Milano MP Santa Cruz MP Valencia MP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milano MP34 7 644 192 310 Santa Cruz MP34 7 644 178 310 Valencia MP34 7 644 195 310"

Transkript

1 Autorádio/CD-pøehrávaè/MP-3 Milano MP Santa Cruz MP Valencia MP Návod k obsluze a instalaci

2 2

3 3

4 OVLÁDACÍ PRVKY S - tlaèítko pro otevøení výklopného a odnímatelného ovládacího panelu (Flip-Release-Panel)! Tlaèítko k zapnutí/vypnutí pøístroje okamžité ztlumení (Mute) " Regulace hlasitosti # Tlaèítko BND (vlnový rozsah), volba rádia jako zdroj signálu, volba sady pøedvoleb a vlnových rozsahù SV a DV, TS spouští funkci Travelstore $ Tlaèítko AUDIO (Audio), nastavení basù, výšek, vyvážení a faderu. Volba pøednastavení ekvalizéru. Zapnutí/ vypnutí pøístroje a nastavení X- BASS. % Tlaèítko SRC, pøepínání zdroje signálu mezi CD/MP3-pøehrávaèem, CD-mìnièem (pokud je pøipojen) a vstupem AUX : Krátké zobrazení hodin. & Blok tlaèítek se šipkami ' Tlaèítko MENU, vyvolání menu pro základní nastavení. ( Blok tlaèítek 1-6 ) Tlaèítko TRAF, zapnutí/vypnutí pøipravenosti pro dopravní hlášení, RDS, zapnutí/vypnutí komfortních funkcí RDS (Radio Daten System). *, tlaèítko pro vyjmutí CD z pøístroje 4

5 OBSAH Pokyny a pøíslušenství... 6 Bezpeènost dopravy... 6 Instalace... 6 Pøíslušenství... 6 Odnímatelný ovládací díl... 7 Zapnutí/vypnutí... 8 Nastavení hlasitosti... 9 Provoz autorádia Zapnutí režimu autorádia Komfortní funkce RDS Volba vlnového rozsahu/sady pøedvoleb Vyladìní vysílaèù Nastavení citlivosti vyhledávacího ladìní Uložení vysílaèù na pøedvolby Automatické uložení vysílaèù na pøedvolby (Travelstore) Vyvolání pøedvoleb Vzorkování pøijímatelných vysílaèù (SCAN) Nastavení doby vzorkování Typ programu (PTY) Optimalizace pøíjmu autorádia Nastavení zobrazení na displeji Dopravní hlášení Režim CD Zahájení režimu CD Volba skladby Rychlý výbìr skladby Rychlé vyhledávání (s pøíposlechem) Náhodná reprodukce skladeb (MIX) Vzorkování skladeb (SCAN) Opakování skladby (REPEAT) Pøerušení reprodukce (PAUSE) Nastavení zobrazení na displeji Zobrazeni CD-text Dopravní hlášení v režimu CD Pojmenování CD Vyjmutí CD Režim MP Pøíprava MP3-CD Zahájení režimu MP Volba adresáøe Volba skladby/souboru Rychlé vyhledávání s pøíposlechem Reprodukce skladeb v náhodném poøadí (MIX) Vzorkování skladeb (SCAN) Opakovaná reprodukce jednotlivých skladeb nebo celého adresáøe (REPEAT) Pøerušení reprodukce (PAUSE) Nastavení zobrazení na displeji Provoz CD-mìnièe Zahájení provozu CD-mìnièe Volba CD Volba skladby Rychlé vyhledávání (s pøíposlechem) Nastavení zobrazení na displeji Opakovaná reprodukce jednotlivých skladeb nebo celého CD (REPEAT) Reprodukce skladeb v náhodném poøadí (MIX) Vzorkování všech CD (SCAN) Pøerušení reprodukce (PAUSE) Hodiny - èas Sound (nastavení zvuku) X-BASS Nastavení indikace úrovnì Nastavení jasu (Dimmer) Externí zdroje zvuku Technické údaje Montážní návod

6 POKYNY A PØÍSLUŠENSTVÍ Pokyny a pøíslušenství Dìkujeme vám, že jste se rozhodli pro pøístroj Blaupunkt. Pøejeme vám hodnì radosti s vaším novým pøístrojem. Pøed prvním použitím si prosím pøeètìte tento návod k použití. Redaktoøi firmy Blaupunkt trvale pracují na tom, aby byly návody k obsluze pøehledné a všeobecnì srozumitelné. Pokud však pøesto budete mít otázky týkající se obsluhy, obra te se prosím na vašeho prodejce nebo na Hotline ve vaší zemi. Telefonní èísla naleznete na zadní obálce tohoto návodu. Pro výrobky zakoupené v rámci Evropské unie poskytujeme záruku výrobce. Záruèní podmínky si mùžete vyvolat na adrese nebo si je pøímo vyžádat na adrese: Blaupunkt GmbH, Hotline CM/PSS, Robert Bosch Str. 200, D Hildesheim Bezpeènost dopravy Bezpeènost dopravy je nejvyšším zákonem. Obsluhujte proto autorádio pouze tehdy, když to pøipouští dopravní situace. Pøed zahájením jízdy se seznamte s pøístrojem. Ve vozidle musíte vèas zjistit akustické varovné signály policie, hasièù a záchranné služby. Poslouchejte proto bìhem jízdy vaše programy s pøimìøenou hlasitostí. Instalace Pokud si chcete sami instalovat vaše autorádio, pøeètìte si pokyny pro instalaci a pøipojení uvedené na konci tohoto návodu. Pøíslušenství Používejte pouze pøíslušenství povolené firmou Blaupunkt. Dálkové ovládání Pomocí volitelnì dodávaného dálkového ovládání RC 08 nebo RC 10 lze nejdùležitìjší funkce bezpeènì ovládat pøímo z volantu. Zesilovaè Použít lze všechny zesilovaèe Blaupunkt a Velocity. CD-mìnièe (changer) Pøipojit lze následující CD-mìnièe Blaupunkt: CDC A 08, IDC A 09 a CDC A 03. Compact Drive MP3 Chcete-li získat pøístup ke skladbám ve formátu MP3, mùžete alternativnì k CD-mìnièi pøipojit Compact Drive MP3. U Compact Drive MP3 se skladby ve formátu MP3 nejprve uloží pomocí poèítaèe na pevný disk Microdrive v Compact Drive MP3, a když se Compact Drive MP3 pøipojí k autorádiu, lze skladby reprodukovat stejnì jako normální skladby z CD. Compact Drive MP3 se obsluhuje stejnì jako CD-mìniè, vìtšina funkcí CD-mìnièe mùže být využívána také u Compact Drive MP3. 6

7 Odnímatelný ovládací díl Zabezpeèení proti krádeži Váš pøístroj je pro ochranu proti krádeži vybaven odnímatelným ovládacím dílem (Release Panel). Bez tohoto ovládacího dílu je pøístroj pro zlodìje bezcenný. Chraòte váš pøístroj proti krádeži a pøi každém opuštìní vozidla si vezmìte s sebou ovládací panel. Neponechávejte ovládací díl ve vozidle, ani na skrytém místì. Konstrukèní provedení ovládacího dílu umožòuje jednoduchou manipulaci. Ovládací díl vám nesmí upadnout. Nevystavujte ovládací díl pøímému sluneènímu záøení nebo jiným zdrojùm tepla. Zamezte pøímému doteku kontaktù rukou s ovládacím dílem. V pøípadì potøeby oèistìte kontakty lihem navlhèeným vatovým tampónem bez vláken. Vyjmutí ovládacího dílu Stisknìte tlaèítko S. Ovládací díl se otevøe smìrem vpøed. Uchopte ovládací díl na pravé stranì a vytáhnìte jej pøímým smìrem z držáku. Pøístroj se vypne po vámi nastavené dobì. Pøeètìte si odstavec Èasovaè vypnutí (OFF TIMER) v této kapitole. Veškerá aktuální nastavení zùstanou uložena v pamìti. Vložené CD zùstává v pøístroji. ODNÍMATELNÝ OVLÁDACÍ DÍL Nasazení ovládacího dílu Držte ovládací díl pøibližnì v pravém úhlu vùèi pøístroji. Zasuòte ovládací díl do vedení pøístroje na pravém a levém dolním okraji pøístroje. Zatlaète opatrnì ovládací díl, až zaskoèí. Zatlaète opatrnì ovládací díl nahoru do pøístroje, až zaskoèí Pøi vkládání ovládacího dílu netlaète na displej. Pokud byl pøístroj pøi vyjmutí ovládacího dílu zapnut, zapne se po vložení ovládacího dílu automaticky s posledním nastavením (autorádio, CD/MP3-pøehrávaè, CD-mìniè nebo AUX). Èasovaè vypnutí (Off timer) Když vypnete ovládací díl, vypne se pøístroj po nastavené dobì. Tento èas mùžete nastavit mezi 0 a 30 sekundami. Stisknìte tlaèítko MENU '. Stisknìte tlaèítko s nebor & tak, až se na displeji zobrazí OFF TIMER. Nastavte èas tlaèítky v w &. stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '. Když nastavíte èas pro vypnutí na 0 sekund, bude pøístroj vypnut ihned po otevøení ovládacího dílu. 7

8 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ Zapnutí/vypnutí Pro zapnutí popø. vypnutí pøístroje máte k dispozici následující možnosti. Zapnutí/vypnutí spínaèem zapalování Pokud je pøístroj správnì pøipojen k zapalování vozidla a nebyl vypnut tlaèítkem!, bude zapínán popø. vypínán klíèkem zapalování. Zapnutí/vypnutí pomocí odnímatelného ovládacího dílu Vyjmìte ovládací díl. Pøístroj se vypne. Pøístroj se vypne po vámi pøednastavené dobì. Pøeètìte si odstavec Èasovaè vypnutí. Nasaïte znovu ovládací díl. Pøístroj se zapne. Budou aktivována naposledy provedená nastavení (autorádio, CD/MP3- pøehrávaè, CD-mìniè nebo AUX). Zapnutí/vypnutí tlaèítkem! Pro zapnutí stisknìte tlaèítko!. Pro vypnutí pøidržte tlaèítko! stisknuto déle než dvì sekundy. Pøístroj se vypne. Pro ochranu akumulátoru vozidla se pøístroj pøi vypnutém zapalování automaticky vypne po jedné hodinì. Zapnutí vložením CD Pokud není pøi vypnutém pøístroji v mechanice CD, stisknìte tlaèítko S. Otevøe se Release-panel. Vložte CD potištìnou stranou nahoru bez vynaložení síly do mechaniky, až ucítíte odpor. CD se automaticky vtáhne do mechaniky. Vtahování CD nesmí být omezováno ani podporováno. Uzavøete obslužný díl lehkým tlakem, až zjistíte zaskoèení. Pøístroj se zapne, zahájí se reprodukce CD. Pokud bylo pøed vložením CD vypnuto zapalování vozidla, musíte pøístroj nejprve zapnout tlaèítkem!, tím se zahájí reprodukce. 8

9 Nastavení hlasitosti Hlasitost lze regulovat v krocích od 0 (ztlumeno) do 66 (maximální). Pro zvýšení hlasitosti, otoète regulátorem hlasitosti " doprava. Pro snížení hlasitosti, otoète regulátorem hlasitosti " doleva. Nastavení hlasitosti po zapnutí Hlasitost, se kterou bude hrát pøístroj po zapnutí je nastavitelná. Stisknìte tlaèítko MENU '. Stisknìte tlaèítko s nebor & tak, až se na displeji zobrazí ON VOLUME. Nastavte hlasitost po zapnutí tlaèítky v w &. Pro zjednodušení nastavování je hlasitost bìhem nastavování odpovídajíc zvyšována nebo snižována. Pokud nastavíte LAST VOL, bude po zapnutí aktivována hlasitost, která byla nastavena pøi vypnutí. Pro ochranu sluchu je nastavení hlasitosti po zapnutí omezeno na hodnotu 38. Pokud byla hlasitost LAST VOL pøed vypnutím vyšší, nastaví se hodnota 38. stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '. NASTAVENÍ HLASITOSTI Okamžité snížení hlasitosti (Mute) Hlasitost mùžete naráz snížit na vámi pøednastavenou hodnotu (Mute). Stisknìte krátce tlaèítko!. Na displeji se zobrazí MUTE. Ukonèení okamžitého ztlumení Pro poslech s døíve poslouchanou hlasitostí, stisknìte znovu krátce tlaèítko!. Nastavení hlasitosti pøi okamžitém ztlumení Hlasitost pøi okamžitém ztlumení (Mute Level) Stisknìte tlaèítko MENU '. Stisknìte tlaèítko s nebor & tolikrát, až se na displeji zobrazí MUTE LVL. Nastavte Mute Level tlaèítky v w &. stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '. Zapnutí/vypnutí potvrzovacího tónu Když u nìkterých funkcí pøidržíte nìkteré tlaèítko stisknuto déle než dvì sekundy, napø. pro uložení vysílaèe na tlaèítko pøedvolby, zazní potvrzovací tón (pípnutí). Potvrzovací pípnutí mùžete zapnout popø. vypnout. Stisknìte tlaèítko MENU '. Stisknìte tlaèítko s nebor & tolikrát, až se na displeji zobrazí BEEP. 9

10 NASTAVENÍ HLASITOSTI Nastavte zapnutí/vypnutí pípnutí tlaèítky v w &. OFF znamená vypnuté pípnutí, ON znamená zapnuté pípnutí. stisknìte tlaèítko MENU '. Zvuk pro telefon Pokud je váš pøístroj spojen s mobilním telefonem, dojde pøi volání telefonu ke ztlumení autorádia a hovor lze poslouchat pøes reproduktory autorádia. K tomu se musí mobilní telefon pøipojit, jak je popsáno v instalaèním návodu. K tomu potøebujete kabel Blaupunkt è.: Pokud jsou bìhem telefonního hovoru pøijata dopravní hlášení a je aktivována priorita dopravního hlášení, bude dopravní hlášení reprodukováno až po ukonèení telefonátu. Hlasitost telefonních hovorù mùžete nastavit. Stisknìte tlaèítko MENU '. Stisknìte tlaèítko s nebor &, až se na displeji zobrazí TEL VOL. Nastavte požadovanou hlasitost tlaèítky v w &. stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '. Hlasitost telefonátù nastavte pøímo bìhem reprodukce pomocí regulátoru hlasitosti ". PROVOZ AUTORÁDIA Provoz autorádia Tento pøístroj je vybaven radiovým pøijímaèem RDS. Øada pøijímaných vysílaèù FM vysílá signál, který vedle programu obsahuje také informace jako název vysílaèe a typ programu (PTY). Název vysílaèe se po jeho pøíjmu zobrazí na displeji. Zapnutí režimu autorádia Pokud se nacházíte v režimech CD/MP3-pøehrávaèe, CD-mìnièe nebo AUX, stisknìte tlaèítko BND TS # nebo Stisknìte tlaèítko SRC ( ) % tolikrát, až se na displeji zobrazí sada pøedvoleb, napø. FM1. Komfortní funkce RDS RDS-komfortní funkce AF (alternativní kmitoèet) a REGIONAL (regionální) rozšiøují výkonové centrum vašeho pøijímaèe. AF: Pokud je aktivována tato komfortní funkce RDS, vyhledává pøístroj v pozadí automaticky nejlépe pøijímatelný kmitoèet vyladìného vysílaèe. REGIONAL: Nìkteré vysílaèe rozdìlují v urèitých èasech svùj program do regionálních programù s rùzným obsahem. Funkcí REG se zamezí, aby se autorádio pøeladilo na alternativní kmitoèet, který by mìl jiný program. 10

11 PROVOZ AUTORÁDIA REGIONAL se musí pøídavnì aktivovat/ deaktivovat v menu. Zapnutí/vypnutí funkce REGIONAL Stisknìte tlaèítko MENU '. Stisknìte tlaèítko s nebor & tak, až se na displeji zobrazí REG. Za REG se zobrazí OFF (vypnuto) popø. ON (zapnuto). Pro zapnutí popø. vypnutí REGIONAL stisknìte tlaèítko v nebo w &. Stisknìte tlaèítko MENU '. Zapnutí popø. vypnutí komfortních funkcí RDS Aby bylo možné využívat RDS-komfortní funkce AF a REGIONAL, pøidržte stisknuto tlaèítko TRAF/RDS ) déle než dvì sekundy. Komfortní funkce RDS jsou aktivní, pokud na displeji svítí symbol RDS. Volba vlnového rozsahu/sady pøedvoleb S tímto pøístrojem mùžete pøijímat programy ve vlnových rozsazích VKV (FM), SV a DV (AM). Pro vlnový rozsah FM jsou k dispozici tøi sady pøedvoleb (FM1, FM2 a FMT) a pro vlnové rozsahy SV a DV je k dispozici jedna sada pøedvoleb. V každé sadì pøedvoleb lze uložit šest vysílaèù. Pro pøepnutí mezi sadami pøedvoleb FM1, FM2 a FMT popø. vlnovými rozsahy SV a DV, stisknìte krátce tlaèítko BND TS #. Vyladìní vysílaèù Pro vyladìní vysílaèù máte rùzné možnosti. Automatické vyhledávání vysílaèù Stisknìte tlaèítko s nebor &. Nastaví se nejbližší pøijímatelný vysílaè. Ruèní vyladìní vysílaèù Vysílaèe mùžete vyladit také ruènì. Ruèní vyladìní vysílaèù je možné pouze tehdy, když jsou deaktivovány komfortní funkce RDS. Stisknìte tlaèítko v nebo w &. Listování v øetìzcích vysílaèù (pouze FM) Pokud urèitý vysílaè vysílá více programù, mùžete listovat v tomto tzv. øetìzci vysílaèù. Pro využití této funkce musí být aktivovány komfortní funkce RDS. Stisknìte tlaèítko v nebo w & pro pøechod na další vysílaè v øetìzci vysílaèù. 11

12 PROVOZ AUTORÁDIA Takto mùžete pøejít pouze na vysílaèe, které jste již jednou pøijímali. K tomu použijte napø. funkci Scan nebo Travelstore. Nastavení citlivosti vyhledávacího ladìní Mùžete si zvolit, zda se vyladí pouze silné nebo také slabé vysílaèe. Stisknìte tlaèítko MENU '. Stisknìte tlaèítko s nebor & tak, až se na displeji zobrazí SENS. Stisknìte tlaèítko w &. Na displeji se zobrazí aktuální hodnota citlivosti. SENS HI6 znamená nejvyšší citlivost. SENS LO1 znamená nejnižší citlivost. Nastavte požadovanou citlivost tlaèítky v w &. stisknìte tlaèítko MENU '. Mùžete nastavit rùznou citlivost pro FM a SV popø. DV (AM). Uložení vysílaèù na pøedvolby Ruèní uložení vysílaèù na pøedvolby Zvolte požadovanou sadu pøedvoleb FM1, FM2, FMT nebo vlnový rozsah SV nebo DV. Vylaïte požadovaný vysílaè. Pøidržte stisknuto tlaèítko pøedvolby 1-6 (, na které se má vysílaè uložit, po dobu delší než dvì sekundy. Automatické uložení vysílaèù na pøedvolby (Travelstore) Šest nejsilnìjších vysílaèù z oblasti pøíjmu mùžete automaticky uložit na pøedvolby (pouze FM). Toto uložení se provede do sady pøedvoleb FMT. Vysílaèe døíve uložené v této sadì pøedvoleb pøitom budou vymazány. Pøidržte stisknuto tlaèítko BND TS # déle než dvì sekundy Ukládání do pamìti se zahájí. Na displeji se zobrazí FM TSTORE. Když se proces ukonèí, zahájí se reprodukce pro pøedvolbu 1 ze sady pøedvoleb FMT. 12

13 PROVOZ AUTORÁDIA Vyvolání pøedvoleb Zvolte sadu pøedvoleb popø. vlnový rozsah. Stisknìte tlaèítko pøedvolby 1-6 ( požadovaného vysílaèe. Vzorkování pøijímatelných vysílaèù (SCAN) Všechny pøijímatelné vysílaèe si mùžete nechat funkcí Scan krátce vzorkovat. Dobu vzorkování 5 až 30 sekund lze nastavit v menu. Spuštìní funkce SCAN Pøidržte stisknuto tlaèítko MENU ' déle než dvì sekundy. Proces Scan se zahájí. SCAN se krátce zobrazí na displeji, potom se objeví aktuální název vysílaèe popø. jeho kmitoèet. Ukonèení SCAN, další reprodukce vysílaèe Stisknìte tlaèítko MENU '. Proces vzorkování se ukonèí, naposledy vyladìný vysílaè zùstane aktivní. Nastavení doby vzorkování Stisknìte tlaèítko MENU '. Stisknìte tlaèítko s nebor & tak, až se na displeji zobrazí SCAN TIME. Nastavte tlaèítkem v w & požadovanou dobu vzorkování. stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '. Nastavená doba vzorkování platí pro vzorkování v režimu CD/MP3-pøehrávaèe a CDmìnièe. Typ programu (PTY) Vedle názvu vysílaèe vysílají nìkteré vysílaèe FM také informaci o typu svého programu. Tyto informace dokáže vaše autorádio pøijímat a zobrazit. Tyto typy programù mohou být napø.: KULTURA CESTOVÁNÍ JAZZ SPORT ZPRÁVY POP ROCK HUDBA Pomocí funkce PTY si mùžete cílenì zvolit vysílaèe s urèitým typem programu. PTY-EON Když se zvolí typ programu a zahájí se vyhledávání, pøepne se pøístroj z aktuálního vysílaèe na vysílaè se zvoleným typem programu. 13

14 PROVOZ AUTORÁDIA Pokud se nenalezne žádný vysílaè se zvoleným typem programu, zazní pípnutí a na displeji se krátce zobrazí NO PTY. Znovu se vyladí naposledy pøijímaný vysílaè.nastaví se nejbližší pøijímatelný vysílaè. Když je pozdìji vysílán na vyladìném vysílaèi nebo na jiném vysílaèi z pøíslušného øetìzce vysílaèù požadovaný typ programu, pøepne se pøístroj automaticky z aktuálního vysílaèe popø. z reprodukce CD/MP3-pøehrávaèe nebo CD-mìnièe na vysílaè se zvoleným typem programu. Zapnutí/vypnutí PTY Stisknìte tlaèítko MENU '. Stisknìte tlaèítko s nebor & tak, až se na displeji zobrazí PTY ON (zapnuto) popø. PTY OFF (vypnuto). Stisknìte tlaèítko w nebov & pro zapnutí (ON) popø. vypnutí (OFF) funkce PTY. Stisknìte tlaèítko MENU '. Volba jazyka PTY Mùžete zvolit jazyk, kterým budou zobrazovány typy programù PTY. K dispozici je DEUTSCH (nìmèina), ENGLISH (angliètina) a FRANCAIS (francouzština). Stisknìte tlaèítko MENU '. Stisknìte tlaèítko s nebor & tolikrát, až se na displeji zobrazí PTY LANG. Nastavte tlaèítkem v w & požadovaný jazyk. stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '. Výbìr typu programu a zahájení vyhledávání Stisknìte tlaèítko v nebo w &. Aktuální typ programu se zobrazí na displeji. Chcete-li zvolit jiný typ programu, mùžete bìhem indikace na displeji stisknutím tlaèítka v nebo w & pøejít na jiný typ programu. Zvolený typ programu se krátce zobrazí. Stisknìte tlaèítko s nebor & pro zahájení vyhledávání. Vyladí se další vysílaè se zvoleným typem programu. Optimalizace pøíjmu autorádia Omezení výšek v závislosti na rušení (HICUT) Funkce HICUT znamená zlepšení pøíjmu pøi špatných pøíjmových podmínkách (pouze FM). Pokud pøi pøíjmu vznikají poruchy, budou automaticky potlaèeny výšky a tím také úroveò rušení. 14

15 PROVOZ AUTORÁDIA Zapnutí/vypnutí funkce HICUT Stisknìte tlaèítko MENU '. Stisknìte tlaèítko s nebor & tak, až se na displeji zobrazí HICUT. Stisknìte tlaèítko v nebo w & pro nastavení HICUT. HICUT 0 znamená bez snížení výšek, HICUT 1 znamená silné automatické snížením výšek a úrovnì rušení. Stisknìte tlaèítko MENU '. Nastavení zobrazení na displeji V režimu autorádia máte možnost nechat na displeji zobrazit vlnový rozsah s èíslem pøedvolby a èas nebo název vysílaèe. Stisknìte tlaèítko MENU '. Stisknìte tlaèítko s nebor & tak, až se na displeji zobrazí TUN DISP. Stisknìte tlaèítko v nebo w & pro pøepínání mezi CLOCK a FREQUENCY. Zvolte FREQUENCY pro zobrazení názvu vysílaèe popø. kmitoètu. Stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '. Dopravní hlášení DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ Tento pøístroj je vybaven radiovým pøijímaèem s tunerem RDS-EON. EON je zkratkou pro Enhanced Other Network. V pøípadì dopravního hlášení (TA) se v rámci øetìzce vysílaèù automaticky pøepne z programu bez dopravního hlášení na program s dopravním hlášením. Po dopravním hlášení se pøepne zpìt na døíve poslouchaný program. Zapnutí/vypnutí priority pro dopravní hlášení Stisknìte krátce tlaèítko TRAF ). Priorita dopravního hlášení je aktivována, pokud na displeji svítí symbol zácpy. Uslyšíte varovný tón, když bìhem poslechu vysílaèe s dopravním hlášením opustíte jeho oblast vysílání. když pøi poslechu CD/MP3 nebo CD-mìnièe opustíte oblast vysílání vyladìného vysílaèe s dopravním hlášením a následující automatické vyhledávání nenalezne žádný nový vysílaè s dopravním hlášením. 15

16 DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ Když pøepnete z vysílaèe s dopravním hlášením na vysílaè bez dopravního hlášení. Vypnìte potom prioritu pro dopravní hlášení nebo vylaïte vysílaè s dopravním hlášením. Nastavení hlasitosti pro dopravní hlášení Stisknìte tlaèítko MENU '. Stisknìte tlaèítko s nebor & tolikrát, až se na displeji zobrazí TA VOLUME. Nastavte hlasitost tlaèítky v w &. stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '. Po dobu reprodukce dopravního hlášení mùžete regulátorem hlasitosti " nastavit hlasitost dopravních hlášení. Pro dopravní hlášení mùžete také nastavit basy, výšky a vyvážení hlasitosti. Pøeètìte si kapitolu Sound. Režim CD REŽIM CD S tímto pøístrojem mùžete reprodukovat bìžná zvuková CD, CD-R a CD-RW s prùmìrem 12 nebo 8 cm. Vedle CD s audio-daty mùžete s tímto pøístrojem reprodukovat také CD s MP3-hudebními soubory. Pøeètìte si kapitolu Režim pøehrávaèe MP3. Nebezpeèí znièení mechaniky CD! Pro reprodukci nejsou vhodná tvarovaná CD (Shape-CDs). Za poškození CD-mechaniky zpùsobená použitím nevhodných CD není pøebírána záruka. Zahájení režimu CD Pokud v mechanice není CD, stisknìte tlaèítko S. Otevøe se Release-panel. Vložte CD potištìnou stranou nahoru bez vynaložení síly do mechaniky, až ucítíte odpor. 16

17 REŽIM CD CD se automaticky vtáhne do mechaniky. Vtahování CD nesmí být omezováno ani podporováno. Uzavøete obslužný díl lehkým tlakem, až zjistíte zaskoèení. Zahájí se reprodukce CD. Pokud bylo pøed vložením CD vypnuto zapalování vozidla, musíte pøístroj nejprve zapnout tlaèítkem!, tím se zahájí reprodukce. Pokud v mechanice již je CD, stisknìte tlaèítko SRC ( ) % tolikrát, až se na displeji zobrazí CD. Reprodukce se zahájí v místì, kde byla pøerušena. Volba skladby Stisknìte tlaèítko z bloku tlaèítek se šipkami & pro volbu pøíští nebo pøedchozí skladby. Pøi prvním stisknutí tlaèítka s nebov & se znovu zahájí reprodukce aktuální skladby. Rychlá volba skladeb Pro rychlou volbu skladeb vzad popø. vpøed, pøidržte stisknuto jedno z tlaèítek s/r &, až se zahájí rychlé vyhledávání skladeb vzad popø. vpøed. Rychlé vyhledávání (s pøíposlechem) Pro rychlé vyhledávání vzad popø. vpøed, pøidržte stisknuto jedno z tlaèítek v w &, až se zahájí rychlé vyhledávání skladeb vzad popø. vpøed. Náhodná reprodukce skladeb (MIX) Stisknìte tlaèítko 5 MIX (. Na displeji se krátce zobrazí MIX-CD, na displeji svítí symbol MIX. Zahájí se reprodukce další, náhodnì zvolené skladby. Ukonèení funkce MIX Stisknìte znovu tlaèítko 5 MIX (. Na displeji se krátce zobrazí MIX-OFF, na displeji zhasne symbol MIX. 17

18 REŽIM CD Vzorkování skladeb (SCAN) Mùžete si nechat krátce pøehrát všechny skladby na CD. Pøidržte stisknuto tlaèítko MENU ' déle než dvì sekundy. Bude vzorkována další skladba. Doba vzorkování je nastavitelná. Pøeètìte si pro nastavování odstavec Nastavení doby vzorkování v kapitole Režim autorádia. Ukonèení SCAN, další reprodukce skladby Pro ukonèení vzorkování skladeb stisknìte znovu tlaèítko MENU '. Zahájí se reprodukce aktuálnì vzorkované skladby. Opakování skladby (REPEAT) Pokud chcete opakovat skladbu, stisknìte tlaèítko 4 RPT (. Na displeji se krátce zobrazí RPT TRCK, na displeji svítí symbol RPT. Skladba se opakuje, dokud se nevypne RPT. Ukonèení funkce REPEAT Pokud chcete funkci Reapeat vypnout, stisknìte znovu tlaèítko 4 RPT (. Na displeji se krátce zobrazí RPT OFF, na displeji zhasne symbol RPT. Reprodukce bude opìt normálnì pokraèovat. Pøerušení reprodukce (PAUSE) Stisknìte tlaèítko 3 (. Na displeji se objeví PAUSE. Zrušení pauzy Stisknìte bìhem pauzy tlaèítko 3 (. Reprodukce bude opìt pokraèovat. Nastavení zobrazení na displeji V režimu CD-pøehrávaèe mùžete volit mezi tøemi režimy zobrazení: èíslo skladby a èas ( CLOCK ). èíslo skladby a doba reprodukce ( PLAY- TIME ) èíslo skladby a název CD ( CD NAME ) 18

19 REŽIM CD Stisknìte tlaèítko MENU '. Stisknìte tlaèítko s nebor & tak, až se na displeji zobrazí CD DISP. Stisknìte tlaèítko v nebo w & pro pøepínání mezi PLAY TIME a CLOCK a CD NAME. Stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '. Zobrazeni CD-text Nìkterá CD jsou vybavena tzv. CD-text. CD- Text mùže obsahovat jméno interpreta, název alba a skladby. CD-text si mùžete nechat zobrazit na displeji jako bìžící text pøi každé zmìnì skladby. Když se jednou zobrazí CD-text, bude nadále použita standardní indikace. Pøeètìte si odstavec Nastavení zobrazení na displeji. Zapnutí/vypnutí funkce CD-text Stisknìte tlaèítko MENU '. Stisknìte tlaèítko s nebor & tak, až se na displeji zobrazí CD TEXT. Zapnìte/vypnìte funkci CD-Text tlaèítky w nebov & ( TEXT ON ) nebo ( TEXT OFF ). stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '. Dopravní hlášení v režimu CD Pokud chcete bìhem provozu CD-pøehrávaèe pøijímat dopravní hlášení, stisknìte tlaèítko TRAF ). Priorita dopravního hlášení je aktivována, pokud na displeji svítí symbol zácpy. Pøeètìte si kapitolu Pøíjem dopravních hlášení. Pojmenování CD Pro lepší rozpoznávání vašich CD vám autorádio nabízí možnost individuálního zadání názvù až 30 CD. Názvy smìjí být maximálnì osmimístné. Pokusíte-li se zadat více než 30 názvù, zobrazí se na displeji CD NAME FULL. Zadávání/zmìna názvù CD Poslouchejte požadované CD. Stisknìte tlaèítko MENU '. Zvolte tlaèítky s/r & CD NAME. Stisknìte dvakrát tlaèítko v nebo w &. Vstoupíte do režimu editování. Pokud ještì není zvolené CD pojmenováno, objeví se na displeji osm pomlèek. Aktuální místo zadávání bliká. 19

20 REŽIM CD Zvolte tlaèítky s/r & vaše znaky. Má-li nìkteré místo zùstat volné, zvolte podtržítko. Tlaèítky v nebo w & zmìníte místo zadávání. Stisknìte dvakrát tlaèítko MENU ' pro uložení názvu do pamìti. Výmaz názvù CD Poslouchejte CD, jehož název chcete vymazat. Stisknìte tlaèítko MENU '. Zvolte tlaèítky s/r & CD NAME. Stisknìte tlaèítko v nebo w &. Stisknìte a pøidržte tlaèítko MENU '. Po ètyøech sekundách zazní pípnutí a na displeji se objeví DEL NAME. Uvolnìte tlaèítko MENU '. Název CD je vymazán Stisknutím tlaèítka MENU ' se dostanete zpìt do menu. Výmaz názvù všech CD Mùžete vymazat názvy všech CD uložené v pøístroji. Poslouchejte CD. Stisknìte tlaèítko MENU '. Zvolte tlaèítky s/r & CD NAME. Stisknìte tlaèítko v nebo w &. Stisknìte a pøidržte tlaèítko MENU '. Po ètyøech sekundách zazní pípnutí a na displeji se objeví DEL NAME. Ponechte tlaèítko nadále stisknuto, až zazní druhé pípnutí a na displeji se objeví DEL ALL. Uvolnìte tlaèítko MENU '. Všechny názvy CD budou vymazány. Stisknutím tlaèítka MENU ' se dostanete zpìt do menu. Vyjmutí CD Stisknìte tlaèítko S. Otevøe se Release-panel smìrem dopøedu. Stisknìte tlaèítko Eject * vedle šachty pro CD. CD se vysune. Vyjmìte CD a uzavøete ovládací díl. Vysunuté CD se po 10 sekundách opìt zasune. CD mùžete vysunout, i když je pøístroj vypnut nebo když je aktivní jiný zdroj audiosignálu. 20

21 Režim MP3 S autorádiem mùžete reprodukovat také CD- R a CD-RW se skladbami ve formátu MP3. MP3 je Fraunhoferovým institutem vyvinutá metoda pro komprimaci CD-audio dat. Komprimace umožòuje snížit množství dat na pøibližnì 10 % jejich pùvodní velikosti bez slyšitelné ztráty kvality (pøi pøenosové rychlosti 128 kbit/s). Pokud se pøi kódování CD-audio dat na MP3 použijí nižší pøenosové rychlosti, lze dosáhnout ještì menších souborù, ale pouze za cenu ztráty kvality. Pøíprava MP3-CD Pøi rùzných kombinacích vypalovaèek CD, vypalovacího software CD a CD-R mùže docházet k problémùm s reprodukcí CD. Pokud se budou vyskytovat problémy s vypálenými CD-R, použijte pro vypalování CD-R jiného výrobce nebo jinou barvu CD-R. Formát CD musí odpovídat ISO 9660 Level 1 popø. Level 2 nebo Joliet. Veškeré jiné formáty nelze spolehlivì reprodukovat. Na CD mùžete založit až 253 adresáøù. Tyto adresáøe lze u tohoto pøístroje volit jednotlivì. Nezávisle na poètu adresáøù lze na jednom CD spravovat až MP3-souborù, tøeba i pouze v jednom adresáøi. Tento pøístroj podporuje tolik vnoøených adresáøù, kolik jich umožní vytvoøit váš vypalovací software, nezávisle na tom, že je maximální hloubka vnoøení specifikována podle standardu ISO 9660 na 8. REŽIM MP3 Každý adresáø lze pomocí PC pojmenovat. Název adresáøe se zobrazí na displeji pøístroje. Pojmenování adresáøù a skladeb/souborù provádìjte podle možností vašeho vypalovacího software pro CD-R. Pokyny k tomu naleznete v návodu pro pøíslušný software. Pøi pojmenování adresáøù a skladeb/souborù nepoužívejte znaky s diakritikou a zvláštní znaky. Použijte názvy souboru a adresáøù s délkou max. 32 znakù (vèetnì pøípony.mp3 ). 21

22 REŽIM MP3 Pokud je dùležité dodržet správné poøadí vašich souborù pøi reprodukci, musíte použít vypalovací software, který uspoøádává soubory v alfanumerickém poøadí. Pokud váš software nemá k dispozici tuto funkci, mùžete soubory setøídit také manuálnì. K tomu musíte pøed každý název souboru umístit èíslo, napø. 001, 002, atd. Zadávat pøitom musíte také úvodní nuly. Skladby ve formátu MP3 mohou obsahovat také pøídavné informace jako jméno interpreta, název skladby a alba (ID3-tags). Tento pøístroj dokáže na displeji zobrazit ID3-tags ve verzi 1. Pøi vytváøení (kódování) souborù MP3 z audio dat používejte pøenosové rychlosti až max. 256 kbit/s. Pro použití souborù MP3 s tímto pøístrojem musejí mít soubory MP3 pøíponu.mp3. Pro zaruèení nerušené reprodukce, nepokoušejte se dávat jiným souborùm než MP3 pøíponu názvu souboru.mp3 a nepokoušejte se takové soubory reprodukovat! (Tato neplatná data budou bìhem reprodukce ignorována.) Nepoužívejte smíšená CD obsahující soubory ve formátu MP3 a soubory v jiných formátech (pøístroj ète bìhem reprodukce pouze soubory MP3). Nepoužívejte Mix-Mode CD s audio-skladbami a se skladbami ve formátu MP3. když se pokusíte reprodukovat tato Mix-Mode- CD, budou reprodukovány pouze skladby audio-cd. Zahájení režimu MP3 Režim MP3 se spouští jako režim normálních CD. Pøeètìte si odstavec Zahájení režimu CD v kapitole Režim CD. Volba adresáøe Pro pøepnutí vpøed a vzad mezi adresáøi, stisknìte tlaèítko s nebor & jednou nebo nìkolikrát. Automaticky jsou pøeskoèeny adresáøe neobsahující žádné soubory MP3. Poèet adresáøù je pøístrojem automaticky pro zobrazení korigován a nemusí tedy být stejný s poètem adresáøù, které jste založili. Volba skladby/souboru Pro pøepnutí vpøed a vzad mezi skladbami/ soubory v aktuálním adresáøi, stisknìte tlaèítko v nebo w & jednou nebo nìkolikrát. Pøi prvním stisknutí tlaèítka v & se znovu zahájí reprodukce aktuální skladby. Rychlé vyhledávání s pøíposlechem Pro rychlé vyhledávání vzad popø. vpøed, pøidržte stisknuto tlaèítko v nebo w &, až se zahájí rychlé vyhledávání vzad popø. vpøed. 22

23 REŽIM MP3 Reprodukce skladeb v náhodném poøadí (MIX) Pro reprodukci skladeb aktuálního adresáøe v náhodném poøadí, stisknìte krátce tlaèítko 5 MIX (. Na displeji se zobrazí MIX DIR a rozsvítí se symbol MIX. Pro reprodukci skladeb aktuálního CD s MP3 v náhodném poøadí, pøidržte stisknuto tlaèítko 5 MIX ( déle než dvì sekundy. Na displeji se zobrazí MIX CD a rozsvítí se symbol MIX. Ukonèení funkce MIX Pro ukonèení funkce MIX, stisknìte krátce tlaèítko 5 MIX (. Na displeji se zobrazí MIX OFF a zhasne indikace symbol MIX. Vzorkování skladeb (SCAN) Mùžete si nechat krátce pøehrát všechny skladby na CD. Pøidržte stisknuto tlaèítko MENU ' déle než dvì sekundy. Bude vzorkována další skladba. Na displeji se zobrazí TRK SCAN vedle blikajícího èísla skladby. Všechny skladby na CD budou ve vzestupném poøadí krátce vzorkovány. Doba vzorkování je nastavitelná. Pøeètìte si pro nastavování odstavec Nastavení doby vzorkování v kapitole Režim autorádia. Ukonèení SCAN, další reprodukce skladby Stisknìte krátce tlaèítko MENU '. Zahájí se reprodukce aktuálnì vzorkované skladby. Opakovaná reprodukce jednotlivých skladeb nebo celého adresáøe (REPEAT) Pro opakovanou reprodukci aktuální skladby, stisknìte krátce tlaèítko 4 RPT (. Na displeji se krátce zobrazí RPT TRCK, na displeji svítí RPT. Pro opakovanou reprodukci celého adresáøe, pøidržte stisknuto tlaèítko 4 RPT ( déle než dvì sekundy. Na displeji se zobrazí RPT DIR. Ukonèení funkce REPEAT Pro ukonèení opakování aktuální skladby popø. aktuálního adresáøe, stisknìte krátce tlaèítko 4 RPT (. Na displeji se zobrazí RPT OFF a zhasne indikace RPT. 23

24 REŽIM MP3 Pøerušení reprodukce (PAUSE) Stisknìte tlaèítko 3 (. Na displeji se objeví PAUSE. Zrušení pauzy Stisknìte bìhem pauzy tlaèítko 3 (. Reprodukce bude opìt pokraèovat. Nastavení zobrazení na displeji Nastavení standardního zobrazení na displeji Na displeji si mùžete nechat zobrazit rùzné informace o aktuální skladbì: èíslo skladby a doba reprodukce TRCK- TIME èíslo skladby a èas TRCK-CLK èíslo adresáøe a èíslo skladby DIR-TRCK èíslo adresáøe a èas DIR-CLK èíslo adresáøe a doba reprodukce DIR- TIME Výše uvedené informace budou po jednorázovém rolování MP3-bìžícího textu po zmìnì skladby, zobrazeny trvale na displeji. Pro pøepínání mezi možnostmi zobrazení, stisknìte tlaèítko MENU '. Stisknìte tlaèítko s nebor & tak, až se na displeji zobrazí CD DISP. Zvolte požadovanou volbu tlaèítkem w nebov &. stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '. Nastavení bìžících textù MP3 Mùžete nastavit, aby se pøi každé zmìnì skladby jednou zobrazil následující bìžící text. Po zobrazení bìžícího textu se pøepne zpìt na standardní zobrazení (viz výše). K dispozici jsou následující volby: Název adresáøe Název souboru Jméno interpreta Název skladby Název alba Jméno interpreta, název skladby a alba jsou souèástí MP3-ID-Tags ve verzi 1, a lze je zobrazit pouze tehdy, pokud byly zapsány se souborem MP3 (pøeètìte si také návod k vašemu softwaru pro PC- MP3 popø. k vypalovacímu softwaru). Pro pøepínání mezi možnostmi zobrazení, stisknìte tlaèítko MENU '. Stisknìte tlaèítko s nebor & tak, až se na displeji zobrazí MP3 DISP. Zvolte požadovanou volbu MP3-bìžícího textu tlaèítkem w nebov &. stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '. 24

25 Provoz CD-mìnièe Informace o manipulaci s CD, vkládání CD a o obsluze CD-mìnièe naleznete v návodu k obsluze pro váš CD-mìniè. Zahájení provozu CD-mìnièe Tisknìte tlaèítko SRC ( ) % tak, až se na displeji objeví CHANGER. Reprodukce se zahájí prvním CD, které se zjistí v CD-mìnièi. Volba CD Pro pøepnutí na jiné CD nahoru nebo dolù, stisknìte tlaèítko s nebor & jednou nebo nìkolikrát. Pøitom budou v mìnièi pøeskoèeny neobsazené šachty s CD a neplatná CD. Volba skladby Pro pøepnutí na jinou skladbu na aktuálním CD smìrem dolù nebo nahoru, stisknìte tlaèítko w nebov & jednou nebo nìkolikrát. Rychlé vyhledávání (s pøíposlechem) Pro rychlé vyhledávání vzad popø. vpøed, pøidržte stisknuto jedno z tlaèítek v w &, až se zahájí rychlé vyhledávání skladeb vzad popø. vpøed. PROVOZ CD-MÌNIÈE Nastavení zobrazení na displeji Pro indikaci v režimu CD-mìnièe máte k dispozici pìt možností: èíslo skladby a doba reprodukce èíslo skladby a èas èíslo CD a èísla skladby èíslo CD a doba reprodukce èíslo CD a èas Stisknìte tlaèítko MENU '. Stisknìte tlaèítko s nebor & tak, až se na displeji zobrazí CDC DISP. Stisknìte tlaèítko v nebo w & tak, až se na displeji zobrazí požadovaná volba. Stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '. Opakovaná reprodukce jednotlivých skladeb nebo celého CD (REPEAT) Pro opakování aktuální skladby, stisknìte krátce tlaèítko 4 RPT (. Na displeji se krátce zobrazí RPT TRCK, na displeji svítí RPT. Pro opakování aktuálního CD, pøidržte stisknuto tlaèítko 4 RPT ( déle než dvì sekundy. Na displeji se krátce zobrazí RPT DISC, na displeji svítí RPT. 25

26 PROVOZ CD-MÌNIÈE Ukonèení funkce REPEAT Pro ukonèení opakování aktuální skladby popø. aktuálního CD, stisknìte krátce tlaèítko 4 RPT (. Na displeji se objeví RPT OFF a zhasne RPT. Reprodukce skladeb v náhodném poøadí (MIX) Pro reprodukci skladeb aktuálního CD v náhodném poøadí, stisknìte krátce tlaèítko 5 MIX (. Na displeji se krátce zobrazí MIX CD, na displeji svítí MIX. Pro reprodukci skladeb všech vložených CD v náhodném poøadí, pøidržte stisknuto tlaèítko 5 MIX ( déle než dvì sekundy. Na displeji se krátce zobrazí MIX ALL, na displeji svítí MIX. Ukonèení funkce MIX Stisknìte krátce tlaèítko 5 MIX (. Na displeji se zobrazí MIX OFF a zhasne indikace MIX. Vzorkování všech CD (SCAN) Pro vzorkování skladeb všech vložených CD ve vzestupném poøadí, pøidržte stisknuto tlaèítko MENU ' déle než dvì sekundy. Na displeji se objeví TRK SCAN a bliká èíslo aktuální skladby. Ukonèení funkce SCAN Pro ukonèení vzorkování, stisknìte krátce tlaèítko MENU '. Zahájí se reprodukce aktuálnì vzorkované skladby. Doba vzorkování je nastavitelná. Pøeètìte si pro nastavování odstavec Nastavení doby vzorkování v kapitole Režim autorádia. Pøerušení reprodukce (PAUSE) Stisknìte tlaèítko 3 (. Na displeji se objeví PAUSE. Zrušení pauzy Stisknìte bìhem pauzy tlaèítko 3 (. Reprodukce bude opìt pokraèovat. 26

27 CLOCK - èas Zobrazení hodin Pro krátké zobrazení hodin, pøidržte stisknìte tlaèítko SRC ( ) % tak, až se na displeji zobrazí èas. Nastavení hodin Pro nastavení hodin, stisknìte tlaèítko MENU '. Stisknìte tlaèítko s nebor & tak, až se na displeji zobrazí CLOCK SET. Stisknìte tlaèítko v &. Na displeji se zobrazí èas. Blikají hodiny a lze je nastavit. Nastavte minuty tlaèítky s/r &. Když jsou hodiny nastaveny, stisknìte tlaèítko w &. Blikají minuty. Nastavte minuty tlaèítky s/r &. Stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '. Pøepnutí režimu 12/24 hodin Stisknìte tlaèítko MENU '. Na displeji se zobrazí MENU. Stisknìte tlaèítko s nebor & tak, až se na displeji zobrazí 24 H MODE popø. 12 H MODE. Stisknìte tlaèítko v nebo w & pro pøepnutí režimu. stisknìte tlaèítko MENU '. Trvalé zobrazení hodin pøi vypnutém pøístroji a zapnutém zapalování Aby se u vypnutého pøístroje a zapnutého zapalování zobrazovaly hodiny, stisknìte tlaèítko MENU '. Na displeji se zobrazí MENU. CLOCK - ÈAS Stisknìte tlaèítko s nebor & tak, až se na displeji zobrazí CLOCK OFF popø. CLOCK ON. Stisknìte tlaèítko v nebo w & pro pøepnutí indikace mezi ON (zapnuta) a OFF (vypnuta). stisknìte tlaèítko MENU '. Krátké zobrazení hodin pøi vypnutém pøístroji Aby se u vypnutého pøístroje a zapnutého zapalování krátce zobrazily hodiny, stisknìte tlaèítko SRC ( ) %. Na displeji se na osm sekund zobrazí èas. 27

28 SOUND (NASTAVENÍ ZVUKU) Sound (nastavení zvuku) Pro každý zdroj signálu (rádio, CD/MP3- pøehrávaè, CD-mìniè, AUX a dopravní hlášení) lze oddìlenì nastavit zvuk (basy a výšky). Nastavení rozložení hlasitosti (vyvážení a fader) se provádí spoleènì pro všechny zdroje audio-signálu. Nastavení zvuku dopravních hlášení lze provést pouze bìhem reprodukce dopravního hlášení. Nastavení basù Stisknìte tlaèítko AUDIO $. Na displeji se objeví BASS. Stisknìte tlaèítko s nebor & pro nastavení basù. stisknìte tlaèítko AUDIO $. Nastavení výšek Stisknìte tlaèítko AUDIO $. Na displeji se objeví BASS. Stisknìte tlaèítko w & tolikrát, až se na displeji zobrazí TREB. Stisknìte tlaèítko s nebor & pro nastavení výšek. stisknìte tlaèítko AUDIO $. Nastavení pomìru hlasitosti vpravo/vlevo (Balance) Pro nastavení pomìru hlasitosti vpravo/vlevo (Balance), stisknìte tlaèítko AUDIO $. Na displeji se objeví BASS. Stisknìte tlaèítko w & tolikrát, až se na displeji zobrazí BAL. Stisknìte tlaèítko s nebor & pro nastavení vyvážení hlasitosti vpravo/vlevo. stisknìte tlaèítko AUDIO $. Nastavení pomìru hlasitosti vpøedu/vzadu (Fader) Pro nastavení pomìru hlasitosti vpøedu/vzadu (Fader) stisknìte tlaèítko AUDIO $. Na displeji se objeví BASS. Stisknìte tlaèítko w & tolikrát, až se na displeji zobrazí FADER. Stisknìte tlaèítko s nebor & pro nastavení vyvážení hlasitosti vpøedu/vzadu. 28

29 SOUND (NASTAVENÍ ZVUKU) stisknìte tlaèítko AUDIO $. Pøednastavení ekvalizéru Tento pøístroj má k dispozici ekvalizér, ve kterém jsou již pøedem naprogramována nastavení pro hudební smìry ROCK, POP a CLASSIC. Pro zvolení pøednastaveného ekvalizéru, stisknìte tlaèítko AUDIO $. Na displeji se objeví BASS. Stisknìte tlaèítko w & tak, až se na displeji zobrazí POP, ROCK, CLASSIC popø. OFF. Stisknìte tlaèítko s nebor & pro zvolení jednoho z pøednastavení nebo zvolte OFF pro vypnutí ekvalizéru. Pokud zvolíte jedno z pøednastavení, svítí na displeji SOUND a zvolené nastavení. stisknìte tlaèítko AUDIO $. X-BASS X-BASS X-BASS znamená zvýšení basù pøi nízké hlasitosti. Nastavení pro X-BASS mùžete provést oddìlenì pro každý zdroj signálu rádio, CD/ MP3-pøehrávaè, CD-mìniè a AUX. Nastavení zvýraznìní X-BASS Zvýraznìní pomocí X-BASS lze nastavit ve stupních od 1 do 3. X-BASS OFF znamená vypnutí funkce X- BASS. Stisknìte tlaèítko AUDIO $. Na displeji se objeví BASS. Stisknìte tlaèítko w & tak, až se na displeji zobrazí XBASS s aktuálním nastavením. Stisknìte tlaèítko s nebor & tak, až se na displeji zobrazí požadované nastavení. stisknìte tlaèítko AUDIO $. 29

30 NASTAVENÍ INDIKACE ÚROVNÌ Nastavení indikace úrovnì Indikace úrovnì (spektrometr) vám krátkodobì indikuje na displeji bìhem nastavování symbolicky hlasitost a nastavení ekvalizéru. Pokud není provádìno nastavování, mùže být indikována výstupní úroveò autorádia pomocí spektrometru. Indikaci úrovnì mùžete zapnout popø. vypnout. Stisknìte tlaèítko MENU '. Na displeji se zobrazí MENU. Stisknìte tlaèítko s nebor & tolikrát, až se na displeji zobrazí PEAK LVL. Stisknìte tlaèítko v nebo w & pro pøepínání mezi zapnutým nastavením PEAK ON a vypnutým nastavením PEAK OFF. stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '. Nastavení jasu (Dimmer) Pokud je vaše autorádio pøipojeno tak, jak je popsáno v návodu pro instalaci a vaše vozidlo má k dispozici pøíslušnou pøípojku, pøepíná se jas displeje s osvìtlením vozidla. Jas displeje mùže být nastaven oddìlenì pro den a noc ve stupních 1-9. Doporuèeno je nastavení 9. Stisknìte tlaèítko MENU '. Na displeji se zobrazí MENU. NASTAVENÍ JASU (DIMMER) Stisknìte tlaèítko s nebor & tak, až se na displeji zobrazí DIM DAY popø. DIM NIGHT. Stisknìte tlaèítko v nebo w & pro volbu stupnì jasu. stisknìte dvakrát tlaèítko MENU '. 30

31 EXTERNÍ ZDROJE ZVUKU Externí zdroje zvuku Místo CD-mìnièe mùžete také pøipojit jiné externí zdroje zvuku s linkovým výstupem. Tìmito zdroji mohou být napø. pøenosné CDpøehrávaèe, pøehrávaèe minidiskù nebo pøehrávaèe MP3. V menu se musí uvolnit vstup AUX. Pokud chcete pøipojit externí audio-zdroj signálu, potøebujete adaptérový kabel. Tento kabel (Blaupunkt-è: ) si mùžete zakoupit u autorizovaných prodejcù Blaupunkt. Zapnutí/vypnutí vstupu AUX Stisknìte tlaèítko MENU '. Na displeji se zobrazí MENU. Stisknìte tlaèítko s nebor & tak, až se na displeji zobrazí AUX OFF popø. AUX ON. Stisknìte tlaèítko v nebo w & pro zapnutí popø. vypnutí vstupu AUX. stisknìte tlaèítko MENU '. Když je vstup AUX zapnut, lze jej zvolit tlaèítkem SRC %. Technické údaje Zesilovaè Výstupní výkon: 4 x 25 wattù sinusový podle DIN pøi 14,4 V maximální 4 x 45 wattù Tuner Vlnové rozsahy pro Evropu: VKV (FM) : 87,5-108 MHz SV : khz DV : kh FM - kmitoètový rozsah : Hz CD Kmitoètový rozsah: : Hz Výstup pøedzesilovaèe 4 kanály: : 3 V TECHNICKÉ ÚDAJE Citlivost vstupu Vstup AUX : 2 V/6 kohm Zmìny vyhrazeny! 31

32 MONTÁŽNÍ NÁVOD Bezpeènostní pokyny Po dobu montáže a pøipojování dbejte prosím na následující bezpeènostní pokyny. - Odpojte minusový pól akumulátoru! Dbejte na bezpeènostní pokyny výrobce motorového vozidla. - Pøi vrtání otvorù dbejte na to, aby nedošlo k poškození žádných dílù vozidla. - Prùøez kabelù pro plusové a minusové vedení nesmí být nižší než 1,5 mm 2. - Konektory na stranì vozidla nepøipojujte k autorádiu! - Adaptérový kabel potøebný pro váš typ vozidla získáte v odborném obchodì BLAUPUNKT. - Podle typu konstrukce vašeho vozidla mùže dojít k odchylkám od tohoto popisu. Nepøebíráme žádná ruèení za následná poškození vzniklá chybami pøi instalaci a pøipojování. Pokud vám nebudou vyhovovat zde uvedené pokyny pro vaši instalaci, obra te se prosím na svého odborného prodejce Blaupunkt, na výrobce vašeho vozidla nebo na naši telefonní Hotline. Dodávané montážní a pøipojovací díly C D A DODÁVANÉ DÍLY E B F Pøi montáží zesilovaèe nebo mìnièe musíte vždy nejprve pøipojit ukostøení pøístrojù pøed zapojováním konektorù do zásuvek Line-In nebo Line-Out. 32

33 Adaptérové kabely specifické pro vozidlo získáte v odborném obchodì V F E Anténa Demontáž D C B A B 12V 33

34 7. A B 1 Nepoužito 1 Reproduktorový výstup RR+ 2 Radio Mute 2 Reproduktorový výstup RR- 3 Nepoužito 3 Reproduktorový výstup RF+ 4 Trvalé +12V 4 Reproduktorový výstup RF- 5 Aut. anténa 5 Reproduktorový výstup LF+ 6 Osvìtlení 6 Reproduktorový výstup LF- 7 Sv. 15/zapalování 7 Reproduktorový výstup LR+ 8 Kostra 8 Reproduktorový výstup LR- C C 1 C 2 C 3 1 Linkový výstup LR 7 Vstup tel. / navigace NF + 13 CDC-Data - In 2 Linkový výstup RR 8 Vstup tel. / navigace NF - 14 CDC-Data - Out 3 Linkový výstup kostra 9 Radio / navigace Mute 15 Trvalé +12V 4 Linkový výstup LF 10 FB +12V / RC +12V V 5 Linkový výstup RF 11 Dálk. ovládání 17 Bus - kostra / GND 6 +12V Zesilovaè 12 FB - kostra / RC - GND 18 AF - kostra / GND 19 Linkový výstup L 20 Linkový výstup R Ekvalizér Zesilovaè Dálkové ovládání Vstup NF z telefonu CD mìniè 34

35 12 V (Max. 150 ma) Sv V Mute - okamžité ztlumení (low) Zmìny vyhrazeny! 35

36 Regionální zastoupení v ÈR: Robert Bosch odbytová s.r.o. Divize Blaupunkt Pod Višòovkou 35/ Praha 4 - Krè Tel.: Servisní zastoupení pro ÈR: RESAT s.r.o. Na Košince 673/ Praha 8 - Libeò Tel.:

Boston C31 Dresden C31 Dublin C31 Cleveland DJ31 Madison DJ31

Boston C31 Dresden C31 Dublin C31 Cleveland DJ31 Madison DJ31 Radio / Kazeta Boston C31 Dresden C31 Dublin C31 Cleveland DJ31 Madison DJ31 Návod k obsluze a instalaci 2 OVLÁDACÍ PRVKY S -Tlaèítko pro odblokování odnímatelného ovládacího panelu (Release-Panel)! Tlaèítko

Více

Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310

Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310 Autorádio/CD-přehrávač Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz Bristol_VancouverCD35cz.pmd 1 2 Bristol_VancouverCD35cz.pmd 2 BEDIENELEMENTE

Více

Bremen MP74 7 644 820 310

Bremen MP74 7 644 820 310 Autorádio s CD-pøehrávaèem / MP3 Bremen MP74 7 644 820 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 OVLÁDACÍ PRVKY S Tlaèítko k zapnutí/vypnutí pøístroje, okamžité ztlumení pøístroje! Regulace

Více

Barcelona MP35 7 645 250 310 Madrid MP35 7 645 260 310

Barcelona MP35 7 645 250 310 Madrid MP35 7 645 260 310 Autorádio s přehrávačem CD / MP3 Barcelona MP35 7 645 250 310 Madrid MP35 7 645 260 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.com 2 Tlačítko k zapnutí/vypnutí přístroje a pro okamžité ztlumení

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA

www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Madrid 210 7 649 068 510 / 7 649 069 510 San Francisco 310 7 649 073 510 / 7 649 074 510 Toronto 410 BT 7 640 000 510 / 7 640 001 510 www.blaupunkt.com Návod k obsluze

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem DS-X11d Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění a použité

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt)

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt) CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt) www.vdo.com www.mechanikadc.cz Bezpečnostní informace Bezpečnostní opatření Užívejte pouze 24-voltové DC elektrické systémy se záporným uzemněním.

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

SIMPLY CLEVER. Rádio Blues Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Rádio Blues Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Rádio Blues Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje Údržba pøístroje Na èistìní pøístroje a mikrotelefonní šòùry používejte navlhèený hadøík. Nepoužívejte benzín, rozpouštìdla a jiné chemické prostøedky. Nepoužívejte ani žádné èistící prostøedky. Pøístroj

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky

KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky Autorádio CD/MP3 přehrávač KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky UPOZORNĚNÍ Pečlivě si přečtěte návod k použití a dodržujte pokyny v něm uvedené. Používejte přístroj jen tak, jak je zde popsáno.

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE Kapitola 3-1 VYPNOUT/ZAPNOUT(žádný zvuk a žádné zobrazení) ŽÁDNÝ ZVUK (zobrazení OK) Kapitola

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Uživatelský manuál MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S CAN BUS ROZHRANÍM Uživatelský manuál CZ Charakteristické vlastnosti Možnost připojení modulu

Více

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem 9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem Návod pro uživatele Kompatibilní s: DVD, MP4, MP3, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD Před instalací do auta a spuštěním přístroje, přečtěte si, prosím,

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

1 Stiskněte. Používání rádia. Používání rádia. Naladění požadované stanice. Poslech rádia. Ruční ladění VIGYÁZAT FONTOS

1 Stiskněte. Používání rádia. Používání rádia. Naladění požadované stanice. Poslech rádia. Ruční ladění VIGYÁZAT FONTOS Používání rádia Používání rádia Naladění požadované stanice VIGYÁZAT Při odpojení baterie vozidla (např. z důvodu opravy vozidla nebo vyjmutí hlavní jednotky) dojde k vymazání veškerých stanic uložených

Více

ŠkodaAuto AUTORÁDIO RHAPSODY SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto AUTORÁDIO RHAPSODY SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORÁDIO RHAPSODY SIMPLY CLEVER OBSAH Obsah Přehledný obrázek...2 Stručný návod...3 Důležitá upozornění...4 Provoz rádia a CD...5 Provoz RDS...17 DSP (Digitální zvukový procesor)...18 Informace

Více

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon TELESIS CZ s.r.o. U Jeslí 1851/47 193 00 Praha 9 Telefon: 261090171 Fax: 261090170 http://www.telesis.cz e-mail: info@telesis.cz Copyright 2006 TELESIS CZ s.r.o. Praha 3/2006 Objednací èíslo: MAISTE-PX24r2

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP

Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP 80880 Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

G8 Group Talkie TM INTERKOM UMOŽŇUJÍCÍ KONFERENČNÍ HOVORY PRO VÍCE JEZDCŮ, KTEŘÍ MOHOU MLUVIT SOUČASNĚ! INTERKOM PRO BEZPEČNĚJŠÍ A POHODLNĚJŠÍ JÍZDU

G8 Group Talkie TM INTERKOM UMOŽŇUJÍCÍ KONFERENČNÍ HOVORY PRO VÍCE JEZDCŮ, KTEŘÍ MOHOU MLUVIT SOUČASNĚ! INTERKOM PRO BEZPEČNĚJŠÍ A POHODLNĚJŠÍ JÍZDU G8 Group Talkie TM INTERKOM UMOŽŇUJÍCÍ KONFERENČNÍ HOVORY PRO VÍCE JEZDCŮ, KTEŘÍ MOHOU MLUVIT SOUČASNĚ! INTERKOM PRO BEZPEČNĚJŠÍ A POHODLNĚJŠÍ JÍZDU UŽIVATELSKÝ NÁVOD -1- PRODUKT PATENTOVĚ CHRÁNĚN Patent

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 92 Poznámka: Tento návod k montáži a k obsluze popisuje i modely rádia DEH-3900MP, DEH-2920MP a DEH-2900MPB. Toto kvalitní stereofonní autorádio se všemi běžnými

Více

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka 9205371 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více