hra, soutěţ, kooperativní hra, pohybová hra, výuka, český jazyk, učitel, ţák, základní škola.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "hra, soutěţ, kooperativní hra, pohybová hra, výuka, český jazyk, učitel, ţák, základní škola."

Transkript

1 HRY S ČESKÝM JAZYKEM Vendula MIKULÍKOVÁ Abstrakt: Článek se zaměřuje na vyuţití her ve výuce českého jazyka. Popisuje 3 typy jednoduchých her týkajících se jazykového vyučování, které byly předloţeny ţákům ročníku základní školy, a konkrétní reakce ţáků na tyto hry. Na základě rozdílů v zapojení ţáků do uvedených her a rozdílů v úspěšnosti ţáků při těchto hrách pak stanovuje, kdy a v jaké míře je vhodné takové hry do výuky zařazovat. Klíčová slova: hra, soutěţ, kooperativní hra, pohybová hra, výuka, český jazyk, učitel, ţák, základní škola. 1 Hra ve výuce českého jazyka Spousta učitelů dnes hledá vhodné způsoby, jak by zaujali ţáky a získali je pro svou výuku. Běţně vypadá aktivní zapojení ţáků do výuky tak, ţe se ţáci například střídají v odpovědích na otázky ve cvičeních. Další jejich aktivitou je provádění zápisu učiva do sešitu. Tím veškerá jejich aktivní činnost ve výuce končí. Ovšem stále více do hodin přibývá skupinových prací nebo projektových a dalších netradičních úkolů. 1.1 Užívané metody ve výuce Učitelé často vyuţívají ve svých hodinách aktivizační metody, mezi které patří například pětilístek, myšlenkové (mentální) mapování, brainstorming či volné psaní 1. Ţáci tak podle modelu E-U-R 2 zaktivizují své poznatky, ať uţ ve fázi evokace (na začátku hodiny) jiţ dříve získané poznatky či ve fázi reflexe (na konci hodiny) poznatky nově nabyté. Při brainstormingu ţáci rozmlouvají mezi sebou, utvrzují se ve svých názorech a to je posiluje. Mohou také přejímat nápady svých spoluţáků a tím zmnoţit ty své. Práce ve dvojicích či větších skupinách ţákům následně usnadňuje jejich vystoupení před třídou, zlepšují si svoje komunikativní dovednosti. Cílem metody pětilístek je naučit ţáky srovnávat, analyzovat, umět vybírat. Ţáci si zlepšují svoje schopnosti umět uchopit téma a vybavit si co nejvíce souvislostí. Při práci ve dvojicích či skupině musejí ţáci umět diskutovat, spolupracovat a akceptovat myšlenky ostatních. Rozvíjí se také jejich originalita a tvůrčí přístup. Mentální mapování je povaţováno za nástroj rozvoje duševní činnosti, způsob, který navazuje na přirozený styl práce mozku práci v asociacích, myšlenkových proudech, přeskakování z jedné myšlenky na druhou apod. Jako motivaci k probíranému učivu si vybírají zejména různá písemná či slovní cvičení, kříţovky s tajenkami, hádanky, motivační příběhy nebo vtipy. Pomocí motivace učitel vtáhne ţáky do tématu, navnadí je na to, co bude ve výuce probírat, dovolí jim lehce nahlédnout pod pokličku. U motivačních příběhů, vtipů, citátů ţáci pouze pasivně přijímají učitelovu činnost. Zatímco u vypracovávání cvičení, kříţovek, hádání hádanek uţ se zapojují sami. 1 Některé z metod kritického myšlení podle GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E. Aktivizační metody ve výuce, Evokace uvědomění reflexe.

2 1.2 Hra jako jedna z netradičních metod Proč nevyuţít pro výše uvedené situace hry, kterých je nepřeberné mnoţství a dají se velmi snadno transformovat do ţádané podoby pro danou výuku? Zápornou odpověď mohou dát pouze ti učitelé, kteří mají strach předloţit hry svým ţákům z toho důvodu, ţe nevěří sobě a nevěří jim. Sobě by měli učitelé věřit uţ proto, ţe kaţdý pedagog by měl být především herec, který dokáţe před svými ţáky cokoliv. Učitelé se nesmí bát experimentovat, nesmí se bát předkládat svým ţákům něco nového. Svým ţákům musí věřit, ţe se s hraním her sţijí, přestoţe to pro ně bude zpočátku nový typ aktivity ve výuce. Na takovou činnost si ţáci potřebují zvyknout. Musí si ujasnit pravidla, která budou při zařazení her do výuky velmi důleţitá. Jakmile se naučí hrát si, nebude uţ zařazování her do výuky ani pro učitele takový problém. Ti, kteří se ve škole neučí hrát si, neučí se učit se. 1.3 Výhody spočívající v hraní her Zařazení her do výuky se učiteli i přes všechny zdánlivé počáteční problémy zajisté vyplatí. Směřování hry k určenému cíli podporuje vývoj charakterových vlastností a vůle při hře se ţáci učí vyhrávat a přijímat poráţku. Hra rozvíjí psychické funkce (vnímání, paměť, zaměření činnosti, logické myšlení, sebeovládání, uspokojování potřeb). Význam hry se také odráţí v tom, ţe právě hry mohou být důleţitým prostředkem komunikace mezi učitelem a ţáky a mohou ţákům výrazně pomoci rozvíjet své schopnosti a znalosti. Hry pomáhají ţákům začlenit se do kolektivu a utuţit jej. Důleţitost hry je spatřována také v tom, ţe se při ní minimalizují negativně působící projevy, a to hlavně nuda a strach. Dá se říct, ţe je to nejlepší forma aktivního odpočinku. Do hry se v dnešní době dostává důraz na produkci, orientaci na cíl a vysokou organizovanost. Jedná se o výstupy naprosto shodné s výstupy, které vyţaduje vyučování samo. I v něm jde především o produkty ţákovy práce, zaměření veškeré pozornosti na dosaţení poţadovaných cílů a vysokou organizovanost, neboli dodrţování stanovených pravidel ve výuce. 2 O výzkumném vzorku Vybrané hry byly realizovány v rámci zájmového krouţku ţáků základní školy. Tím se naskytl jedinečný vzorek, který nezáměrným výběrem obsáhl ţáky, jak chlapce, tak děvčata, ve věku od 10 do 14 let. Do her se zapojili ţáci 5. aţ 8. třídy. Celkem se jednalo o 38 ţáků. Ročník Počet dívek Počet chlapců Celkem 5. třída třída třída třída Celkem Tabulka č. 1: Celkové počty ţáků S těmito ţáky byly vedeny tři vyučovací jednotky o 45 minutách. Tyto vyučovací jednotky se konaly v rozestupu tří týdnů, tedy vţdy týden po sobě. Všech vyučovacích jednotek se pokaţdé účastnili jedni a ti samí ţáci.

3 3 O vybraných hrách V kaţdé vyučovací jednotce byly ţákům předloţeny 3 hry zaměřené na výuku českého jazyka. Jednotlivé hry nepřesáhly svým trváním 15 minut. Byly vybrány tyto typy herních aktivit: hry pohybové, hry na variace soutěţí a hry kooperativní. Všechny hry byly předkládány celému zkoumanému vzorku zároveň. Hráli všichni ţáci společně. Pokud bylo potřeba vytvořit herní skupiny, byly většinou smíšené věkově a tvořili je jak chlapci, tak děvčata. Různorodost zaměření her má za úkol ukázat, ţe je moţné zařadit do výuky libovolné hry. Nejen ty hry, při kterých ţáci sedí v lavicích, pracují se sešity nebo jinými papírovými materiály (nakopírovaná cvičení, kříţovky, texty, učebnice apod.). 3.1 Pohybové hry Někteří učitelé jsou zvyklí uprostřed výuky přerušit práci a společně s ţáky si krátce zacvičit. Ať uţ rozpohybují ţáky několika dřepy, které rozproudí jejich krevní oběh, nebo vyberou jiný druh cvičení, při kterém kupříkladu rozpohybují ruce, uleví očím od dlouhého čtení nebo protáhnou záda. Ze stereotypu výuky dokáţe ţáky krásně probrat jednoduchá pohybová hra. Ta vyrovnává nepříznivý vliv sedavého způsobu ţivota ţáků, rozvíjí jejich rychlost a obratnost, sílu, vytrvalost a koordinaci jejich pohybů Hra: Dokonči slovo Na začátku hry se ţáci rozdělí do 3 stejně velkých skupin. Ţáci mají za úkol vybíhat od startovní čáry aţ k papíru, který je umístěn cca 10 metrů od ní (délka trasy je určena tím, jaký hrací prostor má učitel k dispozici). Na papíru je předepsané vţdy jedno písmeno. To je prvním písmenem slova, které má vzniknout. Z kaţdé druţiny vybíhá vţdy jeden hráč, doběhne k papíru a za předepsané písmeno připojí další tak, aby začal tvořit určité slovo. Vrací se ke své skupině a plácnutím ruky předá štafetu dalšímu hráči, který ihned vybíhá a k předchozím dvěma písmenům připojí dle vlastního uváţení další. Ve skupině se ţáci nesmí domlouvat na tom, jaké slovo tvoří. Kaţdý pracuje aţ s tím, co před sebou uvidí na papíru. Úkolem ţáků je utvořit co nejdelší plnohodnotné a spisovné české slovo. Skupina, která ukončí posledním písmenem své slovo, zůstane stát na startovní čáře a čeká, aţ dokončí svá slova i ostatní. Učitel pak zhodnotí, které slovo je nejdelší, a určí tak vítěze hry. Pro pobavení je moţno nakonec vyuţít opačného postupu ţáci mají utvořit co nejkratší slovo na dané písmeno. Hra se stane dynamičtější a dramatičtější, ţáci se nesmí nechat zmást a musí se rychle zorientovat. Tato hra v sobě spojuje prvky jak pohybových her, tak soutěţe i kooperace. Hru by šlo hrát samozřejmě i v lavicích, kdy by ţáci pracovali ve dvojicích (případně ve větších skupinách) a doplňovali by k jednotlivým písmenům střídavě další. Ale zařazení pohybového prvku do takové hry je velmi jednoduché a snadno proveditelné. Proto není důvod otálet, ţáci změnu monotematických aktivit jistě ocení Hra: Scrabble Hraje se opět ve skupinách. Předem je nutné si připravit několik sad písmen, které jsou obsaţeny v deskové hře Scrabble. Tato písmena by měla být na papírových čtvrtkách ve

4 větším provedení. Nesmí u nich chybět jejich bodové označení (viz samotná desková hra). Tato písmena učitel rozmístí v jedné části učebny. Umístí je tak, aby byly písmena s bodovým číslováním otočena nápisem k zemi. Ţáci tak nebudou mít moţnost vybírat si, kterou kartičku si vezmou. Na tabuli učitel vytvoří jednoduchou čtvercovou síť, do které se budou kartičky připevňovat. Je moţné vyuţít také políček, které budou zdvojnásobovat či ztrojnásobovat hodnotu kartiček na nich umístěných. Úkolem skupin je štafetově vysílat své hráče ke kartičkám. Jeden hráč vezme pouze jednu kartičku a utíká s ní zpátky. Skupina můţe mít u sebe vţdy jen 10 kartiček s písmeny. Jakmile bude mít skupina písmena potřeba k utvoření slova, můţe toto slovo umístit doprostřed hrací plochy na tabuli (zleva doprava, shora dolů). K připevňování je vhodné pouţít lepicí hmotu, nebo magnetickou tabuli s magnety. Učitel zapíše skupině bodovou hodnotu, kterou za toto slovo získala. Za písmena, která skupina umístila na tabuli, si hráči doplní další kartičky (opět jen do maximálního počtu 10). Skupiny dbají na to, aby se v přinášení kartiček s písmeny vystřídali všichni její členové. Vítězí ta skupina, která má po ukončení hry nejvíce zapsaných bodů za utvořená písmena Hra: Místo si vymění 3 Ţáci se usadí na ţidle čelem do kruhu. Ţidlí je o jednu méně neţ ţáků, uprostřed kruhu stojí ţák, na kterého nezbyla ţidle. Tento ţák má zavázané oči. Učitel připraví lístečky se slovy (od kaţdého slovního druhu minimálně 2 slova), tyto lístečky náhodně rozdá všem ţákům. Ţáci se seznámí se svými slovy, určí jejich slovní druh. Ţák, který stojí uprostřed kruhu vyvolává: Místa si vymění a doplní libovolný slovní druh. Ti, jejichţ slova na lístečku spadají pod vyvolaný slovní druh, si pomalu a hlavně potichu začnou vyměňovat místa. Ţák stojící uprostřed se snaţí chytit alespoň jednoho hráče. Pokud někoho chytí, vymění se spolu a chycený ţák si zaváţe oči a vyvolává. Pokud nikoho nechytí, vyvolává ţák další slovní druh. Učitel dohlíţí na to, aby se vystřídali všichni ţáci a všechny slovní druhy. Místo slovních druhů lze zvolit i jiné kritérium vyvolávání. Ţáci pak na lístečcích dostanou jiná slova, která těmto kritériím odpovídají. Ţáky je moţné nechat si lístečky několikrát během hry vyměnit předají svůj lísteček o po kruhu jedno místo doleva/doprava. Musí tak neustále určovat slovní druh svého slova. Variací hry je, ţe ţáci dostanou místo slov jen čísla od 1 do 10. Ţák uprostřed kruhu pak vyvolává konkrétní slova a ostatní si musí uvědomit, o jaký slovní druh se jedná a zda je to ten jejich. Výhodou je, ţe si učitel nemusí připravovat sám tolik příkladů. Mohou také vzniknout situace, při kterých si najednou mohou vyměňovat místa zájmena (ti ţáci, kteří mají číslo 3) a zároveň slovesa jako například při vyvolání slova JE (4. pád osobního zájmena ONI, sloveso BÝT ve 3. osobě jednotného čísla). 3.2 Soutěže Ţáci rádi vyhrávají. Jsou motivováni tím, ţe se snaţí dosáhnout lepších výsledků, ţe se snaţí někoho porazit. Při soutěţení však nemohou vyhrát všichni. Kladným výstupem soutěţení je především to, ţe se ţáci učí poráţku přijímat. Učí se také společenskému cítění (fandí svým spoluţákům, chápou pocity poraţených, nepovyšují se nad ně). 3 Volně dle PORTMANN, R. Hry pro tvořivé myšlení, 2004.

5 3.2.1 Hra: Bingo Při této hře pracují ţáci v lavicích. Potřebují jen papír a tuţku. Na tabuli je připravený seznam nejrůznějších slov. Můţe se jednat například o slova, k nimţ lze vytvořit antonyma nebo synonyma, o podstatná jména nebo slovesa, u kterých musí ţáci určit jejich mluvnické kategorie, o slova se zpřeházenými slabikami nebo o začátky přirovnání, která mají ţáci dokončit. Variací je nekonečné mnoţství. Ze slov, která jsou na tabuli si kaţdý ţák vybere určitý počet (například 10 slov z 30 apod.), slova zapisuje na papír do sloupce pod sebe. U kaţdého vybraného slova provede ţádaný úkol (připíše antonymum, synonymum, určí gramatické kategorie atd.). Poté začne hra samotná. Učitel na tabuli postupně škrtá libovolná slova. Kdo má slovo, které bylo právě škrtnuto, na svém papíru, škrtne si je také. Učitel by měl vyţadovat správné určení poţadovaného úkolu, ţáci mohou odpovídat společně nebo odpovídá jeden z těch ţáků, kteří si škrtnuté slovo vybrali. Postupně se vyškrtají všechna slova na tabuli. Vyhrávají první tři ţáci, kteří vyškrtali všech 10 svých slov Hra: Co nejvíce slov 4 Na začátku hry učitel na tabuli napíše soubor písmen, z něhoţ mají ţáci utvořit co nejvíce podstatných jmen v libovolném pádě. Následně se s utvořenými slovy dále pracuje. Určují se jejich gramatické kategorie, tvoří se z nich věty, hledají se synonyma, antonyma apod. Vzniknou tak jedinečné příklady slov pro další výuku a ţáci vidí, ţe jsou její součástí, protoţe ta slova vymysleli sami. Jako soubor písmen mohou slouţit také konkrétní slova: KALENDÁŘ, PODKOLENKY, STRUHADLO, PŘEDPOVÍDAT Písmena obsaţená v těchto slovech se mohou v nově vytvořených slovech objevit vţdy jen jednou (tolikrát, kolikrát se vyskytují v zadaném slově). Učitel stanoví ţákům časový limit, po který mohou nová slova psát na papír, do sešitu. Jakmile čas vyprší, ţáci si spočítají, kolik slov se jim podařilo najít. Vítězí ten, kdo měl nejvíce správně utvořených slov. Začne pak všechna slova pomalu číst. Ostatní kontrolují a mohou si slova, která jim chyběla dopisovat. Pokud má někdo originální slovo, které ve výčtu nezaznělo, můţe ho všem také sdělit Hra: Štafety Ţáci se rozdělí na dvě skupiny, kaţdé skupině patří jedna polovina tabule. Ta je rozdělena na 3 sloupce (označíme je nápisy, například: odvozování, skládání, zkracování) na tabuli je tedy 6 sloupců. Na prvních lavicích leţí dvě hromádky s lístečky, na nichţ jsou napsány příklady slov. Na kaţdé hromádce je stejný počet lístečků i slova jsou stejná. Obě skupiny se shromáţdí naproti tabuli, na druhé straně třídy. Třídu si musí upravit tak, aby se mohli mezi lavicemi snadno pohybovat směrem k tabuli. Soutěţ probíhá formou štafetového závodu. Z kaţdá skupiny vyběhne jeden ţák, který si z první lavice vezme jeden lísteček, přečte si jeho obsah a připevní ho lepicí hmotou na tabuli do příslušného sloupce. Poté se vrátí zpět ke své skupině a plácnutím ruky předá štafetu dalšímu. Ostatní ţáci nesmí soutěţícím radit, lístečky na tabuli se nesmí opravovat kam byly jednou dány, tam zůstávají. Hraje se, dokud nejsou na tabuli připevněné všechny lístečky. 4 Volně dle SCHNEIDEROVÁ, E. Jazykové hry a hříčky, 2010.

6 Po hře se ţáci usadí do lavic a s učitelem společně kontrolují, zda jsou všechny lístečky umístěny správně. Ţáci si mohou jednotlivé příklady zapisovat do sešitů. Skupina, která připevnila správně více lístečků, vyhrává. 3.3 Kooperativní hry Ve výuce je velmi důleţitá spolupráce. Týmové hry, při kterých musí ţáci kooperativně myslet, jsou důleţité zejména proto, ţe týmy se během jednotlivých her mění, kaţdý se tak naučí spolupracovat s kaţdým. Ţáci se naučí efektivně si rozdělit práci, poznají, kdo se hodí pro jakou roli, naučí se ovládat své schopnosti, nabízet je a efektivně je vyuţívat. Kooperativní hry jsou strukturovány tak, ţe kaţdý vyhrává, nikdo neprohrává, děti si hrají s druhými, ne proti druhým. V takových hrách se hráči snaţí o jeden společný, všemi ţádoucí cíl Hra: Kimova hra 6 Pro tuto hru je potřeba rozdělit ţáky do skupin, které budou mít maximálně 6 členů. Ideální je pracovat v menších skupinách. Hra je variací Kimovy paměťové hry. Najdeme v ní prvky kooperace i soutěţe. Kaţdá skupina dostane jeden papír s nápisy slov s nejrozličnějšími gramatickými jevy (i/y, ě/je, s/z ). Slov můţe být na papíru aţ 30. Všichni hráči se sednou (postaví se) k papíru tak, aby dobře viděli a mohli všechna slova dobře přečíst. Učitel stanoví časový limit, během kterého si ţáci musí společně zapamatovat co nejvíce slov. Sami si rozhodnou, jakým způsobem budou postupovat, kdo si zapamatuje kterou část apod. Po uplynutí časového limitu musí ţáci správně zapsat co nejvíce zapamatovaných slov. Společně s učitelem si pak všichni zkontrolují, zda slova zapsali opravdu správně. Vítězí skupina, která měla nejvíce slov (a nejvíce správně zapsaných slov) Hra: Domino 7 Předem je potřeba připravit dostatek tvrdých papírů velikosti A4, které se rozdělí svisle na dva pruhy. Kaţdý pruh se rozdělí uprostřed černou čarou. Z jednoho listu papíru tak vzniknou dvě dominové kostky. Třída se rozdělí na 4 skupiny, kaţdá si vyrobí asi takovýchto prázdných dominových kostek. Do prázdných polovin vymyslí ţáci například souvětí podřadná, nebo podstatná jména a čitelně je tam zapíší. Měli by vytvořit dostatek kombinací všech druhu vedlejších vět, podstatných jmen podle vzorů apod. Jakmile jsou ţáci hotovi, odevzdají všechny hrací karty učiteli. Ten je znovu skupinám rozdá. Kaţdá skupina ţáků pak dostane sadu dominových kostek, které vyrobili jejich protihráči. Poté začne hra samotná. První skupina vybere jednu kostku domina, kterou připevní lepicí hmotou (nebo magnetem) na tabuli. Skupina, která je na řadě, najde takovou kartičku, na níţ je souvětí (podstatné jméno), které by navazovalo na jednu nebo druhou polovinu kostky umístěné na tabuli. Skupiny se střídají pořád dokola. Ta skupina, která nemá kartičku, jíţ by mohla někam na kostky navázat, řekne DÁL. Ţáci se ve skupině společně domlouvají. U tabule by se měli pravidelně střídat. 5 Srov. KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola, Volně dle KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola, Volně dle HOUŠKA, T. Škola hrou, 1991.

7 Kdo nalepí na tabuli všechny své kostky jako první, vyhrává. Tato hra v sobě opět spojuje prvky soutěţe a kooperace Hra: Slovní kopaná Hru mohou hrát všichni ţáci dohromady. Podle pravidel mohou ţáci navazovat buď na poslední hlásku předchozího slova, nebo na poslední slabiku. Hru je moţné hrát nejen se slovy, ale i s celými větami. Kaţdý ţák musí přemýšlet nad tím, co řekne, aby byla moţnost dále pokračovat. Sám by si měl připravit alespoň jeden příklad, jak by šlo na jeho slovo navázat (pokud další ţák neví, čím by navázal, musí tento příklad říct). Hra začíná vykopnutím prvního slova. Toto slovo můţe stanovit učitel. Pak všichni postupně navazují podle předem dohodnutých pravidel (pouze podstatná jména, pouze slovesa v určitých tvarech, pouze věty holé ). Ţáci, kteří příliš otálejí s odpovědí, nebo ţáci, kteří další slovo nedokáţí najít, mohou ze hry vypadat. Za vítěze pak můţe být prohlášeni ţáci, kteří se ve hře udrţí nejdéle. 4 Hry a jejich realizace Hodiny českého jazyka, literární výchovy a komunikační a slohové výchovy by neměly přinášet pouze strohé informace, ale měly by ţákům poskytovat i záţitky, uvolnění, poznání a moţnost aplikovat jednotlivé poznatky do praxe. 4.1 K pohybovým hrám Při hře Dokonči slovo byly utvořeny 4 skupiny podle jednotlivých ročníků. Zapojili se všichni ţáci, jak chlapci, tak děvčata. Vytvářená slova zůstala několikrát nedokončená. Mladší ţáci sice utvářeli kratší a jednodušší slova, ale o to aktivněji se zapojili do běhání a o to větší radost měli z pohybu. Žáci Počet písmen ve slově B R V S Pořadí 8 5. ročník 7 N ročník 6 5 N ročník ročník Tabulka č. 2: Příklad výsledků hry Dokonči slovo Bylo vidět, ţe starší ţáci uţ umí lépe pracovat s příponami a koncovkami slov. Proto byla jejich slova delší (S+L+U+N+E vede ke slovům SLUNEČNÝ, -NÍ+K, ţáci 8. třídy utvořili dokonce slovo SLUNEČNICE). Pokud hráč nevěděl, jaké písmeno doplnit, mohl běţet zpátky a vybíhal další hráč. Někteří však v rychlosti zmateně doplnili písmeno, které tvoření slova zkazilo. To se dělo především u ţáků 5. a 6. třídy. Ti se ještě nedokázali tak dobře zorientovat v tvoření slov pomocí příponových částí. Při hře Scrabble hrály proti sobě opět 4 skupiny, tentokrát věkově smíšené. Byly zde viditelné rozdíly ve způsobu tvoření slov. Mladší ţáci utvářeli slova kratší, dávali je na tabuli 8 Do celkového pořadí nebylo bráno v úvahu umístění podle rychlosti dokončení jednotlivých slov. 9 Slovo nebylo dokončeno.

8 ihned, jakmile měli potřebná písmenka. Starší ţáci naopak vyčkávali, počítali, kolik bodů získají, a pak teprve slova na tabuli zaznamenávali. Mladší ţáci tento způsob časem začali kopírovat. Naučili se po vzoru svých starších spoluhráčů a pod jejich vedením nad hrou přemýšlet. U hry Místo si vymění byla realizována varianta s čísly (1-10), která si ţáci na začátku hry rozlosovali. Ten, kdo byl uprostřed, musel přemýšlet nad tím, jaké slovo má zvolit, aby případně donutil vstát ty ţáky, které snadno pochytá. Ostatní museli být neustále ve střehu a určovat slovní druh vyřčeného slova. Často se stávalo, ţe ze svých míst vstalo více ţáků najednou. V zápětí si ale ti, kteří chybovali, uvědomili svůj omyl a ihned se usadili. Kruh, který vytvořilo 38 ţáků byl dostatečně velký jak pro pohyb chytajícího ţáka se zavázanýma očima, tak pro hráče, kteří si vyměňovali místa. Hra sklidila velký úspěch. Přestoţe probíhala v naprostém tichu, probíhala energicky, bez zbytečných prodlev. Ţáci hráli celou stanovenou dobu, tedy 15 minut. 4.2 K soutěžím Bingo bavilo opravdu všechny ţáky. Byla zvolena varianta s dokončováním přirovnání a varianta s určováním gramatických kategorií u podstatných jmen. Úkoly pro ţáky nebyly vůbec obtíţné. Hravou formou si tak procvičili část mluvnického učiva. Při hře samotné všichni napjatě čekali, zda bude z tabule vyškrtnut výraz, který si sami vybrali. Hru doprovázeli dokonce zvuky ti, kteří měli vybrané slovo, jásali jóóó, a ti, kteří slovo neměli, smutně protestovali nééé. Postupně tak na kaţdé škrtnuté slovo reagovali sborově všichni hráči. Rozdíl ve schopnosti rychle tvořit nová slova ze souboru písmen byl také jasně patrný při hře Co nejvíce slov. Mladší ţáci museli více přemýšlet a pracovali pomaleji. Utvářeli strohá a málo originální slova, která měla většinou 3-4 písmena. Starší ţáci prokázali při této hře více fantazie. Jejich slova byla delší, pracovali se stejným slovním základem, ke kterému přidávali předpony či přípony (bylo-li to moţné), různě tyto slovní základy obměňovali, čímţ získávali ve stejném hracím čase více slov. Štafety v sobě skrývaly opět prvky pohybových her. Z důvodu velkého počtu hráčů vznikly 3 věkově smíšené skupiny (v kaţdé cca 13 ţáků). Před začátkem hry byly ţáci poučeni krátce o teorii tvoření slov (odvozování, skládání, zkracování). Ale i bez takovéto přípravy by hru podle jejich slov zvládli. Úkol nečinil problémy ani mladším ţákům. 4.3 Ke kooperativním hrám U Kimovy hry záleţí na stupni obtíţnosti zvolených jazykových jevů. Hra je sama o sobě velmi jednoduchá, ţáci se zvládli perfektně domluvit a rozdělit si pozorované věci na menší části, které měla sledovat vţdy dvojice ţáků. Všem skupinám se podařilo správně zapsat více jak polovina pozorovaných slov. Paměť ţáků se musí neustále trénovat. Tato hra je jedním ze způsobů, jak ji rozvíjet a testovat. Při hře Domino většinou starší ţáci řídili ţáky mladší určovali jim, co mají na dominové kostky psát. Časem se ve skupinách ujal slova jeden ţák, který byl vlastně takovým vedoucím skupiny. Ostatní se řídili jeho příkazy. Role těchto vedoucích skupiny zaujala vţdy děvčata. Hra samotná byla velmi úspěšná. Skupiny dokázaly pohotově spolupracovat a musely během celé hry dávat pozor a vnímat tahy ostatních skupin. Ţáci 7. třídy si dominové kostky přáli nechat, aby si hru mohli ještě zopakovat. Vzhledem k velkému mnoţství ţáků ve vybraném souboru byla hra Slovní kopaná realizována ve skupinách utvořených podle jednotlivých ročníků. Rychleji se tak všichni

9 vystřídali a na kaţdého ţáka vyšla řada vícekrát. Díky Slovní kopané se ţáci učí myslet dopředu, přemýšlet nad tím, co řeknou. Jistým způsobem zodpovídat za důsledky vlastních rozhodnutí. Na závěr si ţáci vyzkoušeli jedno kolo Slovní kopané ve dvou smíšených skupinách. Starší ţáci tak museli brát ohled na mladší spoluhráče a volit pro ně lehčí a vhodnější slova, coţ pochopili velmi brzy. 4.4 Názory žáků na výuku obsahující hry Názory ţáků jsou zde mnohem opodstatněnější neţ názory učitelů, proto se krátce budeme věnovat i jim. Výuka slouţí především a jedině ţákům. To oni si z ní mají odnést co nejvíce, to oni jsou adresáty veškerého působení, které je ve výuce realizováno. Ţáci vstupují do výukových procesů a vztahů v těchto procesech vznikajících. Ať uţ se jedná o vztahy mezi ţáky a učitelem, nebo mezi ţáky navzájem. Musí se při nich cítit bezpečně, musí je chápat, musí je správně vnímat a sami umět vytvářet (především vztahy kladné). Nejčastěji ţáci hodnotili jako kladně to, ţe se učivo českého jazyka probírá novou, pro ně netradiční formou. Podle jejich slov si ale nedokáţí představit své učitele v roli realizátora takových her. I oni mají strach, ţe by učitelé něco takového ve svých hodinách nevyuţili, přestoţe by o to ţáci velmi stáli. Hravý způsob výuky se jim velmi líbil, byli rádi, ţe si hrají a přitom se vlastně i učí, opakují si své znalosti, nebo získávají nové. Ke kaţdé hře dostali jen několik málo informací z teorie učiva a i tak jim nedělaly hry ţádný problém. Zapojili se okamţitě a se zájmem. Do problematiky učiva tak pronikli ihned a bez sebemenších problémů. Chválili si také to, ţe pro kaţdou hru bylo potřeba připravit nějaké pomůcky. Napadlo je, ţe by klidně učiteli s výrobou těchto pomůcek (lístečků, kartiček) pomáhali sami. 5 Interpretace výsledků Na základě uvedených výsledků šetření je znatelný rozdíl mezi mladšími a staršími ţáky. Je to dáno tím, ţe starší ţáci mají rozvinutější schopnosti spolupracovat, dokáţou rychleji přemýšlet, jejich vědomosti a znalosti jsou rozsáhlejší. Oproti tomu jsou mladší ţáci více bezprostřední, nebojí se jít do hry po hlavě, nemají ostych spolupracovat se svými vrstevníky ani se staršími ţáky. Pohybové hry více zaujaly mladší ţáky. Přestoţe se několikrát stalo, ţe se jim při hrách něco nepovedlo, nenechali se odradit a s nadšením v hraní pokračovali. Starší ţáci zpočátku dávali najevo, ţe se jim nechce běhat, ale svou lenost časem překonali. V soutěţení nacházeli oblibu jak mladší, tak starší ţáci. Mezi staršími ţáky byla více cítit rivalita. Chtěli porazit někoho ze svých vrstevníků. Porazit mladší ţáky totiţ dokáţe kaţdý. Při kooperativních hrách se více dařilo starším ţákům. Jsou lepší v organizaci práce, ale i mladší ţáci na způsob, jakým při hře postupovat, pomalu začali přicházet. Častějším zařazováním kooperativních her do výuky by tuto schopnost spolupráce jistě dovedli k dokonalosti. Kterákoliv z uvedených her je vhodná jak pro ţáky mladšího, tak staršího školního věku. Lze je upravovat na různé stupně obtíţnosti. Lze je přizpůsobovat libovolnému učivu. Hry jsou koncipovány velmi jednoduše, jejich realizace nezabere moc času. Jsou proto vhodné pro úvodní část hodiny jako motivace, do závěrečné části jako opakování probraného učiva, nebo jen tak, kdyţ je potřeba ţáky probrat, pobavit, zaktivizovat. 6 Závěr Zařazení pohybových her do výuky je vhodné zejména proto, aby se nahradila tradiční

10 frontální výuka, při níţ ţáci pouze sedí, čtou a píší. Pohyb přinese ţákům více proţitku z výuky. Kooperativní hra naučí ţáky, co to znamená spolupracovat na společném cíli. Soutěţe jsou pro ţáky nejlákavějšími prvky výuky. Rádi si dokazují svou schopnost být v něčem lepší, rychlejší, pohotovější neţ jiní. Při soutěţení mohou snadno porovnat s protihráči, jak na tom jsou například se svými vědomostmi. Se všemi ţáky byla radost spolupracovat. Je sice pravda, ţe díky zájmovému krouţku jsou o něco více zvyklí pracovat v nestejnorodých skupinách a ţe je jim hra a učení se hrou velmi blízké, ale to je právě důkazem toho, ţe to bez problémů zvládnou i ostatní ţáci. Moţná ne hned, ale časem si zvyknou na podobný způsob práce v hodinách. Budou učiteli vděční, ţe si mohou hrát, a přestanou vnímat, ţe si při hře vlastně učí. Bude to pro ně nenásilný způsob vzdělávání se. A tím to bude snadnější i pro učitele. Stačí mu jen zásoba kvalitních her a odvaha pustit se ve své výuce do hraní. Literatura: GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E. Aktivizační metody ve výuce, prostředek ŠVP. Olomouc: Hanex, HOUŠKA, T. Škola hrou. Praha: Tomáš Houška, KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál, PORTMANN, R. Hry pro tvořivé myšlení. Praha: Portál, SCHNEIDEROVÁ, E. Jazykové hry a hříčky. Praha: Portál, GAMES WITH THE CZECH LANGUAGE Summary: The article aims at using games in Czech language teaching. It describes three types of simple games related to language teaching applied to pupils of 5th to 8th grades of primary school and their specific reactions to these games. Based on the differences in pupils involvement and success in the games the article determines to what extent it is suitable to incorporate such games in teaching. Key words: game, competition, cooperative game, physical game, teaching, Czech language, teacher, pupil, primary school. Kontaktní adresa: Mgr. Vendula Mikulíková Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Ţiţkovo nám Olomouc

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

NÁZEV/TÉMA: Výplach žaludku

NÁZEV/TÉMA: Výplach žaludku NÁZEV/TÉMA: Výplach žaludku Vyučovací předmět: Ošetřovatelství (OSE) Škola: SZŠ EA Brno Učitel: Mgr. Alena Altmannová Třída + počet žáků: NA1 10 žáků (1/2 třídy) Časová jednotka: 2 vyučovací hodiny (hodiny

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

AKTIVIZAČNÍ METODY VE VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA. Michaela Molková. Klíčová slova: samostatnost, týmová práce, aktivní zapojení žáků, efektivita výuky

AKTIVIZAČNÍ METODY VE VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA. Michaela Molková. Klíčová slova: samostatnost, týmová práce, aktivní zapojení žáků, efektivita výuky AKTIVIZAČNÍ METODY VE VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA Michaela Molková Resumé: Cílem tohoto příspěvku je představit metody, které slouží k upevnění vybraných gramatických jevů na druhém stupni základních škol. Prezentované

Více

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET Pravidla Co je to Dobble? Dobble, to je více než 50 symbolů na 55 kartách. Na jedné je vždy 8 různých symbolů

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Pokud se učitel rozhodne pro usměrněné složení skupin, vylosují zástupci lístek se slovním druhem (viz úkol č. 1).

Pokud se učitel rozhodne pro usměrněné složení skupin, vylosují zástupci lístek se slovním druhem (viz úkol č. 1). Název: Slovní druhy Cíl: Opakování slovních druhů Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza syntéza, třídění Pomůcky: lístky se

Více

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE Vyučování a učení činnost učitele činnost žáka učením si žáci osvojují vědomosti, dovednosti, návyky, ale i postoje a rozvíjí své schopnosti = kompetence veškerý vzdělávací

Více

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata CZ Habermaaß-hra 5583 Moje první hra Život na farmě Figurky mláďata Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Příprava na vyučování Výtvarné výchovy s cíli v oblasti OSV. Bříza a oheň II Přátelství

Příprava na vyučování Výtvarné výchovy s cíli v oblasti OSV. Bříza a oheň II Přátelství Příprava na vyučování Výtvarné výchovy s cíli v oblasti OSV Název učební (téma) Bříza a oheň II Přátelství Stručná anotace učební V této hodině ţáci navazují na předchozí učební jednotku Bříza a oheň.

Více

Habermaaß-hra 4778A /4680N. První hra Stavění zvířátek

Habermaaß-hra 4778A /4680N. První hra Stavění zvířátek CZ Habermaaß-hra 4778A /4680N První hra Stavění zvířátek První hra Stavění zvířátek Tři skládací hry se zvířaty pro 1-4 hráče ve věku od 2let. Autor: Klaus Miltenberger Ilustrace: Kristin Muckel Délka

Více

Klíčové kompetence. Kompetence k řešení problémů

Klíčové kompetence. Kompetence k řešení problémů Klíčové kompetence Šachový kroužek odehrávající se v mateřských školách napomáhá k rozvíjení všech 5 kompetencí (kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální - personální, činností -

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Přehled aplikací pro výuku - 1. stupeň. Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.

Přehled aplikací pro výuku - 1. stupeň. Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51. Přehled aplikací pro výuku - 1. stupeň Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0013 Joulinka a Android Aplikace seznámí žáky se 4 základními zdroji

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ROVNICE A NEROVNICE

Více

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spotufinancován Evropským sociáiním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Tematický plán Český jazyk 3. třída

Tematický plán Český jazyk 3. třída Tematický plán Český jazyk 3. třída Září Počet hodin : 23 Učivo: Výstupy: Poznámky, průřezová Opakování z 2. ročníku Skladba souvětí, věta, slova, slabiky, hlásky, písmena souhlásky a samohlásky I, Y tvrdé,

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Habermaaß-hra 2404. Domino Had z číslic a obrázků

Habermaaß-hra 2404. Domino Had z číslic a obrázků CZ Habermaaß-hra 2404 Domino Had z číslic a obrázků Domino Had z číslic a obrázků Barevná a veselá paměťová hra s čísly pro 2-4 děti ve věku od 4 let. Obsahuje i variantu pro jednoho hráče. Design: Jutta

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Rozmanitost přírody stromy listnaté a jehličnaté 2 vyučovací hodiny Věková

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. VE 2. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. VE 2. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE. Daltonské vyučování. Psychologie ve školní praxi (SZ7MK_PsSP) (2.

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE. Daltonské vyučování. Psychologie ve školní praxi (SZ7MK_PsSP) (2. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE Daltonské vyučování Psychologie ve školní praxi (SZ7MK_PsSP) (2. semestr) Vypracovala: Mgr. Lenka Gwoźdźová (105469) Vyučující: Mgr.

Více

metodická příručka DiPo násobení a dělení (čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10) násobilkové karty DiPo

metodická příručka DiPo násobení a dělení (čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10) násobilkové karty DiPo metodická příručka DiPo násobení a dělení () PLUS násobilkové karty DiPo OlDiPo, spol. s r.o. tř. Svobody 20 779 00 Olomouc telefon: 585 204 055 mobil: 777 213 535 e-mail: oldipo@oldipo.cz web: www.oldipo.cz

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

ATLETIKA Pohybové hry zaměřené na rozvoj rychlosti Kočka chytá myšku

ATLETIKA Pohybové hry zaměřené na rozvoj rychlosti Kočka chytá myšku ATLETIKA Pohybové hry zaměřené na rozvoj rychlosti Kočka chytá myšku POMŮCKY: mety, značky, kužele, pásky, stopky. MOTIVACE: Kdo je rychlejší kočka nebo myš? Myško, nenech se doběhnout POPIS ČINNOSTI:

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026)

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026) Manuál č. 6 NÁZEV HODINY/TÉMA: MENU Časová jednotka (vyuč.hod.): 1 h (45 minut) Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: třetí Obor vzdělání: 3letý Použité metody: Myšlenková mapa, Alfa box, Pětilístek

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Komentář k pracovnímu listu Ve třídě

Komentář k pracovnímu listu Ve třídě Komentář k pracovnímu listu Ve třídě Tento PL byl vytvořen pro žákyni s OMJ ve druhém ročníku ZŠ. Žákyně je na úrovni pokročilého začátečníka začíná skloňovat podstatná jména. Použit byl pro její samostatnou

Více

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách.

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách. Návod PÍSMENKOBRANÍ naučná hra ve 2 variantách - doporučený věk od 7 let - počet hráčů: 2-3 Obsah balení: 1) kostky s písmeny 25 ks 2) sáček 1 ks 3) provázky 3 ks 4) kostka s čísly 1 ks 5) poznámkový blok

Více

Metodický průvodce k výukovému materiálu

Metodický průvodce k výukovému materiálu Metodický průvodce k výukovému materiálu Autor: Škola: Mgr. Kateřina Kvapilová ZŠ, Liberec, ul. 5. května 64/49, přísp. org. Předmět: Vzdělávací oblast: Věková skupina: Anotace: Francouzský jazyk (2. cizí

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let NÁVOD SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let Dílky s obrázky a anglickými slovíčky, které popisující obsah těchto obrázků jsou jednoduchou a atraktivní formou výuky pro nejmladší.

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ (Hradec Králové, SVK, 15.4.2011) PhDr. Jana Doležalová, Ph.D. I. EVOKACE: V čem vidíte pozitiva a negativa pracovních listů?

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Příprava na hodinu anglického jazyka pro 4.třídu

Příprava na hodinu anglického jazyka pro 4.třídu Příprava na hodinu anglického jazyka pro 4.třídu Téma hodiny: numbers, colours Výchovný cíl: upevňování správných návyků a dodržování stanovených pravidel při práci s počítačem Vzdělávací cíl: zopakování

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace

Více

5) Zařazujete do výuky slovních druhů i netradiční formy výuky (hry, vyrobené pomůcky)?

5) Zařazujete do výuky slovních druhů i netradiční formy výuky (hry, vyrobené pomůcky)? 9. Přílohy 9.1. Rozhovor 1) Uveďte prosím váš věk. 2) Jak dlouho učíte na 1. stupni ZŠ? 3) Jaký ročník aktuálně učíte? 8) Uvítala byste na trhu knihu nápadů a her pro výuku slovních druhů nebo se domníváte,

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Škola? V pohodě! 2. část. T. Koten Metodický portál RVP.CZ

Škola? V pohodě! 2. část. T. Koten Metodický portál RVP.CZ Škola? V pohodě! 2. část T. Koten Metodický portál RVP.CZ Skrývačky Zaměřeno na: orientace v textu, přeladění po přestávce na Čj, projekty, kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů Ročník:

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) 6. ročník. Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá

2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) 6. ročník. Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Praha Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) Věková skupina (ročník) 6. ročník

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

Dodatek k ŠVP ze dne 25. srpna 2010

Dodatek k ŠVP ze dne 25. srpna 2010 Dodatek k ŠVP ze dne 25. srpna 2010 Strana 4: Zřizovatel školy telefon: + 420 556 400 886 fax: +420 556 720 402 Strana 5: Velikost a úplnost školy Od školního roku 2009/2010 probíhá výuka ve dvou třídách

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET CHEMIE Název metodického

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Přehledvzdělávacích materiálů

Přehledvzdělávacích materiálů Přehledvzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými materiály

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 7 5 U (tištěná ISBN Grada

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 II/2 Inovace a

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Komunikační a slohová Osnova, nadpis Tvoření osnovy a nadpisů Ročník 4. Anotace Tento pracovní list

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti.

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti. Šablona č. Ii, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Abeceda Řazení slov podle abecedy Ročník 2. Anotace Materiál slouží k procvičení

Více

INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE

INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE Olga Komínková Základní škola Velká Bíteš kominkova.olga@zsbites.cz Abstrakt: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Český jazyk skladba. Mgr. Jana Rozumová

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Český jazyk skladba. Mgr. Jana Rozumová Název projektu ICT podporuje moderní způsoby výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0717 Název školy Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, přísp. organizace Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2

Více

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE Eva HEJNOVÁ, Růţena KOLÁŘOVÁ Abstrakt V příspěvku je prezentováno další z řady CD (Vlastnosti látek a těles) určených pro učitele základních

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

Lidské tělo, zdraví, návštěva lékaře

Lidské tělo, zdraví, návštěva lékaře Lidské tělo, zdraví, návštěva lékaře Konverzace z angličtiny autorka: Mgr. Nikola Němcová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034 I.

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V 1. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V 1. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení šablony/označení

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Příprava na hodinu českého jazyka ve 4.roč.ZŠ Souhrnné opakování a procvičování učiva o vyjmenovaných slovech

Příprava na hodinu českého jazyka ve 4.roč.ZŠ Souhrnné opakování a procvičování učiva o vyjmenovaných slovech Příprava na hodinu českého jazyka ve 4.roč.ZŠ Souhrnné opakování a procvičování učiva o vyjmenovaných slovech Všechny úkoly a cvičení, která jsem připravila pro tuto hodinu, je možné během vyučování využít

Více

Výuka v blocích ve 4. ročníku

Výuka v blocích ve 4. ročníku Výuka v blocích ve 4. ročníku Zpracovala: Ivana Krumplová Obsah: 1. Kontext 2. Východiska 3. Anotace 4. Cíle 5. Realizace projektu 6. Přílohy 1. KONTEXT Základní škola Krásovy domky Pelhřimov je zapojena

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE Jen chvilka postačí k pochopení pravidel a k jejich vysvětlení příteli. Magnetická výzva je zábavná, strhující, poučná kombinační hra, která kombinuje hru a zábavu s

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

6.7 Matematicko-fyzikální seminář

6.7 Matematicko-fyzikální seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 6.7 Matematicko-fyzikální seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematicko-fyzikální

Více

VYTVÁŘENÍ PROSTŘEDÍ PŘÍZNIVÉHO PRO ROZVOJ KRITICKÉHO MYŠLENÍ, posilovat učební schopnosti žáků, naučit je pracovat s učebním materiálem.

VYTVÁŘENÍ PROSTŘEDÍ PŘÍZNIVÉHO PRO ROZVOJ KRITICKÉHO MYŠLENÍ, posilovat učební schopnosti žáků, naučit je pracovat s učebním materiálem. Kurzy pro žáky 2.stupně V tomto školním roce se pokoušíme zavést kurzy pro žáky 2.stupně / a jejich rodiče/ k posílení jejich učebních schopností a dovedností při učení. Kurzy probíhají vždy v pátek odpoledne

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami.

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami. INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Aktivity knihovny a spolupráce se školami. Koncepce iv v knihovně CO? zamýšlím, chci dělat PROČ? to dělám definovat cíl! KDO? bude realizovat / pro koho / kdo jsou partneři zainteresované

Více

Tvorba příběhu. Adresa školy: ulice Einsteinova 2871, 73301 Karviná Hranice

Tvorba příběhu. Adresa školy: ulice Einsteinova 2871, 73301 Karviná Hranice Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12_INOVACE_01VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 26 Ověření ve výuce: Předmět: ČJ Třída: IV.A Datum: 18. 10. 2013 Předmět:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Sociální učení, kooperace a konflikty ve škole

Sociální učení, kooperace a konflikty ve škole Sociální učení, kooperace a konflikty ve škole Sociální učení sociální posilování/zpevňování nápodoba - fáze: 1) zaměření pozornosti na model chování 2) uložení pozorovaných vzorců do paměti 3) jejich

Více

HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI HR14 Barevná písmena na provlékání Balení obsahuje 325 kostiček v 11 barvách a šňůrky na vytvoření jmen nebo různých slov. rozměr písmenkové

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu Dobití hradu MINIHÁZENÁ Průpravné pohybové hry Stručná charakteristika hry: cvičení zaměřené na střelbu, přesnost Počet dětí: 6-12 Doba trvání: 15 min. Prostředí: tělocvična, hřiště Pomůcky: míč, kužel

Více

B) Trénink výslovnosti vět Klikneme na Trénink výslovnosti věty a budeme postupovat stejně jako v předchozím bodu.

B) Trénink výslovnosti vět Klikneme na Trénink výslovnosti věty a budeme postupovat stejně jako v předchozím bodu. I. ÚVOD Pro svou vyučovací hodinu v počítačové učebně jsem si vybral pátou třídu a předmět jazyk anglický, kde jsme probrali a pak procvičovali poznávání času (What s the time?). Učím sice spojené třídy

Více

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Plán zájmového vzdělávání byl vytvořen v rámci realizace projektu Odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se SVP. reg.

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Využití ICT v hodině anglického jazyka ve 4. ročníku

Využití ICT v hodině anglického jazyka ve 4. ročníku Využití ICT v hodině anglického jazyka ve 4. ročníku Mgr. Borovcová Martina Zaměření a cíle: Tato hodina anglického jazyka má několik hlavních úkolů. 1. Zopakovat slovní zásobu pomocí výukového programu

Více