Los Angeles MP Seattle MP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Los Angeles MP74 7 644 815 310 Seattle MP74 7 644 810 310"

Transkript

1 Autorádio s CD-pøehrávaèem / MP3 Los Angeles MP Seattle MP Návod k obsluze a instalaci

2 2

3 OVLÁDACÍ PRVKY S Tlaèítko k zapnutí/vypnutí pøístroje, okamžité ztlumení pøístroje! Regulace hlasitosti " - Tlaèítko pro odblokování odnímatelného panelu # Tlaèítko NEXT, pro zobrazení dalších stran menu, pøepnutí sady pøedvoleb v režimu rádia $ Softkeys, funkce Softkeys je závislá na pøíslušném obsahu displeje % Tlaèítko DIS ESC, pro zmìnu zobrazení na displeji a pro opuštìní menu & - Tlaèítko pro otevøení výklopného a odnímatelného ovládacího panelu ' Joystick a tlaèítko OK ( Tlaèítko MENU, vyvolání menu pro základní nastavení (krátké stisknutí). Zapnutí/vypnutí demonstraèního režimu (dlouhé stisknutí) ) Tlaèítko AUDIO, nastavení basù, výšek, vyvážení, faderu a X_BASS (krátké stisknutí) Vyvolání ekvalizéru DEQ (dlouhé stisknutí) * Displej + Tlaèítko SOURCE, pro zahájení reprodukce z CD-pøehrávaèe popø. CD-mìnièe nebo Compact Drive MP3 (pouze, když je pøipojen) nebo reprodukce z externího zdroje audio-signálu (pouze, když je pøipojen), Tlaèítko TUNER, pro pøepnutí do režimu autorádia Vyvolání menu funkcí autorádia (možné pouze v režimu autorádia) 3

4 OBSAH Pokyny a pøíslušenství... 6 Bezpeènost dopravy... 6 Bezpeènostní pokyny... 6 Instalace... 6 Pøíslušenství... 6 Deaktivování/aktivování demonstraèního režimu... 7 Zabezpeèení proti krádeži... 7 Odnímatelný ovládací díl... 7 Vyjmutí ovládacího dílu... 7 Nasazení ovládacího dílu... 8 Zapnutí/vypnutí... 8 Zapnutí/vypnutí tlaèítkem S... 8 Zapnutí/vypnutí spínaèem zapalování Nastavení hlasitosti... 9 Nastavení hlasitosti po zapnutí... 9 Okamžité ztlumení (Mute)... 9 Ztlumení pøi volání telefonu/hlasovém výstupu navigace... 9 Automatic Sound Nastavení zvuku a pomìru hlasitosti Nastavení basù Nastavení výšek Nastavení pomìru hlasitosti vpravo/ vlevo (Balance) Nastavení pomìru hlasitosti vpøedu/vzadu (Fader) X-BASS Nastavení displeje Nastavení úhlu pohledu na displej Nastavení jasu displeje Nastavení barvy tlaèítek Nastavení barvy osvìtlení displeje (pouze Los Angeles MP74) Nastavení spektrálního analyzátoru Inverzní zobrazení obsahu displeje Provoz autorádia Nastavení tuneru Zapnutí režimu autorádia Komfortní funkce RDS (AF, REG) Volba vlnového rozsahu/sady pøedvoleb.. 17 Vyladìní vysílaèù Nastavení citlivosti vyhledávacího ladìní Vzorkování pøijímatelných vysílaèù (SCAN) Nastavení doby vzorkování Uložení vysílaèù na pøedvolby Automatické uložení vysílaèù na pøedvolby (Travelstore) Vyvolání pøedvoleb Typ programu (PTY) Optimalizace pøíjmu autorádia Zvolení indikace Radiotextu Dopravní hlášení Zapnutí/vypnutí priority pro dopravní hlášení Nastavení hlasitosti pro dopravní hlášení Režim CD-pøehrávaèe Zahájení provozu CD-pøehrávaèe, vložení CD Vyjmutí CD Volba skladby Rychlé vyhledávání (s pøíposlechem) Náhodná reprodukce skladeb (MIX) Opakování skladby (REPEAT) Vzorkování skladeb (SCAN) Zobrazeni CD-text Nastavení rolování textù Dopravní hlášení v režimu CD

5 OBSAH Režim MP Pøíprava MP3-CD Zahájení režimu MP Volba adresáøe Volba skladby Rychlé vyhledávání (s pøíposlechem) Vzorkování skladeb (SCAN) Reprodukce skladeb v náhodném poøadí (MIX) Opakovaná reprodukce jednotlivých skladeb nebo celého adresáøe (REPEAT) Nastavení zobrazení na displeji Provoz CD-mìnièe (volitelný doplnìk) Zahájení provozu CD-mìnièe Volba CD Volba skladby Rychlé vyhledávání (s pøíposlechem) Vzorkování skladeb (SCAN) Opakovaná reprodukce jednotlivých skladeb nebo celého CD (REPEAT) Reprodukce skladeb v náhodném poøadí (MIX) Pojmenování CD TMC pro dynamické navigaèní systémy Zesilovaè/výstup pro subwoofer Zapnutí/vypnutí interního zesilovaèe Externí zdroje zvuku Zapnutí/vypnutí vstupu AUX Pojmenování vstupu Aux Zadání zprávy po zapnutí Zobrazení sériového èísla Vynulování pøístroje Technické údaje Zesilovaè Tuner CD Výstup pøedzesilovaèe Vstup AUX Montážní návod Hodiny - èas Nastavení hodin Trvalé zobrazení hodin na displeji Ekvalizér Zapnutí/vypnutí ekvalizéru Automatické vymìøení ekvalizéru Volba ekvalizéru Zvolení pøednastavených zvukù (Preset). 36 Ruèní nastavení ekvalizéru Pomùcka pro nastavení ekvalizéru

6 Pokyny a pøíslušenství Dìkujeme vám, že jste se rozhodli pro pøístroj Blaupunkt. Pøejeme vám hodnì radosti s vaším novým pøístrojem. Pøed prvním použitím si prosím pøeètìte tento návod k použití. Redaktoøi firmy Blaupunkt trvale pracují na tom, aby byly návody k obsluze pøehledné a všeobecnì srozumitelné. Pokud však pøesto budete mít otázky týkající se obsluhy, obra te se prosím na vašeho prodejce nebo na Hotline ve vaší zemi. Telefonní èísla naleznete na zadní obálce tohoto návodu. Pro výrobky zakoupené v rámci Evropské unie poskytujeme záruku výrobce. Záruèní podmínky si mùžete vyvolat na adrese nebo si je pøímo vyžádat na adrese: Blaupunkt GmbH Hotline Robert Bosch Str. 200 D Hildesheim Bezpeènost dopravy Bezpeènost dopravy je nejvyšším zákonem. Obsluhujte proto autorádio pouze tehdy, když to pøipouští dopravní situace. Pøed zahájením jízdy se seznamte s pøístrojem. POKYNY A PØÍSLUŠENSTVÍ Bezpeènostní pokyny Autorádio a ovládací panel pøístroje (Flip- Release-Panel) se behem provozu zahrívají. Dotýkejte se proto Flip-Release-panelu pøi jeho vyndávání pouze na nekovových plochách. Pokud chcete demontovat autorádio, nechejte je nejprve ochladit. Instalace Pokud si chcete sami instalovat vaše autorádio, pøeètìte si pokyny pro instalaci a pøipojení uvedené na konci tohoto návodu. Pøíslušenství Používejte pouze pøíslušenství povolené firmou Blaupunkt. Dálkové ovládání Pomocí dálkového ovládání RC 08, RC 10 nebo RC 10 H (dodávaného jako zvláštní pøíslušenství) mùžete bezpeènì a pohodlnì ovládat základní funkce Vašeho autorádia. Pøes dálkové ovládání nelze provést zapnutí a vypnutí pøístroje. Zesilovaè Použít lze všechny zesilovaèe Blaupunkt a Velocity. Ve vozidle musíte vèas zjistit akustické varovné signály policie, hasièù a záchranné služby. Poslouchejte proto bìhem jízdy vaše programy s pøimìøenou hlasitostí. 6

7 POKYNY A PØÍSLUŠENSTVÍ CD-mìnièe (changer) Pro pøístroje lze v odborných obchodech zakoupit následující CD-mìnièe: CDC A 03, CDC A 08, a IDC A 09. Compact Drive MP3 Chcete-li získat pøístup ke skladbám ve formátu MP3, mùžete alternativnì k CD-mìnièi pøipojit Compact Drive MP3. U Compact Drive MP3 se skladby ve formátu MP3 nejprve uloží pomocí poèítaèe na pevný disk Microdrive v Compact Drive MP3, a když se Compact Drive MP3 pøipojí k autorádiu, lze skladby reprodukovat stejnì jako normální skladby z CD. Compact Drive MP3 se obsluhuje podobnì jako CD-mìniè, vìtšina funkcí CD-mìnièe mùže být využívána také u Compact Drive MP3. Deaktivování/aktivování demonstraèního režimu Pøístroj se z výroby dodává s aktivovaným demonstraèním režimem. Bìhem demonstraèního režimu jsou rùzné funkce pøístroje graficky animovány na displeji. Demonstraèní režim mùžete také vypnout. Pro vypnutí popø. zapnutí demonstraèního režimu pøidržte stisknuto tlaèítko MENU ( déle než ètyøi sekundy. ZABEZPEÈENÍ PROTI KRÁDEŽI Zabezpeèení proti krádeži Odnímatelný ovládací díl Váš pøístroj je pro ochranu proti krádeži vybaven odnímatelným ovládacím dílem (Flip- Release panel). Bez tohoto ovládacího dílu je pøístroj pro zlodìje bezcenný. Chraòte váš pøístroj proti krádeži a pøi každém opuštìní vozidla si vezmìte sebou ovládací panel. Neponechávejte ovládací díl ve vozidle, ani na skrytém místì. Konstrukèní provedení ovládacího dílu umožòuje jednoduchou manipulaci. Ovládací díl vám nesmí upadnout. Nevystavujte ovládací díl pøímému sluneènímu záøení nebo jiným zdrojùm tepla. Chraòte ovládací díl v dodaném pouzdøe. Zamezte pøímému doteku kontaktù rukou s ovládacím dílem. V pøípadì potøeby oèistìte kontakty lihem navlhèeným vatovým tampónem bez vláken. Vyjmutí ovládacího dílu 7

8 ZABEZPEÈENÍ PROTI KRÁDEŽI Stisknìte tlaèítko ". Uvolní se blokování ovládacího dílu. Vytáhnìte ovládací díl nejprve smìrem vpøed a potom doleva. Po uvolnìní ovládacího dílu z pøístroje se pøístroj vypne. Veškerá aktuální nastavení zùstanou uložena v pamìti. Vložené CD zùstává v pøístroji. Nasazení ovládacího dílu Zasuòte ovládací díl zleva doprava do vedení v pøístroji. Zatlaète levou stranu ovládacího dílu do pøístroje, až zaskoèí. Pøi vkládání ovládacího dílu netlaète na displej. Zapnutí/vypnutí ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ Pro zapnutí popø. vypnutí pøístroje máte k dispozici rùzné možnosti. Zapnutí/vypnutí tlaèítkem S Pro zapnutí stisknìte tlaèítko S. Pøístroj se zapne. Pro vypnutí pøidržte tlaèítko S stisknuto déle než dvì sekundy. Pøístroj se vypne. Zapnutí/vypnutí spínaèem zapalování Pokud je pøístroj správnì pøipojen k zapalování vozidla a nebyl vypnut tlaèítkem S, bude zapínán popø. vypínán klíèkem zapalování. Pøístroj však mùžete zapnout také s vypnutým zapalováním. Stisknìte tlaèítko S. Pro ochranu akumulátoru vozidla se pøístroj pøi vypnutém zapalování automaticky vypne po jedné hodinì. 8

9 NASTAVENÍ HLASITOSTI Nastavení hlasitosti Hlasitost lze regulovat v krocích od 0 (ztlumeno) do 50 (maximální). Pro zvýšení hlasitosti otoète regulátor hlasitosti! doprava. Pro snížení hlasitosti otoète regulátor hlasitosti! doleva. Nastavení hlasitosti po zapnutí Hlasitost, se kterou bude hrát pøístroj po zapnutí je nastavitelná. Stisknìte tlaèítko MENU (. Stisknìte Softkey $ umístìný vedle displeje u VOLUME. Stisknìte Softkey $ umístìný vedle displeje u ON VOL. Nastavte požadovanou hlasitost regulátorem hlasitosti!. Pro opuštìní menu stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko MENU (. Jako hlasitost po zapnutí mùžete také zvolit naposledy poslouchanou hlasitost pøed vypnutím. K tomu stisknìte b menu hlasitosti Softkey umístìný vedle displeje u LAST VOL. Nebezpeèí zranìní! Pokud se hodnota pro hlasitost pro zapnutí nastaví na maximum, mùže být hlasitost pøi zapnutí velmi vysoká. Když se hlasitost pøed vypnutím nastaví na maximum a hodnota pro hlasitost pøi zapnutí je nastavena na LAST VOL, mùže být hlasitost pøi zapnutí velmi vysoká. V obou pøípadech mùže dojít k tìžkému poškození sluchu! Okamžité ztlumení (Mute) Hlasitost mùžete naráz snížit (Mute) Stisknìte krátce tlaèítko S. Na displeji se zobrazí MUTE. Ukonèení okamžitého ztlumení (Mute) Stisknìte znovu krátce tlaèítko S. nebo otoète regulátorem hlasitosti!. Ztlumení pøi volání telefonu/ hlasovém výstupu navigace Pokud je váš pøístroj spojen s mobilním telefonem nebo navigaèním systémem, dojde pøi volání telefonu nebo pøi hlasovém výstupu navigace ke tlumení autorádia a telefonní hovor nebo hlasový výstup navigace budou reprodukovány pøes reproduktory autorádia. K tomu se musí mobilní telefon nebo navigaèní systém pøipojit, jak je popsáno v instalaèním návodu. U vašich prodejcù Blaupunkt mùžete zjistit, které navigaèní systémy mùžete s vašim autorádiem použít. 9

10 NASTAVENÍ HLASITOSTI Pokud jsou bìhem telefonního hovoru nebo hlasového výstupu navigace pøijata dopravní hlášení a je aktivována priorita dopravní hlášení, mùže být dopravní hlášení reprodukováno až po ukonèení telefonátu nebo hlasového výstupu navigace, pokud je ještì hlášení vysíláno. Neprovádí se záznam dopravních hlášení! Pokud dojde bìhem dopravního hlášení k pøíchozímu hovoru nebo k hlasovému výstupu navigace, bude dopravní hlášení pøerušeno a lze poslouchat telefonát nebo hlasový výstup navigace. Hlasitost, se kterou jsou reprodukovány telefonní hovory nebo hlasový výstup navigace, je nastavitelná. Stisknìte tlaèítko MENU (. Stisknìte Softkey $ umístìný vedle displeje u VOLUME. Stisknìte Softkey $ umístìný vedle displeje u PHONE pro nastavení hlasitosti. Nastavte požadovanou hlasitost regulátorem hlasitosti!. Pro opuštìní menu stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko MENU (. Automatic Sound Pomocí této funkce se automaticky pøizpùsobí hlasitost autorádia podle rychlosti jízdy. K tomu se musí autorádio pøipojit, jak je popsáno v instalaèním návodu. Automatické zvýšení hlasitosti je nastavitelné v šesti stupních (0-5), 0 Znamená bez zvýraznìní a 5 znamená maximální zvýraznìní. Pøidržte stisknuto tlaèítko AUDIO ) déle než dvì sekundy. V horní øádce displeje se zobrazí DEQ+ MENU. Stisknìte Softkey $ umístìný vedle displeje u AUTO AND. Pohnìte Joystickem 8 nahoru nebo dolù a zvolte požadované nastavení. Pro opuštìní menu stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko AUDIO ). Optimální nastavení pøizpùsobení hlasitosti k rychlosti jízdy závisí na úrovni hluku ve vašem vozidle. Zjistìte si optimální hodnotu pro vaše vozidlo vyzkoušením. Hlasitost mùžete nastavovat také bìhem telefonátu popø. hlasového výstupu navigace regulátorem hlasitosti!. 10

11 NASTAVENÍ ZVUKU A POMÌRU HLASITOSTI Nastavení zvuku a pomìru hlasitosti Pro každý zdroj audiosignálu mùžete separátnì nastavit basy a výšky. Nastavení basù Stisknìte tlaèítko AUDIO ). Na displeji se objeví AUDIO MENU. u BASS. Pohnìte Joystickem ' nahoru nebo doprava pro zvýšení basù popø. dolù a vlevo pro snížení basù. Když je nastavení ukonèeno, stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko AUDIO ). Nastavení výšek Stisknìte tlaèítko AUDIO ). Na displeji se objeví AUDIO MENU. u TREBLE. Pohnìte Joystickem ' nahoru nebo doprava pro zvýšení výšek popø. dolù a vlevo pro snížení výšek. Když je nastavení ukonèeno, stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko AUDIO ). Nastavení pomìru hlasitosti vpravo/vlevo (Balance) Pro nastavení vyvážení stisknìte tlaèítko AUDIO ). Na displeji se objeví AUDIO MENU. Stisknìte Softkey $ umístìný vedle displeje u BALANCE. Pohnìte Joystickem ' nahoru nebo doprava popø. dolù a vlevo pro nastavení rozložení hlasitosti vpravo/vlevo. Když je nastavení ukonèeno, stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko AUDIO ). Nastavení pomìru hlasitosti vpøedu/vzadu (Fader) Pro nastavení Faderu stisknìte tlaèítko AUDIO ). Na displeji se objeví AUDIO MENU. Stisknìte Softkey $ umístìný vedle displeje u FADER. Pohnìte Joystickem ' nahoru popø. doprava nebo dolù popø. vlevo pro nastavení rozložení hlasitosti vpøedu/vzadu. Když je nastavení ukonèeno, stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko AUDIO ). 11

12 X-BASS X-BASS X-Bass znamená zvýšení basù pøi nízké hlasitosti. Zvýraznìní X-Bass mùžete nastavit pro následující kmitoèty: 32 Hz, 40 Hz, 50 Hz, 63 Hz nebo 80 Hz v krocích 0-6. Pokud zvolíte 0, bude funkce X-Bass vypnuta. Stisknìte tlaèítko AUDIO ). Na displeji se objeví AUDIO MENU. Stisknìte Softkey $ umístìný vedle displeje u X-BASS. Pohnete Joystickem ' doleva popø. doprava pro volbu kmitoètu, který chcete zvýraznit. Pohnìte Joystickem ' nahoru pro zvýšení X-BASS nebo dolù pro snížení X-BASS. Když je nastavení ukonèeno, stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko AUDIO ). NASTAVENÍ DISPLEJE Nastavení displeje Zobrazení na displeji mùžete pøizpùsobit montážní poloze ve vozidle a vašim požadavkùm. Nastavení úhlu pohledu na displej Stisknìte tlaèítko MENU (. u DISPLAY. u ANGLE. Pohnìte Joystickem ' nahoru nebo doprava popø. dolù a vlevo pro nastavení úhlu pohledu na displej. Pro opuštìní menu stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko MENU (. Nastavení jasu displeje Pokud je Vaše autorádio pøipojeno tak, jak je popsáno v návodu pro instalaci, pøepíná se jas displeje s osvìtlením vozidla. Jas displeje mùže být nastaven oddìlenì pro den a noc ve stupních Nastavení jasu displeje pro den Stisknìte tlaèítko MENU (. u DISPLAY. u BRIGHT. 12

13 NASTAVENÍ DISPLEJE V horní øádce displeje se zobrazí DAY (den) a NIGHT (noc) spolu s aktuálnì nastavenými hodnotami. Stisknutím Joysticku ' vlevo popø. vpravo pøesuòte blikající znaèku za DAY popø. NIGHT. Nastavte požadovanou hodnotu. Pohnìte Joystickem ' nahoru nebo dolù. Pro opuštìní menu stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko MENU (. Nastavení barvy tlaèítek Mùžete nastavit, jakou barvou budou svítit tlaèítka pøístroje. Máte k dispozici výbìr ze 16 barev (Los Angeles) popø. 3 barvy (Seattle). Stisknìte tlaèítko MENU (. u DISPLAY. u KEYCOLOR. Pohnìte Joystickem ' nahoru nebo doprava popø. dolù a vlevo pro nastavení barvy. S každým pohybem Joysticku se zvolí jiná barva. Pro opuštìní menu stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko MENU (. Nastavení barvy osvìtlení displeje (pouze Los Angeles MP74) Pro osvìtlení displeje si mùžete zvolit jednu ze ètyø pøednastavených barev, mùžete si sami zvolit barvu smísením ze spektra RGB (èervená-zelená-modrá) nebo barvu volit vyhledáváním. Zvolení pøednastavené barvy V pøístroji jsou již uloženy ètyøi rùzné barevné tóny. K dispozici jsou barvy Ocean (modrá), Amber (jantarová), Sunset (èerveno-oranžová) a Nature (zelená). Zvolte barvu, která je nejlépe pøizpùsobena k osvìtlení interiéru vašeho vozidla. Stisknìte tlaèítko MENU (. u DISPLAY. u COLOR. u požadované barvy. Pro opuštìní menu stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko MENU (. 13

14 NASTAVENÍ DISPLEJE Namíchání barvy pro osvìtlení displeje Pro pøizpùsobení barvy osvìtlení displeje vašim požadavkùm si mùžete sami namíchat barvu osvìtlení displeje ze tøí základních barev èervená, modrá a zelená. Stisknìte tlaèítko MENU (. u DISPLAY. u COLOR. u USER. V následujícím menu si mùžete sami nastavit složky barev èervená, modrá a zelená. Stisknìte pøíslušný Softkey $ tak, až bude barva odpovídat vašim pøedstavám. Pro opuštìní menu stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko MENU (. Zvolení osvìtlení displeje vyhledáváním Stisknìte tlaèítko MENU (. u DISPLAY. u COLOR. u COL SCAN. Pøístroj zaène mìnit barvu osvìtlení displeje. Pokud chcete zvolit jednu z barev, stisknìte Softkey $ umístìný vedle displeje u SAVE. Pokud chcete pøepnout zpìt do pøedchozího menu bez zmìny barvy, stisknìte Softkey $ vedle displeje u BREAK. Pro opuštìní menu stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko MENU (. Nastavení spektrálního analyzátoru Spektrální analyzátor na vašem displeji indikuje výstupní úroveò autorádia. Když je spektrální analyzátor zapnut, bude zobrazen automaticky, když bìhem reprodukce nestisknete po urèitou dobu žádné tlaèítko. Spektrální analyzátor mùžete také vypnout. Zapnutí/vypnutí spektrálního analyzátoru Stisknìte tlaèítko MENU (. u DISPLAY. 14

15 NASTAVENÍ DISPLEJE Stisknìte Softkey $ s oznaèením na displeji SPECTRUM tolikrát, až se požadované nastavení SPECTRUM OFF popø. SPECTRUM ON objeví na displeji v horní øádce. Pro opuštìní menu stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko MENU (. Inverzní zobrazení obsahu displeje Zobrazení na displeji si mùžete invertovat. Stisknìte tlaèítko MENU (. Stisknìte Softkey $ umístìný vedle displeje u DISPLAY. Stisknìte Softkey $ umístìný vedle displeje u INVERT. Pro opuštìní menu stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko MENU (. PROVOZ AUTORÁDIA Provoz autorádia Tento pøístroj je vybaven radiovým pøijímaèem RDS. Øada pøijímaných vysílaèù FM vysílá signál, který vedle programu obsahuje také informace jako název vysílaèe a typ programu (PTY). Název vysílaèe se po jeho pøíjmu zobrazí na displeji. Na pøání lze zobrazit typ programu. Pøeètìte si odstavec Typ programu (PTY). Nastavení tuneru Aby byla zaruèena bezchybná funkce rádia, musí být pøístroj nastaven na region, ve kterém je používán. Mùžete volit mezi Evropou a Amerikou (USA). Tuner je z výroby nastaven na region, ve kterém je prodáván. Pøi problémech s pøíjmem rádia pøekontrolujte prosím toto nastavení. Stisknìte tlaèítko MENU (. u TUNER. u požadovaného regionu AREA EURO nebo AREA USA. Pro opuštìní menu stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko MENU (. 15

16 PROVOZ AUTORÁDIA Zapnutí režimu autorádia. Pokud se nacházíte v režimech CD/MP3-pøehrávaèe, CD-mìnièe/Compact Drive, stisknìte tlaèítko TUNER,. Zobrazí se základní menu pro volbu vysílaèù. Funkce režimu rádia se ovládají pøes funkèní menu rádia. Do funkèního menu rádia se v režimu rádia dostanete dalším stisknutím tlaèítka TUNER,. Komfortní funkce RDS (AF, REG) RDS-komfortní funkce AF (alternativní kmitoèet) a REG (regionální) rozšiøují výkonové centrum vašeho pøijímaèe (pouze ve vlnovém rozsahu FM). AF: Pokud je aktivována tato komfortní funkce RDS, vyhledává pøístroj v pozadí automaticky nejlépe pøijímatelný kmitoèet vyladìného vysílaèe. REG: Nìkteré vysílaèe rozdìlují v urèitých èasech svùj program do regionálních programù s rùzným obsahem. Funkcí REG se zamezí, aby se autorádio pøeladilo na alternativní kmitoèet, který by mìl jiný, regionální program. REG se musí pøídavnì aktivovat/deaktivovat v menu funkcí autorádia. Zapnutí popø. vypnutí komfortních funkcí RDS Aby bylo možné využívat RDS-komfortní funkce AF a REG, stisknìte v režimu autorádia tlaèítko TUNER,. Na displeji se zobrazí menu funkcí autorádia. Stisknete Softkey $ s oznaèením na displeji RDS tolikrát, až se požadované nastavení RDS ON popø. RDS OFF objeví na displeji. Chcete-li se znovu dostat do základního menu autorádia, stisknìte tlaèítko TUNER, nebo Joystick OK '. Zapnutí/vypnutí REG Aby bylo možné využívat RDS-komfortní funkci REG, stisknìte v režimu autorádia tlaèítko TUNER,. Stisknìte tlaèítko NEXT #, aby se zobrazila druhá strana menu funkcí rádia. Na displeji se zobrazí menu funkcí autorádia. u REGIONAL tolikrát, až se na displeji zobrazí REGIONAL ON popø. RE- GIONAL OFF. Stisknìte tlaèítko TUNER, nebo Joystick OK '. 16

17 PROVOZ AUTORÁDIA Volba vlnového rozsahu/sady pøedvoleb S tímto pøístrojem mùžete pøijímat programy ve vlnových rozsazích VKV (FM), SV a DV (AM). Pro vlnový rozsah FM jsou k dispozici ètyøi sady pøedvoleb a pro vlnové rozsahy SV a DV je k dispozici vždy jedna sada pøedvoleb. V každé sadì pøedvoleb lze uložit šest vysílaèù. Pokud je váš pøístroj nastaven na region USA, mùžete pøepínat mezi vlnovými rozsahy FM a AM. Pro vlnové rozsahy AM máte pøídavnì k dispozici sady pøedvoleb AM1, AM2 a AMT. Volba vlnového rozsahu Pro zvolení vlnového rozsahu FM, SV nebo DV, stisknìte v režimu autorádia tlaèítko TUNER,. Na displeji se zobrazí menu funkcí autorádia. u BAND. u FM pro vlnový rozsah FM. u MW pro vlnový rozsah støedních vln (MW). u LW pro vlnový rozsah dlouhých vln (DV). Zobrazí se základní menu pro zvolený vlnový rozsah. Volba sady pøedvoleb FM Pro pøepínání mezi sadami pøedvoleb pro FM, tedy FM1, FM2, FM3 nebo FMT, stisknìte tlaèítko NEXT # tak, až se na displeji zobrazí požadovaná sada pøedvoleb. Sady pøedvoleb se vyvolávají v poøadí FM1, FM2, FM3 a FMT. Pokud je váš pøístroj nastaven na region USA a zvolíte vlnový rozsah AM, mùžete tlaèítkem NEXT # pøepínat také mezi sadami pøedvolen pro AM, tedy AM1, AM2 a AMT. Vyladìní vysílaèù Pro vyladìní vysílaèù máte rùzné možnosti. Automatické vyhledávání vysílaèù Pohnìte Joystickem ' nahoru nebo dolù. Nastaví se nejbližší pøijímatelný vysílaè. Ruèní vyladìní vysílaèù Vysílaèe mùžete vyladit také ruènì. Ruèní vyladìní vysílaèù je možné pouze tehdy, když jsou deaktivovány komfortní funkce RDS. Pohnìte Joystickem ' vlevo nebo vpravo. Listování v øetìzcích vysílaèù (pouze FM) Pokud urèitý vysílaè vysílá více programù, mùžete listovat v tomto tzv. øetìzci vysílaèù. 17

18 PROVOZ AUTORÁDIA Pro využití této funkce musí být aktivovány komfortní funkce RDS. Takto mùžete pøejít pouze na vysílaèe, které jste již jednou pøijímali. Pohnìte Joystickem ' vlevo nebo vpravo. Nastavení citlivosti vyhledávacího ladìní Mùžete si zvolit, zda se vyladí pouze silné nebo také slabé vysílaèe. Stisknìte v režimu autorádia tlaèítko TUNER,. Na displeji se zobrazí menu funkcí autorádia. Stisknìte tlaèítko NEXT #. Pokud vyvoláte menu funkcí rádia z vlnových rozsahù SV nebo DV, je Softkey s oznaèením SENS na první stránce. u SENS. u FM nebo AM pro nastavování citlivosti pro FM nebo AM. Pohnìte Joystickem ' nahoru popø. doprava nebo dolù a vlevo pro nastavení citlivosti. Hlasitost mùžete nastavit ve stupních od 1 do 6. SENSITIVITY 1 je nejnižší, SENSITI- VITY 6 je nejvyšší citlivost pro vzdálené vysílaèe. Pro opuštìní menu stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko MENU (. Vzorkování pøijímatelných vysílaèù (SCAN) Všechny pøijímatelné vysílaèe si mùžete nechat funkcí Scan krátce vzorkovat. Dobu vzorkování 5 až 30 sekund lze nastavit v menu. Spuštìní funkce SCAN Pøidržte stisknut Joystick OK ' déle než dvì sekundy. Proces Scan se zahájí. SCAN se krátce zobrazí na displeji, potom se objeví aktuální název vysílaèe popø. jeho kmitoèet. Ukonèení SCAN, další reprodukce vysílaèe Stisknìte Joystick OK '. Proces vzorkování se ukonèí, naposledy vyladìný vysílaè zùstane aktivní. 18

19 PROVOZ AUTORÁDIA Nastavení doby vzorkování Stisknìte tlaèítko MENU (. u VARIOUS. u SCANTIME. Pohnìte Joystickem ' nahoru popø. doprava nebo dolù a vlevo pro nastavení doby vzorkování. Pro opuštìní menu stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko MENU (. Nastavená doba vzorkování platí pro vzorkování v režimu CD/MP3-pøehrávaèe a CDmìnièe. Uložení vysílaèù na pøedvolby Ruèní uložení vysílaèù na pøedvolby Zvolte požadovanou sadu FM-pøedvoleb FM1, FM2, FM3, FMT nebo jeden z vlnových rozsahù SV nebo DV. Vylaïte požadovaný vysílaè, jak je popsáno v Vyladìní vysílaèù. Pøidržte stisknuto jedno ze šesti tlaèítek pøedvoleb, na které se má vysílaè uložit, po dobu delší než dvì sekundy. Automatické uložení vysílaèù na pøedvolby (Travelstore) Šest nejsilnìjších vysílaèù z oblasti pøíjmu mùžete automaticky uložit na pøedvolby (pouze FM). Toto uložení se provede do sady pøedvoleb FMT. Pokud je váš pøístroj nastaven na region USA, mùžete spustit funkci Travelstore také v režimu AM. Vysílaèe budou uloženy do sady pøedvoleb AMT. Vysílaèe døíve uložené v této sadì pøedvoleb pøitom budou vymazány. Zahájení funkce Travelstore Stisknìte v režimu autorádia tlaèítko TUNER,. Na displeji se zobrazí menu funkcí autorádia. u T-STORE. Ukládání do pamìti se zahájí. Na displeji se zobrazí TRAVEL-STORE. Když se proces ukonèí, zahájí se reprodukce pro pøedvolbu jedna ze sady pøedvoleb FMT (popø. AMT). Vyvolání pøedvoleb Zvolte sadu pøedvoleb popø. vlnový rozsah. u názvu požadovaného vysílaèe popø. kmitoètu vysílaèe. 19

20 PROVOZ AUTORÁDIA Typ programu (PTY) Vedle názvu vysílaèe vysílají nìkteré vysílaèe FM také informaci o typu svého programu. Tyto informace dokáže vaše autorádio pøijímat a zobrazit. Tyto typy programù mohou být napø.: CULTURE TRAVEL JAZZ SPORT NEWS POP ROCK CLASSICS Pomocí funkce PTY si mùžete cílenì zvolit vysílaèe s urèitým typem programu. PTY-EON Když se zvolí typ programu a zahájí se vyhledávání, pøepne se pøístroj z aktuálního vysílaèe na vysílaè se zvoleným typem programu. Pokud se nenalezne žádný vysílaè se zvoleným typem programu, zazní pípnutí a na displeji se krátce zobrazí NO PTY. Znovu se vyladí naposledy pøijímaný vysílaè. Když je pozdìji vysílán na vyladìném vysílaèi nebo na jiném vysílaèi z pøíslušného øetìzce vysílaèù požadovaný typ programu, pøepne se pøístroj automaticky z aktuálního vysílaèe popø. z reprodukce CDpøehrávaèe, MMC nebo CD-mìnièe na vysílaè se zvoleným typem programu. Zapnutí PTY Aby bylo možné využívat funkci PTY, stisknìte v režimu autorádia tlaèítko TUNER,. Na displeji se zobrazí menu funkcí autorádia. Stisknìte tlaèítko NEXT #. u PROG TYP. Pokud je zapnuto PTY, zobrazí se krátce na displeji aktuálnì zvolený typ programu. Na displeji svítí PTY. Vedle Softkeys $ jsou zobrazeny typy programù. Vypnutí PTY Aby se vypnula funkce PTY, Stisknìte bìhem zobrazení typù programù Softkey $ s oznaèením na displeji PTY OFF. Výbìr typu programu a zahájení vyhledávání Menu PTY má nìkolik stran, na nich jsou zobrazovány známé typy programù. Pro listování mezi stránkami menu PTY, stisknìte tlaèítko NEXT #, až se vedle Softkey zobrazí požadovaný typ programu. Stisknete Softkey $ s požadovaným typem programu. Pohnìte Joystickem ' nahoru nebo doprava popø. vpravo nebo dolù a vlevo pro zahájení vyhledávání. Vyladí se nejbližší pøijímatelný vysílaè se zvoleným typem programu. 20

21 PROVOZ AUTORÁDIA Pokud se nenalezne žádný vysílaè se zvoleným typem programu, zazní pípnutí a na displeji se krátce zobrazí NO PTY. Znovu se vyladí naposledy pøijímaný vysílaè. Pokud chcete pøejít zpìt na zobrazení typù programù, znovu vyvolejte druhou stranu menu funkcí rádia a stisknìte Softkey $ s oznaèením PROG TYP. Optimalizace pøíjmu autorádia Omezení výšek v závislosti na rušení (HiCut) Funkce HiCut znamená redukci rušení pøíjmu pøi špatných pøíjmových podmínkách. Pokud pøi pøíjmu vznikají poruchy, budou automaticky potlaèeny výšky a tím také úroveò rušení. Nastavení HiCut Stisknìte v režimu autorádia tlaèítko TUNER,. Zobrazí se první stránka menu funkcí rádia. Stisknìte tlaèítko NEXT #. u HIGH CUT tolikrát, až se na displeji zobrazí požadované nastavení. HICUT 0 znamená bez snížení výšek, HICUT 2 znamená silné automatické snížením výšek a úrovnì rušení. Pro opuštìní menu stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko TUNER,. Zvolení indikace Radiotextu Nìkteré vysílaèe využívají signál RDS pro pøenášení bìžících textù zobrazovaných na displeji, tzv. Radiotexten. Indikaci Radiotextu mùžete povolit nebo zakázat. Stisknìte v režimu autorádia tlaèítko TUNER,. Na displeji se zobrazí menu funkcí autorádia. Stisknete Softkey $ s oznaèením na displeji R-TEXT tolikrát, až se požadované nastavení RADIO TEXT ON popø. RADIO TEXT OFF objeví na displeji. Stisknìte tlaèítko TUNER, nebo Joystick OK '. 21

22 Dopravní hlášení Tento pøístroj je vybaven radiovým pøijímaèem s tunerem RDS-EON. Pod pojmem EON (Enhanced Other Network) rozumíme pøenos informací vysílaèù v rámci øetìzce vysílaèù. V pøípadì dopravního hlášení (TA) se v rámci øetìzce vysílaèù automaticky pøepne z programu bez dopravního hlášení na program s dopravním hlášením. Po dopravním hlášení se pøepne zpìt na døíve poslouchaný program. Zapnutí/vypnutí priority pro dopravní hlášení Stisknìte v režimu autorádia tlaèítko TUNER,. Na displeji se zobrazí menu funkcí autorádia. Stisknete Softkey $ s oznaèením na displeji TRAFFIC tolikrát, až se požadované nastavení TRAFFIC INFO ON popø. TRAFFIC INFO OFF objeví na displeji. Bìhem dopravních hlášení je zobrazeno menu TA. Pro pøerušení aktuálního dopravního hlášení, u TA EXIT. Pokud chcete všeobecnì vypnout prioritu dopravních hlášení, u TA OFF. Uslyšíte varovný tón, když bìhem poslechu vysílaèe s dopravním hlášením opustíte jeho oblast vysílání. Když pøi poslechu CD opustíte oblast vysílání vyladìného vysílaèe s dopravním hlášením a následující automatické vyhledávání nenalezne žádný nový vysílaè s dopravním hlášením. když pøepnete z vysílaèe s dopravním hlášením na vysílaè bez dopravního hlášení. Vypnìte potom prioritu pro dopravní hlášení nebo vylaïte vysílaè s dopravním hlášením. Nastavení hlasitosti pro dopravní hlášení Stisknìte tlaèítko MENU (. DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ Stisknìte Softkey $ umístìný vedle displeje u VOLUME. Stisknìte Softkey $ umístìný vedle displeje u TRAFFIC. Nastavte požadovanou hlasitost regulátorem hlasitosti 2. Pro opuštìní menu stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko MENU (. 22

23 REŽIM CD Režim CD-pøehrávaèe S tímto pøístrojem mùžete reprodukovat bìžná CD s prùmìrem 12 cm. Tzv. CD-R a CD-RW ( vlastní vypálené CD) lze zpravidla také reprodukovat. Na základì rùzné kvality vypalovacích CD však nemùže firma Blaupunkt pøevzít v tomto pøípadì záruku za bezchybnou funkci. Pro bezchybnou funkci používejte pouze CD s logem Compact-Disc. CD s ochranou proti kopírování mohou vést k problémùm. Blaupunkt nedokáže zaruèit bezchybnou funkci CD s ochranou proti kopírování. Nebezpeèí znièení mechaniky CD! Tzv. Single-CD s prùmìrem 8 cm a CD ve tvaru obrysu (Shape CD) se nesmìjí používat. Za poškození CD-mechaniky zpùsobená použitím nevhodných CD není pøebírána záruka. Zahájení provozu CD-pøehrávaèe, vložení CD Pokud ještì v pøístroji není CD, stisknìte tlaèítko &. Ovládací díl se otevøe smìrem vpøed. Zasuòte CD potištìnou stranou nahoru do šachty pro CD. CD se automaticky vtáhne do mechaniky. Vtahování CD nesmí být omezováno ani podporováno. Ovládací panel se automaticky uzavøe. Zobrazí se menu CD, zahájí se jeho reprodukce. Pokud je již CD v pøístroji, Stisknìte tlaèítko SOURCE 12 tak, až se na displeji zobrazí režim CD-pøehrávaèe. Zobrazí se menu CD, reprodukce se zahájí v místì, kde byla pøerušena. Vyjmutí CD Stisknìte tlaèítko &. Ovládací panel se otevøe smìrem dopøedu, CD se vysune. Vyjmìte opatrnì CD. Stisknìte tlaèítko &. Ovládací díl se uzavøe. Volba skladby Pohnìte Joystickem ' v urèitém smìru (nahoru a vpravo pro další skladbu popø. dolù a vlevo pro pøedchozí skladbu), až se èíslo požadované skladby zobrazí na displeji. Pøi prvním stisknutí Joysticku ' dolù nebo vlevo se znovu zahájí reprodukce aktuální skladby. 23

24 REŽIM CD Rychlé vyhledávání (s pøíposlechem) Pro rychlé vyhledávání vzad popø. vpøed, pøidržte Joystick ' v urèitém smìru (nahoru a vpravo pro další skladbu popø. dolù a vlevo pro pøedchozí skladbu), až se zahájí vyhledávání vzad popø. vpøed. Náhodná reprodukce skladeb (MIX) u MIX. MIX CD se krátce objeví na displeji. Zahájí se reprodukce další, náhodnì zvolené skladby. Ukonèení funkce MIX Stisknìte znovu Softkey $ umístìný vedle displeje u MIX. MIX OFF se krátce objeví na displeji. Opakování skladby (REPEAT) u REPEAT. Na displeji se krátce zobrazí REPEAT TRACK. Skladba se opakuje, dokud se nevypne funkce REPEAT. Ukonèení funkce REPEAT Stisknìte znovu Softkey $ umístìný vedle displeje u REPEAT. Na displeji se krátce zobrazí REPEAT OFF. Reprodukce bude opìt normálnì pokraèovat. Vzorkování skladeb (SCAN) Mùžete si nechat krátce pøehrát všechny skladby na CD. Pøidržte stisknut Joystick OK ' déle než dvì sekundy. Všechny další skladby na CD budou ve vzestupném poøadí krátce vzorkovány. Doba vzorkování je nastavitelná. Pøeètìte si pro nastavení odstavec Nastavení doby vzorkování v kapitole Režim autorádia. Ukonèení SCAN, další reprodukce skladby Pro ukonèení vzorkování, stisknìte Joystick OK '. Zahájí se reprodukce aktuálnì vzorkované skladby. Zobrazeni CD-text Nìkterá CD jsou vybavena tzv. CD-Text. CD- Text mùže obsahovat jméno interpreta, název alba a skladby. CD-Text si mùžete nechat zobrazit na displeji jako bìžící text v dolní øádce displeje pøi každé zmìnì skladby. Pokud vložené CD neobsahuje CD-text, zobrazí se krátce pøi zapnuté funkci CD-textu na displeji NO TEXT. Zapnutí/vypnutí funkce CD-Text u TEXT tolikrát, až se na displeji zobrazí CD TEXT ON popø. CD TEXT OFF. 24

25 REŽIM CD Nastavení rolování textù CD-Text si mùžete nechat zobrazit v dolní øádce na displeji jako bìžící text. Zapnutí/vypnutí funkce bìžícího textu CD-Text Stisknìte Softkey $ umístìný vedle displeje u SCROLL tolikrát, až se na displeji zobrazí SCROLL ON (bìžící text zapnut) popø. SCROLL OFF. Dopravní hlášení v režimu CD Stisknete Softkey $ s oznaèením na displeji TRAFFIC tolikrát, až se požadované nastavení TRAFFIC INFO ON popø. TRAFFIC INFO OFF objeví na displeji. Režim MP3 REŽIM MP3 S autorádiem mùžete reprodukovat také CD- R a CD-RW se skladbami ve formátu MP3. Pøíprava MP3-CD Pøi rùzných kombinacích vypalovaèek CD, vypalovacího software CD a CD-R mùže docházet k problémùm s reprodukcí CD. Pokud se budou vyskytovat problémy s vypálenými CD-R, použijte pro vypalování CD-R jiného výrobce nebo jinou barvu CD-R. Formát CD musí odpovídat ISO 9660 Level 1 nebo Level 2 nebo Joliet. Veškeré jiné formáty nelze spolehlivì reprodukovat. Nepoužívejte Multisessions. Pokud na CD zapíšete více než jednu Session zjistí se pouze první Session. Na CD mùžete založit až 127 adresáøù. Tyto adresáøe lze u tohoto pøístroje volit jednotlivì. V každém adresáøi lze uložit až 254 jednotlivých skladeb (Tracks) a mohou zde být další podadresáøe, které lze také zvolit. Hloubka adresáøù mùže mít maximálnì 8 rovin. 25

26 REŽIM MP3 Obr. 1 Obr. 2 Protože u urèitého vypalovacího software mùže docházet k nesouhlasu v èíslování, mìli byste do Root-adresáøe D01 ukládat buïto pouze podadresáøe se skladbami (obr. 1) nebo pouze skladby (obr. 2). Každý adresáø lze pomocí PC pojmenovat. Název adresáøe se zobrazí na displeji pøístroje. Pojmenování adresáøù a skladeb provádìjte podle možností vašeho vypalovacího software pro CD-R. Pokyny k tomu naleznete v návodu pro pøíslušný software. Pøi pojmenování adresáøù a skladeb nepoužívejte znaky s diakritikou a zvláštní znaky. Pokud je dùležité dodržet správné poøadí vašich souborù pøi reprodukci, musíte použít vypalovací software, který uspoøádává soubory v alfanumerickém poøadí. Pokud váš software nemá k dispozici tuto funkci, mùžete soubory setøídit také manuálnì. K tomu musíte pøed každý název souboru umístit èíslo, napø. 001, 002, atd. Zadávat pøitom musíte také úvodní nuly. Skladby ve formátu MP3 mohou obsahovat také pøídavné informace jako jméno interpreta, název skladby a alba (ID3-tags). Tento pøístroj dokáže na displeji zobrazit ID3-tags ve verzi 1. Pro použití souborù MP3 s tímto pøístrojem musejí mít soubory MP3 pøíponu.mp3. Pro zaruèení nerušené reprodukce, nepokoušejte se dávat jiným souborùm než MP3 pøíponu názvu souboru.mp3 a nepokoušejte se takové soubory reprodukovat! Nepoužívejte smíšená CD obsahující soubory ve formátu MP3 a soubory v jiných formátech. Nepoužívejte Mix-Mode CD s audio-skladbami a se skladbami ve formátu MP3. 26

27 REŽIM MP3 Zahájení režimu MP3 Režim MP3 se spouští jako režim normálních CD. Pøeètìte si odstavec Zahájení režimu CD/ vložení CD v kapitole Režim CD. Volba adresáøe Volba z výpisu adresáøù Mùžete si nechat zobrazit výpis všech adresáøù vloženého CD a z tohoto výpisu potom komfortnì vybírat. Adresáøe jsou zobrazeny s názvy, které jste založili pøi vypalování CD. Stisknìte bìhem reprodukce MP3 tlaèítko NEXT #. Zobrazí se výpis skladeb aktuálního adresáøe. Stisknìte Joystick ' doleva nebo doprava pro pøepínání ve výpisu adresáøù. Stisknìte Joystick ' nahoru nebo dolù pro listování ve výpisu. Pokud chcete zvolit adresáø ze seznamu, nastavte výbìrovou znaèku na požadovaný adresáø a stisknìte Joystick OK '. Zobrazí se výpis skladeb zvoleného adresáøe. Posuòte výbìrovou znaèku na požadovanou skladbu a stisknìte Joystick OK '. Stisknìte tlaèítko NEXT #, aby se opìt zobrazilo hlavní menu MP3. Volba adresáøe pomocí Joysticku Pro pøepnutí vpøed a vzad mezi adresáøi, stisknìte Joystick ' nahoru popø. dolù, až se èíslo požadovaného adresáøe objeví na displeji v horní øádce na prvním místì. Automaticky jsou pøeskoèeny adresáøe neobsahující žádné soubory MP3. Pokud posloucháte napø. skladby z adresáøe D01, a zvolíte Joystickem ' další adresáø, pøeskoèí se adresáø D02, který neobsahuje skladby ve formátu MP3 (viz obrázek) a zahájí se reprodukce D03. Indikace na displeji se automaticky zmìní z D02 na D03. Volba skladby Volba skladby z výpisu skladeb Mùžete si nechat zobrazit výpis všech skladeb aktuálního adresáøe a z tohoto výpisu potom komfortnì vybírat skladby. Pro zobrazení výpisu skladeb stisknìte tlaèítko NEXT #. Stisknìte Joystick ' nahoru nebo dolù pro listování ve výpisu skladeb. Pokud chcete zvolit skladbu ze seznamu, nastavte výbìrovou znaèku na požadovanou skladbu a stisknìte Joystick OK '. 27

28 REŽIM MP3 Stisknìte tlaèítko NEXT #, aby se opìt zobrazilo hlavní menu MP3. Volba skladby pomocí Joysticku Pro pøepnutí vpøed a vzad mezi skladbami v aktuálním adresáøi, Pohnìte Joystickem ' vpravo pro další skladbu popø. vlevo pro pøedchozí skladbu), až se èíslo požadované skladby zobrazí na displeji. Pøi prvním stisknutí Joysticku ' vlevo se znovu zahájí reprodukce aktuální skladby. Rychlé vyhledávání (s pøíposlechem) Pro rychlé vyhledávání vzad popø. vpøed, pøidržte Joystick ' vlevo popø. vpravo, až se zahájí rychlé vyhledávání vzad popø. vpøed. Vzorkování skladeb (SCAN) Mùžete si nechat krátce pøehrát všechny skladby na CD. Pøidržte stisknut Joystick OK ' déle než dvì sekundy. Všechny další skladby na CD budou ve vzestupném poøadí krátce vzorkovány. Ukonèení SCAN, další reprodukce skladby Pro ukonèení vzorkování, stisknìte Joystick OK '. Zahájí se reprodukce aktuálnì vzorkované skladby. Reprodukce skladeb v náhodném poøadí (MIX) Pro reprodukci skladeb aktuálního adresáøe v náhodném poøadí, stisknìte Softkey $ umístìný vedle displeje u MIX. Na displeji se zobrazí MIX DIR. Pro reprodukci skladeb všech adresáøù vloženého CD s MP3 v náhodném poøadí, stisknìte znovu Softkey $ umístìný vedle displeje u MIX. Na displeji se objeví MIX CD. Ukonèení funkce MIX Pro ukonèení funkce MIX, stisknìte Softkey $ umístìný vedle displeje u MIX tolikrát, až se na displeji zobrazí MIX OFF. Doba vzorkování je nastavitelná. Pøeètìte si pro nastavení odstavec Nastavení doby vzorkování v kapitole Režim autorádia. 28

29 REŽIM MP3 Opakovaná reprodukce jednotlivých skladeb nebo celého adresáøe (REPEAT) u REPEAT. REPEAT TRACK se krátce zobrazí na displeji. Pro opakovanou reprodukci celého adresáøe, stisknìte Softkey $ umístìný vedle displeje u REPEAT. REPEAT DIR se krátce zobrazí na displeji. Ukonèení funkce REPEAT Pro ukonèení opakování aktuální skladby popø. aktuálního adresáøe, stisknìte Softkey $ umístìný vedle displeje u REPEAT tolikrát, až se na displeji krátce zobrazí REPEAT OFF. Nastavení zobrazení na displeji Máte možnost nechat si na displeji zobrazit jméno interpreta, název skladby a alba (ID3- Tag) popø. název adresáøe a souboru. Informace z ID3-Tag (album, interpret a název skladby) lze zobrazit pouze tehdy, když byly pøi vytváøení CD popø. souborù MP3 uloženy na disk. Bìhem reprodukce se v horní øídce displeje vždy zobrazuje název skladby. Pøitom se název skladby po zmìnì skladby zobrazí jednou jako bìžící text a potom se bude zobrazovat ve zkrácené podobì na 16 míst. Pokud není k dispozici název skladby z ID3- Tag, zobrazí se název souboru. V dolní øádce displeje (informaèí øádek) mùžete volit mezi zobrazením rùzných informací. Volba informací v informaèní øádce V dolní øádce displeje (informaèní øádek) mùžete volit mezi zobrazením rùzných informací MP3, jako skladba, interpret, album nebo èíslo adresáøe (DIR) popø. název souboru. u INFO tolikrát, až se na displeji zobrazí požadované zobrazení v dolní øádce displeje. Pokud informace o interpretu, skladbì a albu nejsou k dispozici jako ID3-TAG, nemùžete zde také nic zvolit. 29

30 REŽIM MP3 Zobrazit všechny informace o souboru Pro zobrazení všech informací k pøíslušné skladbì a také názvu adresáøe i souboru jako bìžící text, stisknìte Softkey $ umístìný vedle displeje u SHOW ALL. Informace, pokud jsou k dispozici, se jednou zobrazí v informaèní øádce jako bìžící text. Bìhem zobrazení bliká na displeji SHOW ALL. Nastavení rolování textù Mùžete zvolit, zda bude zobrazení na displeji, které jste nastavili v Volba informací v informaèní øádce zobrazeno jako rolovaný text ( SCROLL ON ) nebo pouze jednorázovì ( SCROLL OFF ). u SCROLL tolikrát, až se na displeji zobrazí požadované nastavení. PROVOZ CD-MÌNIÈE Provoz CD-mìnièe (volitelný doplnìk) V kapitole Pøíslušenství tohoto návodu k obsluze nebo u prodejcù Blaupunkt zjistíte, které CD-mìnièe/Compakt Drive MP3 mùžete používat s tímto pøístrojem. Informace o manipulaci s CD, vkládání CD a o obsluze CD-mìnièe naleznete v návodu k obsluze pro Váš CD-mìniè. Informace o manipulaci s Compact Drive MP3 a o reprodukci skladeb pomocí Microdrive pevného disku s Compact Drive MP3 naleznete v návodu k obsluze pro Compact Drive MP3. Zahájení provozu CD-mìnièe Stisknìte tlaèítko SOURCE + tak, až se na displeji zobrazí režim CD-mìnièe. Reprodukce se zahájí v místì, kde byla pøerušena. Pokud se vyjme zásobník z CD-mìnièe a znovu se vloží, bude nejprve zásobník nasnímán, potom se zahájí reprodukce první skladbou na prvním CD, které CD-mìniè zjistil. 30

31 PROVOZ CD-MÌNIÈE Volba CD Pro pøepnutí na jiné CD nahoru nebo dolù, stisknìte Softkey $ umístìný vedle displeje u požadovaného CD (CD1 CD10). Pøepnìte pøípadnì pomocí Softkey $ vedle displeje u NEXT popø. PREVIOUS mezi stránkami základního menu CD-mìnièe nebo stisknìte Joystick ' nahoru popø. dolù, až se èíslo požadovaného CD objeví na displeji. Volba skladby Pro pøepnutí na jinou skladbu na aktuálním CD smìrem nahoru nebo dolù, stisknìte Joystick ' vlevo popø. vpravo, až se èíslo požadované skladby objeví na displeji. Pøi prvním stisknutí Joysticku ' vlevo se znovu zahájí reprodukce aktuální skladby. Rychlé vyhledávání (s pøíposlechem) Pro rychlé vyhledávání vzad popø. vpøed, pøidržte Joystick ' vlevo popø. vpravo, až se zahájí rychlé vyhledávání vzad popø. vpøed. Vzorkování skladeb (SCAN) Mùžete si nechat krátce pøehrát všechny skladby na CD. Pøidržte stisknut Joystick OK ' déle než dvì sekundy. Všechny další skladby na CD budou ve vzestupném poøadí krátce vzorkovány. Doba vzorkování je nastavitelná. Pøeètìte si pro nastavení odstavec Nastavení doby vzorkování v kapitole Režim autorádia. Ukonèení SCAN, další reprodukce skladby Pro ukonèení vzorkování, stisknìte Joystick OK '. Zahájí se reprodukce aktuálnì vzorkované skladby. Opakovaná reprodukce jednotlivých skladeb nebo celého CD (REPEAT) Pro opakovanou reprodukci aktuální skladby, stisknìte tlaèítko NEXT #. Zobrazí se menu funkcí CD-mìnièe. u REPEAT. REPEAT TRACK se krátce zobrazí na displeji. 31

32 PROVOZ CD-MÌNIÈE Pro opakovanou reprodukci celého CD, stisknìte bìhem zobrazení menu funkcí CD-mìnièe Softkey $ umístìný vedle displeje u REPEAT. REPEAT CD se krátce zobrazí na displeji. Ukonèení funkce REPEAT Pro ukonèení opakování aktuální skladby popø. aktuálního CD, stisknìte bìhem zobrazení menu funkcí CD-mìnièe Softkey $ umístìný vedle displeje u REPEAT tolikrát, až se na displeji krátce zobrazí REPEAT OFF. Reprodukce skladeb v náhodném poøadí (MIX) pro reprodukci skladeb aktuálního CD v náhodném poøadí, stisknìte tlaèítko NEXT #. Zobrazí se menu funkcí CD-mìnièe. u MIX. Na displeji se objeví MIX CD. Pro reprodukci skladeb všech vložených CD v náhodném poøadí, stisknìte znovu Softkey $ umístìný vedle displeje u MIX. Na displeji se objeví MIX ALL. Ukonèení funkce MIX Pro ukonèení funkce MIX, stisknìte Softkey $ umístìný vedle displeje u MIX tolikrát, až se na displeji krátce zobrazí MIX OFF. Pojmenování CD Pro lepší rozpoznávání vašich CD vám autorádio nabízí možnost individuálního zadání názvù až 99 CD (neplatí pro Compact Drive MP3). Názvy smìjí být maximálnì sedmimístné. Pokusíte-li se zadat více než 99 názvù, zobrazí se na displeji FULL. Zadávání/zmìna názvù CD Poslouchejte CD, které chcete pojmenovat. Stisknìte tlaèítko NEXT #. Zobrazí se menu funkcí CD-mìnièe. u CD NAME. V horní øádce displeje se zobrazí aktuální název CD. Pokud jste ještì CD nepojmenovali, zobrazí se sedm podtržítek _. u EDIT. Dostanete se do editovacího režimu. První místo zadávání bliká. Pohnìte Joystickem ' nahoru nebo dolù a zvolte pøíslušný znak. Má-li nìkteré místo zùstat volné, zvolte podtržítko. Pohnìte Joystickem ' vlevo nebo vpravo pro zmìnu místa zadávání znaku. Stisknìte Joystick OK ' pro uložení názvu do pamìti. 32

33 PROVOZ CD-MÌNIÈE Výmaz názvù CD Poslouchejte CD, jehož název chcete vymazat. Stisknìte tlaèítko NEXT #. Zobrazí se menu funkcí CD-mìnièe. u CD NAME. Pøidržte stisknuto Softkey $ umístìné vedle displeje u CLEAR CD déle než dvì sekundy. Název CD bude vymazán. Výmaz názvù všech CD Poslouchejte CD. Stisknìte tlaèítko NEXT #. Zobrazí se menu funkcí CD-mìnièe. u CD NAME. Pøidržte stisknuto Softkey $ umístìné vedle displeje u CLEAR ALL déle než dvì sekundy. Názvy CD budou vymazány. Tato funkce není k dispozici pro Compact Drive MP3. Pokud použijete tuto funkci u Compact Drive MP3, zobrazí se na displeji na 45 sekund CDC CLEAR. Pøístroj v této dobì nelze obsluhovat. CLOCK - èas CLOCK - ÈAS Nastavení hodin Hodiny lze automaticky nastavovat signálem RDS. Pokud tuto funkci nepodporuje žádný pøijímatelný vysílaè, mùžete hodiny nastavit také ruènì. Automatické nastavování hodin Pro automatické nastavení hodin, stisknìte tlaèítko MENU (. u CLOCK. u AUTOSYNC tolikrát, až se na displeji zobrazí AUTOSYNC ON. AUTOSYNC ON znamená, že hodiny budou automaticky nastavovány signálem RDS. Ruèní nastavení hodin Pro nastavování hodin stisknìte tlaèítko MENU (. u CLOCK. u TIME. V horní øádce displeje jsou zobrazeny hodiny a minuty. Blikají hodiny. Nastavte hodiny tím, že stisknete Joystick ' nahoru nebo dolù. 33

34 CLOCK - ÈAS Pro nastavení minut, stisknìte Joystick ' doprava. Blikají minuty. Nastavte minuty tím, že stisknete Joystick ' nahoru nebo dolù. Pro opuštìní menu stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko MENU (. Nastavení data Pro nastavení data, stisknìte tlaèítko MENU (. u CLOCK. u DATE. V horní øádce displeje se zobrazuje rok (RR), mìsíc (MM) a den (DD). Bliká místo pro zadání roku. Nastavte rok (napø. 04 pro rok 2004) posunem Joysticku ' nahoru nebo dolù. Stisknìte Joystick ' doprava pro pøemístìní místa zadání na mìsíc. Nastavte mìsíc tím, že stisknete Joystick ' nahoru nebo dolù. Stisknìte Joystick ' doprava pro pøemístìní místa zadání na den. Nastavte den tím, že stisknete Joystick ' nahoru nebo dolù. Pro opuštìní menu stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko MENU (. Trvalé zobrazení hodin na displeji Pøi vypnutém pøístroji a zapnutém zapalování vozidla mohou být na displeji zobrazeny hodiny. Stisknìte tlaèítko MENU (. u CLOCK. u OFCLOCK. SHOW CLOCK znamená, že hodiny budou zobrazeny, HIDE CLOCK znamená, že nebudou zobrazeny. 34

35 EKVALIZÉR Ekvalizér Tento pøístroj má digitální ekvalizér DEQ Max. Pro tyto úèely máte k dispozici tøi samovymìøující 5pásmové ekvalizéry a pìt pøednastavení zvuku. Ekvalizéry EQ1 - EQ3 lze automaticky vymìøit pomocí dodávaného speciálního mikrofonu (pouze Los Angeles MP74). Automaticky zjištìné hodnoty lze také ruènì zmìnit. Kromì toho mùžete ekvalizér kompletnì nastavit také manuálnì. K dispozici jsou následující pásma: LOW Hz LOW Hz HIGH Hz HIGH Hz HIGH Hz Mùžete nastavit úroveò pro urèitý kmitoèet v 25 krocích od -12 db do +12 db. Pøídavnì mùžete nastavit faktor kvality Q ve tøech stupních od 1 do 3. Zapnutí/vypnutí ekvalizéru Pro zapnutí/vypnutí ekvalizéru, pøidržte stisknuto tlaèítko AUDIO ) déle než dvì sekundy. Zobrazí se menu ekvalizéru. Pro zapnutí ekvalizéru, stisknete Softkey $ s oznaèením na displeji USER nebo PRESET a zvolte jeden ekvalizér. Pro vypnutí ekvalizéru, u OFF. Automatické vymìøení ekvalizéru Mùžete provést a do pamìti uložit elektronické vymìøení pro tøi rùzné situace, napø.: EQ 1 pouze pro øidièe EQ 2 pro øidièe a spolujezdce EQ 3 pro cestující vpøedu a vzadu Bìhem vymìøování držte mìøicí mikrofon v pøíslušné pozici. Pozice mikrofonu pro situaci 1 (pøíklad pro pouze øidièe) je pøímo ve výšce hlavy øidièe. Pro situaci 2 je mìøicí mikrofon mezi øidièem a spolujezdcem. Pro situaci 3 je ve støedu interiéru vozidla (vlevo/vpravo, vpøedu/vzadu). Vymìøování se musí provádìt ve skuteènì klidném prostøedí. Cizí hluky zkreslují mìøení. Bìhem vymìøování nesmí být teplota ve vozidle vyšší než 55 C, protože by došlo ke zkreslení výsledkù mìøení. Vyzaøování reproduktorù nesmí být ovlivnìno žádnými pøedmìty. Veškeré reproduktory musejí být pøipojeny. Mikrofon musí být pøipojen k pøístroji. Potøebný mikrofon je obsažen v rozsahu dodávky Los Angeles MP74. Pro Seattle MP74 si mùžete mikrofon zakoupit v odborných obchodech. Pro vymìøení ekvalizéru, pøidržte stisknuto tlaèítko AUDIO ) déle než dvì sekundy. u USER EQ. Stisknìte Softkey $ s oznaèením ekvalizéru na displeji EQ-1, EQ-2 nebo EQ- 3, který chcete nastavit. 35

Bremen MP74 7 644 820 310

Bremen MP74 7 644 820 310 Autorádio s CD-pøehrávaèem / MP3 Bremen MP74 7 644 820 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 OVLÁDACÍ PRVKY S Tlaèítko k zapnutí/vypnutí pøístroje, okamžité ztlumení pøístroje! Regulace

Více

Boston C31 Dresden C31 Dublin C31 Cleveland DJ31 Madison DJ31

Boston C31 Dresden C31 Dublin C31 Cleveland DJ31 Madison DJ31 Radio / Kazeta Boston C31 Dresden C31 Dublin C31 Cleveland DJ31 Madison DJ31 Návod k obsluze a instalaci 2 OVLÁDACÍ PRVKY S -Tlaèítko pro odblokování odnímatelného ovládacího panelu (Release-Panel)! Tlaèítko

Více

Milano MP34 7 644 192 310 Santa Cruz MP34 7 644 178 310 Valencia MP34 7 644 195 310

Milano MP34 7 644 192 310 Santa Cruz MP34 7 644 178 310 Valencia MP34 7 644 195 310 Autorádio/CD-pøehrávaè/MP-3 Milano MP34 7 644 192 310 Santa Cruz MP34 7 644 178 310 Valencia MP34 7 644 195 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 3 OVLÁDACÍ PRVKY S - tlaèítko pro otevøení

Více

Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310

Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310 Autorádio/CD-přehrávač Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz Bristol_VancouverCD35cz.pmd 1 2 Bristol_VancouverCD35cz.pmd 2 BEDIENELEMENTE

Více

Barcelona MP35 7 645 250 310 Madrid MP35 7 645 260 310

Barcelona MP35 7 645 250 310 Madrid MP35 7 645 260 310 Autorádio s přehrávačem CD / MP3 Barcelona MP35 7 645 250 310 Madrid MP35 7 645 260 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.com 2 Tlačítko k zapnutí/vypnutí přístroje a pro okamžité ztlumení

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA

www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Madrid 210 7 649 068 510 / 7 649 069 510 San Francisco 310 7 649 073 510 / 7 649 074 510 Toronto 410 BT 7 640 000 510 / 7 640 001 510 www.blaupunkt.com Návod k obsluze

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon

Návod k obsluze. TELESIS PX-24 r2 TELESIS X1 r2. ISDN telefon TELESIS CZ s.r.o. U Jeslí 1851/47 193 00 Praha 9 Telefon: 261090171 Fax: 261090170 http://www.telesis.cz e-mail: info@telesis.cz Copyright 2006 TELESIS CZ s.r.o. Praha 3/2006 Objednací èíslo: MAISTE-PX24r2

Více

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Monitor Acer 1712m 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Obsah Upozornìní... 2 Obsah balení... 3 Pokyny pro instalaci... 3 Sestavení monitoru... 3 Demontáž monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Pøipojení

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

Typové oznaèení: KX-TCD735CXM. Návod k obsluze ABC DEF JKL MNO TUV

Typové oznaèení: KX-TCD735CXM. Návod k obsluze ABC DEF JKL MNO TUV Digitální bezdrátový telefon Typové oznaèení: KX-TCD735CXM Návod k obsluze 2 4 5 6 9 7 8 0 1 3 DIGITAL GHI 7 4 1 TUV 0 5 2 ABC DEF JKL MNO 8 9 PQRS WXYZ 6 3 R Identifikace volajícího PØED POUŽITÍM SI POZORNÌ

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem 9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem Návod pro uživatele Kompatibilní s: DVD, MP4, MP3, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD Před instalací do auta a spuštěním přístroje, přečtěte si, prosím,

Více

SIMPLY CLEVER. Rádio Blues Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Rádio Blues Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Rádio Blues Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání potřebných

Více

Snadné a bezdrátové ovládání hudby a aplikací. Product awards and reviews WX-GT90BT. www.sony-europe.com 1

Snadné a bezdrátové ovládání hudby a aplikací. Product awards and reviews WX-GT90BT. www.sony-europe.com 1 Snadné a bezdrátové ovládání hudby a aplikací CD/mp3 přehrávač s možností připojení zařízení WALKMAN /ipod/iphone nebo chytrých telefonů přes přední USB port, technologii Bluetooth nebo aplikaci App Remote

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

1 Stiskněte. Používání rádia. Používání rádia. Naladění požadované stanice. Poslech rádia. Ruční ladění VIGYÁZAT FONTOS

1 Stiskněte. Používání rádia. Používání rádia. Naladění požadované stanice. Poslech rádia. Ruční ladění VIGYÁZAT FONTOS Používání rádia Používání rádia Naladění požadované stanice VIGYÁZAT Při odpojení baterie vozidla (např. z důvodu opravy vozidla nebo vyjmutí hlavní jednotky) dojde k vymazání veškerých stanic uložených

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Úvod. Zvolíte-li PC Camera Mode (Režim PC-fotoaparátu), systém provede automatickou konfiguraci následujících zaøízení.

Úvod. Zvolíte-li PC Camera Mode (Režim PC-fotoaparátu), systém provede automatickou konfiguraci následujících zaøízení. Obsah Úvod Správná péèe 1 Karta SmartMedia 1 Baterie 1 Obsah balení 1 Seznámení se s fotoaparátem Pøední strana 1 Zadní strana 2 Pøíprava fotoaparátu k použití Pøipevnìní øemene 2 Vložení baterií 2 Vložení

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka 9205371 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt)

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt) CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt) www.vdo.com www.mechanikadc.cz Bezpečnostní informace Bezpečnostní opatření Užívejte pouze 24-voltové DC elektrické systémy se záporným uzemněním.

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

G8 Group Talkie TM INTERKOM UMOŽŇUJÍCÍ KONFERENČNÍ HOVORY PRO VÍCE JEZDCŮ, KTEŘÍ MOHOU MLUVIT SOUČASNĚ! INTERKOM PRO BEZPEČNĚJŠÍ A POHODLNĚJŠÍ JÍZDU

G8 Group Talkie TM INTERKOM UMOŽŇUJÍCÍ KONFERENČNÍ HOVORY PRO VÍCE JEZDCŮ, KTEŘÍ MOHOU MLUVIT SOUČASNĚ! INTERKOM PRO BEZPEČNĚJŠÍ A POHODLNĚJŠÍ JÍZDU G8 Group Talkie TM INTERKOM UMOŽŇUJÍCÍ KONFERENČNÍ HOVORY PRO VÍCE JEZDCŮ, KTEŘÍ MOHOU MLUVIT SOUČASNĚ! INTERKOM PRO BEZPEČNĚJŠÍ A POHODLNĚJŠÍ JÍZDU UŽIVATELSKÝ NÁVOD -1- PRODUKT PATENTOVĚ CHRÁNĚN Patent

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

ŠkodaAuto AUTORÁDIO RHAPSODY SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto AUTORÁDIO RHAPSODY SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORÁDIO RHAPSODY SIMPLY CLEVER OBSAH Obsah Přehledný obrázek...2 Stručný návod...3 Důležitá upozornění...4 Provoz rádia a CD...5 Provoz RDS...17 DSP (Digitální zvukový procesor)...18 Informace

Více

Obsah. Touch & Connect... 3 CD 40 USB... 93 CD 30 / CD 30 MP3... 135 Mobile Phone Portal... 167

Obsah. Touch & Connect... 3 CD 40 USB... 93 CD 30 / CD 30 MP3... 135 Mobile Phone Portal... 167 Obsah Touch & Connect... 3 CD 40 USB... 93 CD 30 / CD 30 MP3... 135 Mobile Phone Portal... 167 OPEL ZAFIRA Infotainment System Touch & Connect Úvod... 4 Rádio... 20 CD přehrávač... 25 Vstup AUX... 30 USB

Více

KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky

KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky Autorádio CD/MP3 přehrávač KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky UPOZORNĚNÍ Pečlivě si přečtěte návod k použití a dodržujte pokyny v něm uvedené. Používejte přístroj jen tak, jak je zde popsáno.

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

Standardní signál video 1Vpp

Standardní signál video 1Vpp Standardní signál video 1Vpp 2a 2b 3 1 1a 1b Na obrázku je zobrazen standardní videosignál z CCTV kamery. Norma PAL stanoví jeho jmenovitou úroveò na 1Vpp (úroveò bílé). CCTV kamery mají ovšem obvykle

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Pokyny uvedené v návodu nejsou závazné a platí přiměřeně v závislosti na vybavení vozidla, jeho verzi, případně i vybraných volitelných doplňcích a

Pokyny uvedené v návodu nejsou závazné a platí přiměřeně v závislosti na vybavení vozidla, jeho verzi, případně i vybraných volitelných doplňcích a Pokyny uvedené v návodu nejsou závazné a platí přiměřeně v závislosti na vybavení vozidla, jeho verzi, případně i vybraných volitelných doplňcích a samozřejmě i přiměřeně vzhledem k zemi prodeje. To platí

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální diktafon VOICE MAGIC. Obj. č.: 67 05 33

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální diktafon VOICE MAGIC. Obj. č.: 67 05 33 NÁVOD K OBSLUZE Digitální diktafon VOICE MAGIC Obj. č.: 67 05 33 Klasický přístroj s možností záznamu až 290 minut Pěkné provedení s dobrou kvalitou záznamu a reprodukce řeči 5 pořadačů (adresářů, souborů)

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER

JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER PC Connection Kit Pro systém Windows JLIP VIDEO CPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER ČESKY NÁVOD K OBSLUZE Pro potřebu uživatele Zapište si prosím číslo modelu a výrobní číslo pro budoucí použití. Model číslo Výrobní

Více

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje Údržba pøístroje Na èistìní pøístroje a mikrotelefonní šòùry používejte navlhèený hadøík. Nepoužívejte benzín, rozpouštìdla a jiné chemické prostøedky. Nepoužívejte ani žádné èistící prostøedky. Pøístroj

Více

Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP

Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP 80880 Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji

Více