Кад се Дри на ис пра ви

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Кад се Дри на ис пра ви"

Transkript

1 Година LIV Сремска Митровица Среда 26. март Број 2769 Цена 40 динара у овом броју: БРИ ТАН СКИ АМ БА СА ДОР ПО СЕ ТИО РУ МУ: Ал бон кре ће у апри лу Стра на 2. НЕО БИ ЧАН ХО БИ ДА РИ ЈЕ МЕН ЂАН: Злат ним ве зом укра ша ва плат на Стра на 21. ФЕ СТИ ВАЛ ПИ ЈА НИ ЗМА: Три ла у ре а та Стра на 32. ЛА ЋА РАК РЕХАБИЛИТАЦИЈA ПО РО ДИ ЦЕ ЦЕХ Кад се Дри на ис пра ви Под сло га ном "Сва ка кап је важна" срем ско ми тро вач ки Водо вод обе ле жи ло је Свет ски дан во да март. Тим по во дом је дан ра ни је, у пе так 21. мар та, на Градском тр гу ор га ни зо ва но так ми че ње у по ли го ну спрет но сти за уче ни ке пе тих раз ре да основ них шко ла. Уче ство ва ле су еки пе се дам градских и при град ских основ них школа, нај у спе шни ји ма су до де ље не на гра де, а сви уче сни ци су до би ли при год не по кло не и спорт ске ре квизи те. С. Н. Стра на 4. не прав ди ко ја је Це хо ви ма учиње на зна ли су сви. У стра ху или О не бри зи, сви су и ћу та ли, а са мо су бор ци по врат ни ци у ју три ма сло боде пре но си ли при чу о хра број смр ти мла дог на мач ког пар ти зан ског коман дан та. Сле де ћи сво је Ла ћар це, ћу та ла су, као у ка мен пре тво ре на и два Ја ко ба, де да и унук, ко ји су новој Ју го сла ви ји да ли сво је нај вредни је: си но ве, оца и стри ца. Го ди не Окру жном су ду у Срем ској Ми тро ви ци под нет је Захтев за ре ха би ли та ци ју Ја ко ба и Марти на Це ха, ко ју је овај Суд, на кон раз ма тра ња при ло же не до ку мен таци је усво јио 22. ју ла. Стра на 19. Irig СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ЗИМНСКО БА ЦАЧ КО ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ Од лич ни ре зул та ти Страна 37.

2 2 Среда, 26. март na{ Пи ше: Си ни ша Ко ри ца Зе мља на лу три ји Атар, ре ци мо, у шид ској оп шти ни. Ас фалт ни пут пре се ца два ве ли ка ко ма да зе мље сва ки од пре ко сто хек та ра у јед ној та бли. Обе пар це ле при па да ле су не ка да дру штвеним пред у зе ћи ма, са мо у две раз ли чи те ор га ни за ци је. Да ва ле су оне до бре при но се, до бар до хо дак и још ве ће за до вољ ство за по сле них и ру ко вод ства. А он да до шле несрет не де ве де се те, све се по че ло де ва сти ра ти, ру и ни ра ти. По том до ла зи пе ти ок то бар те, а на кон ње га За кон о тран сфор ма ци ји дру штве не у при ват ну сво ји ну (2001.). Оба има ња про да та по про це ду ри из За ко на, јав но, транспа рент но, ли ци та циј ски. У бу џет Ср би је сли ла се не мала ко ли чи на нов ца. Сви за до вољ ни. Ме ђу тим, са да до лази оно али што де во јач ку сре ћу ква ри. Два при ват ни ка ку пи ли две дру штве не фир ме из обла сти по љо при вре де. Је дан од њих на ста вио про из вод њу, са чу вао рад ни ке, орга ни за ци ју, ин же ње ре. Код ње га њи ва као оглед но до бро, пла те ре дов не, при но си стан дард но ви со ки. Дру ги, пак, при ват ник су шта су прот ност. Ни кад се до та да ни је ба вио по љо при вре дом, има ње об ра ђу је над ни ча ри ма ко је сва ко ју тро ску пља у цен тру Ши да, зе мљу не ђу бри стај ња ком, већ са мо ша ли тром и ве штач ким ђу бри вом, тех но ло ги ју об ра де не по зна је, ни ти стру ку ко ри сти. Зе мља све посни ја, спи ра на, са све ве ћом кон цен тра ци јом на три ју мових со ли, не ли не ар на и ме сти мич но пре мно га упо тре ба пе сти ци да и хер би ци да. Ора нич не по вр ши не се све ви ше пре тва ра ју у сла ти на ста зе мљи шта, трај но за тро ва на. А зе мља и ње на плод ност огра ни че ни. Пла не ту, па ни њиве, про ши ри ва ти не мо же мо. На њи ва ма се за сни ва прехрам бе на си гур ност на ци је. Шта би ва ка да се од тих њи ва стал но од у зи ма, ка да ора ни це пре ра ста ју у сла ти не. Угрожа ва се би о ло шко пре храм бе на си гур ност ста нов ни штва. Две пар це ле као два огле да ла. На јед ној зе ле ни те пих од жи та или уред но сло жен ред и вр ста ку ку ру за, а на дру гој као да че мер и јад ни че из зе мље. Кре а то ри мо де ла при ва ти за ци је из мо жда би на ова два по љо при вред на до бра и ли ко ва ли. Ето, мо дел је по ка зао јед ну успе шну при ва ти за ци ју, а дру га не у- спе шна, по њи ма, по сле ди ца је ло шег га здо ва ња или што је исто ло шег чо ве ка. У дру гом по лу вре ме ну, на тржи шној утак ми ци, ве ро ват но ће овај га зда про па сти па ће из сте ча ја до зе мље до ћи не ки но ви, бо љи, друга чи ји. Да кле, мо дел се до ка зао у прак си по ту ма че њу кре а то ра при ва ти за ци је. Ме ђу тим, ни је баш све та ко ка ко ка жу струч ња ци за при ва ти за ци ју. Наш мо дел је био Бин го или игра Лутри је на сре ћу и то ску по це ним ло зо ви ма, са зе мљом. Лу три ја је би ла за то што се ни је зна ло ка кви су они ко ји ку пу ју дру штве на има ња, да ли су ве ћин ски пра ви или ве ћин ски ло ши мом ци, што би ре кли Аме ри кан ци. Ова вр ста те ста се на жа лост вр ши над из у зет но вред ном и огра ни че ном ре сур су, над об ра ди вим зе мљи штем. За то је За кон о при ва ти за ци ји био лу три ја, да ли ће се натр ча ти на пра вог или оног ма ри фе тлут ског, не људ ског у се би, а он да и над зе мљом. Коц ка ли смо се са на шом суд би ном и ге не ра ци ја ма ко је до ла зе. Та кав лук суз ни јед на зе мља не сме се би до зво ли ти, јер шта би ва ако су ве ћин ски ло ши мом ци? Ко ри шће ње и про мет пољо при вред ног зе мљи шта ни је исто што и пре про да ја обу ћар ске рад ње. Др жа ва се мо ра уме ша ти и не до зволи ти да рас по ла га ње и ко ри шће ње зе мљи шта бу де само ствар при ват ног вла сни штва и тр жи шне утак ми це, не сме до зво ли ти угро жа ва ње пре храм бе не си гур но сти ста нов ни штва, ни ти трај ног за га ђи ва ња зе мљи шта. А све то не сме мо ра ло је би ти за пи са но у Уста ву у погла вљу о ко ри шће њу во де и зе мљи шта као нај дра го цени јих ре сур са јед не зе мље. У Устав се мо ра ло угра ди ти бар оно што је пр ви при ват ник ис по што вао, одр жи ва про из вод ња, об на вља ње ху му са, при но си по хек та ру. Спре чи ти да се за ко ни ма, ко је до но си Скуп шти на и парти је ко је у њој вла да ју, из јед на чи про да ја обу ћар ске рад ње и по љо при вред ног зе мљи шта. Устав је мо рао да за шти ти јав ни ин те рес, а не ма јав ни јег ин те ре са од начи на рас по ла га ња и ко ри шће ња огра ни че них ора ничних по вр ши на, јер од то га ће за ви си ти тра ја ње Ср би је и ње ног ста нов ни штва. Ко не ис пу ња ва усло ве из Уста ва тај об ра ду зе мље мо ра пре пу сти ти дру го ме или се вр ши на ци о на ли за ци ја зе мљи шта у јав ном ин те ре су Ср би је. Сит ни ца нам је са мо фа ли ла. Још је дан по раз Уста ва пред на ди ру ћим ин те ре си ма пар ти ја и оних ко ји по седнич ки вла да ју сво јим не при ко сно ве ним га здин стви ма. Зе мља је мо ра ла би ти не што дру го. РУ МА ПО СЕ ТА БРИ ТАН СКОГ АМ БА СА ДО РА Клип ња че из Ру ме - за Евро пу и свет Фа бри ка ''Ал бон'' по чи ње са ра дом 18. апри ла: у по чет ку 100, а до кра ја го ди не 200 рад ни ка но што је на ја вље но пре не ко- ко ме се ци, у сми слу при вред- Оли ног раз во ја рум ске оп шти не и но вих ин ве сти ци ја, упра во ће се до го ди ти овог про ле ћа: реч је о јед ној од већих бри тан ских ин ве сти ци ја у Срби ји, о фа бри ци ''Ал бон'' ко ја ће про из во ди ти клип ња че за ауто мобил ску ин ду стри ју и уско ро при мити пр ве рад ни ке у но во и згра ђе ним по го ни ма. У ин ду стриј ској зо ни Ру ме, у прат њи до ма ћи на из ло кал не са моу пра ве и ''Ал бо на'', про шле сре де, 19. мар та, тим по во дом бо ра вио је Деј вид Мек фар лан, от прав ник по сло ва у ам ба са ди Ве ли ке Бри тани је у Бе о гра ду. Ди рек тор ''Ал бо на'' Исмет Гребо вић, уз за хвал ност го сти ма што су на кон Ши ма но ва ца до шли и у Ру му, ис ко ри стио је ову по се ту како би на ја вио старт јед ног зна чајног про јек та за Ру му, али и чи та ву Ср би ју: -По че так про из вод ње у овој фа бри ци за ка зан је за 18. април, до та да ће би ти за вр ше ни сви посло ви ве за ни за до пре ма ње ма тери ја ла, и до би ја ње до зво ле. У самом стар ту ов де ће ра ди ти око 15 рад ни ка из Ру ме ко ји су тре нут но на обу ци у по го ну у Ши ма нов цима. Већ сле де ће не де ље пред сто ји нам из бор ка дро ва, од пор ти ра и ма га ци о не ра, до ди рек то ра. Све ово се до го ди ло уз ве ли ку по моћ рум ске оп шти не, да ни је би ло то га, не би би ло ни ове фа бри ке. Ово је нај бо љи при мер ка ко за јед нич ки рад да је до бре ре зул та те. На равно, ми смо ов де због ин те ре са, али је и ин те рес рум ске оп шти не да се отва ра ју но ва рад на ме ста. Све је спрем но за старт Ди рек тор Гре бо вић је из нео више по да та ка о оби му овог но вог послов ног по ду хва та: -То ком ове го ди не у пла ну је про из вод ња 600 хи ља да клип ња ча за ауто мо бил ску ин ду стри ју ''Форд'', до ју на ће у на шим по го ни ма повр ши не око де сет хи ља да ме та ра ква драт них ра ди ти 100, а до кра ја го ди не 200 рад ни ка. Нај ве ћи део рад не сна ге би ће из Ру ме, из простог раз ло га што се по сло дав цу не ис пла ти пу то ва ње рад ни ка из не ког дру гог ме ста. ''Ал бон'' је у Ши манов ци ма при су тан од го ди не, та мо тре нут но ра ди 160 рад ни ка. Реч је о по чет ној фа зи про из вод ње за ''Форд'', а од ју на ће се ра ди ти и за ''Ка минс'', по зна тог про из во ђа ча мо то ра. На осно ву до са да шњег иску ства, мо гу ре ћи да у Ср би ји ни смо има ли ни ка квих про бле ма са радном сна гом, за ви дан је ни во знања ко ји рад ни ци по се ду ју. По себ но тре ба ис та ћи да ово ни су пр ља ве тех но ло ги је, на исти на чин се ра ди у Ен гле ској, и у Аме ри ци. Опре ма за рум ску фа бри ку рађе на је у Ши ма нов ци ма, ових да на упра во се пре во зи у рум ске по го не. У ове по го не ин ве сти тор је уло жио око 10 ми ли о на евра, на ја вљу је се го ди шња про из вод ња три ми ли о на клип ња ча, што је вред ност од 25 ми ли о на евра. Сва про из вод ња наме ње на је из во зу. У име до ма ћи на, го сте је по здравио пред сед ник Оп шти не Ру ма Драган Па нић: - Све ово нам да је на ду да ће мо у ско рој бу дућ но сти упо сли ти ве ћи број рад ни ка. Не за по сле ност у румској оп шти ни је 38 про це на та, почет ком ра да ове фа бри ке тај ве ли ки про блем ће мо бар убла жи ти. Оче кујем да ће од на шег го ста, ам ба са дора Ве ли ке Бри та ни је, по тен ци јал ни ин ве сти то ри до би ти пра ву ин форма ци ју о по вољ но сти ула га ња у нашу оп шти ну, уоста лом, о то ме сведо чи и при зна ње из Ка на ко је смо при ми ли ових да на. Ам ба са дор Деј вид Мек фар лан ни је крио за до вољ ство због оног што је за те као у Ру ми: - Ве о ма сам по но сан што сам овде, че сти там ин же ње рин гу на свему што су ура ди ли на овој фа бри ци. Реч је о но вом, мо дер ном објек ту ко ји ће за по сли ти ви ше љу ди у то ку ове го ди не, а то је нај бо љи знак да мо же да се ра ди у Ру ми, и у Ср би ји. Ру ма је део Ср би је ко ји охра бру је но ве ин ве сти то ре, про блем би рокра ти је ко ји је при су тан у не ким дру гим сре ди на ма, ов де не по сто ји. Ни је ово наш је ди ни су срет, има ћу при ли ку да по се тим ову фа бри ку и ка да поч не са про из вод њом, и да пра тим тај рад. То ком овог су сре та, у сми слу ства ра ња но вог по слов ног ам би јента и ожи вља ва ња при вре де, на јављен је и ско ри до ла зак ки не скодан ског ин ве сти то ра на ''Рум ску петљу''. К. Ку зма но вић СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ГО ДИ ШЊА СКУП ШТИ НА СИН ДИ КА ТА ПРО СВЕТ НИХ РАД НИ КА За бо љи по ло жај члан ства Сед ни ца син ди ка та про свет них рад ни ка е дов на го ди шња Скуп шти- Град ског од бо ра Син ди ка та Рнa про свет них рад ни ка Срем ске Митро ви це одр жа на је у че твр так, 20. мар та, у са ли Основ не шко ле "Јо ван Јо ва но ић Змај". Од укуп но 40 чла но ва - пред став ни ка из 11 основ них и сред њих шко ла ко је су чла ни це овог син ди ка та, скуп штини је при су ство ва ло њих 38, са знали смо од Сло бо да на Вуј чи ћа, пред сед ни ка Скуп шти не Син ди ката про свет них рад ни ка. Су шти на ак тив но сти овог син ди кал ног од бо ра, у претход ном пе ри о ду, би ла је усме ре на на те ме као што су за шти та ма те ријал ног по ло жа ја чла но ва и стра теги ја обра зо ва ња. - За го ди ну да на, ко ли ко је прошло од из бор не скуп шти не, ура ди ли смо до ста. Ре дов но смо одр жа ва ли сед ни це, упо зна ва ли се са но ви нама у овој обла сти, ор га ни зо ва ли актив но сти ко ји ма смо шти ти ли на шу Су срет у по го ни ма ''Ал бо на'' де лат ност и чла но ве. Избо ри ли смо се за пла ћа ње пре ко норм ног ра да. Да нас, у свим ми тро вач ким школа ма ко је при па да ју овом син ди ка ту ча со ви пре ко нор ме се пла ћа ју - ре кла је, уз оста ло, До бри ла Гми зић, пред сед ни ца Извр шног од бо ра Син ди ка та про свет них рад ни ка Сремске Ми тро ви це. Син ди кал ној скуп штини су при су ство ва ли начел ни ца Упра ве за образо ва ње гра да Срем ска Ми тро ви ца Мир ја на Пје вац и пред сед ник Уни је син ди ка та про свет них рад ника Вој во ди не Зво ни мир Јо вић. С. Ђ - Сл. Н.

3 Среда, 26. март СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА АК ТУ ЕЛ НО У АПО ТЕ ЦИ "СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА" До ле ка и у дис пан зе ру Но ва апо те кар ска је ди ни ца отво ре на је у при зе мљу згра де Дис пан зе ра на Са ви, са рад њом Апо те ке "Срем ска Ми тро вица" и До ма здра вља "Срем ска Ми тро ви ца" уз фи нан сиј ску по моћ гра да као осни вач ових здрав стве них уста но ва Апо те ка "Срем ска Ми тро вица" не дав но је отво ри ла нову апо те кар ску је ди ни цу у граду, ко ја се на ла зи у окви ру 3. здрав стве не ста ни це, од но сно у Дис пан зе ру на Са ви. На овај на чин, ка ко сма тра ју над ле жни, из ла зи се у су срет па ци јен ти ма ко ји у јед ној згра ди, на кон пропи си ва ња ме ди ка ме на та, мо гу од мах да их обез бе де. Но ва апо те кар ска је ди ни ца, отво ре на је у при зе мљу зграде овог дис пан зе ра, у са рад њи Апо те ке "Срем ска Ми тро ви ца" и До ма здра вља "Срем ска Митро ви ца" уз фи нан сиј ску помоћ гра да ко ји је осни вач ових здрав стве них уста но ва. Циљ ин ве сти ци је је да се до прине се ква ли тет ни јем пру жа њу здрав стве них услу га. Ди ректор Апо те ке "Срем ска Ми трови ца" Дра ган Бо жић, сма тра да је отва ра ње апо те ке из у зетно зна чај но због па ци је на та, јер ће они за крат ко вре ме да обез бе де лек од мо мен та ње говог про пи си ва ња. - Услу ге апо те ке су, пре свега, ко рист за па ци јен те, а и потвр да су да уста но ве при мар не здрав стве не за шти те, као што су Дом здра вља и Апо те ка, ова квим про јек ти ма оства рују из у зет ну са рад њу - ре као је ди рек тор Бо жић. Апо те ка у дис пан зе ру У ком плет ну адап та ци ју просто ри је апо те кар ске је ди ни це у 3. здрав стве ној ста ни ци из двоје но је око 1,6 ми ли о на ди на ра, ко ли ко су ко шта ли гра ђе вински и елек тро ра до ви, на бав ка опре ме и уре ђе ње ен те ри је ра. - Апо те ка у Дис пан зе ру на Са ви је дан је од број них успешно ре а ли зо ва них про је ка та, у ци љу уна пре ђе ња здрав ства и здрав стве них услу га. У пла ну је и отва ра ње апо те ке у згради ме сне за јед ни це 22. ав густ" у на се љу КП дом, чи ме ће грађа ни и у овом де лу гра да би ти здрав стве но збри ну ти - ре као је др Ми лан Лат ко вић, ди ректор До ма здра вља На чел ник град ске упра ве за здрав стве ну, со ци јал ну и зашти ту жи вот не сре ди не Жељка Но ва ко ви ћа, под се тио је да ло кал на са мо у пра ва и ресор на град ска упра ва по др жава ју ова кве про јек те, у ци љу по бољ ша ња ква ли те та примар не здрав стве не за шти те, а ти ме и по бољ ша ња здрав ственог ста ња ста нов ни ка гра да и Отва ра ње апо те ке окол них ме ста. Отва ра ње апоте кар ске је ди ни це ре а ли зо вано је сред стви ма бу џе та гра да, пред ви ђе ним за го ди ну. Пред сед ник Управ ног од бо ра Апо те ке "Срем ска Mи тро ви ца" др Ду шко Ма џић, под се тио је да је отва ра ње ове апо те ке дру ги успе шан при мер спа ја ња здрав стве не и фар ма це ут ске услу ге. Пр ви слу чај је био код отва ра ња апо те ке на ула зу у Оп шту бол ни цу. - Ово је при мер са рад ње при мар не здрав стве не за штите и фар ма це ут ских услу га, са ци љем да па ци јен ти, од мах по про пи си ва њу ле ка, мо гу да се снаб де ва ју ме ди ка мен ти ма, ор то пед ским по ма га ли ма и све му оно ме што им се у апоте ка ма ну ди - ре као је др Душко Ма џић. Апо те ка "Срем ска Ми тро вица" пла ни ра да ове го ди не отвори још јед ну апо те кар ску јед ницу на те ре ну чи је отва ра ње је у скло пу ово го ди шњег пла на и про гра ма ра да уста но ве. С. Ђа ко вић - М. Ми ле у снић СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ЗБРИ ЊА ВА ЊЕ ИЗ БЕ ГЛИХ И РА СЕ ЉЕ НИХ ЛИ ЦА Ку ће за шест по ро ди це За ку по ви ну шест се о ских ку ћа са окућ ни цом, град и Ко ме са ри јат за из бе гли це обез бе ди ли пет ми ли о на ди на ра Љу би ша Ка та но вић, који је из Ка ле си је до шао го ди не, као два на е сто годи шњак, тек са да је, по сле 22 го ди не, сво јој по ро ди ци обезбе дио кров над гла вом. У Мартин ци ма где тре нут но жи ви, добио је ку ћу са окућ ни цом, ко ју су овој по ро ди ци обез бе ди ли град ска упра ва и Ко ме са ри ја та за из бе гли це Ср би је. - Жи ве ли смо пр во у Би је љини, па смо до шли у Мар тин це, ту сам се оже нио са Сан дром и има мо че ти ри ћер ке - Ја ну, Сару, Ми ли цу и Иси до ру. Ку ћа са окућ ни цом нам мно го зна чи, пре све га јер је - на ша. Мно го хва ла сви ма ко ји су нам у то ме по мо гли - ре као је Љу би ша Ката но вић при ли ком пот пи си вања уго во ра о от ку пу ку ће. Ова по ро ди ца је јед на од шест оних ко је су про те кле неде ље пот пи са ле уго во ре о купо ви ни се о ских ку ћа у ак ци ји ко ји во де Град Срем ска Ми трови ца и Ко ме са ри јат за из бе глице и ми гра ци је. Вред ност поме ну тих ку ћа је око пет ми лио на ди на ра, у обез бе ђе њу су ме град уче ству је са 10 од сто, док су оста ло сред ства Ко ме са ри јата за из бе гли це. По ро ди ца Ка та но вић От ку пље на до ма ћин ства нала зе се у Ла ћар ку, Мар тин цима, Но ћа ју, Са ла шу Но ћај ском и Ша шин ци ма, са зна ли смо при ли ком пот пи си ва ња ових уго во ра. По ре чи ма на чел ни ка град ске Упра ве за здрав стве ну, со ци јал ну и за шти ту жи вот не сре ди не Жељ ка Но ва ко вића, на овај на чин је стам бе но збри ну то шест по ро ди ца, а све у ци љу пот пу ног збри ња ва ња из бе глих и ин тер но ра се ље них ли ца на те ри то ри ји гра да ак ција се на ста вља. - У на ред ном пе ри о ду актив но сти се на ста вља ју са циљем по бо ља ша ња ста ту са избе гли ца и њи хо вог стам бе ног збри ња ва ња. До кра ја мар та тре ба ло би да бу де рас пи сан кон курс за по моћ у ви ду дохо дов них ак тив но сти, од но сно обез бе ђе ња раз не сит ни је пољо при вред не ме ха ни за ци је и алат ки, чи ја ће вред ност би ти око ди на ра. На тај начин ће би ти упу ће на по моћ за око 15 по ро ди ца. Сле ди обезбе ђе ње по мо ћи у ви ду гра ђевин ског ма те ри ја ла, чи ја вредност из но си ди на ра, а на овај на чин ће би ти ре ше но још 10 из бе глич ких по ро ди ца - ре као је на чел ник Но ва ко вић. Под се ћа мо, план је да се у Срем ској Ми тро ви ци из гра де и две стам бе не је ди ни це где би Уго вор за ку ћу се стам бе но збри ну ло 40 поро ди ца са ста ту сом из бе глих и прог на них ли ца. Уз све то ак ци ја збри ња ва ња из бе глих пу тем от ку па се о ских ку ћа са окућ ни цом се на ста вља. С. Ђа ко вић - Сл. Ник шић

4 4 Среда, 26. март СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА "ВО ДО ВОД" ОБЕ ЛЕ ЖИО СВЕТ СКИ ДАН ВО ДА Сва ка кап во де је ва жна Се дам еки па осно ва ца так ми чи ло се на по ли го ну спрет но сти са ци љем да са чу ва ју што ви ше во де, што је и по ру ка ово го ди шњег Да на во да Нај у спе шни ји По бед ник так ми че ња је Основ на шко ла "Јо ван Попо вић" за ко ју су се такми чи ли Те о до ра Сто јано вић, Леа При ца, Са во Чу лић и Дар ко Сто и ковић. Дру го ме сто осво јила је ОШ Јо ван Јо ва но вић Змај" у са ста ву: Ана Са виче вић, Са ра Бан че вић, Но вак Ми ље вић и Лу ка Дра ку лић. Тре ће пла сира на је еки па ОШ "До бросав Ра до са вље вић На род" из Ма чван ске Ми тро ви це, а њу су чи ни ли Ра да Мило ше вић, Ани ца Ја ковље вић, Урош Ђор ђић и Алек сан дар Ва си ље вић. Под сло га ном "Сва ка кап је ва жна" срем ско ми тро вачко Јав но ко му нал но пред у зеће Во до вод обе ле жи ло је Свет ски дан во да март. Тим по во дом је дан ра ни је, у пе так 21. мар та, на Градском тр гу ор га ни зо ва но такми че ње у по ли го ну спрет ности за уче ни ке пе тих раз ре да основ них шко ла са те ри то рије гра да Срем ска Ми тро ви ца. Уче ство ва ле су еки пе седам град ских и при град ских основ них шко ла и то: "Свети Са ва", "Јо ван Јо ва но вић Змај", "Бо шко Пал ко вљевић Пин ки", "Јо ван По по вић" и "Сло бо дан Ба јић Па ја" у Срем ској Ми тро ви ци, као и из Основ не шко ле "До бросав Ра до са вље вић На род" у Ма чван ској Ми тро ви ци и Основ не шко ле "Три ва Ви тасо вић Ле бар ник" у Ла ћар ку. Нај у спе шни ји ма су до де ље не на гра де, а сви уче сни ци су до би ли про год не по кло не и спорт ске ре кви зи те. Срем ско ми тро вач ки Во довод, по ред сво је при мар не де лат но сти да ре дов но снабде ва по тро ша че пи ја ћом водом, ве ли ку па жњу по све ћу је еду ка ци ји де це школ ског узра ста о зна ча ју во де и ње ној пра вил ној упо тре би. Као и ове и прет ход них годи на су ор га ни зо ва не број не ма ни фе ста ци је и про гра м са ци љем да се код уче ни ка подстак не раз вој све сти о по треби ра ци о нал не по тро шње и стал не бри ге о за шти ти водних ре сур са. Уче сни ци По ди ћи ни во све сти - Јав но ко мунал но пред у зе ће "Во до вод" гра ђани ма обез бе ђује уред но снабде ва ње во дом, у овом слу ча ју висо ко ква ли тет ном во дом за пи ће. Гле да мо на унапре ди мо ову вр сту ко му нал не де лано сти, да чу ва мо жи вот ну сре ди ну, да очу ва мо во ду као ва жан ре сурс. Ујед но, у са рад њи са Циљ ово го ди шње ма ни феста ци је Сва ка кап је ва жна је да се кроз игру и спорт ске ак тив но сти на сим бо ли чан начин ука же на ва жност очу ва ња вод них ре сур са. С тим у ве зи при пре мљен је по ли гон спретно сти на ко јем уче ни ци кроз са вла да ва ње пре пре ка тре ба да по ка жу шта мо гу да учи не ка ко да во ду шти те и ште де, сва ки дан, на сва ком ме сту и у сва кој при ли ци. Ор га ни за ци ју ма ни фе ста ције "Сва ка кап је ва жна" по могли су Цен тар за кул ту ру "Сирми ју март, Би бли о те ка "Глиго ри је Во за ро вић" и Атлет ски ста ди он. Свет ски Дан во да усво јен је ре зо лу ци јом Ује ди ње них на ци је го ди не, а обе лежа ва се од го ди не ка ко би се ука за ло на по тре бу и важност за шти те и очу ва ња во де. По тре бе за во дом су на на шој пла не ти све ве ће, а об на вља ње Ве сна Вла ди са вље вић Так ми че ње основ ним и средњим шко ла ма, на Дан во да, ор га низу је мо не ку ма нифе ста ци ју ка ко би по ди гли ни во свести гра ђа на Сремске Ми тро ви це, а на ро чи то мла дих на очу ва ње овог вод ног ре сур са и ком плетног очу ва ња во де као си ро ви не - ре кла је Ве сна Вла ди савље вић, тех нич ки ди рек тор ЈКП "Во до во да". овог ре сур са је дуг и спор процес, за то је бри га о во ди за да так свих нас. С. Ђ. - М. М. ШИД ИЗ РА ДА ПО ЗЕ ЛЕ НЕ ЕКО ЛО ШКЕ ПАР ТИ ЈЕ Сти же по моћ ди ја спо ре Уско ро пр ве до на ци је на ше ди ја спо ре за јед ну од основ них шко ла и јед ну од цр ка ва у шид ској оп шти ни На по зив По кра јин ског од бора Зе ле не еко ло шке пар тије про те кле не де ље Шид је посе тио мр Дра го мир Мак сић, пред сед ник Срп ске ди ја спо ре у за пад ној Евро пи и члан Светског све срп ског кон гре са. Разлог ње го вог до ла ска је мо гућност ула га ња срп ских по словних љу ди из Евро пе и све та у при вред ни раз вој шид ске општи не. У то ку бо рав ка у Ши ду Мак сић је оба вио и раз го во ре са чел ним љу ди ма у шид ској оп шти ни са ко ји ма је по стигнут до го вор да се у нај ско ри је вре ме од ре ђе ни про јек ти, ко је ће би ти фи нан си ра ни од стра не срп ске ди ја спо ре, ста ве у фа зу из ра де са ци љем што ско ри је ре а ли за ци је. Он је на ја вио да ће ових да на усле ди ти и прве до на ци је на ше ди ја спо ре у вред но сти од 15 до 20 хи ља да евра, а би ће усме ре не за једну од основ них шко ла и јед ну од цр ка ва у шид ској оп шти ни. О све му ово ме Мак сић је го ворио на кон фе рен ци ји за штампу ко ја је одр жа на у про сто рија ма Зе ле не еко ло шке пар ти је у Ши ду. Ина че, По кра јин ски од бор Зе ле не еко ло шке пар ти је покло нио је Град ском зе ле ни лу Кон фе рен ци ја за но ви на ре у Ши ду 200 сад ни ца ка над ске то по ле. Пре ма ре чи ма Ми лене Пет ко, ди пло ми ра ног инже ње ра шу мар ства из ЈКП Стан дард, ове сад ни це би ће по са ђе не око ше та ли шта код Спорт ске ха ле, пре ма Ги барцу и у на се љу Ис ток. Сто ти ну сад ни ца ка над ске то по ле ЗЕП је по кло ни ла и Ме сној за ејдни ци Ва ши ца. Ова стран ка се при дру жи ла гло бал ној еко лошкој ак ци ји Сат за на шу плане ту, ко ја ће би ти одр жа на 29. мар та, у 20,30 са ти. Ис пред про сто ри ја стран ке ће у то време би ти ор га ни зо ван ве ли ки еко ло шки скуп. С. М.

5 Среда, 26. март ШИД МЕ СЕЦ ДА НА РА ДА ЗА ШТИТ НИ КА ПРА ВА ПА ЦИ ЈЕ НА ТА До са да без при ту жби гра ђа на Овај по сао за па ци јен те са те ри то ри је шид ске оп шти не оба вља ди пло ми ра ни прав ник Де јан Ло га ру шић, у згра ди Оп штин ске упра ве, сва ким рад ним да ном у вре ме ну од 12 до 14 са ти Згра да Оп штин ске упра ве у ко јој се нала зи за штит ник пра ва па ци је на та Пи ше ко стиг не, уре ђу је ко мо ра Бећар ски би се ри срем ских там бу раша Избор: Златко Зрилић ЉУБАВ Ја сам малу волео к'о Бога, превари ме, оде за другога. ЉУБОМОРА Мала моја ко ти је казив'о, да сам другој цури намигив'о! ФАЛИНКА Свака цура има неке мане, у моје су ноге расклимане! СМЕШНА СТРАНА СРЕМА Оно што је гра ђа ни ма но во до нео За кон о пра ви ма па ци је на та је сте парт нер ски од нос са здрав стве ним рад ни ци ма, а што до са да ни је би ло слу чај. То у прак си значи да је здрав стве на уста но ва па ци јен ти ма ду жна да обез бе ди сва пра ва ко ја про из и- ла зе из за кон ског ре ше ња, а уко ли ко то не учи ни, од го ва ра ју ће ко ра ке да се то обез бе ди пред у- зи ма са вет ник за за шти ту пра ва па ци је на та. И у шид ској оп шти ни сви гра ђа ни ко ји имају не ке при ту жбе на рад здрав стве них уста но ва има ју ту мо гућ ност да се обра те за штит ни ку пра ва па ци је на та. Овај по сао, од лу ком Оп штин ског већа, већ ме сец да на обавља ди пло ми ра ни правник Де јан Ло га ру шић, сва ким рад ним да ном у вре ме ну од 12 до 14 са ти, у кан це ла ри ји ко ја се нала зи у згра ди Оп штин ске упра ве. Ка ко ка же Ло га ру шић, за про те клих ме сец да на ни је при мио ни јед ну жал бу на не ки про блем, та ко ђе ни је би ло ни ни ка квиг при ту жби, а вра та ње го ве канце ла ри је су отво ре на увек за све оне ко ји же ле да му се обра те по том пи та њу. - Ра ни је су за штит ни ци пра ва па ци је на та ра ди ли при до мо ви ма здра вља, али при бли жа ва њем Срби је Европ ској уни ји, где је при мар на здрав стве на за шти та по ве ре на ло калним са мо у пра ва ма и ми у шид ској оп шти ни на стоји мо да то вра ти мо на локал ну са мо у пра ву. Пра ва па ци је на та су тач но ре гули са на за ко ном, а ва жно је да гра ђа ни зна ју да су по ред др жав них уста но ва и све при ват не ор ди на ци је и апо те ке ду жне да по штују њи хо ва пра ва. То зна- Де јан Ло га ру шић чи да, уко ли ко гра ђа ни ми сле да су им пра ва по вре ђе на, од но сно уко ли ко ни су за до вољ ни услу гом здрав стве ног радни ка, мо гу да под не су жал бу и на рад при ват них апо те ка и спе ци ја ли стич ких ор ди на ци ја, а он да ми про це њу је мо да ли то спа да у на шу над ле жност или у над ле жност за штит ни ка пра ва оси гу рани ка. Ми смо ту да бу де мо ме ди ја то ри и да бу де мо спо на ко ја ће по ве за ти па цијен те и здрав стве не рад ни ке. Осим грађа на ко ји има ју здрав стве ну књи жи цу, од но сно ко ји су здрав стве но оси гу ра ни, на ма се са зах те вом за за шти ту пра ва та ко ђе мо гу обра ти ти и сви дру ги, па чак и они ко ји не ма ју др жа вљан ство. Ка зне за пре кр ша је здрав стве не устано ве су ри го ро зне и кре ћу се од до ми ли он ди на ра. Ме ђу тим, ми ни смо ту да ка жња ва мо, јер је на ша свр ха првен стве но пре вен тив на ка же Де јан Ло га ру шић, до да ју ћи да овај по сао обавља во лон тер ски, с об зи ром да је члан Оп штин ског ве ћа на стал ном ра ду. С. Ми хај ло вић Бо ри слав Бог да но вић ( ) По бу ње не ми сли Што не ма це не, тим не тре ба тр го вати. Не кад је бу дућ ност би ла да ле ки сан, да нас је про шлост са ња на ја ва. Бор ба за власт во ди се пр во про тив вла сти, а за тим за ње но очу ва ње. Обес пра вље ност да је нео гра ни че на пра ва. Ду го тра јан мрак слу ти ве ли ке ва тре. Вре ме је опет за штед њу, по је дин ци тро ше пре ко сва ке ме ре. Кад се сви пра ве лу ди не ис пла ти се би ти па ме тан. КАРТ: Жарко Гаћеша Вре ме је нај бо љи су ди ја, ко ји по прави лу сти же ка сно. Уми ља то јаг ње за вр ши као ов ца. На род је ла ко за ве сти, тре ба му са мо по ну ди ти не до сти жно. Са бе смрт ни ма се об ра чу на ва је ди но вре ме. Са ми смо се на ме сти ли, а сад би смо хте ли да до ка же мо ка ко су нас си ло вали. На глад ној де ци свет тре ни ра ми лоср ђе. Лаж је нај о па сни ја кад је ком би но вана са исти ном. По чи ње ве ли ко на ме шта ње за но во раз ме шта ње.

6 6 Среда, 26. март :? Ми ле Ог ња но вић, Ин ђи ја - На рав но да се сла жем да треба вра ти ти вој ни рок. То је је дан ве ли ки ис пит за мла ди ће, да се оче ли че, ста са ју и по ста ну пра ви љу ди. Не знам зашто су уоп ште и уки да ли, јер нам омла ди на по ста је све ма ње способ на за рад, упра во из раз ло га што не ма слу же ња вој ног ро ка. Мир ја на Стан ко вић, Срем ска Ми тро ви ца - Као при пад ница жен ског ро да, ни сам у оба ве зи да слу жим вој ску, та ко да не мам не ки по се бан став са тим у ве зи. Ме ђу тим, ми слим да је ова ко бо ље и мом ци ма ко ји мо гу ко ли ко то ли ко да си гур ни је пла ни ра ју свој жи вот, пре све га у сми слу ре дов ног за вр шет ка студи ја или кон ку ри са ња за по сао. То ми слав Ви да ко вић, Пе ћин ци - Ап со лут но сам за вра ћа ње редов ног слу же ња вој ног ро ка, јер мно го то га млади на у че у ар ми ји, а дру го свака др жа ве тре ба да има вој ску сво ју, не са мо про фе си о нал ну, не го и на род ну. Пре драг Јо во вић, Ру ма: - Тре ба вра ти ти ре дов ну вој ску, то је нај бо ља шко ла жи во та, ту мла ди ћи поста ју зре ли људи, а тре ба увек има ти на уму и без бед ност зе мље. Ми слим да у ре дов но слу же ње вој ног ро ка тре ба укљу чи ти и же не, јер су се из бо ри ле за рав но прав ност. До бар при мер за то су не када шња ко ла срп ски се ста ра и слич на удру же ња. Мир ја на Недић, Бин гу ла - По сто је и мушкар ци и же не ко ји су за нешто спо соб ни, а за не што ни су, та ко је и са служе њем вој ног ро ка, за то сма трам да би то тре ба ло да бу де ствар сло бодног из бо ра. Вој ко Гој ко вић, Срем ска Ми трови ца - Да су ме не пи та ли, не би ни уки да ли служе ње вој ног ро ка, јер је то част сва ком и из раз па три о ти зма. Кад је неко ишао у вој ску, сви се се ћамо тих го ди на, сла ви ло се јер је би ти вој ник ве ли ка част. ИН ЂИ ЈА ЕДУ КА ЦИ ЈА ПО ВО ДОМ МЕ СЕ ЦА БОР БЕ ПРО ТИВ МА ЛИГ НИХ ОБО ЛЕ ЊА Пре вен ци ја као лек Днев но у Ср би ји од од карци но ма гр ли ћа ма те ри це обо ли пет же на, а два слу ча ја за вр ше са смрт ним ис хо дом - по ра жа ва ју ћи су по да ци ко ји су се мо гли чу ти на еду ка тив ној три би ни ко ју су одр жа ли стручња ци ин ђиј ског До ма здра вља Др Ми ло рад Ми ка Па вло вић за за по сле не у не мач кој ком пани ји ИГБ. Кли нич ка сли ка малиг них бо ле сти у Ср би ји ни је сјај на, шта ви ше, на ша зе мља се на ла зи у са мом вр ху ка да је реч о ста ти сти ци. По ред пре дава ња о ва жно сти ре дов ног прегле да ре про дук тив них ор га на, над ле жни су го во ри ли и о превен ци ји и бор би про тив кар цино ма де бе лог цре ва и кар ци нома плу ћа. - На ша уста но ва са по но сом ис ти че да има ве ли ки број превен тив них ак тив но сти и то је дуго го ди ша прак са. Оно што же лимо на шим мла дим су гра ђан ка ма и за по сле ни ма у ИГБ, ко јих има око 1.200, да ука же мо је сте значај еду ка ци је и пре вен ци је од ма лиг них бо ле сти, ко је се нала зе у са мом вр ху по сле кардио-ва ску лар них бо ле сти - пору чио је прим. др Ва са Пе тровић ди рек тор До ма здра вља и за мо лио све при пад ни це лепшег по ла да је дан дан у го ди ни по све те свом здра вљу. Ка да је не дав но на чел ник Гене рал шта ба Вој ске Ср би је ге не рал Љу би ша Ди ко вић из јавио да гра ђа ни Ср би је све чешће тра же вра ћа ње ре дов ног слу же ња вој ног ро ка, до шло је до бр зе ре ак ци је над ле жних из Ми ни стар ства од бра не, ко ји су од мах са оп шти ли да се о враћа њу слу же ња вој ног ро ка ни не раз го ва ра, а све је иза зва ло и ла ви ну раз ли чи тих ко мен тара на дру штве ним мре жа ма. Ка ко је са оп шти ло Ми нистар ство од бра не, трај но страте гиј ско опре де ље ње ко јим се про фе си о на ли зу је Вој ска Ср би је ис кљу чу је раз ма трање пи та ња ре дов ног слу же ња Пре да ва ње за за по сле не у ИГБ - Са мо је дан дан од 365 дана, мо ћи ће мо да про ве ри мо све оно од че га мо же мо да их спа си мо, од бо ле сти ко је има ју ма лиг ни по тен ци јал и да их изле чи мо - ре као је ди рек тор Дома здра вља и на гла сио да ће се пре вен тив не ак тив но сти на стави ти и у на ред ном пе ри о ду: - Отво ри ли смо не дав но два но ва ка би не та и че ти ри но ва УЗ ПИ ТА ЊЕ БРО ЈА ЗА И ПРО ТИВ ВРА ЋА ЊА ВОЈ НЕ ОБА ВЕ ЗЕ (Не)ра до Сре мац иде у вој ни ке вој ног ро ка и да та ква од лу ка ни је пред мет пре и спи ти ва ња у Ми ни стар ству од бра не и са мим тим ни је ни би ла пред ви ђена да бу де те ма у по ли тич кој, струч ној и вој ној јав но сти. Ми шље ња јав но сти о овом пи та њу су по де ље на. Јед ни сма тра ју да је про фе си о нал на вој ска до вољ на, дру ги да тре ба вра та ти слу же ње вој ног ро ка, а тре ћи да се сва ка ко мо ра прона ћи на чин да се мла ди об у че за не ке од ве шти на. Пи та ли смо и на ше чи та о це шта ми сле о овој те ми, а одго во ри су, као што се мо гло и оче ки ва ти, ве о ма раз ли чи ти. C. H. Вој нич ка за кле тва (Пре у зе то са сај та Вој ске Ср би је) си сте ма ди јаг но сти ке, ускоро по чи ње да ра ди кар ди о лог. Све су ово пре вен тив не ак тивно сти, али мо рам још јед ном да на гла сим да је ве о ма ва жно ЦР НА ХРО НИ КА Осум њи чен за на си ље у по ро ди ци Због по сто ја ња осно ва сумње да је у по ро дич ној ку ћи, након сва ђе ис ту као су пру гу, везао је и ву као сте пе ни ца ма са спра та у при зе мље, ухап шен је Ц.Т. (66) из Ру ме и по овлашће њу над ле жног ту жи о ца, задр жан до 48 ча со ва. Ц. Т. је уз кри вич ну при ја ву за на си ље у по ро ди ци са слу шан у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Ру ми, а ре ше њем су ди је за прет ход ни по сту пак, од ре ђен му је при твор до 30 да на. С. Н. има ти здра ву ис хра ну и фи зичку ак тив ност. До бар део здравља за ви си ће од ва шег на чи на жи во та и на ви ка. М. Ба ла ба но вић За пле ње но оруж је На гра нич ном пре ла зу Батров ци, слу жбе ни ци Одеље ња за су зби ја ње кри јум чаре ња Упра ве ца ри на за пле ни ли су ве ли ку ко ли чи ну оруж ја. При ли ком кон тро ле аутомо би ла, код тро ји це тур ских др жа вља на ко ји су пу то ва ли из Бел ги је, про на ђе но је 12 пи што ља, шкор пи он, хе клер, ауто мат ска пу шка, че ти ри пригу ши ва ча, пет бом би, 66 ко ма да му ни ци је, пла стич ни екс пло зив и шта пин са упа ља чем. Др жа вља ни ма Тур ске од ређен је при твор. С. Н. За пле ње но оруж је Укра ле на кит З.Ј. (26) из Ши да и Б.М. (29) из око ли не Срем ске Ми тро ви це, осум њи че не су да су про шлог че тврт ка про ва ли ле у ку ћу ста ри је Ми тров чан ке и укра ле зла тан на кит у вред но сти око ди на ра, али их је по лици ја истог да на ухап си ла. Због по сто ја ња осно ва сумње да су из вр ши ле те шку крађу, осум њи че не су са слу ша не у Основ ном јав ном ту жи ла штву у Срем ској Ми тро ви ци, а ре шењем су ди је за прет ход ни посту пак од ре ђен им је при твор до 30 да на. С. Н.

7 Среда, 26. март СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ИПА ПРО ЈЕКТ И РА ДИ О НИ ЦА ЗА ПЧЕ ЛА РЕ "Па нон ска пче ла" по ве зу је ком ши је Око 40 пче ла ра из Срем ске Ми тро ви це и Сре ма уче ство ва ло на еду ка ци ји о са вре ме ним ме ра ма у про из вод њи ме да - За про је кат "Па нон ска пче ла" из ЕУ фон до ва је из дво је но пола ми ли о на евра, од че га по по ло ви на су ме при па да хр ват ским и срп ским парт не ри ма У ци љу по ве ћа ња ком петент но сти пче ла ра у погра нич ном под руч ју Ср би је и Хр ват ске, њи хо вог удру жи вања и по ве зи ва ња, по бољ ша ња стан дар да про из вод ње ме да, али и очу ва ња здра вља пчела, ре а ли зу је се ИПА про је кат "Па нон ска пче ла". По ред На учног ин сти ту та за ве те ри нар ство Но ви Сад и НЕЦ - Но во сад ског еко ло шког цен тра овај про јекат ре а ли зу ју парт не ри из Хрват ске: Оси јеч ко - ба рањ ска жу па ни ја и ње но Оде ље ње за по љо при вре ду и еко но ми ју, Реги о нал на раз во ја аген ци је Славо ни је и Ба ра ње, Пре храм бе но тех но ло шки фа кул тет у Оси јеку и Кла стер "Рој". По во дом пре ко гра нич ног про јек та у Град ској ку ћи у Срем ској Ми тро ви ци, ми ну лог пет ка, 21. мар та, одр жа на је но ва у се ри ји ра ди о ни ца на ко јој се оку пи ло че тр де сетак пче ла ра из Срем ске Митро ви це и окол них ме ста на еду ка ци ји из зна чај них области у пче лар ству. Ра ди о ни цу је отво рио на чел ник град ске упра ве за по љо при вре ду Влади мир На сто вић, о про јек ту је го во рио Ми ли во је Одано вић, аси стент на про јекту "Па нон ска пче ла" од но сно,,pa no nian bee". О под сти цајним сред стви ма за раз вој пчела ра у АП Вој во ди ни при сут не је упо знао по моћ ник се крета ра у Се кре та ри ја ту за пољо при вре ду, во до при вре ду и шу мар ство Сло бо дан Те о фанов, а о кла сте ру,,па нон ска пче ла при чао је ње гов ди ректор Ха џи Зо ран Јо ва но вић. За про је кат "Па нон ска пче ла" из ЕУ фон до ва је из дво је но по ла ми ли о на евра, од че га по Еду ка ци ја у Срем ској Ми тро ви ци по ло ви на су ме при па да хр ватским и срп ским парт не ри ма. Уче сни ци ра ди о ни це су упозна ти са СМС ва ги ца ма ко је слу же за ме ре ње ко ли чи не меда, а ка ко се то ра ди са зна ли су из пре да ва ња Ми ла на Кова че ви ћа, са рад ник на про јекту, од но сно аси стен та ад ми нистра то ра на По љо при вред ном фа кул те ту у Но вом Са ду ко ји је и сам пче лар. Га је ње пче ла те ма је пре дава ња ко је је одр жао проф. др Иван Пи хлер, ре до ван профе сор По љо при вред ног фа култе та у Но вом Са ду. На сва кој од ра ди о ни ца слу ша о ци ма се пред ста ви јед на ино ва ци ја из пче лар ства а у Срем ској Митро ви ци то је био по кло пац ЛР ко шни це Bee Nec rat pa tent, o че му је го во рио Дра ган Станко вић, из фир ме Лаб - Сет доо. Ми ро слав Ћир ко вић, пројект ме на џер, ка зао је да је зна чај про јек та Па нон ска пчела у то ме што тре ба да по пула ри ше пче лар ство као еко лошку про из вод њу, као шан са да се за по сли ве ли ки број љу ди и што је то мо гућ ност ства ра ња Ми ро слав Ћир ко вић, про јект ме на џер, го во рио је о зна ча ју про је кат Па нон ска пче ла ( Па но ни ан бее ). Он је ис та као да се зна чај пројек та са сто ји у то ме што треба да по пу ла ру ше пче лар ство као јед ну еко ло шку про из водњу, као јед ну од шан си да се за по сли ве ли ки број љу ди и мо гућ ност ства ра ња ре а ла ног из во зног ар ти кла. Кроз ра ди о ни це љу ди се еду ку ју ка ко да ква ли тет меда бу де на ни воу ко ји зах тева ју про пи си у Европ ској Унији, ка ко на ква ли те тан на чин про из ве сти до вољ ну ко ли чи ну до брог ме да и ка ко да од бавље ња овим по слом има ти одре ђе ну еко ном ску ко рист. Аси стент на про јек ту Ми ливо је Ода но вић го во рио је о пробле ми ма ко је је Европ ска Уни ја уочи ла у пче лар ству код нас, на и ме у пи та њу су здрав ствено ста ње пче ла, ква ли тет ме да и удру жи ва ње пче ла ра, као и о на чи ни ма њи хо вог ре ша ва ња. - Сее мо ре ат: хттп://њњњ. озон.рс/ве сти/2014/про је катпа нон ска-пце ла/#стхасх.умси УјПф.дпуф Пред ло же но ре ше ње за ова три про бле ма су, што се ти че ква ли тет ме да фор ми ра ње рефе рент не ла бо ра то ри је у ко јој ће се вр ши ти проб на ис пи тива ња ме да, здра вље пче ла пла ни ра се уна пре ди ти еду катив ним ра ди о ни ца ма, а ра ди што бо љег ор га ни зо ва ња пчела ра фор ми ран је но ви об лик удру же ња кла стер ко ји но си на зив по про јек ту Па нон ска пче ла, из ја вио је Ода но вић. Про је кат Па нон ска пче ла пот пи сан је у де цем бру Ди ску си ја пче ла ра ре а ла ног из во зног ар ти кла. Кроз ра ди о ни це љу ди се еду ку ју ка ко да ква ли тет меда бу де на ни воу ко ји зах тева ју про пи си у Европ ској унији, ка ко на ква ли те тан на чин про из ве сти до вољ ну ко ли чи ну до брог ме да и ка ко да од бавље ња овим по слом има ти одре ђе ну еко ном ску ко рист. По ре чи ма Ми ли во ја Ода нови ћа, про бле ми ко је је Европска Уни ја уочи ла у пче лар ству код нас отва ра ју зна чај на пита ња и за то су те ме про јек та здрав стве но ста ње пче ла, квали тет ме да и удру жи ва ње пчела ра, као и на чи ни њи хо вог реша ва ња. - Што се ти че ква ли тет ме да, пред ло же но ре ше ње је фор мира ње ре фе рент не ла бо ра то рије у ко јој ће се вр ши ти проб на ис пи ти ва ња ме да. Ве за но за здра вље пче ла, пла ни ра не су еду ка тив не ра ди о ни це, а ра ди бо љег ор га ни зо ва ња пче ла ра фор ми ран је но ви об лик удруже ња кла стер ко ји но си на зив по про јек ту "Па нон ска пче ла", ре као је Ми ли во је Ода но вић у Срем ској Ми тро ви ци. С. Ђа ко вић - М. Ми ле у снић го ди не, а тра је све укуп но 2 го ди не. Це ло ку пан про је кат је фи нан си ран од стра не Европске Уни је, а за ње га је из двоје но по ла ми ли о на еура, од то га по ло ви на нов ча них средста ва иде Хр ват ској, док дру га по ло ви на при па да Ср би ји. Парт не ри у про јек ту су Осјеч ко ба нат ска жу па нија, Тех но ло шки фа кул тет из Оси је ка, ре ги о нал но раз вој на аген ци ја Сла во ни ја и Ба ра ња, На уч ни ин сти ту те за ве те ринар ство Но ви Сад и Но во садски еко ло шки цен тар. :? Го ран Хор ват, Ру ма - Про фе си о нална вој ска ни је до вољ на и тре ба вра ти ти ре дов но слу же ње вој ног ро ка. Мо жда је пе ри од од го ди ну да на,су ви ше дуг, мо жда то тре ба пре по лови ти јер је вој ска за сва ку држа ву ску па, па и на шу. Сва ка др жа ва тре ба да има вој ску, ни је то наш изум, а у то нас уве ра ва ју и при ме ри дру гих зе ма ља. Дра ган Ћи рић, Ириг - Ја сам вој ску слу жио и мо гу ре ћи да то није би ло то ли ко стра шно ко ли ко се са да го вори. Ко же ли - тај не ка слу жи, иако ми слим да је то ко ри сно и љу ди ма по себ но и др жа ви у це ло сти. Са дру ге стра не, не мо гу да го во рим у име свих јер да нам је то ли ко до то га ста ло, ве ро ват но би се на том пла ну не што и ура ди ло. Ми ло рад По па дић, Срем ска Ми тро ви ца - На ша зе мља као и зе мље у окруже њу, тре ба да има ју про фе си о- нал ну вој ску. Та ко ђе, сма трам да сва ком мла дом чо ве ку, ко ји има 18 го ди на и же ли да слу жи вој ни рок, тре ба омо гу ћи ти да ис пу нити ту сво ју же љу. Алек сан дра Пе тро вић, Обреж - Тре ба, сва ка ко вра ти ти ре дов но слу же ње вој ног вро ка јер је то оби чај у на шем на ро ду, а и то је зна чај на тради ци ја ове зе мље и свих претход них ге не ра ци ја. Игор Ода ло вић, Ин ђи ја - Ап со лут но сам про тив, а мишље ња сам да тре ба уки ну ти вој ску. Ми смо зе мља ко ја гласа за не у трал ност, из гу би ли смо све ра то ве и не ви дим потре бу за вој ском. До вољ но је да по сто ји са мо про фе си о нална вој ска. Мар ко Кра мар, Бин гу ла - Је сам за враћа ње ре дов ног слу же ња вој ног ро ка, али мо жда не мам пра ва да ја при чам о то ме, с об зи ром да се то ме не лич но не до ти че.

8 8 Среда, 26. март :? Сте ван Па шић, Ириг - То је про сто по тре ба јер жи вот сва шта са со бом до но си, а по себно ов де на на шем про сто ру. Ни је то при зи ва ње ра та, са мо ка же да је по треб но на све ми сли ти па и на та кве ства ри. Са дру ге стране, вој ска је има ла у мо је вре ме и вас пит ну уло гу, та ко да су љу ди из ла зи ли бо љи из ка сар на не го што су у њих ула зи ли. Аси ма Ра до ше вић, Огар -Тре ба вра ти ти оба ве зу да млади иду у вој ску. Ни су тре ба ли ни уки да ти. Ре довно слу же ње војног ро ка при па да му шкој де ци. Сви тре ба да слу же вој ни рок, да не бу де да су јед ни слу жи ли, а дру ги ни су. Не над Ка ња, Бин гу ла - Је сам за то, јер ми слим да би вој ска омла ди ну на у чи ла ре ду и да не би ви ше уста ја ли у 11 са ти, као што је то са да слу чај. Сва ки мла дић би тре бао да про ђе ту вр сту жи вотног ис ку ства. Го ран Са ва тић, Ру ма: - Ттре ба вра ти ти ре дов но слу жење вој ног ро ка, али на кра ћи пе ри од, мо жда нај ду же на шест ме се ци. Ни је слу чај но што све зе мље Европске уни је има ју сво ју вој ску. Тре ба под хит но уки ну ти ово ци вил но слу же ње вој ног ро ка по за ба ви шти ма и ста рач ким домо ви ма - уме сто да мла ди има ју обу ку у ру ко ва њу оруж јем и војним ве шти на ма, они се об у ча ва ју ка ко се ра ди са пе ле на ма. Ми љан Пље ваљ чић, Ин ђи ја - Ја сам за то да се вра ти слу жење вој ног ро ка за то што се човек че ли чи у војсци. Био сам недав но до бро во љац и имао свај но ис ку ство у вој ци и опет бих ако бу дем имао шан су. Вој ска је прави тест за му шкар це да се по кажу ко ли ко су спо соб ни. Алек сан дар Бу до шан, Срем ска Ми тро ви ца - Ја сно је да је кла сич но слу жење вој ног ро ка пре ва зи ђе но. Сма тра да они ко ји же ле да слу же вој ни рок има ју мо гућ ност да то учи не. ИН ЂИ ЈА АК ЦИ О НИ ПЛАН ЗА ПО ШЉА ВА ЊА ЗА ГО ДИ НУ Но ва рад на ме ста Пла ни ра но је за по шља ва ње 12 ли ца у окви ру јав них ра до ва и осам ли ца кроз оба вља ње струч не прак се, на пе ри од од го ди ну да на Укуп но 20 ли ца тре ба да до би је по сао у на ред ном пе ри о ду кроз ме ре ак тивне по ли ти ке за по шља ва ња, а реч је о јав ним ра до ви ма и струч ној прак си. Пред лог ове од лу ке на шао се про шле не де ље пред чла но ви ма Општин ског ве ћа ко ји су по држа ли Ак ци о ни план за по шљава ња. Ове го ди не су пред виђе на под сти цај на сред ства у Чла но ви ве ћа усво ји ли пред лог Ак ци о ног пла на ЈА РАК ОБУ КА ЗА ПО СЕ БАН ВИД ТУ РИ ЗМА Ци кло ту ри зам као шан са Су де ћи по ци ље ви ма дводнев не обу ке ко ја је прошле не де ље ре а ли зо ва на у Јар ку Срем ци се при пре ма ју за ци кло ту ри зам. Јер, пре ко преда ва ња и ра ди о ни ца ко је одржа ва ју пре да ва чи са При род но ма те ма тич ког фа кул те та у Новом Са ду уче сни ци обу ке упозна ти са основ ним зах те ви ма и услу га ма ко је од њих оче ку ју ту ри сти у овој обла сти. Обу ка је ор га ни зо ва на у скло пу про јек та Ус по ста вљање ре ги о ан лне би ци кли стичке ту ре Срем, где је је дан од парт не ра Срем ска Ми тро ви ца. Са овим про јек том је Ре ги о- нал на раз вој на аген ци ја Срем кон ку ри са ла и до би ла сред ства фон да ЕУ. Ци кло ту ри зам, иначе, по след њих го ди на по ста је све ва жни ја гра на ту ри зма у мно гим зе мља ма па и код нас. Али, у Сре му се тек ус по ста вља би ци кли стич ка ру та у скло пу пла на по ме ну тог про је ка та. Сушти на обу ке је и да при пре ми ло кал но ста нов ни штво за пружа ње тог об ли ка ту ри стич ке услу ге, чу ло се, по ред оста лог, на дво днев ној обу ци у Јар ку. Пре да ва чи за ин те ре со ва ним пру жа о ви ма ових услу га би ли су пред став ни ци При род но ма тема тич ког фа кул те та, Де парт ман за ге о гра фи ју, хо те ли јер ство и ту ри зам. С. Ђ - С. Н. Обу ка пру жа ла ца услу га На кон фе рен ци ји за но ви на ре, ко ју је 21. мар та ор га ни зо ва на Нова де мо крат ска стран ка у Ру ми, по ред оце не резул та та на не дав но одржа ни ван ред ним парла мен тар ним из бо ри ма, пред ста вљен је и план бу ду ћих ак тив но сти ове стран ке. Из ме ђу оче кива ног ре зул та та, и оног што се до го ди ло на избо ри ма, ве ли ка је разли ка, при зна ју рум ске но ве де мо кра те, али добро је што се на кон све га, ипак, ''оста ло у игри''. Уз за хвал ност гра ђа ни ма што су да ли свој глас овој оп ци ји, Влат ко Рат ко вић на сле де ћи на чин ока рак те ри сао из бор ни ре зул тат НДС: - Искре но ре че но, оче ки ва ли смо дво ци фре ни ре зул тат, али мо ра мо при хва ти ти ре ал ност. Исти на је да на ша стран ка по стоји тек три-че ти ри не де ље, ни смо има ли мно го вре ме на за де ло вање. Из бор ни ре зул тат на ре публич ком ни воу је за до во ља ва јући, нај ва жни је је4 што смо ушли у пар ла мент. У Вој во ди ни смо осво ји ли 8,15 про це на та гла со ва, у Сре му 7,15, а у Ру ми бли зу 7, у Ин ђи ји и Пе ћин ци ма ни смо прешли цен зус. Че сти та мо по бед ници ма, са да има мо но ви по ли тич ки по ре дак у Ср би ји, ве ли ку ко ли чину вла сти кон цен три са ну у јед ној ко а ли ци ји. С об зи ром да мно ге стран ке ни су пре шле цен зус, мисли мо да је овај ре зул тат до бар. Го во ре ћи о на ред ним за даци ма, Рат ко вић је у пр ви план ста вио ви зи ју мо дер не гра ђанске Ср би је: из но су од ди на ра, од ко јих 50 од сто из два ја општи на Ин ђи ја из бу џе та, а дру гу по ло ви ну По кра јин ски се кре та ри јат за при вре ду, за по шља ва ње и рав но правност по ло ва- чу ло се на седни ци Оп штин ског ве ћа. - Ове го ди не се пла ни рају под сти ца ји у обла сти за пошља ва ња кроз две ме ре, а то су јав ни ра до ви и за по шља вање мла дих кроз струч ну праксу. Пла ни ра но је да се са овим сред стви ма омо гу ћи по сло давци ма да за по сле 20 љу ди - рекао је Дра ган Јан ко вић, дирек тор Аген ци је за еко ном ски раз вој оп шти не Ин ђи ја. Пла ни ра но је за по шља ва ње 12 ли ца у окви ру јав них ра дова и осам ли ца кроз оба вљање струч не прак се, по ја шња ва Јан ко вић и ис ти че да за спрово ђе ње јав них ра до ва мо гу да кон ку ри шу сви по сло дав ци који под не су про грам спро во ђења јав них ра до ва. - То се пре све га од но си на по сло дав це дру штве но од говор ног ра да, би ло да је реч о обла сти за шти те жи вот не сре ди не или у обла сти хума но-со ци јал ног ра да. Кроз струч ну прак су има мо пре пору ку да сред ства ко ри сте посло дав ци са пре те жним приват ним ка пи та лом. Они мо гу да кон ку ри шу и за по сле лица са еви ден ци је На ци о налне слу жбе за за по шља ва ње у пе ри о ду до 12 ме се ци уз накна ду ко ја се ис пла ћу је лици ма ко ји оба вља ју струч ну прак су и ко ја из но си у про секу од до ди нара на ме сеч ном ни воу - ка же Јан ко вић. Је дан од основ них усло ва ко ји и по сло дав ци и за по сле ни мо ра ју да ис пу не је сте да имају пре би ва ли ште на те ри то рији оп шти не Ин ђи ја, јер је реч о оп штин ским сред стви ма. По дети ће мо пред лог Ак ци о ног плана за по шља ва ња на ћи ће се на днев ном ре ду ин ђиј ског пар ламен та чи је се за се да ње оче ку је кра јем мар та ме се ца. М. Ба ла ба но вић РУ МА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЗА НО ВИ НА РЕ НДС Ви зи ја мо дер не Ср би је - Оче ки ва ли смо дво ци фре ни ре зул тат, али нај ва жни је је да смо ушли у пар ла мент - ка же Влат ко Рат ко вић Са кон фе рен ци је за ме ди је Ово је но ви по че так, по стави ли смо до бре те ме ље на шој ор га ни за ци ји, иде мо ка ци љу, јер - до ла зе тур бу лент на време на. О са ста ву но ве вла де од лу чи ће врх стран ке, ка да је реч о по кра јин ским из бо ри ма, не ће мо би ти ру ши лач ки фактор, сма тра мо да во ља гра ђа на из тре ба да се по шту је. Но ви на ри ма се обра тио и Го ран Ву ко вић: - На ша по ли тич ка оп ци ја ће се по ка за ти као сна га ко ја може до не ти бо љи так. Ка да је реч о Ру ми, ство ри ли смо по вољ но по ли тич ко окру же ње, по треб не су нам но ве ин ве сти ци је, мо рамо учи ни ти све да од Ср би је, и Ру ме, ство ри мо при влач ну сре дину за стра не ин ве сти то ре, да се на тај на чин кре не у опо ра вак при вре де. На кон фе рен ци ји је нагла ше но да ће НДС до је се ни одр жа ти скуп шти ну на ко јој ће до не ти ста тут и сва дру га нео п ход на ак та за де ло ва ње стар нке. К. К.

9 Среда, 26. март БИ БЛИ О ТЕ КА Занимљива акција За ви чај но оде ље ње би бли о- те ке Гли го ри је Во за ро вић ор га ни зу је ак ци ју "Тра жи мо најста ри ју књи гу" и тим по во дом упу ћу је апел су гра ђа ни ма, ко ји у по се ду има ју јед ну или ви ше ста рих књи га да се ода зо ву акци ји ка ко би оне би ле при ка зане јав но сти. Ак ци ја тра је до 10. апри ла, да би по том у би блио те ци би ла при ре ђе на из ло жба нај ста ри јих при ме ра ка. Тра га се за књи га ма ко је су штам па не пре го ди не, а циљ ове ве ли ке ак ци је је да јавно сти бу де по ка за но књи жно бла го Ми тров ча на из њи хо вих по ро дич них би бли о те ка. За сва ку до ста вље ну књи гу би бли о те ка ће из да ва ти ти ре верс, а на кон за врше не ак ци је оне ће би ти вра ће не њи хо вим вла сни ци ма. Ста ре књи ге се мо гу до стави ти За ви чај ном оде ље њу, рад ним да ном од 7 до 14 часо ва, кон такт осо ба је Мо равка То дић, а број те ле фо на је ПО Е ЗИ ЈА На гра да за сти хо ве По во дом Свет ског да на по е- зи је, 21. мар та Би бли о те ка " Гли го ри је Во за ро вић је рас пи сала ин тер нет кон курс под на зивом На пи ши те нај леп ши стих. На кон курс ко ји је ис те као у поноћ истог да на, пре ко феј сбук адре се би бли о те ке ја ви ле су се пе сни ки ње ко је ће, као на гра ду до би ти го ди шњу члан ску кар ту би бли о те ке. Ка ко у би бли о те ци на ја вљу ју име на по бед ни ка биће на кнад но об ја вље на. ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА Европ ски про јек ти Срем ска при вред на ко мо ра, у са рад њи са Фон дом "Европски по сло ви" АП Вој во ди не, ор га ни зи ју у пе так, 28.мар та, у 12 ча со ва, у Град ској ку ћи, пре зен та ци ју о мо гућ но стима фи на ни ра ња про је ка та током бу џет ског пе ри о да Свр ха ове пре зен та ције је пред ста вља ње мо гућ ност фи нан си ра ња про је ка та кроз ак ту ел не ЕУ фон до ве и по тре бе за ја ча њем ка па ци те та по крајин ске ад ми ни стра ци је у ци љу при пре ме про јект них пред ло га. ЈА РАК НА ЗГРА ДИ ДО МА КУЛ ТУ РЕ Зaмена до тра ја лих про зо ра Про зо ри на згра ди До ма култу ре, у Јар ку, за ме ње ни су, јер је то би ло од ра ни је по требно због њи хо ве до та ја ло сти. Уме сто ста рих про зо ра са да су на овом објек ту но ви, ПВЦ про зо ри, а за то је обез бе ђе но око ди на ра са по ре зом на до да ту вред ност. Згра да До ма кул ту ре у Јарку из гра ђе на је сред стви ма месног са мо до при но са још го ди не, о њој се ста ра ме сна за јед ни ца ко ја је и спро ве ла по сту пак јав не на бав ке ве зан за за ме ну про зо ра. Као нај повољ ни ји из во ђач на кон кур су ода бран је ЗР "Ро ло пласт" чији за по сле ни су при кра ју обавља ња пред ви ђе них ра до ва. Укло ни ли су ста ре, до тра ја ле про зо ре и угра ди ли 18 но вих про зо ра, ја ви ли су из Ме сне У СИР МИ ЈУ МАР ТУ Дом кул ту ре у Јар ку за јед ни це Ја рак. Про сто ри је згра де До ма култу ре у Јар ку ко ри сте се за култур не и спорт ске про гра ме. Ту се одр жа ва ју тре ни зи и такми че ња Џу до клу ба Сре мац, тре нин зи и так ми че ња Од бојка шке шко ле - оде ље ње Ја рак, ак тив но сти ре кре а ти ва ца, али и дру ге ак тив но сти. Про мо ци ја књи га мла дих пе сни ка ДРАМ СКА СМО ТРА Про мо ци ја Учествује де вет пред ста ва а ве зи ама те ра Ср би је и Вој во- не и Уста но ва за не го ва ње Сди кул ту ре Срем, oрганизатори су Смо тре aматерских позо ри шних дру шта ва, деч јих драм ских гру па и сек ци ја гра да ко ја је одр жа на 24. и 25. марта. На смо три је уче ство ва ло девет пред ста ва - две у ка те го ри ји ства ра ла штва за де цу, а се дам у ка те го ри ји за од ра сле. На смо три драм ског ства рала штва за де цу уче ство вао је Кре а тив ни сту дио и те а тар " Гар тел " са пред ста ва ма "Ју ли ја и Ро мео " и "У ца ра тро ја на кози је уши". У кон крен ци ји драмског ства ра ла штва за од ра сле на сту пи ли су : Ми тро вач ка гим на зи ја са пред ста вом "Ал' је жи вот ту га пре го ле ма", Сту дио "Гар тел" са Дра мом о тра геди ји ко ме ди је, Ви со ка шко ла стру ков них сту ди ја за вас пи таче и по слов не ин фор ма ти ча ре - "Сир ми јум" са пред ста вом Боинг - бо инг, Ме ди цин ска школа Дра ги ња Ник шић са Уј ка Ва њом, Дом уче ни ка сред њих шко ла са пред са твом Си ро ти ма ли хрч ки, "Гар тел" са предста вом "Show must go on! и По зо ри ште "До бри ца Ми лу тино вић " са пред ста вом Успа- Обе ле жа ва ју ћи Свет ски дан по е зи је Књи жев на за једни ца и Цен тар за кул ту ру Сирми ју март су у пе так у Арт -клу бу ор га ни зо ва ли про моци ју књи га пр ве на ца Алексан дра Или ћа Ди вље ср це и Ву ка Ре ли ћа Би бли о те ка сно ва чи је ко ри це укра ша ва ју мо ти ви сли ка Ан ђел ке Ка рајо вић. О књи га ма су го во ри ли ре цен зен ти Не дељ ко Тер зић и Мир ја на Мар ко вић, ис тичу ћи на дах ну тост и да ро ви тост два мла да ауто ра од ко јих се оче ку ју но ва пе снич ка де ла. Сти хо ве из књи га го во ри ли су Мар ко Ву ки че вић и Ла зар Нов ко вић, чла но ви ре ци татор ског сту ди ја Ка ли о па као и са ми ауто ри уз му зич ку пратњу Еди ја Тај ма. При ли ку да се сти хо ви ма пред ста ве бројној пу бли ци ис ко ри сти ле су : Ми ли ца Сте вић, Ни ко ли на Ми ћа но вић, Ива Алим пић, Ан ђе ла До браш, Ми о на Лукић, Ма ја Ка ра но вић, Је лена Ско ру пан и На ђа Шо рак, уче ни це ОШ Бо шко Пал ковље вић Пин ки. ван ка за по пла вље ни бал. У вре ме за кљу че ња овог броја "Срем ских но ви на" смо тра је би ла у то ку, а ње ни се лек то ри би ли су по зо ри шни ре ди тељ Зол тан Фрид ман и драм ска умет ни ца Са не ла Ми ло ше вић. Из пред ста ве "Бо инг бо инг" РЕПЕРТОАР По зо ри ште 27. мар та, у 20 са ти, "Дервиш и смрт", ве ли ка сце на 28. мар та, у 16 са ти, цр тани фил мо ви "Мр. Пи бо ди", од 18 са ти "Звон чи ца и Ви ла гу сар ка", од 20 са ти "Но је" 29. мар та, у 12 са ти цр та ни фил мо ви "Звон чи ца и Ви ла гусар ка", у 14 са ти "Мр. Пи бо ди", у 16 са ти "Звон чи ца и Ви ла гусар ка", у 18 са ти, "300: Успон цар ства", у 20 са ти цр та ни филм "Но је" МАТИЧАР СКЛО ПИ ЛИ БРАК : ове не деље ни је би ло скла па ња бра ка. ДО БИ ЛИ ЋЕР КУ: Жи лић Нико ла и Са ња Срем ска Ми трови ца, Лон ча ре вић Јо ви ца и Је лена Ди вош, Адам Го ран и Са ња, Ха са ни Ми ро љуб и Ан ђел ка, Баста ја Дра го мир и Ца ре вић-баста ја Ива на Ин ђи ја, Ни ко лић Бо бан и Ста ша, Стам бо ли ја Миле и Да ли да, Јо ва но вић Зо ран и Та тја на Ру ма, Ду кић Бо јан и Бра ни сла ва Пла ти че во. ДО БИ ЛИ СИ НА: Сар ка Зоран и На та ша, Па лин каш Жељ ко и Ива на Срем ска Ми тро ви ца, Мар ко вић Не вен ко и Ми ли ца Гр гу рев ци, Ву че но вић Мар ко и Са ра Но ћај, Пе тро вић Не ма ња и Је ле на Ма чван ска Ми тро вица, Де ге нек Ве ли мир и Дра гана Чал ма, Си ма нић Ни ко ла и Ве сна Ни кин ци, Па ри ло вић Јо ван и Сла ђа на, Ђо кић Игор и Љи ља на, Је ре мић Зо ран и Слађа на Ру ма. УМР ЛИ: Ђу ка но вић Ста ноја рођ.1940, Не на до вић Драги ца рођ.1957, Лу кић Ми лоса ва рођ.1923, Цвет ко вић Вида рођ.1938, Ко ва че вић Са ва рођ.1938, Рац ко вић Дра го мир рођ.1935, Је сре тић Бра ни слава рођ.1942, Ми лин ко вић Живка рођ.1940, Ар се нић Јул ка рођ.1933, Ра да ко вић Сло бодан рођ.1938, Па је вић Зден ка рођ.1956, Мак си мо вић Бра нислав рођ.1951, Ми ло ше вић Госпо јин ка рођ.1935, Ра ше та На да рођ.1963, Ву ја си но вић Бран ко рођ го ди не. КОН КУРС ПРИ ПРЕ МИО МА ТИ ЧАР Машта и снови Цен тар за кул ту ру "Сир ми јумарт" рас пи сао је кон курса за уче шће на Mеђународном фе сти ва лу по е зи је мла дих песни ка "Ма шта и сно ви". На конкур су, ко ји ни је те мат ски, је дан аутор мо же по сла ти нај ви ше три пе сме, ду жи не до 24 ре да, у три при мер ка и у ку ца ној фор ми. Уз то, по треб но је по сла ти и све подат ке о ауто ру - име, пре зи ме, тач на адре са, број те ле фо на, раз ред и шко ла. Рок за до ста ву ра до ва је до 30. мар та а адреса на ко ју се ша љу је : Цен тар за кул ту ру Сир ми ју март, Вука Ка ра џи ћа 10, Срем ска Ми тро ви ца, са на зна ком за песнич ки кон курс. Нај у спе шни је ра до ве стручни жи ри ће свр ста ти у три кате го ри је : од пр вог до че твртог раз ре да, од пе тог до осмог раз ре да и за сред њо шко ла ца, а нај у спе шни јим ауто ри ма из сва ке ка те го ри је, би ће уру чене вред не на гра де. Та ко ђе, сви успе шни ра до ви, би ће об јавље ни у Збор ни ку фе сти ва ла "Ма шта и сно ви".

10 10 Среда, 26. март RUMA ЗА НИ МЉИ ВА ИЗ ЛО ЖБА У МУ ЗЕ ЈУ Гра дић за де цу Нај ве ћа ма ке та на Бал ка ну - све при ка за но 87 пу та ума ње но у од но су на при род ну ве ли чи ну ''бар би ка'', две хи ља де ма лих ауто мо би ла, во зо ви, трам ва ји, ме тро... Припремила: Катица Кузмановић КУЛТУРНИ ЦЕНТАР Филм ски про грам ''Вам пир ска ака де ми ја'' март ''Ла уш'' - од 27. мар та до 2. апри ла Му зич ки про грам Чај у 8, Бра ни слав Цве јић и Кла сик трио март По зо ри шни про грам Пред ста ва ''Отац на слу жбеном пу ту'', Ате ље 212 Бе о град март у 20 ча со ва АРТ ТРЕ МА ФЕСТ, ре ви ја теа тар ских аутор ских про је ка та, ка мер них пред ста ва сту де ната ака де ми ја умет но сти, академ ских по зо ри шта, аутор ских про је ка та тру па и уста но ва кул ту ре - од 27. до 29. мар та: про гла ше ње на гра ђе них 31. мар та у 20 ча со ва МА ТИ ЧАР Вен ча ни: Го ран Па вло вић и Ве ри ца Ива нов, Ми ро слав Ерор и Ма ри ја Ми лин ко вић, Игор Пер чић и Еве ли на Би жић Умр ли: Ми лан Да кић, рођ. 1929, Је ли ца Ин џић , Павле Слеп че вић , Јо ван ка Срет ко вић , Сло бо дан Но вић , Ана Гра бо вић , Ма ри ја Те слић , Дра ги ца Па шић го ди не МУ ЗИЧ КЕ ПРО МО ЦИ ЈЕ Ен ци кло пе ди ја рок му зи ке У хо лу Кул тур ног цен тра, 21. мар та је ор га ни зо ва на промо ци ја ''Илу стро ва не ен ци кло педи је рок му зи ке у Вој во ди ни '', чи ји је аутор Бо го мир Бо ги ца Ми ја то вић. По ред ауто ра, о овој ен ци клопе ди ји су го во ри ли Ми лан Ра доњић и Пре драг Но ва ко вић. У муу зич ком де лу про гра ма на сту пио је бенд ''Нео збиљ ни пе си ми сти'' из Но вог Са да. Пр ви ал бум ове групе под на зи вом ''Не ка бу де шта би ти не мо же'' об ја вљен је го ди не, циљ на гру па но во сад ских ''пе си ми ста'' су мла ди, а основна по ру ка са сто ји се у бек ству од уни форм но сти, за ту пље но сти и искри вље ног си сте ма вред но сти ко ји на ме ћу не ки ме ди ји, и дру штве на кли ма у це ли ни. Ових да на, па жњу рум ске јав но сти, нај ви ше де це, зао ку пља јед на за ни мљи ва из ложба у За ви чај ном му зе ју у Руми - реч је о нај ве ћој ма ке ти на Бал ка ну под на зи вом ''Гра дић за де цу'', на по вр ши ни од 44 ква драт на ме тра. По ред то га што је за ни мљи ва, ова ма ке та је и очи глед но едука тив но сред ство, сто га су учеста ле по се те уче нич ких гру па из свих основ них шко ла. ''Гра дић за де цу'' при ка зу је ам би јент живот ног про сто ра град ске, ур бане сре ди не, а мо же се од но сити на би ло ко ји град у Ср би ји. Ма ке та је ујед но и еду ка тив но сред ство, при лог је за на став ни про грам ''Свет око нас'', ''При рода и дру штво'', Тех нич ко образо ва ње. Ам би јент је упот пу њен функ ци о нал но шћу по јед них поја ва и про це са, то је жи ви свет од ре ђе не жи вот не за јед ни це или ста ни шта. Ни је из о стао ни при каз ути ца ја чо ве ка у од ређе ном про сто ру, би ло да је реч о (не)ра ци о нал ном ко ри шће њу при род них да ро ва у од ре ђе ном ПЕ СНИЧ КО ВЕ ЧЕ У БИ БЛИ О ТЕ ЦИ Град ска би бли о те ка ''Ата наси је Стој ко вић'' би ла је прошле не де ље до ма ћин рум ским пе сни ци ма - по вод за по ет ску реч био је 21. март, Свет ски дан по е зи је, у сти хо ве се на фи ни на чин укло пио и пр ви дан про ле ћа. По ет ско ве че од ви ја ло се под на зи вом ''Сан о без број сно ва'', на те му књи жев но сти, по себ но пе снич ког ства ра лаштва, го во ри ла је Сла ђа на Ми лен ко вић, ди рек тор Ви соке шко ле стру ков них сту ди ја у Срем ској Ми тро ви ци. По се бан део ње ног из ла да ња од но сио се на по зна тог рум ског песни ка Ни ко лу Дра ин ца, ње гову пр ву пе сму ''Пут'' из го ди не, као и на ди ле му попрас поп, ка да је овај пе сник у про сто ру, или о при ме ри ма лепих ак тив но сти ко је су у скла ду са одр жи вим раз во јем сре ди не у ко јој чо век жи ви и ства ра. Акти ви ра њем ''жи во та'' на ма ке ти, гле да о ци мо гу да се упо зна ју са де таљ ним функ ци о ни са њем при вре де, са о бра ћа ја, ин форма ци о них си сте ма, за ба ве. Аутор ма ке те, Бе о гра ђа нин Бо ри во је Ву јић, по за ни мању је хе миј ски тех ни чар, по Сан од без број сно ва Пе снич ки су срет ор га ни зо ван по во дом Свет ског да на по е зи је пи та њу. На те му ''сна'' бе седио је пе сник То дор Бјел кић, ко ји се упи тао да ли за и ста ''умет сност мо же спа сти свет'', и за кљу чио - ка да би се свет устро јио по пе снич ким сно вима, био би мно го леп ши, па ипак - чу вај те се фа ри се ја. У пе снич ку рас пра ву се Пе снич ко ве че у Би бли о те ци укљу чио и но ви нар Фи лип Фи ли по вић ци ти ра ју ћу Десан ку Мак си мо вић - ''У Ср би ји сви ле по пи шу пе сме, а не ки бо ље''. То ком ове пе снич ке ве чери сво је сти хо ве пу бли ци су при бли жи ли Ђу ра Ше фер, Ан ђел ка Јо вић, Дра ган Јанко вић, Бра ни слав Сте фа новић, Ми ра Но ва ко вић, Марко На да лин, Ди ми три је Вука ши но вић... ''Гра дић за де цу'' опре де ље њу - ху ма ни ста. Овим про јек том же лео је да де цу заба ви, и не чем ко ри сном на у чи. У то ме је, су де ћи по по се ће ности из ло жбе, очи глед но ус пео. Све при ка за но у ''Гра ди ћу за де цу'' је 87 пу та ума ње но у од но су на при род ну ве ли чи ну. на ме ке ти су по крет ни во зо ви, трам ва ји, ту је ме тро, за бавни парк. У дру гом де лу из ложбе па жњу ма ли ша на, али и од ра слих, при вла чи чак 700 раз ли чи тих по пу лар них лута ка - ''Бар би ка'', две хи ља де ма лих ауто бо ми ла... Кроз маке ту, аутор де ци при ча о свом де тињ ству, о упор но сти, кре а- тив но сти, стр пљи во сти, ствара ла штву. На кра ју, сле ди и на град на игра - про на ла же ње за да тог пред ме та. Нај ве ћа маке та на Бал ка ну Ру мља ни ма ће би ти до ступ на до 28. мар та. РРА ''СРЕМ'' Бу ду ћи си стем на вод ња ва ња у Сре му Укуп на вред ност ин ве сти ци је 500 ми ли о на евра У про сто ри ја ма Ре ги о нал не раз вој не аген ци је ''Срем'', са се ди штем у Ру ми, 21. мар та су пот пи са на два ва жна уго во ра у окви ру про јек та ''Ин те грал ни си стем на вод ња ва ња ре ги о на Срем'' - Из ра да ге не рал ног пројек та са сту ди јом оправ да но сти. Уго во ри су пот пи са ни са представ ни ци ма Ин сти ту та за во допри вре ду ''Ја ро слав Чер ни'' из Бе о гра да, као иза бра ним из вођа чем за из ра ду овог ге не ралног про јек та. Уго вор за об ра ђи ва ча претход не сту ди је оправ да но сти пот пи сан је са пред став ни ци ма Бе о град ске бан кар ске ака деми је, Фа кул те та за бан кар ство, оси гу ра ње и фи нан си је из Бе о- гра да. У оба слу ча ја, дру ги потпи сник је РРА ''Срем''. Пред став ник ин сти ту та ''Јаро слав Чер ни'' Ми ле Бо жић, у из ја ви за ме ди је на кон пот пи сива ња уго во ра, на гла сио је следе ће бит не мо мен те за по ме ну ти про је кат: - Срем је по љо при вред ни реги он са ду го го ди шњом тра ди цијом, зна чај но је уче шће Сре ма у по љо при вре ди Ср би је. Ово је 700 ''Бар би ка'' на јед ном ме сту Пот пи си ва ње уго во ра у РРА ''Срем'' ба зна до ку мен та ци ја, пр ви корак у све му ово ме је из ра да студи је оправ да но сти ко ја ће да ти од го во ре на пи та ња ка ко во ду на ћи, и ка ко је до пре ми ти до ко ри сни ка, ко ли ка је то ин вести ци ја и да ли ће би ти ис пла тива. За да так сту ди је је да све то сло жи кроз вре ме, не ке си сте ме тре ба до ни ра ти, не ке раз ви ја ти, све то тре ба да до не се про мене у струк ту ри по љо при вред не про из вод ње. Ра ди се о по вр шини од 200 хи ља да хек та ра, наш за да так је да ис тра жи мо шта ће у све му то ме би ти нај и спла тиви је. Ди рек тор РРА ''Срем'' Ми лан Ми рић на гла сио је да по ред ове Аген ци је, у про јек ту уче ствују По кра јин ски се кре та ри јат за по љо при вре ду, во до при вре ду и шу мар ство, Оп шти на Ин ђи ја, као и Ин сти тут ''Ја ро слав Черни''. - Евро па је опре де ли ла средства за из ра ду ове до ку мен таци је, као и то шта да се ра ди. Вред ност овог про јек та је 425 хи ља да евра, а укуп на вред ност ин ве сти ци је 500 ми ли о на евра - ре као је ди рек тор Ми рић.

11 Среда, 26. март IN\IJA Припрема: М. Балабановић Опа сан от пад Над ле жни из ЈП Ин гас су про шле не де ље за те кли на ула зу у сво ју га сну ста ни цу око 200 ки ло гра ма ме са на па ле ти ко ме је ис те као рок и од мах при ја ви ли еки пи Кому нал ца ко ји су до шли на ли це ме ста и очи сти ли. Претпо став ка је да се ра ди о ли цу ко је се про фе си о нал но ба ви про да јом ме са, од но сно меса ри, те над ле жни из Ко мунал ца апе лу ју на гра ђа не да уко ли ко при ме те сли чан случај од мах при ја ве ин спек цији. Ово ни је пр ви слу чај непро пи сног од ла га ња от па да, а ка ко ка жу у Ко му нал цу врло ла ко мо же до ћи до за разе и бо ле сти. Овај по след њи за бе ле же ни слу чај се де сио на Пин цо вој ба ри на ула зу у ин ду стриј ску зо ну, где свако днев но про ла зе за по сле ни у окол ним фа бри ка ма. Смо тра ре ци та то ра Зон ска смо тра ре ци тато ра одр жа на је у Срем ској Ми тро ви ци, а уче сни ци са те ри то ри је оп шти не Ин ђија пла си ра ли су се на покра јин ско так ми че ње. У кате го ри ји мла ђи уз раст-ана Ве се ли но вић, уче ни ца 3. раз ре да Ош Пе тар Ко чић из Љу ко ва, са и Алек сандра Ку риљ, уче ни ца 4. разре да, чла ни ца сек ци је при Куд-у Бран ко Ра ди че вић из Бе шке, сред њи уз раст Софи ја Ми шко вић уче ни ца 8. раз ре да Ош Пе тар Ко чић из Ин ђи је и ста ри ји уз раст Ра де Об ра до вић уче ник 2. раз ре да Гим на зи је.по кра јинска смо тра ре ци та то ра Песни че на ро да мог одр жа ће се у Сеч њу 25. апри ла за мла ђи уз раст, 26. апри ла за сред њи уз раст и 27. апри ла за ста ри ји узраст. Кон церт у КЦ ка феу ПРИ РЕД БА ПО ВО ДОМ ДА НА ШКО ЛЕ У МА РА ДИ КУ Фан та стич ни ђа ци По во дом да на школе, у ОШ "Бранко Ра ди че вић" у Мара ди ку одр жа на је при ред ба ко ју су орга ни зо ва ли уче ни ци уз по моћ вас пи та ча, учи те ља и на став ника. При ред бу су ор гани зо ва ла и ре а ли зова ла де ца пред школског уз ра ста ПУ "Бошко Бу ха" оде ље ња у Ма ра ди ку, уче ници од пр вог до осмог раз ре да, на став ни ци Ана Лер ма јер - драмска сек ци ја и Не ве на Ву ко вић - хор и ор кестар, за тим учи те љице Ви о ле та Ки јач ки, Дра га на Ан ђел ко вић, Ве сна Ко ва че вић и Зо ри ца Са вић. Видео за пис при ред бе је ура дио Алек сан дар Ра пић, на став ник ликов не кул ту ре. - На став ни ца Ду ња Мр ђић је са уче ни ци ма ше стог, седмог и осмог раз ре да ко ји поха ђа ју на ста ву ру ског, уради ла пред ста ву Пал чи ца на ру ском је зи ку. Та пред ста ва је од и гра на дан ра ни је, та ко да смо про сла ву има ли два да на. Ка ко се мо гло чу ти на прошло не дељ ном са стан ку Си сте ма 48, ка да је јав но кому нал но пред у зе ће Ко му налац под не ло из ве штај о ра ду ис так ну то је да је ово јав но пред у зе ће обез бе ди ло од ређе ну ко ли чи ну но вих кан ти за сме ће. За ме на кан ти ће би ти из вр ше на пре ма спи ско ви ма ко ји су пра вље ни у ме сним зајед ни ца ма или пре ма при ја вама ди рект но Ко му нал цу. АК ТУ ЕЛ НО ИЗ ЈКП КО МУ НА ЛАЦ За ме на кан ти за сме ће - За ме на кан ти за сме ће је от по че ла пре де сет да на и би ће на ста вље на у на ред них ме сец да на. Ва жно је на поме ну ти да сви гра ђа ни ко ји има ју оште ће не кан те мо гу то да при ја ве у сво јим месним за јед ни ца ма или ди рект не на те ле фон Ко мунал ца. Услов за за ме ну кан ти је сте да гра ђа ни имају из ми ре на сво ја ду го ва ња пре ма пред у зе ћу - потвр дио је Сте ван Ја ко ба тех нич ки ди рек тор ЈКП Кому на лац и по ручио да за раз лику од прет ход ног пу та, ЈКП Ко муна лац ће но ве кан те до но си ти на кућ ну адре су ко ју су гра ђа ни Но ве кан те за сме ће при ја ви ли при ликом при ја ва за заме ну кан ти. За све до дат не ин фор ма ци је гра ђа ни се могу обра ти ти пред став ни ци ма ЈКП Ко му на лац на те ле фоне: 022/ , 022/ , 022/ Школ ска са ла је би ла пре пуна, а ове го ди не смо се сви за јед но по тру ди ли да на прави мо од лич ну при ред бу, потпу но дру га чи ју од оног што је ра ђе но прет ход них го ди на - ис та као је Алек сан дар Ра пић на став ник ли ков не кул ту ре и члан ти ма ко ји је при пре- жно је на по ме ну ти да смо при ред бу при пре ма ли го то во од по чет ка школске го ди не, па за то и не из не на ђу је што је све са вр ше но ор га ни зо ва но - ис ти че Ра пић и до да је да би уз ве ћа фи нан сијска сред ства мо гли мно го то га на пра ви ти, јер су до са да ра ди ли са огра ни ченим фи нан си ја ма ка да су школ ске при ред бе у пита њу. - Без ре зер вну по дршку при ли ком ове али и број них дру гих ак тив ности ко ји ма се ани ми ра ју уче ни ци пру жио је дирек тор на ше шко ле Звонко Ча у ше вић ко ји је део ти ма на став ног осо бља и ко ји по др жа ва све пројек те ко је ре а ли зу је мо у Са школ ске при ред бе у Ма ра ди ку шко ли ре као је Ра пић. Под се ти ће мо шко ла је до би ла на зив по по знатом мао при ред бу и по ру чио да је драм ска сек ци ја би ла фе но менал на са два ске ча. - Уче ни ци че твр тог раз реда су при пре ми ли лут кар ску пред ста ву, та ко да је це ло купна при ред ба об у хва та ла не коли ко одво је них це ли на ко је су ђа ци фан та стич но ура ди ли. Ваћу пе сни ку Бран ку Ра ди че вимао го ди не, а за про славу да на шко ле иза бран је дан ро ђе ња на шег ве ли ког пе сни ка 15. март. Пр ва про сла ва да на шко ле одр жа на је го дине и сва ке го ди не се тра ди ци о- нал но одр жа ва ју при год не свеча но сти у ње го ву част. У СЛИ ЦИ И РЕ ЧИ Но ва цр ква У Ма ра ди ку је про шле неде ље по ло жен ка мен теме љац за из град њу но ве ка толич ке цр кве. Цр ква Све те Ане на ла зи ће се у дво ри шту са дашње цр кве и би ће ве ћа од посто је ће, а по ред то га њен састав ни део би ће и про сто ри је за ве ро на у ку. Ка мен те ме љац је у при су ству жуп ни ка Бо жида ра Лу са ве ца, не ко ли ко свеште ни ка, пред сед ни ка Оп штине, Пе тра Фи и по ви ћа, ње го вог за ме ни ка Ми ла на Бо ди ро же, пред сед ни ка Скуп шти не Алексан дра Ко ва че ви ћа, пред ставни ка ме сне за јед ни це, се ла и мно го број них вер ни ка бла госло вио срем ски би скуп Ђу ро Га шпа ро вић. Ка мен те ме љац за цр кву У су бо ту 29. мар та по зна ти Ба ла ше вић три бјут бенд необич ног на зи ва Не(нор мал ни) Ба ла ше ви ћи на сту пи ће у КЦ ка феу са по чет ком у 22 часа. Бенд ко ји по ла ко ста ра аутор ске пе сме, по знат је по из во ђе њу ну ме ра Џи бо ни ја, Ба ја ге, ЕКВ-а, Дар ка Рун дека и Пар ног Ваљ ка. Улаз на кон церт је бес пла тан. ИЗ НА РОД НЕ БИ БЛИ О ТЕ КЕ Да руј би бли о те ку, об ра дуј се бе По во дом ме се ца да ри ва ња над ле жни из Би бли о те ке у Ин ђи ји по зи ва ју све чи тао це, али и оне ко ји ће то тек по ста ти, да у на ред них ме сец да на по кло не Би бли о те ци књи ге ко је им ви ше ни су потреб не. Ак ци ја Да руј Би блио те ку, об ра дуј се бе је за поче ла 15. мар та и тра ја ће до 15. апри ла, а над ле жни та кође по ру чу ју да уко ли ко не ко же ли да до ни ра фи нан сиј ска сред ства за на бав ку но вих књи га, то мо же учи ни ти контак ти ра ју ћи над ле жне.

12 12 Среда, 26. март PAZOVA^KA HRONIKA Припремила: Гордана Мајсторовић УКРАТ КО Пр ска ње во ћа у цва ту Пр ска ње во ћа у цва ту је штет но за пче ле ко је су глав ни опра ши ва чи и сто га Дру штво пче ла ра Је дин ство из Ста ре Па зо ве апе лу је на во ћа ре да не пр шћу во ће у фа зи цве та ња јер ти ме не по сти жу ни ка кве ре зул та те по пи та њу плод ности во ћа, а уни шта ва ју пче ле. Во ће опра ше но пче ла ма има од 30 до 45 од сто ве ћу род ност, а За кон о сред стви ма за за шти ту би ља за бра њу је пр ска ње би ља то ком цве та ња отров ним средстви ма за пче ле. Во ћа ри ако отру ју пче ле пр ска њем отровним сред стви ма у цве та њу, пла ћа ју пче ла ри ма на кна ду тотал не ште те и до ди нара по ко шни ци. Свет ски дан во да Ре зо лу ци јом Ује ди ње них на ци ја 1992.го ди не, 22.март је уста но вљен за Свет ски дан во да ка ко би се скре ну ла пажња на све при сут ни ји проблем пи ја ће во де. Ста ро пазо вач ки ЈКП Во до вод и ка нали за ци ја већ че твр ту го ди ну обе ле жа ва Свет ски дан во да ка ко би се свест о зна ча ју воде про бу ди ла још код де це. С тим у ве зи, Во до вод и ове го ди не за уче ни ке основ них шко ла ор га ни зо вао пре зен таци ју о зна ча ју и за шти ти во де. Ђа ци су пр во об и шли из вори ште у Ста рој Па зо ви ко јом при ли ком им је Вла ди мир Ки ко вић, тех нич ки ди рек тор у овом пред у зе ћу, го во рио о про це су про из вод ње во де за пи ће, а за тим им је у ди рек цији Во до во да при ре ђе на презен та ци ја о во ди. Еко не де ља у Ара ниц ком У ОШ Си ме он Ара ниц ки у Ста рој Па зо ви по во дом Еколо шке не де ље при ре ђе на је при ред ба на те му еко ло ги је у ко јој су уче ство ва ли ре цита то ри, школ ски хор и драмска сек ци ја.том при ли ком нај у спе шни јим уче ни ци ма на ли ков ном и ли те рар ном конкур су Шу ме су плу ћа на ше пла не те уру че не су еко лошке на гра де, а на гра ђе ни су и ђа ци ко ји су ор ги нал ним иде ја ма до при не ли осмишља ва њу Еко ко дек са шко ле ко ји је нео п хо дан за до би јање ста ту са еко шко ле и пр ве зе ле не за ста ви це. УДРУ ЖЕ ЊЕ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ КА СТА РЕ ПА ЗО ВЕ Рав на ње атар ских пу те ва И ак ци ји уче ство ва ло пе де се так по љо при вред ни ка, нај ви ше до са да По де ље ни у шест еки па, по рав на ли све атар ске пу те ве Пред про лећ ну се тву Удру жење по љо при вредни ка Ста ре па зо ве прак ти ку је рав нање атар ских путе ва, а ове го ди не би ла је то ше ста по ре ду ак ци ја од када по сто ји ло кал но удру же ње. - Мо гу да по хвалим по љо при вредни ке јер их је до са да нај ви ше, њих пе де се так уче ствова ло у овој ак ци ји. Би ли смо по де ље ни у шест еки па и свака еки па је има ла да по рав на је дан део ата ра, та ко да су порав на ти свих атар ски пу те ви у к.о. Ста ра Па зо ва. И ове годи не, као и про шле, а ве ру јем и сле де ће, да ће ор га ни за ци ју по но во пре у зе ти Вла ди мир Ухрик. Зден ко Ја шо и ја и из го ди не у го ди ну учи мо, ви девши не до стат ке ко је по ку ша вамо да ис пра ви мо при сва кој акци ји. Ова ак ци ја је по ка за ла да тре ба да исте ти мо ве ор га ни зује мо и сле де ће го ди не да не би би ло лу та ња об ја шња ва секре тар удру же ња Јан Ђур чик и ис ти че да су и ово го ди шњу По крет го ра на старо па зо вач ке општи не у про шли пе так на Ра сад ни ку Брест при год ним про гра мом и уру че њем на гра да уче ни ци ма ОШ Си меон Ара ниц ки из Старе Па зо ве за идеј но ре ше ње фла је ра на те му кон по сти ра ња от па да, обе ле жио је свој дан и Свет ски дан шу ма 21. март. Се кретар По кре та го ра на Ја сми на Ле чић осврну ла се на број не ак тив но сти овог по кре та, ис та кав ши значај по шу мља ва ња и на ја ви ла по шу мља ва пут них по ја се ва у ста ро па зо вач кој оп шти ни, али и ак ци ју Сма њи мо от пад на ме сту на стан ка ком по сти рајмо, ко ја ће на ни воу оп шти не тра ја ти до ок то бра ове го ди не. ак ци ју рав ња ња атар ских пу те ва ре а ли зо ва ли члано ви Удру же ња са соп стве ном ма хани за ци јом. - Ове го ди не смо на по чет ку ак ци је има ли и при сут не пред став ни ке власти. Ту је био Богдан Ми ље вић, пред сед ник ИО Са ве та МЗ Ста ра Јан Ђур чик Па зо ва и Дра га на Сто ја но вић, начел ни ца оп штин ског Оде ље ња за по љо при вре ду и они су мо гли да ви де шта се и ка ко ра ди и за што се ра ди, с об зи ром да смо има ли не ке при мед бе про шле го ди не да је мно го утро ше но гори ва на одр жа ва ње атар ских путе ва и да је то мо гло и јеф ти није. Ова кве ак ци је се ор га ни зу ју у ве ћи ни вој во ђан ских ме ста на исти на чин и не ви дим ствар но ка ко би се то ура ди ло ду га чи је. За ова кве ак ци је бу џе том општи не на ме ње но је ми ли он дина ра на го ди шњем ни воу за оба удру же ња, ло кал но и оп штин ско ка же Јан Ђур чик и под се ћа да је про шле го ди не њи хо во Удруже ње ор га ни зо ва ло три ак ци је, ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН ГО РА НА И СВЕТ СКИ ДАН ШУ МА Ком по сти ра ње се од но си на раз два ја ње от па да на ме сту настан ка, ка же Ја сми на Ле чић и нагла ша ва да ће се ба ви ти раз два јањем ор ган ског от па да, у же љи да се по диг не свест и гра ђа ни упозна ју с си сте мом кон по сти ра ња у шта би се укљу чи ла и Чи сто ћа с от па дом ко ји се до би ја с јав них од ко јих су две би ле на но ше ње зе мље на атар ске пу те ве и рав на ње атар ских пу те ва. Та ко ђе, он до даје да ће уско ро пред став ни ци пољо при вред ни ка има ти са ста нак са над ле жним ор гани ма у оп шти ни по во дом пи та ња тро ше ња и распо де ле сред ста ва пла ни ра них у општин ском бу џе ту за по љо при вре ду. Ина че, Кан цела ри ја ло кал ног Удру же ња по љопри вред ни ка од 17. фе бру а ра до 31. мар та ра ди сва ким рад ним да ном од 9 до 13 са ти. Во лон те ри Удру же ња по мажу свим по љо при вред ни цима из свих ме сних за јед ни ца при по пу ња ва њу обра за ца за об но ву ре ги стра ци је га здинста ва, без об зи ра да ли су члано ви, и сви ко ји има ју про блема око по пу ња ва ња обра за ца Сма њи ти от пад на ме сту на стан ка зе ле них по вр ши на. - Ра сад ник је прошле го ди не ре ги строван у Ми ни стар ству по љо при вре де, шу марства и во до при вре де и са да има мо за са ђе не сад ни це, по клон Покре та го ра на Су бо ти це. То су ли шћар ске вр сте, ре про ма те ри јал и очеку је мо сле де ће го ди не да ће мо има ти ве ће садни це да мо же мо ра ди ти по шу мља ва ње и пут них по ја се ва, по што оп штина Ста ра Па у зо ва има про јек те по шу мља ва ња пу них по ја се ва ло кал ног ка рак те ра ре кла је Ја сми на Ле чић и до да ла да сви тре ба да ра де на по шу мља ва њу и оно што је за са ђе но да се одржа ва и не ло ми. - Ја ко су нам по треб не и шуме и сва ко др во. Сви зна мо да је на ша оп шти на ви ше аграр на и да не ма до вољ но про сто ра да би се мо гле по шу мља ва ти ве ће повр ши не, али пут ни по ја се ви поред пу те ва, же ле знич ких пру га, ме ли о ра тив них ка на ла су просто ри ко ји се мо гу по шу ми ти - до да ла је Ле чи ће ва и под се ти ла да оп шти на има са мо 0,5 од сто по шу мље них по вр ши на. По ре чи ма Ле чи ће ве, у Покре ту го ра на до шло је до из бора у ру ко вод ству и од про шле го ди не кре ну ло се с уре ђе њем Ра сад ни ка уз све срд ну по моћ ЈКП Чи сто ћа. Ак ци ја рав на ња атар ских пу те ва мо гу да им се обра те. Кан це лари ја се на ла зи у Ули ци Бран ка Ра ди че ви ћа, број 3 (За нат ски дом, на спра ту)у Ста рој Па зови. По сле 31. мар та ова Канце ла ри ја ће ра ди ти два до три да на у не де љи. По шу мља ва ње пут них по ја се ва и раз два ја ње ор ган ског от па да су нај зна чај ни је ово го ди шње ак тив но сти По кре та го ра на ста ро па зо вач ке оп шти не На гра ђе ни уче ни ци и ди рек тор ка ОШ Си ме он Ара ниц ки Обра ћа ње Ја сми не Ле чић О про јек ту ком по сти ра ња от па да го во рио је во ђа про јектног ти ма Игор Ми лин ко вић ко ји је на гла сио да ће ак ци ја би ти све о бу хват на од вр ти ћа и шко ла, пре ко ме сних за јед ни ца до са мих гра ђа на. Про лећ ни ба зар оде ће и обу ће Сва ке го ди не Удру же ње же на Та би та Сло вач ке еван гелич ке цр кве ор га ни зу је је се њи и про лећ ни ба зар по лов не оде ће и обу ће, а при ху пље на сред ства од про да је одев них пред ме та ула же у цр кве ну оп шти ну и ху ма ни тарне свр хе. Про шле не де ље Ста ропа зов ча ни су мо гли да се ослобо де ви шка ства ри ко је им ви ше не тре ба ју и од не су у ста ри па рохиј ски дом Сло вач ке еван ге личке цр кве где је при ку пља на одећа и обу ћа у окви ру при пре ма за Про лећ ни ба зар ко ји се одр жа ва ове не де ље у про сто ри ја ма новог па ро хиј ског до ма. По ре чи ма ор га ни за торке Ане Мал ко, овај ба зар je отво рен од 24. мар та до пет ка 28.мар та у по по днев ним са тима од 14 до 19 ча со ва, а по сети о ци ће мо ћи да ку пе по ловну гар де ро бу и обу ћу по ве о ма при сту пач ним це на ма.

13 Среда, 26. март ОБЕ ЛЕ ЖЕ НА ГО ДИ ШЊИ ЦА ПО ЧЕТ КА НА ТО АГРЕ СИ ЈЕ НА НА ШУ ЗЕ МЉУ СТА РА ПА ЗО ВА ОТ КРИ ВЕ НО СПО МЕН ОБЕ ЛЕЖ ЈЕ ЖР ТВА МА НА ТО БОМ БАР ДО ВА ЊА Не сме мо их ни ка да за бо ра ви ти У по не де љак, 24.мар та, у ста ро па зо вач кој оп шти ни обе ле же на је 15-го ди шњи ца од по чет ка НА ТО агре си је на нашу зе мљу и у знак се ћа ња на по стра да ле мла де хе ро је из ове сре ди не, у цен тру Ста ре Па зо ве от кри ве но је спо мен обе леж је. Обра тив ши се ро ди те љи ма и род би ни не ви но на стра да лих у НА ТО бом бар до ва њу, председ ник оп шти не Ста ра Па зо ва Ђор ђе Ра ди но вић је, из ме ђу оста лог, ре као да je 15 го ди на од НА ТО бом бар до ва ња, 15 годи на ту ге. - Ни ко ва ма не мо же да врати Ду ша на, Зден ка, Вла ди мира, Кр сту, Бра ни ми ра и Дра гана, али што смо мо гли, ми смо учи ни ли да се хе рој ски под виг ових мо ма ка не за бо ра ви. На 15-го ди шњи цу од по чет ка НА- ТО бом бар до ва ња, јед не ве лике тра ге ди је за на шу зе мљу и наш на род, ми смо смо гли снаге да по диг не мо тај спо ме ник за ме шта не на ше оп шти не ко ји су да ли свој жи вот. Спо ме ник је се ћа ње на њих за сва вре мена, се ћа ње да су мла ди љу ди по ло жи ли свој жи вот за од брану сво је зе мље ре као је Ради но вић. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Код спо мен пло че па лим припад ни ци ма Вој ске Ју го слави је и ци вил ним жр тва ма НА- ТО бом бар до ва ња по диг ну тој го ди не у Срем ској Митро ви ци, код згра де Со кол ског до ма, у по не де љак, 24. мар та, одр жа на је при год на ко ме мора ци ја. По во дом 15 го ди на од вар вар ског чи на НА ТО агре сора на овом ме сту по ло же ни су вен ци и цве ће, а ми ну том ћута ња ода та је по шта жр тва ма вој ним и ци вил ним жр тва ма : Ми лен ку Б. Бо жи ћу, Ми лоју Б. Ја ко вље ви ћу, Жељ ку Ј. Вар ги, Зо ра ну Б. Ве се ли ћу и Љи ља ни Ве ли ки. Вен це и цве ће по ло жи ле су де ле га ци је Гра да Срем ска Митро ви ца, Вој ске Ср би је, СУБ- НОР-а Срем ске Ми тро ви це, Ла ћар ка и Ди во ша, Од бо ра ре зер вних вој них ста ре ши на, На спо мен обе леж је, ко је су от кри ли пред сед ник ста ро па зовач ке оп шти не Ђе ор ђе Ра ди новић и Ми лан Пје вац, пред седник оп штин ског СУБ НОР-а, уз ду жну по шту не ви но по ги ну лим мла дим бор ци ма, цве ће и вен це по ло жи ли су ро ди те љи и родби на, пред став ни ци оп штин ске вла сти, Вој ске и бо рач ке ор гани за ци је. - Ни је ово Срби ји и Бе о гра ду би ло пр во бомбар до ва ње. Памти она и и го ди ну, али та да су је на пада ле не при ја тељске си ле ко је су пре тен до ва ле да го спо да ре Европом. Овај пут су ко ло во ди ли, што нас је нај ви ше и за бо ле лео, на ши По ла га ње цве ћа Удру же ња рат них вој них инва ли да, Удру же ња из бе глих и ра се ље них ли ца, Град ског одбо ра СПС-а и број ни гра ђа ни, а Спо мен обе леж је жр тва ма НА ТО агре си је тра ди ци о нал ни рат ни са ве зници из раз ло га што ни смо хте ли да при хва ти мо њи хов дик тат, већ смо хте ли да бу де мо сво ји на свом и да за шти ти мо те ри тори јал ни ин те гри тет сво је зе мље ре као је Ми лан Пје вац и подсе тио да је агре си ја на та да шњу СРЈ из ве де на без са гла сно сти Ује ди ње них на ци ја, а опе ра ци ја је до би ла ци нич но име Ми лосрд ни ан ђео. - Пр вог да на по че ли су са 464 нај мо дер ни је ле ти ли це и лан си ра ли ве ли ки број кр старе ћих ра ке та са бро до ва стаци о ни ра них у Ја дран ском мору ре као је Ми лан Пје вац и под се тио да је НА ТО агре си ји прет хо ди ла же сто ка ме диј ска кам па ња ко ја је тра ја ла и за вре ме бом бар до ва ња, у ко јој ни је мо гла да се чу је реч дру ге стра не, а као и у сва ком ра ту нај пре стра да исти на. Г. Мај сто ро вић Вен ци и цве ће у по мен жр тва ма По ла га ње ве на ца у Срем ској Ми тро ви ци ко ме мо ра ци ји је при су ство ва ла и де ле га ци ја Срем ског управног окру га. С. Ђ. РУ МА У бу дућ ност ко ра ча ти без ра та Стал но су се по тен ци ра ли суко би на Ко со ву, да би смисле ном об ма ном о до га ђа ји ма у Рач ку, све еска ли ра ло. И по ред огром не над мо ћи агре со ра, посеб но у ва зду ху, срп ска вој ска је уз вра ти ла, у скла ду са својим мо гућ но сти ма. Сру ше но је не ко ли ко ави о на ти па Б-2, Ф-16, ви ше бес пи лот них ле тили ца, као и по зна ти ''не ви дљиви'' ави он Ф-17, код Бу ђа но ваца. Ве ро ват но ни ка да ни ко неће мо ћи убе ди ти НА ТО сна ге да су има ли пра во на ова ква злоде ле, али се у бу дућ ност мо ра ко ра ча ти без ра та - па ипак, све ово не ће се мо ћи ни ка да за бо ра ви ти. Ово су ак цен ти из из ла га ња пред сед ни ка СУБ НОР-а Ру ме Мо ми ра Ми ло ше ви ћа, пово дом обе ле жа ва ња 15. го дишњи це НА ТО агре си је на на шу зе мљу - тим по во дом, 24. марта, на Град ском гро бљу у Ру ми, де ле га ци је бо ра ца, Оп шти не Ру ма, пен зи о не ра, Удру же ња рат них вој них ин ва ли да, по литич ких пар ти ја СПС и ПУПС, као и гра ђа на, по ло же ни су вен ци на спо мен-обе леж ју жртва ма ра то ва из 90-тих и НА ТО бом бар до ва ња. ПЕ ЋИН ЦИ ИЗ ОП ШТИН СКЕ ИЗ БОР НЕ КО МИ СИ ЈЕ ОБ ЈА ВИ ЛА Ко нач ни ре зул та ти ван ред них ло кал них из бо ра По што је у пе так у по ноћ исте као рок за под но ше ње при гово ра и жал би на из бор ни процес на ван ред ним ло кал ним избо ри ма у пе ћи нач кој оп шти ни, Оп штин ска из бор на ко ми си ја је са оп шти ла да ни је под не та ни јед на жал ба, ни ти при го вор на из бор ни про цес, та ко да су пре ли ми нар ни ре зул та ти, об јавље ни 18. мар та, по ста ли конач ни. На осно ву то га, из бор на листа Алек сан дар Ву чић Будућ ност у ко ју ве ру је мо с 17 од бор нич ких ман да та, од укупно 30, осво ји ла је ап со лут ну ве ћи ну у Скуп шти ни оп шти не Пе ћин ци. У име ло кал не са мо у пра ве, при сут ни ма се обра тио и председ ник Оп шти не Ру ма Дра ган Па нић, под се тив ши да је '99. го ди не, на овај дан, бом бардо ва њем Но вог Са да и Ко со ва, за по че ла НА ТО агре си ја на нашу зе мљу ко ја је тра ја ла 78 дана, уз ве ли ка ра за ра ња и људске жр тве. Па нић је на гла сио да се зе мља по ла ко опра вља од рат них ра за ра ња - ме ђу тим, и да нас је при сут но звец ка ње оруж јем из ме ђу ве ли ких си ла, на дам се да се рат ни ка да ви ше не ће по но ви ти ни код нас, нити би ло где на све ту, ис та као је пред сед ник Па нић. То ком под се ћа ња на до гађа је из 99-те, на гла ше но је да је 18 нај ра зви је ни јих зе ма ља све та, са око ми ли јар ду ста новни ка и ви со ком рат ном тех ником, оку пље не у НА ТО, на па ло на шу зе мљу, ак ци јом ци нич но на зва ном ''Ми ло срд ни ан ђео''. У овим опе ра ци ја ма би ло је ави он ска на ле та, ба чено је 25 хи ља да то на екс плози ва, бом би са оси ро ма ше ним ура ни ју мом, по ру ше но је 60 мо сто ва и око 300 фа бри ка, гађа не су бол ни це, мо сто ви, фабри ке, вој ни објек ти, стам бе не згра де. На ка сар ну у Ру ми па ло је шест бом би. На те ри то ри ји СР Ју го сла ви је у тим на па ди ма по ги ну ло је три хи ља де љу ди, пет до шест хи ља да љу ди је рање но. У Ру ми су, по сред но или не по сред но, за бе ле же не три жр тве НATO агреси је. К. К. По ла га ње ве на ца на Град ском гро бљу у Ру ми У оп штин ском пар ла мен ту Гру па гра ђа на Ми лен ко Ђурђе вић За на ше се ло има ће шест од бор нич ких ман да та, Де мо крат ска стран ка ће би ти за сту пље на са пет од бор ни ка, а Гру па гра ђа на За на пред ну и сло бод ну оп шти ну има ће два од бор нич ка ме ста. Од укуп но де вет из бор них ли ста, ко ли ко их је уче ствова ло на ван ред ним ло кал ним из бо ри ма у оп шти ни Пе ћин ци, оста лих пет из бор них ли ста нису пре шле цен зус, укљу чу ју ћи и Со ци ја ли стич ку пар ти ју Срби је ко ја је осво ји ла 4,98 од сто гла со ва иза шлих би ра ча на избо ре. Г. М.

14 14 Среда, 26. март ИС ТРА ЖУ ЈЕ МО КА КО СЕ ЖИ ВИ ОД РА ДА У НАД НИ ЦИ САТ НИ ЦА ЗА ПРЕ ЖИ ВЉА ВА ЊЕ По сао се не би ра, са мо да га има Ко па ње, це па ње др ва, уно ше ње угља, кр че ње дво ри шта и воћ ња ка, чу ва ње ста рих и бо ле сних, са мо су не ки од по сло ва ко ји се ра де на сат, у над ни ци, а ко ји ма се ба ви све ви ше љу ди. Над ни чар ски хлеб је са се дам ко ра, а о то ме ка ко се жи ви од ра да на сат, за на ше но ви не го во ре они ко ји та ко пре жи вља ва ју Ових да на ви ше ауто мо била на пар кин зи ма у центру Срем ске Ми тро вие, они ма код град ске ку ће и др ве ће на тој ис тој ло ка ци ји, "укра шено је" огла си ма на ко ји ма пише: Ра дим све фи зич ке посло ве, це пам др ва, уно сим угаљ, ашо вим ба ште, ко пам ка на ли за ци ју сеп тич ке ја ме, за во до вод, одр жа вам дво ришта, из ба цу јем шут и остало из дво ри шта. Те ле фон је 022/ Сту пи ли смо у кон такт са вла сни ком овог те ле фо на, како смо на кон то га са зна ли, ин ва лид ским пен зи о не ром из Срем ске Ми тро ви це, ко ји не же ли да му по ми ње мо име због не при јат них ис ку ста ва ко је има у оба вља њу по сла. При ча нам ка ко сво је посло ве про на ла зи сам, а мо ра да ра ди по ку ћа ма фи зич ке по сло ве, јер од ин ва лид ске пен зи је не ма ни за пла ћа ње ре жи је, а ка мо ли за нор ма лан жи вот. Иако жи ви сам, јер поро ди цу не ма. - Имам 51 го ди ну, ра дио сам у "Ма тро зу", у по го ну штам па ри је и на осно ву тог ра да при мам пен зи ју од које не мо гу да пла тим ме сеч не ко му нал не тро шко ве, па сам при мо ран да про на ла зим додат не по сло ве. Нај бо ље је да се по сао тра жи и до би је преко пре по ру ке. Он да не ма пробле ма ни за га зду ни за ме не ко ји ра дим. Јер, љу ди се боје да не ког при ме у ку ћу због то га што има сва ка квих љу ди, има и не ста на ка ства ри... Деша ва ло се и ме ни да од ра дим по сао, а не до би јем па ре, дога ђа се и да ме по зо ву и кад до ђем од у ста ну, а ме ни је зара да од фи зич ког ра да ва жна - при ча овај Ми тров ча нин. Бу ду ћи да го ди на ма ра ди по ку ћа ма те шке, фи зич ке посло ве, мо гао је да та ко прежи вља ва, да за ра ди за жи вот. Али, ове го ди не ка же, по сла баш не ма. Или љу ди не ма ју нов ца или су се "про вред нили" па са ми ра де оно што рани је ни су хте ли и мо гли. За свој рад Ми тров ча нин Н.Н. има це нов ник, на рав но, це ну ра да, ипак, до го во ри са га здама ко ји га ан га жу ју. - Ако је ба шта за пу штена, дру га је це на од оне ка да се ре дов но око па ва. Ко па ње сеп тич ке ја ме не бих ра дио ис под 100 до 150 евра. Ево, са да ће ко па ње ка на ли за ци је у Ми тро ви ци то ће ми мо жда би ти при ли ка да за ра дим ко ји ди нар - на да се овај фи зич ки рад ник са мо ста лац, и по ручу је да ће ра ди ти по ку ћа ма ко па ње, це па ње др ва, уно шење угља, кр че ње дво ри шта и воћ ња ка и слич но, све док га здра вље слу жи. Не ма дру гог из бо ра Да се љу ди сна ла зе на разли чи те на чи не ка ко би за ра дили пла ту ко ју су го ди на ма прима ли у ра зним дру штве ним а ка сни је и при ват ним фир ма ма Мир ја на Јо ва но вић по ка зу је и слу чај Мир ја не Јова но вић из Ин ђи је. Ова 59-го ди шња ки ња сваког да на пре пе ша чи око шест ки ло ме тра до по сла, а већ три и по го ди не бри не о осо би са ин ва ли ди те том. - По сао ни је лак, пре све га пр во фи зич ки ни је ла ко, јер је у пи та њу по моћ у ку ћи чо веку ко ји не мо же сам да бри не о се би. По сло ви ко је оба вљам укљу чу ју ку ва ње, пе гла ње, спре ма ње ку ће, по том на бавка на мир ни ца. Ра дим сва коднев но, без да на па у зе од 11 до 18 ча со ва. До би јам ме сеч ну пла ту, али кад се све из ра чу на сат ни ца је не што ви ше од 100 ди на ра - ка же Ми ра и до да је да у овим го ди на ма ка да че ка ста ро сну пен зи ју не ма не ки избор. - Ра ди ла сам 17 го ди на у тр го ви ни, па 15 го ди на у нека да шњој Кр зна ри и ка да је све про па ло, мо ра ла сам да тра жим за по сле ње. И муж ми је ин ва лид, та ко да и код куће имам до ста оба ве за. Че сто ку вам уве че ка да се вра тим са по сла и оба вљам оне стан дарне по сло ве ко је и та мо ра дим. Ово ми је пр ви по сао овог ти па, али шта да се ра ди, чо век мо ра да има по сао ка ко би по ро ди ци обез бе дио основ не усло ве за жи вот - ка же на кра ју она. Пла ћа ње и у на мир ни ца ма Из Кан це ла ри је за сма ње ње си ро ма штва Пе ћин ци Про шле го ди не ло кал на само у пра ва пе ћи нач ке оп штине осно ва ла је Кан це ла ри ју за сма ње ње си ро ма штва и из ра дила со ци јал ну кар ту ма те ри јално уогро же ног ста нов ни штва у оп шти ни. У ста њу со ци јал не по тре бе по осно ву ове со цијал не кар та на шло се 750 љу ди од ко јих има и бо ле сних, али и спо соб них за рад. Оп штин ска Кан це ла ри ја за сма ње ње си рома штва ма те ри ја но угро же ним љу ди ма ко ји су спо соб ни за рад обез бе ђу је да кроз дру штве но ко ри стан рад за ра де сред ства да пре хра не по ро ди цу. До са да је на по сло ви ма ко је је обез беди ла Кан це ла ри ја у са рад њи са јав ним пред у зе ћи ма и устано ва ма ра ди ло око 350 љу ди. Ра ди ли су на уре ђе њу цен та ра на се ље них ме ста, и гро ба ља, про сто ри ја др жав них ин сти туци ја и на слич ним по сло ви ма, по це ни са та од 115 ди на ра. Код нас они не до би ја ју но вац. До би ја ју по твр де с ко јима иду да ку пе хра ну с тим, што је ис кљу че на ку по ви на ка фе, ци га ре та и ал ко хо ла, за тим за огрев, а стру ју смо им ми плаћа ли по ра чу ни ма за од ра ђе ни но вац ка же Ми лан Кре соје вић, рад ник Кан це ла ри је, и на гла ша ва да су то љу ди без шко ле и да се ја вља ју за обавља ње фи зич ких по сло ва. Ја сми на Јо ва но вић из Деча ко ја је већ ра ди ла на оваквим по сло ви ма, до шла је поно во да под не се зах тев за обавља ње дру штве но ко ри сног ра да. - Про шли пут ка да сам ради ла, спре ма ли смо про сто ри је Ме сне за јед ни це у Де чу, чи стили, бри са ли, ра ди ли смо на сат од осам Над ни чар ски хлеб са се дам ко ра до 15 ча со ва. Ра ди ла сам 11 да на и до би ла сам по твр ду на да па за рим. Тре ба се пре хра них ти. Нас је сед мо ро, пе то ро де це и муж ко ји је бо лестан. По ма же он ко ли ко мо же, али те шко је. Жи ви мо од со цијал не по мо ћи на ма лом пла цу с још три ро ђач ке по ро ди це, па не кад ме ђу де цом из би ју и варни це. Нај ста ри је де те има 17, а нај мле ђе 11 го ди не. Не иду сви у шко лу. Не мо же се. Ево баш сам са да до шла да тра жим не ку вр сту по мо ћи. Нов ча ну, ка жу да не мо же при ча се Ја сми на, али на гла ша ва да им зна чи и то што по сред ством ове Кан цела ри је мо гу да за ра де за храну. Пре пар го ди на ишла сам да ра дим на њи ва ма, али и тих по сло ва ви ше не ма. Са да имам пар же на код ко јих спре мам по ку ћи, одем да око пам код неког ба шту, на сат од 150 до 200 ди на ра. Обич но, ти љу ди пла те у на мир ни ца ма и да ју по не ки ди нар. Не мо жеш ти ту не што да за ра диш, али и на мир ни це до бро до ђу. Све су то па ре. Не бе жим ни од јед ног по сла. Ево и ова нам Кан це ла ри ја по ма же да се пре хра ни мо. Ли ца ко ја су већ ра ди ла, зах те ве за оба вља ње дру штвено-ко ри сног ра да мо гу под не ти на кох три ме се ца од прет ходног под но ше ња, од но сно захте ве мо гу под не ти че ти ри пу та го ди шње. - Уко ли ко ко ри сник од бије да ура ди од ре ђе ни по сао у окви ру дру штве но-ко ри сног ра да, има за бра ну го ди ну да на ко ри шће ња би ло ка кве по мо ћи од нас. Рет ко се то де ша ва, али би ло је не ко ли ко слу ча је ва, љу ди би хте ли да до би ју нов чану по моћ без ра да. То не мо же об ја шња ва Ми лан Кре со је вић и под се ћа да са мо ствар но боле сни љу ди с ле кар ским увере њи ма мо гу оства ри ти ма тери јал ну по моћ без ра да о че му бри не Цен тар за со ци јал ни рад у са рад њи са ло кал ном са мо у- пра вом. Е. С. Н.

15 Среда, 26. март ИС ТРА ЖУ ЈЕ МО КА КО СЕ ЖИ ВИ ОД РА ДА У НАД НИ ЦИ РУ МА ФА БРИ КА ЗВА НА - ''ОД КУ ЋЕ ДО КУ ЋЕ'' Мо раш сам ју ри ти нов це, мо раш зна ти где си, и шта си... Ка да ра сте не за по сле ност, па да це на ра да, јед но је од не пи са них, али у сва ком дру штву са обо ле лом еко но ми јом, пре по зна тљи вих по ја ва И да нас се од ста ри јих људи мо же чу ти ко ли ко неве ро ват на, то ли ко и исти ни та при ча да је у пред рат но вре ме, вре ме ве ли ке кри зе, ми сли се на Дру ги свет ски рат, над ни ца за цео дан ра да (чи тај: од јутра до ка сно у ноћ) из но си ла - је дан ки ло грам ма сти. Па ко хо ће, не ка до ђе да ра ди, ко неће - не ка гла ду је, јер ни је бо ље ни код дру гог га зде. Ко ли ко кошта рад на сна га на на шим просто ри ма у на ше вре ме, да ли се и да нас мо гу пре по зна ти не ки еле мен ти ове су ро ве екс пло а- та ци је ар ми је не за по сле их (читај: си ро ма шних), пи та ли смо у Ру ми? Про на шли смо, чи ни се, ти пи чан при мер за ову тему - то је Не над Ђе твај, по зна ти ји као Шо не, из Ру ме. Не над има по ро дич ну ку ћу у Ор ло ви ће вој ули ци ко ју је са гра дио ње гов отац у не ка ''срећ ни ја вре ме на'', жи ви сам, има 47 го дина, ро ди те љи су умр ли, по за ни ма њу је елек тро техни чар, ра дио је у ''Но воград њи'' 16 го ди на, све до ка да је по че ло ти хо, па он да све гла сни је, умира ње овог гра ђе вин ског ги ган та из већ по ме ну тих ''срећ ни јих вре ме на''. Ка же, у не кол ко на вра та је за по чи њао рад код приват ни ка - углав ном је то био рад ''на цр но'', од ју тра до су тра, за не ких 20 хиља да ме сеч но. Од лу чио је сво ју суд би ну узме у сво је ру ке - па шта бу де. - Мо раш сам ју ри ти новце: це пам и уно сим др ва, зи ми чи стим снег по ку ћама, ове го ди не га не што и ни је би ло па ту ни сам ни шта за радио, ашо вим и се јем ба ште, косим трав ња ке, ра дим се лид бе... Ка ко до ђем до по сла? Углав ном по пре по ру ци, не где ра дим, а тај до ма ћин ме пре по ру чи другом, и та ко се ства ра тај ла нац. Не мам ја вре ме на да идем по гра ду и чи там огла се по банде ра ма. Ни је ла ко, од пре пет го ди на, од ка да ми је умр ла и мај ка ко ја је има ла пен зи ју, остао сам без ика квих при хо да. А це не ра да? Оне су раз ли чи те, од по сла до по сла. Не ке по слове ра дим за 150 до 200 ди на ра на сат, то је углав ном се ја ње ба шти, а не ке за 300 ди на ра, ка да је, на при мер, це па ње дрва у пи та њу. Не кад ра дим онако ђу ту ре, уна пред про це ним ко ли ко вре ди тај по сао. Код селид бе, це не су раз ли чи те, ни је исто се лид ба на дру ги, и на пети спрат - при ча Шо не. Од лич ног има ња, Шо не има два би ци кла, они су му основ но пре во зно сред ство, има и нешто жи во: три ко зе и два ја рета, де се так цвер гла на и ре патог чу вар ку ћу ко га зо ве Бе ли. То је ње го во дру штво, не ко би ре као да су то кућ ни љу бим ци, Шо не у свом жи во тињ ском цар ству али у Шо не то вом слу ча ју, сви они су и - мно го ви ше од то га. Кад с по сла стиг не ку ћи, они му се ра ду ју, а та ра дост - нема це ну. Ко ли ко за ра ди ра де ћи ''по ку ћа ма''? - Не ма ту пра ви ла, за ви си од се зо не. Знам да мо рам да за ра дим за стру ју, ко му на ли је, по рез, хра ну. Ју че сам по прављао бра ву код јед ног чо ве ка, сад иду ба ште, ићи ћу ових дана у Пла ти че во да са дим бостан. По не кад, ста рим осо ба ма у ком ши лу ку ура дим по не што и за ба да ва. Он да ме они препо ру че код не ког дру гог, па се Колико се дрва може нацепати за сат времена? опет ''по кри јеш'', и та ко то иде. Не где ра дим за па ре, не где за хра ну, не где са мо по мог нем. Шта да ка жем - не ма ту не ке за ра де, то је са мо пре жи вљава ње, мо раш стал но би ти свестан где си, шта си, кр пиш се ка ко знаш и умеш, ка же Шо не. А су тра, кад из да сна га? - Не пла шим се жи во та. Имам ду бо ку ве ру у се би - уз бож ју по моћ, оп ста ћу. Не раз ми шљам о ста ро сти, не упла ћу јем за пен зи ју, не мо же се, и без тога је два пре жи вља вам. Без те ве ре, ни се кун ду не бих жи вео, то ли ко је по не кад те шко. Овако, стал но раз ми шљам: жи вот је бож ји дар, та ко и ти мо раш тај жи вот да ри ва ти дру ги ма... Док смо при ча ли, Бе ли нам је сво јим кон стант ним ла ве жом да вао до зна ња, да се, што је пре мо гу ће, ми че мо од ње говог га зде, цвер гла ни су ве село ска ку та ли око ло не ма ре ћи за го сте, а чу ли су се и ја рићи - че ка ју фру штук. Ма ло, али ве се ло Шо не то во жи во тињ ско цар ство. К. Ку зма но вић КУ КУ ЈЕВ ЦИ МИ ЛАН БО ЛИЋ, МА ШИН БРА ВАР БЕЗ ЗА ПО СЛЕ ЊА Ка ко пре жи ве ти на кич ми - До са да сам ра дио бу квал но све вр сте фи зич ких по сло ва, ишао сам у се тву, же тву, одр жа вао гро бља, орао ба ште, кад до ђе се зо на ду ва на идем на уто вар, ко сим тра ву, кру ним ку ку ру зе, чак се и пе ва њем ба вим са мо да бих пре жи вео ка же Ми лан Бо лић Ма шин бра вар без за по сле ња Милан Бо лић из Ку кује ва ца већ се дам годи на из др жа ва сво ју че тво ро чла ну по роди цу од свог фи зичког ра да. Тре нут но оба вља пет раз ли читих по сло ва од ко ше ња, пре ко одр жава ња пар ка, до ба ца ња ђу бри ва. - Не одби јам ни ка кав по сао, с об зи ром да имам дво је де це школ ског уз ра ста и да ми супру га ни је за по сле на. По што жи вим у се лу, он да не мам по тре бу да по сао тра жим на не ки спе ци ја лан начин или да се огла шавам, јер ме љу ди позна ју и зна ју да увек мо гу да ми се обра те ако им тре ба би ло каква вр ста рад ни ка. Ја се увек тру дим да сва ки по сао оба вим мак си мал но до бро и ква ли тет но ка ко бих на тај на чин оправдао њи хо во по ве рење и обез бе дио се би но ви ан га жман. До са да сам ра дио бу квал но све вр сте фи зич ких посло ва, ишао сам у се тву, же тву, одржа вао гро бља, орао ба ште, кад до ђе сезо на ду ва на идем на уто вар, ко сим тра ву, кру ним куку ру зе, чак се и пева њем ба вим са мо да бих пре жи вео. Сви ти по сло ви су ми пла ће ни или на днев ни цу или на сат ни цу, ре ци мо цена ко ше ња по са ту из но си 113,5 ди нара, док је днев ница за уто вар ду ва на ди на ра. Ништа од тих по слова ни је за си гур но, не го по по тре би. А ов де у се лу се че сто до го во рим са људи ма па ми уме сто нов ца за не ки по сао да ју ку ку ру зе да ухра ним сви ње, јер им је та ко лак ше, а и ме ни до бро дође. Те шко је ко данас на кич ми мо ра за ра ди ти пла ту и пре жи ве ти, по себно што од је се ни пла ни рам да си на по ша љем на факул тет, јер је одли чан ђак па би ми би ло жао да га не шко лу је мо да ље. А ка ко ће мо, то не знам ни сам при ча 49-го ди шњи Ми лан Бо лић из Ку ку је ваца, до да ју ћи да и ње го ва супру га та ко ђе иде у над ни цу и ра ди лак ше фи зич ке по сло ве, углав ном иде у ко па ње ду ва на за ко ји се пла ћа днев ни ца од ди на ра, ка ко би и она до при не ла кућ ном бу џе ту. Ми лан ка же да је го ди на ма био оп ти ми ста и да је ве ро вао да ће ус пе ти да на ђе по сао у сво јој стру ци, али да се у послед ње вре ме све ма ње на да и до да је: - Већ су ми и не ке озбиљ не го ди не ту, ко ће ме не сад прими ти да не где ра дим у не кој фир ми, по ред то ли ко мла дих ко ји су без по сла. Али, опет ка жем хва ла Бо гу док ме здравље још слу жи па мо гу да радим, да из ве дем де цу на пут, то ми је нај ва жни је. Ми лан Бо лић из Ку ку је ва ца С. М. М. М. Сат ко ше ња тра ве 113,5 ди на ра

16 16 Среда, 26. март У СРП СКОЈ ЧИ ТА О НИ ЦИ окви ру ак ци је ко ју је спрове ла Фон да ци ја Ана и Владе Ди вац и Еуро бан ка, Срп ска чи та о ни ца у Ири гу је на по клон до би ла пре ко 200 на сло ва но вих књи га и ти ме обо га ти ла свој књижни фонд ка ко у ири шкој Чи та о- ни ци та ко и у сво јим оде ље њи ма Иришка хроника Ску пље но више од 200 но вих на сло ва У у Врд ни ку и Ја ску. Ак ци ји ко ју је спро ве ла ова Фон да ци ја при дру жи ли су се На род на би бли о те ка Ср би је и из да вач ке ку ће Ла гу на и Кре а тив ни цен тар са сво јим из да њи ма за све уз ра сте и кори снич ке гру пе. Нови наслови РИ ВИ ЦА У ОШ "ДО СИ ТЕЈ ОБ РА ДО ВИЋ" Про ле ћу и Ми ки у част ИЗ ОПШТИН СКЕ УПРА ВЕ Слу жба за за шти ту жи вот не сре ди не и ур ба ни зам, спрове ла је по сту пак од лу чи ва ња о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну про јек та Радио ба зна ста ни ца у КО Ириг. По спро ве де ном по ступ ку, како се у ре сор ној слу жби ис ти че, до не то је ре ше ње ко јим је утврђе но да за пред мет ни про је кат ни је по треб на про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, при че му Уче ни ци ОШ До си теј Об радо вић и ДУ Де чи ја ра дост под руч ног оде ље ња у Ри ви ци обе ле жи ли су Ме ђу на род ни дан сре ће и пр ви дан про ле ћа са сво јим учи те љи ца ма. Циљ све ча но сти ко ју су са ма ли ша ни ма упри ли чи ле учите љи це Сла ђа на Хор ват и Гор да на Фо дог као и вас пи тачи ца Сан дра Ма рин ко вић био је да се, ка ко је ре че но, да се по ве ћа свест о ва жно сти потре бе за сре ћом и до бро том, ста нов ни ка у све ту соб зи ром на то да је по тра га за сре ћом основ ни људ ски циљ. Уче ни ци су уз пе сму Кад си сре ћан и пи са њем по ру ка о сре ћи и шта то њих чи ни срећним обе ле жи ли овај дан, а за тим су се упу ти ли у обли жњи воћњак где су брали пољ ско цвеће љу би чи це, ма сла чак, бе лу ра ду, ја гор чеви ну, од ко јих су ка сни је прави ли вен чи ће и огр ли це. Та ко ђе, учени ци ри вич ке Основ не шко ле обе ле жи ли су про те кле неде ље и Ми кин дан, по све ћен ве ли ком пе снику Ми ки Ан тићу. Одр жа но је пре да ва ње, а за тим и окру гли сто на ко јем су ма ли ша ни чи тали Ми ки не нај по зна ти је пе сме. Ста ни ца ни је штет на по околину Ми ки Ан ти ћу у част Ра ди о ни ца се за вр ши ла из ложбом ли ков них ра до ва уче ни ка ове шко ле. је од ре ђе но но си о цу про јек та да обез бе ди од го ва ра ју ће ме ре ко је под ра зу ме ва ју пе ри о дично ис пи ти ва ње ни воа елек тромаг нет ног по ља на кон пу шта ња ба зне ста ни це у рад у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма као и оба ве зно до ста вља ње по да така и до ку мен та цу је о из вр ше ним ис пи ти ва њи ма не јо ни зу ју ћег зра че ња над ле жном ор га ну. До не то ре ше ње, се у обра зложе њу истог на по ми ње, за сни ва се на ана ли зи зах те ва но си о ца пројек та и по да та ка о ло ка ци ји, ка ракте ри сти ка ма и мо гу ћим ути ца ји ма про јек та на жи вот ну сре ди ну, при че му су узе ти у об зир про пи са ни кри те ри ју ми за про јек те на ве де не у Ли сти II Уред бе о утвр ђи ва њу листе про је ка та за ко је је оба ве зна про це на ути ца ја и Ли сте про је ка та за ко је се мо же зах те ва ти про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну. ВЕ СТИ ИЗ КУЛ ТУ РЕ Беочинска хроника Обе ле жен дан по е зи је По во дом 21. мар та Светског да на по е зи је, чла но ви Књи жев ног клу ба КУД "Бри ле" одр жа ли су за па же но књи жевно ве че. Сво је, као и сти хо ве на ших афир ми са них пе сни ка су го во ри ли: Сав ка Ко зић, Мари ја на Ми шић Гру јић, Слађа на Ба јац, Сла ви ца Ни ћифо ро вић Ве се ли но вић, Љиља на Ма тић, Рат ка Ду лић, Дра ган Обре но вић, Ран ко Си мић, Де јан Ко ста ди но вић, Ми ро љуб Стој ко вић, Дра го Лу кић и Се ку ла Пе тро вић. Су срет пе сни ка и љу би те ља пи са не ре чи одр жан је у про стори ја ма КУД "Бри ле", а при сут не је по здра ви ла Сав ка Ко зић, члани ца Управ ног од бо ра КУД-а заду же на за рад ли те рар них ствара ла ца. Из ја ви ла је да се овом пе снич ком ве че ри обе ле жа ва 70- го ди шњи ца осни ва ња КУД "Бриле", те да ће у го ди ни ју би ле ја би ти још ова квих про гра ма. Пр ви на ступ де це глу ма ца Чла но ви Деч је сце не Ама терског по зо ри шта КУД "Бриле" у не де љу, 30. мар та, преми јер но ће из ве сти по зо ри шну пред ста ву "Тор та са пет спрато ва" по тек сту До бри це Ерића, а у ре жи ји Ран ка Си ми ћа. Ову ве се лу ко ме ди ју у сти ху мно го број на мла да глу мач ка еки па је при пре ма ла не ко лико ме се ци, а по др шку и по моћ ре ди те љу је пру жи ла ис ку сна ко ле ги ни ца Рат ка Ду лић, као ње гов аси стент. - КУД "Бри ле" је од у век во дио ра чу на о мла ди ма, има ју ћи у ви ду сме ну ге нера ци ја и оба ве зу нас ста ријих да у глу мач ке тај не уведе мо оне ко ји ће нас на следи ти на "да ска ма ко је жи вот зна че" из ја вио је Ран ко Си мић, до да ју ћи да у овој гру пи мла дих има не ко ли ко ве о ма та лен то ва них де војчи ца и де ча ка ко ји ће си гурно би ти "Бри ле то ва" по зо ришна бу дућ ност. ЗА ВР ША ВА ЈУ СЕ РА ДО ВИ У ЛУ ГУ Дом кул ту ре у но вом ру ху Ра до ве на ре конструк ци ји До ма кул ту ре у Лу гу, ко ји би тре ба ло да бу ду за вр ше ни до кра ја ме се ца, ових да на су об и шли пред сед ник оп шти не мр Бог дан Цве јић и в.д. ди ректо ра Фон да за ка питал на ула га ња АП Вој во ди не Не бој ша Ма лен ко вић. - Ула га ње у вој вођан ско се ло је дан је од при о ри те та вој вођан ске вла де. Фонд за ка пи тал на ула га ња АПВ је опре де лио 28 ми ли о на ди на ра за ре кон струкци ју, до град њу и на до град њу Дома кул ту ре у Лу гу. На овај на чин 800 ста нов ни ка до би ја ква ли тетно ме сто за оку пља ње, јер ће овде да бу ду сме ште не про сто ри је не са мо Ме сне за јед ни це, већ и раз ли чи тих дру шта ва. На ставља ју ћи по ли ти ку ожи вља ва ња вој во ђан ских се ла кроз ула га ња ОП ШТИ НА СТИ ПЕН ДИ РА НАЈ БО ЉЕ СТУ ДЕН ТЕ На кон спро ве де ног кон курса, Ко ми си ја за сти пен дира ње сту де на та (пред сед ни ца Де сан ка Јо ви чић) од лу чи ла је да за школ ску 2013/14. годи ну до де ли укуп но 15 стипен ди ја. Уго во ре је, сре ди ном мар та, са нај бо љим сту ден ти ма основ них и ди плом ских академ ских сту ди ја на фа кул те тима чи ји су осни ва чи Ре пу бли ка Ср би ја или АП Вој во ди на потпи сао пред сед ник оп шти не мр Бог дан Цве јић. Оп штин ске сти пен ди је ће ко ри сти ти: Слобо дан Ма ри чић, Ма ри на Мојић, Алек сан дра Ра ди шић и Ни ко ле та Па јић из Ра ков ца, у про јек те по пут рекон струк ци је до мо ва кул ту ре, вој во ђан ска вла да ну ди гра ђа нима се о ских сре ди на ал тер на ти ву од ла ску из се ла у град - иста као је Не бој ша Мален ко вић и до дао да ће Фонд фи нан сиј ски по мо ћи и опре ма ње До ма кул ту ре у Лу гу. По сле ре конструк ци је, до градње и на до град ње До ма кул ту ре, Лужа ни ма ће би ти омо гу ће но да ко ристе овај обје кат за одр жа ва ње кул тур но-умет ничких до га ђа ја, као и дру гих актив но сти ко је мо гу уна пре ди ти дру штве ни и кул тур ни жи вот ста нов ни ка. Д. П. Дом кул ту ре у Лу гу Пот пи са но пет на ест уго во ра Сло бо дан Бран ко вић из Сусе ка, Мар та Га шпар из Лу га, Ива на Уро ше вић из Ба но штора, Ива на Те ша но вић, Ду ња Па вло вић, Ни ко ла Шко рић, Ма ри на Цо го ље вић, Ни коле та Се ле на, Ма ри на Пе рица, Не над Рад и Бра ни слав Ма ле ше вић из Бе о чи на.

17 Среда, 26. март ОДР ЖАН СА СТА НАК ТУ РИ СТИЧ КИХ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА СРЕ МА За јед нич ким про јек ти ма за раз вој ту ри зма Иде ја во ди ља ова кве са рад ње је уна пре ђе ње еко-агро ту ри зма као раз вој не шан се Сре ма, кроз раз ра ду брен до ва и одр жа ва ње ту ри стич ких ма ни фе ста ци ја ШИД Припрема: С. Михајловић УКРАТ КО Сед ни ца Оп штин ског ве ћа На сед ни ци Оп штин ског ве ћа усво јен је Го ди шњи про грам за шти те и уре ђења и ко ри шће ња по љо привред ног зе мљи шта у оп штини Шид за ову го ди ну и да та са гла сност на про гра ме ра да До ма здра вља, Цен тра за соци јал ни рад и Ту ри стич ке ор га ни за ци је. Та ко ђе, доне та је и Од лу ка о рас по дели сред ста ва из оп штин ског бу џе та за област кул ту ре, спор та и за ак тив но сти удруже ња са те ри то ри је оп штине Шид и при хва ћен зах тев ЈП Ра дио Шид да се сма ње на кна де пред сед ни ку и члано ви ма Над зор ног од бо ра у овом јав ном пред у зе ћу. Општин ско ве ће фор ми ра ло је ини ци ја тив ни од бор ко ји ће на зах тев Ме сне за јед ни це Бер ка со во при пре ми ти потреб не ма те ри ја ле за предсто је ће ак тив но сти за уво ђење но вог ме сног са мо до прино са у овом се лу. Да ва ла штво Цр ве ни крст Шид у са радњи са Цен тром за тран сфу зију кр ви Срем ска Ми тро ви ца ор га ни зо вао је ак ци је до бровољ ног да ва ња кр ви у Ши ду и Ги бар цу ко ји ма се ода звало укуп но 96-оро да ва ла ца, од че га је пе то ро би ло но вих. А у окви ру омла дин ске ак ције до бро вољ ног да ва ња кр ви за пу но лет не уче ни ке, мо тива ци о но пре да ва ње на те му до бро вољ ног да ва ла штва за уче ни ке че твр тог раз ре да одр жао је др Сло бо дан Лалић, ви ше стру ки да ва лац. Ху ма ни тар не ак ци је Оп штин ска Кан це ла ри ја за мла де ор га ни зу је низ хума ни тар них ак ци ја са ци љем при ку пља ња по мо ћи за лече ње су гра ђа ни на Ни ко ле Ступ ки на. У ро ку од ме сец да на при ку пље но је ди на ра, а сви ко ји же ле да по мог ну мо гу се ја ви ти на теле фон Кан це ла ри је за мла де У ак ци ју по мо ћи укљу чи ли су се и уче сни ци ма ни фе ста ци је Пе смом против пу ше ња, дро ге, си де и ал ко хо ла ко ји су про те клог ви кен да одр жа ли кон церт у са ли КОЦ-а у Ши ду. На редни кон церт пла ни ран је да се одр жи у су бо ту, 29.мар та, у Илин ци ма. У ор га ни за ци ји Ту ри стич ке ор га ни за ци је Шид у сали СО про те кле не де ље одржан је са ста нак пред став ни ка ту ри стич ких ор га ни за ци ја из Сре ма ко ме су при су ство вали и го сти из Ило ка, Ри је ке и Опа ти је, из Ре пу бли ке Хр ватске. На са стан ку је би ло ре чи о на став ку за по че те са рад ње по пи та њу за јед нич ких на сту па на сај мо ви ма, ка ко у зе мљи та ко и у ино стран ству, као и о зајед нич ком уче шћу у пи са њу и ре а ли за ци ји про је ка та. При сут ни ма се ис пред локал не са мо у пра ве обра тио пред сед ник Оп шти не Ни ко ла Ва сић, а го сте је по здра вио и на чел ник Оп штин ске упра ве Ром ко Па пу га, ко ји је под сетио на то да се у Ши ду, по ред Ту ри стич ке ор га ни за ци је, пројек ти ма из обла сти ту ри зма бави и Кан це ла ри ја за ло кал ни еко ном ски раз вој. Рад ни део са стан ка отво рио је ди рек тор Ту ри стич ке ор га ни за ци је Шид Ми ро слав Ја њић, а у име го сти ју из су сед не Хр ват ске обра тио се Дра жен Де ра ња, У са ли СО пот пи сан је Спразум о са рад њи у спро вође њу за шти те жр та ва на си ља у по ро ди ци и же на у парт нер ским од но си ма на под руч ју Оп шти не Шид. Ини ци ја тор пот пи си ва ња oвог спо ра зу ма је Цен тар за соци јал ни рад Шид, а пот пи сни ци спо ра зу ма су пред став ни ци Поли циј ске ста ни це, До ма здравља, Ак ти ва ди рек то ра шко ла и Пред школ ске уста но ве, Основног и Пре кр шај ног су да, као и Основ ног јав ног ту жи ла штва. Оче ку је се да ова кав вид са радње у на ред ном пе ри о ду омо гу ћи бо љу и бр жу раз ме ну ин форма ци ја, ком па ти бил ни је ак ци је, управ ник По љо при вред но тури стич ке за јед ни це Мир из Опа ти је. На са стан ку је за кљу че но да се за јед нич ким про јек ти ма мо же до при не ти раз во ју ту ризма и оства ре њу до би ти, а да је иде ја во ди ља ова кве са рад ње уна пре ђе ње еко-агро ту ри зма као раз вој не шан се Сре ма, кроз ПОТ ПИ САН СПО РА ЗУМ О СА РАД ЊИ У БОР БИ ПРО ТИВ ПО РО ДИЧ НОГ НА СИ ЉА Бо ља по ве за ност ин сти ту ци ја и уста но ва Оче ку је се да ова кав вид са рад ње у на ред ном пе ри о ду омо гу ћи бо љу и бр жу раз ме ну ин форма ци ја и ком па ти бил ни је ак ци је пра во вре ме не и све о бу хват не интер вен ци је и по ве ћа ње од го ворно сти свих ин сти ту ци ја и устано ва. У име ло кал не са мо у пра ве спо ра зум је пот пи сао пред сед ник Оп шти не Ни ко ла Ва сић. Пре ма по да ци ма Цен тра за Со ци јал ни рад на те ри то ри ји шид ске оп шти не у то ку прошле го ди не је збри ну то 18 жрта ва на си ља, али се сма тра да је број да ле ко ве ћи. Ка ко је ис так ну то том при ли ком, овај спо ра зум ће ко ри сти ти да се ка па ци те ти ин сти ту ци ја по праве, а струч ним рад ни ци ма ко ји се ба ве овом об ла шћу по мо ћи ће да уса вр ше сво је зна ње. Пот пи си ва ње спо ра зу ма о са рад њи Са ста нак у СО раз ра ду брен до ва и одр жа ва ње ту ри стич ких ма ни фе ста ци ја. АК ЦИ ЈА ДО МА ЗДРА ВЉА Свет ски дан бор бе про тив тубер ку ло зе oбележава се на дан ка да је 1882.го ди не не мачки ле кар и ми кро би о лог Ро берт Кох пр ви пут от крио узроч ни ка ове бо ле сти и то под обич ним ми кро ско пом. Про це ње но је да се у све ту сва ке го ди не ја вља У Тех нич кој шко ли Ни кола Те сла одр жа но је шест ра ди о ни ца на те му Пре вен ци ја упо требе пси хо актвних супстан ци - зло у по тре ба и упо тре ба дро га код мла дих. Ре а ли за тор ових ра ди о ни ца би ла је Ва ња Сте ва но вић, вр шњач ки еду ка тор и во лон тер Цр ве ног крста Шид. Овим ра дио ни ца ма об у хва ће но је укуп но 126 уче ни ка тре ћих и че твр тих разре да, а ра ди о ни ца ма Уче сни ци ску па су за кључи ли и да је нај пре по треб но о зна ча ју ту ри зма еду ко ва ти над ле жне у ло кал ним са мо у- пра ва ма као и ло кал но ста новни штво, па тек он да кре ну ти у ре а ли за ци ју про је ка та, јер ће на тај на чин и њи хо во оства рење би ти успе шни је. Зна ча јан сег мент са стан ка био је по све ћен про јек ту међу др жав не, од но сно пре ко гранич не са рад ње под на зи вом Срем Сри јем. Кон ста то ва но је да тре ба да се по ну ди ба рем по пет про је ка та са обе стране гра ни це, те да се са њи ма кон ку ри ше код европ ских фондо ва, а да је еко-агро ту ри зам оно што би мо гло по ве за ти ове две ре ги је. Обе ле жен Дан бор бе про тив ТБЦ-а СЛИ КОМ И РЕЧ ЈУ око 8,5 ми ли о на но вих слу ча јева и да око два ми ли о на љу ди уми ре од ТБЦ-а. Свет ски дан бор бе про тив тур бер ку ло зе обе ле жен је у До му здра вља Шид де ље њем ин фор ма тив ног ма те ри ја ла. Ак ци ја ис пред До ма здра вља (фо то Ра дио Шид) Ра ди о ни це за уче ни ке су при су ство ва ли и про фе со ри и пе да гог шко ле.

18 18 Среда, 26. март ПЕЋИНАЧКА ХРОНИКА Припремила: Гордана Мајсторовић КРА ЈЕМ МАР ТА ПРЕД ПЕ ЋИ НАЧ КОМ ПУ БЛИ КОМ Кре он то ва Ан ти го на Пре ми јер но Кре он то ва Ан ти го на би ће из ве де на у Кул тур ном цен тру, 30. мар та Под по кро ви тељ ством ло калне са мо у пра ве и пе ћи начког Кул тур ног цен тра, По зо риште мла дих ре а ли зу је пред ставу Кре он то ва Ан ти го на у режи ји Сло бо да на Стан ко ви ћа по тек сту са вре ме ног хр ват ског пи сца Ми ра Га вра на с ко јом ће пе ћи нач ки ама те ри кон кури са ти за на ступ на Фе сти ва лу ама тер ског драм ског ства рала штва Сре ма ко ји се одр жава по чет ком апри ла у Ири гу, а о да љем пла сма ну нај бо љих пред ста ва из на шег ре ги о на од лу чи ће се лек тор ка Са не ла Ми ло ше вић. Пре ми јер но за пе ћи нач ку пу бли ку ова пред ста ва ће би ти из ве де на 30.мар та с по чет ком у 18 ча со ва у Кул тур ном цен тру. По зо ри шна пу бли ка ће има ти при ли ку да у уз бу дљи вој причи у уло зи моћ ног чо ве ка ко ји по сва ку це ну же ли да за др жи власт ви ди Бо ја на На и ћа ко ји ту ма чи лик Кре он та и Де ја ну Лу кић ко ја ту ма чи лик не срећне де вој ке Ан ти го не. - Не ве ро ват но је до ка квих нас све по сле ди ца мо же дове сти во ља по је дин ца ко ји је спре ман на све са мо да би задр жао моћ. Пред ста ва опо ми ње и от кри ва од го во ре на пи та ња ка кав је, за пра во, жи вот моћни ка ко ји у ру ка ма има ју власт, за што нам се жи вот пре тва ра у стра хо ва ње и због че га стал но по ку ша ва мо да оправ да мо грешке ко је чи ни мо. На и ме, предста ва нам омо гу ћа ва да се од лучи мо хо ће мо ли би ти при ве сци или кљу че ви ис ти че Сло бодан Стан ко вић и на гла ша ва да је то, у сус шти ни раз лог за што су се од лу чи ли за по ста вља ње овог ко ма да на сце ну. НА СТА ВАК ИН ВЕ СТИ ЦИ О НОГ ЦИ КЛУ СА Оби ла зак гра ди ли шта У дру штву пред сед ни ка ста ро па зо вач ке оп шти не Ђор ђа Ра ди но ви ћа, пред седник При вре ме ног ор га на општи не Пе ћин ци Са ва Чој чић у уто рак, 18.мар та об и шао је број на гра ди ли шта у оп шти ни Пе ћин ци. На гра ди ли шту у Срем ским Ми ха љев ци ма на ис тој ло ка цији градe се ло вач ки дом и но ва се о ска ам бу лан та. Об ли ла ском гра ди ли шта истог да на и у Прхо ву, Аша њи и Ога ру, Чој чић је из ја вио да је на ста вак ра до ва у свим на се љи ма оп шти не до каз да ин ве сти ци је ни су би ле са мо пра зна пред из бор на при ча и за хва лио се из во ђа чи ма ра до ва што по шту ју за да ту ди на ми ку, ис ко ри стив ши при ли ку да наја ви но ве ин ве сти ци је. - Отворе не су и по ну де на тен де ру за пре чи стач у Ши ма нов ци ма на ко ји ће би ти при кључе на че ти ри на се ља: Ши ма нов ци, Деч, Кар лов чић и Срем ски Ми ха љев ци. У склопу овог тен де ра је и део пу та Ши ма нов ци Срем ски Ми ха љевци, од Ши ма но ва ца до но вог пре чи ста ча. Пре ма ин фор ма ци јама ко је имам, пре рачу на то у евре, до били смо три пу та ни же по ну де од вред но сти ко ја је за ове ра до ве би ла пред ви ђе на дале ке 2007.го ди не када је про јек тат урађен ре као је Са ва Чој чић и до дао да је ово до бар при мер дома ћин ског по на ша ња ло кал не вла сти. ГРА ДИ СЕ ФИ СКУЛ ТУР НА СА ЛА У АША ЊИ Бо љи усло ви за школ ски спорт Пред сед ник при вре ме ног орга на оп шти не Пе ћин ци Сава Чој чић и члан Са ве та Ме сне за јед ни це Аша ња Иван Бан ковић по се ти ли су про шле не де ље ОШ Ду шан Ву ка со вић Ди о ген у Аша њи и том при ли ком об и шли ра до ве на из град њи фи скул турне са ле ове шко ле. Шко ла у овом ме сту, јед на је од рет ких у пе ћинач кој оп шти ни ко ја ни је има ла фи скул тур ну са лу и на ста ва физичкг вас пи та ња из во ђе на је у јед ној учи о ни ци без нео п ход них на став них сред ста ва и спорт ске опре ме. На и ме, но ва школ ска згра да из гра ђе на је го ди не, а фи скул тур на са ла и ако је би ла У ПР ХО ВУ Гра ди се ка пе ла Ду шан Са вић крај те ме ља ка пе ле у Пр хо ву пла ни ра на, због не до стат ка средста ва, та да ни је из гра ђе на. Ра до ве на из град њи ове фискул тур не са ле фи нан си ра пећи нач ка ло кал на са мо у пра ва, док је ин ве сти тор ОШ Ду шан Ву ка со вић Ди о ген из Аша ње. - Из град њом фи скул тур не са ле уче ни ци ове основ не школе ће нај зад има ти ква ли тетне усло ве за школ ске спорт ске ак тив но сти и све пред у сло ве за по сти за ње још бо љих спорт ских ре зул та та, ко ји ни до са да ни су из о стаја ли ре као је Иван Бан ко вић. Иван Бан ко вић по се та гра ди ли шту У Пр хо ву на ме сном гро бљу гра ди се ка пе ла ко ја ће жи те љи ма мно го зна чи ти, а с об зи ром да је то ве ли ка ин вести ци ја за Ме сну за јед ни цу Прхо во, сред ства за ње ну из градњу обез бе ђе на су из оп штинског бу џе та ко ја су пла ни ра на за ка пи тал не ин ве сти ци је. - До са да су по греб не по вор ке до гро бља ишле ули цом и због то га су се пра ви ле ве ли ке гу жве у са о бра ћа ју под се ћа Ду шан Са вић, члан Са ве та МЗ Пр хо во и ис ти че да ће с из град њом капе ле овај про блем би ти ре шен, јер ће са хра не ићи ди рект но из ка пе ле, уме сто ули цом. Док је ме сна ам бу лан та би ла у згра ди ко ја се уру ша ва ла, ни лов ци ни су има ли од го ва ра ју ћи про стор, па ће им, по ре чи ма Вла ди ми ра Га ји ћа, чла на ловач ке сек ци је у Срем ским Миха љев ци ма, но ви ло вач ки дом до бро до ћи. Од 25. апри ла го ди не ра чун оп штине Пе ћин ци је у бло кади и 50 од сто сред ста ва иде на при нуд ну на плату, док се оста ла по лови на ко ри сти за те ку ћу ли квид ност. Ме ђу тим, ка да кра јем апри ла ове го ди не ра чун бу де одбло ки ран, у Оп штин ској упра ви оче ку ју да ће пре о ста ла средства би ти утро ше на на до дат не ин ве сти ци је. - До да на шњег да на је 150 ми ли о на ди на ра од бло ка де ски ну то с ра чу на и пре о стало је још око 30 ми ли о на. По пре стан ку бло ка де оста ће одре ђе на сред ства, ка лен дар ски за го ди ну да на то је око 150 Оби ла зак гра ди ли шта - Са да, за хва љу ју ћи раз у мева њу оп шти не до би ја мо ло вачки дом по сле 50 го ди на, што ће нам знат но олак ша ти рад рекао је Га јић и под се тио да њихо ва ло вач ка сек ци ја тре нут но има 30 чла но ва, те да је и добро ор га ни зо ва на. ЗО РАН ВОЈ КИЋ, НА ЧЕЛ НИК ЗА БУ ЏЕТ И ФИ НАН СИ ЈЕ Ви ше сред ста ва за ин ве сти ци је ОГАР Ме сна за јед ни ца Огар фи нан си ра на си па ње пу та у ду жини од 400 ме та ра у де лу Но ве ули це, а у до гледно вре ме пред ви ђе но је и ас фал ти ра ње те део ни це. У тој ули ци нала зи се от куп но ме сто и си лос ком па ни је МК Ко мерц где се ла ге ру је пше ни ца, али и мон тажне ку ће за из бе гли це за ко је је пла це ве ов де усту пи ла општи на Пе ћин ци. С из град њом овог пу та се ло ће до би ти сво јевр сну оби ла зни цу на ко ју ће се пре у сме ри ти те рет ни са о бра ћај ко ји тран спор ту је пше ни цу до си ло са МК Ко мер ца. - То је је дан од раз ло га због Зо ран Вој кић На си па ње пу та ми ли о на ди на ра и део тих сред ста ва би ће уложен у ин ве сти ци је - нагла ша ва Зо ран Вој кић, на чел ник оп штин ског Оде ље ња за бу џет и финан си је. У овој го ди ни у пуње њу бу џе та пла ни ра на су сред ства од да ва ња у за куп др жав ног зе мљи шта и на кна де за уре ђе ње гра ђевин ског зе мљи шта. Ка ко ка жу над ле жни у ло кал ној са мо у- пра ви, са гле да ће се и мо гућ ности на пла те из вор них при хо да оп шти не, по ре за на имо ви ну и на кна де за за шти ту жи вот не сре ди не да би се и по осно ву то га по ве ћа ли при хо ди за додат но ин ве сти ра ње. ко јег се овај пут ра ди ка же пред сед ник Са ве та МЗ Огар Жив ко Бла гоје вић и до да је да посто је ћи део Но ве ули це ни је пла ни ран за то ли ки те рет и ас фалт про па да. - Ка ко би смо овај део пу та за шти ти ли, те шке ка ми о не мо ра мо пре у сме ри ти на но ви део пу та ко ји ће тај терет мо ћи да под не се на глаша ва пред сед ник Са ве та Месне за јед ни це Огар и ис ти че да је рас те ре ће ње тог де ла Но ве ули це бит но и због то га што је ту пла ни ра но на се ља ва ње. Ту је за из бе гли це по диг ну то пет мон та жних ку ћа, а у пла ну је да се по ста ви још де сет. Жив ко Бла го је вић

19 Среда, 26. март ЛА ЋА РАК РЕХАБИЛИТАЦИЈA ПО РО ДИ ЦЕ ЦЕХ Кад се Дри на ис пра ви О не прав ди ко ја је Це хо ви ма учи ње на зна ли су сви. У стра ху или не бри зи, сви су и ћу та ли, а са мо су бор ци по врат ни ци у ју три ма сло бо де пре но си ли при чу о хра број смр ти мла дог на мач ког пар ти зан ског ко ман дан та. Сле де ћи сво је Ла ћар це, ћу та ла су, као у ка мен пре тво ре на и два Ја ко ба, де да и унук, ко ји су но вој Ју го сла ви ји да ли сво је нај вред ни је: си но ве, оца и стри ца Вра ће но до сто јан ство бор цу: Мар тин Цех ве га се дам го ди на на кон што је Сне мач ки по руч ник Иг њат Кирхнер на пу стио Кај зе ро ву сол да чи ју ка ко би са чу ве ним срем ским добро вољ ци ма го ди не бра нио од на ва ле сво јих су на род ни ка престо ни Бе о град у Ла ћар ку, у јед ној од мно го број них не мач ких по ро дица ро ђен је Мар тин Цех. Вас пи таван под окри љем оца Ја ко ба, мај ке Апо ло ни је, ста ри јег бра та Фра ње и се стре Ма ри је, као и нај ве ћи део сре мач ких Шва ба ко је је Двој на мо нар хи ја то ком 18. ве ка на се љава ла на сво ја руб на под руч ја, Мартин је и не слу те ћи да ће му жи вот до де ли ти уло гу но вог Кирх не ра, био без гра нич но одан бла го род ним ора ни ца ма ко ји ма је по све тио своје де ча штво и са ко ји ма се, у освит Дру гог свет ског ра та и за мом чио. Са ка че њем пр ве сва сти ке у Ла ћар ку, у дом Це хо вих сти гао је бе фел ко ји је Фра њи као ста ри јем Ја ко бо вом си ну (ро ђен го дине) на ву као уни фор му по гра нич ног по ли цај ца, а две го ди не ка сни је, по од лу ци др жа ве чи је пра во ни када ни је усто ли чи ло прав ду, ма слина сто зе ле ну уни фор му Вер мах та обу као је и два де се тјед но го ди шњи Мар тин. Одан зе мљи ко ја га је хра ни ла и љу ба ви пре ма на ро ду са ко јим је од ра стао, не ду го по сле моби ли за ци је Мар тин се нашао на пар ти зан ској Фрушкој го ри. По мог нут од оца и бра та, као бо рац Тре ће Вој во ђан ске на род но-ослобо ди лач ке удар не бри га де, исте го ди не од ла зи у правцу Бо сне по но сне и ње них ви со ких бре го ва у ко јима, бо ре ћи се про тив истих оних ко ји ма је на гру добран стао и по руч ник Кирхнер, ги не као ко ман дир чете осмог ју на го ди не. Све га го ди ну да на ка сни је Цр ве но ар меј ци од во де Фрању, чи ји син Ја коб и ње гов исто и ме ни де да оста ју да на пра гу по ро дич ног до ма до че ка ју но ве да не. Но ви да ни, но ве бор бе Да сло бо да ипак не ће пева ти о се би ка ко су то су жњи чи ни ли, Це хо ви су осе ти ли 20. но вем бра од но сно По ги би ја Мар ти на Це ха У ци љу што бр жег про до ра на Ма је ви цу, је ди ни це Тре ће че те Тре ће вој во ђан ске На родно-осло бо ди лач ке удар не брига де, на шле су се сед мог ју на го ди не на про сто ру Ба ре Гор ња Кр чи на Пи ли ца, одакле су у са деј ству са дру гим чета ма кра јем овог да на до шли у су коб са 13. СС ди ви зи јом Ханџар, уста ша ма и му сли ман ском ми ли ци јом. Бор ба ко ја се раз вила, ка ко у сво јој књи зи Тре ћа Вој во ђан ска НОУ бри га да ве ли Ра до ван Па нић би ла је огор че на и кр ва ва и то ком на ред них дана из стро ја је би ло из ба че но на де се ти не пар ти зан ских бо ра ца ко ји су на кон ра та уз по ча сти по ко па ни у за јед нич ку гроб ницу у Ше ко ви ћи ма. Ме ђу они ма ко ји су тог 8. ју на па ли за но ву Ју го сла ви ју, био је и ко ман дант че те Мар тин Цех. Част ва жни ја од имет ка: Сте ван Цех тре ћег да на ја ну а ра го ди не ка да им је од лу ком Сре ске ко ми си је за кон фи ска ци ју од у зе та ком плетна имо ви на. Ка ко се у За пи сни ку и Од лу ци по ме ну те Ко ми си је на води, име так је од у зет из два раз лога: као пр ви на во ди се по да так да су Це хо ви ње мач ке на род но сти, док се као дру ги на во ди став да за вре ме не при ја тељ ске оку па ци је нису по ма га ли на род но о сло бо ди лач ки по крет. - Био је то ве ли ки уда рац за поро ди цу ко ја је јав но и тај но, ко ли ко год је мо гла и зна ла, по ма га ла парти зан ски по крет при ча Сте ван Цех, ди рект ни унук Мар ти но вог бра та Фра ње. Се ћам се, при ча ли су ми отац и пра де да, да су ду го мисли ли да де да Мар тин ни је у Ис точној Бо сни учи нио не што стра шно, не ку из да ју, па да се не ко све тио, али са дру ге стра не, био је са храњен уз све по ча сти на ве ли ком парти зан ском спо ме ни шту у Ше ко ви ћима, име му је укле са но у спо ме ник у цен тру Ла ћар ка, ње го ва фо то графи ја би ла је ис так ну та у по кра јинском Му зе ју ре во лу ци је, та ко да је ово ми шље ње бр зо па ло у во ду. До ра та, као и ве ћи на ла ћа рачких Не ма ца, Це хо ви су би ли угледна по ро ди ца. Има ли су две ве ли ке ку ће, огро ман врт од чак 464 хек тара и ве ли ку ко ли чи ну зе мље чи ја је вред ност, пре ма по пи сном ли сту из Од лу ке о кон фи ска ци ји про це ње на на ди на ра што је у тре нутку ка да раз ру ше на и опу сто ше на зе мља из ла зи из ра та би ла из у зетна вред ност. - Од све га што смо има ли, остала је са мо јед на ку ћа. Све оста ло је пр во при па ло др жа ви, а ка сни је је раз де ље но. Дру гу ку ћу ко ја се и да нас на сла ња на на шу, до би ла је дру га не мач ка пар ти зан ска по ро дица, та ко да сма трам да не ма го во ра о не кој ши рој иде ји да се Нем ци ма тек та ко от му има ња и ако је ве рова ти пра де ди ној при чи, чи та ву ту ствар во дио је не ки ђил кош са ко јим су се Це хо ви пре ра та за мери ли, а ко ји је по сле ра та иако се у бор ба ма ни је ис та као, до био прили ку да од лу чу је, па се та ко и светио ко ме је мо гао и хтео, на ста вља при чу Сте ван. Хар ти ја го во ри, љу ди ћу те О не прав ди ко ја је Це хо ви ма учи њена зна ли су сви. У стра ху или не бри зи, сви су и ћу та ли, а са мо су бор ци поврат ни ци у ју три ма сло бо де пре но сили при чу о хра број смр ти мла дог намач ког пар ти занског ко ман дан та. Сле де ћи сво је Лаћар це, ћу та ла су, као у ка мен пре творе на и два Ја ко ба, де да и унук, ко ји су но вој Ју го сла ви ји да ли сво је нај вредни је: си но ве, оца и стри ца. - Чи та ва си туа ци ја би ла је компли ко ва на и го то во ши зо фре на, као у не ком фил му. Из годи не у го ди ну име мо га де де Мар ти на чи та но је на сва кој про сла ви, пра де да Ја коб ко ји се у време пот пу ног по вла че ња наци стич ких вла сти отво ре но при кљу чио пар ти за ни ма, као и мој отац ко ји је та да иако ма ло ле тан по ма гао ко ли ко је мо гао, би ли су и да ље по штова ни, баш као и дру ги де да Фра ња за ко га је би ла јав на тај на да је кри шом са ку пљао са ни тет ски ма те ри јал и отпре мао Срем це у пар ти за не. То је знао и на род ни хе рој Ми лан Ко ри ца-ко вач, али и по ред то га, о не прав ди ко ју су мој отац и пра де да тр пе ли стал но се ћу та ло, при ча Стеван и до да је: - Ипак, вре ме на су би ла смут на и би ло је тих пр вих го ди на бо ље ћу та ти и тр пе ти. По том је до шао су коб са СССР ом и но во ћу та ње, а ка сни је је то ћу та ње, ма коли ко би ло чуд но и го то во ненор мал но, по ста ло ствар са ко јом се жи ви. Да су пр ве го ди не сло боде оди ста би ле смут не, Стеван Цех имао је при ли ку да се уве ри и ка да је, тра гају ћи у по кра јин ском ар хи ву за би ло ко јим тра гом ко ји би му по мо гао да схва ти пат ње сво је по ро ди це, на и- шао на до ку мент ко јег је 13. ма ја Тај но по ма гао пар ти за не: Фра ња Цех го ди не из дао Сре ски суд у Срем ској Ми тро ви ци, а ко јим се ван сна ге ста вља ју Од лу ка и За кљу чак Ко ми си је за кон фи ска ци ју. У Закључ ку овог ак та Сре ски суд ја сно утвр ђу је да је Мар тин по ги нуо као пар ти зан, те да је ње гов отац Ја коб та ко ђер по ма гао НОВ од годи не. Био је то шок за Ја ко бо вог пра у ну ка ко ји и да нас не вољ но гово ри о то ме. - Тај до ку мент је не са мо по ништио од лу ке Ко ми си је за кон фиска ци ју, не го је и по ред чи ње ни це да мој де да Фра ња ни је био њи ме об у хва ћен, за пра во по твр дио да су Це хо ви би ли на ис прав ној страни у том ра ту. Ме ђу тим, шок од којег се ни до да нас ни сам опо ра вио усле дио је на кон са зна ња да ни мој отац ни пра де да ни ка да ни су до би ли ко пи ју до ку мен та ко ји им вра ћа ка ко оте то има ње, та ко и ука ља ну част, а то је, мо ра те призна ти мно го ва жни је. Хар ти ја све мо же и све тр пи, а љу ди су ти који ћу те, баш као и др жа ва ко ја је, схва тив ши да се у слу ча ју мо је поро ди це огре ши ла по ку ша ла, ма кар па пи ро ло шки да из гла ди ствар. При зна ње СУБ НОР а за Јакоба и Мартина Цеха Чи ни се да ви ше од то га ни је ни мо гла, а мо жда ни сме ла. Тек, било ка ко би ло, ова од лу ка Су да била је од Це хо вих са кри ве на и ни је про из ве ла ни ка кве прав не по следи це, об ја шња ва Сте ван. Ре ха би ли та ци ја: до ста ћу та ња! От кри ва ње од по ро ди це скри веног до ку мен та ко јим је др жа ва насто ја ла да сми ри сво ју са вест, би ло је за Сте ва на Це ха кап ко ја је прели ла ча шу. Го ди не Окру жном су ду у Срем ској Ми тро ви ци под нет је Зах тев за ре ха би ли та ци ју Ја ко ба и Мар ти на Це ха, ко ју је овај Суд, на кон раз ма тра ња при ло же не до кумен та ци је усво јио 22. ју ла. - Био је то ве ли ки дан у ко јем су го ди не ћу та ња ко нач но пре ки нуте. Жао ми је што мој отац тај дан ни је до че као, али сам си гу ран да је на не ки на чин и он за до во љан. Конач но мо гу по но сно да ста нем пред сво је прет ке без раз ми шља ња да ли не што тре ба да пре ћу тим, или да је не ко не што пре ћу тао, при ча Сте ван Цех. Као до ку мен ти ко ји су, пре ма Реше њу ко јим је Окру жни суд при хватио Зах тев за ре ха би ли та ци ју, би ли од пре суд ног зна ча ја, ис так нут је спо ме ну ти скри ве ни до ку мент из го ди не, као и из ја ву ко ју је на зах тев Сте ва но вог оца Ја ко ба, го ди не да ла Ве ра Јо јић (рође на Кир ја ко вић), ис так ну та пар тизан ка ко ја је у го ди на ма пред рат ра ди ла као се о ска ба би ца. - Из ја ва го спо ђе Ве ре би ла је пр ва и ис по ста ви ло се је ди на јав но из го во ре на реч ко ја је би ла не на осу ду, не го на по хва лу мог пра деде и дво ји це де да, Мар ти на и Фрање. У овој из ја ви, Ве ра је из ри чи то на ве ла да је Мар тин био ак ти ван пар ти зан, те да су мој пра де да Јакоб и де да Фра ња тај но по ма га ли и пре ба ци ва ли пар ти за не на Фру шку го ру. Ме ђу та квим бор ци ма, би ла је и са ма Ве ра ко ја је у из ја ви из међу оста лог ре кла: Код ње га у ку ћу су до ла зи ли пар ти за ни, ко је је он са кри вао у сво јој ку ћи, за тим преба ци вао на Фру шку го ру. И ме не је че сто са кри вао за вре ме ра ци ја. То су ве ли ке и сме ле ре чи ко је су поро ди ци Цех по мо гле да са се бе скине те шко бре ме и у два де сет пр ви век уђе као дом че сти тих љу ди, што смо од увек и би ли, за кљу чу је Стеван Цех и до да је да је Дри на, ма кар и на трен ипак би ла ис пра вље на. С. Лап че вић

20 20 Среда, 26. март ИН ЂИ ЈА ГИМ НА ЗИ ЈАЛ ЦИ У ШВАЈ ЦАР СКОЈ УЧИ ЛИ О ТО ЛЕ РАН ЦИ ЈИ И СА РАД ЊИ До жи ве ли швај цар ски сан Циљ про јек та је био да се уче ни ци упо зна ју и дру же са де цом из дру гих др жа ва и кроз за јед нич ке ра ди о ни це јед ни од дру гих на у че је зик, кул ту ру и оби ча је Три на ест уче ни ка ин ђиј ске Ги ман зи је бо ра ви ло је две не де ље у Швај цар ској у оквиру про јек та ин тер кул ту рал на раз ме на под на зи вом Мул типли ка ци ја - жи ве ти то ле рантно, ко ји је ор га ни зо ва ла НВО При ја те љи де це Ин ђи ја финан си ра на од стра не швај царске фон да ци је. Ово је де ве та го ди на за ре дом да ин ђиј ски ђа ци по се те Швај цар ску, а циљ про јек та је био да се на ши учени ци упо зна ју и дру же са децом из дру гих др жа ва и кроз за јед нич ке ра ди о ни це јед ни од дру гих на у че је зик, кул ту ру и оби ча је. - Ове го ди не је би ло укуп но 40 уче ни ка из чи та ве Ср би је, а би ли смо сме ште ни у ме сту Тро ген у спе ци јал ном де чи јем се лу ко је је при ла го ђе но за ђа ке. Уче ни ци су има ли ор гани зо ва не ра ди о ни це два пу та днев но где су кроз игру об рађи ва ли од ре ђе не те ме и ус пе ли да на у че тимски рад, по вере ње, са радњу и од ре де сво је жи вот не ци ље ве прича нам Ми- Ми ла на Лу кић, про фе сор ла на Лу кић про фе со ри ца срп ског је зика у гим на зи ји и мен тор ђа ка на пу то ва њу. - Ове го дине су пу то ва ли уче ни ци друге го ди не, а на ша ис ку ства су фе но ме нал на јер су упо зна јући раз ли ке схва ти ли ко ли ко су слич ни без об зи ра на ге о графско по ре кло и кул ту ру. Ми смо би ли за јед но са уче ни ци ма из Ма ке до ни је и Су бо ти це где има и де це ма ђар ске на ци о нал не за јед ни це - ка же про фе со ри ца и до да је да је ово пу то ва ње за њу и уче ни ке би ло јед но предив но ис ку ство. Уче ни ци су по ред ра ди о ница сва ко днев но има ли обро ке и днев на за ду же ња где су по ка зали сво ју зре лост и од го вор ност. О то ме нај бо ље све до че Ири на Теп шић и Ми ли ца Црн че вић, ше сна е сто го ди шња ки ње које са ус хи ће њем пре при ча ва ју ис ку ства из Швај цар ске. - Нај ви ше ми се до па ло то што смо кроз ра ди о ни це на у чили да из но си мо сво ја ми шље ња и ста во ве без бо ја зни да ће нас не ко кри ти ко ва ти или исме јати - ка же Ири на и до да је да су сте кли пу но но вих при ја те ља из раз ли чи тих зе ма ља и на тај на чин до ка за ли да је зич ка бари је ра не по сто ји. Са де цом из Ма ке до ни је смо се ве о ма ла ко спо ра зу ме ли, а ме ђу соб но смо учи ли по је ди не ре чи јед ни од дру гих - ка же она. Ми ли ца Црн че вић де ли утиске са дру га ри цом и ка же да им се оства рио сан да по пр ви пут пу ту ју из ван гра ни ца зе мље и то баш у Швај цар ску, где све функ ци о ни ше бес пре кор но баш као швај цар ски сат. - Об и шли смо мно ге гра до ве, пре све га Ци рих, за тим Лу церн, Сент Га лен и Апен цел, по се тили смо и Рај ни не во до па де, фабри ку си ре ва и фа бри ку чо кола де - ис ти че Ми ли ца. - То је за и ста би ло не ве ро ват но ис куство, јер љу ди жи ве пот пу но дру га чи ји жи вот од нас. Њи хов свет је по ма ло не ства ран за нас Уче ни ци на Рај ни ним во до па ди ма а ус пе ли смо да ви ди мо број не зна ме ни то сти. Ђа ци су би ли сме ште ни у спе ци јал ном ђач ком се лу у кући ца ма са не ко ли ко со ба и зајед нич ком тр пе за ри јом, дневном со бом и ку па ти лом, па су мо ра ли да на у че ка ко да функци о ни шу у за јед ни штву, што је би ла још јед на лек ци ја за ове мла де љу де. - Ва жно је би ло да на у чи мо да са ра ђу је мо, да се по шту је мо и да не до ла зи мо у кон фликт, а то је јед на ве ли ка жи вотна лек ци ја. Чак смо је дан дан има ли так ми че ње у спре ма њу хра не, ка да смо до би ли но вац за на бав ку на мир ни ца - ка же Ири на, а Ми ли ца до да је да је би ло вр ло за бав но уче ство ва ти у при пре ми хра не за 20 љу ди, јер су са њи ма би ли и ђа ци из Ру ме, њих ше сто ро. Ми ли ца Црн че вић и Ири на Теп шић - Све у све му јед но не за борав но ис ку ство, јер смо сте кли на ви ке ко је мо жда ни смо имали до са да. Сва ког да на има ли смо тач но ис пла ни ра но вре ме за све ак тив но сти, ус пе ли смо да стек не мо рад не на ви ке и бу де мо ор га ни зо ва ни - твр ди Ми ли ца и до да је да од ка ко се вра ти ла пот пу но дру га чи је гледа на свет око се бе. Де вој чи це на кра ју на шег раз го во ра ка жу да су оду шевље не до ма ћи ни ма ко ји су им ор га ни зо ва ли бо ра вак та ко да им ни шта ни је не до ста ја ло. Сада са но вим ис ку ством, оне ће би ти мен то ри уче ни ци ма осмих раз ре да шко ла из Ин ђи је и одр жа ти ра ди о ни це где ће не ке бу ду ће гим на зи јал це на у чи ти са рад њи и по ве ре њу. Ис ку ство из Швај цар ске зла та вре ди, а ове де вој чи це ће упра во то и до ка за ти. М. Ба ла ба но вић СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ОП ШТИН СКО УДРУ ЖЕ ЊЕ ДА УН До би ли клуп ске про сто ри је Ми тро вач ки Ро та ри клуб по кло нио овом удру же њу 150 књи га и 50 ди ске та са фил мо ви ма и му зи ком На Свет ски дан осо ба са даун-син дро мом у Срем ској Ми тро ви ци су про шлог пет ка све ча но отво ре не про сто ри је клуп ског ка рак те ра на ме ње не овим осо ба ма. При сут не го сте је по здра вио и о овом удру жењу го во рио ње гов пред сед ник Ра до ван Ке кић, ис ти чу ћи вели ке за слу ге ак ту ел не вла сти ко ја је омо гу ћи ла отва ра ње ових про сто ри ја за не сме тан рад и ак тив но сти удру же ња. Оп штин ском удру же њу Даун на ста вак успе шног ра да и но ве ак тив но сти у но вим услови ма по же ле ли су: То ми слав Јан ко вић, за ме ник гра до начел ни ка, Жељ ко Но ва ко вић, на чел ник Град ске упра ве за здрав стве но-со ци јал ну за штиту и за шти ту жи вот не сре ди не, Мир ја на Пје вац, на чел ник ГУ за обра зо ва ње, Сне жа на Стани са вље вић, ди рек тор Центра за со ци јал ни рад Са ва и Зо ри ца Ми шче вић, ди рек тор Уста но ве за не го ва ње кул ту ре Срем. Том при ли ком Ро та ри клуб Срем ска Ми тро ви ца са мла дим Књи ге на по клон за ма лу би бли о те ку За ме ник гра до на чел ни ка и на чел ни ци упра ва по же ле ли успе шан рад чла но ви ма свог ро тар-ак та, обез бе дио је и по кло нио овом удру же њу 150 књи га и 50 диске та са му зи ком и фил мо ви ма, ка ко је ис та као члан овог клуба пи сац Не дељ ко Тер зић, као мо гућ ност за отва ра ње мале клуп ске би бли о те ке. Игор Чо лак, филм ски ре ди тељ ко ји је сни мио кра так филм о пробле ми ма и ак тив но сти ма да у- но ва ца је ре као да филм пу ту је и при ка зу је са у на шој зе мљи, а уско ро и по Евро пи. С. Н.

21 Среда, 26. март СОТ НЕО БИ ЧАН ХО БИ ДА РИ ЈЕ МЕН ЂАН Злат ним ве зом укра ша ва плат на Ка да је пре не ко ли ко го ди на, бо ра ве ћи у го сти ма у Хрват ској пр ви пут ви де ла фла ше укра ше не зла то ве зом, Да рија Мен ђан из Со та и са ма је по же ле ла да на у чи то да ради. Убр зо јој се пру жи ла та ква при ли ка ка да је од Хр ват ског кул тур ног дру штва из Ши да, чи ји је члан, до би ла за да так да ура ди та ко зва не ка лан чо ве - укра сне де ло ве на ро де но шње. - Пре две го ди не, ка да је дру штво тек осно ва но, би ла им је по треб на не ка же на која би на у чи ла зла то вез ра ди укра ша ва ња но вих на род них но шњи. Од мах сам се до бо ровољ но при ја ви ла да идем у Хрват ску, у То вар ник, ка ко бих то на у чи ла. Уз ме не су кре нуле мо ја тет ка Ка та Ста ни шић и ком ши ни ца Ве сна Скле нар, та ко да смо нас три на кон врло крат ке обу ке у То вар ни ку са ме за јед нич ким тру дом на у- чи ле зла то вез. Гле да ле смо доста о то ме и на ин тер не ту, јер се пр во мо ра на цр та ти ше ма на тврд кар тон, за тим се тај картон ле пи на плат но и тек кад се сли ка сло жи он да се по чи ње са ве зом. Ка да се за вр ши вез до ла зи укра ша ва ње са пер лица ма, шљо ки ца ма, цир ко ни ма, чип ком или са не ком ле пом обруб ни цом. Зла то вез је спе цифи чан по то ме што се ра ди са ве о ма тан ким кон цем и то та ко што се спо је че ти ри ни ти, конац се пре ба цу је и хва та се доле дру гим кон цем да се не би про вла чио, јер чим се про влачи он се од мах ло ми и не из гледа ле по при ча о свом хо би ју 38-го ди шња Да ри ја Мен ђан из Со та, до да ју ћи да се осим златних ни ти, за вез мо гу упо требља ва ти и оне у сре бр ној бо ји, те да јој за јед ну сли ку тре ба око две не де ље ра да. Иако уме да ра ди све вр сте руч них ра до ва - од хе кла ња - Зла то вез је ве о ма леп и има ши ро ку при ме ну, мо же да се ко ри сти и као мод ни де таљ на тор би ца ма, ка и ше вима, ха љи на ма, ма да код нас то још увек ни је то ли ко за ступље но при ча о свом хо би ју 38-го ди шња Да ри ја Мен ђан из Со та, до да ју ћи да се осим злат них ни ти за вез мо гу употре бља ва ти и оне у сре бр ној бо ји. до штри ка ња, што је на у чи ла још као де вој ка код сво је ма ме, Да ри ја ка же да јој је зла то вез, ипак, нај ве ћа љу бав и да не про ђе ни је дан дан а да не узме да га ра ди. Је ди ну по те шко ћу пред ста вља јој то што је код нас те шко на ба ви ти ма те ри јал, пре све га ко нац, јер ње га има ју са мо Ба га то ве про дав ни це, та ко да мо ра да иде чак до Вин ко ва ца да би га ку пи ла и до да је: - На кон што сам за вр ши ла зла то вез за но шње за фол клор, кре ну ла сам да ра дим сли ке и укра сне ке се за фла ше. Та ко ђе, нас три за јед но ра ди мо и на рукви це, при ве ске и бро ше ве. Злато вез је ве о ма леп и има ши ро ку при ме ну, мо же да се ко ри сти и као мод ни де таљ на тор би цама, ка и ше ви ма, ха љи на ма, ма да код нас то још увек ни је то ли ко за сту пље но. До ста то га што смо Да ри ја Мен ђан из Со та За јед ну сли ку по треб но је око две не де ље ра да ура ди ли до са да смо по кло ни ли при ја те љи ма и род би ни, а не ке од сли ка ну ди мо и на про да ју. Ми слим да је це на по вољ на, јер без ура мљи ва ња ма ње сли ке кошта ју око две хи ља де, све за ви си од то га ко ли ко на ко јој има ра да, док укра сна па ко ва ња за фла ше од плат на ко шта ју 500 ди на ра. Да ри ји на тет ка Ка та Ста нишић до да је да њи ма ни шта ни је ком пли ко ва но да из ве зу, је дини про блем су им ше ме, с об зиром да мно ге же не чу ва ју сво је иде је и не ће да их по де ле са дру ги ма и до да је: - Ипак, ус пе ле смо да се сна ђе мо јер нам је мо ја ћер ка на ба ви ла до ста ше ма, та ко да са да нај ви ше по сла пре пу штам Да ри ји и Ве сни, јер ми слим да су оне ве шти је, по што сам ја до ста ста ри ја па че сто у ра ду ка скам за њи ма. Увек кад кре не на ка фу код Да ри је, ком ши ни ца Ве сна обаве зно са со бом но си и вез. - Ка да смо по че ле ти ме да се ба ви мо, мно ге же не у се лу су се из не на ди ле, по што зла то вез код нас у овом де лу Сре ма ни је за сту пљен, не го је он ви ше карак те ри сти чан за хр ват ски део Сре ма. Ма да, код њих се до ста зла то ве за ра ди ма шин ски, што се не мо же од мах ви де ти на први по глед, али ка да се ма ло боље за гле да раз ли ке су знат не. Ипак је зла то вез ра ђен ру ком пре ко кар то на мно го це ње нији не го се риј ска про из вод ња на ма ши ни об ја шња ва Весна Скле нар, до да ју ћи да онај ко во ли руч ни рад тај и схва та ње го ву истин ску вред ност. С. Ми хај ло вић Фо то: М. Ми ле у снић Ве сна Скле нар Да ри ји ни руч ни ра до ви Ка та Ста ни шић

22 22 Среда, 26. март НА ША ТЕ МА ДА ЛИ СУ НЕ СТА ЛИ СРЕМ СКИ ТАМ БУ РА ШИ? РУ МА ПО ЛА ВЕ КА ДРУ ЖЕ ЊА СА ТАМ БУ РОМ Чу ве ни там бу ра ши Ива и Баћ ко Да уче но те и сви ра ју там бу ру по че ли су у је сен да ле ке го ди не. На иде ју Са ве Ву ко са вље ва, у Ру ми је, 30. и 31. ма ја 1964, одр жан пр ви Фе сти вал му зич ких дру шта ва Вој во ди не. На сту пио је и Там бу ра шки ор ке стар "Ма ти је Гу бец" са де се так там бу ра ша. За ту при ли ку по ја чао их је чу ве ни Ја ни ка Ба лаш. Мо ра ло се ми сли ти о под мла ђива њу там бу ра ша на рум ском Бре гу. Пе де сет го ди на ак тив ног сви ра ња у Ве ли ком там бура шком ор ке стру "Ма ти ја Губец" у Ру ми оства ри ли су Антун Ма те шић Баћ ко и Ива Ра кош Зри ка. Обо ји ца су на све ча ном кон цер ту по во дом 110 го ди на ХКПД "Ма ти ја Губец", 5. ок то бра 2013, до би ли за хвал ни це. Углед ни чла но ва Дру штва и до ма ћи ни, на свој на чин и о вла сти том тро шку, не дав но су при ре ди ли ве че ру за пе де сет чла но ва ор ке стра и при ја те ља. Зна ју ве те ра ни коли ко па ра у Дру штву има. Заву ко ше ру ке у властитe џе по ве и по ка за ше при мер ка ко се данас ва ља по на ша ти. Да уче но те и сви ра ју тамбу ру по че ли су у је сен да ле ке го ди не. На иде ју Са ве Ву ко са вље ва, у Ру ми је, 30. и 31. ма ја 1964, одр жан пр ви Фе сти вал му зич ких дру шта ва Вој во ди не. На сту пио је и Тамбу ра шки ор ке стар "Ма ти је Губец" са де се так там бу ра ша. За ту при ли ку по ја чао их је чу вени Ја ни ка Ба лаш. Мо ра ло се ми сли ти о под мла ђи ва њу тамбу ра ша на рум ском Бре гу. Чи ка Са ва је пред ло жио Ми ши Ку ну и Пе ри Ма те ши ћу да се Пе ра, као нај мла ђи члан бре жан ског ор ке стра, при хва ти ра да са мла ди ма и да ди ри гу је ор кестром. Нот но сви ра ње Пе ра је на у чио у До бро вољ ном ва трога сном дру штву у Ру ми, где је не ко ли ко го ди на сви рао у дувач ком ор ке стру. - Ка ко ћу ја ди ри го ва ти, кад ни сам шко ле учио? Не знам ни ру ке да др жим ка ко треба! - пи тао је Пе ра чи ка Са ву. По сте пе но је чи ка Са ва оспосо бља вао Пе ру Ма те ши ћа, а он сте че на зна ња пре но сио на пр ву ге не ра ци ју ви ших раз реда Основ не шко ле "Иво Ло ла Ри бар" на Бре гу. Ме ђу пр вих два де сет по ла зни ка би ли су Ива и Баћ ко, дру га ри из истог раз ре да. По за вр шет ку основ не шко ле обо ји ца оста ју код ку ће и уз ро ди те ље се при хва та ју зе мљо рад ње и по зи ва пре да ка. Ра де ћи на вла сти том по се ду и у Дру штву, обо ји ца су се од ста ри јих чла но ва на у чи ли ре ду и ра ду. Мо гао си да сви раш у ор ке стру ако си био до ма ћин, тј. ако су сви по сло ви у ку ћи ишли ка ко тре ба. У Дру штву је вла да ло пра ви ло да у ор ке стар мо гу са мо до бри ђа ци и уред ни зе мљо рад ни ци. Бла го твор ност про бе по сле на пор ног ра да у по љу и око куће, мо ти ви са ла је мла де да нау че но ву ком по зи ци ју, али и да се пре сву ку и иза ђу ме ђу свет. Про ве де но ве че у Чи та о ни ци је знак пре по зна тљи во сти и одано сти Дру штву и там бу ра шком ор ке стру. Мо гли су да пре гледа ју днев ну и не дељ ну штам пу, пра те ТВ про грам и та ко одржа ва ју ко рак са вре ме ном. То ли ке го ди не у ор ке стру, на кон цер ти ма и го сто ва њи ма, оста ви ле су не за бо рав не до гађа је у њи хо вом жи во ту. Ни су там бу ра ши би ли све ци. Зна ло се про ве се ли ти и про бе кри ја ти, се би за ду шу. Зна ло се ка да и ка ко. У ду ге зим ске но ћи, по сле про бе, уз гу сти ра ње срем ских ђа ко ни ја и до ма ђег ви на, у чему Бре жа ни ни су оску де ва ли. Не ком зго дом до шао чи ка Са ва Ву ко са вљев на про бу оног "мато рог" ор ке стра, а они ба лон пред се бе, ме зе те и гу сти ра ју ви но. Да ли је бо ље од про шлого ди шњег и шта му фа ли. - Ми шо, хо ће мо ли про ба ти? - упи та у не ко до ба чи ка Са ва. - Па ми то и ра ди мо преба ци на ша лу Ми ша Кун. Том иро шу срем ском чи ка Са ва је по све тио ком по зи ци ју "У Ру ми на Бре гу". Ива и Баћ ко као до ма ћи ни "Рум ске ло ле" - Ива Ра кош, бе ге шар (1998) А, кад су се по сле свир ки и бе кри ја ња вра ћа ли ку ћи у зору, и вре ба ли сва ки тре ну так за ма ло сна пре по ла ска на њиву, ста ри бо ем Ми ша Кун их је упо зо ра вао: - Са мо по ла ко, да ма ма не чу је. Ко је ли су то зо ре буд не и на но га ма до че ка не? Ива, као мла дић, чи граст, а бу дан, играч за "спе ци јал не" за дат ке по на ло гу пред сед ни ка Ми ше Ку на, по сле кон цер та у Ру ми, раз во зио за слу жне прија те ље Дру штва са шва лер кама, кад за Ми тро ви цу, кад за Но ви Сад. - Ни је би ло ла ко, али ако - са ра до шћу се се ћа Ива да на мла до сти. Иде Фе сти вал, крај про лећа, про грам зах те ван, тре ба ве жба ти, а Баћ ко сва ки дан на Ор ке стар мла дих у Бор ков цу (1. мај 1965) њи ви и у ба шти, по ред уку ћа на нај мље ни су и се зон ци. По сле про бе, Јо ца се на ша ли са Баћком: - Ка жи Бра ци да тре ба да вежбаш, раз у ме ће те он је ста ри члан ор ке стра. Се ди у ша ра гље и ве жбај... - Ми слиш да би по мо гло? Не бо јим се ја Бра це, не го па ла миде до ба ци Баћ ко. По што ва ње ста ри јих био је за кон, ка ко не кад та ко и сад. - Да нас на сто ји мо да мла дима сво јим ис ку ством по мог не мо у са вла ђи ва њу но вих ком по зици ја. Мла ди бр зо уче, има ју више вре ме на не го ми не кад - казу је Баћ ко. Уз че ло у Ве ли ком там бура шком ор ке стру, Ива Ра кош је два де се так го ди на сви рао бе геш у ор ке стру "Рум ске ло ле". Ка да је ста ри ор кестар Ми ше Ку на, око 1980, пре стао са ра дом, на сцену сту па ор ке стар мла дих, ко ји у пр во вре ме сви ра на игран ка ма и дру гим за ба вама Дру штва. Тај ор ке стар ће ка сни је до би ти име "Рум ске ло ле". У ор ке стру мла дих су сви ра ли Злат ко Шулц, Ми рослав Ги нер, Ба та Јо ва но вић, Ива Ра кош. Ка сни је им се при дру жу ју Мар ко Гру би шић и Јо ца Јур ца. По пу лар ност и оба ве зе ор ке стра "Рум ске лоле", али и по сло ви у ку ћи и бо лест ро ди те ља, усло ви ли су да Ива на пу сти там бу рашку дру жи ну. У ор га ни за ци о но-тех нич ким по сло ви ма Ива Ра кош је у то до ба био шеф Ве ли ког там бура шког ор ке стра. По сле Пе ре Ма те ши ћа, ди ри ген ти су би ли Жар ко Шко рић, Бо шко Бо ги чевић и Јо ца Јур ца, све до да нас. Њи хов прин цип је био не само овла да ти нот ним сви ра њем, не го што ква ли тет ни је сви рати. Ве те ра ни пам те кон цер те у "Са ва цен тру" по во дом кон греса УНЕ СКО, 1980, па на ред не у Но вом Са ду, по во дом СПЕНС-а. По себ но пам те тре ће ме сто на Фе сти ва лу там бу ра шке гла збе Ју го сла ви је у Оси је ку, го ди не, Жар ко Шко рић је та да про гла шен за нај бо љег дири ген та Фе сти ва ла. У ве ли ком ор ке стру Баћ ко сви ра пр ви бас прим. Не са мо да су овла да ли основ ном музич ком пи сме но шћу, од по четних ме ло ди ја ста рих град ских и там бу ра шких пе са ма, на родне му зи ке, они да нас сви рају ком по зи ци је за там бу ру и тран скрип ци је де ла ком по зито ра озбиљ не му зи ке. Са конце ра та и го сто ва ња у зе мљи и ино стран ству оста ле су не за борав не успо ме не и дру же ња са там бу ра ши ма, то је мо тив ко јим пу не ба те ри је нај ста ри ји тамбу ра ши са Бре га. Рат ко Рац ко вић

23 Среда, 26. март НА ША ТЕ МА ДА ЛИ СУ НЕ СТА ЛИ СРЕМ СКИ ТАМ БУ РА ШИ? ВРД НИК МИ ЛАН ЈО ВА НО ВИЋ-ДИ КА, НАЈ СЈАЈ НИ ЈИ МЕ ЂУ ДИ ЈА МАН ТИ МА Ма ло има пра вих там бу ра ша Ди ја ман ти сви ра ли број ним по ли ти ча ри ма и спор ти сти ма, чак и са хра не углед них го сти ју и ко ле га му зи ча ра Њи хо вим зву ци ма ни је одо лео ни Сер геј Ла вров, ко га су и по ред све про ниц љи во сти ко ју ди пло ма та ге о по ли тич ке си ле ну жно има, Ди ја ман ти ипак ус пе ли да пре ва ре. Кад су му ис при ча ли из ми шље ну при чу да су сви ра ли и Пу ти ну, Ла вров је, не же ле ћи да за о ста је за сво јим пред сед ни ком, на там бу ри оста вио бу квал но по след њу па ру По зна тог врд нич ког там бу ра ша Ми лана Јо ва но ви ћа ма ло ко зна по име ну. Међу тим, ка да у овој бањи ка же те да у ства ри тра жи те Ди ку кон траша нај сјај ни јег ме ђу Ди ја ман ти ма са који ма ви ше од три деце ни је сви ра, и мла до и ста ро са осме хом на ли цу и уз на по ме ну да тог Јо ва но ви ћа у Врдни ку не ма, упу ти ће вас ка лепој дво спрат ни ци сме ште ној на ри вич ком ула зу у ва рош. Ка ко су нам ре кли, та ко смо и кре ну ли. Зна ме ни тог там бура шког бар да ко ји је кра јем фе бру а ра пре тр пео ин фа ркт, за те кли смо ме ђу го ми лом слика, уто ну лог у успо ме не и плани ра ње бу дућ но сти. И сам свестан те жи не свог на дим ка, прили ком упо зна ва ња пред ста вио нам се са мо јед ном реч ју Дика, тек сти дљи во и на на го вор из го во рив ши сво је пра во име. Там бу ра шки век Јо ва но ви ћа: од Сми ље до Жи ки це Срем ца Ди ка из Врд ни ка Чу ве ни Ди ка из Врд ни ка, тек не дав но је за шао у ше сту де це ни ју жи во та ко јег је у потпу но сти по све тио там бу ри. Прве му зич ке ко ра ке, ве ли нам у ша ли, на чи нио је и пре не го што је угле дао све тлост да на, осе ћа ју ћи ри там мај чин ских по кре та, и слу те ћи звук плеја де ин стру ме на та на ко ји ма је сво је име гра дио ње гов отац Жи ки ца, ко ји је због ин ди катив не ве зе са јед ним, са да већ бив шим ре во лу цио на ром, до био нади мак Шпа нац. - Век ко ји је остао иза нас, барем што се ти че мо јих Јо ва но ви ћа, био је век там бу ре. За то, ако већ пи тате и пи ше те ода кле је све кре ну ло, не смем ни ка ко за бора ви ти де ду Сте ву по зна тог под надим ком Бе ли ко ји је сви рао са Ја ником Ба ла жем, а посеб но не ба бу Смиљу ко ја је би ла једна од нај по зна ти јих чла ни ца там бу рашких ор ке ста ра у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји и ко ја се из два ја ла од ве ћи не сво јих ко ле га по томе што је зна ла да сви ра го то во све жи ча не ин стру мен те. Би ла је пра ви мај стор на ви о ли ни, там бу ри, при му, кон три и по томе је би ла из над не са мо ових бе лих му зи ча ра, не го и нас Јо ва но ви ћа, а то, сва ко ко по зна је там бу ра шку му зи ку зна да ни је ла ко. Пре дру гог свет ског ра та, сви ра ла је и у ор ке стру чу ве ног Мак се По по ва што је само до каз ви ше ње ног ква ли тета, а би ла је чуве на и као одли чан шти мер код ко јег су до ла зи ли и шко ло ва ни му зи чари, при ча нам Ди ка и до да је: - Из по што вања пре ма кра љу Алексан дру, на кон уби ства у Мар се љу пре ста ла је да сви ра, по том је дошао Дру ги свет ски рат, а на кон ње га ба би не ин стру мен те пре у зео је мој отац, од ње га ја, па мој син Жи ки ца Сремац ко ји је пр ви пут за сви рао са не пу не чети ри го ди не. Три де це ни је сја ја У сто ти ну там бу ра шких годи на врд нич ких Јо ва но ви ћа, Ди ка је, ка ко сам при зна је, је ди ни ко ји је у мла дим да нима учио да сви ра са мо је дан ин стур мент - кон тру, док сви пре и они ко ји су до шли по сле ње га, до би ја ли при ли ку да се по ка жу на свим жи ча ним инстру мен ти ма: од ги та ре и ба са до ци тре. - Ми Ци га ни има мо од ли чан сми сао за му зи ку и још бо љи му зич ки ген. Ка да је на мене до шао ред да се об у ча вам, та та је ре као да ћу учи ти са мо је дан ин стру мент, сма тра ју ћи Нај ја чи ор ке стар што је мо гао да по сто ји у Вој во ди ни да ћу та ко да ти свој мак си мум и ми слим да се ни је пре ва рио. Исти ни на во љу, учио сам ја касни је и дру ге, сна ла зим се добро, али све што сам у жи во ту сте као, сте као сам за хва љу ју ћи кон три и мо јим Ди ја ман ти ма, ја сан је Ди ка. У Но вом Са ду хеј! А ти Ди ја ман ти, ко је уз Дику чи не Дра ган Јо ва но вић ви о ли на, Зо ран Вла ди слав прим, Жив ко Па вло вић бас, Ми ћа Јо ва но вић бас прим, Игор јо ва но вић бас прим, осно ва ни су пре ви ше од три деце ни је, остав ши до да нас је дан од нај по зна ти јих сре мач ких орке ста ра ко ји је у сво јој бо га тој ка ри је ри про шао це лу бив шу Ју го сла ви ју, ре ги он, и За пад ну Евро пу, сви ра ју ћи обич ним, као и оним ма ло на о бич ни јим љу ди ма, ме ђу ко ји ма су би ли Ја дран ка Јо ва но вић, Ха рис Џи но вић, Звон ко Бог дан, Ни ко ла Ко јо, Ми ло, Ли ди ја и Ацо Ђу ка но вић, Во јин Ћетко вић, Ми лу тин Мр ко њић и ра зни дру ги по ли ти ча ри, пре ко фуд ба ле ра но во сад ске Вој води не, са хра не углед них го сти ју и ко ле га му зи ча ра, све до Серге ја Ла вро ва, кога су и по ред све про ниц љи во сти ко ју ди плома та ге о по ли тич ке си ле ну жно има, Ди ја ман ти ипак ус пе ли да пре ва ре. - Ла вров је био од ли чан гост, сви ра ли смо ру ске на род не пе сме и је дино што смо се до се ти ли би ло је да до ба ци мо да смо сви ра ли и Пу ти ну, што на рав но ни је би ло исти на, али је по зи тивно ути ца ло на ди плома ту ко ји је, не же ле ћи да за о ста је за сво јим пред сед ни ком на тамбу ри оста вио бу квал но по след њу па ру. Мо рам ис та ћи да је од ли чан гост и Ми ло Ђу ка но вић ко ји је јед ном при ли ком до шао у Хер цег Но ви са мо да би слу шао мо га си на Жи ки цу. Се ћам се да смо сви ста ја ли на при стој ној уда ље но сти од ње го вог сто ла и да је је ди но мој Сре мац смео да му при ђе. Та ко ђе бих ис та као и ве ли ки Свет ски џез фе сти вал у Монтреу у Швај цар ској на ко јем смо у гру пи од 100 ор ке ста ра би ли ме ђу пр ва три, до бив ши око швај ца ра ца сва ки као на гра ду. Све су то ве ли ки ус пе си, до ка зи ква ли те та, али не ћу из о ста ви ти ка фа ну и кафан ске го сте као и рад у најја чем ор ке стру што је мо гао да по сто ји у Вој во ди ни, а ко јег су чи ни ли: Иван ба си ста, Сте ван там бу раш, Дра ган ви о ли ни ста, Ђе на ба спри маш, Ди ка кон траш и Ба та хар мони каш, на по ми ње Ди ка. Они од там бу ре не жи ве Да нас у Сре му, сма тра Ди ка, го то во да и не ма пра вих му зи ча ра, па оне ко ји сви ра ју де ли у две гру пе, при че му су у једној они ко ји, ка ко ве ли, зна ју но те, али не и да сви ра ју, а дру ги су они ко ји чак ни но те не позна ју ка ко тре ба. Ипак, оно што све те не му зича ре ко ји на ру ша ва ју углед там бу ре спа ја у јед ну цели ну, је сте чи ње ни ца да они од там бу ре не жи ве. - Од ба ба Сми ље до да нас, све што смо ми Јо ва но ви ћи ура ди ли, ура ди ли смо за хваљу ју ћи сви ра њу. Ми дру гог по сла не ма мо и за то сма трам да смо ми у Ди јаман ти ма јед ни од рет ких истин ских му зи ча ра у Вој води ни и го то во је дини у Сре му. Не може те би ти му зи чар ако акор де, од носно ду ре ве зо ве те ге до ра, Евро па, др ва и слич но, јер то пр во от крива ве ли ко му зичко не зна ње, а са дру ге стра не вре ђа там бу ру. Та ко ђе, те шко од чо ве ка ко ји ра ди још не ки по сао мо же те до би ти до брог там бу ра ша, јер та кви му зича ри нај че шће ота ља ва ју посао, има ју ма ли фонд пе са ма, па чак и пла ћа ју га зда ма да би не где сви ра ли, за до во ља ва ју ћи се ус пут ним за ра да ма и то ако их бу де. Мо ји Ди ја ман ти и ја са њи ма ни ка да ни смо сви ра ли та ко, ни ти смо ика да до ла зи ли у не при јат не си ту а ци је, јер се увек зна ло да сви ра мо на изу зет ном ни воу и да по шту је мо пу бли ку, об ја шња ва Ди ка и дода је: -Те шко вре ме је на те ра ло да по ка фа на ма сви ра ју и они ко ји то ни ка да не би ра ди ли и ко ји не зна ју да сви ра ју осим у кућ ним ва ри јан та ма за ма ли круг при ја те ља. Са дру ге стране има до ста и оних ко ји сматра ју да је то са да по стао не ки ни во, да мо гу да при ча ју ка ко ето во ле там бу ра шку му зи ку, па и са ми сви ра ју, али ка ко сам ре као, бо ље је да то не ра де, јер ствар но не зна ју по сао. Ка фа на је фа кул тет Да нас је ма ло пра вих там бу ра ша Ка да го во ри о бу дућ но сти там бу ра шке му зи ке у Сре му и Ср би ји, Ди ка је си гу ран у све тлу бу дућ ност и не сум ња у то да ће до ћи вре ме ка да ће ка фа на са ма од се бе при у ченим му зи ча ри ма по ка за ти где им је ме сто. - Ка фа на је мој фа кул тет у ко јем сам се на у чио све му. Сва ко ко вам ка же да је там бура шки по сао лак, ла же вас, као што вас ла же сва ки онај ко ји ка же да ни је леп. То ком послед ње три и по де це ни је, свашта сам ви део, упо знао мно ге љу де и ве руј те ми, све се у живо ту ре ша ва и по чи ње у ка фани. Ту су пра ва при ја тељ ства и упра во за то сма трам да ће кафа на у бу дућ но сти по ста ти одли чан фил тер ко ји ће све оне при у че не одво ји ти од пра вих там бу ра ша, сма тра Ди ка. У ка фа ни, овај из у зет ни музи чар ко ји, ка ко сам ве ли, ретко ка да сви ра у Сре му и ко јег је мо гу ће сре сти у Бе о гра ду, у Цр ној Го ри и у Ду бров ни ку, учио је углед не и оне ма ло мање углед не љу де ка ко се ве сели, до ка зу ју ћи им да за ужи вање у там бу ри ни је ну жно потре бан но вац. - Ја сам там бу раш са ду шом и ма да сви ра мо за па ре, за и ста нам но вац ни је на пр вом ме сту и љу ди око нас то пре по зна ју. И ма да су ге не рал но,сла вонци одав но по ква ли те ту преши ша ли ов да шње там бу ра ше, ми Ци га ни сре мач ку пе сму држи мо као и увек, бо ре ћи се да вра ти мо сла ву на шој там бу ри. Чи ње ни ца да у ка фа на ма среће мо све ви ше мла дих љу ди ко ји зна ју за што су та мо и шта тра же, го во ри нам да там бу ра ов де ни је да ла по след њу реч и да на ша бор ба има сми сла, закљу чу је Ди ка. С. Лап че вић

24 24 Среда, 26. март ИН ЂИ ЈА АУТЕН ТИЧ НИ ЧУ ВА РИ ТРА ДИ ЦИ ЈЕ КАО ТУ РИ СТИЧ КИ ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ Ма ли рај зва ни са лаш Са ла ши као ту ри стич ки по тен ци јал се по ја вљу ју су пре по зна ти од стра не ту ри ста као ме ста ко ја су аутен тич на и атрак тив на и, пре све га, ори ги нал на - Љу ди су ви де ли шан су у овој вр сти ту ри зма, те су по че ли да ре ста у ри ра ју сво је ста ре са ла ше и да се све ви ше вра ћа ју се лу - Све ве ћа кон ку рен ци ја на ме ће и по тре бу за ква ли те том и озбиљ ним ра дом, а вре ме са ла ша тек до ла зи Пр ви про лећ ни дан из мами ће ста нов ни ке ур ба них сре ди на, да од мор и ре лак саци ју про на ђу на оба ли ре ке, у при ро ди или на не ком од мно го број них са ла ша у Војво ди ни ко ји све ви ше до бија ју епи тет са вр ше них ме ста, где вре ме пре ста је, а стрес не по сто ји. Ап со лут ни хит и нај а трак тив ни ја де сти на ција по след њих го ди на, пре ма ре чи ма струч ња ка, су дома ћин ства ко ја но се сим бол не ких ле пих ста рих вре ме на - а то су са ла ши. До се тљиви до ма ћи ни, ис ко ри сти ли су пред но сти ко је са со бом но си ру рал ни ту ри зам и од сво јих еко ном ских до ма ћин ста ва на пра ви ли ма ли рај, ни на не бу ни на зе мљи - зва ни салаш... Ка ко ка жу по зна ва о ци тури зма, са ла ши су се нај пре по ја ви ли у Бач кој, а нај ве ћи број њих је на стао то ком 18. и 19. ве ка. Ве ли ки број сала ша је по сто јао из ме ђу два свет ска ра та, да би на кон Дру гог свет ског ра та пот пуно не ста ли. Тек по след њих не ко ли ко го ди на са ла ши поно во ожи вља ва ју, ово га пу та као зна ча јан и ак ту е лан вид ту ри зма ко ји је у успо ну. - На те ри то ри ји ин ђиј ске оп шти не, са ла ши као ту ристич ки по тен ци јал се по јављу ју од пре три до че ти ри го ди не, јер су пре по зна ти од стра не ту ри ста као ме ста која су аутен тич на и атрак тивна и, пре све га, ори ги нал на. Љу ди су ви де ли шан су у овој вр сти ту ри зма те су по че ли да ре ста у ри ра ју сво је ста ре са ла ше и да се све ви ше враћа ју се лу. Чи ње ни ца је да су кри зна вре ме на ути ца ла на раз ми шља ња љу ди да свој би знис за поч ну у ова квим сре ди на ма, па се сва ко снашао ко ли ко је умео и знао - ка же Бо рис Па шко ди рек тор Ту ри стич ке ор га ни за ци је општи не Ин ђи ја и ис ти че да се пр ви са лаш у Сре му по ја вио пре пар го ди на у Не ра ди ну, а по том су по че ли да се отвара ју и дру га ме ста. - На кон то га је и др жа ва пре по зна ла ту ри стич ки потен ци јал и по че ла да да је кре дит на али и бес по врат на сред ства, а по је дин ци су то ус пе ли ле по да ис ко ри сте и уло же у тај вид по сла - ка же Па шко и до да је да је по нуда у ин ђиј ској оп шти ни вр ло ша ро ли ка: - Са јед не стра не има мо са ла ше ко ји се са мо та ко зо- Део са ла ша Исто ри ја са ла ша Реч са лаш је ма ђарског по ре кла и пред ста вља пољ ско има ње са свим економ ским згра да ма, сто ком и ору ђем за об ра ду зе мље. Са лаш је це ли на, ко ја се са сто ји од ма њег огра ђе ног де ла и ве ли ке об ра ди ве повр ши не. Из ван дво ри шта се на ла зи ла ба шта у ко јој се уз га ја ло во ће, по вр ће и поне где ви но град. За раз ли ку од да на шњих са ла ша ко ји се об на вља ју у ту ри стич ке свр хе, ори ги нал ни са ла ши су би ли скром ни. У со би се на ла зи ла па ор ска-зид на пећ, а око ње про стир ке и клу пе за се де ње. - Ка да го во ри мо о са ла шима пре све га се то од но си на Са лаш Стој шић ко ји је пра ви аутен тич ни са лаш са еко номским дво ри штем, воћ ња ком и жи во ти ња ма, али и га стро по ну дом, за тим има мо Салаш од ср ца ко ји је кре нуо са не ком сво јом при чом. Да ље има мо Ет но ку ћу у Ма ра ди ку, ко ја не ма ре сто ран ску по нуду, али је чу вар тра ди ци је и оби ча ја са ових про сто ра. И на кра ју у по ну ди има мо Ку ћу за од мор на Бан сто лу ко ја није са лаш, али има за ни мљи ву по ну ду бо рав ка у при ро ди и до ма ће про и во де и су ве ни ре. У свим тим објек ти ма чу ва се тра ди ци ја и све ми ри ше на Вој во ди ну и Срем. - Ве ру јем да ће у пер спекти ви, ова ква ме ста, би ти још при влач ни ја за ту ри сте и да ће се још ви ше раз ви ја ти. Ве ћа кон ку рен ци ја на ме ће и по тре бу за ква ли те том и озбиљ ним ра дом, те сам уверен да вре ме са ла ша тек дола зи - ка же Бо рис Па шко. На са ла ши ма се мо гу про ба ти до ма ћи спе ци ја ли те ти М. Ба ла ба но вић Ме сто за од мор ву, јер је реч о ре сто ра ни ма у ко ји ма има те га стро по нуду, од но сно вој во ђан ска је ла и пи ћа ко ја су аутен тич на за ово под не бље. Са дру ге стране има мо пра ве са ла ше, где љу ди и да ље ста ну ју, жи ве тим на чи ном жи во та ко ји је свој ствен са ла ши ма и отори ли су сво ја вра та за го сте. На та квим ме сти ма мо же те да осе ти те пра ви ам би јент сала ша, про ба те пра ве до маће про из во де по пут чва ра ка, шун ке, ко ба си ца, си ра, до маћег ви на и слич но. На те ри то ри ји ин ђиј ске оп шти не по сто ји раз ли чи ти ви до ви са ла ша, а Па шко набра ја не ке ко ји су у по ну ди Ту ри стич ке ор га ни за ци је. При род ни ам би јент

25 Среда, 26. март ПРЕКО ПУТА ХИГИЈЕНСКОГ ЗАВОДА Стоматолошка ординација Др Филиповић Стари шор 48 Сремска Митровица НОВО У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ Специjалистичка интернистичка ординациjа Др Невенка Аћимовић - интерниста - кардиолог Pregledi: Kardiološki Endokrinološki Hematološki Reumatološki Gastroenterološki Комплетна ултразвучна диjагностика Тел: , Краља А. Карађорђевића 46 Sremska Mitrovica БРЗО, ПОУЗДАНО, КВАЛИТЕТНО PIVARSKA 13 Sremska Mitrovica 59 МАРКЕТИНГ Сер вис ра чу на ра, ду го го ди шње ис ку ство, пре сни ма ва ње ви део са др жа ја на ДВД или ЦД. Тел: ; КУ ЋЕ - ПЛА ЦЕ ВИ - Про да јем ку ћу у ули ци Ђу ре Јак ши ћа (Казан џи лук). Тел: и Про да јем ку ћу у Ди во шу ули ца Фру шко горска 37 са 0,5 ха же мље стру ја, во да, те ле фон. Тел: 011/ и 069/ Про да јем ју тро зе мље на глав ном пу ту Жарко вац Ру ма. Тел: 061/ Про да је плац на Са ви у Мар тин ци ма мо же за воћ њак или ви кен ди цу. Тел: Про да јем но ву усе љи ву ку ћу 140 м2 у Лаћар ку на Бе лој ру жи, мо же за ме на. Тел: 065/ Про да јем ви кен ди цу у Су се ку (100 м2 Рибар ско на се ље). Тел: 060/ Про да јем но ву ку ћу 72 м2, екс тра сре ђену, на се ље Ни ко ла Те сла. Тел: 060/ Ку ћа на про да ју, 165 м2 се вер но од Планин ске. Хит но на про да ју. Тел: 062/ Про да јем њи ву у се лу Ла ћа рак, јед но ју тро, на кра ју тре ћег шо ра. Тел: 060/ Про да јем са лаш Ман ђе ло шки пут 7 и ку ћу у Ка ра ђор ђе вој 2 б. Тел: 061/ Про да јем њи ву у се лу Ла ћа рак по вр ши не 63 ара. Тел:064/ СТА НО ВИ - Из да јем јед но со бан на ме штен стан са ку пати лом улаз по се бан, гре ја ње на гас. Тел: и 061/ Из да јем на ме штен стан бли зу цен тра. Тел: и 064/ Про да јем стан 60м2 у на се љу Пеј тон, усељив, укњи жен, вла сник, це на евра. Тел: 062/ Из да јем дво со бан стан у на се љу Ма ти је Ху ђи ком плет но опре мљен, ЦГ. Тел: 063/ Из да јем дво со бан на ме штен стан, згра да код бол ни це, сло бо дан од 1. апри ла. Тел: 061/ ; Из да јем јед но со бан стан, Ма ти је Ху ђи, слобо дан од 1. апри ла. Тел: 061/ ; Из да јем јед но со бан дво ри шни стан. Тел: ; 064/ Про да јем тро со бан стан: по друм, га ра жа, цен трал но гре ја ње то пли фи ка ци је. Тел: ; 064/ Из да јем дво со бан не на ме штен стан, по ред ха ле, но ва град ња. Тел: ; 060/ Про да јем дво ри шни, дво со бан стан у на сељу Ни ко ла Те сла, по треб но ре но ви ра ње, цена по вољ на. Тел: 060/ Из да јем на ме штен дво со бан стан од 64 м2 у центру гра да. Тел: 069/ ; Из да јем по лу на ме штен јед но со бан стан, Кара ђор ђе ва 44. Тел: 062/ Из да јем јед но со бан на ме штен стан на ду жи пе ри од Вој во де Сте пе ¼. Тел: 069/ Моj педиjатар Др Андрић Др Сања Андрић Специјалиста педијатар Ратарска 17, Сремска Митровица , С.Т.Р. ИВАНА МАШИНЕ АЛАТИ Електро МАТЕРИЈАЛ Водо МАТЕРИЈАЛ Пумпе ЗА ВОДУ Ђура Ракита ; Главна 218 Рума Доњи Петровци - Из да јем гар со ње ру код ха ле Пин ки. Тел: 065/ Из да јем јед но со бан на ме штен дво ри шни стан, ули ца За на тлиј ска. Тел: Про да јем или ме њам гар со ње ру у Срем ској Ми тро ви ци за стан у Но вом Са ду. - Из да јем пра зан дво со бан стан у на се љу Стари мост. Тел: 063/ Из да јем ма њи, дво ри шни, на ме штен стан код бив ше фа бри ке обу ће Ди ја на у Срем ској Ми тро ви ци. Тел: 064/ Из да јем јед но со бан дво ри шни стан. Тел: ; 064/ Из да јем јед но со бан, на ме штен стан у Декан цу, гре ја ње на стру ју. Тел: ; 060/ U G A LJ ZA DOMAĆINSTVA KAMENI I DRVENI NAJKVALITETNIJI U REGIONU NAJPOVOLJNIJA CENA VAGANJE PRED KUPCEM U SARADNJI SA BANKOM,ZA KUPCE SA REDOVNIM PRIMANJIMA ODLOŽENO PLAĆANJE NA RATE i MEZGRAJA u starom Poljostroju, Sr. Mitrovica - Из да јем на ме штен стан са ку па ти лом, улаз по се бан, гре ја ње на гас. Тел: ; 061/ Про да јем или ме њам гар со ње ру, 29 м2, у Срем ској Ми тро ви ци за Но ви Сад. Тел: 069/ Из да јем стан, 46м2 у Срем ској Ми тро ви ци, ули ца др. Ду ша на По по ви ћа 36 ( пре ко пу та I здрав стве не). Тел: 064/ Из да јем јед но и по со бан стан у на се љу Ма тије Ху ђи. Тел: 061/ Из да јем на ме ште ну гар со ње ру са ЦГ у стамбе ној згра ди, це на 100 евра. Тел: 063/ и Из да јем јед но со бан стан на ме штен код болни це. Тел: 064/ NA NOVOJ ADRESI HAMBURGERIJA "HAMBY" Železnička 49a Sremska Mitrovica ROŠTILJ, PILEĆE MESO, SVINJETINA... VRHUNSKI KVALITET - NISKE CENE! Dostava za narudžbe preko 500 din. Uslužno pečenje mesa. Tel: OČNA KUĆA RADOVANČEVIĆ Sremska Mitrovica Trg Nikole Pašića lok.8 Tel:

26 26 Среда, 26. март МА ЛИ ОГЛА СИ PRODAJA CRNE METALURGIJE vulkanizerska radnja i pranje automobila NOVO! geometrijsko centriranje trapa - OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA: BAKAR, MESING, ALUMINIJUM, LIMOVI, GVOŽĐE, PLASTIKA I STAKLO OTKUPLJUJEMO STARE AUTOMOBILE I KAMIONE ISPLATA ODMAH! VRŠIMO USLUGE ROVOKOPAČEM, KOPANJE PANJEVA, KANALA, UTOVAR - ISTOVAR, PREVOZ KAMIONIMA 5-15 t, SANDUČARI - KIPERI Telefon: NUDI NOVE AUTO GUME SAVE KOVAČEVIĆА 25 SREMSKA MITROVICA NEKA APARATI RADE ZA VAS Prodaja bele tehnike Kralja Petra I 102 Sremska Mitrovica ЛО КА ЛИ - Из да јем ха лу на Во гањ ском пу ту 350м2 по год на за про из вод њу или ма га цин. Тел: 060/ Про да јем по слов но стам бе ни про стор у Ла ћар ку (тех нич ки пре глед у ра ду и јед но собан стан). Тел: 065/ Про да јем по слов но стам бе ни про стор у Ма лој Сла во ни ји, мо же за ме на. Тел: 065/ Из да јем опре мље ну сто ма то ло шку ор дина ци ју у цен тру Срем ске Ми тро ви це. Тел: 069/ ВО ЗИ ЛА - Про да јем но ви је ко лор Те ле ви зо ре свих ве ли чи на Е37, Е55, Е72 до ста вљам на адресу- нон стоп Мла ден.тел: 021/ и 064/ Ку пу јем бу тан плин ске бо це, раз не електро мо то ре, руч ни и елек трич ни алат, ра зну гра ђе вин ску опре му, та њи ра че, шраф шток, вин те, ан ти кви те те и про да ја алу лам пе ри је. Тел: 061/ Про да јем: се тво спре мач кон схил де 2,4 ме тра са да ском и ваљ ци ма, тра ка сти транспор те ри од 4 ме тра и 6 ме та ра и ра си пач вештач ког ђу бри ва 400 кг (два та њи ра). Тел: 064/ Го ран и 063/ Ду шан. - Про да јем мла де пе тли ће, цр пим сеп тич ке ја ме и сре ђу јем дво ри шта. Тел: 069/ Ку пу јем фуд бал ске ула зни це, ал бу ме, стрипо ве, пла ка те. Тел: 064/ ПРОДАВНИЦА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ТРГОВИНА "ТАП ТРГОВИНА РБ" ДОО Шид, Цара Лазара 65, тел: КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ ДИПЛ.ЕЦЦ АЛЕКСАНДРА ТРБОЈЕВИЋ ОВЛАШЋЕНИ РАЧУНОВОЂА Сремска Митровица, Стари Шор 93 4 Тел факс: и Ку пу јем аутом обилe ис прав не, не ис правне, ха ва ри сне, до евра. Тел: 069/ Про да јем Форд Ескорт 1,8 ка ра ван ди зел, ре ги стро ван, го ди на про из вод ње 1998, це на евра. Тел: 063/ Зва ти од 10 до 12 ча со ва пре под не. - На про да ју Ла да Ни ва 1,7 л, го ди на про извод ње Има угра ђен гас (ате сти ран 5 годи на), ре ги стро ван до сед мог ме се ца, у из у- зет ном ста њу. Це на евра. Тел: 064/ Про да јем ла ду ка ра ван. Тел: 062/ Про да јем Фол сфа ген По ло, 1,4 ТДИ, го ди ште, ре ги стро ван, оба вљен ве ли ки сервис, че тво ро вра та, ме та лик, алу фел не са новим гу ма ма и фул опре мом. Тел: 063/ РА ЗНО - Из ра да и об ра да оште ће них ка да као и све вр сте кре че ња. Тел: 064/ Услу жно мо лер ски ра до ви/кре че ње, гле това ње, изо ла ци ја. По пуст за пен зи о не ре 30%. Тел: 022/ и 061/ Ку пу јем ис прав не, не ис прав не ко лор те леви зо ре,lcd, пла зма, но ви је лап топ ра чу на ре, кла вир не кар мо ни ке. нон стоп Мла ден.тел: 021/ и 064/ Про да јем ци глу ста ру швап ску, гра ђу, жи цу за ви но гра де, ба гре мо ве шта по ве за ка ле ме. Тел: 063/ По вољ но про да јем штен це ра се срп ски одбрам бе ни пас (СОП). Тел: 069/ ; 069/ Про да јем бан сек за ре за ње др ва на стру ју. Тел: 063/ Про да ју се три тр кач ка ко ња од две до че тири го ди не. Те ле фон: 015/ Про да јем пи ли ће за кла ње. Тел: 069/ По тре бан сто ма то лог са ис ку ством за рад у стома то ло шкој ор ди на ци ји. Тел: 069/ Про јек ту јем и ква ли тет но из ра ђу јем пла каре, деч је со бе и оста лу вр сту на ме шта ја. Тел: 069/ Про да јем ме тал ни ча мац, при ко ли цу за ча мац и пен ту То мос 10 кс. Тел: 064/ Про да јем ин ва лид ска ко ли ца у во зном стању и ма њи дво сед. Це на по вољ на. Тел: ; 066/ Prenos, osiguranje, registracija vozila na 6 mesečnih rata Kuzminska 21, Sremska Mitrovica OGREVNO DRVO "Sto posto metar" Prodaja Sečenje i cepanje po meri Donošenje na kućnu adresu NOVO U SREMU! Uslugu sečenja i cepanja vršimo najnovijom mašinom, posle Vašeg odabira željenog drveta i uz Vaše prisustvo po želji , , Vladimira Matijevića 106 (u krugu starog Poljostroja), Sremska Mitrovica

27 Среда, 26. март Слу жба за за шти ту жи вот не сре ди не и ур ба ни зам Оп штин ске упра ве оп штине Ириг, у скла ду са чла ном 29. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре дину(''слу жбе ни гла сник РС'', број 135/04 и 36/09) об ја вљу је Бројеви телефона за заказивање специјалистичких прегледа у Општој болници Амбуланта Број телефона Радиолошка амбуланта Анестезиолошка амбуланта Уролошка амбуланта Хируршка амбуланта Кабинет за ултразвук срца Офталмолошка амбуланта Гастроенетеролошка амбуланта Кабинет за ергометрију АТД Лабораторија Кожни диспанзер Диспанзер за ментално здравље ОРЛ амбуланта Ортопедска амбуланта Интернистичка амбуланта (картотека) НА ПРО ДА ЈУ ПО СЛОВ НИ ПРО СТОР О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о до не том ре ше њу да ни је по треб на про це на ути ца ја на жи вот ну ср ди ну Слу жба за за шти ту жи вот не сре ди не и ур ба ни зам, на осно ву уред но под нетог зах те ва но си о ца про јек та ''VIP Mo bi le'' д.о.о, Бе о град, Омла дин ских бри га да 21, Но ви Бе о град, број /2014 од го ди не, спро ве ла је по сту пак од лу чи ва ња о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну пројек та ''Ра дио ба зна ста ни ца «NS2358_01 SM_Irig 2», на ка та стар ској пар це ли бр К.О. Ириг на те ри то ри ји оп шти не Ириг. По спро ве де ном по ступ ку доне то је ре ше ње бр /2014 од го ди не ко јим је утвр ђе но да за пред мет ни про је кат ни је по треб на про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, али се од ре ђу је но си о цу про јек та да обез бе ди од го ва ра ју ће ме ре ко је под ра зу ме вају пе ри о дич но ис пи ти ва ње ни воа елек тро маг нет ног по ља на кон пу шта ња ба зне ста ни це у рад у скла ду са за ко ном и дру гим про пи си ма као и оба ве зно доста вља ње по да та ка и до ку мен та цу је о из вр ше ним ис пи ти ва њи ма не јо ни зу ју ћег зра че ња над ле жном ор га ну.до не то ре ше ње за сни ва се на ана ли зи зах те ва носи о ца про јек та и по да та ка о ло ка ци ји, ка рак те ри сти ка ма и мо гу ћим ути ца ји ма про јек та на жи вот ну сре ди ну, при че му су узе ти у об зир про пи са ни кри те ри ју ми за про јек те на ве де не у Ли сти II Уред бе о утвр ђи ва њу ли сте про је ка та за ко је је оба ве зна про це на ути ца ја и Ли сте про је ка та за ко је се мо же зах те ва ти про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну (''Слу жбе ни гла сник РС'', број 114/08).Про тив овог ре ше ња за ин те ре со ва на јав ност, ор га ни и ор га ни за ци је мо гу из ја ви ти жал бу По кра јин ском се кре та ри ја ту за за шти ту жи вот не сре ди не и одр жи ви раз вој из Но вог Са да, пу тем овог ор га на у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња. Слу жба за за шти ту жи вот не сре ди не и ур ба ни зам НЕ УТВЂЕ НЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ По вр ши не 68м2 у су те ре ну стам бе не згра де у Срем ској Ми тро ви ци на се ље Спорт ски цен тар. Про да ја се вр ши јав ним над ме та њем ко је се одр жа ва го ди не у 13 ча со ва у кан це ла ри ји из вр ши те ља Јеле не Стан ко вић Ми ко вић у Срем ској Ми тро ви ци ули ца Све тог Ди ми три ја 40А. За ин те ре со ва ним ли ци ма из вр ши тељ омо гу ћа ва раз гле да ње не по крет но сти сва ког да на од 14,00 16,00 ча со ва SMS na broj Mail: Dežurna služba SN (razmak) TEKST OGLASA SMS MALI OGLASI Pošaljite Vaš mali oglas sms-om na broj Оде ље ње за ур ба ни зам, стам бе но ко му нал не по сло ве и за шти ту жи вотне сре ди не Оп штин ске упра ве оп шти не Пе ћин ци, на осно ву чла на 20. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ( Сл. гла сник РС, бр. 135/04 и 36/09) ОБА ВЕ ШТА ВА 1202 Poruku kucate u formatu SN (razmak) tekst malog oglasa na broj 1202 Cena: VIP - 120,00 dinara, Telenor 123,60 dinara, MTS 122,64 dinara јав ност, за ин те ре со ва не ор га не и ор га ни за ци је да је но си лац про јек та ПЕТ МБ АГРАР д.о.о. Су бо ти ште, Ка ме но ва бб под нео зах тев за да ва ње са гла сно сти на Сту ди ју о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за ПРО- ЈЕ КАТ Фар ма за тов ју на ди. Об ра ђи вач сту ди је је СЕТ д.о.о. Ша бац, Бра ће Не дић 1. Сту ди ја о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну је из ра ђе на за кат. Парц. 660/17 к.о. Су бо ти ште, на те ри то ри ји оп шти не Пе ћин ци. Сту ди ја о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну про јек та Фар ма за тов ју на ди са др жи: по да ци о но си о цу про јек та, по да ци о об ра ђи ва чу сту дије, опис ло ка ци је на ко јој се пла ни ра из во ђе ње про јек та, опис про јек та, при каз глав них ал тер на ти ва ко је су раз ма тра не, при каз ста ња жи вот не сре ди не на ло ка ци ји и бли жој око ли ни, опис чи ни ла ца жи вот не среди не ко ји мо гу би ти из ло же ни не га тив ном ути ца ју, опис мо гу ћих значај них ути ца ја про јек та на жи вот ну сре ди ну, про це на ути ца ја про јек та на жи вот ну сре ди ну у слу ча ју уде са, опис ме ра пред ви ђе них у ци љу спре ча ва ња, сма ње ња и где је то мо гу ће от кла ња ња сва ког зна чај нијег штет ног ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, про грам пра ће ња ути ца ја на жи вот ну сре ди ну-мо ни то ринг, не тех нич ки кра ћи при каз по да та ка наве де них у прет ход ним тач ка ма, по да ци о тех нич ким не до ста ци ма или не по сто ја њу од го ва ра ју ћих струч них зна ња и ве шти на или не мо гућ ности да се при ба ве од го ва ра ју ћи по да ци као и пра те ћа до ку мен та ци ја и гра фич ки при ло зи. На осно ву чла на 20 За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну среди ну ( Сл. Гла сник РС, број 135/04 и 36/09) ЈАВ НИ УВИД ЋЕ СЕ ОДР- ЖА ТИ У ПЕ РИ О ДУ ОД до го ди не. Сту ди ја ће би ти из ло же на на јав ни увид сва ког рад ног да на од ча со ва у са ли за са стан ке Скуп шти не оп шти не Пе ћин ци. Фи зич ка и прав на ли ца мо гу до ста ви ти при мед бе на сту ди ју у пи са ном об ли ку Оп штин ској упра ви оп шти не Пе ћин ци-оде ље њу за ур ба ни зам, стам бе но-ко му нал не по сло ве и за шти ту жи вот не сре ди не. Јав на пре зен та ци ја и јав на рас пра ва о пред мет ној сту ди ји одр жа ће се у Пе ћин ци ма, у про сто ри ја ма Оп штин ске упра ве оп шти не Пе ћин ци да на го ди не у 14 ча со ва. За се да ње Тех нич ке ко ми си је ће се оба ви ти у при су ству но си о ца про јекта и об ра ђи ва ча сту ди је, а да тум ће се утвр ди ти на кон за вр шет ка јав ног уви да. Из ве штај о јав ном уви ду и ра ду тех нич ке ко ми си је би ће до ста вљен надле жном ор га ну ко ји ће у ко нач ном по ступ ку од лу чи ти о да ва њу са гласно сти на пред мет ну сту ди ју о про це ни ути ца ја или о од би ја њу зах те ва на осно ву спро ве де ног по ступ ка и Из ве шта ја тех нич ке ко ми си је.

28 28 КУЛТУРА Среда, 26. март ДО БРИН ЦИ РУ МА ОДР ЖАН ДАН СЛАВ КА ВОР КА ПИ ЋА ( ) j j По мен у цр кви Све тог Ни ко ле у ко јој је пре 120 го ди на кр штен ве ли кан свет ске ки не ма то гра фи је Све ча на ака де ми ја и пр ви ме ђу на род ни фе сти вал јед но ми нут ног фил ма "Mi ster Vorky" Це ло днев на ма ни фе ста ција Дан Слав ка Вор ка пи ћа, пово дом 120-го ди шњи це ро ђе ња овог ве ли ка на свет ског фил ма, за по че ла је у ње го вим До бринци ма, 17. мар та, по се том родној ку ћи и цр кви Све тог Ни коле. На згра ди Ме сне за јед ни це, у цен тру се ла, где се не ка да на ла зио дом по ро ди це Вор капић, го ди не је по ста вљена спо мен-пло ча са ре љеф ним ли ком чу ве ног Вор ки ја. По сле кра ћег при се ћа ња на жи вот и де ло нај по зна ти јег До брин чани на, у хра му где је Сла во љуб Слав ко Вор ка пић кр штен помен је одр жао све ште ник Ђорђе Па вло вић. Не ма ли број ме шта на и гости ју одао је по шту срп ском и аме рич ком ре ди те љу, мон та жеру, сли ка ру и пе да го гу, аутору не пре ва зи ђе них мон та жних се квен ци, екс пе ри мен тал них и крат ких оства ре ња, као и је диног игра ног фил ма Хан ка (1955). Од го сти ју из Бе о гра да ту су били: ре ди те љи Мар ко Ко стић, Дра го мир Зу панц, Зо ран Саве ски и Ни ко ла Ђу рић, из Руме чла но ви Вор ки ти ма Дра ган Ца кић, Ми лан Ми ло са вље вић и Вла ди мир Ере мић, за тим пред став ни ци Ту ри стич ке ор гани за ци је Бо шко Не го ва но вић и Ни ко ла Ро гић, а од до ма ћи на пред сед ник и се кре тар МЗ Добрин ци Алек сан дар Ра до јев и Жељ ко Бе ља ков. По што ва о ци де ла Слав ка Вор ка пи ћа у ње го вим род ним До брин ци ма У рум ском Кул тур ном цен тру по том је одр жа на па нел ди скуси ја на те му "Вор ка пић и ки нема то гра фи ја", уз уче шће бројних по зна ва ла ца и по што вала ца де ла Слав ка Вор ка пи ћа. Раз го во ри су пре но ше ни ужи во пу тем ин тер не та. У ор га ни за ци ји Вор ки ти ма, ко ји је и нај за слу жни ји за одржа ва ње чи та ве ове свет ко ви не, у ве ли кој са ли Кул тур ног цен тра при ре ђе на је све ча на ака де ми ја Слав ку Вор ка пи ћу у част. При каза ни су ин сер ти из нај по зна ти јих мон та жних се квен ци чу ве ног холи вуд ског мај сто ра, а по том одржан пр ви ме ђу на род ни фе сти вал јед но ми нут ног фил ма, под на зивом "Mi ster Vorky". Так ми чи ло се 45 крат ких оства ре ња из 24 земље са свих кон ти не на та. Струч ни жи ри, у са ста ву: Ерик Лај зер (САД), Пјо тр Кар дас (Пољ ска) и Мар ко Ко стић (Срби ја), ни је имао ни ма ло лак за датак, па је на кра ју од лу чио да прву на гра ду рав но прав но до де ли ауто ри ма три фил ма из Пољ ске (Ма те уш Гу дел), Ру си је (Ирина Не ус тро је ва и Кон стан тин Ко но ва лов) и Тур ске (Екин Ка зан). Пре ма оце ни жи ри ја публи ке, нај у спе шни ји је био филм Candy cri me Бе на Ја коб со на из Ве ли ке Бри та ни је. По сле про гла ше ња по бед ника, у клу бу Кул тур ног цен тра је одр жан рок кон церт, па је Дан Пла кат фе сти ва ла јед но ми нут ног фил ма Слав ка Вор ка пи ћа за вр шен у ра ним ју тар њим ча со ви ма. Тако се рум ски Ки но клуб Вор ки тим по ка зао као је дин стве но филм ско удру же ње, не са мо у Ср би ји, ко је не гу је успо ме ну на Слав ка Вор ка пи ћа, стал но ука зу је на зна чај ње го вог дела и пре но си зна ња и ис ку ства мла дим ства ра о ци ма у обла сти "сед ме умет но сти". Д. По зна но вић КЊИ ГЕ СРЕМ СКИХ ПИ СА ЦА Ђо ка Фи ли по вић: "Опе ло за ви о ли ну", Град ска би бли о те ка "Ата на си је Стој ко вић", Ру ма Суд би на по је дин ца у рат ним олу ја ма и сти хи ја ма че ста је и не ис црп на књи жев на те ма, на ро чи то ако је реч о уна пред обе ле же ним, ци ља ним стра далнич ким гру па ма (Је вре ји, Ци гани, иде о ло шки про тив ни ци, у но ви је вре ме Ср би). Из тог темат ског ар се на ла је и по тре сна при ча о вр хун ском умет ни ку, ви о ли ни сти Рат ку Јо ва но ви ћу у ро ма ну Опе ло за ви о ли ну Ђо ке Фи ли по ви ћа (1957, Зе мун, Путин ци, Бе о град). Рат ко Јо ва но вић је срп ски Ци га нин (пра во слав не ве ре) из Пу ти на ца, чи ји је му зич ки слух и та ле нат за па жен још у ра ном де тињ ству. По сле му ко трп ног шко ло ва ња до спе ва до Бе ча, где га при хва та и по др жа ва про фе сор беч ког кон зер ва тори ју ма Ото фон Ле ман, ко га насле ђу је на про фе сор ском по ложа ју и од ко га у ама нет до би ја ре дак при ме рак ви о ли не чу веног Стра ди ва ри ју са с оба ве зом да је, кад до ђе вре ме, пре да на исти на чин сво ме нај бо љем уче ни ку. То се де ша ва у вре ме док на ци стич ка рат на ма ши на, и у са мом Бе чу, уни шта ва свет и мр ви бес по моћ не по је дин це. "Хер Јофа но виц" и сам поста је жр тва, али пре од ла ска у Аушвиц (на чи јем спи ску жр тава има два де сет два људ ска би ћа истог име на Рат ко Јо ва новић) успе ва да ви о лину пре да свом уче нику, бу гар ском сту денту Ди ми три ју Вер бато ву, код ко га ће, по сле ра та, у јед ном ме ло дра ма тич ном кон тек сту, сту ди ра ти ван брачна кћи (де те љу ба ви) нај бо љег Рат ко вог при ја те ља Бо же Црно гор ца (Шва бе га зо ву: Бо за). Ду го је про фе сор Рат ко Јо ва новић (до ду ше, с тра ком на рука ву ко ја обе ле жа ва Ци га не) оп ста јао и у жи во ту и на истак ну том по ло жа ју (до го ди не), за хва љу ју ћи при јате љи ма (ме ђу ко ји ма је би ло и Не ма ца тј. Аустри ја на ца). По след њи по ку шај при ја те ља да му са чу ва ју жи вот би ла је мол ба да ис пу ни не у мо љи ви зах тев на ци стич ких вла сти да им пре да ви о ли ну ко ју је до- Ђо ка Фи ли по вић био у ама нет и ко ја је за ње га би ла свети ња. На суд бо носном ис пи ту би ла је умет нич ка мо рал на свест, по це ну жи вота. Рат ко Јо ва но вић се опре де лио за виши сми сао жи во та. Ова ин те ре сант на по вест (ни је бит но ко ли ко ту има истине, а ко ли ко фик ције) ис при ча на је пит ко, једно став ним при по ве дач ким сред стви ма, у до бром ма ни ру срп ске ре а ли стич ке тра ди ције, с еле мен ти ма ме ло дра ме (у дру гом пла ну). Је зик је ма њеви ше ко ло кви јал ни сре мачки (и ту и та мо цр но гор ски), по себ но у ди ја ло зи ма, са пуно сли ко ви тих опи са и соч них на род них из ра за и оп сер ва ција о жи во ту, љу ба ви, при јатељ ству, по ли ти ци и ра ту. Иако је при ча у осно ви трагич на (осим Рат ка Јо ва но ви ћа, у Дру гом свет ском ра ту страда ла је ве ћи на чла но ва ње гове по ро ди це, а ње го ва су пру га Еми ли ја, ина че ћер ка ју го словен ског кон зу ла у Бе чу Ни коле Хри сти ћа, ба ци ла се под воз ко ји је во ље ног чо ве ка од ве зао у Аушвиц), у ве ћем де лу ро мана го во ри се за пра во о ле пим стра на ма жи во та. У кон трапунк ту од слав ног и гла му розног Бе ча до ве се ле бе де сремског се ла Пу ти на ца, а осо би то ци ган ске ло ка ци је, у пред вечер је но вог свет ског ра та (чак и то ком ње го вог тра ја ња), пуним тем пом од ви ја се жи вот пун љу ба ви, до бро те, ху мо ра, ча сти и до сто јан ства, што, у за вр шни ци, жр тву још ви ше узно си и чи ни све том. Ов де ни је реч са мо о го лом жи во ту, не го, пре све га, о жи во ту и до сто јанству умет ни ка и умет но сти. Упо ре до са глав ном те мом, у ро ма ну оп сто ја ва, мо жда и несве сно, на о ко спо ред на те ма со ци јал не при ро де, о Ци га нима у срп ској се о ској сре ди ни, о за јед нич ком жи во ту и сво је врсној срп ско-ци ган ској (ром ској) сло зи и со ли дар но сти и у до бру и у злу. Да нас је то по мод на те ма, а у Сре му, зна мо, то траје одав но, по не где ве ко ви ма. Мно ги се на сме ју кад чу ју ону ци ган ску из ја ву о за ни ма њи ма: Ни ко ли ћи ра де са пер је, Пе трови ћи са гво жђе, а Јо ва но ви ћи са му зи ку. Али, та до сет ка гово ри и не што дру го: да су Цига ни (Ро ми) у Сре му на шли место где мо гу да се ба ве не ким (ка квим та квим) стал ним за нима њи ма, што зна чи да су старо се де о ци а не (са мо) чер га ри и скит ни це. У Сре му је на стала по сло ви ца "Чу вај се се ла у ко ме не ма Ци га на!" У Сре му је, у Дру гом свет ском ра ту, спонта но на ста ла пе сма "Ци ган ска је ту га пре го ле ма" (се ти мо се сре ћом пре жи ве лог му зи чара Ма лог То до ра, Фа ми ли ћа из Бин гу ле, Ја ни ки ног там бу ра ша и кон церт мај сто ра). И но ва изре ка, за бе ле же на кра јем 20. ве ка: "Да не ма нас Ци га на, вас Ср бе ни ко не би при зна вао!" То су раз ми шља ња за не ку дру гу при чу, али ва ља их имати у ви ду и док чи та мо ро ман Ђо ке Фи ли по ви ћа, ту не ве лику али за ни мљи ву и жи вах ну књи гу ко ја ни ко га не ће оста вити рав но ду шним. Ан ђел ко Ер де ља нин

29 Среда, 26. март КУЛТУРА 29 СУ СРЕ ТИ ЗЛАТ КО МО ЖЕК, АТЛЕТ СКИ РЕ КОР ДЕР И МАЈ СТОР "ОД КА ЗА НА" j j "10,4" Пре 40 го ди на овај ми тро вач ки спор ти ста по ста вио лич не и клуп ске ре кор де, не до стиг ну те до да нас Три де це ни је пе че ра ки ју ко ју ни ка да ни је про бао ре рав но че ти ри де це- је, у про ле ће 1974, Пни срем ско ми тро вач ки атле тичар Злат ко Мо жек (1950) обо рио је лич ни и клуп ски ре корд на сприн тер ским стаза ма од сто и две ста ме тара. По сле то ли ко вре ме на, ови ре зул та ти мо жда и не би за вре ђи ва ли ве ћу па жњу спорт ске јав но сти да Златко ва оства ре ња, до да нас, ни ко у ње го вом Атлет ском клу бу "Срем" ни је ус пео да до стиг не и над ма ши. А тада шња 24-го ди шња ве лика узда ни ца ју го сло вен ске атле ти ке (ње го ви ре кор ди су би ли бли зу нај бо љих ре зулта та у оној ве ли кој др жа ви), ре ла тив но ка сно је по чео да се озбиљ ни је дру жи са "краљи цом спор то ва". По ка за ће се, ви ше из љу ба ви и здра вља ра ди, не го да би оства рио зна чај ни ју спорт ску ка ри је ру. Оба лич на и клуп ска ре кор да Злат ко Мо жек је обо рио у Шапцу: на сто ме та ра, 24. мар та, са ре зул та том 10,4 сек. и на две ста ме та ра, 12. ма ја, ка да се се кунда ра за у ста ви ла на ци фри 21,5. - Вр ло ка сно сам по чео да се ба вим атле ти ком, тек годи не. Не ка ко у то вре ме у клуб је до шао по зна ти тре нер Бо жа Рад ма но вић и кре ну ли смо са ра дом мно го озбиљ ни је и стручни је. Иако усло ви ни су би ли најбо љи, ус пе ли смо да, као клуб, на пра ви мо до бре ре зул та те. Југо сло вен ски ре кор ди на мо јим ста за ма, у оно вре ме, су из но сили 10,2 и 20,9 се кун ди. Био сам пр ви ми тро вач ки атле ти чар ко ји је на сту пао за се ни ор ску ре презен та ци ју Ју го сла ви је, 1974, у ме чу са Швај цар ском при се ћа се наш са го вор ник. За ни мљи во је, ме ђу тим, да се Злат ко Мо жек ве о ма успе шно опро бао и у дру гим атлет ским Злат ко Мо жек са сво јим ме да ља ма ди сци пли на ма. Сво јим нај бо љим ре зул та том, чак, сма тра оних 7,06 м у ско ку у даљ, ка да је на ју ни ор ском пр вен ству Ср би је, 1969, по бе дио бу ду ћег свет ског аса Не на да Сте ки ћа. Та да је у Зему ну био пр вак на сто ме та ра и у ско ку у даљ. Па ипак, ми сли да је нај ве ће шан се имао на ста зи од 800 м, на ко јој је знао да по бе ди и ле ген дар ног Лу ча на Су шња. У бли ста вој атлет ској ка ри је ри, ко ја је тра ја ла не пу них де вет годи на, Мо жек је обо рио укуп но 57 клуп ских ре кор да у чак два на ест ди сци пли на. Јер, та да су ме ре ни ре зул та ти и на 50, 60, за тим на 300, 400 ме та ра, па он да шта фе те, скок у даљ, тро скок... Са пр венста ва Ср би је има де вет ме да ља, са вој во ђан ских - 27 ти ту ла; по је дини ње го ви ре кор ди из Са ра јев ске ар миј ске обла сти до да нас ни су обо ре ни. Све у све му, у јед ном дрве ној шкри њи не над ма шни ми тровач ки ас да нас чу ва ко лек ци ју од рав но 98 ме да ља. - Атле ти ком сам се ак тив но бавио до го ди не, ка да је мој ре зул тат на сто ме та ра "пао" на Foto galerija Ми лен ко Ђа ча нин: По глед на Зе мун 10,7 сек. Би ло је то на послед њој тр ци, по стао сам првак Вој во ди не на 100, 200 и 400 ме та ра. Ме ђу тим, већ сам се за по слио у СДК у Срем ској Ми тро ви ци и по ла ко по чео да на пу штам атлет ску ста зу. Зва ли су ме у Цр ве ну зве зду, али ја сам про це нио да ми је ва жни ји по сао. Данда нас се пи там да ли би, можда, би ло бо ље да сам остао у атле ти ци?! у ди ле ми је Злат ко Мо жек. На рав но, не су ђе ни атлетски шам пи он је на ста вио да се ама тер ски ба ви спор том, за сту па ју ћи сво ју фир му на рад нич ким спорт ским играма. По ред атле ти ке, ме да ље је осва јао у од бој ци, ма лом и ве ли ком фуд ба лу, ко шарци, кро су... Био је по је ди нач ни по бед ник РСИ Вој во ди не у Панче ву, 1979, ка да је еки па СДК осво ји ла дру го ме сто. Већ пет го ди на Злат ко Мо жек је у пен зи ји, а ви ше од три деце ни је по све ћен јед ној "тај ној" љу ба ви, ко ја ни ка кве ве зе не ма са атле ти ком и спор том. Чак је са њи ма и у очи глед ној су протно сти. На по ро дич ном има њу, у воћ ња ку, у ман ђе ло шкој пла нини, не ка да шњи атлет ски ас пече вр хун ску ра ки ју од гро жђа и ра зног во ћа. На бра ја сво је љу те спе ци ја ли те те од ду ње, бре скве, шљи ве, кај си је, кру шке, тре шње, ви шње, ја бу ке, ме ша ног во ћа и гро жђа, али и че ти ри вр сте ли кера. Сво је про из во де ни ка да ни је про бао, иако је до са да ис пе као бар ка за на. Ста рин ски казан и не по де ље на при зна ња прија те ља су нај бо ља по твр да квали те та свих Злат ко вих ра ки ја. Па, и оне воћ не, са озна ком "10,4" на ети ке ти, ис пе че ној у част сприн тер ског ре кор да старог че ти ри де це ни је! Д. По зна но вић КЊИ ЖАР СКИ ИЗ ЛОГ е за ду го по сле Нкњи ге о тур ском осва ја њу Сре ма у 16. ве ку, срем ско карло вач ки исто ри чар Жар ко Ди мић, овога пу та као ко а у тор са ко ле гом Ђор ђем Бошко ви ћем из Ру ме, об ја вљу је но ви рад о на шој сред њо ве ковној про шло сти, Војво ди на под тур ском вла шћу (Ка и рос, Срем ски Кар лов ци 2013). Два вр сна позна ва о ца ове про бле ма ти ке ба ве се дво ве ков ним при су ством Ту рака у кра је ви ма ко ји ће, до ду ше, као про стор Вој во ди не, би ти дефи ни са ни тек го ди не. Почи њу од пр вих осва јач ких по хода сул та на Су леј ма на, па све до аустро-тур ског ра та и скла па ња ми ра у По жа рев цу. Ка ко сâми ауто ри ис ти чу, реч је о "при год ном и за ни мљи вом попу лар ном из да њу", ко је тре ба да ши рем кру гу чи та ла ца ука же на уза јам не ути ца је срп ске и тур ске кул ту ре, др же ћи се хро но ло шког о сле збир ке пе са- Та мо у жи во ту Пма (2004), по зна та глуми ца и но ви нар ка, која се ба ви од но си ма с јав но шћу, Та тја на Вен че лов ски (Сремска Ми тро ви ца, 1965), не дав но је об ја ви ла и сво ју дру гу књи гу Иси до рин шал, у изда њу На род не би блио те ке "Да ни ло Киш" у Вр ба су. Реч је о је дана ест про зних за пи са, нео бич них по из бо ру те ма и спи са тељ ском по ступ ку, а да не би би ло за бу не иза име на у на сло ву кри је се Иси до ра Дан кан, пле са чи ца и Је се њи но ва "му за", а не на ша Иси до ра Се ку лић као што би смо нај пре по ми сли ли. Све Та њи не ју на ки ње, што већ на сло ви ње них тек сто ва ја сно казу ју, до ла зе из све та књи жев ности, сли кар ства, умет но сти у ширем сми слу и ми то ло шке сфе ре: Кли тем не стра, Ле ди Маг бет, Мари на Цве та је ва, Фри да Ка ло, Вир џи ни ја Вулф, Тес Га ла гер... Њи хове суд би не, љу бав не при че, из ма шта не или ствар не, пре пли ћу се са по гле ди ма и снови ма на ше аутор ке, а све их у крај њој лини ји по ве зу ју "про стори по зо ри шних дра ма, про зе и по е зи је, филма, му зи ке". Иси до рин шал је из ра зи то жен ска књи га, сма тра ре цензент Бра ти слав Р. Мила но вић, јер "са мо же на мо же та ко да осе ти же ну, да се по и сто ве ти са њом и да нам њен уну тра шњи лик пре не се у нај у вер љи ви јем об ли ку". Уоста лом, Иси до рин шал је књи га јед на глу ми це, умет ни це ко ја ду бо ко про ми шља ве ко вима та ло же но ис ку ство и осо бине сво јих ју на ки ња. Са мо, овога пу та ства ра лач ко по при ште ни је по зо ри шна сце на, већ бели лист хар ти је. " " И ја сам Сре мац! по ру чу је ново сад ски но ви нар, пу бли ци ста, књи жевник и сли кар Ми лан Жи ва но вић (1950), ко ји сво је иза бране и но ве пе сме под на сло вом Ка ла кача ("Про ме теј", Но ви Сад 2013) по све ћу је се ни ма мај ке Гор да не (Бе шка) и оца Јо вана (Ши ма нов ци). Па, и ар хе о ло шки ло кали тет "Ка ла ка ча" је у Сре му, покрај мо ста на Ду на ву, у Бе шки, по исто и ме ној пе сми је књи га и до би ла свој је дин стве ни на зив. По ду жа пе сма Ка ла ка ча је на писа на исте го ди не ка да из ла зи и цела ова књи га, сим бо лич ног на сло ва, јер у пи та њу су ода бра ни сти хо ви на ста ли "по нов ним уви дом у по жуте ле ру ко пи се, из бле де ле ча со пи се и но ви не, рас пад ну те књи жи це". Ба ве ћи се, да кле, не ком вр стом лите рар ног ар хе о ло шког "ис ко па вања", Жи ва но вић пре и спи ту је свој до са да шњи по ет ски рад и учи нак (збирке Мир но доп ске песме, 1976; Сло мље ни нок ти, 1982; На кра ју ве ка, 1993; Гло ба лиза ци ја, 2009; Ду нав, Ду нав, ). А о том ра ду је, по ред оста лог, још го ди не, Вуји ца Ре шин Ту цић забе ле жио: "Пе сни штво Ми ла на Жи ва но ви ћа ка зу је да је исто ри ја пра зни на, а не осе ћај пу но ће и по ле та, да исто ри ја го вори о по ра зи ма људ ских сно ва и логи ке." Не тре ба смет ну ти с ума да су сти хо ви ре зиг на ци је, о који ма је углав ном реч, на ста ли по сле ру ше ња но во сад ских мосто ва и тро ме сеч ног бе со муч ног бом бар до ва ња на ше зе мље. Жива но ви ће ву по е зи ју ће, ка сније, др Ми лан Узе лац ви де ти као спој две крај ње рет ке вр ли не: осе ћа ја за је зик и пе снич ког начи на раз ми шља ња. j пре гле да исто риј ских зби ва ња. Ди мић и Бошко вић кре ћу од турског по хо да и пада Шап ца, Зе му на, Бе о- гра да, Слан ка ме на, као и ни за срем ских утврђе ња и гра до ва, а за врша ва ју до га ђа ји ма који озна ча ва ју ко на чан про дор Аустри је у ове кра је ве, по сле би та ка за Кар лов це, за тим код Ири га, Пе тро ва ра ди на, Бе о гра да, Звор ни ка, Шап ца. По жа ре вач ки мир је пот писан 21. ју ла го ди не. У до ку мен то ва ној и бо га то илустро ва ној књи зи, срем ски истори ча ри по све ћи ју па жњу ор га низа ци ји тур ске вла сти, ет нич ким при ли ка ма, дру штве но-еко номским од но си ма, на ци о нал но-соци јал ним по кре ти ма по ро бље ног жи вља, (су)жи во ту хри шћа на и му сли ма на... По себ ни одељ ци су одво је ни за Срп ску пра во слав ну цр кву, уста нак у Ба на ту, лич ност и уло гу гро фа Ђор ђа Бран ко вића, Кар ло вач ки мир... Д. По зна но вић

30 30 Среда, 26. март ПА ОР СКИ ДИ ВА НИ СА ВА ПУ ЗИЋ, ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИК ИЗ РИ ВИ ЦЕ Но ва го ди на, ста ре му ке Ја дан од про бле ма са ко јим се по љо при вред ни ци све ви ше су о ча ва ју, сма тра и овај вред ни Ри ви ча нин, је сте све уче ста ли ја по ја ва круп них по сед ни ка, ко ји ви со ким це на ма на ли ци та ци ја ма и ка сни јим мо но по ли ма, гу ше сит ни је Трак то ри пре пла ви ли атар ске пу те ве ПЕ ТРОВ ЧИЋ У ЧАСТ СВЕТ СКОГ ДА НА ПО Е ЗИ ЈЕ За јед но мла ди и ста ри ји пе сни ци Мно ги гра до ви и на ро ди ши ром света су обе ле жи ли 21. март - Светски дан по е зи је и по сла ли по ру ку ми ра и сре ће. Ни ми, Срем ци, ни смо оста ли ду жни, за то смо се у ле пом бро ју окупи ли у ма лом срем ском се лу Пе тров чићу и да ли до при нос очу ва њу и ши ре њу "ле пог сти ха и пи са не ре чи" на пла не ти Зе мљи. У пу ној са ли Клу ба пен зи о не ра на шло се и ста ро и мла до, мно го ме штана и го сти ју из окол них ме ста: Беч ме на, Кар лов чи ћа, Ши ма но ва ца и Сур чи на. Глав ни ор га ни за тор ма ни фе ста ци је, пе сник и до ма ћин Ра ди вој Про ко пљевић Про ка је по здра вио све при сут не и дао реч нај мла ђим уче сни ци ма. У пр вом де лу про гра ма ре ци то ва ли су пе сни циђа ци из ОШ "Ду шан Ву ка со вић Ди о ген" из Беч ме на и Пе тров чи ћа: Еми ли ја Недељ ко вић, Ма ја Де спо то вић, Ва сили је Сто ја ко вић, Ни ко ла Ва сић, Кристи на Ла за ре вић, Ања Па на јо то вић, Сми ља на Па вло вић, Дра га на Про копље вић, Фи лип Ни ко лић и Да ни ло Ра до нић. За тим су на сту пи ли чла но ви ли те рал не сек ци је ОШ "Ду шан Јер ко вић Уча" из Кар лов чи ћа: Не ве на Јан ко вић, Ања Де вр ња, Ми ли ца Клин ча ре вић, Ла ра Су бо тић, Са ра Мол нар и Лин да Мол нар, уз буд но око њи хо вог учи те ља Јо ва на Де вр ње. У пе сма ма мла дих песни ка нај че шће те ме су род ни Срем, проле ће, љу бав и ра дост жи во та. У дру гом де лу ве че ри уче шће су узе ли ста ри ји пе сни ци Ра ди вој Проко пље вић Про ка, Мир ја на Ра до савље вић, Ра де Ђу кић и Ду ле Ву кади но вић Би џа из Пе тров чи ћа, за тим ов да шњи глу мац Ми лен ко Ђак, а као гост пи сац Ђор ђе Ћир ко вић из Шима но ва ца. Би ло је ре ци то ва ња ста рих, али и но вих пе са ма, ле пих сре мач ких ди ва на, ша ле, ве дрог сме ха и пе ва ња. По себ но на дах ну то глу мац Ми лен ко Ђак је про чи тао не ко ли ко пе са ма леген дар ног Ми ке Ан ти ћа и по ко зна ко ји пут из ма мио уз да х е. Ђ. Ћир ко вић Про ле ће је сти гло и вред ни сре мачки па о ри ши ром плод не рав ни це по ла ко се да ју у трак то ре и од ла зе на сво је њи ве, воћ ња ке и ви но гра де. Припре ме за про лећ не ра до ве су у то ку, а ка ко нам је ре као Ри ви ча нин Са ва Пузић (36) ко га смо за те кли на др ља њу стр њи ке и у но вој го ди ни, па ор ске му ке оста ле су ста ре. На сво јих де вет и че ти ри хек та ра ора ни ца у арен ди, овај вред ни Ри ви чанин се је ку ку руз и пше ни цу, уз не што де те ли не и 2,5 хек та ра бре са ка. По ред то га, у шта ли има и де се так ју на ди, у свињ цу не што сви ња, ка ко ка же, тек то ли ко да не бу де ис под ну ле. - Ва ра ју се они ко ји ми сле да је жи вот по љо при вред ни ка лак, као и они ко ји мисле да је нај те же се де ти у трак то ру цео дан. За пра во то је до бра стра на по сла и оно што је нај го ре, то је чи ње ни ца да из го ди не у го ди ну ра сту рас хо ди, што до датно ути че на пад при хо да, при ча нам Са ва. По треб на од луч ни ја др жа ва Про шла го ди на, при ча нам Пу зић, када се го во ри о ро ду, би ла је до бра али је за ра да и по ред то га оста ла на ни воу су шне и да ни је го ве да, те шко би био на по зи тив ној ну ли. - Не ма ни од сточар ства ви ше не ке за ра де, али оста не то ли ко да се по кри и је мо до ну ле ка ко би мо гли да уђе мо у на ред ну го ди ну. То је не ка си гур ност да гу би та ка не ће бити пу но. Са дру ге стра не при ча Са ва - не ма мо ми ни мо гућ ност не ког пла нира ња, јер увек мо же да до ђе до ра зних вре мен ских не по го да, а ка ко и ина че за ви си мо од ми ло сти ње др жа ве, ако та по моћ из о ста не или не бу де до вољ на, или не до ђе на вре ме, што нај че шће јесте слу чај, сви пла но ви, ако их и има, па да ју у во ду. Го во ре ћи о то ме шта би др жа ва треба ла да ура ди ако ми сли да по мог не опста нак и раз вој по љо при вре де, Пу зић на по ми ње да је нај пре нео п ход но утврди ти ја сне па ри те те и нај ни же за га ранто ва не це не. - То је ми ни мум свих ми ни му ма, а држа ви ни кад до ста ре зер ви. Та ко би ба рем тре ба ло да бу де. Та ко ђе, до бро би би ло да са нај ни жим за га ран то ва ним це на ма др жа ва пред нас иза ђе пре уго ва ра ња, а не да се па ри те ти ако их и има, на ме сте та ко ка ко пре ра ђи ва чи ма од го ва ра, а да ми опет бу де мо на гу бит ку, јер ни то не во ди ни че му, ја сан је Са ва. Те шко про тив ве ли ких Ја дан од про бле ма са ко јим се по љопри вред ни ци све ви ше су о ча ва ју, сматра и овај вред ни Ри ви ча нин, је сте све уче ста ли ја по ја ва круп них по сед ни ка, ко ји ви со ким це на ма на ли ци та ци ја ма и ка сни јим мо но по ли ма, гу ше сит ни је про из во ђа че на ко ји ма срп ска по љопри вре да и по чи ва. - Не тре ба би ти по себ но па ме тан да би се ви де ло да на ша по љо при вре да по чи ва на ма лим про из во ђа чи ма. Ми смо око сни ца оп стан ка Ср би је и нас је и нај ви ше. Са дру ге стра не, ја се придру жу јем они ма ко ји ни ка ко не мо гу да схва те шта онај ко ји да ве ли ке нов це и уз то ку пи ве ли ку ко ли чи ну зе мље, тре ба на сво јим њи ва ма да са ди да би се то ис пла ти ло. Ми ма ли че сто у шали го во ри мо да се то не мо же ис пла ти ти ни да се са ди ма ри ху а на, а ка ко време од ми че, до нас до ла зе и при че да се на кон ли ци та ци је са тим ве ли ким држа ва ла ко по го ди, па и то да ни не плате це ну уго во ре ну ли ци та ци јом. На тај на чин они прак тич но по ди жу по чет ну це ну, ти ме шти те сво ју по зи ци ју од нас ма њих, а за пра во ка да до ђе до на пла те пла ћа ју основ ну или тек не што уве ћа ну це ну, ја сан је Пу зић и до да је: - Др жава се све ви ше окре ће тим ве ли ким и ме ни ни је ја сно да ли ти љу ди ко ји воде по љо при вре ду зна ју шта се де ша ва. Си гу ран сам да ми ко ји смо стал но на њи ва ма бо ље од њих зна мо шта тре ба и ко ли ко ко ја зе мља вре ди. До вољ но је да имам још 20 хек та ра да бих жи вео до бро. Ја зе мљу не мо гу да од не сем у џе по ви ма, што зна чи да све што ра дим оста је Ири гу и ме ни, тиме бих мо гао да об но вим ме ха ни за ци ју и опет би то све ишло на ко рист за једни ци и др жа ви. С. Лап че вић СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА У Про ка отва ра књи жев но ве че У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ КИ НО ЛО ШКОГ УДРУ ЖЕ ЊА СИР МИ ЈУМ На ци о нал на из ло жба не де љу, 30 мар та са по чет ком у 10 часо ва на ми тро вач ком Атлет ском ста дио ну, два де се ти пут за ре дом, би ће одр жа на На ци о нал на из ло жба па са свих ра са. Ор гани за тор ове ма ни фе ста ци је је Ки но ло шко удру же ње Сир ми јум, уз по др шку Ки но лошког са ве за Ср би је. Ка ко у КУ Сир ми јум ис ти чу, би ће то при ли ка да вла сни ци ра сних па са про ве ре и оце не сво је љу бим це, од но сно при ли ка за љу бље ни ци ма у псе да ужи ва ју у ле по ти и гра ци о зно сти чо ве ко вих нај бо љих прија те ља. Су ди је ће би ти Сла во љуб Алек сић (Срби ја) и то у ка те го ри ја ма I, II (ро твај лер, ка не-кор со), IX (пу дле, фран цу ски бул дог, мопс, бо стон те ри јер); Ми о драг Вре тен чић (Цр на го ра) III, II - оста так, IX оста так; Са ња Вре тен чић (Цр на го ра) VII, II (шарпла ни нац, кав ка ски ов чар, сред ње а зиј ски ов чар, ен гле ски бул дог, бул ма стиф, бор дошка до га); Еви ца Ми шић (Ср би ја) VI, VII, X; Си ни ша Сан ча нин (Ср би ја) IV, V. Дан ра ни је, од но сно 29. мар та у Бо гати ћу ће би ти одр жа на Тре ћа ме ђу на род на из ло жба па са свих ра са са су ди ја ма: Са шо Пе шев (Ма ке до ни ја) I FCI. II FCI ро твајлер; Ду шан Ро дић (Ср би ја) I FCI (шарпла ни нац, кав ка ски ов чар, сред њеа зиј ски ов чар, бул ма стиф, нап. Ма стиф, ен гле ски бул дог, бор до шка до га); Пе тар Фи риц (Ср би ја), (ка не-кор со, до бер ман, ар ген тин ски пас, не мач ки бок сер); Ни кола Ан ге лов ски (Ма ке до ни ја) II FCI, Сања Вре тен чић (Цр на го ра) IV, X, II, FCI оста так; Дра га на Вла хо вић (Ср би ја) V FCI; Алек сан дар Бе љић (Ср би ја) VI FCI; Вла да Ви де но вић (Ср би ја) VII FCI; Ми о- драг Вре тен чић (Цр на го ра) VII FCI; Тија на Кон рад (Ср би ја) IX FCI. Ре ци мо још и то да ће бис по бед ни ци из Бо га ти ћа на сту пи ти у Ми тро ви ци са бис побед ни ци ма на ци о нал не из ло жбе. С. Л. Са јед не од из ло жби

31 Среда, 26. март Јавно комунално предзеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије "Топлификација" Сремска Митровица ул. Змај Јовина бр. 26 Телефон: 022/ ; ; Služba za odnose sa potrošačima 022/ novi Web: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА "СРЕМ-ГАС", СРЕМСКА МИТРОВИЦА Ни же це не и ре про грам ЈП Срем-гас Срем ска Ми тро ви ца и ове го ди не сво јим по тро ша чима омо гу ћа ва пла ћа ње ра чу на за гас у два де ла. Пр ви део од 65 од сто пла ћа се по до спе ћу ра чу на, до 17. у ме се цу, а дру ги део од 35 од сто на кон шест ме се ци, без ка ма те. Ре про грам се од но си на ра чу не за де цем бар, ја ну ар и фе бру ар ме сец. ЦЕНА ПРИРОДНОГ ГАСА КАТЕГОРИЈА БЕЗ ПДВ-а СА ПДВ-ом ДОМАЋИНСТВА 45,72 ДИН/СМ 3 49,38 ДИН/СМ 3 ПРИВРЕДА 42,42 ДИН/СМ 3 45,81 ДИН/СМ 3 СКАНДИНАВКА УКРШТЕНИЦА ВО ДО РАВ НО: 1. Биљ ке у при ро ди, 7. Ста ри део За гре ба, 13. Ен гле ски поп пе вач, Џон, 14. Ge ne ral Mo tors (скр.), 16. Елит на вој на је ди ни ца, 17. Ка па жен ске на род не но шње, 18. Ен гле ски глу мац, Ефрон, 20. Град у Фран цу ској, 21. Аме рич ки поп пе вач, Пол, 22. Бо ја ме та ла, 24. Упи ши те: ТСА, 25. Срп ска књи жев ни ца, Иси до ра, 26. Хе миј ски знак за га ли јум, 27. Де се то и 18. сло во азбу ке, 28. По тур че на осо ба, нар.изг., 29. Ин ду стриј ска биљ ка, 30. Ху ма нитар на ор га ни за ци ја ко ја во ди бри гу о ста рим не моћ ним ли ци ма (ми ло ср ђе, лат.), 31. Наш глу мац, Ни ко ла, 32. Нај ја ча бо ја у кар та ма, 34. Је ди ни ца гласно ће, 35. Об ра ђи ва ти зе мљу плу гом, 36. Цр но гор ски пе сник и вла ди ка ( Горски ви је нац ), 38. Ис ту ре ни део коп на у мо ре, 39. Лен ча ре ње, за бу ша ва ње, 40. Име ка над ске поп пе ва чи це, Мо ри сет, 41. Врх на Ан ди ма у Бо ли ви ји. УС ПРАВ НО: 1. Узи ма ње ре ке та (мн.), 2. Фуд ба лер ФК Ли вер пул, 3. Метеж, ха ос, 4. Му шко име, Ан тун, 5. Дру га, оста ла, 6. Из вр ши лац смрт не ка зне, 7. Зна ка за кра ља у ша ху, 8. Хе миј ски знак за сре бро, 9. Је зе ро код Су бо ти це, 10. Ве шта вар ка, 11. Фуд ба лер ФК Ла цио, Ма си мо, 12. Гру па 14 еле ме на та са атом ском те жи ном 58, 15. Уче ни ци ко ји ма ту ри ра ју (мн.), 19. Грч ка оперска пе ва чи ца, Ма ри ја, 22. По то мак из ме ђу две ра се, 23. Об лик ли ца, 25. Вр ста шпан ског гро жђа, 26. Укра сна пле те на врп ца (турц.), 28. Ле ген дар ни ко ман дант аме рич ких сна га у Пр вом св. Ра ту, Џорџ, 29. Де парт ман у Фран цу ској, 30. Те шко ин фек тив но обо ље ње, цр на смрт, 31. Жућ ка сто бе ла бо ја, 33. Играч ФК Чел зи, Ор но, 35. По ка зна за ме ни ца (мн.), 37. Ауто о зна ка за Шид.Са ста вио: Т. Зе ман СУДОКУ ВИЦЕВИ Ка же је дан по ли ца јац дру гом: - Је си ли чуо да на Марк су има живо та? - Не ка же се на Марк су не го Мар су, а као дру го, то је са мо хи по те ну за. На кон опе ра ци је гру ди пи та док тор па ци јент ки њу: - Да ли сте за до вољ ни ве ли чи ном? - Да, али же лим и ма ло круп ни је очи. - Се стро, по ка жи го спо ђи ра чун.

32 32 Среда, 26. март СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА НА ФЕ СТИ ВА ЛУ ПИ ЈА НИ ЗМА Про гла ше на три ла у ре а та На ово го ди шњем Фе сти ва лу пи ја ни зма уче ство ва ло је око 210 так ми ча ра, уз ра ста од шест до 20 го ди на из три де се так гра до ва и 36 уста но ва из Ср би је и зе ма ља у окру же њу На Фе сти ва лу пи ја ни зма, че твр том по ре ду одржа ном од 20. до 23. мар та, у Срем ској Ми тро ви ци у ор гани за ци ји Му зич ке шко ле "Петар Кран че вић" и Удру же ња "Кран че вић", а под по кро витељ ством Град ске упра ве за обра зо ва ње и Град ске упра ве за кул ту ру, спорт и омла ди ну, про гла ше на су три ла у ре а та. У ка те го ри ји кла вир глав ни пред мет - сред ња шко ла, то је Да вид Ву ко вић, уче ник Гла збе не шко ле Ва ра ждин у Хр ват ској, у кла си Лее Шан- У Кон церт Ми ла на Ми ла ди но ви ћа тек. У ка те го ри ји кла вир и упо ред ни кла вир ( те о рет ски и во кал но ин стру мен тал ни одсек ) за ла у ре а та је про глашен Не дељ ко Ба ња нин из Му зич ке шко ле "Иси дор Бајић", у Но вом Са ду, у кла си Та тја не Узе ла ц. Ла у ре ат је и Зво ни мир Гли бу шић, студент Умет нич ке ака де ми је у Оси је ку, у кла си Мир не Сабљар. Гли бу шић је про глашен за ла у ре а та у ка те го ри ји кла вир сту диј ска гру па ви соко школ ских уста но ва. На ово го ди шњем Фе сти валу пи ја ни зма учество ва ло је око 210 так ми ча ра, уз ра ста од шест до 20 го ди на из триде се так гра до ва и 36 уста но ва из Ср би је и зе ма ља у окру же њу. Дака ко, нај ви ше такми ча ра би ло је из Ср би је, али су се над ме та ли и мла ди му зи ча ри из Хрват ске, Сло ве ни је, Бо сне и Хер це гови не, Ма ке до ни је и Ру му ни је ко ји су до шли у прат њи сво јих про фе со ра та ко да је на овом фе сти ва лу би ло више од сто ти ну профе со ра кла ви ра. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПО ЗО РИ ШНА ПРЕ МИ ЈЕ РА Че твр ти Фести вал пи ја ни зма отво рен је концер том из у зет ног пи ја ни сте, мр Мила на Ми ла ди нови ћа ко ји је одржан у Му зе ју Сре ма, 20. мар та. При год не ре чи пре кон цер та при сут ни ма је упу ти ла проф. Мил да Ку зми нац, ди рек тор ка фе сти ва ла. Уз так ми че ња прија вље них уче сни ка фе сти ва ла, Ми тров ча ни су и у пе так, 21. мар та, има ли при ли ку да слуша ју кон церт ко ји је одр жа ла пи ја нист ки ња Са ња Лу ко вац. Фе сти ва ла пи ја ни зма за вршен све ча ним кон цер том најбо љих уче сни ка и до де лом награ да и ди пло ма. С. Ђ. - М. М. Успа ван ка за по пла вље ни бал срем ско ми тро вач ком Позо ри шту "До бри ца Ми лути но вић" про те кле су бо те, 22. мар та, одр жа на је пре ми је ра пред ста ве "Успа ван ка за попла вље ни бал" ко ју су игра ли чла но ви Омла дин ског по зо ришног клу ба по тек сту и у режи ји Сте фа на Тај бла. Ова дра ма, пре и спи ту је личне људ ске дог ме и да је од го вор на пи та ње да ли се људ ске догме сме ју ру ши ти и ко ја ка зна сле ди ако се то и до го ди, a у њој игра ју: Го ран Ву ча но вић, Нико ла Стан ко вић, На та ша Мрђа, Алек сан дра Ми хај ло вић, Ми ла Лу кић, Јо ва на Гру ји чић и Ми ле на То мић. - Пред ста ва је оку пи ла мла де и из у зет но та лен то ва не глум це на шег по зо ри шта и ве ли ко нам је за до вољ ство што мо же мо са њи ма да са ра ђу је мо. Ме ђу њима има оних ко ји ле по пи шу, лепо пе ва ју и игра ју, а уз све то и до бри су глум ци. Ка да се све то са ста ви у јед но, до би је мо квали тет ну пред ста ву као што је Успа ван ка за по пла вље ни бал, ре кла је Је ле на Јан ко вић, дирек тор ка По зо ри шта "До бри ца Ми лу ти но вић на кон фе рен ци ји за но ви на ре у су срет пре ми је ри предстaве "Успа ван ка за по плавље ни бал". С. Ђ. Пред ста ва оку пи ла мла де, та лен то ва не глум це МИ ТРО ВАЧ КИМ УЛИ ЦА МА Ила ри о на Ру вар ца До де ла на гра да Ули ца Ила ри о на Ру вар ца спа ја део Ули це Све то зара Ми ле ти ћа (иза град ског хо те ла) и Па ро брод ску. На зив је до би ла по јед ном од три си на све штени ка Ва си ли ја, Јова ну, ро ђе ном у Срем ској Ми трови ци. Оста вио је из у зет ног тра га на под руч ју уте ме љења кри тич ког правца срп ске исто рио гра фи је. Био је срп ски исто ри чар, Ила ри он Ру ва рац али и ар хи ман дрит ма на сти ра Гр ге тег, рек тор бого сло ви је у Срем ским Кар ловци ма, ака де мик и члан Српског уче ног дру штва. Из у зет на част ње му и на ро ду ука за на је ка да је про гла шен пр вим ре дов ним чла ном Срп ске краљев ске ака де ми је. Сма тра се и јед ним од сто нај зна ме ни ти јих Ср ба, што по твр ђу је и спи сак од го ди не. Основ но школ ско обра зо вање сти че у Ста ром Слан ка ме ну и Ста рим Ба нов ци ма. Као гимна зи ја лац, шко лу је се у Сремским Кар лов ци ма и Бе чу. Ту је сту ди рао и пра ва од до ис по ља ва ју ћи и ве ли ко ин те ре со ва ње за из у ча ва ње срп ске исто ри је. Ти ме су обу хва ће ни исто риј ски из во ри, али и ком па ра тив но из у ча ва ње оно га што спа да у на род ну тради ци ју. Мно го му је по мо гло и то што је до бро вла дао грчким, ла тин ским, ма ђар ским, не мачким и ита ли јан ским је зи ком, а то је и је дан од раз ло га због ко јих је сматран пр вим српским исто ри ча рем. Из у зет но је це нио при ступ про у ча вања исто ри је ко ји је имао Ле о полд фон Ран ке, а ко ји се засни ва на то ме да се про шлост објектив но при ка зу је. Ње гов чла нак пр ве нац ко ји је у "Сед ми ци" об ја вљен је "Пре глед до ма ћих из во ра старе срп ске по ве сни це" при че му је, ка ко се по ми ње у из во ри ма, пр ви пут раз дво је на ли те рату ра од из во ра. Јед на од распра ва об ја вље на је под на зи вом "Кра љи ца и ца ри це срп ске". Об ја вљи ва њем многих рас пра ва и кри тич ким присту пом из во ри ма, Ру ва рац је сте као мно ге исто ми шље ни ке. Али, би ло је и опо не на та. Ипак, то га ни је оме ло да ис тра је у сво јим на сто ја њи ма, ста во ви ма и до при но су кри тич ком исто рио граф ском прав цу. Го ди не се за мо на шио у ма на сти ру Кру ше дол и добио име Ила ри он. Пре ми нуо је у ма на сти ру Гр ге тег. Мр Са ња Јо ва но вић

33 Среда, 26. март На осно ву За кључ ка Гра до на чел ни ка Гра да Срем ска Ми тро ви ца, број /2014-II од го ди не, ЈП Ди рек ци ја за из град њу Гра да Срем ска Ми тро ви ца, О Г Л А Ш А В А Л И Ц И Т А Ц И Ј У РА ДИ ДА ВА ЊА У ЗА КУП, НА ОД РЕ ЂЕ НО ВРЕ МЕ, ПО СЛОВ НОГ ПРО СТО РА У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ УСМЕ НИМ НАД МЕ ТА ЊЕМ: - По слов ни про стор у Срем ској Ми тро ви ци, на се ље Мати је Ху ђи број 93, по вр ши не 31,04 м2, (пр ва зо на, пр ва ка те го ри ја), по чет на ме сеч на за куп ни на 566,00 дин/м2, без ПДВ-а, де по зит у из но су тро ме сеч не за куп ни не ,00 дина ра, без ПДВ-а. УСЛО ВИ ЗА УЧЕ ШЋЕ НА ЛИ ЦИ ТА ЦИ ЈИ: - уче сник ли ци та ци је не мо же би ти ли це ко је до да на подно ше ња При ја ве или По ну де на Оглас ни је из ми ри ло сво је оба ве зе пре ма ЈП Ди рек ци ји; - уче сник ли ци та ци је не мо же би ти ли це са ко јим је рас ки нут, од но сно ко ме је от ка зан Уго вор о за ку пу због ње го вог не извр ша ва ња, као и у слу ча је ви ма по ни шта ја Уго во ра због из дава ња у под за куп, и бес прав ног ко ри шће ња и то у ро ку од пет го ди на од да на рас ки да, от ка за од но сно по ни шта ја, од но сно вра ћа ња по слов ног про сто ра у по сед за ку по дав цу; - вре ме тра ја ња за ку па је пет го ди на; - из ли ци ти ра на за куп ни на се пла ћа уна пред за шест ме се ци; - из ли ци ти ра на за куп ни на се ускла ђу је са ин дек сом по трошач ких це на у Ре пу бли ци; - по тра жи ва ње За ку по дав ца се обез бе ђу је за 54 ме се ца траја ња за ку па, хи по те ком или бан кар ском га ран ци јом; - тр жи шна вред ност не по крет но сти (уко ли ко иста ни је оп тере ће на хи по те ком) или де ла не по крет но сти ко ји ни је оп тере ћен хи по те ком (уко ли ко је не по крет ност већ оп те ре ће на хи по те ком), мо ра би ти нај ма ње у ви си ни за куп ни не ко ја се обез бе ђу је; - бан кар ска га ран ци ја мо ра би ти нај ни жа у ви си ни за куп ни не ко ја се обез бе ђу је; - тро шко ве по ступ ка упи са хи по те ке и обез бе ђе ња бан кар ске га ран ци је пла ћа За ку пац; - нај по вољ ни јим По ну ђа чем се сма тра ли це ко је је по ну ди ло нај ви ши из нос за куп ни не; - по слов ни про стор се при ма у за те че ном ста њу; - при мо пре да ја по слов ног про сто ра ће би ти из вр ше на на кон упла те за куп ни не и до ста ве за ло жне из ја ве (уко ли ко се кори сти хи по те ка); - пра во уче шћа на ли ци та ци ји има ју фи зич ка и прав на ли ца; - ПДВ пла ћа За ку пац. ЗА ИН ТЕ РЕ СО ВА НО ЛИ ЦЕ УЗ ПИ СМЕ НУ ПО НУ ДУ ДО- СТА ВЉА: 1. Прав на ли ца: из вод из ре ги стра, а фи зич ка ли ца ко пи ју лич не кар те; 2. Из вод из зе мљи шних књи га из дат у ме се цу у ком се до ставља По ну да или са гла сност бан ке о из да ва њу га ран ци је; 3. До каз о упла ти де по зи та. Упла та се вр ши на ра чун Ди рек ци је број: ; 4. До каз о упла ти так се у из но су од 1.000,00 ди на ра за учешће на јав ном огла су за да ва ње по слов ног про сто ра у за куп, упла том на ра чун број: , свр ха уплате: Град ска ад ми ни стра тив на так са, при ма лац: Бу џет Гра да Срем ска Ми тро ви ца, По зив на број: Про це ну ЈП Ди рек ци је о тр жи шној вред но сти не крет ни не (уко ли ко се ко ри сти хи по те ка); 6. По твр ду ЈП Ди рек ци је да уче сник ли ци та ци је ни је ду жник од но сно да са истим ни је рас ки нут или по ни штен Уго вор о за ку пу по слов ног про сто ра; Од упла ће ног де по зи та, на име ма ни пу ла тив них тро шко ва, за др жа ва се 1,5 %. ДЕ ПО ЗИТ СЕ НЕ ВРА ЋА У СЛУ ЧА ЈУ ОД У СТАН КА ОД ПО НУ ДЕ НА КОН ПО ЧЕТ КА ЛИ ЦИ ТА ЦИ ЈЕ. На кон спро ве де не ли ци та ци је ЈП Ди рек ци ја ће са бу ду ћим За куп цем за кљу чи ти Уго вор о за ку пу по слов ног про сто ра. За ин те ре со ва ни при ја ве (по ну де) уз до ку мен та ци ју до ставља ју у за тво ре ној ко вер ти са на зна ком за ко ји по слов ни про стор се за ин те ре со ва но ли це ја вља на адре су: ЈП Ди рекци ја за из град њу Гра да Срем ска Ми тро ви ца, ули ца Кра ља Пе тра Пр вог бр.5. или по штом пре по ру че но. Рок за под но ше ње По ну де, је 8 (осам) да на од да на об ја вљива ња Огла са у сред стви ма ин фор ми са ња. РОК ИС ТИ ЧЕ ДА НА: ГО ДИ НЕ Не пот пу не и не бла го вре ме не По ну де се не раз ма тра ју. Отва ра ње при ја ва (по ну да), ће се оба ви ти у по слов ним просто ри ја ма ЈП Ди рек ци је за из град њу Гра да Срем ска Ми тро вица, да на го ди не (пе так) у 11,00 ча со ва. Кон такт: Вла ди мир Колт ко, дипл. прав ник, 022/ Фа кул те та за прав не и по слов не сту ди је др Ла зар Вр ка тић, Но ви Сад, об ја вљу је: ПО ЗИВ 1. За упис сту де на та на ОСНОВ НЕ АКА ДЕМ СКЕ СТУ ДИ ЈЕ, за ака дем ску 2014/2015 го ди ну, на сле де ће сту диј ске програ ме: 1. Пра во - 50 сту де на та 2. По слов на пси хо ло ги ја сту де на та 3. Без бед ност и кри ми на ли сти ка - 90 сту де на та 4. По слов на - 48 сту де на та 5. Ен гле ски је зик - 90 сту де на та 2. За упис сту де на та на ОСНОВ НЕ АКА ДЕМ СКЕ СТУ ДИ ЈЕ, за ака дем ску 2014/2015 го ди ну у ви со ко школ ској је ди ници ван се ди шта у Ни шу, на сле де ће сту диј ске про гра ме: 1. Пра во - 30 сту де на та 2. Без бед ност и кри ми на ли сти ка - 50 сту де на та При ја ве за упис под но се се по чев од го ди не у вре ме ну од 08,00 до 17,00 ча со ва сва ког рад ног да на и су ботом од 09,00 до 12,00 ча со ва. Усло ви за упис на основ не ака дем ске сту ди је: - за вр ше на сред ња шко ла Кан ди да ти под но се сле де ћу до ку мен та ци ју: - из вод из ма тич не књи ге ро ђе них, - ди пло му о за вр ше ној сред њој шко ли и све до чан ства за сваку школ ску го ди ну (ове ре не фо то ко пи је). По ла га ње при јем ног ис пи та одр жа ће се у сле де ћим тер мини ма: Јун ско-јул ски упи сни рок г. у 10h г. у 10h Сеп те бар ски упи сни рок (уко ли ко оста не сло бод них ме ста у јун ском ро ку) г. у 10h г. у 10h Тро шко ви при јем ног ис пи та на пла ћу ју се у из но су од 5.000,00 ди на ра. Ме ри ла за утвр ђи ва ње ре до сле да кан ди да та: - оп шти успех у сред њој шко ли ( до 40 бо до ва ) - при јем ни ис пит ( од 0 до 60 бо до ва ) Усло ви упи са сту де на та без по ла га ња при јем ног ис пи та Без по ла га ња при јем ног ис пи та мо же се упи са ти ли це ко је је сту дент или је би ло сту дент на дру гом фа кул те ту или висо кој шко ли. Уз до ку мен та ци ју ко ју при ла жу кан ди да ти за упис ко ји по лажу при јем ни ис пит, сту ден ти ко ји пре ла зе са дру гих ви со кошкол ских уста но ва ду жни су да при ло же: 1. мол бу за упис на од ре ђе ни сту диј ски про грам; 2. уве ре ње о по ло же ним ис пи ти ма; 3. на став ни план и про грам до та да шњих сту ди ја; Шко ла ри на за јед ну школ ску го ди ну из но си 1.550,00 еура (у ди нар ској про тив вред но сти). Пла ћа ње у ме сеч ним ра та ма. У це ну шко ла ри не су ура чу на ти и уџ бе ни ци. 3. За упис сту де на та на МА СТЕР АКА ДЕМ СКЕ СТУ ДИ ЈЕ, за ака дем ску 2014/2015 го ди ну, на сле де ће сту диј ске про граме: 1. Пра во 50 сту де на та 2. Без бед ност и кри ми на ли сти ка 50 сту де на та 3. По слов на пси хо ло ги ја 50 сту де на та 4. Пси хо те ра пи ја 50 сту де на та 5. Ен гле ски је зик 50 сту де на та Пра во упи са на ма стер ака дем ске сту ди је има ју кан ди да ти ко ји су на основ ним ака дем ским сту ди ја ма за вр ши ли сродне сту диј ске про гра ме и оства ри ли 180, од но сно 240 ЕСПБ бо до ва. При ја ва кан ди да та на кон курс до г. Кан ди да ти под но се сле де ћу до ку мен та ци ју: из вод из ма тич не књи ге ро ђе них и ди пло му о за вр ше ним основ ним ака дем ским сту ди ја ма од го ва ра ју ћег фа кул те та (ове ре не фо то ко пи је). Ре до след кан ди да та од ре ди ће се на осно ву успе ха на претход ном ни воу шко ло ва ња. Шко ла ри на за јед ну школ ску го ди ну ма стер сту ди ја из но си 1.550,00 еура (ди нар ска про тив вред ност). Пла ћа ње у ме сеч ним ра та ма. При ја ве на кон курс под но се се од го ди не у просто ри ја ма Фа кул те та у вре ме ну од 08,00 до 17,00 ча со ва сваког рад ног да на и су бо том од 09,00 до 12,00 ча со ва. ИН ФОР МА ЦИ ЈЕ: НО ВИ САД, Бу ле вар Осло бо ђе ња 76, тел. 021/ НИШ, Ге не ра ла Ми лој ка Леш ја ни на 18, тел. 018/ У Новом Саду, године Декан Проф. др Мирјана Францешко Ре пу бли ка Ср би ја Ауто ном на По кра ји на Вој во ди на Град Срем ска Ми тро ви ца ГРАД СКА УПРА ВА ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ, СО ЦИ ЈАЛ НУ И ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ На осно ву чла на 81. За ко на о за шти ти жи вот не сре ди не ( Сл.гла сник РС бр.135/04, 36/09, 36/09-др.за кон, 72/09-др.за кон и 43/11-од лу ка УС) и чла на 20. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ( Слу жбе ни гла сник РС, број 135/2004 и 36/2009) О Г Л А Ш А В А С Е јав ни увид Сту ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну про јек та ра дио-ба зна ста ни ца мобилнe телефонијe СМУ93- Мар ко Пе ри чин (ИДЕА) Сту ди ја о про це ни ути ца ја, про јек та ра дио-ба зна стани ца мобилнe телефонијe СМУ93- Мар ко Пе ри чин (ИДЕА), чи ја ре а ли за ци ја се пла ни ра на ка та стар ској пар це ли бр.5726/110 к.о.срем ска Ми тро ви ца у ули ци Тимоч ке ди ви зи је бб. Пла ни ра на ло ка ци ја ба зне ста ни це је у под нож ју објек та ИДЕА, у на се љу Мар ко Пе ри чин Ка мењар у Срем ској Ми тро ви ци. Ин ве сти тор је Пред у зе ће за те ле ко му ни ка ци је "Те леком Ср би ја"а.д. Та ков ска 2, Бе о град, Ди рек ци ја за тех ни ку, Бу ле вар Умет но сти 16а, Бе о град, Из вр шна је ди ни ца Срем ска Ми тро ви ца, Кра ља Пе тра I бр.2. Об ра ђи вач Сту ди је од фе бру а ра го ди не је Елек тротех нич ки фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Ка те дра за те ле ко му ни ка ци је, Бу ле вар Кра ља Алек сан дра бр.73. Сту ди ја о про це ни ути ца ја, про јек та ра дио-ба зна стани ца мо бил не те ле фо ни је СМУ93-Мар ко Пе ри чин, чија ре а ли за ци ја се пла ни ра на ка та стар ској пар це ли бр. 5726/110 к.о. Срем ска Ми тро ви ца, на те ри то ри ји Гра да Срем ска Ми тро ви ца, на жи вот ну сре ди ну, са др жи по датке: опис ло ка ци је на ко јој се пла ни ра из во ђе ње про јек та, опис про јек та, при каз глав них ал тер на ти ва ко је је но силац про јек та раз ма трао, при каз ста ња жи вот не сре ди не на ло ка ци ји и бли жој око ли ни (ми кро и ма кро ло ка ци ја), опис мо гу ћих зна чај них ути ца ја про јек та на жи вот ну сре ди ну, про це ну ути ца ја на жи вот ну сре ди ну у слу ча ју уде са, опис ме ра пред ви ђе них у ци љу спре ча ва ња, сма ње ња и, где је то мо гу ће, от кла ња ње сва ког зна чај ни јег штет ног ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, про грам пра ће ња ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, не тех нич ки кра ћи при каз по да та ка на ве де них у тач. 2) до 9), по да ци о тех нич ким не до ста ци ма или непо сто ја њу од го ва ра ју ћих струч них зна ња и ве шти на или не мо гућ но сти да се при ба ве од го ва ра ју ћи по да ци. На осно ву чла на 20. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вотну сре ди ну ( Слу жбе ни гла сник РС, 135/2004 и 36/2009) oдржаће се: 1.ЈАВ НИ УВИД сту ди је у тра ја њу од 20 да на од го ди не до го ди не. Сту ди ја ће би ти из ло же на на јав ни увид сва ког рад ног дана од 9-14 ча со ва у згра ди Гра да Срем ска Ми тро ви ца, со ба број 44. Све бли же ин фор ма ци је о ме сту из ла га ња и по треб на обја шње ња про јек та мо гу се до би ти у Град ској упра ви за здрав стве ну, со ци јал ну и за шти ту жи вот не сре ди не. Фи зич ка и прав на ли ца мо гу до ста ви ти при мед бе на сту дију у пи са ном об ли ку Град ској упра ви за здрав стве ну, со цијал ну и за шти ту жи вот не сре ди не. 2.ЈАВ НА ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА И ЈАВ НА РАС ПРА ВА о студи ји о про це ни утицајa го ди не у Срем ској Митро ви ци у про сто ри ја ма Град ске упра ве за здрав стве ну, со ци јал ну и за шти ту жи вот не сре ди не, ули ца Све тог Дими три ја број 13 у 11,00 ча со ва. Оснивач и из да вач НИПД "Срем ске но ви не" д.о.о. Срем ска Ми тро ви ца, Трг вој во ђан ских бри га да 14/II, ДИ РЕК ТОР Дра ган Ђорђевић, ГЛАВ НИ И ОД ГО ВОР НИ УРЕД НИ К Живан Неговановић, ДИРЕКТОР МАРКЕТИНГА Златко Зрилић, РЕ ДАК ЦИ ЈА: Све тла на Ђа ко вић, Ка ти ца Ку зма но вић, Марија Балабановић, Ду шан По зна но вић, Са ња Ми хај ло вић, Стево Лапчевић, Ми лан Ми ле у снић (фо то ре пор тер), Гордана Мајсторовић ТЕХ НИЧ КИ УРЕД НИК Марко Зрилић, Те ле фо ни: (цен тра ла и телефакс), (маркетинг) Те ку ћи ра чун: Banca Intesa Штам па "Борба а.д.", Београд. ПРЕТ ПЛА ТА: за шест ме се ци 1.100,00 ди на ра, за го ди ну да на 2.200,00 ди на ра, за ино стран ство тро стру ко. CIP - Ka ta logi za ci ja u pu bli ka ci ji Bi bli ot eka Ma ti ce srp ske, No vi Sad ( ) SREM SKE no vi ne / glav ni i od go vo ri ured nik Живан Неговановић. - God. 1, br. 1 (1961) -. - Srem ska Mi tro vi ca : Srem ske no vi ne, Ilu str. ; 45 cm Ne deq no. ISSN CO BISS.SR-ID

34 34 Среда, 26. март Да на на вр ша ва се де вет нај бол ни јих го ди на ка ко смо оста ли без на шег во ље ног и ни кад за бо ра вље ног Да на го ди не да ва ће мо па ра стос на шем дра гом Да на у 87. го ди ни жи во та пре ми ну ла је на ша дра га ЗО РА НА МАР ЈА НО ВИ ЋА - СО СА И по сле де вет го ди на, уте хе не ма. У ср цу те но си мо, с по но сом о те би го во ри мо. Ту гу ју за то бом тво ји нај ми ли ји: мај ка Ве ра, отац Ма та, су пру га Дра га на, син Ми ро слав, сна ха Јо ва на, кћер ка Кри сти на, зет Не над, уну ка Не ве на и уну ци Не ма ња и Мар ко. ВО ЈИ СЛА ВУ ВО ЈИ ОПО ЈЕ ВЛИ ЋУ По чи вај у ми ру окру жен љу ба вљу свих нас ко ји те бес крај но во ли мо, јер си и сам био оли че ње љу ба ви. Ро ди те љи, се стра, род би на и при ја те љи. РУ ЖИ ЦА ЕР ЦЕ ГО ВАЦ Жи ве ћеш веч но у на шим ср ци ма. По ро ди ца Ер це го вац Да на на вр ша ва се две го ди не ка ко ни је са на ма на ша дра га Да на 27. мар та на вр ша ва се пет го ди на ка ко ни је са на ма на ша дра га МИ ЛАН КА ПЕ ЈО ВИЋ Вре ме не мо же убла жи ти на шу ту гу и бол за то бом. С љу ба вљу ће мо те чу ва ти и с по но сом те се се ћа ти тво ји нај ми ли ји. По ро ди ца Пе јо вић Не ка ми ло сти ви Го спод по да ри по кој ду ши и рај ско га на се ља МИ ЛО ВА НУ МИ РА ЖИ ЋУ По чи вај у ми ру. Го спо де опро сти му ње го ве гре хе и са гре ше ни ја, не ка му је ла ка цр на зе мља, по да ри му рај ско га на се ља и спа си га од ад ских си ла мра ка. Вјеч на ја па мјат. Тво ји: Сте фан, Те о до ра, Алек сан дра, Вла сти мир, Ја сна и Дра го љуб. ЗО РИ ЦА ПУ ЂА КЛА СА НО ВИЋ из Мар ти на ца За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма. Док жи ви мо ми ко ји те во ли мо жи ве ћеш и ти. По чи вај у ми ру и не ка те ан ђе ли чу ва ју. Тво ји не у те шни: та та Сте во, ма ма Ми ра и се стра Сла ви ца са по ро ди цом. Да на на вр ша ва се шест ме се ци од кад је за у век оти шла мо ја ми ла се стра ЈЕ ЛИ ЦА ПА ВЛО ВИЋ Дра га се стро, оста ви ла си ве ли ку пра знину у мом жи во ту. Увек ћете се по до бро ти се ћа ти и во ле ти се стра Бо ја на и зет Дра ган. ЕВА И МИ ЛАН МИ ХОР ДИН Са мо је ва ша љу бав дом у ко ме ће мо веч но ста но ва ти. Со ња, Та тја на и Ко ни ка Да на на вр ши ло се де сет го ди на ка ко је пре ста ло да ку ца ср це на ше дра ге РА ДОЈ КЕ ТЕ О ДО РО ВИЋ Вре ме ни је из бри са ло жа лост за то бом. Трај но ћеш оста ти у на шим се ћа њи ма. Су пруг Па вле, ћер ке Зо ри ца, Бу ба, зет Иви ца, уну ка и уну ци. Се ћа ње на на ше дра ге ро ди те ље МА РИН КО ВИЋ ЦВЕ ТИН МА РА С љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо успо ме ну на вас. Њи хо ва де ца си но ви Ми лан и Дра ган и ћер ка Ми ра Ту жно се ћа ње МИ ЛАН ИКО ВАЦ Да на на вр ша ва се осам го ди на од ка ко је из не на да пре ста ло да куца тво је ср це. Вре ме ко је до ла зи не ће из бри са ти сву тво ју љу бав и до бро ту ко ју си нам пру жао. Тво ја су пру га Јо ван ка, кћер ке Љи ља и Гор да на са по ро ди ца ма Ту жно се ћа ње ДА ЛИ БОР ОХ МУТ Те шко је сти сну ти ср це да не бо ли, ду ша да не па ти, су зе да не те ку. Тво ја ма ма МИ ЛАН СМИ ЉА НИЋ из Шуљ ма Мно го је ле пих успо ме на да те веч но пам ти мо, да о те би с по но сом при ча мо и да те ни кад не за бо ра ви мо. По ро ди ца Сми ља нић Да на на вр ша ва се три на ест ту жних го ди на од ка ко ни је са на ма на ша дра га ВЕ СНА Не по сто ји вре ме ко је мо же из ле чи ти ту гу, ни ти ума њи ти бол за то бом, јер са мо ми ко ји те во ли мо зна мо ка ко је те шко жи ве ти без те бе. Сва ки дан исто бо ли као онај дан ка да смо оста ли без те бе. Док жи ви мо чу ва ће мо се ћа ње на те бе, тво ју љу бав, до бро ту, по што ва ње и па жњу. Тво ји мај ка и ујак

35 Среда, 26. март По след њи по здрав во ље ном су пру гу, оцу и све кру По след њи по здрав Да на на вр ша ва се де сет го ди на од тво је пре ра не смр ти Да на на вр ша ва се де сет го ди на од тво је пре ра не смр ти ДЕ ВИЋ БО ШКУ За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма. Су пру га Сне жа на, си но ви Ми о драг и Во ји слав и сна ха Дра га на. НИ КО ЛИ РА ЂЕ НО ВИ ЋУ При ја те љи Не ђа и Ми ле. КУ КИЋ СТО ЈАН За у век ћеш оста ти у на шим ми сли ма и дра гим се ћа њи ма. Тво ја се стра Не вен ка са по ро ди цом. КУ КИЋ СТО ЈАН Тво ју до бро ту и љу бав ни ка да не ће мо за бо ра ви ти и увек ће мо те се ра до се ћа ти. Су пру га До бри ла и син Љу би ша са по ро ди цом. Оде ље ње за ко му нал не де лат но сти и за шти ту живот не сре ди не, Оп штин ске упра ве оп шти не Ста ра Па зо ва, у скла ду са чл. 25. За ко на о про це ни утица ја на жи вот ну сре ди ну ( Слу жбе ни гла сник РС, број 135/2004 и 36/09), об ја вљу је ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ Но си лац про јек та Del ha i ze Ser bia Д.О.О. из Бео град, ул.ју ри ја Га га ри на бр.14, под нео је да на го ди не, зах тев за да ва ње са гла сно сти на Сту ди ју о про це ни ути ца ја про јек та цен трал но ди стри бу тив ног скла ди шта пре храм бе не ро бе, као и ро бе ши ро ке по тро шње, чи ја ре а ли за ци ја се плани ра у окви ру цен трал не рад не зо не у Но вој Пазо ви, у Це ли ни Б, на кат.парц.бр.5643/4 к.о. Нова Па зо ва, упи са ној у Пре пис ли ста не по крет но сти бр.5167 к.о. Но ва Па зо ва. На кон оба ве шта ва ња за ин те ре со ва не јав но сти, орга на и ор га ни за ци ја о мо гућ но сти јав ног уви да у Сту ди ју на ко ју ни ко од на ве де них ни је до ста вио мишље ње и одр жа не јав не рас пра ве, а на осно ву од луке Тех нич ке ко ми си је о усва ја њу Сту ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну пред мет ног про јек та, да на го ди не, до не то је Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти на пред мет ну Сту ди ју. На осно ву чла на. 10 став 1. а у ве зи са чланом 29. став 1, И 3, За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ( Сл. Гла сник. Р.Ср би је 135/04,36/09) да је сле де ће ОБАВЕШТЕЊЕ Оба ве шта ва се јав ност и за ин те ре со ва ни орга ни ор га ни за ци је да је но си лац про јек та По по вић- Пе трол доо Бо сут, Срем ска Ми трови ца, под нео Ми ни стар ству енер ге ти ке, разво ја и за шти те жи вот не сре ди не Зах тев за одлу чи ва ње о по тре би из ра де Сту ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну про јек та екс плоа та ци је ба ге ро ва ње реч ног на но са из ко рита ре ке Са ве, од км до км на де лу ка та стар ске пар це ле број 5523, КО Прово, Оп шти на Вла ди мир ци, за ве ден под бројем / За ин те ре со ва на јав ност мо же да из вр ши увид у са др жи ну зах те ва сва ког рад ног да на од ча со ва у про сто ри ја ма Ми ни старства енер ге ти ке, раз во ја и за шти те жи вотне сре ди не у Но вом Бе о гра ду, Омла дин ских Бри га да 1, кан це ла ри ја 426 и до ста ви сво је ми шље ње у ро ку од 10 да на од да на об јављи ва ња овог об ве ште ња. РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА АУТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ГРАД СКА УПРА ВА ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ, СО ЦИ ЈАЛ НУ И ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА об ја вљу је Ј А В Н И О Г Л А С О ДА ТОЈ СА ГЛА СНО СТИ НА СТУ ДИ ЈУ О ПРО ЦЕ НИ УТИ ЦА ЈА НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ 1.Ин ве сти тор, WTD D.O.O. Срем ска Ми тро ви ца, Румски пут 9а, пла ни ра скла ди ште ње и трет ман нео пасног от па да - от пад не шља ке. По стро је ње ће се успо ста ви ти у окви ру ка та стар ске пар це ле бр.8342/13 к.о. Срем ска Ми тро ви ца. 2.На осно ву из ве шта ја Тех нич ке ко ми си је број 06-44/2014-X одр жа не да на го ди не, Град ска упра ва за здрав стве ну, со ци јал ну и за шти ту жи вот не сре ди не до не ла је ре ше ње број /2014- X којим се да је са гла сност на сту ди ју о про це ни ути ца ја, про јек та, скла ди ште ње и трет ман нео па сног от па да от пад не шља ке. ОП ШТИ НА ПЕ ЋИН ЦИ ОДЕ ЉЕ ЊЕ ЗА УР БА НИ ЗАМ, СТАМ БЕ НО КО МУ НАЛ НЕ ПО СЛО ВЕ И ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ Пе ћин ци, Сло бо да на Ба ји ћа 5 На осно ву чла на 10. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ( Сл. гла сник РС, бр. 135/04 и 36/09) об ја вљу је ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ О ПО СТУП КУ ОД ЛУ ЧИ ВА ЊА О ПО ТРЕ БИ ПРО ЦЕ НЕ УТИ ЦА ЈА НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ На осно ву уред ног зах те ва ко ји је под нео но си лац про јек та КАЛ МАН д.о.о. Бе о град, Уста нич ка 189/8А-III спро ве ден је по сту пак про це не ути цаја на жи вот ну сре ди ну за про је кат По слов ни обје кат-скла ди ште ма шин ских про из во да са по треб ном ин фра струк ту ром са ло ка ци јом у Ши ма нов ци ма у де лу рад не зо не, на кат. парц. бр. 570/10 к.о. Ши ма нов ци, на те ри то ри ји општи не Пе ћин ци. У спро ве де ном по ступ ку про це не ути ца ја до не то је ре ше ње број /2014-III-05 од го ди не ко јим је утвр ђе но да ни је по требна про це на ути ца ја пред мет ног про јек та на жи вот ну сре ди ну и да но си лац пројек та мо же при сту пи ти ре а ли за ци ји про јек та под усло вом да се при ме не ме ре ко је су де фи ни са не по ме ну тим ре ше њем над ле жног ор га на. До не то ре ше ње се за сни ва на ана ли зи зах те ва но си о ца про јек та и по да та ка о ло ка ци ји, ка рак те ри сти ка ма про јек та, као и на осно ву уред бе о утвр ђи ва њу Ли сте про је ка та за ко је је оба ве зна про це на ути ца ја и Ли сте про је ка та за ко је се мо же зах те ва ти про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ( Сл. гла сник РС, број 114/08). Про тив овог ре ше ња за ин те ре со ва на јав ност мо же из ја ви ти жал бу По кра јинском Се кре та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не у Но вом Са ду, не по сред но или пу тем овог ор га на у ро ку од 15 да на од да на об јављи ва ња овог оба ве ште ња. РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА АУТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА ГРАД СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ГРАД СКА УПРА ВА ЗА УР БА НИ ЗАМ, КО МУ НАЛ НЕ И ИС ПЕК ЦИЈ СКЕ ПО СЛО ВЕ Број: /2014-VI Да на: год. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА Град ска упра ва за ур ба ни зам, ко му нал не и ис пек циј ске по сло ве Гра да Срем ска Ми тро ви ца у скла ду са чла ном 63. став 2. За ко на о пла ни ра њу и из град њи ("Слу жбе ни гла сник РС", бр: 72/2009 и 81/2009 ис прав ка, 64/2010 УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС и 50/2013-УС) и чла на 3. Пра вил ни ка о на чи ну јав не пре зен та ци је ур ба ни стич ког про јек та ( Слу жбе ни гла сник РС, број 43/2010 ), О Г Л А Ш А В А ЈАВ НИ ПО ЗИВ ЗА ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ УР БА НИ СТИЧ КОГ ПРО ЈЕК ТА са aрхит ек тон ским ре ше њем за из град њу по слов ног објек та (на ме на по слов ног про сто ра: сер вис за по прав ку мо тор них во зи ла) на ка та стар ској пар це ли 6927/6 К.О. Срем ска Ми тро ви ца 1. На јав ну пре зен та ци ју из ла же се Ур ба ни стич ки про је кат са aрхит ек тон ским ре ше њем за из град њу по слов ног објек та (на ме на по слов ног про сто ра: сер вис за по прав ку мо тор них во зи ла) на ка та стар ској пар це ли 6927/6 К.О. Срем ска Ми трови ца. Под но си лац зах те ва за по твр ђи ва ње Ур ба ни стич ког про јек та је ДOO НТ Сер вис Срем ска Ми тро ви ца. 2. По зи ва ју се сва за ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца да из вр ше увид у Урба ни стич ки про је кат, као и да у то ку тра ја ња јав не пре зен та ци је до ста ве сво је примед бе и су ге сти је у пи са ном об ли ку Град ској упра ви за ур ба ни зам, ко му нал не и ис пек циј ске по сло ве у Срем ској Ми тро ви ци, ули ца Све тог Ди ми три ја број Ли це овла шће но од стра не Град ске упра ве за ур ба ни зам, ко му нал не и испек циј ске по сло ве за да ва ње оба ве ште ња о са др жа ју јав не пре зен та ци је је дипл. инж. арх. Вла ди сла ва Но ва ко вић. 4. Јав на пре зен та ци ја Ур ба ни стич ког про јек та ће би ти одр жа на од до го ди не сва ког рад ног да на у вре ме ну од 7,00 до 14,00 ча со ва. Место одр жа ва ња јав не пре зен та ци је је у хо лу но ве згра де град ске ку ће Гра да Сремска Ми то ви ца, ули ца Све тог Ди ми три ја број Јав на пре зен та ци ја Ур ба ни стич ког про јек та ће се одр жа ти у тра ја њу од седам да на и то од до го ди не 6. Про стор об у хва ћен Ур ба ни стич ким про јек том чи ни пар це ла бр. 6927/6 K.O. Срем ска Ми тро ви ца. Пар це ла је по вр ши не од 1961 м2, на ла ти се на у про дужет ку ули це Ра ди нач ки пут, у се вер но-ис точ ном де лу гра да Срем ска Ми тро ви ца, у окви ру гра ђе вин ског ре о на. НА ЧЕЛ НИК, Вла ди мир Пет ко вић, дипл. прав ник

36 36 Среда, 26. март ФУД БАЛ СРЕМ СКА ЛИ ГА у пи но во - Игра ли ште: Мла до- Гле да ла ца: 200. Су ди ја: Ксти. Го ран Ма ној ло вић (Срем ска Митро ви ца). Стрел ци: 1:0 Но вић у 8, 2:0 Пет ко вић у 30, 3:0 Мај сторо вић у 39. ми ну ту. Жу ти кар тони: Не дељ ко вић (Ку пи но во), Боро је вић (Рад нич ки). КУ ПИ НО ВО: Тра ви ца 7, Новић 7, Ју ри шић 7, Не дељ ко вић 7,5, Ни нић 7, Ђу ри чић 7 (од 81. Пе тро вић), Дра го је вић 7, Јерко вић 7 (од 79. Ра до ше вић), РУКОМЕТ ФУД БАЛ Ку пи но во Рад нич ки 3:0 (3:0) Же ле зни чар - Рад нич ки 22:35 (9:18) Спорт ска ха ла у Ин ђи ји. Гледа ла ца: 100. Су ди је: Ва ња Ан тић (Бе о град) и Је ле на Ја ко вље вић (Ја ко во). Сед мер ци: Же ле зни чар 2 (0), Рад нич ки 9 (7). Ис кљу чења: Же ле зни чар 10, Рад нич ки 10 ми ну та. ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР: Стој са вљевић, По по вић 7, Вељ ко вић, Ђу ро вић, Си мо но вић, Ни кић 1, Јо ка но вић 4, Јан ко вић (2 од бра не), Сто иљ ко вић 3, Цветић, Оља ча (11 од бра на, 1 сед ме рац), Ко стић 5, Ба кић, Ми лић 2. РАД НИЧ КИ: Да бо вић, Пријо вић 2, Та нић 2, Сте па но вић 6 (1), Ра до са вље вић 2, Ча и ровић 5 (2), Ми ло ше вић 3, То шовић (20 од бра на, 1 сед ме рац), Ба лаћ 4, Ку кић-ра до ји чић 10 (2), Ри со вић, Ду кић 1, Обу ћина 1, Да ни ло вић 2 (2). Игра чи ца утак ми це: О. То шовић (Рад нич ки). Че тврт фи нал ну утак ми цу Купа Ср би је ру ко ме та ши це Же лезни ча ра су, ка ко се и оче ки ва ло, из гу би ле од тре нут но во де ћег клу ба Су пер ли ге иако су пр вих пет на е стак ми ну та од и гра ле ве о- ма до бро. Успе ва ле су, та да, неко ли ко пу та да на пра ве ми ни малну ре зул тат ску пред ност, чак и са два го ла раз ли ке, би ло је 4:2 али је, ка сни је, из ван ред на Тпшо виће ва са не ко ли ко ве за них од брана про сто за ча ра ле сво ју мре жу и омо гу ћи ла са и гра чи ца ма да после по рав на ња ре зул та та на 6:6 стиг ну до 6:11 и прак тич но већ та да от кло не све ди ле ме ве за не за ко на чан ис ход су сре та. Истина, упор на Сто иљ ко ви ће ва са са и гра чи ца ма је у дру гом по лувре ме ну сма њи ла раз ли ку, би ло је 14:20 и 15:21 али су Кра гу јевчан ке до да ле гас и за хва љу ју ћи по у зда ном чу ва ру мре же на кра ју убе дљи во и за слу же но три јум фова ле. По ред игра чи це утак ми це ис та кле су се Сто иљ ко ви ће ва и По по ви ће ва у до ма ћем а Ку кић- Ра дој чи ће ва и Сте па но ви ће ва у го сту ју ћем ти му. Не за до вољ ни су ђе њем на ви ја чи су број не благо ре че но ди ску та бил не од лу ке ар би та ра, про пра ти ли бур ним реа го ва њем са три би на. Д. Ви ћен тић Мај сто ро вић 7 (од 63. Га ври ловић), Пет ко вић 7, Кр сто вић 7. РАД НИЧ КИ: Га чић 6,5, Јокси мо вић 6 (од 31. Греч 6), Матић 6, Об ра до вић 6, Гу зи на 6, Бо ро је вић 6, Ан ђић 6, Кр стић 6,5, Ма рин ко вић 6, Бе ро ња 6,5, Ста кић 6,5. Играч утак ми це: Ми лан Јер ковић. Прак тич но, све вред но по ме на до го ди ло се у пр вом по лу вре ме ну, у ко јем је до ма ћин имао да ле ко ви ше од игре. Пр ву (по лу)прили ку има ли су го сти у 20. ми ну ту: Ма рин ко вић се ле по осло бо дио Ни ни ћа и кре нуо сам пред Тра вицу. Ме ђу тим, у од сут ном тре нут ку Ма рин ко ви ћу по не ста је кон центра ци је и по сле ње го вог шу та лопта од ла зи по ред го ла. Убр зо, Купи но во пре у зи ма све кон це игре у сво је ру ке, што се ви де ли и по резул та ту. По сле цен тар шу та са ле ве стра не Ју ри ши ћа, на дру гој ста тиви био је Но вић, ко јем ни је би ло те шко да ма ти ра Га чи ћа. Кикс Јок си мо ви ћа на сре ди ни те ре на ко ри сти Јер ко вић: усле ди ло је одлич но про и гра ва ње Пет ко ви ћа, а све се окон ча но још јед ним го лом. Пре ле па ак ци ја за уџ бе ник у 39. ми ну ту, у ко јој су, прак тич но, учество ва ли сви на па да чи до ма ћи на: све је ишло из пр ве. Ак ци ју је на нај леп ши на чин - го лом, окон чао је мла ди Мај сто ро вић. У на став ку утак ми це, до маћин је сма њио гас. Бе ро ња је при пре тио у 66. ми ну ту, док је у 78. ми ну ту, на кон про и гра ва ња Кр сто ви ћа, Пет ко вић про пу стио вр ло из глед ну при ли ку за по већа ње пред но сти. Ж. Р. КО ШАР КА ПР ВА РЕ ГИ О НАЛ НА ЛИ ГА СЕ ВЕР (М) Ре зул та ти утак ми ца 21. кола: Жи ти ште: Све ти Ђор ђе Стара Па зо ва 90:73, Б. Ја рак: Младост Но ва Па зо ва 68:56, Оџа ци: Оџа ци Срем 102:96, Н. Бе чеј: Је дин ство Вр бас 93:83, Б. Топо ла: То по ла Ве ли ка Ки кин да 109:88, Бе ле гиш: Ду нав Ака демик 76:65, Ку ла: Хај дук Ру ма 88: Срем : Ду нав : Ака де мик : Вр бас : Хај дук : Ста ра Па зо ва : Све ти Ђор ђе : Је дин ство : Мла дост : То по ла : Ру ма : Оџа ци : Ве ли ка Ки кин да : Но ва Па зо ва : Сле де ће ко ло: Ст. Па зо ва: Ста ра Па зо ва Хај дук, Ру ма: Рума Ду нав, Ср бо бран: Ака де мик То по ла, Ки кин да: Ве ли ка Кикин да Је дин ство, Вр бас: Вр бас Оџа ци, С. Ми тро ви ца: Срем Мла дост, Н. Па зо ва: Но ва Па зо ва Ста ра Па зо ва. Д. Б. ЈЕ ЛЕН СУ ПЕР ЛИ ГА РЕ ЗУЛ ТА ТИ 20.КО ЛА: КРА ГУ- ЈЕ ВАЦ: Рад нич ки Рад 2:1, НО ВИ ПА ЗАР: Но ви Па зар - Војво ди на 2:0, СУ БО ТИ ЦА: Спар так - Ја го ди на 1:1, БЕ О ГРАД: Во ждовац - На пре дак 3:1, НО ВИ САД: До њи Срем - Цр ве на зве зда 0:1, БЕ О ГРАД: Пар ти зан - Сло бо да По инт 1:0, НИШ: Рад нич ки - ОФК Бе о град 2:1, БЕ О ГРАД: Чу ка рички - Ја вор Ма тис 2:1. 1. Цр ве на зве зда : Пар ти зан : Чу ка рич ки : Но ви Па зар : Рад нич ки (Н) : Ја го ди на : Вој во ди на : Во ждо вац : Спар так : На пре дак : Рад нич ки : Сло бо да По инт : ОФК Бе о град : До њи Срем : Ја вор Ма тис : Рад :27 15 СЛЕ ДЕ ЋЕ КО ЛО: ПЕ ЋИН ЦИ: До њи Срем - Рад нич ки 1923, БЕ О- ГРАД: Цр ве на зве зда - Во ждо вац, КРУ ШЕ ВАЦ: На пре дак - Спар так, ЈА ГО ДИ НА: Ја го ди на - Чу ка рички, ИВА ЊИ ЦА: Ја вор Ма тис - Нови Па зар, НО ВИ САД: Вој во ди на - Рад нич ки (Н), БЕ О ГРАД: ОФК Бе о град - Пар ти зан, УЖИ ЦЕ: Слобо да По инт - Рад. Ж. Р. ПР ВА ЛИ ГА РЕ ЗУЛ ТА ТИ 19. КО ЛА: СУР- ДУ ЛИ ЦА: Рад ник - Те ле оп тик 3:0, ЗА ЈЕ ЧАР: Ти мок - Сме де ре во 1:1, БЕ ЖА НИ ЈА: Бе жа ни ја - До ли на 2:0, ИН ЂИ ЈА: Ин ђи ја - Мла дост 2:1, ПЕ ТРО ВАЦ НА МЛА ВИ: Сло га - Бо рац 1:1, БЕ О ГРАД: Син ђе лић - Сло га (К) 2:1, БОР ЧА: БСК Борча - Про ле тер 2:1, ГОР ЊИ МИ ЛА- НО ВАЦ: Ме та лац - Је дин ство Путе ви 2:0. 1. Мла дост : Ме та лац : Бе жа ни ја : Сло га (К) : Сло га (ПНМ) : Син ђе лић : Бо рац : Те ле оп тик : Рад ник : Сме де ре во : Ти мок : Про ле тер : Је дин ство Пу те ви : БСК Бор ча : Ин ђи ја : До ли на :32 17 СЛЕ ДЕ ЋЕ КО ЛО: ЗЕ МУН: Теле оп тик - Ме та лац, УЖИ ЦЕ: Једин ство Пу те ви - БСК Бор ча, НО- ВИ САД: Про ле тер - Син ђе лић, КРА ЉЕ ВО: Сло га - Слог ха (ПНМ), ЧА ЧАК: Бо рац - Ин ђи ја, ПА ДИ НА: До ли на - Ти мок, СМЕ ДЕ РЕ ВО: Сме де ре во - Рад ник, ЛУ ЧА НИ: Мла дост - Бе жа ни ја. Ж. Р. СРП СКА ЛИ ГА - ВОЈ ВО ДИ НА РЕ ЗУЛ ТА ТИ 17. КО ЛА: СЕН- ТА: Сен та - Рад нич ки (НП) 2:0, СТА РА ПА ЗО ВА: Ду нав - Рад нички (С) 3:1, ПА ЛИЋ: Па лић - Но ви Сад 2:0, НО ВИ БЕ ЧЕЈ: Је дин ство - Рад нич ки (СМ) 3:1, БАЧ КА ПА- ЛАН КА: Бач ка - ЧСК 0:0, БА НАТ- СКИ ДВОР: Ба нат - Ди на мо 0:0, ТЕ МЕ РИН: Сло га - На чка :0, ШИД: Рад нич ки - Тек сти лац 0:1. 1. Сен та : Ду нав : ЧСК : Сло га : Бач ка (БП) : Ди на мо : Рад нич ки (НП) : Рад нич ки (СМ) : : Рад нич ки (Ш) : Па лић : Тек сти лац : Рад нич ки (С) : Ба нат : Је дин ство : Но ви Сад :23 9 СЛЕ ДЕ ЋЕ КО ЛО: НО ВА ПА- ЗО ВА: Рад нич ки - Рад нич ки (Ш), ОЏА ЦИ: Тек сти лац - Сло га, СУ БО- ТИ ЦА: Бач ка Ба нат, ПАН ЧЕ- ВО: Ди на мо - Бач ка (БП), ЧЕ ЛА- РЕ ВО: ЧСК - Је дин ство, СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА: Рад нич ки - Па лић, НО ВИ САД: Но ви Сад - Ду нав, СОМ БОР: Рад нич ки - Сен та. Ж. Р. ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА ЗА ПАД Ре зул та ти утак ми ца 17. кола: Си вац: По лет Гра ни чар :1, Ер де вик: Сло га Једин ство 1:0, Н. Сад: Цр ве на Звезда Ју го вић 1:2, Ср бо бран: Србо бран Хај дук 3:1, Н. Сад: Борац Вр бас 2:2, Бе о чин: Це мент Ин декс 2:1, Н. Ба нов ци: Омлади нац При гре ви ца 2:1, Сло бодна: Мла дост. 1. При гре ви ца : Омла ди нац : Сло га : Вр бас : Цр ве на Зве зда : Це мент : Ин декс : Мла дост : Ср бо бран : По лет : Ју го вић : Гра ни чар : Је дин ство : Бо рац (-1) : Хај дук :41 10 Сле де ће ко ло: Ада шев ци: Гра ни чар 1924 Омла ди нац, При гре ви ца: При гре ви ца Цемент, Б. Ја рак: Мла дост Бо рац, Вр бас: Вр бас Ср бо бран, Бе шка: Хај дук Цр ве на Зве зда, Каћ: Југо вић Сло га, Ст. Па зо ва: Је динство По лет, Сло бо дан: Ин декс. Д. Б. СРЕМ СКА ЛИ ГА Ре зул та ти утак ми ца 17. кола: Ви шњи ће во: Хај дук Же лезни чар 11:0, Љу ко во: Љу ко во Ру дар 0:0, Д. Пе тров ци: До њи Пе тров ци - Пр ви Мај 3:1, Ку пино во: Ку пи но во Рад нич ки 3:0, Ши ма нов ци: Хај дук 1932 Јадран 0:4, Ви то јев ци: Пар ти зан Бу дућ ност 0:0, Ру ма: Сло вен ЛСК 0:1, Хрт ков ци: Хрт ков ци Сре мац 1:1 1. Ку пи но во : ЛСК : Љу ко во : Ру дар : Пар ти зан : Рад нич ки : Сло вен : Хај дук : Сре мац : Пр ви Мај : Хрт ков ци : Хај дук : Бу дућ ност : Ја дран : Д. Пе тров ци : Же ле зни чар :67 7 Сле де ће ко ло: Ин ђи ја: Желе зни чар Хрт ков ци, Вој ка: Сре мац Сло вен, Ла ћа рак: ЛСК Пар ти зан, С. Но ћај ски: Бу дућност Хај дук 1932, Го лу бин ци: Ја дран Ку пи но во, Ириг: Раднич ки До њи Пе тров ци, Ру ма: Пр ви Мај Љу ко во, Врд ник: Рудар - Хај дук. Д. Б. ДРУ ГА СРЕМ СКА ЛИ ГА ИС ТОК Ре зул та ти утак ми ца 17. ко ла: Чор та нов ци: Чор та нов ци Фрушко го рац 3:3, По пин ци: На предак - Је дин ство (П) 1:0, Ру ма: Фру шка Го ра Сре мац 2:1, Сибач: Сло вен - На пре дак (Ж) 0:1, Гра бов ци: Гра ни чар Сло га 2:1, Бе ле гиш: По ду на вац Шу мар 9:0, Ру ма: Је дин ство Ду нав 1:0, Сло бо дан: ПСК 1. На пре дак (П) : ПСК : На пре дак (Ж) : По ду на вац : Фру шка Го ра : Гра ни чар : Чор та нов ци : Је дин ство (П) : Сре мац : Сло вен : Сло га : Фру шко го рац : Је дин ство (Р) : Шу мар : Ду нав :25 7 Сле де ће ко ло: Кр че дин: Фру шко го рац Је дин ство (Р), Н. Слан ка мен: Ду нав По ду на вац, Огар: Шу мар Гра ни чар, Кр њешев ци: Сло га Сло вен, Жар ковци: На пре дак Фру шка Го рац, Деч: Сре мац ПСК, Пла ти че во: Је дин ство Чор та нов ци, Сло бодан: На пре дак (П). Д. Б. ОФЛ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА РЕ ЗУЛ ТА ТИ 12. КО ЛА: ШУ- ЉАМ: На пре дак - Ми трос 1:3, МАН ДЈЕ ЛОС: Фру шко го рац - БСК го сти иза зва ли пре кид код ре зулта та 2:1, ГР ГУ РЕВ ЦИ: Гр гу рев ци - Бо сут 0:4, ЛЕ ЖИ МИР: Пла ни нац - Бо рац (ВР) 2:2, ЗА СА ВИ ЦА 1: Сло га - Сло га (Ч) 0:1. 1. Фру шко го рац : Ми трос : Бо сут : Сло га (Ч) : Бо рац (ВР) : Пла ни нац : Сре мац : БСК : Бо рац (Р) : Гр гу рев ци : На пре дак : Сло га (З-1) :30 3 СЛЕ ДЕ ЋЕ КО ЛО: ЗА СА ВИ- ЦА 1: Сло га - На пре дак, ЧАЛ МА: Сло га - Сре мац, РА ДЕН КО ВИЋ: Бо рац - Пла ни нац, ВЕ ЛИ КИ РА- ДИН ЦИ: Бо рац - Гр гу рев ци, БО- СУТ: ОФК Бо сут - Фру шко го рац, БЕ ШЕ НО ВО: БСК - Ми трос. Ж. Р. ОФЛ РУ МА - ИРИГ РЕ ЗУЛ ТА ТИ 14. КО ЛА: НЕ- РА ДИН: Вој во ди на - Сре мац 3:1, ПА ВЛОВ ЦИ: Мла дост - Бо рац (С) 1:2, МА ЛИ РА ДИН ЦИ: Фру шко горац - Кру ше дол 1:1, КЛЕ НАК: Борац - Мла дост (Б) 4:0, НИ КИН ЦИ: По лет - Цар Урош 1:0, РИ ВИ ЦА: Пла ни нац - Сло га 0:0, ША ТРИН- ЦИ: 27. ок то бар - ОФК Кра љев ци 2:3. 1. Бо рац (К) : Кру ше дол : Фру шко го рац : Сло га : По лет : Сре мац : Мла дост (Б) : Вој во ди на : Пла ни нац : ОФК Кра љев ци : Цар Урош : Бо рац (С) : ок то бар : Мла дост (П) :54 8 Ж. Р. ПР ВА ЛИ ГА БО ВЛИНГ Још јед на по бе да Ме тал ца Ре зул та ти 15. ко ла Пр ве ли ге: Ду ко (Зе мун) - Фор ту на (Но ви Сад) 5:11, Ме та лац (Шима нов ци) - Ра ван град (Сом бор) 13:3, Зе мун Ку рир (Зе мун) - Кен ди (Зе мун) 14:2, Цр вена зве зда (Бе о град) - Инел (Зе мун) 13:3 и Бо влинг стонс (Сом бор) - Жа бац (Зе мун) 11:5, Кру па ри (Бач ко Ду ша но во) сло бод ни. Та бе ла: Зе мун 21, Кен ди и Жа бац по 20, Ме та лац 18, Фор ту на 17, Бо влинг стонс 16, Цр ве на зве зда 14, Кру па ри 8, Ду ко 4 и Инел 2 бо да. Ж. Р.

37 Среда, 26. март СПОРТ 37 АТЛЕТИКА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ЗИМ СКО ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У БА ЦАЧ КИМ ДИ СЦИ ПЛИ НА МА Од лич ни ре зул та ти ми тро вач ких и рум ских атле ти ча ра - За до вољ ни смо од зи вом так ми ча ра и по стиг ну тим ре зул та ти ма, ко ји су у не ким ди сци пли на ма би ли и из над оче ки ва ња, соб зи ром да су обо ре на два др жав на ре кор да, из ја вио је за наш лист ко ме сар так ми че ња и ду го годи шњи се лек тор ре пре зен та ци је, атле ти чар ко ји је по ни као у ми тро вач ком Ср е му, Иви ца Мо жек. Зим ским пр вен ством Ср би је у ба цач ким ди сци пли на ма за све уз ра сне ка те го ри је, у Срем ској Ми тро ви ци 22. и 23. мар та стар то ва ла је но ва атлет ска се зо на. На на шем нај бо ље уре ђе ном и опре мље ном Атлет ском ста ди о ну, ко ји ис пу ња ва ви со ке ме ђу народ не стан дар де, оку пи ло се ви ше од 200 так ми ча ра из го то во 30 клу бо ва широм Ср би је. Атле ти ча ри до ма ћих клу бо ва, ми тровач кких Сре ма и Сир ми јума, као и Атлет ског клу ба Ру ме, ис пу ни ли су оче кива ња и на ја ви ли још јед ну успе шну се зо ну. Нај у спе шни ја так мичар ка пр вен ства би ла је Но во са ђан ка На та ша Џа ко вић, ко ја је у конку рен ци ји ју ни ор ки поста ви ла два но ва др жавна ре кор да и то у баца њу ку гле и ко пља. У ба ца њу кла ди ва у конку рен ци ји пи о нир ки чла ница Сир ми ју ма Ма ри ја Ту шај осво ји ла је брон за ну ме да љу. Нај бо љи у ба ца њу ко пља и ди ска у кон ку рен ци ји пи о ни ра би ли су так ми ча ри из Ру ме Војин Ди нић и Не ма ња Стри чић. Во ји ну су при па ле две злат не, а Не ма њи две сре бр не ме да ље. Чла ни ца Атлет ског клу ба Срем Ана Да со вић три јум фова ла је у ба ца њу ди ска. У ис тој ди сци пли ни за ју ни о ре злат на ме да ља при па ла је та ко ђе члану овог клу ба Дар ку Ра да кови ћу. Дар ко је био успе шан и у ба ца њу ку гле у и тој ди сци плини је за у зео тре ће ме сто. Ана Да со вић је, сва ка ко, Ба ца чи оства ри ли од лич не ре зул та те Ми лош Мар ко вић На та ша Џа ко вић Ана Да со вић и Дар ко Ра да ко вић са тре не ром Ђор ђи ћем би ла на овом пр вен ству нај у- спе шни ја так ми чар ка до ма ћег Сре ма. Јер, по ред злат не меда ље у ба ца њу ди ска у ди сципли ни ба ца ње ку гле осво ји ла је тре ће ме сто. Ру мљан ки Бран ки То јић при па ла је брон за на ме да ља у ба ца њу ди ска за ју ни ор ке. Так ми чар Атлет ског клу ба Ру ма Ми лош Мар ко вић по бедио је у ди сци пли на ма ба ца ња ку гле и ди ска за се ни о ре. Атлети чар Сре ма Ни ко ла Чан ковић био је дру ги у ди сци пли ни ба ца ња ди ска за се ни о ре. Са лич ним ре кор дом, так мичар Сир ми ју ма Урош Пе трић био је дру ги у ба ца њу ди ска у кон ку рен ци ји мла ђих ју ни о ра. Так ми ча ри Сир ми ју ма би ли су ве о ма успе шни и у ба ца њу копља у се ни ор ској кон ку рен ци ји: Бран ку Па у ко ви ћу при па ла је злат на ме да ља, док је Ми лош Кр сма но вић био тре ћи. - Пр вен ство је у сва ком погле ду успе шно ор га ни зо ва но. Још је дом се по твр ди ло да овај ста ди он има нај бо ље усло ве за так ми че ње у ба цач ким ди сципли на ма. За до вољ ни смо од зивом так ми ча ра и по стиг ну тим ре зул та ти ма, ко ји су у не ким ди сци пли на ма би ли и из над оче ки ва ња, с об зи ром да су обо ре на два др жав на ре кор да, из ја вио је за наш лист ко ме сар так ми че ња Атлет ског са ве за Ср би је и ду го го ди шњи се лектор ре пре зен та ци је, атле ти чар ко ји је по ни као у ми тро вач ком Сре е му, Иви ца Мо жек. Ре ци мо на кра ју још и то да је рга ни за тор так ми че ња пр вог да на био је АК Срем, а дру гог АК Сир ми јум. С. Лов ча нин С. Ник шић СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПРИ ЈЕМ ЗА ДРА ГА НУ ТО МА ШЕ ВИЋ Дра га на про сла ви ла Ср би ју Осва ја ње тре ћег ме ста на Зим ском ку пу Евро пе у пор ту гал ског гра ду Ле и ри био је по вод да се у Град ској кући у Срем ској Ми тро ви ци орга ни зу је при јем за Дра га ну То ма ше вић, вр хун ску срп ску и ми тро вач ку ба ца чи цу ди ска. На не дав ној спорт ској ма ни феста ци ји у Пор ту га ли ји Дра га на је ба ци ла диск 59,26 ме та ра и осво ји ла брон за ну ме да љу. На успе ху и по стих ну том резул та ти То ма ше ви ће вој се захва лио на чел ник за кул ту ру спорт и омла ди ну Или ја Недић, а о спорт ском пу ту ове вр сне атле ти чар ске из Срем ске Ми тро ви це го во ди ли су њен тре нер Да ни ло Кр ти нић и пред став ник Спорт ског са ве за гра да Не ма ња Цр нић. Осва ја ње брон зе на Европском ку пу са мо је по твр да зимских при пре ма ко је је Дра га на са тре не ром до бро од ра ди ла ис такну то је то ком при је ма у град ској ку ћи. Успех је увод за уче шће на свет ском пр вен ству ко је ће се одр жа ти на ле то, а Дра га на је про у чи ла да је спрем на и за боље ре зул та те. С.Ђ. - М.М. При јем за Дра га ну То ма ше вић

38 38 СПОРТ Среда, 26. март У ЏУ ДО ЛАК ТА ШИ МЕ ЂУ НА РОД НИ ТУР НИР Но ви успех Ла ћа ра ца су бо ту 22 мар та 2014 годи не одр жан је 12 Ме ђуна род ни џу до тур нир Лак та ши опен 2014" у Лак та ши ма, Ре публи ка Срп ска. На овом тур ни ру уче ство ва ло је 554 так ми ча ра из 43 клу ба из Ср би је, Ру му није, Не мач ке, Хр ват ске и Ре публи ке Срп ске. Уче ше су узе ли и џу ди сти ла ћа рац ког клу ба ЛСК так миче ћи се у две уз ра сне ка те гори је и оства ри ли сле де ће резул та те : Мла ђе по ле тар ке : Ми ли ца Ђу рић до 25 кг дру го ме сто; Сра ри је по ле тар ке : Мили ца Ђу рић до 25 кг тре ће место; Ста ри је пи о нир ке : Цви ја Ђу рић до 40 кг тре ће ме сто; Мла ђи пи о ни ри : Жељ ко Панић до 50 кг пр во ме сто; Стари ји пи о ни ри : Жељ ко Па нић до 50 кг тре ће ме сто С. Л. Ми љан Кр стић има 12 го дина и уче ник је пе тог раз реда Основ не шко ле Јо ван По повић. Већ шест го ди на ак тив но се ба ви те ни сом и члан је Те ниског клу ба Змај са ко јим је до са да осво јио чи тав низ тур нира, ме ђу ко ји ма и за вр шни Мастерс за те ни се ре до 10 го ди на, куп Ср би је, као и не дав но одржа ни тур нир на те ре ни ма ТК Пар ти зан у Бе о гра ду. За хва љу ју ћи од лич ним резул та ти ма због ко јих је сво јевре ме но про гла шен и за најбо љег до ма ћег игра ча до де сет го ди на, Ми љан је по стао уздани ца не са мо свог клу ба, не го и Гра да на Са ви ко ји у мо ру из у- зет них спор ти ста још увек че ка на свог те ни се ра. ТЕНИС СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА МИ ЉАН КР СТИЋ, МЛА ДА ТЕ НИ СЕР СКА НА ДА Кад змај по ле ти! Пред овим мла дим те ни се ром је све тла бу дућ ност. Ми љан је, при ча нам ње гов тре нер Ђор ђи је Ву ја но вић вре дан, по жр тво ван и у пот пу но сти по све ћен бе лом спор ту СТОНИ ТЕНИС ЕГЕР, МА ЂАР СКА СВЕТ СКИ КУП Тре ће ме сто за Ми хај ла Ра до ва но ви ћа Члан СТК Пар ти зан из Шида, 15-ого ди шњи Ми хај ло Ра до ва но вић, сто но те ни ски ре пре зен та ти вац, осво јио је брон за ну ме да љу у ме шо ви том ду блу са Аустра ли јан цем Трево ром Вир том на Свет ском ку пу за осо бе са ин ва ли ди тетом, у ма ђар ском гра ду Еге ру. ЛСК ови џу ди сти Њих дво ји ца су у бор би за 3. ме сто по бе ди ли дубл из Ру си је. Ово је Ми хај лов пр ви на ступ за ре пре зен та ци ју Ср би је на вели ким так ми че њи ма и пре ма ре чи ма се лек то ра Злат ка Кесле ра, он је бу дућ ност на шег сто ног те ни са. С. Н. Љу бав без гра ни ца - Гле да ју ћи до ма ће и свет ске те ни се ре, а пре све га Но ва ка Ђо ко ви ћа, од ма лих но гу сам за во лео те нис и од пр вог да на ка да сам до шао да тре ни рам па све до да нас, та ме љу бав ни је на пу сти ла. Тре ни рам са дво ји цом тре не ра, ми ни мал но шест са ти не дељ но и ка ко годи не про ла зе, са све ве ћим нестр пље њем оче ку јем да ље напре до ва ње и так ми че ња, об јашња ва нам Ми љан и до да је да му је по ред не дав но одр жа ног тур ни ра на те ре ни ма ТК Пар тизан, ка да је био пр ви ме ђу 69 те ни се ра из чи та ве Ср би је, најдра же осва ја ње Ма стер са у Субо ти ци, као и ку по ви на ко ји ма су на сту па ли нај бо љи мла ди до ма ћи те ни се ри. Ка ко ис ти че Ми ља нов тренер Ђор ђи је Ву ја но вић, пред овим мла дим те ни се ром је светла бу дућ ност. Ми љан је, при ча нам Ђор ђи је, вре дан, по жр твован и у пот пу но сти по све ћен бе лом спор ту. - Ми љан је про шле го ди не ушао у ка те го ри ју игра ча до 12 го ди на, тре нут но се так мичи у дру гој ка те го ри ји и осми је на ли сти. Наш клуб по стоји већ пет на ест го ди на, има ли смо за сво то вре ме до ста добрих игра ча, али је Ми љан до са да по ка зао нај ви ше и права је узда ни ца на шег Зма ја и гра да, јер ми тре нут но не ма мо успе шни јег мла дог те ни се ра од ње га, об ја шња ва Ђор ђи је. Оп ста ју са мо нај бо љи Тре нут но, у Срем ској Митро ви ци по ред Зма ја, по сто ји и ТК Сир ми јум, а ка ко ис ти че Ђор ђи је Ву ја но вић, ин те ре сова ње за бе ли спорт по ра сло је по след њих го ди на, пре све га за хва љу ју ћи ус пе си ма Но ва ка Ђо ко ви ћа. - Ђо ко вић је по мо гао да се те нис ома со ви, али ка ко смо вре ме ном на ви кли на ње гове успе хе, та ко је број пола зни ка опа дао, па тре нут но има мо пе де сет чла но ва, такми ча ра и ре кре а ти ва ца који ве жба ју на те ре ни ма код ОШ Јо ван Јо ва но вић-змај и у ули ци Јан ка Ве се ли нови ћа ББ, у Бло ку Б. Са дру ге СТРЕЉАШТВО Ђо ко вић у по во ју: Ми љан Кр стић стра не, чи ње ни ца да је инте ре со ва ње опа ло, ни је нужно ло ша, јер је то омо гу ћило да на тре нин зи ма оста ну они по све ће ни ји и вред ни ји, ме ђу ко ји ма пред ња чи наш Ми љан, на ста вља при чу Вуја но вић и до да је - Бе о град је ве ли ка сре ди на, има до ста клу бо ва и тур ни ри ко ји се тамо одр жа ва ју обич но су масов ни и до ста на пор ни. Проблем са ма њим сре ди на ма је у то ме што су де ца пре пу штена се би и клу бо ви ма, што нема по себ не по др шке ло кал не са мо у пра ве, та ко да на крају све за ви си од клу ба, такми ча ра и ње го ве по ро ди це. Ипак, ми се бо ри мо ко ли ко мо же мо и на да мо се да ће мо јед но га да на гле да ти Ми ља на као што са да гле да мо Но вака и оста ле на ше те ни се ре и да ће мо се ра до ва ти ње го вим ус пе си ма на ве ли ким те ниским ма ни фе ста ци ја ма. Ка ко са да ства ри сто је, та ко ће сигур но би ти! С. Лап че вић КА ДЕТ СКА ЛИ ГА ВОЈ ВО ДИ НА Ми тров ча ни већ сла ве Ми хај ло Ра до ва но вић До кра ја Ка дет ске ли ге Војво ди не у га ђа њу стан дардном ва зду шном пу шком, ко ја има де вет ко ла, оста ло је још јед но ко ло. За вр шно так ми чење одр жа ће се по чет ком априла, али Ми тров ча ни већ славе. Без об зи ра на ре зул та те по след њег ко ла, еки па Клу ба Жив ко Ре лић-зуц си гур но је пр ва. Срем ци су би ли нај бо љи у чак пет ко ла. Три јум фо ва ли су и у осмом ко лу у ко ме су били до ма ћи ни, али та да је још би ло не из ве сно да ли су ти ме по ста ли и све у куп ни по бед ници. Но, са да ви ше ди ле ме не ма. Без об зи ра на пла сман у Уљ ми, Ми тров ча ни ма при па да по беднич ки пе хар па за то са пра вом ре лак си ра ни до че ку ју по след ње ко ло. Ме ђу тим, с об зи ром да су шам пи о ни, они ће и на овом такми че њу нај сто ја ти да по твр де да су за и ста нај бо љи. Еки па мла дог тре не ра Пре дра га-пе це Му нића, ко ји је сво је вре ме но био држав ни шам пи он у стре ља штву, у по след њем ко лу у Срем ској Ми тро ви ци на сту пи ла је у са ставу:фи лип То па ло вић, Де јан Ве ско вић и Не бој ша Вуз кади но вић. С. Ло.

39 Среда, 26. март AKTUELNOSTI SAVETI STRUČNJAKA GAZDINSTVA POLJOBERZA MALI OGLASI Novine za savremenu poljoprivredu U PETAK, 28. MARTA NA KIOSCIMA NOVI BROJ SREMSKE POLJOPRIVREDE!

40 40 Среда, 26. март Недељни хороскоп Ован Би ће те ис хи тре ни и скло ни до но ше њу не про ми шље них од лу ка. По тру ди те се да успо ри те и да бу де те уме ре ни. На емо тив ном по љу мо гу ће су не су гла си це с јед ном Ва гом. Бик Не са гле да ва те ја сно тре нут ну си ту а- ци ју на по слу. Чу ће те да су вас ко ле ге ого ва ра ле. Оно што сте пре ћу та ли воље ној осо би нео че ки ва но ће из би ти на ви де ло и иза зва ти су коб. Бли зан ци Не успе ва те да се ускла ди те у са раднич ким од но си ма на по слу. Има те друга чи је ми шље ње од ве ћи не. На емо тивном по љу јед на Шкор пи ја де лу је за инте ре со ва но за аван ту ру. Рак Ужур ба но по ку ша ва те да по кре не те нешто но во у те ку ћим по слов ним ак тивно сти ма, али то је не ис пла ти во на ду же ста зе. Во ље на осо ба вам по ста вља прете ра не зах те ве. Лав Скло ни сте на глим за о кре ти ма у обавља њу пла ни ра них оба ве за. У љу ба ви сте скло ни да те о ре ти ше те и тра жи те узрок тре нут ном не скла ду. Не сла же те се с Би ко ви ма. Де ви ца Из бе га вај те ри зич не фи нан сиј ске ситу а ци је јер вас мо гу уве сти у гу бит ке. Јед на Шкор пи ја ће вас нео че ки ва но заин те ре со ва ти, али не оче куј те ви ше од при ја тељ ства. Ва га Не сла же те се с по слов ним парт не ром у по је ди ним де ло ви ма за јед нич ког по сла. Оче ку ју вас те шки раз го во ри. С во љеном осо бом сте на су прот ним стра на ма и на пе ти сте. Шкор пи ја По треб но вам је да се ви ше кре ће те како би сте ума њи ли на пе тост ко ју осе ћате. У про тив ном ће те би ти скло ни конфлик ти ма с во ље ном осо бом и ко ле гама, као и с Во до ли ја ма. Стре лац Из бе га вај те би ло ка кву вр сту ри зич них по те за на по слу и по љу фи нан си ја. Бави те се са мо си гур ним и про ве ре ним ше ма ма. Осо ба у зна ку Јар ца де ло ва ће на вас на пор но. Ја рац Те шко вам је да на ђе те за јед нич ки језик са са го вор ни ци ма, јер на и ла зи те на опреч на ми шље ња. У од но си ма с во љеном осо бом мо гу ћи су про ла зна на петост и не сла га ње. Во до ли ја Из бе га вај те не про ми шље не тро шкове ка ко не би сте на пра ви ли ми нус на ра чу ну. У од но си ма с во ље ном осо бом има ће те про ла зне не су гла си це. Бу ди те то ле рант ни ји. Ри бе У сва ко днев ним ак тив но сти ма на и лази ће те на нео че ки ва не си ту а ци је ко је ре ме те ва ше пла но ве. По за ба ви те се са мо нео д ло жним. На емо тив ном пла ну не спо ра зу ми с парт не ром. Кувар Воћ ни гриз ко лач преливен чоколадом Са стој ци 1 шо ља од бе ле ка фе ше ће ра 1 ва нил ше ћер 100 гра ма су вог гро жђа 5 шо ља од бе ле ка фе во де 4 на рен да не ја бу ке 3 шо ље од бе ле ка фе уља 3 шо ље од бе ле ка фе гри за 8 шо ље од бе ле ка фе бра шна 1 пра шак за пе ци во Пре лив 100 гра ма чо ко ла де, ва нил ше ћер На чин при пре ме У по су ди за ме ша ње сје ди ни ти све са стој ке и изра ди ти их др ве ном вар ја чом. Сме су си па ти у на у љен и бра шном по сут плех. Пре ко те ста на не ти прет ходно из рен да ну чо ко ла ду на нај круп ни је рен де. Пе ћи у прет ход ној за гре ја ној рер ни на 180 сте пе ни 25 ми нута. Го тов ко лач по же љи по су ти ва нил ше ће ром. Временска прогноза од до Среда Четвртак Петак Субота Недеља Понедељак Уторак Де ли мич но облач но Макс. 15 Мин. 6 Облач но Макс. 16 Мин. 7 Облач но Макс. 16 Мин. 7 По вре ме ни пљу ско ви Макс. 17 Мин. 6 Де ли мич но облач но Макс. 18 Мин. 7 Облач но Макс. 17 Мин. 6 Углав ном облач но Макс. 16 Мин. 7 Водостај Дунав - Нови Сад Сава - Сремска Митровица

Ко и зашто напада Закон о рачуноводству

Ко и зашто напада Закон о рачуноводству Ко и зашто напада Закон о рачуноводству Сведоци смо да се у днев ној штам пи као и у ча сопи си ма и на сво јим сај то ви ма струч на јав ност стал но на па да по сто је ћи За кон о ра чу но вод ству (

Více

Гласник. Срећни празници. ЛекарскЕ коморе Србије. Број 27 // Београд, децембар, 2016 // Година VIII ISSN

Гласник. Срећни празници. ЛекарскЕ коморе Србије. Број 27 // Београд, децембар, 2016 // Година VIII ISSN Гласник ЛекарскЕ коморе Србије Број 27 // Београд, децембар, 2016 // Година VIII ISSN 1821-3995 Срећни празници 2 // ДЕЦЕМБАР 2016 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Více

НО ВИ УСЛО ВИ КРЕ ДИ ТИ РА ЊА У ПО ШТАН СКОЈ ШТЕ ДИ О НИ ЦИ УЧЕШЋЕ ИЛИ ДЕПОЗИТ 20 ПОСТО 11

НО ВИ УСЛО ВИ КРЕ ДИ ТИ РА ЊА У ПО ШТАН СКОЈ ШТЕ ДИ О НИ ЦИ УЧЕШЋЕ ИЛИ ДЕПОЗИТ 20 ПОСТО 11 ИЗ САДРЖАЈА ПРО ГРА М СТИ МУ ЛА ТИВ НОГ НА ПУ ШТА ЊА ПРЕД У ЗЕ ЋА НАЈ ВА ЖНИ ЈИ ЗА ДА ТАК ЗА ПО СЛО ВОД СТВО 3 Основ ни прин ци пи овог про јек та раз мо тре ни на сед ни ци Управ ног од бо ра ПТТ-а где

Více

Д Е СЕ Т И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS НИ ЈЕ ЈОШ МРАК, БЕ О ГРАД, МАЈ 2017.

Д Е СЕ Т И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS НИ ЈЕ ЈОШ МРАК, БЕ О ГРАД, МАЈ 2017. П Р И К А З Ф И Л М С К О Г Ф Е С Т И В А Л А Д Е СЕ Т И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS НИ ЈЕ ЈОШ МРАК, БЕ О ГРАД, 8 15. МАЈ 2017. Де с е т а г о д и ш њи ц а с а д а

Více

о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну

о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну 3254 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим У К АЗ о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за 2011. го ди ну Про гла ша ва се Закон о бу џе ту

Více

Иако се бли жи ДОНАТОРСКИ КОНЦЕРТ БАЛЕТСКИ ГАЛА КОНЦЕРТ ОПЕРСКИ ГАЛА МАЈ МАЈ ГОДИНА VII, БРОЈ 62

Иако се бли жи ДОНАТОРСКИ КОНЦЕРТ БАЛЕТСКИ ГАЛА КОНЦЕРТ ОПЕРСКИ ГАЛА МАЈ МАЈ ГОДИНА VII, БРОЈ 62 МАЈ 2012. ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ 1 МАЈ 2012. ГОДИНА VII, БРОЈ 62 ДОНАТОРСКИ ОПЕРСКИ ГАЛА КОНЦЕРТ Недеља 1. јул 2012. ВЕЛИКИ КЛАСИЦИ НА ВЕЛИКОЈ СЦЕНИ ШЕКСПИР, МОЛИЈЕР И ПУЧИНИ Још три премијере на самом крају

Více

ЛЕКАРИ ИЗ РУСКЕ ДИЈАСПОРЕ У СРБИЈИ Др Сте ван Ли тви њен ко Секција за историју медицине Српског лекарског друштва

ЛЕКАРИ ИЗ РУСКЕ ДИЈАСПОРЕ У СРБИЈИ Др Сте ван Ли тви њен ко Секција за историју медицине Српског лекарског друштва ЛЕКАРИ ИЗ РУСКЕ ДИЈАСПОРЕ У СРБИЈИ Др Сте ван Ли тви њен ко Секција за историју медицине Српског лекарског друштва И најблеђе мастило је вредније од најбољег памћења. Ки не ска из ре ка Увод Између четрдесет

Více

Марков наступ изнад очекивања» страна 31 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 29. СЕПТЕМБРA 2017.

Марков наступ изнад очекивања» страна 31 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 29. СЕПТЕМБРA 2017. ОСНИВАЧ ЈОВАН ПАВЛОВИЋ Млади учествујте активно» страна 7 Марков наступ изнад очекивања» страна 31 ВЛАСНИК Број 4732, година CXLIX У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 29. СЕПТЕМБРA 2017. цена 40 динара ЈЕСЕН Политика

Více

12. Транспорт, пътуване Doprava, cestování

12. Транспорт, пътуване Doprava, cestování 12. Транспорт, пътуване Doprava, cestování 12.1. о бщи поня тия Obecné pojmy автомоби л m. auto, vůz; тало н на ~ technický průkaz auta биле т m. jízdenka: ~ със запа зено мя сто jízdenka s místenkou;

Více

LIST GRADA BEOGRADA ОД ЛУ КУ ОДЛУКУ ОД ЛУ КУ ОБАВЕШТЕЊЕ. Година LVI Број децембар године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA ОД ЛУ КУ ОДЛУКУ ОД ЛУ КУ ОБАВЕШТЕЊЕ. Година LVI Број децембар године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVI Број 70 28. децембар 2012. године Цена 220 динара Скупштина града Београда на седници одржаној 28. децем бра 2012. го ди не, на осно ву чла на 46.

Více

1. Dům Дом. 1.1. Dům a byt Къ ща и апартаме нт

1. Dům Дом. 1.1. Dům a byt Къ ща и апартаме нт Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník 1. Dům Дом 1.1. Dům a byt Къ ща и апартаме нт byt м. жи лище, кварти ра, апартаме нт: dvoupokojový ~ двуста йно жи лище; hledat nový ~ тъ рся но во жи

Více

8. Храни, хра нене Potraviny, stravování

8. Храни, хра нене Potraviny, stravování 8. Храни, хра нене Potraviny, stravování 8.1. Хра нене и храни Stravování a рotraviny белтъќ m. bílek: я йчен ~ vaječný bílek бе ля, -иш nedok. loupat бискви та ž. sušenka близа лка ž. lízátko бонбо н

Více

5. Ра бота Práce. 5.1. о бщи понятия Obecné pojmy

5. Ра бота Práce. 5.1. о бщи понятия Obecné pojmy Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník 5. Ра бота Práce 5.1. о бщи понятия Obecné pojmy а втор m. autor аге нт m. (предста вител на предприя тие и под.) m. agent актри са ž. herečka актьо

Více

2.. Časování slovesa pít (пить) v přítomném čase rozvoj jazykové kompetence. Cvičení upozorňuje také na pravopis tvarů slovesa.

2.. Časování slovesa pít (пить) v přítomném čase rozvoj jazykové kompetence. Cvičení upozorňuje také na pravopis tvarů slovesa. Název materiálu Nákupy Anotace materiálu Materiál je zaměřen na práci se specifickou formou autentického textu reklamním letákem. Dotýká se problematiky nákupů, potravin, vaření, jídla. Doporučená jazyková

Více

Volný čas a zábava. 4.1. о бщи поня тия Obecné pojmy

Volný čas a zábava. 4.1. о бщи поня тия Obecné pojmy 4. Свобо дно вре ме и забавле ния Volný čas a zábava 4.1. о бщи поня тия Obecné pojmy биле т m. vstupenka: ~ за представле ние, за музе й vstupenka na představení, do muzea; предвари телна прода жба на

Více

Vítá e Vás v restauraci

Vítá e Vás v restauraci Vítá e Vás v restauraci Českého ce tra Českého do u Moskva Bezplat á WiFi: CD_WiFi_Free Heslo: CD2015wf VÝBĚR ČESKÝCH A MEZINÁRODNÍCH PŘEDKRMŮ К О К К Hovězí ost íf z a ge ti ské kýt, ukolový salát, hořči

Více

mmmmmmmmmmmmmmimnnmmmmmmурок 7

mmmmmmmmmmmmmmimnnmmmmmmурок 7 mmmmmmmmmmmmmmimnnmmmmmm ТЕКСТ Прост}те, как мне попáсть? Ivana jede na návštěvu ke své přítelkyni Táně. Ивáна: Прост}те, как мне попáсть в микрорайóн Бор}сово, на проспéкт Гагáрина? Прохóжий: Сначáла

Více

3. Čas a počasí Вре ме (астрономи ческо и метеорологи чно)

3. Čas a počasí Вре ме (астрономи ческо и метеорологи чно) 3. Čas a počasí Вре ме (астрономи ческо и метеорологи чно) 3.1. Roční období, měsíce, dny v týdnu Сезо ни, ме сеци, дни те на седми цата 3.1.1. Obecné pojmy о бщи поня тия brzy нар. ско ро čas м. вре ме:

Více

Републичка такмичења:

Републичка такмичења: Успеси ученика школске 2014/ 2015. године Републичка такмичења: Математика Јонић Евгенија I3- треће место Јиндра Ана I4-учешће Енглески језик Јурасовић Никола IV4-учешће Стефановић Немања IV4-учешће Хемија

Více

ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ БЕОГРАДСКОГ ОПУСА ГРИГОРИЈА И. САМОЈЛОВА

ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ БЕОГРАДСКОГ ОПУСА ГРИГОРИЈА И. САМОЈЛОВА УДК 929:72 Са.. оj.lон Г. Милан Прос ен ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ БЕОГРАДСКОГ ОПУСА ГРИГОРИЈА И. САМОЈЛОВА У рбанii и apxlltektol -l СКИ развi!так Београда после 1 светског рата разликовао се од ош!х европских

Více

3. Вре ме (астрономи ческо и метеорологи чно) Čas a počasí

3. Вре ме (астрономи ческо и метеорологи чно) Čas a počasí 3. Вре ме (астрономи ческо и метеорологи чно) Čas a počasí 3.1. Сезо ни, ме сеци, дни те на седми цата Roční období, měsíce, dny v týdnu 3.1.1. о бщи поня тия Obecné pojmy вдруѓиден adv. pozítří вре ме

Více

ЕГБи. г место бо ная Липецк й бл сти. Гл вньйсу я

ЕГБи. г место бо ная Липецк й бл сти. Гл вньйсу я Р Г к х Т Т БЛ Й Ф и ь Б п Пя Д Го ол Л ше ц Д н С к Р Р л Т БЛ Й Ф и ЛЬ ГБ ЛЯ ц Го д Липецк т Ди н к л ш е цул У шп ко потовьй ц к вяаяъя ч щ Д к П к Г к м кн по л л пцшт т фо им ф ко т ршй б и Л жни

Více

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ЭТО МЫ! Чacть A

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ЭТО МЫ! Чacть A ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ЭТО МЫ! 1 Чacть A Naučte se následující slovíčka: 028 L01_A01 А а ale, avšak, a Б брат, -а m (с братом) bratr (s bratrem) В вот tady, tu, zde вы vy Г где kde говорит (Анна говорит) mluví,

Více

Zpracováno v rámci projektu Littera Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství

Zpracováno v rámci projektu Littera Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství Název materiálu Azbuka procvičování 2 Anotace materiálu Materiál je určen pro práci s žáky na počátku výuky ruského jazyka. Obsahuje několik cvičení zaměřených na práci s azbukou. Může také sloužit k výuce

Více

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772 CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20 Trouba Пећница ZOB35772 Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Před prvním použitím _ 5 Denní používání 5 Funkce hodin _ 6 Použití příslušenství

Více

MINULÉ ČASY V BULHARŠTINĚ

MINULÉ ČASY V BULHARŠTINĚ MINULÉ ČASY V BULHARŠTINĚ I. Jednoduché minulé časy: 1. Aorist 2. Imperfektum II. Složené minulé časy: 1. Perfektum 2. Plusquamperfektum AORIST I. Význam - jde o minulý čas ukončený, srov. bulharský termín

Více

Nebojte se ruštiny str. 1

Nebojte se ruštiny str. 1 Nebojte se ruštiny str. 1 AZBUKA pracovní list A. Přehled azbuky 1 Přehled písmen ruské abecedy (azbuky) v pořadí, ve kterém jsou písmena řazena v ruských slovnících a materiálech. Azbuka Odpovídající

Více

13. Изку ство и култу ра Umění a kultura

13. Изку ство и култу ра Umění a kultura 13. Изку ство и култу ра Umění a kultura 13.1. Теа тър Divadlo актри са ž. herečka актьо р m. herec: театра лен, драмати чен ~ divadelní herec антраќт m. přestávka арти ст m. umělec: ци рков ~ cirkusový

Více

ВАЉЕВСКИ ГИМНАЗИЈСКИ ПОЧЕТАК

ВАЉЕВСКИ ГИМНАЗИЈСКИ ПОЧЕТАК ВАЉЕВСКИ ГИМНАЗИЈСКИ ПОЧЕТАК Летопис 1833. Сви кметови и сви капетани Ваљевске нахије, окупљени у Ваљеву, упутили молбу кнезу Милошу Обреновићу тражећи установљавање у овој нахији четири главне (основне)

Více

Univerzita Pardubice Fakulta Filozofická. Kriminalita a justice na ruské vesnici 1900 1914 Markéta Kvěchová

Univerzita Pardubice Fakulta Filozofická. Kriminalita a justice na ruské vesnici 1900 1914 Markéta Kvěchová Univerzita Pardubice Fakulta Filozofická Kriminalita a justice na ruské vesnici 1900 1914 Markéta Kvěchová Bakalářská práce 2010 п уег а Раг шб се Ра сц Ёа озоёс А а егп с го оо ою о ш вакат Ав кш РвАсв

Více

ПОГЛЕД СА ВИСИНЕ. Miroslav R. Zečević

ПОГЛЕД СА ВИСИНЕ. Miroslav R. Zečević Miroslav R. Zečević ПОГЛЕД СА ВИСИНЕ Затекох себе у једном тренутку гдје идеје тражим а не знам шта радим, био сам изгубљен у свом малом кутку, пјесми кулу зидах стиховима градих. Довољно сам луд-забиљежих

Více

НА ДАНАШЊИ ДАН, ПРЕ 65 ГОДИНА, ОСНОВАН ЈЕ ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

НА ДАНАШЊИ ДАН, ПРЕ 65 ГОДИНА, ОСНОВАН ЈЕ ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ISSN 1452/7456 Да се подсетимо НА ДАНАШЊИ ДАН, ПРЕ 65 ГОДИНА, ОСНОВАН ЈЕ ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Часопис Планинарског савеза Србије број 73 - лето 2013. Излази четири пута годишње. ИЗДАВАЧКИ САВЕТ ПСС

Více

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ О Б Ј А В У В А О Г Л А С за продажба ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ, СТАНОВИ И ОПРЕМА Ред. бр. Опис и локација на објектот Површина од цца Почетна цена изразена во денари 1 2 3 4 1. Административно

Více

Вaња Булић ШМЕКЕРИ. Београд, септембар 2016.

Вaња Булић ШМЕКЕРИ.  Београд, септембар 2016. Вaња Булић ШМЕКЕРИ www.vukoticmedia.rs Београд, септембар 2016. ВAЊА БУЛИЋ ШМЕКЕРИ КО СУ ШМЕКЕРИ У Вујаклијином лексикону страних речи и израза не постоји реч шмекер, али постоји глагол шмековати, превод

Více

Классные друзья. pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky osmiletých gymnázií NOVĚ! elektronická verze učebnic

Классные друзья. pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky osmiletých gymnázií NOVĚ! elektronická verze učebnic лассные друзья ruského jazyka pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky osmiletých gymnázií NOVINKA NOVĚ! elektronická verze učebnic Komponenty učební sady лассные друзья První díl obdržel schvalovací doložku MŠMT

Více

Драги Тасић. Полиграф Комедија. 1.Претекст

Драги Тасић. Полиграф Комедија. 1.Претекст Драги Тасић 1.Претекст Полиграф Комедија Скученградски писац је написао више књига, којима је опевао, описао и осудио крвав распад Југославије, а затим другим прозним књигама порекао и осудио јалову и

Více

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ Број: 049 Јул/Август 2014 Година IX РЕД, РАД И ДИСЦИПЛИНА ЈЕДНАКО УСПЕХ стр. 5 СТУЈА МОРА ДА СЕ ПЛАЋА стр. 9 СНАБДЕВАЊЕ

Více

Антологија СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Антологија СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ Антологија СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ Антологија СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ Јован Дучић ПЕСМЕ Антологија српске књижевности је пројекат дигитализације класичних дела српске књижевности Учитељског факултета Универзитета

Více

e ПЛАНОВИ Упутство за рад

e ПЛАНОВИ Упутство за рад e ПЛАНОВИ Упутство за рад Саша Вучинић prof.vucinic@gmail.com Септембар 2014. год. Увод - Електронски планови се шаљу искључиво на е-маил za.planovi@gmail.com, - Због безбедности и прављења копија планове

Více

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ВЕТЕРИНАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА УВОЗ ПРОИЗВОДA ОД МЕСА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ VETERINARY CERTIFICATE FOR IMPORT OF MEAT PRODUCTS

Více

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ И ЕДУКАЦИЈУ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ Јануар март 2012. године Мај 2012. године 1 Народна банка

Více

САША СТОЈАНОВИЋ. стр Подаци преузети из романа Manchester Sity Blues, Белешка о писцу, Филип Вишњић, Београд 2006,

САША СТОЈАНОВИЋ. стр Подаци преузети из романа Manchester Sity Blues, Белешка о писцу, Филип Вишњић, Београд 2006, САША СТОЈАНОВИЋ I аша Стојановић, доктор ветерине, један је од Снајугледнијих лесковачких и српских писаца с краја XX и прве деценије XXI века, рођен је 14. марта, шесдесет и пете... Намерно... У Приштини,

Více

Пук. прим. др СЛОБОДАН ДОШИЋ СТЈЕПАНOВ, MD

Пук. прим. др СЛОБОДАН ДОШИЋ СТЈЕПАНOВ, MD Пук. прим. др СЛОБОДАН ДОШИЋ СТЈЕПАНOВ, MD ОДА ЛУДОСТИ. На јад и на чемер одавно већ свик о Заљубљен сам човјек, више него ико. Личим на лудака, дјела умна стварам, Мени сасвим јасна, ал паметном ништа.

Více

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату:

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: I ДОПУНА ПРИПЕЈД КРЕДИТА 1 1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: ИЗНОС_ДОПУНЕБРОЈ_ТЕЛЕФОНА(опционо) DINA(опционо):ПОЗДРАВНА_ПОРУКА(опционо)

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, НОВИ САД.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, НОВИ САД. УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, 21000 НОВИ САД. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 02-8/2016 ЈАВНА НАБАВКА TОНЕР ЗА ШТАМПАЧЕ, ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ

Více

1.ЗОРАН КОКАР ПР, КОМПЈУТЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, ТРГОВИНА И КОМИСИОН СТУДИО КОКАР, БЕОГРАД - МИСС6ТЕЕН

1.ЗОРАН КОКАР ПР, КОМПЈУТЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, ТРГОВИНА И КОМИСИОН СТУДИО КОКАР, БЕОГРАД - МИСС6ТЕЕН Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Град Суботица Комисија за оцену пројеката поднетих по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања Број:IV-04-06-62/2016-2

Více

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC Ú R A D N Ý V E S T N Í K Obce Báčsky Petrovec Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája 2008 4.400,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC 56. - Rozhodnutie

Více

аа бб вв гг дд ее ёё жж зз ии йй кк лл мм нн оо пп рр сс тт уу фф хх цц чч шш щщ ъ ы ь ээ юю яя

аа бб вв гг дд ее ёё жж зз ии йй кк лл мм нн оо пп рр сс тт уу фф хх цц чч шш щщ ъ ы ь ээ юю яя Азбука Azbuka аа бб вв гг дд ее ёё жж зз ии йй кк лл мм нн оо пп рр сс тт уу фф хх цц чч шш щщ ъ ы ь ээ юю яя 1) Tiskací písmena azbuky, která jsou stejná nebo podobná jako písmena latinky a stejně se

Více

ПРЕДМЕТ: Одговор на е маил Народне банке Србије од године

ПРЕДМЕТ: Одговор на е маил Народне банке Србије од године Народна банка Србије Сектор за контролу пословања банака ул. Немањина 17, Београд ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ул. Немањина 11,Београд Министарство финансија ул. Кнеза Милоша 20, Београд Министарство трговине,

Více

Културна граница у искуству чешког лекара др Бохумила Боучека поводом боравка у Црној Гори 1875/76. године 1

Културна граница у искуству чешког лекара др Бохумила Боучека поводом боравка у Црној Гори 1875/76. године 1 УДК: 316.4(497.16) 1875/1876 Милош Луковић Балканолошки институт САНУ, Београд milos.lukovic@bi.sanu.ac.rs Културна граница у искуству чешког лекара др Бохумила Боучека поводом боравка у Црној Гори 1875/76.

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, 21000 Нови Сад И З М Е Њ Е Н А КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 02-7/2018 ЈАВНА НАБАВКА TОНЕР ЗА ШТАМПАЧЕ, ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ И ФОТОКОПИР

Více

IX. FRAZEOLOGICKÉ JEDNOTKY S JINOU FRAZEOTVORNOU BÁZÍ I. (S KLÍČOVÝM KOMPONENTEM ABSTRAKTNÍM)

IX. FRAZEOLOGICKÉ JEDNOTKY S JINOU FRAZEOTVORNOU BÁZÍ I. (S KLÍČOVÝM KOMPONENTEM ABSTRAKTNÍM) IX. FRAZEOLOGICKÉ JEDNOTKY S JINOU FRAZEOTVORNOU BÁZÍ I. (S KLÍČOVÝM KOMPONENTEM ABSTRAKTNÍM) IX.1. Frazeotvorná báze život, smrt IX.1.1. живот / život / живот Klíčový komponent живот obsahují dva frazémy:

Více

Byznys a obchodní záležitosti Dopis

Byznys a obchodní záležitosti Dopis - Adresa Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Americký formát adresy: Jméno firmy číslo popisné + název ulice Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací

Více

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А. ОДЛУКУ о прибављању целокупне имовине стечајног дужника Меркур АД

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А. ОДЛУКУ о прибављању целокупне имовине стечајног дужника Меркур АД SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLIX Број 19/2014 181 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини ( Службени гласник Републике Србије број 72/2011 и 88/2013), члана

Více

РАДОМИР МИЋУНОВИЋ ГОСТ ПИСАЦ

РАДОМИР МИЋУНОВИЋ ГОСТ ПИСАЦ РАДОМИР МИЋУНОВИЋ ГОСТ ПИСАЦ 1 Маријана Пилиповић МЕЂУ РЕКАМА И РЕЧИМА О поезији Маријане Пилиповић, по њеној збирци Међуречје Поезија је бескрај-поље, од тривијалности до епохалности. Ту је било и биће

Více

Знакомство. Seznámení. Víte, že. Lekce 1

Знакомство. Seznámení. Víte, že. Lekce 1 1 Знакомство Seznámení V první lekci se naučíte představit sami sebe, zeptat se druhých osob na jejich jméno a odkud jsou, a další základní společenské fráze. Naučíte se osobní zájmena v 1. a 4. pádu,

Více

Београд, 20. јула Припремљено за Конференцију Заштита од девизног ризика

Београд, 20. јула Припремљено за Конференцију Заштита од девизног ризика Преглед инструмената заштите од девизног ризика усрбији БраниславЗороја, директор Одељења за политику курса динара и домаће девизно тржиште, Сектор за послове монетарног система и политике, Народна банка

Více

Liječnički Vjesnik SLAVENSKI BROJ LE NUMERO SLAVE. 1928. God. 50. Br. 11

Liječnički Vjesnik SLAVENSKI BROJ LE NUMERO SLAVE. 1928. God. 50. Br. 11 Liječnički Vjesnik SLAVENSKI BROJ LE NUMERO SLAVE 1928. God. 50. Br. 11 L i j e č n i č k i Vjesnik SLAVENSKI BROJ LE NUMERO SLAVE 1 9 2 8. G o d. 5 0 B r o j 11. Našu jubilejnu godinu završavamo najljepšim

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLII Број 16. ТЕМЕРИН 7. ДЕЦЕМБАР 2009. Примерак 100,00 динара 172. На основу члана 35. ст.9. a у вези са чланом 216. став 2. Закона о планирању и изградњи ( Сл.гласник

Více

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА (Сл. Гласник РС бр. 36/11, 139/14) ПИТАЊЕ БР. 1: Чланом 1. Закона о изменама и допунама

Více

Проф. мр Јанко Љумовић

Проф. мр Јанко Љумовић UDK 792.091.4 DOI 10.7251/AGON0615099LJ Проф. мр Јанко Љумовић НАЦИОНАЛНА или народна позоришта ИЗМЕЂУ традиционалних и савремених МОДЕЛА и образаца дјеловања Посебан значај у контексту расправа о позоришном

Více

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Part I: Details of dispatched consignment / Део I: Појединости о отпремљеној пошиљци / Část I: Podrobnosti o odesílané

Více

ОДБОРНИЦИ И НАЧЕЛНИЦА ПОЛОЖИЛИ ЗАКЛЕТВУ. На врху Лиге 12. Формиран нови сазив. Фестивал Јабука. Дивна Аничић. Пир дивљих звијери

ОДБОРНИЦИ И НАЧЕЛНИЦА ПОЛОЖИЛИ ЗАКЛЕТВУ. На врху Лиге 12. Формиран нови сазив. Фестивал Јабука. Дивна Аничић. Пир дивљих звијери НЕДЕЉКО АНТИЋ Вишегодишње успјешно пословање ШГ Лисина ОГЊЕН КОПУЗ Најпродуктивнији сам кад добијем тешке и захтјевне улоге 2 ЗОРАН ДРАГИШИЋ Форсирање младих играча из погона Слободе 15 9 БИЛТЕН ОПШТИНЕ

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара Добра за санацију TC 110/10 kv Ниш 10 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 67-16 К О М И С И Ј А за спровођење

Více

Средњошколски дом, Нови Сад. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад

Средњошколски дом, Нови Сад. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад Број: 05/3-6-5/2014 Датум: 02.07. 2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН бр. 5/2014 за поступак јавне набавке мале вредности - радови на унутрашњим поправкама - текуће одржавање -

Více

Данас на Позорју. 61. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ

Данас на Позорју. 61. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ Данас на Позорју 19.00 часова / СНП, доњи фоаје Сцене Јован Ђорђевић 15. изложба позоришног плаката и графичког обликовања Отварање изложбе, уручење награда 20.00 часова / СНП, Сцена Јован Ђорђевић Свечано

Více

Osobní Dopis. Dopis - Adresa. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Osobní Dopis. Dopis - Adresa. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adresa Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standardní anglický formát adresy: název příjemce název společnosti, číslo název ulice, název města + regionu/státu + PSČ Mr. N. Summerbee Tyres

Více

Bulharský jazyk, základní slovní zásoba

Bulharský jazyk, základní slovní zásoba Bulharský jazyk, základní slovní zásoba Bulharský jazyk patří do skupiny jižních slovanských jazyků. Prošel složitým vývojem a vzdálil se nejvíce slovanskému typu. Nemá skloňování, chybí infinitiv, nejsou

Více

Страдање Светог владике Горазда и православних Чеха у току Другог светског рата

Страдање Светог владике Горазда и православних Чеха у току Другог светског рата Саборност 5 (2011) Α Ω 223 245 УДК 271.224(437)"1939/1945" 271.222(437)-726.2:929 Горазд, чешкоморавски епископ 271.224(437)"1939/1945" Саша Антонијевић * Крагујевац Страдање Светог владике Горазда и православних

Více

Kooperace II. - opravy základních agregátů vrtulníků Mi

Kooperace II. - opravy základních agregátů vrtulníků Mi LOM PRAHA s.p. Kooperace II. - opravy základních agregátů vrtulníků Mi Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb : Zajištění oprav leteckých agregátu. 1 / 23 ID Formuláře: 453250

Více

СРПСКА ВОДИЧ ПРОИЗВОДА KATALOG VÝROBKŮ

СРПСКА ВОДИЧ ПРОИЗВОДА KATALOG VÝROBKŮ СЕРТИФИКАТИ / CERTIFIKÁTY: ISO 9001 - ISO 3834-2 EN 1090-2 označení ознака CENTRO DI TRASFORMAZIONE ACCIAIO СРПСКА ВОДИЧ ПРОИЗВОДА KATALOG VÝROBKŮ ВЕРЗИЈА ПЛЕСНИ ПОДИЈУМИ TANEČNÍ PARKETY ПОКРОВИ ZASTŘEŠENÍ

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ "СУБОТИЦА-ТРАНС" СУБОТИЦА СЕГЕДИНСКИ ПУТ 84 ПИБ: 100960042 МБ: 08049548 www.sutrans.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

Více

Етнолошко истраживање града Брна. Стабилности и промене моравске метрополе

Етнолошко истраживање града Брна. Стабилности и промене моравске метрополе [Type text] УДК: 316.334.56:39(437.3) ; 316.72:711.434(437.3) DOI:10.2298/GEI1002080P Примљено за штампу: 29.09.2010. Јана Поспишилова Етнолошки институт Академије наука Чешке Републике, Брно jana.pospisilova@iach.cz

Více

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Број 53 УКАЗ ЗАКОН. Језик српског народа

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Број 53 УКАЗ ЗАКОН.  Језик српског народа СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Језик српског народа ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: slglasnikrs@blic.net slgl.finanse@blic.net slgl.oglasi@blic.net

Více

MGR. SVETLANA VAŠÍČKOVÁ DUCHOVNÍ KULTURA MEZI VÝCHODEM A ZÁPADEM. NA MATERIÁLE UGLIANSKÝCH RUKOPISŮ

MGR. SVETLANA VAŠÍČKOVÁ DUCHOVNÍ KULTURA MEZI VÝCHODEM A ZÁPADEM. NA MATERIÁLE UGLIANSKÝCH RUKOPISŮ MGR. SVETLANA VAŠÍČKOVÁ DUCHOVNÍ KULTURA MEZI VÝCHODEM A ZÁPADEM. NA MATERIÁLE UGLIANSKÝCH RUKOPISŮ APVV-14-0029 CYRILSKÉ PÍSOMNÍCTVO NA SLOVENSKU DO KONCA 18.STOROČIA OBJEKT A PŘEDMĚT PRÁCE Uglianské

Více

Секој јазик во својот состав има обемен број на фразеолошки изрази што заземаат мошне важен дел од лексичкиот фонд на јазикот.

Секој јазик во својот состав има обемен број на фразеолошки изрази што заземаат мошне важен дел од лексичкиот фонд на јазикот. Прегледен труд UDC 811.163.3 373.72 UDC 811.163.2 373.72 СЕМАНТИЧКО-СТРУКТУРНИ ПАРАЛЕЛИ НА ФРАЗЕМИТЕ СО КОМПОНЕНТА ОКО ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ЧЕШКИОТ ЈАЗИК Јасминка Делова Силјанова Филолошки факултет Блаже

Více

P Ř E H L E D B U L H A R S K É G R A M A T I K Y

P Ř E H L E D B U L H A R S K É G R A M A T I K Y P Ř E H L E D B U L H A R S K É G R A M A T I K Y www.jazykovy-koutek.cz Bulharština (български език) je jazykem 9 milionů lidí, z nichž bezmála 8 milionů žije v Bulharsku. Nejpočetnější bulharské menšiny

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17) Попа Карана 4, 15000 Шабац, Република Србија Тел. : + (015) 363 391, ; Факс : + 363 395 E-mail : javnenabavke@bolnica015.org.rs Интернет : www.bolnica015.org.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Více

Време одржавања: предавања понедељак, 13:15 14:45 часова, учионица 012 вежбе понедењак 11:30 13:00 часова, учионица 21а

Време одржавања: предавања понедељак, 13:15 14:45 часова, учионица 012 вежбе понедењак 11:30 13:00 часова, учионица 21а Чешка књижевност 6 Предавања и вежбе: др Александра Корда Петровић мр Ивана Кочевски једносеместрални курс Обавезни курс Шести семестар 6 ЕСП бодова Време одржавања: предавања понедељак, 13:15 14:45 часова,

Více

Предлогот в/во во македонскиот јазик со временско значење и чешко-рускосрпски

Предлогот в/во во македонскиот јазик со временско значење и чешко-рускосрпски Предлогот в/во во македонскиот јазик со временско значење и чешко-рускосрпски паралели Роза Тасевска Во јазиците се користат различни средства за одбележување на односите помеѓу две јазични единици. Меѓу

Více

UKRADENÉ SLUCHÁTKO Прочитайте и переведите следующие предложения:

UKRADENÉ SLUCHÁTKO Прочитайте и переведите следующие предложения: UKRADENÉ SLUCHÁTKO 7.1. Прочитайте и переведите следующие предложения: Jednou šli Mach a Šebestová do školy ve svátečním a Jonatán na ně zíral, co se to děje, až mu Šebestová řekla: Víš, Jonatáne, dneska

Více

PÁNI TVORSTVA Прочитайте и переведите следующие предложения:

PÁNI TVORSTVA Прочитайте и переведите следующие предложения: PÁNI TVORSTVA 6.1. Прочитайте и переведите следующие предложения: Jednou vyprávěla soudružka učitelka dětem, že pánem tvorstva je člověk, že je hlavou rodiny všech bytostí na naší planetě. A Pažout zvedl

Více

КОНТРОЛА НА ИДЕНТИФИКАТОРИ И ПОСТАПКА ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ВОЗИЛО

КОНТРОЛА НА ИДЕНТИФИКАТОРИ И ПОСТАПКА ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ВОЗИЛО КОНТРОЛА НА ИДЕНТИФИКАТОРИ И ПОСТАПКА ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ВОЗИЛО Доц. д-р д-р Златко В. Соврески, дипл.маш.инж. 1,2 (E-mail: zlatko.sovreski@ugd.edu.mk and zlatkosovre@yahoo.com) Универзитет Гоце Делчев

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД" Број:03/7 П2 Дана:24.03.2016. године Н О В И С А Д КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР

Více

SCHEME A 1 2 3 4 6 5 7

SCHEME A 1 2 3 4 6 5 7 SCHEME A 1 2 3 4 6 5 7 SCHEME B a b c d e f g h i j k l UNDERHÅLL OCH FÖRVARING: SKÖTSEL Rengör alla delar efter varje användning enligt anvisningarna ovan och använd en lätt fuktad trasa för apparatens

Více

Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1179/14 од

Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1179/14 од 1 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР 25000 Сомбор, Апатинскипут 11 тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115 ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493 Број: 1179/14-2 Дана:05.09.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Více

звук физичку појаву електричне средине интерпретацију коју мозак даје физичких стимулуса

звук физичку појаву електричне средине интерпретацију коју мозак даје физичких стимулуса МУЛТИМЕДИЈА МУЛТИМЕДИЈА Термин мултимедија се користи да означи садржај (најчешће електронски) који користи комбинацију различитих формата (текст, слике, звук, анимације, видеоматеријал). ФИЗИЧКЕ ОСНОВЕ

Více

Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: године. ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби

Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: године. ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: 29.02.2016.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 14. Закона о локалним

Více

BULHARŠTINA NA CESTY

BULHARŠTINA NA CESTY Полезни изрази (užitečné fráze) BULHARŠTINA NA CESTY Добър ден (dobar den) Dobrý den Добър вечер (dobar večer) Dobrý večer Лека нощ (leka nošt) Dobrou noc Здавейте! Здавей! Здрасти! (zdravejte, Dobrý den/

Více

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ pro žvýkací pamlsky pro psy určené k odeslání do nebo pro tranzit přes (1) Republiku Srbsko

Více

обувь buciki botičky домашняя обувь, с утепленной подошвой. bambosze domowe ponožky s podrážkou домашняя обувь. pantofle. bačkůrky

обувь buciki botičky домашняя обувь, с утепленной подошвой. bambosze domowe ponožky s podrážkou домашняя обувь. pantofle. bačkůrky обувь 90 кожаная обувь для младенцев. skórzane. baby kožené ботиночки для младенцев. dla niemowląt. baby capáčky a 92 96 домашняя обувь, с утепленной подошвой. bambosze domowe ponožky s podrážkou домашняя

Více

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА - РАДОВИ НАБАВКА И ИНСТАЛАЦИЈА КОТЛА НА ЧВРСТО ГОРИВО ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXV - Број 17, 24. март 2016. примерак 60,00 динара Градско веће 154 На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник Републике

Více

Поштујући све могуће изборе,

Поштујући све могуће изборе, Мирис земље Село мирише на жетву, косидбу, орање, брање грожђа, винограде... Село мирише на поток, камен, пропланке, на задовољство после обављеног посла, на изломљену врућу погачу, на огњиште. Село мирише

Více

+49 (0) 2871-93 - 429 DUSPOL

+49 (0) 2871-93 - 429 DUSPOL Bedienungsanleitung Operating manual F Mode d emploi E Manuel de instrucciones Инструкция за експлоатация ávod k použití zkoušečky Brugsanvisning Käyttöohje Οδηγίες χρήσεως H Használati utasítás I Istruzioni

Více

ČLOVĚK NEANDRTÁLSKÝ Прочитайте и переведите следующие предложения:

ČLOVĚK NEANDRTÁLSKÝ Прочитайте и переведите следующие предложения: ČLOVĚK NEANDRTÁLSKÝ 3.1. Прочитайте и переведите следующие предложения: Jednou vyprávěla soudružka učitelka dětem o době ledové. Kdy žil člověk neandertálský, který lovil mamuty a jedl je k obědu a k večeři.

Více

Slavomira Ribarova (Záhřeb)

Slavomira Ribarova (Záhřeb) O NĚKTERÝCH ASPEKTECH VYUŽITÍ HUDBY PŘI VÝUCE CIZÍHO JAZYKA: NA PŘÍKLADĚ MAKEDONŠTINY Slavomira Ribarova (Záhřeb) Abstrakt: Příspěvek poukazuje na některé z aspektů využití hudby ve výuce makedonštiny

Více

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ. 1. Увод

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ. 1. Увод Мр Слободан Мартиновић ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 1. Увод Нови Закон о основама система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон) 1 унео је значајне промене у материју

Více

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce / Part I: Details of dispatched consignment / Део I: Појединости о отпремљеној

Více

ИЗВЕШТАЈ О НАЦИОНАЛНОЈ ШТЕДИОНИЦИ

ИЗВЕШТАЈ О НАЦИОНАЛНОЈ ШТЕДИОНИЦИ Савет зa борбу против корупције прихватио се задатка да прикупи јавно саопштене чињенице као и податке до којих су у свом раду дошли државни органи, а односе се на Националну штедионицу која је у више

Více