hra, soutěţ, kooperativní hra, pohybová hra, výuka, český jazyk, učitel, ţák, základní škola.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "hra, soutěţ, kooperativní hra, pohybová hra, výuka, český jazyk, učitel, ţák, základní škola."

Transkript

1 HRY S ČESKÝM JAZYKEM Vendula MIKULÍKOVÁ Abstrakt: Článek se zaměřuje na vyuţití her ve výuce českého jazyka. Popisuje 3 typy jednoduchých her týkajících se jazykového vyučování, které byly předloţeny ţákům ročníku základní školy, a konkrétní reakce ţáků na tyto hry. Na základě rozdílů v zapojení ţáků do uvedených her a rozdílů v úspěšnosti ţáků při těchto hrách pak stanovuje, kdy a v jaké míře je vhodné takové hry do výuky zařazovat. Klíčová slova: hra, soutěţ, kooperativní hra, pohybová hra, výuka, český jazyk, učitel, ţák, základní škola. 1 Hra ve výuce českého jazyka Spousta učitelů dnes hledá vhodné způsoby, jak by zaujali ţáky a získali je pro svou výuku. Běţně vypadá aktivní zapojení ţáků do výuky tak, ţe se ţáci například střídají v odpovědích na otázky ve cvičeních. Další jejich aktivitou je provádění zápisu učiva do sešitu. Tím veškerá jejich aktivní činnost ve výuce končí. Ovšem stále více do hodin přibývá skupinových prací nebo projektových a dalších netradičních úkolů. 1.1 Užívané metody ve výuce Učitelé často vyuţívají ve svých hodinách aktivizační metody, mezi které patří například pětilístek, myšlenkové (mentální) mapování, brainstorming či volné psaní 1. Ţáci tak podle modelu E-U-R 2 zaktivizují své poznatky, ať uţ ve fázi evokace (na začátku hodiny) jiţ dříve získané poznatky či ve fázi reflexe (na konci hodiny) poznatky nově nabyté. Při brainstormingu ţáci rozmlouvají mezi sebou, utvrzují se ve svých názorech a to je posiluje. Mohou také přejímat nápady svých spoluţáků a tím zmnoţit ty své. Práce ve dvojicích či větších skupinách ţákům následně usnadňuje jejich vystoupení před třídou, zlepšují si svoje komunikativní dovednosti. Cílem metody pětilístek je naučit ţáky srovnávat, analyzovat, umět vybírat. Ţáci si zlepšují svoje schopnosti umět uchopit téma a vybavit si co nejvíce souvislostí. Při práci ve dvojicích či skupině musejí ţáci umět diskutovat, spolupracovat a akceptovat myšlenky ostatních. Rozvíjí se také jejich originalita a tvůrčí přístup. Mentální mapování je povaţováno za nástroj rozvoje duševní činnosti, způsob, který navazuje na přirozený styl práce mozku práci v asociacích, myšlenkových proudech, přeskakování z jedné myšlenky na druhou apod. Jako motivaci k probíranému učivu si vybírají zejména různá písemná či slovní cvičení, kříţovky s tajenkami, hádanky, motivační příběhy nebo vtipy. Pomocí motivace učitel vtáhne ţáky do tématu, navnadí je na to, co bude ve výuce probírat, dovolí jim lehce nahlédnout pod pokličku. U motivačních příběhů, vtipů, citátů ţáci pouze pasivně přijímají učitelovu činnost. Zatímco u vypracovávání cvičení, kříţovek, hádání hádanek uţ se zapojují sami. 1 Některé z metod kritického myšlení podle GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E. Aktivizační metody ve výuce, Evokace uvědomění reflexe.

2 1.2 Hra jako jedna z netradičních metod Proč nevyuţít pro výše uvedené situace hry, kterých je nepřeberné mnoţství a dají se velmi snadno transformovat do ţádané podoby pro danou výuku? Zápornou odpověď mohou dát pouze ti učitelé, kteří mají strach předloţit hry svým ţákům z toho důvodu, ţe nevěří sobě a nevěří jim. Sobě by měli učitelé věřit uţ proto, ţe kaţdý pedagog by měl být především herec, který dokáţe před svými ţáky cokoliv. Učitelé se nesmí bát experimentovat, nesmí se bát předkládat svým ţákům něco nového. Svým ţákům musí věřit, ţe se s hraním her sţijí, přestoţe to pro ně bude zpočátku nový typ aktivity ve výuce. Na takovou činnost si ţáci potřebují zvyknout. Musí si ujasnit pravidla, která budou při zařazení her do výuky velmi důleţitá. Jakmile se naučí hrát si, nebude uţ zařazování her do výuky ani pro učitele takový problém. Ti, kteří se ve škole neučí hrát si, neučí se učit se. 1.3 Výhody spočívající v hraní her Zařazení her do výuky se učiteli i přes všechny zdánlivé počáteční problémy zajisté vyplatí. Směřování hry k určenému cíli podporuje vývoj charakterových vlastností a vůle při hře se ţáci učí vyhrávat a přijímat poráţku. Hra rozvíjí psychické funkce (vnímání, paměť, zaměření činnosti, logické myšlení, sebeovládání, uspokojování potřeb). Význam hry se také odráţí v tom, ţe právě hry mohou být důleţitým prostředkem komunikace mezi učitelem a ţáky a mohou ţákům výrazně pomoci rozvíjet své schopnosti a znalosti. Hry pomáhají ţákům začlenit se do kolektivu a utuţit jej. Důleţitost hry je spatřována také v tom, ţe se při ní minimalizují negativně působící projevy, a to hlavně nuda a strach. Dá se říct, ţe je to nejlepší forma aktivního odpočinku. Do hry se v dnešní době dostává důraz na produkci, orientaci na cíl a vysokou organizovanost. Jedná se o výstupy naprosto shodné s výstupy, které vyţaduje vyučování samo. I v něm jde především o produkty ţákovy práce, zaměření veškeré pozornosti na dosaţení poţadovaných cílů a vysokou organizovanost, neboli dodrţování stanovených pravidel ve výuce. 2 O výzkumném vzorku Vybrané hry byly realizovány v rámci zájmového krouţku ţáků základní školy. Tím se naskytl jedinečný vzorek, který nezáměrným výběrem obsáhl ţáky, jak chlapce, tak děvčata, ve věku od 10 do 14 let. Do her se zapojili ţáci 5. aţ 8. třídy. Celkem se jednalo o 38 ţáků. Ročník Počet dívek Počet chlapců Celkem 5. třída třída třída třída Celkem Tabulka č. 1: Celkové počty ţáků S těmito ţáky byly vedeny tři vyučovací jednotky o 45 minutách. Tyto vyučovací jednotky se konaly v rozestupu tří týdnů, tedy vţdy týden po sobě. Všech vyučovacích jednotek se pokaţdé účastnili jedni a ti samí ţáci.

3 3 O vybraných hrách V kaţdé vyučovací jednotce byly ţákům předloţeny 3 hry zaměřené na výuku českého jazyka. Jednotlivé hry nepřesáhly svým trváním 15 minut. Byly vybrány tyto typy herních aktivit: hry pohybové, hry na variace soutěţí a hry kooperativní. Všechny hry byly předkládány celému zkoumanému vzorku zároveň. Hráli všichni ţáci společně. Pokud bylo potřeba vytvořit herní skupiny, byly většinou smíšené věkově a tvořili je jak chlapci, tak děvčata. Různorodost zaměření her má za úkol ukázat, ţe je moţné zařadit do výuky libovolné hry. Nejen ty hry, při kterých ţáci sedí v lavicích, pracují se sešity nebo jinými papírovými materiály (nakopírovaná cvičení, kříţovky, texty, učebnice apod.). 3.1 Pohybové hry Někteří učitelé jsou zvyklí uprostřed výuky přerušit práci a společně s ţáky si krátce zacvičit. Ať uţ rozpohybují ţáky několika dřepy, které rozproudí jejich krevní oběh, nebo vyberou jiný druh cvičení, při kterém kupříkladu rozpohybují ruce, uleví očím od dlouhého čtení nebo protáhnou záda. Ze stereotypu výuky dokáţe ţáky krásně probrat jednoduchá pohybová hra. Ta vyrovnává nepříznivý vliv sedavého způsobu ţivota ţáků, rozvíjí jejich rychlost a obratnost, sílu, vytrvalost a koordinaci jejich pohybů Hra: Dokonči slovo Na začátku hry se ţáci rozdělí do 3 stejně velkých skupin. Ţáci mají za úkol vybíhat od startovní čáry aţ k papíru, který je umístěn cca 10 metrů od ní (délka trasy je určena tím, jaký hrací prostor má učitel k dispozici). Na papíru je předepsané vţdy jedno písmeno. To je prvním písmenem slova, které má vzniknout. Z kaţdé druţiny vybíhá vţdy jeden hráč, doběhne k papíru a za předepsané písmeno připojí další tak, aby začal tvořit určité slovo. Vrací se ke své skupině a plácnutím ruky předá štafetu dalšímu hráči, který ihned vybíhá a k předchozím dvěma písmenům připojí dle vlastního uváţení další. Ve skupině se ţáci nesmí domlouvat na tom, jaké slovo tvoří. Kaţdý pracuje aţ s tím, co před sebou uvidí na papíru. Úkolem ţáků je utvořit co nejdelší plnohodnotné a spisovné české slovo. Skupina, která ukončí posledním písmenem své slovo, zůstane stát na startovní čáře a čeká, aţ dokončí svá slova i ostatní. Učitel pak zhodnotí, které slovo je nejdelší, a určí tak vítěze hry. Pro pobavení je moţno nakonec vyuţít opačného postupu ţáci mají utvořit co nejkratší slovo na dané písmeno. Hra se stane dynamičtější a dramatičtější, ţáci se nesmí nechat zmást a musí se rychle zorientovat. Tato hra v sobě spojuje prvky jak pohybových her, tak soutěţe i kooperace. Hru by šlo hrát samozřejmě i v lavicích, kdy by ţáci pracovali ve dvojicích (případně ve větších skupinách) a doplňovali by k jednotlivým písmenům střídavě další. Ale zařazení pohybového prvku do takové hry je velmi jednoduché a snadno proveditelné. Proto není důvod otálet, ţáci změnu monotematických aktivit jistě ocení Hra: Scrabble Hraje se opět ve skupinách. Předem je nutné si připravit několik sad písmen, které jsou obsaţeny v deskové hře Scrabble. Tato písmena by měla být na papírových čtvrtkách ve

4 větším provedení. Nesmí u nich chybět jejich bodové označení (viz samotná desková hra). Tato písmena učitel rozmístí v jedné části učebny. Umístí je tak, aby byly písmena s bodovým číslováním otočena nápisem k zemi. Ţáci tak nebudou mít moţnost vybírat si, kterou kartičku si vezmou. Na tabuli učitel vytvoří jednoduchou čtvercovou síť, do které se budou kartičky připevňovat. Je moţné vyuţít také políček, které budou zdvojnásobovat či ztrojnásobovat hodnotu kartiček na nich umístěných. Úkolem skupin je štafetově vysílat své hráče ke kartičkám. Jeden hráč vezme pouze jednu kartičku a utíká s ní zpátky. Skupina můţe mít u sebe vţdy jen 10 kartiček s písmeny. Jakmile bude mít skupina písmena potřeba k utvoření slova, můţe toto slovo umístit doprostřed hrací plochy na tabuli (zleva doprava, shora dolů). K připevňování je vhodné pouţít lepicí hmotu, nebo magnetickou tabuli s magnety. Učitel zapíše skupině bodovou hodnotu, kterou za toto slovo získala. Za písmena, která skupina umístila na tabuli, si hráči doplní další kartičky (opět jen do maximálního počtu 10). Skupiny dbají na to, aby se v přinášení kartiček s písmeny vystřídali všichni její členové. Vítězí ta skupina, která má po ukončení hry nejvíce zapsaných bodů za utvořená písmena Hra: Místo si vymění 3 Ţáci se usadí na ţidle čelem do kruhu. Ţidlí je o jednu méně neţ ţáků, uprostřed kruhu stojí ţák, na kterého nezbyla ţidle. Tento ţák má zavázané oči. Učitel připraví lístečky se slovy (od kaţdého slovního druhu minimálně 2 slova), tyto lístečky náhodně rozdá všem ţákům. Ţáci se seznámí se svými slovy, určí jejich slovní druh. Ţák, který stojí uprostřed kruhu vyvolává: Místa si vymění a doplní libovolný slovní druh. Ti, jejichţ slova na lístečku spadají pod vyvolaný slovní druh, si pomalu a hlavně potichu začnou vyměňovat místa. Ţák stojící uprostřed se snaţí chytit alespoň jednoho hráče. Pokud někoho chytí, vymění se spolu a chycený ţák si zaváţe oči a vyvolává. Pokud nikoho nechytí, vyvolává ţák další slovní druh. Učitel dohlíţí na to, aby se vystřídali všichni ţáci a všechny slovní druhy. Místo slovních druhů lze zvolit i jiné kritérium vyvolávání. Ţáci pak na lístečcích dostanou jiná slova, která těmto kritériím odpovídají. Ţáky je moţné nechat si lístečky několikrát během hry vyměnit předají svůj lísteček o po kruhu jedno místo doleva/doprava. Musí tak neustále určovat slovní druh svého slova. Variací hry je, ţe ţáci dostanou místo slov jen čísla od 1 do 10. Ţák uprostřed kruhu pak vyvolává konkrétní slova a ostatní si musí uvědomit, o jaký slovní druh se jedná a zda je to ten jejich. Výhodou je, ţe si učitel nemusí připravovat sám tolik příkladů. Mohou také vzniknout situace, při kterých si najednou mohou vyměňovat místa zájmena (ti ţáci, kteří mají číslo 3) a zároveň slovesa jako například při vyvolání slova JE (4. pád osobního zájmena ONI, sloveso BÝT ve 3. osobě jednotného čísla). 3.2 Soutěže Ţáci rádi vyhrávají. Jsou motivováni tím, ţe se snaţí dosáhnout lepších výsledků, ţe se snaţí někoho porazit. Při soutěţení však nemohou vyhrát všichni. Kladným výstupem soutěţení je především to, ţe se ţáci učí poráţku přijímat. Učí se také společenskému cítění (fandí svým spoluţákům, chápou pocity poraţených, nepovyšují se nad ně). 3 Volně dle PORTMANN, R. Hry pro tvořivé myšlení, 2004.

5 3.2.1 Hra: Bingo Při této hře pracují ţáci v lavicích. Potřebují jen papír a tuţku. Na tabuli je připravený seznam nejrůznějších slov. Můţe se jednat například o slova, k nimţ lze vytvořit antonyma nebo synonyma, o podstatná jména nebo slovesa, u kterých musí ţáci určit jejich mluvnické kategorie, o slova se zpřeházenými slabikami nebo o začátky přirovnání, která mají ţáci dokončit. Variací je nekonečné mnoţství. Ze slov, která jsou na tabuli si kaţdý ţák vybere určitý počet (například 10 slov z 30 apod.), slova zapisuje na papír do sloupce pod sebe. U kaţdého vybraného slova provede ţádaný úkol (připíše antonymum, synonymum, určí gramatické kategorie atd.). Poté začne hra samotná. Učitel na tabuli postupně škrtá libovolná slova. Kdo má slovo, které bylo právě škrtnuto, na svém papíru, škrtne si je také. Učitel by měl vyţadovat správné určení poţadovaného úkolu, ţáci mohou odpovídat společně nebo odpovídá jeden z těch ţáků, kteří si škrtnuté slovo vybrali. Postupně se vyškrtají všechna slova na tabuli. Vyhrávají první tři ţáci, kteří vyškrtali všech 10 svých slov Hra: Co nejvíce slov 4 Na začátku hry učitel na tabuli napíše soubor písmen, z něhoţ mají ţáci utvořit co nejvíce podstatných jmen v libovolném pádě. Následně se s utvořenými slovy dále pracuje. Určují se jejich gramatické kategorie, tvoří se z nich věty, hledají se synonyma, antonyma apod. Vzniknou tak jedinečné příklady slov pro další výuku a ţáci vidí, ţe jsou její součástí, protoţe ta slova vymysleli sami. Jako soubor písmen mohou slouţit také konkrétní slova: KALENDÁŘ, PODKOLENKY, STRUHADLO, PŘEDPOVÍDAT Písmena obsaţená v těchto slovech se mohou v nově vytvořených slovech objevit vţdy jen jednou (tolikrát, kolikrát se vyskytují v zadaném slově). Učitel stanoví ţákům časový limit, po který mohou nová slova psát na papír, do sešitu. Jakmile čas vyprší, ţáci si spočítají, kolik slov se jim podařilo najít. Vítězí ten, kdo měl nejvíce správně utvořených slov. Začne pak všechna slova pomalu číst. Ostatní kontrolují a mohou si slova, která jim chyběla dopisovat. Pokud má někdo originální slovo, které ve výčtu nezaznělo, můţe ho všem také sdělit Hra: Štafety Ţáci se rozdělí na dvě skupiny, kaţdé skupině patří jedna polovina tabule. Ta je rozdělena na 3 sloupce (označíme je nápisy, například: odvozování, skládání, zkracování) na tabuli je tedy 6 sloupců. Na prvních lavicích leţí dvě hromádky s lístečky, na nichţ jsou napsány příklady slov. Na kaţdé hromádce je stejný počet lístečků i slova jsou stejná. Obě skupiny se shromáţdí naproti tabuli, na druhé straně třídy. Třídu si musí upravit tak, aby se mohli mezi lavicemi snadno pohybovat směrem k tabuli. Soutěţ probíhá formou štafetového závodu. Z kaţdá skupiny vyběhne jeden ţák, který si z první lavice vezme jeden lísteček, přečte si jeho obsah a připevní ho lepicí hmotou na tabuli do příslušného sloupce. Poté se vrátí zpět ke své skupině a plácnutím ruky předá štafetu dalšímu. Ostatní ţáci nesmí soutěţícím radit, lístečky na tabuli se nesmí opravovat kam byly jednou dány, tam zůstávají. Hraje se, dokud nejsou na tabuli připevněné všechny lístečky. 4 Volně dle SCHNEIDEROVÁ, E. Jazykové hry a hříčky, 2010.

6 Po hře se ţáci usadí do lavic a s učitelem společně kontrolují, zda jsou všechny lístečky umístěny správně. Ţáci si mohou jednotlivé příklady zapisovat do sešitů. Skupina, která připevnila správně více lístečků, vyhrává. 3.3 Kooperativní hry Ve výuce je velmi důleţitá spolupráce. Týmové hry, při kterých musí ţáci kooperativně myslet, jsou důleţité zejména proto, ţe týmy se během jednotlivých her mění, kaţdý se tak naučí spolupracovat s kaţdým. Ţáci se naučí efektivně si rozdělit práci, poznají, kdo se hodí pro jakou roli, naučí se ovládat své schopnosti, nabízet je a efektivně je vyuţívat. Kooperativní hry jsou strukturovány tak, ţe kaţdý vyhrává, nikdo neprohrává, děti si hrají s druhými, ne proti druhým. V takových hrách se hráči snaţí o jeden společný, všemi ţádoucí cíl Hra: Kimova hra 6 Pro tuto hru je potřeba rozdělit ţáky do skupin, které budou mít maximálně 6 členů. Ideální je pracovat v menších skupinách. Hra je variací Kimovy paměťové hry. Najdeme v ní prvky kooperace i soutěţe. Kaţdá skupina dostane jeden papír s nápisy slov s nejrozličnějšími gramatickými jevy (i/y, ě/je, s/z ). Slov můţe být na papíru aţ 30. Všichni hráči se sednou (postaví se) k papíru tak, aby dobře viděli a mohli všechna slova dobře přečíst. Učitel stanoví časový limit, během kterého si ţáci musí společně zapamatovat co nejvíce slov. Sami si rozhodnou, jakým způsobem budou postupovat, kdo si zapamatuje kterou část apod. Po uplynutí časového limitu musí ţáci správně zapsat co nejvíce zapamatovaných slov. Společně s učitelem si pak všichni zkontrolují, zda slova zapsali opravdu správně. Vítězí skupina, která měla nejvíce slov (a nejvíce správně zapsaných slov) Hra: Domino 7 Předem je potřeba připravit dostatek tvrdých papírů velikosti A4, které se rozdělí svisle na dva pruhy. Kaţdý pruh se rozdělí uprostřed černou čarou. Z jednoho listu papíru tak vzniknou dvě dominové kostky. Třída se rozdělí na 4 skupiny, kaţdá si vyrobí asi takovýchto prázdných dominových kostek. Do prázdných polovin vymyslí ţáci například souvětí podřadná, nebo podstatná jména a čitelně je tam zapíší. Měli by vytvořit dostatek kombinací všech druhu vedlejších vět, podstatných jmen podle vzorů apod. Jakmile jsou ţáci hotovi, odevzdají všechny hrací karty učiteli. Ten je znovu skupinám rozdá. Kaţdá skupina ţáků pak dostane sadu dominových kostek, které vyrobili jejich protihráči. Poté začne hra samotná. První skupina vybere jednu kostku domina, kterou připevní lepicí hmotou (nebo magnetem) na tabuli. Skupina, která je na řadě, najde takovou kartičku, na níţ je souvětí (podstatné jméno), které by navazovalo na jednu nebo druhou polovinu kostky umístěné na tabuli. Skupiny se střídají pořád dokola. Ta skupina, která nemá kartičku, jíţ by mohla někam na kostky navázat, řekne DÁL. Ţáci se ve skupině společně domlouvají. U tabule by se měli pravidelně střídat. 5 Srov. KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola, Volně dle KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola, Volně dle HOUŠKA, T. Škola hrou, 1991.

7 Kdo nalepí na tabuli všechny své kostky jako první, vyhrává. Tato hra v sobě opět spojuje prvky soutěţe a kooperace Hra: Slovní kopaná Hru mohou hrát všichni ţáci dohromady. Podle pravidel mohou ţáci navazovat buď na poslední hlásku předchozího slova, nebo na poslední slabiku. Hru je moţné hrát nejen se slovy, ale i s celými větami. Kaţdý ţák musí přemýšlet nad tím, co řekne, aby byla moţnost dále pokračovat. Sám by si měl připravit alespoň jeden příklad, jak by šlo na jeho slovo navázat (pokud další ţák neví, čím by navázal, musí tento příklad říct). Hra začíná vykopnutím prvního slova. Toto slovo můţe stanovit učitel. Pak všichni postupně navazují podle předem dohodnutých pravidel (pouze podstatná jména, pouze slovesa v určitých tvarech, pouze věty holé ). Ţáci, kteří příliš otálejí s odpovědí, nebo ţáci, kteří další slovo nedokáţí najít, mohou ze hry vypadat. Za vítěze pak můţe být prohlášeni ţáci, kteří se ve hře udrţí nejdéle. 4 Hry a jejich realizace Hodiny českého jazyka, literární výchovy a komunikační a slohové výchovy by neměly přinášet pouze strohé informace, ale měly by ţákům poskytovat i záţitky, uvolnění, poznání a moţnost aplikovat jednotlivé poznatky do praxe. 4.1 K pohybovým hrám Při hře Dokonči slovo byly utvořeny 4 skupiny podle jednotlivých ročníků. Zapojili se všichni ţáci, jak chlapci, tak děvčata. Vytvářená slova zůstala několikrát nedokončená. Mladší ţáci sice utvářeli kratší a jednodušší slova, ale o to aktivněji se zapojili do běhání a o to větší radost měli z pohybu. Žáci Počet písmen ve slově B R V S Pořadí 8 5. ročník 7 N ročník 6 5 N ročník ročník Tabulka č. 2: Příklad výsledků hry Dokonči slovo Bylo vidět, ţe starší ţáci uţ umí lépe pracovat s příponami a koncovkami slov. Proto byla jejich slova delší (S+L+U+N+E vede ke slovům SLUNEČNÝ, -NÍ+K, ţáci 8. třídy utvořili dokonce slovo SLUNEČNICE). Pokud hráč nevěděl, jaké písmeno doplnit, mohl běţet zpátky a vybíhal další hráč. Někteří však v rychlosti zmateně doplnili písmeno, které tvoření slova zkazilo. To se dělo především u ţáků 5. a 6. třídy. Ti se ještě nedokázali tak dobře zorientovat v tvoření slov pomocí příponových částí. Při hře Scrabble hrály proti sobě opět 4 skupiny, tentokrát věkově smíšené. Byly zde viditelné rozdíly ve způsobu tvoření slov. Mladší ţáci utvářeli slova kratší, dávali je na tabuli 8 Do celkového pořadí nebylo bráno v úvahu umístění podle rychlosti dokončení jednotlivých slov. 9 Slovo nebylo dokončeno.

8 ihned, jakmile měli potřebná písmenka. Starší ţáci naopak vyčkávali, počítali, kolik bodů získají, a pak teprve slova na tabuli zaznamenávali. Mladší ţáci tento způsob časem začali kopírovat. Naučili se po vzoru svých starších spoluhráčů a pod jejich vedením nad hrou přemýšlet. U hry Místo si vymění byla realizována varianta s čísly (1-10), která si ţáci na začátku hry rozlosovali. Ten, kdo byl uprostřed, musel přemýšlet nad tím, jaké slovo má zvolit, aby případně donutil vstát ty ţáky, které snadno pochytá. Ostatní museli být neustále ve střehu a určovat slovní druh vyřčeného slova. Často se stávalo, ţe ze svých míst vstalo více ţáků najednou. V zápětí si ale ti, kteří chybovali, uvědomili svůj omyl a ihned se usadili. Kruh, který vytvořilo 38 ţáků byl dostatečně velký jak pro pohyb chytajícího ţáka se zavázanýma očima, tak pro hráče, kteří si vyměňovali místa. Hra sklidila velký úspěch. Přestoţe probíhala v naprostém tichu, probíhala energicky, bez zbytečných prodlev. Ţáci hráli celou stanovenou dobu, tedy 15 minut. 4.2 K soutěžím Bingo bavilo opravdu všechny ţáky. Byla zvolena varianta s dokončováním přirovnání a varianta s určováním gramatických kategorií u podstatných jmen. Úkoly pro ţáky nebyly vůbec obtíţné. Hravou formou si tak procvičili část mluvnického učiva. Při hře samotné všichni napjatě čekali, zda bude z tabule vyškrtnut výraz, který si sami vybrali. Hru doprovázeli dokonce zvuky ti, kteří měli vybrané slovo, jásali jóóó, a ti, kteří slovo neměli, smutně protestovali nééé. Postupně tak na kaţdé škrtnuté slovo reagovali sborově všichni hráči. Rozdíl ve schopnosti rychle tvořit nová slova ze souboru písmen byl také jasně patrný při hře Co nejvíce slov. Mladší ţáci museli více přemýšlet a pracovali pomaleji. Utvářeli strohá a málo originální slova, která měla většinou 3-4 písmena. Starší ţáci prokázali při této hře více fantazie. Jejich slova byla delší, pracovali se stejným slovním základem, ke kterému přidávali předpony či přípony (bylo-li to moţné), různě tyto slovní základy obměňovali, čímţ získávali ve stejném hracím čase více slov. Štafety v sobě skrývaly opět prvky pohybových her. Z důvodu velkého počtu hráčů vznikly 3 věkově smíšené skupiny (v kaţdé cca 13 ţáků). Před začátkem hry byly ţáci poučeni krátce o teorii tvoření slov (odvozování, skládání, zkracování). Ale i bez takovéto přípravy by hru podle jejich slov zvládli. Úkol nečinil problémy ani mladším ţákům. 4.3 Ke kooperativním hrám U Kimovy hry záleţí na stupni obtíţnosti zvolených jazykových jevů. Hra je sama o sobě velmi jednoduchá, ţáci se zvládli perfektně domluvit a rozdělit si pozorované věci na menší části, které měla sledovat vţdy dvojice ţáků. Všem skupinám se podařilo správně zapsat více jak polovina pozorovaných slov. Paměť ţáků se musí neustále trénovat. Tato hra je jedním ze způsobů, jak ji rozvíjet a testovat. Při hře Domino většinou starší ţáci řídili ţáky mladší určovali jim, co mají na dominové kostky psát. Časem se ve skupinách ujal slova jeden ţák, který byl vlastně takovým vedoucím skupiny. Ostatní se řídili jeho příkazy. Role těchto vedoucích skupiny zaujala vţdy děvčata. Hra samotná byla velmi úspěšná. Skupiny dokázaly pohotově spolupracovat a musely během celé hry dávat pozor a vnímat tahy ostatních skupin. Ţáci 7. třídy si dominové kostky přáli nechat, aby si hru mohli ještě zopakovat. Vzhledem k velkému mnoţství ţáků ve vybraném souboru byla hra Slovní kopaná realizována ve skupinách utvořených podle jednotlivých ročníků. Rychleji se tak všichni

9 vystřídali a na kaţdého ţáka vyšla řada vícekrát. Díky Slovní kopané se ţáci učí myslet dopředu, přemýšlet nad tím, co řeknou. Jistým způsobem zodpovídat za důsledky vlastních rozhodnutí. Na závěr si ţáci vyzkoušeli jedno kolo Slovní kopané ve dvou smíšených skupinách. Starší ţáci tak museli brát ohled na mladší spoluhráče a volit pro ně lehčí a vhodnější slova, coţ pochopili velmi brzy. 4.4 Názory žáků na výuku obsahující hry Názory ţáků jsou zde mnohem opodstatněnější neţ názory učitelů, proto se krátce budeme věnovat i jim. Výuka slouţí především a jedině ţákům. To oni si z ní mají odnést co nejvíce, to oni jsou adresáty veškerého působení, které je ve výuce realizováno. Ţáci vstupují do výukových procesů a vztahů v těchto procesech vznikajících. Ať uţ se jedná o vztahy mezi ţáky a učitelem, nebo mezi ţáky navzájem. Musí se při nich cítit bezpečně, musí je chápat, musí je správně vnímat a sami umět vytvářet (především vztahy kladné). Nejčastěji ţáci hodnotili jako kladně to, ţe se učivo českého jazyka probírá novou, pro ně netradiční formou. Podle jejich slov si ale nedokáţí představit své učitele v roli realizátora takových her. I oni mají strach, ţe by učitelé něco takového ve svých hodinách nevyuţili, přestoţe by o to ţáci velmi stáli. Hravý způsob výuky se jim velmi líbil, byli rádi, ţe si hrají a přitom se vlastně i učí, opakují si své znalosti, nebo získávají nové. Ke kaţdé hře dostali jen několik málo informací z teorie učiva a i tak jim nedělaly hry ţádný problém. Zapojili se okamţitě a se zájmem. Do problematiky učiva tak pronikli ihned a bez sebemenších problémů. Chválili si také to, ţe pro kaţdou hru bylo potřeba připravit nějaké pomůcky. Napadlo je, ţe by klidně učiteli s výrobou těchto pomůcek (lístečků, kartiček) pomáhali sami. 5 Interpretace výsledků Na základě uvedených výsledků šetření je znatelný rozdíl mezi mladšími a staršími ţáky. Je to dáno tím, ţe starší ţáci mají rozvinutější schopnosti spolupracovat, dokáţou rychleji přemýšlet, jejich vědomosti a znalosti jsou rozsáhlejší. Oproti tomu jsou mladší ţáci více bezprostřední, nebojí se jít do hry po hlavě, nemají ostych spolupracovat se svými vrstevníky ani se staršími ţáky. Pohybové hry více zaujaly mladší ţáky. Přestoţe se několikrát stalo, ţe se jim při hrách něco nepovedlo, nenechali se odradit a s nadšením v hraní pokračovali. Starší ţáci zpočátku dávali najevo, ţe se jim nechce běhat, ale svou lenost časem překonali. V soutěţení nacházeli oblibu jak mladší, tak starší ţáci. Mezi staršími ţáky byla více cítit rivalita. Chtěli porazit někoho ze svých vrstevníků. Porazit mladší ţáky totiţ dokáţe kaţdý. Při kooperativních hrách se více dařilo starším ţákům. Jsou lepší v organizaci práce, ale i mladší ţáci na způsob, jakým při hře postupovat, pomalu začali přicházet. Častějším zařazováním kooperativních her do výuky by tuto schopnost spolupráce jistě dovedli k dokonalosti. Kterákoliv z uvedených her je vhodná jak pro ţáky mladšího, tak staršího školního věku. Lze je upravovat na různé stupně obtíţnosti. Lze je přizpůsobovat libovolnému učivu. Hry jsou koncipovány velmi jednoduše, jejich realizace nezabere moc času. Jsou proto vhodné pro úvodní část hodiny jako motivace, do závěrečné části jako opakování probraného učiva, nebo jen tak, kdyţ je potřeba ţáky probrat, pobavit, zaktivizovat. 6 Závěr Zařazení pohybových her do výuky je vhodné zejména proto, aby se nahradila tradiční

10 frontální výuka, při níţ ţáci pouze sedí, čtou a píší. Pohyb přinese ţákům více proţitku z výuky. Kooperativní hra naučí ţáky, co to znamená spolupracovat na společném cíli. Soutěţe jsou pro ţáky nejlákavějšími prvky výuky. Rádi si dokazují svou schopnost být v něčem lepší, rychlejší, pohotovější neţ jiní. Při soutěţení mohou snadno porovnat s protihráči, jak na tom jsou například se svými vědomostmi. Se všemi ţáky byla radost spolupracovat. Je sice pravda, ţe díky zájmovému krouţku jsou o něco více zvyklí pracovat v nestejnorodých skupinách a ţe je jim hra a učení se hrou velmi blízké, ale to je právě důkazem toho, ţe to bez problémů zvládnou i ostatní ţáci. Moţná ne hned, ale časem si zvyknou na podobný způsob práce v hodinách. Budou učiteli vděční, ţe si mohou hrát, a přestanou vnímat, ţe si při hře vlastně učí. Bude to pro ně nenásilný způsob vzdělávání se. A tím to bude snadnější i pro učitele. Stačí mu jen zásoba kvalitních her a odvaha pustit se ve své výuce do hraní. Literatura: GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E. Aktivizační metody ve výuce, prostředek ŠVP. Olomouc: Hanex, HOUŠKA, T. Škola hrou. Praha: Tomáš Houška, KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál, PORTMANN, R. Hry pro tvořivé myšlení. Praha: Portál, SCHNEIDEROVÁ, E. Jazykové hry a hříčky. Praha: Portál, GAMES WITH THE CZECH LANGUAGE Summary: The article aims at using games in Czech language teaching. It describes three types of simple games related to language teaching applied to pupils of 5th to 8th grades of primary school and their specific reactions to these games. Based on the differences in pupils involvement and success in the games the article determines to what extent it is suitable to incorporate such games in teaching. Key words: game, competition, cooperative game, physical game, teaching, Czech language, teacher, pupil, primary school. Kontaktní adresa: Mgr. Vendula Mikulíková Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Ţiţkovo nám Olomouc

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky JANA NEČASOVÁ 5. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk pro 1. stupeň základních

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

DIDAKTICKÉ HRY VE VÝUCE PRVOPOČÁTEČNÍHO ČTENÍ A PSANÍ. Diplomová práce

DIDAKTICKÉ HRY VE VÝUCE PRVOPOČÁTEČNÍHO ČTENÍ A PSANÍ. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky DIDAKTICKÉ HRY VE VÝUCE PRVOPOČÁTEČNÍHO ČTENÍ A PSANÍ Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

Více

ZÁSOBNÍK HER. 1 Odkaz na stránku se všemi videoukázkami: http://www.youtube.com/user/metodikaher/videos

ZÁSOBNÍK HER. 1 Odkaz na stránku se všemi videoukázkami: http://www.youtube.com/user/metodikaher/videos ZÁSOBNÍK HER vzniklý v rámci řešení projektu FRVŠ Inovativní obohacení předmětu Metodika her a zábavních činností (Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci) Zásobník

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Lenka Pavlíková, Kateřina Rovná, Pavla Macháčková 1 2 3 4 Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Autorky: Bc. Kateřina Rovná Bc. Lenka Pavlíková Bc.

Více

Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ

Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta KATEDRA PEDAGOGIKY Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Hana Filová, Ph.D. Vypracovala: Helena

Více

PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie ŢANETA BANDEVSKÁ III. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro mateřské školy PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U

Více

Ústav pedagogických věd. Pedagogika. Individuální a řízená činnost dětí s využitím dramatické výchovy a her v Montessori mateřské škole

Ústav pedagogických věd. Pedagogika. Individuální a řízená činnost dětí s využitím dramatické výchovy a her v Montessori mateřské škole Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Gabriela Oderská Individuální a řízená činnost dětí s využitím dramatické výchovy a her v Montessori mateřské škole Bakalářská

Více

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém

Více

Firemní vzdělávání a úloha personalisty

Firemní vzdělávání a úloha personalisty MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Obor: Pedagogika Manuela Mičulková Firemní vzdělávání a úloha personalisty Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Šimberová

Více

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Do Evropy hrou II OBSAH Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Seznamte se první kolo... 11 Příběhy našich věcí... 11 Hledám Petra... 12 Interpol vyšetřuje...

Více

Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením. Ing. Irena Konečná

Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením. Ing. Irena Konečná Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením Ing. Irena Konečná Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem práce je popis aktuálního stavu v oblasti výukových metod

Více

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Vypracovala:

Více

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Bakalářská práce Soutěžní práce SVOČ 2008 Autor: Studijní

Více

Jana Miháliková Do Evropy hrou

Jana Miháliková Do Evropy hrou Jana Miháliková Do Evropy hrou 1 2 3 4 Jana Miháliková Do Evropy hrou 5 6 Česká národní agentura Mládež spravuje v České republice největší grantový program Evropské unie Mládež v akci, který je určen

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta. Zážitková pedagogika v sekundární drogové prevenci

MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta. Zážitková pedagogika v sekundární drogové prevenci MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Sociální pedagogika a poradenství Zuzana Vaňková Zážitková pedagogika v sekundární drogové prevenci Bakalářská diplomová práce Vedoucí:

Více

PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NÁMÌTY / AKTIVITY / KAZUISTIKY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu

Více

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky MAPOVÁNÍ VZTAHŮ VE TŘÍDĚ 2 Obsah TEORETICKÁ ČÁST

Více

DŮVĚRA, DIALOG, RŮST. Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů

DŮVĚRA, DIALOG, RŮST. Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů HODNOCENÍ DŮVĚRA, DIALOG, RŮST Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů HODNOCENÍ DŮVĚRA, DIALOG, RŮST Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů Tato publikace byla vypracována v rámci projektu:

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Rozvoj klíčových kompetencí hrou

Rozvoj klíčových kompetencí hrou Rozvoj klíčových kompetencí hrou Jan a Iveta Vodičkovi Inkluzívní škola 2 Vydalo Osmileté gymnázium Buďánka o.p.s. Česká pedagogická komora v rámci projektu Inkluzívní škola, realizovaného díky podpoře

Více

Klíčové kompetence. v základním vzdělávání

Klíčové kompetence. v základním vzdělávání Klíčové kompetence v základním vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2007 Klíčové kompetence v základním vzdělávání zpracovali: Celková koncepce dokumentu a celková koordinace jeho přípravy Lucie

Více

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah Výukový proces (Vybrané didaktické kategorie) Danuše Nezvalová 2006 Obsah 1 Cíle ve výuce 4 Výukový cíl 4 Klasifikace výukových cílů 4 Taxonomie výukových cílů 5 Stanovení cílů výuky 6 Otázky 8 Případová

Více

Jak koučovat debatní klub. Autor Matěj Pilát

Jak koučovat debatní klub. Autor Matěj Pilát Jak koučovat debatní klub Autor Matěj Pilát Obsah 1) Úvod... 3 Osoba kouče... 4 Role... 5 2) Jak založit klub... 5 3) Koučování ve dvojici... 5 Výhody koučování ve dvou... 6 Koho si vybrat do dvojice...

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

Výukový materiál pro praktické vyučování oboru Kadeřník, tematický celek Barvení vlasů

Výukový materiál pro praktické vyučování oboru Kadeřník, tematický celek Barvení vlasů MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Výukový materiál pro praktické vyučování oboru Kadeřník, tematický celek Barvení vlasů Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce:

Více

KritickÈ listy 14 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch

KritickÈ listy 14 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch KritickÈ listy 14 ËtvrtletnÌk pro kritickè myölenì ve ökol ch jaro 2004 Reforma bïûìö Kdo koho dobïhne? Po d ten Bloom! Hra a vïda, spolu Ëi proti sobï? HranÌ, nebo v uka? Gramatika v literatu e Respektov

Více

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ Projekt CZ.1.07/1.2.07/03.0021 ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PEDAGOGY Mgr. Martin Punčochář, Mgr. Taťjana Bernátková www.deticizincu.cz centrum@deticizincu.cz vpc1@deticizincu.cz

Více