Monte Carlo MP34 Bahamas MP34

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monte Carlo MP34 Bahamas MP34"

Transkript

1 Autorádio s pøehrávaèem CD / MP3 Monte Carlo MP34 Bahamas MP34 Návod k obsluze a instalaci

2 2

3 S! " # $ % ) ( ' & * 3

4 OVLÁDACÍ PRVKY S -tlaèítko pro odblokování a uvolnìní ovládacího panelu! Tlaèítko pro zapnutí/vypnutí pøístroje, okamžité ztlumení (Mute) pøístroje. " Regulace hlasitosti # Krátké stisknutí: Tlaèítko BND (pásmo), volba sady pøedvoleb VKV a vlnového rozsahù SV, pøepnutí na rádio Dlouhé stisknutí: TS, startuje funkci Travelstore $ Tlaèítko AUDIO pro nastavení basù, výšek, vyvážení, faderu, X-bass, pøednastavených zvukových efektù % Krátké stisknutí: -tlaèítko pro zobrazení èasu Dlouhé stisknutí: pro zmìnu priority zobrazení na displeji & Tlaèítka se šipkami ' Krátké stisknutí: Tlaèítko MENU pro vyvolání menu pro základní nastavení. Dlouhé stisknutí: SCAN, pro zahájení funkce vzorkování ( Blok tlaèítek 1-6 ) Tlaèítko SRC pro pøepnutí zdroje signálu mezi CD/MP3-pøehrávaèem, CD-mìnièem a vstupem AUX * Tlaèítko Eject (které lze vidìt a ovládat pouze po vyklopení ovládacího dílu) 4

5 OBSAH Pokyny a pøíslušenství... 6 Bezpeènost dopravy... 6 Instalace... 6 Pøíslušenství... 6 Mezinárodní telefonní informace... 6 Odnímatelný ovládací díl... 7 Ochrana proti krádeži... 7 Vyjmutí odnímatelného panelu... 7 Vložení odnímatelného panelu... 7 Èasovaè vypnutí... 7 Zapnutí/vypnutí... 8 Nastavení hlasitosti... 9 Nastavení hlasitosti po zapnutí... 9 Okamžité ztlumení hlasitosti (mute) Ztlumení hlasitosti pøi telefonování Potvrzovací pípnutí Provoz autorádia...11 Zapnutí režimu autorádia Nastavení tuneru Volba vlnového rozsahu/sady pøedvoleb Vyladìní vysílaèù Uložení vysílaèù na pøedvolby Automatické uložení vysílaèù na pøedvolby (Travelstore) Vyvolání pøedvoleb Vzorkování pøijímatelných vysílaèù (SCAN) Nastavení displeje Režim CD Zahájení režimu CD Volba skladby Rychlé vyhledávání (s pøíposlechem) Náhodná reprodukce skladeb (MIX) Vzorkování skladeb (SCAN) Opakování skladby (REPEAT) Pøerušení reprodukce (PAUSE) Zmìna indikace na displeji Zobrazeni CD-text Vyjmutí CD Režim MP Pøíprava MP3-CD Zahájení režimu MP Volba adresáøe Volba skladby/souboru Rychlé vyhledávání (s pøíposlechem) Reprodukce skladeb/souborù v náhodném poøadí (MIX) Vzorkování skladeb/souborù (SCAN) Opakovaná reprodukce jednotlivých skladeb /souborù nebo celého adresáøe REPEAT).. 18 Pøerušení reprodukce (PAUSE) Nastavení zobrazení na displeji Provoz CD-mìnièe Zahájení provozu CD-mìnièe Volba CD Volba skladby Rychlé vyhledávání (s pøíposlechem) Zmìna indikace na displeji Opakovaná reprodukce jednotlivých skladeb nebo celého CD (REPEAT) Reprodukce skladeb v náhodném poøadí (MIX) Vzorkování skladeb na všech CD (SCAN) Pøerušení reprodukce (PAUSE) Hodiny - èas Krátké zobrazení èasu Nastavení èasu Nastavení režimu 12/24 hodin Zobrazení èasu pøi vypnutém pøístroji a zapnutém zapalování Krátké zobrazení èasu, když je pøístroj vypnut Nastavení zvuku a pomìru hlasitosti Nastavení basù Nastavení výšek Nastavení vyvážení vlevo/vpravo Nastavení vyvážení vpøedu/vzadu (fader) 22 Ekvalizér a X-BASS X-BASS Zvolení pøedem nastavených zvukových efektù (EQ) Nastavení zobrazení úrovnì Externí zdroje zvuku Zapnutí/vypnutí vstupu AUX Technické údaje Montážní návod

6 POKYNY A PØÍSLUŠENSTVÍ Pokyny a pøíslušenství Dìkujeme vám, že jste se rozhodli pro pøístroj Blaupunkt. Pøejeme vám hodnì radosti s vaším novým pøístrojem. Pøed prvním použitím si prosím pøeètìte tento návod k použití. Redaktoøi firmy Blaupunkt trvale pracují na tom, aby byly návody k obsluze pøehledné a všeobecnì srozumitelné. Pokud však pøesto budete mít otázky týkající se obsluhy, obra te se prosím na vašeho prodejce nebo na Hotline ve vaší zemi. Telefonní èísla naleznete na zadní obálce tohoto návodu. Bezpeènost dopravy Bezpeènost dopravy je nejvyšším zákonem. Obsluhujte proto autorádio pouze tehdy, když to pøipouští dopravní situace. Pøed zahájením jízdy se seznamte s pøístrojem. Ve vozidle musíte vèas zjistit akustické varovné signály policie, hasièù a záchranné služby. Poslouchejte proto bìhem jízdy vaše programy s pøimìøenou hlasitostí. Instalace Pokud si chcete sami instalovat vaše autorádio, pøeètìte si pokyny pro instalaci a pøipojení uvedené na konci tohoto návodu. Pøíslušenství Používejte pouze pøíslušenství povolené firmou Blaupunkt. Dálkové ovládání RC-12H je obsaženo v dodávce. Pomocí volitelnì dodávaného dálkového ovládání RC08, RC10 mùžete bezpeènì a pohodlnì ovládat základní funkce vašeho autorádia pøímo z volantu. Zesilovaè Použít lze všechny zesilovaèe Blaupunkt a Velocity. CD-mìnièe (changer) Pøipojit lze následující CD-mìnièe Blaupunkt: CDC A 08, IDC A 09 a CDC A03. Compact Drive MP3 Chcete-li získat pøístup ke skladbám ve formátu MP3, mùžete alternativnì k CD-mìnièi pøipojit Compact Drive MP3. U Compact Drive MP3 se skladby ve formátu MP3 nejprve uloží pomocí poèítaèe na pevný disk Microdrive v Compact Drive MP3. Když se Compact Drive MP3 pøipojí k autorádiu, lze skladby reprodukovat stejnì jako normální skladby z CD. Compact Drive MP3 se obsluhuje stejnì jako CDmìniè, vìtšina funkcí CD-mìnièe muže být využívána také u Compact Drive MP3. Mezinárodní telefonní informace Pokud máte další otázky nebo podnìty k vašemu autorádiu, mùžete kdykoliv zavolat naši telefonní Hotline nebo mùžete kontaktovat svého prodejce. Telefonní èísla informaèních telefonních Hotline naleznete na konci tohoto návodu. 6

7 Odnímatelný ovládací díl Zabezpeèení proti krádeži Váš pøístroj je pro ochranu proti krádeži vybaven odnímatelným ovládacím dílem (release panel). Bez tohoto ovládacího dílu je pøístroj pro zlodìje bezcenný. Chraòte váš pøístroj proti krádeži a pøi každém opuštìní vozidla si vezmìte s sebou ovládací panel. Neponechávejte ovládací díl ve vozidle, ani na skrytém místì. Konstrukèní provedení ovládacího dílu umožòuje jednoduchou manipulaci. Pokyn: Ovládací díl vám nesmí upadnout. Nevystavujte ovládací díl pøímému sluneènímu záøení nebo jiným zdrojùm tepla. Zamezte pøímému doteku rukou s ovládacím dílem. V pøípadì potøeby oèistìte kontakty lihem navlhèeným vatovým tampónem bez vláken. ODNÍMATELNÝ OVLÁDACÍ DÍL Pokyny: Pøístroj se vypne po nìkolika sekundách v závislosti na nastavení OFF TIMER, jak je popsáno v odstavci MENU. Veškerá aktuální nastavení zùstanou uložena v pamìti. Vložené CD zùstává v pøístroji. Nasazení ovládacího dílu Existují rùzné zpùsoby nasazení ovládacího dílu, ale následující metoda je doporuèená: Držte ovládací díl kolmo vzhledem k pøístroji. Zasuòte ovládací díl do vedení umístìného v dolní èásti pøístroje vlevo a vpravo, až zaskoèí do správné pozice. Zatlaète opatrnì ovládací díl smìrem nahoru, až zaskoèí. Vyjmutí ovládacího dílu Stisknìte tlaèítko S. Uvolní se blokování ovládacího dílu. Vytáhnìte ovládací díl smìrem vpøed a potom doleva, pøidržujte pravou rukou ovládací panel. Pokyn: Pøi vkládání ovládacího dílu netlaète na displej. Pokud byl pøístroj pøi vyjmutí ovládacího dílu zapnut, zapne se po vložení ovládacího dílu automaticky s posledním nastavením (autorádio, CD (MP3) - pøehrávaè, CD-mìniè (AUX). 1 7

8 ODNÍMATELNÝ OVLÁDACÍ DÍL Èasovaè pro vypnutí Po otevøení ovládacího panelu se pøístroj vypne po pøedem nastavené dobì mezi 0 až 30 sekundami. Stisknìte tlaèítko MENU '. Stisknìte dvakrát tlaèítko s & až se na displeji zobrazí OFF TIMER. Nastavte požadovaný èas tlaèítky v nebo w &. Když se nastavování ukonèí, stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '. Pokyn: Zapnutí/vypnutí spínaèem zapalování. Pokud je nastaven OFF TIMER na 0, vypne se pøístroj okamžitì po otevøení ovládacího panelu. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ Zapnutí/vypnutí Pro zapnutí popø. vypnutí pøístroje máte k dispozici následující možnosti. Zapnutí/vypnutí spínaèem zapalování. Pokud je pøístroj správnì pøipojen k zapalování vozidla a nebyl vypnut tlaèítkem ON/OFF!, bude zapínán popø. vypínán klíèkem zapalování. Zapnutí/vypnutí pomocí odnímatelného ovládacího dílu. Vyjmìte ovládací díl. Pøístroj se vypne. Zpoždìní vypnutí se provede tehdy, když není nastaven OFF TIMER na hodnotu 0. Nasaïte znovu ovládací díl. Pøístroj se zapne. Budou aktivována naposledy provedená nastavení (autorádio, CD/MP3- pøehrávaè, CD-mìniè popø. AUX). Zapnutí/vypnutí tlaèítkem!. Pro zapnutí stisknìte tlaèítko!. Pro vypnutí pøidržte tlaèítko! stisknuto déle než dvì sekundy. Pøístroj se vypne. Pokyn: Pokud pøístroj zapnete s vypnutým zapalováním, tak se pro ochranu akumulátoru vozidla pøístroj automaticky vypne po jedné hodinì. 8

9 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ Zapnutí vložením CD Pokud je pøístroj vypnut a v mechanice není vloženo CD, stisknìte tlaèítko S. Ovládací díl se otevøe. Vložte opatrnì CD potištìnou stranou nahoru bez vynaložení síly do mechaniky, až ucítíte odpor. CD se automaticky vtáhne do mechaniky. Vtahování CD nesmí být omezováno ani podporováno. Uzavøete opatrnì obslužný díl lehkým tlakem, až zjistíte zaskoèení. Pøístroj se zapne. Zahájí se reprodukce CD. Pokyn: Pokud je vypnuto zapalování vozidla, zùstane pøístroj vypnut. Pro jeho zapnutí stisknìte tlaèítko!. NASTAVENÍ HLASITOSTI Nastavení hlasitosti Hlasitost lze regulovat v krocích od 0 (ztlumeno) do 66 (maximální). Pro zvýšení hlasitosti otoète regulátor hlasitosti " doprava. Pro snížení hlasitosti otoète regulátor hlasitosti " doleva. Nastavení hlasitosti po zapnutí Hlasitost, se kterou bude hrát pøístroj po zapnutí je nastavitelná. Stisknìte tlaèítko MENU '. Stisknìte tlaèítko s nebo r & tak, až se na displeji zobrazí ON VOLUME. Nastavte hlasitost po zapnutí tlaèítky v nebo w&. Pro snadnìjší nastavování hlasitosti se bude hlasitost reprodukce zvyšovat a snižovat podle vašeho nastavení. Pokud nastavíte LAST VOL, bude po zapnutí aktivována hlasitost, která byla nastavena pøi vypnutí. Pokyn: Pro ochranu sluchu je nastavení hlasitosti LAST VOL po zapnutí omezeno na hodnotu 38. Pokud byla hlasitost LAST VOL pøed vypnutím vyšší, nastaví se hodnota 38. Když je nastavení ukonèeno, stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '. 9

10 NASTAVENÍ HLASITOSTI Okamžité snížení hlasitosti (Mute) Tato funkce umožòuje okamžitì snížit (Mute) hlasitost na pøedem nastavenou hodnotu. Stisknìte krátce tlaèítko!. Na displeji se zobrazí MUTE. Pro obnovení pùvodní hlasitosti stisknìte znovu tlaèítko!. Nastavení hlasitosti pøi okamžitém ztlumení Mùžete nastavit hlasitost pro okamžité ztlumení. Stisknìte tlaèítko MENU '. Stisknìte tlaèítko s nebo r & tak, až se na displeji zobrazí MUTE LVL. Nastavte pøizpùsobení hlasitosti tlaèítky v nebo w &. Když se nastavování ukonèí, stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '. Potvrzovací pípnutí U nìkterých funkcí uslyšíte potvrzovací pípnutí, pokud pøidržíte tlaèítko stisknuto déle než dvì sekundy. Potvrzovací pípnutí uslyšíte napøíklad po uložení stanice na tlaèítko pøedvolby. Tuto funkci mùžete zapnout nebo vypnout. Stisknìte tlaèítko MENU '. Stisknìte tlaèítko s nebo r & tak, až se na displeji zobrazí BEEP. Použijte tlaèítka v nebo w & pro zapnutí/ vypnutí této volby. OFF znamená, že pípnutí je vypnuto, ON znamená, že pípnutí je zapnuto, Stisknìte tlaèítko MENU '. Ztlumení pøi volání telefonu Pokud je váš pøístroj spojen s mobilním telefonem, dojde pøi volání telefonu ke ztlumení autorádia. K tomu se musí mobilní telefon nebo navigaèní systém pøipojit, jak je popsáno v instalaèním návodu. 10

11 PROVOZ AUTORÁDIA Zapnutí režimu autorádia Pokud se nacházíte v režimech CD/MP3- pøehrávaèe, CD-mìnièe nebo AUX, stisknìte tlaèítko BND-TS #. nebo pøidržte stisknuto tlaèítko SRC ), až se na displeji zobrazí FM nebo AM ( SV ). Nastavení tuneru Aby byla zaruèena bezchybná funkce rádia, musí být pøístroj nastaven na region, ve kterém je používán. Mùžete volit mezi Evropou (EU- ROPE) a Amerikou (USA), Thajskem (THAI) a jižní Amerikou (S-AMERICA). Tuner je z výroby nastaven na region, ve kterém je prodáván. Pøi problémech s pøíjmem rádia pøekontrolujte prosím toto nastavení. Tento návod k obsluze se vztahuje na nastavení USA. Stisknìte tlaèítko MENU '. Stisknìte tlaèítko s, & až se na displeji zobrazí TUNER. Stisknìte tlaèítko v nebo w &, až se na displeji objeví požadovaný region. Když ukonèíte nastavování, stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '. Volba vlnového rozsahu/sady pøedvoleb S tímto pøístrojem mùžete pøijímat programy ve vlnových rozsazích FM a AM. Pro vlnový rozsah FM jsou k dispozici tøi sady pøedvoleb a pro vlnový rozsah AM je k dispozici jedna sada pøedvoleb. Zvolení sady pøedvoleb FM nebo vlnového rozsahu AM Pro pøepínání sady pøedvoleb FM (FM1, FM2 a FMT) a vlnového rozsahu AM stisknìte opakovanì tlaèítko BND-TS #. Vyladìní vysílaèù Pro vyladìní vysílaèù máte rùzné možnosti. Automatické vyhledávání vysílaèù Stisknìte tlaèítko s nebo r &. Nastaví se nejbližší pøijímatelný vysílaè. Nastavení citlivosti vyhledávacího ladìní. Mùžete si zvolit, zda se vyladí pouze silné nebo také slabé vysílaèe. Stisknìte tlaèítko MENU '. Stisknìte tlaèítko s nebo r & až se na displeji zobrazí SENS HI nebo SENS LO. 11

12 PROVOZ AUTORÁDIA SENS HI znamená nejvyšší citlivost. SENS LO znamená nejnižší citlivost. Nastavte požadovanou citlivost tlaèítky v nebo w &. Když se nastavování ukonèí, stisknìte tlaèítko MENU '. Poznámka: Citlivost vyhledávacího ladìní mùžete nastavit oddìlenì pro FM a AM. Ruèní vyladìní vysílaèù Vysílaèe mùžete vyladit také ruènì. Stisknìte tlaèítko v nebo w &. Uložení vysílaèù na pøedvolby Ruèní uložení vysílaèù na pøedvolby Zvolte požadovanou sadu pøedvoleb (FM1, FM2, FMT) nebo vlnový rozsah AM. Vylaïte požadovaný vysílaè. Pøidržte stisknuto tlaèítko pøedvolby 1-6 (, na které se má vysílaè uložit, po dobu delší než dvì sekundy. Automatické uložení vysílaèù na pøedvolby (Travelstore). Šest nejsilnìjších vysílaèù z oblasti pøíjmu mùžete automaticky uložit na pøedvolby. Toto uložení se provede do sady pøedvoleb FMT nebo AM podle zvoleného vlnového rozsahu. Pokyn: Vysílaèe døíve uložené v této sadì pøedvoleb pøitom budou vymazány. Pøidržte stisknuto tlaèítko BND-TS # až se zahájí vyhledávání. Ukládání do pamìti se zahájí. Na displeji se zobrazí FM TSTORE nebo AM TSTORE. Když se proces ukonèí, zahájí se reprodukce pro pøedvolbu 1 ze sady pøedvoleb. Vyvolání pøedvoleb Zvolte sadu pøedvoleb popø. vlnový rozsah, kde byla stanice uložena. Stisknìte tlaèítko pøedvolby 1-6 ( požadovaného vysílaèe. Vzorkování pøijímatelných vysílaèù (SCAN) Všechny pøijímatelné vysílaèe si mùžete nechat krátce vzorkovat. Dobu vzorkování 5 až 30 sekund lze nastavit v menu. Spuštìní funkce SCAN Pøidržte stisknuto tlaèítko MENU ', až se zahájí vzorkování. Proces Scan se zahájí. SCAN se krátce zobrazí na displeji, potom se objeví aktuální kmitoèet. Ukonèení SCAN a reprodukce vysílaèe Stisknìte tlaèítko MENU '. Proces vzorkování se ukonèí, naposledy vyladìný vysílaè zùstane aktivní. 12

13 PROVOZ AUTORÁDIA Nastavení doby vzorkování Stisknìte tlaèítko MENU '. Stisknìte tlaèítko s nebo r & až se na displeji zobrazí SCAN TIME. Nastavte požadovanou dobu vzorkování tlaèítky v nebo w &. Když se nastavování ukonèí, stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '. Pokyn: Nastavená doba vzorkování platí také pro vzorkování v režimu CD/MP3-pøehrávaèe a pro režim CD-mìnièe. Nastavení zobrazení na displeji Máte možnost volit mezi následujícím zobrazením na displeji. Èas Kmitoèet Pøidržte tlaèítko % tak, aby se na displeji zobrazila požadovaná indikace. Režim CD REŽIM CD S tímto pøístrojem mùžete reprodukovat bìžná zvuková CD, CD-R a CD-RW s prùmìrem 5 nebo 3 palce. Vedle CD s audio-daty mùžete s tímto pøístrojem reprodukovat také CD s MP3-soubory. Pøeètìte si kapitolu Provoz MP3 za touto kapitolou. Nebezpeèí znièení mechaniky CD! CD ve tvaru obrysu (Shape CD) nejsou pro reprodukci vhodná. Za poškození CD-mechaniky zpùsobená použitím nevhodných CD není pøebírána záruka. Zahájení režimu CD Pokud v mechanice není CD a pøístroj je v režimu autorádia nebo CD-mìnièe (AUX), stisknìte tlaèítko S. Otevøe se odmímatelný panel. Vložte opatrnì CD potištìnou stranou nahoru bez vynaložení síly do mechaniky, až ucítíte odpor. CD se automaticky vtáhne do mechaniky. Vtahování CD nesmí být omezováno ani podporováno. Uzavøete obslužný díl lehkým tlakem, až zjistíte zaskoèení. Zahájí se reprodukce CD. 13

14 REŽIM CD Poznámka: Pøístroj se vypne pøi vypnutí zapalování. Pro jeho zapnutí a zahájení reprodukce vloženého CD stisknìte znovu tlaèítko!. Pokud v mechanice již je CD a pøístroj je v režimu autorádia nebo CD-mìnièe (AUX). Stisknìte tlaèítko SRC ), až se na displeji zobrazí CD. Reprodukce se zahájí v místì, kde byla naposledy pøerušena. Volba skladby Stisknìte nìjaké tlaèítko z bloku tlaèítek se šipkami & pro volbu pøíští nebo pøedchozí skladby. Pøi prvním stisknutí tlaèítka s nebo v & se znovu zahájí reprodukce aktuální skladby. Rychlé vyhledávání (s pøíposlechem) Pro rychlé vyhledávání vzad popø. vpøed, pøidržte stisknuto jedno z tlaèítek v w & až se zahájí rychlé vyhledávání vpøed popø. vzad. Náhodná reprodukce skladeb (MIX). Stisknìte tlaèítko 5 MIX (. Na displeji se krátce zobrazí MIX-CD, na displeji svítí symbol MIX. Zahájí se reprodukce další, náhodnì zvolené skladby. Ukonèení funkce MIX Stisknìte znovu tlaèítko 5 MIX (. Na displeji se krátce zobrazí MIX-OFF, na displeji zhasne symbol MIX. Vzorkování skladeb (SCAN) Mùžete si nechat krátce pøehrát všechny skladby na CD. Pøidržte stisknuto tlaèítko MENU ' déle než dvì sekundy. Bude vzorkována další skladba po dobu nastavenou podle odstavce Nastavení doby vzorkování. Pokyn: Doba vzorkování je nastavitelná. Pøeètìte si pro nastavení odstavec Nastavení doby vzorkování v kapitole Režim autorádia. Ukonèení funkce SCAN, další reprodukce skladby Pro ukonèení vzorkování skladeb stisknìte znovu tlaèítko MENU '. Zahájí se reprodukce aktuálnì vzorkované skladby. Opakování skladby (REPEAT) Chcete-li opakovat skladbu, stisknìte tlaèítko 4 RPT (. Na displeji se krátce zobrazí REPEAT TRCK, na displeji svítí symbol RPT. Skladba se opakuje, dokud se nevypne RPT. Ukonèení funkce REPEAT Chcete-li ukonèit funkci Reapeat, stisknìte znovu tlaèítko 4 RPT (. Na displeji se krátce zobrazí REPEAT OFF, na displeji zhasne symbol RPT. Reprodukce bude opìt normálnì pokraèovat. 14

15 PROVOZ AUTORÁDIA Pøerušení reprodukce (PAUSE) Stisknìte tlaèítko 3 (. Na displeji se objeví PAUSE. Zrušení pauzy. Stisknìte bìhem pauzy tlaèítko 3 (. Reprodukce bude opìt pokraèovat. Zmìna indikace na displeji K dispozici jsou dvì volby: Èíslo skladby a èas Èíslo skladby a doby reprodukce Tisknìte tlaèítko % déle než dvì sekundy, až se požadovaná indikace objeví na displeji. Zobrazeni CD-text Nìkterá CD jsou vybavena tzv. CD-textem. CD-text mùže obsahovat jméno interpreta, název alba a skladby. CD-text si mùžete nechat zobrazit jako bìžící text pøi každé zmìnì skladby. Když se jednou zobrazí CD-text, bude nadále použita standardní indikace (jak je popsáno v kapitole Zmìna indikace ). Zapnutí/vypnutí funkce CD-text Stisknìte tlaèítko MENU '. Stisknìte tlaèítko s nebo r & tak, až se na displeji zobrazí CD TEXT. Zapnìte nebo vypnìte funkci CD-text tlaèítky v nebo w & jako zapnutou ( TEXT ON ) nebo vypnutou ( TEXT OFF ). Když se nastavování ukonèí, stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '. Vyjmutí CD Stisknìte tlaèítko S. Flip-Release-panel se otevøe. Stisknìte tlaèítko * umístìné vedle otvoru pro vložení CD. Vyjmìte CD a uzavøete ovládací díl. Poznámka: Aby se zamezilo poškození CD, bude vysunuté CD znovu automaticky zasunuto, pokud se bìhem 10 sekund nevyjme. CD mùžete vysunout, i když je pøístroj vypnut nebo když není CD reprodukováno. 15

16 REŽIM MP 3 Režim MP3 S autorádiem mùžete reprodukovat také CD-R a CD-RW se skladbami ve formátu MP3. MP3 je Fraunhoferovým institutem vyvinutá metoda pro komprimaci CD-audio dat. Komprimace umožòuje snížit množství dat na pøibližnì 10 % jejich pùvodní velikosti bez slyšitelné ztráty kvality (pøi pøenosové rychlosti 128 kbit/s). Pokud se pøi kódování CD-audio dat na MP3 použijí nižší pøenosové rychlosti, lze dosáhnout ještì menších souborù, ale pouze za cenu ztráty kvality. Pøíprava MP3-CD Pøi rùzných kombinacích vypalovaèek CD, vypalovacího software CD a CD-R mùže docházet k problémùm s reprodukcí CD. Pokud se budou vyskytovat problémy s vypálenými CD-R, použijte pro vypalování CD-R jiného výrobce nebo jinou barvu CD-R. Formát CD musí odpovídat ISO 9660 Level 1 popø. Level 2 nebo Joliet. Veškeré jiné formáty nelze spolehlivì reprodukovat. Na CD mùžete založit až 253 adresáøù. Tyto adresáøe lze u tohoto pøístroje volit jednotlivì. Nezávisle na poètu adresáøù na CD je podporováno až souborù, ty mohou být i v jednom adresáøi. Pøístroj podporuje libovolný poèet úrovní vnoøených adresáøù podle toho, kolik jich podporuje zapisovací software, i když je podle standardu ISO 9660 povoleno maximálnì 8 rovin vnoøení. Adresáøe Skladby/soubory Každý adresáø lze pomocí PC pojmenovat. Název adresáøe se mùže zobrazit na displeji pøístroje. Pojmenování adresáøù a skladeb provádìjte podle možností vašeho vypalovacího software pro CD-R. Pokyny k tomu naleznete v návodu pro pøíslušný software. Pokyn: Pøi pojmenování adresáøù a skladeb nepoužívejte znaky s diakritikou a zvláštní znaky. Použijte názvy souboru a adresáøù s délkou max. 32 znakù (vèetnì pøípony.mp3 ). Pokud je dùležité dodržet správné poøadí vašich souborù pøi reprodukci, musíte použít vypalovací software, který uspoøádává soubory v alfanumerickém poøadí. Pokud váš software nemá k dispozici tuto funkci, mùžete soubory setøídit také manuálnì. K tomu musíte pøed každý název souboru umístit èíslo (napø. 001, 002, atd). Zadávat pøitom musíte také úvodní nuly. 16

17 REŽIM MP 3 Skladby ve formátu MP3 mohou obsahovat také pøídavné informace jako jméno interpreta, název skladby a alba (ID3-tags). Tento pøístroj dokáže na displeji zobrazit ID3-tags ve verzi 1. Pøi vytváøení (kódování) souborù MP3 z audio dat používejte pøenosové rychlosti až max. 256 kbit/sek. Pro použití souborù MP3 s tímto pøístrojem musejí mít soubory MP3 pøíponu.mp3. Pokyn: Pro zaruèení nerušené reprodukce, nepokoušejte se dávat jiným souborùm než MP3 pøíponu názvu souboru.mp3 a nepokoušejte se takové soubory reprodukovat! Tyto chybné soubory nebudou bìhem reprodukce zvoleny. Nepoužívejte smíšená CD obsahující soubory ve formátu MP3 a soubory v jiných formátech. Pøístroj je schopen pracovat pouze se soubory ve formátu MP3. Nepoužívejte Mix-Mode CD s audio-skladbami a se skladbami ve formátu MP3. Bìhem pokusu o reprodukci tìchto CD se zvolí pouze audio-skladby. Zahájení režimu MP3 Režim MP3 se spouští jako režim normálních CD. Pøeètìte si odstavec Zahájení režimu CD v kapitole Režim CD. Volba adresáøe Pro pøepnutí nahoru a dolù mezi adresáøi, stisknìte tlaèítko s nebo r & jednou nebo vícekrát. Pokyn: Automaticky jsou pøeskoèeny adresáøe neobsahující žádné soubory MP3. Celkový poèet adresáøù je pøístrojem pøepoèítán a nemusí být stejný jako poèet vytvoøených adresáøù. Volba skladby/souboru Pro pøepnutí vpøed a vzad mezi skladbami/ soubory v aktuálním adresáøi, stisknìte tlaèítko v nebo w & jednou nebo vícekrát. Pøi prvním stisknutí tlaèítka v & se znovu zahájí reprodukce aktuální skladby. Rychlé vyhledávání (s pøíposlechem) Pro rychlé vyhledávání vzad popø. vpøed, pøidržte tlaèítko v nebo w & až se zahájí rychlé vyhledávání vpøed popø. vzad. Reprodukce skladeb v náhodném poøadí (MIX) Pro reprodukci skladeb aktuálního adresáøe v náhodném poøadí, stisknìte krátce tlaèítko 5 MIX (. Na displeji se zobrazí MIX DIR a rozsvítí se symbol MIX. 17

18 REŽIM MP3 Pro reprodukování skladeb/souborù aktuálního MP3-CD v náhodném poøadí tisknìte tlaèítko 5 MIX ( déle než 2 sekundy. Na displeji se krátce zobrazí MIX CD, na displeji svítí MIX. Ukonèení funkce MIX Pro ukonèení funkce MIX, stisknìte krátce tlaèítko 5 MIX (. Na displeji se krátce zobrazí MIX OFF a shasne symbol MIX. Vzorkování skladeb/souborù (SCAN) Mùžete si nechat krátce pøehrát všechny skladby/soubory na CD. Pøidržte stisknuto tlaèítko MENU ' déle než dvì sekundy. Na displeji se bìhem vzorkování zobrazí SCAN vedle blikajícího èísla skladby/stopy. Pokyn: Doba vzorkování je nastavitelná. Pøeètìte si pro nastavování odstavec Nastavení doby vzorkování v kapitole Režim autorádia. Ukonèení funkce SCAN, další reprodukce skladby Stisknìte krátce tlaèítko MENU '. Zahájí se reprodukce aktuálnì vzorkované skladby. Opakovaná reprodukce jednotlivých skladeb/souborù nebo celého adresáøe (REPEAT) Pro opakovanou reprodukci aktuální skladby/ souboru, stisknìte krátce tlaèítko 4 RPT (. Na displeji se krátce zobrazí RPT TRCK, na displeji svítí RPT. Pro opakovanou reprodukci celého adresáøe, tisknìte tlaèítko 4 RPT ( déle než 2 sekundy Na displeji se krátce zobrazí RPT DIR. Ukonèení funkce REPEAT Pro ukonèení opakování aktuální skladby popø. aktuálního adresáøe, stisknìte tlaèítko 4 RPT (. Na displeji krátce zobrazí RPT OFF a zhasne symbol RPT. Pøerušení reprodukce (PAUSE) Stisknìte tlaèítko 3 (. Na displeji se objeví PAUSE. Zrušení pauzy. Stisknìte bìhem pauzy tlaèítko 3 (. Reprodukce bude opìt pokraèovat. Nastavení zobrazení na displeji Nastavení standardního zobrazení na displeji Bìhem reprodukce skladeb/souborù MP3 si mùžete zvolit zobrazení v jednom z následujících režimù zobrazení na displeji: Název skladby/souboru a doba reprodukce Název skladby/souboru a èas Název adresáøe a název skladby/souboru Název adresáøe a èas Název adresáøe a doba reprodukce 18

19 REŽIM MP3 Zvolené zobrazení se zobrazí po rolování MP3-textu a pøi každé zmìnì skladby/souboru. Pro nastavení zobrazení, pøidržte tlaèítko % déle než dvì sekundy, až se na displeji objeví požadovaná informace. Nastavení rolovacích textù MP3 Displej mùžete nakonfigurovat tak, aby pøi každé zmìnì MP3 skladby/souboru zobrazil jednu z následujících možností jako rolovací text. Po zobrazení rolovacího textu se zobrazí standardní zobrazení na displeji (jak bylo popsáno výše). Jedná se o následující volby: Název adresáøe Název souboru Jméno umìlce Název skladby Název alba Pokyn: Jméno umìlce, skladby a název alba jsou èástí ID3 tag a nezobrazí se, pokud tyto údaje nejsou k dispozici v souboru MP3. Pro konfigurování rolovacích textù, Stisknìte tlaèítko MENU '. Stisknìte tlaèítko s nebo r & až se na displeji zobrazí MP3 DISP. Stisknìte tlaèítko MENU '. Nastavte požadovanou volbu zobrazení tlaèítky v nebo w &. Když se nastavování ukonèí, stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '. PROVOZ CD-MÌNIÈE Provoz CD-mìnièe Pokyn: Informace o manipulaci s CD, vkládání CD a o obsluze CD-mìnièe naleznete v návodu k obsluze dodaném s vašim CD-mìnièem. Zahájení provozu CD-mìnièe Tisknìte tlaèítko SRC ) tak, až se na displeji objeví CHANGER. Reprodukce se zahájí CD, které se naposledy reprodukovalo. Volba CD Pro pøepnutí na jiné CD v mìnièi, stisknìte tlaèítko s nebo r & jednou nebo vícekrát. Bìhem výbìru CD bude pøeskoèena prázdná pøihrádka CD v zásobníku. Volba skladby Pro volbu jiné skladby na aktuálním CD stisknìte tlaèítko v nebo w & jednou nebo vícekrát. Rychlé vyhledávání (s pøíposlechem) Pro rychlé vyhledávání vzad popø. vpøed, pøidržte stisknuto jedno z tlaèítek v w & až se zahájí rychlé vyhledávání vpøed popø. vzad. 19

20 REŽIM CD-MÌNIÈE Zmìna zobrazení na displeji K dispozici je 5 režimù zobrazení na displeji: Èíslo skladby a doba reprodukce Èíslo skladby a èas Èíslo CD a èíslo skladby Èíslo CD a èas Èíslo CD a doba reprodukce Tisknìte tlaèítko % déle než dvì sekundy, až se na displeji objeví požadovaná informace. Opakovaná reprodukce jednotlivých skladeb nebo celého CD (REPEAT) Pro opakování aktuální skladby stisknìte krátce 4 RPT (. Na displeji se krátce zobrazí RPT TRCK, na displeji svítí RPT. Pro opakování aktuálního CD tisknìte tlaèítko 4 RPT ( déle než dvì sekundy. Na displeji se krátce zobrazí RPT DISC, na displeji svítí RPT. Ukonèení funkce REPEAT Pro ukonèení opakování aktuální skladby popø. aktuálního CD, stisknìte tlaèítko 4 RPT (, až se krátce zobrazí na displeji RPT OFF a RPT zhasne na displeji. Na displeji se krátce zobrazí MIX ALL, na displeji svítí MIX. Ukonèení funkce MIX Stisknìte tlaèítko 5 MIX (, až se krátce zobrazí na displeji MIX OFF a MIX zhasne na displeji. Vzorkování skladeb na všech CD (SCAN) Pro krátké vzorkování všech skladeb na všech vložených CD ve vzestupném poøadí tisknìte tlaèítko MENU ' déle než dvì sekundy. Na displeji se objeví TRK SCAN následované èíslem skladby, která se právì vzorkuje. Ukonèení funkce SCAN Pro ukonèení vzorkování skladeb stisknìte krátce tlaèítko MENU '. Zahájí se reprodukce aktuálnì vzorkované skladby. Pøerušení reprodukce (PAUSE) Stisknìte tlaèítko 3 (. Na displeji se objeví PAUSE. Zrušení pauzy. Stisknìte bìhem pauzy tlaèítko 3 (. Reprodukce bude opìt pokraèovat. Reprodukce v náhodném poøadí (MIX) Pro reprodukování skladeb aktuálního CD v náhodném poøadí stisknìte krátce tlaèítko 5 MIX (. Na displeji se krátce zobrazí MIX CD, na displeji svítí MIX. Pro reprodukování skladeb všech vložených CD v náhodném poøadí tisknìte tlaèítko 5 MIX ( déle než dvì sekundy. Zmìny vyhrazeny! 20

21 HODINY - ÈAS Hodiny - èas Krátké zobrazení hodin Pro zobrazení èasu stisknìte krátce tlaèítko %. Nastavení hodin Pro nastavování hodin stisknìte tlaèítko MENU '. Stisknìte tlaèítko s nebo r & až se na displeji zobrazí CLOCK SET. Stisknìte tlaèítko w &. Na displeji se zobrazí èas. Blikají minuty a lze je nastavit. Nastavte minuty pomocí tlaèítek rs &. Když jsou minuty nastaveny, stisknìte tlaèítko v &. Zaènou blikat hodiny. Nastavení hodin se provede tlaèítky rs &. Když ukonèíte nastavování èasu, stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '. Trvalé zobrazení hodin pøi vypnutém pøístroji a zapnutém zapalování Nastavení CLOCK ON umožòuje zobrazovat èas, když je pøístroj vypnut a zapalování vozidla je zapnuto. Stisknìte tlaèítko MENU '. Stisknìte tlaèítko s nebo r & až se na displeji zobrazí CLOCK OFF nebo CLOCK ON. Stisknìte tlaèítko v nebo w & pro pøepnutí nastavení mezi ON a OFF. Když ukonèíte nastavování, stisknìte tlaèítko MENU '. Krátké zobrazení hodin pøi vypnutém pøístroji Pro krátké zobrazení èasu, když je pøístroj vypnut stisknìte tlaèítko %. Èas se zobrazí na dobu osmi sekund. Pøepnutí režimu 12/24 hodin Stisknìte tlaèítko MENU '. Stisknìte tlaèítko s nebo r & až se na displeji zobrazí 24 H MODE popø. 12 H MODE. Stisknìte tlaèítko v nebo w & pro pøepnutí režimu. Když ukonèíte nastavování, stisknìte tlaèítko MENU '. 21

22 NASTAVENÍ ZVUKU A POMÌRU HLASITOSTI Nastavení zvuku a pomìru hlasitosti Pro každý zdroj signálu (rádio, CD/MP3- pøehrávaè, CD-mìniè a AUX) lze oddìlenì nastavit zvuk. Nastavení rozložení hlasitosti (vyvážení a fader) je spoleèné pro všechny zdroje signálu. Nastavení basù Stisknìte tlaèítko AUDIO $. Na displeji se objeví BASS. Stisknìte tlaèítko s nebo r & pro nastavení basù. Když se nastavování ukonèí, stisknìte tlaèítko AUDIO $. Nastavení výšek Stisknìte tlaèítko AUDIO $. Na displeji se objeví BASS. Stisknìte tlaèítko w & až se na displeji zobrazí TREB. Stisknìte tlaèítko s nebo r & pro nastavení výšek. Když se nastavování ukonèí, stisknìte tlaèítko AUDIO $. Nastavení pomìru hlasitosti vpravo/vlevo (Balance) Pro nastavení vyvážení vlevo/vpravo (balance) stisknìte tlaèítko AUDIO $. Na displeji se objeví BASS. Stisknìte tlaèítko w & až se na displeji zobrazí BAL. Stisknìte tlaèítko s nebo r & pro nastavení vyvážení hlasitosti vpravo/vlevo. Když se nastavování ukonèí, stisknìte tlaèítko AUDIO $. Nastavení pomìru hlasitosti vpøedu/vzadu (Fader) Pro nastavení vyvážení vpøedu/vzadu (Fader) stisknìte tlaèítko AUDIO $. Na displeji se objeví BASS. Stisknìte tlaèítko w & až se na displeji zobrazí FADER. Stisknìte tlaèítko s nebo r & pro nastavení vyvážení hlasitosti vpøedu/vzadu. Když se nastavování ukonèí, stisknìte tlaèítko AUDIO $. 22

23 EQALUZÉR A X-BASS Ekvalizér a X-BASS X-BASS X-Bass znamená zvýšení basù pøi nízké hlasitosti. Poznámka: Nastavení pro X-BASS mùžete provést oddìlenì pro jednotlivé zdroje audiosignálu (rádio, CD/MP3-pøehrávaè, CD-mìniè a AUX). Stisknìte tlaèítko AUDIO $ Na displeji se objeví BASS. Stisknìte tlaèítko w & až se na displeji zobrazí XBASS ON popø. XBASS OFF. Stisknìte tlaèítko s nebo r & pro pøepínání mezi XBASS ON popø. XBASS OFF. Když se nastavování ukonèí, stisknìte tlaèítko AUDIO $. Volba pøednastavených zvukových efektù Mùžete si také zvolit pøednastavené zabarvení zvuku pro následující hudební smìry. ROCK POP KLASIKA Nastavení tìchto stylù hudby jsou již pøedem naprogramována. Stisknìte tlaèítko AUDIO $. Na displeji se objeví BASS. Stisknìte tlaèítko w & až se na displeji zobrazí jeden z pøednastavených zvukových efektù. Zvolte požadované pøednastavení zvuku tlaèítkem s nebo r &. Pokud chcete deaktivovat pøednastavené zvukové efekty, zvolte EQ OFF ze zobrazených voleb. Když se nastavování ukonèí, stisknìte tlaèítko AUDIO $. Poznámka: Pøednastavený zvukový efekt je aktivní pro všechny zdroje audiosignálu. 23

24 INDIKACE ÚROVNÌ Nastavení indikace úrovnì Indikace úrovnì (spektrometr) krátkodobì ukazuje na displeji bìhem nastavování symbolicky hlasitost a nastavení tónové clony. Pokud není provádìno nastavování, indikuje spektrometr výstupní úroveò autorádia. V menu mùžete nastavit zapnutí a vypnutí indikace úrovnì. Stisknìte tlaèítko MENU '. Na displeji se zobrazí MENU. Stisknìte tlaèítko s nebo r & až se na displeji zobrazí PEAK LVL. Stisknìte tlaèítko v nebo w&pro volbu mezi PEAK ON a PEAK OFF. Když se nastavování ukonèí, stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '. EXTERNÍ ZDROJE ZVUKU Externí zdroje zvuku Místo CD-mìnièe mùžete také pøipojit jiné externí zdroje zvuku s linkovým výstupem. Tìmito zdroji mohou být napø. pøenosné CD-pøehrávaèe, pøehrávaèe minidiskù nebo pøehrávaèe MP3. V menu se musí uvolnit vstup AUX. Pokud chcete pøipojit externí audio-zdroj signálu, potøebujete adaptérový kabel. Tento kabel si mùžete zakoupit u autorizovaných prodejcù Blaupunkt (obj. è ). Zapnutí/vypnutí vstupu AUX Stisknìte tlaèítko MENU '. Na displeji se zobrazí MENU. Stisknìte tlaèítko s nebo r & až se na displeji zobrazí AUX OFF popø. AUX ON. Stisknìte tlaèítko v nebo w & pro zapnutí popø. vypnutí AUX. Když se nastavování ukonèí, stisknìte tlaèítko MENU '. Pokyn: Když je vstup AUX zapnut, lze jej zvolit tlaèítkem SRC ) a na displeji se zobrazuje AUX INPUT. 24

25 Technické údaje TECHNICKÉ ÚDAJE Zesilovaè Výstupní výkon: 4 x 18 wattù sinusový pøi zkreslení 10 % Tuner Vlnové rozsahy pro USA: VKV (FM) : SV (AM): 87,5-107,9 MHz (krok 200 khz) khz (krok 10 khz) Vlnové rozsahy pro Evropu: VKV (FM) : 87,5-108 MHz (krok 100 khz automaticky/50 khz ruènì) SV (AM): khz (krok 9 khz) Vlnové rozsahy pro Thajsko: VKV (FM) : 87,5-108 MHz (krok 50 khz automaticky/25 khz ruènì) SV (AM): khz (krok 9 khz) Vlnové rozsahy pro jižní Ameriku: VKV (FM) : 87,5-107,9 MHz (krok 100 khz automaticky/50 khz ruènì) SV (AM): khz (krok 10 khz) FM - citlivost, mono: FM - kmitoètový rozsah: 17 dbf Hz CD Kmitoètový rozsah: Hz Výstup pøedzesilovaèe 4 kanály: 2 V Citlivost vstupu Vstup AUX : 2 V / 6 kohm Zmìny vyhrazeny! 25

26 MONTÁŽNÍ NÁVOD Montážní návod Bezpeènostní pokyny Po dobu montáže a pøipojování dbejte prosím na následující bezpeènostní pokyny. - Odpojte minusový pól akumulátoru! Dbejte na bezpeènostní pokyny výrobce motorového vozidla. - Pøi vrtání otvorù dbejte na to, aby nedošlo k poškození žádných dílù vozidla. - Prùøez kabelù pro plusové a minusové vedení nesmí být nižší než 1,5 mm 2. - Konektory na stranì vozidla nepøipojujte k autorádiu! - Adaptérový kabel potøebný pro váš typ vozidla získáte v odborném obchodì BLAU- PUNKT. - Podle typu konstrukce vašeho vozidla mùže dojít k odchylkám od tohoto popisu. Nepøebíráme žádná ruèení za následná poškození vzniklá chybami pøi instalaci a pøipojování. Pokud vám nebudou vyhovovat zde uvedené pokyny pro vaši instalaci, obra te se prosím na svého odborného prodejce Blaupunkt, na výrobce vašeho vozidla nebo na naši telefonní Hotline. Pokud pøipojujete zesilovaè nebo CD-mìniè, musíte nejprve zapojit pøípojky ukostøení a teprve potom zapojovat konektory pro linkové vstupy a výstupy. 26

27 MONTÁŽNÍ NÁVOD Dodávané montážní a pøipojovací díly 27

28 MONTÁŽNÍ NÁVOD Demontáž Adaptérové kabely specifické pro vozidlo získáte v odborném obchodì. 28

29 MONTÁŽNÍ NÁVOD 6. Výstup reproduktoru RR+ Výstup reproduktoru RR- Výstup reproduktoru RF+ Výstup reproduktoru RF- Výstup reproduktoru LF+ Výstup reproduktoru LF- Výstup reproduktoru LR+ Výstup reproduktoru LR- nc Ztlumení pro telefon nc Trvalé 12 V Aut. anténa nc Sv. 15/zapalování Kostra Linkový výstup LR nc CDC-Data-vstup Linkový výstup RR nc CDC-Data-výstup Linkový výstup/kostra nc Trvalé 12 V Linkový výstup LF RC + 12 V + 12 V Linkový výstup RF Dálkové ovládání Sbìrnice/kostra +12 V zesilovaè RC - kostra AF/kostra Linkový vstup L Linkový vstup R Ekvalizér Zesilovaè Dálkové ovládání CD mìniè 29

30 7. 4 Omy 4 Omy 4 Omy 4 Omy Mute - okamžité ztlumení pro telefon (low) Zmìny vyhrazeny! 30

31 31

32 Regionální zastoupení v ÈR: Robert Bosch odbytová s.r.o. Divize Blaupunkt Pod Višòovkou 35/ Praha 4 - Krè Tel.: Servisní zastoupení pro ÈR: RESAT s.r.o. Na Košince 673/ Praha 8 - Libeò Tel.: MAMP52AC

Boston C32, Dublin C32 Ravenna C32, Florida DJ32 Lousiana DJ32

Boston C32, Dublin C32 Ravenna C32, Florida DJ32 Lousiana DJ32 Radio / Cassette Boston C32, Dublin C32 Ravenna C32, Florida DJ32 Lousiana DJ32 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaunpunkt.com 2 3 OVLÁDACÍ PRVKY -Tlaèítko pro odblokování odnímatelného panelu Tlaèítko

Více

Modena CD51 München CD51

Modena CD51 München CD51 Radio / CD Modena CD51 München CD51 Návod k obsluze a instalaci 2 OVLÁDACÍ PRVKY S - Tlaèítko pro odblokování odnímatelného ovládacího panelu (Release-Panel)! Regulace hlasitosti. " Tlaèítko k zapnutí/vypnutí

Více

Boston C31 Dresden C31 Dublin C31 Cleveland DJ31 Madison DJ31

Boston C31 Dresden C31 Dublin C31 Cleveland DJ31 Madison DJ31 Radio / Kazeta Boston C31 Dresden C31 Dublin C31 Cleveland DJ31 Madison DJ31 Návod k obsluze a instalaci 2 OVLÁDACÍ PRVKY S -Tlaèítko pro odblokování odnímatelného ovládacího panelu (Release-Panel)! Tlaèítko

Více

Porto CD 34 7 644 191 310 San Remo CD 34 7 644 176 310

Porto CD 34 7 644 191 310 San Remo CD 34 7 644 176 310 Autorádio/CD-pøehrávaè Porto CD 34 7 644 191 310 San Remo CD 34 7 644 176 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 3 OVLÁDACÍ PRVKY S -tlaèítko pro otevøení výklopného a odnímatelného

Více

Milano MP34 7 644 192 310 Santa Cruz MP34 7 644 178 310 Valencia MP34 7 644 195 310

Milano MP34 7 644 192 310 Santa Cruz MP34 7 644 178 310 Valencia MP34 7 644 195 310 Autorádio/CD-pøehrávaè/MP-3 Milano MP34 7 644 192 310 Santa Cruz MP34 7 644 178 310 Valencia MP34 7 644 195 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 3 OVLÁDACÍ PRVKY S - tlaèítko pro otevøení

Více

Acapulco MP Casablanca MP

Acapulco MP Casablanca MP Autorádio s pøehravaèem CD / MP3 Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 1 3 OVLÁDACÍ PRVKY

Více

Modena MP Sevilla MP

Modena MP Sevilla MP Autorádio s pøehravaèem CD / MP3 Modena MP54 7 644 260 310 Sevilla MP54 7 644 262 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 3 OVLÁDACÍ PRVKY S Tlaèítko k zapnutí/vypnutí pøístroje, okamžité

Více

Calgary MP35 7 645 170 310 San Diego MP35 7 645 190 310

Calgary MP35 7 645 170 310 San Diego MP35 7 645 190 310 Autorádio s přehrávačem CD/MP3 Calgary MP35 7 645 170 310 San Diego MP35 7 645 190 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 Tlačítko k zapnutí/vypnutí přístroje, okamžité ztlumení (Mute)

Více

Los Angeles MP74 7 644 815 310 Seattle MP74 7 644 810 310

Los Angeles MP74 7 644 815 310 Seattle MP74 7 644 810 310 Autorádio s CD-pøehrávaèem / MP3 Los Angeles MP74 7 644 815 310 Seattle MP74 7 644 810 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 OVLÁDACÍ PRVKY S Tlaèítko k zapnutí/vypnutí pøístroje, okamžité

Více

Bremen MP74 7 644 820 310

Bremen MP74 7 644 820 310 Autorádio s CD-pøehrávaèem / MP3 Bremen MP74 7 644 820 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 OVLÁDACÍ PRVKY S Tlaèítko k zapnutí/vypnutí pøístroje, okamžité ztlumení pøístroje! Regulace

Více

Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310

Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310 Autorádio/CD-přehrávač Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz Bristol_VancouverCD35cz.pmd 1 2 Bristol_VancouverCD35cz.pmd 2 BEDIENELEMENTE

Více

Barcelona MP35 7 645 250 310 Madrid MP35 7 645 260 310

Barcelona MP35 7 645 250 310 Madrid MP35 7 645 260 310 Autorádio s přehrávačem CD / MP3 Barcelona MP35 7 645 250 310 Madrid MP35 7 645 260 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.com 2 Tlačítko k zapnutí/vypnutí přístroje a pro okamžité ztlumení

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM Návod k obsluze PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM SD-530 Symbol blesku v trojúhelníku varuje uživatele, že uvnitø pøístroje se nachází nebezpeèné napìtí. UPOZORNÌNÍ: ABYSTE PØEDEŠLI NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

Více

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK Návod k obsluze Upozornìní: V pøípadì nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena vidlice sí ového pøívodu ze zásuvky. OBSAH Strana Obsluha... 2 Napájení el. proudem... 3 Hodiny...

Více

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Atlanta 110 7 649 066 510 www.blaupunkt.com Návod k obsluze a k montáži

www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Atlanta 110 7 649 066 510 www.blaupunkt.com Návod k obsluze a k montáži www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Atlanta 110 7 649 066 510 www.blaupunkt.com Návod k obsluze a k montáži Ovládací prvky 1 2 3 4 5 6 7 8 12 11 10 9 1 Tlačítko Uvolnění odnímatelného ovládacího panelu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Překlad z originálního návodu. OBSAH: Zvuk se systéme

Více

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

S MÌNIÈEM CD* S MÌNIÈEM CD* 2 4 W 5 V 4

S MÌNIÈEM CD* S MÌNIÈEM CD* 2 4 W 5 V 4 SYST É M AU D I O R D S S KO M PA K T N Í M D I S K E M SYS T É M A U D I O R D S K A Z E TOV Ý P Ø E H R Á VA È S MÌNIÈEM CD* C A B D R S E F G H O V 1 * Podle verze nebo vybavení. N 2 L C W A B D M F

Více

INDIANAPOLIS CD34. MMC-Driver 01. FM/AM autorádio s CD-pøehrávaèem s odnímatelným èelním panelem a vysokým výkonem. http://www.blaupunkt.

INDIANAPOLIS CD34. MMC-Driver 01. FM/AM autorádio s CD-pøehrávaèem s odnímatelným èelním panelem a vysokým výkonem. http://www.blaupunkt. INDIANAPOLIS CD34 MMC-Driver 01 FM/AM autorádio s CD-pøehrávaèem s odnímatelným èelním panelem a vysokým výkonem http://www.blaupunkt.cz CZ-1 VAROVÁNÍ FCC Upozornìní Manipulace s èelním panelem Tento pøístroj

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP

Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP OBSAH Poznámky k instalaci 4 Kabelové zapojení 5 Instalace 6 Ovládací prvky autorádia 8 Přehrávání z SD/MMC/USB paměť. karet 9 Základní ovládání 10 Ovládání

Více

TravelPilot Navigace Rádio/CD. TravelPilot E1/E2. Návod k obsluze. http://www.blaupunkt.cz

TravelPilot Navigace Rádio/CD. TravelPilot E1/E2. Návod k obsluze. http://www.blaupunkt.cz TravelPilot Navigace Rádio/CD TravelPilot E1/E2 Návod k obsluze http://www.blaupunkt.cz 1 Přehled přístroje Přehled přístroje 2 Tlačítko NAV Krátké stisknutí: Aktivace navigace a čtyř sad předvoleb. Delší

Více

VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ AUTORÁDIO RD3

VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ AUTORÁDIO RD3 38 VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ AUTORÁDIO RD3 Akce Provedený povel 1 - Stlačení (dozadu) Zvýšení hlasitosti. 2 - Stlačení (dozadu) Snížení hlasitosti. 1 + 2 - Současné stlačení Vypnutí zvuku (mute), obnovení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na čelním panelu... 2

Více

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah:

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah: Návod k obsluze DB 72026 CD CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203 Obsah: Funkce... 2 Kompaktní disk (CD)... 2 Výběr titulu... 2 Hledání v titulu... 2 Zvolení titulu na CD disku... 2 Programování... 2 Obslužné prvky...

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ

PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ RCD 1410 RCD 1420 MP3 ČESKY Přehled ovládacích prvků CD OFF RADIO ON VOLUME UBS 0 AC ~ Přepíná mezi přehráváním disků CD a příjmem rozhlasových stanic. Rovněž slouží k

Více

Car Radio CD USB SD Bluetooth

Car Radio CD USB SD Bluetooth Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Helsinki 220 BT 1 011 200 210 / 1 011 200 211 London 120 1 011 200 200 / 1 011 200 201 Sydney 220 BT 1 011 200 110 / 1 011 200 111 Melbourne 120 1 011 200

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

BeoSound Příručka

BeoSound Příručka BeoSound 9000 Příručka BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Obsah příručky 3 Pro tento produkt Bang & Olufsen jsou k dispozici dvě příručky. Základy používání systému BeoSound 9000 4 Koncept

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

Všeobecné informace... 8 Struèný pøehled Obsluha Rádio CD/MP3 pøehrávaè Mìniè CD/MP Nastavení zvuku...

Všeobecné informace... 8 Struèný pøehled Obsluha Rádio CD/MP3 pøehrávaè Mìniè CD/MP Nastavení zvuku... Všeobecné informace... 8 Struèný pøehled... 10 Obsluha... 13 Rádio... 22 CD/MP3 pøehrávaè... 30 Mìniè CD/MP3 3... 35 Nastavení zvuku... 42 Navigace... 44 Informaèní menu... 71 Nastavení... 72 Odstraòování

Více

DP 3400 / DP 3401 Non-Display Portable

DP 3400 / DP 3401 Non-Display Portable Professional Digital Two-Way Radio System DP 3400 / DP 3401 Non-Display Portable Quick Reference Guide m Struèný návod k použití pro pøenosné radiostanice DP 3400/3401 Dùležité bezpeènostní informace Bezpeèné

Více

Radio CD MP3 WMA. London MP

Radio CD MP3 WMA. London MP www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA London MP37 7 647 553 310 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Instrucciones de manejo Instruções

Více

CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB 1 011 402 220 001. Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži

CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB 1 011 402 220 001. Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB 1 011 402 220 001 Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži Ovládací prvky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 Tlačítko Uvolnění odnímatelného ovládacího panelu 2 Tlačítko

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

Radio CD MP3 WMA. London MP

Radio CD MP3 WMA. London MP www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA London MP48 7 648 006 310 Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Mode d emploi et de montage Istruzioni d uso e di installazione Gebruiksaanwijzing

Více

OPEL MOKKA. Infotainment System

OPEL MOKKA. Infotainment System OPEL MOKKA Infotainment System Obsah Navi 950/650 / CD 600... 5 Navi 600... 77 Audio systém... 169 Navi 950/650 / CD 600 Úvod... 6 Základní funkce... 17 Rádio... 25 CD přehrávač... 32 Externí zařízení...

Více

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Objednávací èíslo : 2 22 539 MMI3G Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Popis produktu kompletní sada 2x AV-vstup

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 00] Elektronický identifikaèní systém Verze:.0 Datum: 0.02.2006 Obsah Program domovník. Instalace softwaru....2 Odinstalování....3 Spuštìní programu... Ovládání programu

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

Volant 1... 4 Volant 2... 4 Všeobecné informace... 6 Struèný pøehled... 8 Obsluha... 11 Rádio... 20 CD/MP3 pøehrávaè... 29 Nastavení zvuku...

Volant 1... 4 Volant 2... 4 Všeobecné informace... 6 Struèný pøehled... 8 Obsluha... 11 Rádio... 20 CD/MP3 pøehrávaè... 29 Nastavení zvuku... Volant 1 Volant 2 Volant 1... 4 Volant 2... 4 Všeobecné informace... 6 Struèný pøehled... 8 Obsluha... 11 Rádio... 20 CD/MP3 pøehrávaè... 29 Nastavení zvuku... 33 Vstup AUX 3... 34 Navigace... 35 Informaèní

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 01 11 2 3 Před prvním použitím si prosím přečtěte tento návod k obsluze. OBSAH Strana Obslužná tlačítka a regulátory... 4 Důležité... 4 Pozor... 4 LED-indikace... 4 Vložení

Více

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor T-400X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06.

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06. Ovládání jednotky Dodatek Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1 [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany Basic ON OFF Verze: 1.0 Datum: 10.06.2001 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

Struèný pøehled... 6 Všeobecné informace... 8 Obsluha Hlavní zobrazení Nastavení zvuku Rádio Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 6 Všeobecné informace... 8 Obsluha Hlavní zobrazení Nastavení zvuku Rádio Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 6 Všeobecné informace... 8 Obsluha... 11 Hlavní zobrazení... 13 Nastavení zvuku... 14 Rádio... 20 Pøehrávaè CD/MP3 3... 27 Hledání závad... 32 Všeobecné upozornìní... 33 Glosáø... 34

Více

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Pøeètìte si prosím celý tento návod pøed instalací a použitím a uschovejte si jej na dostupném místì, abyste se mohli k nìkterým pasážím

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

RÁDIOMAGNETOFON S CD. Copyright ALLCOM RRCD 2410 RRCD 2420 MP3

RÁDIOMAGNETOFON S CD. Copyright ALLCOM   RRCD 2410 RRCD 2420 MP3 RÁDIOMAGNETOFON S CD RRCD 2410 RRCD 2420 MP3 PŘEHLED Ovládací prvky Obecné informace CD TAPE/OFF Přepíná mezi vstupy CD, TAPE a RADIO. RADIO Vypne zařízení. ON Funkční kontrolka. Když je zařízení zapnuté,

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

As Dedicated As You Are TWO-WAY RADIOS GM340. Mobile Radios. contact. control. Basic User Guide

As Dedicated As You Are TWO-WAY RADIOS GM340. Mobile Radios. contact. control. Basic User Guide GM340 Mobile Radios contact TWO-WAY RADIOS As Dedicated As You Are control Basic User Guide GM340 Professional Mobile Radio 1 2 3 6 4 5 ZÁKLADNÍ NÁVOD K OBSLUZE Obsah Všeobecné informace...................

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLADAČŮ

UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLADAČŮ UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLADAČŮ 1. VYPÍNAČ ( ) 2. TLAČÍTKO VOLBY: BASS/TREBLE/BALANCE/FADER / TA SEEK/MASK DPI/RETUNE/AUDIO DSP/LOUDNESS/ESP/CD MULTI/BEEP/SEEK/STEREO/LOCAL (SEL) 3. HLASITOST PRO BASS/TREBLE/BALANCE/FADER

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

Docking 300. 4. Obsah balení - Energy Docking 300 - dálkové ovládání - uživatelský manuál - napájecí adaptér

Docking 300. 4. Obsah balení - Energy Docking 300 - dálkové ovládání - uživatelský manuál - napájecí adaptér Docking 300 1. Úvod Dìkujeme za zakoupení produktu Energy Docking 300. S tímto jedineèným 2.1 zvukovým systémem mùžete poslouchat hudbu z ipod/iphone, USB, SD karet, MP3 pøehrávaèù a dalších audio zaøízení.

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál 1 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí se zvukem

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

Car Radio CD MP3 WMA. Seattle MP

Car Radio CD MP3 WMA. Seattle MP www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 WMA Seattle MP57 7 647 453 310 Instrucciones de manejo Instruções de serviço Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi Návod k obsluze Návod na obsluhu 1 2 3 4 5 6 7 8

Více

KD-G401 NÁVOD K POUŽITÍ. Autorádio s CD přehrávačem. Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6.

KD-G401 NÁVOD K POUŽITÍ. Autorádio s CD přehrávačem. Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6. Autorádio s CD přehrávačem KD-G401 KD-G401 Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění

Více

Navigace Rádio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Návod k obsluze a k montáži. www.blaupunkt.com

Navigace Rádio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Návod k obsluze a k montáži. www.blaupunkt.com Navigace Rádio CD E TravelPilot TravelPilot Rome NAV55E Návod k obsluze a k montáži www.blaupunkt.com Obsah Obsah K tomuto návodu...3 Pro vaši bezpečnost...3 Rozsah dodávky...5 Přehled přístroje...6 Ovládací

Více

CAR RADIO FREIBURG 130 1 011 402 112 001. Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži

CAR RADIO FREIBURG 130 1 011 402 112 001. Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži CAR RADIO FREIBURG 130 1 011 402 112 001 Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži Ovládací prvky 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 1 Tlačítko Uvolnění odnímatelného ovládacího panelu 2 Tlačítko MENU Krátké

Více

CITROËN C5 ART-X4-CS-51

CITROËN C5 ART-X4-CS-51 CITROËN C5 AUDIO SYSTÉM RDS TELEFON S MÌNIÈEM CD* A B C 1 2 3 4 5 D Q P O N M L K J I H G F E R 1 2 4 5 S * Podle verze nebo vybavení. 6 3 T AUDIO SYSTÉM RDS S PØEHRÁVAÈEM CD A MÌNIÈEM CD* A B C D E F

Více

Umístění ovladačů (vpředu)

Umístění ovladačů (vpředu) Umístění ovladačů (vpředu) POHLED ZPŘEDU 1 4 2 5 3 6 1 ANTÉNA 2 DISPLEJ (pozitivní LCD) 3 REPRODUKTOR (vlevo) 4 DVÍŘKA CD 5 OTEVÍRÁNÍ 6 REPRODUKTOR (vpravo) OVLÁDACÍ PANEL 1 2 3 5 6 7 4 1 KONTROLKA NAPÁJENÍ

Více

CZ102E/EG/ER RDS-EON FM/MW/LW

CZ102E/EG/ER RDS-EON FM/MW/LW CZ102E/EG/ER RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetoothkombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

T-60X Návod na obsluhu

T-60X Návod na obsluhu OD ROKU T-60X Návod na obsluhu 2.0 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm

Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm OBSAH Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm.............. 2 Základní informace o radiostanici.......3 Obsluha a ovládací prvky............... 3 Ovládací prvky radiostanice.......... 3

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Elektronický radiobudík

Elektronický radiobudík Grundig spol. s r.o. l Koprníkova 2 l 20 00 Praha 2 Grundig AG l Kurgartnstraß 37 l D-90762 Fürth l http://www.grundig.d Elktronický radiobudík SONOCLOCK 890 2 Èsky OBSAH Bzpènostní upozornìní, informac...

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

Instalační příručka a návod k obsluze

Instalační příručka a návod k obsluze Poznámka: Napájecí napětí tohoto zařízení je 12 V / 24 V. Příliš vysoké nebo příliš nízké napájecí napětí by mohlo způsobit poškození nebo poruchu tohoto zařízení. Vkládejte prosím toto zařízení s USB

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A Bluetooth 4.0 + EDR, apt-x, ANC Děkujeme, že jste si zakoupili bluetooth sluchátka CEL-TEC F5A. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah 1. Hlavní vlastnosti...

Více

Obsah. Rádio... Obsah 1

Obsah. Rádio... Obsah 1 Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................ Zabezpečení proti krádeži.................... Základní

Více

Návod k obsluze a k montáži

Návod k obsluze a k montáži Navigace Rádio MP3 www.blaupunkt.com TravelPilot Rome Europe NAV56E Návod k obsluze a k montáži Obsah Obsah K tomuto návodu...3 Pro vaši bezpečnost...3 Rozsah dodávky...5 Přehled přístroje...6 Ovládací

Více

Návod na použití prezentační techniky

Návod na použití prezentační techniky Laboratorní centrum Fakulty technologické Návod na použití prezentační techniky Střední posluchárna č. 113 Před použitím prezentační techniky pročtěte tento návod ApS Brno s.r.o., divize projekční techniky

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SD-NAVI (verze 1.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SD-NAVI (verze 1.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

SIMPLY CLEVER RÁDIO SWING NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER RÁDIO SWING NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER RÁDIO SWING NÁVOD K OBSLUZE Obsah 1 Obsah Obecné pokyny.............................. 2 Návod k obsluze................................... 2 Značky v textu návodu k obsluze.................

Více

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 372592 Návod k obsluze Před instalací, zapnutím a nastavováním přístroje si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité informace pro optimální a bezpečné využití všech jeho vlastností

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

ZÁKLADNÍ NÁVOD K OBSLUZE

ZÁKLADNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁKLADNÍ NÁVOD K OBSLUZE Obsah Základní informace o radiostanici.......2 Ovládací prvky radiostanice............. 2 Tóny zvukové signalizace............... 3 Programovatelná tlaèítka............... 3 Tlaèítka

Více

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166 AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH Návod k použití 10007166 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více