Los Angeles MP Seattle MP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Los Angeles MP74 7 644 815 310 Seattle MP74 7 644 810 310"

Transkript

1 Autorádio s CD-pøehrávaèem / MP3 Los Angeles MP Seattle MP Návod k obsluze a instalaci

2 2

3 OVLÁDACÍ PRVKY S Tlaèítko k zapnutí/vypnutí pøístroje, okamžité ztlumení pøístroje! Regulace hlasitosti " - Tlaèítko pro odblokování odnímatelného panelu # Tlaèítko NEXT, pro zobrazení dalších stran menu, pøepnutí sady pøedvoleb v režimu rádia $ Softkeys, funkce Softkeys je závislá na pøíslušném obsahu displeje % Tlaèítko DIS ESC, pro zmìnu zobrazení na displeji a pro opuštìní menu & - Tlaèítko pro otevøení výklopného a odnímatelného ovládacího panelu ' Joystick a tlaèítko OK ( Tlaèítko MENU, vyvolání menu pro základní nastavení (krátké stisknutí). Zapnutí/vypnutí demonstraèního režimu (dlouhé stisknutí) ) Tlaèítko AUDIO, nastavení basù, výšek, vyvážení, faderu a X_BASS (krátké stisknutí) Vyvolání ekvalizéru DEQ (dlouhé stisknutí) * Displej + Tlaèítko SOURCE, pro zahájení reprodukce z CD-pøehrávaèe popø. CD-mìnièe nebo Compact Drive MP3 (pouze, když je pøipojen) nebo reprodukce z externího zdroje audio-signálu (pouze, když je pøipojen), Tlaèítko TUNER, pro pøepnutí do režimu autorádia Vyvolání menu funkcí autorádia (možné pouze v režimu autorádia) 3

4 OBSAH Pokyny a pøíslušenství... 6 Bezpeènost dopravy... 6 Bezpeènostní pokyny... 6 Instalace... 6 Pøíslušenství... 6 Deaktivování/aktivování demonstraèního režimu... 7 Zabezpeèení proti krádeži... 7 Odnímatelný ovládací díl... 7 Vyjmutí ovládacího dílu... 7 Nasazení ovládacího dílu... 8 Zapnutí/vypnutí... 8 Zapnutí/vypnutí tlaèítkem S... 8 Zapnutí/vypnutí spínaèem zapalování Nastavení hlasitosti... 9 Nastavení hlasitosti po zapnutí... 9 Okamžité ztlumení (Mute)... 9 Ztlumení pøi volání telefonu/hlasovém výstupu navigace... 9 Automatic Sound Nastavení zvuku a pomìru hlasitosti Nastavení basù Nastavení výšek Nastavení pomìru hlasitosti vpravo/ vlevo (Balance) Nastavení pomìru hlasitosti vpøedu/vzadu (Fader) X-BASS Nastavení displeje Nastavení úhlu pohledu na displej Nastavení jasu displeje Nastavení barvy tlaèítek Nastavení barvy osvìtlení displeje (pouze Los Angeles MP74) Nastavení spektrálního analyzátoru Inverzní zobrazení obsahu displeje Provoz autorádia Nastavení tuneru Zapnutí režimu autorádia Komfortní funkce RDS (AF, REG) Volba vlnového rozsahu/sady pøedvoleb.. 17 Vyladìní vysílaèù Nastavení citlivosti vyhledávacího ladìní Vzorkování pøijímatelných vysílaèù (SCAN) Nastavení doby vzorkování Uložení vysílaèù na pøedvolby Automatické uložení vysílaèù na pøedvolby (Travelstore) Vyvolání pøedvoleb Typ programu (PTY) Optimalizace pøíjmu autorádia Zvolení indikace Radiotextu Dopravní hlášení Zapnutí/vypnutí priority pro dopravní hlášení Nastavení hlasitosti pro dopravní hlášení Režim CD-pøehrávaèe Zahájení provozu CD-pøehrávaèe, vložení CD Vyjmutí CD Volba skladby Rychlé vyhledávání (s pøíposlechem) Náhodná reprodukce skladeb (MIX) Opakování skladby (REPEAT) Vzorkování skladeb (SCAN) Zobrazeni CD-text Nastavení rolování textù Dopravní hlášení v režimu CD

5 OBSAH Režim MP Pøíprava MP3-CD Zahájení režimu MP Volba adresáøe Volba skladby Rychlé vyhledávání (s pøíposlechem) Vzorkování skladeb (SCAN) Reprodukce skladeb v náhodném poøadí (MIX) Opakovaná reprodukce jednotlivých skladeb nebo celého adresáøe (REPEAT) Nastavení zobrazení na displeji Provoz CD-mìnièe (volitelný doplnìk) Zahájení provozu CD-mìnièe Volba CD Volba skladby Rychlé vyhledávání (s pøíposlechem) Vzorkování skladeb (SCAN) Opakovaná reprodukce jednotlivých skladeb nebo celého CD (REPEAT) Reprodukce skladeb v náhodném poøadí (MIX) Pojmenování CD TMC pro dynamické navigaèní systémy Zesilovaè/výstup pro subwoofer Zapnutí/vypnutí interního zesilovaèe Externí zdroje zvuku Zapnutí/vypnutí vstupu AUX Pojmenování vstupu Aux Zadání zprávy po zapnutí Zobrazení sériového èísla Vynulování pøístroje Technické údaje Zesilovaè Tuner CD Výstup pøedzesilovaèe Vstup AUX Montážní návod Hodiny - èas Nastavení hodin Trvalé zobrazení hodin na displeji Ekvalizér Zapnutí/vypnutí ekvalizéru Automatické vymìøení ekvalizéru Volba ekvalizéru Zvolení pøednastavených zvukù (Preset). 36 Ruèní nastavení ekvalizéru Pomùcka pro nastavení ekvalizéru

6 Pokyny a pøíslušenství Dìkujeme vám, že jste se rozhodli pro pøístroj Blaupunkt. Pøejeme vám hodnì radosti s vaším novým pøístrojem. Pøed prvním použitím si prosím pøeètìte tento návod k použití. Redaktoøi firmy Blaupunkt trvale pracují na tom, aby byly návody k obsluze pøehledné a všeobecnì srozumitelné. Pokud však pøesto budete mít otázky týkající se obsluhy, obra te se prosím na vašeho prodejce nebo na Hotline ve vaší zemi. Telefonní èísla naleznete na zadní obálce tohoto návodu. Pro výrobky zakoupené v rámci Evropské unie poskytujeme záruku výrobce. Záruèní podmínky si mùžete vyvolat na adrese nebo si je pøímo vyžádat na adrese: Blaupunkt GmbH Hotline Robert Bosch Str. 200 D Hildesheim Bezpeènost dopravy Bezpeènost dopravy je nejvyšším zákonem. Obsluhujte proto autorádio pouze tehdy, když to pøipouští dopravní situace. Pøed zahájením jízdy se seznamte s pøístrojem. POKYNY A PØÍSLUŠENSTVÍ Bezpeènostní pokyny Autorádio a ovládací panel pøístroje (Flip- Release-Panel) se behem provozu zahrívají. Dotýkejte se proto Flip-Release-panelu pøi jeho vyndávání pouze na nekovových plochách. Pokud chcete demontovat autorádio, nechejte je nejprve ochladit. Instalace Pokud si chcete sami instalovat vaše autorádio, pøeètìte si pokyny pro instalaci a pøipojení uvedené na konci tohoto návodu. Pøíslušenství Používejte pouze pøíslušenství povolené firmou Blaupunkt. Dálkové ovládání Pomocí dálkového ovládání RC 08, RC 10 nebo RC 10 H (dodávaného jako zvláštní pøíslušenství) mùžete bezpeènì a pohodlnì ovládat základní funkce Vašeho autorádia. Pøes dálkové ovládání nelze provést zapnutí a vypnutí pøístroje. Zesilovaè Použít lze všechny zesilovaèe Blaupunkt a Velocity. Ve vozidle musíte vèas zjistit akustické varovné signály policie, hasièù a záchranné služby. Poslouchejte proto bìhem jízdy vaše programy s pøimìøenou hlasitostí. 6

7 POKYNY A PØÍSLUŠENSTVÍ CD-mìnièe (changer) Pro pøístroje lze v odborných obchodech zakoupit následující CD-mìnièe: CDC A 03, CDC A 08, a IDC A 09. Compact Drive MP3 Chcete-li získat pøístup ke skladbám ve formátu MP3, mùžete alternativnì k CD-mìnièi pøipojit Compact Drive MP3. U Compact Drive MP3 se skladby ve formátu MP3 nejprve uloží pomocí poèítaèe na pevný disk Microdrive v Compact Drive MP3, a když se Compact Drive MP3 pøipojí k autorádiu, lze skladby reprodukovat stejnì jako normální skladby z CD. Compact Drive MP3 se obsluhuje podobnì jako CD-mìniè, vìtšina funkcí CD-mìnièe mùže být využívána také u Compact Drive MP3. Deaktivování/aktivování demonstraèního režimu Pøístroj se z výroby dodává s aktivovaným demonstraèním režimem. Bìhem demonstraèního režimu jsou rùzné funkce pøístroje graficky animovány na displeji. Demonstraèní režim mùžete také vypnout. Pro vypnutí popø. zapnutí demonstraèního režimu pøidržte stisknuto tlaèítko MENU ( déle než ètyøi sekundy. ZABEZPEÈENÍ PROTI KRÁDEŽI Zabezpeèení proti krádeži Odnímatelný ovládací díl Váš pøístroj je pro ochranu proti krádeži vybaven odnímatelným ovládacím dílem (Flip- Release panel). Bez tohoto ovládacího dílu je pøístroj pro zlodìje bezcenný. Chraòte váš pøístroj proti krádeži a pøi každém opuštìní vozidla si vezmìte sebou ovládací panel. Neponechávejte ovládací díl ve vozidle, ani na skrytém místì. Konstrukèní provedení ovládacího dílu umožòuje jednoduchou manipulaci. Ovládací díl vám nesmí upadnout. Nevystavujte ovládací díl pøímému sluneènímu záøení nebo jiným zdrojùm tepla. Chraòte ovládací díl v dodaném pouzdøe. Zamezte pøímému doteku kontaktù rukou s ovládacím dílem. V pøípadì potøeby oèistìte kontakty lihem navlhèeným vatovým tampónem bez vláken. Vyjmutí ovládacího dílu 7

8 ZABEZPEÈENÍ PROTI KRÁDEŽI Stisknìte tlaèítko ". Uvolní se blokování ovládacího dílu. Vytáhnìte ovládací díl nejprve smìrem vpøed a potom doleva. Po uvolnìní ovládacího dílu z pøístroje se pøístroj vypne. Veškerá aktuální nastavení zùstanou uložena v pamìti. Vložené CD zùstává v pøístroji. Nasazení ovládacího dílu Zasuòte ovládací díl zleva doprava do vedení v pøístroji. Zatlaète levou stranu ovládacího dílu do pøístroje, až zaskoèí. Pøi vkládání ovládacího dílu netlaète na displej. Zapnutí/vypnutí ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ Pro zapnutí popø. vypnutí pøístroje máte k dispozici rùzné možnosti. Zapnutí/vypnutí tlaèítkem S Pro zapnutí stisknìte tlaèítko S. Pøístroj se zapne. Pro vypnutí pøidržte tlaèítko S stisknuto déle než dvì sekundy. Pøístroj se vypne. Zapnutí/vypnutí spínaèem zapalování Pokud je pøístroj správnì pøipojen k zapalování vozidla a nebyl vypnut tlaèítkem S, bude zapínán popø. vypínán klíèkem zapalování. Pøístroj však mùžete zapnout také s vypnutým zapalováním. Stisknìte tlaèítko S. Pro ochranu akumulátoru vozidla se pøístroj pøi vypnutém zapalování automaticky vypne po jedné hodinì. 8

9 NASTAVENÍ HLASITOSTI Nastavení hlasitosti Hlasitost lze regulovat v krocích od 0 (ztlumeno) do 50 (maximální). Pro zvýšení hlasitosti otoète regulátor hlasitosti! doprava. Pro snížení hlasitosti otoète regulátor hlasitosti! doleva. Nastavení hlasitosti po zapnutí Hlasitost, se kterou bude hrát pøístroj po zapnutí je nastavitelná. Stisknìte tlaèítko MENU (. Stisknìte Softkey $ umístìný vedle displeje u VOLUME. Stisknìte Softkey $ umístìný vedle displeje u ON VOL. Nastavte požadovanou hlasitost regulátorem hlasitosti!. Pro opuštìní menu stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko MENU (. Jako hlasitost po zapnutí mùžete také zvolit naposledy poslouchanou hlasitost pøed vypnutím. K tomu stisknìte b menu hlasitosti Softkey umístìný vedle displeje u LAST VOL. Nebezpeèí zranìní! Pokud se hodnota pro hlasitost pro zapnutí nastaví na maximum, mùže být hlasitost pøi zapnutí velmi vysoká. Když se hlasitost pøed vypnutím nastaví na maximum a hodnota pro hlasitost pøi zapnutí je nastavena na LAST VOL, mùže být hlasitost pøi zapnutí velmi vysoká. V obou pøípadech mùže dojít k tìžkému poškození sluchu! Okamžité ztlumení (Mute) Hlasitost mùžete naráz snížit (Mute) Stisknìte krátce tlaèítko S. Na displeji se zobrazí MUTE. Ukonèení okamžitého ztlumení (Mute) Stisknìte znovu krátce tlaèítko S. nebo otoète regulátorem hlasitosti!. Ztlumení pøi volání telefonu/ hlasovém výstupu navigace Pokud je váš pøístroj spojen s mobilním telefonem nebo navigaèním systémem, dojde pøi volání telefonu nebo pøi hlasovém výstupu navigace ke tlumení autorádia a telefonní hovor nebo hlasový výstup navigace budou reprodukovány pøes reproduktory autorádia. K tomu se musí mobilní telefon nebo navigaèní systém pøipojit, jak je popsáno v instalaèním návodu. U vašich prodejcù Blaupunkt mùžete zjistit, které navigaèní systémy mùžete s vašim autorádiem použít. 9

10 NASTAVENÍ HLASITOSTI Pokud jsou bìhem telefonního hovoru nebo hlasového výstupu navigace pøijata dopravní hlášení a je aktivována priorita dopravní hlášení, mùže být dopravní hlášení reprodukováno až po ukonèení telefonátu nebo hlasového výstupu navigace, pokud je ještì hlášení vysíláno. Neprovádí se záznam dopravních hlášení! Pokud dojde bìhem dopravního hlášení k pøíchozímu hovoru nebo k hlasovému výstupu navigace, bude dopravní hlášení pøerušeno a lze poslouchat telefonát nebo hlasový výstup navigace. Hlasitost, se kterou jsou reprodukovány telefonní hovory nebo hlasový výstup navigace, je nastavitelná. Stisknìte tlaèítko MENU (. Stisknìte Softkey $ umístìný vedle displeje u VOLUME. Stisknìte Softkey $ umístìný vedle displeje u PHONE pro nastavení hlasitosti. Nastavte požadovanou hlasitost regulátorem hlasitosti!. Pro opuštìní menu stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko MENU (. Automatic Sound Pomocí této funkce se automaticky pøizpùsobí hlasitost autorádia podle rychlosti jízdy. K tomu se musí autorádio pøipojit, jak je popsáno v instalaèním návodu. Automatické zvýšení hlasitosti je nastavitelné v šesti stupních (0-5), 0 Znamená bez zvýraznìní a 5 znamená maximální zvýraznìní. Pøidržte stisknuto tlaèítko AUDIO ) déle než dvì sekundy. V horní øádce displeje se zobrazí DEQ+ MENU. Stisknìte Softkey $ umístìný vedle displeje u AUTO AND. Pohnìte Joystickem 8 nahoru nebo dolù a zvolte požadované nastavení. Pro opuštìní menu stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko AUDIO ). Optimální nastavení pøizpùsobení hlasitosti k rychlosti jízdy závisí na úrovni hluku ve vašem vozidle. Zjistìte si optimální hodnotu pro vaše vozidlo vyzkoušením. Hlasitost mùžete nastavovat také bìhem telefonátu popø. hlasového výstupu navigace regulátorem hlasitosti!. 10

11 NASTAVENÍ ZVUKU A POMÌRU HLASITOSTI Nastavení zvuku a pomìru hlasitosti Pro každý zdroj audiosignálu mùžete separátnì nastavit basy a výšky. Nastavení basù Stisknìte tlaèítko AUDIO ). Na displeji se objeví AUDIO MENU. u BASS. Pohnìte Joystickem ' nahoru nebo doprava pro zvýšení basù popø. dolù a vlevo pro snížení basù. Když je nastavení ukonèeno, stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko AUDIO ). Nastavení výšek Stisknìte tlaèítko AUDIO ). Na displeji se objeví AUDIO MENU. u TREBLE. Pohnìte Joystickem ' nahoru nebo doprava pro zvýšení výšek popø. dolù a vlevo pro snížení výšek. Když je nastavení ukonèeno, stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko AUDIO ). Nastavení pomìru hlasitosti vpravo/vlevo (Balance) Pro nastavení vyvážení stisknìte tlaèítko AUDIO ). Na displeji se objeví AUDIO MENU. Stisknìte Softkey $ umístìný vedle displeje u BALANCE. Pohnìte Joystickem ' nahoru nebo doprava popø. dolù a vlevo pro nastavení rozložení hlasitosti vpravo/vlevo. Když je nastavení ukonèeno, stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko AUDIO ). Nastavení pomìru hlasitosti vpøedu/vzadu (Fader) Pro nastavení Faderu stisknìte tlaèítko AUDIO ). Na displeji se objeví AUDIO MENU. Stisknìte Softkey $ umístìný vedle displeje u FADER. Pohnìte Joystickem ' nahoru popø. doprava nebo dolù popø. vlevo pro nastavení rozložení hlasitosti vpøedu/vzadu. Když je nastavení ukonèeno, stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko AUDIO ). 11

12 X-BASS X-BASS X-Bass znamená zvýšení basù pøi nízké hlasitosti. Zvýraznìní X-Bass mùžete nastavit pro následující kmitoèty: 32 Hz, 40 Hz, 50 Hz, 63 Hz nebo 80 Hz v krocích 0-6. Pokud zvolíte 0, bude funkce X-Bass vypnuta. Stisknìte tlaèítko AUDIO ). Na displeji se objeví AUDIO MENU. Stisknìte Softkey $ umístìný vedle displeje u X-BASS. Pohnete Joystickem ' doleva popø. doprava pro volbu kmitoètu, který chcete zvýraznit. Pohnìte Joystickem ' nahoru pro zvýšení X-BASS nebo dolù pro snížení X-BASS. Když je nastavení ukonèeno, stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko AUDIO ). NASTAVENÍ DISPLEJE Nastavení displeje Zobrazení na displeji mùžete pøizpùsobit montážní poloze ve vozidle a vašim požadavkùm. Nastavení úhlu pohledu na displej Stisknìte tlaèítko MENU (. u DISPLAY. u ANGLE. Pohnìte Joystickem ' nahoru nebo doprava popø. dolù a vlevo pro nastavení úhlu pohledu na displej. Pro opuštìní menu stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko MENU (. Nastavení jasu displeje Pokud je Vaše autorádio pøipojeno tak, jak je popsáno v návodu pro instalaci, pøepíná se jas displeje s osvìtlením vozidla. Jas displeje mùže být nastaven oddìlenì pro den a noc ve stupních Nastavení jasu displeje pro den Stisknìte tlaèítko MENU (. u DISPLAY. u BRIGHT. 12

13 NASTAVENÍ DISPLEJE V horní øádce displeje se zobrazí DAY (den) a NIGHT (noc) spolu s aktuálnì nastavenými hodnotami. Stisknutím Joysticku ' vlevo popø. vpravo pøesuòte blikající znaèku za DAY popø. NIGHT. Nastavte požadovanou hodnotu. Pohnìte Joystickem ' nahoru nebo dolù. Pro opuštìní menu stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko MENU (. Nastavení barvy tlaèítek Mùžete nastavit, jakou barvou budou svítit tlaèítka pøístroje. Máte k dispozici výbìr ze 16 barev (Los Angeles) popø. 3 barvy (Seattle). Stisknìte tlaèítko MENU (. u DISPLAY. u KEYCOLOR. Pohnìte Joystickem ' nahoru nebo doprava popø. dolù a vlevo pro nastavení barvy. S každým pohybem Joysticku se zvolí jiná barva. Pro opuštìní menu stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko MENU (. Nastavení barvy osvìtlení displeje (pouze Los Angeles MP74) Pro osvìtlení displeje si mùžete zvolit jednu ze ètyø pøednastavených barev, mùžete si sami zvolit barvu smísením ze spektra RGB (èervená-zelená-modrá) nebo barvu volit vyhledáváním. Zvolení pøednastavené barvy V pøístroji jsou již uloženy ètyøi rùzné barevné tóny. K dispozici jsou barvy Ocean (modrá), Amber (jantarová), Sunset (èerveno-oranžová) a Nature (zelená). Zvolte barvu, která je nejlépe pøizpùsobena k osvìtlení interiéru vašeho vozidla. Stisknìte tlaèítko MENU (. u DISPLAY. u COLOR. u požadované barvy. Pro opuštìní menu stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko MENU (. 13

14 NASTAVENÍ DISPLEJE Namíchání barvy pro osvìtlení displeje Pro pøizpùsobení barvy osvìtlení displeje vašim požadavkùm si mùžete sami namíchat barvu osvìtlení displeje ze tøí základních barev èervená, modrá a zelená. Stisknìte tlaèítko MENU (. u DISPLAY. u COLOR. u USER. V následujícím menu si mùžete sami nastavit složky barev èervená, modrá a zelená. Stisknìte pøíslušný Softkey $ tak, až bude barva odpovídat vašim pøedstavám. Pro opuštìní menu stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko MENU (. Zvolení osvìtlení displeje vyhledáváním Stisknìte tlaèítko MENU (. u DISPLAY. u COLOR. u COL SCAN. Pøístroj zaène mìnit barvu osvìtlení displeje. Pokud chcete zvolit jednu z barev, stisknìte Softkey $ umístìný vedle displeje u SAVE. Pokud chcete pøepnout zpìt do pøedchozího menu bez zmìny barvy, stisknìte Softkey $ vedle displeje u BREAK. Pro opuštìní menu stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko MENU (. Nastavení spektrálního analyzátoru Spektrální analyzátor na vašem displeji indikuje výstupní úroveò autorádia. Když je spektrální analyzátor zapnut, bude zobrazen automaticky, když bìhem reprodukce nestisknete po urèitou dobu žádné tlaèítko. Spektrální analyzátor mùžete také vypnout. Zapnutí/vypnutí spektrálního analyzátoru Stisknìte tlaèítko MENU (. u DISPLAY. 14

15 NASTAVENÍ DISPLEJE Stisknìte Softkey $ s oznaèením na displeji SPECTRUM tolikrát, až se požadované nastavení SPECTRUM OFF popø. SPECTRUM ON objeví na displeji v horní øádce. Pro opuštìní menu stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko MENU (. Inverzní zobrazení obsahu displeje Zobrazení na displeji si mùžete invertovat. Stisknìte tlaèítko MENU (. Stisknìte Softkey $ umístìný vedle displeje u DISPLAY. Stisknìte Softkey $ umístìný vedle displeje u INVERT. Pro opuštìní menu stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko MENU (. PROVOZ AUTORÁDIA Provoz autorádia Tento pøístroj je vybaven radiovým pøijímaèem RDS. Øada pøijímaných vysílaèù FM vysílá signál, který vedle programu obsahuje také informace jako název vysílaèe a typ programu (PTY). Název vysílaèe se po jeho pøíjmu zobrazí na displeji. Na pøání lze zobrazit typ programu. Pøeètìte si odstavec Typ programu (PTY). Nastavení tuneru Aby byla zaruèena bezchybná funkce rádia, musí být pøístroj nastaven na region, ve kterém je používán. Mùžete volit mezi Evropou a Amerikou (USA). Tuner je z výroby nastaven na region, ve kterém je prodáván. Pøi problémech s pøíjmem rádia pøekontrolujte prosím toto nastavení. Stisknìte tlaèítko MENU (. u TUNER. u požadovaného regionu AREA EURO nebo AREA USA. Pro opuštìní menu stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko MENU (. 15

16 PROVOZ AUTORÁDIA Zapnutí režimu autorádia. Pokud se nacházíte v režimech CD/MP3-pøehrávaèe, CD-mìnièe/Compact Drive, stisknìte tlaèítko TUNER,. Zobrazí se základní menu pro volbu vysílaèù. Funkce režimu rádia se ovládají pøes funkèní menu rádia. Do funkèního menu rádia se v režimu rádia dostanete dalším stisknutím tlaèítka TUNER,. Komfortní funkce RDS (AF, REG) RDS-komfortní funkce AF (alternativní kmitoèet) a REG (regionální) rozšiøují výkonové centrum vašeho pøijímaèe (pouze ve vlnovém rozsahu FM). AF: Pokud je aktivována tato komfortní funkce RDS, vyhledává pøístroj v pozadí automaticky nejlépe pøijímatelný kmitoèet vyladìného vysílaèe. REG: Nìkteré vysílaèe rozdìlují v urèitých èasech svùj program do regionálních programù s rùzným obsahem. Funkcí REG se zamezí, aby se autorádio pøeladilo na alternativní kmitoèet, který by mìl jiný, regionální program. REG se musí pøídavnì aktivovat/deaktivovat v menu funkcí autorádia. Zapnutí popø. vypnutí komfortních funkcí RDS Aby bylo možné využívat RDS-komfortní funkce AF a REG, stisknìte v režimu autorádia tlaèítko TUNER,. Na displeji se zobrazí menu funkcí autorádia. Stisknete Softkey $ s oznaèením na displeji RDS tolikrát, až se požadované nastavení RDS ON popø. RDS OFF objeví na displeji. Chcete-li se znovu dostat do základního menu autorádia, stisknìte tlaèítko TUNER, nebo Joystick OK '. Zapnutí/vypnutí REG Aby bylo možné využívat RDS-komfortní funkci REG, stisknìte v režimu autorádia tlaèítko TUNER,. Stisknìte tlaèítko NEXT #, aby se zobrazila druhá strana menu funkcí rádia. Na displeji se zobrazí menu funkcí autorádia. u REGIONAL tolikrát, až se na displeji zobrazí REGIONAL ON popø. RE- GIONAL OFF. Stisknìte tlaèítko TUNER, nebo Joystick OK '. 16

17 PROVOZ AUTORÁDIA Volba vlnového rozsahu/sady pøedvoleb S tímto pøístrojem mùžete pøijímat programy ve vlnových rozsazích VKV (FM), SV a DV (AM). Pro vlnový rozsah FM jsou k dispozici ètyøi sady pøedvoleb a pro vlnové rozsahy SV a DV je k dispozici vždy jedna sada pøedvoleb. V každé sadì pøedvoleb lze uložit šest vysílaèù. Pokud je váš pøístroj nastaven na region USA, mùžete pøepínat mezi vlnovými rozsahy FM a AM. Pro vlnové rozsahy AM máte pøídavnì k dispozici sady pøedvoleb AM1, AM2 a AMT. Volba vlnového rozsahu Pro zvolení vlnového rozsahu FM, SV nebo DV, stisknìte v režimu autorádia tlaèítko TUNER,. Na displeji se zobrazí menu funkcí autorádia. u BAND. u FM pro vlnový rozsah FM. u MW pro vlnový rozsah støedních vln (MW). u LW pro vlnový rozsah dlouhých vln (DV). Zobrazí se základní menu pro zvolený vlnový rozsah. Volba sady pøedvoleb FM Pro pøepínání mezi sadami pøedvoleb pro FM, tedy FM1, FM2, FM3 nebo FMT, stisknìte tlaèítko NEXT # tak, až se na displeji zobrazí požadovaná sada pøedvoleb. Sady pøedvoleb se vyvolávají v poøadí FM1, FM2, FM3 a FMT. Pokud je váš pøístroj nastaven na region USA a zvolíte vlnový rozsah AM, mùžete tlaèítkem NEXT # pøepínat také mezi sadami pøedvolen pro AM, tedy AM1, AM2 a AMT. Vyladìní vysílaèù Pro vyladìní vysílaèù máte rùzné možnosti. Automatické vyhledávání vysílaèù Pohnìte Joystickem ' nahoru nebo dolù. Nastaví se nejbližší pøijímatelný vysílaè. Ruèní vyladìní vysílaèù Vysílaèe mùžete vyladit také ruènì. Ruèní vyladìní vysílaèù je možné pouze tehdy, když jsou deaktivovány komfortní funkce RDS. Pohnìte Joystickem ' vlevo nebo vpravo. Listování v øetìzcích vysílaèù (pouze FM) Pokud urèitý vysílaè vysílá více programù, mùžete listovat v tomto tzv. øetìzci vysílaèù. 17

18 PROVOZ AUTORÁDIA Pro využití této funkce musí být aktivovány komfortní funkce RDS. Takto mùžete pøejít pouze na vysílaèe, které jste již jednou pøijímali. Pohnìte Joystickem ' vlevo nebo vpravo. Nastavení citlivosti vyhledávacího ladìní Mùžete si zvolit, zda se vyladí pouze silné nebo také slabé vysílaèe. Stisknìte v režimu autorádia tlaèítko TUNER,. Na displeji se zobrazí menu funkcí autorádia. Stisknìte tlaèítko NEXT #. Pokud vyvoláte menu funkcí rádia z vlnových rozsahù SV nebo DV, je Softkey s oznaèením SENS na první stránce. u SENS. u FM nebo AM pro nastavování citlivosti pro FM nebo AM. Pohnìte Joystickem ' nahoru popø. doprava nebo dolù a vlevo pro nastavení citlivosti. Hlasitost mùžete nastavit ve stupních od 1 do 6. SENSITIVITY 1 je nejnižší, SENSITI- VITY 6 je nejvyšší citlivost pro vzdálené vysílaèe. Pro opuštìní menu stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko MENU (. Vzorkování pøijímatelných vysílaèù (SCAN) Všechny pøijímatelné vysílaèe si mùžete nechat funkcí Scan krátce vzorkovat. Dobu vzorkování 5 až 30 sekund lze nastavit v menu. Spuštìní funkce SCAN Pøidržte stisknut Joystick OK ' déle než dvì sekundy. Proces Scan se zahájí. SCAN se krátce zobrazí na displeji, potom se objeví aktuální název vysílaèe popø. jeho kmitoèet. Ukonèení SCAN, další reprodukce vysílaèe Stisknìte Joystick OK '. Proces vzorkování se ukonèí, naposledy vyladìný vysílaè zùstane aktivní. 18

19 PROVOZ AUTORÁDIA Nastavení doby vzorkování Stisknìte tlaèítko MENU (. u VARIOUS. u SCANTIME. Pohnìte Joystickem ' nahoru popø. doprava nebo dolù a vlevo pro nastavení doby vzorkování. Pro opuštìní menu stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko MENU (. Nastavená doba vzorkování platí pro vzorkování v režimu CD/MP3-pøehrávaèe a CDmìnièe. Uložení vysílaèù na pøedvolby Ruèní uložení vysílaèù na pøedvolby Zvolte požadovanou sadu FM-pøedvoleb FM1, FM2, FM3, FMT nebo jeden z vlnových rozsahù SV nebo DV. Vylaïte požadovaný vysílaè, jak je popsáno v Vyladìní vysílaèù. Pøidržte stisknuto jedno ze šesti tlaèítek pøedvoleb, na které se má vysílaè uložit, po dobu delší než dvì sekundy. Automatické uložení vysílaèù na pøedvolby (Travelstore) Šest nejsilnìjších vysílaèù z oblasti pøíjmu mùžete automaticky uložit na pøedvolby (pouze FM). Toto uložení se provede do sady pøedvoleb FMT. Pokud je váš pøístroj nastaven na region USA, mùžete spustit funkci Travelstore také v režimu AM. Vysílaèe budou uloženy do sady pøedvoleb AMT. Vysílaèe døíve uložené v této sadì pøedvoleb pøitom budou vymazány. Zahájení funkce Travelstore Stisknìte v režimu autorádia tlaèítko TUNER,. Na displeji se zobrazí menu funkcí autorádia. u T-STORE. Ukládání do pamìti se zahájí. Na displeji se zobrazí TRAVEL-STORE. Když se proces ukonèí, zahájí se reprodukce pro pøedvolbu jedna ze sady pøedvoleb FMT (popø. AMT). Vyvolání pøedvoleb Zvolte sadu pøedvoleb popø. vlnový rozsah. u názvu požadovaného vysílaèe popø. kmitoètu vysílaèe. 19

20 PROVOZ AUTORÁDIA Typ programu (PTY) Vedle názvu vysílaèe vysílají nìkteré vysílaèe FM také informaci o typu svého programu. Tyto informace dokáže vaše autorádio pøijímat a zobrazit. Tyto typy programù mohou být napø.: CULTURE TRAVEL JAZZ SPORT NEWS POP ROCK CLASSICS Pomocí funkce PTY si mùžete cílenì zvolit vysílaèe s urèitým typem programu. PTY-EON Když se zvolí typ programu a zahájí se vyhledávání, pøepne se pøístroj z aktuálního vysílaèe na vysílaè se zvoleným typem programu. Pokud se nenalezne žádný vysílaè se zvoleným typem programu, zazní pípnutí a na displeji se krátce zobrazí NO PTY. Znovu se vyladí naposledy pøijímaný vysílaè. Když je pozdìji vysílán na vyladìném vysílaèi nebo na jiném vysílaèi z pøíslušného øetìzce vysílaèù požadovaný typ programu, pøepne se pøístroj automaticky z aktuálního vysílaèe popø. z reprodukce CDpøehrávaèe, MMC nebo CD-mìnièe na vysílaè se zvoleným typem programu. Zapnutí PTY Aby bylo možné využívat funkci PTY, stisknìte v režimu autorádia tlaèítko TUNER,. Na displeji se zobrazí menu funkcí autorádia. Stisknìte tlaèítko NEXT #. u PROG TYP. Pokud je zapnuto PTY, zobrazí se krátce na displeji aktuálnì zvolený typ programu. Na displeji svítí PTY. Vedle Softkeys $ jsou zobrazeny typy programù. Vypnutí PTY Aby se vypnula funkce PTY, Stisknìte bìhem zobrazení typù programù Softkey $ s oznaèením na displeji PTY OFF. Výbìr typu programu a zahájení vyhledávání Menu PTY má nìkolik stran, na nich jsou zobrazovány známé typy programù. Pro listování mezi stránkami menu PTY, stisknìte tlaèítko NEXT #, až se vedle Softkey zobrazí požadovaný typ programu. Stisknete Softkey $ s požadovaným typem programu. Pohnìte Joystickem ' nahoru nebo doprava popø. vpravo nebo dolù a vlevo pro zahájení vyhledávání. Vyladí se nejbližší pøijímatelný vysílaè se zvoleným typem programu. 20

21 PROVOZ AUTORÁDIA Pokud se nenalezne žádný vysílaè se zvoleným typem programu, zazní pípnutí a na displeji se krátce zobrazí NO PTY. Znovu se vyladí naposledy pøijímaný vysílaè. Pokud chcete pøejít zpìt na zobrazení typù programù, znovu vyvolejte druhou stranu menu funkcí rádia a stisknìte Softkey $ s oznaèením PROG TYP. Optimalizace pøíjmu autorádia Omezení výšek v závislosti na rušení (HiCut) Funkce HiCut znamená redukci rušení pøíjmu pøi špatných pøíjmových podmínkách. Pokud pøi pøíjmu vznikají poruchy, budou automaticky potlaèeny výšky a tím také úroveò rušení. Nastavení HiCut Stisknìte v režimu autorádia tlaèítko TUNER,. Zobrazí se první stránka menu funkcí rádia. Stisknìte tlaèítko NEXT #. u HIGH CUT tolikrát, až se na displeji zobrazí požadované nastavení. HICUT 0 znamená bez snížení výšek, HICUT 2 znamená silné automatické snížením výšek a úrovnì rušení. Pro opuštìní menu stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko TUNER,. Zvolení indikace Radiotextu Nìkteré vysílaèe využívají signál RDS pro pøenášení bìžících textù zobrazovaných na displeji, tzv. Radiotexten. Indikaci Radiotextu mùžete povolit nebo zakázat. Stisknìte v režimu autorádia tlaèítko TUNER,. Na displeji se zobrazí menu funkcí autorádia. Stisknete Softkey $ s oznaèením na displeji R-TEXT tolikrát, až se požadované nastavení RADIO TEXT ON popø. RADIO TEXT OFF objeví na displeji. Stisknìte tlaèítko TUNER, nebo Joystick OK '. 21

22 Dopravní hlášení Tento pøístroj je vybaven radiovým pøijímaèem s tunerem RDS-EON. Pod pojmem EON (Enhanced Other Network) rozumíme pøenos informací vysílaèù v rámci øetìzce vysílaèù. V pøípadì dopravního hlášení (TA) se v rámci øetìzce vysílaèù automaticky pøepne z programu bez dopravního hlášení na program s dopravním hlášením. Po dopravním hlášení se pøepne zpìt na døíve poslouchaný program. Zapnutí/vypnutí priority pro dopravní hlášení Stisknìte v režimu autorádia tlaèítko TUNER,. Na displeji se zobrazí menu funkcí autorádia. Stisknete Softkey $ s oznaèením na displeji TRAFFIC tolikrát, až se požadované nastavení TRAFFIC INFO ON popø. TRAFFIC INFO OFF objeví na displeji. Bìhem dopravních hlášení je zobrazeno menu TA. Pro pøerušení aktuálního dopravního hlášení, u TA EXIT. Pokud chcete všeobecnì vypnout prioritu dopravních hlášení, u TA OFF. Uslyšíte varovný tón, když bìhem poslechu vysílaèe s dopravním hlášením opustíte jeho oblast vysílání. Když pøi poslechu CD opustíte oblast vysílání vyladìného vysílaèe s dopravním hlášením a následující automatické vyhledávání nenalezne žádný nový vysílaè s dopravním hlášením. když pøepnete z vysílaèe s dopravním hlášením na vysílaè bez dopravního hlášení. Vypnìte potom prioritu pro dopravní hlášení nebo vylaïte vysílaè s dopravním hlášením. Nastavení hlasitosti pro dopravní hlášení Stisknìte tlaèítko MENU (. DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ Stisknìte Softkey $ umístìný vedle displeje u VOLUME. Stisknìte Softkey $ umístìný vedle displeje u TRAFFIC. Nastavte požadovanou hlasitost regulátorem hlasitosti 2. Pro opuštìní menu stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko MENU (. 22

23 REŽIM CD Režim CD-pøehrávaèe S tímto pøístrojem mùžete reprodukovat bìžná CD s prùmìrem 12 cm. Tzv. CD-R a CD-RW ( vlastní vypálené CD) lze zpravidla také reprodukovat. Na základì rùzné kvality vypalovacích CD však nemùže firma Blaupunkt pøevzít v tomto pøípadì záruku za bezchybnou funkci. Pro bezchybnou funkci používejte pouze CD s logem Compact-Disc. CD s ochranou proti kopírování mohou vést k problémùm. Blaupunkt nedokáže zaruèit bezchybnou funkci CD s ochranou proti kopírování. Nebezpeèí znièení mechaniky CD! Tzv. Single-CD s prùmìrem 8 cm a CD ve tvaru obrysu (Shape CD) se nesmìjí používat. Za poškození CD-mechaniky zpùsobená použitím nevhodných CD není pøebírána záruka. Zahájení provozu CD-pøehrávaèe, vložení CD Pokud ještì v pøístroji není CD, stisknìte tlaèítko &. Ovládací díl se otevøe smìrem vpøed. Zasuòte CD potištìnou stranou nahoru do šachty pro CD. CD se automaticky vtáhne do mechaniky. Vtahování CD nesmí být omezováno ani podporováno. Ovládací panel se automaticky uzavøe. Zobrazí se menu CD, zahájí se jeho reprodukce. Pokud je již CD v pøístroji, Stisknìte tlaèítko SOURCE 12 tak, až se na displeji zobrazí režim CD-pøehrávaèe. Zobrazí se menu CD, reprodukce se zahájí v místì, kde byla pøerušena. Vyjmutí CD Stisknìte tlaèítko &. Ovládací panel se otevøe smìrem dopøedu, CD se vysune. Vyjmìte opatrnì CD. Stisknìte tlaèítko &. Ovládací díl se uzavøe. Volba skladby Pohnìte Joystickem ' v urèitém smìru (nahoru a vpravo pro další skladbu popø. dolù a vlevo pro pøedchozí skladbu), až se èíslo požadované skladby zobrazí na displeji. Pøi prvním stisknutí Joysticku ' dolù nebo vlevo se znovu zahájí reprodukce aktuální skladby. 23

24 REŽIM CD Rychlé vyhledávání (s pøíposlechem) Pro rychlé vyhledávání vzad popø. vpøed, pøidržte Joystick ' v urèitém smìru (nahoru a vpravo pro další skladbu popø. dolù a vlevo pro pøedchozí skladbu), až se zahájí vyhledávání vzad popø. vpøed. Náhodná reprodukce skladeb (MIX) u MIX. MIX CD se krátce objeví na displeji. Zahájí se reprodukce další, náhodnì zvolené skladby. Ukonèení funkce MIX Stisknìte znovu Softkey $ umístìný vedle displeje u MIX. MIX OFF se krátce objeví na displeji. Opakování skladby (REPEAT) u REPEAT. Na displeji se krátce zobrazí REPEAT TRACK. Skladba se opakuje, dokud se nevypne funkce REPEAT. Ukonèení funkce REPEAT Stisknìte znovu Softkey $ umístìný vedle displeje u REPEAT. Na displeji se krátce zobrazí REPEAT OFF. Reprodukce bude opìt normálnì pokraèovat. Vzorkování skladeb (SCAN) Mùžete si nechat krátce pøehrát všechny skladby na CD. Pøidržte stisknut Joystick OK ' déle než dvì sekundy. Všechny další skladby na CD budou ve vzestupném poøadí krátce vzorkovány. Doba vzorkování je nastavitelná. Pøeètìte si pro nastavení odstavec Nastavení doby vzorkování v kapitole Režim autorádia. Ukonèení SCAN, další reprodukce skladby Pro ukonèení vzorkování, stisknìte Joystick OK '. Zahájí se reprodukce aktuálnì vzorkované skladby. Zobrazeni CD-text Nìkterá CD jsou vybavena tzv. CD-Text. CD- Text mùže obsahovat jméno interpreta, název alba a skladby. CD-Text si mùžete nechat zobrazit na displeji jako bìžící text v dolní øádce displeje pøi každé zmìnì skladby. Pokud vložené CD neobsahuje CD-text, zobrazí se krátce pøi zapnuté funkci CD-textu na displeji NO TEXT. Zapnutí/vypnutí funkce CD-Text u TEXT tolikrát, až se na displeji zobrazí CD TEXT ON popø. CD TEXT OFF. 24

25 REŽIM CD Nastavení rolování textù CD-Text si mùžete nechat zobrazit v dolní øádce na displeji jako bìžící text. Zapnutí/vypnutí funkce bìžícího textu CD-Text Stisknìte Softkey $ umístìný vedle displeje u SCROLL tolikrát, až se na displeji zobrazí SCROLL ON (bìžící text zapnut) popø. SCROLL OFF. Dopravní hlášení v režimu CD Stisknete Softkey $ s oznaèením na displeji TRAFFIC tolikrát, až se požadované nastavení TRAFFIC INFO ON popø. TRAFFIC INFO OFF objeví na displeji. Režim MP3 REŽIM MP3 S autorádiem mùžete reprodukovat také CD- R a CD-RW se skladbami ve formátu MP3. Pøíprava MP3-CD Pøi rùzných kombinacích vypalovaèek CD, vypalovacího software CD a CD-R mùže docházet k problémùm s reprodukcí CD. Pokud se budou vyskytovat problémy s vypálenými CD-R, použijte pro vypalování CD-R jiného výrobce nebo jinou barvu CD-R. Formát CD musí odpovídat ISO 9660 Level 1 nebo Level 2 nebo Joliet. Veškeré jiné formáty nelze spolehlivì reprodukovat. Nepoužívejte Multisessions. Pokud na CD zapíšete více než jednu Session zjistí se pouze první Session. Na CD mùžete založit až 127 adresáøù. Tyto adresáøe lze u tohoto pøístroje volit jednotlivì. V každém adresáøi lze uložit až 254 jednotlivých skladeb (Tracks) a mohou zde být další podadresáøe, které lze také zvolit. Hloubka adresáøù mùže mít maximálnì 8 rovin. 25

26 REŽIM MP3 Obr. 1 Obr. 2 Protože u urèitého vypalovacího software mùže docházet k nesouhlasu v èíslování, mìli byste do Root-adresáøe D01 ukládat buïto pouze podadresáøe se skladbami (obr. 1) nebo pouze skladby (obr. 2). Každý adresáø lze pomocí PC pojmenovat. Název adresáøe se zobrazí na displeji pøístroje. Pojmenování adresáøù a skladeb provádìjte podle možností vašeho vypalovacího software pro CD-R. Pokyny k tomu naleznete v návodu pro pøíslušný software. Pøi pojmenování adresáøù a skladeb nepoužívejte znaky s diakritikou a zvláštní znaky. Pokud je dùležité dodržet správné poøadí vašich souborù pøi reprodukci, musíte použít vypalovací software, který uspoøádává soubory v alfanumerickém poøadí. Pokud váš software nemá k dispozici tuto funkci, mùžete soubory setøídit také manuálnì. K tomu musíte pøed každý název souboru umístit èíslo, napø. 001, 002, atd. Zadávat pøitom musíte také úvodní nuly. Skladby ve formátu MP3 mohou obsahovat také pøídavné informace jako jméno interpreta, název skladby a alba (ID3-tags). Tento pøístroj dokáže na displeji zobrazit ID3-tags ve verzi 1. Pro použití souborù MP3 s tímto pøístrojem musejí mít soubory MP3 pøíponu.mp3. Pro zaruèení nerušené reprodukce, nepokoušejte se dávat jiným souborùm než MP3 pøíponu názvu souboru.mp3 a nepokoušejte se takové soubory reprodukovat! Nepoužívejte smíšená CD obsahující soubory ve formátu MP3 a soubory v jiných formátech. Nepoužívejte Mix-Mode CD s audio-skladbami a se skladbami ve formátu MP3. 26

27 REŽIM MP3 Zahájení režimu MP3 Režim MP3 se spouští jako režim normálních CD. Pøeètìte si odstavec Zahájení režimu CD/ vložení CD v kapitole Režim CD. Volba adresáøe Volba z výpisu adresáøù Mùžete si nechat zobrazit výpis všech adresáøù vloženého CD a z tohoto výpisu potom komfortnì vybírat. Adresáøe jsou zobrazeny s názvy, které jste založili pøi vypalování CD. Stisknìte bìhem reprodukce MP3 tlaèítko NEXT #. Zobrazí se výpis skladeb aktuálního adresáøe. Stisknìte Joystick ' doleva nebo doprava pro pøepínání ve výpisu adresáøù. Stisknìte Joystick ' nahoru nebo dolù pro listování ve výpisu. Pokud chcete zvolit adresáø ze seznamu, nastavte výbìrovou znaèku na požadovaný adresáø a stisknìte Joystick OK '. Zobrazí se výpis skladeb zvoleného adresáøe. Posuòte výbìrovou znaèku na požadovanou skladbu a stisknìte Joystick OK '. Stisknìte tlaèítko NEXT #, aby se opìt zobrazilo hlavní menu MP3. Volba adresáøe pomocí Joysticku Pro pøepnutí vpøed a vzad mezi adresáøi, stisknìte Joystick ' nahoru popø. dolù, až se èíslo požadovaného adresáøe objeví na displeji v horní øádce na prvním místì. Automaticky jsou pøeskoèeny adresáøe neobsahující žádné soubory MP3. Pokud posloucháte napø. skladby z adresáøe D01, a zvolíte Joystickem ' další adresáø, pøeskoèí se adresáø D02, který neobsahuje skladby ve formátu MP3 (viz obrázek) a zahájí se reprodukce D03. Indikace na displeji se automaticky zmìní z D02 na D03. Volba skladby Volba skladby z výpisu skladeb Mùžete si nechat zobrazit výpis všech skladeb aktuálního adresáøe a z tohoto výpisu potom komfortnì vybírat skladby. Pro zobrazení výpisu skladeb stisknìte tlaèítko NEXT #. Stisknìte Joystick ' nahoru nebo dolù pro listování ve výpisu skladeb. Pokud chcete zvolit skladbu ze seznamu, nastavte výbìrovou znaèku na požadovanou skladbu a stisknìte Joystick OK '. 27

28 REŽIM MP3 Stisknìte tlaèítko NEXT #, aby se opìt zobrazilo hlavní menu MP3. Volba skladby pomocí Joysticku Pro pøepnutí vpøed a vzad mezi skladbami v aktuálním adresáøi, Pohnìte Joystickem ' vpravo pro další skladbu popø. vlevo pro pøedchozí skladbu), až se èíslo požadované skladby zobrazí na displeji. Pøi prvním stisknutí Joysticku ' vlevo se znovu zahájí reprodukce aktuální skladby. Rychlé vyhledávání (s pøíposlechem) Pro rychlé vyhledávání vzad popø. vpøed, pøidržte Joystick ' vlevo popø. vpravo, až se zahájí rychlé vyhledávání vzad popø. vpøed. Vzorkování skladeb (SCAN) Mùžete si nechat krátce pøehrát všechny skladby na CD. Pøidržte stisknut Joystick OK ' déle než dvì sekundy. Všechny další skladby na CD budou ve vzestupném poøadí krátce vzorkovány. Ukonèení SCAN, další reprodukce skladby Pro ukonèení vzorkování, stisknìte Joystick OK '. Zahájí se reprodukce aktuálnì vzorkované skladby. Reprodukce skladeb v náhodném poøadí (MIX) Pro reprodukci skladeb aktuálního adresáøe v náhodném poøadí, stisknìte Softkey $ umístìný vedle displeje u MIX. Na displeji se zobrazí MIX DIR. Pro reprodukci skladeb všech adresáøù vloženého CD s MP3 v náhodném poøadí, stisknìte znovu Softkey $ umístìný vedle displeje u MIX. Na displeji se objeví MIX CD. Ukonèení funkce MIX Pro ukonèení funkce MIX, stisknìte Softkey $ umístìný vedle displeje u MIX tolikrát, až se na displeji zobrazí MIX OFF. Doba vzorkování je nastavitelná. Pøeètìte si pro nastavení odstavec Nastavení doby vzorkování v kapitole Režim autorádia. 28

29 REŽIM MP3 Opakovaná reprodukce jednotlivých skladeb nebo celého adresáøe (REPEAT) u REPEAT. REPEAT TRACK se krátce zobrazí na displeji. Pro opakovanou reprodukci celého adresáøe, stisknìte Softkey $ umístìný vedle displeje u REPEAT. REPEAT DIR se krátce zobrazí na displeji. Ukonèení funkce REPEAT Pro ukonèení opakování aktuální skladby popø. aktuálního adresáøe, stisknìte Softkey $ umístìný vedle displeje u REPEAT tolikrát, až se na displeji krátce zobrazí REPEAT OFF. Nastavení zobrazení na displeji Máte možnost nechat si na displeji zobrazit jméno interpreta, název skladby a alba (ID3- Tag) popø. název adresáøe a souboru. Informace z ID3-Tag (album, interpret a název skladby) lze zobrazit pouze tehdy, když byly pøi vytváøení CD popø. souborù MP3 uloženy na disk. Bìhem reprodukce se v horní øídce displeje vždy zobrazuje název skladby. Pøitom se název skladby po zmìnì skladby zobrazí jednou jako bìžící text a potom se bude zobrazovat ve zkrácené podobì na 16 míst. Pokud není k dispozici název skladby z ID3- Tag, zobrazí se název souboru. V dolní øádce displeje (informaèí øádek) mùžete volit mezi zobrazením rùzných informací. Volba informací v informaèní øádce V dolní øádce displeje (informaèní øádek) mùžete volit mezi zobrazením rùzných informací MP3, jako skladba, interpret, album nebo èíslo adresáøe (DIR) popø. název souboru. u INFO tolikrát, až se na displeji zobrazí požadované zobrazení v dolní øádce displeje. Pokud informace o interpretu, skladbì a albu nejsou k dispozici jako ID3-TAG, nemùžete zde také nic zvolit. 29

30 REŽIM MP3 Zobrazit všechny informace o souboru Pro zobrazení všech informací k pøíslušné skladbì a také názvu adresáøe i souboru jako bìžící text, stisknìte Softkey $ umístìný vedle displeje u SHOW ALL. Informace, pokud jsou k dispozici, se jednou zobrazí v informaèní øádce jako bìžící text. Bìhem zobrazení bliká na displeji SHOW ALL. Nastavení rolování textù Mùžete zvolit, zda bude zobrazení na displeji, které jste nastavili v Volba informací v informaèní øádce zobrazeno jako rolovaný text ( SCROLL ON ) nebo pouze jednorázovì ( SCROLL OFF ). u SCROLL tolikrát, až se na displeji zobrazí požadované nastavení. PROVOZ CD-MÌNIÈE Provoz CD-mìnièe (volitelný doplnìk) V kapitole Pøíslušenství tohoto návodu k obsluze nebo u prodejcù Blaupunkt zjistíte, které CD-mìnièe/Compakt Drive MP3 mùžete používat s tímto pøístrojem. Informace o manipulaci s CD, vkládání CD a o obsluze CD-mìnièe naleznete v návodu k obsluze pro Váš CD-mìniè. Informace o manipulaci s Compact Drive MP3 a o reprodukci skladeb pomocí Microdrive pevného disku s Compact Drive MP3 naleznete v návodu k obsluze pro Compact Drive MP3. Zahájení provozu CD-mìnièe Stisknìte tlaèítko SOURCE + tak, až se na displeji zobrazí režim CD-mìnièe. Reprodukce se zahájí v místì, kde byla pøerušena. Pokud se vyjme zásobník z CD-mìnièe a znovu se vloží, bude nejprve zásobník nasnímán, potom se zahájí reprodukce první skladbou na prvním CD, které CD-mìniè zjistil. 30

31 PROVOZ CD-MÌNIÈE Volba CD Pro pøepnutí na jiné CD nahoru nebo dolù, stisknìte Softkey $ umístìný vedle displeje u požadovaného CD (CD1 CD10). Pøepnìte pøípadnì pomocí Softkey $ vedle displeje u NEXT popø. PREVIOUS mezi stránkami základního menu CD-mìnièe nebo stisknìte Joystick ' nahoru popø. dolù, až se èíslo požadovaného CD objeví na displeji. Volba skladby Pro pøepnutí na jinou skladbu na aktuálním CD smìrem nahoru nebo dolù, stisknìte Joystick ' vlevo popø. vpravo, až se èíslo požadované skladby objeví na displeji. Pøi prvním stisknutí Joysticku ' vlevo se znovu zahájí reprodukce aktuální skladby. Rychlé vyhledávání (s pøíposlechem) Pro rychlé vyhledávání vzad popø. vpøed, pøidržte Joystick ' vlevo popø. vpravo, až se zahájí rychlé vyhledávání vzad popø. vpøed. Vzorkování skladeb (SCAN) Mùžete si nechat krátce pøehrát všechny skladby na CD. Pøidržte stisknut Joystick OK ' déle než dvì sekundy. Všechny další skladby na CD budou ve vzestupném poøadí krátce vzorkovány. Doba vzorkování je nastavitelná. Pøeètìte si pro nastavení odstavec Nastavení doby vzorkování v kapitole Režim autorádia. Ukonèení SCAN, další reprodukce skladby Pro ukonèení vzorkování, stisknìte Joystick OK '. Zahájí se reprodukce aktuálnì vzorkované skladby. Opakovaná reprodukce jednotlivých skladeb nebo celého CD (REPEAT) Pro opakovanou reprodukci aktuální skladby, stisknìte tlaèítko NEXT #. Zobrazí se menu funkcí CD-mìnièe. u REPEAT. REPEAT TRACK se krátce zobrazí na displeji. 31

32 PROVOZ CD-MÌNIÈE Pro opakovanou reprodukci celého CD, stisknìte bìhem zobrazení menu funkcí CD-mìnièe Softkey $ umístìný vedle displeje u REPEAT. REPEAT CD se krátce zobrazí na displeji. Ukonèení funkce REPEAT Pro ukonèení opakování aktuální skladby popø. aktuálního CD, stisknìte bìhem zobrazení menu funkcí CD-mìnièe Softkey $ umístìný vedle displeje u REPEAT tolikrát, až se na displeji krátce zobrazí REPEAT OFF. Reprodukce skladeb v náhodném poøadí (MIX) pro reprodukci skladeb aktuálního CD v náhodném poøadí, stisknìte tlaèítko NEXT #. Zobrazí se menu funkcí CD-mìnièe. u MIX. Na displeji se objeví MIX CD. Pro reprodukci skladeb všech vložených CD v náhodném poøadí, stisknìte znovu Softkey $ umístìný vedle displeje u MIX. Na displeji se objeví MIX ALL. Ukonèení funkce MIX Pro ukonèení funkce MIX, stisknìte Softkey $ umístìný vedle displeje u MIX tolikrát, až se na displeji krátce zobrazí MIX OFF. Pojmenování CD Pro lepší rozpoznávání vašich CD vám autorádio nabízí možnost individuálního zadání názvù až 99 CD (neplatí pro Compact Drive MP3). Názvy smìjí být maximálnì sedmimístné. Pokusíte-li se zadat více než 99 názvù, zobrazí se na displeji FULL. Zadávání/zmìna názvù CD Poslouchejte CD, které chcete pojmenovat. Stisknìte tlaèítko NEXT #. Zobrazí se menu funkcí CD-mìnièe. u CD NAME. V horní øádce displeje se zobrazí aktuální název CD. Pokud jste ještì CD nepojmenovali, zobrazí se sedm podtržítek _. u EDIT. Dostanete se do editovacího režimu. První místo zadávání bliká. Pohnìte Joystickem ' nahoru nebo dolù a zvolte pøíslušný znak. Má-li nìkteré místo zùstat volné, zvolte podtržítko. Pohnìte Joystickem ' vlevo nebo vpravo pro zmìnu místa zadávání znaku. Stisknìte Joystick OK ' pro uložení názvu do pamìti. 32

33 PROVOZ CD-MÌNIÈE Výmaz názvù CD Poslouchejte CD, jehož název chcete vymazat. Stisknìte tlaèítko NEXT #. Zobrazí se menu funkcí CD-mìnièe. u CD NAME. Pøidržte stisknuto Softkey $ umístìné vedle displeje u CLEAR CD déle než dvì sekundy. Název CD bude vymazán. Výmaz názvù všech CD Poslouchejte CD. Stisknìte tlaèítko NEXT #. Zobrazí se menu funkcí CD-mìnièe. u CD NAME. Pøidržte stisknuto Softkey $ umístìné vedle displeje u CLEAR ALL déle než dvì sekundy. Názvy CD budou vymazány. Tato funkce není k dispozici pro Compact Drive MP3. Pokud použijete tuto funkci u Compact Drive MP3, zobrazí se na displeji na 45 sekund CDC CLEAR. Pøístroj v této dobì nelze obsluhovat. CLOCK - èas CLOCK - ÈAS Nastavení hodin Hodiny lze automaticky nastavovat signálem RDS. Pokud tuto funkci nepodporuje žádný pøijímatelný vysílaè, mùžete hodiny nastavit také ruènì. Automatické nastavování hodin Pro automatické nastavení hodin, stisknìte tlaèítko MENU (. u CLOCK. u AUTOSYNC tolikrát, až se na displeji zobrazí AUTOSYNC ON. AUTOSYNC ON znamená, že hodiny budou automaticky nastavovány signálem RDS. Ruèní nastavení hodin Pro nastavování hodin stisknìte tlaèítko MENU (. u CLOCK. u TIME. V horní øádce displeje jsou zobrazeny hodiny a minuty. Blikají hodiny. Nastavte hodiny tím, že stisknete Joystick ' nahoru nebo dolù. 33

34 CLOCK - ÈAS Pro nastavení minut, stisknìte Joystick ' doprava. Blikají minuty. Nastavte minuty tím, že stisknete Joystick ' nahoru nebo dolù. Pro opuštìní menu stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko MENU (. Nastavení data Pro nastavení data, stisknìte tlaèítko MENU (. u CLOCK. u DATE. V horní øádce displeje se zobrazuje rok (RR), mìsíc (MM) a den (DD). Bliká místo pro zadání roku. Nastavte rok (napø. 04 pro rok 2004) posunem Joysticku ' nahoru nebo dolù. Stisknìte Joystick ' doprava pro pøemístìní místa zadání na mìsíc. Nastavte mìsíc tím, že stisknete Joystick ' nahoru nebo dolù. Stisknìte Joystick ' doprava pro pøemístìní místa zadání na den. Nastavte den tím, že stisknete Joystick ' nahoru nebo dolù. Pro opuštìní menu stisknìte Joystick OK ' nebo tlaèítko MENU (. Trvalé zobrazení hodin na displeji Pøi vypnutém pøístroji a zapnutém zapalování vozidla mohou být na displeji zobrazeny hodiny. Stisknìte tlaèítko MENU (. u CLOCK. u OFCLOCK. SHOW CLOCK znamená, že hodiny budou zobrazeny, HIDE CLOCK znamená, že nebudou zobrazeny. 34

35 EKVALIZÉR Ekvalizér Tento pøístroj má digitální ekvalizér DEQ Max. Pro tyto úèely máte k dispozici tøi samovymìøující 5pásmové ekvalizéry a pìt pøednastavení zvuku. Ekvalizéry EQ1 - EQ3 lze automaticky vymìøit pomocí dodávaného speciálního mikrofonu (pouze Los Angeles MP74). Automaticky zjištìné hodnoty lze také ruènì zmìnit. Kromì toho mùžete ekvalizér kompletnì nastavit také manuálnì. K dispozici jsou následující pásma: LOW Hz LOW Hz HIGH Hz HIGH Hz HIGH Hz Mùžete nastavit úroveò pro urèitý kmitoèet v 25 krocích od -12 db do +12 db. Pøídavnì mùžete nastavit faktor kvality Q ve tøech stupních od 1 do 3. Zapnutí/vypnutí ekvalizéru Pro zapnutí/vypnutí ekvalizéru, pøidržte stisknuto tlaèítko AUDIO ) déle než dvì sekundy. Zobrazí se menu ekvalizéru. Pro zapnutí ekvalizéru, stisknete Softkey $ s oznaèením na displeji USER nebo PRESET a zvolte jeden ekvalizér. Pro vypnutí ekvalizéru, u OFF. Automatické vymìøení ekvalizéru Mùžete provést a do pamìti uložit elektronické vymìøení pro tøi rùzné situace, napø.: EQ 1 pouze pro øidièe EQ 2 pro øidièe a spolujezdce EQ 3 pro cestující vpøedu a vzadu Bìhem vymìøování držte mìøicí mikrofon v pøíslušné pozici. Pozice mikrofonu pro situaci 1 (pøíklad pro pouze øidièe) je pøímo ve výšce hlavy øidièe. Pro situaci 2 je mìøicí mikrofon mezi øidièem a spolujezdcem. Pro situaci 3 je ve støedu interiéru vozidla (vlevo/vpravo, vpøedu/vzadu). Vymìøování se musí provádìt ve skuteènì klidném prostøedí. Cizí hluky zkreslují mìøení. Bìhem vymìøování nesmí být teplota ve vozidle vyšší než 55 C, protože by došlo ke zkreslení výsledkù mìøení. Vyzaøování reproduktorù nesmí být ovlivnìno žádnými pøedmìty. Veškeré reproduktory musejí být pøipojeny. Mikrofon musí být pøipojen k pøístroji. Potøebný mikrofon je obsažen v rozsahu dodávky Los Angeles MP74. Pro Seattle MP74 si mùžete mikrofon zakoupit v odborných obchodech. Pro vymìøení ekvalizéru, pøidržte stisknuto tlaèítko AUDIO ) déle než dvì sekundy. u USER EQ. Stisknìte Softkey $ s oznaèením ekvalizéru na displeji EQ-1, EQ-2 nebo EQ- 3, který chcete nastavit. 35

Boston C32, Dublin C32 Ravenna C32, Florida DJ32 Lousiana DJ32

Boston C32, Dublin C32 Ravenna C32, Florida DJ32 Lousiana DJ32 Radio / Cassette Boston C32, Dublin C32 Ravenna C32, Florida DJ32 Lousiana DJ32 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaunpunkt.com 2 3 OVLÁDACÍ PRVKY -Tlaèítko pro odblokování odnímatelného panelu Tlaèítko

Více

Bremen MP74 7 644 820 310

Bremen MP74 7 644 820 310 Autorádio s CD-pøehrávaèem / MP3 Bremen MP74 7 644 820 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 OVLÁDACÍ PRVKY S Tlaèítko k zapnutí/vypnutí pøístroje, okamžité ztlumení pøístroje! Regulace

Více

Boston C31 Dresden C31 Dublin C31 Cleveland DJ31 Madison DJ31

Boston C31 Dresden C31 Dublin C31 Cleveland DJ31 Madison DJ31 Radio / Kazeta Boston C31 Dresden C31 Dublin C31 Cleveland DJ31 Madison DJ31 Návod k obsluze a instalaci 2 OVLÁDACÍ PRVKY S -Tlaèítko pro odblokování odnímatelného ovládacího panelu (Release-Panel)! Tlaèítko

Více

Milano MP34 7 644 192 310 Santa Cruz MP34 7 644 178 310 Valencia MP34 7 644 195 310

Milano MP34 7 644 192 310 Santa Cruz MP34 7 644 178 310 Valencia MP34 7 644 195 310 Autorádio/CD-pøehrávaè/MP-3 Milano MP34 7 644 192 310 Santa Cruz MP34 7 644 178 310 Valencia MP34 7 644 195 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 3 OVLÁDACÍ PRVKY S - tlaèítko pro otevøení

Více

Porto CD 34 7 644 191 310 San Remo CD 34 7 644 176 310

Porto CD 34 7 644 191 310 San Remo CD 34 7 644 176 310 Autorádio/CD-pøehrávaè Porto CD 34 7 644 191 310 San Remo CD 34 7 644 176 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 3 OVLÁDACÍ PRVKY S -tlaèítko pro otevøení výklopného a odnímatelného

Více

Calgary MP35 7 645 170 310 San Diego MP35 7 645 190 310

Calgary MP35 7 645 170 310 San Diego MP35 7 645 190 310 Autorádio s přehrávačem CD/MP3 Calgary MP35 7 645 170 310 San Diego MP35 7 645 190 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 Tlačítko k zapnutí/vypnutí přístroje, okamžité ztlumení (Mute)

Více

Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310

Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310 Autorádio/CD-přehrávač Bristol CD35 7 645 075 310 Vancouver CD35 7 645 070 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz Bristol_VancouverCD35cz.pmd 1 2 Bristol_VancouverCD35cz.pmd 2 BEDIENELEMENTE

Více

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

Barcelona MP35 7 645 250 310 Madrid MP35 7 645 260 310

Barcelona MP35 7 645 250 310 Madrid MP35 7 645 260 310 Autorádio s přehrávačem CD / MP3 Barcelona MP35 7 645 250 310 Madrid MP35 7 645 260 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.com 2 Tlačítko k zapnutí/vypnutí přístroje a pro okamžité ztlumení

Více

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK Návod k obsluze Upozornìní: V pøípadì nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena vidlice sí ového pøívodu ze zásuvky. OBSAH Strana Obsluha... 2 Napájení el. proudem... 3 Hodiny...

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

TravelPilot Navigace Rádio/CD. TravelPilot E1/E2. Návod k obsluze. http://www.blaupunkt.cz

TravelPilot Navigace Rádio/CD. TravelPilot E1/E2. Návod k obsluze. http://www.blaupunkt.cz TravelPilot Navigace Rádio/CD TravelPilot E1/E2 Návod k obsluze http://www.blaupunkt.cz 1 Přehled přístroje Přehled přístroje 2 Tlačítko NAV Krátké stisknutí: Aktivace navigace a čtyř sad předvoleb. Delší

Více

S MÌNIÈEM CD* S MÌNIÈEM CD* 2 4 W 5 V 4

S MÌNIÈEM CD* S MÌNIÈEM CD* 2 4 W 5 V 4 SYST É M AU D I O R D S S KO M PA K T N Í M D I S K E M SYS T É M A U D I O R D S K A Z E TOV Ý P Ø E H R Á VA È S MÌNIÈEM CD* C A B D R S E F G H O V 1 * Podle verze nebo vybavení. N 2 L C W A B D M F

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Atlanta 110 7 649 066 510 www.blaupunkt.com Návod k obsluze a k montáži

www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Atlanta 110 7 649 066 510 www.blaupunkt.com Návod k obsluze a k montáži www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Atlanta 110 7 649 066 510 www.blaupunkt.com Návod k obsluze a k montáži Ovládací prvky 1 2 3 4 5 6 7 8 12 11 10 9 1 Tlačítko Uvolnění odnímatelného ovládacího panelu

Více

Volant 1... 4 Volant 2... 4 Všeobecné informace... 6 Struèný pøehled... 8 Obsluha... 11 Rádio... 20 CD/MP3 pøehrávaè... 29 Nastavení zvuku...

Volant 1... 4 Volant 2... 4 Všeobecné informace... 6 Struèný pøehled... 8 Obsluha... 11 Rádio... 20 CD/MP3 pøehrávaè... 29 Nastavení zvuku... Volant 1 Volant 2 Volant 1... 4 Volant 2... 4 Všeobecné informace... 6 Struèný pøehled... 8 Obsluha... 11 Rádio... 20 CD/MP3 pøehrávaè... 29 Nastavení zvuku... 33 Vstup AUX 3... 34 Navigace... 35 Informaèní

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

Car Radio CD USB SD Bluetooth

Car Radio CD USB SD Bluetooth Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Helsinki 220 BT 1 011 200 210 / 1 011 200 211 London 120 1 011 200 200 / 1 011 200 201 Sydney 220 BT 1 011 200 110 / 1 011 200 111 Melbourne 120 1 011 200

Více

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Objednávací èíslo : 2 22 539 MMI3G Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Popis produktu kompletní sada 2x AV-vstup

Více

CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB 1 011 402 220 001. Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži

CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB 1 011 402 220 001. Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB 1 011 402 220 001 Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži Ovládací prvky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 Tlačítko Uvolnění odnímatelného ovládacího panelu 2 Tlačítko

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM Návod k obsluze PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM SD-530 Symbol blesku v trojúhelníku varuje uživatele, že uvnitø pøístroje se nachází nebezpeèné napìtí. UPOZORNÌNÍ: ABYSTE PØEDEŠLI NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

SIMPLY CLEVER. Rádio Swing Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Rádio Swing Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Rádio Swing Návod k obsluze Obsah Obecné pokyny Návod k obsluze 2 Značky v textu návodu k obsluze 2 Přehled přístroje 2 Důležitá upozornění 2 Zabezpečení proti krádeži 3 Základní nastavení

Více

Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL. urèeno pro sestavu LG:

Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL. urèeno pro sestavu LG: Po Út St Èt Pá So Ne Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL 0c urèeno pro sestavu LG: TnG Air X1000Si TnG Air X1100Si TnG Air X1200Si TnG Air X1300Si TnG Air X1400Si TnG Air X1500Si urèeno pro

Více

Car Radio CD MP3 WMA

Car Radio CD MP3 WMA www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 WMA Hamburg MP68 7 648 011 310 Instrucciones de manejo e instalación Instruções de serviço e de montagem Betjenings- og monteringsvejledning Instrukcja obsługi i montażowa

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD CDP 5400 SPCD MODE PROG DC IN 4.5 V Ó SKIP 8 SKIP + 9 LINE OUT 0 VOLUME STOP 5 ASP/DIR NEXT HOLD OPEN 8 OFF BASS BOOST ON MP3 3 DAS 00 00:00 41 ALL PROG INTRO ALBUM

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

OPEL MOKKA. Infotainment System

OPEL MOKKA. Infotainment System OPEL MOKKA Infotainment System Obsah Navi 950/650 / CD 600... 5 Navi 600... 77 Audio systém... 169 Navi 950/650 / CD 600 Úvod... 6 Základní funkce... 17 Rádio... 25 CD přehrávač... 32 Externí zařízení...

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

CITROËN C5 ART-X4-CS-51

CITROËN C5 ART-X4-CS-51 CITROËN C5 AUDIO SYSTÉM RDS TELEFON S MÌNIÈEM CD* A B C 1 2 3 4 5 D Q P O N M L K J I H G F E R 1 2 4 5 S * Podle verze nebo vybavení. 6 3 T AUDIO SYSTÉM RDS S PØEHRÁVAÈEM CD A MÌNIÈEM CD* A B C D E F

Více

Opel Antara Infotainment System

Opel Antara Infotainment System Opel Antara Infotainment System Obsah Touch & Connect... 5 CD 30/CD 30 MP3 Typ 1... 93 Mobile Phone Portal... 121 Touch & Connect Úvod... 6 Rádio... 22 CD přehrávač... 27 Vstup AUX... 32 USB port...

Více

Navigace Rádio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Návod k obsluze a k montáži. www.blaupunkt.com

Navigace Rádio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Návod k obsluze a k montáži. www.blaupunkt.com Navigace Rádio CD E TravelPilot TravelPilot Rome NAV55E Návod k obsluze a k montáži www.blaupunkt.com Obsah Obsah K tomuto návodu...3 Pro vaši bezpečnost...3 Rozsah dodávky...5 Přehled přístroje...6 Ovládací

Více

Obsah. Povšimnìte si prosím...2 Ochrana pøed krádeží...2 Odejmutí a pøipevnìní ovládací jednotky...3 Všeobecné upozornìní...4 Zapínání a vypínání...

Obsah. Povšimnìte si prosím...2 Ochrana pøed krádeží...2 Odejmutí a pøipevnìní ovládací jednotky...3 Všeobecné upozornìní...4 Zapínání a vypínání... Obsah Povšimnìte si prosím...2 Ochrana pøed krádeží...2 Odejmutí a pøipevnìní ovládací jednotky...3 Všeobecné upozornìní...4 Zapínání a vypínání...5 Nastavení zvuku a hlasitosti...6 Hlasitost...6 LOUD

Více

Návod k obsluze a k montáži

Návod k obsluze a k montáži Navigace Rádio MP3 www.blaupunkt.com TravelPilot Rome Europe NAV56E Návod k obsluze a k montáži Obsah Obsah K tomuto návodu...3 Pro vaši bezpečnost...3 Rozsah dodávky...5 Přehled přístroje...6 Ovládací

Více

Obsah. Rádio... Obsah 1

Obsah. Rádio... Obsah 1 Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................ Zabezpečení proti krádeži.................... Základní

Více

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310 www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Instrucciones de manejo Instruções de serviço Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi Návod k obsluze Návod na obsluhu Obsah Obsah K tomuto

Více

Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP

Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP OBSAH Poznámky k instalaci 4 Kabelové zapojení 5 Instalace 6 Ovládací prvky autorádia 8 Přehrávání z SD/MMC/USB paměť. karet 9 Základní ovládání 10 Ovládání

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Bezpečnostní opatření pro používání

Bezpečnostní opatření pro používání Následující symboly jsou uvedeny jak v tomto návodu k použití, tak i na samotném přístroji. Jejich smyslem je zajistit správné a bezpečné používání zařízení a zabránit případnému poranění nebo škodám na

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Překlad z originálního návodu. OBSAH: Zvuk se systéme

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm

Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm OBSAH Informace o autorských právech k poèítaèovým programùm.............. 2 Základní informace o radiostanici.......3 Obsluha a ovládací prvky............... 3 Ovládací prvky radiostanice.......... 3

Více

Elektronický radiobudík

Elektronický radiobudík Grundig spol. s r.o. l Koprníkova 2 l 20 00 Praha 2 Grundig AG l Kurgartnstraß 37 l D-90762 Fürth l http://www.grundig.d Elktronický radiobudík SONOCLOCK 890 2 Èsky OBSAH Bzpènostní upozornìní, informac...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Čelní jednotka USB 1-wire s přehrávačem disků CD kompatibilním s formáty mp3/wma/aac

Čelní jednotka USB 1-wire s přehrávačem disků CD kompatibilním s formáty mp3/wma/aac Čelní jednotka USB 1-wire s přehrávačem disků CD kompatibilním s formáty mp3/wma/aac Charakteristika Zadní převodník USB 1-wire pro připojení k přehrávači WALKMAN, zařízení ipod, iphone a jiným kompatibilním

Více

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II NÁVOD K OBSLUZE Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II Obj. č.: 99 48 75 Digitální kamera (fotoaparát), videokamera a počítačová kamera (WebCam) v jednom! Do zabudované paměti

Více

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému Obsah Navi 900 IntelliLink... 5 R 4.0 IntelliLink... 87 R300 BT... 131 Držák telefonu... 163 Navi 900 IntelliLink Úvod... 6 Základní funkce... 13 Rádio... 31

Více

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04 Rozhraní c.logic lite Mi-092 + umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel vybavených navigačním systémem Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Funkce

Více

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Uživatelská příručka Obsah 1. Instrukce k bezpečnému užívání... 2 2. Dotykový displej... 3 2.1 Ovládání dotykového displeje... 3 2.2 Hlavní

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál 1 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí se zvukem

Více

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením. Můžete také přímo nahrávat

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

CAR RADIO FREIBURG 130 1 011 402 112 001. Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži

CAR RADIO FREIBURG 130 1 011 402 112 001. Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži CAR RADIO FREIBURG 130 1 011 402 112 001 Enjoy it. Návod k obsluze a k montáži Ovládací prvky 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 1 Tlačítko Uvolnění odnímatelného ovládacího panelu 2 Tlačítko MENU Krátké

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením.

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. Vícekanálový AV receiver STR-DN1030 Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. 1 Instalace reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace zvuku

Více

PŘEDSTAVENÍ... 3 Rady... 3 Technické charakteristiky... 5

PŘEDSTAVENÍ... 3 Rady... 3 Technické charakteristiky... 5 F I A T F I O R I N O / Q U B O A U T O R Á D I O OBSAH PŘEDSTAVENÍ... 3 Rady... 3 Technické charakteristiky... 5... 6 Ovládače na volantu... 9 Všeobecné informace... 10... 12 Zapnutí autorádia... 12 Vypnutí

Více

CZ102E/EG/ER RDS-EON FM/MW/LW

CZ102E/EG/ER RDS-EON FM/MW/LW CZ102E/EG/ER RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetoothkombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

FM/MW/LW autorádio scdpřehrávačem

FM/MW/LW autorádio scdpřehrávačem 3-283-552-11 (1) FM/MW/LW autorádio scdpřehrávačem Návod k obsluze Zrušení ukázkového režimu (DEMO) viz strana 20. CDX-GT929U 2008 Sony Corporation Popis instalace a připojení najdete v dodávané příručce

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6. 9232427 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6. 9232427 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6 9232427 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-6 shoduje s

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia AUTORÁDIO STREAM

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia AUTORÁDIO STREAM SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia AUTORÁDIO STREAM Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................ Zabezpečení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27 NÁVOD K OBSLUZE Diktafon M-Voice 32 Obj. č.: 77 35 27 OBSAH: 2 Str.: OBECNĚ... 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 UVEDENÍ DO PROVOZU... 4 POHLED NA PŘÍSTROJ... 4 POHLED NA DISPLEJ... 4 FUNKCE... 4 VLOŽENÍ / VÝMĚNA

Více

INDIANAPOLIS CD34. MMC-Driver 01. FM/AM autorádio s CD-pøehrávaèem s odnímatelným èelním panelem a vysokým výkonem. http://www.blaupunkt.

INDIANAPOLIS CD34. MMC-Driver 01. FM/AM autorádio s CD-pøehrávaèem s odnímatelným èelním panelem a vysokým výkonem. http://www.blaupunkt. INDIANAPOLIS CD34 MMC-Driver 01 FM/AM autorádio s CD-pøehrávaèem s odnímatelným èelním panelem a vysokým výkonem http://www.blaupunkt.cz CZ-1 VAROVÁNÍ FCC Upozornìní Manipulace s èelním panelem Tento pøístroj

Více

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na čelním panelu... 2

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

Návod k obsluze Skartovací stroj

Návod k obsluze Skartovací stroj Návod k obsluze Skartovací stroj 302/302CC/402/402CC 452/452CC/502/502CC 502TCC/602/602CC/007SX Strana 1 Skartovací stroj 302/302CC/402/402CC 452/452CC/502/502CC/502TCC 602/602CC/007SX Obsah Dùležité bezpeèností

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Pøeètìte si prosím celý tento návod pøed instalací a použitím a uschovejte si jej na dostupném místì, abyste se mohli k nìkterým pasážím

Více

OPEL MOVANO / VIVARO. Infotainment System

OPEL MOVANO / VIVARO. Infotainment System OPEL MOVANO / VIVARO Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 24 CD přehrávač... 33 Vstup AUX... 38 USB port... 40 Hudba Bluetooth... 43 Navigace... 49 Rozpoznávání hlasu... 66 Telefon... 68 Rejstřík...

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby 4025351/3 IM-P402-62 AB vydání3 Pøevodník úrovnì hladiny LT 20 Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost provozu 2.Použití 3. Instalace 4. Nastavení 5. Uvedení do chodu 6. Údržba 7. Vyhledávání závad IM-P402-62

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Návod k použití Vysavaè prachu MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Vážení zákazníci, chtìli bychom využít této pøíležitosti a podìkovat vám za zakoupení tohoto

Více

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah:

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah: Návod k obsluze DB 72026 CD CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203 Obsah: Funkce... 2 Kompaktní disk (CD)... 2 Výběr titulu... 2 Hledání v titulu... 2 Zvolení titulu na CD disku... 2 Programování... 2 Obslužné prvky...

Více

Vaše uživatelský manuál KENWOOD KDC-W7534U http://cs.yourpdfguides.com/dref/5533926

Vaše uživatelský manuál KENWOOD KDC-W7534U http://cs.yourpdfguides.com/dref/5533926 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS 7" displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG RDS - FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth GPS navigace Uživatelská příručka Obsah

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením.

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

Autorádio s CD přehrávačem KD-SX998R/KD-SX997R SOUND ATT VOL VOL. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ

Autorádio s CD přehrávačem KD-SX998R/KD-SX997R SOUND ATT VOL VOL. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Autorádio s CD přehrávačem KD-SX998R/KD-SX997R ATT SOUND U R SOURCE F D VOL VOL Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům

Více

www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA

www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Madrid 210 7 649 068 510 / 7 649 069 510 San Francisco 310 7 649 073 510 / 7 649 074 510 Toronto 410 BT 7 640 000 510 / 7 640 001 510 www.blaupunkt.com Návod k obsluze

Více

CORE FASHION. MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

CORE FASHION. MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE FASHION MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. Ideální provozní

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

ŠkodaAutorádio MS 202

ŠkodaAutorádio MS 202 www.skoda-auto.cz www.skoda-auto.com Autorádio MS 202 Škoda Auto 08.03 ŠkodaAutorádio MS 202 OBSAH P EHLED 2 NÁVOD VE ZKRATCE 3 DÒLEÎITÉ POKYNY 4 PROVOZ RÁDIA 5 PROVOZ KAZETOVÉHO P EHRÁVAâE 12 NASTAVENÍ

Více

N Á V O D K O B S L U Z E

N Á V O D K O B S L U Z E DMP370 N Á V O D K O B S L U Z E ANTI-SHOCK SYSTÉM 120/45 SEKUND PŘENOSNÝ PŘEHRÁVAČ MP3/CD www.denver-electronics.com AUTORSKÉ PRÁVO DENVER ELECTRONIC VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA UPOZORNĚNÍ: ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

&(.8.6737;7(./('%/8(S

&(.8.6737;7(./('%/8(S OBSAH Tlaèítka dálkového ovládání... 2 Panel ovládání na televizoru... 3 Pøipojení antény... 3 Umístìní... 4 Vlastnosti televizoru... 4 Bezpeènostní opatøení... 4 Døíve, než televizor zapnete... 6 Pøipojení

Více

Návod k obsluze. Bezkontaktní teploměr - pyrometr Sonel DIT 500

Návod k obsluze. Bezkontaktní teploměr - pyrometr Sonel DIT 500 Návod k obsluze Bezkontaktní teploměr - pyrometr Sonel DIT 500 Úvodní informace Přístroj měří bezkontaktně a kontaktně (snímač typu K) povrchovou teplotu. Umožňuje uchovat naměřené hodnoty ve vnitřní paměti

Více