Ко и зашто напада Закон о рачуноводству

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ко и зашто напада Закон о рачуноводству"

Transkript

1 Ко и зашто напада Закон о рачуноводству Сведоци смо да се у днев ној штам пи као и у ча сопи си ма и на сво јим сај то ви ма струч на јав ност стал но на па да по сто је ћи За кон о ра чу но вод ству ( Слу жбе ни гла сник РС, бр. 62/13 у да љем тек сту: За кон), ко ји је то бо же ште тан, не при менњив и ко ји ће при вре ду ко шта ти додатних 180 ми ли о на евра тро шко ва, итд. Ни је нам би ла на ме ра да бра ни мо по сто је ћи За кон, јер је нај бо љу од бра ну За ко на да ла Европ ска ко ми си ја у до ку мен ту Из ве штај о на прет ку Ср би је за годи ну, по гла вље 6, стр. 29. где сто ји: У обла сти ра чу но вод ства и ре ви зи је при вредних дру шта ва, у ју лу је усво јен За кон о ра чу но вод ству ка ко би се обез бе ди ло да ље спро во ђе ње Че твр те и Седме ди рек ти ве о пра ву при вред них дру шта ва. За ко ном о ре ви зи ји усво је ним у јулу национално законодавство додатно је усклађено са Осмом директивом о праву привредних друштава. Закључак: У области права привредних друштава остварен је напредак. У области рачуноводства и ревизије привредних друштава усвојена су два нова закона ради даљег усаглашавања са правним тековинама ЕУ у овој области. Уопштено говорећи, у области права привредних друштава постигнут је знатан напредак. Ме ђу тим, у обра ћа њу јав но сти та та ко зва на струч на јав ност стал но ис ти че ка ко се ло ша за конска ре ше ња до но се под при ти ском кон сул тант ских ку ћа ко је оства ру ју огром не про фи те ту ма че њем лоших за ко на, или, ка ко на свом сај ту об ја вљу је јед на од чла ни ца струч не јав но сти : Сви се са великим гнушањем сећамо написа у часопису наведене фирме (који је што се тиче стручности и праксе више пута оспораван) под насловом Кукавичје јаје, Пут у беспуће очито, сада уграђено у Закон о рачуноводству и Закон о ревизији, прикрио све своје прљаве игре, у којима више не постоји професионални рачуновођа и рачуноводствена професија, а ни професионална регулатива, али постоје врло лош Закон о рачуноводству и још лошији правилници који ће додатно коштати об ве зни ке приме не не ко ли ко сто ти на ми ли о на евра го ди шње. Са да се зна да је циљ био еви ден тан кре и ра ти про пи се ко ји се мо ра ју ко мер ци јал но ту ма чи ти, јер сва ко може би ти ра чу но во ђа на кључ ним ме сти ма, уз ску па ту ма че ња и ча со пи се (за не ма ле па ре) за бо га ће ње по је ди на ца, сад зна мо и ко јих, за хва љу ју ћи Са ве ту за бор бу про тив ко руп ци је. 1 По што нас је струч на јав ност пр во ин ди ректно, а потом и директно прозвала као главне кривце за доношење лоших прописа како бисмо се богатили њиховим тумачењем, овом приликом дајемо нашу оцену Закона о рачуноводству и утицај тог зако на на по ве ћа ње тро шко ва по сло ва ња при вред них дру шта ва и пред у зет ни ка. 1. Шта Закону о рачуноводству замера тзв. стручна јавност Основ не при мед бе струч не јав но сти на За кон и до не та под за кон ска ак та мо гле би се све сти на сле де ће: 1. Сви при вред ни и оста ли ен ти те ти ни су об у хва ће ни оба ве зном при ме ном про фе си о нал не регу ла ти ве, тј. За кон не про пи су је оба ве зну при ме ну Ме ђу на род них ра чу но вод стве них стан дар да (МРС/ МСФИ или МСФИ за МСП 2 ) за све ен ти те те, иако је то нај бо ља свет ска прак са ши ро ко при ме ње на у све ту 1 По во дом Из ве шта ја Са ве та за бор бу про тив кон ку рен ци је до тичном са ве ту по сла ли смо наш од го вор ко ји мо же те да прочитате на сај ту При вред ног са вет ни ка. 2 То су ра чу но вод стве ни стан дар ди ко је из да је IASB (In ter na ti o nal ac ca un ting stan drds bo ard Me đu na rod ni od bor za ra ču no vodstve ne stan dar de),

2 6 ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК Јул и ко ја до во ди до упо ре ди во сти фи нан сиј ских из ве штаја и по ди за ња ква ли те та фи нан сиј ског из ве шта ва ња; 2. Уме сто при ме не ме ђу на род них стан дар да уводе се нетранспарентна бал кан ска пра ви ла у ви ду не ка квог пра вил ни ка 3 ко ји тре ба да при ме њу ју из мишље ни ми кро ен ти те ти, чи ме се на ру ша ва ква ли тет финансијског из ве шта ва ња и због че га се ме ња ју Конт ни окви ри и обра сци фи нан сиј ских из ве шта ја, што на ме ће ми ли он ске тро шко ве при вре ди, а ту маче њем бал кан ских пра ви ла кон сул тант ске ку ће ће за ра ди ти огром ни но вац; 3. За кон ни је ускла ђен са Ди рек ти вом 2013/34/ ЕУ јер је до не сен пре по чет ка при ме не ове ди рек ти ве; 4. За кон до зво ља ва сва ком ли цу да са ста вља фи нан сиј ске из ве шта је а не са мо про фе си о нал ном ра чу но во ђи ко ји је но си лац ква ли те та фи нан сиј ског из ве шта ва ња. По во дом тач ке 1. Не ће мо се упу шта ти у ана ли зу ко ли ко су ме ђу на род ни стан дар ди 4 нај бо ља свет ска прак са фи нан сиј ског из ве шта ва ња, тј. ко ли ко су ме ђуна род ни стан дар ди ши ро ко рас про стра ње ни у све ту, не го ће мо са мо ука за ти на то ко ли ко је распрострањена у зе мља ма Европ ске уни је, бу ду ћи да Ре пу бли ка Ср би ја те жи да по ста не чла ни ца те уни је и сво је за ко но дав ство ускла ђу је са за ко но дав ством Европ ске уни је. Што се тиче при ме не МРС/МСФИ 5 у зе мља ма Европ ске уни је, си ту а ци ја је сле де ћа: оба ве зна је при ме на са мо на кон со ли до ва не фи нан сиј ске из ве шта је јав них ак ци о нар ских дру штава чи је се ак ци је ко ти ра ју на бер зи (у да љем тек сту: јав на дру штва); до зво ље на је при ме на и на за себ не/по је ди нач не фи нан сиј ске из ве шта је јав них дру шта ва; До зво ље на је при ме на и на кон со ли до ва не и за себ не/по је ди нач не фи нан сиј ске из ве шта је оста лих дру шта ва. Мо гу ће су раз ли чи те ком би на ци је. Та ко, на пример, у Аустри ји је оба ве зна при ме на МРС/МСФИ са мо на кон со ли до ва не фи нан сиј ске из ве шта је јав них дру шта ва, до зво ље на је при ме на за кон со ли до ва не фи нан сиј ске из ве шта је оста лих дру шта ва, док је забра ње на при ме на на за себ не/по је ди нач не фи нан сиј ске из ве шта је ка ко јав них та ко и не јав них дру штва 6, а у Сло ве ни ји оба ве зна је при ме на на фи нан сиј ске из вешта је јав них дру шта ва (ако са ста вља ју кон со ли до ва не из ве шта је он да са мо на кон со ли до ва не из ве шта је) а до зво ље на је при ме на и на фи нан сиј ске из ве шта је осталих дру шта ва (сло бо дан из бор из ме ђу МРС/МСФИ и на ци о нал них стан дар да). 3 Ми сли се на Пра вил ник o начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица ( Службе ни гла сник РС, бр. 118/13 у да љем тек сту: Пра вил ник за ми кро прав на ли ца). 4 Из да ти од ИАСБ (за чи ју при ме ну се за ла же струч на јав ност ). 5 У ЕУ не ма ди рект не при ме не МРС/МСФИ, већ са мо оних стандар да ко ји су усво је ни од стра не ЕУ и чи ји се пре во ди јав но и бес плат но об ја вљу ју на свим је зи ци ма чла ни ца ЕУ. 6 Из вор: IFRS adop tion by con try, su es/ ifrs-re por ting/pu bli ca ti ons/ifrs-sta tus-co un try.jhtml Што се тиче при ме не МСФИ за МСП у зе мља ма Европ ске уни је, си ту а ци ја је сле де ћа: у свим чла ни ца ма Европ ске уни је за бра ње на је при ме на ових стан дар да. Да кле, МСФИ за МСП ни су део за ко но дав не регу ла ти ве Европ ске уни је и, на рав но, отво ре но је пи тање да ли ће и ка да ће би ти при хва ће ни у ЕУ. Основ ни раз лог за то је, на рав но, чи ње ни ца да МСФИ за МСП ни су ускла ђе ни са ди рек ти ва ма ЕУ 7. По ред то га, што се мо же ви де ти из по врат них пи са ма које је EFRAG (Euro pean Fi nan cial Re por ting Advi sory Gro up) упу ћивао IASB, мо гу ћи раз лог је и то што су ови стан дарди те шки за при ме ну и пред ста вља ју оп те ре ће ње за под но си о це фи нан сиј ских из ве шта ја, а та ко ђе и не до при но се упо ре ди во сти фи нан сиј ских из ве шта ја због раз ли чи тих оп ци ја ко је пру жа ју. Да под се ти мо, по струч ној јав но сти глав ни недо ста так За ко на је то што при ме на МСФИ за МСП ни је оба ве зна за све ен ти те те (осим оних ко ји при ме њу ју пу не МРС/МСФИ), без об зи ра на то што при ме на тих стан дар да ни је до зво ље на у ЕУ. По во дом тач ке 2. (не упу шта ју ћи се у струч ну ана ли зу по ме ну тих пра вил ни ка) ре ћи ће мо са мо то да Ди рек ти ва 2013/34/ЕУ ја сно зах те ва да се фи нансиј ско из ве шта ва ње микроентитета (Ди рек ти вом су и про пи са ни усло ви за раз вр ста ва ње ен ти те та у ми кроен ти те те) по јед но ста ви ка ко не би не по треб но би ли из ло же ни ад ми ни стра тив ним тро шко ви ма, а са мом Ди рек ти вом је детаљније про пи сан ми ни мум зах тева ног из ве шта ва ња. Да кле, до не ти пра вил ни ци су у скал ду са зах те ви ма Директиве 2013/34/ЕУ и на су прот тврд ња ма струч не јав но сти ни су не ка ква бал кан ска пра ви ла за из ми шље не ми кро ен ти те те, већ на про тив, ре зул тат су на сто ја ња да се на ша за кон ска ре гу ла ти ва ускла ди са ре гу ла ти вом ЕУ. По во дом тврд ње да су ти пра вил ни ци раз лог за из ме ну Конт ног окви ра и Обра за ца фи нан сиј ских изве шта ја, што на ме ће тро шко ве ен ти те ти ма ко ји вр ше фи нан сиј ски из ве шта ва ње, ука зу је мо на сле де ће: Пра ви раз лог за из ме ну Конт ног окви ра и обра за ца финансијског из ве шта ва ња је упра во у при ме ни МРС/МСФИ, од но сно МСФИ за МСП. На и ме, због пр ве при ме не ре ви ди ра ног МРС 1 Презен та ци ја фи нан сиј ских из ве шта ја би ло је нео п ход но из ме ни ти по сто је ће обра сце финансијских из ве шта ја. Не ће мо се упу шта ти у све зах те ве овог стан дар да, већ ће мо на ве сти са мо је дан ко ји је најочигледнији раз лог због ко јег су се мо ра ли ме ња ти ра ни ји под за кон ски ак ти: МРС 1 про пи су је оба ве зу пре зен та ци је Из вешта ја о до бит ку или гу бит ку и оста лом укуп ном ре зул та ту за пе ри од, што је би ло нео п ход но уне ти у на шу ре гу ла ти ву. Тај зах тев не под ра зу ме ва са мо оба ве зу кре и ра ња но вог фи нан сиј ског из ве шта ја, већ ну жно зах те ва и из ме ну Конт ног окви ра, ка ко би били про пи са ни ра чу ни на ко ји ма се исказују по зи ци је оста лог све о бу хват ног ре зул та та (но ви ра чу ни у окви ру 7 О не ус кла ђе но сти МСФИ за МСП пи са ли смо у члан ку На црт За ко на о ра чу но вод ству и на црт За ко на о ре ви зи ји као страте ги ја при дру жи ва ња IFAC-у ко ји је об ја вљен у При вред ном са вет ни ку, бр. 20/12.

3 Јул ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК 7 гру пе 33). По ред на ве де ног, због пр ве при ме не МСФИ за МСП би ло је нео п ход но обра зац Би лан са ста ња про ши ри ти за још је дан из ве штај ни пе ри од (уве сти ко ло ну и за по чет но ста ње прет ход не го ди не). Да кле, мо же мо кон ста то ва ти да су нај зах тев ни је и нај ску пље из ме не под за кон ских ака та упра во по сле ди ца при ме не МРС/МСФИ и МСФИ за МСП, а ни ка ко по сле ди ца про пи си ва ња Пра вил ни ка за ми кро прав на ли ца. Са дру ге стра не, прав на ли ца ко ја при ме њу ју Пра вил ник за ми кро прав на ли ца има ће да ле ко ни же тро шко ве од оних ко ји при ме њу ју МСФИ за МСП, ако ни због че га дру гог он да због то га што не мо ра ју да вр ше сло же не об ра чу не као што су ре зер ви са ња за от прем ни не при ли ком од ла ска у пен зи ју 8, од ло же на по ре ска сред ства и оба ве зе итд. Та ко ђе, за ова ли ца не зах те ва се пун сет фи нан сиј ских из ве шта ја, као ни да ва ње На по ме на уз фи нан сиј ске из ве шта је. За ве ћи ну прав них ли ца ко ја при ме њу ју ме ђу на род не ра чу новод стве не стан дар де упра во је нај ве ћи на пор (ујед но и тро шак) ис ка зи ва ње ве ли ког бро ја ин фор ма ци ја и по да та ка у на по ме на ма уз фи нан сиј ске из ве шта је, што је по сле ди ца зах те ва за обе ло да њи ва њем ко је су да те у по је ди ним стан дар ди ма. Са мо ра ди илу стра ци је наво ди мо да Оде љак 29 По рез на до би так из МСФИ за МСП зах те ва обе ло да њи ва ње 17 став ки, а ве ћи ну тих став ки ни је ни ма ло јед но став но утвр ди ти, док МРС 12 По рез на до би так зах те ва обе ло да њи ва ње 27 став ки. Та ко ђе, треба има ти у ви ду то да је пред ви ђе но да се из ме не и до пу не МСФИ за МСП вр ше сва ке три го ди не, што ће са сво је стра не иза зи ва ти но ве тро шко ве сва ки пут ка да се бу де вр ши ло ускла ђи ва ње са из ме ње ним стан дар ди ма, као и то да су од по чет ка при ме не МРС/ МСФИ у Ср би ји ови стан дар ди пре тр пе ли ве ћи број из ме на и до пу на ко ји су ре дов но иза зи ва ли тро шко ве код об ве зни ка ко ји проиме њу ју те стан дар де. Има ју ћи прет ход но у ви ду, сме шно зву чи тврд ња струч не јав но сти да при ме на бал кан ских пра ви ла оп те ре ћу је при вре ду и до но си до дат не тро шко ве, јер је упра во су прот но. Та ко ђе, сме шна је тврд ња да су бал кан ска пра ви ла уве де на под при ти ском консул тант ских ку ћа ко ји ма по го ду ју ло ши про пи си ка ко би за ра ђи ва ли на њи хо вом ту ма че њу. Ово још пот кре пљу ју тврд њом да за при ме ну МСФИ за МСП ни су по треб на ту ма че ња, што ће слат ко на сме ја ти сва ког ко је про чи тао ма кар и је дан па сус ових стандар да. Ме ђу тим, При вред ни са вет ник, као и оста ле кон сул тант ске ку ће (укљу чу ју ћи и струч ну јавност ) нај ви ше ће за ра ди ти упра во на ту ма че њу при ме не МСФИ за МСП, бу ду ћи да су ти стан дар ди ком пли ко ва ни и те шки за при ме ну. По во дом тач ке 3. На по ми ње мо са мо да је упра во про пи си ва њем Пра вил ни ка за ми кро прав на ли ца на ша ра чу но вод стве на ре гу ла ти ва ускла ђе на са 2013/34/ЕУ и да је за то Европ ска ко ми си ја у до ку мен ту Из ве штај о на прет ку Ср би је за го ди ну, да ла оце ну да је у обла сти ра чу но вод ства по стиг нут зна ча јан на пре дак (што смо ци ти ра ли на по чет ку овог члан ка). 8 Ове об ра чу не прав на ли ца нај че шће ни су у ста њу да са ма утврде, па мо ра ју да ангажују струч на ли ца са стра не, а та ква услу га ни је ни ма ло јеф ти на. По во дом тач ке 4. Об ја шње ња ће мо да ти у на редним по гла вљи ма, бу ду ћи да је за раз у ме ва ње овог ста ва струч не јав но сти нео п ход но прет ход но утвр ди ти ко чи ни струч ну јав ност, шта је ствар ни раз лог кри ти ке За ко на и ко ји су ствар ни ин те ре си струч не јав но сти. 2. Ко је та стручна јавност која на овакав начин критикује Закон о рачуноводству Струч ну јав ност ко ја у јав но сти кри ти ку је За кон и зах те ва ње го во уки да ње и до но ше ње но вог За ко на, чи не: 1. Са вез ра чу но во ђа и ре ви зо ра Ср би је (у даљем тек сту Са вез или СРРС), ко ји се бе пред ста вља као не про фит ну ор га ни за ци ју (удру же ње гра ђа на) ко је је осно ва но са ци љем уна пре ђе ња ра чу но вод стве не стру ке; 2. Удру же ње пру жа ла ца ра чу но вод стве них услу га (у да љем тек сту УПРУ), ко је се бе пред ставља као удру же ње прав них ли ца и пред у зет ни ка ко ји се ба ве пру жа њем ра чу но вод стве них услу га, а ко је је осно ва но ра ди уна пре ђе ња ра чу но вод стве не стру ке; 3. Уни ја по сло да ва ца Ср би је, чи ја нам улога у кри ти ци За ко на ни је баш нај ја сни ја. По на шем ми шље њу, на се ли су на тврд ње Са ве за и УПРУ о штет но сти до не тог За ко на, па су при хва ти ли кри ти ку За ко на у скло пу (оправ да не) кри ти ке но во до не тих поре ских за ко на ко ји по ску пљу ју по сло ва ње при вред них дру шта ва и пред у зет ни ка и у на став ку члан ка не ће мо раз ма тра ти ње ну уло гу. На пр ви по глед, има ју ћи у ви ду то ка ко се предста вља ју, мо гло би се по ми сли ти да је њи хо ва кри ти ка За ко на у функ ци ји уна пре ђе ња ра чу но вод стве не стру ке и же ље да се фи нан сиј ско из ве шта ва ње у Ср би је подиг не на је дан ви ши ни во. Ме ђу тим, да би се мо гли раз у ме ти ствар ни раз ло зи кри ти ке, нео п ход но је пока за ти ко су они у ства ри. 9 УПРУ је про ду же на ру ка Са ве за. УПРУ је, сам за се бе, члан Са ве за, а ујед но су и вла сни ци при вред них дру шта ва, од но сно пред у зет ни ци ко ји пру жа ју ра чу новод стве не услу ге, као фи зич ка ли ца, чла но ви Са ве за. Са вез је удру же ње гра ђа на осно ва но као не профит на ор га ни за ци ја а ко ји је оба вља ње при вред не делат но сти из ме стио у при вред на дру штва чи ји је је дан од осни ва ча (оста ли осни ва чи при вред них дру шта ва су фи зич ка ли ца, по пра ви лу во де ћи чла но ви Са ве за). Са вез и УПРУ, иако фор мал но не про фит не ор гани за ци је, у су шти ни су део по слов ног си сте ма ко ји је кре и ран та ко да се до бит од: цер ти фи ко ва ња ра чу ново ђа, кон ти ну и ра не еду ка ци је ра чу но во ђа, ту ма че ња про пи са и кон сал тин га, из да ва ња ча со пи са итд. сли ва у џе по ве фи зич ких ли ца и ни ка ко не слу жи за уна 9 О ово ме смо већ пи са ли у члан ку Цер ти фи ко ва ње ра чу но во ђа као из го вор за лич но бо га ће ње ко ји је об ја вљен у При вред ном са вет ни ку, бр. 24/12, али ће мо то по но ви ти и у овом члан ку. У сво јим обра ћа њи ма јав но сти у ко ји ма пљу ју по При вред ном са вет ни ку и не и сти ни тим члан ци ма об ја вље ним у ча со пи су, ни ка да не по ми њу на ве де ни чла нак, ве ро ват но за то што је исти ну о њи хо вом по слов ном си сте му ла ко про ве ри ти на сај ту Аген ци је за при вред не ре ги стре.

4 8 ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК Јул пре ђе ње стру ке и по ди за ње ква ли те та фи нан сиј ског из ве шта ва ња. То је по стиг ну то та ко што се СРРС ја вља као су о сни вач не ко ли ко при вред них дру шта ва док су оста ли осни ва чи тих при вред них дру шта ва фи зич ка ли ца ко ја су чла но ви СРРС или УПРУ, чи ме је у су шти ни зло у по тре бље но удру же ње гра ђа на ко је се пред ста вља као Са вез. По слов ни си стем чи не: 1. СРРС. 2. УПРУ ко је је на ста ло тран сфор ма ци јом од ко море ра чу но во ђа. Тран сфор ма ци ја из ко мо ре у удружење из вр ше на је он да ка да је сви ма по ста ло ја сно да та ко мо ра ра чу но во ђа не ма ве зе са ко мо ром чи је је осни ва ње би ло пред ви ђе но ра ни јим За ко ном о ра чуно вод ству. 3. Ра чу но вод ство, доо при вред но дру штво чи ја је основ на де лат ност из да ва ње ча со пи са и ко је се на рав но ба ви ту ма че њем про пи са. Осни вач Ра чу но вод ства доо је СРРС (26%) док су оста ли осни ва чи фи зич ка ли ца чла но ви СРРС и УПРУ (ге не рал ни се кре тар СРРС, ње гов син, пред сед ник УПРУ 10 и оста ли ис так ну ти чла но ви СРРС и УПРУ). Глав ни и од го вор ни уредник ча со пи са ко ји из да је ово дру штво је ге не рал ни се кре тар СРРС, ве ли ки бо рац за по ди за ње ква ли те та фи нан сиј ског из ве шта ва ња ко ји се ни је удо сто јио да ба рем је дан свој аутор ски чла нак (у ко јем би об ја снио на чин при ме не по је ди них ра чу но вод стве них стан дарда) об ја ви у свом ча со пи су (пам фле ти о нео п ход но сти при ме не стан дар да се не ра чу на ју). 4. Ин сти тут за ра чу но вод ство и ре ви зи ју, доо (ни је на уч но и стра жи вач ка ор га ни за ци ја, ка ко би се мо гло за кљу чи ти из на зи ва, већ ма ло при вред но друштво ко је има са мо три запослена). Јед на од основ них де лат но сти овог дру штва је при пре ма за по ла га ње ис пи та за сти ца ње струч них зва ња код Са ве за. Мањин ски вла сник овог ин сти ту та је СРРС (29,7%) а ве ћин ски вла сник (70,3%) је фи зич ко ли це ко је је, гле чу да, ујед но и Пред сед ник скуп шти не СРРС Ра чу но вод стве на прак са, доо (при вред но друштво за ра чу но вод стве не, по ре ске и кон сал тинг услу ге). Осни вач овог дру штва је СРРС (100%) а осно ва но је та ко што је СРРС као улог унео не по крет но сти чи је је вред ност, упи са на у АПР, око ЕУР. За дирек то ра дру штва, при ли ком осни ва ња по ста вље но је фи зич ко ли це ко је је ујед но и је дан од осни ва ча друштва Ра чу но вод ство, доо. Ни је нам до кра ја ја сна уло га овог дру штва у по слов ном си сте му. Има ју ћи у ви ду да је на зив дру штва Ра чу но вод стве на прак са доо исти као и на зив ча со пи са ко ји из да је Ра чу но вод ство доо, прет по ста вља мо да је ово дру штво осно ва но са иде јом да бу де из да вач по ме ну тог ча со пи са. Ме ђу тим, ка ко је осни вач 100% СРРС, до бит од из да ва ња ча со пи са не би се мо гла де ли ти фи зич ким ли ци ма чла но ви ма СРРС, па се од то га од у ста ло, а ра ди из да ва ња ча со пи са осно ва но је Ра чу но вод ство доо, чи ме је омо гу ће но да се до бит од из да ва ња ча со пи са де ли фи зич ким ли ци ма. 10 Ра ди се о ли цу ко је је би ло пред сед ник УПРУ у вре ме осни ва ња. 11 Мо гу ће је да ово ли це ви ше ни је пред сед ник скуп шти не СРРС али је бит но да је то би ло у вре ме осни ва ња дру штва. 6. DP PRO DUCTS, доо (пред у зе ће за по сло ве у обла сти ин фор ма ти ке). Осни ва чи су: СРРС (9,75%), Рачу но вод ство доо (20,25%), Ин сти тут за ра чу но вод ство и ре ви зи ју (15%) и фи зич ко ли це члан Са ве за (55%). Ли ста при вред них дру шта ва повезаних са Са везом овим мо жда ни је ис цр пље на, а претходно из несене по дат ке ла ко је про ве ри ти на сај ту Агенције за при вред не ре ги стре. Да кле, ор га ни зо ва ње у фор ми непрофитних удру же ња (СРРС и УПРУ) у ства ри је са мо ма ска која тре ба да при кри је ствар не раз ло ге организовања и де ло ва ња ових удру же ња: то је сти ца ње про фи та за чла но ве удру же ња оба вља њем де лат но сти као што су: ту ма че ње про пи са, кон сал тинг по сло ви, из да ва ње ча со пи са, пру жа ње рачуноводствених услу га и слич но. У том сми слу, по слов ни систем ко ји су обра зо ва ли ни у че му се не раз ли ку је од кон сул тант ских ку ћа ко је про зи ва ју да се бо га те на осно ву ту ма че ња ло ших про пи са и да су кри ви за до но ше ње ло ших про пи са. Ме ђу тим, по што тај по слов ни си стем ни је у ста њу да оп ста не у услови ма тр жи шне кон ку рен ци је (нај ве ро ват ни је због то га што ко ри сни ци ни су за до вољ ни ква ли те том њи хо вих услу га), њи хо ве ак тив но сти на до но шењу но вих про пи са увек се сво де на стал не зах те ве да се За ко ном о ра чу но вод ству про пи ше оба ве зно цер ти фи ко ва ње ра чу но во ђа и, на рав но, да се по сао цер ти фи ко ва ња За ко ном по ве ри њи ма. 12 И ов де ко нач но до ла зи мо до од го во ра на пи та ње по ставље но у на став ку. 3. Зашто стручна јавност критикује Закон о рачуноводству и захтева доношење новог Закона СРРС је чла ни ца IFAC 13 ко ја про те жи ра при мену IASB ме ђу на род них стан дар да у све ту. За то, и не са мо за то, СРРС увек на сто ји да ути че да се за кон ска ре гу ла ти ва у Ср би ји пре у зме IFAC про фе си о нал ну ре гу ла ти ву, иако, као што смо већ кон ста то ва ли, та регу ла ти ва ни је у скла ду са ре гу ла ти вом Европ ске уни је. Пре у зи ма њем ре гу ла ти ве IFAC-а, СРРС сма тра, бу ду ћи да је чла ни ца IFAC-а, да би он да сте кла ле ги тими тет да вр ши це ри фи ко ва ње ра чу но во ђа, чи ме би на тр жи шту сте кла мо но пол за оба вља ње сво јих при вредних де лат но сти. Да ово ни је са мо на ша има ги на ци ја ја сно је из Пред ло га За ко на о ра чу но вод ству ко ји стално ну де на свом сај ту. Из тог Пред ло га ци ти ра ће мо са мо њи хо во об ја шње ње јед ног пред ло же ног чла на: Под пој мом про фе си о нал ни ра чу но во ђа подра зу ме ва се ли це члан про фе си о нал не ор га ни за ци је чла ни це IFAC-а, но си лац од го ва ра ју ћег про фе си о нал ног зва ња (ра чу но во ђа, са мо стал ни ра чу но во ђа; овла шће ни ра чу но во ђа и овла шће ни јав ни ра чу но во ђа), сте че ног 12 Да је ово исти на ви ди се из свих њи хо вих до пи са над ле жним организација у ко ји ма се увек тра жи да по сао ра чу но вод ства бу де по ве рен про фе си о нал ним ра чу но во ђа ма и из њи хо вог пред ло га За ко на о ра чу но вод ству ко ји је об ја вљен на њихо вом сај ту. 13 При ват на ме ђу на род на асо ци ја ци ја ра чу но во ђа.

5 Јул ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК 9 у скла ду са РОС 31, оспо со бљен за во ђе ње по слов них књи га, са ста вља ње фи нан сиј ских из ве шта ја, кон тро лу и ре ви зи ју фи нан сиј ских из ве шта ја. Во ђе ње по слов них књи га по си сте му двој ног књиго вод ства, са ста вља ње и пре зен та ци ју фи нан сиј ских из ве шта ја прав ног ли ца и пред у зет ни ка мо же да оба вља са мо про фе си о нал но струч но ли це ко је има од го ва ра ју ће про фе си о нал но зва ње и ис пра ву, при че му се во ђе ње по слов них књи га мо же по ве ри ти и спе ци јали зо ва ном об ли ку при вред ног дру штва или пред у зетни ку ре ги стро ва ном за пру жа ње ра чу но вод стве них услу га, ко ји ис пу ња ва усло ве утвр ђе не овим за ко ном. Ра ди обез бе ђи ва ња пра вил не и ажур не еви денци је по да та ка о ли ци ма ко ја су сте кла (или из гу би ла) про фе си о нал на зва ња, као и по да та ка о при вред ним дру штви ма и пред у зет ни ци ма ко ји ис пу ња ва ју усло ве за пру жа ње услу га ра чу но вод ства или ре ви зи је финан сиј ских из ве шта ја, као и јав но сти тих по да та ка, пред ла же се во ђе ње Име ни ка про фе си о нал них ра чу ново ђа но си ла ца про фе си о нал них зва ња, али и уво ђе ње Ре ги стра при вред них дру шта ва и пред у зет ни ка. Сва ли ца ко ја има ју од го ва ра ју ће про фе си о нал но зва ње, од но сно по да ци о тим ли ци ма, упи су ју се у Име ник но си ла ца про фе си о нал них зва ња, ко ји се во ди и ажури ра код про фе си о нал не ор га ни за ци је. Ова ак тив ност је нај ва жни ја прет по став ка ква ли те та фи нан сиј ских из ве шта ја, с об зи ром на то да их са ста вља ју про феси о нал но-струч не и етич ки оба ве за не ра чу но во ђе, ко је још и кон тро ли ше про фе си о нал на ор га ни за ци ја, што је нај е фи ка сни ји си стем ко ји функ ци о ни ше у свим раз ви је ним зе мља ма. Та ко ђе се во ди и еви денци ја о при вред ним дру штви ма и пред у зет ни ци ма ре ги стро ва ним за пру жа ње услу га ра чу но вод ства и из ра де фи нан сиј ских из ве шта ја, у ре ги стру, ко ји води и стал но ажу ри ра про фе си о нал на ор га ни за ци ја. Да кле, СРРС пред ла же до но ше ње За ко на пре ма ко јем ли це ко је са ста вља и пот пи су је фи нан сиј ске из ве шта је мо ра би ти: члан IFAC, тј. члан СРРС (и пла ћа ти им члана ри ну); мо ра има ти од го ва ра ју ће про фе си о нал но зва ње и ис пра ву (ко ју му на осно ву по ло же них ис пи та да је СРРС а при пре му и еду ка ци ју за ис пи те, ко ја ни је нима ло јеф ти на, вр ше ње го ва за ви сна при вред на дру штва. Дру гим ре чи ма, пра во на рад у ра чу но вод ству имала би са мо ли ца ко ја се по си ли за ко на учла не у при ват ну ме ђу на род ну асо ци ја ци ју ра чу но во ђа и по ло же ис пи те по про гра му ко ји је са ста вио СРРС); СРРС во ди име ник сте че них зва ња и у скла ду са њи хо вим РОС 31 (Ра чу но вод стве ни обра зов ни стандард ко ји уна зад 10 го ди на по ку ша ва ју да про ту ре као стан дард до нет у скла ду са За ко ном) сва ком ли цу мо же од у зе ти зва ње уко ли ко код њих не спро во ди кон ти нуи ра ну еду ка ци ју, што под ра зу ме ва: ку по ви ну ча со пи са ко ји из да је њи хо во за ви сно друштво, при су ство ва ње еду ка тив ним се ми на ри ма ко ји они ор га ни зу ју итд. Дру гим ре чи ма, ко им по слу шно не бу де пла ћао ре кет, из гу би ће пра во на рад. Има ју ћи у ви ду струк ту ру њи хо вог по слов ног си сте ма ја сно је да би но вац од еду ка ци ја, ис пи та, цер ти фи ко ва ња, кон ти ну и ра не едукације, из да ва ња ча со пи са и дру ге стручне ли те ра ту ре, ту ма че ња пропи са итд. за вр ша вао у џе по ви ма ша чи це љу ди ко ји су зло у по тре би ли удру же ње (ко је би по за ко ну тре ба ло да буде не про фит на ор га ни за ци ја) и од удру же ња напра ви ли про фи та бил ни по слов ни си стем. У по ступ ку јав не рас пра ве по во дом На цр та За ко на о ра чу но вод ству на ово смо ука зи ва ли над ле жним орга ни ма и за хва љу ју ћи то ме из На цр та За ко на из ба че на је од ред ба по ко јој IFAC-ов етич ки ко декс за про фе си о нал не ра чу но во ђе чи ни део про фе си о нал не ре гу ла ти ве у Ср би ји чи ме, смо спре чи ли мо гућ ност да на ма ла вра та Са ве зу за ко ном бу де по ве ре но цер ти фи ко ва ње ра чу но во ђа. 14 Због ове на ше ак тив но сти не чу ди нас што смо на се бе на ву кли бес до тич них на зо ви про феси о нал них ор га ни за ци ја, али нам је нејасно ка ко смо ти ме на ву кли на се бе и бес Са ве та за бор бу про тив ко руп ци је, ко ји је, из на ма не ја сних раз ло га, стао на стра ну струч не јав но сти и без ика квог обра зло же ња и без упу шта ња у оце ну ква ли те та усво је ног За ко на, пре су дио да је усво је ни За кон ште тан и дао пре по руку Вла ди Ср би је да се пре и спи та уло га При вред ног са вет ни ка у до но ше њу овог За ко на. Ко ли ко је та ква пре по ру ка Са ве та за бор бу про тив ко руп ци је нео сно ва на, нај бо ље се ви ди из упо ред не ана ли зе усво је ног За ко на и Пред ло га За ко на ко ји нам ну ди струч на јав ност. 14 О ово ме смо де таљ ни је пи са ли у члан ку На црт За ко на о ра чу но вод ству и на црт За ко на о ре ви зи ји као стра те ги ја при дру жи ва ња IFAC-у, ко ји је об ја вљен у При вред ном са ветни ку, бр. 20/12. усво ЈЕ ни за КОН Ве ли ка прав на ли ца и јав на дру штва при ме њу ју МРС/ МСФИ Сред ња и ма ла прав на ли ца при ме њу ју МСФИ за МСП Ми кро прав на ли ца при ме њу ју на ци о нал ни про пис (Пра вил ник до нет од стра не Ми ни стар ства фи нан си ја) Пред лог За ко на ко ји ну ди струч на јав ност Ве ли ка прав на ли ца и јав на дру штва при ме њу ју МРС/ МСФИ Сред ња и ма ла прав на ли ца при ме њу ју МСФИ за МСП Ми кро прав на ли ца при ме њу ју МСФИ за МСП

6 10 ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК Јул Не у са гла шен са ре гу ла ти вом ЕУ са мо за сред ња и ма ла прав на ли ца јер про пи су је при ме ну МСФИ за МСП што ни је до зво ље но у ЕУ Зна чај не олак ши це за фи нан сиј ско из ве шта ва ње ми кро ен ти те та, што је од стра не Европ ске ко миси је оце ње но као зна тан на пре дак у ускла ђи ва њу са Осмом ди рек ти вом ЕУ Ве ли ка прав на ли ца и јав на дру штва ко ја при ме њу ју МРС/МСФИ има ју до дат не тро шко ве због пр ве приме не ре ви ди ра ног МРС 1 Сред ња и ма ла прав на ли ца ко ја при ме њу ју МСФИ за МСП има ју зна чај не тро шко ве због пр ве при ме не ових стан дар да Ми кро прав на ли ца ко ја при ме њу ју на ци о нал ни про пис (има ју ми ни мал не тро шко ве састављају са мо Би ланс ста ња и Би ланс успе ха) По ве ћа ње тро шко ва по сло ва ња при вред них дру штава про у зро ко ва но пр вен стве но при ме ном МСФИ за МСП и при ме ном ре ви ди ра ног МРС 1. Ми ними зи ра но по ве ћа ње тро шко ва по сло ва ња код микро ен ти те та Не са др жи еле мен те ко руп ци је ни ти еле мен те потен ци јал не ко руп ци је Не у са гла шен са ре гу ла ти вом ЕУ за сва прав на ли ца сем оних ко ја су раз вр ста на у ве ли ка или су јав на дру штва, јер при ме на МСФИ за МСП ни је до зво ље на у ЕУ Прет по ста вља мо да би до но ше ње ова квог за ко на би ло оце ње но као ко рак уна зад у по ступ ку усклађи ва ња са за ко но дав ством ЕУ Ве ли ка прав на ли ца и јав на дру штва ко ја при ме њу ју МРС/МСФИ има ју до дат не тро шко ве због пр ве приме не ре ви ди ра ног МРС 1 Сред ња и ма ла прав на ли ца ко ја при ме њу ју МСФИ за МСП има ју зна чај не тро шко ве због пр ве при ме не ових стан дар да Ми кро прав на ли ца ко ја при ме њу ју МСФИ за МСП (има ју из у зет но ви со ке тро шко ве јер по пр ви пут са ставља ју пун сет фи нан сиј ских из ве шта ја, при ну ђе ни су да по пр ви пут при ме њу ју ску пе и сло же не об ра чу не, иако за тим не по сто ји ствар на по тре ба) По ве ћа ње тро шко ва по сло ва ња при вред них дру штава про у зро ко ва но пр вен стве но при ме ном МСФИ за МСП и при ме ном ре ви ди ра ног МРС 1. НАЈ драстич ни ЈЕ по ве ћа ње тро шко ва по сло ва ња код ми кро ен ти те та Да ва ње овла шће ња про фи та бил ном по слов ном си сте му са мо је по се би ко руп ци ја Са да ка да зна мо ко ји су ствар ни мо ти ви ове на зо ви про фе си о нал не ор га ни за ци је, он да је и ја сно одaкле ова ко бе со муч на кри ти ка по сто је ћег За ко на и под за кон ских ака та, јер за чел ни ке про фи та билног по слов ног си сте ма сва ки За кон ко ји њи ма не да је овла шће ња и мо но пол у еду ко ва њу ра чу но во ђа и ту ма че њу ра чу но вод стве них про пи са не ће би ти до бар. Ме ђу тим, оста је отво ре но пи та ње за што је Са вет за бор бу про тив ко руп ци је стао на стра ну струч не јав но сти, да ли због не зна ња шта је заи ста оваква струч на јав ност, због не по зна ва ња ра чу но вод стве них про пи са или из не ког дру гог разло га. Од го вор на ово пи та ње да ће мо по окон ча њу кон сул та ци ја са на шим адво ка ти ма.

Кад се Дри на ис пра ви

Кад се Дри на ис пра ви www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 26. март 2014. Број 2769 Цена 40 динара у овом броју: БРИ ТАН СКИ АМ БА СА ДОР ПО СЕ ТИО РУ МУ: Ал бон кре ће у

Více

Гласник. Срећни празници. ЛекарскЕ коморе Србије. Број 27 // Београд, децембар, 2016 // Година VIII ISSN

Гласник. Срећни празници. ЛекарскЕ коморе Србије. Број 27 // Београд, децембар, 2016 // Година VIII ISSN Гласник ЛекарскЕ коморе Србије Број 27 // Београд, децембар, 2016 // Година VIII ISSN 1821-3995 Срећни празници 2 // ДЕЦЕМБАР 2016 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Více

НО ВИ УСЛО ВИ КРЕ ДИ ТИ РА ЊА У ПО ШТАН СКОЈ ШТЕ ДИ О НИ ЦИ УЧЕШЋЕ ИЛИ ДЕПОЗИТ 20 ПОСТО 11

НО ВИ УСЛО ВИ КРЕ ДИ ТИ РА ЊА У ПО ШТАН СКОЈ ШТЕ ДИ О НИ ЦИ УЧЕШЋЕ ИЛИ ДЕПОЗИТ 20 ПОСТО 11 ИЗ САДРЖАЈА ПРО ГРА М СТИ МУ ЛА ТИВ НОГ НА ПУ ШТА ЊА ПРЕД У ЗЕ ЋА НАЈ ВА ЖНИ ЈИ ЗА ДА ТАК ЗА ПО СЛО ВОД СТВО 3 Основ ни прин ци пи овог про јек та раз мо тре ни на сед ни ци Управ ног од бо ра ПТТ-а где

Více

Д Е СЕ Т И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS НИ ЈЕ ЈОШ МРАК, БЕ О ГРАД, МАЈ 2017.

Д Е СЕ Т И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS НИ ЈЕ ЈОШ МРАК, БЕ О ГРАД, МАЈ 2017. П Р И К А З Ф И Л М С К О Г Ф Е С Т И В А Л А Д Е СЕ Т И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS НИ ЈЕ ЈОШ МРАК, БЕ О ГРАД, 8 15. МАЈ 2017. Де с е т а г о д и ш њи ц а с а д а

Více

Иако се бли жи ДОНАТОРСКИ КОНЦЕРТ БАЛЕТСКИ ГАЛА КОНЦЕРТ ОПЕРСКИ ГАЛА МАЈ МАЈ ГОДИНА VII, БРОЈ 62

Иако се бли жи ДОНАТОРСКИ КОНЦЕРТ БАЛЕТСКИ ГАЛА КОНЦЕРТ ОПЕРСКИ ГАЛА МАЈ МАЈ ГОДИНА VII, БРОЈ 62 МАЈ 2012. ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ 1 МАЈ 2012. ГОДИНА VII, БРОЈ 62 ДОНАТОРСКИ ОПЕРСКИ ГАЛА КОНЦЕРТ Недеља 1. јул 2012. ВЕЛИКИ КЛАСИЦИ НА ВЕЛИКОЈ СЦЕНИ ШЕКСПИР, МОЛИЈЕР И ПУЧИНИ Још три премијере на самом крају

Více

о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну

о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну 3254 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим У К АЗ о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за 2011. го ди ну Про гла ша ва се Закон о бу џе ту

Více

ЛЕКАРИ ИЗ РУСКЕ ДИЈАСПОРЕ У СРБИЈИ Др Сте ван Ли тви њен ко Секција за историју медицине Српског лекарског друштва

ЛЕКАРИ ИЗ РУСКЕ ДИЈАСПОРЕ У СРБИЈИ Др Сте ван Ли тви њен ко Секција за историју медицине Српског лекарског друштва ЛЕКАРИ ИЗ РУСКЕ ДИЈАСПОРЕ У СРБИЈИ Др Сте ван Ли тви њен ко Секција за историју медицине Српског лекарског друштва И најблеђе мастило је вредније од најбољег памћења. Ки не ска из ре ка Увод Између четрдесет

Více

Марков наступ изнад очекивања» страна 31 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 29. СЕПТЕМБРA 2017.

Марков наступ изнад очекивања» страна 31 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 29. СЕПТЕМБРA 2017. ОСНИВАЧ ЈОВАН ПАВЛОВИЋ Млади учествујте активно» страна 7 Марков наступ изнад очекивања» страна 31 ВЛАСНИК Број 4732, година CXLIX У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 29. СЕПТЕМБРA 2017. цена 40 динара ЈЕСЕН Политика

Více

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Број 18 УРЕД БУ. Језик српског народа

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Број 18 УРЕД БУ.  Језик српског народа СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Језик српског народа ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: slglasnikrs@blic.net slgl.finanse@blic.net slgl.oglasi@blic.net

Více

LIST GRADA BEOGRADA ОД ЛУ КУ ОДЛУКУ ОД ЛУ КУ ОБАВЕШТЕЊЕ. Година LVI Број децембар године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA ОД ЛУ КУ ОДЛУКУ ОД ЛУ КУ ОБАВЕШТЕЊЕ. Година LVI Број децембар године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVI Број 70 28. децембар 2012. године Цена 220 динара Скупштина града Београда на седници одржаној 28. децем бра 2012. го ди не, на осно ву чла на 46.

Více

12. Транспорт, пътуване Doprava, cestování

12. Транспорт, пътуване Doprava, cestování 12. Транспорт, пътуване Doprava, cestování 12.1. о бщи поня тия Obecné pojmy автомоби л m. auto, vůz; тало н на ~ technický průkaz auta биле т m. jízdenka: ~ със запа зено мя сто jízdenka s místenkou;

Více

1. Dům Дом. 1.1. Dům a byt Къ ща и апартаме нт

1. Dům Дом. 1.1. Dům a byt Къ ща и апартаме нт Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník 1. Dům Дом 1.1. Dům a byt Къ ща и апартаме нт byt м. жи лище, кварти ра, апартаме нт: dvoupokojový ~ двуста йно жи лище; hledat nový ~ тъ рся но во жи

Více

8. Храни, хра нене Potraviny, stravování

8. Храни, хра нене Potraviny, stravování 8. Храни, хра нене Potraviny, stravování 8.1. Хра нене и храни Stravování a рotraviny белтъќ m. bílek: я йчен ~ vaječný bílek бе ля, -иш nedok. loupat бискви та ž. sušenka близа лка ž. lízátko бонбо н

Více

5. Ра бота Práce. 5.1. о бщи понятия Obecné pojmy

5. Ра бота Práce. 5.1. о бщи понятия Obecné pojmy Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník 5. Ра бота Práce 5.1. о бщи понятия Obecné pojmy а втор m. autor аге нт m. (предста вител на предприя тие и под.) m. agent актри са ž. herečka актьо

Více

2.. Časování slovesa pít (пить) v přítomném čase rozvoj jazykové kompetence. Cvičení upozorňuje také na pravopis tvarů slovesa.

2.. Časování slovesa pít (пить) v přítomném čase rozvoj jazykové kompetence. Cvičení upozorňuje také na pravopis tvarů slovesa. Název materiálu Nákupy Anotace materiálu Materiál je zaměřen na práci se specifickou formou autentického textu reklamním letákem. Dotýká se problematiky nákupů, potravin, vaření, jídla. Doporučená jazyková

Více

Volný čas a zábava. 4.1. о бщи поня тия Obecné pojmy

Volný čas a zábava. 4.1. о бщи поня тия Obecné pojmy 4. Свобо дно вре ме и забавле ния Volný čas a zábava 4.1. о бщи поня тия Obecné pojmy биле т m. vstupenka: ~ за представле ние, за музе й vstupenka na představení, do muzea; предвари телна прода жба на

Více

Републичка такмичења:

Републичка такмичења: Успеси ученика школске 2014/ 2015. године Републичка такмичења: Математика Јонић Евгенија I3- треће место Јиндра Ана I4-учешће Енглески језик Јурасовић Никола IV4-учешће Стефановић Немања IV4-учешће Хемија

Více

Vítá e Vás v restauraci

Vítá e Vás v restauraci Vítá e Vás v restauraci Českého ce tra Českého do u Moskva Bezplat á WiFi: CD_WiFi_Free Heslo: CD2015wf VÝBĚR ČESKÝCH A MEZINÁRODNÍCH PŘEDKRMŮ К О К К Hovězí ost íf z a ge ti ské kýt, ukolový salát, hořči

Více

mmmmmmmmmmmmmmimnnmmmmmmурок 7

mmmmmmmmmmmmmmimnnmmmmmmурок 7 mmmmmmmmmmmmmmimnnmmmmmm ТЕКСТ Прост}те, как мне попáсть? Ivana jede na návštěvu ke své přítelkyni Táně. Ивáна: Прост}те, как мне попáсть в микрорайóн Бор}сово, на проспéкт Гагáрина? Прохóжий: Сначáла

Více

ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ БЕОГРАДСКОГ ОПУСА ГРИГОРИЈА И. САМОЈЛОВА

ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ БЕОГРАДСКОГ ОПУСА ГРИГОРИЈА И. САМОЈЛОВА УДК 929:72 Са.. оj.lон Г. Милан Прос ен ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ БЕОГРАДСКОГ ОПУСА ГРИГОРИЈА И. САМОЈЛОВА У рбанii и apxlltektol -l СКИ развi!так Београда после 1 светског рата разликовао се од ош!х европских

Více

На основу чл Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин доноси

На основу чл Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин доноси Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН 23000 Зрењанин, др Емила Гаврила 15 Број: 1065/1 Дана: 19.04.2017. Е-пошта: kabinet_direktora@zastitazdravlja.rs Web: http://www.zastitazdravlja.rs

Více

НА ДАНАШЊИ ДАН, ПРЕ 65 ГОДИНА, ОСНОВАН ЈЕ ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

НА ДАНАШЊИ ДАН, ПРЕ 65 ГОДИНА, ОСНОВАН ЈЕ ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ISSN 1452/7456 Да се подсетимо НА ДАНАШЊИ ДАН, ПРЕ 65 ГОДИНА, ОСНОВАН ЈЕ ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Часопис Планинарског савеза Србије број 73 - лето 2013. Излази четири пута годишње. ИЗДАВАЧКИ САВЕТ ПСС

Více

3. Čas a počasí Вре ме (астрономи ческо и метеорологи чно)

3. Čas a počasí Вре ме (астрономи ческо и метеорологи чно) 3. Čas a počasí Вре ме (астрономи ческо и метеорологи чно) 3.1. Roční období, měsíce, dny v týdnu Сезо ни, ме сеци, дни те на седми цата 3.1.1. Obecné pojmy о бщи поня тия brzy нар. ско ро čas м. вре ме:

Více

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772 CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20 Trouba Пећница ZOB35772 Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Před prvním použitím _ 5 Denní používání 5 Funkce hodin _ 6 Použití příslušenství

Více

Zpracováno v rámci projektu Littera Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství

Zpracováno v rámci projektu Littera Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství Název materiálu Azbuka procvičování 2 Anotace materiálu Materiál je určen pro práci s žáky na počátku výuky ruského jazyka. Obsahuje několik cvičení zaměřených na práci s azbukou. Může také sloužit k výuce

Více

Драги Тасић. Полиграф Комедија. 1.Претекст

Драги Тасић. Полиграф Комедија. 1.Претекст Драги Тасић 1.Претекст Полиграф Комедија Скученградски писац је написао више књига, којима је опевао, описао и осудио крвав распад Југославије, а затим другим прозним књигама порекао и осудио јалову и

Více

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ Број: 049 Јул/Август 2014 Година IX РЕД, РАД И ДИСЦИПЛИНА ЈЕДНАКО УСПЕХ стр. 5 СТУЈА МОРА ДА СЕ ПЛАЋА стр. 9 СНАБДЕВАЊЕ

Více

ВАЉЕВСКИ ГИМНАЗИЈСКИ ПОЧЕТАК

ВАЉЕВСКИ ГИМНАЗИЈСКИ ПОЧЕТАК ВАЉЕВСКИ ГИМНАЗИЈСКИ ПОЧЕТАК Летопис 1833. Сви кметови и сви капетани Ваљевске нахије, окупљени у Ваљеву, упутили молбу кнезу Милошу Обреновићу тражећи установљавање у овој нахији четири главне (основне)

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, НОВИ САД.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, НОВИ САД. УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, 21000 НОВИ САД. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 02-8/2016 ЈАВНА НАБАВКА TОНЕР ЗА ШТАМПАЧЕ, ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ

Více

1.ЗОРАН КОКАР ПР, КОМПЈУТЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, ТРГОВИНА И КОМИСИОН СТУДИО КОКАР, БЕОГРАД - МИСС6ТЕЕН

1.ЗОРАН КОКАР ПР, КОМПЈУТЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, ТРГОВИНА И КОМИСИОН СТУДИО КОКАР, БЕОГРАД - МИСС6ТЕЕН Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Град Суботица Комисија за оцену пројеката поднетих по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања Број:IV-04-06-62/2016-2

Více

Univerzita Pardubice Fakulta Filozofická. Kriminalita a justice na ruské vesnici 1900 1914 Markéta Kvěchová

Univerzita Pardubice Fakulta Filozofická. Kriminalita a justice na ruské vesnici 1900 1914 Markéta Kvěchová Univerzita Pardubice Fakulta Filozofická Kriminalita a justice na ruské vesnici 1900 1914 Markéta Kvěchová Bakalářská práce 2010 п уег а Раг шб се Ра сц Ёа озоёс А а егп с го оо ою о ш вакат Ав кш РвАсв

Více

Классные друзья. pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky osmiletých gymnázií NOVĚ! elektronická verze učebnic

Классные друзья. pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky osmiletých gymnázií NOVĚ! elektronická verze učebnic лассные друзья ruského jazyka pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky osmiletých gymnázií NOVINKA NOVĚ! elektronická verze učebnic Komponenty učební sady лассные друзья První díl obdržel schvalovací doložku MŠMT

Více

ПРЕДМЕТ: Одговор на е маил Народне банке Србије од године

ПРЕДМЕТ: Одговор на е маил Народне банке Србије од године Народна банка Србије Сектор за контролу пословања банака ул. Немањина 17, Београд ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ул. Немањина 11,Београд Министарство финансија ул. Кнеза Милоша 20, Београд Министарство трговине,

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, 21000 Нови Сад И З М Е Њ Е Н А КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 02-7/2018 ЈАВНА НАБАВКА TОНЕР ЗА ШТАМПАЧЕ, ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ И ФОТОКОПИР

Více

e ПЛАНОВИ Упутство за рад

e ПЛАНОВИ Упутство за рад e ПЛАНОВИ Упутство за рад Саша Вучинић prof.vucinic@gmail.com Септембар 2014. год. Увод - Електронски планови се шаљу искључиво на е-маил za.planovi@gmail.com, - Због безбедности и прављења копија планове

Více

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ВЕТЕРИНАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА УВОЗ ПРОИЗВОДA ОД МЕСА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ VETERINARY CERTIFICATE FOR IMPORT OF MEAT PRODUCTS

Více

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ МАШИРЕВИЋ против СРБИЈЕ. (представка број 30671/08)

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ МАШИРЕВИЋ против СРБИЈЕ. (представка број 30671/08) ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ МАШИРЕВИЋ против СРБИЈЕ (представка број 30671/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 11. фебруар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Více

ЕГБи. г место бо ная Липецк й бл сти. Гл вньйсу я

ЕГБи. г место бо ная Липецк й бл сти. Гл вньйсу я Р Г к х Т Т БЛ Й Ф и ь Б п Пя Д Го ол Л ше ц Д н С к Р Р л Т БЛ Й Ф и ЛЬ ГБ ЛЯ ц Го д Липецк т Ди н к л ш е цул У шп ко потовьй ц к вяаяъя ч щ Д к П к Г к м кн по л л пцшт т фо им ф ко т ршй б и Л жни

Více

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ И ЕДУКАЦИЈУ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ Јануар март 2012. године Мај 2012. године 1 Народна банка

Více

Вaња Булић ШМЕКЕРИ. Београд, септембар 2016.

Вaња Булић ШМЕКЕРИ.  Београд, септембар 2016. Вaња Булић ШМЕКЕРИ www.vukoticmedia.rs Београд, септембар 2016. ВAЊА БУЛИЋ ШМЕКЕРИ КО СУ ШМЕКЕРИ У Вујаклијином лексикону страних речи и израза не постоји реч шмекер, али постоји глагол шмековати, превод

Více

САША СТОЈАНОВИЋ. стр Подаци преузети из романа Manchester Sity Blues, Белешка о писцу, Филип Вишњић, Београд 2006,

САША СТОЈАНОВИЋ. стр Подаци преузети из романа Manchester Sity Blues, Белешка о писцу, Филип Вишњић, Београд 2006, САША СТОЈАНОВИЋ I аша Стојановић, доктор ветерине, један је од Снајугледнијих лесковачких и српских писаца с краја XX и прве деценије XXI века, рођен је 14. марта, шесдесет и пете... Намерно... У Приштини,

Více

ТЕРЕТ ДОКАЗИВАЊА У КРИВИЧНОМ И ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

ТЕРЕТ ДОКАЗИВАЊА У КРИВИЧНОМ И ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ Оригинални научни рад УДК 343.14+347.94 doi:10.5937/zrpfns46-1888 Др Снежана Бркић, редовни професор Правног факултета у Новом Саду ТЕРЕТ ДОКАЗИВАЊА У КРИВИЧНОМ И ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ Сажетак: Задатак је

Více

З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1

З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1 З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1 I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Циљ и предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: 1) јавна понуда и секундарно трговање финансијским инструментима; 2) регулисано тржиште, мултилатерална

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара Добра за санацију TC 110/10 kv Ниш 10 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 67-16 К О М И С И Ј А за спровођење

Více

Културна граница у искуству чешког лекара др Бохумила Боучека поводом боравка у Црној Гори 1875/76. године 1

Културна граница у искуству чешког лекара др Бохумила Боучека поводом боравка у Црној Гори 1875/76. године 1 УДК: 316.4(497.16) 1875/1876 Милош Луковић Балканолошки институт САНУ, Београд milos.lukovic@bi.sanu.ac.rs Културна граница у искуству чешког лекара др Бохумила Боучека поводом боравка у Црној Гори 1875/76.

Více

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е I. УСТАВНИ ОСНОВ Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 97. тачка 2. Устава Републике Србије, којим је прописано да Република Србија уређује и обезбеђује

Více

Средњошколски дом, Нови Сад. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад

Средњошколски дом, Нови Сад. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад Број: 05/3-6-5/2014 Датум: 02.07. 2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН бр. 5/2014 за поступак јавне набавке мале вредности - радови на унутрашњим поправкама - текуће одржавање -

Více

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА (Сл. Гласник РС бр. 36/11, 139/14) ПИТАЊЕ БР. 1: Чланом 1. Закона о изменама и допунама

Více

ПОГЛЕД СА ВИСИНЕ. Miroslav R. Zečević

ПОГЛЕД СА ВИСИНЕ. Miroslav R. Zečević Miroslav R. Zečević ПОГЛЕД СА ВИСИНЕ Затекох себе у једном тренутку гдје идеје тражим а не знам шта радим, био сам изгубљен у свом малом кутку, пјесми кулу зидах стиховима градих. Довољно сам луд-забиљежих

Více

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Part I: Details of dispatched consignment / Део I: Појединости о отпремљеној пошиљци / Část I: Podrobnosti o odesílané

Více

13. Изку ство и култу ра Umění a kultura

13. Изку ство и култу ра Umění a kultura 13. Изку ство и култу ра Umění a kultura 13.1. Теа тър Divadlo актри са ž. herečka актьо р m. herec: театра лен, драмати чен ~ divadelní herec антраќт m. přestávka арти ст m. umělec: ци рков ~ cirkusový

Více

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC Ú R A D N Ý V E S T N Í K Obce Báčsky Petrovec Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája 2008 4.400,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC 56. - Rozhodnutie

Více

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ О Б Ј А В У В А О Г Л А С за продажба ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ, СТАНОВИ И ОПРЕМА Ред. бр. Опис и локација на објектот Површина од цца Почетна цена изразена во денари 1 2 3 4 1. Административно

Více

РАДОМИР МИЋУНОВИЋ ГОСТ ПИСАЦ

РАДОМИР МИЋУНОВИЋ ГОСТ ПИСАЦ РАДОМИР МИЋУНОВИЋ ГОСТ ПИСАЦ 1 Маријана Пилиповић МЕЂУ РЕКАМА И РЕЧИМА О поезији Маријане Пилиповић, по њеној збирци Међуречје Поезија је бескрај-поље, од тривијалности до епохалности. Ту је било и биће

Více

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Број 53 УКАЗ ЗАКОН. Језик српског народа

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Број 53 УКАЗ ЗАКОН.  Језик српског народа СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Језик српског народа ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: slglasnikrs@blic.net slgl.finanse@blic.net slgl.oglasi@blic.net

Více

Антологија СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Антологија СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ Антологија СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ Антологија СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ Јован Дучић ПЕСМЕ Антологија српске књижевности је пројекат дигитализације класичних дела српске књижевности Учитељског факултета Универзитета

Více

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ. 1. Увод

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ. 1. Увод Мр Слободан Мартиновић ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 1. Увод Нови Закон о основама система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон) 1 унео је значајне промене у материју

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ "СУБОТИЦА-ТРАНС" СУБОТИЦА СЕГЕДИНСКИ ПУТ 84 ПИБ: 100960042 МБ: 08049548 www.sutrans.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

Více

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А. ОДЛУКУ о прибављању целокупне имовине стечајног дужника Меркур АД

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А. ОДЛУКУ о прибављању целокупне имовине стечајног дужника Меркур АД SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLIX Број 19/2014 181 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини ( Службени гласник Републике Србије број 72/2011 и 88/2013), члана

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLII Број 16. ТЕМЕРИН 7. ДЕЦЕМБАР 2009. Примерак 100,00 динара 172. На основу члана 35. ст.9. a у вези са чланом 216. став 2. Закона о планирању и изградњи ( Сл.гласник

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17) Попа Карана 4, 15000 Шабац, Република Србија Тел. : + (015) 363 391, ; Факс : + 363 395 E-mail : javnenabavke@bolnica015.org.rs Интернет : www.bolnica015.org.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Více

P Ř E H L E D B U L H A R S K É G R A M A T I K Y

P Ř E H L E D B U L H A R S K É G R A M A T I K Y P Ř E H L E D B U L H A R S K É G R A M A T I K Y www.jazykovy-koutek.cz Bulharština (български език) je jazykem 9 milionů lidí, z nichž bezmála 8 milionů žije v Bulharsku. Nejpočetnější bulharské menšiny

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД" Број:03/7 П2 Дана:24.03.2016. године Н О В И С А Д КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР

Více

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ д.о.о. БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА БР.110 БЕОГРАД МЈН бр. 13/17 Септембар године

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ д.о.о. БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА БР.110 БЕОГРАД МЈН бр. 13/17 Септембар године Грађевинска дирекција Србије 1 oд 62 МЈН 13/17 ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ д.о.о. БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА БР.110 БЕОГРАД МЈН бр. 13/17 Септембар 2017. године На основу чл. 39. став 1. и 61. Закона

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Дел.бр. V-93/14 Датум: 05.02.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРО ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/2014 Фебруар 2014. године 1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ: 1. ОПШТИ

Více

Пук. прим. др СЛОБОДАН ДОШИЋ СТЈЕПАНOВ, MD

Пук. прим. др СЛОБОДАН ДОШИЋ СТЈЕПАНOВ, MD Пук. прим. др СЛОБОДАН ДОШИЋ СТЈЕПАНOВ, MD ОДА ЛУДОСТИ. На јад и на чемер одавно већ свик о Заљубљен сам човјек, више него ико. Личим на лудака, дјела умна стварам, Мени сасвим јасна, ал паметном ништа.

Více

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА - РАДОВИ НАБАВКА И ИНСТАЛАЦИЈА КОТЛА НА ЧВРСТО ГОРИВО ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,

Více

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ О Д Л У К У. о усвајању Програма подршке развоја пољопривреде за годину

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ О Д Л У К У. о усвајању Програма подршке развоја пољопривреде за годину Издавач СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА Текући рачун: 567-323-82000714-59 Код Zepter банке Градишка Година XXXIX Број: 1/2009 19.02.2009. године Уређује редакциони одбор Одговорни уредник: Бранислав Радиновић

Více

Етнолошко истраживање града Брна. Стабилности и промене моравске метрополе

Етнолошко истраживање града Брна. Стабилности и промене моравске метрополе [Type text] УДК: 316.334.56:39(437.3) ; 316.72:711.434(437.3) DOI:10.2298/GEI1002080P Примљено за штампу: 29.09.2010. Јана Поспишилова Етнолошки институт Академије наука Чешке Републике, Брно jana.pospisilova@iach.cz

Více

Година VIII Број октобар године

Година VIII Број октобар године СТРАНА 1 БРОЈ 1 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 23. ФЕБРУАР 2012. РАНА БРОЈ 4 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 22. ЈУЛ 2011. Година VIII Број 41 10. октобар 2016. године 184 На основу члана 48. став 1.,

Více

IX. FRAZEOLOGICKÉ JEDNOTKY S JINOU FRAZEOTVORNOU BÁZÍ I. (S KLÍČOVÝM KOMPONENTEM ABSTRAKTNÍM)

IX. FRAZEOLOGICKÉ JEDNOTKY S JINOU FRAZEOTVORNOU BÁZÍ I. (S KLÍČOVÝM KOMPONENTEM ABSTRAKTNÍM) IX. FRAZEOLOGICKÉ JEDNOTKY S JINOU FRAZEOTVORNOU BÁZÍ I. (S KLÍČOVÝM KOMPONENTEM ABSTRAKTNÍM) IX.1. Frazeotvorná báze život, smrt IX.1.1. живот / život / живот Klíčový komponent живот obsahují dva frazémy:

Více

Данас на Позорју. 61. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ

Данас на Позорју. 61. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ Данас на Позорју 19.00 часова / СНП, доњи фоаје Сцене Јован Ђорђевић 15. изложба позоришног плаката и графичког обликовања Отварање изложбе, уручење награда 20.00 часова / СНП, Сцена Јован Ђорђевић Свечано

Více

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ pro žvýkací pamlsky pro psy určené k odeslání do nebo pro tranzit přes (1) Republiku Srbsko

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр. 1/2015 Рок за достављање понуда Јавно отварање понуда 23.02.2015. године до 10

Více

ИЗВЕШТАЈ О НАЦИОНАЛНОЈ ШТЕДИОНИЦИ

ИЗВЕШТАЈ О НАЦИОНАЛНОЈ ШТЕДИОНИЦИ Савет зa борбу против корупције прихватио се задатка да прикупи јавно саопштене чињенице као и податке до којих су у свом раду дошли државни органи, а односе се на Националну штедионицу која је у више

Více

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce / Part I: Details of dispatched consignment / Део I: Појединости о отпремљеној

Více

MINULÉ ČASY V BULHARŠTINĚ

MINULÉ ČASY V BULHARŠTINĚ MINULÉ ČASY V BULHARŠTINĚ I. Jednoduché minulé časy: 1. Aorist 2. Imperfektum II. Složené minulé časy: 1. Perfektum 2. Plusquamperfektum AORIST I. Význam - jde o minulý čas ukončený, srov. bulharský termín

Více

Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1179/14 од

Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1179/14 од 1 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР 25000 Сомбор, Апатинскипут 11 тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115 ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493 Број: 1179/14-2 Дана:05.09.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Více

SCHEME A 1 2 3 4 6 5 7

SCHEME A 1 2 3 4 6 5 7 SCHEME A 1 2 3 4 6 5 7 SCHEME B a b c d e f g h i j k l UNDERHÅLL OCH FÖRVARING: SKÖTSEL Rengör alla delar efter varje användning enligt anvisningarna ovan och använd en lätt fuktad trasa för apparatens

Více

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ЭТО МЫ! Чacть A

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ЭТО МЫ! Чacть A ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ЭТО МЫ! 1 Чacть A Naučte se následující slovíčka: 028 L01_A01 А а ale, avšak, a Б брат, -а m (с братом) bratr (s bratrem) В вот tady, tu, zde вы vy Г где kde говорит (Анна говорит) mluví,

Více

Byznys a obchodní záležitosti Dopis

Byznys a obchodní záležitosti Dopis - Adresa Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Americký formát adresy: Jméno firmy číslo popisné + název ulice Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací

Více

ОДБОРНИЦИ И НАЧЕЛНИЦА ПОЛОЖИЛИ ЗАКЛЕТВУ. На врху Лиге 12. Формиран нови сазив. Фестивал Јабука. Дивна Аничић. Пир дивљих звијери

ОДБОРНИЦИ И НАЧЕЛНИЦА ПОЛОЖИЛИ ЗАКЛЕТВУ. На врху Лиге 12. Формиран нови сазив. Фестивал Јабука. Дивна Аничић. Пир дивљих звијери НЕДЕЉКО АНТИЋ Вишегодишње успјешно пословање ШГ Лисина ОГЊЕН КОПУЗ Најпродуктивнији сам кад добијем тешке и захтјевне улоге 2 ЗОРАН ДРАГИШИЋ Форсирање младих играча из погона Слободе 15 9 БИЛТЕН ОПШТИНЕ

Více

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату:

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: I ДОПУНА ПРИПЕЈД КРЕДИТА 1 1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: ИЗНОС_ДОПУНЕБРОЈ_ТЕЛЕФОНА(опционо) DINA(опционо):ПОЗДРАВНА_ПОРУКА(опционо)

Více

ОДЛУКУ. - Износ камте на уплаћени износ са доцњом од 5.000,00 EUR по

ОДЛУКУ. - Износ камте на уплаћени износ са доцњом од 5.000,00 EUR по Спољнотрговинска арбитража при Привредној комори Србије у Београду, и то [ ] као арбитар појединац, са записничарем [ ], решавајући у спору тужиоца [ ] из [ ] Република Србија, кога по пуномоћју заступа

Více

3. Вре ме (астрономи ческо и метеорологи чно) Čas a počasí

3. Вре ме (астрономи ческо и метеорологи чно) Čas a počasí 3. Вре ме (астрономи ческо и метеорологи чно) Čas a počasí 3.1. Сезо ни, ме сеци, дни те на седми цата Roční období, měsíce, dny v týdnu 3.1.1. о бщи поня тия Obecné pojmy вдруѓиден adv. pozítří вре ме

Více

Bulharský jazyk, základní slovní zásoba

Bulharský jazyk, základní slovní zásoba Bulharský jazyk, základní slovní zásoba Bulharský jazyk patří do skupiny jižních slovanských jazyků. Prošel složitým vývojem a vzdálil se nejvíce slovanskému typu. Nemá skloňování, chybí infinitiv, nejsou

Více

звук физичку појаву електричне средине интерпретацију коју мозак даје физичких стимулуса

звук физичку појаву електричне средине интерпретацију коју мозак даје физичких стимулуса МУЛТИМЕДИЈА МУЛТИМЕДИЈА Термин мултимедија се користи да означи садржај (најчешће електронски) који користи комбинацију различитих формата (текст, слике, звук, анимације, видеоматеријал). ФИЗИЧКЕ ОСНОВЕ

Více

Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: године. ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби

Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: године. ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: 29.02.2016.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 14. Закона о локалним

Více

PÁNI TVORSTVA Прочитайте и переведите следующие предложения:

PÁNI TVORSTVA Прочитайте и переведите следующие предложения: PÁNI TVORSTVA 6.1. Прочитайте и переведите следующие предложения: Jednou vyprávěla soudružka učitelka dětem, že pánem tvorstva je člověk, že je hlavou rodiny všech bytostí na naší planetě. A Pažout zvedl

Více

СРПСКА ВОДИЧ ПРОИЗВОДА KATALOG VÝROBKŮ

СРПСКА ВОДИЧ ПРОИЗВОДА KATALOG VÝROBKŮ СЕРТИФИКАТИ / CERTIFIKÁTY: ISO 9001 - ISO 3834-2 EN 1090-2 označení ознака CENTRO DI TRASFORMAZIONE ACCIAIO СРПСКА ВОДИЧ ПРОИЗВОДА KATALOG VÝROBKŮ ВЕРЗИЈА ПЛЕСНИ ПОДИЈУМИ TANEČNÍ PARKETY ПОКРОВИ ZASTŘEŠENÍ

Více

Проф. мр Јанко Љумовић

Проф. мр Јанко Љумовић UDK 792.091.4 DOI 10.7251/AGON0615099LJ Проф. мр Јанко Љумовић НАЦИОНАЛНА или народна позоришта ИЗМЕЂУ традиционалних и савремених МОДЕЛА и образаца дјеловања Посебан значај у контексту расправа о позоришном

Více

MGR. SVETLANA VAŠÍČKOVÁ DUCHOVNÍ KULTURA MEZI VÝCHODEM A ZÁPADEM. NA MATERIÁLE UGLIANSKÝCH RUKOPISŮ

MGR. SVETLANA VAŠÍČKOVÁ DUCHOVNÍ KULTURA MEZI VÝCHODEM A ZÁPADEM. NA MATERIÁLE UGLIANSKÝCH RUKOPISŮ MGR. SVETLANA VAŠÍČKOVÁ DUCHOVNÍ KULTURA MEZI VÝCHODEM A ZÁPADEM. NA MATERIÁLE UGLIANSKÝCH RUKOPISŮ APVV-14-0029 CYRILSKÉ PÍSOMNÍCTVO NA SLOVENSKU DO KONCA 18.STOROČIA OBJEKT A PŘEDMĚT PRÁCE Uglianské

Více

Прокси. Кришна Татенени превод: Драган Пантелић

Прокси. Кришна Татенени превод: Драган Пантелић Кришна Татенени превод: Драган Пантелић 2 Садржаj 1 Проксиjи 4 1.1 Увод............................................ 4 1.2 Употреба......................................... 4 3 1 Проксиjи 1.1 Увод Проксиjи

Více

КОНТРОЛА НА ИДЕНТИФИКАТОРИ И ПОСТАПКА ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ВОЗИЛО

КОНТРОЛА НА ИДЕНТИФИКАТОРИ И ПОСТАПКА ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ВОЗИЛО КОНТРОЛА НА ИДЕНТИФИКАТОРИ И ПОСТАПКА ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ВОЗИЛО Доц. д-р д-р Златко В. Соврески, дипл.маш.инж. 1,2 (E-mail: zlatko.sovreski@ugd.edu.mk and zlatkosovre@yahoo.com) Универзитет Гоце Делчев

Více

Поштоноша. Постинфо Процијењена штета око 4 милиона марака. Позитивни у првом кварталу Стр 4. Актуелно. Стр - 16.

Поштоноша. Постинфо Процијењена штета око 4 милиона марака. Позитивни у првом кварталу Стр 4. Актуелно. Стр - 16. Поштоноша Гласило Предузећа за поштански саобраћај РС а.д. Бања Лука Број 83 Година XVI Бања Лука Август 2014. Стр 4. Актуелно Постинфо 2014 Стр - 16. Поплаве Процијењена штета око 4 милиона марака Стр

Více

Страдање Светог владике Горазда и православних Чеха у току Другог светског рата

Страдање Светог владике Горазда и православних Чеха у току Другог светског рата Саборност 5 (2011) Α Ω 223 245 УДК 271.224(437)"1939/1945" 271.222(437)-726.2:929 Горазд, чешкоморавски епископ 271.224(437)"1939/1945" Саша Антонијевић * Крагујевац Страдање Светог владике Горазда и православних

Více

Предлогот в/во во македонскиот јазик со временско значење и чешко-рускосрпски

Предлогот в/во во македонскиот јазик со временско значење и чешко-рускосрпски Предлогот в/во во македонскиот јазик со временско значење и чешко-рускосрпски паралели Роза Тасевска Во јазиците се користат различни средства за одбележување на односите помеѓу две јазични единици. Меѓу

Více

Sima Lukin Lazi} DVIJE OSKORU[E. Pe{i} i sinovi. Beograd 1997 УРЕДНИК ВЕСНА ПЕШИЋ ИЛУСТРАЦИЈА НА ПОЛЕЂИНИ КЊИГЕ: АСКАНИО ПОПОВИЋ: СИМА ЛУКИН ЛАЗИЋ

Sima Lukin Lazi} DVIJE OSKORU[E. Pe{i} i sinovi. Beograd 1997 УРЕДНИК ВЕСНА ПЕШИЋ ИЛУСТРАЦИЈА НА ПОЛЕЂИНИ КЊИГЕ: АСКАНИО ПОПОВИЋ: СИМА ЛУКИН ЛАЗИЋ Sima Lukin Lazi} DVIJE OSKORU[E Pe{i} i sinovi Beograd 1997 УРЕДНИК ВЕСНА ПЕШИЋ ИЛУСТРАЦИЈА НА ПОЛЕЂИНИ КЊИГЕ: АСКАНИО ПОПОВИЋ: СИМА ЛУКИН ЛАЗИЋ Copyright ПЕШИЋ И СИНОВИ БЕОГРАД ДУШАНОВА, 25 ТЕЛ/ФАКС:

Více

ГЛАГОЛСКИ ПРЕФИКСИ У ФУНКЦИЈИ ИЗРАЖАВАЊА КОЛИЧИНЕ РАДЊЕ У ЧЕШКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

ГЛАГОЛСКИ ПРЕФИКСИ У ФУНКЦИЈИ ИЗРАЖАВАЊА КОЛИЧИНЕ РАДЊЕ У ЧЕШКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Катарина Н. Митрићевић-Штепанек ГЛАГОЛСКИ ПРЕФИКСИ У ФУНКЦИЈИ ИЗРАЖАВАЊА КОЛИЧИНЕ РАДЊЕ У ЧЕШКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ докторска дисертација Београд, 2015. UNIVERSITY

Více

Знакомство. Seznámení. Víte, že. Lekce 1

Знакомство. Seznámení. Víte, že. Lekce 1 1 Знакомство Seznámení V první lekci se naučíte představit sami sebe, zeptat se druhých osob na jejich jméno a odkud jsou, a další základní společenské fráze. Naučíte se osobní zájmena v 1. a 4. pádu,

Více