednotlivé příjmy a výdaje zařadit do správného dílčího základu daně (např. příjem týkající se podnikání dle 7 ZDP nebo příjem z úroků z běžného účtu určeného k podnikání jako příjem z kapitálového majetku podle 8 ZDP apod.), a tím zabezpečit členění potřebné pro správné zjištění základu daně z příjmů 7b odst. 1 písm. a) ZDP.

3 3. Způsob vedení daňové evidence v praxi strana 28, kapitola 3 Vzorové pfiíklady zpûsobu vedení daàové evidence Vzor Evidence pfiíjmû a v dajû pol. datum ãíslo text daàové daàové pfiíjmy pfiíjmy, v daje, DPH DPH ã. dokl. x) pfiíjmy v daje z kapitál. které které nedaà. nedaà. Kã Kã majetku neovlivní neovlivní pfiíjem v daj (z 7 (z 7 (z 8 základ základ (odvod (vrácená ZDP) ZDP) ZDP danû (z 7 danû (z 7 DPH) DPH) ZDP) ZDP) Kã Kã Kã Kã P 1 Osobní vklad do pokladny V 1 Nákup materiálu BÚ 1 Úhrada faktury ã za nákup zboïí P 2 Pfiijatá úhrada faktury ã za prodej zboïí V 2 V daj pro osobní potfiebu BÚ 2 Pfiipsané úroky pfiíjem z kapitálového majetku patfií do dílãího základu danû podle 8 ZDP evid. Odpisy v robního stroje HM ã. XY123 z evidence majetku celkem rok 2008 Vzor Evidence pfiíjmû a v dajû pol. datum ãíslo text pokladna pokladna BÚ BÚ daàové daàové nedaà. nedaà. ã. dokl. x) pfiíjmy v daje pfiíjmy v daje pfiíjmy v daje pfiíjmy v daje Kã Kã Kã Kã Kã Kã Kã Kã (z 7 (z 7 (z 7 (z 7 ZDP) ZDP) ZDP) ZDP) P 1 Osobní vklad do pokladny V 1 Nákup materiálu DPH BÚ 1 Úhrada faktury ã. 5 za nákup zboïí DPH P 2 Pfiijatá úhrada faktury ã. 3 za prodej zboïí DPH V 2 V daj pro osobní potfiebu BÚ 2 Pfiipsané úroky pfiíjem z kapitálového (z 8 majetku patfií do ZDP) dílãího základu danû podle 8 ZDP evid. Odpisy v robního HM stroje ã. XY123 z evidence majetku celkem rok 2008 x) oznaãení dokladû, napfi.: P 1 pfiíjmov pokladní doklad ã. 1 V 1 v dajov pokladní doklad ã. 1 BÚ 1 bankovní v pis ã. 1

4 3. Způsob vedení daňové evidence v praxi strana 29, kapitola 3 Vzor Evidence pfiíjmû Případně je možno provést podrobnější členění v evidenci příjmů a výdajů, např.: Pfiíjmy ovlivàující dílãí základ danû z podnikání ( 7 ZDP) Pfiíjmy neovlivàující dílãí základ danû z podnikání ( 7 ZDP) prodej zboïí prodej sluïeb ostatní pfiíjmy pfiíjem DPH úvûry, pûjãky, pfiíjmy jiï zdanûné pfiíjmy vklady, dary sráïkovou daní osvobozené od danû z pfiíjmû Vzor Evidence v dajû V daje ovlivàující dílãí základ danû z podnikání ( 7 ZDP) V daje neovlivàující dílãí základ danû z podnikání ( 7 ZDP) nákup nákup nákup mzdy odvody reïijní ostatní odvod platby pofiízení poskytunuté osobní zboïí a sluïeb nehmot. zamûst- pojistné v daje v daje DPH danû hmotného pûjãky v daje materiálu majetku nancû podnika- majetku vãetnû tele odvodû pojistného Přestože právní úprava 7b ZDP neřeší, v jaké hodnotě evidovat příjmy a výdaje u neplátců DPH a plátců DPH, platí i nadále (jako v minulosti v jednoduchém účetnictví), že u neplátců DPH bude do zdanitelných příjmů a výdajů zaevidována celková hodnota inkasa nebo úhrady, tj. včetně DPH, pokud je tato daň součástí ceny. Plátce DPH však zaeviduje do zdanitelných příjmů nebo výdajů hodnoty v úrovni bez DPH (podpůrně lze vycházet z 5 odst. 9 ZDP, podle kterého se základ daně z příjmů u plátce DPH zvyšuje o hodnotu pohledávky snížené o výši DPH. Předpokladem je splněná daňová povinnost k DPH na výstupu.). Evidence částek DPH uhrazených a vrácených (při nároku na odpočet) bude buď součástí evidence příjmů a výdajů jako nedaňový příjem nebo výdaj, anebo k této dani bude vedena samostatná evidence. Pokud u plátce DPH dojde k inkasu nebo úhradě celkové částky z obchodní operace v jednom zdaňovacím období, problém nenastává a tato celková částka se rozdělí na částku bez DPH k zaevidování do zdanitelného příjmu nebo výdaje a na částku DPH jako nedaňového příjmu nebo výdaje. V případě, že celková částka bude uhrazena pouze částečně v jednom zdaňovacím období a zbývající část v dalším roce, může nastat problém, jelikož v ustanovení 7b ZDP již není uložena povinnost, aby při částečné úhradě pohledávky nebo závazku byla přednostně vypořádána DPH. Proto závisí pouze na podnikateli, zda provede přednostně vypořádání z titulu DPH nebo zdanitelného příjmu či výdaje. Je možno předpokládat, že podnikatelé budou využívat výhodnější variantu, kdy u pohledávek bude částečná úhrada vypořádána nejprve k DPH a poté ke zdanitelnému příjmu a u závazků bude úhrada přednostně zahrnuta do daňových výdajů a až následně při konečném doplatku bude evidován nedaňový výdaj z titulu DPH na vstupu. Tento postup bude shodný i v případech nepeněžních plnění formou zápočtů (jak je uvedeno dále). Podnikatel A eviduje ve své daňové evidenci v roce 2008 pohledávku za podnikatelem B za prodané zboží ve výši Kč ( Kč základ DPH a Kč DPH). Z důvodu nedostatku finančních prostředků uhradí podnikatel B do konce roku 2008 jen část dluhu ve výši Kč a zbývají-

5 3. Způsob vedení daňové evidence v praxi strana 30, kapitola 3 cích Kč bude uhrazeno až v následujícím roce V tomto případě se jedná o částečnou úhradu. 1. varianta prvotní vypořádání ve vztahu k DPH: V okamžiku přijaté úhrady v daném roce 2008 provedl podnikatel A prvotní vypořádání částky ve vztahu k DPH a až zbývající část k základu daně z příjmů a zaeviduje přijatou částku Kč: daňový peněžní příjem Kč (za prodané zboží, tj Kč Kč DPH), nedaňový peněžní příjem Kč (celou výši DPH na výstupu). V následujícím roce 2009 zaeviduje jen: daňový peněžní příjem Kč (zbytek úhrady za zboží do Kč, tj Kč Kč s tím, že DPH již byla vypořádána v předchozím roce). Na straně podnikatele B je možno předpokládat postup opačný, kdy prvotně bude zaplacená částka Kč vypořádána ve vztahu k daňovým výdajům a následně k DPH, tj. v daném roce 2008 zaeviduje: daňový peněžní výdaj Kč (za nákup zboží), nedaňový peněžní výdaj Kč (část DPH na vstupu). V následujícím roce 2009 po zaplacení zbývající částky Kč zaeviduje: nedaňový peněžní výdaj Kč (zbytek úhrady DPH do Kč), žádný daňový peněžní výdaj již neeviduje. Vznik příjmu a výdaje 2. varianta prvotní vypořádání ve vztahu k základu daně z příjmů: V okamžiku přijaté úhrady v daném roce 2008 podnikatel A provedl prvotní vypořádání úhrady ve vztahu k dani z příjmů a zbývající část k DPH a zaeviduje přijatou částku Kč: daňový peněžní příjem Kč (za prodané zboží), nedaňový peněžní příjem Kč (část DPH na výstupu). V následujícím roce 2009 zaeviduje jen: nedaňový peněžní příjem Kč (zbývající částka DPH do Kč na výstupu). Podnikatel B bude pravděpodobně postupovat shodně jako u 1. varianty, tj. prvotně vypořádá částku ve vztahu k daňovým výdajům a následně k DPH. Ať již bude forma evidence o příjmech a výdajích zvolena jakkoliv, je důležité upozornit na zásadní rozdíl okamžiku vzniku zdanitelného příjmu nebo výdaje v daňové evidenci oproti daňovým výnosům a nákladům v účetnictví. Ani 7b ZDP k vedení daňové evidence, ani 23 odst. 2 písm. b) ZDP (který stanoví, že při zjišťování základu daně při vedení daňové evidence se vychází z rozdílu mezi příjmy a výdaji) konkrétně neupravují skutečnost, že základ daně pro daňové účely je zvyšován nebo snižován v případě peněžních toků až v okamžiku skutečně inkasované nebo uhrazené platby, nikoliv ihned při vzniku pohledávky nebo závazku (např. vystavením nebo přijetím faktury). Příjem nebo výdaj v daňové evidenci se tedy obecně eviduje až v okamžiku platby. Jde o podstatný rozdíl oproti účetnictví, kde základ daně ovlivňují výnosy a náklady již při jejich vzniku, tj. v momentě vzniku pohledávky (např. vystavením faktury odběrateli) nebo závazku (např. přijetím dodavatelské faktury) bez ohledu na to, kdy ke skutečné úhradě dojde. Výjimkou z tohoto obecného pravidla uplatnění daňového výdaje až při zaplacení jsou případy, které 24 ZDP upravuje samostatně. Jedná se o výdaje, které se nestávají daňovým výdajem ihned v okamžiku zaplacení, ale až v okamžiku, kdy dojde k souvisejícímu příjmu. Původně vynaložený výdaj je pak daňově uznán pouze do výše tohoto získaného příjmu, např. podle:

6 3. Způsob vedení daňové evidence v praxi strana 31, kapitola 3 3 odst. 2 ZDP 24odst. 2 písm. o) ZDP pokud podnikatel koupí pohledávku a zahrne ji do svého obchodního majetku, zaplacená částka není daňovým výdajem v okamžiku, kdy za nákup pohledávky zaplatí, ale až v momentě, kdy mu dlužník z pohledávky její hodnotu uhradí nebo jakmile opět tuto pohledávku prodá a za prodej dostane zaplaceno. Do daňových výdajů pak může uplatnit částku, kterou původně za nákup vydal, avšak jen do výše částky, kterou od dlužníka nebo za následný prodej obdržel. 24 odst. 2 písm. t) ZDP při pořízení pozemku (neodpisovaný majetek) není daňovým výdajem pořizovací cena v momentě nákupu, ale do daňových výdajů lze tuto pořizovací cenu uplatnit až při prodeji pozemku, avšak pouze do výše příjmu z tohoto prodeje. 24odst. 2 písm. w), 24 odst. 2 písm. ze) ZDP rovněž není daňovým výdajem v okamžiku zaplacení částka za pořízení směnky jako cenného papíru, akcií nebo podílů na obchodní společnosti nebo družstvu, ale tuto pořizovací cenu (nabývací cenu 24 odst. 7 ZDP) je možno uplatnit jako daňový výdaj až při jejich prodeji z obchodního majetku. Opět pouze do výše příjmů z prodeje. Další výjimkou jsou případy, kdy ke zvyšování nebo snižování základu daně z příjmů nedochází přímo peněžní úhradou, ale tzv. nepeněžním plněním ve smyslu 3 odst. 2 ZDP. K zaevidování tohoto zdanitelného příjmu nebo výdaje pak dochází již v okamžiku uskutečnění dané operace. Nepeněžní příjmy, a to i dosažené směnou, se podle 3odst. 3 ZDP oceňují podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku (pokud ZDP nestanoví jinak), přitom podle 23odst. 6 ZDP se příjmy dosažené směnou posuzují obdobně jako příjmy získané prodejem. Z uvedeného vyplývá, že pokud by si smluvní strany sjednaly cenu nepeněžního plnění podle své dohody, je takové ujednání pro účely ZDP nepodstatné a nelze je použít. Jako příklady nepeněžních příjmů (a také nepeněžních výdajů) ve smyslu 3 odst. 2 ZDP je možno uvést několik následujících případů, které mohou být realizovány plátci i neplátci DPH (záměna peněžního plnění za nepeněžní plnění má stejný dopad na základ daně z příjmů): a) Nepeněžní příjem (výdaj) dosažený zápočtem vzájemných pohledávek a závazků. V daňové evidenci se zápočet zaznamená jednak v evidenci příjmu nebo výdaje a současně v evidenci pohledávek nebo závazků, případně v další evidenci (např. přírůstku nebo úbytku zásob zboží). Zápočet může být proveden v plné výši anebo způsobem, kdy je část hodnoty vzájemných pohledávek vypořádána zápočtem a zbývající část doplacena. Záměna peněžního plnění za nepeněžní plnění však nesmí ovlivnit daň z příjmů. Pokud dochází mezi plátci DPH pouze k částečné úhradě pohledávky nebo závazku (peněžní nebo nepeněžní) v jednom zdaňovacím období a zbývající část je uhrazena v dalším zdaňovacím období, závisí na podnikateli, zda přednostně vypořádá DPH (jak již bylo shodně uvedeno výše v případě peněžních úhrad) nebo základ daně z příjmů. Podnikatel A eviduje ve své daňové evidenci pohledávku za podnikatelem B za prodané zboží ve výši Kč a závazek vůči podnikateli B za přijatou službu v téže hodnotě Kč. Oba jsou neplátci DPH a dohodnou se na vzájemném zápočtu pohledávek a závazků v plné výši.

7 3. Způsob vedení daňové evidence v praxi strana 32, kapitola 3 V okamžiku provedení zápočtu zaeviduje podnikatel A: nepeněžní daňový příjem Kč (za prodané zboží) nepeněžní daňový výdaj Kč (za provedenou službu). Zápisy v daňové evidenci příjmů a výdajů u podnikatele B budou ve stejné hodnotě, ale opačné: nepeněžní daňový výdaj Kč (za pořízené zboží), nepeněžní daňový příjem Kč (za poskytnutou službu). Oba také musí mít zaevidovány příslušné přírůstky a úbytky zásob a vyrovnání v evidenci pohledávek a závazků. Podnikatel A eviduje vůči podnikateli B pohledávku za prodané zboží ve výši Kč a současně také závazek za přijatou službu v hodnotě Kč. Oba jsou neplátci DPH a dohodnou se na vzájemném zápočtu pohledávek v hodnotě Kč s tím, že podnikatel B ve stejném roce uhradí zbývajících nezapočtených Kč na bankovní účet podnikatele A. V okamžiku provedení zápočtu zaeviduje podnikatel A započítávanou částku Kč: daňový nepeněžní příjem Kč (za prodané zboží), daňový peněžní příjem Kč dnem připsání částky na běžný účet (další část za prodané zboží) a současně zaeviduje: daňový nepeněžní výdaj Kč (za přijatou službu). U podnikatele B bude zaevidován: daňový nepeněžní výdaj Kč (za pořízené zboží), daňový peněžní výdaj Kč (další část za pořízené zboží) daňový nepeněžní příjem Kč (za poskytnutou službu). Oba také musí mít zaevidovány příslušné přírůstky a úbytky zásob a vyrovnání v evidenci pohledávek a závazků. Podnikatel A eviduje ve své daňové evidenci za podnikatelem B pohledávku za prodané zboží v celkové hodnotě Kč (tj Kč za zboží s 19% sazbou DPH Kč) a současně eviduje závazek za nakoupený materiál v téže hodnotě se shodnou sazbou DPH. Oba jsou plátci DPH adohodnou se na vzájemném zápočtu pohledávek a závazků v plné výši ve stejném roce. V okamžiku provedení zápočtu zaeviduje podnikatel A: daňový nepeněžní příjem Kč (za prodané zboží), nedaňový nepeněžní příjem Kč (DPH na výstupu) daňový nepeněžní výdaj Kč (za pořízení materiálu), nedaňový nepeněžní výdaj Kč (DPH na vstupu). Zápisy v daňové evidenci podnikatele B budou ve stejné hodnotě Kč a Kč, ale opačné: daňový nepeněžní příjem Kč (za prodej materiálu), nedaňový nepeněžní příjem Kč (DPH na výstupu) daňový nepeněžní výdaj Kč (za nakoupené zboží), nedaňový nepeněžní výdaj Kč (DPH na vstupu). Podnikatel A eviduje za podnikatelem B pohledávku za prodané zboží v celkové hodnotě Kč (tj Kč za zboží a 19% DPH Kč)

8 3. Způsob vedení daňové evidence v praxi strana 33, kapitola 3 a zároveň má závazek vůči podnikateli B za provedenou službu v hodnotě Kč ( Kč za službu a 9% DPH Kč). Oba jsou plátci DPH a dohodnou se na vzájemném zápočtu pohledávek v hodnotě Kč s tím, že podnikatel B ve stejném roce uhradí zbývajících nezapočtených Kč na bankovní účet podnikatele A. V tomto případě se nejedná o částečnou úhradu, jelikož pohledávky byly vzájemně vyrovnány ve shodném kalendářním roce v plné výši bez ohledu na to, jestli peněžním nebo nepeněžním způsobem. V okamžiku provedení zápočtu zaeviduje podnikatel A započítávanou částku Kč: daňový nepeněžní příjem Kč (za prodané zboží), nedaňový nepeněžní příjem Kč (část DPH na výstupu z prodaného zboží), v okamžiku přijaté úhrady zbývající částky Kč: nedaňový peněžní příjem Kč (zbytek DPH na výstupu z prodaného zboží) daňový nepeněžní výdaj Kč (za přijatou službu), nedaňový nepeněžní výdaj Kč (DPH na vstupu z přijaté služby). Zápisy v daňové evidenci podnikatele B budou ve stejných hodnotách, ale opačné. Podnikatel A eviduje za podnikatelem B pohledávku za prodané zboží v celkové hodnotě Kč (tj Kč za zboží a 19% DPH Kč) a zároveň má závazek vůči podnikateli B za provedenou službu v hodnotě Kč ( Kč za službu a 9% DPH Kč). Oba jsou plátci DPH a dohodnou se na vzájemném zápočtu pohledávek v hodnotě Kč v daném kalendářním roce s tím, že podnikatel B v dalším roce uhradí zbývajících nezapočtených Kč na bankovní účet podnikatele A. V tomto případě se již jedná o částečnou úhradu. (Jak již bylo uvedeno výše, závisí pouze na podnikateli, jestli peněžní nebo nepeněžní úhradu vypořádá buď nejprve ve vztahu k DPH, nebo k základu daně z příjmů.) 1. varianta prvotní vypořádání ve vztahu k DPH: V okamžiku provedení zápočtu v daném roce podnikatel A provede prvotní vypořádání úhrady ve vztahu k DPH a zbývající část k základu daně z příjmů a zaeviduje započítávanou částku Kč: daňový nepeněžní příjem Kč ( Kč Kč DPH), nedaňový nepeněžní příjem Kč (DPH na výstupu) daňový nepeněžní výdaj Kč ( Kč Kč DPH), nedaňový nepeněžní výdaj Kč (DPH na vstupu). V následujícím roce zaeviduje jen: daňový peněžní příjem Kč (zbytek úhrady za zboží do Kč = = Kč Kč s tím, že DPH již byla vypořádána v předchozím roce). Na straně podnikatele B je možno předpokládat postup opačný, kdy prvotně bude započtená částka vypořádána ve vztahu k daňovým výdajům a následně k DPH. 2. varianta prvotní vypořádání ve vztahu k základu daně z příjmů: V okamžiku provedení zápočtu v daném roce podnikatel A provede prvotní vypořádání úhrady ve vztahu k dani z příjmů a zbývající část k DPH a zaeviduje započítávanou částku Kč:

9 3. Způsob vedení daňové evidence v praxi strana 34, kapitola 3 daňový nepeněžní příjem Kč (za prodané zboží), nedaňový nepeněžní příjem Kč (DPH na výstupu) daňový nepeněžní výdaj Kč (za přijatou službu), nedaňový nepeněžní výdaj Kč (DPH na vstupu). V následujícím roce zaeviduje: nedaňový peněžní příjem Kč (zbývající část DPH na výstupu z celkových Kč u prodaného zboží), neeviduje žádný daňový příjem. Na straně podnikatele B je možno předpokládat shodný postup, kdy prvotně bude započtená částka vypořádána ve vztahu k daňovým výdajům a následně k DPH. Podnikatel A eviduje ve své daňové evidenci pohledávku za podnikatelem B za prodané zboží ve výši Kč a současně závazek vůči podnikateli B z titulu přijaté finanční půjčky; příjem z vrácené půjčky není předmětem daně z příjmů podle 3odst. 4 písm. b) ZDP v téže výši Kč. Oba jsou neplátci DPH a dohodnou se na vzájemném zápočtu pohledávek a závazků. V okamžiku provedení zápočtu podnikatel A zaeviduje v daňové evidenci: daňový nepeněžní příjem Kč (z prodeje zboží) nedaňový nepeněžní výdaj Kč (vrácení půjčky). Podnikatel B zaeviduje: nedaňový nepeněžní příjem Kč (příjem z vrácené půjčky, který není předmětem daně z příjmů) daňový nepeněžní výdaj Kč (za nakoupené zboží). b) Nepeněžní příjem (výdaj) dosažený směnou (směnné obchody) jak bylo výše uvedeno, podle 23 odst. 6 ZDP se příjmy získané směnou posuzují pro účely ZDP obdobně jako příjmy získané prodejem (směna se tedy posuzuje obdobně jako nákup a prodej). Ocenění musí být provedeno ve smyslu 3 odst. 3 ZDP, tj. cenou zjištěnou podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, podle charakteru jednotlivého směňovaného majetku nebo služby. Prakticky to znamená, že musí jít o cenu obvyklou, kterou se pro účely cit. zákona o oceňování majetku rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné či obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Výsledkem směnného obchodu v daňové evidenci je buď nepeněžní příjem, nebo výdej v dané hodnotě a v evidenci příslušného směněného majetku se zaeviduje jeho přírůstek či úbytek. Podnikatel A se smíšeným zbožím eviduje ve svém obchodním majetku zásoby textilního zboží v hodnotě Kč, o které nemají zákazníci zájem. Podnikatel B má zaevidovány zásoby obuvi v téže hodnotě. Oba jsou neplátci DPH a dohodnou se na vzájemné směně těchto zásob. Cena obou komodit odpovídá ceně obvyklé na daném trhu. Směna je posuzována jako nákup a prodej majetku, to znamená, že dnem vzájemného předání zboží zaeviduje podnikatel A daňový nepeněžní příjem ve výši Kč za prodej textilního zboží a daňový nepeněžní výdaj Kč za nákup obuvi. Podnikatel B zaeviduje daňový nepeněžní vý-

10 3. Způsob vedení daňové evidence v praxi strana 35, kapitola 3 daj v hodnotě Kč za nákup textilu a daňový nepeněžní příjem Kč za prodej obuvi. Oba současně zaznamenají přírůstky a úbytky zásob v téže hodnotě v evidenci zásob a vyrovnání v evidenci pohledávek azávazků. Podnikatel A má v obchodním majetku staré zásoby zdravotnického zboží v celkové hodnotě Kč včetně 5% DPH platné do (tj Kč za zboží a Kč DPH). Podnikatel B eviduje v obchodním majetku taktéž zdravotnické zboží ve stejné celkové hodnotě Kč, avšak včetně 19% DPH (tj Kč za zboží a Kč DPH). Oba jsou plátci DPH a dohodnou se na vzájemné směně těchto zásob. Cena obou komodit odpovídá ceně obvyklé na daném trhu. Dnem vzájemného předání zboží (nákupu a prodeje): Podnikatel A zaeviduje v daňové evidenci daňový nepeněžní příjem v hodnotě Kč a nedaňový nepeněžní příjem DPH Kč za předané zboží s 5% DPH a dále daňový nepeněžní výdaj Kč a nedaňový nepeněžní výdaj DPH Kč za pořízené zboží s 19% DPH. Podnikatel B současně zaeviduje daňový nepeněžní příjem v hodnotě Kč a nedaňový nepeněžní příjem Kč DPH za prodané zásoby s 19% DPH a daňový nepeněžní výdaj Kč a nedaňový nepeněžní výdaj DPH Kč za přijaté zásoby s 5% DPH. Oba současně zaznamenají přírůstky a úbytky zásob v téže hodnotě v příslušné evidenci zásob a vyrovnání v evidenci pohledávek a závazků. Podnikatel X eviduje v daňové evidenci jako vlastník nemovitost v daňové zůstatkové ceně Kč v ocenění podle zákona o oceňování majetku hodnotu Kč. Podnikatel Y takto eviduje jako vlastník nemovitost v daňové zůstatkové hodnotě Kč v ocenění podle zákona o oceňování majetku ve výši Kč. U obou nemovitostí bylo znalcem provedeno ocenění podle zákona. Písemnou smlouvou byla dohodnuta směna obou nemovitostí. V jaké výši bude vykázán daňový příjem a jakou hodnotu lze uznat jako daňový výdaj? Z titulu samotné směny nemovitostí vykáže vlastník X daňový nepeněžní příjem ve výši Kč (cena zjištěná u nově nabyté nemovitosti) a daňový nepeněžní výdaj ve výši Kč (daňová zůstatková cena jeho původní nemovitosti). Výsledkem této směny bude u vlastníka X základ daně ve výši Kč. Vlastník Y vykáže daňový nepeněžní příjem Kč (cena zjištěná u nově nabyté nemovitosti) a daňový výdaj Kč (daňová zůstatková cena jeho původní nemovitosti). Výsledkem této směny bude u vlastníka Y základ daně ve výši Kč. (Poznámka: Hodnota daňového výdaje u každého z vlastníků však může být vyšší o případné další výdaje související s předmětnou směnou nemovitostí.)

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace 3.5 Uzavření daňové evidence Pro daňovou evidenci není definován konkrétní závazný postup uzavírání zdaňovacího období, proto v dalších částech této kapitoly bude uveden pouze jeden z možných postupů.

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele.

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele. Daňová evidence příjmů a výdajů Daňovou evidenci vedou podnikatelé (fyzické osoby), kteří nejsou účetní jednotkou, a pro daňové účely uplatňují výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Doklad Ing. Eliška Galambicová Maturitní otázka č. 19. 19/ Daňová evidence. Pojem a význam, deník příjmů a výdajů, kniha majetku a závazků, knihy ostatní evidence, účetní doklady, rozlišení daňových a

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11.1 Schéma koloběhu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 11.3 Dlouhodobý hmotný majetek 11.4 Evidence

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1.1 Definice a rozdûlení vkladû S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu LEASING str. 1 LEA Akontace platba nájemce při zahájení leasingu Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 24 odst. 2 písm. h) 24 odst. 2 písm. zl) ZDP ČÚS pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Podstata Peněžního deníku

Podstata Peněžního deníku Peněžní deník Obsah Podstata Peněžního deníku Doklady důležité pro zápis do Deníku Ukázka Peněžního deníku Obsah sloupců v Peněžním deníku Rozdělení příjmů Příjmy zahrnované do ZDP Příjmy nezahrnované

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I.

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Charakteristika a účtování, část I. Obsah 1. Právní úprava 2. Struktura finančních účtů 3. Oceňování krátkodobého finančního maj. 4. Pokladna 5.

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady Zásoby V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají zásob materiálu A. Účetní jednotka nepoužívá účet 111- Pořízení materiálu, analyticky

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Proč také řešit správné stanovení VC majetku? chybné stanovení VC může znamenat špatný daňový odpis a z toho plynoucí potíže daňová VC

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Podle ZDPH 4 odst. 2 písm. a) je nemovitá věc (hmotná věc) zbožím.

Podle ZDPH 4 odst. 2 písm. a) je nemovitá věc (hmotná věc) zbožím. 30 KompliKované účetní případy a jejich daňové dopady 1.3.2 Nemovitá věc z účetního pohledu Nemovitá věc může být z pohledu účetních předpisů: 1. dlouhodobým hmotným majetkem 2. zbožím Zbožím může být

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu Dlouhodobý majetek Do kategorie dlouhodobého majetku patří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zvláštní skupinu tvoří drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Vymezení

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí...

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí... SEZNAM AUTORŮ..................................................... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI............ 12 ÚVOD...............................................................15

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Marcela Vlachová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Marcela Vlachová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Účetnictví Daňová evidence Téma Peněžní deník Ročník 2. Autor Ing. Bc. Marcela

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Účtování DM pracovní list.notebook

Účtování DM pracovní list.notebook Účtování M pracovní list.notebook Při pořízení dlouhodobého majetku se používají účty: 04. Nedokončený HM a NM a pořizovaný FM Tyto (kalkulační) účty slouží k zaznamenání jednotlivých nákladů spojených

Více

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH Opravné položky a odpis pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH pohledávky vlastní = vznikají

Více