Д Е СЕ Т И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS НИ ЈЕ ЈОШ МРАК, БЕ О ГРАД, МАЈ 2017.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Д Е СЕ Т И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS НИ ЈЕ ЈОШ МРАК, БЕ О ГРАД, МАЈ 2017."

Transkript

1 П Р И К А З Ф И Л М С К О Г Ф Е С Т И В А Л А Д Е СЕ Т И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS НИ ЈЕ ЈОШ МРАК, БЕ О ГРАД, МАЈ Де с е т а г о д и ш њи ц а с а д а в е ћ п ри л и ч но е т а б л и р а ног ме ђу н а р од ног ф е с т и в а л а до к у мен т а р ног фи лма Bel D o cs одл и чна је п рил ик а з а п р ес ек са да ш њег и ре к а п и т у ла ц и ју п ре тходног децен и јског с т ањ а. О вог од иш ње и з да њ е, од р ж а но од 8. до 15. ма ја у Б е о г ра д у, з а д р ж а ло је св е до с а да ш њ е по зи т и в не е ле ме н т е, у з по с т е пе но у в о ђ е њ е не к и х но ви х. Ве ћ не ко л и ко г о д и на све ча но о т ва ра ње ре зе р ви са но је за ве л и к у д во ра н у Са ва цен т ра, где је ово га пу та при ка зан ко мер ци ја лан и ве о ма за па жен филм Још једном с емо ци јом Ен др јуа До ми ни ка. У ви ше са ла то ком не де љу да на прика за но је 89 до ма ћих и стра них оства ре ња, а ју би лар ни фе сти вал отворио је вре ме шни швед ски ау тор Стиг Бјорк ман, ко ји се на ње му по ја вио са сво јим би о граф ским до ку мен тар цем о Ин грид Берг ман. По ред по стоје ћ и х, о т во ре не су и не ке д ру г е се лек ц и је, т а ко да су на сло ви би л и по де љ е н и у је д а н а е с т п р о г р а м ск и х це л и н а. Глав ну на гра ду до био је филм Го р а С т е ф а н а М а ле ше ви ћ а, док је ме ђу н а р од н и ж и ри од л у ч ио д а св о је п ри зн а њ е до де л и ау т о ри м а фи л м а Без на зи ва, Ми ха е лу Гла во ге ру и Мо ни ки Ви ли. По себ но при зна ње отишло је оства ре њу По с лед њи љу ди у А ле п у Фи ра са Фа ја да. Де сет и Bel Docs по п р ви п у т је у ве о ме ђу на р од н и мар ке т, ко ји п ру жа д ра г о це н у п ри л и к у з а у по зн а в а њ е до к у мен т а ри с т а и з з е м љ е, р е г и о н а и св е т а, к а о и до д а т не про гра ме In du stry Bel docs Pro и Teen про гра ма, чи ји ре зул та ти ће би ти р е а л и з о в а н и т е к у до глед ној бу д у ћ но с т и. По с е б н у по х в а л у и п ри зн а њ е Bel Docs заслу жу је због већ тра ди ци о нал не ак тив не уло ге у приказивању, п р о мо ви с а њу и д и с т ри бу ц и ји до м а ћ и х до к у мен т а р н и х фи лмов а. Н а ве ћи ни про јек ци ја пу бли ци су би ли до ступ ни и њи хо ви ау то ри, за на кнадни раз го вор и ди ску си ју, ви ше углед них го сти ју до шло је и ове го ди не, а одр жан је и чи тав низ ау тор ских ра ди о ни ца, на ме ње них пре све га младим сна га ма ко је у до ку мен тар ном фил му тек тре ба да ка жу (и) сво ју реч. Де це ни ја са Bel Docs-ом оба ве зу је да она на ред на бу де бар под јед на ко успе ш н а, а ко не и успе ш н и ја, а кон т и н у и р а н и п р о г р е си в н и н и з к а о д а обе ћа ва да ће упра во та ко и би ти. 896

2 З б ог о би љ а о с т в а р е њ а г о т о в о је не мо г у ће с у м и р а т и де фи н и т и в не до ме т е фе с т и ва ла, а у овом из бо ру фи л мо ва ру ко во д и л и смо се же љом да ч и т а о ц и м а п р едс т авимо о с т в ар е њ а и з ш т о више з ем аљ а и п р ог р а мск и х це л и на. Та ко, у ск лад у с нашом жељ ом з а ш т о свеобух в атн ији м у зорком, и з б о р п р ед в а м а с а д р ж и до к у ме н т а р це и з де в е т д р ж а в а и пе т п р о г р а м а ово го ди шњег Bel Docs-а. Ни је још мрак & Звер је још увек жи ва Вер ну пу бли ку ју би лар ног фестивал ског из да ња до че ка ла је за пању ју ће моћ на филм ска при ча, из ко је је фе сти вал и пре у зео свој овогодиш њи мо т о. Ек р а н и з а ц и ја ис т о и ме не к њи г е С ај мо н а Ф и ц мо ри с а Ни је још мрак ир ског си не а сте Френкија Фентона приказана је у међународном т а км ичарском п ро г ра м у. Не ка да т а лен т о ва н фи л м ск и ре д и т ељ на гло обо ле ва од ма ло по зна т е бо ле с т и ко ја у бр за но од у зи ма мо г ућнос т д исања, г у т а њ а, г о в о р а, е фи к а сно б ло к и р а р а д м и ш и ћ а и тд., а л и и д а љ е о с т а је у ста њу да осе ћа! Ме ђу тим, тра гич ност ове при че до ла зи упра во из претход не Сај мо но ве ег зи стен ци је, ка да је овај био ве се ла и код му шких прија те ља те жен ских обо жа ва тељ ки увек оми ље на осо ба, та ко да је сна га но в о н а с т а лог кон т р а с т а у т ол ико в е ћ а и б о л н ија. Упо з н а је мо м л а д и ћ а ко ји се бо ри и успе ва да осво ји Рут, де вој ку ко ја је, ка ко то сам ка же изв а н њ е г о в е л и г е и о с е ћ а њ е ко см и ч ке с р е ће ко је г а п р а т и оче к и в а но и ло гич но кру ни ше чи ном вен ча ња. Уче ста лом мон та жном тех ни ком изме не н а х и љ а де ф о т о г р а фи ја до т а д а ш њ е г ж и в о т а, ск у п а с а п ри с у т н и м кра ћим ви део -за пи си ма, са знајемо о посвећеном трет ма ну фил ма у њег о в ој по р о д и ц и, по т о њ е м у п и си в а њу фи л м ске ш ко ле, о п р ви м к р а т к и м о с т в а р е њи м а, з а ко ја ће о св о ји т и и по не к у н а г р а д у, св е до у че с т в о в а њ а на култ ном Санденс фестива лу, након че га ће сва преплављујућа и прео в л а ђ у ј у ћ а ж ив о т н а и д и л а к а о п о к р е т о м р у к е у т р е н у т к у н еп ов р а тн о не с т ат и! К р оз спект ак ула рно г р афи чк и дочар ане п ри з о р е њ е г о в ог но в ог д о ж и в љ а в а њ а с в е т а о ко с е б е, п р от аг он и с т а у ко м а т о з н о м м а г н о в е њу с а зн а је к а ко м у ле к а ри п р ог но зи р а ју још т ри до че т и ри г о д и не ж и в о т а. Ре зо л у т но од би ја да се па си в но по м и ри са суд би ном и п р ко сно од л у ч у је да се бо ри, у сва ком по гле ду по др жан од ро ди те ља, су пру ге и тро је де це, и нт е н з и в н о в и з у е л н о з а м и ш љ а ј у ћ и с в е б р о ј н е м о м е н т е с р е ћ е к о ј и с у и з не н а д ној б о ле с т и д у г и н и з г о д и н а п р е т хо д и л и. Ко ри с т е ћ и б л аг одет и са вре ме не т ех но ло г и је би ће у с т а њу да у з по моћ нај мо де р н и ји х спе ц и јал из ов а н и х р а ч ун а р а ко м у н и ц и р а оч и м а, п а ће т а ко ус пе т и д а о с т в ари и св ој ж и в о т н и с а н: п ис ањ е сце н арија з а св ој п рви д уг омет р аж н и и г р ан и филм под на сло вом Мо је име је Еми ли! Гле да лац има п ривилег ију да п рат и на с т а ја њ е ов ог де л а и њ е г о ву п р ем ије ру у ист а к н у т ом и р ском би о ско п у, ш т о је м а л и С ај мо нов т ри ју мф н а д не по в о љ н и м око л но с т и м а ко је с у с е за ве ри ле про тив ње га. Убе дљива све дочења по роди це, при ја те ља и са рад 897

3 ни ка, за тим до би ја ње још дво је де це у ра ној фа зи бо ле сти по твр ђу ју заједн и чк у од л у к у њ е г о в и х н ај б л и ж и х д а с е бо ре и в е ћ у в е л и ко п р е м а ш е не га тивне ле кар ске прог но зе о фа тал ним по сле ди ца ма. По сре ди је из ванр е д н о д и р љ и в а и с н а ж н и м о н и р и ч к и м е л е м е н т и м а п р о ш а р а н а у п е ч а тљи в а л и рск а док умент а рна е лег ија, која к р оз с у г е с т и в н и и д у б о к и гл а с Ко л и н а Ф а р е л а ов а п ло ћу је сн а г у в о љ е з а оп с т а н ком и с т в а р а њ е м. С в е док се са свим не при бли жи све о бу хват ни ко нач ни мрак, ко ји се ефи касно ода г на ва ш т о да ље у п ра во на по ри ма ка см и сле ној к ре а т и в но с т и, ш т о је и ху ма ни пу то каз сва ком гле да о цу ка ко да и он сам по сту па са сво јим, в е р о в а т но зн а т но м а њи м, в л а с т и т и м де мо н и м а. С у де ћ и по т е м а т ск и м о р и је н т а ц и ја м а р е це н т н и х д о к у ме нт а рн и х остварења, фасцинација антико мунистич ким пре вра ти ма с кра ја осамде се тих го ди на про шлог ве ка и на из глед бес крај на мо гућ ност екс пло а т а ц и је по св ој п ри л и ц и и д а љ е не је њ а в а. Н а т ој л и н и ји по зи ц и о н и р а н је бу г а р ск и до к у мен т а р а ц Звер је још увек жи ва М и не М и лев е и Вес еле К а з а ко в е, и з не ког не ја сног р а з ло г а у в р ш т е н у п р о г р а м ск и ск лоп Fe el G o o d Mo v i e s. У не о би ч но ви с окој мери с р од а н скор аш њ е м нем ачком Ком п ле к с у Д ДР, и овај фи л м ис к а зу је а м би ц и ју да ма к ар на кон не ко л и ко децен и ја р а з р еш и и ол а кш а не ке с т а р е л и ч не и по р о д и ч не р а не, н а с т а ле у до ба со ци ја ли стич ке стра ховладе. Миле ва је уну ка јед ног од пр во бор ац а а н т и ко м ун ис т и чког пок р е т а, т ад аш њ е г и нт еле кт уа лц а који је још осно вао пр во удру же ње овог ти па у Евро пи тог вре ме на Гор ја ни ко је је у з а но с у и л у зи ја о ско р а ш њ ем с а в е зн и ч ком (з а п а д ном) до л а ск у у Бу г а рск у, а још под св е ж и м и не по с р ед н и м у т и ском г рч ког г р а ђа н ског рат а, п р едс т ав љ ало мак а р пок у шај а нт и сис т емске побуњ ен и чке ш у мске ге ри ле. Са на кнад ним ис ку ством савременика, Милева огорчено констату је ка ко се бу гар ск и ше с т и ок т о бар н и к а да н и је до г о д ио и к ако зем љом и да нас вла да ју исти љу ди, или ма кар њи хо ви по том ци, ко ји су њен жи вот и жи вот ње не по ро ди це и та да чи ни ли не под но шљи вим. Све кључ не поло жа је ути цаја и мо ћи чвр сто држе они који се противе промени парадигме и отва ра њу до си јеа, а кроз за ми шље не ди ја ло ге са де дом Ми на пре и сп ит ује и њег ове и в лас т ит е пос т у п ке, кон т и н у и ра но ме ша ју ћ и д и в ље ње са о су дом, ис т о вре ме но г а г ор ко п ре ко ре в а ју ћ и да је зб ог ње г о ве (мо г у ће не о д г о в о р не) н а си л не опо зи ц и је и од л а ск а н а р о би ју о с т а т а к по р о д и це дуго ме ђу соб но преживљавао у широком амбивалентном простору сумње око ње го вог хе ро и зма или его и зма. И сам син све ште ни ка, вр ло ра но је при хва тио ко му ни стич ку иде о ло ги ју, ко ју згро жен на пу шта након мини ра ња цр кве у Со фи ји го ди не. Обра зо ван и сло бо до у ман, на сто ји да про на ђе до стојну алтернативу након (махом на сил ног) пре у зи ма ња влас т и по с ле Д ру г ог св е т ског р а т а, а у и м аг ин а р н и м р а з г о в о ри м а он и де д а до ла зе до з ајед н и ч ког з а к љу ч к а к а ко би ко м у н и з а м мо ж да и био успеша н д а је мо г а о д а бу де и м п ле ме н т и р а н у н а п р ед н и ји м, б о г а т и ји м и в е ћ и м д руш т вима од буг арског! У с лабији м момен т и ма фи л ма л и ч но ог ор че њ е 898

4 због бре ме на на род ног не п ри ја те ља од нај ра н и ји х да на ко је н и т и же л и ни ти мо же да скри ва не успе ва да над вла да ра ци о нал ну објек тив ну анал и з у, и а ко је М и ле в а у св р х у п р о н а л а же њ а од г о в о р а п у т о в а л а у Грч к у, н а Ку бу, у Ш п а н и ју, по с е ћ и в а л а Ж и же ко в е т ри би не у Лон до н у, а т а ко ђ е је о б и ш л а т а м н и ц у Б е ле не у ко јој је св о је н ај б о љ е г о д и не о с т а вио њ е н де да (у ко јој се ина че упра во са да, иа ко то у фил му ни је на ве де но, гра ди атом ска цен тра ла). По сре ди је на мо менте тен ден ци о зно, же сто ким ан тико м у н и с т и ч к и м ж а р ом ис п у њ е но де ло, к в а л и т а т и в но н и б о љ е н и г о р е од оби ља оства ре ња слич ног ти па, а не ве се ло ак ту ел но ста ње и не до стат а к ис т и н ск и о т в о р е ног д и ја ло г а у бу г а р ском и с р од н и м д руш т вима к а о да на го ве шта ва да ни у ско ри је вре ме сличним остварењима неће у потпу но сти до ћи крај. Ин грид Берг ман: ње ним ре чи ма & Жи вот као цр та ни филм Ако има исти не у оној древ ној бу ди стич кој му дро сти ка ко се са мо к р оз ис к у ше њ а пат ње по је д и на ц у з д и же до ви ш и х спо знај н и х д и мен зи ја и по то њег лак шег ово зе маљ ског успе ха, он да је то у пу ној ме ри слу чај с а н ај п ри зн а т и јом ш в ед ског гл у м и цом сви х в р е ме н а И н г ри д Б е ргм а н. На п р ед лог њ е не ће р ке, т а ко ђе п р о с ла в љ е не гл у м и це И з а б е ле Ро с е л и н и, реномирани режи сер Стиг Бјоркман на де сети Bel Docs стиже са остваре њем Ин грид Берг ман: ње ним ре чи ма, при ка за ним у про грам ској це лин и Биог р а фск и до к у мен т а р ц и. Уме ш но ко ри с т е ћ и до с т у п н у а р х и в ск у гра ђу, до ступ ност ње не од ра сле де це и ви ше од све га ње них пи са ма и днев ни ка ко је је при ље жно ис пи си ва ла де це ни ја ма, Бјорк ман на ван редно з а н и м љи в н а ч и н успе в а д а р е кон с т ру и ше ж и в о т н и п у т Б е рг м а но в е, од нај ра ни јих да на до (ипак) пре ра не смр ти у 67. го ди ни. Њен нај ра ни ји пе ри од обе ле жен је се ри јом по р о д и ч н и х т ра г е д и ја, ш т о је п ред с т а в љ а ло онај кључни формативни печат ко ји ју је остатак жи во та аван ту ри стичк и н а г о н ио н а и з б е г а в а њ е св а ке мо г у ћ но с т и з а д у б љи м у ко р е њи в а њ е м и кон т и н у и ра но не кон фор м и с т и ч ко ве ч и т о -по ч и њ а ње -и з по че т к а. К а ко са зна је мо из пи са ма при ја те љи ци Мо ли, ни је по сто ја ла мо гућност да млада Ин грид оста не у Швед ској, ко ја ју је сво јим те сним окви ри ма спу тава ла, т а ко да ће ње на би о г ра фи ја з а бе ле ж и т и д у же б о ра в ке а л и н и к а да и пре би ва ли шта! у САД, Ита ли ји, Фран цу ској, Ау стри ји, поново Шведској и Ен гле ској. Нео че ки ван и за њу са му, шо кан тан ин стант успех у х о л и в уд с кој ф а б р и ц и с н о в а з а т е к а о ју је не п ри п р е м љ е н у и пси хо ло ш к и не спрем ну, упр кос при жељ кивању управо таквог расплета догађаја. Сваком п ра вом љу би т е љу ове у ме т но с т и мо ра ју би т и по зна т и њен и т адаш њи в е л и к и х и т о в и, п о п у т ф и л м о в а Др Џе кил и Мр Хајд, К а з а б л а н к а или За ким зво но зво ни, ко ји с у с е т ри ју м ф а л но н и з а л и у п р а в о у т о к у о с т в а ре ња нај го рих европ ских ноћ них мо ра Дру гог свет ског ра та. Ње на нео св е ш т е н а п р е д и спо зи ц и ја з а од би ја њ е св а ке де фи н и т и в не и з в е сно с т и 899

5 н а г о н и л а ју је н а с е ри ју љу б а в н и х а в а н т у р а и не о че к и в а н и х п р еок р ет а, п р а ће н и х сн а ж н и м не о до б р а в а њ е м и у н и с о ном о с у дом ш и р е ја в но с т и и са ме по ро д и це. Узор ног су п ру г а и ће р к и ц у П и ју ос т а ви ће због п ровода са та да слав ним ма ђар ским ратним фото графом и вагабундом опште праксе Ро бер том Ка пом, афе ре са ре ж и се ри ма фи л мо ва би ле су ре дов на по ја ва (и то са мо у то ку сни ма ња!), све док се, већ по за вр шет ку ра та и по врат ку н а с т ари кон т и не н т, њ е н и п у т е ви н и с у у к р с т и л и и с а п у т е ви м а ч у в е ног Ро б е р т а Ро с е л и н и ја, н а о т в о р е но у ж а с а в а њ е и ск а н д а л и з о в а њ е до т а д а вер них обо жа ва ла ца. Сте ре о тип ни глу мач ки вр то гла ви успо ни и стр могла ви па до ви ни њу ни по што ни су за о би шли, а пут од објек та не по де љеног ди вље ња до ма сов ног пре зи ра био је нео бич но кра так. Све че тво ро њ е не де це св е до ч и д а и м је т о ком од р а с т а њ а н ај ви ше не до с т а ја ло њ е но п ри с у с т в о, и по т в р ђу ју д а је по с е до в а л а он ај не з а б о р а в н и ш а рм ко ји је зрачио ма ги ју са ве ли ких екра на и у рет ким ком плет ним тре ну ци ма поро д и ч не и д и ле. У су м рак ка ри је ре вра ћа се у до мо ви н у и п ре те ж но и г ра у т е а т ру, з а јед но са но вом је д и ном п ра вом љубави, овог а п ут а зем љ аком, а св е до с а мог к р а ја с ле д и л а је св о ју и н т у и ц и ју, у н у т р а ш њ е з а но с е, ко ра ча ла п у т еви ма ко ји су јој се спонт а но о т варал и и н ик ада н ије р об овала ус т а љ е н и м м а ло г р а ђ а н ск и м с т е р е о т и п и м а и оче к и в а њи м а. И ако је т о за да ва ло емо тив не бо ло ве ње ним нај бли жи ма, сво ју сло бо ду је увек став љ а л а ис п р ед св а ке кон в е н ц и је. Сл а в љ е н а, в о љ е н а и н а г р ађив ан а, п р ед крај глу мач ке ка ри је ре до жи ве ла је при ли ку да ра ди и са чу ве ним прези ме њ а ком И н г м а р ом, а ч и т а в о ов о фи л м ске з в е з де до с т ој но е ле г и ч но п ут еше с т ви је не к а д а ш њ е не зг р а п не де в ој ч и це к ру п не г р а ђ е, ко ја с е к а о ус а м љ е н о д е т е и г р а л а с а м а хо м з а м и ш љ е н и м п р и ј а т е љ и м а, с а д а ј е н а и з у зе т а н на ч и н у с т и л у к ла си ч н и х ж у р нала овековечено у Бјоркмановом ост ва ре њу, за све оне ко ји ма у ж и ва ња у це л у ло и д ној ча ро л и ји н и ка да н и је до с т а. Ве о ма по п у ла ран т рен д ст ва рања до к ументарн и х фи лмова о људ има ко ји су на би ло ко ји на чин по го ђе ни мен тал ним бо ле сти ма или оштећењи ма свој ус пе ли ји об лик до био је у аме рич ком де лу Жи во т као ц р т а н и филм Роџер а Ви л и ја м с а, п ри к а з а ном у п р о г р а м у К р е а ц и ја vs. дес т ру к ци ја. У из у зет но ква ли тет ном и ни јед ног тре нут ка па те тич ном оства рењу п ра т и мо сва ко д не ви ц у м ла дог О ве на ко ји је у т ре ћој г о д и н и п ре с т а о да го во ри, на кон че га је уста но вље но ка ко па ти од ау ти зма. Већ са ме почет не на зна ке да са де те том ни је баш све у ре ду до во де до по ја ча не ак тивно с т и бри ж н и х ро д и т е ља и за једн и чк и х по ро д и ч н и х на по ра, ра ч у на ју ћ и, раз у ме се, и са мог про та го ни сту, они ће ус пе ти да у знат ној ме ри пре вази ђу ње го ве не до с тат ке и до не к ле га оспо со бе за са мо с та ла н ж и во т. Фи л м заснован на истоименом бестселеру њего вог оца умешно користи анимир а не де ло в е з а п ри к а з у н у т р а ш њи х с т а њ а и л и спо љ н и х з би в а њ а, до ч а р а в а ју ћ и н а т ај н а ч и н кон це п т фу н к ц и о н и с а њ а њ е г о в ог у м а. О с о б е по г о ђ е н е о в и м п о р е м е ћ а ј е м, ш т о ј е љуб ит е љ им а с едм е у м е тн ос т и д об р о 900

6 по зна то ма кар из Ки шног чо ве ка, н и су у с т а њу да фу н к ц и о н иш у на више н и воа, а л и су з а т о не к и њи хо ви т а лен т и до ве де н и до ма к си м у ма, ш т о је слу чај и са сим па тич ним Ове ном. На и ме, фа сци нант но ви зу ел но пам ћење код ње га се ма ни фе сту је фо то граф ским пам ће њем свих мо гу ћих репли ка цр та них фил мо ва из Ди зни је ве про дук ци је, до те ме ре да он без п ре т е ри ва њ а мо же да т вр д и к а ко све њи хо ве фил мо ве у це ло сти зна дос лов це на п а ме т! На кон што је отац слу чај но от крио да је овај у ста њу да се см ислено и зража ва ко ри с т е ћ и по с т о је ће ре п л и ке и з ом и љен и х ц рт аћа, пор о д иц а з апоч ињ е ко м у н и к а ц и ју с њи м н а т ај н а ч и н, ш т о р ез у лт ир а и з ве сн и м п р о г ре с ом, а т о ће до ве с т и и до ње г о ве по нов не до с т у п но с т и, н а с у п р о т з а ау т и с т е т и п и ч не ис к ључе нос т и. У сви м т и м окол но с т и м а п р е с уд но је п ри с у с т в о с т а би л не, х а р мо н и ч не и љу б а в љу ис п у њ е не по р о д ице с ас т ав љ ене од р а з у м н и х ч ла но в а, р а ч у на ју ћ и и њ е г о в ог с т а ри јег бра та, без чи је оби ла те и кон стант не по мо ћи Овен те шко да би ус пео да п р е в а з и ђ е б р ој н е с и м п т о м е. Та ко и м а мо п р и л и ке д а в и д имо м л ад ић а к а ко д и п ло м и р а, п р е с е љ а в а с е у с оп с т в е н и п р о с т о р, д о ж ив љ ав а п рв а љу ба в на оча ра њ а и ра з о ча ра њ а, н и к а да не нап у ш т а ју ћ и де т и њу с т ра с т за а н и м и р а н и м фи л мо ви м а ко ји с у би л и и о с т а л и њ е г о в о н ај в еће ж ив о тно за довољ ство и при бе жи ште. Због ње го вог ста ња ве о ма је ра зу мљи ва Овено ва же ља да веч но оста не де чак, сле де ћи ти ме син дром Пе тра Па на, п ри с у т а н и код м но г и х и н а че з д р ави х п ри п а дн ик а опш т е поп ул ац ије. Ду хо вит, за ни мљив, про ниц љив и оп тимистичким погледом на свет снаж но на би јен фи л м на п р о с т о ем и т у је не о п ход не до зе по зи т и в не ене р г и је гле да о ц у ко ји по с ред но з а к љу ч у је да а ко је п р о т а г о н и с т а био у с т а њу да се са сво јим здрав стве ним те го ба ма успе шно из бо ри, он да ни ње му не о с т а је н и ш т а д ру г о не г о д а т о ис т о у в л ас т ит ом ж и в о т у с а не у по р е д и в о м а њи м т е ш ко ћ а м а по но ви. Не же ље на ба шти на & Бен-Гу ри он, епи лог Не по с ред но и н сп и ри са на сл у чај н и м п р о на ла ском с т а р ог а л бу ма з а сличице, данас са свим би зар ног име на Спо ме ни ци ре во луције, хрватска ауторка Ирена Шко рић у до ку мен тар цу Не же ље на ба штина, приказ а ном у се лек ц и ји Кре а ц и ја vs. Де с т ру к ц и ја од л у ч у је да се озби љ н и је по за ба ви спо ме н и ч к и м на сле ђем и з НОБ -а, некол и ко де це н и ја на кон ш т о је д р жа ва ч и је је дело оно зван и ч но било неповратно п рес т ала да пос т оји. Од ва жно ула зе ћи у ко штац са те мом ко ја ау то ру те шко мо же да до не се м но го п ри ја т е ља, она к ре ће у по т ра г у за ос та ц и ма не ка да мо н у мен та л н и х гра ђе ви на, ко је су чак и код стра них ис тра жи ва ча иза зи ва ле архитектонско ди вље ње. Сма тра се да је до го ди не по сто ја ло око спо мен и к а и ме мо ри ја л а НОБ - а, а од т о г а у д а н а ш њ ој Ре п у б л и ц и Х р в а т ској око , од че г а је ско р о по ловин а по тп у но и л и де л и м и ч но у н и ш т е н а. На ме сто све о бу хват ног при сту па, ко ји је у фил му ио на ко и до слов но не 901

7 мо г ућ, р е д и т е љ к а св ој ф о к ус усмер ав а н а некол ико огледн и х п ример а ко ји м а до к а з у је св о ју т е з у, п а ће т а ко ш и ру оп с е р в а ц и ју з а с л у ж и т и д а н а ш њ е с т а њ е спо ме н и к а н а Пе т р о в ој г о ри Во ји н а Б а к и ћ а, који је нек ад а имао до пет ми ли о на по се ти ла ца го ди шње, где се на ла зи ла и прва југос лов е нск а п а р т и з а н ск а б о л н и ц а, с а ч и ји х с е о с т а т а к а с а д а но ћу к р а де рост фрај, на кон што су вла сти на ње га по ста ви ле ода ши љач (?!). Дивљачко и вар вар ско по ни шта ва ње до ско ра шње исто ри је по чет ком де ве де сет и х за х ва л но се по к ло п и ло са ш ири м источ ноевропск и м т рендовима, ш то је про цес ко ји су струч ња ци на зва ли ико но кла зам. Иа ко тре ба на гласи т и да је п р о л и фе ра ц и ја спо ме н и к а и мо н у ме на т а т о ком пе ри о да с о ц и ја л и с т и ч ке Ју г о сла ви је сво јом ме г а ло ма н ском х и пе р п ро д у к ц и јом, и т а мо где им је сте и где им ни је ме сто, оста ја ла с ону стра ну сва ке до бре ме ре и уку са, ва ља при зна ти ка ко су мно ги од њих пред ста вља ли вредна архитек тон ска до стиг ну ћа, не са мо у ло кал ним раз ме ра ма. До вољно илустрат и в а н п ри ме р је с т е С по ме н и к по б е де р е в о л у ц и је н а р о д а Сл а в о н и је код с ел а К ам е н с к а, к о ј и ј е п о м и ш љ е њу с т р у ч њ а к а п р е д с т а в љ а о с а м в р х е в р оп ске у ме т но с т и св ог в р е ме н а, а ко ји је у по но в љ е н и м м и н и р а њи м а у н и ш т ен по че т ком г о д ине. А пс у рд а н п ри ме р п р ед с т а в љ а и с л у ч ај оп у з ен ск и х т е в а љ ев ск и х спомен ик а на р од ном хе р о ју С т је па н у/ст е в а н у Фи ли по ви ћу, чи ји ју нач ки чин ре тро ак тив ним ту ма че њем но во и зми шљене исто ри је постаје нешто пре зира а не хвале вредно. Званично прокламо в а но б р а т с т в о и је д и н с т в о по в е зи в а ло је ју ж но с ло в е н ске н а р о де и у град њи и у по то њем ре сан ти ман ском ру ше њу у сви ма од њих, иа ко не с в у д а у п од јед н а к и м р а з м е р а м а. Пор ед о б ил ас к а н екол ико п оп р иш т а зби ва ња, Ире на Шко рић зна лач ки ода би ра број не са го вор ни ке, од све док а епо хе, п р е ко ис т о ри ча ра, по л и т и ча ра, к у с т о са, па до са м и х још ж и ви х в а ја р а, ч ије по т р е сне ис по в е с т и о т к ри в а ју е мо т и в не р е а к ц и је у ме т н и к а на ру ше ња че сто и ви ше струка њихових де ла. Де ва ста ци ја се од и грав а л а не с а мо и з и де о ло ш к и х нег о и и з ч ис т о л у к р а т и в н и х, а под јед н а ко н и ск и х, п р о з а и ч н и х по бу д а : р а д и п р о д а је б а к р а и л и б р он з е. Мо н у ме н т а л н а п р о п а с т з а јед н и ч ке д р ж а в е по п у т р а с п р ше н и х де л и ћ а м ин ир аног спо ме н и к а з а св а је в р е ме н а р а с у л а де т а љ е т ог р а с п а д а, а ис т р а ж и в а њ е ов а ко де л и к ат не т е ме с а мо је о тк рив ањ е јед ног од т и х још не о т к ри в е н и х парч ић а. Д ва су посе бно значајна мо мент а к ат ас т р офа лног односа п рема не д а в ној б а ш т и н и: док с у де в е де с е т и х сн а г ом д р ж а в не и де о ло г и је он и а к т и в но и т е ме љ но у н и ш т а в а н и, до тле с у у п р в ој де це н и ји но в ог в е к а он и п р е п уш т а н и м а хом не б ри зи и п а си в но з а не м а ри в а н и, ш т о је дов ело д о п од ј е д н а ко с к а н д а л о з н о г п о с т о ј е ћ е г с т а њ а. С в о ји м и с т р а ж и в а њ е м усме ре на на овај п р о блем у Хр ват ској, ау т ор к а на ви де ло и з но си и д ру г е е п и ф е но ме не е по хе, по п у т у н и ш т а в а њ а и п а љ е њ а к њи г а н а ћ и ри л и ц и, ба ца ња (пар тијских) књижица, промене имена итд., а све у циљу немогуће г и у з а л уд ног по д у х в а т а б ри с а њ а не д а в не п р о ш ло с т и. С у ш т и н ск у и ен дем ск у не (до)з ре лос т, емо т и в н у ск у че нос т и са мо ск ри в ље н у мен т а л н у 902

8 не до вр ше ност ових на ро да нај бо ље илустру је континуиет дисконтинуит е т а, на жа лост тек спо ме нут и ов де не до вољ но екс пли ци ран. Кроз чет и ри и л и пе т су ш т и н ск и х п ро ме на па рад и гм и у 20. ве к у све до ч и мо о ис то т о л и ко т е ме љ н и х п р о ме н а б а зи р а н и х н а д е с т р у к ц и ји, т ј. у н и ш т а в а њу свих тра го ва прет хо де ћег и по сле дич ном из ми шља њу по жељ них тра дици ја на ње го вим развалинама, што ефикасно спречава било какав контин у ит е т и на п реда к, а с д руг е с т ра не д ија бол и чно обећава веч ит о т а пкање у лоше за ча ра ном кру гу. Иа ко ни пар ти зан ска ан ти фа ши стич ка тра ди ција н и је п рек ин ула т у нег ат и вн у п ра ксу, у т ре н уц и ма нај ве ће у г ро же но с т и у п р ав о њ е не спомен и чке ( нежељ ене ) б аш т и не, у з с уг ес т и вн у м узик у И в е Јо си по ви ћ а, ов ај фи л м п р едс т ав љ а у з ор а н п ри ме р с в а ког ум е т н и ка ду жно сти нај све ти је: да се ста не на стра ну про го ње ног, сла би јег, презре ног и окле ве та ног и то упра во он да ка да му се то зло чи ни. И то не (с а мо) и з р а з ло г а и де о ло ш ке не г о п р е в а с ход но ц и ви л и з а ц и ј ске н а р а ви. То је упра во оно што Ире на Шко рић у Не ж е љ е н ој б а ш т и н и чи ни. Про те кло је све га не ко ли ко го ди на на кон не појм љи вих ужа са Хо лок а у с т а и по т о њег с т вара њ а јеврејске д ржаве И з ра е л, а Да ви д Бен-Гу ри он би ло је име ко је је ста ја ло иза про јек та ове др жа во твор не иде је. Ње гов не да в но п р о на ђе н и Т В и н т е р вју и з г о д и не, з а ко ји се м и сл и ло да је не по врат но из гу бљен, чи ни око сни цу до ку мен тар ног оства ре ња Бен-Гур и он, е п и л ог и з р а е л ског ау т о р а Јари в а Моз ер а, п рик аз аног у поп ул а рној с екц ији Биог ра фск и до к у мен т ар ц и. Пр о на ла ском ори г и на лне фи л мске тра ке, а за тим и звуч ног за пи са овог раз го во ра, са да мо же мо да се упознамо са политичким и животним размишљањи ма већ уве ли ко пен зиони са ног, осам де сет дво го ди шњег Гурио на сво јом вољом повученог из прес т о н и ч ке в р е в е у не п р е глед н у д у би н у п у с т и њ ске и з о л а ц и је, п ри че м у је од р а с по ло ж и в и х о р и г и н а л н и х ше с т ч а с о в а од а б р а н је д а н д ов о љно и л у с т ра т и в а н де о з а пот р ебе фи л ма. Човек ко ји је п р о гла сио не з а ви сно с т г о д и не, д ва де се т ле т а к а сн и је, са бе з бед не д ис т а н це ко ја г а ра н т у је нео п хо дан м и р за до дат но ст у д и ра ње и п ро у ча ва ње, ко л и ко и ја сн и ји ре т р о а к т и в н и у ви д у бу р не до г а ђа је т ог до ба, т вр д и к а ко је ње г о ва м и си ја д а о б но ви ц и о н и с т и ч к и п р о је к а т р а ђ ен а по же љи д а и з г р а д и И з р а е л к а о на ц и ју ви ш и х мо ра л н и х вред но с т и и т ре зве но п ри зна је к а ко т о још н и је по с т и г а о. А к у м у л и р а но б о г а т о ж и в о т но ис к у с т в о ов ог и и н а че м у д р ог стар ца кључ но до при но си да леко видим и стратешким циљевима и такт и ч к и м одл ук ама у св р х у њи хо в ог о с т в а ри в а њ а, на с у п р о т р а д и к а л н и јој во љи пре те жне већине тамошњег становништва, пречесто жељног ресанти ма на и осве те. У том ду ху Бен-Гу ри он са свим отво ре но ка же ка ко би из међу задржавања новоосвојених територија (из рата године) и трајног м и ра б е з ра з м и ш љ а њ а ода бра о м и р! У овом д ра г о це ном ис т о ри ј ском до к у мен т у, ко ји о си м но се ћег и н т е р вјуа са д р ж и и ње г о ве по л и т и ч ке г о во ре, су с ре т е, ра з г о во ре са д ру г и м л и де ри ма, са зна је мо да је био у с т а њу д а по в л а ч и и т а д а не по п у л а р не а л и неи з б еж не пол ит и чке пот ез е, в ођ е н 903

9 не са мо праг ма тич ним зах те ви ма ак ту ел ног тре нут ка не го и ви зи о нарск и м по гле д и м а н а т о к а ко м л а д а д р ж а в а н а по с ле т к у т р е б а д а и з гле д а. Уз п ра т е ће сн и м ке сла в љ а ра до с т и на ул и ца ма т о ком п р о гла ше њ а не з а ви сности, по том болног и напор ног рапид ног изграђивања инфраструкт у р е н и и з чег а, он п ру ж а и л уц и дне опс е рв ац ије о буд из м у, н ац из м у и л и не д а в н и м и с т о р и ј ск и м з би в а њим а. Ф и л м ч в рс т о и ск р омно с т оји на ста но ви шту ка ко ли де ри ни су у ста њу да би ло шта епо хал но учи не са мо стал но, не го са мо у про дук тив ној ко о пе ра ци ји и си нер ги ји са нар о дом и пос т о је ћ и м окол но с т и м а, н а с у п р о т ис т а к н у т и м по је д и н ц и м а у на у ци, по пут Ал бер та Ајн штајна. Овај раз го вор има ка рак тер ре тро спект и в н о г и т е с т а м е н т а р н о г, п а о с т а р е л и Г у р и о н о т в о р е н о п р о г о в а р а и о не из бе жним гре шка ма у том про це су, фа та ли стич ки по ми рен са не мог у ћ но ш ћу њи хо в ог по т п у ног и з б е г а в а њ а. Бе н -Г у р и о н, е п и л о г н и је де ло атрак тив но за ши ре сло је ве пу бли ке, али ће оне ме ђу њи ма ко ји су за инте ре со ва ни за бли жи увид у кон струк тив не дру штве не и историјске проце с е, к а о и з а ко ло ри т не л и ч но с т и ко је с т о је и з а њи х, св а к а ко п ри ву ћ и, а при том их ни по што не ће оста ви ти раз о ча ра ним. 904 Rol ling Sto nes ole ole ole! пу то ва ње Ла тин ском Аме ри ком & Ми ха ил Таљ из да ле ка Од ве чи те и ни ка да до кра ја не раз ре ше не ди ле ме Битлси или Стоу н си в е р о в а т но је с т а ри је с а мо оно п и т а њ е о ко ко ш к и и ја је т у. Од у в е к не из ве сно п и та ње о п ра ву п р вен ст ва из ме ђу д ва к ул т на ен гле ска м у зи ч ка са ста ва још од сре ди не ше зде се тих го ди на, свој но ви и ко зна ко ји по ре ду при лог за рас пра ву з а д о б и л о ј е д о к у м е н т а р ц е м По л а Д а г д е ј л а R o l l i n g Stones ole ole ole! путовање Латинском Америком, приказаним у прог р а м ској це л и н и Му з и ч ко -п лесн и док уме н т а р ц и ју би л а р ног и з д а њ а Bel Docs-а. И тиме ово дело у стопу следи прошлогодишњи документарни филм Be atle s: Оса м да на у неде љи Рона Ха у ар да. По с т а в ља се ло г и ч но п и т а њ е: че м у још је д а н фи л мск и у р а д а к о кот рљ ајуће м к амењу, д а л и с у ау т ор и успел и д а оп р а вд а ју ову рут и нс к у р епет ит и вн у п р а кс у? По све му су де ћи, је су. Док му зич ки струч ња ци и да ље ло ме ко пља о њи ховом објек тив ном му зич ком ква ли те ту, а ми шље ња о то ме ве о ма се ра зила з е, о с т аје нес у мњив а ч ињ ен ица да а ко С т о у н си н и с у нај к в а л и т е т н и ји, оно св а к а ко је с у н ај в е ћ и р ок б е н д н а п л а не т и! Уп р а в о ов ај си м п а т и ч н и и оп у ш т а ју ћ и t o u r - m o v ie још јед ном у б е д љи в о п ри к а з у је к ако с у у п р а в о он и че с т о п р в а а с о ц и ја ц и ја, си но н и м и s y n e c d o c he з а р о ке н р о л! Ole, ole, ole! пра ти де се так кон це рата које је бенд одр жао го ди не у ве ћин и ју ж но а ме ри ч к и х з е м а љ а, п а т ако вид имо м ахом с т ад ионске п риз ор е и з А р г е н т и не, Ч и ле а, Уру г в а ја, Пе ру а, Ко л у м би је, Бр а зи л а, Ме к си к а и, нај бит ни је, Ку бе у овом го то во дво ча сов ном му зич ко -сцен ском спек так л у, ко ји п ру ж а у н у т р а ш њи у ви д у з а с т р а ш у ју ће р а з ме р е не о п ход н и х

10 ло ги стич ких зах те ва за до га ђа је та квог ти па, а о ко ји ма љу би те љи му зике ре т ко и л и н и ка да не ра з м и ш ља ју. Ов де оси м уо би ча је н и х по је д и нач н и х и ма сов н и х сце на х и с т е ри је, ат ра кт и вн и х г ит арск и х рифова на о т варању ко н ц е р ат а, хот ел а, л и м у з и н а и б а з е н а н а д в а д е с е т о м с п р а т у хот ел а, н е по сто ји ни ка кав увод и об ја шње ња (као што то је сте слу чај у Осам да на у н е д е љ и), о в а ј ф и л м н е т е ж и т у м а ч е њу, о т к р и в а њу т а ј н и у с п е х а и л и д ис ко г р а ф ској х р о но ло г и ји: он је н а п р о с т о фи л мо в а н и кон к р е т н и т у р не ј ск и з а п ис у з по не к у ус п у т н у и спо р а д и ч н у и н с ај де р ск у оп с е р в а ц и ју са мих чла но ва бен да. Упо зна је мо их као љу де ко ји су спо соб ни да и у сво ји м по зн и м г о д и на ма а ва н т у ри с т и ч к и и де чач к и ра з д ра г а но у ж и ва ју у о т к ри в а њу но ви х п р о с т о р а, љу д и и к у л т у р а, а ме ђу с о б но с у по т п у но раз ли чи ти, од оних ко ји су трај но и не по врат но на ву че ни на све епи фено ме не сла ве, до оних ко ји те отво ре но пре зи ру. Од увод них ка дро ва све вод и к а оче к и в а ној к ул м и на ц и ји, п р вом R N R кон це р т у и к ада од рж аном на Ку би, чи јим сце на ма се филм и за вр ша ва, али емо тив ни вр ху нац и он ај ск ри в е н и д р а г уљ ле ж и у не ко л и ко м и н у т а не п а т в о р е не м а г и је к а д а ле гендар ни гитари стич ко -во кал ни тан дем Ри чар дс Џе гер се де ћи у стол и ца ма у г ар де р о би з а сво ју д уш у и з вод и u nplugge d ве рзију композиц ије Honky Tonk Wo men. Та два не пре тен ци о зна ми ну та и не хо ти це очи тава ју квин те сен ци ју бен да. Ка ме ра не ве ро ват но успе ва да ухвати интензи т е т и д у би н у њи хо ви х ме ђу с об н и х емо ц и ја, ко је де це н и ја ма по с т о ја но осци ли ра ју из ме ђу љу ба ви и мр жње, те на зад, до оног кљу ча ду бо ког међу с о б ног ра зум ев ања ко је ве ро ват но и др жи овај бенд на оку пу ово ли ке сил не де це ни је. Оста ре ли де ча ци из Дартфорда мно го стру ко су и по вратн и ч к и ви ше с т руко на дмаш ил и и нај л уђе сно ве и а мбиц ије, а Ole, ole, ole! от кри ва да ни по што ни су склони мистификатор ском учитавању непостоје ћег зна че ња у њи хо ве пе сме, иа ко би на та кав су је тан чин ви ше од би ло ко г а д ру г ог и ма л и сва ко п ра во. Д ра г о це н и су и по вре ме но д и р љи ви мо м е нт и р ад ос т и к у б а н с к е п у б л и к е н а њ и хо в о м н а с т у п у, и т о м а њ е з б о г м у зи ке не г о з б ог не о п и п љи в ог до ж и в љ а ја н а с л у ћ и в а не с ло б о де, з а ко ју ни ка да ни је си гур но да ли ће на по слет ку уме ти да пе ва, као што су они који с у је ч е к а л и, р и з и к у ј у ћ и и п од н о с е ћ и з а б р а н е, н а с и љ е и з ат в о рс ке ка зне, не жно пе ва ли (о) њој. Ју би ла р но де с е т о и з да њ е Ме ђу на р од ног фе с т и в а ла до к у мент а рног фи л ма Bel Docs у већ афи р м и са ној се лек ц и ји Би о г раф ск и док ументарц и до но си на м з ан им љи ву ек р а н и з а ц и ју ж и в о т не п ри че (до т а да) нај м ла ђег све т ског ша м п и о на у ша ху М и ха и ла Та ља ле т он ског ау т о ра Ст ан исла вса То ка лов са, под на сло вом Ми ха ил Таљ из да ле ка. На тра гу по пу лар них шахов ск и х фи л м ск и х дела, поп у т скора ш њ е Жрт ве п е ш а ка, о ле г ен дар ном х л а д н о р а т о в с ко м д у е л у Б о р и с а С п а с к о г и Ро б е р т а Б о б и ј а Ф и ш е р а у Ре ј к ја ви к у г о д и не, р е ж и с е р ком би н у је не т а ко о би м н у до с т у п н у ар хив ску грађу, разговоре са прео сталим при јатељи ма и чла но ви ма по род и це, и по к у ша ва да ск и ц и ра порт ре т г ен ија лног и г рача који је п рем ин уо 905

11 1992. Од у век из ра зи то сла бог здрав стве ног ста ња, али за то че лич но снажне во ље, Таљ је сво је објек тив не не до стат ке успе вао да на до ме сти у овој ма гич ној игри на 64 цр но-бе ла по ља већ у са свим ра ној фа зи сво је ка ри је ре (са све га 24 го ди не), осво јив ши свет ски трон по бе дом над званич ним пр ва ком и не у по ре ди во ста ри јим су на род ни ком Ми ха и лом Бот ви н и ком. Њи хо ви д у е л и по с т а ће м и т ск и, а по т о њи по б ед н и ч к и до че к у род ној Р и г и п ре т во ри ће се у спонт ано опш т енародно весеље. Пре свег а чла но ви ње гове по ро ди це ве родостојно сведоче да се читав његов животн и са д р жај исц р п љи ва о у п ри п ремама и л и са м и м од и г ра ва њи ма ме че ва, т е д а је њ ег ов а п рив а тн а о с об а бил а у в ел ико з ат в ор ен а т е с амодов ољн а. То к а ловс на м у р е т к и м ус пе л и ји м т р е н уц има п ру ж а и не ко л и ко Та љ е ви х р а зм и ш љ а њ а о ф и л о з о ф и ј и о в е и г р е, а л и к в а л и т е т И з д а л ек а з ап р ав о ле ж и у оном неп л ан ир аном п р едоч ав а њу м л а ђ ој г е не р а ц и ји гле д а л а ц а ко л и ко је у т о д о б а, ш е з д е с е т и х и с е д а м д е с е т и х г о д и н а п р ош л о г в ек а, ш а х п р ед с т ав љ а о не ш т о зн а ч ајно з а м ил и о не п а си о н и р а н и х по см а т р а ч а ши ром све та. Ме че ви за пр ва ка све та, као и ре дов не ша хов ске олим пија де, п р е но ше н и су у ж и в о у м но г о зе ма љ а, од и г ра в а н и су у по з о ри ш н и м и л и к ул т у р н и м д во ра на ма п ред ви ше х и ља да п ри су т н и х љу д и, а кар т е за у л аз а к н а т а к а в дог ађ ај биле с у он а р е тко т р ажен а и дефиц ит а рн а р об а! Сто га је и не у по ре ди во ве ћи зна чај та да шњих у од но су на да на шње шамп и о н е, ј е р с у т и ус п е с и п о с т и г н у т и у в р е м е е н о р м н о г и н т е р е с а з а о в а ј спо р т, к р о з м но г о к в а л и т е т н ију конк ур е нц ију нег о у с ав р емено д об а, ка да му се прак тич но не по кла ња ни ка ква јав на па жња. У пи та њу је прекрат ко и не до вољ но фо ку си ра но де ло ко је у не ко ли ко по гла вља пре се цаних сим па тич ним Таљевим кари кату рама не ве што плу та из ме ђу би о графског по р т р е т и с а њ а и п р о ф е си о н а л н и х под ви г а, н а ш т е т у ови х д ру г и х. З аи н т ер ес о в ан и глед ал а ц ће и з ов ог док у ме н т а р ц а т е ш ко и ш т а с а зн а т и о основ ним чи ње ни ца ма ове ве ли чан стве не ка ри је ре, осим шту рих и гот о во ус п у т н и х мо ме на т а око т и т уле освоје не на д Бо т ви н и ком и л и по бе де п р ед с а м у с м р т н а д т а д а н е по б е д и в и м Га р и је м К а с п а р о в и м. Теш ко је о т е т и с е у т и ск у д а с е ов а ко а т р а к т и в н а и по т е н ц и ја л ном ау д и т о ри ју м у за ни мљи ва мо дер на исто риј ска тема напро сто мо ра ла озбиљ ни је и анал и т и ч к и с т у д и о зн и је фи л м ск и о б р а д и т и. 906 До бри по штар & Ћи ћо ли на: ку ма од скан да ла Са вре ме но и тра ди ци о нал но успе шно се спо ји ло у бу гар ском оствар е њу До б р и п о ш т а р То н и с л а в а Х ри с т о в а, п ри к а з а ном у т а к м и ч а р ском п р о г ра м у де се т ог Bel Docs-а. С у п т и л на и р о н и ја, не ж на би з ар но с т и до зи ра на г р о т е ск а у в о де на с у св а к и да ш њи ц у ж и т е љ а ма ле ног и з а ба че ног се ла на са мој гра ни ци са Тур ском, где је упра во у то ку кам па ња за ло калне и з б о р е, од ко ји х в е р о в ат но з а ви си бу д ућ но с т, а мо г у ће и с а м оп с т а на к се ла! Ен дем ска бал кан ска ком па ра тив на за о ста лост са мо до дат но по

12 ја ча ва по т м у л и очај и не до с т а т а к ја сне пе р спек т и ве, т е из глед н и на с т а ва к та во ре ња у пост со ци ја ли стич ком лим бу, све док са свим актуелан догађај, и то свет ски, не про др ма из те ме ља њи хо ве дог мат ски успа ва не ег зис т енц ије. Меш т аш це које је не к а д аш њ а д рж а вн а г р а н и ц а де л и л а по с р ед гро бља, па су за од ла зак на дру гу стра ну се ља ни мо ра ли да но се пут не ис п р ав е, до м аћ и н је уд ружен и м б о рб ен и м сн аг ам а буг а рске и е в р опске гра нич не по ли ци је ( Fron tex ) ко ји спре ча ва ју тр го ви ну љу ди ма и њи хово кри јум ча ре ње у зе мљу. И упра во ће то гло бал но пи та ње, ко је се ло кално сн а ж но р е ф ле к т у је н а ж ив от е у б ог и х меш т а н а, по с т а т и це н т р а л н а т ач к а спо ре њ а у к а м па њи! Бе не во лен т н и по ш т ар И ва н сна ж но се з а ла же за п ри ма ње т и х љу д и у број не на п у ш т е не к у ће, у бе д љи во арг умент ујућ и св ој с т а в по т е н ц и ја л ном п ри л и ком з а ож и в љ а в а њ е и мо г у ћ и н а п р е д а к се ла. Он пак у тој сво јој на ме ри има сна жну опо зи ци ју у ви ду сре до веч ног до ко ног ва г а бу н да, п ред с т а в н и к а Со ц и ја л и с т и ч ке пар т и је ко ји о т во ре но п ри же љ к у је по в р а т а к ко м у н и зм а, а је д и н а т ач к а п р о г р а м а м у је о си м р е з о л у т ног од би ја њ а п ри х в а т а и з б егл и ц а у с ело у в ођ ењ е и нт е рнет а у свих не ко ли ко де се ти на до мо ва! На из не на ђе ње мно гих, обо ји цу ће их поб е д и т и м л а д а и си м п а т и ч н а Ром к и њ а Ве с а, ко ја н и н а јед но по л и т и ч ко питање, глобално или локално, не ма јасно изра жен став, нити је то прете ра но бри не, али од ре ђе на до за шар ма при во ле ће чак 26 гла са ча да своје по ве ре ње у каж у њој, насуп рот 20 ч врст и х И ва нови х п ристал ица, док ће же с т о к и опо зи ц и о н а р до би т и св е г а је д а н гл а с, и т о од с оп с т в е не м ај ке! И д о к с е у з ав р ел е с т р а с т и п о с т е п е н о с м и р у ј у, а бу д у ћ и п р ав а ц в ођ ењ а се ла у ве зи са ми грант ским пи та њем и да ље оста је не по знат, Иван ће све сно об ма ну ти гра нич не снаге како нови контингент нежељених придош л и ца не п ри с т и же, иа ко је у п раво он у с тању да и х сво ји м да ле ко зо ром с ас в и м р а зг ов е тн о в ид и. Пос р е д и је с и мп ат и чн а, т р аг и чн о - ком и чн а и ау т е нт и ч но б а лк а нск а док уме нт а рн а п рич а ко ја још једном н а св етло с т да на и з но си сву з а л уд но с т демаг ош к и х на с т о јањ а на сп р о в о ђе њу в ла с т и у з а б о ра в ље н и м и на п у ш т е н и м п ре де л и ма, а п су рд но се у ж и в љ а ва ју ћ и у не чије т у ђе, вел ике, интернацио на лне п ро блеме, ва љда несвесно нагоњена у з а л уд ном по т р е б ом да св ој св о јој т ег о би, не с р е ћ и и ја д у п ри да не к а к в о ду бље и ши ре, а на да све сми сле но зна че ње. Ку л т н и ф е но ме н ко ји је о б е ле ж ио не с а мо а пе н и н ско по л у о с т р в о седам де се тих и осам де се тих го ди на про шлог ве ка од но си се на кон тров е р зн у и не о до љи в о с е н з у а л н у, ск а н д а ло зн у и д р а же сн у по ја ву И ло не Ста лер, про во ка тив не Ма ђа рице на трајном раду у Италији, много познат ије под псеудонимом Ћ и ћо ли на. Због свог ст и ла и д у ж и не, те ле ви зиј ск и до к у ме н т а р а ц Ћи ћ о л и н а: к у м а о д с ка н д а л а ау т о р ског д в ој ц а А ле с а н д р о Мелац ин и и Е лена Ст але р п ри к а з а н је у ок виру нов оус т анов љ еног п ро г ра ма Feel Good Mo v i es. Ро ђе на у ма ђар ској п ре с т о н и ц и, где ју је м ај к а од н ај м л а ђи х д а н а ох р аб рив ал а д а с е у п у с т и у к а ри је ру мо де л а, вео ма ра но је з а в р б о в а на од на длеж н и х сл уж би з а ш п ијун ирањ е с т ран и х 907

13 по ли ти ча ра у по се ти Бу дим пешти приликом њи хо вих кон та ка та ин тимни је при ро де. Ово ни је ду го по тра ја ло јер се мла да Ста ле ро ва већ у 19. г о д и н и уд а л а з а Ит а л и ја н а и з а у в е к п р е с е л и л а у ж у ђ е н у з е м љу, где ће, к а ко ће на ред не г о д и не и де це н и је зор но по к а з а т и, на п ра ви т и п ра ву ре во л у ц ију у с тавовима и понашању. Свој псе удон и м задобија седа мдесет и х г од ина, у редовној ноћној рад ио - ем иси ји где ће п ри ље ж но од г о ва ра т и на по зи ве и писма пре вас ход но мла ђих слу ша тељ ки о свим врстама сексуа л н и х п ра к си, ч и ме ће пе р ма нен т но з а до би т и си м па т и је об о жа ва ла ца и ом р а з е не ис т о м и ш љ е н и к а, у јед ној т а ко ри г и д но к а т о л и ч кој з е м љи, с а ис т о в р емено сн а ж ном ко м у н и с т и ч ком п а р т и јом, а ч и ји с у с е поглед и н а јав ни мо рал у нео бич но ви со ком сте пе ну уне ко ли ко по кла па ли. При родно а не п л а с т и ч н о п р е ле п а и же н с т в е н а п л а ву ш а, с а не и з б е ж н и м ц в е т ним вен цем око гла ве и ме две ди ћем у ру ка ма, уско ро по чи ње са јав ним на с т уп има и до т ада незам исл иви м пе р форма нсима, подједнако на сцен и кол ико и н а у л и ц а м а б р ој н и х г р а до в а, и з а з и в а ју ћ и ск а н д але где г од и ка да год се по ја ви, што ће уско ро би ти пре не се но и на ма ле екра не ТВ пријем н и ка. Оси м сек су а л ног ег зи би ц и о н и зма, Ст а ле ро ва по с т е пе но по с т а је и по л и т и ч к и освеш ћена, па ће у борби за оч у ва ње ж и во т не с ре д и не ус ред јед ног од св о ји х на с т у па з а јед но з а па л и т и а ме ри ч к у и с о вје т ск у з а с т а ву, што ће ни во про во ка ци је по ди ћи за још јед ну те шко за ми сли ву сте пе ницу. У кон стант ном не ми ру и по тра зи за не чим но вим сле де ћи ко рак пос т а ће ло г и ч а н ко л и ко и не и з б е ж а н: г о д и не у п у ш т а с е у о т в о р е н у hard co re порнографију, која ће својом екс плицитношћу и жестином прева зи ћи све до та да по зна то у ж ан р у. То јој, на рав но, не ће би ти и ис хо диш т е, в е ћ с ам о ј о ш ј е д а н м е ђ у ко р а к д о а н г а ж о в а њ а у д о т а д а о п с к у р н ој Ра д и к а л ној с т р а н ц и а н а р х и с т и ч ке п р о в е н и је н ц и је, н а ч и јој л и с т и, к а о в е ћ а фи р м и с а н а по р но - з в е з д а (и к а о п р в а т а к в а у ис т о ри ји!), не ко л и ко година ка сни је улази у д ржавни пар ламен т! Потоњи и такође к раткот рајни брак са ч у вен и м аме ри ч к и м у ме тн иком Џефом Ку нсом само ће нас тавит и бес к рај н и н из нео че к и ва н и х а махом ска ндалозн и х п реок рет а. Слободна, с амоув е р е н а, с амосв ојн а и о риг и н а л н а, И лон а С т але р конт ин уир ано ће по ме ра ти гра ни це, а при ро да ње не пре на гла ше не сек су ал но сти у зна чајној ме ри с е р а з л и ко в а л а од б е з б р ој н и х д а н а ш њи х по р но -гл у м и ц а ко је већ уве ли ко при па да ју глав ном то ку. При сту пач на и не по сред на, Ћи ћол и н а је п р в е н с т в о п ру ж а л а ч и с т ој ж и в о т ној р а до с т и, в е с е љу и у ж и т к у да ва ња и де ље ња, на су прот преовла ђујућој прорачунатој манипулативно с т и св о ји х д а н а ш њи х ко ле г и н и ц а, ис п р ед и и з а к а ме р а. У с о л и д ном пред ста вља њу ње не ка ри је ре аутори извла че ис пра ван за кљу чак о су штинск и м до ме т и ма ње ног кон т р о ве рз ног де ла: по с ре д и је а н т и ц и па ц и ја по л и т и к е с п е к т а к л а ко ји ј е с а м с е б и с в р х а, с о н у с т р а н у т р а д и ц и о н а л н о схва ће не по ли ти ке, ре да и мо ра ла, а што је мо ра ло, и то упра во у Ита лији, за вр ш и т и у от у ж ном бла зи ра ном пе ри о д у вла да ви не но тор ног Си л ви ја Б е р л у ско н и ја, ч и јој о с е бу ј ној пе р с о н и је у п р а в о И ло н а С т а ле р т е г о б но 908

14 п р о к р ч и л а п у т. Ви ше с а д р ж ај но не г о с т и л ск и д р а г о це н до к у ме н т а р н и увид у уло гу, по ло жај и т е ко в и н е ове и да нас, у сво јој сед мој де це ни ји, в е о ма п ри в л ачне е р о т ске у ме т н и це - оп ш т е -п р а к с е, ко ја је св оју к аријеру за кљу чи ла у тре ну ци ма ка да су ње не та да скан да ло зне ег зи би ци је по чињ а ле д а би в а ју св е ш и р е п ри х в аћене н а сви м ме ри д и ја н и м а, к а о ш т о т о са свим пи о ни ри ма у би ло ко јој обла сти обич но и би ва. Де ја н П Е Т РО ВИ Ћ 909

Ко и зашто напада Закон о рачуноводству

Ко и зашто напада Закон о рачуноводству Ко и зашто напада Закон о рачуноводству Сведоци смо да се у днев ној штам пи као и у ча сопи си ма и на сво јим сај то ви ма струч на јав ност стал но на па да по сто је ћи За кон о ра чу но вод ству (

Více

Кад се Дри на ис пра ви

Кад се Дри на ис пра ви www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 26. март 2014. Број 2769 Цена 40 динара у овом броју: БРИ ТАН СКИ АМ БА СА ДОР ПО СЕ ТИО РУ МУ: Ал бон кре ће у

Více

Гласник. Срећни празници. ЛекарскЕ коморе Србије. Број 27 // Београд, децембар, 2016 // Година VIII ISSN

Гласник. Срећни празници. ЛекарскЕ коморе Србије. Број 27 // Београд, децембар, 2016 // Година VIII ISSN Гласник ЛекарскЕ коморе Србије Број 27 // Београд, децембар, 2016 // Година VIII ISSN 1821-3995 Срећни празници 2 // ДЕЦЕМБАР 2016 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Více

НО ВИ УСЛО ВИ КРЕ ДИ ТИ РА ЊА У ПО ШТАН СКОЈ ШТЕ ДИ О НИ ЦИ УЧЕШЋЕ ИЛИ ДЕПОЗИТ 20 ПОСТО 11

НО ВИ УСЛО ВИ КРЕ ДИ ТИ РА ЊА У ПО ШТАН СКОЈ ШТЕ ДИ О НИ ЦИ УЧЕШЋЕ ИЛИ ДЕПОЗИТ 20 ПОСТО 11 ИЗ САДРЖАЈА ПРО ГРА М СТИ МУ ЛА ТИВ НОГ НА ПУ ШТА ЊА ПРЕД У ЗЕ ЋА НАЈ ВА ЖНИ ЈИ ЗА ДА ТАК ЗА ПО СЛО ВОД СТВО 3 Основ ни прин ци пи овог про јек та раз мо тре ни на сед ни ци Управ ног од бо ра ПТТ-а где

Více

Иако се бли жи ДОНАТОРСКИ КОНЦЕРТ БАЛЕТСКИ ГАЛА КОНЦЕРТ ОПЕРСКИ ГАЛА МАЈ МАЈ ГОДИНА VII, БРОЈ 62

Иако се бли жи ДОНАТОРСКИ КОНЦЕРТ БАЛЕТСКИ ГАЛА КОНЦЕРТ ОПЕРСКИ ГАЛА МАЈ МАЈ ГОДИНА VII, БРОЈ 62 МАЈ 2012. ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ 1 МАЈ 2012. ГОДИНА VII, БРОЈ 62 ДОНАТОРСКИ ОПЕРСКИ ГАЛА КОНЦЕРТ Недеља 1. јул 2012. ВЕЛИКИ КЛАСИЦИ НА ВЕЛИКОЈ СЦЕНИ ШЕКСПИР, МОЛИЈЕР И ПУЧИНИ Још три премијере на самом крају

Více

о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну

о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну 3254 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим У К АЗ о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за 2011. го ди ну Про гла ша ва се Закон о бу џе ту

Více

ЛЕКАРИ ИЗ РУСКЕ ДИЈАСПОРЕ У СРБИЈИ Др Сте ван Ли тви њен ко Секција за историју медицине Српског лекарског друштва

ЛЕКАРИ ИЗ РУСКЕ ДИЈАСПОРЕ У СРБИЈИ Др Сте ван Ли тви њен ко Секција за историју медицине Српског лекарског друштва ЛЕКАРИ ИЗ РУСКЕ ДИЈАСПОРЕ У СРБИЈИ Др Сте ван Ли тви њен ко Секција за историју медицине Српског лекарског друштва И најблеђе мастило је вредније од најбољег памћења. Ки не ска из ре ка Увод Између четрдесет

Více

Марков наступ изнад очекивања» страна 31 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 29. СЕПТЕМБРA 2017.

Марков наступ изнад очекивања» страна 31 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 29. СЕПТЕМБРA 2017. ОСНИВАЧ ЈОВАН ПАВЛОВИЋ Млади учествујте активно» страна 7 Марков наступ изнад очекивања» страна 31 ВЛАСНИК Број 4732, година CXLIX У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 29. СЕПТЕМБРA 2017. цена 40 динара ЈЕСЕН Политика

Více

12. Транспорт, пътуване Doprava, cestování

12. Транспорт, пътуване Doprava, cestování 12. Транспорт, пътуване Doprava, cestování 12.1. о бщи поня тия Obecné pojmy автомоби л m. auto, vůz; тало н на ~ technický průkaz auta биле т m. jízdenka: ~ със запа зено мя сто jízdenka s místenkou;

Více

Nebojte se ruštiny str. 1

Nebojte se ruštiny str. 1 Nebojte se ruštiny str. 1 AZBUKA pracovní list A. Přehled azbuky 1 Přehled písmen ruské abecedy (azbuky) v pořadí, ve kterém jsou písmena řazena v ruských slovnících a materiálech. Azbuka Odpovídající

Více

LIST GRADA BEOGRADA ОД ЛУ КУ ОДЛУКУ ОД ЛУ КУ ОБАВЕШТЕЊЕ. Година LVI Број децембар године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA ОД ЛУ КУ ОДЛУКУ ОД ЛУ КУ ОБАВЕШТЕЊЕ. Година LVI Број децембар године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVI Број 70 28. децембар 2012. године Цена 220 динара Скупштина града Београда на седници одржаној 28. децем бра 2012. го ди не, на осно ву чла на 46.

Více

ЕГБи. г место бо ная Липецк й бл сти. Гл вньйсу я

ЕГБи. г место бо ная Липецк й бл сти. Гл вньйсу я Р Г к х Т Т БЛ Й Ф и ь Б п Пя Д Го ол Л ше ц Д н С к Р Р л Т БЛ Й Ф и ЛЬ ГБ ЛЯ ц Го д Липецк т Ди н к л ш е цул У шп ко потовьй ц к вяаяъя ч щ Д к П к Г к м кн по л л пцшт т фо им ф ко т ршй б и Л жни

Více

Vítá e Vás v restauraci

Vítá e Vás v restauraci Vítá e Vás v restauraci Českého ce tra Českého do u Moskva Bezplat á WiFi: CD_WiFi_Free Heslo: CD2015wf VÝBĚR ČESKÝCH A MEZINÁRODNÍCH PŘEDKRMŮ К О К К Hovězí ost íf z a ge ti ské kýt, ukolový salát, hořči

Více

8. Храни, хра нене Potraviny, stravování

8. Храни, хра нене Potraviny, stravování 8. Храни, хра нене Potraviny, stravování 8.1. Хра нене и храни Stravování a рotraviny белтъќ m. bílek: я йчен ~ vaječný bílek бе ля, -иш nedok. loupat бискви та ž. sušenka близа лка ž. lízátko бонбо н

Více

1. Dům Дом. 1.1. Dům a byt Къ ща и апартаме нт

1. Dům Дом. 1.1. Dům a byt Къ ща и апартаме нт Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník 1. Dům Дом 1.1. Dům a byt Къ ща и апартаме нт byt м. жи лище, кварти ра, апартаме нт: dvoupokojový ~ двуста йно жи лище; hledat nový ~ тъ рся но во жи

Více

5. Ра бота Práce. 5.1. о бщи понятия Obecné pojmy

5. Ра бота Práce. 5.1. о бщи понятия Obecné pojmy Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník 5. Ра бота Práce 5.1. о бщи понятия Obecné pojmy а втор m. autor аге нт m. (предста вител на предприя тие и под.) m. agent актри са ž. herečka актьо

Více

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ЭТО МЫ! Чacть A

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ЭТО МЫ! Чacть A ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ЭТО МЫ! 1 Чacть A Naučte se následující slovíčka: 028 L01_A01 А а ale, avšak, a Б брат, -а m (с братом) bratr (s bratrem) В вот tady, tu, zde вы vy Г где kde говорит (Анна говорит) mluví,

Více

аа бб вв гг дд ее ёё жж зз ии йй кк лл мм нн оо пп рр сс тт уу фф хх цц чч шш щщ ъ ы ь ээ юю яя

аа бб вв гг дд ее ёё жж зз ии йй кк лл мм нн оо пп рр сс тт уу фф хх цц чч шш щщ ъ ы ь ээ юю яя Азбука Azbuka аа бб вв гг дд ее ёё жж зз ии йй кк лл мм нн оо пп рр сс тт уу фф хх цц чч шш щщ ъ ы ь ээ юю яя 1) Tiskací písmena azbuky, která jsou stejná nebo podobná jako písmena latinky a stejně se

Více

Volný čas a zábava. 4.1. о бщи поня тия Obecné pojmy

Volný čas a zábava. 4.1. о бщи поня тия Obecné pojmy 4. Свобо дно вре ме и забавле ния Volný čas a zábava 4.1. о бщи поня тия Obecné pojmy биле т m. vstupenka: ~ за представле ние, за музе й vstupenka na představení, do muzea; предвари телна прода жба на

Více

2.. Časování slovesa pít (пить) v přítomném čase rozvoj jazykové kompetence. Cvičení upozorňuje také na pravopis tvarů slovesa.

2.. Časování slovesa pít (пить) v přítomném čase rozvoj jazykové kompetence. Cvičení upozorňuje také na pravopis tvarů slovesa. Název materiálu Nákupy Anotace materiálu Materiál je zaměřen na práci se specifickou formou autentického textu reklamním letákem. Dotýká se problematiky nákupů, potravin, vaření, jídla. Doporučená jazyková

Více

mmmmmmmmmmmmmmimnnmmmmmmурок 7

mmmmmmmmmmmmmmimnnmmmmmmурок 7 mmmmmmmmmmmmmmimnnmmmmmm ТЕКСТ Прост}те, как мне попáсть? Ivana jede na návštěvu ke své přítelkyni Táně. Ивáна: Прост}те, как мне попáсть в микрорайóн Бор}сово, на проспéкт Гагáрина? Прохóжий: Сначáла

Více

ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ БЕОГРАДСКОГ ОПУСА ГРИГОРИЈА И. САМОЈЛОВА

ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ БЕОГРАДСКОГ ОПУСА ГРИГОРИЈА И. САМОЈЛОВА УДК 929:72 Са.. оj.lон Г. Милан Прос ен ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ БЕОГРАДСКОГ ОПУСА ГРИГОРИЈА И. САМОЈЛОВА У рбанii и apxlltektol -l СКИ развi!так Београда после 1 светског рата разликовао се од ош!х европских

Více

13. Изку ство и култу ра Umění a kultura

13. Изку ство и култу ра Umění a kultura 13. Изку ство и култу ра Umění a kultura 13.1. Теа тър Divadlo актри са ž. herečka актьо р m. herec: театра лен, драмати чен ~ divadelní herec антраќт m. přestávka арти ст m. umělec: ци рков ~ cirkusový

Více

Doplnění ŠVP oboru vzdělání Kuchař číšník o výuku ruského jazyka od

Doplnění ŠVP oboru vzdělání Kuchař číšník o výuku ruského jazyka od Čj.: SŠ-VL/8/016/INT Doplnění ŠVP oboru vzdělání Kuchař číšník o výuku ruského jazyka od 1. 9. 016 Školní vzdělávací program Ruský jazyk Kód a název vzdělávacího programu 65-51-H/01 Kuchař - číšník Délka

Více

Univerzita Pardubice Fakulta Filozofická. Kriminalita a justice na ruské vesnici 1900 1914 Markéta Kvěchová

Univerzita Pardubice Fakulta Filozofická. Kriminalita a justice na ruské vesnici 1900 1914 Markéta Kvěchová Univerzita Pardubice Fakulta Filozofická Kriminalita a justice na ruské vesnici 1900 1914 Markéta Kvěchová Bakalářská práce 2010 п уег а Раг шб се Ра сц Ёа озоёс А а егп с го оо ою о ш вакат Ав кш РвАсв

Více

Liječnički Vjesnik SLAVENSKI BROJ LE NUMERO SLAVE. 1928. God. 50. Br. 11

Liječnički Vjesnik SLAVENSKI BROJ LE NUMERO SLAVE. 1928. God. 50. Br. 11 Liječnički Vjesnik SLAVENSKI BROJ LE NUMERO SLAVE 1928. God. 50. Br. 11 L i j e č n i č k i Vjesnik SLAVENSKI BROJ LE NUMERO SLAVE 1 9 2 8. G o d. 5 0 B r o j 11. Našu jubilejnu godinu završavamo najljepšim

Více

3. Čas a počasí Вре ме (астрономи ческо и метеорологи чно)

3. Čas a počasí Вре ме (астрономи ческо и метеорологи чно) 3. Čas a počasí Вре ме (астрономи ческо и метеорологи чно) 3.1. Roční období, měsíce, dny v týdnu Сезо ни, ме сеци, дни те на седми цата 3.1.1. Obecné pojmy о бщи поня тия brzy нар. ско ро čas м. вре ме:

Více

Ú v o d e m Lekce 2: To je m o je. A ta m to ta k é < t? C D l / l l... 34

Ú v o d e m Lekce 2: To je m o je. A ta m to ta k é < t? C D l / l l... 34 O b s a h Ú v o d e m... 13 Lekce 1: C o je to? Č í je to?... 16 0 f r? '< C D 1 / 7... 16 ^ Ž f r f a Ž f r 0 f r ^ < C D 1 /8... 16 Slovní druhy v ja p o n š tin ě... 20 Podstatná jména... 20 Stavba

Více

Републичка такмичења:

Републичка такмичења: Успеси ученика школске 2014/ 2015. године Републичка такмичења: Математика Јонић Евгенија I3- треће место Јиндра Ана I4-учешће Енглески језик Јурасовић Никола IV4-учешће Стефановић Немања IV4-учешће Хемија

Více

MINULÉ ČASY V BULHARŠTINĚ

MINULÉ ČASY V BULHARŠTINĚ MINULÉ ČASY V BULHARŠTINĚ I. Jednoduché minulé časy: 1. Aorist 2. Imperfektum II. Složené minulé časy: 1. Perfektum 2. Plusquamperfektum AORIST I. Význam - jde o minulý čas ukončený, srov. bulharský termín

Více

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC Ú R A D N Ý V E S T N Í K Obce Báčsky Petrovec Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája 2008 4.400,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC 56. - Rozhodnutie

Více

Zpracováno v rámci projektu Littera Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství

Zpracováno v rámci projektu Littera Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství Název materiálu Azbuka procvičování 2 Anotace materiálu Materiál je určen pro práci s žáky na počátku výuky ruského jazyka. Obsahuje několik cvičení zaměřených na práci s azbukou. Může také sloužit k výuce

Více

Stormtype.com Amor Pro page 1

Stormtype.com Amor Pro page 1 EHILMDEHILMDEHI DEHILMDEHILMDEHI LMDEHILMDEHILMDEH ILMDEHILMDEHILMDE HILMDEHILMDEHILMD HILMDEHI Stormtype.com Amor Pro page 1 HILMDEHILMDEHILM MDEHIL EHILMDEHILMDEHI DEHILMDEHILMDEHI LMDEHILMDEHILMDEH

Více

ПОГЛЕД СА ВИСИНЕ. Miroslav R. Zečević

ПОГЛЕД СА ВИСИНЕ. Miroslav R. Zečević Miroslav R. Zečević ПОГЛЕД СА ВИСИНЕ Затекох себе у једном тренутку гдје идеје тражим а не знам шта радим, био сам изгубљен у свом малом кутку, пјесми кулу зидах стиховима градих. Довољно сам луд-забиљежих

Více

На основу чл Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин доноси

На основу чл Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин доноси Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН 23000 Зрењанин, др Емила Гаврила 15 Број: 1065/1 Дана: 19.04.2017. Е-пошта: kabinet_direktora@zastitazdravlja.rs Web: http://www.zastitazdravlja.rs

Více

3. Вре ме (астрономи ческо и метеорологи чно) Čas a počasí

3. Вре ме (астрономи ческо и метеорологи чно) Čas a počasí 3. Вре ме (астрономи ческо и метеорологи чно) Čas a počasí 3.1. Сезо ни, ме сеци, дни те на седми цата Roční období, měsíce, dny v týdnu 3.1.1. о бщи поня тия Obecné pojmy вдруѓиден adv. pozítří вре ме

Více

Stormtype.com. Walbaum Grotesk 1

Stormtype.com. Walbaum Grotesk 1 wg g g g g g g g g g g g g g g g g Stormtype.com g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g

Více

C O S M E T I C P A C K A G I N G

C O S M E T I C P A C K A G I N G C O S M E T I C PA C K A G I N G C O S M E T I C P A C K A G I N G C O S M E T I C PA C K A G I N G INOTECH Cosmetic Packaging je další podnikatelskou aktivitou společnosti INOTECH Gruppe. S více jak 20-ti

Více

Uživatelský manuál. LabelManager 420P

Uživatelský manuál. LabelManager 420P Uživatelský manuál LabelManager 420P 17 18 19 20 21 22 16 1 15 2 14 13 3 4., - + 5 % Shift 6 12 7 8 11 10 9 1 Tisk 9 Písmena s diakritickým znaménkem 17 Klávesa Format (Formát) 2 Náhled 10 Mezerník 18

Více

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ И ЕДУКАЦИЈУ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ Јануар март 2012. године Мај 2012. године 1 Народна банка

Více

Классные друзья. pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky osmiletých gymnázií NOVĚ! elektronická verze učebnic

Классные друзья. pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky osmiletých gymnázií NOVĚ! elektronická verze učebnic лассные друзья ruského jazyka pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky osmiletých gymnázií NOVINKA NOVĚ! elektronická verze učebnic Komponenty učební sady лассные друзья První díl obdržel schvalovací doložku MŠMT

Více

Драги Тасић. Полиграф Комедија. 1.Претекст

Драги Тасић. Полиграф Комедија. 1.Претекст Драги Тасић 1.Претекст Полиграф Комедија Скученградски писац је написао више књига, којима је опевао, описао и осудио крвав распад Југославије, а затим другим прозним књигама порекао и осудио јалову и

Více

НА ДАНАШЊИ ДАН, ПРЕ 65 ГОДИНА, ОСНОВАН ЈЕ ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

НА ДАНАШЊИ ДАН, ПРЕ 65 ГОДИНА, ОСНОВАН ЈЕ ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ISSN 1452/7456 Да се подсетимо НА ДАНАШЊИ ДАН, ПРЕ 65 ГОДИНА, ОСНОВАН ЈЕ ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Часопис Планинарског савеза Србије број 73 - лето 2013. Излази четири пута годишње. ИЗДАВАЧКИ САВЕТ ПСС

Více

ВАЉЕВСКИ ГИМНАЗИЈСКИ ПОЧЕТАК

ВАЉЕВСКИ ГИМНАЗИЈСКИ ПОЧЕТАК ВАЉЕВСКИ ГИМНАЗИЈСКИ ПОЧЕТАК Летопис 1833. Сви кметови и сви капетани Ваљевске нахије, окупљени у Ваљеву, упутили молбу кнезу Милошу Обреновићу тражећи установљавање у овој нахији четири главне (основне)

Více

Вaња Булић ШМЕКЕРИ. Београд, септембар 2016.

Вaња Булић ШМЕКЕРИ.  Београд, септембар 2016. Вaња Булић ШМЕКЕРИ www.vukoticmedia.rs Београд, септембар 2016. ВAЊА БУЛИЋ ШМЕКЕРИ КО СУ ШМЕКЕРИ У Вујаклијином лексикону страних речи и израза не постоји реч шмекер, али постоји глагол шмековати, превод

Více

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772 CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20 Trouba Пећница ZOB35772 Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Před prvním použitím _ 5 Denní používání 5 Funkce hodin _ 6 Použití příslušenství

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ. Diplomová práce

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ. Diplomová práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Diplomová práce 2015 Bc. Berná Lucie ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA RUSKÉHO A FRANCOUZSKÉHO JAZYKA INTERFERENCE VE ŠKOLNÍ

Více

Pneumatické pohony série 95 Пневмпоприводы Серия 95

Pneumatické pohony série 95 Пневмпоприводы Серия 95 ntrol flow co Pneumatické pohony série 95 Пневмпоприводы Серия 95 GTK, GTW, GTX, GTX ONY TYPU GTK, GTW H PO É K C TI A M EU PN П GTK, GTW, GTX ТИ Д ВО РИ П О М ЕВ ПН WWW.ABOVALVE.COM / INDUSTRIAL VALVES

Více

MGR. SVETLANA VAŠÍČKOVÁ DUCHOVNÍ KULTURA MEZI VÝCHODEM A ZÁPADEM. NA MATERIÁLE UGLIANSKÝCH RUKOPISŮ

MGR. SVETLANA VAŠÍČKOVÁ DUCHOVNÍ KULTURA MEZI VÝCHODEM A ZÁPADEM. NA MATERIÁLE UGLIANSKÝCH RUKOPISŮ MGR. SVETLANA VAŠÍČKOVÁ DUCHOVNÍ KULTURA MEZI VÝCHODEM A ZÁPADEM. NA MATERIÁLE UGLIANSKÝCH RUKOPISŮ APVV-14-0029 CYRILSKÉ PÍSOMNÍCTVO NA SLOVENSKU DO KONCA 18.STOROČIA OBJEKT A PŘEDMĚT PRÁCE Uglianské

Více

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ Број: 049 Јул/Август 2014 Година IX РЕД, РАД И ДИСЦИПЛИНА ЈЕДНАКО УСПЕХ стр. 5 СТУЈА МОРА ДА СЕ ПЛАЋА стр. 9 СНАБДЕВАЊЕ

Více

Kooperace II. - opravy základních agregátů vrtulníků Mi

Kooperace II. - opravy základních agregátů vrtulníků Mi LOM PRAHA s.p. Kooperace II. - opravy základních agregátů vrtulníků Mi Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb : Zajištění oprav leteckých agregátu. 1 / 23 ID Formuláře: 453250

Více

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ О Б Ј А В У В А О Г Л А С за продажба ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ, СТАНОВИ И ОПРЕМА Ред. бр. Опис и локација на објектот Површина од цца Почетна цена изразена во денари 1 2 3 4 1. Административно

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra ruského jazyka a literatury Výuka správné ruské i na českých základních školách (na příkladu učebnic řady Pojechali) Bakalářská práce Brno 2015 Vedoucí

Více

Alverata. A contemporary typeface with roots in early Europe, by Gerard Unger. about the typeface

Alverata. A contemporary typeface with roots in early Europe, by Gerard Unger. about the typeface Alverata A contemporary typeface with roots in early Europe, by Gerard Unger about the typeface Gerard Unger's new typeface Alverata is a twenty-first-century type-face inspired by the shapes of romanesque

Více

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica František Březina; Richard Pastorek; Ladislav Halberštát Chemie prvků vzácných zemin IX. Studium tepelného

Více

ПРЕДМЕТ: Одговор на е маил Народне банке Србије од године

ПРЕДМЕТ: Одговор на е маил Народне банке Србије од године Народна банка Србије Сектор за контролу пословања банака ул. Немањина 17, Београд ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ул. Немањина 11,Београд Министарство финансија ул. Кнеза Милоша 20, Београд Министарство трговине,

Více

Stormtype.com. C D c d C D c d C D c d. c d C D c d C D c d C c d C D c d C D c d C D. D c d C D c d C D c d C. Walbaum Pro 1

Stormtype.com. C D c d C D c d C D c d. c d C D c d C D c d C c d C D c d C D c d C D. D c d C D c d C D c d C. Walbaum Pro 1 d C D c d C D c d C D c C D c d C Stormtype.com D c d C D c d D WW c d C D c d C D c d C c d C D c d C D c d C D d C D c d C D c d C D c C D c d C D c d C D c d D c d C D c d C D c d C c d C D c d C D

Více

САША СТОЈАНОВИЋ. стр Подаци преузети из романа Manchester Sity Blues, Белешка о писцу, Филип Вишњић, Београд 2006,

САША СТОЈАНОВИЋ. стр Подаци преузети из романа Manchester Sity Blues, Белешка о писцу, Филип Вишњић, Београд 2006, САША СТОЈАНОВИЋ I аша Стојановић, доктор ветерине, један је од Снајугледнијих лесковачких и српских писаца с краја XX и прве деценије XXI века, рођен је 14. марта, шесдесет и пете... Намерно... У Приштини,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra ruského jazyka a literatury

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra ruského jazyka a literatury MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra ruského jazyka a literatury PROBLÉMY S VÝSLOVNOSTÍ V RUSKÉM JAZYCE U ŢÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY (NA PŘÍKLADU ZÁKLADNÍ ŠKOLY LETOVICE) Bakalářská práce Brno 2016

Více

Instalační návod. Инструкция по установке

Instalační návod. Инструкция по установке Instalační návod INŠTALAČNÝ NÁVOD Mounting Instruction Инструкция по установке OPH006 OPH007 G1/2" OPH006 65 65 7 23 196 G1/2 2.5 7 56 196 144 trysek/trysiek/nozzles/сопла OPH007 400 25 25 65 G1/2 12 2

Více

Aplikace matematiky. Jiří Klátil Přibližné určení největšího smykového napětí v kroucené prismatické tyči s obecným průřezem

Aplikace matematiky. Jiří Klátil Přibližné určení největšího smykového napětí v kroucené prismatické tyči s obecným průřezem Aplikace matematiky Jiří Klátil Přibližné určení největšího smykového napětí v kroucené prismatické tyči s obecným průřezem Aplikace matematiky, Vol. 2 (1957), No. 3, 202--214 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/102567

Více

\У CHEMICKÉ ZVESTI 20, (1966)

\У CHEMICKÉ ZVESTI 20, (1966) 2 \У CHEMICKÉ ZVESTI 20, 2 40 (966) Deštilovatelné fenolické látky z methanolysy dřeva (П)* M. ČERNÝ Ústav teoretických základu chemické techniky Československé akademie věd, Laboratoř výzkumu dřeva, Praha

Více

Byznys a obchodní záležitosti Dopis

Byznys a obchodní záležitosti Dopis - Adresa Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Americký formát adresy: Jméno firmy číslo popisné + název ulice Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací

Více

1.ЗОРАН КОКАР ПР, КОМПЈУТЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, ТРГОВИНА И КОМИСИОН СТУДИО КОКАР, БЕОГРАД - МИСС6ТЕЕН

1.ЗОРАН КОКАР ПР, КОМПЈУТЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, ТРГОВИНА И КОМИСИОН СТУДИО КОКАР, БЕОГРАД - МИСС6ТЕЕН Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Град Суботица Комисија за оцену пројеката поднетих по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања Број:IV-04-06-62/2016-2

Více

Културна граница у искуству чешког лекара др Бохумила Боучека поводом боравка у Црној Гори 1875/76. године 1

Културна граница у искуству чешког лекара др Бохумила Боучека поводом боравка у Црној Гори 1875/76. године 1 УДК: 316.4(497.16) 1875/1876 Милош Луковић Балканолошки институт САНУ, Београд milos.lukovic@bi.sanu.ac.rs Културна граница у искуству чешког лекара др Бохумила Боучека поводом боравка у Црној Гори 1875/76.

Více

e ПЛАНОВИ Упутство за рад

e ПЛАНОВИ Упутство за рад e ПЛАНОВИ Упутство за рад Саша Вучинић prof.vucinic@gmail.com Септембар 2014. год. Увод - Електронски планови се шаљу искључиво на е-маил za.planovi@gmail.com, - Због безбедности и прављења копија планове

Více

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica Jan Lasovský Polarografické studium komplexu morfolidoximu s mědí Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.

Více

РАДОМИР МИЋУНОВИЋ ГОСТ ПИСАЦ

РАДОМИР МИЋУНОВИЋ ГОСТ ПИСАЦ РАДОМИР МИЋУНОВИЋ ГОСТ ПИСАЦ 1 Маријана Пилиповић МЕЂУ РЕКАМА И РЕЧИМА О поезији Маријане Пилиповић, по њеној збирци Међуречје Поезија је бескрај-поље, од тривијалности до епохалности. Ту је било и биће

Více

ZADÁNÍ PÍSEMNÉ ČÁSTI PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Studijní program: Sociální pedagogika prezenční forma studia

ZADÁNÍ PÍSEMNÉ ČÁSTI PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Studijní program: Sociální pedagogika prezenční forma studia Univerzita Hradec Králové - Pedagogická fakulta - Katedra sociální pedagogiky ZADÁNÍ PÍSEMNÉ ČÁSTI PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Studijní program: Sociální pedagogika prezenční forma studia body VARIANTA: A Datum

Více

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ВЕТЕРИНАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА УВОЗ ПРОИЗВОДA ОД МЕСА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ VETERINARY CERTIFICATE FOR IMPORT OF MEAT PRODUCTS

Více

Знакомство. Seznámení. Víte, že. Lekce 1

Знакомство. Seznámení. Víte, že. Lekce 1 1 Знакомство Seznámení V první lekci se naučíte představit sami sebe, zeptat se druhých osob na jejich jméno a odkud jsou, a další základní společenské fráze. Naučíte se osobní zájmena v 1. a 4. pádu,

Více

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату:

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: I ДОПУНА ПРИПЕЈД КРЕДИТА 1 1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: ИЗНОС_ДОПУНЕБРОЈ_ТЕЛЕФОНА(опционо) DINA(опционо):ПОЗДРАВНА_ПОРУКА(опционо)

Více

>*^ 3 DIVIZE TEPELNE TECHNIKY ^JfC^% у\\^_ ^R? B ^ KOTLE NA DftEVO NOVE GENERACE s pfevratnymi uiitnymi vlastnostmi

>*^ 3 DIVIZE TEPELNE TECHNIKY ^JfC^% у\\^_ ^R? B ^ KOTLE NA DftEVO NOVE GENERACE s pfevratnymi uiitnymi vlastnostmi 0622168 (Н01ЕЖ) DREVOOBRABECI STROJE A.S. CASTOLOVICE >*^ 3 DIVIZE TEPELNE TECHNIKY ^JfC^% у\\^_ ^R? B ^ w w w. a t o m a - r o i e k. c z KOTLE NA DftEVO NOVE GENERACE s pfevratnymi uiitnymi vlastnostmi

Více

IX. FRAZEOLOGICKÉ JEDNOTKY S JINOU FRAZEOTVORNOU BÁZÍ I. (S KLÍČOVÝM KOMPONENTEM ABSTRAKTNÍM)

IX. FRAZEOLOGICKÉ JEDNOTKY S JINOU FRAZEOTVORNOU BÁZÍ I. (S KLÍČOVÝM KOMPONENTEM ABSTRAKTNÍM) IX. FRAZEOLOGICKÉ JEDNOTKY S JINOU FRAZEOTVORNOU BÁZÍ I. (S KLÍČOVÝM KOMPONENTEM ABSTRAKTNÍM) IX.1. Frazeotvorná báze život, smrt IX.1.1. живот / život / живот Klíčový komponent живот obsahují dva frazémy:

Více

< Русский язык > Přehled podstatných jmen Имена существительные Pedagogická Fakulta Univerzity Karlovy Zbyněk VACEK (AJ-RJ, 1.roč.

< Русский язык > Přehled podstatných jmen Имена существительные Pedagogická Fakulta Univerzity Karlovy Zbyněk VACEK (AJ-RJ, 1.roč. < Русский язык > 1 Přehled podstatných jmen Имена существительные Pedagogická Fakulta Univerzity Karlovy Zbyněk VACEK (AJ-RJ, 1.roč.) 1 ROD MUŽSKÝ Vzory: Завод (т) Словарь (м) Трамвай (м) -а -я -я -у -ю

Více

Антологија СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Антологија СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ Антологија СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ Антологија СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ Јован Дучић ПЕСМЕ Антологија српске књижевности је пројекат дигитализације класичних дела српске књижевности Учитељског факултета Универзитета

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra ruského jazyka a literatury Analýza výslovnosti ruského měkkého l u studentů ruského jazyka na Pedagogické fakultě Bakalářská práce Brno 2015 Vedoucí bakalářské

Více

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ pro žvýkací pamlsky pro psy určené k odeslání do nebo pro tranzit přes (1) Republiku Srbsko

Více

P Ř E H L E D B U L H A R S K É G R A M A T I K Y

P Ř E H L E D B U L H A R S K É G R A M A T I K Y P Ř E H L E D B U L H A R S K É G R A M A T I K Y www.jazykovy-koutek.cz Bulharština (български език) je jazykem 9 milionů lidí, z nichž bezmála 8 milionů žije v Bulharsku. Nejpočetnější bulharské menšiny

Více

Поштујући све могуће изборе,

Поштујући све могуће изборе, Мирис земље Село мирише на жетву, косидбу, орање, брање грожђа, винограде... Село мирише на поток, камен, пропланке, на задовољство после обављеног посла, на изломљену врућу погачу, на огњиште. Село мирише

Více

Пук. прим. др СЛОБОДАН ДОШИЋ СТЈЕПАНOВ, MD

Пук. прим. др СЛОБОДАН ДОШИЋ СТЈЕПАНOВ, MD Пук. прим. др СЛОБОДАН ДОШИЋ СТЈЕПАНOВ, MD ОДА ЛУДОСТИ. На јад и на чемер одавно већ свик о Заљубљен сам човјек, више него ико. Личим на лудака, дјела умна стварам, Мени сасвим јасна, ал паметном ништа.

Více

Univerzita Karlova Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Analýza řečového projevu Vladimira Volfoviče Žirinovského se zaměřením na melodickou stránku promluv Analysis of the speech of

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLII Број 16. ТЕМЕРИН 7. ДЕЦЕМБАР 2009. Примерак 100,00 динара 172. На основу члана 35. ст.9. a у вези са чланом 216. став 2. Закона о планирању и изградњи ( Сл.гласник

Více

Osobní Dopis. Dopis - Adresa. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Osobní Dopis. Dopis - Adresa. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adresa Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standardní anglický formát adresy: název příjemce název společnosti, číslo název ulice, název města + regionu/státu + PSČ Mr. N. Summerbee Tyres

Více

Проф. мр Јанко Љумовић

Проф. мр Јанко Љумовић UDK 792.091.4 DOI 10.7251/AGON0615099LJ Проф. мр Јанко Љумовић НАЦИОНАЛНА или народна позоришта ИЗМЕЂУ традиционалних и савремених МОДЕЛА и образаца дјеловања Посебан значај у контексту расправа о позоришном

Více

Čtvrtek 1. října od h v G klubu ELISABETH LOHNINGER QUARTET (USA) host: SIMPLE PLEASURES (Šumperk)

Čtvrtek 1. října od h v G klubu ELISABETH LOHNINGER QUARTET (USA) host: SIMPLE PLEASURES (Šumperk) Čtvrtek 1. října od 19.30 h v G klubu ELISABETH LOHNINGER QUARTET (USA) host: SIMPLE PLEASURES (Šumperk) Nesčetně barev a možností - to vám přijde na mysl, pokud se budete snažit popsat hlasové umění zpěvačky

Více

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ МАШИРЕВИЋ против СРБИЈЕ. (представка број 30671/08)

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ МАШИРЕВИЋ против СРБИЈЕ. (представка број 30671/08) ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ МАШИРЕВИЋ против СРБИЈЕ (представка број 30671/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 11. фебруар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Více

Ruština pro samouky a věčné začátečníky

Ruština pro samouky a věčné začátečníky Ruština pro samouky a věčné začátečníky Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.edika.cz www.albatrosmedia.cz Yulia Mamonova, Adam Janek Ruština pro samouky a věčné začátečníky e-kniha Copyright

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Радуга по новому 2 - S.Jelínek a kol., Fraus 2007 Pracovní sešit 2

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Радуга по новому 2 - S.Jelínek a kol., Fraus 2007 Pracovní sešit 2 Literatura: Радуга по новому 2 - S.Jelínek a kol., Fraus 2007 Pracovní sešit 2 Týdenní dotace: 2h/týden Vyučující: Mgr. Renata Havlová, Mgr. Zuzana Rychnovská Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, НОВИ САД.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, НОВИ САД. УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, 21000 НОВИ САД. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 02-8/2016 ЈАВНА НАБАВКА TОНЕР ЗА ШТАМПАЧЕ, ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ OTÁZKY SYNTAXE

OBSAH ZÁKLADNÍ OTÁZKY SYNTAXE OBSAH ÜVOD Jaroslav Bauer (Brno): Konference o historickosrovnávacím studiu slovanské syntaxe a o studiu skladby nářeční v Brně 17. 21. 4. 1961 7 ZÁKLADNÍ OTÁZKY SYNTAXE František Trávníček (Brno): Postavení

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra ruského jazyka a literatury Výslovnost problematických ruských souhlásek ž, š, šč, c a l ve srovnání s českým jazykem Bakalářská práce Brno 2013 Vedoucí

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, 21000 Нови Сад И З М Е Њ Е Н А КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 02-7/2018 ЈАВНА НАБАВКА TОНЕР ЗА ШТАМПАЧЕ, ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ И ФОТОКОПИР

Více

Srovnání výslovnosti měkkých hlásek v ruském a českém jazyce

Srovnání výslovnosti měkkých hlásek v ruském a českém jazyce Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Katedra ruského jazyka a literatury Srovnání výslovnosti měkkých hlásek v ruském a českém jazyce Bakalářská práce Vedoucí práce: PhDr. Irina Hobzová Vypracovala:

Více

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Part I: Details of dispatched consignment / Део I: Појединости о отпремљеној пошиљци / Část I: Podrobnosti o odesílané

Více

обувь buciki botičky домашняя обувь, с утепленной подошвой. bambosze domowe ponožky s podrážkou домашняя обувь. pantofle. bačkůrky

обувь buciki botičky домашняя обувь, с утепленной подошвой. bambosze domowe ponožky s podrážkou домашняя обувь. pantofle. bačkůrky обувь 90 кожаная обувь для младенцев. skórzane. baby kožené ботиночки для младенцев. dla niemowląt. baby capáčky a 92 96 домашняя обувь, с утепленной подошвой. bambosze domowe ponožky s podrážkou домашняя

Více

Страдање Светог владике Горазда и православних Чеха у току Другог светског рата

Страдање Светог владике Горазда и православних Чеха у току Другог светског рата Саборност 5 (2011) Α Ω 223 245 УДК 271.224(437)"1939/1945" 271.222(437)-726.2:929 Горазд, чешкоморавски епископ 271.224(437)"1939/1945" Саша Антонијевић * Крагујевац Страдање Светог владике Горазда и православних

Více

Скланенне назоўнікаў мужчынскага роду Skloňování substantiv mužského rodu

Скланенне назоўнікаў мужчынскага роду Skloňování substantiv mužského rodu Скланенне назоўнікаў мужчынскага роду Skloňování substantiv mužského rodu Да назоўнікаў мужчынскага роду адносяцца назоўнікі 1) з нулявым канчаткам (сын, стэп, агонь, дом, роў, іней); 2) невялікая па колькасці

Více

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А. ОДЛУКУ о прибављању целокупне имовине стечајног дужника Меркур АД

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А. ОДЛУКУ о прибављању целокупне имовине стечајног дужника Меркур АД SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLIX Број 19/2014 181 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини ( Службени гласник Републике Србије број 72/2011 и 88/2013), члана

Více