Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st e l sv. J an a K ř t i t e l e v Bro dk u u Př e ro va Nebesa vypravují o Boží slávě, obloh a h ovoř í o d íle jeh o ruk ou. S vou ř eč př ed ává jed en d en d ruh é m u, n oc n oc i sd ěluje poz n at k y. Nen í t o ř eč li d sk á, n ejsou t o slova, t ak ový h las od n i c h n elz e slyš et. J eji c h t ó n z vuč í c eli č k ou z em í, z n í jeji c h h ovor po š i ré m svět ě. Bů h slun c i n a n ebi post avi l st an. Ž 1 9 R os t e m e ve víř e p ř i p ravi l j á h e n O n dř e j M i s i e V z p om ínka na P. C y r i l a V r b íka D ě t s ké oké nko S t r á nka p r o m l á de ž V n e d ě l i 1 2. ř í j n a p ř i m š i s v a t é b u d e m e s p o l e č n ě d ě k o v a t B o h u E x e r c i c i e S F Ř z a ú r o d u l e t o š n í h o r o k u. J e n t a k ve s t r u č nos t i P. Pave l H o f í re k T á b o r Zadní Arnoštov 2003 I nf orm ac e a m n o h o d a l š í h o Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 9, Říjen 2003

2 k Ř í j e n v l i t u r g i i h k l N ř B ů h ř / L k. 6 8 / c i P S h k p ř ě h, k č V č k p b y p u h p p h p k p p ř p p ř i c l p z s p l s c h K l é p ř A l h s ž p k k s z ú č s l p ř i h s l l s h k p P p i č h h. V č c p. c h T y M s c h s l ů k ž l J s k l č k s B y l c k y k! J c ý s! k k b y p p k p k h. k i h ž k h, c h c h ů c h. k p c h, š p č k y č k u é p P h. K č p ř i p k u b, k p P p h ě k p p k c h Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natl ač ená, natř es ená, vrc ovatá vám bude dána do ína. eboť jak ou mě rou mě íte, tak ovou namě í vám,3 Nedávno jsem rozjímal nad tímto tátem z ísma vaté o a vzp omně l jsem si na jeden rásný íb terý jsem jednou etl. esni a v odh radí la rob zena lasi tý m rovoláváním osla radníh o ána, terý ak na námě stí zač al edč ítat ánů v vzk az: N áš evel e mi ovaný án ve vé dobré a vě rné oddané na os avu vý naroz eni n. až dý dos tane mi ek vap ení. e ode vš ec e ádá drobná omoc ať až dý, do e as tní avnos ti, nes e troc u vody, aby e nap ni a tudna na radě, terá je ráz dná osel zop ak oval vzk az, ak se otoč l elem vzad a v dop rovodu radní stráž e se vráti l do radu e vesni e se rolínaly zc ela rozdílné názory P e! ran jeden! á dos t vý už ebník, teř í mu mů ou nap ni t nádrž á mu dones u eni u vody, to mu tač í! B a ne! vž dy dobrý a vel oduš ný á mu vez mu el ud! J á náp rs tek To ráno, dy se onala slavnost, lo mož no vi dě t odi vný rů vod, terý vy stu oval radu Ně teř í tlač li ze vš ec si l oh romné su dy neb o ztě a oddec ovali jak je zmáh ala tíh a oh romný mě nap lně ný vodou Ně teř í je s osmě em míjeli lo se ji m snadno, rotož e nesli malé lah vi neb o sk leni na ně jak m odnose. rů vod veš el na nádvoř í radu až dý vy li l svou vodu do oh romné nádrž e, to, v em vodu nesl, ostavi l do ou ta a s radostí se íral do sálu de rob íh ala oslava. o eč eníc a vínu následovaly tanc e a zp vy a to vš e trvalo až do več era, dy án vš em odě oval a odeb ral se do svý omnat. A k d e j e s l í b e n é p ř e k v a p e n í? b ru č eli k. J i č ř : N á š p á n n á m d a r o v a l n e j s k v ě l e j š í s l a v n o s t! K p ř h p u. A p ř i k, k B y š k ř i k y u i k ř i k y. y b y p p. A c h! K d y b y c h b y l p ř i n e s l v í c v o d y J u, k ž K E u c h i? ně teř í zk lamaně ní zase vdě ně a radostně ík ali až dý se ed odc odem domů stavi l ro svou nádob tu se zač al ozý vat ok terý stalé víc síli l. lo sly et vý vztek vý radosti Nádob ly až o ok raj nap lně ny zlatý mi eně zi ak ou nádob nosíme s seb ou dy se jdeme setk at s ri stem na ari sti P. Ryszard P a m á t k a s v. T e r e z ie o d D í t ě t e J e ž í š e, p a n n y P a m á t k a s v. a n d ě l ů s t r á ž n ý c h P a m á t k a s v. F r a n t iš k a z A s s is i, z a k l a d a t e l e ř á d u P a m á t k a P a n n y M a r ie R ů ž e n c o vé R ů ž e n e c p a t ř í k n e j k r á s n ě j š í m m a r iá n s k ý m m o d l it b á m a p o b o ž n o s t e m, n a d t o vy z d vih u j e n e j vý z n a m n ě j š í u d á l o s t i K r is t o va ž ivo t a. R ů ž e n e c j e s t r u č n ý m, a l e vý r a z n ý m s h r n u t í m ve š k e r é h o d í l a s p á s y. S vý j im k o u n ě k o l ik a t a j e m s t ví ( k r va vý p o t, b ič o vá n í, t r n í m k o r u n o vá n í a z m r t vý c h vs t á n í ) b y l a P a n n a M a r ia b u ď h l a vn í č in it e l k o u, n e b o o č it o u s vě d k y n í, n e b o p ř í j e m k y n í B o ž í c h m il o s t í ( s e s l á n í D u c h a s va t é h o, n a n e b e vz e t í a k o r u n o vá n í v n e b i). Z č á s t i j s o u t o u d á l o s t i, o n ic h ž n e l z e p ř e s n ě ř í c i, z d a ví c e z a s a h u j í d o ž ivo t a M a t k y a n e b o d í t ě t e, n a p ř. n a r o z e n í. N e m ů ž e m e s i o d m y s l e t M a r ii z J e ž í š o va ž ivo t a a j e j í ž ivo t s i n e d o k á ž e m e p ř e d s t a vit b e z J e ž í š e. J e t o p r á vě r ů ž e n e c, k t e r ý n á m s t a ví p ř e d o č i t o t o p o u t o. P r o s t ř e d n ic t ví m r ů ž e n c e p o z n á ve j m e K r is t ů v ž ivo t a d í l o vy k o u p e n í a M a t c e B o ž í p r o j e vu j m e ú c t u a u z n á n í j a k é s i z a s l u h u j e. N y n í p ř e d k l á d á m n ě k o l ik m y š l e n e k č e s k o b u d ě j o vic k é h o O. b is k u p a J o s e f a H l o u c h a z j e h o vz á c n é k n ih y M in u t ě n k a. K d y ž m ě l M o j ž í š j í t k f a r a ó n o vi, a b y p r o p u s t il z o t r o č e n ý l id, b á l s e. T u m u H o s p o d in ř e k l : J d i, ve z m i t u t o h ů l d o s vé r u k y a k o n e j s n í d ivy ( E x, 4, ). A M o j ž í š k o n a l d ivy p ř e d f a r a o n e m i n a p o u š t i. D ivy m o ž n o k o n a t i m o d l it b o u s v. r ů ž e n c e. T o u h o l í p r o ve d l M o j ž í š s vů j n á r o d i m o ř e m, z a c h r á n il j e j p ř e d ú t o č í c í m i E g y p ť a n y. A p o d o b n ě r ů ž e n c e m. K d y ž c í r k e v a c e l á E vr o p a t r p ě l a n á j e z d y m o h a m e d á n s k ý c h T u r k ů, k t e ř í h r o z il i z n ič it k ř e s ť a n s t ví, b y l a o s vo b o z e n a m o c í r ů ž e n c e, k t e r ý vy p r o s il p o r á ž k u T u r k ů. K o l ik o b r á c e n í, u z d r a ve n í, p o ž e h n á n í, j a k é d ivy m is ij n í, a p o š t o l á t n í - vš e m o c í s va t é h o r ů ž e n c e. O vš e m j e n u t n o m o d l it s e j e j n á l e ž it ě : R o z j í m a t a t a k s e z m o c n it j e h o t a j e m s t ví, p o n o ř it s e v n ě a o s vo j it s i j e j ic h m il o s t i, n e b o ť n a š e m o c j e j e n z e s p o j e n í s K r is t e m, s k r z e n ě h o ž O t e c p o s vě c u j e, o ž ivu j e a n á m d á vá. P r o t o d b e j m e ř á d u - t a j e m s t ví s va t é h o r ů ž e n c e : 1. p o z o r u j i t a j e m s t ví - k l a n í m s e 2. d ě k u j i a u č í m s e, c o z j e vu j í, c o ž á d a j í 3. l it u j i, v č e m j s e m d l e p o z n a n é h o n e j e d n a l a p r o s í m o m il o s t s p l n it p o ž a d a vk y 4. m á m ú m y s l, t ě š í m s e n a ž ivo t a j e d n á n í d l e id e á l u t o h o t o t a j e m s t ví T a k t o p o n o ř e n i v t a j e m s t ví K r is t a a P a n n y M a r ie b u d e m e i m y k o n a t d ivy, j is t ě a l e s p o ň d u c h o vn í, a t ě c h j e ví c e z a p o t ř e b í, n e ž d ivů v h m o t n é m s vě t ě P a m á t k a s v. T e r e z ie o d J e ž í š e, p a n n y a u č it e l k y c í r k ve P a m á t k a s v. H e d vik y, ř e h o l n ic e Svátek sv. Lukáše, evangelisty Svátek sv. Š im o na a J ud y, ap o što lů Jaroslav Branžovský Strana 2 Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 9, Říjen 2003

3 Slovo z Charity Oblastní charita Přerov připravuje pravidelná setkávání pro všechny zájemce, nejen z řad seniorů, kaž dé pondě lí a č tvrtek na C entru S ON U S od hod.. SPOLU -- ss ee tt kk áá vv áá nn í ss ee nn i oo rr ůů Z č innosti nabízíme: rukodělné práce Program na měsíc říjen b es edy a př ednáš ky s et kání s h udb ou, li t era t urou, h i s t ori í z dra v ot ní cv i č ení práce s i nt ernet em b u d e z veřejněn na vý věsk á ch k ost el a, v N ové m Přerovsk u, K ab el ové t el evi z i a i nf ormač ním cent ru měst a Přerova. pos ez ení v K lub u pos ez ení u káv y, s poleč ens ké h ry a z áb a v a pora dens t v í proch áz ky a kult urní v y ch áz ky a v ý let y s prů v odcem a m noh o j i néh o S y mb ol i ck é vst u p né na d en č i ní 1 0 K č. Pop l at ek z a vy u ž i t í i nt ernet u je jed norá z ový 1 0 K č. Z v áni j s ou v š i ch ni, kt eř í s e roz h odli nes edět s t ále dom a, h leda j í s poleč nos t a a kt i v i t u, m a j í rádi poz náv ání a rádi pro s eb e něco uděla j í. Srdečně Vás zve Oblastní charita Přerov. Křesanská akademie - zimní semestr 2003 KA působí v P ř e r ově, si c e s př e st á vk am i, j i ž víc e n e ž d e se t l e t. L e t os se n á m pod ař i l o n aš i ak ad e m i i zi n st i t ual i zovat a zal ož i t m íst n í sk upi n u Č e sk é k ř e sť an sk é ak ad e m i e. N a zal ož e n í poboč k y M or avsk osl e zsk é KA n e m á m e pr ozat ím d ost i č l e n ů. S pol upr ac uj e m e vš ak s obě m a i n st i t uc e m i. Z e vš e c h st r an j sm e n abá d á n i, aby c h om se vzd ě l á val i. N aposl e d y n a 1. zase d á n í sn ě m u n aš í c ír k ve n a V e l e h r ad ě. K r ůst u n aš i c h zn al ost í c h c e př i spě t i KA. P ř i pr avi l i j sm e pr og r am n a zi m n í se m e st r l e t oš n íh o r ok u. J sou v n ě m tři přednášky a dva dis ku s ní več er y ( v 1 9 : 3 0 h od i n a v 1 9 : 0 0 h od ). D i sk usn í ve č e r y by m oh l y pom oc i vy t voř i t k on t ak t y m e zi k ř e sť an sk ou i n t e l i g e n c í v n aš e m m ě st ě. P r ozat ím se bavím e o t om, c o j e st á l e n ové a n e n apl n ě n é : o svobod ě a svobod n é spol e č n ost i. P r vn í př e d n á š k a P. J an a L i n h ar t a v 1 9 : 3 0 h od i n j e z j e h o c e st y spol u se st ud e n t y boh osl oví n a P od k ar pat sk ou R us. J e t o m oc pě k n ě ud ě l an é pá sm o s d i aposi t i vy, h ud bou, r ozh ovor y ( i u n á s d obř e zn á m ý m m i si on á ř e m ) a ú r y vk y z l i t e r at ur y. M ě l i j sm e m ož n ost j e vi d ě t n a Ak ad e m i c k ý c h t ý d n e c h. T am t ak é D r. M ac k ů ú spě š n ě k on t ak t oval a R N D r. G r y g ar a. J e h o př e n á š k a v 1 9 : 0 0 h od i n se vá ž e k j e h o posl e d n í k n i ze V ě d a a vír a. B ud e n a př e d n á š c e k d ost á n í s m ož n ost í aut og r am u aut or a. P osl e d n í př e d n á š k a j e t ak ř ík aj íc z vl ast n íc h zd r oj ů Kon f e sn í pr á vo s J U D r. M už ík e m v 1 9 : 0 0 h od i n. N a vš e c h n y ak c e j e r e ze r vová n S O N U S. U př e d n á š k y D r. G r y g ar a se r ozh od n e m e po pr ově ř e n í ú č ast i o d e f i n i t i vn ím m íst ě k on á n í. V y, f ar n íc i, bud e t e n a k až d ou ak c i sam ozř e j m ě pozvá n i zvl á š ť s n e zby t n ý m i i n f or m ac e m i. T ě š ím e se n a V aš i ú č ast, h l avn ě n a V á s m l ad é, st ud e n t y a st ud e n t k y. Ing. František Kopečný t h í : J A N G R A U B N E R, V š p J V ě t n ř í ý n c í r í c r é h ě t m ů j č í j p ě m n ě ě ř í p n č B m t p r r é n B n í j ě ř í m c í r. P r p J V ě t é p ř í m n h é ř t ě m í j n p p r p ř í m ř í m c í r p n h p ý í n í c í r í ě. S b í t r í í ř m í n í c í r t ě m í p ř r j h í B š í h n í h í t é t ě r ě ú j m ě h í í m m t í m t ý m n p é n é r í n ě h p ř t í m t n ý m j h n n í Zákaz přijímání svátostí pro skupinu pana Vymětala Dne č. j. 175/03 vydal arcibiskup olomoucký ot o roz odnut arcibiskup olomoucký a met ropolit a moravský em poz drav a pož eh ná ní. ROZHODNUTÍ: Když se ukázalo, že dialog s an em an em ym alem ep in áš žádn užit ek, že on er esp ekt uj e kevn aut or it u, a st ále ví e ozš iř uj e skup in u lidí, kt er duc ovn vede akový zp sob em, že e zb avuj e svob ody a in e ln závislý i a sob, své voln zakládá eh oln sp oleč en st ví a ovažuj e se za Kr ist a, ast al as ozn ám it oží u lidu, že at o skup in a, i když oj evuj e velkou zb ožn ost, kon á dob skut ky a odvolává se a oží slovo, en v edn ot s skokat olic kou kví ot o an u an u ym alovi i vš em, kt er ij á do sp oleč en st ví esc válen eh ole, i, kt eř se dr ží eh o auky, se ozast avuj e ávo ij at svát ost i v skokat olic ké kvi, okud se ezř ekn ou své o om len a ep odř dí se kevn aut or it olest v sr dc i vydávám ot o ozh odn ut, ale veden odp ově dn ost za svě en ou st kev a láskou k, kt eř i es dob ou vů li, kt er á e vede k ledán oh a a dokon alej o ásledován Kr ist a, doc ázej dí ky o skup in ke zt át svob ody a duc ovn i duš evn, usí o závažn kr okem up ozor it ost ižen a vážn oh ožen, do ož se dost ali, a var ovat ed o zh oub evem vš ec y ost at lidi. Z ár oveň se s velkou n alé h avost í ob r ac í m n a c elé Přejeme hojnost Božího požehnání do života v manžel ství naš í r edak tor c e A l eně D u dové teď Piz ú r ové. c í r kevn í sp oleč en st ví s p r osb ou o m odlit b u, kt er á j e m oc n á, a p okud vyc h ází z ví r y a č ist é h o sr dc e a j e dop r ovázen a vn it ř n í m ob r ác en í m, skut ky p okán í a alm užn y, j ist ě n eb ude zklam án a. N ikdo z n ás ať p ost ižen é n esoudí, ale j ako duc h ovn ě n em oc n ý m se sn aží j ako dob r ý kř esť an op r avdově p om oc i. Z r uš en í t oh ot o r ozh odn ut í v p ř í p adě p an a J an a V ym ě t ala j e r ezer vován o olom ouc ké m u or din ář i. V š em ost at n í m m ů že dát r ozh ř eš en í každý zp ově dn í k, p okud se kaj í c n í k p odř í dí c í r kevn í aut or it ě, p ř er uš í kon t akt y s p an em V ym ě t alem a t y, kt er é se p ovažuj í za ř eh oln ic e, odloží h áb it y. Tot o r ozh odn ut í ať j e p ř eč t en o v n edě li p o ob dr žen í p ř i vš ec h veř ej n ý c h b oh oslužb ác h. Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 9, Říjen 2003 Strana 3

4 dob y tka, v jeden posvá tný kmenový svazek, jako i to, že je Bů h vedl v ob dob í putová ní po pouš ti, se vr y lo do izr aelské ho ná r odní povědomí jako zá kladní a pr o vš echny č asy r ozhodující č iny Božího seb ezjevení. I zr ael ex istuje jako ná r od díky vědomí, že nevý slovný Bů h ZJEVENÍ PROSTŘEDNICTVÍM STVOŘENÍ A PROROCK É ( n a d p ř i r o z e n é ) ZJEVENÍ Jak jsme již minule připomněli, ve středu Božího zjevení stojí udá lost Kr ista to je osob a, slovo a pů sob ení Ježíš e Kr ista. C elý svět už od své ho stvoření směřuje k Ježíš i Kr istu. L ze tedy říci, že zjevení se ur č itý m způ sob em zač alo už stvořením světa. Stvořitelský Boží č in je vý chodiskem, zač á tkem a podmínkou Kr istova zjevení. T oto zjevení dostalo v pr ů b ěhu staletí ješ tě b ezpr ostřednějš í přípr avu povolá ním A b r ahá ma, stejně tak i příslib em M esiá š e Z achr á nce, kter é b y lo ve Star é m zá koně dá no mnoha způ sob y. Z jevení pr ostřednictvím stvoření není omezené na poč á tek ex istence mimob ožské skuteč nosti, ale tr vá dodnes. P r otože jak píš e sv. P avel v listě Ř ímanů m, neb o jak naznač uje star ozá konní Kniha M oudr osti, svět je tr valý m pr ojevem Boha. T aké středověcí teolog ové, například sv. Bonaventur a, zdů r azň ují, že svět je kniha, svob odně sestoupil k němu a pů sob í upr ostřed něho. S tímto Božím zjevením pr ostřednictvím č inů ve Star é m zá koně velmi ú zce souvisí zjevení pr ostřednictvím slova. K pochopení star ozá konních tex tů o seb ezjevení Boha se ty to dva způ sob y zjevení nedají od seb e oddělit. L ze říci, že zjevení pr ostřednictvím slova vy světluje zjevení pr ostřednictvím č inů. Je Božím příslib em, kter ý m se Bů h pr ojevuje, připomíná se lidem a poukazuje na minulé b ožské pr ojevy. Je neustá lou vý zvou Boha k lidem. Slovo zjevení je mnohem víc než pouhá inf or mace, pr otože má ú č ast na ú č innosti zjevený ch udá lostí, jejichž pů vodcem je Bů h. Slovo zjevení a zjevené udá losti tvoří jeden ner ozluč ný celek. D okonale se to pr ojevuje v osob ě Ježíš e Kr ista vtělené ho Slova. V pr vním ver š i Skutků apoš tolský ch se říká : Ježíš konal a uč il ob ě tato slovesa ukazují ob a pó ly Ježíš ova pů sob ení. Souč á stí Ježíš ova zvěstovatelské ho poslá ní nejsou pouze jeho slova, ale také vš echny jeho č iny, celý jeho život dovr š ený smr tí, zmr tvý chvstá ním a seslá ním D ucha pr avdy. ve kter é je napsá na zvěst o Bohu, takže je možné ji č íst, přestože je tato zvěst do ur č ité mír y zdef or movaná hříchem. N avíc Bů h už na poč á tku lidské ex istence dal zjevení přímo zaměřené na zjevení Kr ista. U dělal č lověka podle své ho ob r azu a ke své podob ě. P řestože hříchem b y la lidská přir ozenost por uš ena, pr ostřednictvím Kr ista se tento ob r az a podob a mohly ob novit b ez toho, ab y se č lověku nutila nějaká skuteč nost, kter á je mu cizí. K pochopení poč á tku je dů ležité předevš ím vidět, že po upadnutí č lověka do hříchu mu dal Bů h novou naději tím, že mu přislíb il V y kupitele. ZPŮ SOB Y B OŽ ÍH O ZJEVENÍ: DĚ JINY A SL OVO D r uhý vatiká nský koncil položil velmi silný dů r az na Boží slovo, přesto vš ak nezapomněl ani na Boží č innost. T y to dvě složky od seb e nelze nikdy oddělovat. V eš ker é dějiny patr iar chů představené v P ísmu svaté m předevš ím podá vají svědectví vír y o spá sonosné m Božím vedení. Kdy ž Bů h povolal A b r ahá ma, ab y odeš el ze své vlasti, uzavřel s ním smlouvu, kter á zahr novala příslib velké ho potomstva. T ato smlouva b y la předob r azem smlouvy na Sinaji a ú vodem do ní. Kmeny pochá zející z A b r ahá ma si b y ly vědomy, že Bů h je vede zvlá š tním, osob ním způ sob em. V e Star é m zá koně se Bů h dá vá osob ně poznat ve dvou udá lostech. P r vní z nich je vy svob ození z eg y ptské ho otr octví a dr uhou pak putová ní pouš tí, přijetí zá kona na Sinaji a ob sazení zaslíb ené země. O ob ou těchto udá lostech se ve Star é m zá koně hovoří mnohokr á t a r ozlič ný mi způ sob y. V y svob ození z E g y pta a spojení kmenů a r odů, kter é b y ly koč ovný mi pastý ři K Ň U b. N. A D r V š y N V ů b ý b y Z é P r ú č á r ú b á r V b r T č RISTU S NA PL JE ZJEVENÍ Ježíš zjevil Boha nový m, def initivním a nepřekonatelný m způ sob em. Ježíš Kr istus je v centr u celé ho novozá konního poselství, a dokonce v centr u celý ch dějin, kdy ž na ně pohlížíme z per spektivy dějin zjevení a spá sy Skr ze osob u a životní příb ěh Ježíš e z azar eta je možné vidět a poznat, kdo je Bů h a co koná Kdo vidí Kr ista, vidí Boha. pr otože pochopení Kr ista zpřístupň uje uch svatý, má Kr istovo zjevení tr initá ní str uktur u. echna předchozí zjevení otevřeně neb o skr tě poukazují na Kr ista. On nejen zjevuje Boha, ale je zjevením se samé ho Boha. Ježíš jde až tak daleko, že pr ohlaš uje: ikdo nezná Otce - jen Sy n a nikdo nezná Sy na -. jen Otec. Kr istus je z teolog ické ho hlediska smy slem a vy vr cholením kosmu a dějin a vš echno je tedy jen cestou k němu. On je ab solutním vr cholem ve vý vojové m pr ocesu stvoření. pr ěhu dalš ích let už Bů h nedá celé mu lidstvu žá dný nový způ sob zjevení, kter ho překonal. jevení, kter se v Kr istu uskuteč nilo, má univer zá lní dosah. oto to, co po Kr istově zjevení ná sleduje, je třeb a chá pat jako spasitelnou ast na jeho životě. Kr istus je souč asně nový m zač tkem a ozhodujícím vodem do ab solutní udoucnosti. Kdy ž pr vem zdů azň ujeme splnění Kr istova příchodu, nesmíme přehlé dnout aspekt jeho příslib u. e vzkříš ené m Kr istu lidstvo dosá hlo své ho cíle, zb ožš tění, ezpodmíneč né seb edar ová ní Boha stvoření a přijetí té to Boží zá uky ze str any stvoření. ato udá lost v nevy er patelné dy namice pr oměň uje celé stvoření. jáhen Ondřej Upozornění Biskupstv í b rněnské h o N a Biskupstv í b rněnské b y l v zne se n d ota z, j a ký postoj za uj ím a t k propa g a č ním l e tá ků m N a d a c e sv. F ra ntiš ka z A ssisi, kte ré se ob j e v uj í v koste l íc h a ka pl íc h. P rotož e Biskupstv í b rněnské ne ní zř izov a te l e m té to na d a c e, ne m ů ž e zod pov ěd ně h od notit a ni j e j í orie nta c i, a ni ne ne se j a ké kol iv zá ruky za h ospod a ř e ní se získa ný m i f ina nc e m i. A niž b y c h om c h těl i ub l íž it zř izov a te l ů m na d a c e č i sniž ov a t j e j í posl á ní, ne ní m ož né, a b y b y l y ty to l e tá ky š íř e ny a na b íze ny v koste l íc h. N a d a c e sv. F ra ntiš ka z A ssisi stoj í m im o of ic iá l ní struktury c írkv e. (aco) Strana 4 Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 9, Říjen 2003

5 Kostel sv. Jana Křtitele v B r od k u u P řer ova Prastarý brodecký kostel a fara zanikly za husitských válek. Pak byl Brodek p ř ifař en do K okor a p ozdě j i do C itova. K e stavbě nové ho kostela se brodeč tí rozhodli až ve druhé p olovině 1 9. století a také zač ali usilovat o obnovu Církevní p a m á t ky sam ostatné farnosti kvě tna byl zvolen stavební výbor, j ehož ú kolem bylo zí skat p otř ebný kap itál na stavbu. N a m í stě dneš ní ho kostela stávala m ohutná obecní zvonice, zvaná brodecká vě ž a, v ní byla m alá kap lič ka, j ej í ž zasvě cení se ně kolikrát zm ě nilo. Podle lidové ho p odání byla zbytkem p ů vodní ho kostela a p rvní stavební návrh p oč í tal s tí m, ž e by se z ní stala vě ž nové ho kostela a ž e by stač ila p ouze p ř í stavba kostelní lodi. Bě hem dvou let se p odař ilo zí skat v obci tolik p eně z a závazně slí bené ho stavební ho m ateriálu, ž e m ohl být p ř erovské m u staviteli Vilé m u Ž ákovi zadán p roj ekt a na j ař e se zač alo stavě t. S tará zvonice byla rozebrána a 9. dubna byl slavnostně p olož en základní kám en. K ostel v novorom ánské m stylu byl dokonč en v srp nu a slavnostně benedikován 2 1. ř í j na , ač koliv m u j eš tě chybě lo vnitř ní zař í zení, a p ortatile ( oltář ní kám en s ostatky svatých) bylo ulož eno do p rozatí m ní ho obě tní ho stolu. Z asvě cen byl sv. J anu K ř titeli. V následuj í cí m roce dodal š ternberský sochař K orsitzky hlavní oltář, kazatelnu a baldachýn kř titelnice, na ků r byly um í stě ny op ravené varhany, odkoup ené z kostela v C itově. M í stní stolař S p áč il zhotovil nové kostelní lavice, které zap latily brodecké hosp odyně a vym í nily si, ž e v nich budou m í t dož ivotně vyhrazena m í sta. V roce byly do vě ž e zavě š eny tř i nové zvony od p raž ské ho zvonař e A rnoš ta D ě p olda ( na p rotiú č et p ř ij al starý obecní zvon). V roce byla p ř estavě na sakristie a nad ní um í stě na oratoř. S em byly p ostaveny nové varhany, vyrobené varhanář em J anem T uč kem z K utné H ory. T o už byla v p lné m p roudu j ednání o sam ostatnou farnost v roce byla na p op ud tehdej š í ho krom ě ř í ž ské ho p roboš ta a p oslance P. A ntoní na C yrila S toj ana založ ena J ednota sv. J ana K ř titele a výnosem m inisterstva kultu a vyuč ování ze dne 2 4. kvě tna bylo p ovoleno zř í zení sam ostatné duchovní sp rávy. J eš tě bylo nutno p ř ip ravit budovu fary, doř eš it závazky j ej í ú drž by atd. a nový farář se m ohl nastě hovat. S tal se j í m P. A lois F reund a p rvní m š i svatou za farní ky slouž il 1 5. zář í D vakrát už p ř iš el brodecký kostel o své zvony p op rvé v ř í j nu Podař ilo se j e nahradit v roce tř em i zvony od firm y Buř il a R iss v K uklenách. T y nap osledy zazvonily 2 6. bř ezna a 2 7. bř ezna byly odvezeny na sbě rné m í sto do Př erova. N yně j š í zvony j sou ze znám é zvonař ské dí lny D ytrychových, 1. kvě tna byl do sanktusové ví ž ky zavě š en vů bec p rvní zvon, který byl v té to dí lně vyroben. Z nač ná stavební p oš kození utrp ě l kostel dě lostř elbou na sam é m konci války v kvě tnu Pé č í farní ků byly š kody bě hem ně kolika m ě sí ců op raveny. K e výroč í p olož ení základní ho kam ene p roš el kostel g enerální op ravou vně j š ku i vnitř ku stavby a dů kladnou op ravou inventář e č ervence p osvě til nový oltář ní stů l olom oucký arcibiskup M ons. J an G raubner. Z. Mollinová Stanovisko Kongregace pro nauku víry k případu Vassuly Rydenové Mnoho biskupů, kněží, řeholníků, řeholnic a laiků se obrací na Kongregaci pro nauku víry s prosbou o urč uj ící posud ek ohled ně č innost i řecko-ort od ox ní paní V assuly R yd en, žij ící ve Š vý carsku, kt erá po celé m svět ě v kat olický ch oblast ech roz š iřuj e svá slova a spisy j ako ú d aj ně z nebe z j evená poselst ví. P oz orné a obj ekt ivní z koum á ní, kt eré t at o vat iká nská kongregace proved la s ú m yslem z koum at d uchy, z d a pochá z ej í od B oha" ( srov. 1 J an 4,1 ), uká z alo - krom ě poz it ivních aspekt ů - celkový obraz pod st at ný ch prvků, kt eré j e nut no ve svět le kat olické nauky považovat z a negat ivní. N ehled ě na t o, že j e nut no m ít na z řet eli pod ez řelý charakt er z působu, j aký m se t at o ú d aj ná z j evení od ehrá vaj í. V z hled em k t om u, že se - navz d ory několika poz it ivním aspekt ům - akt ivit y V assuly R yd enové proj evuj í negat ivně, žá d á Kongregace pro nauku víry, aby biskupové z akroč ili, aby své věřící přim ěřeně inf orm ovali, a aby ve svý ch d iecé z ích nepovolili žá d né š íření m yš lenek paní R yd enové. Kongregace nakonec vyz ý vá vš echny věřící, aby spisy a int ervence paní V assuly R yd enové nepovažovali z a nad přiroz ené a uchovali si č ist ou víru, kt erou P á n svěřil církvi. Z prá va byla z veřej něna ve V at iká nu (aco) Kancionál vytištěn V těchto dnech byl vytištěn Kancionál, který je určen pro olomouckou arcidiecézi a diecézi ostravsko-opavskou. C ena jednoho výtisku je Kč. Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 9, Říjen 2003 Strana 5

6 Do redakce nám přišla t at o inf ormace: InternetPoradna je občanské sdružení založené v roc e , které na svý c h w ebový c h strá nká c h s c elorep ubli kovou p ů sobností p osky tuje bezp latné p oradenství v ně koli ka oblastec h : tě lesné, zrakové, sluc h ové, m entá lní p osti žení, p sy c h olog i c ké p oradenství, drog y a zá vi slosti, nezi sková sf éra. V současné době sp olup rac ujem e asi se sto odborníky, kteř í bez ná roku na h onorá ř odp ovídají na jednotli vé dotazy vzh ledem ke své odbornosti. V p rax i to znam ená, že do p oradny p ř i jde dotaz, který m y p ř ep oš lem e jednom u z naš i c h odborníků, který na ně j odp oví. Ú p lně novou službou je Internetová p odoba li nky dů vě ry, E -li nka dů vě ry. S p olup rac ujem e s li nkou dů vě ry v Př erově, kontakt m ezi kli entem a p oradc em není telef oni c ký, ale p robíh á f orm ou c h atu. Mgr.Irena Smékalová L af ay et t ova 9, O lomou c, , t el.: , i rena.s i nt ernet p orad na.c z Mezinárodní report - z á k a z r o z š i ř o v á n í a p r o d e j e v k o s t e l í c h Na základě dlouhodobého monitorování článků časopisu M e zinárodní re port, vy dávaného spole čností T riality s. r. o., I vou a L adislave m D avide m R e j lový mi, doporučila K omise Č B K pro nauku víry ple nárnímu zase dání Č e ské biskupské konf e re nc e zakázat rozš iř ování a prode j zmíněného časopisu ve vš e c h koste líc h če ské a moravské c írke vní provinc ie dle kánonu C I C. T oto doporuče ní by lo př ij ato na ple nárním zase dání Č B K na V e le hradě le tos v če rve nc i. Někte ré články v tomto časopise napadaj í uráž livý m způsobe m př e dstavite le katolic ké c írkve. J e dnostranně inf ormuj í a odvolávaj í se na věrnost pape ž i a biskupům ( " věrni biskupům" ) a často s ř adou inf ormac í manipuluj í. M nozí př ispěvate lé ne uváděj í, ž e svý m př ihláš e ním se k odlouče ný m uskupe ním ne mluví j méne m c írkve, a ne mohou proto bý t považ ováni za hlas j e j íc h věrný c h čle nů. Ne lze te dy považ ovat tuto tiskovinu za c írke vně sc hvále nou. Č te nář k tomuto časopisu musí př istupovat j ako k j iný m časopisům a novinám a kritic ky posoudit j e dnotlivé články v duc hu víry. Mons. Dominik Duka, OP, biskup královéhradecký MISIJNÍ NEDĚLE V á ž e n í p ř á t e l é, v m ě s í c i ř í j n u s i p ř i p o m í n á m e m i s i j n í n e d ě l i. Č as t o j s m e v á m d o n aš e h o č as o p i s u p ř e p i s o v al i d o p i s y, k t e r é d o s t á v á m e o d m i s i o n á ř ů z c e l é h o s v ě t a. T í ž i v á s i t u ac e s e n a m n o h a m í s t e c h n e l e p š í, j ak p o z n á v á m e z d o p i s ů. S p í š e n ao p ak n á s v d o p i s e c h m i s i o n á ř i p r o s í o z as l á n í p o t r av i n. M n o h o z v á s p ř i s p í v á p ř i s b í r c e n a M I S I J N Í N E D Ě L I, z ap o j u j e t e s e d o A D O P C E N A D Á L K U, n e b o p o s í l á t e b al í k y d o p o t ř e b n ý c h m i s i j n í c h s t an i c. M á m e m n o h o z p ů s o b ů, j ak p o m á h at t ě m, k t e ř í n á s p o t ř e b u j í. S v at ý o t e c J an P av e l I I. p í š e : M i s i j n í n e d ě l e j e z v l á š t n í p ř í l e ž i t o s t í, k t e r á p ř i p o m í n á B o ž í m u l i d u n e u s t á l o u p l at n o s t j e j í h o m i s i j n í h o m an d á t u, n e b o ť m i s i e j e v ě c í v š e c h k ř e s ť an ů. C e l ý k at o l i c k ý s v ě t s p o l e č n ě s l av í t e n t o d e n, j ak o d e n m o d l i t b y a p o d p o r y m i s i i. S t í m t o d n e m j e s p o j e n a c e l o s v ě t o v á f i n an č n í s b í r k a. Z í s k an é p r o s t ř e d k y p u t u j í d o v š e c h m i s i j n í c h d i e c é z í s v ě t a a p o d p o r u j í š í ř e n í v í r y s k r z e m i s i o n á ř e, k at e c h e t y, š k o l y, d o m o v y p r o s i r o t k y a s t ar é l i d i, n e m o c n i c e, o p r av y a s t av b y k o s t e l ů a j i n é. V l o n i n av š t í v i l m i s i e v I n d i i i p an k ar d i n á l V l k a P. J i ř í Š l é g r, ř e d i t e l P ap e ž s k é h o m i s i j n í h o d í l a. L iba M i l í č t e n á ř i, roz h odli j s me s e, ž e b ě h em t oh ot o školní h o roku vám přib lí ž í me, j ak prob í h á vý u ka náb ož ens t ví v P řerově na S onu s u. P ředs t aví me vám dě t i ve t ří dách a s t ru č ně popí šeme os novy vý u ky j ednot livý ch roč ní ků. 3. třída Učebnice kat ické ná bo ens k ná ich a aco ní is aj no ná bo ens kl ad ní ko iž ná ev čebnice ná kaz e, e cí em nau čný i ch ný et ční k e av a k i ení a k at ij ní ně e ez nam e es at er em a ná i. ní at ij ní e kt er č e čas ní e at a co e e i i at Z it ické bd bí e ip ná ba ní a el iko no ce, es ní ch a at kv en, c anny ar ie. e čo ní e i ež it ní at ij ní naš ar ní ině ci az iče no nit a it aš i am e ní at ij ní ná bo ens ká ch a neko nčí al e ačí ná čebnicí ch čky k ap am at ní a aké ečky kt er iče. ebo e e čit e e em Liba Strana 6 Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 9, Říjen 2003

7 VZPOMÍNKA NA P. CYRILA VRBÍKA Tento mě s í c s i p ř i p omí ná me s mu tné v ý r oč í p ř ed č a s né s mr ti P. C y r i l a V r b í k a. P o zn a l j se m h o u ž v se p t im ě a o k t á vě R G v K r o m ě ř í ž i. V r o c e t o t iž b y l o b n o ve n A r c ib isk u p sk ý c h l a p e c k ý se m in á ř, za N ě m e c k a za b r a n ý. S t u d e n t i o vš e m d o c h á ze l i, p o k u d se j e d n a l o o se p t im u, n a st á t n í R G. R e á l n á g y m n á zia b y l a v t é d o b ě v K r o m ě ř í ž i d vě : B e n e š o vo s d vě m a t ř í d a m i, k d e b y l a a n g l ič t in a, a n a m í st o d ř í vě j š í r e á l k y M a sa r y k o vo R G s j e d n o u t ř í d o u, k d e se u č il j a zy k f r a n c o u zsk ý. T a m c h o d il i C y r il. N ě m č in a se p ř e st a l a u č it, a č k o l iv t o b y l a š k o d a, p r o t o ž e za p r o t e k t o r á t u b y l o 7 h o d in n ě m č in y za t ý d e n, a t e ď u ž n á m c h y b ě l o j e n d o vr š e n í zn a l o st í. Z a t o se za vá d ě l a p o vin n á r u š t in a. N á b o ž e n st ví se j e š t ě vy u č o va l o, c h o d il i vš ic h n i, j e n n a vy svě d č e n í se o c t l o z p r vn í h o m í st a n a m í st ě p o sl e d n í m. U č il n á s D r. K a va l ie r, v n iž š í c h t ř í d á c h P. K o n vič k a a D r. B a l c a r. V zp o m í n á m, j a k j sm e j e d n o u s C y r il e m ve zl i c o si d o S b ě r n ý c h su r o vin v K r o m ě ř í ž i. K d y ž j sm e b y l i n a m í st ě, za č a l o zvo n it k m o d l it b ě A n d ě l P á n ě. Ob a j sm e sm e k l i a p o m o d l il i se. T o zp ů so b il o, ž e ve d o u c í n a p sa l n a p o t vr ze n í, ž e j sm e ze se m in á r k y, a č k o l iv j sm e b y l i ze st á t n í h o g y m n á zia. C y r il o t o m vy p r á vě l j e j ic h P. sp ir it u á l o vi a t e n h o p o u ž il j a k o p ř í k l a d, k d y ž m ě l ve č e r p r o m l u vu k se m in a r ist ů m. P o m a t u r it ě v r j sm e se č t y ř i ze t ř í d y p ř ih l á sil i d o K n ě ž sk é h o se m in á ř e v Ol o m o u c i. V r b y l y c í r k e vn í ú st a vy za vř e n y a d á l a se ( i n a g y m n á zií c h ) ve l k á p r o p a g a c e k n á st u p u d o st á t e m zř í ze n é h o p r a ž sk é h o vzd o r o se m in á ř e. S k o r o n ik d o z b o h o sl o vc ů t a m n e š e l, n e p r o n a ivn í sm ý š l e n í, ž e se vš e zá h y vr á t í d o p ů vo d n í h o st a vu, j a k t o t vr d í a u t o r č l á n k u Z a ze m ř e l ý m o t c e m C y r il e m V r b í k e m (Slovo pro každého, leden 2003, str. 6, farnost Přerov), vž d y ť h r ů zo vl á d a p r á vě za č í n a l a, a l e p r o t o, ž e t o b y l st á t n í p o d n ik, n a m í ř e n ý p r o t i c í r k vi. B o h o sl o vc i d o st a l i p r o p a g a č n í m a t e r iá l, k d e n a k o n c i b y l o : P r o S Ú C vy t isk l a T o t o b y l o za č e r n ě n o, a l e p r o t o ž e n á p is b y l v l e sk u č it e l n ý, h n e d j sm e vě d ě l i, ž e b r o ž u r u o b j e d n a l S t á t n í ú ř a d p r o vě c i c í r k e vn í ( S Ú C ). Z a N ě m e c k a t o d ě l a l i d ů m y sl n ě j i. N a p ř. v l a t in sk ý c h u č e b n ic í c h, k d e b y l a zm í n k a o p o r á ž c e G e r m á n ů, b y l o m í st o p ř e t isk n u t o vš e l ij a k ý m i zvo n e č k y, t a k ž e p ů vo d n í t e x t o p r a vd u n e b y l o m o ž n é p ř e č í st. Z d e vš a k in f o r m a c e b y l a j e d n o zn a č n á. S Ú C j sm e d o b ř e zn a l i z p o vin n é h o š k o l e n í p ř e d za vř e n í m se m in á ř e v Ol o m o u c i. R e f e r e n t i t a m m ě l i p o l it ic k o -d o g m a t ic k é p ř e d n á š k y, t e h d y t a k é o l id o vé Č í n ě. Z k o u š k u j sm e m o h l i vo l it p í se m n o u n e b o ú st n í. N e b y l a j e d n o t a, p r o j a k ý zp ů so b se r o zh o d n o u t, a č k o l iv p r vn í b y l a n e b e zp e č n ě j š í ( l it t e r a sc r ip t a m a n e t ), m ě l i b y p í se m n ý d o k l a d k p r o n á sl e d o vá n í. N a k o n e c j sm e se r o zh o d l i p r o zk o u š k u ú st n í. D á m e V á m vš e c h n a p r á va! ( V ž d y ť j sm e m ě l i vš e c h n a p r á va. J a k á p r á va n á m c h c e t e d á t? N a t o u ž n e o d p o vě d ě l. ) N ic n e p o m o h l o, c í r k e vn í se m in á ř e b y l y za vř e n y. B o h o sl o vc i š l i r a d ě j i n a t ě ž k o u p r á c i v P T P i P. C y r il. P ř it o m j im b y l o n a b í ze n o o k a m ž it é p r o p u š t ě n í z vo j n y, k d y ž p ů j d o u d o P r a h y. U vo l n ě n í p o u ž il i j e n a si d va, a l e n e n a st o u p il i. T o m u d r u h é m u n a o t á zk u, k o l ik j e v P r a ze p ř ih l á š e n ý c h, ř e k l i, ž e d va. On se p a k z t o h o l é č il n a p sy c h ia t r ii. O t o, ž e t e n t o n o vý se m in á ř v p o d st a t ě zů st a l u š e t ř e n vě r o u č n ý c h zm ě n, se za sl o u ž il i n e t i, k t e ř í t a m š l i, a l e k t e ř í t a m n e š l i. S t á t si u vě d o m il, ž e si n e m ů ž e vš e c h n o d o vo l it, j in a k b y t a m n e m ě l n ik o h o. K d y ž p o m é m n á vr a t u z k r im in á l u k d y si p ř iš e l C y r il k n á m, p a d l a o t á zk a, zd a j e sp r á vn é, a b y se b o h o sl o vc i o ž e n il i. S á m se n e o b ě t o va t, n e c h a t se o b ě t o va t j in é ( d ě t i)? C h t ě l j se m t o r o zvá d ě t, a l e C y r il ř e k l : T o st a č í! H l e d a l j se m za m ě st n á n í. C y r il, k t e r ý b y l a si u se st ř ič e k, ř e k l, ž e se st ř ič k y n a p l á n o va l y ve své m za ř í ze n í p o t ř e b u ú d r ž b á ř e. Ovš e m n e p o u ž il j se m t o h o. T e p r ve p o P r a ž sk é m j a r u j sm e š l i z o l o m o u c k é h o se m in á ř e ( i C y r il ) p o p r á zd n in á c h d o L it o m ě ř ic d o k o n č it a si 3 se m e st r y t e o l o g ie ( v L it o m ě ř ic í c h b y l i o p o ž d ě n í, j e d n a k k vů l i l a t in ě a j e d n a k k vů l i sp o l e č e n sk ý m n a u k á m, k t e r é p ř e st a l y a ž t e ď ). D ž o n y, k t e r é h o j sm e zn a l i a p ř iš e l t a m p ř e d n á m i, ř e k l, ž e n a š í m p ř í c h o d e m za vl á d l v L it o m ě ř ic í c h zc e l a j in ý ( o l o m o u c k ý ) d u c h. V e st á t n í m se m in á ř i, p ř e st o ž e b y l u ž v d ie c é zi b isk u p T r o c h t a, p a n o va l a ve l k á u st r a š e n o st. Z a n a š í p ř í t o m n o st i n ik d o o vš e m n e ř e k l : K d o se n e c í t í p o vo l á n k e k n ě ž sk é m u st a vu, a ť o d e j d e. j a k ve l m i zd ů r a zň o va l v Ol o m o u c i P. Š u r á n e k, za t o p ř e d t í m n e ž j sm e t a m p ř iš l i, p r ý se č a st o vy h r o ž o va l o p r o p u š t ě n í m p r á vě t ě m, k t e ř í p o vo l á n í m ě l i. I n ě k d e j š í sp ir it u á l L e b e d a, p o zd ě j š í b isk u p p r o k r á t k o u d o b u ( n a d o ž ivo t í ) ř e k l v r , ž e z t o h o se m in á ř e o d e š e l, k d y ž vid ě l, ž e m á p ě st o va t p o vo l á n í n e p o vo l a n ý c h. Op r a vd u j e š t ě i v r b y l o p a t r n o k á d r o vá n í u c h a ze č ů o d st á t u. D o st č a st o b y l i p ř ij í m á n i j e d in c i zl o m e n í n e b o t a k o ví, j e j ic h ž zd r a ví n a zn a č o va l o, ž e p o vy svě c e n í d l o u h o d u c h o vn í sp r á vu vy k o n á va t n e b u d o u, c o ž sp l ň o va l o c í l e m o c ip á n ů, č e h o ž p o n ě k o l ik a l e t e c h d o sá h l i. S e m in á ř b y l st á t e m u d r ž o vá n n a ú r o vn i st ř e d n í š k o l y, t e p r ve v r se m o h l y vy t á h n o u t p ř í sn ě u sc h o vá va n é za h r a n ič n í u č e b n ic e a d á t k e st u d iu b o h o sl o vc ů m. I s C y r il e m j sm e b y l i vy svě c e n i P o sm r t i P. Š u r á n k a b y l o t ř e b a sb í r a t svě d e c t ví o d o č it ý c h svě d k ů a t é ž l u š t it a p ř e p iso va t j e h o sp isy n e vy d a n é, h l a vn ě p u n k t a p r o b o h o sl o vc e. P r o K a n o n iza č n í k o m isi i p r o l id i b y l o vy d á n o z j e h o sp isů n a 2 5 k n ih ( n e b o o n ě m ). Z a č a t o s vy so k ý m n á k l a d e m, k t e r ý se st á l e sn iž o va l ú m ě r n ě p ř e sy c e n o st i t r h u. K d y ž vid ě l P. C y r il p l n o u c h o d b u b a l í k ů n e p r o d a n ý c h k n ih ( n a k o n e c j sm e j e p o sí l a l i zd a r m a d o Č e c h ), ř e k l, ž e vy d á vá n í si P. Š u r á n e k za sl o u ž í. B a d o k o n c e se n a b í d l u j e d n o h o t it u l u vě t š í m n o ž st ví sá m r o zp r o d a t. Z a č a s p a k r a d o st n ě h l á sí : V š e c h n o j e p r o d á n o. A l e t í m t o n e k o n č il o. P r a vid e l n ě a ž d o své sm r t i b r á va l o d k a ž d é n o vé k n ih y 1 0 k u sů, č í m ž ve l ic e p ř isp ě l k d o k o n č e n í c e l é h o vy d a va t e l sk é h o p o d n ik á n í. J in a k b y a n i t a t o e d ic e, ve l m i zt r á t o vá, n e b y l a vů b e c m o ž n á. P a n a a r c ib isk u p a V a ň á k a b r zy p o j e h o j m e n o vá n í u ví t a l v D u b u P. V r b í k zvl á š t n í m zp ů so b e m, n a k t e r ý o n j e š t ě p o zd ě j i vzp o m í n a l : N e b y l j st e j m e n o vá n st á t n í m i ú ř a d y, a l e p ř í m o S va t ý m o t c e m! K d y ž j se m m ě l 6 0 l e t, n ě k t e ř í m i m a za l i m e d k o l e m ú st, j a k p r ý j e t o k r á sn é o d e j í t d o d ů c h o d u. Ř í k a l j se m C y r il o vi: Z a se d a l š í 2 f a r n o st i b y b y l y n e o b sa ze n é. P l n ě t a k o vé u t í k á n í o d p o vin n o st í o d su zo va l. N a p o sl e d y j se m h o vid ě l p ř i p o h ř b u P. B í l k a. Z a st a vil se p r o m ě a u t e m a sve zl i n a h ř b it o v, k t e r ý j e v N ě m č ic í c h d o st d a l e k o, a zp ě t. R e q u ie sc a t in p a c e! P. Alois Kotek Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 9, Říjen 2003 Strana 7

8 Dìtské o kén ko Milí chlapci a děvčata Otevřete okénko a nahlédněte, co nám měsíc říjen přinesl ke č tení. B u de to nejdříve r ů ž enec, dále u sly š íme, jak svatý F r antiš ek káz al vlků m. P okr oč íme dále v poz návání B ib le a..... P OD Í V E J T E S E S A M I! Panna Maria je žena, která bez v ý h rad ně u v ě ř il a B o h u a s tal a s e m atko u B o ží h o S y na. O d nep am ně ti s e v ě ř í c í kř es ť ané rád i m o d l il i k ní a s p o l u s ní k B o h u. J ed no u z f o rem tako v é m o d l itby je rů ženec. J e to m o d l itba, která v z nikl a ko l em r a d o s u d nez tratil a na s v é aktu ál no s ti. Dobře si prohlédněte nakreslený rů ž enec a v ez m ěte do ru ky i ten oprav dov ý. U m í m e se ho m odlit? C o o něm v í m e? J aký m á sm y sl? P í sm ena před sprá v nou odpov ědí v y tv oří taj enku. M i l é d ě t i n e z a p o m e ň t e n a M I S I J N Í N E D Ě L I. R ů ž e n e c z a m i s i e m á k a ž d ý d e s á t e k j i n é b a r v y : Zelená - A F R I K A, b í lá - E V R O P A, ž lu t á - A S I E, m o d r á - O C E Á N I E a A U S T R Á L I E, č er v ená - A M E R I K A. Svatý František z Assisi má svátek 4. ř í j na a my se d o zví me, j ak kázal vl ků m. B r at ř i vl c i, r á d b y c h n ap r avi l, č e h o se n a vá s d o p u st i l i m o j i b r at ř i a se st r y - l i d é. T i vá s d o k á ž í vi d ě t j e n ve š p at n é m svě t l e. J ak o k d y b y z d e n a z e m i b y l i t vo r o vé, k t e ř í j so u j e n z l í! N e, i vy j st e d o b ř í. M i l u j e t e sam o t u h o r, h l o u b k u l e sů, t i c h o ú d o l í. V y h ý b á t e se ve ř e j n o st i, h l u k u a h o r e č n at é m u r u c h u. J e n z ř í d k a a p o u z e v n e z b y t n o st i vy h l e d á vá t e b l í z k o st m ě st a ve sn i c. J i n ak j st e d o m a v n e d o t č e n é p ř í r o d ě, v p r o st ř e d í, p r o k t e r é j st e st vo ř e n i. K d y b y t ak b y l o ví c e p o d o b n ý c h j ak j st e vy! C í t í m se s vá m i sp ř í z n ě n ý, m i l í b r at ř i, a p r o t o c h c i sp o l u s vá n i c h vá l i t B o h a z a t o, ž e vá s st vo ř i l. A c h c i t u t o c h vá l u z n á so b i t t í m, ž e ř e k n u : J e d o b ř e, ž e j st e! J e vš ak p r avd i vá d r u h á st r á n k a: J st e l o vc i a l o ví t e a t r h á t e z ví ř at a, a k d y ž t o m u sí b ý t, t ak i l i d i. U ž n á m n e z ů st á vá m n o h o č asu, a p r o t o b y c h vá s c h t ě l n al é h avě p r o si t, c h t ě l b y c h vá s p r o si t j ak o b r at r, k t e r ý vá s m á r á d. J d ě t e c e st o u n e n á si l í, c e st o u p o k o j e. V až t e si vš e c h o st at n í c h t vo r ů, a n e p r o vi ň u j t e se n a n i k o m n á si l í m. V y t vá ř e j m e svě t, v n ě m ž se m ů ž e k až d ý t vo r c í t i t d o m a, b e z st r ac h u a st ar o st í, svě t, ve k t e r é m si j e d e n vá ž í d r u h é h o a m á h o r á d. B u ď m e m e z i se b o u b r at r y a se st r am i! Strana 8 Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 9, Říjen 2003

9 ZEMĚ KANAAN Z e m i K an aan j e m o ž n o r o zd ě l i t d o n ě k o l i k a o b l as t í : - v e l m i ú zk á p o b ř e ž n í r o v i n a p o d é l S t ř e d o ze m n í h o m o ř e, - c e n t r á l n í h o r s k ý h ř e b e n, d o s ah u j í c í v ý š k y m ; t v o ř í j e n á h o r n í p l o š i n y ( G al i l e a) a v r c h y ( S am ař s k o, J u d e a), j e p ř e r u š o v á n m al ý m i r o v i n am i, - ú d o l í J o r d á n u. Ř e k a p r am e n í n a ú p at í h o r y H e r m o n ( C h e r m ó n ) m n ad m o ř e m, p r o t é k á j e ze r e m G al i l e j s k ý m a ú s t í d o m r t v é h o m o ř e. J o r d á n t e d y t e č e p o c e l é d é l c e n ad h l ad i n o u m o ř e. S í d l i l i zd e o d 3. t i s í c i l e t í K an aan c i, as i o d r o k u p ř. K r. s e s e m zač al i p o s t u p n ě s t ě h o v at I zr ae l c i. V p r ů b ě h u d v an á c t i s t o l e t í m ě l a ze m ě K an aan r ů zn á j m é n a: - zas l í b e n á ze m ě, - ze m ě I zr ae l. P o r o zp ad u D av i d o v a k r á l o v s t v í : - n a s e v e r u k r á l o v s t v í I zr ae l - n a j i h u k r á l o v s t v í J u d a P o v y h n an s t v í r p ř. K r. - G al i l e a ( n e j s e v e r n ě j š í č á s t ), - S am ař s k o ( s t ř e d ), - J u d e a ( j i h ), Ř e k o v é a Ř í m an é c e l é t o t o ú ze m í n azý v al i P al e s t i n a. V p r ů b ě h u d v an á c t i s t o l e t í b i b l i c k ý l i d m ě l r ů zn á j m é n a. N e j p r v e Hebrejové, p o t o m I zr ae l c i ( p ř. K r.) a Ž i d é o d r p ř. K r. Sedmikrásek M i l é d ě t i, t ak é j s t e v i d ě l y, j ak m ě l y k v ě t i n y k e ř í k y a d o k o n c e i n ě k t e r é s t r o m y s m u t n ě s k l o p e n é l i s t y a v ě t v e. P r o č as i b y l y t ak s m u t n é? U t e k l i j i m k am ar á d i, n e b o j e n ě c o b o l e l o? N e, n e, n e! M ě l y ž í ze ň. A k d y ž m á p ř í r o d a ž í ze ň, m u s í m e j i p o m o c i. Z av o l á m e v í t r, v í t r p ř i f o u k á m r ak y a m r ak y d aj í v o d u k v ě t i n k á m a v š e m r o s t l i n k á m a k d y ž s e n ap i j í, b u d o u zas e p ě k n ě v e s e l é. A l e j ak zav o l á m e v í t r? P r o t o ž e j s e m s e d m i k r á s e k a p ř i š e l j s e m v á m p o m o c i, n au č í m v á s d n e s m o d l i t b y, k t e r é s i m ů ž e t e i zazp í v at : Bože Otče na nebi, každý tvor Tě velebí. Celá země zpívá s i, žes j í s tvoř il do krás y. A ten náš s vět, Bože c h raň, drž nad ním s vou moc nou dlaň. I nade mnou, který v něm c h c e zů s tat tvým dítětem. T ak až p ů j d e t e n a p r o c h á zk u s r o d i č i n e b o s b ab i č k o u v š i m n ě t e s i, ž e j i ž v í t r p ř i f o u k al m r ak y a z m r ak ů s p ad l o m n o h o v o d y a c e l á p ř í r o d a zač al a b ý t v e s e l á. B ů h v y s l y š e l n aš e v o l á n í a t ak j e t ř e b a s e n au č i t za v š e c h n o p ě k n ě p o d ě k o v at. N au č í m e s e P á n u B o h u p o d ě k o v at p í s n i č k o u. N e zap o m e ň t e s i p ř i d á v at p o d ě k o v á n í i za r o d i č e a s o u r o ze n c e za b ab i č k y a d ě d e č k y at d. Připravila Liba. Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 9, Říjen 2003 Strana 9

10 Stránka pro mládež Ze spousty stran jsme několik měsíců slýchávaly o Antiochii. Přestože jsme nevěděly do čeho jdeme, i tak jsme se tam 8.srpna roz jely. T ímto dnem z apočal ve vesnici H ruš ka poslední turnus, turnus D. N a z ačátku se nás seš lo 1 2 i náš vedoucí b ohoslovec S tanda, poz ději se k nám přidalo ješ tě dalš í osaz enstvo. N áplní příš tích 1 4 dnů se nám stala práce pro vesnici. C hodili jsme potěš it, z az pívat a popovídat si se starš ími a nemocnými lidmi z vesnice, pořádali jsme turnaje ve f otb ale, volejb ale a jiných sportech. Pro děti jsme vymýš leli nejrůz nějš í b ojové hry a chodili se s nimi koupat. S nažili jsme se vš ak vesnici ob darovat i po kulturní stránce a snad se nám to i povedlo. N aš e divadelní pásmo mělo docela ú spěch. D íky Antiochii b yly v té to f arnosti, kde není kněz, každodenní b ohoslužb y slova, kterou jsme několikrát z pestřili rockovou hudb ou. T o nás následně inspirovalo uspořádat i rockový koncert. T radicí se z de rovněž staly i časté táb oráky z pestřené hrami a opé káním. V š ichni jsme se do tohoto z působ u života tak vžili, že jsme si z ačali připadat jako misionáři v Af rice - i díky copánkům, které se postupně ob jevily na hlavách vš ech z ú častněných. B ylo tu tak f ajn, že když jsme se v neděli 2 4. srpna s vesnicí loučili, nikomu se domů nechtělo. D ouf áme, že Antiochia b yla pro H ruš ku přínosem pro její duchovní život i větš í aktivitu f arnosti. Pro nás to určitě výz nam mělo. S ice jsme naprosto z trhali tělo, ale naš e duš e načerpala spoustu energ ie a naš li jsme spoustu nových přátel. >>B y l o t o f a j n é, s n a d j s m e t o o d k ó d o v a l i < < D v o j č a t a E m i l y a J a n a V y s l o u ž i l o v y >>A f r i k a, j ó A f r i k a, A f r i k a n e n í A m é r i k a < < V sobotu j sm e se v y d al y n av š tí v i t n aš i z n á m ou v e sn i c i H r uš k u. K n aš e m u ú d i v u j sm e z d e obj e v i l y an ti oš á k y tur n usu C, k te ř í z d e tr á v i l i v í k e n d. S ti h l y j sm e n av š tí v i t n ě k te r é star é z n á m é a p ok e c at si. Kd y ž j sm e se v r á ti l y n a f ar u, z asti h l y j sm e Ve r č u sp ol u s j e j í m p sy c h o n á p ad e m : H e j d ě c k a, n e c h c e te j e t d o B r ati sl av y? J e tam sv atý ote c! Vz h l e d e m k j e j í m u n e ustá l é m u ú sm ě v u, u k te r é h o n e p oz n á te, k d y si d ě l á sr an d u, j sm e to suv e r é n n ě od souh l asi l y. Kd y ž se p o obě d ě z v e d l a a z ač al a n á s p op oh á n ě t n a v l ak, d oš l o n á m, ž e to m y sl í v á ž n ě. Z N ě m č i c j sm e se tř e m i p ř e stup y d oj e l y v e 2 1 h od i n d o B r ati sl av y. P oté se n aš e š e sti č l e n n á sk up i n a v y d al a n a m í sto č i n u d o P e tr ž al k y. P r obl é m sp an í a stř e c h y n ad h l av ou v y ř e š i l o p oz n á n í, ž e j e z d e c e l on oč n í p r og r am. P r v n í m š i j sm e absol v ov al y o p ů l n oc i, p otom n á sl e d ov al a ad or ac e. Č á st v ý p r av y se z ah ř í v al a bě h e m, č á st ad or ov al a a L e n k a n á m d od á v al a e n e r g i i sv ý m sp á n k e m. O p ů l š e sté j sm e se z ú č astn i l y d al š í m š e a p otom se j i ž z ač al i sc h á z e t p outn í c i z e v š e c h k on c ů z e m ě. Vš i c h n i n e d oč k av ě č e k al i n a S v até h o otc e, k te r ý m ě l p ř i j e t o p ů l d e sá té. N á m to v š ak stá l e p ř i p ad al o, ž e se n á m to j e n om z d á a ž e se z toh oto n á d h e r n é h o sn u k až d ou c h v í l i p r obud í m e. V d e se t h od i n z ač al a sl av n ostn í m š e sv atá, p ř i k te r é p r obě h l o bl ah oř e č e n í ř á d ov é se str y Z d e n k y C e c í l i e S c h e l i n g ov é a ř e c k ok atol i c k é h o bi sk up a T h D r. Vasi l a H op k a. C e l á ak c e k on č i l a k ol e m j e d n é h od i n y a p outn í c i se p ostup n ě z ač al i r oz j í ž d ě t d o sv ý c h d om ov ů. S p ol u s n i m i j sm e od j e l y i m y, p l n y n ad š e n ý c h d oj m ů. A ž d om a j sm e i t v š ak uv ě d om i l y, ž e m e z i n aš i m i d oj m y by l i obr ov sk ý v d ě k p ac h ate l c e té to ak c e Ve r č i Autoři - v iz č l á n e k An tioc h i > > T y j o, t o b y l o p s y c h o < < Strana 10 Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 9, Říjen 2003

11 Třináctičlenná skupina přerovských františkánů se ve dnech 10. až 14. září 2003 zúčastnila pravidelného ročního duchovního cvičení - ex ercicií. L etošní akce duchovního vzdě lávání prob ě hla v prostorách řím skokatolické fary v P avlovicích u P řerova, díky ob ě tavosti a enorm ním u úsilí b ratra A loize U m riana a j eho dcery H anky, kteří se postarali j ak o ub y tování frekventantů, tak o j ej ich stravování s neob y čej nou pečlivostí. H lavním ex ercitátorem b y l b rně nský františkán-kapucín otec A ug ustin Š váček O F M C ap., asistoval m u b r. Č eslav K řížala O F M poradce N árodní rady S ekulárního františkánského řádu ( N R S F Ř ) v P raze. P řevážnou část přednášek otce A ug ustina a následného rozj ím ání j sm e společně prožívali j ak ve farní společenské m ístnosti, tak v m ístním chrám u sv. J ilj í při b ohoslužb ách a adoracích B ě hem ex ercicií nás navštívila deleg ace žen z pavlovické farnosti, ab y se s nám i podílela na m editaci O b ožím volání ke křesť anské lásce, O m ilosti ob rácení skrze D ucha svatého a také O přij etí svého života i s utrpením i. J akob y stříb rnou nití se m editace prolínaly ve znam ení K Ř E S Ť A N S K É P O K O R Y A O D E V Z D A N O S TI S E D O V Ů L E B O Ž Í J edním z hlavních tém at rozj ím ání b y lo rozlišení význam ů pozitivní a neg ativní chudob a hm otná a duchovní z hlediska evang elistů sv. M atouše a L ukáše ( b ib lický pohled na poj m y chudob y ), ale také z hlediska chudob y j ako františkánské m inority ( srv. P.C antalam essa: C H U D O B A ; K ostelní V y dří, ). D lužno při této příležitosti připom ně t tex t I I. vatikánského koncilu, v ně m ž se konstatuj e, že P anna M aria vy niká m ezi pokorným i a chudým i P áně, kteří s důvě rou očekávaj í a přij ím aj í spásu od B oha. Ž ivotním krédem sv. F rantiška b y lo co nej užší připodob ně ní se pokoře a pozitivní chudob ě M atičky B oží. Ř iď m e se tedy a priori příkladem sv. F rantiška z A ssisi: za každých okolností se ob racej m e na našeho neb eského O tce. D ej m e M u vždy šanci, ab y vy řešil naše pozem ské prob lém y růstu. S v. P avel nás vy b ízí, ab y chom si stále ob novovali m y sl po j ej í duchovní stránce ( E f 4, 23). D uchovní rozm ě r člově ka nepodléhá vlivu Z lého. Z lý m ůže opanovat rozum a vůli ( které po prvním pádu neztratily svou původní neporušenost), m ůže nás oklam at. R ozum m ůže zatem nit a vůli ochrom it, kdy ž nehledám e spoj ení s K ristem. P okušení ( = zkouška) není form a pom atení Z lým, spíše j e to náš každodenní údě l. Z atem ně ní oslab uj e a dezorientuj e úsilí lidské vůle! C itovost, pam ě ť a ob raznost b ývaj í hříchem porušeny, m ohou b ýt tedy pom ateny, zraně ny. O b racej m e se s důvě rou na J ežíše, který nás uzdraví B ožím slovem, m odlitb ou, svátostm i ( zvl. svátostí E ucharistie), skrze chápaj ícího a m iluj ícího člově ka, skrze m alá společenství, ex ercicie i skrze terapeuta ( odb orného lékaře). U zdravuj e nem oci: I / D uchovní ( hřích, vina) sklon ke hříchu ( žádostivost) j ako důsledek dě dičného hříchu zůstává i po j eho odpuště ní, ale duchovním růstem, J ežíšovým i uzdravuj ícím i zásahy, se postupně zm enšuj e, oslab uj e. S krze autoex orcism us, neb oli ob novu křtu, m odlitb y za rozvázání ( osvob ození) od m oci Z lého ducha, tzv. m alého ex orcism u, skrze psy cholog a. I I / P sy chické způsob ené vě tšinou dě dičným hříchem, nedostatkem lásky v nej útlej ším dě tství, způsob ené hříchy j iných, neb o i svým i. V nitřní zraně ní v em ocionální ob lasti ale m ůže postihnout i pam ě ť a představivost. P ochází z odm ítnutí ( od rodičů a j iných). P roj evuj e se zvláště : P odm aně ní: a/ nezvládnutím hně vu ( pocitem odm ítnutí) a/ útisk ( sužování) b / pocitem viny b / nutkání ( ob sese) c/ pocitem m éně cennosti ( úzkosti) c/ posedlost d/ pocitem strachu e/ neschopností důvě řovat, že b y nás m ohl ně kdo m ilovat P sy chiatrická léčb a s m odlitb ou za uzdravení neb o m odlitb a za osvob ození od Z lého tzv. velký ex orcism us. I I I / Tě lesné ( m aj í asi 6 0% příčiny v psy chické ob lasti) : P rostřednictvím svátosti sm íření a lítostí nad spáchaným i provině ním i tj. svátostí vnitřního uzdravení = B O Ž Í L Á S K O U ( skrze m odlitb u za vnitřní uzdravení) lze dosáhnout úplné duševní pohody. R ovně ž opravnou zkušeností ( skrze ně koho), zážitkem úcty, přij etím, sdílením, ale za předpokladu naprostého odm ítnutí zla, rozhodnutím se pro dob ro. S krze lékaře, ale také m odlitb ou a svátostm i, zvl. svátostí pom azání nem ocných, či uzdravení nem ocných ( fy zického i psy chického uzdravování). S vátost pom azání nem ocných m á terapeutický účinek nej en při tě lesných onem ocně ních, ale i při psy chických nem ocech. M ohou j i přij m out i ti, kteří se cítí psy chicky zraně ni pokud j sou na přij etí této svátosti solidně připraveni a vhodně k ní disponováni Z ásadně j e třeb a vésti b oj proti touhám po pom stě, za odm ítavý postoj k stavům deprese, ať už ve vztahu k sob ě neb o j iným, vůči ag resivitě a závislostem na drog ách, alkoholism u, kuřáctví, nezřízeném sex u, nespokoj enosti se svým životem vůb ec, která vede k úm y slům spáchat seb evraždu. J e zapotřeb í vy hledávat ob ranné m echanism y proti neg ativním neurotickým závislostem ( nesm ě losti, hně vu, nenávisti k životu, předstírání, b ig otnosti, opičení se po j iných, perfekcionism u, útě kům do sam oty, racionalism u a j iným form ám neurotických řešení vzpoury vůči životu). P rostřednictvím verb álních i neverb álních kontaktů si ově řuj m e, v čem spočívá náš život, zvl. u dě tí podporuj m e svob odnou podřízenost dě tí rodičům a vzáj em nou úctu i lásku sm ě řuj ící k ideálu b ezvýhradné lásky. V y varuj m e se eg oism u souvisícího s nepoznáním skutečné lásky v nej raně j ším dě tství, chorob ného pocitu viny a křivdy, nesouhlasu s vlastní m orální slab ostí! B oj uj m e s pocity fy zické nem ohoucnosti v důsledku vrozených tě lesných defektů! ( J ob 38, 4). N eurotici j sou determ i- Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 9, Říjen 2003 Strana 11

12 nováni nespokojeností sami se sebou, uzavírají se vůči společnosti, vedou nejen vzpoury proti vlastnímu životu, ale též vůči životům jiný c h. P odporujme spoluprác i kně ze s psyc h olog em, či s psyc h iatrem, smě ř ujíc í k léčení h ně vivosti, urážek B oh a i svý c h bližníc h, s důsledky zouf alství, depresí, ú zkostí a stresů, zraně ný c h emoc í a nedostatečný c h odpouš tě ní vin navzájem. Z ř ídkakdy se vyskytuje skutečná posedlost ď áblem, kterou odstraň uje biskupem pově ř ený kně z ( tzv. velký ex orc ista ). S c h izof renii a epilepsii vyléčí lékař, ale rezidua duš evníh o rázu léčí ( jak vý š e uvedeno) kně z-ex orc ista. E x istují známé triky ď ábla, jako je duš evní skleslost a ztráta odvah y čelit jeh o nástrah ám. P odle sv. J ana z K ř íže je dopuš tě ní se tě žkéh o h ř íc h u h orš í než posedlost ď áblem. Ď ábel tím dostává zelenou k svádě ní na c estu smě ř ujíc í zpě t nebo do h různé budouc nosti ( v př ípadě náh léh o ú mrtí bez možnosti vyznání se z tě žkéh o h ř íc h u kně zi a čině ní pokání, vede c esta do vě čnéh o zavržení, do pekel ). S vodům ď ábla ( padléh o A ndě la S vě tla nejvě tš íh o L h ář e, který odmítl posluš nost B oh u) se lze zbavit pokornou modlitbou, c h válením B oh a a vzdáváním poc ty J eh o nedozírnému milosrdenství. P ř i c h válení B oh a nás ď ábel ih ned opustí. L idská pokora a posluš nost vůči B oh u jsou jeh o nejvě tš ími nepř áteli! N ic méně každéh o člově ka budou slabosti tě la i duc h a provázet po c elý život. P ř ijímejme je vš ak s pokorou na usmíř ení za naš e poklesky a h ř íc h y, jako smírné obě ti. ( M at ) O pě tujme inic iativu B oží lásky vůči nám ( takový m, jac í jsme), dě kujme M u za vloh y ( zakopané h ř ivny ), za terc iář skou zasvě c enost, za dary D uc h a svatéh o, za mystic ké a c h arismatic ké božské c tnosti: VÍ R U, N A D Ě J I a L Á S K U, za prozíravost ( rozumnost), spravedlnost, statečnost, umírně nost ( mírnost, čistotu, panenství), stř ídmost v jídle a pití S polu se sv. F rantiš kem volejme: Kdo jsi Ty, Pane a k do jsem já? B u ď m e p ok or ní p ř ed B oh em i p ř ed l idm i! Kde je p ok or a, t am je i m ou dr ost! Pok or a m il u je v z neš enost B oh a, je v st u p ní b r anou do ř í š e m ou dr ost i, c est ou k PR A V D Ě, k sp asení du š í. O p ak p ok or y p ý c h a ( nar c ism u s, eg oism u s) je k r á l ov nou v š ec h h ř í c h ů, sest r a L Ž I a ď á b el sk é h o k l am u. Pyš ný č l ov ě k k l am e sá m seb e, je jen p yš né, v yc h l ou b ač né nic! Pyš ní l idé jsou u z av ř eni sam i v e sv é m v ě z ení. T rpě livě snáš ejme ď áblův osten ve svém tě le, pokorně a s odevzdaností do B oží vůle služme N E J VY Š Š Í C H U D O B Ě M I N O R I T Ě, mě jme porozumě ní jeden vůči druh ému, buď me blah osklonní, stůjme v pokoř e a v službě vš em svý m bližním, podle vzoru naš eh o nebeskéh o O tc e a dle př ímluv seraf inskéh o patrona sv. F rantiš ka prosme: U č iň ná s, Pane, sv ý m ná st r ojem, ať z á ř í m e Tv ý m p ok ojem! A men! V nedě li 1 4. zář í , o svátku P ový š ení sv. K ř íže, složila sestra A nna S páčilová z B ě lotína prof es v místním f arním c h rámu P áně sv. J iljí do rukou ministra S F Ř P ř erov br. P etra P rinze a stala se tak ř ádnou členkou př erovskéh o f rantiš kánskéh o společenství. P ř evzala ř ádové jméno H edvika. V P avlovic íc h u P ř erova dne 1 4 / 9 L. P. M M I I I Zaznamenal František Ant. Cigánek, SFŘ PŘEROV /Redakčně upraveno/ Víkend na faře ve Vlkoši 19. září 2 1.září V pátek od 15 hodin se začal na faře sjíždět tým vedoucích, který připravil sportovní hru pro děti i rodiče. Přišly děti z Vlkoše, na kolech přijely děti i z ostatních farností otce S lávka a v 18 hodin nás na farní zahradě b ylo přes čtyřicet. Velký závod formulí F 1 mohl vypuknout. Z b 4 N S b Z K M L b S T D b U S C B C b D M M M A D H T N T b C b S T Ř b K ávodníci yli rozděleni do skupin, ty řídili jejich rodiče, kteří zajišť ovali pomů cky pro splnění daných disciplín. aši závodníci si vyzkoušeli jízdu ve tmě, v dešti, museli si poradit s píchnutým kolem neb o zraněným závodníkem, ale také se mohli posílit ovocem neb o slámkou načerpat energ ii ve formě šť ávy outěžilo se na čas a zvítězila ílá skupinka, kterou vedly maminky z Vlkoše. roupová a. ang erová. Všichni závodníci yli odměněni sladkostmi a ob rázkem od otce lávka a členové vítězné skupinky získali diplom. ím však den nekončil, protože v ohništi se rozhořel oheň a vysílení závodníci si opekli špekáčky. ocela rychle se setmělo a to yla nejlepší příležitost k honičkám, schovce neb o jiným hrám. ohně se povídalo a zpívalo při kytaře, na kterou nám zahrál otec lávek. elý den jsme zakončili modlitb ou a společně jsme děkovali Pánu ohu, že se nám tak vydařil. Vedoucí a několik mimovlkošských dětí nocovalo na faře ve spacáku, ab y v sob otu, hned jak vysvitne sluníčko, mohli dál vyzkoušet své síly. Po vydatné snídani v trávě na farní zahradě prozářené ranním sluníčkem jsme nasadili helmy a nasedli na kola. ílem našeho výletu ylo poutní místo ub na oravě, kde jsme si prohlé dli nádherný kostel Panny arie, pomodlili se a zazpívali adonu. si dvacetičlenný peloton se z ub u vracel stezkou mezi radeckými ryb níky do ovačova, kde jsme měli další zastávku. Po ob ědě jsme šli na prohlídku tamního zámku. ejvíc se nám líb ily schody vídeň ské ho stylu a zámecká kaple, která prošla nedávno velkou rekonstrukcí. aké nás zaujala pověst o černé paní, která vyjíždí ze zámku v kočáře a hledá své ztracené děti na paloučku u zámecké rány. Po prohlídce jsme rovnou zamířili do nedaleké cukrárny na zmrzlinový pohár, ab ychom doplnili energ ii na zpáteční cestu. elý den naše cyklisty provázelo doprovodné vozidlo, nikomu se nic nestalo a všichni cestu zvládli sami. V 18 hodin jsme už yli opět na faře a po večeři nás čekalo domácí kino otce lávka, který nám na dob rou noc pustil pohádkový příb ěh ajemná zahrada. V neděli jsme prožili slavnostní mši svatou v íkovicích, kde yl křest malé lárky. Pro ni jsme s dětmi nacvičili písničku o čisté studánce, a pak už jsme jeli zpět do Vlkoše sb alit si věci a uklidit faru. O dpoledne si rodiče přijeli vyzvednout své ratolesti a my vedoucí jsme je mohli pochválit nejen za vynikající výkony na kolech, ale i za pomoc a pěkné chování. Markéta Matlochová Strana 12 Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 9, Říjen 2003

13 Jen tak v e s tr u č no s ti Jak pokračujeme s topením Děkuji všem dárcům, kteří dosud přispěli na nové topení na faře v P řerově. P ráce se pomalu b líž í ke konci a doufám, ž e b rz y b udeme na faře topit - rána teď už z ač ínají b ý t docela ch ladná C elková cena topení je ,- K č. V této ch víli máme na z aplacení této akce seh náno už tisíc korun. Z toh o ve sb írkách a darech se vy b ralo tisíc a od farníků máme půjč eno tisíc. Zbývá nám tedy ještě sehnat 107 tisíc korun. S tále tedy naléh avě prosíme o dary č i půjč ky na z aplacení novéh o topení na faře. K dy ž se nám podaří tuto akci ú spěšně uz avřít, tak b udeme moci z ač ít pracovat na projektu novéh o topení do kostela sv. Vavřince. P ředem všem děkuji z a pomoc. V ol b y pastorační rad y O vý z namu pastorač ní rady farnosti jsem už dříve psal. Č lenové pastorač ní rady jsou oficiálními z ástupci farníků a proto je jejich volb a důlež itá. Volb y prob íh ají takto: N ejdříve je třeb a sestavit sez nam kandidátů. Většinou se tak z ž T b z y b z K děje na ákladě návrh u farníků a po vy jádření souh lasu kandidátů, e ch tějí a jsou och otni v pastorač ní radě pracovat. ento sez nam kandidátů ude veřejněn na nástěnkách a pak následují samotné volb v neděli po mši svaté. V naší farnosti ude do pastorač ní rady voleno pět ástupců farníků. těmto z volený m č lenům přib udou ti, kdo jsou jmenováni farářem a dále z ástupci C h arity a F rantiškánskéh o společ enství a samoz řejmě také duch ovní, kteří ve farnosti působ í. C elá pastorač ní rada b ude farnosti představena v č asopise a na farním sh romáž dění odpoledne na S onusu o slavnosti J ež íše K rista K rále. N a č leny pastorač ní rady, z vláště pak na ty Vámi z volené, se můž ete ob racet se svý mi připomínkami a dotaz y k ž ivotu farnosti, b oh osluž b ám apod. R oz h odující slovo ve farnosti sice z ůstává faráři, ale h las pastorač ní rady b eru váž ně a v některý ch případech jsem už i v naší farnosti udělal některé věci podle přání pastorač ní rady a ne podle svéh o V normální řeč i se ovšem nedá slovu církev vy h nout, protož e je b ěž ně použ íváno, b y ť v poněkud jiném vý z namu, než jak h o ch ápe katolická teolog ie. S nad se nám podaří č asem seh nat č lánek některéh o teolog a, který b y sroz umitelně vy světlil postoj katolické církve k ostatním křesť anům a dalším náb ož enstvím. P ro tuto ch víli jsme z volili jednodušší cestu a to pož ádat představitele jednotlivý ch církví o to, ab y oni sami napsali o svém církvi. P ravdou je, ž e jsme to v č asopise dostateč ně nez důraz nili, což b y la naše ch y b a, přestož e poz orný č tenář č lánků jistě poz nal, ž e jsou napsány č leny příslušný ch církví. C elé vý še z míněné nedoroz umění mne ale vede k tomu ab y ch připomenul, jak je důlež ité ( a to h lavně v jiný ch č asopisech : -) dob ře roz lišovat, kdo je autorem kteréh o č lánku a podle toh o k tex tu přistupovat. P roto se snaž íme i my u kaž déh o tex tu vž dy uvádět autora. V případě nejasností č i poch y b ností je samoz řejmě mož né ob rátit se na mne s prosb ou o vy světlení a doplnění. Pavel Hofírek původníh o z áměru. Věnujte tedy volb ě pastorač ní rady poz ornost. Č l á nky v naš em časopi se B y la nám do redakce doruč ena roz h ořč ená reakce na č lánek o A rmádě spásy. P rý v č asopise my lně oz nač ujeme A rmádu spásy z a církev, kdy ž podle katolické nauky církví není, a tím nesprávně informujeme věřící. S amotná otáz ka je poměrně slož itá. C írkevní dokument Dominus J esus sice říká, ž e tato církevní společenství nejsou církvemi v pravém slova smy slu, ale už tím je vlastně řeč eno, ž e v urč itém slova smy slu církvemi jsou... Fotografie na této straně jsou z P ř erov a ze sp ol eč né m od l itb y u k ap l e P anny M arie p od nem oc nic í a v ol ejb al u sp ol eč enstv í rod in v areá l u l aguny v ned ěl i 1 4. zá ř í Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 9, Říjen 2003 Strana 13

14 Setkání Pastorační rady Hodnocení tábora : Zadní Arnoštov 2003 Jednání pastorační rady proběhlo P. H of írek v k rátk osti seznám i l př ítom né s f i nanční stránk ou opravy topení na f ař e v k ostele. K onečná c ena rek onstru k c e bu de K č. S bírk y a dary zatím vynesly K č, pů j čk y f arník ů př i nesly K č. P ok u d to f i nanční si tu ac e dovolí, bu de m ož né v zi m ě zadat vyprac ování proj ek tu topení v k ostele. L etoš ní zi m u nezů stane k ostel ú plně bez topení. Ve stávaj íc ím rozvodu se bu de m ísto páry topi t hork ou vodou, př esto j e nu tno počítat s ni ž š í teplotou než v př edc hozíc h letec h. N ový systé m topení pro k ostel j eš tě není def i ni ti vně u rčen, j ednou z m ož ností j e i vyu ž i tí nové vý m ěník ové stani c e na f ař e.z ároveň probíhaj í drobné opravy bočního k ř ídla na f ař e a oprava f ary P ř edm ostí. P rů běh př erovsk ý c h hodů pastorační rada hodnoti la pozi ti vně. D ále se di sk u tovalo o prů běhu E vropsk ý c h dní k u ltu ry v naš i c h k ostelíc h a o př ípadné m prodlou ž ení hodi n otevř ený c h dveř í. Z ávi sí to i na oc hotě nás f arník ů ú častni t se slu ž eb tak, aby vž dy v k ostele byly 2 osoby. D alš ím bodem byla pé če o hroby k něž í a ř ádový c h sester na př erovsk é m hř bi tově. B u de svolána sc hů zk a na f ař e pro záj em c e o tu to slu ž bu a na ní bu dou dom lu veny podrobnosti. 5. ř íj na v 15 : 00 proběhne na S onu su setk ání m anž elsk ý c h párů. Jedním z té m at j e vzni k nový c h společenství. N edělní dopolední setk ávání u k ávy a čaj e s pů j čováním a prodej em k ni h se zatím pozastavi lo na tom, ž e nej sou dok ončeny ú pravy prostor v bočním k ř ídle f ary a na m alé m počtu li dí, k teř í by pom áhali s org ani zac í. V zář í a ř íj nu proběhnou dvou k olové volby do pastorační rady. V neděli f arníc i obdrž eli lístk y, na k terý c h m ohou podávat návrhy na k andi dáty do pastorační rady. D o 30. zář í bu de m ož né tyto lístk y vhodi t do u rny v k ostele. P o sečtení hlasů a k rátk ý c h pohovorec h volební k om i se s k andi dáty bu de sestavena a vyvěš ena li sti na k andi dátů. Ve dru hé m k ole z těc hto VIDĚLA JSI UŽ NĚKDY MAMUTA? NE? TAK TO TEP R VE UVIDÍ Š? T a k t o h l e h e s l o p ř i l á k a l o v p ů l c e s r p n a n a k ř e s ť a n s k ý t á b o r p o ř á d a n ý přerovskou pobočkou hnutí SARKANDER na 23 dětí z P řerova a okol í. H l avním c íl em těc hto m al ý c h odvá ž l i vc ů by l o postupně zvl á dnout zkouš ky doby, ve které se prá vě nac há zel i, a přej ít tak postupně z pravěku přes starověk, středověk a prů m y sl ovou revol uc i až do současné m oderní doby. J ednotl i vý m i obl astm i hi stori e j e prová zel a osobnost, která by l a pro danou dobu ty pi c ká. A tak se děti setkal y s pravěký m l ovc em vů dc em tl upy U T O U a j eho dvěm a pom oc ni c em i U T I C EM I. T i to tři j i m pom á hal i zdá rně spl ni t nel ehké ú kol y, které pro ně pravěk při pravi l, a to třeba vaření nad ohněm, l ov drobné zvěře, prá c i s hl ínou a spoustu dal š ího, al e nej těž š í pro vš ec hny by l a akc e M AM U T, při které m al í l ovc i tá borové tl upy doká zal i, c o v ni c h j e, a spol ečný m i si l am i nakonec m am uta ul ovi l i. Sá m m oc ný řím ský C AESAR se propů j či l k nel ehké m u ú kol u: prové st děti přes starověk. Z de na ně čekal obj ev písm a, přec hod rozbouřený m Ni l em, barvení l á tek, stěhová ní ná rodů, starověké di vadl o a nec hy běl y ani ol y m pi j ské hry, který m předc há zel zá pas g l adi á torů nej si l něj š íc h m už ů z Ř ec ka, Ř ím a a P ersi e. C aesar by l zrazen B rutem, který tak dopom ohl středověké panovni c i I SAB EL E KAST I L SKÉ, aby převzal a vl á du nad dal š ím obdobím. Spol ečně s I sabel ou děti m usel y čel i t ná j ezdu pi rá tů, postarat se o vy bavení l á zní, zá vodi t ve středověké m sportu, vy rá bět své vl aj ky. P ři ná vratu ze stopová ní potkal y T. A. EDI SO NA, který se prá vě snaž i l prodat svů j vy ná l ez ž á rovku do rukou f ranc ouzské burž oazi e. Dětem se v prů m y sl ové revol uc i natol i k zal íbi l o, ž e ponec hal y I sabel u Kasti l skou své době a vy dal y se za nový m prů vodc em T hom asem Al vou EDI SO NEM. V prů m y sl ové revol uc i se ani nerozkoukal y, a kdy ž sl y š el y poj em m oderní doba, který by l spoj en s odj ezdem dom ů, si c e zavá hal y, al e nakonec svodů m doby podl ehl y. T ak spol ečně s ná m i vedouc ím i Z deň kem, Dom i ni kem, Katkou, B á rou, Al čou, L uc kou, J anou a kuc hařkou V erčou strá vi l y děti 1 2 nezapom enutel ný c h dní uprostřed přírody bez postel e, vodovodu, el ektři ny, sprc hy, spl ac hovac íc h zá c hodů, m obi l níc h tel ef onů, počítačů a dal š íc h vy m ož eností m oderní c i vi l i zac e. T y to nedostatky ni kom u nevadi l y, ba naopak. P ři vaření na ohni, koupá ní v potoc e, spaní ve stanec h či nočníc h hl ídká c h se skrý val a spousta prož i tý c h dobrodruž ství, bá j ečný c h zá ž i tků a navá zá ní nový c h kam ará dství. Z á věrem by c h za ná s vedouc í c htěl a říc t, ž e j sm e do toho dal i opravdu m noho a odm ěnou ná m by l y spokoj ené a š ť astné vý razy ve tvá říc h oněc h m al ý c h dobrodruhů. za vedoucí Barbora Němčáková k andi dátů bu dem e voli t 5 členů pastorační rady. V sou ladu se stanovam i pastorační rady olom ou c k é arc i di ec é ze dalš í členové bu dou j m enováni f arář em a po j ednom zástu pc i bu dou m ít ř eholní společenství, c írk evní sdru ž ení ( např. C hari ta), u znaná hnu tí a j i ná c írk evní zař ízení. N ová pastorační rada se sej de př ed f arním shrom áž děním, k teré se bu de k onat V blízk é době bu de společně s m ěstem opravena k aple př ed f arním k ostelem. P r v n í h o s e t k á n í k l u b u s e n i o r ů s e z ú č a s t n i l o 2 0 l i d í, c o ž j e p r o z a č á t e k p o t ě š i t e l n é. F i l i p M r á z Strana 14 Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 9, Říjen 2003

15 Sv. Hedvika Slezská Narodila se v roc e n a z á m k u A n dec h s a b y la u ž j ak o m alé dí t ě p ř edá n a n a vý c h ovu k b en edik t k á m v k lá š t eř e K it z in g en. V k lá š t eř e č et la h orlivě P í sm o svat é. K dy ž j í b y lo Svìtec m ìs í ce 1 2 let, b y la svý m ot c em z m oc en sk o p olit ic k ý c h z á j m ů p rovdá n a z a vé vodu J in dř ic h a I., vé vodu slez sk é h o a p olsk é h o. B y la t et ou sv. A lž b ě t y D u ry n sk é. H edvik a se p o c elý svů j ž ivot vě n ovala b lah u své h o lidu a p roh lou b en í k ř esť an sk é ví ry v ob y vat elst vu. M im o č et n ý c h n em oc n ic a oš et ř ovat elsk ý c h ú st avů z alož ila t ak é slavn ý k lá š t er c ist erc iač ek v T ř eb n ic i n a sever od V rat islavi. B y l t o p rvn í ž en sk ý k on ven t ve S lez sk u. H edvik a t ak é p ř ip ravovala c est u z á st u p c ů m č et n ý c h ř á dů, ab y se m oh li u sadit ve S lez sk u. J ak sam a ř í k ala, roz h odla se lé č it p rot ik lad p rot ik ladem : n en á vist lá sk ou, vin u u sm í ř en í m. Z em ř ela 1 5. ř í j n a v T ř eb n ic i. J e u c t í vá n a j ak o p at ron k a P olsk a, S lez sk a, B erlí n a, V rat islavi, T ř eb n ic e a K rak ow a, vy h n an c ů z vlast i a sn ou b en c ů. J a r o s l a v B r a n ž o v s k ý neděle 19: 30 a P ř e d m o s t í Příprava na biřmování : 00 S e t k ání se niorů pondělí : 4 5 B e se d y nad k at e c h isme m pondělí F a r a P ř e d m o s t í : 30 D isk u sní ve č e r K ře sť ansk é ak ad e mie s t ř e da : 30 B e se d y nad k at e c h isme m I I. nové č t v r t e k : 00 M š e svat á pro ne moc né s ob ot a k o s t e l s v. V a v ř i n c e s u d ě l ováním svát ost i pomaz ání ne moc ný c h P ř e r o v 8 : příl e ž it ost k e svát ost i smíře ní S l avnost vý roč í posvě c e ní k ost e l a ne děle S t ře d oe vropsk é k at ol ic k é d ny - R ak ou sk o : 30 B e se d y nad k at e c h isme m pondělí : 00 R e d ak č ní rad a č asopisu s t ř e da F a r a P ř e r o v : 00 K o s t e l s v. V a v ř i n c e Příl e ž it ost k d u š ič k ové svat é z pově d i č t v r t e k - 17 : 00 P ř e r o v : 00 B e se d y nad k at e c h isme m I. č t v r t e k : 00 B e se d y nad k at e c h isme m pá t e k S l avnost vš e c h svat ý c h s ob ot a M š e svat é : Pře rov 9 : 0 0, 1 8 : 3 0 Pře d most í 8 : 4 5 H. M oš t ě nic e 7 : : 30 Příprava na biřmování ne děle a P ř e d m o s t í : 00 Z ač át e k přípravy rod ič ů na k řt y d ě t í pondělí : 4 5 B e se d y nad k at e c h isme m pondělí F a r a P ř e d m o s t í : 00 B e se d y nad k at e c h isme m I I. nové č t v r t e k pá t e k 19 : 00 Pře d náš k a K ře sť ansk é ak ad e mie : R N D r. J iří G ry g ar V ě d a a víra : 00 S c h ů z k a minist rant ů s ob ot a Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 9, Říjen 2003 Strana 15

16 Informace Z n a n a s t a n e z m ě n a č a s u. Z t o h o t o d ů v o d u b u d e p o s u n v e č e r n í c h b o h o s l u ž e b v P ř e r o v ě v e s t ř e d u, č t v r t e k a p á t e k n a 1 8 : 0 0 h o d i n : 00 Setkání manželských párů farnosti neděle : 3 0 R ed akč ní rad a č asopisu neděle Fara Přerov : 3 0 P ř íprav a na b iř mov ání neděle a Před m os t í : 4 5 B esed y nad katechismem p o ndělí Fara Před m os t í : 00 Setkání SF Ř ú t er ý : 00 K av árna pro seniory s t ř eda : 3 0 Setkání v ed ou cích d ě tí a mlád eže s t ř eda Fara Přerov : 3 0 B esed y nad katechismem I I nov é. č t v r t ek 2 p á t ek 19 : 3 0 P ř ed náš ka K ř esť anská akad emie P. L inhart : 3 0 Přerov D rakiád a s o b o t a U h vě z d á rn y s o b o t a 15: 00 Přerov K oncert d u chov ní hu d b y J az z ov é d ny D en d íků z a ú rod u v e farnosti P ř erov neděle Přerov : 3 0 B esed y nad katechismem p o ndělí M od litb y F atimské ho apoš tolátu p o ndělí K os t el s v. J i ří : 00 Setkání kř esť anských žen ú t er ý č t v r t ek 17 : 3 0 Schůz ka lektorů : 3 0 B esed y nad katechismem I. č t v r t ek : 3 0 B esed y nad katechismem p á t ek s o b o t a 9 : 00 Schůz ka ministrantů M isij ní ned ě le neděle : 3 0 P ou tní mš e sv atá ke cti sv. V end elína neděle K oz l ovi c e V y d á vá D ě k an s t ví Přerov ří m s k ok at ol i c k é c í rk ve R ed ak č n í rad a: P. Pavel H of í rek - š é f red ak t or, P. R y s z ard T u rk o, b rat r j á h en O n d řej J i rou t, L. C al á b k ová, J. B ran ž ovs k ý, V. Pavl ů, A. Pi z ú rová Ř ím sko kat o li cká f ar no st P řer o v Kr at o ch vílo va 6 Pod n ě t y, p ří s p ě vk y a i n f orm ac e k ot i š t ě n í l z e od evz d at n a f aře v Přerově P řer o v 2 t el: Uzávěrka pro říjnové číslo je 29. října E m ai l: p r er o y p er net. cz Náklady na 1 ks výtisku: 11,- K č. Ne p r o de j ná tisko vina. w w w. p r er o v. h y p er net. cz Strana 16 Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 9, Říjen 2003

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

S t r a n a : 1 / 1 3 1 Z Á K L A D N Í Ú D A J E O F I R M Ě.............................................................................................................................. 3 2 U R Č E N

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Adaptive Security Appl ian ce ( ASA) Cisco ASA Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) je bezpečnostní produkt s širokým využitím. V jediné m zař ízení integ ruje f unkce f irew allu, VP N a I P S a antivirovou

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS zkuše osti po ro e apliková í Jan Frk jan.frk@mvcr.cz Vznik etodi kého ávodu Iniciovalo CNZ o.s. Realizoval OAS Ministerstva vnitra

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Realiz ace zákona o svobodném přístupu k informacím Předm ět úpravy Zveřejnění povinných informací je vydáno na základě pok

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Stav výuky soudo ý h ději Te h i ká zpráva. Ústav pro studiu totalit í h reži ů. 25. červ a 2012. Fakta na dosah

Stav výuky soudo ý h ději Te h i ká zpráva. Ústav pro studiu totalit í h reži ů. 25. červ a 2012. Fakta na dosah Stav výuky soudo ý h ději Te h i ká zpráva Ústav pro studiu totalit í h reži ů 25. červ a 2012 Fakta na dosah 1 Úvod Na základě dohod ezi Ústave pro studiu totalit í h reži ů a firmou Factum Invenio provedla

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

Č í ý ř ň í é é ň ř ý í á ďé í ří í Ž č é í á é á í í á š č Í á é Č í áž é á Č é š č éč č é é ó č ří š í á á Ž Í ÁŠ ď á ž í ý á á ř í é é ž á á í é ž č í ž ří Ž á é ží éč í í í ř í á ř ý ž č í ž č á í

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

naš ehobuletinu,fainsport", seznámilisakcemianovinkami, neposledníř adě sezdedozvítei FAINLIGUfirem

naš ehobuletinu,fainsport, seznámilisakcemianovinkami, neposledníř adě sezdedozvítei FAINLIGUfirem FAINSPORT 3 Roksrokemseseš elamy vydávámejiž 5.pů lkulatéč íslo naš ehobuletinu,fainsport", vekterémbychomvásrádi seznámilisakcemianovinkami, kterémámeúspě š ně zasebou.v neposledníř adě sezdedozvítei

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

á í ó é ří č á í ý í ú ň ť í Ú ě Ú č Í íč ý Ž ží á ří ř áří é í ý á í ě á ě ý ů č ř ě č ž é í íí á ě ý í ů í í íí ř ě ř č ě ý í š í é íč ě ř ě é č ě ř ě č í í ř á í í ů Í š é í í é í ř á í š é á í í á

Více

ř ě ě ý ě ň ě ý ř ř ě ř ř ý ý ě ě ý ř ý ř ě ý ě ě ň ó ý ř ř ě ř ř ý ě ý ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ý ů ř ý ů ř úú ř ě ý ě š ě š ě š Š ý ř ě ř ř ý

Více

ě áů Ž é á í š Í ť á á š ěší š í ý á ž ý í Ží ří ů á í Í á úš š ě ě ý ý ář ý ý ž í ří ě ř í Ž áš á ě é Č á ě ó ří ě ů á í ď č š í é ď ří ě é ó č á ů í ó Í é Ž ř á é ú ří ě é ří š č é žší ě á í ó ú č ří

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Alzheimercentrum Filipov o.p.s. Zámecká 1/25, 86 Čáslav

Alzheimercentrum Filipov o.p.s. Zámecká 1/25, 86 Čáslav Výroč í zpráva 2011 Alzheimercentrum Filipov o.p.s. Zámecká 1/25, 86 Čáslav AL)HEIMERCENTRUM FILIPOV O. P. S. POBYTOVÉ )AŘÍ)ENÍ Motto: Důležité je, a y ho čas, který a péči á e, využili o ejs yslupl ěji.

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í D I T A D E R K O V Á 2. r o n ík n a v a z u j íc

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Společnosti INTV, spol. s r.o. O sah přílohy Podle 9 yhlášky č. / S.: 1. Popis účet í jednotky 2. Majetko á či s lu í spoluúčast účet í jed otky ji ý h společ oste h 3. Za ěst

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Absolventi, kter i po skonc eni studia nezac nou pracovat, nebo se zaregistruji na u r adu pra ce, nemaji povinnost platit

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

á ř é á ů ň Š á Š ě Š ř ř á á á á Ť é á ů á Ť ř é ě š ř ý ů áš á ř é á á á é ř á ř á ú á é á á ú á é á ú á é ý ů á ý ů á ú á ú é ř ě é ř á ý ě á ř á ý ůě é ř á ť é á ě á á ú é á á ě ě ů á á Š Ť á ěř á

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI Tyto výsledky jsou určeny pouze pro respondenty průzkumu a je zakázáno jejich šíření jakoukoliv formou bez souhlasu společnosti Innovative Business s.r.o.

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

៧劧ití GDL nih ny ýr b ů ៧劧៧劧L៧劧៧劧 r r ៧劧r៧劧៧劧 ៧劧r៧劧hi៧劧៧劧D ៧劧r៧劧៧劧 ៧劧៧劧៧劧 ៧劧 yᘗ呷ᘗ呷í: ៧劧៧劧 Inst៧劧l៧劧៧劧៧劧 nih ny 2៧劧 ៧劧 l ní stř៧劧ᘗ呷ní៧劧h ៧劧n ᘗ呷៧劧 n tli ᆷ哷 n៧劧b s៧劧st៧劧 ៧劧h 3៧劧 P ៧劧ití r s ᆷ哷tl 4៧劧 ៧劧 l

Více

Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Hospodářství

Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Hospodářství Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Hospodářství 73953 Třanovice č. p. 1 k přípravě strategie komunitně vedeného místního rozvoje Termín jednání: 2. února 2015 od 8:00 hod. Místo konání: Kapplův dvůr -

Více

ď ď áý ó ůó šó é Í á ú á ě ž é Ť á áš Ť ř á á ú é ž ý ř á Í á ě ž é ú Ť ť ď á ď é é ž ú Ž Í ú á ý ý ď á ě á á Č ýť á ě ý Í ů š á é Í ř Í ář á é Č é šý š ď é á Č ř ř é ýš ů é ý ř Ž é Ž úč á š é á á ů š

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více