Boston C31 Dresden C31 Dublin C31 Cleveland DJ31 Madison DJ31

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Boston C31 Dresden C31 Dublin C31 Cleveland DJ31 Madison DJ31"

Transkript

1 Radio / Kazeta Boston C31 Dresden C31 Dublin C31 Cleveland DJ31 Madison DJ31 Návod k obsluze a instalaci

2 2

3 OVLÁDACÍ PRVKY S -Tlaèítko pro odblokování odnímatelného ovládacího panelu (Release-Panel)! Tlaèítko BAND (Band), volba zdroje signálu v režimu autorádia, Volba sady pøedvoleb VKV a vlnových rozsahù SV a DV (SV a DV nejsou u Dresden C31 a Cleveland DJ31) TS, startuje funkci Travelstore Tlaèítko FMT (Dresden C31 a Cleveland DJ31), volba sady pøedvoleb pro VKV, volba zdroje signálu v režimu autorádia, start funkce Travelstore. " Tlaèítko RDS, zapnutí/vypnutí komfortních funkcí RDS (Radio Daten System). Volba indikace bìžících textù. # Tlaèítko SCAN, spouští funkci Scan $ Vysunutí kazety % Šachta kazety & - tlaèítko, pøevíjení kazety ' - tlaèítko, pøevíjení kazety ( Tlaèítko X-BASS, vyvolání funkce X-Bass ) Tlaèítko CD C, pøepínání zdroje signálu mezi kazetovým pøehrávaèem, CD-mìnièem (pokud je pøipojen) a vstupem AUX * Tlaèítko AUDIO, nastavení basù a výšek, nastavení rozložení hlasitosti (vyvážení a fader). + Blok tlaèítek se šipkami, Tlaèítko MENU, vyvolání menu pro základní nastavení. zobrazení hodin na displeji - Blok tlaèítek 1-5. Tlaèítko TRAF (Traffic), zapnutí/vypnutí pøipravenosti pro pøíjem dopravních hlášení PTY, pro zapnutí/vypnutí funkce PTY 0 Regulace hlasitosti. zvýšení hlasitosti snížení hlasitosti 1 Tlaèítko zapnutí/vypnutí pøístroje Okamžité ztlumení (Mute) pøístroje 3

4 OBSAH OVLÁDACÍ PRVKY... 3 Informace a pøíslušenství... 5 Odnímatelný ovládací díl... 6 Zabezpeèení proti krádeži... 6 Vyjmutí ovládacího dílu... 6 Nasazení ovládacího dílu... 6 Zapnutí/vypnutí... 7 Nastavení hlasitosti... 8 Nastavení hlasitosti po zapnutí... 8 Okamžité snížení hlasitosti (Mute)... 8 Okamžité ztlumení bìhem telefonování... 8 Nastavení potvrzovacího tónu (Beep)... 9 Provoz autorádia Zapnutí režimu autorádia Komfortní funkce RDS (AF, REG) Volba vlnového rozsahu/sady pøedvoleb Vyladìní vysílaèù Nastavení citlivosti vyhledávacího ladìní Uložení vysílaèù na pøedvolby Automatické uložení vysílaèù na pøedvolby (Travelstore) Vyvolání pøedvoleb Vzorkování pøijímatelných vysílaèù (SCAN) Nastavení doby vzorkování Typ programu (PTY) Optimalizace pøíjmu autorádia Dopravní hlášení Zapnutí/vypnutí priority pro dopravní hlášení Nastavení hlasitosti dopravních hlášení...13 Rychlé vyhledávání (s pøíposlechem) Opakovaná reprodukce jednotlivých skladeb nebo celého CD (REPEAT) Reprodukce skladeb v náhodném poøadí (MIX) Vzorkování všech CD (SCAN) Pøerušení reprodukce (PAUSE) Zmìna indikace na displeji Hodiny - èas Krátké zobrazení hodin Nastavení hodin Pøepnutí režimu 12/24 hodin Trvalé zobrazení hodin pøi vypnutém pøístroji a zapnutém zapalování Krátké zobrazení hodin pøi vypnutém pøístroji Nastavení zvuku a pomìru hlasitosti Nastavení basù Nastavení výšek Nastavení pomìru hlasitosti vpravo/vlevo (Balance) Nastavení pomìru hlasitosti vpøedu/vzadu (Fader) X-BASS Externí zdroje zvuku Zapnutí/vypnutí vstupu AUX Technické údaje Montážní návod Režim kazetového pøehrávaèe Reprodukce kazet Zmìna reprodukované strany Pøevíjení pásku Zapnutí/vypnutí radio-monitoru Vysunutí kazety Provoz CD-mìnièe Zahájení provozu CD-mìnièe Volba CD Volba skladby Rychlá volba skladeb

5 Informace a pøíslušenství Dìkujeme vám, že jste se rozhodli pro pøístroj Blaupunkt. Pøejeme vám hodnì radosti s vaším novým pøístrojem. Pøed prvním použitím si prosím pøeètìte tento návod k použití. Redaktoøi firmy Blaupunkt trvale pracují na tom, aby byly návody k obsluze pøehledné a všeobecnì srozumitelné. Pokud však pøesto budete mít otázky týkající se obsluhy, obra te se prosím na vašeho prodejce nebo na Hotline ve vaší zemi. Telefonní èísla naleznete na zadní obálce tohoto návodu. Bezpeènost dopravy Bezpeènost dopravy je nejvyšším zákonem. Obsluhujte proto autorádio pouze tehdy, když to pøipouští dopravní situace. Pøed zahájením jízdy se seznamte s pøístrojem. Ve vozidle musíte vèas zjistit akustické varovné signály policie, hasièù a záchranné služby. Poslouchejte proto bìhem jízdy vaše programy s pøimìøenou hlasitostí. Instalace Pokud si chcete sami instalovat vaše autorádio, pøeètìte si pokyny pro instalaci a pøipojení uvedené na konci tohoto návodu. POKYNY Pøíslušenství Používejte pouze pøíslušenství povolené firmou Blaupunkt. Dálkové ovládání Pomocí volitelnì dodávaného dálkového ovládání RC 08 nebo RC 10 lze nejdùležitìjší funkce bezpeènì ovládat pøímo z volantu. CD-mìnièe (changer) Pøipojit lze následující CD-mìnièe Blaupunkt: CDC A 06, CDC A 08, CDC A 072 a IDC A 09. Pomocí adaptérového kabelu (Blaupunkt-è.: ) lze také pøídavnì pøipojit CDmìnièe CDC A 05 a CDC A 071. U pøístrojù Cleveland DJ31 a Madison DJ31 je CD-mìniè CDC A 08 obsažen v rozsahu dodávky. Mezinárodní telefonní informaèní služby Zavolejte nás, máte-li otázky týkající se obsluhy pøístroje nebo potøebujete-li další informace! Èísla telefonních informaèních služeb naleznete na poslední stranì tohoto návodu. 5

6 ODNÍMATELNÝ OVLÁDACÍ DÍL Odnímatelný ovládací díl Zabezpeèení proti krádeži Váš pøístroj je pro ochranu proti krádeži vybaven odnímatelným ovládacím dílem (Release Panel). Bez tohoto ovládacího dílu je pøístroj pro zlodìje bezcenný. Chraòte váš pøístroj proti krádeži a pøi každém opuštìní vozidla si vezmìte s sebou ovládací panel. Neponechávejte ovládací díl ve vozidle, ani na skrytém místì. Konstrukèní provedení ovládacího dílu umožòuje jednoduchou manipulaci. Ovládací díl vám nesmí upadnout. Nevystavujte ovládací díl pøímému sluneènímu záøení nebo jiným zdrojùm tepla. Zamezte pøímému doteku rukou s ovládacím dílem. V pøípadì potøeby oèistìte kontakty lihem navlhèeným vatovým tampónem bez vláken. î Stisknìte tlaèítko S. Uvolní se blokování ovládacího dílu. î Vytáhnìte ovládací díl nejprve smìrem vpøed a potom doleva. Po uvolnìní ovládacího dílu z pøístroje se pøístroj vypne. Veškerá aktuální nastavení zùstanou uložena v pamìti. Vložená kazeta zùstává v pøístroji. Nasazení ovládacího dílu î Zasuòte ovládací díl zleva doprava do vedení v pøístroji. î Zatlaète levou stranu ovládacího panelu do pøístroje, až zaskoèí. Vyjmutí ovládacího dílu Pøi vkládání ovládacího dílu netlaète na displej. Pokud byl pøístroj pøi vyjmutí ovládacího dílu zapnut, zapne se po vložení ovládacího dílu automaticky s posledním nastavením (autorádio, CD-pøehrávaè, CD-mìniè nebo AUX). 6

7 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ Zapnutí/vypnutí Pro zapnutí popø. vypnutí pøístroje máte k dispozici následující možnosti. Zapnutí/vypnutí pøes spínaè zapalování vozidla Pokud je pøístroj správnì pøipojen k zapalování vozidla a nebyl vypnut tlaèítkem 1, bude zapínán popø. vypínán spínaèem zapalování. Pøístroj však mùžete zapnout také s vypnutým zapalováním: î Stisknìte tlaèítko 1. Zapnutí vložením kazety Pokud není pøi vypnutém pøístroji v mechanice kazeta, î vložte kazetu otevøenou stranou doprava bez vynaložení síly do mechaniky, až ucítíte odpor. Kazeta se automaticky vtáhne do mechaniky. Vtahování kazety nesmí být omezováno ani podporováno. Pøístroj se zapne. Zahájí se reprodukce kazety. Pro ochranu akumulátoru vozidla se pøístroj pøi vypnutém zapalování automaticky vypne po jedné hodinì. Zapnutí/vypnutí pomocí odnímatelného ovládacího dílu î Vyjmìte ovládací díl. Pøístroj se vypne. î Nasaïte znovu ovládací díl. Pøístroj se zapne. Budou aktivována naposledy provedená nastavení (autorádio, kazetový pøehrávaè, CD-mìniè nebo AUX). Zapnutí/vypnutí tlaèítkem 1 î Pro zapnutí stisknìte tlaèítko 1. î Pro vypnutí pøidržte tlaèítko 1 stisknuto déle než dvì sekundy. Pøístroj se vypne. 7

8 NASTAVENÍ HLASITOSTI Nastavení hlasitosti Hlasitost systému lze regulovat v krocích od 0 (ztlumeno) do 66 (maximálnì). Pro zvýšení hlasitosti, î stisknìte tlaèítko 0. Pro snížení hlasitosti, î stisknìte tlaèítko 0. Nastavení hlasitosti po zapnutí Hlasitost, se kterou bude hrát pøístroj po zapnutí je nastavitelná. î Stisknìte tlaèítko 1nebo 2+ tak, až se na displeji zobrazí ON VOL. î Nastavte hlasitost tlaèítky 43+. Pro lepší orientaci se hlasitost bìhem nastavování odpovídajícím zpùsobem mìní. Pokud nastavíte 0, bude po zapnutí aktivována hlasitost, která byla nastavena pøi vypnutí. Pro ochranu sluchu je nastavení hlasitosti po zapnutí omezeno na hodnotu 38. Pokud byla hlasitost pøed vypnutím vyšší, nastaví se po zapnutí hodnota 38. Okamžité snížení hlasitosti (Mute) Hlasitost mùžete naráz snížit na vámi pøednastavenou hodnotu (Mute). î Stisknìte tlaèítko 1. Na displeji se zobrazí MUTE. Nastavení Mute-hlasitosti Hlasitost pøi okamžitém ztlumení (Mute Level) je nastavitelná î Stisknìte tlaèítko 1nebo 2+ tolikrát, až se na displeji zobrazí MUTE LVL. î Nastavte Mute Level tlaèítky 43+. Okamžité ztlumení bìhem telefonování Pokud je váš pøístroj spojen s mobilním telefonem, dojde pøi volání telefonu k okamžitému ztlumení autorádia. K tomu se musí mobilní telefon pøipojit k autorádiu tak, jak je popsáno v instalaèním návodu. Pokud jsou bìhem telefonního hovoru pøijata dopravní hlášení a je aktivována priorita dopravní hlášení, bude dopravní hlášení reprodukováno. Pøeètìte si kapitolu Pøíjem dopravních hlášení. Ztlumení se provede na hlasitost nastavenou pro ztlumení. 8

9 NASTAVENÍ HLASITOSTI Nastavení potvrzovacího tónu (Beep) Když u nìkterých funkcí pøidržíte nìkteré tlaèítko stisknuto déle než dvì sekundy, napø. pro uložení vysílaèe na tlaèítko pøedvolby, zazní potvrzovací tón (pípnutí). Hlasitost pípnutí je nastavitelná. î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1+ tolikrát, až se na displeji zobrazí BEEP OFF popø. BEEP ON. BEEP OFF znamená vypnutí potvrzovacího tónu, BEEP ON znamená jeho zapnutí. î Zvolte tlaèítkem 4nebo 3+. 9

10 PROVOZ AUTORÁDIA Provoz autorádia Tento pøístroj je vybaven rádiovým pøijímaèem RDS. Øada pøijímaných vysílaèù FM vysílá signál, který vedle programu obsahuje také informace jako název vysílaèe a typ programu (PTY). Název vysílaèe se po jeho pøíjmu zobrazí na displeji. Zapnutí režimu autorádia Pokud se nacházíte v režimech kazetového pøehrávaèe, CD-mìnièe nebo AUX, î stisknìte tlaèítko BAND (TS)! popø. FMT!. Na displeji se zobrazí RADIO. Komfortní funkce RDS (AF, REG) RDS-komfortní funkce AF (alternativní kmitoèet) a REG (regionální) rozšiøují výkonové centrum vašeho pøijímaèe. AF: Pokud je aktivována tato komfortní funkce RDS, vyhledává pøístroj v pozadí automaticky nejlépe pøijímatelný kmitoèet vyladìného vysílaèe. REG: Nìkteré vysílaèe rozdìlují v urèitých èasech svùj program do regionálních programù s rùzným obsahem. Funkcí REG se zamezí, aby se autorádio pøeladilo na alternativní kmitoèet, který by mìl jiný program. REG se musí pøídavnì aktivovat/deaktivovat v menu. Zapnutí/vypnutí REG î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1+ tak, až se na displeji zobrazí REG. Za REG se zobrazí OFF (vypnuto) popø. ON (zapnuto). î Pro zapnutí popø. vypnutí REG stisknìte tlaèítko 4nebo 3+. Zapnutí popø. vypnutí komfortních funkcí RDS î Pro využívání RDS-komfortních funkcí AF a REG stisknìte tlaèítko RDS ". Komfortní funkce RDS jsou aktivní, pokud na displeji svítí RDS se symbolem. Pøi zapnutí komfortních funkcí RDS se krátce zobrazí REG ON popø. REG OFF. Volba vlnového rozsahu/sady pøedvoleb S tímto pøístrojem mùžete pøijímat programy ve vlnových rozsazích VKV (FM), SV a DV (AM). U pøístrojù Dresden C31 a Cleveland DJ31 pouze VKV. Pro vlnové rozsahy FM jsou k dispozici tøi sady pøedvoleb a pro vlnové rozsahy SV a DV je k dispozici vždy jedna sada pøedvoleb (u pøístrojù Dresden C31 a Cleveland DJ31 pouze FM1, FM2 a FMT). V každé sadì pøedvoleb lze uložit pìt vysílaèù. Pro pøepínání mezi sadami pøedvoleb FM popø. vlnovými rozsahy, î stisknìte krátce tlaèítko BAND (TS)! popø. FMT!. Vyladìní vysílaèù Pro vyladìní vysílaèù máte rùzné možnosti. Automatické vyhledávání vysílaèù î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1+. Nastaví se nejbližší pøijímatelný vysílaè. Ruèní vyladìní vysílaèù Vysílaèe mùžete vyladit také ruènì. î Stisknìte tlaèítko 4nebo 3+. Ruèní vyladìní vysílaèù je možné pouze tehdy, když jsou deaktivovány komfortní funkce RDS. 10

11 PROVOZ AUTORÁDIA Listování v øetìzcích vysílaèù (pouze FM) Má-li vysílaè k dispozici více programù, mùžete listovat mezi tímto øetìzcem vysílaèù. î Stisknìte tlaèítko 4nebo 3+ pro pøechod na další vysílaè v øetìzci vysílaèù. Pro využití této funkce musí být aktivovány komfortní funkce RDS. Takto mùžete pøejít pouze na vysílaèe, které jste již jednou pøijímali. K tomu použijte napø. funkci Scan nebo Travelstore. Nastavení citlivosti vyhledávacího ladìní Mùžete si zvolit, zda se vyladí pouze silné nebo také slabé vysílaèe. î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1+ tak, až se na displeji zobrazí SENS HI popø. SENS LO. Na displeji se zobrazí aktuální hodnota citlivosti. SENS HI6 znamená nejvyšší citlivost. SENS LO1 znamená nejnižší citlivost. Když se zvolí SENS LO, rozsvítí se na displeji lo. î Nastavte požadovanou citlivost tlaèítky 43+. Uložení vysílaèù na pøedvolby Ruèní uložení vysílaèù na pøedvolby î Zvolte požadovanou sadu pøedvoleb FM1, FM2, FMT nebo vlnový rozsah SV nebo DV (SV/DV není u Dresden C31 a Cleveland DJ31). î Vylaïte požadovaný vysílaè. î Pøidržte stisknuto tlaèítko pøedvolby 1-5 -, na které se má vysílaè uložit, po dobu delší než dvì sekundy. Automatické uložení vysílaèù na pøedvolby (Travelstore). Pìt nejsilnìjších vysílaèù z oblasti pøíjmu mùžete automaticky uložit na pøedvolby (pouze FM). Toto uložení se provede do sady pøedvoleb FMT. Vysílaèe døíve uložené v této sadì pøedvoleb pøitom budou vymazány. î Pøidržte stisknuto tlaèítko BAND (TS)! popø. FMT! déle než dvì sekundy. Ukládání do pamìti se zahájí. Na displeji se zobrazí T-STORE. Když se proces ukonèí, zahájí se reprodukce pro pøedvolbu 1 ze sady pøedvoleb FMT. Vyvolání pøedvoleb î Zvolte sadu pøedvoleb popø. vlnový rozsah. î Stisknìte tlaèítko pøedvolby požadovaného vysílaèe. Vzorkování pøijímatelných vysílaèù (SCAN) Všechny pøijímatelné vysílaèe si mùžete nechat krátce vzorkovat. Dobu vzorkování 5 až 30 sekund lze nastavit v menu. Spuštìní funkce SCAN î Stisknìte tlaèítko SCAN #. Proces Scan se zahájí. SCAN se krátce zobrazí na displeji, potom se objeví aktuální název vysílaèe popø. jeho kmitoèet. Ukonèení SCAN, další reprodukce vysílaèe î Stisknìte tlaèítko SCAN #. Proces vzorkování se ukonèí, naposledy vyladìný vysílaè zùstane aktivní. 11

12 PROVOZ AUTORÁDIA Nastavení doby vzorkování î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1+ tak, až se na displeji zobrazí SCANTIME. î Nastavte tlaèítky 43+ požadovanou dobu vzorkování. Nastavená doba vzorkování platí také pro vzorkování v režimu CD-mìnièe. Typ programu (PTY). Vedle názvu vysílaèe vysílají nìkteré vysílaèe FM také informaci o typu svého programu. Tyto informace dokáže vaše autorádio pøijímat a zobrazit. Tyto typy programù mohou být napø.: KULTURA CESTOVÁNÍ JAZZ SPORT ZPRÁVY POP ROCK HUDBA Pomocí funkce PTY si mùžete cílenì zvolit vysílaèe s urèitým typem programu. PTY-EON Když se zvolí typ programu a zahájí se vyhledávání, pøepne se pøístroj z aktuálního vysílaèe na vysílaè se zvoleným typem programu. Pokud se nenalezne žádný vysílaè se zvoleným typem programu, zazní pípnutí a na displeji se krátce zobrazí NO PTY. Znovu se vyladí naposledy pøijímaný vysílaè. Když je pozdìji vysílán na vyladìném vysílaèi nebo na jiném vysílaèi z pøíslušného øetìzce vysílaèù požadovaný typ programu, pøepne se pøístroj automaticky z aktuálního vysílaèe popø. z reprodukce kazetového pøehrávaèe nebo CD-mìnièe na vysílaè se zvoleným typem programu. Pokud je PTY zapnuto, zobrazí se typ programu krátce na displeji. Výbìr typu programu a zahájení vyhledávání î Stisknìte tlaèítko 4nebo 3+. Aktuální typ programu se zobrazí na displeji. î Pokud chcete zvolit jiný typ programu, mùžete pøepnout bìhem indikace typu programu tlaèítkem 4nebo 3+ na jiný typ programu. Nebo î Stisknìte jedno z tlaèítek pro zvolení typu programu uloženého na tomto tlaèítku. Zvolený typ programu se krátce zobrazí. î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1+ pro zahájení vyhledávání. Vyladí se nejbližší pøijímatelný vysílaè se zvoleným typem programu. Uložení typu programu na tlaèítka pøedvoleb î Zvolte pomocí tlaèítka 4nebo 3+ typ programu. î Pøidržte stisknuto tlaèítko pøedvolby déle než dvì sekundy Typ programu je uložen na zvoleném tlaèítku Volba jazyka PTY Mùžete nastavit jazyk, kterým budou zobrazovány typy programù. î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1+ tolikrát, až se na displeji zobrazí PTY LANG. î Stisknìte tlaèítko 4nebo 3+ pro pøepínání mezi nìmèinou, angliètinou a francouzštinou. Když se požadovaný jazyk zobrazí na displeji, Zapnutí/vypnutí PTY î Pøidržte stisknuto tlaèítko TRAF (PTY)., až se na displeji rozsvítí popø. zhasne PTY. 12

13 PROVOZ AUTORÁDIA Optimalizace pøíjmu autorádia Potlaèení výšek závislé na rušení (HICUT) Funkce HICUT znamená zlepšení pøíjmu pøi špatných pøíjmových podmínkách (pouze VKV). Pokud pøi pøíjmu vznikají poruchy, budou automaticky potlaèeny výšky a tím také úroveò rušení. Zapnutí/vypnutí funkce HICUT î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1+ tak, až se na displeji zobrazí HICUT. î Stisknìte tlaèítko 4nebo 3+ pro nastavení HICUT. HICUT 0 znamená bez snížení výšek, HI- CUT 1 znamená se snížením výšek a úrovnì rušení. Volba indikace bìžících textù Nìkteré rozhlasové vysílaèe využívají signál RDS k tomu, aby se zobrazoval místo názvu stanice napø. reklamní text nebo jiné informace. Tyto bìžící texty se zobrazují na displeji. Zobrazení bìžících textù mùžete vypnout. î Stisknìte tlaèítko RDS " tak, aby se na displeji zobrazilo NAME FIX. Pro opìtné zapnutí indikace bìžících textù na displeji, î stisknìte tlaèítko RDS " tak, aby se na displeji zobrazilo NAME VAR. DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ Dopravní hlášení Tento pøístroj je vybaven radiovým pøijímaèem s tunerem RDS-EON. EON je zkratkou pro Enhanced Other Network. V pøípadì dopravního hlášení (TA) se v rámci øetìzce vysílaèù automaticky pøepne z programu bez dopravního hlášení na program s dopravním hlášením. Po dopravním hlášení se pøepne zpìt na døíve poslouchaný program. Zapnutí/vypnutí priority pro dopravní hlášení î Stisknìte tlaèítko TRAF.. Priorita dopravního hlášení je aktivována, pokud na displeji svítí symbol zácpy. Uslyšíte varovný tón, když bìhem poslechu vysílaèe s dopravním hlášením opustíte jeho oblast vysílání, když pøi poslechu kazety, CD nebo zdroje signálu AUX opustíte oblast vysílání vyladìného vysílaèe s dopravním hlášením a následující automatické vyhledávání nenalezne žádný nový vysílaè s dopravním hlášením, když pøepnete z vysílaèe s dopravním hlášením na vysílaè bez dopravního hlášení. Vypnìte potom prioritu pro dopravní hlášení nebo vylaïte vysílaè s dopravním hlášením. Nastavení hlasitosti dopravních hlášení î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1+ tolikrát, až se na displeji zobrazí TAVOLUME. î Nastavte hlasitost tlaèítky 43+. Po dobu reprodukce dopravního hlášení mùžete regulátorem hlasitosti 0 nastavit hlasitost dopravních hlášení. 13

14 REŽIM KAZETOVÉHO PØEHRAVAÈE Režim kazetového pøehrávaèe Reprodukce kazet Pokud ještì v pøístroji není kazeta, î zasuòte kazetu otevøenou stranou doprava do šachty kazety. Reprodukce kazety se zahájí stranou ukazující nahoru. Na displeji svítí symbol kazety. Pokud je již kazeta v pøístroji, î stisknìte tlaèítko CD C ) až se na displeji zobrazí CASETTE. Kazeta bude reprodukována v naposledy zvoleném smìru. Zmìna reprodukované strany î Stisknìte souèasnì tlaèítka & a '. Zmìní se smìr reprodukce. Na konci pásku se automaticky pøepne na druhou stranu (Autoreverse). Pøevíjení pásku Pøevíjení vpøed Pro pøevíjení vpøed na stranì A, î stisknìte tlaèítko ', až zaskoèí. Pro pøevíjení vpøed na stranì B, î stisknìte tlaèítko &, až zaskoèí. Na displeji se objeví FORWARD. Pøevíjení pásku vzad Pro pøevíjení vzad na stranì A, î stisknìte tlaèítko &, až zaskoèí. Pro pøevíjení vzad na stranì B, î stisknìte tlaèítko ', až zaskoèí. Na displeji se objeví REWIND. Ukonèení pøevíjení î Stisknìte tlaèítko odpovídající opaènému smìru. Reprodukce bude opìt pokraèovat. Zapnutí/vypnutí radio-monitoru Bìhem rychlého pøevíjení mùžete poslouchat naposledy vyladìnou stanici. K tomu musí být zapnut Radio-monitor. Na displeji se zobrazí MENU. î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1+, až se na displeji zobrazí RM-ON (zapnuto) popø. RM OFF (vypnuto). î Stisknìte tlaèítko 4nebo 3+ pro zapnutí popø. vypnutí Radiomonitoru. Nastavení radiomonitoru lze provést pouze bìhem reprodukce kazety. Vysunutí kazety î Stisknìte tlaèítko z pøístroje. $ pro vysunutí kazety 14

15 PROVOZ CD-MÌNIÈE Provoz CD-mìnièe Informace o manipulaci s CD, vkládání CD a o obsluze CD-mìnièe naleznete v návodu k obsluze pro váš CD-mìniè. Zahájení provozu CD-mìnièe î Stisknìte tlaèítko CD C ). až se na displeji zobrazí CHANGER. Reprodukce se zahájí prvním CD, které se zjistí v CD-mìnièi. Volba CD Pro pøepnutí na jiné CD nahoru nebo dolù, î stisknìte jednou nebo nìkolikrát tlaèítko 2nebo 1+. Volba skladby Pro pøepnutí na jinou skladbu na aktuálním CD smìrem dolù nebo nahoru, î stisknìte jednou nebo nìkolikrát tlaèítko 3nebo 4+. Rychlá volba skladeb Pro rychlou volbu skladeb vpøed nebo vzad î pøidržte stisknuto jedno z tlaèítek 21+, až se zahájí rychlé vyhledávání skladeb vzad popø. vpøed. Rychlé vyhledávání (s pøíposlechem) Pro rychlé vyhledávání vpøed nebo vzad î pøidržte stisknuto jedno z tlaèítek 43+, až se zahájí rychlé vyhledávání vzad popø. vpøed. Opakovaná reprodukce jednotlivých skladeb nebo celého CD (REPEAT) Pro opakování aktuální skladby, î stisknìte krátce tlaèítko 3 (RPT) -. Na displeji se krátce zobrazí RPT TRCK, na displeji svítí RPT. Pro opakování aktuálního CD, î stisknìte tlaèítko 3 (RPT) -, znovu. Na displeji se krátce zobrazí RPT DISC, na displeji svítí RPT. Ukonèení funkce Repeat Pro ukonèení opakování aktuální skladby popø. aktuálního CD, î stisknìte tlaèítko 3 (RPT) -, až se krátce zobrazí na displeji RPT OFF a RPT zhasne na displeji. Reprodukce skladeb v náhodném poøadí (MIX) Pro reprodukci skladeb aktuálního CD v náhodném poøadí, î stisknìte krátce tlaèítko 4 (MIX) -, Na displeji se krátce zobrazí MIX CD, na displeji svítí MIX. Pro reprodukci skladeb všech vložených CD v náhodném poøadí, î stisknìte znovu tlaèítko 4 (MIX) -. Na displeji se krátce objeví MIX ALL, na displeji svítí MIX. U CDC A 08 a IDC A 09 jsou náhodnì volena všechna CD v mìnièi. U všech dalších mìnièù se budou nejprve náhodnì reprodukovat všechny skladby jednoho CD, potom se zahájí reprodukce dalšího CD v mìnièi. Ukonèení funkce MIX î Stisknìte tlaèítko 4 (MIX) -, až se krátce zobrazí na displeji MIX OFF a MIX zhasne na displeji. 15

16 PROVOZ CD-MÌNIÈE Vzorkování všech CD (SCAN) Pro skladeb všech vložených CD ve vzestupném poøadí, î stisknìte tlaèítko SCAN #. Na displeji se objeví SCAN. Ukonèení funkce SCAN Pro ukonèení vzorkování, î stisknìte tlaèítko SCAN #. Zahájí se reprodukce aktuálnì vzorkované skladby. Doba vzorkování je nastavitelná. Pøeètìte si pro nastavovení odstavec Nastavení doby vzorkování v kapitole Režim autorádia. Pøerušení reprodukce (PAUSE) î Stisknìte tlaèítko 2 ( ) -. Na displeji se objeví PAUSE. Zrušení pauzy î Stisknìte bìhem pauzy tlaèítko 2 ( ) -. Reprodukce bude opìt pokraèovat. Zmìna indikace na displeji Pro pøepnutí indikace z èísla skladby a èísla CD na indikaci èísla skladby a dobu reprodukce, î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1+ tolikrát, až se na displeji zobrazí CDC DISP. î Stisknìte tlaèítko 3+. Zobrazí se aktuální nastavení. TIME znamená dobu reprodukce a CD NO znamená zobrazení èísla CD. î Zvolte požadované nastavení tlaèítkem 4+. î Stisknìte dvakrát tlaèítko MENU,. Hodiny - èas Krátké zobrazení hodin Pro zobrazení hodin, î pøidržte stisknuto tlaèítko MENU ( se zobrazí hodiny. Nastavení hodin HODINY - ÈAS ),, až Ruèní nastavení hodin Pro nastavení hodin, î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1+ tak, až se na displeji zobrazí CLOCKSET. î Stisknìte tlaèítko 3+. Na displeji se zobrazí èas. Blikají minuty a lze je nastavit. î Nastavte minuty pomocí 21+. Když jsou minuty nastaveny, î stisknìte tlaèítko 4+. Blikají hodiny. î Nastavení hodin se provede tlaèítky 21+. Pøepnutí režimu 12/24 hodin î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1+ tak, až se na displeji zobrazí 24 H MODE popø. 12 H MODE. î Stisknìte tlaèítko 4nebo 3+ pro pøepnutí režimu. 16

17 HODINY - ÈAS Trvalé zobrazení hodin pøi vypnutém pøístroji a zapnutém zapalování Aby se u vypnutého pøístroje a zapnutého zapalování zobrazovaly hodiny, î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1+ tak, až se na displeji zobrazí CLOCK OFF popø. CLOCK ON. î Stisknìte tlaèítko 4nebo 3+ pro pøepnutí indikace mezi ON (zapnuta) a OFF (vypnuta). Krátké zobrazení hodin pøi vypnutém pøístroji Aby se u vypnutého pøístroje krátce zobrazily hodiny, î stisknìte tlaèítko MENU ( ),. Na displeji se na osm sekund zobrazí èas. NASTAVENÍ ZVUKU A POMÌRU HLASITOSTI Nastavení zvuku a pomìru hlasitosti Pro každý zdroj signálu (rádio, kazetový pøehrávaè, CD-mìniè a AUX) lze oddìlenì nastavit zvuk a rozdìlení hlasitosti. Nastavení basù Pro nastavení basù, î stisknìte tlaèítko AUDIO *. Na displeji se objeví BASS. î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1+ pro nastavení basù. î stisknìte tlaèítko AUDIO *. Nastavení výšek Pro nastavení výšek, î stisknìte tlaèítko AUDIO *. Na displeji se objeví BASS. î Stisknìte tlaèítko 3+ tolikrát, až se na displeji objeví TREB. î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1+ pro nastavení výšek. î stisknìte tlaèítko AUDIO *. 17

18 NASTAVENÍ POMÌRU HLASITOSTI Nastavení pomìru hlasitosti vpravo/vlevo (Balance) Pro nastavení pomìru hlasitosti vpravo/vlevo (Balance), î stisknìte tlaèítko AUDIO *. Na displeji se objeví BASS. î Stisknìte tlaèítko 3+ tolikrát, až se na displeji objeví BAL. î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1+ pro nastavení rozložení hlasitosti vpravo/vlevo. î stisknìte tlaèítko AUDIO *. Nastavení pomìru hlasitosti vpøedu/vzadu (Fader) Pro nastavení pomìru hlasitosti vpøedu/vzadu (Fader) î stisknìte tlaèítko AUDIO *. Na displeji se objeví BASS. î Stisknìte tlaèítko 3+ tolikrát, až se na displeji objeví FADER. î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1+ pro nastavení rozložení hlasitosti vpøedu/vzadu. î stisknìte tlaèítko AUDIO *. X-BASS X-BASS X-BASS znamená zvýšení basù pøi nízké hlasitosti. Nastavení pro X-Bass mùžete provést oddìlenì pro každy zdroj signálu rádio, kazetový pøehrávaè, CD-mìniè a AUX. Nastavení zvýraznìní X-BASS Zvýraznìní pomocí X-BASS lze nastavit ve stupních od 1 do 3. X-BASS OFF znamená vypnutí funkce X- BASS. î Stisknìte tlaèítko X-BASS (. î Stisknìte tlaèítko 4nebo 3+ tak, až se na displeji zobrazí požadované nastavení. Pokud se pro zvýšení basù X-BASS nastaví hodnoty 1, 2 nebo 3, svítí na displeji symbol X-BASS. î stisknìte tlaèítko X-BASS (. 18

19 EXTERNÍ ZDROJE ZVUKU Externí zdroje zvuku Místo CD-mìnièe mùžete také pøipojit jiné externí zdroje zvuku s linkovým výstupem. Tìmito zdroji mohou být napø. pøenosné CD-pøehrávaèe, pøehrávaèe minidiskù nebo pøehrávaèe MP3. V menu se musí uvolnit vstup AUX. Pokud chcete pøipojit externí audio-zdroj signálu, potøebujete adaptérový kabel. Tento kabel (Blaupunkt è: ) mùžete zakoupit u autorizovaných prodejcù Blaupunkt. Zapnutí/vypnutí vstupu AUX Na displeji se zobrazí MENU. î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1+ tak, až se na displeji zobrazí AUX OFF popø. AUX ON. î Stisknìte tlaèítko 4nebo 3+ pro zapnutí popø. vypnutí AUX. Když je vstup AUX zapnut, lze jej zvolit tlaèítkem CD C ). Technické údaje Zesilovaè Výstupní výkon: 4 x 25 wattù sinusový podle DIN pøi 14,4 V 4 x 45 watt maximální výkon Tuner Vlnové rozsahy: VKV (FM): 87,5-108 MHz SV: khz DV: khz (SV a DV nejsou u pøístrojù Dresden C31 a Cleveland DJ31) FM - kmitoètová charakteristika: Hz Kazetový pøehrávaè Kmitoètová charakteristika: Hz Citlivost vstupu Vstup AUX: 2 V / 6 kohm Zmìny vyhrazeny! Záruka TECHNICKÉ ÚDAJE Rozsah záruky je urèen zákonnými pøedpisy zemì, ve které byl pøístroj zakoupen. Pokud váš pøístroj vykazuje závady, obra te se prosím s dokladem o zakoupení a s potvrzeným záruèním listem na vašeho prodejce. Pokud je ve vaší zemi zákonná záruèní lhùta kratší než 12 mìsícù, poskytuje pøesto firma Blaupunkt 12mìsíèní záruku výrobce. Výjimkou z této záruky jsou poškození vzniklá opotøebením, nesprávným použitím nebo využíváním pro živnostenské úèely. Pro uplatnìní firmou Blaupunkt poskytnuté záruky výrobce, zašlete prosím pøístroj spoleènì s dokladem o zakoupení a s vyplnìným záruèním listem do centrálního servisu ve vaší zemi. Další adresy zjistíte na telefonní Hotline uvedené na zadní obálce tohoto návodu. Firma Blaupunkt si vyhrazuje právo na opravu nebo náhradní dodávku. 19

20 MONTÁŽNÍ NÁVOD Bezpeènostní pokyny Bìhem montáže a pøipojování dbejte prosím na následující bezpeènostní pokyny. î Odpojte minusový pól akumulátoru! Dbejte pøitom na bezpeènostní pokyny výrobce motorového vozidla. 1. î Pøi vrtání otvorù dbejte na to, aby nedošlo k poškození žádných dílù vozidla. î Prùøez kabelù pro pøipojení plusu a minusu nesmí být menší než 1,5 mm 2. î Konektor na stranì vozidla nepøipojujte pøímo k autorádiu! î Adaptérový kabel potøebný pro váš typ vozidla získáte u prodejcù Blaupunkt. î Podle typu konstrukce vašeho vozidla se mùže pøípadnì lišit zde uvedený popis. Nepøebíráme jakákoliv ruèení za poškození vzniklá chybami pøi montáži nebo pøipojování a za následná poškození. Pokud by zde uvedené pokyny nevyhovovaly pro vaši montáž, obra te se prosím na prodejce Blaupunkt, na výrobce vašeho vozidla nebo na naši telefonní Hotline. Dodané montážní a pøipojovací díly 2. C D A B C D E F A G 20

21 3. 4. Adaptérový kabel specifický pro vozidlo lze zakoupit v odborném obchodì. Anténa

22 7. Ekvalizér Zesilovaè Dálkové ovládání CD mìniè 22

23 8. 12 V (max. 150 ma) sv V Ztlumení rádia (low) Zmìny vyhrazeny. 23

24 Regionální zastoupení v ÈR: Robert Bosch odbytová spol. s r.o. Divize Blaupunkt Pod Višòovkou 25/ Praha 4 - Krè Tel.: 02/ Servisní zastoupení pro ÈR: RESAT s.r.o. Na Košince 673/ Praha 8 - Libeò Tel.: 02/

Milano MP34 7 644 192 310 Santa Cruz MP34 7 644 178 310 Valencia MP34 7 644 195 310

Milano MP34 7 644 192 310 Santa Cruz MP34 7 644 178 310 Valencia MP34 7 644 195 310 Autorádio/CD-pøehrávaè/MP-3 Milano MP34 7 644 192 310 Santa Cruz MP34 7 644 178 310 Valencia MP34 7 644 195 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 3 OVLÁDACÍ PRVKY S - tlaèítko pro otevøení

Více

Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310

Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310 Autorádio/CD-přehrávač Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz Bristol_VancouverCD35cz.pmd 1 2 Bristol_VancouverCD35cz.pmd 2 BEDIENELEMENTE

Více

Bremen MP74 7 644 820 310

Bremen MP74 7 644 820 310 Autorádio s CD-pøehrávaèem / MP3 Bremen MP74 7 644 820 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 OVLÁDACÍ PRVKY S Tlaèítko k zapnutí/vypnutí pøístroje, okamžité ztlumení pøístroje! Regulace

Více

Barcelona MP35 7 645 250 310 Madrid MP35 7 645 260 310

Barcelona MP35 7 645 250 310 Madrid MP35 7 645 260 310 Autorádio s přehrávačem CD / MP3 Barcelona MP35 7 645 250 310 Madrid MP35 7 645 260 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.com 2 Tlačítko k zapnutí/vypnutí přístroje a pro okamžité ztlumení

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA

www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Madrid 210 7 649 068 510 / 7 649 069 510 San Francisco 310 7 649 073 510 / 7 649 074 510 Toronto 410 BT 7 640 000 510 / 7 640 001 510 www.blaupunkt.com Návod k obsluze

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

ŠkodaAuto AUTORÁDIO RHAPSODY SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto AUTORÁDIO RHAPSODY SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORÁDIO RHAPSODY SIMPLY CLEVER OBSAH Obsah Přehledný obrázek...2 Stručný návod...3 Důležitá upozornění...4 Provoz rádia a CD...5 Provoz RDS...17 DSP (Digitální zvukový procesor)...18 Informace

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

SIMPLY CLEVER. Rádio Blues Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Rádio Blues Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Rádio Blues Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 83 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho autorádia s MP3-/CD-přehrávačem s mnoha užitečnými funkcemi a přejeme Vám mnoho pěkných zážitků při

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 92 Poznámka: Tento návod k montáži a k obsluze popisuje i modely rádia DEH-3900MP, DEH-2920MP a DEH-2900MPB. Toto kvalitní stereofonní autorádio se všemi běžnými

Více

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu.

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Rozložení tlačítek Baterie:. Když se baterie příliš

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Uživatelský manuál MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S CAN BUS ROZHRANÍM Uživatelský manuál CZ Charakteristické vlastnosti Možnost připojení modulu

Více

Pokyny uvedené v návodu nejsou závazné a platí přiměřeně v závislosti na vybavení vozidla, jeho verzi, případně i vybraných volitelných doplňcích a

Pokyny uvedené v návodu nejsou závazné a platí přiměřeně v závislosti na vybavení vozidla, jeho verzi, případně i vybraných volitelných doplňcích a Pokyny uvedené v návodu nejsou závazné a platí přiměřeně v závislosti na vybavení vozidla, jeho verzi, případně i vybraných volitelných doplňcích a samozřejmě i přiměřeně vzhledem k zemi prodeje. To platí

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt)

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt) CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt) www.vdo.com www.mechanikadc.cz Bezpečnostní informace Bezpečnostní opatření Užívejte pouze 24-voltové DC elektrické systémy se záporným uzemněním.

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Standardní signál video 1Vpp

Standardní signál video 1Vpp Standardní signál video 1Vpp 2a 2b 3 1 1a 1b Na obrázku je zobrazen standardní videosignál z CCTV kamery. Norma PAL stanoví jeho jmenovitou úroveò na 1Vpp (úroveò bílé). CCTV kamery mají ovšem obvykle

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje Údržba pøístroje Na èistìní pøístroje a mikrotelefonní šòùry používejte navlhèený hadøík. Nepoužívejte benzín, rozpouštìdla a jiné chemické prostøedky. Nepoužívejte ani žádné èistící prostøedky. Pøístroj

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE Kapitola 3-1 VYPNOUT/ZAPNOUT(žádný zvuk a žádné zobrazení) ŽÁDNÝ ZVUK (zobrazení OK) Kapitola

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více