Boston C32, Dublin C32 Ravenna C32, Florida DJ32 Lousiana DJ32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Boston C32, Dublin C32 Ravenna C32, Florida DJ32 Lousiana DJ32"

Transkript

1 Radio / Cassette Boston C32, Dublin C32 Ravenna C32, Florida DJ32 Lousiana DJ32 Návod k obsluze a instalaci

2 2

3 3

4 OVLÁDACÍ PRVKY -Tlaèítko pro odblokování odnímatelného panelu Tlaèítko k zapnutí/vypnutí pøístroje, okamžité ztlumení (Mute) pøístroje Regulace hlasitosti Vysunutí kazety Šachta kazety Tlaèítko, pøevíjení pásku vzad Tlaèítko Blok tlaèítek se šipkami, pøevíjení pásku vpøed Tlaèítko SRC Pøepnutí zdroje signálu mezi kazetovým pøehrávaèem, rádiem, CDmìnièem nebo Compact Drive MP3 (pokud je pøipojen) popø. AUX Krátké stisknutí: Tlaèítko MENU, vyvolání menu pro základní nastavení. Delší stisknutí: Start funkce Scan Tlaèítko X-BASS, vyvolání a nastavení funkce X-Bass. Krátké stisknutí: Tlaèítko AUDIO, nastavení basù a výšek, jakož i rozložení hlasitosti (vyvážení a faderu). Delší stisknutí:, zobrazení hodin na displeji Blok tlaèítek 1-6 Krátké stisknutí: tlaèítko TRAF, zapnutí/ vypnutí priority dopravních hlášení Delší stisknutí: RDS, zapnutí/vypnutí komfortních funkcí RDS Krátké stisknutí: Tlaèítko BND, volba sady pøedvoleb a vlnových rozsahù SV a DV Volba zdroje signálu v režimu autorádia, Delší stisknutí: TS, startuje funkci Travelstore. 4

5 OBSAH Pokyny a pøíslušenství... 6 Bezpeènost dopravy... 6 Instalace... 6 Pøíslušenství... 6 Odnímatelný ovládací díl... 8 Zabezpeèení proti krádeži... 8 Vyjmutí ovládacího dílu... 8 Nasazení ovládacího dílu... 8 Zapnutí/vypnutí... 9 Nastavení hlasitosti Nastavení hlasitosti po zapnutí Okamžité snížení hlasitosti (Mute) Okamžité ztlumení bìhem provozu telefonu Nastavení hlasitosti pro potvrzovací tón (Beep) Provoz autorádia Zapnutí režimu autorádia Komfortní funkce RDS (AF, REG) Volba vlnového rozsahu/ sady pøedvoleb Vyladìní vysílaèù Nastavení citlivosti vyhledávacího ladìní Uložení vysílaèù na pøedvolby Automatické uložení vysílaèù na pøedvolby (Travelstore) Vyvolání pøedvoleb Vzorkování pøijímatelných vysílaèù (SCAN) Nastavení doby vzorkování Typ programu (PTY) Optimalizace pøíjmu autorádia Dopravní hlášení Zapnutí/vypnutí priority pro dopravní hlášení Nastavení hlasitosti pro dopravní hlášení Režim kazetového pøehrávaèe Reprodukce kazet Zmìna reprodukované strany Pøevíjení pásku vpøed Zapnutí/vypnutí radio-monitoru Vysunutí kazety Provoz CD-mìnièe Zahájení provozu CD-mìnièe Volba CD Volba skladby Rychlý výbìr skladby Rychlé vyhledávání (s pøíposlechem).. 19 Opakovaná reprodukce jednotlivých skladeb nebo celého CD (REPEAT) Reprodukce skladeb v náhodném poøadí (MIX) Vzorkování skladeb na všech CD (SCAN) Pøerušení reprodukce (PAUSE) Zmìna indikace na displeji Hodiny - èas Nastavení zvuku a pomìru hlasitosti Nastavení basù Nastavení výšek Nastavení pomìru hlasitosti vpravo/vlevo (Balance) Nastavení pomìru hlasitosti vpøedu/vzadu (Fader) X-BASS Nastavení indikace úrovnì Externí zdroje zvuku Technické údaje Montážní návod

6 POKYNY A PØÍSLUŠENSTVÍ Pokyny a pøíslušenství Dìkujeme vám, že jste se rozhodli pro pøístroj Blaupunkt. Pøejeme vám hodnì radosti s vaším novým pøístrojem. Pøed prvním použitím si prosím pøeètìte tento návod k použití. Redaktoøi firmy Blaupunkt trvale pracují na tom, aby byly návody k obsluze pøehledné a všeobecnì srozumitelné. Pokud však pøesto budete mít otázky týkající se obsluhy, obra te se prosím na vašeho prodejce nebo na Hotline ve vaší zemi. Telefonní èísla naleznete na zadní obálce tohoto návodu. Pro výrobky zakoupené v rámci Evropské unie poskytujeme záruku výrobce. Záruèní podmínky si mùžete vyvolat na adrese nebo si je pøímo vyžádat na adrese: Blaupunkt GmbH Hotline Robert Bosch Str. 200 D Hildesheim Bezpeènost dopravy Bezpeènost dopravy je nejvyšším zákonem. Obsluhujte proto autorádio pouze tehdy, když to pøipouští dopravní situace. Pøed zahájením jízdy se seznamte s pøístrojem. Ve vozidle musíte vèas zjistit akustické varovné signály policie, hasièù a záchranné služby. Poslouchejte proto bìhem jízdy vaše programy s pøimìøenou hlasitostí. Instalace Pokud si chcete sami instalovat vaše autorádio, pøeètìte si pokyny pro instalaci a pøipojení uvedené na konci tohoto návodu. Pøíslušenství Používejte pouze pøíslušenství povolené firmou Blaupunkt. Dálkové ovládání Pomocí dálkového ovládání RC 08, RC 10 nebo RC 10 H (dodávaného jako zvláštní pøíslušenství) mùžete bezpeènì a pohodlnì ovládat základní funkce vašeho autorádia. Pøes dálkové ovládání nelze provést zapnutí a vypnutí pøístroje. 6

7 POKYNY A PØÍSLUŠENSTVÍ CD-mìnièe Pøipojit lze následující CD-mìnièe Blaupunkt: CDC A 02, CDC A 06, CDC A 08, CDC A 072 a IDC A 09. Pomocí adaptérového kabelu (Blaupunktè.: ) lze také pøídavnì pøipojit CD-mìnièe CDC A 05 a CDC A 071. U pøístrojù Louisiana DJ32 a Florida DJ32 je CD-mìniè CDC A 08 obsažen v dodávce. Compact Drive MP3 Chcete-li získat pøístup ke skladbám ve formátu MP3, mùžete alternativnì k CD-mìnièi pøipojit Compact Drive MP3. U Compact Drive MP3 se skladby ve formátu MP3 nejprve uloží pomocí poèítaèe na pevný disk Microdrive v Compact Drive MP3, a když se Compact Drive MP3 pøipojí k autorádiu, lze skladby reprodukovat stejnì jako normální skladby z CD. Compact Drive MP3 se obsluhuje stejnì jako CD-mìniè, vìtšina funkcí CD-mìnièe muže být využívána také u Compact Drive MP3. 7

8 ODNÍMATELNÝ OVLÁDACÍ DÍL Odnímatelný ovládací díl Zabezpeèení proti krádeži Váš pøístroj je pro ochranu proti krádeži vybaven odnímatelným ovládacím dílem (Release Panel). Bez tohoto ovládacího dílu je pøístroj pro zlodìje bezcenný. Chraòte váš pøístroj proti krádeži a pøi každém opuštìní vozidla si vezmìte s sebou ovládací panel. Neponechávejte ovládací díl ve vozidle, ani na skrytém místì. Konstrukèní provedení ovládacího dílu umožòuje jednoduchou manipulaci. Ovládací díl vám nesmí upadnout. Nevystavujte ovládací díl pøímému sluneènímu záøení nebo jiným zdrojùm tepla. Zamezte pøímému doteku kontaktù rukou s ovládacím dílem. V pøípadì potøeby oèistìte kontakty lihem navlhèeným vatovým tampónem bez vláken. Uvolní se blokování ovládacího dílu. î Vytáhnìte ovládací díl nejprve smìrem vpøed a potom doleva. Po uvolnìní ovládacího dílu z pøístroje se pøístroj vypne. Veškerá aktuální nastavení zùstanou uložena v pamìti. Vložená kazeta zùstává v pøístroji. Nasazení ovládacího dílu î Zasuòte ovládací díl zleva doprava do vedení v pøístroji. î Zatlaète levou stranu ovládacího dílu do pøístroje, až zaskoèí. Vyjmutí ovládacího dílu Pøi vkládání ovládacího dílu netlaète na displej. Pokud byl pøístroj pøi vyjmutí ovládacího dílu zapnut, zapne se po vložení ovládacího dílu automaticky s posledním nastavením (autorádio, kazetový pøehrávaè, CD-mìniè popø. Compact Drive MP3 nebo AUX). î Stisknìte tlaèítko. 8

9 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ Zapnutí/vypnutí Pro zapnutí popø. vypnutí pøístroje máte k dispozici následující možnosti. Zapnutí/vypnutí spínaèem zapalování. Pokud je pøístroj správnì pøipojen k zapalování vozidla a nebyl vypnut tlaèítkem, bude zapínán popø. vypínán klíèkem zapalování. Pøístroj však mùžete zapnout také s vypnutým zapalováním: î Stisknìte tlaèítko. Pro ochranu akumulátoru vozidla se pøístroj pøi vypnutém zapalování automaticky vypne po jedné hodinì. Zapnutí/vypnutí pomocí odnímatelného ovládacího dílu. î Vyjmìte ovládací díl. Pøístroj se vypne. î Nasaïte znovu ovládací díl. Pøístroj se zapne. Budou aktivována naposledy provedená nastavení (autorádio, kazetový pøehrávaè, CD-mìniè popø. Compact Drive MP3 nebo AUX). Zapnutí/vypnutí tlaèítkem. î Pro zapnutí stisknìte tlaèítko. î Pro vypnutí pøidržte tlaèítko stisknuto déle než dvì sekundy. Pøístroj se vypne. Zapnutí vložením kazety Pokud je pøi vypnutém pøístroji v mechanice kazeta, vložte kazetu otevøenou stranou doprava bez vynaložení síly do mechaniky, až ucítíte odpor. Kazeta se automaticky vtáhne do mechaniky. Vtahování kazety nesmí být omezováno ani podporováno. Pøístroj se zapne. Zahájí se reprodukce kazety. 9

10 NASTAVENÍ HLASITOSTI Nastavení hlasitosti Hlasitost systému lze regulovat v krocích od 0 (ztlumeno) do 66 (maximálnì). Pro zvýšení hlasitosti, î otoète regulátorem hlasitosti doprava. Pro snížení hlasitosti, î otoète regulátorem hlasitosti doleva. Nastavení hlasitosti po zapnutí Hlasitost, se kterou bude hrát pøístroj po zapnutí je nastavitelná. î Stisknìte tlaèítko MENU. î Stisknìte tlaèítko nebo tak, až se na displeji zobrazí ON VOL. î Nastavte hlasitost po zapnutí tlaèítky. Pro lepší orientaci se bìhem nastavování odpovídajíc mìní hlasitost. Pokud nastavíte LAST VOL, bude po zapnutí aktivována hlasitost, která byla nastavena pøi vypnutí. Pro ochranu sluchu je nastavení hlasitosti LAST VOL po zapnutí omezeno na hodnotu 38. Pokud byla hlasitost LAST VOL pøed vypnutím vyšší, nastaví se hodnota 38. stisknìte dvakrát tlaèítko MENU. Okamžité snížení hlasitosti (Mute) Hlasitost mùžete naráz snížit na vámi pøednastavenou hodnotu (Mute). î Stisknìte krátce tlaèítko Na displeji se zobrazí MUTE. Nastavení hlasitosti pøi okamžitém ztlumení Hlasitost pøi okamžitém ztlumení (Mute Level) î Stisknìte tlaèítko MENU. î Stisknìte nebo tolikrát, až se na displeji zobrazí MUTE LVL. î Nastavte Mute Level tlaèítky. î stisknìte tlaèítko MENU. Okamžité ztlumení bìhem telefonování Pokud je váš pøístroj spojen s mobilním telefonem, dojde pøi volání telefonu ke ztlumení autorádia. K tomu se musí mobilní telefon pøipojit k pøístroji, jak je popsáno v instalaèním návodu. Ztlumení se provede na hlasitost nastavenou pro ztlumení. 10

11 NASTAVENÍ HLASITOSTI PROVOZ AUTORÁDIA Nastavení hlasitosti pro potvrzovací tón (Beep) Když u nìkterých funkcí pøidržíte nìkteré tlaèítko stisknuto déle než dvì sekundy, napø. pro uložení vysílaèe na tlaèítko pøedvolby, zazní potvrzovací tón (pípnutí). Hlasitost pípnutí je nastavitelná. î Stisknìte tlaèítko MENU. î Stisknìte tlaèítko nebo tolikrát, až se na displeji zobrazí BEEP OFF popø. BEEP ON. BEEP OFF znamená vypnutí potvrzovacího tónu, BEEP ON znamená jeho zapnutí.. î Zvolte tlaèítky. î stisknìte tlaèítko MENU. Provoz autorádia Tento pøístroj je vybaven rádiovým pøijímaèem RDS. Øada pøijímaných vysílaèù FM vysílá signál, který vedle programu obsahuje také informace jako název vysílaèe a typ programu (PTY). Název vysílaèe se po jeho pøíjmu zobrazí na displeji. Zapnutí režimu autorádia Pokud se nacházíte v režimech kazetového pøehrávaèe, CD-mìnièe popø. Compact Drive MP3 nebo AUX, î stisknìte tlaèítko BND TS. Na displeji se zobrazí RADIO Nebo î stisknìte tlaèítko SRC tolikrát, až se na displeji objeví RADIO. Komfortní funkce RDS (AF, REG) RDS-komfortní funkce AF (alternativní kmitoèet) a REG (regionální) rozšiøují výkonové centrum vašeho pøijímaèe. AF: Pokud je aktivována tato komfortní funkce RDS, vyhledává pøístroj v pozadí automaticky nejlépe pøijímatelný kmitoèet vyladìného vysílaèe. REG: Nìkteré vysílaèe rozdìlují v urèitých èasech svùj program do regionálních programù s rùzným obsahem. Funkcí REG se zamezí, aby se autorádio pøeladilo na alternativní kmitoèet, který by mìl jiný program. 11

12 PROVOZ AUTORÁDIA î REG se musí pøídavnì aktivovat/deaktivovat v menu. Zapnutí/vypnutí REG î Stisknìte tlaèítko MENU. î Stisknìte tlaèítko nebo tak, až se na displeji zobrazí REG. Za REG se zobrazí OFF (vypnuto) popø. ON (zapnuto). î Pro zapnutí popø. vypnutí REG stisknìte tlaèítko nebo. î stisknìte tlaèítko MENU. Zapnutí popø. vypnutí komfortních funkcí RDS. Aby bylo možné využívat RDS-komfortní funkce AF a REG, î pøidržte stisknuto tlaèítko TRAF RDS déle než dvì sekundy Komfortní funkce RDS jsou aktivní, pokud na displeji svítí RDS. Volba vlnového rozsahu/sady pøedvoleb S tímto pøístrojem mùžete pøijímat programy ve vlnových rozsazích VKV (FM), SV a DV (AM). Pro vlnový rozsah FM jsou k dispozici tøi sady pøedvoleb a pro vlnové rozsahy SV a DV je k dispozici jedna sada pøedvoleb. V každé sadì pøedvoleb lze uložit šest vysílaèù. Pro pøepínání mezi sadami pøedvoleb FM popø. vlnovými rozsahy, î krátce stisknìte tlaèítko BND TS. Vyladìní vysílaèù Pro vyladìní vysílaèù máte rùzné možnosti. Automatické vyhledávání vysílaèù î Stisknìte tlaèítko nebo. Nastaví se nejbližší pøijímatelný vysílaè. Ruèní vyladìní vysílaèù Vysílaèe mùžete vyladit také ruènì. î Stisknìte tlaèítko nebo. Ruèní vyladìní vysílaèù je možné pouze tehdy, když jsou deaktivovány komfortní funkce RDS. Listování v øetìzcích vysílaèù (pouze FM) Pokud urèitý vysílaè vysílá více programù, mùžete listovat v tomto tzv. øetìzci vysílaèù. î Stisknìte tlaèítko nebo pro pøechod na další vysílaè v øetìzci vysílaèù. Pro využití této funkce musí být aktivovány komfortní funkce RDS. Takto mùžete pøejít pouze na vysílaèe, které jste již jednou pøijímali. K tomu použijte napø. funkci Scan nebo Travelstore. 12

13 PROVOZ AUTORÁDIA Nastavení citlivosti vyhledávacího ladìní. Mùžete si zvolit, zda se vyladí pouze silné nebo také slabé vysílaèe. î Stisknìte tlaèítko MENU. î Stisknìte tlaèítko nebo tolikrát, až se na displeji zobrazí SENS HI popø. SENS LO. Na displeji se zobrazí aktuální hodnota citlivosti. SENS HI6 znamená nejvyšší citlivost. SENS LO1 znamená nejnižší citlivost. Když se zvolí SENS LO, rozsvítí se na displeji lo. î Nastavte požadovanou citlivost tlaèítky nebo. î stisknìte tlaèítko MENU. Uložení vysílaèù na pøedvolby Ruèní uložení vysílaèù na pøedvolby î Zvolte požadovanou sadu pøedvoleb FM1, FM2, FMT nebo vlnový rozsah SV nebo DV. î Vylaïte požadovaný vysílaè. î Pøidržte stisknuto tlaèítko pøedvolby 1-6, na které se má vysílaè uložit, po dobu delší než dvì sekundy. Automatické uložení vysílaèù na pøedvolby (Travelstore). Šest nejsilnìjších vysílaèù z oblasti pøíjmu mùžete automaticky uložit na pøedvolby (pouze FM). Toto uložení se provede do sady pøedvoleb FMT. Vysílaèe døíve uložené v této sadì pøedvoleb pøitom budou vymazány. î Pøidržte stisknuto tlaèítko BND TS déle než dvì sekundy Ukládání do pamìti se zahájí. Na displeji se zobrazí T-STORE. Když se proces ukonèí, zahájí se reprodukce pro pøedvolbu 1 ze sady pøedvoleb FMT. Vyvolání pøedvoleb î Zvolte sadu pøedvoleb popø. vlnový rozsah. î Stisknìte tlaèítko pøedvolby 1-6 požadovaného vysílaèe. Vzorkování pøijímatelných vysílaèù (SCAN) Všechny pøijímatelné vysílaèe si mùžete nechat krátce vzorkovat. Dobu vzorkování 5 až 30 sekund lze nastavit v menu. Spuštìní funkce SCAN î Pøidržte stisknuto tlaèítko MENU déle než dvì sekundy. Proces Scan se zahájí. SCAN se krátce zobrazí na displeji, potom se objeví aktuální název vysílaèe popø. jeho kmitoèet. 13

14 PROVOZ AUTORÁDIA Ukonèení SCAN, další reprodukce vysílaèe î Stisknìte krátce tlaèítko MENU. Proces vzorkování se ukonèí, naposledy vyladìný vysílaè zùstane aktivní. Nastavení doby vzorkování î Stisknìte tlaèítko MENU. î Stisknìte tlaèítko nebo tak, až se na displeji zobrazí SCANTIME. î Nastavte tlaèítkem nebo požadovanou dobu vzorkování. î stisknìte dvakrát tlaèítko MENU. Nastavená doba vzorkování platí pro vzorkování v režimu CD-mìnièe. Typ programu (PTY) Vedle názvu vysílaèe vysílají nìkteré vysílaèe FM také informaci o typu svého programu. Tyto informace dokáže vaše autorádio pøijímat a zobrazit. Tyto typy programù mohou být napø.: KULTURA CESTOVÁNÍ JAZZ SPORT ZPRÁVY POP ROCK HUDBA Pomocí funkce PTY si mùžete cílenì zvolit vysílaèe s urèitým typem programu. PTY-EON Když se zvolí typ programu a zahájí se vyhledávání, pøepne se pøístroj z aktuálního vysílaèe na vysílaè se zvoleným typem programu. Pokud se nenalezne žádný vysílaè se zvoleným typem programu, zazní pípnutí a na displeji se krátce zobrazí NO PTY. Znovu se vyladí naposledy pøijímaný vysílaè. Když je pozdìji vysílán na vyladìném vysílaèi nebo na jiném vysílaèi z pøíslušného øetìzce vysílaèù požadovaný typ programu, pøepne se pøístroj automaticky z aktuálního vysílaèe popø. z reprodukce kazetového pøehrávaèe nebo CD-mìnièe popø. Compact Drive MP3 na vysílaè se zvoleným typem programu. Zapnutí/vypnutí PTY î Stisknìte tlaèítko MENU. î Stisknìte tlaèítko nebo tak, až se na displeji zobrazí PTY ON (zapnuto) popø. PTY OFF (vypnuto). î Stisknìte tlaèítko nebo pro volbu nastavení. 14

15 PROVOZ AUTORÁDIA î stisknìte tlaèítko MENU. Pokud je PTY zapnuto, zobrazí se typ programu krátce na displeji. Výbìr typu programu a zahájení vyhledávání. î Stisknìte tlaèítko nebo. Aktuální typ programu se zobrazí na displeji. î Chcete-li zvolit jiný typ programu, mùžete bìhem indikace na displeji stisknutím tlaèítka nebo pøejít na jiný typ programu. Nebo î Stisknìte jedno z tlaèítek 1-6 pro zvolení typu programu uloženého na tomto tlaèítku. Zvolený typ programu se krátce zobrazí. î Stisknìte tlaèítko nebo pro zahájení vyhledávání. Vyladí se další vysílaè se zvoleným typem programu. Uložení typu programu na tlaèítka pøedvoleb î Zvolte pomocí tlaèítka nebo typ programu. î Pøidržte jedno z tlaèítek pøedvoleb 1-6 déle než dvì sekundy. Typ programu je uložen na zvoleném tlaèítku 1-6. Volba jazyka PTY Mùžete nastavit jazyk, kterým budou zobrazovány typy programù. Stisknìte tlaèítko MENU. Stisknìte tlaèítko nebo tolikrát, až se na displeji zobrazí PTY LANG. Stisknìte tlaèítko nebo pro pøepínání mezi nìmèinou, angliètinou a francouzštinou. Když se požadovaný jazyk zobrazí na displeji, stisknìte dvakrát tlaèítko MENU. Optimalizace pøíjmu autorádia Omezení výšek v závislosti na rušení (HICUT) Funkce HICUT znamená zlepšení pøíjmu pøi špatných pøíjmových podmínkách (pouze VKV). Pokud pøi pøíjmu vznikají poruchy, budou automaticky potlaèeny výšky a tím také úroveò rušení. 15

16 PROVOZ AUTORÁDIA DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ Zapnutí/vypnutí funkce Hicut î Stisknìte tlaèítko MENU. î Stisknìte tlaèítko nebo tak, až se na displeji zobrazí HICUT. î Stisknìte tlaèítko nebo pro nastavení HICUT. HICUT 0 znamená bez snížení výšek, HICUT 1 znamená silné automatické snížení výšek a úrovnì rušení. î stisknìte tlaèítko MENU. Dopravní hlášení Tento pøístroj je vybaven rádiovým pøijímaèem s tunerem RDS-EON. EON je zkratkou pro Enhanced Other Network. V pøípadì dopravního hlášení (TA) se v rámci øetìzce vysílaèù automaticky pøepne z programu bez dopravního hlášení na program s dopravním hlášením. Po dopravním hlášení se pøepne zpìt na døíve poslouchaný program. Zapnutí/vypnutí priority pro dopravní hlášení Stisknìte tlaèítko TRAF RDS. Priorita dopravního hlášení je aktivována, pokud na displeji svítí symbol zácpy. Uslyšíte varovný tón, když bìhem poslechu vysílaèe s dopravním hlášením opustíte jeho oblast vysílání. když pøi poslechu kazety, CD popø. skladby z Compact Drive MP3 nebo ze zdroje signálu AUX opustíte oblast vysílání vyladìného vysílaèe s dopravním hlášením a následující automatické vyhledávání nenalezne žádný nový vysílaè s dopravním hlášením. když pøepnete z vysílaèe s dopravním hlášením na vysílaè bez dopravního hlášení. 16

17 DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ REŽIM KAZET. PØEHRÁVAÈE Vypnìte potom prioritu pro dopravní hlášení nebo vylaïte vysílaè s dopravním hlášením. Nastavení hlasitosti pro dopravní hlášení î Stisknìte tlaèítko MENU. î Stisknìte tlaèítko nebo tolikrát, až se na displeji zobrazí TAVOLUME. î Nastavte hlasitost pomocí nebo. î stisknìte dvakrát tlaèítko MENU. Po dobu reprodukce dopravního hlášení mùžete regulátorem hlasitosti nastavit hlasitost dopravních hlášení. Režim kazetového pøehrávaèe Reprodukce kazet Pokud ještì v pøístroji není kazeta, î zasuòte kazetu otevøenou stranou doprava do šachty kazety. Na displeji svítí symbol kazety. Reprodukce kazety se zahájí stranou, která byla reprodukována naposledy pøed vyjmutím kazety. To mùže být strana A nebo B. Pokud je již kazeta v pøístroji, î stisknìte tlaèítko SRC tolikrát, až se na displeji zobrazí cassette. Kazeta bude reprodukována v naposledy zvoleném smìru. Zmìna reprodukované strany Stisknìte souèasnì tlaèítka a. Zmìní se smìr reprodukce. Na konci pásku se automaticky pøepne na druhou stranu (Autoreverse). Pøevíjení pásku vpøed Pøevíjení vpøed Pro pøevíjení vpøed na stranì A, î stisknìte tlaèítko, až zaskoèí. 17

18 REŽIM KAZET. PØEHRÁVAÈE Pro pøevíjení vpøed na stranì B, î stisknìte tlaèítko, až zaskoèí. Na displeji se objeví FORWARD. Pøevíjení vzad Pro pøevíjení vpøed na stranì A, î stisknìte tlaèítko, až zaskoèí. Pro pøevíjení vzad na stranì B, î stisknìte tlaèítko, až zaskoèí. Na displeji se objeví REWIND. Ukonèení pøevíjení î Stisknìte tlaèítko opaèného smìru Reprodukce bude opìt pokraèovat. Nastavení Radiomonitoru lze provést pouze bìhem reprodukce kazety. Vysunutí kazety î Stisknìte tlaèítko pro vysunutí kazety z pøístroje. Zapnutí/vypnutí radio-monitoru Bìhem rychlého pøevíjení mùžete poslouchat naposledy vyladìnou stanici. K tomu musí být zapnut Radiomonitor. î Stisknìte tlaèítko MENU. Na displeji se zobrazí MENU. î Stisknìte tlaèítko nebo, až se na displeji zobrazí RM-ON (zapnuto) popø. RM OFF (vypnuto). î Stisknìte tlaèítko nebo pro zapnutí popø. vypnutí Radiomonitoru. î Stisknìte tlaèítko MENU. 18

19 PROVOZ CD-MÌNIÈE Provoz CD-mìnièe Informace o manipulaci s CD, vkládání CD a o obsluze CD-mìnièe naleznete v návodu k obsluze pro váš CD-mìniè. Zahájení provozu CD-mìnièe î Tisknìte tlaèítko SRC tak, až se na displeji objeví CHANGER. Reprodukce se zahájí prvním CD, které se zjistí v CD-mìnièi. Volba CD Pro pøepnutí na jiné CD nahoru nebo dolù, î stisknìte tlaèítko nebo jednou nebo nìkolikrát. Volba skladby Pro pøepnutí na jinou skladbu na aktuálním CD smìrem dolù nebo nahoru, î stisknìte tlaèítko nebo jednou nebo nìkolikrát. Rychlá volba skladeb Pro rychlou volbu skladeb vzad popø. vpøed, î pøidržte stisknuto jedno z tlaèítek /, až se zahájí rychlé vyhledávání skladeb vzad popø. vpøed. Rychlé vyhledávání (s pøíposlechem) Pro rychlé vyhledávání vzad popø. vpøed, î pøidržte stisknuto jedno z tlaèítek, až se zahájí rychlé vyhledávání skladeb vzad popø. vpøed. Opakovaná reprodukce jednotlivých skladeb nebo celého CD (REPEAT) Pro opakování aktuální skladby, î stisknìte krátce tlaèítko 4 (RPT). Na displeji se krátce zobrazí RPT TRCK, na displeji svítí RPT. Pro opakování aktuálního CD, î Stisknìte tlaèítko 4 (RPT) znovu. Na displeji se krátce zobrazí RPT DISC, na displeji svítí RPT. Ukonèení funkce Repeat Pro ukonèení opakování aktuální skladby popø. aktuálního CD, î stisknìte tlaèítko 4 (RPT), až se krátce zobrazí na displeji RPT OFF a RPT zhasne na displeji. Reprodukce skladeb v náhodném poøadí (MIX) Pro reprodukci skladeb aktuálního CD v náhodném poøadí, î stisknìte krátce tlaèítko 5 (MIX). Na displeji se krátce zobrazí MIX CD, na displeji svítí MIX. 19

20 PROVOZ CD-MÌNIÈE Pro reprodukci skladeb všech vložených CD v náhodném poøadí, î stisknìte znovu tlaèítko 5 (MIX). Na displeji se krátce zobrazí MIX ALL, na displeji svítí MIX. î U CDC A 08 a IDC A 09 jsou náhodnì volena všechna CD v mìnièi. U všech dalších mìnièù se budou nejprve náhodnì reprodukovat všechny skladby jednoho CD, potom se zahájí reprodukce dalšího CD v mìnièi. Ukonèení funkce MIX î Stisknìte tlaèítko 5 (MIX), až se krátce zobrazí na displeji MIX OFF a MIX zhasne na displeji. Vzorkování skladeb na všech CD (SCAN) Pro vzorkování skladeb všech vložených CD ve vzestupném poøadí, î pøidržte stisknuto tlaèítko MENU déle než dvì sekundy. Na displeji se objeví SCAN. Ukonèení funkce SCAN Pro ukonèení vzorkování, stisknìte krátce tlaèítko MENU Zahájí se reprodukce aktuálnì vzorkované skladby. Doba vzorkování je nastavitelná. Pøeètìte si pro nastavování odstavec Nastavení doby vzorkování v kapitole Režim autorádia. Pøerušení reprodukce (PAUSE) î Stisknìte tlaèítko 3 ( ). Na displeji se objeví PAUSE. Zrušení pauzy. î Stisknìte bìhem pauzy tlaèítko 3 ( ). Reprodukce bude opìt pokraèovat. Zmìna indikace na displeji Pro pøepnutí indikace z èísla skladby a èísla CD na indikaci èísla skladby a dobu reprodukce, î Stisknìte tlaèítko MENU. î Stisknìte tlaèítko nebo tak, až se na displeji zobrazí CDC DISP. î Stisknìte tlaèítko. Zobrazí se aktuální nastavení. TIME znamená dobu reprodukce a CD NO znamená zobrazení èísla CD. î Zvolte požadované nastavení tlaèítkem. î Stisknìte dvakrát tlaèítko MENU. 20

21 HODINY - ÈAS Hodiny - èas Krátké zobrazení hodin Pro zobrazení hodin, î pøidržte stisknuto tlaèítko AUDIO ( ), až se zobrazí hodiny. Nastavení hodin Ruèní nastavení hodin Pro nastavení hodin, î stisknìte tlaèítko MENU. î Stisknìte tlaèítko nebo tak, až se na displeji zobrazí CLOCKSET. î Stisknìte tlaèítko. Na displeji se zobrazí èas. Blikají minuty a lze je nastavit. î Nastavte minuty pomocí. Když jsou minuty nastaveny, î stisknìte tlaèítko. Blikají hodiny. î Nastavení hodin se provede tlaèítkem. î stisknìte dvakrát tlaèítko MENU. Pøepnutí režimu 12/24 hodin î Stisknìte tlaèítko MENU. î Stisknìte tlaèítko nebo tak, až se na displeji zobrazí 24 H MODE popø. 12 H MODE. î Stisknìte tlaèítko nebo pro pøepnutí režimu. î stisknìte tlaèítko MENU. Trvalé zobrazení hodin pøi vypnutém pøístroji a zapnutém zapalování Aby se u vypnutého pøístroje a zapnutého zapalování zobrazovaly hodiny, î stisknìte tlaèítko MENU. î Stisknìte tlaèítko nebo tak, až se na displeji zobrazí CLOCK OFF popø. CLOCK ON. î Stisknìte tlaèítko nebo pro pøepnutí indikace mezi ON (zapnuta) a OFF (vypnuta). î stisknìte tlaèítko MENU. 21

22 HODINY - ÈAS NASTAVENÍ ZVUKU A POMÌRU HLASITOSTI Krátké zobrazení hodin pøi vypnutém pøístroji Aby se u vypnutého pøístroje a zapnutého zapalování krátce zobrazily hodiny, î stisknìte tlaèítko AUDIO ( ). Na displeji se na osm sekund zobrazí èas. Nastavení zvuku a pomìru hlasitosti Pro každý zdroj signálu (rádio, kazetový pøehrávaè, CD-mìniè, popø. Compact Drive MP3 a Aux) lze oddìlenì nastavit zvuk. Nastavení basù Pro nastavení basù, î stisknìte tlaèítko AUDIO ( ). Na displeji se objeví BASS. î Stisknìte tlaèítko nebo pro nastavení basù. î stisknìte tlaèítko AUDIO. Nastavení výšek Pro nastavení výšek, î stisknìte tlaèítko AUDIO. Na displeji se objeví BASS. î Stisknìte tlaèítko tolikrát, až se na displeji zobrazí TREB. î Stisknìte tlaèítko nebo pro nastavení výšek. î stisknìte tlaèítko AUDIO. 22

23 NASTAVENÍ ZVUKU A POMÌRU HLASITOSTI X-BASS Nastavení pomìru hlasitosti vpravo/ vlevo (Balance) Pro nastavení pomìru hlasitosti vpravo/vlevo (Balance), î stisknìte tlaèítko AUDIO. Na displeji se objeví BASS. î Stisknìte tlaèítko tolikrát, až se na displeji zobrazí BAL. î Stisknìte tlaèítko nebo pro nastavení vyvážení hlasitosti vpravo/vlevo. î stisknìte tlaèítko AUDIO. Nastavení pomìru hlasitosti vpøedu/ vzadu (Fader) Pro nastavení pomìru hlasitosti vpøedu/ vzadu (Fader) î stisknìte tlaèítko AUDIO. Na displeji se objeví BASS. î Stisknìte tlaèítko tolikrát, až se na displeji zobrazí FADER. î Stisknìte tlaèítko nebo pro nastavení vyvážení hlasitosti vpøedu/vzadu. î stisknìte tlaèítko AUDIO. X-BASS X-BASS znamená zvýšení basù pøi nízké hlasitosti. î Nastavení pro X-Bass mùžete provést oddìlenì pro každý zdroj signálu rádio, kazetový pøehrávaè popø. Compact Drive MP3 a AUX. Nastavení zvýraznìní X-BASS Zvýraznìní pomocí X-BASS lze nastavit ve stupních od 1 do 3. XBASS OFF znamená vypnutí funkce X- BASS, XBASS znamená maximální zvýraznìní. î Stisknìte tlaèítko X-BASS. î Stisknìte tlaèítko nebo popø. nebo tak, až se na displeji zobrazí požadované nastavení. Pokud se pro zvýšení basù X-BASS nastaví hodnoty 1, 2 nebo 3, svítí na displeji symbol X-BASS. î stisknìte tlaèítko X-BASS. 23

24 INDIKACE ÚROVNÌ EXTERNÍ ZDROJE ZVUKU Nastavení indikace úrovnì Indikace úrovnì (spektrometr) vám krátkodobì indikuje na displeji bìhem nastavování symbolicky hlasitost a nastavení ekvalizéru. Pokud není provádìno nastavování, mùže být indikována výstupní úroveò autorádia pomocí spektrometru ( PEAK ON ). Indikaci úrovnì mùžete také vypnout ( PEAK OFF ). Zapnutí/vypnutí indikace úrovnì î Stisknìte tlaèítko MENU. î Stisknìte tlaèítko nebo tolikrát, až se na displeji zobrazí PEAK LVL. î Stisknìte tlaèítko nebo pro pøepínání mezi zapnutým nastavením PEAK ON a vypnutým nastavením PEAK OFF. î stisknìte dvakrát tlaèítko MENU. Externí zdroje zvuku Místo CD-mìnièe mùžete také pøipojit jiné externí zdroje zvuku s linkovým výstupem. Tìmito zdroji mohou být napø. pøenosné CDpøehrávaèe, pøehrávaèe minidiskù nebo pøehrávaèe MP3. V menu se musí uvolnit vstup AUX. Pokud chcete pøipojit externí audio-zdroj signálu, potøebujete adaptérový kabel. Tento kabel (Blaupunkt è: ) si mùžete zakoupit u autorizovaných prodejcù Blaupunkt. Zapnutí/vypnutí vstupu AUX Stisknìte tlaèítko MENU. Na displeji se zobrazí MENU. Stisknìte tlaèítko nebo tak, až se na displeji zobrazí AUX OFF popø. AUX ON. Stisknìte tlaèítko nebo pro zapnutí popø. vypnutí vstupu AUX. stisknìte tlaèítko MENU. Když je vstup AUX zapnut, lze jej zvolit tlaèítkem SRC. 24

25 TECHNICKÉ ÚDAJE Technické údaje Zesilovaè Výstupní výkon: 4 x 25 wattù sinusový podle DIN pøi 14,4 V 4 x 45 wattù maximální Výkon Tuner Vlnové rozsahy: VKV (FM): 87,5-108 MHz SV: khz DV: khz FM - kmitoètový rozsah: Hz Kazetový pøehrávaè Kmitoètový rozsah: Hz Citlivost vstupu Vstup AUX: 2 V / 6 kohm Výstup pøedzesilovaèe 4 kanály: 3 V Zmìny vyhrazeny! 25

26 MONTÁŽNÍ NÁVOD Montážní návod Montážní a pøipojovací díly Bezpeènostní pokyny Po dobu montáže a pøipojování dbejte prosím na následující bezpeènostní pokyny. - Odpojte minusový pól akumulátoru! Dbejte na bezpeènostní pokyny výrobce motorového vozidla. - Pøi vrtání otvorù dbejte na to, aby nedošlo k poškození žádných dílù vozidla. - Prùøez kabelù pro plusové a minusové vedení nesmí být nižší než 1,5 mm 2. - Konektor na stranì vozidla se nesmí pøipojit na rádio! - Adaptérový kabel, potøebný pro váš typ vozidla, získáte v odborném obchodì BLAUPUNKT. - Podle typu konstrukce vašeho vozidla mùže dojít k odchylkám od tohoto popisu. Nepøebíráme žádná ruèení za následná poškození vzniklá chybami pøi instalaci a pøipojování. Pokud vám nebudou vyhovovat zde uvedené pokyny pro vaši instalaci, obra te se prosím na svého odborného prodejce Blaupunkt, na výrobce vašeho vozidla nebo na naši telefonní Hotline. C A B D E F 26

27 MONTÁŽNÍ NÁVOD F E Anténa Demontáž C D A Adaptérové kabely specifické pro vozidlo lze zakoupit v odborném obchodì Blaupunkt 27

28 MONTÁŽNÍ NÁVOD 7. Ekvalizér Zesilovaè Dálkové ovládání CD mìniè 28

29 MONTÁŽNÍ NÁVOD V (max. 150 ma) Sv V Ztlumení rádia Mute (low) Zmìny vyhrazeny! 29

30 Místo pro vaše poznámky: 30

31 Místo pro vaše poznámky: 31

Boston C31 Dresden C31 Dublin C31 Cleveland DJ31 Madison DJ31

Boston C31 Dresden C31 Dublin C31 Cleveland DJ31 Madison DJ31 Radio / Kazeta Boston C31 Dresden C31 Dublin C31 Cleveland DJ31 Madison DJ31 Návod k obsluze a instalaci 2 OVLÁDACÍ PRVKY S -Tlaèítko pro odblokování odnímatelného ovládacího panelu (Release-Panel)! Tlaèítko

Více

Porto CD 34 7 644 191 310 San Remo CD 34 7 644 176 310

Porto CD 34 7 644 191 310 San Remo CD 34 7 644 176 310 Autorádio/CD-pøehrávaè Porto CD 34 7 644 191 310 San Remo CD 34 7 644 176 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 3 OVLÁDACÍ PRVKY S -tlaèítko pro otevøení výklopného a odnímatelného

Více

Milano MP34 7 644 192 310 Santa Cruz MP34 7 644 178 310 Valencia MP34 7 644 195 310

Milano MP34 7 644 192 310 Santa Cruz MP34 7 644 178 310 Valencia MP34 7 644 195 310 Autorádio/CD-pøehrávaè/MP-3 Milano MP34 7 644 192 310 Santa Cruz MP34 7 644 178 310 Valencia MP34 7 644 195 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 3 OVLÁDACÍ PRVKY S - tlaèítko pro otevøení

Více

Calgary MP35 7 645 170 310 San Diego MP35 7 645 190 310

Calgary MP35 7 645 170 310 San Diego MP35 7 645 190 310 Autorádio s přehrávačem CD/MP3 Calgary MP35 7 645 170 310 San Diego MP35 7 645 190 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 Tlačítko k zapnutí/vypnutí přístroje, okamžité ztlumení (Mute)

Více

Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310

Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310 Autorádio/CD-přehrávač Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz Bristol_VancouverCD35cz.pmd 1 2 Bristol_VancouverCD35cz.pmd 2 BEDIENELEMENTE

Více

Los Angeles MP74 7 644 815 310 Seattle MP74 7 644 810 310

Los Angeles MP74 7 644 815 310 Seattle MP74 7 644 810 310 Autorádio s CD-pøehrávaèem / MP3 Los Angeles MP74 7 644 815 310 Seattle MP74 7 644 810 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 OVLÁDACÍ PRVKY S Tlaèítko k zapnutí/vypnutí pøístroje, okamžité

Více

Bremen MP74 7 644 820 310

Bremen MP74 7 644 820 310 Autorádio s CD-pøehrávaèem / MP3 Bremen MP74 7 644 820 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 OVLÁDACÍ PRVKY S Tlaèítko k zapnutí/vypnutí pøístroje, okamžité ztlumení pøístroje! Regulace

Více

Barcelona MP35 7 645 250 310 Madrid MP35 7 645 260 310

Barcelona MP35 7 645 250 310 Madrid MP35 7 645 260 310 Autorádio s přehrávačem CD / MP3 Barcelona MP35 7 645 250 310 Madrid MP35 7 645 260 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.com 2 Tlačítko k zapnutí/vypnutí přístroje a pro okamžité ztlumení

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM Návod k obsluze PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM SD-530 Symbol blesku v trojúhelníku varuje uživatele, že uvnitø pøístroje se nachází nebezpeèné napìtí. UPOZORNÌNÍ: ABYSTE PØEDEŠLI NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK Návod k obsluze Upozornìní: V pøípadì nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena vidlice sí ového pøívodu ze zásuvky. OBSAH Strana Obsluha... 2 Napájení el. proudem... 3 Hodiny...

Více

S MÌNIÈEM CD* S MÌNIÈEM CD* 2 4 W 5 V 4

S MÌNIÈEM CD* S MÌNIÈEM CD* 2 4 W 5 V 4 SYST É M AU D I O R D S S KO M PA K T N Í M D I S K E M SYS T É M A U D I O R D S K A Z E TOV Ý P Ø E H R Á VA È S MÌNIÈEM CD* C A B D R S E F G H O V 1 * Podle verze nebo vybavení. N 2 L C W A B D M F

Více

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

TravelPilot Navigace Rádio/CD. TravelPilot E1/E2. Návod k obsluze. http://www.blaupunkt.cz

TravelPilot Navigace Rádio/CD. TravelPilot E1/E2. Návod k obsluze. http://www.blaupunkt.cz TravelPilot Navigace Rádio/CD TravelPilot E1/E2 Návod k obsluze http://www.blaupunkt.cz 1 Přehled přístroje Přehled přístroje 2 Tlačítko NAV Krátké stisknutí: Aktivace navigace a čtyř sad předvoleb. Delší

Více

www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Atlanta 110 7 649 066 510 www.blaupunkt.com Návod k obsluze a k montáži

www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Atlanta 110 7 649 066 510 www.blaupunkt.com Návod k obsluze a k montáži www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Atlanta 110 7 649 066 510 www.blaupunkt.com Návod k obsluze a k montáži Ovládací prvky 1 2 3 4 5 6 7 8 12 11 10 9 1 Tlačítko Uvolnění odnímatelného ovládacího panelu

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Objednávací èíslo : 2 22 539 MMI3G Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Popis produktu kompletní sada 2x AV-vstup

Více

Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP

Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP OBSAH Poznámky k instalaci 4 Kabelové zapojení 5 Instalace 6 Ovládací prvky autorádia 8 Přehrávání z SD/MMC/USB paměť. karet 9 Základní ovládání 10 Ovládání

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Překlad z originálního návodu. OBSAH: Zvuk se systéme

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

INDIANAPOLIS CD34. MMC-Driver 01. FM/AM autorádio s CD-pøehrávaèem s odnímatelným èelním panelem a vysokým výkonem. http://www.blaupunkt.

INDIANAPOLIS CD34. MMC-Driver 01. FM/AM autorádio s CD-pøehrávaèem s odnímatelným èelním panelem a vysokým výkonem. http://www.blaupunkt. INDIANAPOLIS CD34 MMC-Driver 01 FM/AM autorádio s CD-pøehrávaèem s odnímatelným èelním panelem a vysokým výkonem http://www.blaupunkt.cz CZ-1 VAROVÁNÍ FCC Upozornìní Manipulace s èelním panelem Tento pøístroj

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

Volant 1... 4 Volant 2... 4 Všeobecné informace... 6 Struèný pøehled... 8 Obsluha... 11 Rádio... 20 CD/MP3 pøehrávaè... 29 Nastavení zvuku...

Volant 1... 4 Volant 2... 4 Všeobecné informace... 6 Struèný pøehled... 8 Obsluha... 11 Rádio... 20 CD/MP3 pøehrávaè... 29 Nastavení zvuku... Volant 1 Volant 2 Volant 1... 4 Volant 2... 4 Všeobecné informace... 6 Struèný pøehled... 8 Obsluha... 11 Rádio... 20 CD/MP3 pøehrávaè... 29 Nastavení zvuku... 33 Vstup AUX 3... 34 Navigace... 35 Informaèní

Více

Autorádio AR 817. Obj. č.: 37 32 97 Vestavba. Stereo rádio s PLL syntetizátorem. USB konektor. Automatické ukládání stanic. Slot pro SD/MMC karty

Autorádio AR 817. Obj. č.: 37 32 97 Vestavba. Stereo rádio s PLL syntetizátorem. USB konektor. Automatické ukládání stanic. Slot pro SD/MMC karty Autorádio AR 817 Stereo rádio s PLL syntetizátorem Automatické ukládání stanic Funkce RDS (Radio Data System) USB konektor Slot pro SD/MMC karty Vstup AUX Obj. č.: 37 32 97 Vestavba Poznámky: Vážený zákazníku,

Více

CZ102E/EG/ER RDS-EON FM/MW/LW

CZ102E/EG/ER RDS-EON FM/MW/LW CZ102E/EG/ER RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetoothkombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah:

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah: Návod k obsluze DB 72026 CD CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203 Obsah: Funkce... 2 Kompaktní disk (CD)... 2 Výběr titulu... 2 Hledání v titulu... 2 Zvolení titulu na CD disku... 2 Programování... 2 Obslužné prvky...

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na čelním panelu... 2

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Obsah. Povšimnìte si prosím...2 Ochrana pøed krádeží...2 Odejmutí a pøipevnìní ovládací jednotky...3 Všeobecné upozornìní...4 Zapínání a vypínání...

Obsah. Povšimnìte si prosím...2 Ochrana pøed krádeží...2 Odejmutí a pøipevnìní ovládací jednotky...3 Všeobecné upozornìní...4 Zapínání a vypínání... Obsah Povšimnìte si prosím...2 Ochrana pøed krádeží...2 Odejmutí a pøipevnìní ovládací jednotky...3 Všeobecné upozornìní...4 Zapínání a vypínání...5 Nastavení zvuku a hlasitosti...6 Hlasitost...6 LOUD

Více

OPEL MOKKA. Infotainment System

OPEL MOKKA. Infotainment System OPEL MOKKA Infotainment System Obsah Navi 950/650 / CD 600... 5 Navi 600... 77 Audio systém... 169 Navi 950/650 / CD 600 Úvod... 6 Základní funkce... 17 Rádio... 25 CD přehrávač... 32 Externí zařízení...

Více

ŠkodaAutorádio MS 202

ŠkodaAutorádio MS 202 www.skoda-auto.cz www.skoda-auto.com Autorádio MS 202 Škoda Auto 08.03 ŠkodaAutorádio MS 202 OBSAH P EHLED 2 NÁVOD VE ZKRATCE 3 DÒLEÎITÉ POKYNY 4 PROVOZ RÁDIA 5 PROVOZ KAZETOVÉHO P EHRÁVAâE 12 NASTAVENÍ

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

CAR RADIO FREIBURG 130 1 011 402 112 001. Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži

CAR RADIO FREIBURG 130 1 011 402 112 001. Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži CAR RADIO FREIBURG 130 1 011 402 112 001 Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži Ovládací prvky 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 1 Tlačítko Uvolnění odnímatelného ovládacího panelu 2 Tlačítko MENU Krátké

Více

CITROËN C5 ART-X4-CS-51

CITROËN C5 ART-X4-CS-51 CITROËN C5 AUDIO SYSTÉM RDS TELEFON S MÌNIÈEM CD* A B C 1 2 3 4 5 D Q P O N M L K J I H G F E R 1 2 4 5 S * Podle verze nebo vybavení. 6 3 T AUDIO SYSTÉM RDS S PØEHRÁVAÈEM CD A MÌNIÈEM CD* A B C D E F

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm

Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm OBSAH Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm.............. 2 Základní informace o radiostanici.......3 Obsluha a ovládací prvky............... 3 Ovládací prvky radiostanice.......... 3

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál 1 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí se zvukem

Více

Obsah. Rádio... Obsah 1

Obsah. Rádio... Obsah 1 Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................ Zabezpečení proti krádeži.................... Základní

Více

Instalační příručka a návod k obsluze

Instalační příručka a návod k obsluze Poznámka: Napájecí napětí tohoto zařízení je 12 V / 24 V. Příliš vysoké nebo příliš nízké napájecí napětí by mohlo způsobit poškození nebo poruchu tohoto zařízení. Vkládejte prosím toto zařízení s USB

Více

Navigace Rádio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Návod k obsluze a k montáži. www.blaupunkt.com

Navigace Rádio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Návod k obsluze a k montáži. www.blaupunkt.com Navigace Rádio CD E TravelPilot TravelPilot Rome NAV55E Návod k obsluze a k montáži www.blaupunkt.com Obsah Obsah K tomuto návodu...3 Pro vaši bezpečnost...3 Rozsah dodávky...5 Přehled přístroje...6 Ovládací

Více

Návod k obsluze a k montáži

Návod k obsluze a k montáži Navigace Rádio MP3 www.blaupunkt.com TravelPilot Rome Europe NAV56E Návod k obsluze a k montáži Obsah Obsah K tomuto návodu...3 Pro vaši bezpečnost...3 Rozsah dodávky...5 Přehled přístroje...6 Ovládací

Více

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310 www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Instrucciones de manejo Instruções de serviço Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi Návod k obsluze Návod na obsluhu Obsah Obsah K tomuto

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

Návod k obsluze Skartovací stroj

Návod k obsluze Skartovací stroj Návod k obsluze Skartovací stroj 302/302CC/402/402CC 452/452CC/502/502CC 502TCC/602/602CC/007SX Strana 1 Skartovací stroj 302/302CC/402/402CC 452/452CC/502/502CC/502TCC 602/602CC/007SX Obsah Dùležité bezpeèností

Více

Car Radio CD USB SD Bluetooth

Car Radio CD USB SD Bluetooth Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Helsinki 220 BT 1 011 200 210 / 1 011 200 211 London 120 1 011 200 200 / 1 011 200 201 Sydney 220 BT 1 011 200 110 / 1 011 200 111 Melbourne 120 1 011 200

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB 1 011 402 220 001. Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži

CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB 1 011 402 220 001. Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB 1 011 402 220 001 Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži Ovládací prvky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 Tlačítko Uvolnění odnímatelného ovládacího panelu 2 Tlačítko

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Car Radio CD MP3 WMA

Car Radio CD MP3 WMA www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 WMA Hamburg MP68 7 648 011 310 Instrucciones de manejo e instalación Instruções de serviço e de montagem Betjenings- og monteringsvejledning Instrukcja obsługi i montażowa

Více

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Uživatelská příručka Obsah 1. Instrukce k bezpečnému užívání... 2 2. Dotykový displej... 3 2.1 Ovládání dotykového displeje... 3 2.2 Hlavní

Více

YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen "YT-BTM") lze použít s YATOUR. digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen

YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen YT-BTM) lze použít s YATOUR. digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen Uživatelský návod Úvod YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen "YT-BTM") lze použít s YATOUR digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen "YATOUR Adaptér"). Použitím YT-BTM,

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

Elektronický radiobudík

Elektronický radiobudík Grundig spol. s r.o. l Koprníkova 2 l 20 00 Praha 2 Grundig AG l Kurgartnstraß 37 l D-90762 Fürth l http://www.grundig.d Elktronický radiobudík SONOCLOCK 890 2 Èsky OBSAH Bzpènostní upozornìní, informac...

Více

Bezpečnostní opatření pro používání

Bezpečnostní opatření pro používání Následující symboly jsou uvedeny jak v tomto návodu k použití, tak i na samotném přístroji. Jejich smyslem je zajistit správné a bezpečné používání zařízení a zabránit případnému poranění nebo škodám na

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD CDP 5400 SPCD MODE PROG DC IN 4.5 V Ó SKIP 8 SKIP + 9 LINE OUT 0 VOLUME STOP 5 ASP/DIR NEXT HOLD OPEN 8 OFF BASS BOOST ON MP3 3 DAS 00 00:00 41 ALL PROG INTRO ALBUM

Více

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením.

Více

Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL. urèeno pro sestavu LG:

Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL. urèeno pro sestavu LG: Po Út St Èt Pá So Ne Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL 0c urèeno pro sestavu LG: TnG Air X1000Si TnG Air X1100Si TnG Air X1200Si TnG Air X1300Si TnG Air X1400Si TnG Air X1500Si urèeno pro

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby 4025351/3 IM-P402-62 AB vydání3 Pøevodník úrovnì hladiny LT 20 Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost provozu 2.Použití 3. Instalace 4. Nastavení 5. Uvedení do chodu 6. Údržba 7. Vyhledávání závad IM-P402-62

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06.

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06. Ovládání jednotky Dodatek Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1 [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany Basic ON OFF Verze: 1.0 Datum: 10.06.2001 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Adaptér c.logic MI 080. do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4)

Adaptér c.logic MI 080. do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4) Adaptér c.logic MI 080 do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4) Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 2 AV vstupy Ovládání připojených

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREOFONNÍ AUTOPŘEHRÁVAČ CD/CDR/CDRW/MP3 SE STEREOFONNÍM AUTORÁDIEM PLL FM RDS A ODDĚLITELNÝM PŘEDNÍM PANELEM PWR REL SCN SEL PTY

NÁVOD K POUŽITÍ STEREOFONNÍ AUTOPŘEHRÁVAČ CD/CDR/CDRW/MP3 SE STEREOFONNÍM AUTORÁDIEM PLL FM RDS A ODDĚLITELNÝM PŘEDNÍM PANELEM PWR REL SCN SEL PTY PWR SCN EJ TA REL SEL PTY A/PS AF MD BND 1 PAU 2 INT 3 RPT 4 RDM 5 6 MU DSP NÁVOD K POUŽITÍ STEREOFONNÍ AUTOPŘEHRÁVAČ CD/CDR/CDRW/MP3 SE STEREOFONNÍM AUTORÁDIEM PLL FM RDS A ODDĚLITELNÝM PŘEDNÍM PANELEM

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNÁCH EP110 A EP120 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY

NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNÁCH EP110 A EP120 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNÁCH EP110 A EP120 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ VOLEJTE AV ASISTENCI 724 444 111 AV Media s.r.o. 2003 Stránka 1. z 6

Více

www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA

www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Madrid 210 7 649 068 510 / 7 649 069 510 San Francisco 310 7 649 073 510 / 7 649 074 510 Toronto 410 BT 7 640 000 510 / 7 640 001 510 www.blaupunkt.com Návod k obsluze

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

Vaše uživatelský manuál SKODA AUTORADIO SYMPHONY http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356222

Vaše uživatelský manuál SKODA AUTORADIO SYMPHONY http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356222 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SKODA AUTORADIO SYMPHONY. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

Rozhraní c.logic lite MI-092 + MCS-02. umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.

Rozhraní c.logic lite MI-092 + MCS-02. umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2. Rozhraní c.logic lite + MCS-02 umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.5 Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 1 AV vstup Ovládání

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia AUTORÁDIO STREAM

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia AUTORÁDIO STREAM SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia AUTORÁDIO STREAM Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................ Zabezpečení

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SD-NAVI (verze 1.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SD-NAVI (verze 1.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

NÁVOD K OBSLUZE STEREO CD/CD-R/CD-RW/MP3 PŘEHRÁVAČ DO AUTA SE PLL FM STEREO RADIEM RDS USB / SD / MMC CARD VSTUPEM A ODNÍMATELNÝM PŘEDNÍM PANELEM

NÁVOD K OBSLUZE STEREO CD/CD-R/CD-RW/MP3 PŘEHRÁVAČ DO AUTA SE PLL FM STEREO RADIEM RDS USB / SD / MMC CARD VSTUPEM A ODNÍMATELNÝM PŘEDNÍM PANELEM NÁVOD K OBSLUZE STEREO CD/CD-R/CD-RW/MP3 PŘEHRÁVAČ DO AUTA SE PLL FM STEREO RADIEM RDS USB / SD / MMC CARD VSTUPEM A ODNÍMATELNÝM PŘEDNÍM PANELEM UMÍSTĚNÍ ČÁSTÍ A OVLÁDÁNÍ 1. VYPNUTÍ/ ZAPNUTÍ ( ) 2. TLAČÍTKO

Více

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04 Rozhraní c.logic lite Mi-092 + umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel vybavených navigačním systémem Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Funkce

Více

Docking 300. 4. Obsah balení - Energy Docking 300 - dálkové ovládání - uživatelský manuál - napájecí adaptér

Docking 300. 4. Obsah balení - Energy Docking 300 - dálkové ovládání - uživatelský manuál - napájecí adaptér Docking 300 1. Úvod Dìkujeme za zakoupení produktu Energy Docking 300. S tímto jedineèným 2.1 zvukovým systémem mùžete poslouchat hudbu z ipod/iphone, USB, SD karet, MP3 pøehrávaèù a dalších audio zaøízení.

Více

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Pøeètìte si prosím celý tento návod pøed instalací a použitím a uschovejte si jej na dostupném místì, abyste se mohli k nìkterým pasážím

Více

Adaptér pro připojení ipodu

Adaptér pro připojení ipodu Adaptér pro připojení ipodu Adaptér umožňuje připojení ipodu prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 2 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Funkce

Více

Návod na použití GSM spínače

Návod na použití GSM spínače Návod na použití GSM spínače Obj. č: 3242 Krátký popis dálkového spínače GSM: umožňuje zapínání a vypínání přístrojů přes síť GSM (i pro více uživatelů) Funkce časového zpoždění (zapínání a vypínání přístrojů

Více