о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну"

Transkript

1 3254 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим У К АЗ о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну Про гла ша ва се Закон о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на Осмој сед ни ци Дру гог ре дов ног за се да ња у го ди ни, 29. децембра го ди не. ПР број 256 У Бе о гра ду, 29. децембра го ди не Пред сед ник Ре пу бли ке, Бо рис Та дић, с.р. З А КО Н о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну I. ОП ШТИ ДЕО Члан 1. Овим за ко ном уре ђу ју се при хо ди и при ма ња, рас хо ди и из даци бу џе та Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну, ње го во из вр ша ва ње,

2 обим за ду жи ва ња за по тре бе фи нан си ра ња де фи ци та и кон кретних про је ка та и да ва ње га ран ци ја, упра вља ње јав ним ду гом, ко ришће ње до на ци ја, про јект них зај мо ва, ко ри шће ње соп стве них прихо да, пра ва и оба ве зе ко ри сни ка бу џет ских сред ста ва. Бу џет Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну са сто ји се од: А. РА ЧУН ПРИ ХО ДА И ПРИ МА ЊА, РАС ХО ДА И ИЗ ДА ТА КА у ди на ри ма Укуп ни при хо ди и при ма ња оства ре на по осно ву продаје нефинансијске имовине бу џет ска сред ства соп стве ни при хо ди до на ци је Укуп ни рас хо ди и из да ци за на бав ку не фи нан сиј ске имо ви не бу џет ска сред ства соп стве ни при хо ди до на ци је Бу џет ски су фи цит/де фи цит Из да ци за на бав ку фи нан сиј ске имо ви не (у ци љу спро во ђе ња јав них по ли ти ка) Уку пан фи скал ни су фи цит/де фи цит Б. РА ЧУН ФИ НАН СИ РА ЊА При ма ња од про да је фи нан сиј ске имо ви не и за ду жи ва ња Из да ци за на бав ку фи нан сиј ске имо ви не и от пла ту глав ни це ду га Не то фи нан си ра ње При хо ди и при ма ња ко ји пред ста вља ју бу џет ска сред ства утвр ђе ни су у сле де ћим из но си ма у Ра чу ну при хо да и при ма ња, рас хо да и из да та ка: Eкономскa класификацијa Из нос у ди на ри ма УКУП НИ ПРИ ХО ДИ И ПРИ МА ЊА По ре ски при хо ди По рез на до хо дак гра ђа на По рез на до бит пред у зе ћа По рез на до да ту вред ност По рез на до да ту вред ност у зе мљи По рез на до да ту вред ност из уво за По рез на про мет про из во да из прет ход них годи на Ак ци зе Ак ци зе на де ри ва те наф те Ак ци зе на ду ван ске пре ра ђе ви не Оста ле ак ци зе Ца ри не Оста ли по ре ски при хо ди Не по ре ски при хо ди Так се Нов ча не ка зне При хо ди од про да је до ба ра и услу га Оста ли не по ре ски при хо ди 741, 744, 745, 77, 78, од то га Ди ви ден де бу џе та Ре пу бли ке До на ци је 0 Рас хо ди и из да ци бу џе та ко ји се фи нан си ра ју из бу џет ских сред ста ва утвр ђе ни су у сле де ћим из но си ма у Ра чу ну при хо да и при ма ња, рас хо да и из да та ка: ОПИС Eкономскa класификацијa Из нос у ди на ри ма УКУП НИ РАС ХО ДИ И ИЗ ДА ЦИ Те ку ћи рас хо ди Рас хо ди за за по сле не Пла те за по сле них До при но си на те рет по сло дав ца Оста ли рас хо ди за за по сле не 413 до Рас хо ди за ко ри шће ње услу га и ро ба Рас хо ди по осно ву от пла те ка ма та Рас хо ди по осно ву от пла те ка ма та на до ма ће кре ди те ОПИС Eкономскa класификацијa Из нос у ди на ри ма - Рас хо ди по осно ву от пла те ка ма та на стра не кре ди те От пла та ка ма та по осно ву ак ти ви ра них га ран ци ја Пра те ћи тро шко ви за ду жи ва ња Суб вен ци је Суб вен ци је у при вре ди Суб вен ци је у по љо при вре ди Суб вен ци је за же ле зни цу Суб вен ци је у обла сти ту ри зма Суб вен ци је за кул ту ру Оста ле суб вен ци је До та ци је ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма Тран сфе ри оста лим ни во и ма вла сти Тран сфе ри оп шти на ма и гра до ви ма Тран сфе ри за за по сле не у обра зо ва њу на те ри то ри ји АПВ Оста ли тран сфе ри Тран сфе ри ор га ни за ци ја ма оба ве зног со ци јал ног оси гу ра ња Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и ин валид ско оси гу ра ње На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње Фонд за со ци јал но оси гу ра ње вој них оси гу ра ни ка Ре пу блич ки за вод за здрав стве но осигу ра ње Оста ли тран сфе ри Оста ле до та ци је и тран сфе ри Со ци јал на за шти та из бу џе та Тран зи ци о ни фонд Деч ја за шти та Борачко - инвалидска заштита Социјална заштита Ученички стандард Студентски стандард Фонд за младе таленте Спортске стипендије Избегла и расељена лица Остала социјална заштита из буџета Остали текући расходи 48 и Средства резерви Остали текући расходи Капитални издаци Издаци за нефинансијску имовину 51 до Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију Националног инвестиционог плана Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) Примања и издаци утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима: у динарима Нето финансирање Примања од продаје финансијске имовине и задуживања Примања од продаје хартија од вредности Државне хартије од вредности Примања од задуживања Примљени кредити од иностраних влада и међународних организација Примљени кредити од банака и финансијских институција изван јавног сектора Неутрошена средства из претходнe годинe Издаци за набавку финансијске имовине и отплате зајмова Издаци за отплату главнице за емитоване хартије од вредности Државне хартије од вредности Обвезнице (Лондонски клуб, Стара девизна штедња грађана) Издаци за отплату главнице примљених кредита Отплата главнице домаћим кредиторима Отплата главнице страним кредиторима

3 у динарима Отплата главнице по гаранцијама Издаци за набавку финансијске имовине Члан 2. По треб на сред ства за фи нан си ра ње бу џет ског де фи ци та из чла на 1. овог за ко на у из но су од ди на ра, за фи нанси ра ње от пла те ду га у из но су од ди на ра и на бав ку фи нан сиј ске имо ви не у из но су од ди на ра, пла нира но је да се обез бе де из кре ди та у из но су од дина ра, кроз еми то ва ње др жав них хар ти ја од вред но сти у из но су од ди на ра и из не у тро ше них сред ста ва из прет ходних го ди на у из но су од У слу ча ју да ни је мо гу ће оства ри ти пла ни ра но обез бе ђе ње потреб них сред ста ва за фи нан си ра ње бу џет ског де фи ци та, от пла те ду га и на бав ку фи нан сиј ске имо ви не у пла ни ра ној про пор ци ји из ме ђу: креди та, еми то ва них др жав них хар ти ја од вред но сти и не у тро ше них средста ва из прет ход них го ди на мо гу ћа је про ме на струк ту ре из ме ђу да тих из во ра фи нан си ра ња, али уз услов да се не пре ђе уку пан из нос пла нира них сред ста ва за да ту на ме ну у ви си ни од ди на ра. За фи нан си ра ње бу џет ског де фи ци та и от пла те до спе лих кредит них оба ве за, мо гу се то ком го ди не ко ри сти ти сред ства са кон со ли до ва ног ра чу на тре зо ра Ре пу бли ке Ср би је, до из но са ко ји не угро жа ва ли квид ност тог ра чу на. Уко ли ко се у то ку го ди не обез бе де при ма ња од при ва ти за ције, про пор ци о нал но ће се сма њи ва ти кре дит ни из во ри и еми си ја др жав них хар ти ја од вред но сти из ста ва 1. овог чла на. Члан 3. А. У го ди ни из да ће се га ран ци је Ре пу бли ке Ср би је до из но са од ди на ра ( USD, EUR и RSD) и то: Ред. број 2. I. Свет скоj бан ци II. 1. III. 1. IV. Из нос у динарима Ори ги нал на валута Из нос у ори ги нал ној ва лу ти 1. ЈП Елек тро при вре да Ср би је - Из град ња TC 110/x kv USD ЈП Пу те ви Ср би је - Ре ха би ли та ци ја ма ги страл них пу те ва, са на ци ја цр них та ча ка, кон сул тант ске услу ге USD Укуп но: USD Европ ској бан ци за об но ву и раз вој Град Бе о град-над град ња бе о град ског при град ског же ле знич ког си сте ма ЈП Же ле зни це Ср би је - Ин фра струк тур ни про јек ти 3. ЈП Елек тро при вре да Ср би је - Ре ви та ли за ци ја и из град ња ма лих ХЕ из ПО Са EUR EUR EUR Ло кал на са мо у пра ва - Ре кон струк ци ја ко му нал не ин фра струк ту ре у оп шти на ма и гра до ви ма EUR ЈП Пу те ви Ср би је -Ре ха би ли та ци ја ауто пу та Е75 кроз Бе о град, Сур чин - Бу бањ По ток - ЛОТ EUR ЈП Еми си о на тех ни ка и ве зе - Пре ла зак са ана лог ног на ди ги тал но еми то ва ње те ле ви зиј ског про гра ма у РС EUR ЈП Елек тро при вре да Ср би је - БТО си стем за По ље Б/Ц, Од ла гач за Там на ву За пад но по ље, Хо мо ге ни за ци ја угља (Ко лу ба ра) EUR ЈП Тран снаф та - Из град ња ре зер во а ра за скла ди ште ње си ро ве наф те у Но вом Са ду и Пан че ву EUR Укуп но: EUR Европ ској ин ве сти ци о ној бан ци ЈП Пу те ви Ср би је -До дат но фи нан си ра ње за ре ха би ли та ци ју мо ста Га зе ла 2. ЈП Же ле зни це Ср би је - Ин фра струк тур ни про јек ти 3. ЈП Елек тро при вре да Ср би је - На бав ка си сте ма за ме ре ње и об ра чун елек трич не енер ги је EUR EUR EUR ЈП Пу те ви Ср би је - Оби ла зни ца око Бе о гра да, Сек тор Б6: Објек ти и тра са EUR ЈП Тран снаф та - Из град ња си сте ма про дук то во да кроз Ре пу бли ку Ср би ју EUR Укуп но: EUR Не мач кој раз вој ној бан ци (KfW) 1. НИП (Ло кал на са мо у пра ва) - Про грам во до снаб де ва ња и ка на ли за ци је у оп шти на ма сред ње ве ли чи не у Ср би ји III EUR ЈП Елек тро при вре да Ср би је - Ме ре за шти те жи вот не сре ди не у енер гет ском сек то ру Ре ви та ли за ци ја ХЕ Звор ник EUR ЈП Елек тро при вре да Ср би је - БТО си стем за По ље Б/Ц, Од ла гач за Там на ву За пад но по ље, Хо мо ге ни за ци ја угља (Ко лу ба ра) EUR Укуп но: EUR V. Стра ним вла да ма 1. Вла да Шпа ни је 1.1 ЈП Же ле зни це Ср би је - На бав ка те рет них и пут нич ких во зо ва EUR Вла да Не мач ке 2.1 ЈП Же ле зни це Ср би је - Мо дер ни за ци ја и елек три фи ка ци ја пру ге Пан че во - Вр шац - др жав на гра ни ца EUR Вла да Ја па на 3.1 ЈП Елек тро при вре да Ср би је - Од сум по ра ва ње ТЕНТ А3, А4, А5, А EUR Че шка Екс порт на бан ка 4.1 ЈП Же ле зни це Ср би је - Ин фра струк тур ни про јек ти EUR Вла да Ре пу бли ке Пољ ске 5.1 ЈП Же ле зни це Ср би је - Ин фра струк ту ра, во зна сред ства и опре ма EUR Вла да Ру ске Фе де ра ци је 6.1 ЈП Же ле зни це Ср би је - Ин фра струк тур ни про јек ти USD EUR Укуп но: USD

4 Ред. број VI. По слов ним бан ка ма Из нос у динарима Ори ги нал на валута Из нос у ори ги нал ној ва лу ти 1. Оп шти не Косовскa Митровицa (се вер), Зве чан и Зу бин По ток - Во до снаб де ва ње оп шти не Ко сов ске Ми тро ви це (север), Зве ча на и Зу би ног По то ка EUR ЈП Ср би ја гас - Из град ња га со вод них обје ка та-тран спорт ни си стем EUR ЈП Ср би ја гас - Из град ња га со вод ног при ти ска Алек сан дро вац-ко па о ник-н.па зар-ту тин ЕUR ЈП Ср би ја гас - Из град ња га сних тер мо е лек тра на и то пла на EUR ЈП Ср би ја гас - Из град ња раз вод ног га со во да ви со ког при ти ска С.Ми тро ви ца-шид EUR ЈП Ср би ја гас - Одр жа ва ње те ку ће ли квид но сти EUR ЈП Еми си о на тех ни ка и ве зе -Об на вља ње по сто је ће и из град ња но ве ин фра струк ту ре за еми си о ну тех ни ку EUR Јат тех ни ка д.о.о - Из град ња хан га ра EUR Гра ђе вин ска ди рек ци ја Ср би је - Опре ма ње гра ђе вин ског зе мљи шта на ло ка ци ји ка сар не Сте па Сте па но вић у Бе о- гра ду RSD ЈП ПЕУ Ре са ви ца - Ком бајн за из ра ду ру дар ских про сто ри ја EUR JAT AIR WAYS а.д. Бе о град - АIRBUS EUR VII. EUR Укуп но: RSD Оста ло 1. ФИ АТ ауто мо би ли Ср би ја - За јед нич ко ула га ње Ре пу бли ке Ср би је и Фи јат гру пе EUR Укуп но: EUR EUR RSD УКУП НО: USD Б. Ре пу бли ка Ср би ја ће у го ди ни одо бри ти про јект не и про грам ске зај мо ве до из но са од ди на ра ( EUR, RSD и USD), и то са: Р е д. број I. Свет ском бан ком - IBRD II. III. IV. Из нос у динарима Ори ги нал на валута Из нос у ори ги нал ној ва лу ти 1. Дру ги про грам ски за јам за раз вој јав них фи нан си ја USD Про је кат енер гет ске ефи ка сно сти EUR Уна пре ђе ње здрав ства Ср би је за одр жи ви раз вој EUR По др шка ино ва ци о ној де лат но сти USD Раз вој при ват ног и фи нан сиј ског сек то ра USD Про је кат оси гу ра ња ри зи ка у слу ча ју еле мен тар них не по го да USD EUR Укуп но: USD Европ ском ин ве сти ци о ном бан ком 1. Ре кон струк ци ја објек та - Па ла та прав де у Бе о гра ду EUR Из град ња згра де Ре пу блич ког јав ног ту жи ла штва у ули ци Кне за Ми ло ша у Бе о гра ду EUR Ко ри дор X (Ниш - Ди ми тров град, из град ња и ре ха би ли та ци ја пу та) EUR Из град ња објек та за по тре бе Ту жи ла штва за ор га ни зо ва ни кри ми нал EUR Тре ћа тран ша у ко рист про јек та Кли нич ки цен три EUR Ин сти тут за ви ру со ло ги ју, вак ци не и се ру ме Тор лак EUR Апекс EUR Укуп но: EUR Бан ком за раз вој Са ве та Евро пе 1. Ин ве сти ци је у на уч ну ин фра струк ту ру EUR Са на ци ја кли зи шта III EUR Из град ња објек та спе ци јал не на ме не за сме штај осу ђе них и при тво ре них ли ца у Кра гу јев цу EUR Ре ша ва ње стам бе них про бле ма на уч ни ка у Ре пу бли ци Ср би ји EUR Обра зо ва ње за со ци јал ну ин клу зи ју EUR Из град ња објек та спе ци јал не на ме не за сме штај осу ђе них и при тво ре них ли ца у Пан че ву EUR Из град ња ста но ва за со ци јал но ста но ва ње и по др шка раз во ју си сте ма со ци јал ног ста но ва ња у Ср би ји EUR Ре ци кла жни цен тар у Ни шу EUR Укуп но: EUR Не мач ком раз вој ном бан ком (KfW) 1. Ре ха би ли та ци ја ло кал ног си сте ма гре ја ња у Ср би ји - фа за IV EUR Кре дит за фи нан си ра ње ма лих и сред њих пред у зе ћа у Ре пу бли ци Ср би ји пре ко по слов них ба на ка EUR Про грам во до снаб де ва ња и ка на ли за ци је у оп шти на ма сред ње ве ли чи не у Ср би ји II - фа за EUR Про грам во до снаб де ва ња и ка на ли за ци је у оп шти на ма сред ње ве ли чи не у Ср би ји III EUR Укуп но: EUR V. Стра ним вла да ма 1. Вла да Ре пу бли ке Тур ске 1.1. Из град ња ауто пу та Бе о град - Бо ља ри USD VI. Укуп но: USD Европ ском Ко ми си јом 1. За јам за ма кро-фи нан сиј ску по моћ EUR Укуп но: EUR

5 Р е д. број VII. По слов ним бан ка ма и ин сти ту ци о нал ним ин ве сти то ри ма (за тач ку 2.) VI II. Из нос у динарима Ори ги нал на валута Из нос у ори ги нал ној ва лу ти 1. Кре дит за про грам ску по др шку бу џе ту у раз ли чи тим ва лу та ма EUR Об ве зни це EUR Кре дит за про грам ску по др шку бу џе ту у раз ли чи тим ва лу та ма уз га ран ци ју Свет ске бан ке USD Оспо со бља ва ње аеро дро ма Мо ра ва RSD Кре дит за ре фи нан си ра ње ре про гра ма ду га пре ма Ве ли кој Со ци ја ли стич кој На род ној Ли биј ској Арап ској Џа ма хи рији и фи нан си ра ње ис по ру ке до ма ћих фар ма це ут ских про из во да ради делимичног измиривања репрограмираног дуга EUR На бав ка ави о на за по тре бе Вла де EUR Ре кон струк ци ја згра де ам ба са де и ку по ви на ре зи ден ци је у Ва шинг то ну, САД USD EUR RSD Укуп но: USD Ex port-im port бан ка ма 1. Ex port - Im port Bank of Chi na 1.1. Ре ви та ли за ци ја Бло ка Б1 и Б2 - ТЕ - КО Ко сто лац - I фа за, Од сум по ра ва ње Бло ка Б1 и Б2 ТЕ - КО Ко сто лац - I фа за са мо дер ни за ци јом реч не лу ке, пу та и из град њом же ле зни це USD Tur kish Exim Bank 2.1. Про грам ре кон струк ци је пут не ин фра струк ту ре у ма ње раз ви је ним оп шти на ма USD Ред. број Укуп но: USD EUR RSD УКУП НО: USD В. Ста ње јав ног ду га Ре пу бли ке Ср би је из но си ди на ра ( EUR) од че га: I. ДИ РЕКТ НЕ ОБА ВЕ ЗЕ: 1. Ди рект не оба ве зе - уну тра шњи дуг На зив ду га Усло ви Ста ње ду га у EUR Ста ње ду га у RSD 1.1 Ду го роч не хар ти је од вред но сти (Оба ве зе пре ма НБС) Пр ви да тум от пла те глав ни це По след њи да тум от пла те глав ни це Рата главнице за год RSD Каматна стопа 8,50% 1.2 Обавезе по основу неисплаћених пензија пољоприврeдницима Први датум отплате главнице (четири рате) (прва рата превремено исплаћена ) Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. Каматна стопа 8,50% 1.3 Обавезе по основу неисплаћених пензија фонду запослених Први датум отплате главнице (шест рата) Последњи датум отплате главнице (шеста рата превремено исплаћена , а пета ) Рата главнице за год. - Каматна стопа 8,50% 1.4 Комерцијална банка АД Београд - куповина зграде за Амбасаду РС у Бриселу Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 3M EURIBOR + 1,35% 1.5 Краткорочне хартије од вредности Први датум отплате главнице - Последњи датум отплате главнице - Рата главнице за год. - диск. стопе на последњим аукцијама: - тромесечни записи - шестомесечни записи - дванаестомесечни записи 11,00% 12,50% 12,80% 1.6 Стара девизна штедња НБС Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год RSD Каматна стопа 2,00% 1.7 Стара девизна штедња грађани Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год EUR Каматна стопа 2,00%

6 Ред. број На зив ду га Усло ви Ста ње ду га у EUR Ста ње ду га у RSD 1.8 Стара девизна штедња банке Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год EUR Каматна стопа 2,00% 1.9 Зајам за привредни развој Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 2,00% 1.10 HYPO ALPE ADRIA - BANK АД Београд Универзијада Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год RSD Каматна стопа 6М BELIBOR + 1,75% 1.11 Дугорочне хартије од вредности (државни записи) Први датум отплате главнице - Последњи датум отплате главнице - Рата главнице за год. - Каматна стопа - осамнаестомесечни записи - двадесетчетворомесечни записи 1.12 Војвођанска банка а.д. Нови Сад Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 1М EURIBOR + 4,75% 1.13 ALPHA BANK SRBIJA а.д. Београд Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 1М EURIBOR + 4,75% 1.14 PIRAEUS BANK а.д. Београд Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 1М EURIBOR + 4,75% 1.15 EUROBANK EFG a.d. Beograd Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 3М LIBOR/USD + 4,75% 1.16 Војвођанска банка а.д. Нови Сад Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 1М EURIBOR + 4,35% УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ - УНУТРАШЊИ ДУГ ,00% 13,40% 2. Директне обавезе - спољни дуг Ред. Стање дуга Стање дуга Назив дуга Услови број у EUR у RSD IBRD 1.1 IBRD A Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год EUR Каматна стопа Г1=6М LIBOR EUR + 0,55%; Г2=5,44% до 15. марта 2009, а након тога 6М LIBOR EUR + 0,55%; Г3=5,81% до краја отплатног периода 1.2 IBRD B Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год EUR Каматна стопа Г1=6М LIBOR EUR + 0,55%; Г2=5,44% до 15. марта а након тога 6М LIBOR EUR + 0,55%; Г3=5,79% до краја отплатног периода

7 Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 1.3 IBRD - Додатно финансирање пројекта Енергетске ефикасности за Србију Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 6М LIBOR + фиксна маржа од 0,07% 1.4 IBRD - Пружање унапређених услуга на локалном нивоу Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 6М LIBOR + фиксна маржа од 0,07% 1.5 IBRD - Регионални развој Бора Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 6М LIBOR + фиксна маржа од 0,07% 1.6 IBRD - Пројекат рехабилитације система за наводњавање и одводњавање Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 6М LIBOR + фиксна маржа од 0,07%. 1.7 IBRD - Пројекат реформе пољопривреде у транзицији Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 6М LIBOR + фиксна маржа од 0,07% 1.8 IBRD - Програмски зајам за развој приватног и финансијског сектора Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 6М LIBOR - + варијабилна каматна маржа 1.9 IBRD - Коридор X Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 6М LIBOR - + варијабилна каматна маржа 1.10 IBRD - Други програмски зајам за развој приватног и финансијског сектора Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 6М LIBOR - + варијабилна каматна маржа 1.11 IBRD - Програмски зајам за развој јавних финансија Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 6М LIBOR - + варијабилна каматна маржа 1.12 IBRD - Пројекат здравља Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 6М LIBOR - + варијабилна каматна маржа 1.13 IBRD - Додатно финансирање пројекта реконструкције саобраћаја Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 6М LIBOR + фиксна маржа од 0,07%. 1 Укупно: IDA 2.1 IDA 3599 YF: Кредит за структурно прилагођавање Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања

8 Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 2.2 IDA 4017 YF: Други кредит за структурно прилагођавање Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.3 IDA 3643 YF: Кредит за развој приватног и банкарског сектора Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.4 IDA 3780 YF: Други кредит за прилагођавање приватног и финансијског сектора Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.5 IDA 3750 YF: Пројекат за финансирање структурног прилагођавања социјалног сектора Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год - Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.6 IDA 3636 YF: Пројекат развоја школства Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.7 IDA 3651 YF: Пројекат за олакшавање трговине и саобраћаја у Југоисточној Европи Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.8 IDA 3693 YF: Пројекат омогућавања финансирања извоза Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.9 IDA 3723 YF: Пројекат техничке помоћи у приватизацији и реструктурирању банака и предузећа Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.10 IDA 3753 YF: Пројекат промоције запошљавања Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.11 IDA 3768 YF: Пројекат здравства Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.12 IDA 3908 YF: Пројекат за катастар непокретности и упис права у Србији Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.13 IDA 3870 YF: Пројекат енергетске ефикасности у Србији Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.14 IDA 4071 YF: Пројекат консолидације наплате и реформе пензионе администрације у Србији Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год - Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања

9 Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 2.15 IDA 4105 YF: Пројекат ревитализације система за наводњавање и одводњавање Србије Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.16 IDA 4131 YF: Први кредит за програмски развој политике у приватном и финансијском сектору Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.17 IDA 3909 YF: Пројекат реконструкције саобраћаја у Србији Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год - Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.18 IDA YF Додатно финансирање пројекта енергетске ефикасности за Србију Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2.19 IDA 4326-YF Регионални развој Бора 0 0 Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 0,75% трошкови сервисирања 2 Укупно: EIB 3.1 EIB Обнова регионалних болница Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год EUR Каматна стопа EURIBOR + маржа до 1,00% 3.2 EIB Пројекат обнове школа Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа EURIBOR + маржа до 1,00% 3.3 EIB Apex Global Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год EUR Каматна стопа EURIBOR + маржа до 1,00% 3.4 EIB Apex Global II Први датум отплате главнице (превремена отплата) Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год EUR Каматна стопа EURIBOR + маржа до 1,00% 3.5 EIB Apex зајам за МСП Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа EURIBOR + маржа до 1,00% 3.6 EIB Општинска и регионална инфраструктура Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа EURIBOR + маржа до 1,00% 3.7 Kлинички центри/а Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа EURIBOR + маржа до 1,00% 3 Укупно: CEB

10 Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 4.1 CEB - клизишта II (реконструкција и обнова стамбене инфраструктуре) / Први датум отплате главнице I транша Последњи датум отплате главнице I транша Рата главнице за год. - Каматна стопа 3,62% 4.2 CEB - избеглице (обезбеђење трајних стамбених јединица) Први датум отплате главнице I транша Последњи датум отплате главнице I транша Рата главнице за год. - Каматна стопа I транша 2,15% 4.3 CEB Клизишта I: Реконструкција и обнова стамбене инфраструктуре Први датум отплате главнице I транша II транша Последњи датум отплате главнице I транша II транша Рата главнице за год. - Каматна стопа I транша 2,59%; II транша 2,04% 4.4 CEB репрограмирани зајам Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год EUR Каматна стопа 3,558% 4.5 CEB - рехабилитација и превенција након поплава у Војводини Први датум отплате главнице I транша II транша III транша Последњи датум отплате главнице I транша II транша III транша Рата главнице за год. - Каматна стопа I транша 1,84%; II транша 2,28%; III транша 2,29% 4 Укупно: Kрeдити страних влада 5.1 Влада Рускe Федерације Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 6М LIBOR + 2,95% 5.2 Влада Италије Развој приватног сектора путем кредитне линије Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 1,00% 5.3 Export - Import Bank of China - репрограмирани зајам Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год EUR Каматна стопа 6M LIBOR USD +1,30% 5.4 Oстале стране владе Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 1,50% фиксна 5 Укупно: Остали страни кредитори 6.1 EU 55 Макроекономска помоћ Први датум отплате главнице I транша II транша III транша Последњи датум отплате главнице I транша II транша III транша Рата главнице за год. - Каматна стопа 6М EURIBOR + 0,03% I транша 4,54%(fix) II транша 3,82% (fix) III транша

11 Ред. број Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 6.2 Париски клуб Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. Каматна стопа USD Каматна стопа је различита за сваку земљу чланицу Париског клуба 6.3 Лондонски клуб Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. Каматна стопа USD 3,75% до ,75% до KfW Рехабилитација локалног сист. грејања у Србији фаза III Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год EUR Каматна стопа стопа коју утврђује KfW два дана пре датума повлачења средстава на бази ефективних трошкова финансирања KfW на евро тржишту капитала увећана за маржу од 1,20% годишње 6.5 KfW - Водовод и рехабилитација у општинама средње величине у Србији - фаза II 0 0 Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 6,17% 6.6 Erste GCIB Finance I B.V. Amsterdam Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 1M EURIBOR + 3,00% + 1,25% 6.7 Marfin Bank a.d Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 1M EURIBOR + 4,35% 6.8 MMФ алокација средстава из специјалних права вучења Први датум отплате главнице - Последњи датум отплате главнице - Рата главнице за год. - Каматна стопа Каматна стопа за алокације ММФ-а мења се недељно 6 Укупно: УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ - СПОЉНИ ДУГ УКУПНО ДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ (спољни + унутрашњи дуг) II. ИНДИРЕКТНЕ ОБАВЕЗЕ: 1. Индиректне обавезе - унутрашњи дуг Ред. Назив дуга брoj Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 1.1 Обавезе према UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd - ЈП Путеви Србије Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год EUR Каматна стопа 1М EURIBOR + 4,05% 1.2 Обавезе према Marfin Bank a.d. Beograd - ЈП Путеви Србије Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год EUR Каматна стопа 1М EURIBOR + 4,15% 1.3 Обавезе према Banca Intesa a.d. Beograd - ЈП Србијагас Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,80%

12 Ред. брoj Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 1.4 Обавезе према Banca Intesa a.d. Beograd - ЈП Србијагас Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 3М EURIBOR + 4,80% 1 УKУПНО Ред. брoj 2. Индиректне обавезе - спољни дуг EBRD Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 1.1 EBRD ЕПС: Хитна реконструкција енергетског сектора Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год EUR Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1.2 EBRD ЕМС: Хитна реконструкција енергетског сектора Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год EUR Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1.3 EBRD Железнице Србије: Санација коридора X Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год EUR Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1.4 EBRD Путеви Србије: Доградња коридора X Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год EUR Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1.5 EBRD ЕПС: Хитна реконструкција енергетског сектора II Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год EUR Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1.6 EBRD Ниш: Унапређење објеката за водоснабдевање и прераду отпад. вода Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год EUR Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1.7 EBRD Крагујевац Унапређење система водоснабдевања Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год EUR Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1.8 EBRD Контрола лета Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. 1,577,938 EUR Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00 % 1.9 EBRD Суботица: Реконструкција и модернизација градске мреже за отпадне воде Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год EUR Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1.10 EBRD Путеви Србије: Аутопут БГ-НС и мост код Бешке Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год EUR Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1.11 EBRD Железнице Србије: Возна средства Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год EUR Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00%

13 Ред. брoj Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD 1.12 ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ - Возна средства - вишеделне електромоторне гарнитуре Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1.13 EBRD - ЈП СРБИЈАГАС - рефинансирање краткорочних зајмова, одржавање и побољшање мреже и изградња подземног складишта гаса Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1.14 EBRD Путеви Србије: Обилазница око Београда Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Kаматна стопа 6M EURIBOR + 1,00% 1 Укупно EIB 2.1 EIB Железнице Србије: Обнова железничке инфраструктуре Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год ЕUR Каматна стопа EURIBOR + маржа до 1,00% 2.2 EIB Путеви Србије: Рехабилитација постојећих путева Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год ЕUR Каматна стопа EURIBOR + маржа до 1,00% 2.3 EIB ЕМС:Реконструкција енергетског система Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа EURIBOR + маржа до 1,00% 2.4 EIB БЕОГРАД: Обнова београдског језгра Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год EUR Каматна стопа EURIBOR + маржа до 1,00% 2.5 EIB Путеви Србије: Хитна санација саобраћаја Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год ЕUR Каматна стопа EURIBOR + маржа до 1,00% 2.6 EIB Аеродром Никола Тесла : Хитна санација саобраћаја Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год ЕUR Каматна стопа EURIBOR + маржа до 1,00% 2.7 EIB Путеви Србије: Kонсолидациони зајам старих дугова Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год ЕUR Каматна стопа 8,15 % 2.8 EIB Железнице Србије: Kонсолидациони зајам старих дугова Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год EUR Каматна стопа 8,15 % 2.9 EIB ЕПС: Уређаји за енергетски систем Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год EUR Каматна стопа EURIBOR + маржа до 1,00% 2.10 EIB Путеви Србије: Пројекат европских путева Б Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа EURIBOR + маржа до 1,00%

14 Ред. брoj Назив дуга Услови Стање дуга у EUR 2.11 EIB Ниш: Хитна обнова система водоснабдевања 0 0 Први датум отплате главнице Није било повлачења по овом кредиту Последњи датум отплате главнице - Рата главнице за год. - Каматна стопа EURIBOR + маржа до 1,00% Стање дуга у RSD 2.12 EIB Нови Сад: Хитна обнова система водоснабдевања 0 0 Први датум отплате главнице Није било повлачења по овом кредиту Последњи датум отплате главнице - Рата главнице за год. - Каматна стопа EURIBOR + маржа до 1,00% 2.13 EIB Контрола лета Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год EUR Каматна стопа EURIBOR + маржа до 1,00% 2.14 EIB - Железнице Србије - Пројекат обнове железницa II Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. 0 EUR Каматна стопа EURIBOR + маржа до 1,00% 2.15 EIB - Путеви Србије - Рехабилитација моста Газела Први датум отплате главнице Није било повлачења по овом кредиту Последњи датум отплате главнице - Рата главнице за год. - Каматна стопа EURIBOR + маржа до 1,00% 2.16 EIB - Путеви Србије - Рехабилитација путева и мостова Б Први датум отплате главнице Није било повлачења по овом кредиту Рата главнице за год. - Последњи датум отплате главнице - Каматна стопа EURIBOR + маржа до 1,00% 2.17 EIB - Путеви Србије - Обилазница око Београда 0 0 Први датум отплате главнице Није било повлачења по овом кредиту Последњи датум отплате главнице - Рата главнице за год. - Каматна стопа EURIBOR + маржа до 1,00% 2 Укупно KfW 3.1 KfW 1 ЕПС: Ремонт и поправка РБ Колубара и ТЕ Никола Тесла Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год EUR Каматна стопа 4,32% 3.2 KfW 2 ЕПС: Набавка опреме за Тамнаву Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год EUR Каматна стопа стопа коју утврђује KfW два дана пре датума повлачења средстава на бази ефективних тр. финансирања KfW на евро тржишту капитала увећана за маржу од 1,10% годишње 3.3 KfW 3 ЕПС: Рехабилитација ХЕ Бајина Башта Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год EUR Каматна стопа 0,75% годишње 3.4 KfW 4 Мере заштите животне средине у термоелектранама на лигнит Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа стопа коју утврђује KfW два дана пре датума повлачења средстава на бази ефективних тр. финансирања KfW на евро тржишту капитала увећана за маржу од 1,75% годишње 3 Укупно:

15 Ред. брoj Назив дуга Услови Стање дуга у EUR Стање дуга у RSD EU 4.1 EU ЕПС: Репрограм EIB кредита Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 6М EURIBOR 4.2 EU Железнице Србије: Репрограм EIB кредита Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год - Каматна стопа 6М EURIBOR 4.3 EU Путеви Србије: Репрограм EIB кредита Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 6М EURIBOR 4 Укупно: ЕУРОФИМА 5.1 Еурофима Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 3,05% (фиксна) 5.2 Еурофима Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 3,51% ( фиксна) 5.3 Еурофима Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 3,95% (фиксна) 5.4 Еурофима Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 2,85% (фиксна) 5.5 Еурофима Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 2,70% (фиксна) 5.6 Еурофима Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год - Каматна стопа 3,07% (фиксна) 5.7 Еурофима Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 2,50% ( фиксна) 5.8 Еурофима Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 3,12% (фиксна) 5.9 Еурофима Први датум отплате главнице Последњи датум отплате главнице Рата главнице за год. - Каматна стопа 2,89% (фиксна)

P Ř E H L E D B U L H A R S K É G R A M A T I K Y

P Ř E H L E D B U L H A R S K É G R A M A T I K Y P Ř E H L E D B U L H A R S K É G R A M A T I K Y www.jazykovy-koutek.cz Bulharština (български език) je jazykem 9 milionů lidí, z nichž bezmála 8 milionů žije v Bulharsku. Nejpočetnější bulharské menšiny

Více

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772 CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20 Trouba Пећница ZOB35772 Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Před prvním použitím _ 5 Denní používání 5 Funkce hodin _ 6 Použití příslušenství

Více

Nebojte se ruštiny str. 1

Nebojte se ruštiny str. 1 Nebojte se ruštiny str. 1 AZBUKA pracovní list A. Přehled azbuky 1 Přehled písmen ruské abecedy (azbuky) v pořadí, ve kterém jsou písmena řazena v ruských slovnících a materiálech. Azbuka Odpovídající

Více

Bulharský jazyk, základní slovní zásoba

Bulharský jazyk, základní slovní zásoba Bulharský jazyk, základní slovní zásoba Bulharský jazyk patří do skupiny jižních slovanských jazyků. Prošel složitým vývojem a vzdálil se nejvíce slovanskému typu. Nemá skloňování, chybí infinitiv, nejsou

Více

BULHARŠTINA NA CESTY

BULHARŠTINA NA CESTY Полезни изрази (užitečné fráze) BULHARŠTINA NA CESTY Добър ден (dobar den) Dobrý den Добър вечер (dobar večer) Dobrý večer Лека нощ (leka nošt) Dobrou noc Здавейте! Здавей! Здрасти! (zdravejte, Dobrý den/

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Katedra jihoslovanských a balkanistických studií. Diplomová práce. Bc. Vanja Igić

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Katedra jihoslovanských a balkanistických studií. Diplomová práce. Bc. Vanja Igić Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra jihoslovanských a balkanistických studií Diplomová práce Bc. Vanja Igić Momo Kapor: Magija Beograda - komentovaný překlad povídkového cyklu Momo Kapor:

Více

Словáрь акт вной лéксики

Словáрь акт вной лéксики áзбука abeceda автóбус autobus аптéка lékárna банáн banán библиотéка knihovna брат,-а, брáтья bratr, bratři бýква písmeno вещь věc в лка vidlička виногрáд vinná réva, hrozny, víno водá voda вóлосы vlasy

Více

Рýсско-чéшский словáрь С белокýрый бутербрóдная авиабилéт бельё австр ец беспокóиться (о ком? чём?) бут к Áвстрия

Рýсско-чéшский словáрь С белокýрый бутербрóдная авиабилéт бельё австр ец беспокóиться (о ком? чём?) бут к Áвстрия Рýсско-чéшский словáрь С A авиабилéт letenka австр ец Rakušan Áвстрия Rakousko автóбус autobus áвтор autor áвторский autorský автостóп autostop áзбука abeceda, azbuka áзбука здорóвья abeceda zdraví айкидó

Více

ČESKO-RUSKÝ A RUSKO-ČESKÝ SLOVNÍK. ЧЕШСКО-РУССКИЙ и РУССКО-ЧЕШСКИЙ СЛОВАРЬ. Jelena Celunova, Sylva Tvrdíková PRO TURISMUS, GASTRONOMII, HOTELNICTVÍ

ČESKO-RUSKÝ A RUSKO-ČESKÝ SLOVNÍK. ЧЕШСКО-РУССКИЙ и РУССКО-ЧЕШСКИЙ СЛОВАРЬ. Jelena Celunova, Sylva Tvrdíková PRO TURISMUS, GASTRONOMII, HOTELNICTVÍ ČESKO-RUSKÝ A RUSKO-ČESKÝ SLOVNÍK PRO TURISMUS, GASTRONOMII, HOTELNICTVÍ ЧЕШСКО-РУССКИЙ и РУССКО-ЧЕШСКИЙ СЛОВАРЬ ПО ТУРИЗМУ, ГАСТРОНОМИИ, ГОСТИНИЧНОМУ БИЗНЕСУ Jelena Celunova, Sylva Tvrdíková Recenze knihy:

Více

inspirace Marketingové VELETRH řešení V. Trhy se mění, změňte se i vy květen červen 2014: Brno Zlín Olomouc Praha Plzeň

inspirace Marketingové VELETRH řešení V. Trhy se mění, změňte se i vy květen červen 2014: Brno Zlín Olomouc Praha Plzeň Marketingové inspirace číslo 2 / 201 časopis pro úspěšné podnikání květen červen 201: Brno Zlín Olomouc Praha Plzeň VELETRH řešení V. Trhy se mění, změňte se i vy 8 krátkých prezentací, 8 workshopů, 8

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. Při výuce

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět ruský jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Vzdělávací obsah

Více

Muzeum osvobozeneckého boje Ukrajiny

Muzeum osvobozeneckého boje Ukrajiny Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna Muzeum osvobozeneckého boje Ukrajiny K 80. výročí založení Sborník příspěvků z konference (Praha, 12.-14. října 2005) Sestavila Dagmar Petišková Praha

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Mezinárodní trh peněz Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní trh peněz zprostředkovává přístup cizinců k národní měně a domácích subjektů k cizím měnám. - valuty - devizy - devizový trh, devizové

Více

5.1.3.2 Další cizí jazyk Ruský jazyk (RJ)

5.1.3.2 Další cizí jazyk Ruský jazyk (RJ) 5.1.3.2 Další cizí jazyk Ruský jazyk (RJ) Charakteristika vyučovacího předmětu Ruský jazyk A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah povinného předmětu Ruský jazyk

Více

ÚSTAV JADERNÉHO VÝZKUMU

ÚSTAV JADERNÉHO VÝZKUMU drr 2499 - И,СВ ČESKOSLOVENSKA AKADEMIE VÉD ÚSTAV JADERNÉHO VÝZKUMU RE2 Ho XMdapcra&j VTSQKDTEPbOWÍ OHfiSV iliiiurfcii TABLBT 1Ю 2 USOYABÍCH S POJIfl INFORMAČNÍ STfc EDISKO NUCLE4R RESEARCH INSTITUTE kit

Více

Учебник для I и II курсов

Учебник для I и II курсов Учебник для I и II курсов ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ, ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ Допущено Министерством высшего и среднего специального образования СССР в качестве учебника для студентов филологических специальностей

Více

Dějiny SSSR a Ruska. Problémy, prameny a interpretace. Bratislava, Univerzita Komenského 2013/2014

Dějiny SSSR a Ruska. Problémy, prameny a interpretace. Bratislava, Univerzita Komenského 2013/2014 Dějiny SSSR a Ruska. Problémy, prameny a interpretace Bratislava, Univerzita Komenského 2013/2014 Velká vlastenecká válka Vstup SSSR do velké mezinárodní politiky VIII. seminář Struktura semináře diskuse

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 RUSKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže a

Více

ABRIS cz. ruská verze

ABRIS cz. ruská verze ABRIS cz ruská verze 1 Obsah POKROČILÝ SYSTÉM POHYBLIVÉ MAPY (ABRIS)...4 Určení...4 Ovládací prvky panelu ABRIS...4 Zobrazení a vložení informací do ABRISu...5 Zapnutí a vypnutí ABRISu...6 Zobrazení informací

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 RUSKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže a

Více

РАЗДЕЛ 8 ČÁST 8 T-RZIA-8 461. Раздел 11 Технические службы Část 11 Provozní záležitosti

РАЗДЕЛ 8 ČÁST 8 T-RZIA-8 461. Раздел 11 Технические службы Část 11 Provozní záležitosti РАЗДЕЛ 8 ČÁST 8 T-RZIA-8 461 Раздел 11 Технические службы Část 11 Provozní záležitosti 462 T-RZIA-8 T-RZIA-11-1 РАЗДЕЛ 11 ČÁST 11 ГЛАВА РАЗДЕЛ 1 KAPITOLA 8 ČÁST 81 Глава 1 Служба охраны Kapitola 1 Ostraha

Více

5. 5 Další cizí jazyk - ruský jazyk

5. 5 Další cizí jazyk - ruský jazyk Charakteristika předmětu 5. 5 Další cizí jazyk - ruský jazyk Ruský jazyk je předmět, který vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, z oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žák si předmět volí z nabídky

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO ESPAÑOL PORTUGUES NEDERLANDS DANSK NORSK SVENSKA SUOMI ÅËËÇNÉÊÁ TÜRKÇE ČESKY SLOVENSKY POLSKI SLOVENSKO 48

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO ESPAÑOL PORTUGUES NEDERLANDS DANSK NORSK SVENSKA SUOMI ÅËËÇNÉÊÁ TÜRKÇE ČESKY SLOVENSKY POLSKI SLOVENSKO 48 C1 HZ Original instructions Originalbetriebsanleitung Notice originale Istruzioni originali Manual original Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Original brugsanvisning Original bruksanvisning Bruksanvisning

Více

PUŠKIN, RUŠTINA, FRANCOUZŠTINA

PUŠKIN, RUŠTINA, FRANCOUZŠTINA Litteraria humanitas A. S. Puškin, Brno 2000 PUŠKIN, RUŠTINA, FRANCOUZŠTINA Ladislav Štindl (Praha) Nalistujme si v Oněginovi text všem nám známý jako ruský par excellence svým duchem i svým jazykem -

Více

l. Metodické poznámky k výuce češtiny pro Mongoly Editoři: PhDr. Jiří Šíma, DrSc., MgA. B. Ariundzul

l. Metodické poznámky k výuce češtiny pro Mongoly Editoři: PhDr. Jiří Šíma, DrSc., MgA. B. Ariundzul l. Metodické poznámky k výuce češtiny pro Mongoly Editoři: PhDr. Jiří Šíma, DrSc., MgA. B. Ariundzul Tradice výuky češtiny pro Mongoly v České republice, resp. v dřívějším Československu, již čítá několik

Více

Ţádost o udělení schengenského víza Заявление на получение шенгенской визы

Ţádost o udělení schengenského víza Заявление на получение шенгенской визы Ţádost o udělení schengenského víza Заявление на получение шенгенской визы FOTOGRAFIE Фотография Tento formulář ţádosti je zdarma Бесплатная анкета 1. Příjmení (x) Фамилия (х) N O V I K O V A 2. Rodné

Více

Uživatelská příručka. Ръководство на собственика. Списък с части Гид за монтиране. RO Manualul de utilizare

Uživatelská příručka. Ръководство на собственика. Списък с части Гид за монтиране. RO Manualul de utilizare TARIO IMPORTANT KEEP FOR FUTURE REFERENCE HU Felhasználói kézikönyv Alkatrészlista Illesztő vezető 013kg Y 040182 SK Užívateľská príručka Zoznam dielov Návod na montáž RU PL Руководство для пользователя

Více

Komunikuji-tedy jsem. (ruský jazyk)

Komunikuji-tedy jsem. (ruský jazyk) Metodická příručka Komunikuji-tedy jsem (ruský jazyk) Program odpolední aktivity v rámci projektu Víme jak na to, aneb škola je kamarád Zpracovala a realizovala Mgr. Lenka Zatloukalová Základní škola,

Více

SP Line 430 / 1100 430 / 2500. Číslicově řízené soustruhy Токарные станки с ЧПУ. CNC lathes. www.kovosvit.cz

SP Line 430 / 1100 430 / 2500. Číslicově řízené soustruhy Токарные станки с ЧПУ. CNC lathes. www.kovosvit.cz SP Line CNC lathes 30 / 00 30 / 200 Číslicově řízené soustruhy Токарные станки с ЧПУ www.kovosvit.cz 02 SP 30 Číslicově řízené soustruhy Токарные станки с ЧПУ Токарные станки с ЧПУ Číslicově řízené soustruhy

Více

Předmluva. Dovolte nám, abychom vám popřáli hodně úspěchů při studiu světového jazyka, jakým ruština bezesporu je. Autoři III

Předmluva. Dovolte nám, abychom vám popřáli hodně úspěchů při studiu světového jazyka, jakým ruština bezesporu je. Autoři III Předmluva Milí studenti! Otevíráte první díl Učebnice současné ruštiny. Tato učebnice vás na pozadí běžných životních situací seznámí s aktuální slovní zásobou a systematicky provede komplexní gramatikou

Více

Komentovaný překlad divadelní hry Nikolaje Koljady «Букет»

Komentovaný překlad divadelní hry Nikolaje Koljady «Букет» Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav slavistiky Překladatelství ruského jazyka Tereza Kubíčková Komentovaný překlad divadelní hry Nikolaje Koljady «Букет» Magisterská diplomová práce Vedoucí

Více

Obsah. Obsah (Содержание)

Obsah. Obsah (Содержание) A B C Č D Ď E F G H CH I J K L M N Ň O P Q R Ř S Š T Ť U V W X Y Z Ž Obsah Obsah (Содержание) Lekce 1 Dobrý den! Lekce 1/1 Kdo je to?... 4 Být (быть), abeceda (алфавит) Lekce 1/2 Narozeniny....... 8 Časování

Více

Team: С наилучшими пожеланиями, главный редактор журнала Ольга Русакова. Fashion designers: Igor Chapurin. Elena Bassarab

Team: С наилучшими пожеланиями, главный редактор журнала Ольга Русакова. Fashion designers: Igor Chapurin. Elena Bassarab Mercury s Exclusive Club je přísně privátní klub, který propojuje obchodní aktivity mezi členy a partnery na domácí i mezinárodní úrovni. Mercury s jasně garantuje ochranu osobních a obchodních dat. Zajišťujeme

Více

Srovnávací přehled situace na spotřebitelských trzích Zajistit dobré fungování trhů v zájmu spotřebitelů 10. vydání červen 2014 Zdraví a spotřebitelé

Srovnávací přehled situace na spotřebitelských trzích Zajistit dobré fungování trhů v zájmu spotřebitelů 10. vydání červen 2014 Zdraví a spotřebitelé Srovnávací přehled situace na spotřebitelských trzích Zajistit dobré fungování trhů v zájmu spotřebitelů vydání červen Zdraví a spotřebitelé EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne SWD() final PRACOVNÍ DOKUMENT

Více

OBSAH: EDITORIAL. Vážení a milí čtenáři, po tříměsíční pauze Vás prostřednictvím

OBSAH: EDITORIAL. Vážení a milí čtenáři, po tříměsíční pauze Vás prostřednictvím OBSAH: EDITORIAL... 3 SLOVO OTCE BISKUPA... 4 INFORMACE A AKTUALITY... 5 BYL JSEM TAKOVÁ BÍLÁ VRÁNA... 6 УГКЦ ТА РПЦ ОБМІНЯЛИСЯ ПОСЛАННЯМИ... 9 HISTORIE NAŠICH CHRÁMŮ: ROTUNDA SV. LONGINA V PRAZE... 10

Více

OKP931Z OKP631Z OKP621Z

OKP931Z OKP631Z OKP621Z OKP931Z OKP631Z OKP621Z INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE PL CZ SK BG RO Szanowni Państwo, PL Staliście się Państwo użytkownikami najnowszej

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z ruského jazyka Písemná práce

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z ruského jazyka Písemná práce MATURITNÍ ZKOUŠKA z ruského jazyka Písemná práce Tato příručka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Maturitní zkouška z ruského jazyka písemná práce Zpracoval kolektiv

Více

F. Pazdera, M. Valach. Report Řež - srpen - 1980

F. Pazdera, M. Valach. Report Řež - srpen - 1980 tf-tv ЪЪЪъ - T F. Pazdera, M. Valach TESTOVÁNÍ PROGRAMU PIN NA EXPERIMENTECH ZE ZPRÁVY CENPD - 218 Report Řež - srpen - 198 NUCLEAR RESEARCH INSTITUTE ŘEŽ - CZECHOSLOVAKIA INFORMATION CENTRE &JV 5385 -

Více

Használati utasítás GP-280 IP kamerához

Használati utasítás GP-280 IP kamerához HU Használati utasítás GP-280 IP kamerához Az IP kamera a leggazdaságosabb és hatékonyabb távirányítható megfigyelı rendszer. Üzembe helyezés után a kamera számítógép nélkül tud mőködni. A beépített web-szervernek

Více

A1/A2 CD audio. B k CD. audio 2 3. Класс! Класс! Класс! Класс! Ruština pre stredné školy Učebnica a pracovný zošit

A1/A2 CD audio. B k CD. audio 2 3. Класс! Класс! Класс! Класс! Ruština pre stredné školy Učebnica a pracovný zošit A/A Slečný evopsý efeenční ámec CD udio Ruštin pe stedné šoly Učebnic pcovný zošit evopsý efeen ní Sle ný ámec Ruštin střední šoly Učebnice pcovní šit mec e f fe e á n ní udio CD Ruštin střední šoly Učebnice

Více

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1.

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1. Kontakt ÚROKOVÉ SAZBY PRO TERMÍNOVANÉ VKLADY Privátní a osobní bankovnictví IQ MAXI vklad Platnost od: 02.02.2015 CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20

Více

Literatura jako způsob poznání světa Inna Kalita

Literatura jako způsob poznání světa Inna Kalita Kalita І. Literatura jako způsob poznání světa Sborník z mezinárodního semináře Výuka národní literatury v mezipředmětových vztazích; PF UJEP, Ústí nad Labem, ISBN 80-7044-767-2, 2006, c. 25-31. Literatura

Více

Quick Installation Guide. English Slovenský Hrvatski Български Polski Czech Magyar

Quick Installation Guide. English Slovenský Hrvatski Български Polski Czech Magyar AVerTV Hybrid AirExpress Quick Installation Guide English Slovenský Hrvatski Български Polski Czech Magyar European Community Compliance Statement Class B (EMC) This product is herewith confirmed to comply

Více

Eduard Limonov, enfent terrible ruské literatury. Román Это я Эдичка

Eduard Limonov, enfent terrible ruské literatury. Román Это я Эдичка Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav slavistiky Ruský jazyk a literatura Anna Danielová Eduard Limonov, enfent terrible ruské literatury. Román Это я Эдичка Magisterská diplomová práce Vedoucí

Více

Jak jsme (ne)uspěli v zahraničí.

Jak jsme (ne)uspěli v zahraničí. Jak jsme (ne)uspěli v zahraničí. Jak ne při expanzi do zahraničí. Otto Kočí, B2M.CZ s.r.o. Disclaimer Vědět, jak něco nedělat, ještě automaticky neznamená vědět, jak to dělat. Ale je to určitě dobrá cesta

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 RUSKÝ JAZYK ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

dotované z EU III. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů Hotel Artemis, Praha

dotované z EU III. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů Hotel Artemis, Praha Financování a poradenství pro projekty dotované z EU III. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů Hotel Artemis, Praha 10.6.2008 Obsah Co C mohu od banky vyžadovat? Jak sladit dotaci s úvěrem? Jak

Více

Rusko obchodní partner Чехия деловой партнер

Rusko obchodní partner Чехия деловой партнер Rusko obchodní partner Чехия деловой партнер Partneři přílohy O I L C O M PA N Y jeden tým, jedna vize III Čtenářům deníku E15 Vnímejme vývoj zahraničních trhů Inspirujme domácí výrobce Zvolme cestu partnerství

Více

RUMUNSKO Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor (Národní úřad pro regulaci a sledování veřejných zakázek).

RUMUNSKO Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor (Národní úřad pro regulaci a sledování veřejných zakázek). VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1. 31992 L 0013: směrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se uplatňování pravidel Společenství pro postupy při

Více

PROHLÁŠENÍ. P r o h l a š u j i,

PROHLÁŠENÍ. P r o h l a š u j i, PROHLÁŠENÍ P r o h l a š u j i, že jsem tuto disertační práci vypracovala zcela samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v Bibliografii, případně

Více

ŠÍ Ů ČÍ č Ť č č č ň Í Í č č ň ň č Ť ň ť č Í č Ť č č Ť Í Í č ť Ť č č Ťč č Ě Ťč Ť ň č Ť ť Ť Ť Ť č Ť Ť č Ť Ť Ť č č Ť č č Ú č Ť Ď Ť ť č ň Ť Ť Í č č Ť Ď č č č č č ň Ť ň č Ť č Ť č Ý Ť ť ň č č č č č č ť Ť Ý č

Více

STŘEDNÍ LESNICKÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ ŠLUKNOV

STŘEDNÍ LESNICKÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ ŠLUKNOV STŘEDNÍ LESNICKÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ ŠLUKNOV TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM test je členěn na 7 částí dle předmětů, v každé části je 5 úloh pečlivě si přečti zadání,

Více

Ukrajinské a české frazeologické jednotky v dětském folklóru (aspekt etnolingvistický a translatologický)

Ukrajinské a české frazeologické jednotky v dětském folklóru (aspekt etnolingvistický a translatologický) зору процесів номінації, особливостей використання в різних стилях на матеріалі не лише української та чеської, а й інших слов янських мов. ЛІТЕРАТУРА: 1. Великий тлумачний словник сучасної української

Více

PRODUKTY MEZINÁRODNÍCH FINANČNÍCH INSTITUCÍ. Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014-2020

PRODUKTY MEZINÁRODNÍCH FINANČNÍCH INSTITUCÍ. Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014-2020 PRODUKTY MEZINÁRODNÍCH FINANČNÍCH INSTITUCÍ Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014-2020 OBSAH PRINCIP FUNGOVÁNÍ PROGRAMŮ ZVÝHODNĚNÉ ÚVĚRY PRO PODNIKATELE - EuroPremium - EuroInovace VYUŽITÍ IFI

Více

ŽIJEME V ČESKU, UMÍME ČESKY!

ŽIJEME V ČESKU, UMÍME ČESKY! CD внутри ŽIJEME V ČESKU, UMÍME ČESKY! Ahoj! Já jsem Tomáš. A ty? Мы приглашаем вас в нашу группу! VLAĎKA KOPCZYKOVÁ-DOBEŠOVÁ NATALIYA DOTSENKO ANNA EVSINA Obsah LEKCE 0 Fonetika, dny v týdnu, měsíce,

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

NÁVOD K OBSLUZE 2-9. Digitální osobní váha NÁVOD K OBSLUZE 10-17. Digitálna osobná váha NÁVOD NA OBSLUHU 18-25

NÁVOD K OBSLUZE 2-9. Digitální osobní váha NÁVOD K OBSLUZE 10-17. Digitálna osobná váha NÁVOD NA OBSLUHU 18-25 ETA 1773_CZ+SK+RUS 20.10.2004 14:53 Stránka 1 NÁVOD K OBSLUZE Digitální osobní váha NÁVOD K OBSLUZE Digitálna osobná váha NÁVOD NA OBSLUHU Õlektronnye napolïnye vesy RUKOVODSTVO PO ÕKSPLUATACII 2-9 10-17

Více

F1 SF EN 443 : 2008 GB BG CZ HU KZ PL RO RU SK. REF : GAAxx GABxx GACxx GADxx

F1 SF EN 443 : 2008 GB BG CZ HU KZ PL RO RU SK. REF : GAAxx GABxx GACxx GADxx F1 SF EN 443 : 2008 [Helmet for Fire-fighters] [ ожарникарски шлем] [Hasičská přilba] [Tüzoltó védősisak] [Ѳрт сѳндірушілерге арналған дулыға] [Hełm dla Straży Pożarnych] [Cască pentru pompieri] [ лем

Více

Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv

Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv Očekávaný vývoj státních finančních aktiv a pasiv vymezených rozpočtovými pravidly (tj. 36 zákona č. 218/2000 Sb.) za léta 2011 až 2012 je souhrnně

Více

INTERNETOVÉ ZDROJE VE STUDIU UNIVERZITNÍCH KURŮ «DĚJINY ČESKÉ LITERATURY» Danylo Rega

INTERNETOVÉ ZDROJE VE STUDIU UNIVERZITNÍCH KURŮ «DĚJINY ČESKÉ LITERATURY» Danylo Rega 4. Клименко Ж. В. Теорія і технологія вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи : [монографія] / Ж. В. Клименко. Київ, 2006. 338 с. 5. Лотман Ю. М. Об искусстве / Ю.

Více

Recenzovaný časopis pro oblast společenských a humanitních věd

Recenzovaný časopis pro oblast společenských a humanitních věd A U S P I C I A Recenzovaný časopis pro oblast společenských a humanitních věd Reviewed Journal Dealing with Social Sciences Рецензируемый журнал для общественных наук VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH

Více

TONOPORT V. Firmware Version 2.0

TONOPORT V. Firmware Version 2.0 TONOPORT V Firmware Version 2.0 Руководство опepатоpа (RUS) Podręcznik użytkownika (POL) Návod k obsluze (CZE) Felhasználói kézikönyv (HUN) Návod na obsluhu (SLO) 2001589-044-B TONOPORT V Амбулаторный

Více

Interiéry Interiors STORY DESIGN

Interiéry Interiors STORY DESIGN Interiéry Interiors STORY DESIGN STORY DESIGN o firmě Vize Komunikace Úspěch STORY DESIGN, a. s. navrhne a dodá zařízení prodejních a obchodních míst, kanceláří, restaurací i interiéry obytných prostor,

Více

Cenník poplatků CreditPay

Cenník poplatků CreditPay z jiné banky 0,20 EUR - pre členy NFD je poplatok 0 EUR ( pokud vklad je nad 75 EUR) 1 EUR IDP: přijatá platba za provizi 2,8% + 0,66 EUR 2,8% + 0,66 EUR domáci převod 1,4% + 0,66 EUR 1,4% + 0,66 EUR zahraniční

Více

Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek

Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek Agenda Komponenty růstu české ekonomiky Odvětvový pohled na průmysl Vývoj úrokových sazeb nominálních a reálných Rizika roku 2011 Hrozí nadhodnocení

Více

Druhá část semináře je věnována rozšiřování znalostí o reáliích Ruska, zlepšování úrovně dovedností v ústním projevu a literárním čtení.

Druhá část semináře je věnována rozšiřování znalostí o reáliích Ruska, zlepšování úrovně dovedností v ústním projevu a literárním čtení. Název předmětu: Seminář z ruského jazyka Ročník: 3 (dvouletý seminář) Předmětová komise: Cizí jazyky Cíl předmětu: Příprava na certifikační zkoušky úrovně A2 nebo B1 s mezinárodní platností podle systému

Více

Veřejná diplomacie 2012

Veřejná diplomacie 2012 Veřejná diplomacie 2012 Obsah) 7) 13) 21) 27) Odbor veřejné diplomacie Konference a akce konané v Černínském paláci Cena Gratias Agit v zahraničí 5 Odbor veřejné diplomacie) První místopředseda vlády

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Mezinárodní trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Mezinárodní měnový systém soustava devizových trhů, jejímž prostřednictvím jsou jednak

Více

ANALÝZA VYBRANÝCH UKAZATELŮ VINAŘSTVÍ A VINOHRADNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY A BULHARSKÉ REPUBLIKY

ANALÝZA VYBRANÝCH UKAZATELŮ VINAŘSTVÍ A VINOHRADNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY A BULHARSKÉ REPUBLIKY CITACE: DUDA, J. ANALÝZA VYBRANÝCH UKAZATELŮ VINAŘSTVÍ A VINOHRADNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY A BULHARSKÉ REPUBLIKY. ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS : ACTA OF MENDEL UNIVERSITY

Více

Rusko - obchodní partner Чехия - деловой партнер

Rusko - obchodní partner Чехия - деловой партнер Rusko - obchodní partner Чехия - деловой партнер II/III Čtenářům deníku E15 Vítám projekt populárních novin Е15 tuto přílohu, věnovanou konkrétním příkladům úspěšné hospodářské, průmyslové a vědecko-technické

Více

ČESKO - BĚLORUSKÁ KONVERZACE

ČESKO - BĚLORUSKÁ KONVERZACE Další konverzace na http://nonbabylon.revolucni.com arabština, angličtina, běloruština, čeština, čínština, Esperanto, francouzština, hebrejština, hindi, chorvatština, indonéština, italština, latina, lingala,

Více

Ruský symbolismus jako dialog alegorie a symbolu

Ruský symbolismus jako dialog alegorie a symbolu n á š h o s ť / g u e s t l e c t u r e wo r l d L i t e r at u r e S t u d i e s 1 4 ( 21 ) 2 012 ( ( 3 112 2 5 ) Ruský symbolismus jako dialog alegorie a symbolu Z d e n ě k P e c h a l Univerzita Palackého,

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

poradenský servis Konference Regionservis Dětenice

poradenský servis Konference Regionservis Dětenice KB EU POINT poradenský servis Konference Regionservis Dětenice 13.5.2008 Obsah Služby KB EU POINT Úsporné způsoby financování projektů, granty k úvěrům Shrnutí 2 Regionservis, Dětenice, 13.5.2008 3 Regionservis,

Více

Národní archiv v Praze PRŮZKUM SPISOVÉ SLUŽBY Pouze pro interní potřebu Národního archivu a příslušné organizace!

Národní archiv v Praze PRŮZKUM SPISOVÉ SLUŽBY Pouze pro interní potřebu Národního archivu a příslušné organizace! I. Organizace 1. Název: 2. IČO: Národní archiv v Praze PRŮZKUM SPISOVÉ SLUŽBY Pouze pro interní potřebu Národního archivu a příslušné organizace! II. Elektronické dokumenty 1. Jaké typy elektronických

Více

CERTIFIKOVANÁ ZKOUŠKA Z ČEŠTINY PRO MLÁDEŽ ÚROVEŇ A2 (CCE A2 PRO MLÁDEŽ) MODELOVÁ VARIANTA

CERTIFIKOVANÁ ZKOUŠKA Z ČEŠTINY PRO MLÁDEŽ ÚROVEŇ A2 (CCE A2 PRO MLÁDEŽ) MODELOVÁ VARIANTA CERTIFIKOVANÁ ZKOUŠKA Z ČEŠTINY PRO MLÁDEŽ ÚROVEŇ A2 (CCE A2 PRO MLÁDEŽ) MODELOVÁ VARIANTA Tato publikace představuje modelovou variantu Certifikované zkoušky z češtiny pro mládež na úrovni A2. Jak se

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Dodatek č. 1. ke Školnímu vzdělávacímu programu. Zdravotnický asistent večerní forma vzdělávání

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Dodatek č. 1. ke Školnímu vzdělávacímu programu. Zdravotnický asistent večerní forma vzdělávání Střední zdravotnická škola Kroměříž Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Zdravotnický asistent večerní forma vzdělávání Ředitelka školy, Mgr. Dagmar Ondrušková, vydává po projednání se členy

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Ruský jazyk Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Ruský jazyk je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА Начальный этап

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА Начальный этап ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Утверждено научно-методическим советом филологического

Více

PA 660 NOTICE D UTILISATION OPERATING INSTRUCTIONS MODO DE EMPLEO GEBRAUCHSANWEISUNG ISTRUZIONI PER L USO GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE UTILIZAÇÃO

PA 660 NOTICE D UTILISATION OPERATING INSTRUCTIONS MODO DE EMPLEO GEBRAUCHSANWEISUNG ISTRUZIONI PER L USO GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE UTILIZAÇÃO PA 660 NOTICE D UTILISATION OPERATING INSTRUCTIONS MODO DE EMPLEO GEBRAUCHSANWEISUNG ISTRUZIONI PER L USO GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE UTILIZAÇÃO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ИНСТРУКЦИЯ

Více

Evropské perspektivy Ukrajiny

Evropské perspektivy Ukrajiny Evropské perspektivy Ukrajiny Jan Bárta Úvod: V roce 1991 se na mapě Evropy objevila samostatná Ukrajina, která se svou rozlohou a počtem obyvatel okamžitě zařadila mezi nejvýznamnější evropské státy.

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-rusky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-rusky Všechno nejlepší : Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Желаю вам обоим море счастья Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu. В день вашей свадьбы поздравляем

Více

ČŠ ž ž ň ž ž Ú Š ž ž ž Ú ň Š Ú ň ž Ů ť Š Šť Ů ž ž ž Š ž ž Ú Č Ú Ú Š Ú Ú ť Ú ž ž Čž Ú Ů Ú Ú Ů Ů ť Š ť ž Ů ž Č Š ž Č Č Š Ú ž Ú ž Ú ž ž Š Ů ť ž Ů ž ť ů ť ň Č Š Ť ť Š Ú Š Ú Š ť ž Č ů ů ů ť ů ů ů Š ť ť Á ň

Více

Učebnice současné ruštiny

Učebnice současné ruštiny Olga Belyntseva, Adam Janek Učebnice současné ruštiny Учебник современного руccкого языка 1. díl + MP3 Computer Press Brno 2011 Učebnice současné ruštiny Учебник современного руccкого языка, 1. díl + MP3

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V. 2.22 Ekonomické výpočty

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická. Hotel Gondola Plzeň. Překlad webových stránek z češtiny do ruštiny.

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická. Hotel Gondola Plzeň. Překlad webových stránek z češtiny do ruštiny. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Hotel Gondola Plzeň. Překlad webových stránek z češtiny do ruštiny. Alexandra Gschwengová Plzeň 2013 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Oddělení ruského jazyka a literatury BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Oddělení ruského jazyka a literatury BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Oddělení ruského jazyka a literatury BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBCHODNÍ A ÚŘEDNÍ DOPIS V RUŠTINĚ A ČEŠTINĚ (Business and Official Letters in Russian

Více

STEPER Z KOLUMNĄ 2 STEPPER WITH COLUMN 5 СТЕППЕР CO CTOЙKOЙ. 8 STEPPER S DRŽADLEM... 11 STEPPER SO STĹPCOM 14 STEPERIS SU KOLONA.

STEPER Z KOLUMNĄ 2 STEPPER WITH COLUMN 5 СТЕППЕР CO CTOЙKOЙ. 8 STEPPER S DRŽADLEM... 11 STEPPER SO STĹPCOM 14 STEPERIS SU KOLONA. PL EN RU CZ SK LT LV STEPER Z KOLUMNĄ 2 STEPPER WITH COLUMN 5 СТЕППЕР CO CTOЙKOЙ. 8 STEPPER S DRŽADLEM... 11 STEPPER SO STĹPCOM 14 STEPERIS SU KOLONA. 17 STEPERIS AR STATNI 20 COLUMN Model / Модель / Modelis:

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

ANDA-LOUISE BOGZA. Marcel Javorček Galina Aleshkevich. Mikhail Glinka Fryderyk Chopin Antonín Dvořák Pyotr Ilyich Tchaikovsky Sergei Rachmaninoff

ANDA-LOUISE BOGZA. Marcel Javorček Galina Aleshkevich. Mikhail Glinka Fryderyk Chopin Antonín Dvořák Pyotr Ilyich Tchaikovsky Sergei Rachmaninoff ANDA-LOUISE BOGZA SONGS LIEDER PÍSNĚ Mikhail Glinka Fryderyk Chopin Antonín Dvořák Pyotr Ilyich Tchaikovsky Sergei Rachmaninoff Marcel Javorček Galina Aleshkevich klavír - piano www.arcodiva.cz booklet_v1.5

Více

technologii skladování a dopravy paliva ke

technologii skladování a dopravy paliva ke 22 Technologie skladování a dopravy paliva ke kotli bioelektrárny v Kutné Hoře V tomto článku je vprvní části stručně popsána technologie skladování adopravy paliva ke kotli, což je jen část zdodávek SIMO-CZ

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

Potvrzujeme, že pojistník Martin Kobylák, Lesní 639, 407 47 Varnsdorf 1, ČESKÁ REPUBLIKA má uzavřenu pojistnou smlouvu č. 53625611-19.

Potvrzujeme, že pojistník Martin Kobylák, Lesní 639, 407 47 Varnsdorf 1, ČESKÁ REPUBLIKA má uzavřenu pojistnou smlouvu č. 53625611-19. Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464 (dále pojišťovna ) Pojistka

Více

díly pro morová vozidla : zapalovací kabely: 46% zapalovací cívky a automobilové pojistky: 12%

díly pro morová vozidla : zapalovací kabely: 46% zapalovací cívky a automobilové pojistky: 12% TESLA, a.s. rok založení: 1958 Základní údaje IČO: 00375306 DIČ: CZ00375306 Právní forma: akciová společnost Základní kapitál: 109 500 000,- Kč Majetková účast: soukromé vlastnictví Počet zaměstnanců:

Více

Problematika interference v nácviku správné výslovnosti ve výuce ruštiny na základě analýzy pohádky Gusi-lebedi

Problematika interference v nácviku správné výslovnosti ve výuce ruštiny na základě analýzy pohádky Gusi-lebedi MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra ruského jazyka a literatury Problematika interference v nácviku správné výslovnosti ve výuce ruštiny na základě analýzy pohádky Gusi-lebedi Bakalářská

Více

KB EU POINT. Konference Regionservis Mariánské Lázně

KB EU POINT. Konference Regionservis Mariánské Lázně KB EU POINT Konference Regionservis Mariánské Lázně 13.3.20083 Obsah Služby KB EU POINT Úsporné způsoby financování projektů, granty k úvěrům Diskuze 2 Regionservis, Mariánské Lázně, 13.3.2008 3 Regionservis,

Více