NÁVOD PRO POUŽITÍ SILIKÁTOVÝCH BAREV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD PRO POUŽITÍ SILIKÁTOVÝCH BAREV"

Transkript

1 NÁVOD PRO POUŽITÍ SILIKÁTOVÝCH BAREV VÝHODY SILIKÁTOVÝCH BAREV - vysoká paropropustnost - vysoká pilnavost (dsledek chemické vazby k podkladu) - nízká nasákavost - vysoká životnost - pírodní a nemnný vzhled Silikátové nátrové hmoty COLORSIL jsou vyrábny na bázi minerálního pojiva - draselného vodního skla. K vytvrzování tchto hmot dochází psobením oxidu uhliitého ze vzduchu a za vzniku kemiitého gelu. K2SiO3 + CO2 = SiO2gel + K2CO3 POUŽITÍ SILIKÁTOVÝCH BAREV pouze na ist minerální podklady - vápenné omítky - vápennocementové omítky - sananí omítky PÍPRAVA PODKLADU Silikátové barvy jsou náronjší na pípravu podkladu a na dodržování technologického postupu pi jejich aplikaci než barvy akrylátové. Proto je nutné se ídit následujícími radami a doporueními. STARÉ OMÍTKY Staré omítky musí být: - soudržné - isté (tzn. bez mastnot, prachu apod.) - nesmí být hydrofobizované (vodoodpudivé) - suché - bez biologického napadení - bez obsahu vodorozustých solí - zbavené pedešlých nátr na bázi organických a akrylátových pojiv a hydrofobizant Jak se pozná, že staré omítky jsou: nesoudržné - podle sprašování, vydrolování zrn, edémk na fasád zašpinné nebo mastné - podle toho že pi aplikaci penetrátoru (viz. dále) nedochází k jeho vsakování vlhké - vtšinou je vidt pouhým okem (mapy), lze také provádt laboratorní mení nebo použít penosné vlhkomry na zdivo biologicky napadené - omítky obsahují vtšinou zelené nebo erné výkvty mech a lišejník zasolené - bu pouhým okem, výkvty jsou patrné ve form bílých nebo šedých krystalk (vtšinou ve form drobných chloupk), menší stupn zasolení je možné pozorovat ve form vlhkých nebo svtlejších míst (soli jsou hygroskopické), jejich obsah lze urit laboratorn. Starší nátry - rozpoznat druh staršího nátru je obtížné, proto v pípad, že pvod starého nátru neznáte, je vhodné použít bu akrylátový systém ECOLOR nebo adhezní mstek COLORSIL KONTAKT. Slívova 634, Slezská Ostrava telefon, fax eská Republika MOBIL ,

2 Jak postupovat v pípad, že staré omítky nejsou: soudržné - je nutné rozpadající se omítky odstranit a pipravit omítky nové, které musí být pln vyzrálé. isté - nutné omýt istícím prostedkem, poté dkladn promýt tlakovou vodou a nechat proschnout. suché - nutné odstranit zdroje vlhkosti (vrchní vody - opravit stechu, svody, oplechování, odvést dešovou vodu pop. pi vzlínající vlhkosti provést injektáž nap. prostedkem FORTESIL apod.), nechat omítku vyschnout, pop. nahradit sananími omítkami WTA. bez biologického napadení - je nutné použít nkterý z biocidních prostedk na kámen, staré omítky a dle poteby odstranit a nahradit novými omítkami. bez obsahu vodorozpustných solí je nutné provést sananí opatení (nap. sanaci vlhkého zdiva, v nkterých pípadech fluátování, použít nové sananí omítky apod.). zbaveny starých nátr, - je nutné nátry odstranit (bu odstraovai nebo mechanicky oškrábáním, okartáováním, otryskáním apod.), dkladn omítky omýt, a nechat vyschnout. Zbytky starých nátr a odstraova mohou být na závadu další aplikace nátrové hmoty). NOVÉ OMÍTKY Nové omítky musí být: - vyzrálé - bez obsahu polymerních disperzí - bez hydrofobní úpravy (vodoodpudivé) Jak se pozná, že nové omítky jsou: nevyzrálé - k vyzrávání, tzv. karbonataci, dochází psobením oxidu uhliitého, nikoliv pouhým vyschnutím vody. Karbonatace je proces zdlouhavý, mže trvat nkolik dn až týdn, závisí na odpaení zámsové vody z omítky a na vnjších podmínkách (vlhkosti a teplot prostedí). Stupe vyzrálosti lze zjistit zmením ph omítky (nesmí být vyšší než 9), provádíme bu ph papírkem nebo roztokem fenolftaleinu (možno zapjit u Vašeho prodejce). s velkým obsahem polymerních disperzí údaje uvedeny na obalu (nebo v technickém listu) omítky. Jedná se zejména o mokré štukové omítky, ale mže jít i o suché maltové smsi, které obsahují jako pomocné pojivo akrylátovou disperzi. Akrylátové pojivo (nap. Sokrat) se nesmí pidávat ani do malt pipravovaných na stavb. vodoodpudivé - penetrace nebo voda se do omítky nevsakuje a po kulikách stéká Jak postupovat, když je nová omítka: nevyzrálá - nutné vykat až do vyzrání na bázi organických pojiv - v pípad, že omítka obsahuje organická pojiva, je nutné provést aplikaní zkoušku (hrozí zhoršená pilnavost a tvorba flek ) siln hydrofobní nátr bohužel nelze použít TECHNICKÁ POMOC Obchodní a technické oddlení naší firmy je Vám schopno poskytnout veškeré informace k našim výrobkm, poradit s Vašimi problémy pi provádní rekonstrukních prací. NEJASNOSTI KONZULTUJTE S TECHNIKY FIRMY!!! PROVEDENÍ NÁTRU UPOZORNNÍ: Ped vlastním nátrem dokonale zakrýt všechna okna, skla, obklady a dlažbu. Penetrace i barva zanechává neodstranitelné stopy na všech silikátových površích (sklo a glazury obklad a dlaždic). Nátr provádt pi teplotách od 5 do 30 C. Natíranou plochu chránit ped pímým slunením svitem a do zaschnutí ped deštm. První nátr se provádí na omítky po splnní pedchozích podmínek pro podklad. První nátr se provádí penetrátorem uvedeným v technickém list pro sjednocení savosti podkladu. Spoteba penetrátoru 0,1-0,2 l/ m2. (U vysprávek je nutné dosáhnout spoteby 0,2 l/ m2). Pozor na pípadné = stékance penetrátoru - budou viditelné i po nátru silikátovou barvou. V pípad, že se penetrátor nevsakuje nebo základový nátr nepiléhá dobe k podkladu je pravdpodobn chyba v nesplnní podmínek pro kvalitu podkladu. Druhý nátr se provede barvou min. za 24 hodin, max. za 7 dní po penetraci. Jelikož silikátové nátrové hmoty COLORSIL zvyšují bhem stárnutí svoji viskozitu doporuujeme první nátr naedit 5-10 hm% pedepsaného penetrátoru pro hladký štuk. Barvu nikdy neete vodou. Nátr se nechá zaschnout. Slívova 634, Slezská Ostrava telefon, fax eská Republika MOBIL ,

3 Tetí nátr se provede barvou po zaschnutí první vrstvy barvy, po cca hodin dle povtrnostních podmínek. Barva mže být naedna max. 5 hm% pedepsaného penetrátoru pro hladký štuk. Správn naedná barva po namoení prstu vytvoí Peedná barva z prstu stéká (viz. obr. 2 ). kapku, která odkápne až po chvíli (viz. obr. 1). Správnému naední je nutné vnovat zvýšenou pozornostvšechna balení jednoho odstínu edit ve stejném pomru. Pi pední barvy hrozí vznik flek na fasád. Silikátové barvy a penetrace ze sortimentu firmy COLORMIX spol.s r.o.: FIXASIL - silikátová penetrace pod barvu COLORSIL FIXASIL M - silikátová penetrace modifikovaná pod barvu COLORSIL M a COLORSIL IN COLORSIL - istá silikátová fasádní barva COLORSIL M - silikátová fasádní barva modifikovaná COLORSIL IN - silikátová barva pro interiéry COLORSIL GROB - silikátový základní nátr pod silikátové barvy urený pro pekrytí vlasových trhlin do šíky až 0,6 mm. COLORSIL KONTAKT - adhezní silikátová barva Odstíny a tónování: Barvy COLORSIL, COLORSIL M a COLORSIL IN se vyrábí se jako bázické barvy (A, B, C) urené pro tónování na tónovacích strojích. Odstíny lze tónovat na pokání dle firemního vzorkovníku u výrobce a jeho obchodních partner vybavených tónovacími stroji. Báze A je bílá. Ceny na 1 m2 za celý systém a doporuené zpsoby aplikace: COLORSIL - náklady na 1 m2 - cca. 34,- K 1 x penetraní nátr SCH 03 FIXASIL 2 x nátr SCH 32 COLORSIL COLORSIL M - náklady na 1 m2 - cca. 28,- K 1 x penetraní nátr SCH 04 FIXASIL M 2 x nátr SCH 33 COLORSIL M COLORSIL IN - náklady na 1 m2 - cca. 19,- K 1 x penetraní nátr SCH 04 FIXASIL M 2 x nátr SCH 34 COLORSIL IN Uvedené ceny jsou ceny za bílý odstín. Píplatek za odstín je dle sytosti a odstínu barvy u bžných zemitých odstín cca 1,50-12 K/m2. BEZPENOST PRÁCE Barva má dráždivé úinky na pokožku, sliznice a oi.pi práci se ite bezpenostními údaji na etiket. Barvy i penetrátory jsou látky dráždivé ve smyslu chemického zákona. Všechny pomcky je nutné po práci omýt vodou! Slívova 634, Slezská Ostrava telefon, fax eská Republika MOBIL ,

PUR systém zalévání kolejí

PUR systém zalévání kolejí Technický list Vydání 09/05 Identifikaní.: Verze. 04 PUR systém zalévání kolejí Popis výrobku je tvrd elasticky vytvrzovaný 2-komponentní umlohmotný systém na polyuretanové bázi. Neobsahuje rozpouštdla.

Více

Samonivelaní, rychlá opravná malta

Samonivelaní, rychlá opravná malta Technický list Vydání 08/05 Identifikaní.: Verze. 06 Samonivelaní, rychlá opravná malta Popis výrobku Rychletvrdnoucí 2-komp. opravná malta na bázi metakrylátové pryskyice. Construction Použití Na podklady

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem (dmychadla AirMac) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic

2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic Technický list datum vydání 06/2012 Identifikační číslo: 02 02 02 01 002 0 000002 2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic Construction Popis výrobku je 2-komponentní,

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty.

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Dodavatel speciálních stavebních materiálů Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Systém Antol CLS Speciální malty Hydroizolace je již více než 140 let předním výrobcem v technologii

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota. ISEGA - Certificate for foodstuff area usage.

1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota. ISEGA - Certificate for foodstuff area usage. Technický list Vydání 06/2014 Identifikační č.: 02 05 01 01 005 0 000001 1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota Construction Popis výrobku / Použití Vlastnosti / výhody Testy Zkušební zprávy

Více

Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota

Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota Technický list Vydání 26/02/2009 Identifikační č.: 02 05 01 01 005 0 000001 Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota Popis výrobku je 1 - komponentní lepící a tmelící hmota na polyuretanové bázi, vytvrzující

Více

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka, strukturovaný a hladký nátěrový systém s velmi nízkými emisemi.

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka, strukturovaný a hladký nátěrový systém s velmi nízkými emisemi. Technický list Vydání 04/04/2009 Identifikační č.: 04 09 Verze č. 01 Sikafloor -266 CR 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka, strukturovaný a hladký nátěrový systém s velmi nízkými emisemi Construction

Více

Sewament. Cementová sanační malta s vlákny k opravám objektů přicházejících do styku s odpadní vodou 450/1.01

Sewament. Cementová sanační malta s vlákny k opravám objektů přicházejících do styku s odpadní vodou 450/1.01 Sewament 10 Cementová sanační malta s vlákny k opravám objektů přicházejících do styku s odpadní vodou 450/1.01 OBLASTI POUŽITÍ Správková malta s cementovým pojivem vyztužená vlákny používaná pro sanaci

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

Pehled zmn probíhající v potravináských surovinách a potravinách bhem zpracování a skladování.

Pehled zmn probíhající v potravináských surovinách a potravinách bhem zpracování a skladování. 1 Pehled zmn probíhající v potravináských surovinách a potravinách bhem zpracování a skladování. Smyslem technologického zpracování a skladování potravináských surovin a potravin je vytvoit a udržet nutriní

Více

K3/10/3.1. Nivelační hmota, šedá Barevný tón 10/3.1. Pro vytvoření ploch Pandomo Floor a Floor Plus v šedém betonovém provedení.

K3/10/3.1. Nivelační hmota, šedá Barevný tón 10/3.1. Pro vytvoření ploch Pandomo Floor a Floor Plus v šedém betonovém provedení. K3/10/3.1. Pro vytvoření ploch Pandomo Floor a Floor Plus v šedém betonovém provedení Probarvená S ARDURAPID efektem Rychle schnoucí Nivelační hmota, šedá Barevný tón 10/3.1. Pro vrstvy od 5 do 10 mm S

Více

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více

JAK ZATEPLIT FASÁDU SPRÁVNĚ A BEZ CHYB

JAK ZATEPLIT FASÁDU SPRÁVNĚ A BEZ CHYB JAK ZATEPLIT FASÁDU SPRÁVNĚ A BEZ CHYB Zkušenosti postřehy tipy a rady ROMAN STUDENÝ Rád bych poděkoval všem, co mi pomohli s realizací této knihy. Především společnostem BAUMIT, CERESIT, WEBER TERRANOVA,

Více

TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55. 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid

TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55. 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid Strana 1 ze 3 06/2008/04 TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid OBLAST POUŽITÍ Dohromady s vhodnými základními nátěry se používá jako vysoce kvalitní, odstínově stálý vrchní nátěr

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBSAH: I. Všeobecná ustanovení II. Délka a plynutí záruční doby III. Podmínky poskytování záruk IV. Záruční podmínky a zvláštní podmínky reklamací IV.1 Plastové profily

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy pro ještě lepší a zdravější bydlení Krásné a zdravé bydlení Systémové řešení pro každou stavbu Regenerace bytových domů Zateplovací systémy Energeticky úsporné bydlení a rentabilní

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ. ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová

KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ. ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová Předmluva: Podstávkové domy a

Více

JABLOTRON ALARMS a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. Poplachové systémy - Pravidla zřizování poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů objektů (PZTS) JABLOTRON ALARMS a.s. 21. září 2011 Obsah 1 Všeobecně 2 1.1 Účel poplachového zabezpečovacího a tísňového

Více

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PROF. ING. JINDICH MELCHER, DrSc. DOC. ING. MIROSLAV BAJER, CSc. PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL BO02-M01 MATERIÁL A KONSTRUKNÍ PRVKY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ STUDIJNÍ

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Odběrné panely medicinálních plynů

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Odběrné panely medicinálních plynů spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Odběrné panely medicinálních plynů DAN M-R06 DAN V-R06 DAN V-M KP R06 LKM R06 LKM DIN OBSAH OBSAH... 2 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1 Úvod... 3 1.2

Více

Vodná alkydová emulze pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot PRŮMYSLOVÉ NÁTĚRY

Vodná alkydová emulze pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot PRŮMYSLOVÉ NÁTĚRY APLIKAČNÍ LIST CHS-HYDROSPOL D 01 Vodná alkydová emulze pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot CHARAKTERISTIKA CHS-Hydrospol D 01 je vodná emulze uretanizované alkydové pryskyřice modifikované

Více