Časovo-tematický plán z predmetu geografia pre 2. ročník štvorročného gymnázia s rozšíreným vyučovaním informatiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časovo-tematický plán z predmetu geografia pre 2. ročník štvorročného gymnázia s rozšíreným vyučovaním informatiky"

Transkript

1 Časovo-tematický plán z predmetu geografia pre 2. ročník štvorročného gymnázia s rozšíreným vyučovaním informatiky ( 2 hod. týždenne 66 hod. ročne) Základné ciele a požiadavky z geografie pre 2. ročník štvorročného gymnázia: Šk. rok 2008/ TC Úvod do geografie Vzdelávacie, výchovné a rozvíjajúce ciele: osvojenie základných zručností a návykov pri práci s mapou, zvládnutie výpočtov mierky mapy. Pochopenie zákonitostí pohybov Zeme, ich dôsledkov. Určenie časových pásem na Zemi. Pochopenie podstaty jednotlivých zobrazení zemského povrchu, využitie medzipredmetových vzťahov pri pochopení Keplerových a Newtonových zákonov. Osvojenie základných pojmov: krajinná sféra Zeme, metóda priestorovosti a syntetickosti, fyzická, humánna, regionálna, internátna a teoretická geografia, heliocentrická sústava, geocentrická sústava, geoid, sféroid, elipsoid, perihélium, afélium, tropický rok, hviezdny deň, slnovrat, rovnodennosť, uhlová rýchlosť, miestna, pásmový a sezónny čas, mesačné fázy, skočný a hluchý príliv, kartografia, mierka mapy, zobrazenia azimutálne, valcovité, kúžeľové, obsah mapy a jeho generalizácia 2.TC Fyzická geografia 2.1 Atmosféra Vzdelávacie, výchovné a rozvíjajúce ciele: pochopenie vplyvu klimageografických činiteľov na vytvorenie klimatických pásem na Zemi, osvojenie si príčin zmien klímy v geologických obdobiach Zeme, definovanie základných klimatických charakteristík v jednotlivých podnebných pásmach Zeme, pochopenie rozloženia tlakových útvarov na modeli všeobecnej cirkulácie atmosféry, aplikácia získaných vedomostí pri práci s atlasom Osvojenie základných pojmov: podnebie, počasie, klimageogafické činitele, radiačná bilancia, zrážkové pásmo Zeme, pasáty, antipasáty, monzúny, dolinový vietor, fohn, bríza, horský vietor, vzduchová hmota, atmosferický front, tlakový útvar, synoptická mapa, geologické obdobia Zeme éra, etapa, Coriolisova sila 2.2. Hydrosféra Vzdelávacie, výchovné a rozvíjajúce ciele: osvojenie podstaty a nenahraditeľnosti kolobehu vody v prírode, vysvetlenie významu vôd svetového oceánu a vodstva súše, definovanie jazier, reliéfu dna oceánov a morí, pochopenie zákonitostí dynamiky oceánskej a morskej vody s využitím medzipredmetových vzťahov, využitie získaných vedomostí pri práci s atlasom, osvojenie si orientácie na mape sveta oceány, moria, najvýznamnejšie vodné toky jednotlivých kontinentov ( po 15) Osvojenie základných pojmov: základné jednotky reliéfu oceánskeho dna, salinita, hydrografická sieť, režim odtoku, povodie, rozvodie, prietok, artizoha, podzemná voda, prameň, výdatnosť prameňa, minerálna voda, jazero, vodná nádrž, ľadovec ich typy 2.3. Litosféra Vzdelávacie, výchovné a rozvíjajúce ciele: pochopenie zákonitostí endogénnych pochodov, následného vzniku morfoštruktúrnych tvarov reliéfu, definovanie základných jednotiek zemskej kôry a oceánskeho dna, vysvetlenie podstaty jednotlivých typov zvetrávaní s využitím poznatkov z chémie, praktické poznávanie a určovanie vybraných hornín a minerálov

2 Osvojenie základných pojmov: litosféra, litogeografia, pevninská a oceánska zemská kôra, zemský plášť, zemské jadro, litosferické dosky, pevninské rifty, endogénne pochody, horotvorné pochody, minerál, hornina, zvetralina, Mohorovičičova plocha diskontinuity, plastická astenosféra 2.4 Georeliéf Vzdelávacie, výchovné a rozvíjajúce ciele: definovanie základných typov georeliéfu, modelačné činitele, vysvetlenie podstaty endogénnych a exogénnych procesov a charakterizovanie foriem georeliéfu nimi vzniknutých, osvojenie zákonitostí vzniku georeliéfu a jeho premien Osvojenie základných pojmov: georeliéf, jeho vlastnosti, vulkanizmus, tektonické pohyby, horotvorná činnosť, zemetrasenie, sopka, exogénne procesy kozmogénne, fluviálne, eolické, biotické, kryogénne, glaciálne, marinné, soliflukcia, permafrost, antropogénne procesy pingy, funebrálne formy reliéfu 2.5 Pedosféra Vzdelávacie, výchovné a rozvíjajúce ciele: pochopenie vplyvu jednotlivých zložiek FGS na vznik pôdy, charakteristika pôdy vlastnosti, zloženie, definovanie hlavných pôdnych typov Zeme a pôdnych typov v strednej Európe, vyčlenenie pôdnych druhov, získané vedomosti aplikovať pri práci s atlasom Osvojenie základných pojmov: pôda, pôdotvorný činiteľ, materská hornina ( substrát), pôdotvorný proces, jemnozem, pôdny typ, pôdny druh 2.6. Biosféra Vzdelávacie, výchovné a rozvíjajúce ciele: definovanie základných pojmov biogeografia, biosféra, fytocenóza, zoocenóza, biomasa, pochopenie vzájomného pôsobenia jednotlivých zložiek FGS Zeme, bioklimatické pásma Zeme vymenovať aj určiť na mape, využitie poznatkov z biológie pri charakteristike rastlinstva a živočíšstva v strednej Európe, aj vo svete Osvojenie základných pojmov: už hore uvedené pojmy, biocenóza, ekológia, ekologické činitele, bioklimatické pásma Zeme a svetového oceánu, bioklimatické stupne, rastlinné spoločenstvá v strednej Európe, tundra, polárna krajina, tajga, step, savana, préria, pampy, púšť, polopúšť, oáza, rovníkový dažďový les, subtropické vždyzelené lesy, výškové vegetačné stupne strednej Európy 3.TC Humánna geografia 3.1 Obyvateľstvo Vzdelávacie, výchovné a rozvíjajúce ciele: charakterizovať vývoj počtu obyvateľov, poznať rozmiestnenie obyvateľstva na Zemi v závislosti od prírodných a socioekonomických činiteľov, pochopenie príčin prirodzeného a mechanického pohybu obyvateľstva, definovanie základných znakov štruktúr jednotlivých obyvateľstva, využitie poznatkov pri práci s atlasom Osvojenie základných pojmov: populácia, demografia, populačná explózia, ekuména, anekuména, subekuména, natalita, mortalita, pohyb obyvateľstva, prirodzený prírastok, úbytok obyvateľstva, emigračné a imigračné činitele, základné rasy, prechodné rasové formy, pohlavná, veková, konfesionálna, jazyková, národnostná, ekonomická štruktúra obyvateľstva 3.2 Sídla Vzdelávacie, výchovné a rozvíjajúce ciele: definovanie základných pojmov, určenie podmienok, ktoré majú vplyv na osídlenie a polohu sídel, pochopenie odlišností medzi vidieckymi sídlami a mestskými sídlami, lokalizácia najväčších svetových sídel, analýza príčin klesajúcej tendencie vidieckych sídel a pochopenie narastajúcej urbanizácie

3 Osvojenie základných pojmov: sídlo, sídelná sieť, obec, mesto, veľkomesto, metropola, aglomerácia, konurbácia, megalopolis, urbanizácia, funkčná štruktúra sídla, pôdorys, teória centrálnych miest 3.3 Poľnohospodárstvo Vzdelávacie, výchovné a rozvíjajúce ciele: pochopenie významu poľnohospodárskej činnosti pre spoločnosť, rozmiestnenie poľnohospodárskej výroby na svete na základe analýzy lokalizačných činiteľov, zhodnotenie významu pestovania obilnín, krmovín, technických plodín a chovu hospodárskych zvierat, rybolovu, definovanie základných typov poľnohospodárskej krajiny a poľnohospodárskych závodov Osvojenie základných pojmov: rastlinná a živočíšna výroba, poľnohospodárska pôda, orná pôda, trvalé trávnaté porasty, potraviny, krmoviny, technické plodiny, pochutiny, typy poľnohospodárskej krajiny, extenzívny a intenzívny poľnohospodársky závod 3.4 Priemysel Vzdelávacie, výchovné a rozvíjajúce ciele: osvojenie stručného prehľadu vzniku a vývoja priemyselnej revolúcie, lokalizácia priemyselnej výroby v závislosti od prírodných a socioekonomických činiteľov, využitie poznatkov pri určovaní oblastí koncetrácie priemyslu podľa jednotlivých odvetví Osvojenie základných pojmov: industrializácia, lokalizačný faktor, priemyselná revolúcia, ťažký a ľahký priemysel, ťažobný a spracovateľský priemysel, OKEČ, pracovná sila, trh, ponuka, dopyt, hlavné oblasti koncetrácie priemyslu vo svete 3.5 Doprava Vzdelávacie, výchovné a rozvíjajúce ciele: definovanie základných pojmov, pochopenie dôležitosti sídelnogeografických a hospodárskogeografických činiteľov, na základe osvojených poznatkov určenie výhod a nevýhod rôznych druhov dopravy, analýza jednotlivých regiónov sveta podľa úrovne dopravy Osvojenie základných pojmov: doprava, premiestňovanie, dopravná cesta, dopravný prostriedok, pevninská, námorná a vzdušná doprava, prepravná kapacita, dopravné magistrály, hustota dopravnej siete 3.6 Cestovný ruch, služby, zahraničný obchod Vzdelávacie, výchovné a rozvíjajúce ciele: zdôvodnenie cestovania v minulosti, definovanie foriem a oblastí cestovného ruchu, ich lokalizácia, pochopenie významu služieb pre človeka, analýza činiteľov rozmiestnenia služieb, definovanie základných pojmov v oblasti zahraničného obchodu, aplikácia poznatkov na zahraničný obchod Slovenskej republiky Osvojenie základných pojmov: antické cestovanie, veľké geografické objavy, rekreácia, agroturistika, výletník, horské oblasti cestovného ruchu kopanice, lazy, rale, štále, prímorské strediská, sociálna a technická infraštruktúra, export, import, platobná bilancia 4.TC Slovenská republika Vzdelávacie, výchovné a rozvíjajúce ciele: zvládnutie orientácie na fyzickogeorafickej mape Slovenskej republiky, na mape územno správneho členenia Slovenskej republiky ako aj na mape okresu Prešov miestneho regiónu, analýza historického a politického vývoja SR, pochopenie vzájomného pôsobenia prírodných a hospodárskych podmienok na súčasné postavenie SR vo svete, charakteristika prírodných pomerov SR povrch, georeliéf, vodstvo, podnebie, pôdy, rastlinstvo živočíšstvo, chránené územia SR legislatívne opatrenia, zvládnutie základných štruktúr obyvateľstva a sídelnej štruktúry, charakteristika poľnohospodárskej a priemyselnej výroby, dopravy, cestovného ruchu a služieb, analýza regiónov SR a miestneho regiónu

4 Osvojenie základných pojmov: republika, , rozloha, hranice SR, geologická stavba Karpát, geomorfologické členenie SR, geomorfologické celky, hydrografická sieť SR, podnebie a počasie SR, pôdne typy a pôdne druhy SR, počet obyvateľov SR, jeho rozmiestnenie, hustota, zloženie obyvateľstva SR podľa jednotlivých štruktúr, hospodárska štruktúra SR, členstvo Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách Metódy práce: prednášková činnosť vyučujúceho, práca s učebnicou, slepé mapy ( mapové osnovy), vypracovanie referátov, úlohy na tvorivosť, kvízy, multimediálna učebňa práca s multimediálnymi zdrojmi Formy kontroly a hodnotenia žiakov: - priebežné individuálne a frontálne skúšanie - tematické previerky - didaktické testy - hodnotenie aktivity žiakov - orientácia na slepej mape - vypracovanie referátov Študijná literatúra: - Geografia pre 1. roč. Gymnázií ( 1. a 2. diel) - Geografia pre 2. roč. Gymnázií ( 2. diel Slovensko) - Atlas sveta - Atlas Slovenskej republiky - CD - R Poradie Počet Téma Mesiac hodín hodín 1.TC Úvod do geografie ( 11 hod.) 1. 1 Úvodná hodina September Geografia ako veda Objekt geografie 2. 1 Základné metódy geografie Postavenie geografie v systéme vied Zem ako vesmírne teleso Tvar a veľkosť Zeme 3. 1 Pohyby Zeme Časové pásma 4. 1 Slapové javy Zemský povrch a mapa, mierka mapy Kartografické zobrazenia 5. 1 Obsah mapy, práca s mapou Opakovanie učiva 1.TC 2.TC Fyzická geografia ( 36 hod.) 2.1 Atmosféra ( 7 hod.) 6. 1 Základné charakteristiky atmosféry Atmosferické procesy Október

5 Výmena tepla a rozdelenie teploty na Zemi Výmena vlahy a rozdelenie zrážok na Zemi 7. 1 Prúdenie vzduchu v atmosfére 8. 1 Vzduchové hmoty Klíma na Zemi Počasie ( predpoveď počasia, vplyv počasia, počasie a človek) 2.2 Hydrosféra ( 6 hod.) Základné poznatky o hydrosfére Obeh vody na Zemi Svetový oceán ( oceány a moria, reliéf dna svetového oceánu, fyzikálne a chemické vlastnosti vody oceánov a morí) Vodstvo súše Prehlbovanie a opakovanie učiva z 2.1, 2.2 TC November 2.3 Litosféra ( 5 hod.) Základné poznatky o litosfére Endogénne procesy, povrchy Planetárne členenie litosféry Zemská kôra a horniny Členenie zemskej kôry na malom území ( význam hornín v krajine, geologická mapa) 2.4 Georeliéf ( 6 hod.) Základné poznatky o georeliéfe Exogénne procesy Typy georeliéfu Prehlbovanie a opakovanie učiva z 2.3, 2.4 TC 2.5 Pedosféra ( 6 hod.) Základné poznatky o pedosfére Zloženie pôdy a jej vlastnosti December Pôdotvorné procesy a činitele Hlavné pôdne typy Zeme Hlavné pôdne typy Slovenska a strednej Európy Zákonitosti rozšírenia pôd 2.6 Biosféra ( 6 hod.) Základné poznatky o biosfére Bioklimatické pásma a zóny Vertikálne členenie biosféry Členenie biosféry na malom území Fyzicko geografické regióny Zeme Január Opakovanie a prehlbovanie učiva z 2.5, 2.6 TC 3.TC Humánna geografia ( 29 hod.) 3.1 Obyvateľstvo ( 6 hod.) Vývoj počtu obyvateľstva a jeho prognózy Rozmiestnenie obyvateľstva Prirodzený pohyb obyvateľstva Mechanický pohyb obyvateľstva Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku

6 Rasová, jazyková, národnostná, vzdelanostná štruktúra obyvateľstva 3.2 Sídla ( 6 hod.) Základné jednotky sídel a ich klasifikácia Február Štruktúra sídel Vnútorná štruktúra mesta Proces urbanizácie Opakovanie a prehlbovanie učiva z 3.1, 3.2 TC 3.3 Poľnohospodárstvo ( 3 hod.) Základná charakteristika poľnohospodárskej výroby Typy poľnohospodárskej krajiny Typy poľnohospodárskych závodov a práca v poľnohospodárskom závode 3.4 Priemysel ( 3 hod.) Základné členenie priemyselnej výroby Lokalizácia priemyselnej výroby Marec Súčasné tendencie vývoja priemyselnej výroby Energetické hospodárstvo Rozmiestnenie priemyslu 3.5 Doprava ( 3 hod.) Hlavné druhy dopravy Svetové dopravné systémy 3.6 Cestovný ruch, služby, zahraničný obchod ( 5 hod.) Vývoj cestovného ruchu Formy cestovného ruchu Oblasti cestovného ruchu Služby Zahraničný obchod Opakovanie a prehlbovanie učiva z TC 3.7 Humánnogeografické systémy( 3 hod.) Priestorová diferencovanosť socioekonomického rozvoja vo svete Kultúrno geografické komplexné regióny sveta Modely vývoja sveta Apríl 4.TC Slovenská republika ( 23 hod.) Geografický vývoj Slovenskej republiky v historickom kontexte 4.1 Fyzickogeografické pomery Slovenskej republiky ( 7 hod.) Geologický vývoj a stavba slovenských Karpát a Panónskej panvy Geomorfologické členenie Reliéf Podnebie Vodstvo Pôdy, rastlinstvo a živočíšstvo Nerastné suroviny 4.2 Humánnogeografické pomery Slovenskej republiky ( 15 hod.) Máj Obyvateľstvo, jeho rozmiestnenie a štruktúra

7 51. 1 Sídla a ich štruktúra Poľnohospodárstvo a jeho dominantné lokalizačné faktory Rastlinná a živočíšna výroba Priemyselná výroba, jej dominantné lokalizačné faktory Doprava Cestovný ruch, zdravotníctvo, školstvo Zahraničný obchod Západoslovenský región Severoslovenský región Juhoslovenský región Východoslovenský región Miestna krajina región Opakovanie a prehlbovanie učiva 4.TC Jún Predmetová komisia geografie prehodnotila časovo tematický plán a navrhla na schválenie dňa: Vedúci PK geografie: Mgr. Macko Marián Riaditeľ školy: PhDr. Šanta Stanislav

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis kvinta, 1. ročník 1/6

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis kvinta, 1. ročník 1/6 ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis kvinta, 1. ročník 1/6 Rozpracované výstupy v předmětu Učivo Přesahy a vazby: mezipředmětové vztahy, průřezová témata Poznámky žák porovná postavení Země ve vesmíru a podstatné

Více

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník Zeměpis LEDEN ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO Tvar zeměkoule,země ve vesmíru Pohyby Země Roční období Měsíc-přirozená družice Země Sluneční soustava Slunce, planety GLÓBUS A MAPA Glóbus, mapa, plán Měřítko a

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí a popíše tvar Země s pomocí globusu Aplikuje měřítko mapy

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

MATURITNÍ OKRUHY ZEMĚPIS

MATURITNÍ OKRUHY ZEMĚPIS str. 1 1. A Obecná geografie: Objekt a předmět studia, rozdělení a význam geografie - definice geografie - objekt a předmět studia geografie - význam geografie - hlavní úkoly (funkce) geografie: o popisná

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

č.1 Země jako vesmírné těleso

č.1 Země jako vesmírné těleso č.1 Země jako vesmírné těleso Vznik Země, postavení Země ve vesmíru Porovnání vlastností Země s ostatními tělesy sluneční soustavy Vliv Měsíce a Slunce na Zemi Význam Slunce pro život na Zemi Zatmění Slunce

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01 M A T U R I T N Í T É M A T A Květen 2013 GIO SEMILY ZE ZEMĚPISU 1. Základní poznatky o Zemi Země jako součást vesmíru,planeta Země,rotační a oběžný pohyb,hlavní důsledky oběhu a rotace Země,slapové jevy,zeměpisné

Více

Vzdělávací obor: Předmět: Zeměpis

Vzdělávací obor: Předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda, Člověk a společnost Zeměpis Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu zeměpis a ve volitelném předmětu seminář ze zeměpisu. Vyučovací předmět

Více

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky

Výstupy Učivo Téma. Čas. Základní škola a mateřská škola Hať. Školní vzdělávací program. Průřezová témata, kontexty a přesahy,další poznámky používá s porozuměním základní pojmy: zdroje zeměp.dat, grafické vyjádření v mapě i mimo ni, mapování vyhledává informace z různých zdrojů dat: encyklopedie, slovníky, tabulky, grafy, fotografie, obrázky

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů ZEMĚPIS Gymnázium PORG Libeň Zeměpis je na PORGu Libeň vyučován jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Zájemci mohou dosažené zeměpisné znalosti prohlubovat ve volitelných seminářích společenskovědního

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Země a Měsíc postavení těles ve vesmíru, Sluneční soustava, tvar a velikost Země, pohyby Měsíce, slapové jevy Česká republika cestujeme po Česku doprava, služby, charakteristika předpokladů vybraných rekreačních

Více

MATURITA ZE ZEMĚPISU Maturitní okruhy a osnovy k otázkám

MATURITA ZE ZEMĚPISU Maturitní okruhy a osnovy k otázkám MATURITA ZE ZEMĚPISU Maturitní okruhy a osnovy k otázkám Maturitní okruhy (1. 30. regiony světa, 31. 38. Česká republika, 39. 60. obecný zeměpis) 1. Přírodní poměry Asie 2. Přírodní poměry Ameriky 3. Přírodní

Více

Maturita ze zeměpisu 2013/14

Maturita ze zeměpisu 2013/14 Seznam témat k maturitě 1. Latinská Amerika: Brazílie/Mexiko/Argentina a Andské státy/karibské státy 2. Severní Amerika: USA/Kanada 3. Východní Asie kontinentální: Čína/Korejský poloostrov 4. Východní

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Pracovní listy ze zeměpisu Holubec 6. ročník Tvar a rozměry Země (TVARZ.bmp) o Tvar a rozměry Země o Světové strany Pohyby Země (POHYBY.bmp) o Kolem osy o Kolem Slunce o Kolem jádra Galaxie o Roční období

Více

6.11 Zeměpis. 6.11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.11 Zeměpis. 6.11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.11 Zeměpis 6.11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: V předmětu žáci dosahují části očekávaných výstupů vymezených v Rámcovém vzdělávacím programu gymnaziálního vzdělávání

Více

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9.

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a příroda Zeměpis 6. 9. ročník 6. 9. ročník 2 hodiny týdně 6. 7. ročník (rozšířená výuka cizích jazyků)

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis prima 1/6

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis prima 1/6 ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis prima 1/6 žák charakterizuje na elementární úrovni vesmír a sluneční soustavu objasní postavení Slunce a planet sluneční soustavy ve vesmíru srovnává podstatné vlastnosti

Více

Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných. PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.

Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných. PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných a společenskovědních předmětů PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. Obsah 1) Porovnání staré a nové koncepce výuky geografie a kartografie 2) Jaké jsou

Více

Zeměpis Z3 volitelný předmět ve 4. ročníku

Zeměpis Z3 volitelný předmět ve 4. ročníku Zeměpis Z3 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět prohlubuje poznatky z fyzické a regionální geografie, zároveň slouží k zopakování a doplnění látky ze socioekonomické

Více

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast:

5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: 5.7.5. Vzdělávací obsah předmětu zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Člověk a příroda Mgr. Blanka Beňušová Z 6. roč. Z-9-2-01 Zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovná podstatné

Více

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci Předmět: ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Vzdělávání v oboru zeměpis směřuje k: - porozumění jevů probíhajících v přírodě a pochopení jejich zákonitostí - pochopení

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS Výstupní test ze zeměpisu Anotace: Výstupní test je vhodný pro závěrečné zhodnocení celoroční práce v zeměpise. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci píší formou

Více

5.14 Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.14 Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.14 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis pro nižší gymnázium a ze vzdělávacího

Více

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Zeměpis Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu V zájmu zachování celistvosti je zeměpis zařazen do oblasti Člověk a příroda, ale je to vyučovací předmět, který má přírodovědný i

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. ŠVP Cestovní ruch Učební osnovy:zeměpis cestovního ruchu

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. ŠVP Cestovní ruch Učební osnovy:zeměpis cestovního ruchu 7.25 Pojetí vyučovacího předmětu Zeměpis cestovního ruchu Obecné cíle výuky Zeměpis cestovního ruchu Předmět Zeměpis a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k hlubšímu pochopení dění ve světě.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 9 Zeměpis

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 9 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 9 Zeměpis Vyučovací předmět Zeměpis je součástí vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a společnost z RVP. Zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Geografie a

Více

Oddíl E učební osnovy IX.1.A ZEMĚPIS

Oddíl E učební osnovy IX.1.A ZEMĚPIS Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl E učební osnovy IX.1.A ZEMĚPIS IX.1.A Zeměpis Charakteristika předmětu: ZEMĚPIS v nižším stupni osmiletého studia Obsah předmětu Zeměpis je

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.6.4. Zeměpis A) Charakteristika předmětu Zeměpis je předmětem ve kterém dochází k propojování jednotlivých sfér života. Má silný interdisciplinární

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

Fyzická geografie a regionální geografie Afriky, Austrálie a polárních oblastí

Fyzická geografie a regionální geografie Afriky, Austrálie a polárních oblastí Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Zeměpis (ZEM) Fyzická geografie a regionální geografie Afriky, Austrálie a polárních oblastí Prima 2 hodiny týdně ACTIV Board Vesmír Nakreslí postavení objektů

Více

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník PŘÍRODNÍ OBRAZ KOMPETENCE K UČENÍ IX. Země jako vesmírné

Více

Maturitní otázky Zeměpis

Maturitní otázky Zeměpis Maturitní otázky Zeměpis také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy v edici: Maturitní otázky Český jazyk e-kniha Maturitní otázky Literatura e-kniha Maturitní otázky

Více

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna.

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna. 5.6.4 Obor: Zeměpis Předmět: Zeměpis Charakteristika předmětu zeměpis 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis vzdělávací oblasti Člověk a příroda stanovených RVP

Více

V osmiletém studiu probíhá výuka vyučovacího předmětu Zeměpis šest let (od Primy do Sexty) s hodinovou dotací: 2 2 2 2 2 2

V osmiletém studiu probíhá výuka vyučovacího předmětu Zeměpis šest let (od Primy do Sexty) s hodinovou dotací: 2 2 2 2 2 2 5.14 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis z RVP ZV a vzdělávacího oboru Zeměpis

Více

5.6.4 Zeměpis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.6.4 Zeměpis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.6.4 Zeměpis Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Samostatný vyučovací předmět Zeměpis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Navazuje na vzdělávací

Více

Maturitní otázky. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620. Předmět: Zeměpis. Část: profilová část MZ. Školní rok: 2011/2012. 4.A, 4.

Maturitní otázky. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620. Předmět: Zeměpis. Část: profilová část MZ. Školní rok: 2011/2012. 4.A, 4. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620 Maturitní otázky Předmět: Zeměpis Část: profilová část MZ Školní rok: 2011/2012 Pro: Vypracoval(a): Mgr. František Kovalčík 4.A, 4.B, Oktáva Schválil(a): 1. Geografie jako

Více

ZEMĚ -vznik a vývoj -stavba -vnitřní uspořádání. NEROSTY A HORNINY Mineralogie-nerost -hornina -krystal

ZEMĚ -vznik a vývoj -stavba -vnitřní uspořádání. NEROSTY A HORNINY Mineralogie-nerost -hornina -krystal -vysvětlí teorii vzniku Země -popíše stavbu zemského tělesa -vyjmenuje základní zemské sféry,objasní pojem litosféra -vyjádří vztahy mezi zemskými sférami -objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik

Více

5.6.4 Zeměpis povinný předmět

5.6.4 Zeměpis povinný předmět 5.6.4 Zeměpis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0 Zeměpis se vyučuje na druhém stupni v dotaci

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Česká

Více

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Zeměpis zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 4 Zeměpis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Zeměpis

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

4.9.61. Zeměpisný seminář

4.9.61. Zeměpisný seminář 4.9.61. Zeměpisný seminář Seminář je koncipován jako dvouletý, pro žáky 3. ročníku a septim. Je určený pro žáky s hlubším zájmem o zeměpis. Navazuje na předmět Zeměpis, prohlubuje zeměpisné poznatky 1.

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu geografie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu geografie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu geografie O1.A: minimální počet známek za pololetí: 4 (první pololetí), 5 (druhé pololetí) - Planetární geografie - Kartografie - Atmosféra a hydrosféra - Litosféra

Více

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země Třída: Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země 1) Zemské těleso je tvořeno vyber správnou variantu: a) kůrou, zrnem a jádrem b) kůrou, slupkou a pláštěm c) kůrou, pláštěm a jádrem

Více

ZEMĚPIS (6. 9. ročník)

ZEMĚPIS (6. 9. ročník) ZEMĚPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V každém ročníku dvě hodiny týdně. Zeměpis se vyučuje v odborné učebně. Řád

Více

Opakování k maturitě 2013/2014 ZEMĚPIS

Opakování k maturitě 2013/2014 ZEMĚPIS Opakování k maturitě 2013/2014 ZEMĚPIS Země jako vesmírné těleso 1. Charakterizujte oběh Země okolo Slunce! 2. Uveďte důsledky oběhu Země okolo Slunce! 3. Charakterizujte rotaci Země! 4. Jaké jsou důsledky

Více

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie)

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie) 5.20. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Zeměpis (geografie) Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Moderní komplexně pojatá geografie je integrující vědní obor,

Více

6.12 Zeměpis. Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Zeměpis VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.12 Zeměpis. Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Zeměpis VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a příroda Zeměpis 6.12 Zeměpis Vyučovací předmět zeměpis má společensko-přírodovědný charakter, který žákovi umožňuje

Více

Země jako vesmírné těleso

Země jako vesmírné těleso Geografie jako věda 1. Definice geografie, objekt studia 2. Geografie jako věda, postavení geografie 3. Vymezení krajinné sféry 4. Které geosféry tvoří krajinnou sféru? 5. Které nejpodstatnější úkoly řeší

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné (osmileté) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné (čtyřleté) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 6. a 7. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 6. a 7. ročníku Zeměpis Charakteristika předmětu: Výuka zeměpisu navazuje na předmět člověk a jeho svět na 1. stupní s časovou dotací po 2 hodinách týdenní výuky v šestém a sedmém ročníku a po 1 hodině v osmém a devátém

Více

Zeměpis nižší gymnázium

Zeměpis nižší gymnázium Zeměpis nižší gymnázium Obsahové vymezení Zeměpis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda a ze vzdělávacího oboru Zeměpis v ZV. Integruje také průřezová témata. Dalším významným rysem tohoto

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata, Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Žák: - charakterizuje postavení Země ve Sluneční soustavě a význam vytvoření základních podmínek pro život (teplo, světlo) Země ve vesmíru F Sluneční soustava - popíše

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Zeměpis Cíle vzdělávací oblasti: Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: zeměpis Člověk a příroda: průřezová témata

Zeměpis Cíle vzdělávací oblasti: Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: zeměpis Člověk a příroda: průřezová témata Zeměpis Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Celková dotace ve čtyřech ročnících je šest hodin. Zeměpis se vyučuje ve třídách a v odborné učebně, která je vybavena

Více

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis ŠVP ZV LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Zeměpis Vyučovací předmět Zeměpis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis ze vzdělávací

Více

Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu

Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis se vyučuje v prvních třech ročnících. Hodinová dotace je 2-2 - 2. Na předmět navazuje povinně volitelný předmět Seminář ze zeměpisu pro 3. a 4. ročník

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz Maturitní témata ZEMĚPIS 1.Planeta Země-tvar a velikost Země,postavení Země ve vesmíru,pohyby Země a jejich důsledky,čas,datum, kalendář,ekliptika,rovnodennost,slunovrat. 2.Geografie České republiky-hospodářství-těžba

Více

9.3.12. Člověk a příroda Zeměpis

9.3.12. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník REGIONY KOMPETENCE K UČENÍ IX. Evropa - fyzickogeografické

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu 13. Zeměpis 154 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Vyučovací předmět: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem předmětu zeměpisu je získání základních informací o planetě

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.4. Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Zeměpis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně spjat

Více

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.5 ZEMĚPIS 5.6.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Přestože je Zeměpis součástí vzdělávací oblasti

Více

sešitový atlas Učebnice pro nižší gymnázium (prima kvarta) si žáci nekupují, jsou jim zdarma zapůjčeny školou.

sešitový atlas Učebnice pro nižší gymnázium (prima kvarta) si žáci nekupují, jsou jim zdarma zapůjčeny školou. Učebnice používané v předmětu zeměpis, geografie V předmětu zeměpis se vyučuje podle ucelené řady učebnic Nakladatelství České geografické společnosti (www.ncgs.cz). Učebnice pro nižší gymnázium (prima

Více

Ročník IX. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník IX. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Obyvatelstvo světa IX. Charakteristika demografického vývoje Žák vysvětlí, proč rychlý růst světového obyvatelstva, vyvolal mezi vědci i politiky znepokojení z perspektiv dalšího vývoje. Uvede příčiny

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

JIŽNÍ A JIHOZÁPADNÍ EVROPA

JIŽNÍ A JIHOZÁPADNÍ EVROPA VY_32_INOVACE_ZEM_67 JIŽNÍ A JIHOZÁPADNÍ EVROPA Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření

Více

I. Sekaniny1804 Zeměpis

I. Sekaniny1804 Zeměpis Zeměpis Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Zeměpis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku, v celkové dotaci 7 hodin týdně, z

Více

Název: Zonálnost Afriky

Název: Zonálnost Afriky Název: Zonálnost Afriky Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace, biologie Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět zeměpis spadá obsahově do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, společně s přírodopisem, fyzikou

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný SaHP: Obyvatelstvo Žák: zhodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi objasní pojmy porodnost a úmrtnost vypočítá na konkrétním příkladu přirozený přírůstek Obyvatelstvo Společenské a sídelní

Více

5.11 ZEMĚPIS 5.11.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.11 ZEMĚPIS 5.11.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.11 ZEMĚPIS 5.11.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Zeměpis má přírodovědný i společenskovědní charakter. Je jedním z vyučovacích

Více

5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu V rámci RVP je Zeměpis koncepčně zařazen do vzdělávací oblasti Člověk

Více

6.10 Zeměpis. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.10 Zeměpis. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.10 Zeměpis 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu: Předmět Zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda s přesahem do vzdělávací

Více

SSOŠ Prima s.r.o. Zeměpis cestovního ruchu pro 1. ročník 2. tématický celek: Všeobecné základy zeměpisu cestovního ruchu

SSOŠ Prima s.r.o. Zeměpis cestovního ruchu pro 1. ročník 2. tématický celek: Všeobecné základy zeměpisu cestovního ruchu 2. tématický celek: Všeobecné základy zeměpisu cestovního ruchu Kapitola 5 Geografie zeměpis Jeden z nejstarších vědních oborů v historii lidstva, který studuje současně jevy a procesy fyzickogeografické

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZEMĚPIS

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZEMĚPIS Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZEMĚPIS ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ZEMĚPIS obsah předmětu časové vymezení předmětu Předmět zeměpis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis z RVP ZV a části průřezových témat Výchova

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Zeměpis Školní vzdělávací program Obor: 7941

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Zeměpis Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové,

Více

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY 1. Kdy vznikla Sluneční soustava? 2. Z čeho vznikla a jakým způsobem? 3. Která kosmická tělesa tvoří Sluneční soustavu? 4. Co to je galaxie? 5. Co to je vesmír? 6. Jaký je rozdíl

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Tematický celek: Asie úvod do studia regionální geografie, vodstvo Asie

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Tematický celek: Asie úvod do studia regionální geografie, vodstvo Asie Název: Vodstvo Asie Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, ekologie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia) Tematický

Více

Ročník VIII. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VIII. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Opakování učiva 7. třídy Práce s atlasem, internetem apod. Žák má mít ucelený pohled na základní učivo sedmého ročníku tak, aby se dokázal orientovat na mapě světa. Evropa Přírodní prostředí

Více

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Zeměpis cestovního ruchu Ročník: 1. Téma:

Více

Zeměpis vyšší gymnázium

Zeměpis vyšší gymnázium Zeměpis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Předmět zeměpis je součástí vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a společnost z. Zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Geografie a integruje obsah vzdělávacího

Více