Boston C31 Dresden C31 Dublin C31 Cleveland DJ31 Madison DJ31

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Boston C31 Dresden C31 Dublin C31 Cleveland DJ31 Madison DJ31"

Transkript

1 Radio / Kazeta Boston C31 Dresden C31 Dublin C31 Cleveland DJ31 Madison DJ31 Návod k obsluze a instalaci

2 2

3 OVLÁDACÍ PRVKY S -Tlaèítko pro odblokování odnímatelného ovládacího panelu (Release-Panel)! Tlaèítko BAND (Band), volba zdroje signálu v režimu autorádia, Volba sady pøedvoleb VKV a vlnových rozsahù SV a DV (SV a DV nejsou u Dresden C31 a Cleveland DJ31) TS, startuje funkci Travelstore Tlaèítko FMT (Dresden C31 a Cleveland DJ31), volba sady pøedvoleb pro VKV, volba zdroje signálu v režimu autorádia, start funkce Travelstore. " Tlaèítko RDS, zapnutí/vypnutí komfortních funkcí RDS (Radio Daten System). Volba indikace bìžících textù. # Tlaèítko SCAN, spouští funkci Scan $ Vysunutí kazety % Šachta kazety & - tlaèítko, pøevíjení kazety ' - tlaèítko, pøevíjení kazety ( Tlaèítko X-BASS, vyvolání funkce X-Bass ) Tlaèítko CD C, pøepínání zdroje signálu mezi kazetovým pøehrávaèem, CD-mìnièem (pokud je pøipojen) a vstupem AUX * Tlaèítko AUDIO, nastavení basù a výšek, nastavení rozložení hlasitosti (vyvážení a fader). + Blok tlaèítek se šipkami, Tlaèítko MENU, vyvolání menu pro základní nastavení. zobrazení hodin na displeji - Blok tlaèítek 1-5. Tlaèítko TRAF (Traffic), zapnutí/vypnutí pøipravenosti pro pøíjem dopravních hlášení PTY, pro zapnutí/vypnutí funkce PTY 0 Regulace hlasitosti. zvýšení hlasitosti snížení hlasitosti 1 Tlaèítko zapnutí/vypnutí pøístroje Okamžité ztlumení (Mute) pøístroje 3

4 OBSAH OVLÁDACÍ PRVKY... 3 Informace a pøíslušenství... 5 Odnímatelný ovládací díl... 6 Zabezpeèení proti krádeži... 6 Vyjmutí ovládacího dílu... 6 Nasazení ovládacího dílu... 6 Zapnutí/vypnutí... 7 Nastavení hlasitosti... 8 Nastavení hlasitosti po zapnutí... 8 Okamžité snížení hlasitosti (Mute)... 8 Okamžité ztlumení bìhem telefonování... 8 Nastavení potvrzovacího tónu (Beep)... 9 Provoz autorádia Zapnutí režimu autorádia Komfortní funkce RDS (AF, REG) Volba vlnového rozsahu/sady pøedvoleb Vyladìní vysílaèù Nastavení citlivosti vyhledávacího ladìní Uložení vysílaèù na pøedvolby Automatické uložení vysílaèù na pøedvolby (Travelstore) Vyvolání pøedvoleb Vzorkování pøijímatelných vysílaèù (SCAN) Nastavení doby vzorkování Typ programu (PTY) Optimalizace pøíjmu autorádia Dopravní hlášení Zapnutí/vypnutí priority pro dopravní hlášení Nastavení hlasitosti dopravních hlášení...13 Rychlé vyhledávání (s pøíposlechem) Opakovaná reprodukce jednotlivých skladeb nebo celého CD (REPEAT) Reprodukce skladeb v náhodném poøadí (MIX) Vzorkování všech CD (SCAN) Pøerušení reprodukce (PAUSE) Zmìna indikace na displeji Hodiny - èas Krátké zobrazení hodin Nastavení hodin Pøepnutí režimu 12/24 hodin Trvalé zobrazení hodin pøi vypnutém pøístroji a zapnutém zapalování Krátké zobrazení hodin pøi vypnutém pøístroji Nastavení zvuku a pomìru hlasitosti Nastavení basù Nastavení výšek Nastavení pomìru hlasitosti vpravo/vlevo (Balance) Nastavení pomìru hlasitosti vpøedu/vzadu (Fader) X-BASS Externí zdroje zvuku Zapnutí/vypnutí vstupu AUX Technické údaje Montážní návod Režim kazetového pøehrávaèe Reprodukce kazet Zmìna reprodukované strany Pøevíjení pásku Zapnutí/vypnutí radio-monitoru Vysunutí kazety Provoz CD-mìnièe Zahájení provozu CD-mìnièe Volba CD Volba skladby Rychlá volba skladeb

5 Informace a pøíslušenství Dìkujeme vám, že jste se rozhodli pro pøístroj Blaupunkt. Pøejeme vám hodnì radosti s vaším novým pøístrojem. Pøed prvním použitím si prosím pøeètìte tento návod k použití. Redaktoøi firmy Blaupunkt trvale pracují na tom, aby byly návody k obsluze pøehledné a všeobecnì srozumitelné. Pokud však pøesto budete mít otázky týkající se obsluhy, obra te se prosím na vašeho prodejce nebo na Hotline ve vaší zemi. Telefonní èísla naleznete na zadní obálce tohoto návodu. Bezpeènost dopravy Bezpeènost dopravy je nejvyšším zákonem. Obsluhujte proto autorádio pouze tehdy, když to pøipouští dopravní situace. Pøed zahájením jízdy se seznamte s pøístrojem. Ve vozidle musíte vèas zjistit akustické varovné signály policie, hasièù a záchranné služby. Poslouchejte proto bìhem jízdy vaše programy s pøimìøenou hlasitostí. Instalace Pokud si chcete sami instalovat vaše autorádio, pøeètìte si pokyny pro instalaci a pøipojení uvedené na konci tohoto návodu. POKYNY Pøíslušenství Používejte pouze pøíslušenství povolené firmou Blaupunkt. Dálkové ovládání Pomocí volitelnì dodávaného dálkového ovládání RC 08 nebo RC 10 lze nejdùležitìjší funkce bezpeènì ovládat pøímo z volantu. CD-mìnièe (changer) Pøipojit lze následující CD-mìnièe Blaupunkt: CDC A 06, CDC A 08, CDC A 072 a IDC A 09. Pomocí adaptérového kabelu (Blaupunkt-è.: ) lze také pøídavnì pøipojit CDmìnièe CDC A 05 a CDC A 071. U pøístrojù Cleveland DJ31 a Madison DJ31 je CD-mìniè CDC A 08 obsažen v rozsahu dodávky. Mezinárodní telefonní informaèní služby Zavolejte nás, máte-li otázky týkající se obsluhy pøístroje nebo potøebujete-li další informace! Èísla telefonních informaèních služeb naleznete na poslední stranì tohoto návodu. 5

6 ODNÍMATELNÝ OVLÁDACÍ DÍL Odnímatelný ovládací díl Zabezpeèení proti krádeži Váš pøístroj je pro ochranu proti krádeži vybaven odnímatelným ovládacím dílem (Release Panel). Bez tohoto ovládacího dílu je pøístroj pro zlodìje bezcenný. Chraòte váš pøístroj proti krádeži a pøi každém opuštìní vozidla si vezmìte s sebou ovládací panel. Neponechávejte ovládací díl ve vozidle, ani na skrytém místì. Konstrukèní provedení ovládacího dílu umožòuje jednoduchou manipulaci. Ovládací díl vám nesmí upadnout. Nevystavujte ovládací díl pøímému sluneènímu záøení nebo jiným zdrojùm tepla. Zamezte pøímému doteku rukou s ovládacím dílem. V pøípadì potøeby oèistìte kontakty lihem navlhèeným vatovým tampónem bez vláken. î Stisknìte tlaèítko S. Uvolní se blokování ovládacího dílu. î Vytáhnìte ovládací díl nejprve smìrem vpøed a potom doleva. Po uvolnìní ovládacího dílu z pøístroje se pøístroj vypne. Veškerá aktuální nastavení zùstanou uložena v pamìti. Vložená kazeta zùstává v pøístroji. Nasazení ovládacího dílu î Zasuòte ovládací díl zleva doprava do vedení v pøístroji. î Zatlaète levou stranu ovládacího panelu do pøístroje, až zaskoèí. Vyjmutí ovládacího dílu Pøi vkládání ovládacího dílu netlaète na displej. Pokud byl pøístroj pøi vyjmutí ovládacího dílu zapnut, zapne se po vložení ovládacího dílu automaticky s posledním nastavením (autorádio, CD-pøehrávaè, CD-mìniè nebo AUX). 6

7 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ Zapnutí/vypnutí Pro zapnutí popø. vypnutí pøístroje máte k dispozici následující možnosti. Zapnutí/vypnutí pøes spínaè zapalování vozidla Pokud je pøístroj správnì pøipojen k zapalování vozidla a nebyl vypnut tlaèítkem 1, bude zapínán popø. vypínán spínaèem zapalování. Pøístroj však mùžete zapnout také s vypnutým zapalováním: î Stisknìte tlaèítko 1. Zapnutí vložením kazety Pokud není pøi vypnutém pøístroji v mechanice kazeta, î vložte kazetu otevøenou stranou doprava bez vynaložení síly do mechaniky, až ucítíte odpor. Kazeta se automaticky vtáhne do mechaniky. Vtahování kazety nesmí být omezováno ani podporováno. Pøístroj se zapne. Zahájí se reprodukce kazety. Pro ochranu akumulátoru vozidla se pøístroj pøi vypnutém zapalování automaticky vypne po jedné hodinì. Zapnutí/vypnutí pomocí odnímatelného ovládacího dílu î Vyjmìte ovládací díl. Pøístroj se vypne. î Nasaïte znovu ovládací díl. Pøístroj se zapne. Budou aktivována naposledy provedená nastavení (autorádio, kazetový pøehrávaè, CD-mìniè nebo AUX). Zapnutí/vypnutí tlaèítkem 1 î Pro zapnutí stisknìte tlaèítko 1. î Pro vypnutí pøidržte tlaèítko 1 stisknuto déle než dvì sekundy. Pøístroj se vypne. 7

8 NASTAVENÍ HLASITOSTI Nastavení hlasitosti Hlasitost systému lze regulovat v krocích od 0 (ztlumeno) do 66 (maximálnì). Pro zvýšení hlasitosti, î stisknìte tlaèítko 0. Pro snížení hlasitosti, î stisknìte tlaèítko 0. Nastavení hlasitosti po zapnutí Hlasitost, se kterou bude hrát pøístroj po zapnutí je nastavitelná. î Stisknìte tlaèítko 1nebo 2+ tak, až se na displeji zobrazí ON VOL. î Nastavte hlasitost tlaèítky 43+. Pro lepší orientaci se hlasitost bìhem nastavování odpovídajícím zpùsobem mìní. Pokud nastavíte 0, bude po zapnutí aktivována hlasitost, která byla nastavena pøi vypnutí. Pro ochranu sluchu je nastavení hlasitosti po zapnutí omezeno na hodnotu 38. Pokud byla hlasitost pøed vypnutím vyšší, nastaví se po zapnutí hodnota 38. Okamžité snížení hlasitosti (Mute) Hlasitost mùžete naráz snížit na vámi pøednastavenou hodnotu (Mute). î Stisknìte tlaèítko 1. Na displeji se zobrazí MUTE. Nastavení Mute-hlasitosti Hlasitost pøi okamžitém ztlumení (Mute Level) je nastavitelná î Stisknìte tlaèítko 1nebo 2+ tolikrát, až se na displeji zobrazí MUTE LVL. î Nastavte Mute Level tlaèítky 43+. Okamžité ztlumení bìhem telefonování Pokud je váš pøístroj spojen s mobilním telefonem, dojde pøi volání telefonu k okamžitému ztlumení autorádia. K tomu se musí mobilní telefon pøipojit k autorádiu tak, jak je popsáno v instalaèním návodu. Pokud jsou bìhem telefonního hovoru pøijata dopravní hlášení a je aktivována priorita dopravní hlášení, bude dopravní hlášení reprodukováno. Pøeètìte si kapitolu Pøíjem dopravních hlášení. Ztlumení se provede na hlasitost nastavenou pro ztlumení. 8

9 NASTAVENÍ HLASITOSTI Nastavení potvrzovacího tónu (Beep) Když u nìkterých funkcí pøidržíte nìkteré tlaèítko stisknuto déle než dvì sekundy, napø. pro uložení vysílaèe na tlaèítko pøedvolby, zazní potvrzovací tón (pípnutí). Hlasitost pípnutí je nastavitelná. î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1+ tolikrát, až se na displeji zobrazí BEEP OFF popø. BEEP ON. BEEP OFF znamená vypnutí potvrzovacího tónu, BEEP ON znamená jeho zapnutí. î Zvolte tlaèítkem 4nebo 3+. 9

10 PROVOZ AUTORÁDIA Provoz autorádia Tento pøístroj je vybaven rádiovým pøijímaèem RDS. Øada pøijímaných vysílaèù FM vysílá signál, který vedle programu obsahuje také informace jako název vysílaèe a typ programu (PTY). Název vysílaèe se po jeho pøíjmu zobrazí na displeji. Zapnutí režimu autorádia Pokud se nacházíte v režimech kazetového pøehrávaèe, CD-mìnièe nebo AUX, î stisknìte tlaèítko BAND (TS)! popø. FMT!. Na displeji se zobrazí RADIO. Komfortní funkce RDS (AF, REG) RDS-komfortní funkce AF (alternativní kmitoèet) a REG (regionální) rozšiøují výkonové centrum vašeho pøijímaèe. AF: Pokud je aktivována tato komfortní funkce RDS, vyhledává pøístroj v pozadí automaticky nejlépe pøijímatelný kmitoèet vyladìného vysílaèe. REG: Nìkteré vysílaèe rozdìlují v urèitých èasech svùj program do regionálních programù s rùzným obsahem. Funkcí REG se zamezí, aby se autorádio pøeladilo na alternativní kmitoèet, který by mìl jiný program. REG se musí pøídavnì aktivovat/deaktivovat v menu. Zapnutí/vypnutí REG î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1+ tak, až se na displeji zobrazí REG. Za REG se zobrazí OFF (vypnuto) popø. ON (zapnuto). î Pro zapnutí popø. vypnutí REG stisknìte tlaèítko 4nebo 3+. Zapnutí popø. vypnutí komfortních funkcí RDS î Pro využívání RDS-komfortních funkcí AF a REG stisknìte tlaèítko RDS ". Komfortní funkce RDS jsou aktivní, pokud na displeji svítí RDS se symbolem. Pøi zapnutí komfortních funkcí RDS se krátce zobrazí REG ON popø. REG OFF. Volba vlnového rozsahu/sady pøedvoleb S tímto pøístrojem mùžete pøijímat programy ve vlnových rozsazích VKV (FM), SV a DV (AM). U pøístrojù Dresden C31 a Cleveland DJ31 pouze VKV. Pro vlnové rozsahy FM jsou k dispozici tøi sady pøedvoleb a pro vlnové rozsahy SV a DV je k dispozici vždy jedna sada pøedvoleb (u pøístrojù Dresden C31 a Cleveland DJ31 pouze FM1, FM2 a FMT). V každé sadì pøedvoleb lze uložit pìt vysílaèù. Pro pøepínání mezi sadami pøedvoleb FM popø. vlnovými rozsahy, î stisknìte krátce tlaèítko BAND (TS)! popø. FMT!. Vyladìní vysílaèù Pro vyladìní vysílaèù máte rùzné možnosti. Automatické vyhledávání vysílaèù î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1+. Nastaví se nejbližší pøijímatelný vysílaè. Ruèní vyladìní vysílaèù Vysílaèe mùžete vyladit také ruènì. î Stisknìte tlaèítko 4nebo 3+. Ruèní vyladìní vysílaèù je možné pouze tehdy, když jsou deaktivovány komfortní funkce RDS. 10

11 PROVOZ AUTORÁDIA Listování v øetìzcích vysílaèù (pouze FM) Má-li vysílaè k dispozici více programù, mùžete listovat mezi tímto øetìzcem vysílaèù. î Stisknìte tlaèítko 4nebo 3+ pro pøechod na další vysílaè v øetìzci vysílaèù. Pro využití této funkce musí být aktivovány komfortní funkce RDS. Takto mùžete pøejít pouze na vysílaèe, které jste již jednou pøijímali. K tomu použijte napø. funkci Scan nebo Travelstore. Nastavení citlivosti vyhledávacího ladìní Mùžete si zvolit, zda se vyladí pouze silné nebo také slabé vysílaèe. î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1+ tak, až se na displeji zobrazí SENS HI popø. SENS LO. Na displeji se zobrazí aktuální hodnota citlivosti. SENS HI6 znamená nejvyšší citlivost. SENS LO1 znamená nejnižší citlivost. Když se zvolí SENS LO, rozsvítí se na displeji lo. î Nastavte požadovanou citlivost tlaèítky 43+. Uložení vysílaèù na pøedvolby Ruèní uložení vysílaèù na pøedvolby î Zvolte požadovanou sadu pøedvoleb FM1, FM2, FMT nebo vlnový rozsah SV nebo DV (SV/DV není u Dresden C31 a Cleveland DJ31). î Vylaïte požadovaný vysílaè. î Pøidržte stisknuto tlaèítko pøedvolby 1-5 -, na které se má vysílaè uložit, po dobu delší než dvì sekundy. Automatické uložení vysílaèù na pøedvolby (Travelstore). Pìt nejsilnìjších vysílaèù z oblasti pøíjmu mùžete automaticky uložit na pøedvolby (pouze FM). Toto uložení se provede do sady pøedvoleb FMT. Vysílaèe døíve uložené v této sadì pøedvoleb pøitom budou vymazány. î Pøidržte stisknuto tlaèítko BAND (TS)! popø. FMT! déle než dvì sekundy. Ukládání do pamìti se zahájí. Na displeji se zobrazí T-STORE. Když se proces ukonèí, zahájí se reprodukce pro pøedvolbu 1 ze sady pøedvoleb FMT. Vyvolání pøedvoleb î Zvolte sadu pøedvoleb popø. vlnový rozsah. î Stisknìte tlaèítko pøedvolby požadovaného vysílaèe. Vzorkování pøijímatelných vysílaèù (SCAN) Všechny pøijímatelné vysílaèe si mùžete nechat krátce vzorkovat. Dobu vzorkování 5 až 30 sekund lze nastavit v menu. Spuštìní funkce SCAN î Stisknìte tlaèítko SCAN #. Proces Scan se zahájí. SCAN se krátce zobrazí na displeji, potom se objeví aktuální název vysílaèe popø. jeho kmitoèet. Ukonèení SCAN, další reprodukce vysílaèe î Stisknìte tlaèítko SCAN #. Proces vzorkování se ukonèí, naposledy vyladìný vysílaè zùstane aktivní. 11

12 PROVOZ AUTORÁDIA Nastavení doby vzorkování î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1+ tak, až se na displeji zobrazí SCANTIME. î Nastavte tlaèítky 43+ požadovanou dobu vzorkování. Nastavená doba vzorkování platí také pro vzorkování v režimu CD-mìnièe. Typ programu (PTY). Vedle názvu vysílaèe vysílají nìkteré vysílaèe FM také informaci o typu svého programu. Tyto informace dokáže vaše autorádio pøijímat a zobrazit. Tyto typy programù mohou být napø.: KULTURA CESTOVÁNÍ JAZZ SPORT ZPRÁVY POP ROCK HUDBA Pomocí funkce PTY si mùžete cílenì zvolit vysílaèe s urèitým typem programu. PTY-EON Když se zvolí typ programu a zahájí se vyhledávání, pøepne se pøístroj z aktuálního vysílaèe na vysílaè se zvoleným typem programu. Pokud se nenalezne žádný vysílaè se zvoleným typem programu, zazní pípnutí a na displeji se krátce zobrazí NO PTY. Znovu se vyladí naposledy pøijímaný vysílaè. Když je pozdìji vysílán na vyladìném vysílaèi nebo na jiném vysílaèi z pøíslušného øetìzce vysílaèù požadovaný typ programu, pøepne se pøístroj automaticky z aktuálního vysílaèe popø. z reprodukce kazetového pøehrávaèe nebo CD-mìnièe na vysílaè se zvoleným typem programu. Pokud je PTY zapnuto, zobrazí se typ programu krátce na displeji. Výbìr typu programu a zahájení vyhledávání î Stisknìte tlaèítko 4nebo 3+. Aktuální typ programu se zobrazí na displeji. î Pokud chcete zvolit jiný typ programu, mùžete pøepnout bìhem indikace typu programu tlaèítkem 4nebo 3+ na jiný typ programu. Nebo î Stisknìte jedno z tlaèítek pro zvolení typu programu uloženého na tomto tlaèítku. Zvolený typ programu se krátce zobrazí. î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1+ pro zahájení vyhledávání. Vyladí se nejbližší pøijímatelný vysílaè se zvoleným typem programu. Uložení typu programu na tlaèítka pøedvoleb î Zvolte pomocí tlaèítka 4nebo 3+ typ programu. î Pøidržte stisknuto tlaèítko pøedvolby déle než dvì sekundy Typ programu je uložen na zvoleném tlaèítku Volba jazyka PTY Mùžete nastavit jazyk, kterým budou zobrazovány typy programù. î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1+ tolikrát, až se na displeji zobrazí PTY LANG. î Stisknìte tlaèítko 4nebo 3+ pro pøepínání mezi nìmèinou, angliètinou a francouzštinou. Když se požadovaný jazyk zobrazí na displeji, Zapnutí/vypnutí PTY î Pøidržte stisknuto tlaèítko TRAF (PTY)., až se na displeji rozsvítí popø. zhasne PTY. 12

13 PROVOZ AUTORÁDIA Optimalizace pøíjmu autorádia Potlaèení výšek závislé na rušení (HICUT) Funkce HICUT znamená zlepšení pøíjmu pøi špatných pøíjmových podmínkách (pouze VKV). Pokud pøi pøíjmu vznikají poruchy, budou automaticky potlaèeny výšky a tím také úroveò rušení. Zapnutí/vypnutí funkce HICUT î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1+ tak, až se na displeji zobrazí HICUT. î Stisknìte tlaèítko 4nebo 3+ pro nastavení HICUT. HICUT 0 znamená bez snížení výšek, HI- CUT 1 znamená se snížením výšek a úrovnì rušení. Volba indikace bìžících textù Nìkteré rozhlasové vysílaèe využívají signál RDS k tomu, aby se zobrazoval místo názvu stanice napø. reklamní text nebo jiné informace. Tyto bìžící texty se zobrazují na displeji. Zobrazení bìžících textù mùžete vypnout. î Stisknìte tlaèítko RDS " tak, aby se na displeji zobrazilo NAME FIX. Pro opìtné zapnutí indikace bìžících textù na displeji, î stisknìte tlaèítko RDS " tak, aby se na displeji zobrazilo NAME VAR. DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ Dopravní hlášení Tento pøístroj je vybaven radiovým pøijímaèem s tunerem RDS-EON. EON je zkratkou pro Enhanced Other Network. V pøípadì dopravního hlášení (TA) se v rámci øetìzce vysílaèù automaticky pøepne z programu bez dopravního hlášení na program s dopravním hlášením. Po dopravním hlášení se pøepne zpìt na døíve poslouchaný program. Zapnutí/vypnutí priority pro dopravní hlášení î Stisknìte tlaèítko TRAF.. Priorita dopravního hlášení je aktivována, pokud na displeji svítí symbol zácpy. Uslyšíte varovný tón, když bìhem poslechu vysílaèe s dopravním hlášením opustíte jeho oblast vysílání, když pøi poslechu kazety, CD nebo zdroje signálu AUX opustíte oblast vysílání vyladìného vysílaèe s dopravním hlášením a následující automatické vyhledávání nenalezne žádný nový vysílaè s dopravním hlášením, když pøepnete z vysílaèe s dopravním hlášením na vysílaè bez dopravního hlášení. Vypnìte potom prioritu pro dopravní hlášení nebo vylaïte vysílaè s dopravním hlášením. Nastavení hlasitosti dopravních hlášení î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1+ tolikrát, až se na displeji zobrazí TAVOLUME. î Nastavte hlasitost tlaèítky 43+. Po dobu reprodukce dopravního hlášení mùžete regulátorem hlasitosti 0 nastavit hlasitost dopravních hlášení. 13

14 REŽIM KAZETOVÉHO PØEHRAVAÈE Režim kazetového pøehrávaèe Reprodukce kazet Pokud ještì v pøístroji není kazeta, î zasuòte kazetu otevøenou stranou doprava do šachty kazety. Reprodukce kazety se zahájí stranou ukazující nahoru. Na displeji svítí symbol kazety. Pokud je již kazeta v pøístroji, î stisknìte tlaèítko CD C ) až se na displeji zobrazí CASETTE. Kazeta bude reprodukována v naposledy zvoleném smìru. Zmìna reprodukované strany î Stisknìte souèasnì tlaèítka & a '. Zmìní se smìr reprodukce. Na konci pásku se automaticky pøepne na druhou stranu (Autoreverse). Pøevíjení pásku Pøevíjení vpøed Pro pøevíjení vpøed na stranì A, î stisknìte tlaèítko ', až zaskoèí. Pro pøevíjení vpøed na stranì B, î stisknìte tlaèítko &, až zaskoèí. Na displeji se objeví FORWARD. Pøevíjení pásku vzad Pro pøevíjení vzad na stranì A, î stisknìte tlaèítko &, až zaskoèí. Pro pøevíjení vzad na stranì B, î stisknìte tlaèítko ', až zaskoèí. Na displeji se objeví REWIND. Ukonèení pøevíjení î Stisknìte tlaèítko odpovídající opaènému smìru. Reprodukce bude opìt pokraèovat. Zapnutí/vypnutí radio-monitoru Bìhem rychlého pøevíjení mùžete poslouchat naposledy vyladìnou stanici. K tomu musí být zapnut Radio-monitor. Na displeji se zobrazí MENU. î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1+, až se na displeji zobrazí RM-ON (zapnuto) popø. RM OFF (vypnuto). î Stisknìte tlaèítko 4nebo 3+ pro zapnutí popø. vypnutí Radiomonitoru. Nastavení radiomonitoru lze provést pouze bìhem reprodukce kazety. Vysunutí kazety î Stisknìte tlaèítko z pøístroje. $ pro vysunutí kazety 14

15 PROVOZ CD-MÌNIÈE Provoz CD-mìnièe Informace o manipulaci s CD, vkládání CD a o obsluze CD-mìnièe naleznete v návodu k obsluze pro váš CD-mìniè. Zahájení provozu CD-mìnièe î Stisknìte tlaèítko CD C ). až se na displeji zobrazí CHANGER. Reprodukce se zahájí prvním CD, které se zjistí v CD-mìnièi. Volba CD Pro pøepnutí na jiné CD nahoru nebo dolù, î stisknìte jednou nebo nìkolikrát tlaèítko 2nebo 1+. Volba skladby Pro pøepnutí na jinou skladbu na aktuálním CD smìrem dolù nebo nahoru, î stisknìte jednou nebo nìkolikrát tlaèítko 3nebo 4+. Rychlá volba skladeb Pro rychlou volbu skladeb vpøed nebo vzad î pøidržte stisknuto jedno z tlaèítek 21+, až se zahájí rychlé vyhledávání skladeb vzad popø. vpøed. Rychlé vyhledávání (s pøíposlechem) Pro rychlé vyhledávání vpøed nebo vzad î pøidržte stisknuto jedno z tlaèítek 43+, až se zahájí rychlé vyhledávání vzad popø. vpøed. Opakovaná reprodukce jednotlivých skladeb nebo celého CD (REPEAT) Pro opakování aktuální skladby, î stisknìte krátce tlaèítko 3 (RPT) -. Na displeji se krátce zobrazí RPT TRCK, na displeji svítí RPT. Pro opakování aktuálního CD, î stisknìte tlaèítko 3 (RPT) -, znovu. Na displeji se krátce zobrazí RPT DISC, na displeji svítí RPT. Ukonèení funkce Repeat Pro ukonèení opakování aktuální skladby popø. aktuálního CD, î stisknìte tlaèítko 3 (RPT) -, až se krátce zobrazí na displeji RPT OFF a RPT zhasne na displeji. Reprodukce skladeb v náhodném poøadí (MIX) Pro reprodukci skladeb aktuálního CD v náhodném poøadí, î stisknìte krátce tlaèítko 4 (MIX) -, Na displeji se krátce zobrazí MIX CD, na displeji svítí MIX. Pro reprodukci skladeb všech vložených CD v náhodném poøadí, î stisknìte znovu tlaèítko 4 (MIX) -. Na displeji se krátce objeví MIX ALL, na displeji svítí MIX. U CDC A 08 a IDC A 09 jsou náhodnì volena všechna CD v mìnièi. U všech dalších mìnièù se budou nejprve náhodnì reprodukovat všechny skladby jednoho CD, potom se zahájí reprodukce dalšího CD v mìnièi. Ukonèení funkce MIX î Stisknìte tlaèítko 4 (MIX) -, až se krátce zobrazí na displeji MIX OFF a MIX zhasne na displeji. 15

16 PROVOZ CD-MÌNIÈE Vzorkování všech CD (SCAN) Pro skladeb všech vložených CD ve vzestupném poøadí, î stisknìte tlaèítko SCAN #. Na displeji se objeví SCAN. Ukonèení funkce SCAN Pro ukonèení vzorkování, î stisknìte tlaèítko SCAN #. Zahájí se reprodukce aktuálnì vzorkované skladby. Doba vzorkování je nastavitelná. Pøeètìte si pro nastavovení odstavec Nastavení doby vzorkování v kapitole Režim autorádia. Pøerušení reprodukce (PAUSE) î Stisknìte tlaèítko 2 ( ) -. Na displeji se objeví PAUSE. Zrušení pauzy î Stisknìte bìhem pauzy tlaèítko 2 ( ) -. Reprodukce bude opìt pokraèovat. Zmìna indikace na displeji Pro pøepnutí indikace z èísla skladby a èísla CD na indikaci èísla skladby a dobu reprodukce, î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1+ tolikrát, až se na displeji zobrazí CDC DISP. î Stisknìte tlaèítko 3+. Zobrazí se aktuální nastavení. TIME znamená dobu reprodukce a CD NO znamená zobrazení èísla CD. î Zvolte požadované nastavení tlaèítkem 4+. î Stisknìte dvakrát tlaèítko MENU,. Hodiny - èas Krátké zobrazení hodin Pro zobrazení hodin, î pøidržte stisknuto tlaèítko MENU ( se zobrazí hodiny. Nastavení hodin HODINY - ÈAS ),, až Ruèní nastavení hodin Pro nastavení hodin, î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1+ tak, až se na displeji zobrazí CLOCKSET. î Stisknìte tlaèítko 3+. Na displeji se zobrazí èas. Blikají minuty a lze je nastavit. î Nastavte minuty pomocí 21+. Když jsou minuty nastaveny, î stisknìte tlaèítko 4+. Blikají hodiny. î Nastavení hodin se provede tlaèítky 21+. Pøepnutí režimu 12/24 hodin î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1+ tak, až se na displeji zobrazí 24 H MODE popø. 12 H MODE. î Stisknìte tlaèítko 4nebo 3+ pro pøepnutí režimu. 16

17 HODINY - ÈAS Trvalé zobrazení hodin pøi vypnutém pøístroji a zapnutém zapalování Aby se u vypnutého pøístroje a zapnutého zapalování zobrazovaly hodiny, î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1+ tak, až se na displeji zobrazí CLOCK OFF popø. CLOCK ON. î Stisknìte tlaèítko 4nebo 3+ pro pøepnutí indikace mezi ON (zapnuta) a OFF (vypnuta). Krátké zobrazení hodin pøi vypnutém pøístroji Aby se u vypnutého pøístroje krátce zobrazily hodiny, î stisknìte tlaèítko MENU ( ),. Na displeji se na osm sekund zobrazí èas. NASTAVENÍ ZVUKU A POMÌRU HLASITOSTI Nastavení zvuku a pomìru hlasitosti Pro každý zdroj signálu (rádio, kazetový pøehrávaè, CD-mìniè a AUX) lze oddìlenì nastavit zvuk a rozdìlení hlasitosti. Nastavení basù Pro nastavení basù, î stisknìte tlaèítko AUDIO *. Na displeji se objeví BASS. î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1+ pro nastavení basù. î stisknìte tlaèítko AUDIO *. Nastavení výšek Pro nastavení výšek, î stisknìte tlaèítko AUDIO *. Na displeji se objeví BASS. î Stisknìte tlaèítko 3+ tolikrát, až se na displeji objeví TREB. î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1+ pro nastavení výšek. î stisknìte tlaèítko AUDIO *. 17

18 NASTAVENÍ POMÌRU HLASITOSTI Nastavení pomìru hlasitosti vpravo/vlevo (Balance) Pro nastavení pomìru hlasitosti vpravo/vlevo (Balance), î stisknìte tlaèítko AUDIO *. Na displeji se objeví BASS. î Stisknìte tlaèítko 3+ tolikrát, až se na displeji objeví BAL. î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1+ pro nastavení rozložení hlasitosti vpravo/vlevo. î stisknìte tlaèítko AUDIO *. Nastavení pomìru hlasitosti vpøedu/vzadu (Fader) Pro nastavení pomìru hlasitosti vpøedu/vzadu (Fader) î stisknìte tlaèítko AUDIO *. Na displeji se objeví BASS. î Stisknìte tlaèítko 3+ tolikrát, až se na displeji objeví FADER. î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1+ pro nastavení rozložení hlasitosti vpøedu/vzadu. î stisknìte tlaèítko AUDIO *. X-BASS X-BASS X-BASS znamená zvýšení basù pøi nízké hlasitosti. Nastavení pro X-Bass mùžete provést oddìlenì pro každy zdroj signálu rádio, kazetový pøehrávaè, CD-mìniè a AUX. Nastavení zvýraznìní X-BASS Zvýraznìní pomocí X-BASS lze nastavit ve stupních od 1 do 3. X-BASS OFF znamená vypnutí funkce X- BASS. î Stisknìte tlaèítko X-BASS (. î Stisknìte tlaèítko 4nebo 3+ tak, až se na displeji zobrazí požadované nastavení. Pokud se pro zvýšení basù X-BASS nastaví hodnoty 1, 2 nebo 3, svítí na displeji symbol X-BASS. î stisknìte tlaèítko X-BASS (. 18

19 EXTERNÍ ZDROJE ZVUKU Externí zdroje zvuku Místo CD-mìnièe mùžete také pøipojit jiné externí zdroje zvuku s linkovým výstupem. Tìmito zdroji mohou být napø. pøenosné CD-pøehrávaèe, pøehrávaèe minidiskù nebo pøehrávaèe MP3. V menu se musí uvolnit vstup AUX. Pokud chcete pøipojit externí audio-zdroj signálu, potøebujete adaptérový kabel. Tento kabel (Blaupunkt è: ) mùžete zakoupit u autorizovaných prodejcù Blaupunkt. Zapnutí/vypnutí vstupu AUX Na displeji se zobrazí MENU. î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1+ tak, až se na displeji zobrazí AUX OFF popø. AUX ON. î Stisknìte tlaèítko 4nebo 3+ pro zapnutí popø. vypnutí AUX. Když je vstup AUX zapnut, lze jej zvolit tlaèítkem CD C ). Technické údaje Zesilovaè Výstupní výkon: 4 x 25 wattù sinusový podle DIN pøi 14,4 V 4 x 45 watt maximální výkon Tuner Vlnové rozsahy: VKV (FM): 87,5-108 MHz SV: khz DV: khz (SV a DV nejsou u pøístrojù Dresden C31 a Cleveland DJ31) FM - kmitoètová charakteristika: Hz Kazetový pøehrávaè Kmitoètová charakteristika: Hz Citlivost vstupu Vstup AUX: 2 V / 6 kohm Zmìny vyhrazeny! Záruka TECHNICKÉ ÚDAJE Rozsah záruky je urèen zákonnými pøedpisy zemì, ve které byl pøístroj zakoupen. Pokud váš pøístroj vykazuje závady, obra te se prosím s dokladem o zakoupení a s potvrzeným záruèním listem na vašeho prodejce. Pokud je ve vaší zemi zákonná záruèní lhùta kratší než 12 mìsícù, poskytuje pøesto firma Blaupunkt 12mìsíèní záruku výrobce. Výjimkou z této záruky jsou poškození vzniklá opotøebením, nesprávným použitím nebo využíváním pro živnostenské úèely. Pro uplatnìní firmou Blaupunkt poskytnuté záruky výrobce, zašlete prosím pøístroj spoleènì s dokladem o zakoupení a s vyplnìným záruèním listem do centrálního servisu ve vaší zemi. Další adresy zjistíte na telefonní Hotline uvedené na zadní obálce tohoto návodu. Firma Blaupunkt si vyhrazuje právo na opravu nebo náhradní dodávku. 19

20 MONTÁŽNÍ NÁVOD Bezpeènostní pokyny Bìhem montáže a pøipojování dbejte prosím na následující bezpeènostní pokyny. î Odpojte minusový pól akumulátoru! Dbejte pøitom na bezpeènostní pokyny výrobce motorového vozidla. 1. î Pøi vrtání otvorù dbejte na to, aby nedošlo k poškození žádných dílù vozidla. î Prùøez kabelù pro pøipojení plusu a minusu nesmí být menší než 1,5 mm 2. î Konektor na stranì vozidla nepøipojujte pøímo k autorádiu! î Adaptérový kabel potøebný pro váš typ vozidla získáte u prodejcù Blaupunkt. î Podle typu konstrukce vašeho vozidla se mùže pøípadnì lišit zde uvedený popis. Nepøebíráme jakákoliv ruèení za poškození vzniklá chybami pøi montáži nebo pøipojování a za následná poškození. Pokud by zde uvedené pokyny nevyhovovaly pro vaši montáž, obra te se prosím na prodejce Blaupunkt, na výrobce vašeho vozidla nebo na naši telefonní Hotline. Dodané montážní a pøipojovací díly 2. C D A B C D E F A G 20

21 3. 4. Adaptérový kabel specifický pro vozidlo lze zakoupit v odborném obchodì. Anténa

22 7. Ekvalizér Zesilovaè Dálkové ovládání CD mìniè 22

23 8. 12 V (max. 150 ma) sv V Ztlumení rádia (low) Zmìny vyhrazeny. 23

24 Regionální zastoupení v ÈR: Robert Bosch odbytová spol. s r.o. Divize Blaupunkt Pod Višòovkou 25/ Praha 4 - Krè Tel.: 02/ Servisní zastoupení pro ÈR: RESAT s.r.o. Na Košince 673/ Praha 8 - Libeò Tel.: 02/

Boston C32, Dublin C32 Ravenna C32, Florida DJ32 Lousiana DJ32

Boston C32, Dublin C32 Ravenna C32, Florida DJ32 Lousiana DJ32 Radio / Cassette Boston C32, Dublin C32 Ravenna C32, Florida DJ32 Lousiana DJ32 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaunpunkt.com 2 3 OVLÁDACÍ PRVKY -Tlaèítko pro odblokování odnímatelného panelu Tlaèítko

Více

Porto CD 34 7 644 191 310 San Remo CD 34 7 644 176 310

Porto CD 34 7 644 191 310 San Remo CD 34 7 644 176 310 Autorádio/CD-pøehrávaè Porto CD 34 7 644 191 310 San Remo CD 34 7 644 176 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 3 OVLÁDACÍ PRVKY S -tlaèítko pro otevøení výklopného a odnímatelného

Více

Milano MP34 7 644 192 310 Santa Cruz MP34 7 644 178 310 Valencia MP34 7 644 195 310

Milano MP34 7 644 192 310 Santa Cruz MP34 7 644 178 310 Valencia MP34 7 644 195 310 Autorádio/CD-pøehrávaè/MP-3 Milano MP34 7 644 192 310 Santa Cruz MP34 7 644 178 310 Valencia MP34 7 644 195 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 3 OVLÁDACÍ PRVKY S - tlaèítko pro otevøení

Více

Los Angeles MP74 7 644 815 310 Seattle MP74 7 644 810 310

Los Angeles MP74 7 644 815 310 Seattle MP74 7 644 810 310 Autorádio s CD-pøehrávaèem / MP3 Los Angeles MP74 7 644 815 310 Seattle MP74 7 644 810 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 OVLÁDACÍ PRVKY S Tlaèítko k zapnutí/vypnutí pøístroje, okamžité

Více

Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310

Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310 Autorádio/CD-přehrávač Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz Bristol_VancouverCD35cz.pmd 1 2 Bristol_VancouverCD35cz.pmd 2 BEDIENELEMENTE

Více

Calgary MP35 7 645 170 310 San Diego MP35 7 645 190 310

Calgary MP35 7 645 170 310 San Diego MP35 7 645 190 310 Autorádio s přehrávačem CD/MP3 Calgary MP35 7 645 170 310 San Diego MP35 7 645 190 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 Tlačítko k zapnutí/vypnutí přístroje, okamžité ztlumení (Mute)

Více

Bremen MP74 7 644 820 310

Bremen MP74 7 644 820 310 Autorádio s CD-pøehrávaèem / MP3 Bremen MP74 7 644 820 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 OVLÁDACÍ PRVKY S Tlaèítko k zapnutí/vypnutí pøístroje, okamžité ztlumení pøístroje! Regulace

Více

Barcelona MP35 7 645 250 310 Madrid MP35 7 645 260 310

Barcelona MP35 7 645 250 310 Madrid MP35 7 645 260 310 Autorádio s přehrávačem CD / MP3 Barcelona MP35 7 645 250 310 Madrid MP35 7 645 260 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.com 2 Tlačítko k zapnutí/vypnutí přístroje a pro okamžité ztlumení

Více

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK Návod k obsluze Upozornìní: V pøípadì nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena vidlice sí ového pøívodu ze zásuvky. OBSAH Strana Obsluha... 2 Napájení el. proudem... 3 Hodiny...

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

S MÌNIÈEM CD* S MÌNIÈEM CD* 2 4 W 5 V 4

S MÌNIÈEM CD* S MÌNIÈEM CD* 2 4 W 5 V 4 SYST É M AU D I O R D S S KO M PA K T N Í M D I S K E M SYS T É M A U D I O R D S K A Z E TOV Ý P Ø E H R Á VA È S MÌNIÈEM CD* C A B D R S E F G H O V 1 * Podle verze nebo vybavení. N 2 L C W A B D M F

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM Návod k obsluze PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM SD-530 Symbol blesku v trojúhelníku varuje uživatele, že uvnitø pøístroje se nachází nebezpeèné napìtí. UPOZORNÌNÍ: ABYSTE PØEDEŠLI NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Objednávací èíslo : 2 22 539 MMI3G Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Popis produktu kompletní sada 2x AV-vstup

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Překlad z originálního návodu. OBSAH: Zvuk se systéme

Více

Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP

Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP OBSAH Poznámky k instalaci 4 Kabelové zapojení 5 Instalace 6 Ovládací prvky autorádia 8 Přehrávání z SD/MMC/USB paměť. karet 9 Základní ovládání 10 Ovládání

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

TravelPilot Navigace Rádio/CD. TravelPilot E1/E2. Návod k obsluze. http://www.blaupunkt.cz

TravelPilot Navigace Rádio/CD. TravelPilot E1/E2. Návod k obsluze. http://www.blaupunkt.cz TravelPilot Navigace Rádio/CD TravelPilot E1/E2 Návod k obsluze http://www.blaupunkt.cz 1 Přehled přístroje Přehled přístroje 2 Tlačítko NAV Krátké stisknutí: Aktivace navigace a čtyř sad předvoleb. Delší

Více

www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Atlanta 110 7 649 066 510 www.blaupunkt.com Návod k obsluze a k montáži

www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Atlanta 110 7 649 066 510 www.blaupunkt.com Návod k obsluze a k montáži www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Atlanta 110 7 649 066 510 www.blaupunkt.com Návod k obsluze a k montáži Ovládací prvky 1 2 3 4 5 6 7 8 12 11 10 9 1 Tlačítko Uvolnění odnímatelného ovládacího panelu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na čelním panelu... 2

Více

Volant 1... 4 Volant 2... 4 Všeobecné informace... 6 Struèný pøehled... 8 Obsluha... 11 Rádio... 20 CD/MP3 pøehrávaè... 29 Nastavení zvuku...

Volant 1... 4 Volant 2... 4 Všeobecné informace... 6 Struèný pøehled... 8 Obsluha... 11 Rádio... 20 CD/MP3 pøehrávaè... 29 Nastavení zvuku... Volant 1 Volant 2 Volant 1... 4 Volant 2... 4 Všeobecné informace... 6 Struèný pøehled... 8 Obsluha... 11 Rádio... 20 CD/MP3 pøehrávaè... 29 Nastavení zvuku... 33 Vstup AUX 3... 34 Navigace... 35 Informaèní

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

INDIANAPOLIS CD34. MMC-Driver 01. FM/AM autorádio s CD-pøehrávaèem s odnímatelným èelním panelem a vysokým výkonem. http://www.blaupunkt.

INDIANAPOLIS CD34. MMC-Driver 01. FM/AM autorádio s CD-pøehrávaèem s odnímatelným èelním panelem a vysokým výkonem. http://www.blaupunkt. INDIANAPOLIS CD34 MMC-Driver 01 FM/AM autorádio s CD-pøehrávaèem s odnímatelným èelním panelem a vysokým výkonem http://www.blaupunkt.cz CZ-1 VAROVÁNÍ FCC Upozornìní Manipulace s èelním panelem Tento pøístroj

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah:

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah: Návod k obsluze DB 72026 CD CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203 Obsah: Funkce... 2 Kompaktní disk (CD)... 2 Výběr titulu... 2 Hledání v titulu... 2 Zvolení titulu na CD disku... 2 Programování... 2 Obslužné prvky...

Více

ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................

Více

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166 AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH Návod k použití 10007166 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

Návod k obsluze Skartovací stroj

Návod k obsluze Skartovací stroj Návod k obsluze Skartovací stroj 302/302CC/402/402CC 452/452CC/502/502CC 502TCC/602/602CC/007SX Strana 1 Skartovací stroj 302/302CC/402/402CC 452/452CC/502/502CC/502TCC 602/602CC/007SX Obsah Dùležité bezpeèností

Více

OPEL MOKKA. Infotainment System

OPEL MOKKA. Infotainment System OPEL MOKKA Infotainment System Obsah Navi 950/650 / CD 600... 5 Navi 600... 77 Audio systém... 169 Navi 950/650 / CD 600 Úvod... 6 Základní funkce... 17 Rádio... 25 CD přehrávač... 32 Externí zařízení...

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Autorádio AR 817. Obj. č.: 37 32 97 Vestavba. Stereo rádio s PLL syntetizátorem. USB konektor. Automatické ukládání stanic. Slot pro SD/MMC karty

Autorádio AR 817. Obj. č.: 37 32 97 Vestavba. Stereo rádio s PLL syntetizátorem. USB konektor. Automatické ukládání stanic. Slot pro SD/MMC karty Autorádio AR 817 Stereo rádio s PLL syntetizátorem Automatické ukládání stanic Funkce RDS (Radio Data System) USB konektor Slot pro SD/MMC karty Vstup AUX Obj. č.: 37 32 97 Vestavba Poznámky: Vážený zákazníku,

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

ŠkodaAutorádio MS 202

ŠkodaAutorádio MS 202 www.skoda-auto.cz www.skoda-auto.com Autorádio MS 202 Škoda Auto 08.03 ŠkodaAutorádio MS 202 OBSAH P EHLED 2 NÁVOD VE ZKRATCE 3 DÒLEÎITÉ POKYNY 4 PROVOZ RÁDIA 5 PROVOZ KAZETOVÉHO P EHRÁVAâE 12 NASTAVENÍ

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál 1 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí se zvukem

Více

CAR RADIO FREIBURG 130 1 011 402 112 001. Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži

CAR RADIO FREIBURG 130 1 011 402 112 001. Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži CAR RADIO FREIBURG 130 1 011 402 112 001 Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži Ovládací prvky 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 1 Tlačítko Uvolnění odnímatelného ovládacího panelu 2 Tlačítko MENU Krátké

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

Car Radio CD USB SD Bluetooth

Car Radio CD USB SD Bluetooth Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Helsinki 220 BT 1 011 200 210 / 1 011 200 211 London 120 1 011 200 200 / 1 011 200 201 Sydney 220 BT 1 011 200 110 / 1 011 200 111 Melbourne 120 1 011 200

Více

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06.

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06. Ovládání jednotky Dodatek Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1 [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany Basic ON OFF Verze: 1.0 Datum: 10.06.2001 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete

Více

Navigace Rádio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Návod k obsluze a k montáži. www.blaupunkt.com

Navigace Rádio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Návod k obsluze a k montáži. www.blaupunkt.com Navigace Rádio CD E TravelPilot TravelPilot Rome NAV55E Návod k obsluze a k montáži www.blaupunkt.com Obsah Obsah K tomuto návodu...3 Pro vaši bezpečnost...3 Rozsah dodávky...5 Přehled přístroje...6 Ovládací

Více

Obsah. Povšimnìte si prosím...2 Ochrana pøed krádeží...2 Odejmutí a pøipevnìní ovládací jednotky...3 Všeobecné upozornìní...4 Zapínání a vypínání...

Obsah. Povšimnìte si prosím...2 Ochrana pøed krádeží...2 Odejmutí a pøipevnìní ovládací jednotky...3 Všeobecné upozornìní...4 Zapínání a vypínání... Obsah Povšimnìte si prosím...2 Ochrana pøed krádeží...2 Odejmutí a pøipevnìní ovládací jednotky...3 Všeobecné upozornìní...4 Zapínání a vypínání...5 Nastavení zvuku a hlasitosti...6 Hlasitost...6 LOUD

Více

Návod k obsluze a k montáži

Návod k obsluze a k montáži Navigace Rádio MP3 www.blaupunkt.com TravelPilot Rome Europe NAV56E Návod k obsluze a k montáži Obsah Obsah K tomuto návodu...3 Pro vaši bezpečnost...3 Rozsah dodávky...5 Přehled přístroje...6 Ovládací

Více

CZ102E/EG/ER RDS-EON FM/MW/LW

CZ102E/EG/ER RDS-EON FM/MW/LW CZ102E/EG/ER RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetoothkombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

CITROËN C5 ART-X4-CS-51

CITROËN C5 ART-X4-CS-51 CITROËN C5 AUDIO SYSTÉM RDS TELEFON S MÌNIÈEM CD* A B C 1 2 3 4 5 D Q P O N M L K J I H G F E R 1 2 4 5 S * Podle verze nebo vybavení. 6 3 T AUDIO SYSTÉM RDS S PØEHRÁVAÈEM CD A MÌNIÈEM CD* A B C D E F

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

KD-G401 NÁVOD K POUŽITÍ. Autorádio s CD přehrávačem. Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6.

KD-G401 NÁVOD K POUŽITÍ. Autorádio s CD přehrávačem. Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6. Autorádio s CD přehrávačem KD-G401 KD-G401 Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění

Více

Obsah. Rádio... Obsah 1

Obsah. Rádio... Obsah 1 Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................ Zabezpečení proti krádeži.................... Základní

Více

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310 www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Instrucciones de manejo Instruções de serviço Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi Návod k obsluze Návod na obsluhu Obsah Obsah K tomuto

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

Bezpečnostní opatření pro používání

Bezpečnostní opatření pro používání Následující symboly jsou uvedeny jak v tomto návodu k použití, tak i na samotném přístroji. Jejich smyslem je zajistit správné a bezpečné používání zařízení a zabránit případnému poranění nebo škodám na

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm

Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm OBSAH Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm.............. 2 Základní informace o radiostanici.......3 Obsluha a ovládací prvky............... 3 Ovládací prvky radiostanice.......... 3

Více

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLADAČŮ

UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLADAČŮ UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLADAČŮ 1. VYPÍNAČ ( ) 2. TLAČÍTKO VOLBY: BASS/TREBLE/BALANCE/FADER / TA SEEK/MASK DPI/RETUNE/AUDIO DSP/LOUDNESS/ESP/CD MULTI/BEEP/SEEK/STEREO/LOCAL (SEL) 3. HLASITOST PRO BASS/TREBLE/BALANCE/FADER

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Vaše uživatelský manuál SKODA AUTORADIO SYMPHONY http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356222

Vaše uživatelský manuál SKODA AUTORADIO SYMPHONY http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356222 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SKODA AUTORADIO SYMPHONY. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

Elektronický radiobudík

Elektronický radiobudík Grundig spol. s r.o. l Koprníkova 2 l 20 00 Praha 2 Grundig AG l Kurgartnstraß 37 l D-90762 Fürth l http://www.grundig.d Elktronický radiobudík SONOCLOCK 890 2 Èsky OBSAH Bzpènostní upozornìní, informac...

Více

Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL. urèeno pro sestavu LG:

Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL. urèeno pro sestavu LG: Po Út St Èt Pá So Ne Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL 0c urèeno pro sestavu LG: TnG Air X1000Si TnG Air X1100Si TnG Air X1200Si TnG Air X1300Si TnG Air X1400Si TnG Air X1500Si urèeno pro

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB 1 011 402 220 001. Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži

CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB 1 011 402 220 001. Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB 1 011 402 220 001 Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži Ovládací prvky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 Tlačítko Uvolnění odnímatelného ovládacího panelu 2 Tlačítko

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

SIMPLY CLEVER RÁDIO SWING NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER RÁDIO SWING NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER RÁDIO SWING NÁVOD K OBSLUZE Obsah 1 Obsah Obecné pokyny.............................. 2 Návod k obsluze................................... 2 Značky v textu návodu k obsluze.................

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Car Radio CD MP3 WMA

Car Radio CD MP3 WMA www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 WMA Hamburg MP68 7 648 011 310 Instrucciones de manejo e instalación Instruções de serviço e de montagem Betjenings- og monteringsvejledning Instrukcja obsługi i montażowa

Více

NX302E. Rozmístění tlačítek

NX302E. Rozmístění tlačítek NX302E Multimediální jednotka s integrovaným navigačním modulem U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Rozmístění tlačítek (1) Mikrofon (2) ALL (vstup do menu výběru zdrojů) (3) NAVI/AV přepínání mezi navigací a ostatními

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia AUTORÁDIO STREAM

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia AUTORÁDIO STREAM SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia AUTORÁDIO STREAM Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................ Zabezpečení

Více

Adaptér pro připojení ipodu

Adaptér pro připojení ipodu Adaptér pro připojení ipodu Adaptér umožňuje připojení ipodu prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 2 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Funkce

Více

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek U ivatelský re im øídící jednotky Návod k obsluze [CZ] Servisní funkce øídící jednotky HAWAII 6 Dodatek Systém pro dálkové ovládání pøíslušenství bazénù 01 02 03 04 05 06 07 0 09 24 23 22 21 20 1 17 15

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením.

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 34 08 24

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 34 08 24 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 08 24 Obsah Strana Úvod... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Ovládací prvky (tlačítka) a součásti přijímače... 4 Zobrazení na displeji... 5 Napájení rozhlasového přijímače pomocí

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM TRC 590 AR Návod k použití 11 ØEŠENÍ PROBLÉMÙ ØEŠENÍ PROBLÉMÙ V pøípadì poruchy zkontrolujte následující pokyny pøed odnesením pøístroje do servisu. Neotvírejte

Více

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III BC m CZ SK EST 1 3 4 2 3 x 4 1 2 6 5 4 Illustration II 7. Option 1 8.Option 2 8.1 b 7.1 8.2 9.1 9.Option 3 a SM3 10 Illustration I Illustration III CZ OBSAH BALENÍ PROHLÉDNI SI OBRÁZEK I 1. Reproduktor

Více

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Uživatelská příručka Obsah 1. Instrukce k bezpečnému užívání... 2 2. Dotykový displej... 3 2.1 Ovládání dotykového displeje... 3 2.2 Hlavní

Více

U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6. 9232427 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6. 9232427 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6 9232427 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-6 shoduje s

Více

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH Váš Hi-Fi systém má mnoho funkcí Nahrávání z rádia nebo CD na kazetu Viz strana 8 Nechte se ukolébat k spánku a poté vzbudit Viz strana 9 Obsah Nastavení

Více

Návod na použití GSM spínače

Návod na použití GSM spínače Návod na použití GSM spínače Obj. č: 3242 Krátký popis dálkového spínače GSM: umožňuje zapínání a vypínání přístrojů přes síť GSM (i pro více uživatelů) Funkce časového zpoždění (zapínání a vypínání přístrojů

Více

Bluetooth handsfree sada bluelogic

Bluetooth handsfree sada bluelogic Bluetooth handsfree sada bluelogic BT-MB01 Pro vozidla Mercedes Benz vybavená rozhraním MOST a bez zabudovaného telefonu Tuto HF sadu lze plně začlenit do multimediálního systému vozidla Úvodní informace

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia AUTORÁDIO AUDIENCE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia AUTORÁDIO AUDIENCE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia AUTORÁDIO AUDIENCE Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................ Zabezpečení

Více

YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen "YT-BTM") lze použít s YATOUR. digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen

YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen YT-BTM) lze použít s YATOUR. digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen Uživatelský návod Úvod YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen "YT-BTM") lze použít s YATOUR digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen "YATOUR Adaptér"). Použitím YT-BTM,

Více

Rozhraní c.logic lite MI-092 + MCS-02. umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.

Rozhraní c.logic lite MI-092 + MCS-02. umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2. Rozhraní c.logic lite + MCS-02 umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.5 Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 1 AV vstup Ovládání

Více