NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI SKLOKERAMICKÁ DESKA KH 19X, KH 21X, KH 77X, KH 15X, KH 73 X NO 27/06

2 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš spotebi. Prosíme, ped použitím spotebie si pozorn pette návod k použití, který Vám pomže správn používat spotebi. Prosíme, uschovejte si ho pro budoucí potebu a pro osoby, které nejsou obeznámeny s tímto spotebiem. Zapamatujte si bezpenostní pokyny a všechny další dležité informace oznaené jako UPOZORNNÍ Tento spotebi je uren pouze pro použití v domácnosti. Po vestavní do pracovní kuchyské desky k píprav pokrm v nádobách urených pro použití na sklokeramických deskách. Záruka Na spotebi poskytujeme 24-msíní záruku. Upozornní: Zapojení tohoto spotebie musí provést kvalifikovaný pracovník Prosíme, abyste pi kontaktování našeho servisního stediska mli pipravené následující údaje: typ výrobku / model. výrobní íslo datum zakoupení spotebie Ochrana životního prostedí Likvidace odpadu Roztite odpad podle rzných materiál (kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej podle místních pedpis ( zákon. 125/97 Sb. o odpadech 18 a 19 a vyhláška.338/9 Sb. 16). Spotebi i jeho ásti pedejte po jejich skonení životnosti do sbrných surovin ( 16 a 17, vyhláška. 338/97 Sb.). Tento spotebi je v souladu s tmito pedpisy: - Bezpenostní požadavky podle Naízení 73/23/EEC týkající se Nízkých naptí. - Požadavky podle Naízení 89/336/EEC týkající se Elektromagnetické kompatibility - Naízení 89/109/EEC týkající se Materiál, které mohou picházet do styku s potravinami. Upozornní: Vlastní ást nábytku, do které bude spotebi vestavn, okolní nábytek a veškeré materiály použité pi vestavní musí bhem provozu spotebie odolávat minimálnímu zvýšení teploty o 85 C oproti teplot prostedí. Tato informace je urena pouze pro orientaci, skutené hodnoty teplotní odolnosti budou záviset na vlastnostech povrchové úpravy pracovní desky. Zodpovdnost za instalaci spotebie v rozporu s uvedenými pokyny ponese jeho majitel. 2

3 Tento spotebi smí být umístn v obyejném prostedí dle SN Spotebi je uren k píprav a ohívání pokrm, proto ho nikdy nepoužívejte k jiným úelm, než k jakým je uren (nap. vytápní místnosti) a v jakémkoliv jiném prostedí bez výslovného souhlasu firmy Karma eský Brod a.s.. Jiné použití by mlo za následek zrušení záruk a záruních nárok. Váš nový spotebi je chránn zárukou ped elektrickými nebo mechanickými vadami s uritými vyjímkami uvedenými v záruních podmínkách firmy Karma. Tato skutenost neovlivuje Vaše zákonná práva. Vysoká kvalita a vysplá technologie našich spotebi zaruuje jejich bezchybný provoz. Dojde-li k závad, pokuste se ji odstranit zkontrolováním, jestli jste postupovali podle pokyn uvedených v tomto návodu. V pípad, že byste požadovali jakoukoliv poprodejní službu nebo radu, obra te se laskav na naše servisní stedisko: viz. Seznam servisních firem, nebo pímo na servisní oddlení firmy Karma eský Brod a.s. na telefonním ísle Ped uvedením spotebie do provozu se pesvdte, že byly odstranny veškeré ochranné obaly nebo povlaky. Z ekologických dvod roztite obalové materiály podle druh a likvidujte je v souladu s místními platnými pedpisy. Všechny další informace o likvidaci odpadních hmot mžete získat u místního orgánu ochrany životního prostedí. Pi prvním použití se mže ze spotebie uvolovat uritý pach, což však bhem krátké doby pomine. Tento spotebi byl zkonstruován a distribuován v souladu se základními požadavky píslušných SN. Jelikož firma Karma eský Brod a.s. zastává strategii neustálého zlepšování svých výrobk, vyhrazuje si právo provádt bez pedchozího upozornní zmny a úpravy, které považuje za potebné. Bezpenostní pokyny Tento spotebi vyhovuje všem platným evropským bezpenostním normám. Spolenost Karma eský Brod a.s. však zdrazuje, že tato skutenost není v rozporu s tím, že povrch spotebie se bhem používání zaheje a pechodn zstane horký i po vypnutí. Spotebi mohou obsluhovat pouze dosplé osoby. Není pípustné ponechat dti bez dozoru u spotebie, který je v provozu a po dobu chladnutí spotebie. Pokud musí být mladší osoby pítomni v kuchyni, zajistte aby byli po celou dobu pod dohledem. Velkou pozornost a opatrnost vnujte používání a ištní spotebie. Ujistte se, že držadla pánví a hrnc jsou vždy správn orientovaná tak, aby nedošlo k náhodnému nechtnému nebezpeí úrazu pevrhnutím nebo pádem nádobí apod. Nezanechávejte bez dozoru zahívaný olej nebo tuky, nebo hrozí nebezpeí požáru. Pozor na páru, která uniká bhem vaení. Používejte nádobí s plochými dny a správné velikosti obr.4 pro píslušnou varnou zónu, nikdy nepoužívejte menší. 3

4 Nepoužívejte nádobí s hrubým dnem, zamezíte poškrábání varné desky. Zabrate styku elektrických zaízení nebo kabel s horkou plochou varné desky. Bhem provozu je zakázáno ištní a omývání spotebie Nepoužívejte spotebi pro vytápní místnosti nebo sušení odv apod. Je zakázáno užívat spotebi k jiným než k tomu ureným úelm. Je zakázáno bhem provozu dotýkat se jiných ástí spotebie než ovládacích prvk k tomu urených. Je zakázáno zasahovat do konstrukce spotebie Dodržte bezpenou vzdálenost od zaizovacích pedmt Neinstalujte spotebi v blízkosti záclon nebo alounných ástí nábytku. Montáž spotebie musí být provedena kvalifikovanou osobou, pesn podle návodu výrobce. Jestliže je napájecí pívod tohoto spotebie poškozen, musí být pívod nahrazen výrobcem nebo jeho servisním technikem, aby se tak zabránilo vzniku nebezpené situace. Výstraha: Pokud je povrch popraskán, vypnte spotebi, abyste zabránili možnosti úrazu elektrickým proudem. Spolenost Karma eský Brod a.s. odmítá jakoukoliv odpovdnost za zranní, škody zpsobené osobám nebo na majetku v dsledku nesprávné instalace nebo obsluhy tohoto spotebie. Bhem používání spotebie se bude uvolovat teplo, pára a vlhkost, je nutno zachovávat opatrnost, aby nedošlo ke zranní a zajistit pimenou ventilaci místnosti. Pokud dochází k déle trvajícímu provozu, mže být nutné zajistit další ventilaci píslušné informace o jejím potebném rozsahu mžete získat od autorizovaného pracovníka provádjícího instalaci. NÁVOD K OBSLUZE Varná deska je vybavena dotykovým ovládáním (dále jen tlaítkem) s bezpenostním blokovacím systémem vyjádeným symbolem klíe. Ovládání KH 19,KH 21, KH 77 X, KH 15X (obr.8,6,7,10) Spotebi zapnte dotekem tlaítka A. Na všech displejích se zobrazí nula po dobu asi 10 sekund. (Pokud do pibližn 10 sekund neaktivujete dotykem tlaítka F žádnou varnou zónu, varná deska se opt vypne.) Požadovanou zónu vaení si zvolte dotykem píslušného tlaítka F. Na displeji zvolené varné zóny se zobrazí blikající 0, která signalizuje aktivní varnou zónu pro nastavení teplotního stupn. Nastavení regulace teploty provete tlaítky C + nebo D - (do 10 sekund). Jestliže použijete tlaítko D,displej zobrazí volbu 9. Pokud použijete tlaítko C, displej zobrazí volbu 1. Dále mžete zvolit nastavení teploty dotekem tlaítek + nebo -. Asi 10 sekund po nastavení údaj pestane blikat. Ped každou další zmnou nastavení teploty + nebo -, pokud píslušný displej nebliká, je nutno jej aktivovat dotykem píslušného tlaítka F. 4

5 Varnou zónu lze vypnout zvolením 0 dotekem tlaítka D, varná zóna bude po 3 sekundách automaticky vypnutá. Mžete rovnž vypnout píslušnou plotýnku pomocí souasného dotyku tlaítek + a -. Varnou desku lze vypnout tím, že se dotknete tlaítka A. Jestliže byla pro všechny plotýnky zvolena 0, vypne se varná deska za 10 sekund. Pokud je píslušná varná zóna vybavena duozónou (obr. 6,7,8), zapne se piazená varná zóna dotykem píslušného tlaítka L, za pedpokladu, že je zóna aktivní pro ovládání, pokud není, aktivujte píslušným tlaítkem F. Vypnutí píslušné duozóny se provede opaným postupem, nebo vypnutím varné zóny i celé desky viz, výše uvedeno. Poznámka: Duozóna se aktivuje pouze na plotýnkách ke kterým je piazena (obr. 6,7,8) tlaítkem L. V pípad, že na dotyková tlaítka ovládání bude položen pedmt, varná deska se automaticky vypne. Pokud bude varná zóna vypnuta a její teplota bude vyšší než 50 o C, rozsvítí se písmeno H píslušné varné zóny. Funkce dotykového tlaítka B zablokuje (rozsvítí se kontrolka E), nebo odblokuje (zhasne kontrolka E) ovládání varné desky. Napíklad budou-li 2 varné zóny zapnuté, zstane zablokované celé ovládání i pi pokusu o zapnutí jiné zóny. V pípad,že kontrolka blokování E svítí a chcete varnou desku ovládat, musíte nejdíve vypnout blokování dotykem tlaítka B, kontrolka E zhasne. K zapnutí i vypnutí blokování pidržte prst na tlaítku B po dobu asi dvou sekund. asové vypnutí (pouze pro KH 77) Varná deska je vybavena asovým vypnutím jednotlivých varných zón. Zvolte a zapnte varnou zónu na požadovaný výkon, viz.ovládání Znovu se dotknte tlaítka F aktivované plotýnky, na displeji se zobrazí 00 Požadovaný as vypnutí v minutách zvolte pomocí tlaítek C + a D - Teka u ísla nastavení výkonu zobrazuje aktivovanou funkci asového vypnutí varné zóny. Po uplynutí nastaveného asu akustický signál ohlásí, že varná zóna je vypnutá. Dotykem tlaítka F píslušné zóny vypnete zvukový signál. Ovládání KH 73 (obr. 9) Varná deska je vybavena dotykovým ovládáním (dále jen tlaítkem) s bezpenostním blokovacím systémem vyjádeným symbolem klíe. Ovladae Pi prvním zapnutí se varná deska nachází v bezpenostním režimu, to je se zapnutým blokováním (svítí kontrolka blokovacího tlaítka) Ped zapnutím varnou desku odblokujte stiskem blokovacího tlaítka po dobu 3 vtein až do zhasnutí kontrolky blokovacího tlaítka. K zapnutí požadované varné zóny: Stisknte píslušné tlaítko Zap/Vyp. Displej píslušné varné zóny zane blikat. Stisknte bhem 10 vtein tlaítko - nebo +. Jestliže stisknete tlaítko displej zobrazí hodnotu 9, pokud stisknete + zobrazí hodnotu 1. K regulaci teploty varné desky stisknte tlaítka + nebo -. K vypnutí plotýnky stlate píslušné tlaítko Zap/Vyp. Poznámka: Bhem vaení je možné zablokovat nebo odblokovat zóny ovlada klíovým tlaítkem po dobu 3 vtein. 5

6 asova asova lze nastavit souasn na všechny varní zóny. asova je funkce, která umožuje nastavit as (od 1 do 99 minut) k automatickému vypnutí vybrané varné zóny. Stisknte tlaítko asovae po dobu asi 2 vtein: displej ukáže: 00 a signalizuje která varná zóna je aktivní. Stisknutím tlaítka asovae zvolte varnou zónu. Stisknutím tlaítek + nebo - zvolte požadovaný as vypnutí. Poznámka: Jestliže funkce asovae byla nastavena na více než jednu varnou zónu, displej asovae ukáže každé 3 vteiny zbývající as pro jednotlivé varné zóny. Ke zrušení funkce asovae vypnte píslušnou varnou zónu. Funkce Pam Umožuje naprogramovat a provést varný cyklus na každé varné zón. Poznámky : Lze provést jeden samostatný cyklus z pamti. Zmny úrovn teploty na dobu nižší než 15 vtein nejsou registrovány. Do pamti je možno dát varný cyklus s maximálním trváním 10 hodin s maximáln 10 zmnami úrovn teploty. Uložení varného cyklu do pamti: Stisknte tlaítko pamti a zvolte vybranou plotýnku píslušným tlaítkem Zap/Vyp. Stisknte tlaítka + nebo na požadovanou teplotu. K ukonení cyklu uložení do pamti stisknte opt tlaítko Zap/Vyp. Spuštní varného cyklu: Ke spuštní již uloženého varného cyklu postaí stisknout tlaítko Zap/Vyp na vybrané varné zón a poté tlaítko pamti. Displej asovae: Ve vypnutém stavu tento displej funguje jako hodiny a mže vykonávat funkci minutky. Nastavení asu: Odblokujte varnou desku stisknutím blokovacího tlaítka po dobu 3 vtein až do zhasnutí kontrolky blokovacího tlaítka.. Stisknte + a - pod displejem dokud tento nezane blikat. Stisknte + a - k nastavení asu. Stisknte tlaítko asovae k potvrzení volby. Na závr nastaveného asu se ozve akustický signál. Nastavení minutky Odblokujte varnou desku stisknutím blokovacího tlaítka po dobu 3 vtein až do zhasnutí až do zhasnutí kontrolky blokovacího tlaítka. Stisknte tlaítko asovae dokud se na displeji neobjeví nápis 00 Stisknte + nebo - k nastavení požadovaného asu. Stisknte tlaítko asova k potvrzení volby. Na závr nastaveného asu se ozve akustický signál. 6

7 Bezpenostní systémy 1. V pípad, že na ovladae položíte jakýkoliv pedmt, varná deska se vypne a automaticky zapne blokování stejný pípad nastane i v pípad vylití tekutin (vody, mléka atd.) na zónu ovlada 2. Ovladae mají uvnit tepelný senzor, který v pípad, že by vnitní teplota dosáhla 90 o (nap. varná zóna bez hrnce) dojde automaticky k omezení teploty a vypnutí desky. Pozor: Po vypnutí varné zóny má její povrch vysokou a nebezpenou teplotu. Nebezpeí popálení je signalizováno na displeji píslušné varné zóny písmenem H nebo blikáním(dle modelu) dokud teplota povrchu nepoklesne pod 50 o C. Výrobce odmítá jakoukoliv zodpovdnost za škody zpsobené nedodržením uvedených upozornní. Upozornní: Nepoužívejte prostedky pro podporování varu, nebo jsou schopny vyvíjet nadmrné teplo schopné poškodit tento spotebi. Nepoužívejte varnou zónu desky jako ploténku na pímé peení i smažení, tzn. bez nádobí. Neponechávejte varné zóny zapnuté naprázdno, tzn. bez varných nádob, a to ani prázdných. Pamatujte na to, že varné zóny po vypnutí zstávají horké a postupn chladnou. Pi vaení pokrm s vysokým obsahem cukru dbejte na okamžité odstranní pekyplých tekutin,aby nedošlo k nevratnému poškození sklokeramického povrchu. Je nutné používat nádobí oznaené symbolem pro sklokeramickou desku. Nesmí se použít nádobí hliníkové, nebo obsahující hliník hrozí nevratné poškození sklokeramického povrchu. Užitené rady Používejte vždy varnou nádobu vhodného prmru, tzn. stejného nebo o málo vtšího než je prmr varné zóny. Dno varné nádoby musí být ploché. Pokud je to možné, pi vaení zakrývejte nádobu poklikou. Zabraujte pekypní obsahu tím, že snížíte píkon po zaátku varu. Bhem záruní doby musí být veškeré potebné servisní zásahy uplatovány u servisních pracovník spolenosti Karma eský Brod a.s. Je nutno si uvdomit, že jakýkoliv zásah do spotebie, nebo jeho oprava provedená neautorizovanými osobami znamená zrušení záruky. ÚDRŽBA A IŠTNÍ SPOT EBIE Ped ištním nechte vždy spotebi vychladnout, abyste zabránili zranní popálením. Nepoužívejte žíravé ani abrazivní istící prostedky, drátnky ani jiné tvrdé nástroje, které by mohly poškodit povrch. V bžných pípadech postauje ištní mkkou tkaninou a pípravkem ureným pro sklokeramické desky. Pipeené neistoty nejprve odstrate škrabkou urenou pro ištní sklokeramických desek obr.5. 7

8 Zabrate poškrábání nebo poškození sklokeramického povrchu, jelikož mže dojít k následnému prasknutí. POKYNY PRO INSTALACI Tyto pokyny jsou ureny pro kvalifikované pracovníky. Tento spotebi musí být instalován kvalifikovaným pracovníkem v souladu se stávajícími pedpisy a normami: SN EN SN SN SN SN Elektrické spotebie pro domácnost. Sporáky a vaie. Elektrické spotebie pro domácnost. Pipojování elektrických pístroj a spotebi. Požární bezpenost lokálních spotebi. Požární technické vlastnosti hmot. Stupe holavosti stavebních hmot. Kontrola dodaného spotebie Po vybalení zkontrolujte, zda je ke spotebii piloženo následující: Návod k obsluze a instalaci Záruní list Seznam servisních firem Tsnící páska nebo tmel, pipevovací svorky a šrouby. Umístní spotebie Z dvod charakteru tohoto spotebie je pi zabudování do pracovní desky nutné zachovat následující minimální vzdálenosti: mm ve smru hlavního sálání od holavých hmot mm v ostatních smrech od holavých hmot Povrch jakéhokoliv vedlejšího objektu musí odolávat minimálnímu zvýšení teploty o 85 C. Pokud je trouba nebo jakýkoliv tepelný spotebi umístn pímo pod sklokeramickou deskou, pak tento spotebi a sklokeramická deska musí být vhodn izolovány takovým zpsobem, aby teplota vyvíjená spotebiem, mená na pravé spodní stran varné desky, nepesáhlo 60 C.1C, 2C, 3C. Nedodržení tohoto opatení mže zpsobit nesprávnou funkci ovládací elektroniky. 1. Vyíznte otvor dle typu varné desky, podle rozmr uvedených na obrázku 1B, 2B, 3B, 4, 5B 2. Otote desku, nalepte tsnící pásku, nebo naneste tmel tak, aby sledoval hranu vnjšího obvodu. (Nepoužívejte tsnní na bázi silikonu nebo akrylátu, nebo by mohlo dojít k poškození povrchu pracovní desky pi demontáži v pípad nutných oprav. ) 3. Pipojte spotebi k elektrické síti, viz. Pipojení k elektrické síti. 4. Vložte spotebi do otvoru a upevnte jej pomocí upevovacích svorek a šroub obr.1a, 2A, 3A, 4A, 5A. Dotahujte rovnomrn. Pipojení k elektrické síti Zapojení tohoto spotebie musí provést kvalifikovaný pracovník. Ped pipojením zaízení se ujistte, že elektrické naptí vyznaené na štítku desky odpovídá naptí v síti. 8

9 UPOZORNNÍ: Toto zaízení musí být pipojeno na ochranný vodi Toto zaízení musí být pipojeno k el. síti samostatným odjištným vedením s minimální vzdáleností kontakt pi vypnutí 3 mm. Jištní pro tífázové pipojení 3x16A, pro jednofázové minimáln 30A. Je nutno dbát, aby kabel nepišel do styku s horkými ástmi spotebi. Spotebi nesmí být pipojen k el. síti pomocí zásuvky a zástrky. Schéma pipojení KH 21 obr. 11a Schéma pipojení KH 77, KH 19, KH 73, KH 15 obr. 11b Zaklemujte svorkovnici dle požadovaného pipojení. Dležité: zajistte, aby všechny spoje a kontakty byly ádn utažené. TECHNICKÉ PARAMETRY Sklokeramické desky Model KH 21 X KH 77 X KH 19X KH 15 X KH 73 Popis Sklokeramická Sklokeramická Sklokeramická Sklokeramická Sklokeramická deska deska deska deska Deska Barevné provedení rámeku Nerezová ocel Nerezová ocel Nerezová ocel Nerezová ocel Nerezová ocel Rozmry a) vnjší ( h x š x v) 510x580x55 510x770x55 510x580x55 510x580x55 320x770x55 b) zabudování hloubka (mm) šíka (mm) výška (mm) c) balení ( h x š x h) 560x640x x830x x830x x830x x810x130 Hmotnost (kg) a) istá b) hrubá Poet varných zón Typ zón Hi-Light Hi-Light Hi-Light Hi-Light Hi-Light Ovládání Dotykové Dotykové Dotykové Dotykové Dotykové Indikace zbytkového tepla Ano Ano Ano Ano Ano Poet kontrolek indikace zbytkového tepla Ovládací panel Pední Pední Pední Pední Pední Sada materiálu pro zabudování Ano Ano Ano Ano Ano Max. výkon (kw) 6,3 6,7 6,3 6,0 5,2 Malá zóna (prm. 145 mm) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Velká kruhová zóna (prm. 185 mm) (kw) ,8 1,8 1,8 Velká kruhová zóna (prm. 210 mm) (kw) ,2 Duo zóna kruhová (prm. 120/ 210 mm) (kw) 0,7 / 2,1 0,7 / 2,1 0,7/2, Duo zóna oválná (prm. 140 / 250 mm) (kw) 1,0 / 1, Duo zóna oválná (prm. 170 / 260 mm) (kw) --- 1,4 / 2, Naptí (V) 230 / / / / / 400 Frekvence (Hz) Jištní tífázové (A) 3 x 16 3 x 16 3 x 16 3 x 16 3 x 16 Jištní jednofázové (A) Pívodní kabel Ne Ne Ne Ne Ne 9

10 ZÁRUNÍ PODMÍNKY Vážený zákazníku, k Vašemu novému spotebii je piložen záruní list, jehož vyplnnou vratnou ást vyplte a zašlete prosím zpt co možno nejdíve. Tato záruka je jakýmsi doplkem Vašich zákonných práv a žádným zpsobem nebude Vaše práva omezovat. Dále uvádíme záruní podmínky, které platí pro Váš spotebi Karma: Veškeré práce v souvislosti se zárukou musejí být provádny spoleností Karma eský Brod a.s. nebo autorizovaným servisem Karma. Jakékoliv záruní nároky uplatované v rámci této záruky musejí být podloženy originální fakturou nebo kupní stvrzenkou ze dne zakoupení. Záruní doba zaíná dnem zakoupení a výrobce poskytne souásti a práci potebné pro opravu spotebie, pokud by jeho selhání bylo zpsobeno mechanickou nebo elektrickou závadou. Tato služba bude poskytnuta zdarma v dob záruky. TATO ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA NÁSLEDUJÍCÍ P ÍPADY: Jakékoliv poškození zpsobené dopravou, chybným použitím nebo nedbalostí. Kosmetických a nízkoživotných souástí jako zásuvek, pojistek, žárovek, kryt svítidel, kosmetických úprav hran, kabel, filtr a pipevovacích element, knoflík, pryže a tsnní, keramických nebo sklenných povrch, promáklin, škrábanc, lakovaných povrch. Periodická údržba, oprava nebo výmna souástí z dvodu pirozeného opotebení. Zmna barvy materiál, koroze. Nesprávná instalace, úpravy nebo opravy provedené neoprávnnými osobami. Použití souástí nepocházejících od firmy Karma Poškození zpsobená cizími pedmty nebo látkami. Použití spotebie pro jiné úely. Provozování spotebie s nesprávným naptím Živelní pohromy a jiné píiny mimo sféry vlivu spolenosti Karma eský Brod a.s. VŠECHNY ZÁRUKY JSOU NEPENOSNÉ Další informace ochotn podáme a jakékoliv jiné dotazy odpovíme na uvedených telefonních íslech : KARMA eský Brod a.s, Zborovská 693, eský Brod obchodní oddlení servis náhradní díly tel.: tel.: tel.: fax:

11 KH 21 Obr.6 Tlaítko volby Varné zóny F Kontrolka blokovacího tlaítka zap/vyp E Tlaítka pro volbu duo zón L Blokovací tlaítko B Tlaítko zap/vyp A Displeje píslušné varné zóny H Tlaítko (+) C Tlaítko (-) D KH 77 Obr.7 Tlaítka pro volbu duo zón L Displeje píslušné zóny vaení H Tlaítko (-) D Tlaítko zap/vyp A Blokovací tlaítko B Tlaítko volby varné zóny F Tlaítko (+) C Kontrolka blokovacího tlaítka zap/vyp E

12 KH 19 Obr. 8 Tlaítko pro volbu duo zóny L Tlaítko volby varné Zóny F Displeje píslušné zóny vaení H Tlaítko ( - ) D Tlaítko ( + ) C Kontrolka Blokovacího zap/vyp E Tlaítko zap/vyp A Blokovací tlaítko B

13 KH 73 Obr. 9 Tlaítko asovae Displej asovae Kontrolka pedehevu Tlaítka +,- Tlaítko Zap/Vyp Displej varné desky Blokovací tlaítko Tlaítko pamti Kontrolka blokovacího tlaítka 13

14 KH 15 Obr. 10 Tlaítko volby varné zóny F Displeje píslušné varné zóny H Tlaítko ( - ) D Tlaítko ( + ) C Kontrolka blokovacího Zap/vyp E Tlaítko Zap/Vyp. A Blokovací tlaítko B 14

15 KH 19 Obr.1 KH 21 Obr.2 15

16 KH 77 Chyba! Obr.3 KH 15 MODEL A B C D E KH Obr. 4 Obr. 4A 16

17 KH 73 (obr.5) B KH 21 Obr. 11a PE PE PE 17

18 Obr. 11b KH 77 KH 19 KH 73 KH 15 Obr. 4 Obr. 5 18

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí:

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: Návod k obsluze náezových stroj F 251M - F 301M Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: servisní stedisko spolenosti S&K Kontakt, Tuanka 115, 627 00 Brno tel.: 545 424 360, servis@skkontakt.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKLOKERAMICKÉ DESKY KI 40 SLX

NÁVOD K OBSLUZE SKLOKERAMICKÉ DESKY KI 40 SLX NÁVOD K OBSLUZE SKLOKERAMICKÉ DESKY KI 40 SLX NO 19/08 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral náš spotřebič. Prosíme, před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte návod k

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy !"# Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy jehož souástí je i píruka uživatele, kterou práv držíte v ruce. Píruka si klade za cíl seznámit Vás se vším, co potebujete znát k pohodlné a bezpené

Více

Propan-butanové topidlo BRI

Propan-butanové topidlo BRI MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanové topidlo BRI Typ TB01005 Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili se spotebiem ped jeho pipojením k LPG lahvi na plyn.

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily 1 VW Golf IV. Hatchback (4x2) (1997 2004) VW Golf IV. Variant (4x2) (1999 2005) VW Bora. Sedan (4x2) (1998-2005) ŠKODA Octavia I. Hatchback/Combi (4x2) (1996 - ) AUDI A3 (4x2) (1996 4/03) SEAT Toledo (1999-2004)

Více

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008 MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3) Typ VP02006 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3T) Typ VP02007 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP)

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 1 POPIS str. 2 2 SEZNÁMENÍ str. 4 3 ROZBALENÍ A MONTÁŽ str. 4 4 POUŽITÍ MIKROSKOPU str. 4 5 ÚDRŽBA MIKROSKOPU str. 5 6 TECHNICKÉ ÚDAJE str. 6 7 RECYKLACE

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI VARNÉ PLYNOVÉ DESKY SAMOSTATNÉ KH 95 XL, KH 70 X, 64 GX NO 18/08 Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Toto je nový, pečlivě zkonstruovaný výrobek,

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37 1 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk Obj..: 12 77 37 Tento pístroj slouží k zjišování obsahu kyslíku v mg/l v rozsahu od 0 až do 20 mg/ l v kapalinách. (mimo

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Potrubní provedení pro st ední statický tlak

Potrubní provedení pro st ední statický tlak UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Potrubní provedení pro stední statický tlak Velice vám dkujeme za zakoupení naší klimatizaní jednotky. Ped použitím klimatizaní jednotky si peliv pette tuto píruku a uschovejte ji pro

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM CM-IWN.1 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také všímat

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Návod k použití. "() 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk

Návod k použití. () 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk Návod k použití insportline NEPTUN!"# "$%&'()*+",&(" -!"#!""( ".&&/+ "0 "() 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk 1 Dkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Akoliv vynakládáme

Více

Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000=

Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000= Pro výklopná a sekní vrata Spin Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000= 1 Spin Obsah: strana 1) Upozornní: 3 2) Popis produktu 3

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Gsm pager PG-03 - resetator www.pest.cz Návod k nastavení a používání 3. verze 5.1.2006 pro firmware PIC 1.3 a DPS 1

Gsm pager PG-03 - resetator www.pest.cz Návod k nastavení a používání 3. verze 5.1.2006 pro firmware PIC 1.3 a DPS 1 Gsm pager PG-03 - resetator www.pest.cz Návod k nastavení a používání 3. verze 5.1.2006 pro firmware PIC 1.3 a DPS 1 Vyvinut ke splnní požadavk provozovatel WiFi bezdrátových sítí, kde je použit jako prostedek

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03

ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03 1 ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ pro osobní automobily ŠKODA FABIA, FABIA COMBI, FABIA SEDAN s odnímatelným tažným

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

SKLOKERAMICKÉ DESKY NÁVOD K POUŽITÍ

SKLOKERAMICKÉ DESKY NÁVOD K POUŽITÍ SKLOKERAMICKÉ DESKY NÁVOD K POUŽITÍ Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku na spodní straně desky. Dále si, prosíme, poznamenejte datume prodeje,

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

Komunikaní adaptér na sí Ethernet

Komunikaní adaptér na sí Ethernet Komunikaní adaptér na sí Ethernet Rev. A4 str. 1/18 Obsah 1. Všeobecn 3 2. Popis výrobku 3 2.1 Popis výrobku 3 2.2 Typové oznaení 4 3. Instalace 4 3.1 Stavová LED 5 4. Odstraování závad 5 4.1 Nulovací

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000=

Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000= Pro výklopná a sekní vrata Spin Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000= 1 Spin Obsah: strana 1) Upozornní: 3 2) Popis produktu 3

Více

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009.

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. 1. Objednávka a její náležitosti. Objednávka vystavená spoleností Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky.

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky. Voda se mní v led pi teplotách rovných a menších než 0 C. Zárove zvtší svj objem o 1/11 svého objemu. Tedy z 11 litr vody se stane 12 litr ledu Toto zvtšení objemu je dostatené pro to aby se roztrhlo potrubí

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Model: Extrem 300 + TEPELNÉ ERPADLO VZDUCH-VODA PRO OHEV TECHNICKÁ PÍRUKA, NÁVOD K OBSLUZE. Některé pasáže textu platí pro předchozí model DSW 300

Model: Extrem 300 + TEPELNÉ ERPADLO VZDUCH-VODA PRO OHEV TECHNICKÁ PÍRUKA, NÁVOD K OBSLUZE. Některé pasáže textu platí pro předchozí model DSW 300 DSW-300 TEPELNÉ ERPADLO VZDUCH-VODA PRO OHEV TEPLÉ VODY TECHNICKÁ PÍRUKA, NÁVOD K OBSLUZE Model: Extrem 300 + Některé pasáže textu platí pro předchozí model DSW 300 1 DSW-300 OBSAH 1 TECHNICKÉ ÚDAJE...5...5

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S)

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) 2 Dkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit UPS PROTECT C od AEG Power Solutions. Zde uvedené bezpenostní pokyny jsou dležitou souástí

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. BT09.4SS a BT09.5SS

NÁVOD K POUŽITÍ. BT09.4SS a BT09.5SS NÁVOD K POUŽITÍ BT09.4SS a BT09.5SS OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel.

Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel. Elektronická armatura s ovládacím panelem Instrukcja obsługi Elektroniczna bateria z panelem sterującym SLO Návod na obsluhu Elektronická armatúra

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Návod k obsluze. Obsah DZ 2KIL (IX)/HA INDUKČNÍ VARNÁ DESKA 2 IN BASIC - G4. Princip činnosti, 2

Návod k obsluze. Obsah DZ 2KIL (IX)/HA INDUKČNÍ VARNÁ DESKA 2 IN BASIC - G4. Princip činnosti, 2 Návod k obsluze INDUKČNÍ VARNÁ DESKA 2 IN BASIC - G4 Obsah Princip činnosti, 2 Pokyny pro uživatele, 2 Instalace, 2 Používání, 2 Údržba, 4 DZ 2KIL (IX)/HA Pokyny pro instalaci, 6 Instalace, 6 Umístění

Více

t Zjednodušme si to 7 37 47 5

t Zjednodušme si to 7 37 47 5 VESTAVNÉ 1 ROSTNÝ 3 4 Zjednodušme si to 7 37 47 5 Sledujte náš #EasyTeam zanussi.co.uk/easyteam 6 S LOGEM LAYAR 7 VŠE NA 8 A LEHCE 9 PYRO Space Druh trouby: multifunkční trouba Multiplus s kruhovým topným

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01 Seznam píloh: 1. Technická zpráva 2. Pdorys 1.NP rozvodu plynu 3. Situace rozvodu plynu 1:150 4. Detail ešení pipojovacího místa pro plynomr axonometrie plynu 5. Vzorový píný ez uložení potrubí v zemi

Více

Studiové blesky MENIK. Návod k použití

Studiové blesky MENIK. Návod k použití Studiové blesky MENIK Návod k použití Směrné číslo (ISO 100) Doba nabytí Regulace výkonu Modelová lampa Teplota chromatičnosti Odpalování blesku Odpalovací napětí Synchronizační vzdálenost Pracovní napětí

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

ATEUS - APS MINI HELIOS SET

ATEUS - APS MINI HELIOS SET ATEUS - APS MINI HELIOS SET Obj.. 91341611W Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 Pehled sortimentu systému ATEUS - APS mini 91341611W Helios set 9134162W Samostatný tecí modul 9134167W tecí modul s

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

Instalace ovlada e. Instalace programu. SyncMaster 740B / 940B / 740N / 940Fn / 540B / 540N / 740T / 940T / 940N / 940Be

Instalace ovlada e. Instalace programu. SyncMaster 740B / 940B / 740N / 940Fn / 540B / 540N / 740T / 940T / 940N / 940Be Instalace ovladae Instalace programu SyncMaster 740B / 940B / 740N / 940Fn / 540B / 540N / 740T / 940T / 940N / 940Be Použité symboly Nedodržování pravidel oznaených tímto symbolem mže mít za následek

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz

SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz Pedmluva Dkujeme Vám za zakoupení motocyklu BAOTIAN, model BT49QT-20A2, který byl vyvinut

Více

Regulátory úiníku Typ RVC. Manuál pro instalaci a uvedení do provozu

Regulátory úiníku Typ RVC. Manuál pro instalaci a uvedení do provozu Regulátory úiníku Typ RVC Manuál pro instalaci a uvedení do provozu ABB/NN/ 13/02CZ_09/2009 Obsah: 1. Nejdíve si pette 1 O této píruce 1 Bezpenostní pokyny 1 Elektromagnetická kompatibilita 1 2. Popis

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Vaše uživatelský manuál SUUNTO T1C http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804804

Vaše uživatelský manuál SUUNTO T1C http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804804 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SUUNTO T1C. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SUUNTO T1C v uživatelské příručce

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více