Modena CD51 München CD51

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modena CD51 München CD51"

Transkript

1 Radio / CD Modena CD51 München CD51 Návod k obsluze a instalaci

2 2

3 OVLÁDACÍ PRVKY S - Tlaèítko pro odblokování odnímatelného ovládacího panelu (Release-Panel)! Regulace hlasitosti. " Tlaèítko k zapnutí/vypnutí pøístroje, okamžité ztlumení (Mute) pøístroje # Tlaèítko RDS, zapnutí/vypnutí komfortních funkcí RDS (Radio Daten System). Volba indikace bìžících textù. $ Tlaèítko BND (Band), volba zdroje signálu v režimu autorádia, Volba sady pøedvoleb VKV a vlnových rozsahù SV a DV (SV a DV nejsou u München CD51) TS, startuje funkci Travelstore % Displej (indikace) & - Tlaèítko pro zobrazení èasu na displeji DIS, zmìna zobrazení na displeji ' Tlaèítko MENU, vyvolání menu pro základní nastavení. ( - Tlaèítko pro otevøení výklopného a odnímatelného ovládacího panelu (Flip-Release-Panel) ) Blok tlaèítek se šipkami * Tlaèítko OK pro potvrzení zadání v menu a pro spuštìní funkce Scan + Tlaèítko X-BASS, pro zapnutí/vypnutí a nastavení funkce X-BASS, Tlaèítko AUDIO, nastavení basù a výšek, nastavení rozložení hlasitosti (vyvážení a fader). - Blok tlaèítek 1-6. Tlaèítko TRAF, zapnutí/vypnutí pøipravenosti pro pøíjem dopravních hlášení 0 Tlaèítko CD C, pøepínání zdroje signálu mezi CD-pøehrávaèem, CD-mìnièem (pokud je pøipojen) a vstupem AUX 3

4 OBSAH OVLÁDACÍ PRVKY... 3 Informace a pøíslušenství... 5 Odnímatelný ovládací díl... 6 Zabezpeèení proti krádeži... 6 Vyjmutí ovládacího dílu... 6 Nasazení ovládacího dílu... 6 Zapnutí/vypnutí... 7 Nastavení hlasitosti... 8 Nastavení hlasitosti po zapnutí... 8 Okamžité snížení hlasitosti (Mute)... 8 Ztlumení pøi volání telefonu/hlasovém výstupu navigace... 8 Nastavení hlasitosti potvrzovacího tónu... 9 Provoz autorádia Zapnutí režimu autorádia Komfortní funkce RDS (AF, REG) Volba vlnového rozsahu/sady pøedvoleb...10 Vyladìní vysílaèù Nastavení citlivosti vyhledávacího ladìní...11 Uložení vysílaèù na pøedvolby Automatické uložení vysílaèù na pøedvolby (Travelstore) Vyvolání pøedvoleb Vzorkování pøijímatelných vysílaèù (SCAN) Nastavení doby vzorkování Typ programu (PTY) Optimalizace pøíjmu autorádia Volba indikace bìžících textù Nastavení zobrazení na displeji Dopravní hlášení Zapnutí/vypnutí priority pro dopravní hlášení Nastavení hlasitosti dopravních hlášení...14 Režim CD Zahájení režimu CD Volba skladby Rychlá volba skladeb Rychlé vyhledávání (s pøíposlechem) Náhodná reprodukce skladeb (MIX) Vzorkování skladeb (SCAN) Pøerušení reprodukce (PAUSE) Zmìna indikace na displeji Dopravní hlášení v režimu CD Vyjmutí CD Provoz CD-mìnièe Zahájení provozu CD-mìnièe Volba CD Volba skladby Rychlá volba skladeb Rychlé vyhledávání (s pøíposlechem) Zmìna indikace na displeji Opakovaná reprodukce jednotlivých skladeb nebo celého CD (REPEAT) Reprodukce skladeb v náhodném poøadí (MIX) Vzorkování všech CD (SCAN) Pøerušení reprodukce (PAUSE) Hodiny - èas Krátké zobrazení hodin Nastavení hodin Pøepnutí režimu 12/24 hodin Trvalé zobrazení hodin pøi vypnutém pøístroji a zapnutém zapalování Krátké zobrazení hodin pøi vypnutém pøístroji Nastavení zvuku a pomìru hlasitosti...20 Nastavení basù Nastavení výšek Nastavení pomìru hlasitosti vpravo/vlevo (Balance) Nastavení pomìru hlasitosti vpøedu/vzadu (Fader) X-BASS Nastavení indikace úrovnì Externí zdroje zvuku Zapnutí/vypnutí vstupu AUX Technické údaje Montážní návod

5 Informace a pøíslušenství Dìkujeme vám, že jste se rozhodli pro pøístroj Blaupunkt. Pøejeme vám hodnì radosti s vaším novým pøístrojem. Pøed prvním použitím si prosím pøeètìte tento návod k použití. Redaktoøi firmy Blaupunkt trvale pracují na tom, aby byly návody k obsluze pøehledné a všeobecnì srozumitelné. Pokud však pøesto budete mít otázky týkající se obsluhy, obra te se prosím na vašeho prodejce nebo na Hotline ve vaší zemi. Telefonní èísla naleznete na zadní obálce tohoto návodu. Bezpeènost dopravy Bezpeènost dopravy je nejvyšším zákonem. Obsluhujte proto autorádio pouze tehdy, když to pøipouští dopravní situace. Pøed zahájením jízdy se seznamte s pøístrojem. Ve vozidle musíte vèas zjistit akustické varovné signály policie, hasièù a záchranné služby. Poslouchejte proto bìhem jízdy vaše programy s pøimìøenou hlasitostí. Instalace Pokud si chcete sami instalovat vaše autorádio, pøeètìte si pokyny pro instalaci a pøipojení uvedené na konci tohoto návodu. POKYNY Pøíslušenství Používejte pouze pøíslušenství povolené firmou Blaupunkt. Dálkové ovládání Pomocí volitelnì dodávaného dálkového ovládání RC 08 nebo RC 10 lze nejdùležitìjší funkce bezpeènì ovládat pøímo z volantu. Zesilovaèe Použít lze všechny zesilovaèe Blaupunkt. CD-mìnièe (changer) Pøipojit lze následující CD-mìnièe Blaupunkt: CDC A 06, CDC A 08, CDC A 072 a IDC A 09. Pomocí adaptérového kabelu (Blaupunkt-è.: ) lze také pøídavnì pøipojit CDmìnièe CDC A 05 a CDC A 071. Mezinárodní telefonní informaèní služby Zavolejte nás, máte-li otázky týkající se obsluhy pøístroje nebo potøebujete-li další informace! Èísla telefonních informaèních služeb naleznete na poslední stranì tohoto návodu. 5

6 ODNÍMATELNÝ OVLÁDACÍ DÍL Odnímatelný ovládací díl Zabezpeèení proti krádeži Váš pøístroj je pro ochranu proti krádeži vybaven odnímatelným ovládacím dílem (Flip-Release panel). Bez tohoto ovládacího dílu je pøístroj pro zlodìje bezcenný. Chraòte váš pøístroj proti krádeži a pøi každém opuštìní vozidla si vezmìte s sebou ovládací panel. Neponechávejte ovládací díl ve vozidle, ani na skrytém místì. Konstrukèní provedení ovládacího dílu umožòuje jednoduchou manipulaci. Ovládací díl vám nesmí upadnout. Nevystavujte ovládací díl pøímému sluneènímu záøení nebo jiným zdrojùm tepla. Chraòte ovládací díl v dodaném pouzdøe. Zamezte pøímému doteku rukou s ovládacím dílem. V pøípadì potøeby oèistìte kontakty lihem navlhèeným vatovým tampónem bez vláken. Vyjmutí ovládacího dílu î Stisknìte tlaèítko S. Uvolní se blokování ovládacího dílu. î Vytáhnìte ovládací díl nejprve smìrem vpøed a potom doleva. Po uvolnìní ovládacího dílu z pøístroje se pøístroj vypne. Veškerá aktuální nastavení zùstanou uložena v pamìti. Vložené CD zùstává v pøístroji. Nasazení ovládacího dílu î Zasuòte ovládací díl zleva doprava do vedení v pøístroji. î Zatlaète levou stranu ovládacího panelu do pøístroje, až zaskoèí. Pøi vkládání ovládacího dílu netlaète na displej. Pokud byl pøístroj pøi vyjmutí ovládacího dílu zapnut, zapne se po vložení ovládacího dílu automaticky s posledním nastavením (autorádio, CD-pøehrávaè, CD-mìniè nebo AUX). 6

7 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ Zapnutí/vypnutí Pro zapnutí popø. vypnutí pøístroje máte k dispozici následující možnosti. Zapnutí/vypnutí pøes spínaè zapalování vozidla Pokud je pøístroj správnì pøipojen k zapalování vozidla a nebyl vypnut tlaèítkem ", bude zapínán popø. vypínán spínaèem zapalování. Pøístroj však mùžete zapnout také s vypnutým zapalováním: î stisknìte tlaèítko ". Pro ochranu akumulátoru vozidla se pøístroj pøi vypnutém zapalování automaticky vypne po jedné hodinì. Zapnutí vložením CD Pokud není pøi vypnutém pøístroji v mechanice CD, î stisknìte tlaèítko (. Otevøe se Flip-Release-panel. î Vložte CD potištìnou stranou nahoru bez vynaložení síly do mechaniky, až ucítíte odpor. CD se automaticky vtáhne do mechaniky. Vtahování CD nesmí být omezováno ani podporováno. î Uzavøete obslužný díl lehkým tlakem, až zjistíte zaskoèení. Pøístroj se vypne. Zahájí se reprodukce CD. Zapnutí/vypnutí pomocí odnímatelného ovládacího dílu. î Vyjmìte ovládací díl. Pøístroj se vypne. î Nasaïte znovu ovládací díl. Pøístroj se zapne. Budou aktivována naposledy provedená nastavení (autorádio, CD-pøehrávaè, CD-mìniè nebo AUX). Zapnutí/vypnutí tlaèítkem ". î Pro zapnutí stisknìte tlaèítko ". î Pro vypnutí pøidržte tlaèítko " stisknuto déle než dvì sekundy. Pøístroj se vypne. 7

8 NASTAVENÍ HLASITOSTI Nastavení hlasitosti Hlasitost lze regulovat v krocích od 0 (ztlumeno) do 66 (maximálnì). î Pro zvýšení hlasitosti otoète regulátor hlasitosti! doprava. î Pro snížení hlasitosti otoète regulátor hlasitosti! doleva. Nastavení hlasitosti po zapnutí Hlasitost, se kterou bude hrát pøístroj po zapnutí je nastavitelná. î Stisknìte tlaèítko MENU '. î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1) tak, až se na displeji zobrazí ON VOLUME. î Nastavte hlasitost po zapnutí tlaèítky 43). Pokud nastavíte 0, bude po zapnutí aktivována hlasitost, která byla nastavena pøi vypnutí. Pro ochranu sluchu je nastavení hlasitosti po zapnutí omezeno na hodnotu 38. Pokud byla hlasitost pøed vypnutím vyšší, nastaví se po zapnutí hodnota 38. Když je nastavení ukonèeno, î stisknìte tlaèítko MENU ' nebo OK *. Okamžité snížení hlasitosti (Mute) Hlasitost mùžete naráz snížit na vámi pøednastavenou hodnotu (Mute). î Stisknìte krátce tlaèítko ". Na displeji se zobrazí MUTE. Nastavení Mute-hlasitosti Hlasitost pøi okamžitém ztlumení (Mute Level) je nastavitelná î Stisknìte tlaèítko MENU '. î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1) tak, až se na displeji zobrazí MUTE LEVEL. î Nastavte Mute Level tlaèítky tlaèítky 43). î Když se nastavování ukonèí, stisknìte dvakrát tlaèítko MENU ' nebo OK *. Ztlumení pøi volání telefonu/ hlasovém výstupu navigace Pokud je váš pøístroj spojen s mobilním telefonem nebo navigaèním systémem, dojde pøi volání telefonu nebo pøi hlasovém výstupu navigace ke ztlumení autorádia a telefonní hovor nebo hlasový výstup navigace budou reprodukovány pøes reproduktory autorádia. K tomu se musí mobilní telefon nebo navigaèní systém pøipojit, jak je popsáno v instalaèním návodu. U vašich prodejcù Blaupunkt mùžete zjistit, které navigaèní systémy mùžete s vaším autorádiem použít. Pokud jsou bìhem telefonního hovoru nebo hlasového výstupu navigace pøijata dopravní hlášení a je aktivována priorita dopravní hlášení, bude dopravní hlášení reprodukováno až po ukonèení telefonátu nebo hlasového výstupu navigace. 8

9 NASTAVENÍ HLASITOSTI Pokud se bìhem dopravního hlášení vyskytne volání telefonu nebo hlasový výstup navigace, bude dopravní hlášení reprodukováno dále. Telefonát/hlasový výstup navigace si lze poslechnout po ukonèení dopravního hlášení. Hlasitost, se kterou jsou reprodukovány telefonní hovory nebo hlasový výstup navigace, je nastavitelná. î Stisknìte tlaèítko MENU '. î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1) tak, až se na displeji zobrazí TEL/NAVI VOL. î Nastavte požadovanou hlasitost tlaèítky 43). î Když se nastavování ukonèí, stisknìte dvakrát tlaèítko MENU ' nebo OK *. Hlasitost telefonátù a hlasového výstupu mùžete pøímo nastavit bìhem reprodukce regulátorem hlasitosti!. Nastavení hlasitosti potvrzovacího tónu Když u nìkterých funkcí pøidržíte nìkteré tlaèítko stisknuto déle než dvì sekundy, napø. pro uložení vysílaèe na tlaèítko pøedvolby, zazní potvrzovací tón (pípnutí). Hlasitost pípnutí je také nastavitelná. î Stisknìte tlaèítko MENU '. î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1) tak, až se na displeji zobrazí BEEP. î Nastavte hlasitost tlaèítky 43). 0 znamená pípnutí vypnuto, 9 znamená maximální hlasitost pípnutí. î Když se nastavování ukonèí, stisknìte tlaèítko MENU ' nebo OK *. 9

10 PROVOZ AUTORÁDIA Provoz autorádia Tento pøístroj je vybaven rádiovým pøijímaèem RDS. Øada pøijímaných vysílaèù FM vysílá signál, který vedle programu obsahuje také informace jako název vysílaèe a typ programu (PTY). Název vysílaèe se po jeho pøíjmu zobrazí na displeji. Zapnutí režimu autorádia Pokud se nacházíte v režimech CD-pøehrávaèe, CD-mìnièe nebo AUX, î stisknìte tlaèítko BND/TS $ tolikrát, až se na displeji objeví RADIO. Komfortní funkce RDS (AF, REG) RDS-komfortní funkce AF (alternativní kmitoèet) a REG (regionální) rozšiøují výkonové centrum vašeho pøijímaèe. AF: Pokud je aktivována tato komfortní funkce RDS, vyhledává pøístroj v pozadí automaticky nejlépe pøijímatelný kmitoèet vyladìného vysílaèe. REG: Nìkteré vysílaèe rozdìlují v urèitých èasech svùj program do regionálních programù s rùzným obsahem. Funkcí REG se zamezí, aby se autorádio pøeladilo na alternativní kmitoèet, který by mìl jiný program. REG se musí pøídavnì aktivovat/deaktivovat v menu. Zapnutí/vypnutí REG î Stisknìte tlaèítko MENU '. î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1) až se na displeji zobrazí REG. Za REG se zobrazí OFF (vypnuto) popø. ON (zapnuto). î Pro zapnutí popø. vypnutí REG stisknìte tlaèítko 4nebo 3) î Stisknìte tlaèítko MENU ' nebo OK *. Zapnutí popø. vypnutí komfortních funkcí RDS î Pro využívání RDS-komfortních funkcí AF a REG stisknìte tlaèítko RDS #. Komfortní funkce RDS jsou aktivní, pokud na displeji svítí RDS se symbolem. Pøi zapnutí komfortních funkcí RDS se krátce zobrazí REG ON popø. REG OFF. Volba vlnového rozsahu/sady pøedvoleb S tímto pøístrojem mùžete pøijímat programy ve vlnových rozsazích VKV (FM), SV a DV (AM) (u pøístroje München CD51 pouze VKV). Pro vlnové rozsahy FM jsou k dispozici tøi sady pøedvoleb a pro vlnové rozsahy SV a DV je k dispozici vždy jedna sada pøedvoleb (u pøístroje München CD 51 pouze FM1, FM2 a FMT). V každé sadì pøedvoleb lze uložit šest vysílaèù. î Pro pøepínání sady pøedvoleb VKV popø. vlnových rozsahù stisknìte krátce tlaèítko BND/TS $. 10

11 PROVOZ AUTORÁDIA Vyladìní vysílaèù Pro vyladìní vysílaèù máte rùzné možnosti. Automatické vyhledávání vysílaèù î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1). Nastaví se nejbližší pøijímatelný vysílaè. Ruèní vyladìní vysílaèù Vysílaèe mùžete vyladit také ruènì. î Stisknìte tlaèítko 4nebo 3). Ruèní vyladìní vysílaèù je možné pouze tehdy, když jsou deaktivovány komfortní funkce RDS. Listování v øetìzcích vysílaèù (pouze FM) Má-li vysílaè k dispozici více programù, mùžete listovat mezi tímto øetìzcem vysílaèù. î Stisknìte tlaèítko 4nebo 3) pro pøechod na další vysílaè v øetìzci vysílaèù. Pro využití této funkce musí být aktivovány komfortní funkce RDS. Takto mùžete pøejít pouze na vysílaèe, které jste již jednou pøijímali. K tomu použijte napø. funkci Scan nebo Travelstore. Nastavení citlivosti vyhledávacího ladìní Mùžete si zvolit, zda se vyladí pouze silné nebo také slabé vysílaèe. î Stisknìte tlaèítko MENU '. î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1) až se na displeji zobrazí SENS. î Stisknìte tlaèítko 3). Na displeji se zobrazí aktuální hodnota citlivosti. SENS HI6 znamená nejvyšší citlivost. SENS LO1 znamená nejnižší citlivost. Když se zvolí SENS LO, rozsvítí se na displeji lo. î Nastavte požadovanou hlasitost tlaèítky 43). î Když se nastavování ukonèí, stisknìte tlaèítko MENU ' nebo OK *. Uložení vysílaèù na pøedvolby Ruèní uložení vysílaèù na pøedvolby î Zvolte požadovanou sadu pøedvoleb FM1, FM2, FMT nebo vlnový rozsah SV nebo DV (SV/DV není u München CD51). î Vylaïte požadovaný vysílaè. î Pøidržte stisknuto tlaèítko pøedvolby 1-6 -, na které se má vysílaè uložit, po dobu delší než dvì sekundy. 11

12 PROVOZ AUTORÁDIA Automatické uložení vysílaèù na pøedvolby (Travelstore). Šest nejsilnìjších vysílaèù z oblasti pøíjmu mùžete automaticky uložit na pøedvolby (pouze FM). Toto uložení se provede do sady pøedvoleb FMT. Vysílaèe døíve uložené v této sadì pøedvoleb pøitom budou vymazány. î Pøidržte stisknuto tlaèítko BND/TS $ déle než dvì sekundy Ukládání do pamìti se zahájí. Na displeji se zobrazí TRAVEL-STORE. Když se proces ukonèí, zahájí se reprodukce pro pøedvolbu 1 ze sady pøedvoleb FMT. Vyvolání pøedvoleb î Zvolte sadu pøedvoleb popø. vlnový rozsah. î Stisknìte tlaèítko pøedvolby požadovaného vysílaèe. Vzorkování pøijímatelných vysílaèù (SCAN) Všechny pøijímatelné vysílaèe si mùžete nechat krátce vzorkovat. Dobu vzorkování 5 až 30 sekund lze nastavit v menu. Spuštìní funkce SCAN î Pøidržte stisknuto tlaèítko OK * déle než dvì sekundy Proces Scan se zahájí. SCAN se krátce zobrazí na displeji, potom se objeví aktuální název vysílaèe popø. jeho kmitoèet. Ukonèení SCAN, další reprodukce vysílaèe î Stisknìte tlaèítko OK *. Proces vzorkování se ukonèí, naposledy vyladìný vysílaè zùstane aktivní. Nastavení doby vzorkování î Stisknìte tlaèítko MENU '. î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1) až se na displeji zobrazí SCANTIME. î Nastavte požadovanou dobu vzorkování tlaèítky 43). î Když se nastavování ukonèí, stisknìte dvakrát tlaèítko MENU ' nebo OK *. Nastavená doba vzorkování platí také pro vzorkování v režimu CD-pøehrávaèe a CDmìnièe. Typ programu (PTY) Vedle názvu vysílaèe vysílají nìkteré vysílaèe FM také informaci o typu svého programu. Tyto informace dokáže vaše autorádio pøijímat a zobrazit. Tyto typy programù mohou být napø.: CULTURE TRAVEL JAZZ SPORT NEWS POP ROCK CLASSICS Pomocí funkce PTY si mùžete cílenì zvolit vysílaèe s urèitým typem programu. PTY-EON Když se zvolí typ programu a zahájí se vyhledávání, pøepne se pøístroj z aktuálního vysílaèe na vysílaè se zvoleným typem programu. Pokud se nenalezne žádný vysílaè se zvoleným typem programu, zazní pípnutí a na displeji se krátce zobrazí NO PTY. Znovu se vyladí naposledy pøijímaný vysílaè. Když je pozdìji vysílán na vyladìném vysílaèi nebo na jiném vysílaèi z pøíslušného øetìzce vysílaèù požadovaný typ programu, pøepne se pøístroj automaticky z aktuálního vysílaèe popø. z reprodukce CDpøehrávaèe nebo CD-mìnièe na vysílaè se zvoleným typem programu. 12

13 Zapnutí/vypnutí PTY î Stisknìte tlaèítko MENU '. î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1) tolikrát, až se na displeji zobrazí PTY ON popø. PTY OFF. î Stisknìte tlaèítko 4nebo 3) pro zapnutí (ON) popø. vypnutí (OFF) funkce PTY. Když je PTY zapnuto, svítí na displeji PTY. î Stisknìte tlaèítko MENU ' nebo OK *. Výbìr typu programu a zahájení vyhledávání î Stisknìte tlaèítko 4nebo 3). Aktuální typ programu se zobrazí na displeji. î Pokud chcete zvolit jiný typ programu, mùžete pøepnout bìhem indikace typu programu tlaèítkem 4nebo 3) na jiný typ programu. Nebo î Stisknìte jedno z tlaèítek pro zvolení typu programu uloženého na tomto tlaèítku. Zvolený typ programu se krátce zobrazí. î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1) pro zahájení vyhledávání. Vyladí se nejbližší pøijímatelný vysílaè se zvoleným typem programu. Uložení typu programu na tlaèítka pøedvoleb î Zvolte tlaèítkem 4nebo 3) typ programu. î Pøidržte stisknuto tlaèítko pøedvolby déle než dvì sekundy Typ programu je uložen na zvoleném tlaèítku PROVOZ AUTORÁDIA Optimalizace pøíjmu autorádia Potlaèení výšek závislé na rušení (HICUT) Funkce HICUT znamená zlepšení pøíjmu pøi špatných pøíjmových podmínkách (pouze VKV). Pokud pøi pøíjmu vznikají poruchy, budou automaticky potlaèeny výšky a tím také úroveò rušení. Zapnutí/vypnutí funkce HICUT î Stisknìte tlaèítko MENU '. î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1) až se na displeji zobrazí HICUT. î Stisknìte tlaèítko 4nebo 3) pro nastavení HICUT. HICUT 0 znamená bez snížení výšek, HI- CUT 1 znamená se snížením výšek a úrovnì rušení. î Stisknìte tlaèítko MENU ' nebo OK *. Volba indikace bìžících textù Nìkteré rozhlasové vysílaèe využívají signál RDS k tomu, aby se zobrazoval místo názvu stanice napø. reklamní text nebo jiné informace. Tyto bìžící texty se zobrazují na displeji. Zobrazení bìžících textù mùžete vypnout. î Stisknìte tlaèítko RDS # tak, aby se na displeji zobrazilo NAME FIX. î Aby se znovu umožnilo zobrazení bìžících textù na displeji, pøidržte stisknuto tlaèítko RDS #, až se na displeji objeví NAME VAR. Nastavení zobrazení na displeji V režimu autorádia máte možnost volit mezi trvalou indikací hodin nebo trvalou indikací názvu stanice popø. jejího kmitoètu. î Stisknìte tlaèítko / DIS & tak, aby se na displeji zobrazila požadovaná indikace. 13

14 DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ Dopravní hlášení Tento pøístroj je vybaven radiovým pøijímaèem s tunerem RDS-EON. EON je zkratkou pro Enhanced Other Network. V pøípadì dopravního hlášení (TA) se v rámci øetìzce vysílaèù automaticky pøepne z programu bez dopravního hlášení na program s dopravním hlášením. Po dopravním hlášení se pøepne zpìt na døíve poslouchaný program. Zapnutí/vypnutí priority pro dopravní hlášení î Stisknìte tlaèítko TRAF.. Priorita dopravního hlášení je aktivována, pokud na displeji svítí symbol zácpy. Uslyšíte varovný tón, když bìhem poslechu vysílaèe s dopravním hlášením opustíte jeho oblast vysílání, když pøi poslechu CD opustíte oblast vysílání vyladìného vysílaèe s dopravním hlášením a následující automatické vyhledávání nenalezne žádný nový vysílaè s dopravním hlášením, když pøepnete z vysílaèe s dopravním hlášením na vysílaè bez dopravního hlášení. Vypnìte potom prioritu pro dopravní hlášení nebo vylaïte vysílaè s dopravním hlášením. Nastavení hlasitosti dopravních hlášení î Stisknìte tlaèítko MENU '. î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1) až se na displeji zobrazí TA VOLUME. î Nastavte hlasitost tlaèítky 43). î Když se nastavování ukonèí, stisknìte dvakrát tlaèítko MENU ' nebo OK *. Po dobu reprodukce dopravního hlášení mùžete regulátorem hlasitosti 2 nastavit hlasitost dopravních hlášení. Pro dopravní hlášení mùžete také nastavit basy, výšky a vyvážení hlasitosti. Pøeètìte si kapitolu Nastavení zvuku a pomìru hlasitosti. 14

15 REŽIM CD Režim CD S tímto pøístrojem mùžete reprodukovat bìžná CD s prùmìrem 12 cm. Nebezpeèí znièení mechaniky CD! Tzv. Single-CD s prùmìrem 8 cm a CD ve tvaru obrysu (Shape CD) nejsou pro reprodukci vhodná. Za poškození CD-mechaniky zpùsobená použitím nevhodných CD není pøebírána záruka. Zahájení režimu CD Pokud v mechanice není CD, î stisknìte tlaèítko (. Otevøe se Flip-Release-panel. î Vložte CD potištìnou stranou nahoru bez vynaložení síly do mechaniky, až ucítíte odpor. CD se automaticky vtáhne do mechaniky. Vtahování CD nesmí být omezováno ani podporováno. î Uzavøete obslužný díl lehkým tlakem, až zjistíte zaskoèení. Zahájí se reprodukce CD. Pokud v mechanice již je CD. î Stisknìte tlaèítko CD C 0 tolikrát, až se na displeji objeví CD. Reprodukce se zahájí v místì, kde byla pøerušena. Volba skladby î Stisknìte tlaèítko na bloku se šipkami ) pro volbu pøíští nebo pøedchozí skladby. Pøi krátkém stisknutí tlaèítka 2nebo 4) se znovu zahájí reprodukce aktuální skladby. Rychlá volba skladeb Pro rychlou volbu skladeb vpøed nebo vzad î pøidržte stisknuto jedno z tlaèítek 12) až se zahájí rychlá volba skladeb vpøed nebo vzad. Rychlé vyhledávání (s pøíposlechem) Pro rychlé vyhledávání vpøed nebo vzad î pøidržte stisknuto jedno z tlaèítek 43) až se zahájí rychlé vyhledávání vpøed nebo vzad. Náhodná reprodukce skladeb (MIX). î Stisknìte tlaèítko 5 MIX -. Na displeji se krátce zobrazí MIX-CD, na displeji svítí symbol MIX. Zahájí se reprodukce další, náhodnì zvolené skladby. Ukonèení funkce MIX î Stisknìte znovu tlaèítko 5 MIX -. Na displeji se krátce zobrazí MIX-OFF, na displeji zhasne symbol MIX. 15

16 REŽIM CD Vzorkování skladeb (SCAN) Mùžete si nechat krátce pøehrát všechny skladby na CD. î Pøidržte stisknuto tlaèítko OK * déle než dvì sekundy, bude vzorkována další skladba. Doba vzorkování je nastavitelná. Pøeètìte si pro nastavovení odstavec Nastavení doby vzorkování v kapitole Režim autorádia. Ukonèení funkce SCAN, další reprodukce skladby î Pro ukonèení vzorkování skladeb stisknìte tlaèítko OK *. Zahájí se reprodukce aktuálnì vzorkované skladby. Opakování skladby (REPEAT) î Pokud chcete skladbu trvale opakovat, stisknìte tlaèítko 4 RPT -. Na displeji se krátce zobrazí REPEAT TRCK, na displeji svítí symbol RPT. Skladba se opakuje, dokud se nevypne RPT. Ukonèení funkce REPEAT î Pokud chcete ukonèit funkci Repeat, stisknìte znovu tlaèítko 4 RPT -. Na displeji se krátce zobrazí REPEAT OFF, na displeji zhasne symbol RPT. Reprodukce bude opìt normálnì pokraèovat. Pøerušení reprodukce (PAUSE) î Stisknìte tlaèítko 3 -. Na displeji se objeví PAUSE. Zrušení pauzy î Stisknìte bìhem pauzy tlaèítko 3 -. Reprodukce bude opìt pokraèovat. Zmìna indikace na displeji î Pro pøepnutí indikace z èísla skladby a èasu na èíslo skladby a dobu reprodukce tisknìte jednou nebo vícekrát tlaèítko / DIS & déle než dvì sekundy, až se požadovaná indikace objeví na displeji. Dopravní hlášení v režimu CD î Pokud chcete bìhem reprodukce CD pøijímat dopravní hlášení, stisknìte tlaèítko TRAF.. Priorita dopravního hlášení je aktivována, pokud na displeji svítí symbol zácpy. Pøeètìte si kapitolu Pøíjem dopravních hlášení. Vyjmutí CD î Stisknìte tlaèítko (. Flip-Release-panel se otevøe smìrem dopøedu, CD se vysune. î Vyjmìte CD a uzavøete ovládací díl. 16

17 Provoz CD-mìnièe Informace o manipulaci s CD, vkládání CD a o obsluze CD-mìnièe naleznete v návodu k obsluze pro váš CD-mìniè. Zahájení provozu CD-mìnièe î Tisknìte tlaèítko CD C 0 tak, až se na displeji objeví CHANGER. Reprodukce se zahájí prvním CD, které se zjistí v CD-mìnièi. Volba CD î Pro pøepnutí na jiné CD v mìnièi stisknìte tlaèítko 2nebo 1) jednou nebo vícekrát. Volba skladby î Pro volbu jiné skladby na aktuálním CD stisknìte tlaèítko 3nebo 4) jednou nebo vícekrát. Rychlá volba skladeb Pro rychlou volbu skladeb vpøed nebo vzad î pøidržte stisknuto jedno z tlaèítek 12) až se zahájí rychlá volba skladeb vpøed nebo vzad. Rychlé vyhledávání (s pøíposlechem) Pro rychlé vyhledávání vpøed nebo vzad î pøidržte stisknuto jedno z tlaèítek 43) až se zahájí rychlé vyhledávání vpøed nebo vzad. PROVOZ CD MÌNIÈE Zmìna indikace na displeji î Pro pøepnutí indikace z èísla skladby a èasu, èísla skladby a doby reprodukce nebo èísla CD a názvu CD, tisknìte jednou nebo vícekrát tlaèítko / DIS & déle než dvì sekundy, až se požadovaná indikace objeví na displeji. Opakovaná reprodukce jednotlivých skladeb nebo celého CD (REPEAT) î Pro opakování aktuální skladby stisknìte krátce tlaèítko 4 RPT -. Na displeji se krátce zobrazí REPEAT TRCK, na displeji svítí RPT. î Pro opakování aktuálního CD znovu stisknìte 4 RPT -. Na displeji se krátce zobrazí REPEAT DISC, na displeji svítí RPT. Ukonèení funkce REPEAT î Pro ukonèení opakování aktuální skladby popø. aktuálního CD, stisknìte tlaèítko 4 RPT -, až se krátce zobrazí na displeji REPEAT OFF a RPT zhasne na displeji. 17

18 PROVOZ CD-MÌNIÈE Reprodukce skladeb v náhodném poøadí (MIX) î Pro reprodukování skladeb aktuálního CD v náhodném poøadí stisknìte krátce tlaèítko 5 MIX -. Na displeji se krátce zobrazí MIX CD, na displeji svítí MIX. î Pro reprodukování skladeb všech vložených CD v náhodném poøadí stisknìte znovu tlaèítko 5 MIX -. Na displeji se krátce objeví MIX ALL, na displeji svítí MIX. U CDC A 08 a IDC A 09 jsou náhodnì volena všechna CD v mìnièi. U všech dalších mìnièù se budou nejprve náhodnì reprodukovat všechny skladby jednoho CD, potom se zahájí reprodukce dalšího CD v mìnièi. Ukonèení funkce MIX î Stisknìte tlaèítko 5 MIX -, až se krátce zobrazí na displeji MIX OFF a MIX zhasne na displeji. Vzorkování všech CD (SCAN) î Pro krátké vzorkování všech skladeb na všech vložených CD ve vzestupném poøadí tisknìte tlaèítko OK * déle než dvì sekundy. Na displeji se objeví SCAN. Ukonèení funkce SCAN î Pro ukonèení vzorkování skladeb stisknìte krátce tlaèítko OK *. Zahájí se reprodukce aktuálnì vzorkované skladby. Doba vzorkování je nastavitelná. Pøeètìte si pro nastavovení odstavec Nastavení doby vzorkování v kapitole Režim autorádia. Pøerušení reprodukce (PAUSE) î Stisknìte tlaèítko 3 -. Na displeji se objeví PAUSE. Zrušení pauzy î Stisknìte bìhem pauzy tlaèítko 3 -. Reprodukce bude opìt pokraèovat. 18

19 Hodiny - èas Krátké zobrazení hodin î Pro zobrazení hodin stisknìte krátce tlaèítko / DIS &. Nastavení hodin Ruèní nastavení hodin î Pro nastavení hodin stisknìte tlaèítko ME- NU '. î Stisknìte tlaèítko 1nebo 2) až se na displeji zobrazí CLOCKSET. î Stisknìte tlaèítko 3). Na displeji se zobrazí èas. Blikají minuty a lze je nastavit. î Nastavte minuty pomocí tlaèítek 12). î Když jsou minuty nastaveny, stisknìte tlaèítko 4). Blikají hodiny. î Nastavení hodin se provede tlaèítkem 12). î stisknìte tlaèítko MENU ' nebo OK *. Pøepnutí režimu 12/24 hodin î Stisknìte tlaèítko MENU '. Na displeji se zobrazí MENU. î Stisknìte tlaèítko 1nebo 2) až se na displeji zobrazí 24 H MODE popø. 12 H MO- DE. î Stisknìte tlaèítko 4nebo 3) pro pøepnutí režimu. î Když se nastavování ukonèí, stisknìte tlaèítko MENU ' nebo OK *. HODINY A ÈAS Trvalé zobrazení hodin pøi vypnutém pøístroji a zapnutém zapalování î Stisknìte tlaèítko MENU ', aby se u vypnutého pøístroje a zapnutého zapalování zobrazovaly hodiny. Na displeji se zobrazí MENU. î Stisknìte tlaèítko 1nebo 2) až se na displeji zobrazí CLK DISP OFF popø. CLK DISP ON. î Stisknìte tlaèítko 4nebo 3) pro pøepnutí indikace mezi ON (zapnuta) a OFF (vypnuta). î Když se nastavování ukonèí, stisknìte tlaèítko MENU ' nebo OK *. Krátké zobrazení hodin pøi vypnutém pøístroji Aby se u vypnutého pøístroje krátce zobrazily hodiny, î stisknìte tlaèítko / DIS &. Na displeji se na osm sekund zobrazí èas. 19

20 NASTAVENÍ ZVUKU A POMÌRU HLASITOSTI Nastavení zvuku a rozložení hlasitosti Pro každý zdroj signálu (rádio, CD-pøehrávaè, CD-mìniè, AUX a dopravní hlášení) lze oddìlenì nastavit zvuk a rozdìlení hlasitosti. Nastavování zvuku a rozložení hlasitosti dopravních hlášení lze provádìt pouze bìhem reprodukce dopravních hlášení. Nastavení basù î Stisknìte tlaèítko AUDIO,. Na displeji se objeví BASS. î Stisknìte tlaèítko 1nebo 2) pro nastavení basù. î Když se nastavování ukonèí, stisknìte tlaèítko AUDIO,. Nastavení výšek î Stisknìte tlaèítko AUDIO,. Na displeji se objeví BASS. î Stisknìte tlaèítko 3) až se na displeji zobrazí TREBLE. î Stisknìte tlaèítko 1nebo 2) pro nastavení výšek. î Když se nastavování ukonèí, stisknìte tlaèítko AUDIO,. Nastavení pomìru hlasitosti vpravo/vlevo (Balance) î Pro nastavení rozložení hlasitosti vlevo/ vpravo (Balance) stisknìte tlaèítko AUDIO,. Na displeji se objeví BASS. î Stisknìte tlaèítko 3) až se na displeji zobrazí BALANCE. î Stisknìte tlaèítko 1nebo 2) pro nastavení rozložení hlasitosti vpravo/vlevo. î Když se nastavování ukonèí, stisknìte tlaèítko AUDIO,. Nastavení pomìru hlasitosti vpøedu/vzadu (Fader) î Pro nastavení rozložení hlasitosti vpøedu/ vzadu (Fader) stisknìte tlaèítko AUDIO,. Na displeji se objeví BASS. î Stisknìte tlaèítko 3) až se na displeji zobrazí FADER. î Stisknìte tlaèítko 1nebo 2) pro nastavení rozložení hlasitosti vpøedu/vzadu. î Když se nastavování ukonèí, stisknìte tlaèítko AUDIO,. 20

21 X-BASS X-BASS X-Bass znamená zvýšení basù pøi nízké hlasitosti. Nastavení pro X-Bass mùžete provést oddìlenì pro každý zdroj signálu rádio, CDpøehrávaè, CD-mìniè a AUX. Nastavení zvýraznìní X-BASS Zvýraznìní pomocí X-BASS lze nastavit ve stupních od 1 do 3. X-BASS OFF znamená vypnutí funkce X- BASS. î Stisknìte tlaèítko X-BASS +. î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1) tolikrát, až se požadované nastavení objeví na displeji. Když je nastavení ukonèeno, î stisknìte tlaèítko X-BASS +. NASTAVENÍ INDIKACE Nastavení indikace úrovnì Indikace úrovnì (spektrometr) krátkodobì ukazuje na displeji bìhem nastavování symbolicky hlasitost, nastavení tónové clony a nastavení ekvalizéru. Pokud není provádìno nastavování, indikuje spektrometr výstupní úroveò autorádia. V menu mùžete nastavit typ spektrometru. K dispozici jsou dva typy. Volba typu spektrometru î Stisknìte tlaèítko MENU '. Na displeji se zobrazí MENU. î Stisknìte tlaèítko 1nebo 2) až se na displeji zobrazí EQ DISPLAY. î Stisknìte tlaèítko 4nebo 3) pro volbu mezi indikací SPECTRUM 1 a SPECTRUM 2 nebo EQ DISP OFF. î Když se nastavování ukonèí, stisknìte dvakrát tlaèítko MENU ' nebo OK *. 21

22 EXTERNÍ ZDROJE ZVUKU Externí zdroje zvuku Místo CD-mìnièe mùžete také pøipojit jiné externí zdroje zvuku s linkovým výstupem. Tìmito zdroji mohou být napø. pøenosné CD-pøehrávaèe, pøehrávaèe minidiskù nebo pøehrávaèe MP3. V menu se musí uvolnit vstup AUX. Pokud chcete pøipojit externí audio-zdroj signálu, potøebujete adaptérový kabel. Tento kabel si mùžete zakoupit u autorizovaných prodejcù Blaupunkt. Zapnutí/vypnutí vstupu AUX î Stisknìte tlaèítko MENU '. Na displeji se zobrazí MENU. î Stisknìte tlaèítko 2nebo 1) až se na displeji zobrazí AUX-IN-1 OFF popø. AUX- IN-1 ON. î Stisknìte tlaèítko 4nebo 3) pro zapnutí popø. vypnutí AUX. î Když se nastavování ukonèí, stisknìte tlaèítko MENU ' nebo OK *. Když je vstup AUX zapnut, lze jej zvolit tlaèítkem CD C 0. TECHNICKÉ ÚDAJE Technické údaje Zesilovaè Výstupní výkon: 4 x 25 wattù sinusový podle DIN pøi 14,4 V 4 x 45 watt maximální výkon Tuner Vlnové rozsahy: VKV (FM): 87,5-108 MHz SV: khz DV: khz (SV a DV nejsou u pøístroje München CD51) FM - kmitoètová charakteristika: Hz CD Kmitoètová charakteristika: Hz Výstup pøedzesilovaèe 4kanálový 3 V Citlivost vstupu Vstup AUX-1: 2 V / 6 kohm Vstup telefon/navigace: 10 V / 1 kohm Zmìny vyhrazeny! 22

23 EXTERNÍ ZDROJE ZVUKU Záruka Rozsah záruky je urèen zákonnými pøedpisy zemì, ve které byl pøístroj zakoupen. Pokud váš pøístroj vykazuje závady, obra te se prosím s dokladem o zakoupení a s potvrzeným záruèním listem na vašeho prodejce. Pokud je ve vaší zemi zákonná záruèní lhùta kratší než 12 mìsícù, poskytuje pøesto firma Blaupunkt 12mìsíèní záruku výrobce. Výjimkou z této záruky jsou poškození vzniklá opotøebením, nesprávným použitím nebo využíváním pro živnostenské úèely. Pro uplatnìní firmou Blaupunkt poskytnuté záruky výrobce, zašlete prosím pøístroj spoleènì s dokladem o zakoupení a s vyplnìným záruèním listem do centrálního servisu ve vaší zemi. Další adresy zjistíte na telefonní Hotline uvedené na zadní obálce tohoto návodu. Firma Blaupunkt si vyhrazuje právo na opravu nebo náhradní dodávku. 23

24 MONTÁŽNÍ NÁVOD Bezpeènostní pokyny 1. Bìhem montáže a pøipojování dbejte prosím na následující bezpeènostní pokyny. î Odpojte minusový pól akumulátoru! Dbejte pøitom na bezpeènostní pokyny výrobce motorového vozidla. î Pøi vrtání otvorù dbejte na to, aby nedošlo k poškození žádných dílù vozidla. î Prùøez kabelù pro pøipojení plusu a minusu nesmí být menší než 1,5 mm 2. î Konektor na stranì vozidla nepøipojujte pøímo k autorádiu! î Adaptérový kabel potøebný pro váš typ vozidla získáte u prodejcù Blaupunkt. î Podle typu konstrukce vašeho vozidla se mùže pøípadnì lišit zde uvedený popis. Nepøebíráme jakákoliv ruèení za poškození vzniklá chybami pøi montáži nebo pøipojování a za následná poškození. Pokud by zde uvedené pokyny nevyhovovaly pro vaši montáž, obra te se prosím na prodejce Blaupunkt, na výrobce vašeho vozidla nebo na naši telefonní Hotline. Dodané montážní a pøipojovací díly 2. C D A B C D E F A G 24

25 3. 4. Adaptérový kabel specifický pro vozidlo lze zakoupit v odborném obchodì. Anténa

26 7. Ekvalizér Zesilovaè Dálkové ovládání CD mìniè 26

27 8. 12 V (max. 150 ma) sv V Ztlumení rádia (low) Zmìny vyhrazeny. 27

28 Regionální zastoupení v ÈR: Robert Bosch odbytová spol. s r.o. Divize Blaupunkt Pod Višòovkou 25/ Praha 4 - Krè Tel.: 02/ Servisní zastoupení pro ÈR: RESAT s.r.o. Na Košince 673/ Praha 8- Libeò Tel.: 02/

Boston C31 Dresden C31 Dublin C31 Cleveland DJ31 Madison DJ31

Boston C31 Dresden C31 Dublin C31 Cleveland DJ31 Madison DJ31 Radio / Kazeta Boston C31 Dresden C31 Dublin C31 Cleveland DJ31 Madison DJ31 Návod k obsluze a instalaci 2 OVLÁDACÍ PRVKY S -Tlaèítko pro odblokování odnímatelného ovládacího panelu (Release-Panel)! Tlaèítko

Více

Boston C32, Dublin C32 Ravenna C32, Florida DJ32 Lousiana DJ32

Boston C32, Dublin C32 Ravenna C32, Florida DJ32 Lousiana DJ32 Radio / Cassette Boston C32, Dublin C32 Ravenna C32, Florida DJ32 Lousiana DJ32 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaunpunkt.com 2 3 OVLÁDACÍ PRVKY -Tlaèítko pro odblokování odnímatelného panelu Tlaèítko

Více

Porto CD 34 7 644 191 310 San Remo CD 34 7 644 176 310

Porto CD 34 7 644 191 310 San Remo CD 34 7 644 176 310 Autorádio/CD-pøehrávaè Porto CD 34 7 644 191 310 San Remo CD 34 7 644 176 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 3 OVLÁDACÍ PRVKY S -tlaèítko pro otevøení výklopného a odnímatelného

Více

Monte Carlo MP34 Bahamas MP34

Monte Carlo MP34 Bahamas MP34 Autorádio s pøehrávaèem CD / MP3 Monte Carlo MP34 Bahamas MP34 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 S! " # $ % ) ( ' & * 3 OVLÁDACÍ PRVKY S -tlaèítko pro odblokování a uvolnìní ovládacího

Více

Milano MP34 7 644 192 310 Santa Cruz MP34 7 644 178 310 Valencia MP34 7 644 195 310

Milano MP34 7 644 192 310 Santa Cruz MP34 7 644 178 310 Valencia MP34 7 644 195 310 Autorádio/CD-pøehrávaè/MP-3 Milano MP34 7 644 192 310 Santa Cruz MP34 7 644 178 310 Valencia MP34 7 644 195 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 3 OVLÁDACÍ PRVKY S - tlaèítko pro otevøení

Více

Acapulco MP Casablanca MP

Acapulco MP Casablanca MP Autorádio s pøehravaèem CD / MP3 Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 1 3 OVLÁDACÍ PRVKY

Více

Modena MP Sevilla MP

Modena MP Sevilla MP Autorádio s pøehravaèem CD / MP3 Modena MP54 7 644 260 310 Sevilla MP54 7 644 262 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 3 OVLÁDACÍ PRVKY S Tlaèítko k zapnutí/vypnutí pøístroje, okamžité

Více

Los Angeles MP74 7 644 815 310 Seattle MP74 7 644 810 310

Los Angeles MP74 7 644 815 310 Seattle MP74 7 644 810 310 Autorádio s CD-pøehrávaèem / MP3 Los Angeles MP74 7 644 815 310 Seattle MP74 7 644 810 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 OVLÁDACÍ PRVKY S Tlaèítko k zapnutí/vypnutí pøístroje, okamžité

Více

Calgary MP35 7 645 170 310 San Diego MP35 7 645 190 310

Calgary MP35 7 645 170 310 San Diego MP35 7 645 190 310 Autorádio s přehrávačem CD/MP3 Calgary MP35 7 645 170 310 San Diego MP35 7 645 190 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 Tlačítko k zapnutí/vypnutí přístroje, okamžité ztlumení (Mute)

Více

Bremen MP74 7 644 820 310

Bremen MP74 7 644 820 310 Autorádio s CD-pøehrávaèem / MP3 Bremen MP74 7 644 820 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 OVLÁDACÍ PRVKY S Tlaèítko k zapnutí/vypnutí pøístroje, okamžité ztlumení pøístroje! Regulace

Více

Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310

Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310 Autorádio/CD-přehrávač Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz Bristol_VancouverCD35cz.pmd 1 2 Bristol_VancouverCD35cz.pmd 2 BEDIENELEMENTE

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK Návod k obsluze Upozornìní: V pøípadì nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena vidlice sí ového pøívodu ze zásuvky. OBSAH Strana Obsluha... 2 Napájení el. proudem... 3 Hodiny...

Více

Barcelona MP35 7 645 250 310 Madrid MP35 7 645 260 310

Barcelona MP35 7 645 250 310 Madrid MP35 7 645 260 310 Autorádio s přehrávačem CD / MP3 Barcelona MP35 7 645 250 310 Madrid MP35 7 645 260 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.com 2 Tlačítko k zapnutí/vypnutí přístroje a pro okamžité ztlumení

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM Návod k obsluze PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM SD-530 Symbol blesku v trojúhelníku varuje uživatele, že uvnitø pøístroje se nachází nebezpeèné napìtí. UPOZORNÌNÍ: ABYSTE PØEDEŠLI NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

Více

S MÌNIÈEM CD* S MÌNIÈEM CD* 2 4 W 5 V 4

S MÌNIÈEM CD* S MÌNIÈEM CD* 2 4 W 5 V 4 SYST É M AU D I O R D S S KO M PA K T N Í M D I S K E M SYS T É M A U D I O R D S K A Z E TOV Ý P Ø E H R Á VA È S MÌNIÈEM CD* C A B D R S E F G H O V 1 * Podle verze nebo vybavení. N 2 L C W A B D M F

Více

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ AUTORÁDIO RD3

VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ AUTORÁDIO RD3 38 VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ AUTORÁDIO RD3 Akce Provedený povel 1 - Stlačení (dozadu) Zvýšení hlasitosti. 2 - Stlačení (dozadu) Snížení hlasitosti. 1 + 2 - Současné stlačení Vypnutí zvuku (mute), obnovení

Více

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Objednávací èíslo : 2 22 539 MMI3G Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Popis produktu kompletní sada 2x AV-vstup

Více

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

TravelPilot Navigace Rádio/CD. TravelPilot E1/E2. Návod k obsluze. http://www.blaupunkt.cz

TravelPilot Navigace Rádio/CD. TravelPilot E1/E2. Návod k obsluze. http://www.blaupunkt.cz TravelPilot Navigace Rádio/CD TravelPilot E1/E2 Návod k obsluze http://www.blaupunkt.cz 1 Přehled přístroje Přehled přístroje 2 Tlačítko NAV Krátké stisknutí: Aktivace navigace a čtyř sad předvoleb. Delší

Více

Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP

Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP OBSAH Poznámky k instalaci 4 Kabelové zapojení 5 Instalace 6 Ovládací prvky autorádia 8 Přehrávání z SD/MMC/USB paměť. karet 9 Základní ovládání 10 Ovládání

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Překlad z originálního návodu. OBSAH: Zvuk se systéme

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

Radio CD MP3 WMA. London MP

Radio CD MP3 WMA. London MP www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA London MP48 7 648 006 310 Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Mode d emploi et de montage Istruzioni d uso e di installazione Gebruiksaanwijzing

Více

Radio CD MP3 WMA. London MP

Radio CD MP3 WMA. London MP www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA London MP37 7 647 553 310 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Instrucciones de manejo Instruções

Více

INDIANAPOLIS CD34. MMC-Driver 01. FM/AM autorádio s CD-pøehrávaèem s odnímatelným èelním panelem a vysokým výkonem. http://www.blaupunkt.

INDIANAPOLIS CD34. MMC-Driver 01. FM/AM autorádio s CD-pøehrávaèem s odnímatelným èelním panelem a vysokým výkonem. http://www.blaupunkt. INDIANAPOLIS CD34 MMC-Driver 01 FM/AM autorádio s CD-pøehrávaèem s odnímatelným èelním panelem a vysokým výkonem http://www.blaupunkt.cz CZ-1 VAROVÁNÍ FCC Upozornìní Manipulace s èelním panelem Tento pøístroj

Více

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na čelním panelu... 2

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166 AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH Návod k použití 10007166 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah:

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah: Návod k obsluze DB 72026 CD CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203 Obsah: Funkce... 2 Kompaktní disk (CD)... 2 Výběr titulu... 2 Hledání v titulu... 2 Zvolení titulu na CD disku... 2 Programování... 2 Obslužné prvky...

Více

Volant 1... 4 Volant 2... 4 Všeobecné informace... 6 Struèný pøehled... 8 Obsluha... 11 Rádio... 20 CD/MP3 pøehrávaè... 29 Nastavení zvuku...

Volant 1... 4 Volant 2... 4 Všeobecné informace... 6 Struèný pøehled... 8 Obsluha... 11 Rádio... 20 CD/MP3 pøehrávaè... 29 Nastavení zvuku... Volant 1 Volant 2 Volant 1... 4 Volant 2... 4 Všeobecné informace... 6 Struèný pøehled... 8 Obsluha... 11 Rádio... 20 CD/MP3 pøehrávaè... 29 Nastavení zvuku... 33 Vstup AUX 3... 34 Navigace... 35 Informaèní

Více

DP 3400 / DP 3401 Non-Display Portable

DP 3400 / DP 3401 Non-Display Portable Professional Digital Two-Way Radio System DP 3400 / DP 3401 Non-Display Portable Quick Reference Guide m Struèný návod k použití pro pøenosné radiostanice DP 3400/3401 Dùležité bezpeènostní informace Bezpeèné

Více

ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

Všeobecné informace... 8 Struèný pøehled Obsluha Rádio CD/MP3 pøehrávaè Mìniè CD/MP Nastavení zvuku...

Všeobecné informace... 8 Struèný pøehled Obsluha Rádio CD/MP3 pøehrávaè Mìniè CD/MP Nastavení zvuku... Všeobecné informace... 8 Struèný pøehled... 10 Obsluha... 13 Rádio... 22 CD/MP3 pøehrávaè... 30 Mìniè CD/MP3 3... 35 Nastavení zvuku... 42 Navigace... 44 Informaèní menu... 71 Nastavení... 72 Odstraòování

Více

Car Radio CD MP3 WMA. Seattle MP

Car Radio CD MP3 WMA. Seattle MP www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 WMA Seattle MP57 7 647 453 310 Instrucciones de manejo Instruções de serviço Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi Návod k obsluze Návod na obsluhu 1 2 3 4 5 6 7 8

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor T-400X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

As Dedicated As You Are TWO-WAY RADIOS GM340. Mobile Radios. contact. control. Basic User Guide

As Dedicated As You Are TWO-WAY RADIOS GM340. Mobile Radios. contact. control. Basic User Guide GM340 Mobile Radios contact TWO-WAY RADIOS As Dedicated As You Are control Basic User Guide GM340 Professional Mobile Radio 1 2 3 6 4 5 ZÁKLADNÍ NÁVOD K OBSLUZE Obsah Všeobecné informace...................

Více

OPEL MOKKA. Infotainment System

OPEL MOKKA. Infotainment System OPEL MOKKA Infotainment System Obsah Navi 950/650 / CD 600... 5 Navi 600... 77 Audio systém... 169 Navi 950/650 / CD 600 Úvod... 6 Základní funkce... 17 Rádio... 25 CD přehrávač... 32 Externí zařízení...

Více

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 00] Elektronický identifikaèní systém Verze:.0 Datum: 0.02.2006 Obsah Program domovník. Instalace softwaru....2 Odinstalování....3 Spuštìní programu... Ovládání programu

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

KD-G401 NÁVOD K POUŽITÍ. Autorádio s CD přehrávačem. Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6.

KD-G401 NÁVOD K POUŽITÍ. Autorádio s CD přehrávačem. Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6. Autorádio s CD přehrávačem KD-G401 KD-G401 Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění

Více

Struèný pøehled... 6 Všeobecné informace... 8 Obsluha Hlavní zobrazení Nastavení zvuku Rádio Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 6 Všeobecné informace... 8 Obsluha Hlavní zobrazení Nastavení zvuku Rádio Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 6 Všeobecné informace... 8 Obsluha... 11 Hlavní zobrazení... 13 Nastavení zvuku... 14 Rádio... 20 Pøehrávaè CD/MP3 3... 27 Hledání závad... 32 Všeobecné upozornìní... 33 Glosáø... 34

Více

BeoSound Příručka

BeoSound Příručka BeoSound 9000 Příručka BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Obsah příručky 3 Pro tento produkt Bang & Olufsen jsou k dispozici dvě příručky. Základy používání systému BeoSound 9000 4 Koncept

Více

www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Atlanta 110 7 649 066 510 www.blaupunkt.com Návod k obsluze a k montáži

www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Atlanta 110 7 649 066 510 www.blaupunkt.com Návod k obsluze a k montáži www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Atlanta 110 7 649 066 510 www.blaupunkt.com Návod k obsluze a k montáži Ovládací prvky 1 2 3 4 5 6 7 8 12 11 10 9 1 Tlačítko Uvolnění odnímatelného ovládacího panelu

Více

SIMPLY CLEVER RÁDIO SWING NÁVOD K OBSLUZE

SIMPLY CLEVER RÁDIO SWING NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER RÁDIO SWING NÁVOD K OBSLUZE Obsah 1 Obsah Obecné pokyny.............................. 2 Návod k obsluze................................... 2 Značky v textu návodu k obsluze.................

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

Autorádio AR 817. Obj. č.: 37 32 97 Vestavba. Stereo rádio s PLL syntetizátorem. USB konektor. Automatické ukládání stanic. Slot pro SD/MMC karty

Autorádio AR 817. Obj. č.: 37 32 97 Vestavba. Stereo rádio s PLL syntetizátorem. USB konektor. Automatické ukládání stanic. Slot pro SD/MMC karty Autorádio AR 817 Stereo rádio s PLL syntetizátorem Automatické ukládání stanic Funkce RDS (Radio Data System) USB konektor Slot pro SD/MMC karty Vstup AUX Obj. č.: 37 32 97 Vestavba Poznámky: Vážený zákazníku,

Více

PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ

PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ RCD 1410 RCD 1420 MP3 ČESKY Přehled ovládacích prvků CD OFF RADIO ON VOLUME UBS 0 AC ~ Přepíná mezi přehráváním disků CD a příjmem rozhlasových stanic. Rovněž slouží k

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 01 11 2 3 Před prvním použitím si prosím přečtěte tento návod k obsluze. OBSAH Strana Obslužná tlačítka a regulátory... 4 Důležité... 4 Pozor... 4 LED-indikace... 4 Vložení

Více

Bremen MP

Bremen MP Radio CD SD/MMC MP3 Bremen MP76 7 646 828 310 Návod k obsluze http://www.blaupunkt.com 2 1 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 14 2 Ovládací prvky 1 Tlačítko k zapnutí/vypnutí přístroje, ztlumení přístroje 2 Regulátor

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

Návod k obsluze Skartovací stroj

Návod k obsluze Skartovací stroj Návod k obsluze Skartovací stroj 302/302CC/402/402CC 452/452CC/502/502CC 502TCC/602/602CC/007SX Strana 1 Skartovací stroj 302/302CC/402/402CC 452/452CC/502/502CC/502TCC 602/602CC/007SX Obsah Dùležité bezpeèností

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál 1 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí se zvukem

Více

Obsah. Rádio... Obsah 1

Obsah. Rádio... Obsah 1 Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................ Zabezpečení proti krádeži.................... Základní

Více

CITROËN C5 ART-X4-CS-51

CITROËN C5 ART-X4-CS-51 CITROËN C5 AUDIO SYSTÉM RDS TELEFON S MÌNIÈEM CD* A B C 1 2 3 4 5 D Q P O N M L K J I H G F E R 1 2 4 5 S * Podle verze nebo vybavení. 6 3 T AUDIO SYSTÉM RDS S PØEHRÁVAÈEM CD A MÌNIÈEM CD* A B C D E F

Více

Navigace Rádio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Návod k obsluze a k montáži. www.blaupunkt.com

Navigace Rádio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Návod k obsluze a k montáži. www.blaupunkt.com Navigace Rádio CD E TravelPilot TravelPilot Rome NAV55E Návod k obsluze a k montáži www.blaupunkt.com Obsah Obsah K tomuto návodu...3 Pro vaši bezpečnost...3 Rozsah dodávky...5 Přehled přístroje...6 Ovládací

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

SIMPLY CLEVER. Rádio Swing Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Rádio Swing Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Rádio Swing Návod k obsluze Obsah Obecné pokyny Návod k obsluze 2 Značky v textu návodu k obsluze 2 Přehled přístroje 2 Důležitá upozornění 2 Zabezpečení proti krádeži 3 Základní nastavení

Více

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů Telefon (ústředna) 00 49 (0)711 939-00 Telefax 00 49 (0)711 939-0500 www.eberspaecher.com

Více

T-60X Návod na obsluhu

T-60X Návod na obsluhu OD ROKU T-60X Návod na obsluhu 2.0 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06.

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06. Ovládání jednotky Dodatek Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1 [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany Basic ON OFF Verze: 1.0 Datum: 10.06.2001 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLADAČŮ

UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLADAČŮ UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLADAČŮ 1. VYPÍNAČ ( ) 2. TLAČÍTKO VOLBY: BASS/TREBLE/BALANCE/FADER / TA SEEK/MASK DPI/RETUNE/AUDIO DSP/LOUDNESS/ESP/CD MULTI/BEEP/SEEK/STEREO/LOCAL (SEL) 3. HLASITOST PRO BASS/TREBLE/BALANCE/FADER

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

Návod k obsluze a k montáži

Návod k obsluze a k montáži Navigace Rádio MP3 www.blaupunkt.com TravelPilot Rome Europe NAV56E Návod k obsluze a k montáži Obsah Obsah K tomuto návodu...3 Pro vaši bezpečnost...3 Rozsah dodávky...5 Přehled přístroje...6 Ovládací

Více

BEAT 175. Autorádio s přehrávačem z USB disku a SD/MMC karty. Uživatelská příručka

BEAT 175. Autorádio s přehrávačem z USB disku a SD/MMC karty. Uživatelská příručka BEAT 175 Autorádio s přehrávačem z USB disku a SD/MMC karty Uživatelská příručka Stereo rádio se syntetizátorem PLL (fázovým závěsem) Automatické ukládání do paměti Funkce RDS (Radio Data System) Možnost

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

Autorádio. AudioLeader MODEL: NCD 440 AUTORÁDIO S MP3 PŘEHRÁVAČEM TUNEREM S PLL SYNTÉZOU A VSTUPEM PRO USB ZAŘÍZENÍ A MMC / SD KARTY

Autorádio. AudioLeader MODEL: NCD 440 AUTORÁDIO S MP3 PŘEHRÁVAČEM TUNEREM S PLL SYNTÉZOU A VSTUPEM PRO USB ZAŘÍZENÍ A MMC / SD KARTY Autorádio AudioLeader MODEL: NCD 440 AUTORÁDIO S MP3 PŘEHRÁVAČEM TUNEREM S PLL SYNTÉZOU A VSTUPEM PRO USB ZAŘÍZENÍ A MMC / SD KARTY Provoz Rozmístění částí 1. Zapnutí / vypnutí přístroje. Stiskem tohoto

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Pøeètìte si prosím celý tento návod pøed instalací a použitím a uschovejte si jej na dostupném místì, abyste se mohli k nìkterým pasážím

Více

ŠkodaAutorádio MS 202

ŠkodaAutorádio MS 202 www.skoda-auto.cz www.skoda-auto.com Autorádio MS 202 Škoda Auto 08.03 ŠkodaAutorádio MS 202 OBSAH P EHLED 2 NÁVOD VE ZKRATCE 3 DÒLEÎITÉ POKYNY 4 PROVOZ RÁDIA 5 PROVOZ KAZETOVÉHO P EHRÁVAâE 12 NASTAVENÍ

Více

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM Clock Radio AJ3160 Clock radio êûòòíëè Èesky Slovensky Magyar Meet Philips at the Internet http://www.philips.com Printed in China PA234 3 4 2 5 1 6 7 9 8 0! @ Èesky PØEHLED FUNKCÍ 1 ALARM 2 - nastavení

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia AUTORÁDIO AUDIENCE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia AUTORÁDIO AUDIENCE SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia AUTORÁDIO AUDIENCE Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................ Zabezpečení

Více

CZ102E/EG/ER RDS-EON FM/MW/LW

CZ102E/EG/ER RDS-EON FM/MW/LW CZ102E/EG/ER RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetoothkombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat

Více

REGULÁTORY SMART DIAL

REGULÁTORY SMART DIAL REGULÁTORY SMART DIAL Bezdrátový ovladač NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ovládací panel Smart Dial umožňuje bezdrátové nastavení teploty a otáček ventilátorů ve vzduchotechnických jednotkách

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm

Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm OBSAH Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm.............. 2 Základní informace o radiostanici.......3 Obsluha a ovládací prvky............... 3 Ovládací prvky radiostanice.......... 3

Více

U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6. 9232427 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6. 9232427 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6 9232427 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-6 shoduje s

Více

Obsah. Povšimnìte si prosím...2 Ochrana pøed krádeží...2 Odejmutí a pøipevnìní ovládací jednotky...3 Všeobecné upozornìní...4 Zapínání a vypínání...

Obsah. Povšimnìte si prosím...2 Ochrana pøed krádeží...2 Odejmutí a pøipevnìní ovládací jednotky...3 Všeobecné upozornìní...4 Zapínání a vypínání... Obsah Povšimnìte si prosím...2 Ochrana pøed krádeží...2 Odejmutí a pøipevnìní ovládací jednotky...3 Všeobecné upozornìní...4 Zapínání a vypínání...5 Nastavení zvuku a hlasitosti...6 Hlasitost...6 LOUD

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

Solar thermo [Digital DIN]

Solar thermo [Digital DIN] Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital DIN] Systém pro elektronické ovládání solárního ohøevu - + Verze: 1.6 Datum: 12.7.25 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Elektronický radiobudík

Elektronický radiobudík Grundig spol. s r.o. l Koprníkova 2 l 20 00 Praha 2 Grundig AG l Kurgartnstraß 37 l D-90762 Fürth l http://www.grundig.d Elktronický radiobudík SONOCLOCK 890 2 Èsky OBSAH Bzpènostní upozornìní, informac...

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek U ivatelský re im øídící jednotky Návod k obsluze [CZ] Servisní funkce øídící jednotky HAWAII 6 Dodatek Systém pro dálkové ovládání pøíslušenství bazénù 01 02 03 04 05 06 07 0 09 24 23 22 21 20 1 17 15

Více

Adaptér c.logic MI 080. do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4)

Adaptér c.logic MI 080. do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4) Adaptér c.logic MI 080 do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4) Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 2 AV vstupy Ovládání připojených

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

NX302E. Rozmístění tlačítek

NX302E. Rozmístění tlačítek NX302E Multimediální jednotka s integrovaným navigačním modulem U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Rozmístění tlačítek (1) Mikrofon (2) ALL (vstup do menu výběru zdrojů) (3) NAVI/AV přepínání mezi navigací a ostatními

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více