Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st e l sv. J an a K ř t i t e l e v Bro dk u u Př e ro va Nebesa vypravují o Boží slávě, obloh a h ovoř í o d íle jeh o ruk ou. S vou ř eč př ed ává jed en d en d ruh é m u, n oc n oc i sd ěluje poz n at k y. Nen í t o ř eč li d sk á, n ejsou t o slova, t ak ový h las od n i c h n elz e slyš et. J eji c h t ó n z vuč í c eli č k ou z em í, z n í jeji c h h ovor po š i ré m svět ě. Bů h slun c i n a n ebi post avi l st an. Ž 1 9 R os t e m e ve víř e p ř i p ravi l j á h e n O n dř e j M i s i e V z p om ínka na P. C y r i l a V r b íka D ě t s ké oké nko S t r á nka p r o m l á de ž V n e d ě l i 1 2. ř í j n a p ř i m š i s v a t é b u d e m e s p o l e č n ě d ě k o v a t B o h u E x e r c i c i e S F Ř z a ú r o d u l e t o š n í h o r o k u. J e n t a k ve s t r u č nos t i P. Pave l H o f í re k T á b o r Zadní Arnoštov 2003 I nf orm ac e a m n o h o d a l š í h o Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 9, Říjen 2003

2 k Ř í j e n v l i t u r g i i h k l N ř B ů h ř / L k. 6 8 / c i P S h k p ř ě h, k č V č k p b y p u h p p h p k p p ř p p ř i c l p z s p l s c h K l é p ř A l h s ž p k k s z ú č s l p ř i h s l l s h k p P p i č h h. V č c p. c h T y M s c h s l ů k ž l J s k l č k s B y l c k y k! J c ý s! k k b y p p k p k h. k i h ž k h, c h c h ů c h. k p c h, š p č k y č k u é p P h. K č p ř i p k u b, k p P p h ě k p p k c h Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natl ač ená, natř es ená, vrc ovatá vám bude dána do ína. eboť jak ou mě rou mě íte, tak ovou namě í vám,3 Nedávno jsem rozjímal nad tímto tátem z ísma vaté o a vzp omně l jsem si na jeden rásný íb terý jsem jednou etl. esni a v odh radí la rob zena lasi tý m rovoláváním osla radníh o ána, terý ak na námě stí zač al edč ítat ánů v vzk az: N áš evel e mi ovaný án ve vé dobré a vě rné oddané na os avu vý naroz eni n. až dý dos tane mi ek vap ení. e ode vš ec e ádá drobná omoc ať až dý, do e as tní avnos ti, nes e troc u vody, aby e nap ni a tudna na radě, terá je ráz dná osel zop ak oval vzk az, ak se otoč l elem vzad a v dop rovodu radní stráž e se vráti l do radu e vesni e se rolínaly zc ela rozdílné názory P e! ran jeden! á dos t vý už ebník, teř í mu mů ou nap ni t nádrž á mu dones u eni u vody, to mu tač í! B a ne! vž dy dobrý a vel oduš ný á mu vez mu el ud! J á náp rs tek To ráno, dy se onala slavnost, lo mož no vi dě t odi vný rů vod, terý vy stu oval radu Ně teř í tlač li ze vš ec si l oh romné su dy neb o ztě a oddec ovali jak je zmáh ala tíh a oh romný mě nap lně ný vodou Ně teř í je s osmě em míjeli lo se ji m snadno, rotož e nesli malé lah vi neb o sk leni na ně jak m odnose. rů vod veš el na nádvoř í radu až dý vy li l svou vodu do oh romné nádrž e, to, v em vodu nesl, ostavi l do ou ta a s radostí se íral do sálu de rob íh ala oslava. o eč eníc a vínu následovaly tanc e a zp vy a to vš e trvalo až do več era, dy án vš em odě oval a odeb ral se do svý omnat. A k d e j e s l í b e n é p ř e k v a p e n í? b ru č eli k. J i č ř : N á š p á n n á m d a r o v a l n e j s k v ě l e j š í s l a v n o s t! K p ř h p u. A p ř i k, k B y š k ř i k y u i k ř i k y. y b y p p. A c h! K d y b y c h b y l p ř i n e s l v í c v o d y J u, k ž K E u c h i? ně teř í zk lamaně ní zase vdě ně a radostně ík ali až dý se ed odc odem domů stavi l ro svou nádob tu se zač al ozý vat ok terý stalé víc síli l. lo sly et vý vztek vý radosti Nádob ly až o ok raj nap lně ny zlatý mi eně zi ak ou nádob nosíme s seb ou dy se jdeme setk at s ri stem na ari sti P. Ryszard P a m á t k a s v. T e r e z ie o d D í t ě t e J e ž í š e, p a n n y P a m á t k a s v. a n d ě l ů s t r á ž n ý c h P a m á t k a s v. F r a n t iš k a z A s s is i, z a k l a d a t e l e ř á d u P a m á t k a P a n n y M a r ie R ů ž e n c o vé R ů ž e n e c p a t ř í k n e j k r á s n ě j š í m m a r iá n s k ý m m o d l it b á m a p o b o ž n o s t e m, n a d t o vy z d vih u j e n e j vý z n a m n ě j š í u d á l o s t i K r is t o va ž ivo t a. R ů ž e n e c j e s t r u č n ý m, a l e vý r a z n ý m s h r n u t í m ve š k e r é h o d í l a s p á s y. S vý j im k o u n ě k o l ik a t a j e m s t ví ( k r va vý p o t, b ič o vá n í, t r n í m k o r u n o vá n í a z m r t vý c h vs t á n í ) b y l a P a n n a M a r ia b u ď h l a vn í č in it e l k o u, n e b o o č it o u s vě d k y n í, n e b o p ř í j e m k y n í B o ž í c h m il o s t í ( s e s l á n í D u c h a s va t é h o, n a n e b e vz e t í a k o r u n o vá n í v n e b i). Z č á s t i j s o u t o u d á l o s t i, o n ic h ž n e l z e p ř e s n ě ř í c i, z d a ví c e z a s a h u j í d o ž ivo t a M a t k y a n e b o d í t ě t e, n a p ř. n a r o z e n í. N e m ů ž e m e s i o d m y s l e t M a r ii z J e ž í š o va ž ivo t a a j e j í ž ivo t s i n e d o k á ž e m e p ř e d s t a vit b e z J e ž í š e. J e t o p r á vě r ů ž e n e c, k t e r ý n á m s t a ví p ř e d o č i t o t o p o u t o. P r o s t ř e d n ic t ví m r ů ž e n c e p o z n á ve j m e K r is t ů v ž ivo t a d í l o vy k o u p e n í a M a t c e B o ž í p r o j e vu j m e ú c t u a u z n á n í j a k é s i z a s l u h u j e. N y n í p ř e d k l á d á m n ě k o l ik m y š l e n e k č e s k o b u d ě j o vic k é h o O. b is k u p a J o s e f a H l o u c h a z j e h o vz á c n é k n ih y M in u t ě n k a. K d y ž m ě l M o j ž í š j í t k f a r a ó n o vi, a b y p r o p u s t il z o t r o č e n ý l id, b á l s e. T u m u H o s p o d in ř e k l : J d i, ve z m i t u t o h ů l d o s vé r u k y a k o n e j s n í d ivy ( E x, 4, ). A M o j ž í š k o n a l d ivy p ř e d f a r a o n e m i n a p o u š t i. D ivy m o ž n o k o n a t i m o d l it b o u s v. r ů ž e n c e. T o u h o l í p r o ve d l M o j ž í š s vů j n á r o d i m o ř e m, z a c h r á n il j e j p ř e d ú t o č í c í m i E g y p ť a n y. A p o d o b n ě r ů ž e n c e m. K d y ž c í r k e v a c e l á E vr o p a t r p ě l a n á j e z d y m o h a m e d á n s k ý c h T u r k ů, k t e ř í h r o z il i z n ič it k ř e s ť a n s t ví, b y l a o s vo b o z e n a m o c í r ů ž e n c e, k t e r ý vy p r o s il p o r á ž k u T u r k ů. K o l ik o b r á c e n í, u z d r a ve n í, p o ž e h n á n í, j a k é d ivy m is ij n í, a p o š t o l á t n í - vš e m o c í s va t é h o r ů ž e n c e. O vš e m j e n u t n o m o d l it s e j e j n á l e ž it ě : R o z j í m a t a t a k s e z m o c n it j e h o t a j e m s t ví, p o n o ř it s e v n ě a o s vo j it s i j e j ic h m il o s t i, n e b o ť n a š e m o c j e j e n z e s p o j e n í s K r is t e m, s k r z e n ě h o ž O t e c p o s vě c u j e, o ž ivu j e a n á m d á vá. P r o t o d b e j m e ř á d u - t a j e m s t ví s va t é h o r ů ž e n c e : 1. p o z o r u j i t a j e m s t ví - k l a n í m s e 2. d ě k u j i a u č í m s e, c o z j e vu j í, c o ž á d a j í 3. l it u j i, v č e m j s e m d l e p o z n a n é h o n e j e d n a l a p r o s í m o m il o s t s p l n it p o ž a d a vk y 4. m á m ú m y s l, t ě š í m s e n a ž ivo t a j e d n á n í d l e id e á l u t o h o t o t a j e m s t ví T a k t o p o n o ř e n i v t a j e m s t ví K r is t a a P a n n y M a r ie b u d e m e i m y k o n a t d ivy, j is t ě a l e s p o ň d u c h o vn í, a t ě c h j e ví c e z a p o t ř e b í, n e ž d ivů v h m o t n é m s vě t ě P a m á t k a s v. T e r e z ie o d J e ž í š e, p a n n y a u č it e l k y c í r k ve P a m á t k a s v. H e d vik y, ř e h o l n ic e Svátek sv. Lukáše, evangelisty Svátek sv. Š im o na a J ud y, ap o što lů Jaroslav Branžovský Strana 2 Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 9, Říjen 2003

3 Slovo z Charity Oblastní charita Přerov připravuje pravidelná setkávání pro všechny zájemce, nejen z řad seniorů, kaž dé pondě lí a č tvrtek na C entru S ON U S od hod.. SPOLU -- ss ee tt kk áá vv áá nn í ss ee nn i oo rr ůů Z č innosti nabízíme: rukodělné práce Program na měsíc říjen b es edy a př ednáš ky s et kání s h udb ou, li t era t urou, h i s t ori í z dra v ot ní cv i č ení práce s i nt ernet em b u d e z veřejněn na vý věsk á ch k ost el a, v N ové m Přerovsk u, K ab el ové t el evi z i a i nf ormač ním cent ru měst a Přerova. pos ez ení v K lub u pos ez ení u káv y, s poleč ens ké h ry a z áb a v a pora dens t v í proch áz ky a kult urní v y ch áz ky a v ý let y s prů v odcem a m noh o j i néh o S y mb ol i ck é vst u p né na d en č i ní 1 0 K č. Pop l at ek z a vy u ž i t í i nt ernet u je jed norá z ový 1 0 K č. Z v áni j s ou v š i ch ni, kt eř í s e roz h odli nes edět s t ále dom a, h leda j í s poleč nos t a a kt i v i t u, m a j í rádi poz náv ání a rádi pro s eb e něco uděla j í. Srdečně Vás zve Oblastní charita Přerov. Křesanská akademie - zimní semestr 2003 KA působí v P ř e r ově, si c e s př e st á vk am i, j i ž víc e n e ž d e se t l e t. L e t os se n á m pod ař i l o n aš i ak ad e m i i zi n st i t ual i zovat a zal ož i t m íst n í sk upi n u Č e sk é k ř e sť an sk é ak ad e m i e. N a zal ož e n í poboč k y M or avsk osl e zsk é KA n e m á m e pr ozat ím d ost i č l e n ů. S pol upr ac uj e m e vš ak s obě m a i n st i t uc e m i. Z e vš e c h st r an j sm e n abá d á n i, aby c h om se vzd ě l á val i. N aposl e d y n a 1. zase d á n í sn ě m u n aš í c ír k ve n a V e l e h r ad ě. K r ůst u n aš i c h zn al ost í c h c e př i spě t i KA. P ř i pr avi l i j sm e pr og r am n a zi m n í se m e st r l e t oš n íh o r ok u. J sou v n ě m tři přednášky a dva dis ku s ní več er y ( v 1 9 : 3 0 h od i n a v 1 9 : 0 0 h od ). D i sk usn í ve č e r y by m oh l y pom oc i vy t voř i t k on t ak t y m e zi k ř e sť an sk ou i n t e l i g e n c í v n aš e m m ě st ě. P r ozat ím se bavím e o t om, c o j e st á l e n ové a n e n apl n ě n é : o svobod ě a svobod n é spol e č n ost i. P r vn í př e d n á š k a P. J an a L i n h ar t a v 1 9 : 3 0 h od i n j e z j e h o c e st y spol u se st ud e n t y boh osl oví n a P od k ar pat sk ou R us. J e t o m oc pě k n ě ud ě l an é pá sm o s d i aposi t i vy, h ud bou, r ozh ovor y ( i u n á s d obř e zn á m ý m m i si on á ř e m ) a ú r y vk y z l i t e r at ur y. M ě l i j sm e m ož n ost j e vi d ě t n a Ak ad e m i c k ý c h t ý d n e c h. T am t ak é D r. M ac k ů ú spě š n ě k on t ak t oval a R N D r. G r y g ar a. J e h o př e n á š k a v 1 9 : 0 0 h od i n se vá ž e k j e h o posl e d n í k n i ze V ě d a a vír a. B ud e n a př e d n á š c e k d ost á n í s m ož n ost í aut og r am u aut or a. P osl e d n í př e d n á š k a j e t ak ř ík aj íc z vl ast n íc h zd r oj ů Kon f e sn í pr á vo s J U D r. M už ík e m v 1 9 : 0 0 h od i n. N a vš e c h n y ak c e j e r e ze r vová n S O N U S. U př e d n á š k y D r. G r y g ar a se r ozh od n e m e po pr ově ř e n í ú č ast i o d e f i n i t i vn ím m íst ě k on á n í. V y, f ar n íc i, bud e t e n a k až d ou ak c i sam ozř e j m ě pozvá n i zvl á š ť s n e zby t n ý m i i n f or m ac e m i. T ě š ím e se n a V aš i ú č ast, h l avn ě n a V á s m l ad é, st ud e n t y a st ud e n t k y. Ing. František Kopečný t h í : J A N G R A U B N E R, V š p J V ě t n ř í ý n c í r í c r é h ě t m ů j č í j p ě m n ě ě ř í p n č B m t p r r é n B n í j ě ř í m c í r. P r p J V ě t é p ř í m n h é ř t ě m í j n p p r p ř í m ř í m c í r p n h p ý í n í c í r í ě. S b í t r í í ř m í n í c í r t ě m í p ř r j h í B š í h n í h í t é t ě r ě ú j m ě h í í m m t í m t ý m n p é n é r í n ě h p ř t í m t n ý m j h n n í Zákaz přijímání svátostí pro skupinu pana Vymětala Dne č. j. 175/03 vydal arcibiskup olomoucký ot o roz odnut arcibiskup olomoucký a met ropolit a moravský em poz drav a pož eh ná ní. ROZHODNUTÍ: Když se ukázalo, že dialog s an em an em ym alem ep in áš žádn užit ek, že on er esp ekt uj e kevn aut or it u, a st ále ví e ozš iř uj e skup in u lidí, kt er duc ovn vede akový zp sob em, že e zb avuj e svob ody a in e ln závislý i a sob, své voln zakládá eh oln sp oleč en st ví a ovažuj e se za Kr ist a, ast al as ozn ám it oží u lidu, že at o skup in a, i když oj evuj e velkou zb ožn ost, kon á dob skut ky a odvolává se a oží slovo, en v edn ot s skokat olic kou kví ot o an u an u ym alovi i vš em, kt er ij á do sp oleč en st ví esc válen eh ole, i, kt eř se dr ží eh o auky, se ozast avuj e ávo ij at svát ost i v skokat olic ké kvi, okud se ezř ekn ou své o om len a ep odř dí se kevn aut or it olest v sr dc i vydávám ot o ozh odn ut, ale veden odp ově dn ost za svě en ou st kev a láskou k, kt eř i es dob ou vů li, kt er á e vede k ledán oh a a dokon alej o ásledován Kr ist a, doc ázej dí ky o skup in ke zt át svob ody a duc ovn i duš evn, usí o závažn kr okem up ozor it ost ižen a vážn oh ožen, do ož se dost ali, a var ovat ed o zh oub evem vš ec y ost at lidi. Z ár oveň se s velkou n alé h avost í ob r ac í m n a c elé Přejeme hojnost Božího požehnání do života v manžel ství naš í r edak tor c e A l eně D u dové teď Piz ú r ové. c í r kevn í sp oleč en st ví s p r osb ou o m odlit b u, kt er á j e m oc n á, a p okud vyc h ází z ví r y a č ist é h o sr dc e a j e dop r ovázen a vn it ř n í m ob r ác en í m, skut ky p okán í a alm užn y, j ist ě n eb ude zklam án a. N ikdo z n ás ať p ost ižen é n esoudí, ale j ako duc h ovn ě n em oc n ý m se sn aží j ako dob r ý kř esť an op r avdově p om oc i. Z r uš en í t oh ot o r ozh odn ut í v p ř í p adě p an a J an a V ym ě t ala j e r ezer vován o olom ouc ké m u or din ář i. V š em ost at n í m m ů že dát r ozh ř eš en í každý zp ově dn í k, p okud se kaj í c n í k p odř í dí c í r kevn í aut or it ě, p ř er uš í kon t akt y s p an em V ym ě t alem a t y, kt er é se p ovažuj í za ř eh oln ic e, odloží h áb it y. Tot o r ozh odn ut í ať j e p ř eč t en o v n edě li p o ob dr žen í p ř i vš ec h veř ej n ý c h b oh oslužb ác h. Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 9, Říjen 2003 Strana 3

4 dob y tka, v jeden posvá tný kmenový svazek, jako i to, že je Bů h vedl v ob dob í putová ní po pouš ti, se vr y lo do izr aelské ho ná r odní povědomí jako zá kladní a pr o vš echny č asy r ozhodující č iny Božího seb ezjevení. I zr ael ex istuje jako ná r od díky vědomí, že nevý slovný Bů h ZJEVENÍ PROSTŘEDNICTVÍM STVOŘENÍ A PROROCK É ( n a d p ř i r o z e n é ) ZJEVENÍ Jak jsme již minule připomněli, ve středu Božího zjevení stojí udá lost Kr ista to je osob a, slovo a pů sob ení Ježíš e Kr ista. C elý svět už od své ho stvoření směřuje k Ježíš i Kr istu. L ze tedy říci, že zjevení se ur č itý m způ sob em zač alo už stvořením světa. Stvořitelský Boží č in je vý chodiskem, zač á tkem a podmínkou Kr istova zjevení. T oto zjevení dostalo v pr ů b ěhu staletí ješ tě b ezpr ostřednějš í přípr avu povolá ním A b r ahá ma, stejně tak i příslib em M esiá š e Z achr á nce, kter é b y lo ve Star é m zá koně dá no mnoha způ sob y. Z jevení pr ostřednictvím stvoření není omezené na poč á tek ex istence mimob ožské skuteč nosti, ale tr vá dodnes. P r otože jak píš e sv. P avel v listě Ř ímanů m, neb o jak naznač uje star ozá konní Kniha M oudr osti, svět je tr valý m pr ojevem Boha. T aké středověcí teolog ové, například sv. Bonaventur a, zdů r azň ují, že svět je kniha, svob odně sestoupil k němu a pů sob í upr ostřed něho. S tímto Božím zjevením pr ostřednictvím č inů ve Star é m zá koně velmi ú zce souvisí zjevení pr ostřednictvím slova. K pochopení star ozá konních tex tů o seb ezjevení Boha se ty to dva způ sob y zjevení nedají od seb e oddělit. L ze říci, že zjevení pr ostřednictvím slova vy světluje zjevení pr ostřednictvím č inů. Je Božím příslib em, kter ý m se Bů h pr ojevuje, připomíná se lidem a poukazuje na minulé b ožské pr ojevy. Je neustá lou vý zvou Boha k lidem. Slovo zjevení je mnohem víc než pouhá inf or mace, pr otože má ú č ast na ú č innosti zjevený ch udá lostí, jejichž pů vodcem je Bů h. Slovo zjevení a zjevené udá losti tvoří jeden ner ozluč ný celek. D okonale se to pr ojevuje v osob ě Ježíš e Kr ista vtělené ho Slova. V pr vním ver š i Skutků apoš tolský ch se říká : Ježíš konal a uč il ob ě tato slovesa ukazují ob a pó ly Ježíš ova pů sob ení. Souč á stí Ježíš ova zvěstovatelské ho poslá ní nejsou pouze jeho slova, ale také vš echny jeho č iny, celý jeho život dovr š ený smr tí, zmr tvý chvstá ním a seslá ním D ucha pr avdy. ve kter é je napsá na zvěst o Bohu, takže je možné ji č íst, přestože je tato zvěst do ur č ité mír y zdef or movaná hříchem. N avíc Bů h už na poč á tku lidské ex istence dal zjevení přímo zaměřené na zjevení Kr ista. U dělal č lověka podle své ho ob r azu a ke své podob ě. P řestože hříchem b y la lidská přir ozenost por uš ena, pr ostřednictvím Kr ista se tento ob r az a podob a mohly ob novit b ez toho, ab y se č lověku nutila nějaká skuteč nost, kter á je mu cizí. K pochopení poč á tku je dů ležité předevš ím vidět, že po upadnutí č lověka do hříchu mu dal Bů h novou naději tím, že mu přislíb il V y kupitele. ZPŮ SOB Y B OŽ ÍH O ZJEVENÍ: DĚ JINY A SL OVO D r uhý vatiká nský koncil položil velmi silný dů r az na Boží slovo, přesto vš ak nezapomněl ani na Boží č innost. T y to dvě složky od seb e nelze nikdy oddělovat. V eš ker é dějiny patr iar chů představené v P ísmu svaté m předevš ím podá vají svědectví vír y o spá sonosné m Božím vedení. Kdy ž Bů h povolal A b r ahá ma, ab y odeš el ze své vlasti, uzavřel s ním smlouvu, kter á zahr novala příslib velké ho potomstva. T ato smlouva b y la předob r azem smlouvy na Sinaji a ú vodem do ní. Kmeny pochá zející z A b r ahá ma si b y ly vědomy, že Bů h je vede zvlá š tním, osob ním způ sob em. V e Star é m zá koně se Bů h dá vá osob ně poznat ve dvou udá lostech. P r vní z nich je vy svob ození z eg y ptské ho otr octví a dr uhou pak putová ní pouš tí, přijetí zá kona na Sinaji a ob sazení zaslíb ené země. O ob ou těchto udá lostech se ve Star é m zá koně hovoří mnohokr á t a r ozlič ný mi způ sob y. V y svob ození z E g y pta a spojení kmenů a r odů, kter é b y ly koč ovný mi pastý ři K Ň U b. N. A D r V š y N V ů b ý b y Z é P r ú č á r ú b á r V b r T č RISTU S NA PL JE ZJEVENÍ Ježíš zjevil Boha nový m, def initivním a nepřekonatelný m způ sob em. Ježíš Kr istus je v centr u celé ho novozá konního poselství, a dokonce v centr u celý ch dějin, kdy ž na ně pohlížíme z per spektivy dějin zjevení a spá sy Skr ze osob u a životní příb ěh Ježíš e z azar eta je možné vidět a poznat, kdo je Bů h a co koná Kdo vidí Kr ista, vidí Boha. pr otože pochopení Kr ista zpřístupň uje uch svatý, má Kr istovo zjevení tr initá ní str uktur u. echna předchozí zjevení otevřeně neb o skr tě poukazují na Kr ista. On nejen zjevuje Boha, ale je zjevením se samé ho Boha. Ježíš jde až tak daleko, že pr ohlaš uje: ikdo nezná Otce - jen Sy n a nikdo nezná Sy na -. jen Otec. Kr istus je z teolog ické ho hlediska smy slem a vy vr cholením kosmu a dějin a vš echno je tedy jen cestou k němu. On je ab solutním vr cholem ve vý vojové m pr ocesu stvoření. pr ěhu dalš ích let už Bů h nedá celé mu lidstvu žá dný nový způ sob zjevení, kter ho překonal. jevení, kter se v Kr istu uskuteč nilo, má univer zá lní dosah. oto to, co po Kr istově zjevení ná sleduje, je třeb a chá pat jako spasitelnou ast na jeho životě. Kr istus je souč asně nový m zač tkem a ozhodujícím vodem do ab solutní udoucnosti. Kdy ž pr vem zdů azň ujeme splnění Kr istova příchodu, nesmíme přehlé dnout aspekt jeho příslib u. e vzkříš ené m Kr istu lidstvo dosá hlo své ho cíle, zb ožš tění, ezpodmíneč né seb edar ová ní Boha stvoření a přijetí té to Boží zá uky ze str any stvoření. ato udá lost v nevy er patelné dy namice pr oměň uje celé stvoření. jáhen Ondřej Upozornění Biskupstv í b rněnské h o N a Biskupstv í b rněnské b y l v zne se n d ota z, j a ký postoj za uj ím a t k propa g a č ním l e tá ků m N a d a c e sv. F ra ntiš ka z A ssisi, kte ré se ob j e v uj í v koste l íc h a ka pl íc h. P rotož e Biskupstv í b rněnské ne ní zř izov a te l e m té to na d a c e, ne m ů ž e zod pov ěd ně h od notit a ni j e j í orie nta c i, a ni ne ne se j a ké kol iv zá ruky za h ospod a ř e ní se získa ný m i f ina nc e m i. A niž b y c h om c h těl i ub l íž it zř izov a te l ů m na d a c e č i sniž ov a t j e j í posl á ní, ne ní m ož né, a b y b y l y ty to l e tá ky š íř e ny a na b íze ny v koste l íc h. N a d a c e sv. F ra ntiš ka z A ssisi stoj í m im o of ic iá l ní struktury c írkv e. (aco) Strana 4 Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 9, Říjen 2003

5 Kostel sv. Jana Křtitele v B r od k u u P řer ova Prastarý brodecký kostel a fara zanikly za husitských válek. Pak byl Brodek p ř ifař en do K okor a p ozdě j i do C itova. K e stavbě nové ho kostela se brodeč tí rozhodli až ve druhé p olovině 1 9. století a také zač ali usilovat o obnovu Církevní p a m á t ky sam ostatné farnosti kvě tna byl zvolen stavební výbor, j ehož ú kolem bylo zí skat p otř ebný kap itál na stavbu. N a m í stě dneš ní ho kostela stávala m ohutná obecní zvonice, zvaná brodecká vě ž a, v ní byla m alá kap lič ka, j ej í ž zasvě cení se ně kolikrát zm ě nilo. Podle lidové ho p odání byla zbytkem p ů vodní ho kostela a p rvní stavební návrh p oč í tal s tí m, ž e by se z ní stala vě ž nové ho kostela a ž e by stač ila p ouze p ř í stavba kostelní lodi. Bě hem dvou let se p odař ilo zí skat v obci tolik p eně z a závazně slí bené ho stavební ho m ateriálu, ž e m ohl být p ř erovské m u staviteli Vilé m u Ž ákovi zadán p roj ekt a na j ař e se zač alo stavě t. S tará zvonice byla rozebrána a 9. dubna byl slavnostně p olož en základní kám en. K ostel v novorom ánské m stylu byl dokonč en v srp nu a slavnostně benedikován 2 1. ř í j na , ač koliv m u j eš tě chybě lo vnitř ní zař í zení, a p ortatile ( oltář ní kám en s ostatky svatých) bylo ulož eno do p rozatí m ní ho obě tní ho stolu. Z asvě cen byl sv. J anu K ř titeli. V následuj í cí m roce dodal š ternberský sochař K orsitzky hlavní oltář, kazatelnu a baldachýn kř titelnice, na ků r byly um í stě ny op ravené varhany, odkoup ené z kostela v C itově. M í stní stolař S p áč il zhotovil nové kostelní lavice, které zap latily brodecké hosp odyně a vym í nily si, ž e v nich budou m í t dož ivotně vyhrazena m í sta. V roce byly do vě ž e zavě š eny tř i nové zvony od p raž ské ho zvonař e A rnoš ta D ě p olda ( na p rotiú č et p ř ij al starý obecní zvon). V roce byla p ř estavě na sakristie a nad ní um í stě na oratoř. S em byly p ostaveny nové varhany, vyrobené varhanář em J anem T uč kem z K utné H ory. T o už byla v p lné m p roudu j ednání o sam ostatnou farnost v roce byla na p op ud tehdej š í ho krom ě ř í ž ské ho p roboš ta a p oslance P. A ntoní na C yrila S toj ana založ ena J ednota sv. J ana K ř titele a výnosem m inisterstva kultu a vyuč ování ze dne 2 4. kvě tna bylo p ovoleno zř í zení sam ostatné duchovní sp rávy. J eš tě bylo nutno p ř ip ravit budovu fary, doř eš it závazky j ej í ú drž by atd. a nový farář se m ohl nastě hovat. S tal se j í m P. A lois F reund a p rvní m š i svatou za farní ky slouž il 1 5. zář í D vakrát už p ř iš el brodecký kostel o své zvony p op rvé v ř í j nu Podař ilo se j e nahradit v roce tř em i zvony od firm y Buř il a R iss v K uklenách. T y nap osledy zazvonily 2 6. bř ezna a 2 7. bř ezna byly odvezeny na sbě rné m í sto do Př erova. N yně j š í zvony j sou ze znám é zvonař ské dí lny D ytrychových, 1. kvě tna byl do sanktusové ví ž ky zavě š en vů bec p rvní zvon, který byl v té to dí lně vyroben. Z nač ná stavební p oš kození utrp ě l kostel dě lostř elbou na sam é m konci války v kvě tnu Pé č í farní ků byly š kody bě hem ně kolika m ě sí ců op raveny. K e výroč í p olož ení základní ho kam ene p roš el kostel g enerální op ravou vně j š ku i vnitř ku stavby a dů kladnou op ravou inventář e č ervence p osvě til nový oltář ní stů l olom oucký arcibiskup M ons. J an G raubner. Z. Mollinová Stanovisko Kongregace pro nauku víry k případu Vassuly Rydenové Mnoho biskupů, kněží, řeholníků, řeholnic a laiků se obrací na Kongregaci pro nauku víry s prosbou o urč uj ící posud ek ohled ně č innost i řecko-ort od ox ní paní V assuly R yd en, žij ící ve Š vý carsku, kt erá po celé m svět ě v kat olický ch oblast ech roz š iřuj e svá slova a spisy j ako ú d aj ně z nebe z j evená poselst ví. P oz orné a obj ekt ivní z koum á ní, kt eré t at o vat iká nská kongregace proved la s ú m yslem z koum at d uchy, z d a pochá z ej í od B oha" ( srov. 1 J an 4,1 ), uká z alo - krom ě poz it ivních aspekt ů - celkový obraz pod st at ný ch prvků, kt eré j e nut no ve svět le kat olické nauky považovat z a negat ivní. N ehled ě na t o, že j e nut no m ít na z řet eli pod ez řelý charakt er z působu, j aký m se t at o ú d aj ná z j evení od ehrá vaj í. V z hled em k t om u, že se - navz d ory několika poz it ivním aspekt ům - akt ivit y V assuly R yd enové proj evuj í negat ivně, žá d á Kongregace pro nauku víry, aby biskupové z akroč ili, aby své věřící přim ěřeně inf orm ovali, a aby ve svý ch d iecé z ích nepovolili žá d né š íření m yš lenek paní R yd enové. Kongregace nakonec vyz ý vá vš echny věřící, aby spisy a int ervence paní V assuly R yd enové nepovažovali z a nad přiroz ené a uchovali si č ist ou víru, kt erou P á n svěřil církvi. Z prá va byla z veřej něna ve V at iká nu (aco) Kancionál vytištěn V těchto dnech byl vytištěn Kancionál, který je určen pro olomouckou arcidiecézi a diecézi ostravsko-opavskou. C ena jednoho výtisku je Kč. Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 9, Říjen 2003 Strana 5

6 Do redakce nám přišla t at o inf ormace: InternetPoradna je občanské sdružení založené v roc e , které na svý c h w ebový c h strá nká c h s c elorep ubli kovou p ů sobností p osky tuje bezp latné p oradenství v ně koli ka oblastec h : tě lesné, zrakové, sluc h ové, m entá lní p osti žení, p sy c h olog i c ké p oradenství, drog y a zá vi slosti, nezi sková sf éra. V současné době sp olup rac ujem e asi se sto odborníky, kteř í bez ná roku na h onorá ř odp ovídají na jednotli vé dotazy vzh ledem ke své odbornosti. V p rax i to znam ená, že do p oradny p ř i jde dotaz, který m y p ř ep oš lem e jednom u z naš i c h odborníků, který na ně j odp oví. Ú p lně novou službou je Internetová p odoba li nky dů vě ry, E -li nka dů vě ry. S p olup rac ujem e s li nkou dů vě ry v Př erově, kontakt m ezi kli entem a p oradc em není telef oni c ký, ale p robíh á f orm ou c h atu. Mgr.Irena Smékalová L af ay et t ova 9, O lomou c, , t el.: , i rena.s i nt ernet p orad na.c z Mezinárodní report - z á k a z r o z š i ř o v á n í a p r o d e j e v k o s t e l í c h Na základě dlouhodobého monitorování článků časopisu M e zinárodní re port, vy dávaného spole čností T riality s. r. o., I vou a L adislave m D avide m R e j lový mi, doporučila K omise Č B K pro nauku víry ple nárnímu zase dání Č e ské biskupské konf e re nc e zakázat rozš iř ování a prode j zmíněného časopisu ve vš e c h koste líc h če ské a moravské c írke vní provinc ie dle kánonu C I C. T oto doporuče ní by lo př ij ato na ple nárním zase dání Č B K na V e le hradě le tos v če rve nc i. Někte ré články v tomto časopise napadaj í uráž livý m způsobe m př e dstavite le katolic ké c írkve. J e dnostranně inf ormuj í a odvolávaj í se na věrnost pape ž i a biskupům ( " věrni biskupům" ) a často s ř adou inf ormac í manipuluj í. M nozí př ispěvate lé ne uváděj í, ž e svý m př ihláš e ním se k odlouče ný m uskupe ním ne mluví j méne m c írkve, a ne mohou proto bý t považ ováni za hlas j e j íc h věrný c h čle nů. Ne lze te dy považ ovat tuto tiskovinu za c írke vně sc hvále nou. Č te nář k tomuto časopisu musí př istupovat j ako k j iný m časopisům a novinám a kritic ky posoudit j e dnotlivé články v duc hu víry. Mons. Dominik Duka, OP, biskup královéhradecký MISIJNÍ NEDĚLE V á ž e n í p ř á t e l é, v m ě s í c i ř í j n u s i p ř i p o m í n á m e m i s i j n í n e d ě l i. Č as t o j s m e v á m d o n aš e h o č as o p i s u p ř e p i s o v al i d o p i s y, k t e r é d o s t á v á m e o d m i s i o n á ř ů z c e l é h o s v ě t a. T í ž i v á s i t u ac e s e n a m n o h a m í s t e c h n e l e p š í, j ak p o z n á v á m e z d o p i s ů. S p í š e n ao p ak n á s v d o p i s e c h m i s i o n á ř i p r o s í o z as l á n í p o t r av i n. M n o h o z v á s p ř i s p í v á p ř i s b í r c e n a M I S I J N Í N E D Ě L I, z ap o j u j e t e s e d o A D O P C E N A D Á L K U, n e b o p o s í l á t e b al í k y d o p o t ř e b n ý c h m i s i j n í c h s t an i c. M á m e m n o h o z p ů s o b ů, j ak p o m á h at t ě m, k t e ř í n á s p o t ř e b u j í. S v at ý o t e c J an P av e l I I. p í š e : M i s i j n í n e d ě l e j e z v l á š t n í p ř í l e ž i t o s t í, k t e r á p ř i p o m í n á B o ž í m u l i d u n e u s t á l o u p l at n o s t j e j í h o m i s i j n í h o m an d á t u, n e b o ť m i s i e j e v ě c í v š e c h k ř e s ť an ů. C e l ý k at o l i c k ý s v ě t s p o l e č n ě s l av í t e n t o d e n, j ak o d e n m o d l i t b y a p o d p o r y m i s i i. S t í m t o d n e m j e s p o j e n a c e l o s v ě t o v á f i n an č n í s b í r k a. Z í s k an é p r o s t ř e d k y p u t u j í d o v š e c h m i s i j n í c h d i e c é z í s v ě t a a p o d p o r u j í š í ř e n í v í r y s k r z e m i s i o n á ř e, k at e c h e t y, š k o l y, d o m o v y p r o s i r o t k y a s t ar é l i d i, n e m o c n i c e, o p r av y a s t av b y k o s t e l ů a j i n é. V l o n i n av š t í v i l m i s i e v I n d i i i p an k ar d i n á l V l k a P. J i ř í Š l é g r, ř e d i t e l P ap e ž s k é h o m i s i j n í h o d í l a. L iba M i l í č t e n á ř i, roz h odli j s me s e, ž e b ě h em t oh ot o školní h o roku vám přib lí ž í me, j ak prob í h á vý u ka náb ož ens t ví v P řerově na S onu s u. P ředs t aví me vám dě t i ve t ří dách a s t ru č ně popí šeme os novy vý u ky j ednot livý ch roč ní ků. 3. třída Učebnice kat ické ná bo ens k ná ich a aco ní is aj no ná bo ens kl ad ní ko iž ná ev čebnice ná kaz e, e cí em nau čný i ch ný et ční k e av a k i ení a k at ij ní ně e ez nam e es at er em a ná i. ní at ij ní e kt er č e čas ní e at a co e e i i at Z it ické bd bí e ip ná ba ní a el iko no ce, es ní ch a at kv en, c anny ar ie. e čo ní e i ež it ní at ij ní naš ar ní ině ci az iče no nit a it aš i am e ní at ij ní ná bo ens ká ch a neko nčí al e ačí ná čebnicí ch čky k ap am at ní a aké ečky kt er iče. ebo e e čit e e em Liba Strana 6 Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 9, Říjen 2003

7 VZPOMÍNKA NA P. CYRILA VRBÍKA Tento mě s í c s i p ř i p omí ná me s mu tné v ý r oč í p ř ed č a s né s mr ti P. C y r i l a V r b í k a. P o zn a l j se m h o u ž v se p t im ě a o k t á vě R G v K r o m ě ř í ž i. V r o c e t o t iž b y l o b n o ve n A r c ib isk u p sk ý c h l a p e c k ý se m in á ř, za N ě m e c k a za b r a n ý. S t u d e n t i o vš e m d o c h á ze l i, p o k u d se j e d n a l o o se p t im u, n a st á t n í R G. R e á l n á g y m n á zia b y l a v t é d o b ě v K r o m ě ř í ž i d vě : B e n e š o vo s d vě m a t ř í d a m i, k d e b y l a a n g l ič t in a, a n a m í st o d ř í vě j š í r e á l k y M a sa r y k o vo R G s j e d n o u t ř í d o u, k d e se u č il j a zy k f r a n c o u zsk ý. T a m c h o d il i C y r il. N ě m č in a se p ř e st a l a u č it, a č k o l iv t o b y l a š k o d a, p r o t o ž e za p r o t e k t o r á t u b y l o 7 h o d in n ě m č in y za t ý d e n, a t e ď u ž n á m c h y b ě l o j e n d o vr š e n í zn a l o st í. Z a t o se za vá d ě l a p o vin n á r u š t in a. N á b o ž e n st ví se j e š t ě vy u č o va l o, c h o d il i vš ic h n i, j e n n a vy svě d č e n í se o c t l o z p r vn í h o m í st a n a m í st ě p o sl e d n í m. U č il n á s D r. K a va l ie r, v n iž š í c h t ř í d á c h P. K o n vič k a a D r. B a l c a r. V zp o m í n á m, j a k j sm e j e d n o u s C y r il e m ve zl i c o si d o S b ě r n ý c h su r o vin v K r o m ě ř í ž i. K d y ž j sm e b y l i n a m í st ě, za č a l o zvo n it k m o d l it b ě A n d ě l P á n ě. Ob a j sm e sm e k l i a p o m o d l il i se. T o zp ů so b il o, ž e ve d o u c í n a p sa l n a p o t vr ze n í, ž e j sm e ze se m in á r k y, a č k o l iv j sm e b y l i ze st á t n í h o g y m n á zia. C y r il o t o m vy p r á vě l j e j ic h P. sp ir it u á l o vi a t e n h o p o u ž il j a k o p ř í k l a d, k d y ž m ě l ve č e r p r o m l u vu k se m in a r ist ů m. P o m a t u r it ě v r j sm e se č t y ř i ze t ř í d y p ř ih l á sil i d o K n ě ž sk é h o se m in á ř e v Ol o m o u c i. V r b y l y c í r k e vn í ú st a vy za vř e n y a d á l a se ( i n a g y m n á zií c h ) ve l k á p r o p a g a c e k n á st u p u d o st á t e m zř í ze n é h o p r a ž sk é h o vzd o r o se m in á ř e. S k o r o n ik d o z b o h o sl o vc ů t a m n e š e l, n e p r o n a ivn í sm ý š l e n í, ž e se vš e zá h y vr á t í d o p ů vo d n í h o st a vu, j a k t o t vr d í a u t o r č l á n k u Z a ze m ř e l ý m o t c e m C y r il e m V r b í k e m (Slovo pro každého, leden 2003, str. 6, farnost Přerov), vž d y ť h r ů zo vl á d a p r á vě za č í n a l a, a l e p r o t o, ž e t o b y l st á t n í p o d n ik, n a m í ř e n ý p r o t i c í r k vi. B o h o sl o vc i d o st a l i p r o p a g a č n í m a t e r iá l, k d e n a k o n c i b y l o : P r o S Ú C vy t isk l a T o t o b y l o za č e r n ě n o, a l e p r o t o ž e n á p is b y l v l e sk u č it e l n ý, h n e d j sm e vě d ě l i, ž e b r o ž u r u o b j e d n a l S t á t n í ú ř a d p r o vě c i c í r k e vn í ( S Ú C ). Z a N ě m e c k a t o d ě l a l i d ů m y sl n ě j i. N a p ř. v l a t in sk ý c h u č e b n ic í c h, k d e b y l a zm í n k a o p o r á ž c e G e r m á n ů, b y l o m í st o p ř e t isk n u t o vš e l ij a k ý m i zvo n e č k y, t a k ž e p ů vo d n í t e x t o p r a vd u n e b y l o m o ž n é p ř e č í st. Z d e vš a k in f o r m a c e b y l a j e d n o zn a č n á. S Ú C j sm e d o b ř e zn a l i z p o vin n é h o š k o l e n í p ř e d za vř e n í m se m in á ř e v Ol o m o u c i. R e f e r e n t i t a m m ě l i p o l it ic k o -d o g m a t ic k é p ř e d n á š k y, t e h d y t a k é o l id o vé Č í n ě. Z k o u š k u j sm e m o h l i vo l it p í se m n o u n e b o ú st n í. N e b y l a j e d n o t a, p r o j a k ý zp ů so b se r o zh o d n o u t, a č k o l iv p r vn í b y l a n e b e zp e č n ě j š í ( l it t e r a sc r ip t a m a n e t ), m ě l i b y p í se m n ý d o k l a d k p r o n á sl e d o vá n í. N a k o n e c j sm e se r o zh o d l i p r o zk o u š k u ú st n í. D á m e V á m vš e c h n a p r á va! ( V ž d y ť j sm e m ě l i vš e c h n a p r á va. J a k á p r á va n á m c h c e t e d á t? N a t o u ž n e o d p o vě d ě l. ) N ic n e p o m o h l o, c í r k e vn í se m in á ř e b y l y za vř e n y. B o h o sl o vc i š l i r a d ě j i n a t ě ž k o u p r á c i v P T P i P. C y r il. P ř it o m j im b y l o n a b í ze n o o k a m ž it é p r o p u š t ě n í z vo j n y, k d y ž p ů j d o u d o P r a h y. U vo l n ě n í p o u ž il i j e n a si d va, a l e n e n a st o u p il i. T o m u d r u h é m u n a o t á zk u, k o l ik j e v P r a ze p ř ih l á š e n ý c h, ř e k l i, ž e d va. On se p a k z t o h o l é č il n a p sy c h ia t r ii. O t o, ž e t e n t o n o vý se m in á ř v p o d st a t ě zů st a l u š e t ř e n vě r o u č n ý c h zm ě n, se za sl o u ž il i n e t i, k t e ř í t a m š l i, a l e k t e ř í t a m n e š l i. S t á t si u vě d o m il, ž e si n e m ů ž e vš e c h n o d o vo l it, j in a k b y t a m n e m ě l n ik o h o. K d y ž p o m é m n á vr a t u z k r im in á l u k d y si p ř iš e l C y r il k n á m, p a d l a o t á zk a, zd a j e sp r á vn é, a b y se b o h o sl o vc i o ž e n il i. S á m se n e o b ě t o va t, n e c h a t se o b ě t o va t j in é ( d ě t i)? C h t ě l j se m t o r o zvá d ě t, a l e C y r il ř e k l : T o st a č í! H l e d a l j se m za m ě st n á n í. C y r il, k t e r ý b y l a si u se st ř ič e k, ř e k l, ž e se st ř ič k y n a p l á n o va l y ve své m za ř í ze n í p o t ř e b u ú d r ž b á ř e. Ovš e m n e p o u ž il j se m t o h o. T e p r ve p o P r a ž sk é m j a r u j sm e š l i z o l o m o u c k é h o se m in á ř e ( i C y r il ) p o p r á zd n in á c h d o L it o m ě ř ic d o k o n č it a si 3 se m e st r y t e o l o g ie ( v L it o m ě ř ic í c h b y l i o p o ž d ě n í, j e d n a k k vů l i l a t in ě a j e d n a k k vů l i sp o l e č e n sk ý m n a u k á m, k t e r é p ř e st a l y a ž t e ď ). D ž o n y, k t e r é h o j sm e zn a l i a p ř iš e l t a m p ř e d n á m i, ř e k l, ž e n a š í m p ř í c h o d e m za vl á d l v L it o m ě ř ic í c h zc e l a j in ý ( o l o m o u c k ý ) d u c h. V e st á t n í m se m in á ř i, p ř e st o ž e b y l u ž v d ie c é zi b isk u p T r o c h t a, p a n o va l a ve l k á u st r a š e n o st. Z a n a š í p ř í t o m n o st i n ik d o o vš e m n e ř e k l : K d o se n e c í t í p o vo l á n k e k n ě ž sk é m u st a vu, a ť o d e j d e. j a k ve l m i zd ů r a zň o va l v Ol o m o u c i P. Š u r á n e k, za t o p ř e d t í m n e ž j sm e t a m p ř iš l i, p r ý se č a st o vy h r o ž o va l o p r o p u š t ě n í m p r á vě t ě m, k t e ř í p o vo l á n í m ě l i. I n ě k d e j š í sp ir it u á l L e b e d a, p o zd ě j š í b isk u p p r o k r á t k o u d o b u ( n a d o ž ivo t í ) ř e k l v r , ž e z t o h o se m in á ř e o d e š e l, k d y ž vid ě l, ž e m á p ě st o va t p o vo l á n í n e p o vo l a n ý c h. Op r a vd u j e š t ě i v r b y l o p a t r n o k á d r o vá n í u c h a ze č ů o d st á t u. D o st č a st o b y l i p ř ij í m á n i j e d in c i zl o m e n í n e b o t a k o ví, j e j ic h ž zd r a ví n a zn a č o va l o, ž e p o vy svě c e n í d l o u h o d u c h o vn í sp r á vu vy k o n á va t n e b u d o u, c o ž sp l ň o va l o c í l e m o c ip á n ů, č e h o ž p o n ě k o l ik a l e t e c h d o sá h l i. S e m in á ř b y l st á t e m u d r ž o vá n n a ú r o vn i st ř e d n í š k o l y, t e p r ve v r se m o h l y vy t á h n o u t p ř í sn ě u sc h o vá va n é za h r a n ič n í u č e b n ic e a d á t k e st u d iu b o h o sl o vc ů m. I s C y r il e m j sm e b y l i vy svě c e n i P o sm r t i P. Š u r á n k a b y l o t ř e b a sb í r a t svě d e c t ví o d o č it ý c h svě d k ů a t é ž l u š t it a p ř e p iso va t j e h o sp isy n e vy d a n é, h l a vn ě p u n k t a p r o b o h o sl o vc e. P r o K a n o n iza č n í k o m isi i p r o l id i b y l o vy d á n o z j e h o sp isů n a 2 5 k n ih ( n e b o o n ě m ). Z a č a t o s vy so k ý m n á k l a d e m, k t e r ý se st á l e sn iž o va l ú m ě r n ě p ř e sy c e n o st i t r h u. K d y ž vid ě l P. C y r il p l n o u c h o d b u b a l í k ů n e p r o d a n ý c h k n ih ( n a k o n e c j sm e j e p o sí l a l i zd a r m a d o Č e c h ), ř e k l, ž e vy d á vá n í si P. Š u r á n e k za sl o u ž í. B a d o k o n c e se n a b í d l u j e d n o h o t it u l u vě t š í m n o ž st ví sá m r o zp r o d a t. Z a č a s p a k r a d o st n ě h l á sí : V š e c h n o j e p r o d á n o. A l e t í m t o n e k o n č il o. P r a vid e l n ě a ž d o své sm r t i b r á va l o d k a ž d é n o vé k n ih y 1 0 k u sů, č í m ž ve l ic e p ř isp ě l k d o k o n č e n í c e l é h o vy d a va t e l sk é h o p o d n ik á n í. J in a k b y a n i t a t o e d ic e, ve l m i zt r á t o vá, n e b y l a vů b e c m o ž n á. P a n a a r c ib isk u p a V a ň á k a b r zy p o j e h o j m e n o vá n í u ví t a l v D u b u P. V r b í k zvl á š t n í m zp ů so b e m, n a k t e r ý o n j e š t ě p o zd ě j i vzp o m í n a l : N e b y l j st e j m e n o vá n st á t n í m i ú ř a d y, a l e p ř í m o S va t ý m o t c e m! K d y ž j se m m ě l 6 0 l e t, n ě k t e ř í m i m a za l i m e d k o l e m ú st, j a k p r ý j e t o k r á sn é o d e j í t d o d ů c h o d u. Ř í k a l j se m C y r il o vi: Z a se d a l š í 2 f a r n o st i b y b y l y n e o b sa ze n é. P l n ě t a k o vé u t í k á n í o d p o vin n o st í o d su zo va l. N a p o sl e d y j se m h o vid ě l p ř i p o h ř b u P. B í l k a. Z a st a vil se p r o m ě a u t e m a sve zl i n a h ř b it o v, k t e r ý j e v N ě m č ic í c h d o st d a l e k o, a zp ě t. R e q u ie sc a t in p a c e! P. Alois Kotek Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 9, Říjen 2003 Strana 7

8 Dìtské o kén ko Milí chlapci a děvčata Otevřete okénko a nahlédněte, co nám měsíc říjen přinesl ke č tení. B u de to nejdříve r ů ž enec, dále u sly š íme, jak svatý F r antiš ek káz al vlků m. P okr oč íme dále v poz návání B ib le a..... P OD Í V E J T E S E S A M I! Panna Maria je žena, která bez v ý h rad ně u v ě ř il a B o h u a s tal a s e m atko u B o ží h o S y na. O d nep am ně ti s e v ě ř í c í kř es ť ané rád i m o d l il i k ní a s p o l u s ní k B o h u. J ed no u z f o rem tako v é m o d l itby je rů ženec. J e to m o d l itba, která v z nikl a ko l em r a d o s u d nez tratil a na s v é aktu ál no s ti. Dobře si prohlédněte nakreslený rů ž enec a v ez m ěte do ru ky i ten oprav dov ý. U m í m e se ho m odlit? C o o něm v í m e? J aký m á sm y sl? P í sm ena před sprá v nou odpov ědí v y tv oří taj enku. M i l é d ě t i n e z a p o m e ň t e n a M I S I J N Í N E D Ě L I. R ů ž e n e c z a m i s i e m á k a ž d ý d e s á t e k j i n é b a r v y : Zelená - A F R I K A, b í lá - E V R O P A, ž lu t á - A S I E, m o d r á - O C E Á N I E a A U S T R Á L I E, č er v ená - A M E R I K A. Svatý František z Assisi má svátek 4. ř í j na a my se d o zví me, j ak kázal vl ků m. B r at ř i vl c i, r á d b y c h n ap r avi l, č e h o se n a vá s d o p u st i l i m o j i b r at ř i a se st r y - l i d é. T i vá s d o k á ž í vi d ě t j e n ve š p at n é m svě t l e. J ak o k d y b y z d e n a z e m i b y l i t vo r o vé, k t e ř í j so u j e n z l í! N e, i vy j st e d o b ř í. M i l u j e t e sam o t u h o r, h l o u b k u l e sů, t i c h o ú d o l í. V y h ý b á t e se ve ř e j n o st i, h l u k u a h o r e č n at é m u r u c h u. J e n z ř í d k a a p o u z e v n e z b y t n o st i vy h l e d á vá t e b l í z k o st m ě st a ve sn i c. J i n ak j st e d o m a v n e d o t č e n é p ř í r o d ě, v p r o st ř e d í, p r o k t e r é j st e st vo ř e n i. K d y b y t ak b y l o ví c e p o d o b n ý c h j ak j st e vy! C í t í m se s vá m i sp ř í z n ě n ý, m i l í b r at ř i, a p r o t o c h c i sp o l u s vá n i c h vá l i t B o h a z a t o, ž e vá s st vo ř i l. A c h c i t u t o c h vá l u z n á so b i t t í m, ž e ř e k n u : J e d o b ř e, ž e j st e! J e vš ak p r avd i vá d r u h á st r á n k a: J st e l o vc i a l o ví t e a t r h á t e z ví ř at a, a k d y ž t o m u sí b ý t, t ak i l i d i. U ž n á m n e z ů st á vá m n o h o č asu, a p r o t o b y c h vá s c h t ě l n al é h avě p r o si t, c h t ě l b y c h vá s p r o si t j ak o b r at r, k t e r ý vá s m á r á d. J d ě t e c e st o u n e n á si l í, c e st o u p o k o j e. V až t e si vš e c h o st at n í c h t vo r ů, a n e p r o vi ň u j t e se n a n i k o m n á si l í m. V y t vá ř e j m e svě t, v n ě m ž se m ů ž e k až d ý t vo r c í t i t d o m a, b e z st r ac h u a st ar o st í, svě t, ve k t e r é m si j e d e n vá ž í d r u h é h o a m á h o r á d. B u ď m e m e z i se b o u b r at r y a se st r am i! Strana 8 Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 9, Říjen 2003

9 ZEMĚ KANAAN Z e m i K an aan j e m o ž n o r o zd ě l i t d o n ě k o l i k a o b l as t í : - v e l m i ú zk á p o b ř e ž n í r o v i n a p o d é l S t ř e d o ze m n í h o m o ř e, - c e n t r á l n í h o r s k ý h ř e b e n, d o s ah u j í c í v ý š k y m ; t v o ř í j e n á h o r n í p l o š i n y ( G al i l e a) a v r c h y ( S am ař s k o, J u d e a), j e p ř e r u š o v á n m al ý m i r o v i n am i, - ú d o l í J o r d á n u. Ř e k a p r am e n í n a ú p at í h o r y H e r m o n ( C h e r m ó n ) m n ad m o ř e m, p r o t é k á j e ze r e m G al i l e j s k ý m a ú s t í d o m r t v é h o m o ř e. J o r d á n t e d y t e č e p o c e l é d é l c e n ad h l ad i n o u m o ř e. S í d l i l i zd e o d 3. t i s í c i l e t í K an aan c i, as i o d r o k u p ř. K r. s e s e m zač al i p o s t u p n ě s t ě h o v at I zr ae l c i. V p r ů b ě h u d v an á c t i s t o l e t í m ě l a ze m ě K an aan r ů zn á j m é n a: - zas l í b e n á ze m ě, - ze m ě I zr ae l. P o r o zp ad u D av i d o v a k r á l o v s t v í : - n a s e v e r u k r á l o v s t v í I zr ae l - n a j i h u k r á l o v s t v í J u d a P o v y h n an s t v í r p ř. K r. - G al i l e a ( n e j s e v e r n ě j š í č á s t ), - S am ař s k o ( s t ř e d ), - J u d e a ( j i h ), Ř e k o v é a Ř í m an é c e l é t o t o ú ze m í n azý v al i P al e s t i n a. V p r ů b ě h u d v an á c t i s t o l e t í b i b l i c k ý l i d m ě l r ů zn á j m é n a. N e j p r v e Hebrejové, p o t o m I zr ae l c i ( p ř. K r.) a Ž i d é o d r p ř. K r. Sedmikrásek M i l é d ě t i, t ak é j s t e v i d ě l y, j ak m ě l y k v ě t i n y k e ř í k y a d o k o n c e i n ě k t e r é s t r o m y s m u t n ě s k l o p e n é l i s t y a v ě t v e. P r o č as i b y l y t ak s m u t n é? U t e k l i j i m k am ar á d i, n e b o j e n ě c o b o l e l o? N e, n e, n e! M ě l y ž í ze ň. A k d y ž m á p ř í r o d a ž í ze ň, m u s í m e j i p o m o c i. Z av o l á m e v í t r, v í t r p ř i f o u k á m r ak y a m r ak y d aj í v o d u k v ě t i n k á m a v š e m r o s t l i n k á m a k d y ž s e n ap i j í, b u d o u zas e p ě k n ě v e s e l é. A l e j ak zav o l á m e v í t r? P r o t o ž e j s e m s e d m i k r á s e k a p ř i š e l j s e m v á m p o m o c i, n au č í m v á s d n e s m o d l i t b y, k t e r é s i m ů ž e t e i zazp í v at : Bože Otče na nebi, každý tvor Tě velebí. Celá země zpívá s i, žes j í s tvoř il do krás y. A ten náš s vět, Bože c h raň, drž nad ním s vou moc nou dlaň. I nade mnou, který v něm c h c e zů s tat tvým dítětem. T ak až p ů j d e t e n a p r o c h á zk u s r o d i č i n e b o s b ab i č k o u v š i m n ě t e s i, ž e j i ž v í t r p ř i f o u k al m r ak y a z m r ak ů s p ad l o m n o h o v o d y a c e l á p ř í r o d a zač al a b ý t v e s e l á. B ů h v y s l y š e l n aš e v o l á n í a t ak j e t ř e b a s e n au č i t za v š e c h n o p ě k n ě p o d ě k o v at. N au č í m e s e P á n u B o h u p o d ě k o v at p í s n i č k o u. N e zap o m e ň t e s i p ř i d á v at p o d ě k o v á n í i za r o d i č e a s o u r o ze n c e za b ab i č k y a d ě d e č k y at d. Připravila Liba. Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 9, Říjen 2003 Strana 9

10 Stránka pro mládež Ze spousty stran jsme několik měsíců slýchávaly o Antiochii. Přestože jsme nevěděly do čeho jdeme, i tak jsme se tam 8.srpna roz jely. T ímto dnem z apočal ve vesnici H ruš ka poslední turnus, turnus D. N a z ačátku se nás seš lo 1 2 i náš vedoucí b ohoslovec S tanda, poz ději se k nám přidalo ješ tě dalš í osaz enstvo. N áplní příš tích 1 4 dnů se nám stala práce pro vesnici. C hodili jsme potěš it, z az pívat a popovídat si se starš ími a nemocnými lidmi z vesnice, pořádali jsme turnaje ve f otb ale, volejb ale a jiných sportech. Pro děti jsme vymýš leli nejrůz nějš í b ojové hry a chodili se s nimi koupat. S nažili jsme se vš ak vesnici ob darovat i po kulturní stránce a snad se nám to i povedlo. N aš e divadelní pásmo mělo docela ú spěch. D íky Antiochii b yly v té to f arnosti, kde není kněz, každodenní b ohoslužb y slova, kterou jsme několikrát z pestřili rockovou hudb ou. T o nás následně inspirovalo uspořádat i rockový koncert. T radicí se z de rovněž staly i časté táb oráky z pestřené hrami a opé káním. V š ichni jsme se do tohoto z působ u života tak vžili, že jsme si z ačali připadat jako misionáři v Af rice - i díky copánkům, které se postupně ob jevily na hlavách vš ech z ú častněných. B ylo tu tak f ajn, že když jsme se v neděli 2 4. srpna s vesnicí loučili, nikomu se domů nechtělo. D ouf áme, že Antiochia b yla pro H ruš ku přínosem pro její duchovní život i větš í aktivitu f arnosti. Pro nás to určitě výz nam mělo. S ice jsme naprosto z trhali tělo, ale naš e duš e načerpala spoustu energ ie a naš li jsme spoustu nových přátel. >>B y l o t o f a j n é, s n a d j s m e t o o d k ó d o v a l i < < D v o j č a t a E m i l y a J a n a V y s l o u ž i l o v y >>A f r i k a, j ó A f r i k a, A f r i k a n e n í A m é r i k a < < V sobotu j sm e se v y d al y n av š tí v i t n aš i z n á m ou v e sn i c i H r uš k u. K n aš e m u ú d i v u j sm e z d e obj e v i l y an ti oš á k y tur n usu C, k te ř í z d e tr á v i l i v í k e n d. S ti h l y j sm e n av š tí v i t n ě k te r é star é z n á m é a p ok e c at si. Kd y ž j sm e se v r á ti l y n a f ar u, z asti h l y j sm e Ve r č u sp ol u s j e j í m p sy c h o n á p ad e m : H e j d ě c k a, n e c h c e te j e t d o B r ati sl av y? J e tam sv atý ote c! Vz h l e d e m k j e j í m u n e ustá l é m u ú sm ě v u, u k te r é h o n e p oz n á te, k d y si d ě l á sr an d u, j sm e to suv e r é n n ě od souh l asi l y. Kd y ž se p o obě d ě z v e d l a a z ač al a n á s p op oh á n ě t n a v l ak, d oš l o n á m, ž e to m y sl í v á ž n ě. Z N ě m č i c j sm e se tř e m i p ř e stup y d oj e l y v e 2 1 h od i n d o B r ati sl av y. P oté se n aš e š e sti č l e n n á sk up i n a v y d al a n a m í sto č i n u d o P e tr ž al k y. P r obl é m sp an í a stř e c h y n ad h l av ou v y ř e š i l o p oz n á n í, ž e j e z d e c e l on oč n í p r og r am. P r v n í m š i j sm e absol v ov al y o p ů l n oc i, p otom n á sl e d ov al a ad or ac e. Č á st v ý p r av y se z ah ř í v al a bě h e m, č á st ad or ov al a a L e n k a n á m d od á v al a e n e r g i i sv ý m sp á n k e m. O p ů l š e sté j sm e se z ú č astn i l y d al š í m š e a p otom se j i ž z ač al i sc h á z e t p outn í c i z e v š e c h k on c ů z e m ě. Vš i c h n i n e d oč k av ě č e k al i n a S v até h o otc e, k te r ý m ě l p ř i j e t o p ů l d e sá té. N á m to v š ak stá l e p ř i p ad al o, ž e se n á m to j e n om z d á a ž e se z toh oto n á d h e r n é h o sn u k až d ou c h v í l i p r obud í m e. V d e se t h od i n z ač al a sl av n ostn í m š e sv atá, p ř i k te r é p r obě h l o bl ah oř e č e n í ř á d ov é se str y Z d e n k y C e c í l i e S c h e l i n g ov é a ř e c k ok atol i c k é h o bi sk up a T h D r. Vasi l a H op k a. C e l á ak c e k on č i l a k ol e m j e d n é h od i n y a p outn í c i se p ostup n ě z ač al i r oz j í ž d ě t d o sv ý c h d om ov ů. S p ol u s n i m i j sm e od j e l y i m y, p l n y n ad š e n ý c h d oj m ů. A ž d om a j sm e i t v š ak uv ě d om i l y, ž e m e z i n aš i m i d oj m y by l i obr ov sk ý v d ě k p ac h ate l c e té to ak c e Ve r č i Autoři - v iz č l á n e k An tioc h i > > T y j o, t o b y l o p s y c h o < < Strana 10 Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 9, Říjen 2003

11 Třináctičlenná skupina přerovských františkánů se ve dnech 10. až 14. září 2003 zúčastnila pravidelného ročního duchovního cvičení - ex ercicií. L etošní akce duchovního vzdě lávání prob ě hla v prostorách řím skokatolické fary v P avlovicích u P řerova, díky ob ě tavosti a enorm ním u úsilí b ratra A loize U m riana a j eho dcery H anky, kteří se postarali j ak o ub y tování frekventantů, tak o j ej ich stravování s neob y čej nou pečlivostí. H lavním ex ercitátorem b y l b rně nský františkán-kapucín otec A ug ustin Š váček O F M C ap., asistoval m u b r. Č eslav K řížala O F M poradce N árodní rady S ekulárního františkánského řádu ( N R S F Ř ) v P raze. P řevážnou část přednášek otce A ug ustina a následného rozj ím ání j sm e společně prožívali j ak ve farní společenské m ístnosti, tak v m ístním chrám u sv. J ilj í při b ohoslužb ách a adoracích B ě hem ex ercicií nás navštívila deleg ace žen z pavlovické farnosti, ab y se s nám i podílela na m editaci O b ožím volání ke křesť anské lásce, O m ilosti ob rácení skrze D ucha svatého a také O přij etí svého života i s utrpením i. J akob y stříb rnou nití se m editace prolínaly ve znam ení K Ř E S Ť A N S K É P O K O R Y A O D E V Z D A N O S TI S E D O V Ů L E B O Ž Í J edním z hlavních tém at rozj ím ání b y lo rozlišení význam ů pozitivní a neg ativní chudob a hm otná a duchovní z hlediska evang elistů sv. M atouše a L ukáše ( b ib lický pohled na poj m y chudob y ), ale také z hlediska chudob y j ako františkánské m inority ( srv. P.C antalam essa: C H U D O B A ; K ostelní V y dří, ). D lužno při této příležitosti připom ně t tex t I I. vatikánského koncilu, v ně m ž se konstatuj e, že P anna M aria vy niká m ezi pokorným i a chudým i P áně, kteří s důvě rou očekávaj í a přij ím aj í spásu od B oha. Ž ivotním krédem sv. F rantiška b y lo co nej užší připodob ně ní se pokoře a pozitivní chudob ě M atičky B oží. Ř iď m e se tedy a priori příkladem sv. F rantiška z A ssisi: za každých okolností se ob racej m e na našeho neb eského O tce. D ej m e M u vždy šanci, ab y vy řešil naše pozem ské prob lém y růstu. S v. P avel nás vy b ízí, ab y chom si stále ob novovali m y sl po j ej í duchovní stránce ( E f 4, 23). D uchovní rozm ě r člově ka nepodléhá vlivu Z lého. Z lý m ůže opanovat rozum a vůli ( které po prvním pádu neztratily svou původní neporušenost), m ůže nás oklam at. R ozum m ůže zatem nit a vůli ochrom it, kdy ž nehledám e spoj ení s K ristem. P okušení ( = zkouška) není form a pom atení Z lým, spíše j e to náš každodenní údě l. Z atem ně ní oslab uj e a dezorientuj e úsilí lidské vůle! C itovost, pam ě ť a ob raznost b ývaj í hříchem porušeny, m ohou b ýt tedy pom ateny, zraně ny. O b racej m e se s důvě rou na J ežíše, který nás uzdraví B ožím slovem, m odlitb ou, svátostm i ( zvl. svátostí E ucharistie), skrze chápaj ícího a m iluj ícího člově ka, skrze m alá společenství, ex ercicie i skrze terapeuta ( odb orného lékaře). U zdravuj e nem oci: I / D uchovní ( hřích, vina) sklon ke hříchu ( žádostivost) j ako důsledek dě dičného hříchu zůstává i po j eho odpuště ní, ale duchovním růstem, J ežíšovým i uzdravuj ícím i zásahy, se postupně zm enšuj e, oslab uj e. S krze autoex orcism us, neb oli ob novu křtu, m odlitb y za rozvázání ( osvob ození) od m oci Z lého ducha, tzv. m alého ex orcism u, skrze psy cholog a. I I / P sy chické způsob ené vě tšinou dě dičným hříchem, nedostatkem lásky v nej útlej ším dě tství, způsob ené hříchy j iných, neb o i svým i. V nitřní zraně ní v em ocionální ob lasti ale m ůže postihnout i pam ě ť a představivost. P ochází z odm ítnutí ( od rodičů a j iných). P roj evuj e se zvláště : P odm aně ní: a/ nezvládnutím hně vu ( pocitem odm ítnutí) a/ útisk ( sužování) b / pocitem viny b / nutkání ( ob sese) c/ pocitem m éně cennosti ( úzkosti) c/ posedlost d/ pocitem strachu e/ neschopností důvě řovat, že b y nás m ohl ně kdo m ilovat P sy chiatrická léčb a s m odlitb ou za uzdravení neb o m odlitb a za osvob ození od Z lého tzv. velký ex orcism us. I I I / Tě lesné ( m aj í asi 6 0% příčiny v psy chické ob lasti) : P rostřednictvím svátosti sm íření a lítostí nad spáchaným i provině ním i tj. svátostí vnitřního uzdravení = B O Ž Í L Á S K O U ( skrze m odlitb u za vnitřní uzdravení) lze dosáhnout úplné duševní pohody. R ovně ž opravnou zkušeností ( skrze ně koho), zážitkem úcty, přij etím, sdílením, ale za předpokladu naprostého odm ítnutí zla, rozhodnutím se pro dob ro. S krze lékaře, ale také m odlitb ou a svátostm i, zvl. svátostí pom azání nem ocných, či uzdravení nem ocných ( fy zického i psy chického uzdravování). S vátost pom azání nem ocných m á terapeutický účinek nej en při tě lesných onem ocně ních, ale i při psy chických nem ocech. M ohou j i přij m out i ti, kteří se cítí psy chicky zraně ni pokud j sou na přij etí této svátosti solidně připraveni a vhodně k ní disponováni Z ásadně j e třeb a vésti b oj proti touhám po pom stě, za odm ítavý postoj k stavům deprese, ať už ve vztahu k sob ě neb o j iným, vůči ag resivitě a závislostem na drog ách, alkoholism u, kuřáctví, nezřízeném sex u, nespokoj enosti se svým životem vůb ec, která vede k úm y slům spáchat seb evraždu. J e zapotřeb í vy hledávat ob ranné m echanism y proti neg ativním neurotickým závislostem ( nesm ě losti, hně vu, nenávisti k životu, předstírání, b ig otnosti, opičení se po j iných, perfekcionism u, útě kům do sam oty, racionalism u a j iným form ám neurotických řešení vzpoury vůči životu). P rostřednictvím verb álních i neverb álních kontaktů si ově řuj m e, v čem spočívá náš život, zvl. u dě tí podporuj m e svob odnou podřízenost dě tí rodičům a vzáj em nou úctu i lásku sm ě řuj ící k ideálu b ezvýhradné lásky. V y varuj m e se eg oism u souvisícího s nepoznáním skutečné lásky v nej raně j ším dě tství, chorob ného pocitu viny a křivdy, nesouhlasu s vlastní m orální slab ostí! B oj uj m e s pocity fy zické nem ohoucnosti v důsledku vrozených tě lesných defektů! ( J ob 38, 4). N eurotici j sou determ i- Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 9, Říjen 2003 Strana 11

12 nováni nespokojeností sami se sebou, uzavírají se vůči společnosti, vedou nejen vzpoury proti vlastnímu životu, ale též vůči životům jiný c h. P odporujme spoluprác i kně ze s psyc h olog em, či s psyc h iatrem, smě ř ujíc í k léčení h ně vivosti, urážek B oh a i svý c h bližníc h, s důsledky zouf alství, depresí, ú zkostí a stresů, zraně ný c h emoc í a nedostatečný c h odpouš tě ní vin navzájem. Z ř ídkakdy se vyskytuje skutečná posedlost ď áblem, kterou odstraň uje biskupem pově ř ený kně z ( tzv. velký ex orc ista ). S c h izof renii a epilepsii vyléčí lékař, ale rezidua duš evníh o rázu léčí ( jak vý š e uvedeno) kně z-ex orc ista. E x istují známé triky ď ábla, jako je duš evní skleslost a ztráta odvah y čelit jeh o nástrah ám. P odle sv. J ana z K ř íže je dopuš tě ní se tě žkéh o h ř íc h u h orš í než posedlost ď áblem. Ď ábel tím dostává zelenou k svádě ní na c estu smě ř ujíc í zpě t nebo do h různé budouc nosti ( v př ípadě náh léh o ú mrtí bez možnosti vyznání se z tě žkéh o h ř íc h u kně zi a čině ní pokání, vede c esta do vě čnéh o zavržení, do pekel ). S vodům ď ábla ( padléh o A ndě la S vě tla nejvě tš íh o L h ář e, který odmítl posluš nost B oh u) se lze zbavit pokornou modlitbou, c h válením B oh a a vzdáváním poc ty J eh o nedozírnému milosrdenství. P ř i c h válení B oh a nás ď ábel ih ned opustí. L idská pokora a posluš nost vůči B oh u jsou jeh o nejvě tš ími nepř áteli! N ic méně každéh o člově ka budou slabosti tě la i duc h a provázet po c elý život. P ř ijímejme je vš ak s pokorou na usmíř ení za naš e poklesky a h ř íc h y, jako smírné obě ti. ( M at ) O pě tujme inic iativu B oží lásky vůči nám ( takový m, jac í jsme), dě kujme M u za vloh y ( zakopané h ř ivny ), za terc iář skou zasvě c enost, za dary D uc h a svatéh o, za mystic ké a c h arismatic ké božské c tnosti: VÍ R U, N A D Ě J I a L Á S K U, za prozíravost ( rozumnost), spravedlnost, statečnost, umírně nost ( mírnost, čistotu, panenství), stř ídmost v jídle a pití S polu se sv. F rantiš kem volejme: Kdo jsi Ty, Pane a k do jsem já? B u ď m e p ok or ní p ř ed B oh em i p ř ed l idm i! Kde je p ok or a, t am je i m ou dr ost! Pok or a m il u je v z neš enost B oh a, je v st u p ní b r anou do ř í š e m ou dr ost i, c est ou k PR A V D Ě, k sp asení du š í. O p ak p ok or y p ý c h a ( nar c ism u s, eg oism u s) je k r á l ov nou v š ec h h ř í c h ů, sest r a L Ž I a ď á b el sk é h o k l am u. Pyš ný č l ov ě k k l am e sá m seb e, je jen p yš né, v yc h l ou b ač né nic! Pyš ní l idé jsou u z av ř eni sam i v e sv é m v ě z ení. T rpě livě snáš ejme ď áblův osten ve svém tě le, pokorně a s odevzdaností do B oží vůle služme N E J VY Š Š Í C H U D O B Ě M I N O R I T Ě, mě jme porozumě ní jeden vůči druh ému, buď me blah osklonní, stůjme v pokoř e a v službě vš em svý m bližním, podle vzoru naš eh o nebeskéh o O tc e a dle př ímluv seraf inskéh o patrona sv. F rantiš ka prosme: U č iň ná s, Pane, sv ý m ná st r ojem, ať z á ř í m e Tv ý m p ok ojem! A men! V nedě li 1 4. zář í , o svátku P ový š ení sv. K ř íže, složila sestra A nna S páčilová z B ě lotína prof es v místním f arním c h rámu P áně sv. J iljí do rukou ministra S F Ř P ř erov br. P etra P rinze a stala se tak ř ádnou členkou př erovskéh o f rantiš kánskéh o společenství. P ř evzala ř ádové jméno H edvika. V P avlovic íc h u P ř erova dne 1 4 / 9 L. P. M M I I I Zaznamenal František Ant. Cigánek, SFŘ PŘEROV /Redakčně upraveno/ Víkend na faře ve Vlkoši 19. září 2 1.září V pátek od 15 hodin se začal na faře sjíždět tým vedoucích, který připravil sportovní hru pro děti i rodiče. Přišly děti z Vlkoše, na kolech přijely děti i z ostatních farností otce S lávka a v 18 hodin nás na farní zahradě b ylo přes čtyřicet. Velký závod formulí F 1 mohl vypuknout. Z b 4 N S b Z K M L b S T D b U S C B C b D M M M A D H T N T b C b S T Ř b K ávodníci yli rozděleni do skupin, ty řídili jejich rodiče, kteří zajišť ovali pomů cky pro splnění daných disciplín. aši závodníci si vyzkoušeli jízdu ve tmě, v dešti, museli si poradit s píchnutým kolem neb o zraněným závodníkem, ale také se mohli posílit ovocem neb o slámkou načerpat energ ii ve formě šť ávy outěžilo se na čas a zvítězila ílá skupinka, kterou vedly maminky z Vlkoše. roupová a. ang erová. Všichni závodníci yli odměněni sladkostmi a ob rázkem od otce lávka a členové vítězné skupinky získali diplom. ím však den nekončil, protože v ohništi se rozhořel oheň a vysílení závodníci si opekli špekáčky. ocela rychle se setmělo a to yla nejlepší příležitost k honičkám, schovce neb o jiným hrám. ohně se povídalo a zpívalo při kytaře, na kterou nám zahrál otec lávek. elý den jsme zakončili modlitb ou a společně jsme děkovali Pánu ohu, že se nám tak vydařil. Vedoucí a několik mimovlkošských dětí nocovalo na faře ve spacáku, ab y v sob otu, hned jak vysvitne sluníčko, mohli dál vyzkoušet své síly. Po vydatné snídani v trávě na farní zahradě prozářené ranním sluníčkem jsme nasadili helmy a nasedli na kola. ílem našeho výletu ylo poutní místo ub na oravě, kde jsme si prohlé dli nádherný kostel Panny arie, pomodlili se a zazpívali adonu. si dvacetičlenný peloton se z ub u vracel stezkou mezi radeckými ryb níky do ovačova, kde jsme měli další zastávku. Po ob ědě jsme šli na prohlídku tamního zámku. ejvíc se nám líb ily schody vídeň ské ho stylu a zámecká kaple, která prošla nedávno velkou rekonstrukcí. aké nás zaujala pověst o černé paní, která vyjíždí ze zámku v kočáře a hledá své ztracené děti na paloučku u zámecké rány. Po prohlídce jsme rovnou zamířili do nedaleké cukrárny na zmrzlinový pohár, ab ychom doplnili energ ii na zpáteční cestu. elý den naše cyklisty provázelo doprovodné vozidlo, nikomu se nic nestalo a všichni cestu zvládli sami. V 18 hodin jsme už yli opět na faře a po večeři nás čekalo domácí kino otce lávka, který nám na dob rou noc pustil pohádkový příb ěh ajemná zahrada. V neděli jsme prožili slavnostní mši svatou v íkovicích, kde yl křest malé lárky. Pro ni jsme s dětmi nacvičili písničku o čisté studánce, a pak už jsme jeli zpět do Vlkoše sb alit si věci a uklidit faru. O dpoledne si rodiče přijeli vyzvednout své ratolesti a my vedoucí jsme je mohli pochválit nejen za vynikající výkony na kolech, ale i za pomoc a pěkné chování. Markéta Matlochová Strana 12 Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 9, Říjen 2003

13 Jen tak v e s tr u č no s ti Jak pokračujeme s topením Děkuji všem dárcům, kteří dosud přispěli na nové topení na faře v P řerově. P ráce se pomalu b líž í ke konci a doufám, ž e b rz y b udeme na faře topit - rána teď už z ač ínají b ý t docela ch ladná C elková cena topení je ,- K č. V této ch víli máme na z aplacení této akce seh náno už tisíc korun. Z toh o ve sb írkách a darech se vy b ralo tisíc a od farníků máme půjč eno tisíc. Zbývá nám tedy ještě sehnat 107 tisíc korun. S tále tedy naléh avě prosíme o dary č i půjč ky na z aplacení novéh o topení na faře. K dy ž se nám podaří tuto akci ú spěšně uz avřít, tak b udeme moci z ač ít pracovat na projektu novéh o topení do kostela sv. Vavřince. P ředem všem děkuji z a pomoc. V ol b y pastorační rad y O vý z namu pastorač ní rady farnosti jsem už dříve psal. Č lenové pastorač ní rady jsou oficiálními z ástupci farníků a proto je jejich volb a důlež itá. Volb y prob íh ají takto: N ejdříve je třeb a sestavit sez nam kandidátů. Většinou se tak z ž T b z y b z K děje na ákladě návrh u farníků a po vy jádření souh lasu kandidátů, e ch tějí a jsou och otni v pastorač ní radě pracovat. ento sez nam kandidátů ude veřejněn na nástěnkách a pak následují samotné volb v neděli po mši svaté. V naší farnosti ude do pastorač ní rady voleno pět ástupců farníků. těmto z volený m č lenům přib udou ti, kdo jsou jmenováni farářem a dále z ástupci C h arity a F rantiškánskéh o společ enství a samoz řejmě také duch ovní, kteří ve farnosti působ í. C elá pastorač ní rada b ude farnosti představena v č asopise a na farním sh romáž dění odpoledne na S onusu o slavnosti J ež íše K rista K rále. N a č leny pastorač ní rady, z vláště pak na ty Vámi z volené, se můž ete ob racet se svý mi připomínkami a dotaz y k ž ivotu farnosti, b oh osluž b ám apod. R oz h odující slovo ve farnosti sice z ůstává faráři, ale h las pastorač ní rady b eru váž ně a v některý ch případech jsem už i v naší farnosti udělal některé věci podle přání pastorač ní rady a ne podle svéh o V normální řeč i se ovšem nedá slovu církev vy h nout, protož e je b ěž ně použ íváno, b y ť v poněkud jiném vý z namu, než jak h o ch ápe katolická teolog ie. S nad se nám podaří č asem seh nat č lánek některéh o teolog a, který b y sroz umitelně vy světlil postoj katolické církve k ostatním křesť anům a dalším náb ož enstvím. P ro tuto ch víli jsme z volili jednodušší cestu a to pož ádat představitele jednotlivý ch církví o to, ab y oni sami napsali o svém církvi. P ravdou je, ž e jsme to v č asopise dostateč ně nez důraz nili, což b y la naše ch y b a, přestož e poz orný č tenář č lánků jistě poz nal, ž e jsou napsány č leny příslušný ch církví. C elé vý še z míněné nedoroz umění mne ale vede k tomu ab y ch připomenul, jak je důlež ité ( a to h lavně v jiný ch č asopisech : -) dob ře roz lišovat, kdo je autorem kteréh o č lánku a podle toh o k tex tu přistupovat. P roto se snaž íme i my u kaž déh o tex tu vž dy uvádět autora. V případě nejasností č i poch y b ností je samoz řejmě mož né ob rátit se na mne s prosb ou o vy světlení a doplnění. Pavel Hofírek původníh o z áměru. Věnujte tedy volb ě pastorač ní rady poz ornost. Č l á nky v naš em časopi se B y la nám do redakce doruč ena roz h ořč ená reakce na č lánek o A rmádě spásy. P rý v č asopise my lně oz nač ujeme A rmádu spásy z a církev, kdy ž podle katolické nauky církví není, a tím nesprávně informujeme věřící. S amotná otáz ka je poměrně slož itá. C írkevní dokument Dominus J esus sice říká, ž e tato církevní společenství nejsou církvemi v pravém slova smy slu, ale už tím je vlastně řeč eno, ž e v urč itém slova smy slu církvemi jsou... Fotografie na této straně jsou z P ř erov a ze sp ol eč né m od l itb y u k ap l e P anny M arie p od nem oc nic í a v ol ejb al u sp ol eč enstv í rod in v areá l u l aguny v ned ěl i 1 4. zá ř í Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 9, Říjen 2003 Strana 13

14 Setkání Pastorační rady Hodnocení tábora : Zadní Arnoštov 2003 Jednání pastorační rady proběhlo P. H of írek v k rátk osti seznám i l př ítom né s f i nanční stránk ou opravy topení na f ař e v k ostele. K onečná c ena rek onstru k c e bu de K č. S bírk y a dary zatím vynesly K č, pů j čk y f arník ů př i nesly K č. P ok u d to f i nanční si tu ac e dovolí, bu de m ož né v zi m ě zadat vyprac ování proj ek tu topení v k ostele. L etoš ní zi m u nezů stane k ostel ú plně bez topení. Ve stávaj íc ím rozvodu se bu de m ísto páry topi t hork ou vodou, př esto j e nu tno počítat s ni ž š í teplotou než v př edc hozíc h letec h. N ový systé m topení pro k ostel j eš tě není def i ni ti vně u rčen, j ednou z m ož ností j e i vyu ž i tí nové vý m ěník ové stani c e na f ař e.z ároveň probíhaj í drobné opravy bočního k ř ídla na f ař e a oprava f ary P ř edm ostí. P rů běh př erovsk ý c h hodů pastorační rada hodnoti la pozi ti vně. D ále se di sk u tovalo o prů běhu E vropsk ý c h dní k u ltu ry v naš i c h k ostelíc h a o př ípadné m prodlou ž ení hodi n otevř ený c h dveř í. Z ávi sí to i na oc hotě nás f arník ů ú častni t se slu ž eb tak, aby vž dy v k ostele byly 2 osoby. D alš ím bodem byla pé če o hroby k něž í a ř ádový c h sester na př erovsk é m hř bi tově. B u de svolána sc hů zk a na f ař e pro záj em c e o tu to slu ž bu a na ní bu dou dom lu veny podrobnosti. 5. ř íj na v 15 : 00 proběhne na S onu su setk ání m anž elsk ý c h párů. Jedním z té m at j e vzni k nový c h společenství. N edělní dopolední setk ávání u k ávy a čaj e s pů j čováním a prodej em k ni h se zatím pozastavi lo na tom, ž e nej sou dok ončeny ú pravy prostor v bočním k ř ídle f ary a na m alé m počtu li dí, k teř í by pom áhali s org ani zac í. V zář í a ř íj nu proběhnou dvou k olové volby do pastorační rady. V neděli f arníc i obdrž eli lístk y, na k terý c h m ohou podávat návrhy na k andi dáty do pastorační rady. D o 30. zář í bu de m ož né tyto lístk y vhodi t do u rny v k ostele. P o sečtení hlasů a k rátk ý c h pohovorec h volební k om i se s k andi dáty bu de sestavena a vyvěš ena li sti na k andi dátů. Ve dru hé m k ole z těc hto VIDĚLA JSI UŽ NĚKDY MAMUTA? NE? TAK TO TEP R VE UVIDÍ Š? T a k t o h l e h e s l o p ř i l á k a l o v p ů l c e s r p n a n a k ř e s ť a n s k ý t á b o r p o ř á d a n ý přerovskou pobočkou hnutí SARKANDER na 23 dětí z P řerova a okol í. H l avním c íl em těc hto m al ý c h odvá ž l i vc ů by l o postupně zvl á dnout zkouš ky doby, ve které se prá vě nac há zel i, a přej ít tak postupně z pravěku přes starověk, středověk a prů m y sl ovou revol uc i až do současné m oderní doby. J ednotl i vý m i obl astm i hi stori e j e prová zel a osobnost, která by l a pro danou dobu ty pi c ká. A tak se děti setkal y s pravěký m l ovc em vů dc em tl upy U T O U a j eho dvěm a pom oc ni c em i U T I C EM I. T i to tři j i m pom á hal i zdá rně spl ni t nel ehké ú kol y, které pro ně pravěk při pravi l, a to třeba vaření nad ohněm, l ov drobné zvěře, prá c i s hl ínou a spoustu dal š ího, al e nej těž š í pro vš ec hny by l a akc e M AM U T, při které m al í l ovc i tá borové tl upy doká zal i, c o v ni c h j e, a spol ečný m i si l am i nakonec m am uta ul ovi l i. Sá m m oc ný řím ský C AESAR se propů j či l k nel ehké m u ú kol u: prové st děti přes starověk. Z de na ně čekal obj ev písm a, přec hod rozbouřený m Ni l em, barvení l á tek, stěhová ní ná rodů, starověké di vadl o a nec hy běl y ani ol y m pi j ské hry, který m předc há zel zá pas g l adi á torů nej si l něj š íc h m už ů z Ř ec ka, Ř ím a a P ersi e. C aesar by l zrazen B rutem, který tak dopom ohl středověké panovni c i I SAB EL E KAST I L SKÉ, aby převzal a vl á du nad dal š ím obdobím. Spol ečně s I sabel ou děti m usel y čel i t ná j ezdu pi rá tů, postarat se o vy bavení l á zní, zá vodi t ve středověké m sportu, vy rá bět své vl aj ky. P ři ná vratu ze stopová ní potkal y T. A. EDI SO NA, který se prá vě snaž i l prodat svů j vy ná l ez ž á rovku do rukou f ranc ouzské burž oazi e. Dětem se v prů m y sl ové revol uc i natol i k zal íbi l o, ž e ponec hal y I sabel u Kasti l skou své době a vy dal y se za nový m prů vodc em T hom asem Al vou EDI SO NEM. V prů m y sl ové revol uc i se ani nerozkoukal y, a kdy ž sl y š el y poj em m oderní doba, který by l spoj en s odj ezdem dom ů, si c e zavá hal y, al e nakonec svodů m doby podl ehl y. T ak spol ečně s ná m i vedouc ím i Z deň kem, Dom i ni kem, Katkou, B á rou, Al čou, L uc kou, J anou a kuc hařkou V erčou strá vi l y děti 1 2 nezapom enutel ný c h dní uprostřed přírody bez postel e, vodovodu, el ektři ny, sprc hy, spl ac hovac íc h zá c hodů, m obi l níc h tel ef onů, počítačů a dal š íc h vy m ož eností m oderní c i vi l i zac e. T y to nedostatky ni kom u nevadi l y, ba naopak. P ři vaření na ohni, koupá ní v potoc e, spaní ve stanec h či nočníc h hl ídká c h se skrý val a spousta prož i tý c h dobrodruž ství, bá j ečný c h zá ž i tků a navá zá ní nový c h kam ará dství. Z á věrem by c h za ná s vedouc í c htěl a říc t, ž e j sm e do toho dal i opravdu m noho a odm ěnou ná m by l y spokoj ené a š ť astné vý razy ve tvá říc h oněc h m al ý c h dobrodruhů. za vedoucí Barbora Němčáková k andi dátů bu dem e voli t 5 členů pastorační rady. V sou ladu se stanovam i pastorační rady olom ou c k é arc i di ec é ze dalš í členové bu dou j m enováni f arář em a po j ednom zástu pc i bu dou m ít ř eholní společenství, c írk evní sdru ž ení ( např. C hari ta), u znaná hnu tí a j i ná c írk evní zař ízení. N ová pastorační rada se sej de př ed f arním shrom áž děním, k teré se bu de k onat V blízk é době bu de společně s m ěstem opravena k aple př ed f arním k ostelem. P r v n í h o s e t k á n í k l u b u s e n i o r ů s e z ú č a s t n i l o 2 0 l i d í, c o ž j e p r o z a č á t e k p o t ě š i t e l n é. F i l i p M r á z Strana 14 Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 9, Říjen 2003

15 Sv. Hedvika Slezská Narodila se v roc e n a z á m k u A n dec h s a b y la u ž j ak o m alé dí t ě p ř edá n a n a vý c h ovu k b en edik t k á m v k lá š t eř e K it z in g en. V k lá š t eř e č et la h orlivě P í sm o svat é. K dy ž j í b y lo Svìtec m ìs í ce 1 2 let, b y la svý m ot c em z m oc en sk o p olit ic k ý c h z á j m ů p rovdá n a z a vé vodu J in dř ic h a I., vé vodu slez sk é h o a p olsk é h o. B y la t et ou sv. A lž b ě t y D u ry n sk é. H edvik a se p o c elý svů j ž ivot vě n ovala b lah u své h o lidu a p roh lou b en í k ř esť an sk é ví ry v ob y vat elst vu. M im o č et n ý c h n em oc n ic a oš et ř ovat elsk ý c h ú st avů z alož ila t ak é slavn ý k lá š t er c ist erc iač ek v T ř eb n ic i n a sever od V rat islavi. B y l t o p rvn í ž en sk ý k on ven t ve S lez sk u. H edvik a t ak é p ř ip ravovala c est u z á st u p c ů m č et n ý c h ř á dů, ab y se m oh li u sadit ve S lez sk u. J ak sam a ř í k ala, roz h odla se lé č it p rot ik lad p rot ik ladem : n en á vist lá sk ou, vin u u sm í ř en í m. Z em ř ela 1 5. ř í j n a v T ř eb n ic i. J e u c t í vá n a j ak o p at ron k a P olsk a, S lez sk a, B erlí n a, V rat islavi, T ř eb n ic e a K rak ow a, vy h n an c ů z vlast i a sn ou b en c ů. J a r o s l a v B r a n ž o v s k ý neděle 19: 30 a P ř e d m o s t í Příprava na biřmování : 00 S e t k ání se niorů pondělí : 4 5 B e se d y nad k at e c h isme m pondělí F a r a P ř e d m o s t í : 30 D isk u sní ve č e r K ře sť ansk é ak ad e mie s t ř e da : 30 B e se d y nad k at e c h isme m I I. nové č t v r t e k : 00 M š e svat á pro ne moc né s ob ot a k o s t e l s v. V a v ř i n c e s u d ě l ováním svát ost i pomaz ání ne moc ný c h P ř e r o v 8 : příl e ž it ost k e svát ost i smíře ní S l avnost vý roč í posvě c e ní k ost e l a ne děle S t ře d oe vropsk é k at ol ic k é d ny - R ak ou sk o : 30 B e se d y nad k at e c h isme m pondělí : 00 R e d ak č ní rad a č asopisu s t ř e da F a r a P ř e r o v : 00 K o s t e l s v. V a v ř i n c e Příl e ž it ost k d u š ič k ové svat é z pově d i č t v r t e k - 17 : 00 P ř e r o v : 00 B e se d y nad k at e c h isme m I. č t v r t e k : 00 B e se d y nad k at e c h isme m pá t e k S l avnost vš e c h svat ý c h s ob ot a M š e svat é : Pře rov 9 : 0 0, 1 8 : 3 0 Pře d most í 8 : 4 5 H. M oš t ě nic e 7 : : 30 Příprava na biřmování ne děle a P ř e d m o s t í : 00 Z ač át e k přípravy rod ič ů na k řt y d ě t í pondělí : 4 5 B e se d y nad k at e c h isme m pondělí F a r a P ř e d m o s t í : 00 B e se d y nad k at e c h isme m I I. nové č t v r t e k pá t e k 19 : 00 Pře d náš k a K ře sť ansk é ak ad e mie : R N D r. J iří G ry g ar V ě d a a víra : 00 S c h ů z k a minist rant ů s ob ot a Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 9, Říjen 2003 Strana 15

16 Informace Z n a n a s t a n e z m ě n a č a s u. Z t o h o t o d ů v o d u b u d e p o s u n v e č e r n í c h b o h o s l u ž e b v P ř e r o v ě v e s t ř e d u, č t v r t e k a p á t e k n a 1 8 : 0 0 h o d i n : 00 Setkání manželských párů farnosti neděle : 3 0 R ed akč ní rad a č asopisu neděle Fara Přerov : 3 0 P ř íprav a na b iř mov ání neděle a Před m os t í : 4 5 B esed y nad katechismem p o ndělí Fara Před m os t í : 00 Setkání SF Ř ú t er ý : 00 K av árna pro seniory s t ř eda : 3 0 Setkání v ed ou cích d ě tí a mlád eže s t ř eda Fara Přerov : 3 0 B esed y nad katechismem I I nov é. č t v r t ek 2 p á t ek 19 : 3 0 P ř ed náš ka K ř esť anská akad emie P. L inhart : 3 0 Přerov D rakiád a s o b o t a U h vě z d á rn y s o b o t a 15: 00 Přerov K oncert d u chov ní hu d b y J az z ov é d ny D en d íků z a ú rod u v e farnosti P ř erov neděle Přerov : 3 0 B esed y nad katechismem p o ndělí M od litb y F atimské ho apoš tolátu p o ndělí K os t el s v. J i ří : 00 Setkání kř esť anských žen ú t er ý č t v r t ek 17 : 3 0 Schůz ka lektorů : 3 0 B esed y nad katechismem I. č t v r t ek : 3 0 B esed y nad katechismem p á t ek s o b o t a 9 : 00 Schůz ka ministrantů M isij ní ned ě le neděle : 3 0 P ou tní mš e sv atá ke cti sv. V end elína neděle K oz l ovi c e V y d á vá D ě k an s t ví Přerov ří m s k ok at ol i c k é c í rk ve R ed ak č n í rad a: P. Pavel H of í rek - š é f red ak t or, P. R y s z ard T u rk o, b rat r j á h en O n d řej J i rou t, L. C al á b k ová, J. B ran ž ovs k ý, V. Pavl ů, A. Pi z ú rová Ř ím sko kat o li cká f ar no st P řer o v Kr at o ch vílo va 6 Pod n ě t y, p ří s p ě vk y a i n f orm ac e k ot i š t ě n í l z e od evz d at n a f aře v Přerově P řer o v 2 t el: Uzávěrka pro říjnové číslo je 29. října E m ai l: p r er o y p er net. cz Náklady na 1 ks výtisku: 11,- K č. Ne p r o de j ná tisko vina. w w w. p r er o v. h y p er net. cz Strana 16 Slovo pro každého Číslo 9, Ročník 9, Říjen 2003

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích 4/2014 říjen - posinec Vydává Úřad městyse v Olbamovicích Z OB SAHU In fo ma ce staosty Vá no ce - svátky klidu a míu Zpá vy z fanosti Z čin nos ti školy Spo le čen ská konika, pohyb obyvatel a statistika

Více

V blízkosti p esvaté Bohorodice

V blízkosti p esvaté Bohorodice ! Brn nský pravoslavný v stník íslo 5 zá í 2004 l.p. Narození tvé, Bohorodice Panno, radost zv stovalo celému sv tu. Nebo z tebe zasvitlo Slunce spravedlnosti, Kristus B h náš, jenž zrušiv kletbu dal nám

Více

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících.

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících. ( 'ástka 4 Vhtnik ;liejvyhlbo kontrolniho uhdu 2001 Strana J28 01/32 Finanční prostředky státu vynakládané na zlepšení čistoty vod v povodí Odry Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnos ti

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov

Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalá ská práce Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Veronika Plachá Plze 2012 Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra historických

Více

silvestr 2005 chrustenice 2006

silvestr 2005 chrustenice 2006 silvestr 2005 chrustenice 2006 5 nejlepších: Japonsko masters (9,67) Austrálie mixed (9,50) 5 nejhorších: Japonsko ženy (6,82) Kanada mixed (6,90) Japonsko ročenka 2006 v tomto čísle naleznete: konec sezóny

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová Vedení prodejního týmu Andrea Fleissigová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Abstrakt česky atem t t baka sk r e e vedení r de níh tý u. Pr e se ne d íve s ust edí na í ý r de ak s uč st arketing v h ixu.

Více

WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE

WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE 4 2012 ZDARMA WAKEBOARDING SE PŘEDSTAVUJE ROZVRHY HODIN ŠKOLY A TRÉNINKŮ ČESKÉ ÚSPĚCHY NA OH V LONDÝNĚ REDAKCE Kluci a holky! Prázdniny jsou za námi, stejně tak jako největší sportovní akce letošního

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE Management firem Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

P r o j e k t C i a o A m i c i!

P r o j e k t C i a o A m i c i! P r o j e k t C i a o A m i c i! W a l d o r f s k a s k o l a P r í b r a m P r o j e k t C i a o A m i c i! Projekt Ciao Amici! je projektem vý me ný mla - Projekt podporuje samostatnost, zodpove dnost,

Více

VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU

VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU VZORNÁ TJ TESLA BRNO ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU čestná listin~ ~976 O lidu kufrujícím Hurá do Němec!!!! O B S A H ----------------- Zájezd na ~~ v CB do Skotska Mistrovství ~SSR na celkem dost dlouhé trati

Více

00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží

00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží Yhtnik :'IiejvyUlho kontrolnlbo úhdu 2 000 Strana 2 3 2 00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží Kontroln í akce byla zařaze na do plánu

Více

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv.

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. (Mt 5,3) Draz mlad, do m pam ti se vtisklo mimo dn setk n v Rio de Janeiru

Více

II. vatikánského koncilu otevřela. skryto (apoštolský list Porta fidei).

II. vatikánského koncilu otevřela. skryto (apoštolský list Porta fidei). 2 ZPRAVODAJ FARNOSTI PŘI KOSTELE sv. TOMÁŠE V BRNĚ Motto: Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se, která je dobrá, po ní se vydejte a vaše duše nalezne klid. Jeremiáš 6,16 Úvodní slovo V den 50. výročí

Více

Buď pánem svého prostoru

Buď pánem svého prostoru Buď pánem svého prostoru Jak chránit sebe a své věci, když jste online Edice CZ.NIC Editovaly Linda McCarthy a Denise Weldon-Siviy Buď pánem svého prostoru Jak sebe a své věci chránit, když jste online

Více

1 20 0 7/8 IN IN IN IN IN. Časopis Arcibisk upsk éh o gym náz ia v Krom ěříži

1 20 0 7/8 IN IN IN IN IN. Časopis Arcibisk upsk éh o gym náz ia v Krom ěříži 1 20 0 7/8 IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN AG IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

Více

01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků

01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků Yhlnlk :'I/ei" yulbo k o n t r o ln i bo u hdu 2002 Stra n. t 9 0 01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků Kontrolní akce byla za řaze na do plánu kon trolní č

Více

Stali jsme se centrem kultury v Evropě

Stali jsme se centrem kultury v Evropě 2. 2. 2015 1 2 POZOR! strana Příloha DJKT 2015 Ročník: 15 19-22 opět uvnitř našich novin. Stali jsme se centrem kultury v Evropě Redakce PLZEŇ, Havlíčkova 5, 301 37 Plzeň tel.: 377 221 996; tel./fax: 377

Více

Zpravodaj Radia Proglas č. 32

Zpravodaj Radia Proglas č. 32 Zpravodaj Radia Proglas č. 32 bulletin pro členy Klubu přátel Radia Proglas, léto 2005 Slavíme a vzpomínáme Slavíme a vzpomínáme, kdo všechno dělá už deset let rádio s cyrilometodějským jménem Proglas:

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár.

Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár. Září/říjen 5/2012 Pouť bezdomovců Mládežnický Žďár Rytířský tábor Pouť rodin Chiara Luce Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová Dvouměsíčník farnosti Luže DaR přestěhován Básnička CHLUMEČEK 5/2012

Více

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno s podporou programu Evropské unie Phare Ústav pro informace ve vzdělávání Národní vzdělávací fond 1999 Autorský tým: Pavla Burdová, Sociologick stav Akademie

Více