Dopady investování do nemovitostních fondů na investiční portfolio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dopady investování do nemovitostních fondů na investiční portfolio"

Transkript

1 Dopady investování do nemovitostních fondů na investiční portfolio Romana Nývltová 1 Abstrakt Investice do nemovitostí jakožto věcných hodnot se vyznačují relativně velkou stabilitou výnosů a poskytují proto zajímavou možnost rozložení rizika portfolia. Klasickým vstupem na trh nemovitostí je nákup domu či bytu a jeho následné pronajímání. Investor má možnost uplatnit znalosti o lokálních investičních příležitostech a následně získat nad nemovitostí plnou kontrolu. Toto přímé investování má však i své nevýhody, mezi které samozřejmě patří snížená schopnost diverzifikace rizika v důsledku finanční náročnosti jedné investice, nízká likvidita, dlouhý časový horizont investice a vysoké transakční i ostatní (pojištění, daně, správa atp.) náklady. Možnost, jak se zbavit břemene povinností spojeného s vlastnictvím nemovitostí a investovat i při menším množství kapitálu představují tzv. nemovitostní fondy, které po řadě legislativních problémů začnou v České republice působit na přelomu třetího a čtvrtého čtvrtletí roku Klíčová slova nemovitostní fond, realitní trh, ceny nemovitostí 1 Nemovitostní fondy v České republice Při tvorbě legislativní úpravy nemovitostních fondů v České republice bylo možno čerpat z rozsáhlých a relativně pozitivních zkušeností ze zahraničí. Obecně jsou využívány dva modely, a to evropský a americký. Systémy známé z Evropy (zejména z Německa) jsou postaveny na modelu podílových či investičních fondů. Podléhají tedy licencování a zákon podrobně upravuje řadu jistících mechanismů, například dozor depozitáře (viz. dále). Zejména z USA jsou známé realitní fondy typu REIT (Real Estate Investment Trusts), které podléhají mírnější regulaci než fondy kolektivního investování v evropských zemích. Jedná se o fondy uzavřeného typu. V České republice umožňoval vznik investičních fondů investujících do nemovitostí již zákon č. 248/1992 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech. V důsledku mnohých nedostatků (např. možnost ručit za závazky třetích osob drženými nemovitostmi) v zákonné úpravě však docházelo k významnému znehodnocování investic (např. případ litoměřických fondů). Až novela zákona o kolektivním investování v květnu 2004 umožnila vznik podílových nemovitostních fondů, majících možnost investovat přímo do nemovitostí, ale i do podílů v nemovitostních společnostech. Tyto podílové fondy však měly pouze omezenou možnost investování buď přímo do realit, nebo do podílů v realitních společnostech, jejichž předmětem podnikání je výstavba budovy za účelem její správy (ne za účelem prodeje atp.). Navíc měla novela i řadu dalších nedostatků, z nichž za nejvýznamnější lze považovat minimální vstupní investici jednoho investora ve výši 2 miliony Kč. Teprve na základě novely zákona o kolektivním investování z roku 2006 je možno uvažovat o českých nemovitostních fondech jako o jedné ze zajímavých investičních 1 Ing. Romana Nývltová, Ph.D., ŠKODA AUTO a. s. Vysoká škola, Tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav, 209

2 příležitostí. Novela vychází z německého modelu a umožňuje vznik dvou typů fondů fondů kvalifikovaných investorů a speciálních nemovitostních fondů. Zatímco fondy kvalifikovaných investorů jsou určeny (a mnohdy i šity na míru) pouze pro omezený okruh finančně silných nebo zkušených investorů (maximálně 100 investorů s minimální investicí ve výši 1milion Kč), slouží speciální nemovitostní fondy i investorům drobným. Speciální fondy nemovitostí mohou investovat buď přímo do nemovitostí, nebo do účastí v nemovitostních společnostech. Těm mohou rovněž poskytovat půjčky. Dle aktuální legislativní úpravy mohou mít tyto fondy pouze podobu otevřených podílových fondů. V důsledku toho mohou investoři žádat o zpětný odkup podílových listů, avšak fondy mají v důsledku ochrany proti runu na fondy možnost určit intervaly nebo dny, ve které budou podílové listy odkupovat a případně i zpětné odkupy pozastavit, a to až na půl roku. Minimální výši investice mohou určit samotné správcovské společnosti, dle odhadů se bude jednat zhruba o Kč. Jako nástroj ochrany investic je stanovena tzv. custody funkce, kterou plní depozitář, bez jehož souhlasu není možné s nemovitostmi žádným způsobem disponovat. Před pořízením nemovitosti do majetku fondu je vyžadováno ocenění dvěmi nezávislými znalci. Je rovněž ustanoven výbor odborníků, který sleduje hodnotu nemovitostí a účastí na nemovitostních společnostech a minimálně jednou ročně ji stanovuje. Velikost jedné investice fondu navíc nesmí překročit 20 % majetku fondu. Otázka zajištění likvidity fondu je řešena povinností (kromě prvních třech let činnosti) držet % majetku v likvidních instrumentech, tedy zejména v bankovních vkladech, státních pokladničních poukázkách a likvidních dluhopisech. 2 Charakteristika investic do nemovitostních fondů Nemovitostní fondy mohou skrze přímé investice do nemovitostí či nemovitostních společností investovat do trhu s nájemním bydlením, do trhu s kancelářemi či do segmentu průmyslových nemovitostí. Výnosy následně plynou buď z pronájmu, nebo z růstu tržní hodnoty nemovitostí. 2.1 Predikce výnosů z investic do nemovitostních fondů Cena nemovitostí se určuje na trhu nemovitých aktiv, výše nájmu pak na trhu majetkovém. Chování těchto dvou segmentů realitního trhu schematicky znázorňuje tzv. Fisher-Di Pasquale-Wheaton (FDW) model. Ten vychází z předpokladu, že realitní trh lze rozdělit na trh s prostorem, kde se obchoduje s plochou v nemovitostech a na trh nemovitých aktiv, kde se obchoduje s vlastnictvím nemovitostí. Na prvním zmíněném segmentu trhu se určuje prodejní cena nových nemovitostí a na základě toho objem nové výstavby. Na trhu s prostorem se determinuje velikost prostoru, do kterého je vhodné investovat za účelem pronájmu a v této souvislosti i výše nájemného. Jak vyplývá z konstrukce severovýchodního kvadrantu modelu (viz. obrázek), je pro určení výše nájemného rozhodující disponibilní fond nemovitostí na trhu (S) a tvar poptávkové křivky. Poptávka po nájemním bydlení vychází jednak z preferencí poptávajících (tedy zda nemovitost koupí či pronajmou) a jednak z demografických faktorů (důležitý je především počet obyvatel v produktivním věku). Významnou roli samozřejmě sehrávají i faktory regionální. Preference poptávajících jsou z velké míry ovlivněny makroekonomickými faktory, především hospodářským vývojem a efektivitou systému tržního financování bydlení (hypoteční průmysl). Český realitní trh prodělal v této souvislosti několik poptávkových šoků s významným dopadem na výši nájemného. Za nejvýznamnější lze považovat zavedení maximální daňové podpory při pořízení vlastnického bydlení (možnost odečíst si úroky z úvěrů pro pořízení bydlení ze základu pro výpočet daně z příjmů), 210

3 vstup silné generační vlny z počátku 70. let, panika z náhlého cenového růstu bydlení očekávaného po vstupu do EU či rostoucí zájem o trh rezidenčního bydlení ze strany zahraničních spekulativních investorů. Obr.č. 1: FDW model (DiPasquale, 1992) V severozápadním kvadrantu FDW modelu se stanovená výše nájemného promítne do ceny, kterou jsou investoři ochotni zaplatit za pořízení nemovitostí. Zde hraje důležitou úlohu tzv. kapitalizační sazba (yield), za kterou investoři a developeři uskutečňují obchody s nemovitostmi. Kapitalizační sazba (i) je poměrem ročního nájemného (R) a ceny nemovitostí (P). Vyjadřuje tedy aktuální výnos z investice, který požadují investoři za zařazení dané nemovitosti do svého portfolia. Je zřejmé, že čím obtížnější a rizikovější je investování do nemovitostí za účelem pronájmu, tím vyšší je i požadovaná kapitalizační sazba. Mezi její důležité determinanty proto patří úrokové sazby (alternativní investice), riziko spojené s tokem příjmů z nájemného či daňové zatížení vlastnictví nemovitostí. Výše zmíněné regionální faktory se zde samozřejmě odpovídajícím způsobem promítnou a proto lze v České republice zaznamenat v jednotlivých regionech významné odlišnosti (viz. tabulka č. 1). Čím vyšší kapitalizační sazbu investoři požadují, tím nižší cenu jsou ochotni při nezměněné výši nájemného zaplatit za investici do nemovitosti. Rozsah nové výstavby v daném roce lze určit v jihozápadním kvadrantu. Svou roli zde sehrává nejen cena, kterou jsou investoři ochotni zaplatit za nákup nemovitosti, ale rovněž náklady, které je nutno vynaložit na novou výstavbu, případně na opravy a rekonstrukce. Tyto tzv. reprodukční stavební náklady jsou ovlivněny mimo jiné dostupností pozemků, cenami za stavební práce či obtížností schvalovacího procesu. To, zda objem nové výstavby v daném roce zvýší celkový disponibilní fond nemovitostí (jihovýchodní kvadrant) závisí na míře jeho znehodnocení (odpis), měřené koeficientem úbytku (δs). Znehodnocení disponibilního fondu nemovitostí může být způsobeno nedostatečnou péčí o nemovitosti (zastarání), živelnými pohromami či jejich prostým vyřazením z pronájmu (prodej atp.). Pouze v případě, že se objem nové výstavby vyrovná velikosti úbytků ve fondu nemovitostí, je kombinovaný realitní trh v rovnováze. V opačném případě bude nastolena nová rovnováha dojde ke změně ve výši nájemného a cen nemovitostí. 211

4 Lokalita Nájemné ( /m 2 /měsíc) Cena pozemku ( /m 2 ) Míra výnosnosti (%) Praha 4,30-4, D1 Vysočina (Jihlava, Humpolec) 4,00-4, ,5 SZ Čechy (Klášterec, Kadaň, Teplice) 3,75-4, ,5 R10 Sever (Mladá Boleslav, Liberec) 4,00-4, Ústí nad Labem 3,75-4, Brno 4,25-4, Plzeň 4,25-4, ,5 D5 západ (Bor u Tachova, Stříbro) 4,00-4,25 7,5-15 8,5 Střední Morava (Olomouc, Lipník nad Bečvou) 4,00-4, ,5 Ostrava 3,75-4, ,5 D2 jih (Břeclav) 3,75-4,00 7,5-15 8,5 Tab.č.1: Cenová hladina na českém realitním trhu v červnu 2006 (Colliers, 2006) FDW model může sloužit jako predikční model realitního trhu, kdy lze očekávané nájemné a cenu nemovitostí (tedy oba zdroje výnosnosti nemovitostních fondů) určit na základě analýzy jednotlivých faktorů modelu. Za tímto účelem je proto nutno analyzovat a vyhodnocovat faktory ovlivňující poptávku a preference potenciálních nájemníků, kapitalizační sazbu, stavební reprodukční náklady a míru opotřebení disponibilního fondu nemovitostí. Český realitní trh lze stále ještě považovat za emerging market, tedy málo vyspělý a poměrně rizikový trh, který je tudíž výnosnější než trhy ve vyspělých zemích. Výnosnost německých nemovitostních fondů se dle Businessweeku (2006) pohybuje stabilně na úrovni 4 6 %. Situace na ostatních vyspělých evropských trzích je obdobná. Dle Antoše (2006), Maška (2006) a Skřivánka (2006) se očekává, že se výnosnost českých nemovitostních fondů bude pohybovat kolem 6 8 % v závislosti na regionu. 2.2 Nemovitostní fondy v investičním portfoliu Dle teoretických předpokladů vykazuje výkonnost nemovitostních fondů nízkou míru korelace s akciovým i dluhopisovým trhem a vysokou korelaci s mírou inflace. Poslední uvedenou tezi potvrzuje porovnání vývoje indexu spotřebitelských cen a indexu realitního trhu v Německu (reprezentován indexem EPRA/Nareit Germany 2 ) v letech 2005 a 2006, kde koeficient korelace dosáhl hodnoty 0,89. Obdobných výsledků bylo dosaženo i v USA, kde koeficient korelace vývoje indexu spotřebitelských cen a indexu EPRA/Nareit United States v letech dosáhl hodnoty 0,94. Lze tudíž předpokládat, že investice do nemovitostních fondů představují účinný nástroj ochrany proti inflaci. Dle Thomson Financial (2005) dosahuje korelace s akciovým trhem necelých 30 %, s trhem dluhopisů pak pouze 2 %. Z porovnání vývoje indexu realitního a akciového trhu však vyplývá, že je míra korelace značně závislá na situaci na finančních trzích. Při rozdělení amerického akciového trhu a trhu eurozóny na růstové a poklesové fáze (viz. obrázek č. 2 a 3), vykazuje index akciového trhu S&P poměrně vysokou míru korelace v období růstu a nízkou či zápornou korelaci ve fázi poklesu (viz. tabulka č. 2). Investicemi na realitním trhu se tedy lze poměrně dobře zajistit proti poklesu akciového trhu. 2 EPRA/Nareit indexy zahrnují nejvýznamnější burzovně kotované společnosti, které nejméně 75 % svých výnosů generují z vytváření, správy nebo obchodování s nemovitostmi 212

5 Evropský akciový trh Americký akciový trh Míra korelace Období s EPRA/Nareit Pokles červen březen , 026 Růst duben únor ,961 Růst leden září ,832 Pokles říjen březen ,535 Růst duben únor , Tab.č.2: Korelace akciového a realitního trhu v USA a v Eurozóně Obr.č. 3: Akciový a realitní trh eurozóny v letech Obr.č. 4: Americký akciový a realitní trh v letech Dle Kuchty (2006) je volatilita jako ukazatel rizikovosti v případě klasických realitních fondů nižší než u fondů akciových, přesto však převyšuje peněžní fondy. Tezi o vyšší volatilitě akciových fondů příliš nenasvědčují výsledky srovnání vývoje indexů akciového trhu S&P a indexu EPRA/Nareit, kdy variační koeficient realitního trhu dokonce přesáhl rizikovost trhu akciového (viz. tabulka č. 2). Co se týče investičního horizontu, pak dle Antoše (2006) se běžně (například v Německu) do nemovitostních fondů investuje v dlouhodobějším horizontu 8 až 20 let, dle Maška (2006) 213

6 činí doporučený investiční horizont 3 roky a je tedy kratší než u akciových fondů. Dobu investování je však třeba zvažovat s ohledem na poplatky snižující investorův čistý výnos. Expertiza nemovitostního trhu a investičních příležitostí, při které mohou fondy využívat i externí poradce, není levná, a proto je třeba počítat s obdobnými poplatky jako u akciových fondů. Vstupní a výstupní poplatky se zde zpravidla pohybují mezi 4 a 5 %, za správu fondu se pak obvykle platí 1,5 až 2 % ročně. Okamžik realizace výnosu z investice nemusí nezbytně nastat okamžitě dle přání investora, ale může být odsunut až o půl roku, tedy o dobu, na kterou mohu nemovitostní fondy v České republice pozastavit zpětný odkup podílových listů. Statistická EPRA/Nareit EPRA/Nareit S&P EURO charakteristika Eurozone United States S&P 500 průměr 1368, , , ,7733 směrodatná odchylka 362, , , ,8801 variační koef 0, , , , Tab.č.3: Míra rizika realitního a akciového trhu v USA (leden 1990 únor 2006) a v eurozóně (červen 2001 únor 2006) 3 Závěr Zavedení nemovitostních fondů znamená nový impuls pro rozvoj dvou ekonomických odvětví: kolektivního investování a realitního trhu. Jejich prostřednictvím může každý investovat do hotelů, kancelářských budov, skladových center, výrobních hal nebo nákupních center a vydělávat na jejich pronájmu nebo prodeji, a to dokonce ještě dřív, než budou vůbec postaveny. Myšlenku nemovitostních fondů přesně vystihuje jedna americká reklama: Otec se synem procházeli kancelářskou budovou a syn se ptal: Tati, to jako opravdu vlastníme část toho všeho? Rodič zamyšleně odpověděl: Můžeš to tak říct synu, můžeš to tak říct. Nemovitostní fondy poskytují dle empirických zkušeností kvalitní ochranu proti inflaci a poklesu akciového trhu. Jejich slabinou však může být nedostatek rychlé likvidity či riziko spekulací při oceňování hodnoty fondu (v České republice tento problém částečně řeší nový zákon o kolektivním investování). Tento problematický aspekt investování do nemovitostních fondů se aktuálně projevil například v Německu, kde došlo k uzavření či rychlému úbytku prostředků několika desítek fondů. Přesto však lze novou investiční příležitost v České republice považovat za zajímavou i z hlediska výnosnosti, která prozatím přesahuje (a několik let ještě přesahovat bude) výnosnost realitního trhu ve vyspělých zemích. Podle Beneše (ČSOB Asset Management) by investice do nemovitostních fondů měla představovat doplňkovou, nikoliv hlavní část investorova portfolia v rozmezí 5 až 15 %. Literatura [1] ANTOŠ, O Realitní fondy: Kupte si nemovitost za babku [online] [cit ]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.mesec.cz/clanky/jiz-za-pulroku-bude-moci-investovat-do-nemovitosti-kazdy/> [2] BUSINESSWEEK A Property Marke on Ice. [online] [cit ]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.businessweek.com/magazine/ content/06_02/b htm>. [3] COLLIERS INTERNATIONAL Prezentace na konferenci Czech Real ročník odborné konference IIR (Institute for International Research) června

7 [4] DIPASQUALE, D. AND WHEATON, C.W The Markets for Real Estate Assets and Space: A Conceptual Framework. Journal of the American Real Estate and Urban Economics Association Vol. 20, Iss. 1, Pp ISSN [5] KUCHTA, D Realitní fondy se konečně hlásí o slovo [online]. 8. února 2006 [cit ]. Dostupné na World Wide Web: <http://fincentrum.idnes.cz/ tiskni.asp?r=fi_osobni&c =A060207_180517_fi_osobni_dku>. [6] MAŠEK, F Realitní fond nemusí být terno [online] [cit ]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.europortal.cz/?sid=867>. [7] SKŘIVÁNEK, T. 2006b. Realitní fondy - nová přiležitost pro investory [online] [cit ]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.europortal. cz/?sid=854>. [8] THOMSON FINANCIAL Real Estate for Diversification. Data as of 9/30/05. In. ALLIANZ GLOBAL INVESTORS. PIMCO Real Estate Real Return Strategy Fund [online] [cit ]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.allianzinvestors.com/documentlibrary/mutualfunds/productliterature/fundoverviews/p imco_realreturnrealestate_strategy_ab575.pdf>. Summary Investments to Property Funds and their Impact on Investment Portfolio: The outstanding feature of real estate investments is their relatively high stability of income and therefore the possibility of portfolio risk diversification. Typical way of real estate investment is a purchase of house or flat and following lease. As an advantage, investor is able to apply local knowledge and gain full control over the realty. However, investor bears high transaction and operating costs and also lower ability to diversify risk due to high intensity of investment. Property funds allow investors access to professional property investment and management without burden of property. Since all legislative obstacles have been removed, first property funds will be able to operate in the Czech Republic as early as in the fourth quarter of

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů Podle ustanovení 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu investičního fondu Harmonie uzavřený investiční fond, a.s.: I. 1. str. označení fondu nově

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti Prosinec 2008 Ondřej Novotný Obsah Představení King Sturge Ekonomická situace v České republice v roce 2008 Realitní

Více

EDULIOS, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (dále jen EDULIOS a.s. ) Podfond EDULIOS Alfa

EDULIOS, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (dále jen EDULIOS a.s. ) Podfond EDULIOS Alfa EDULIOS, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (dále jen EDULIOS a.s. ) Podfond EDULIOS Alfa Nemovitostní Fond Kvalifikovaných Investorů Hlavní investiční impulsy Investice pouze do pražských

Více

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko ve finančním rozhodování 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku 2. Riziko ve finančním rozhodování - rizika systematická a nesystematická - podnikatelské

Více

Finanční trhy. Finanční aktiva

Finanční trhy. Finanční aktiva Finanční trhy Finanční aktiva Magický trojúhelník investování (I) Riziko Výnos Likvidita Magický trojúhelník investování (II) Tři prvky magického trojúhelníku (výnos, riziko a likvidita) vytváří určitý

Více

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy Jednání zastupitelstva města dne: 2. 0. 206 Věc: Portfolio města Předkládá: Ing. Eva Burešová, starostka města Zpracoval (a): Ing. Pavinská, VFO MěÚ Doksy

Více

Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů. Jan Topinka 21. února 2008

Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů. Jan Topinka 21. února 2008 Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů Jan Topinka 21. února 2008 OBSAH 1. Aktuální vývoj na poli FKI 2. Základní varianty investic 3. Přehled kolektivní investování Aktuální vývoj na poli FKI Květen

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Úvod Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Náplň kurzu Úvod do mezinárodních finančních trhů Devizový trh a jeho instrumenty Mezinárodní finanční instituce Teorie mezinárodního

Více

Statuty NOVIS pojistných fondů

Statuty NOVIS pojistných fondů Statuty NOVIS pojistných fondů Statut NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond vytváří a spravuje NOVIS Poisťovňa a.s., se sídlem Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 11. února 2014 Účastnící tiskové konference Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Asset Management v roce 2013 CZK = 975 059 686

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

HVĚZDY MĚSÍCE. Září 2009

HVĚZDY MĚSÍCE. Září 2009 Září 2009 HVĚZDY MĚSÍCE Fondy investující do akcií nemovitostních firem Parvest STEP 90 Euro vyvážená investice s ochranou při medvědím trhu Conseq Invest Fond dluhopisů nové Evropy Fondy investující do

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 3. února 2016 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT Jaroslav Mužík, člen Výkonného výboru AKAT Martin Řezáč, člen Výkonného výboru

Více

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 22. února 2012 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 1 Asset Management v roce 2011 CZK = 793 328 351 971

Více

Blok 1 Stručné makroekonomické okénko a co dnes znamená finanční represe. Petr Sklenář

Blok 1 Stručné makroekonomické okénko a co dnes znamená finanční represe. Petr Sklenář Blok 1 Stručné makroekonomické okénko a co dnes znamená finanční represe Petr Sklenář 1 Stručné makroekonomické okénko 2 Pomalý růst, nízký růst a vyšší zadlužení Růst HDP reálný; % 2006 2015 2016 2017

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Podstata otevřenosti ekonomiky Žádná země není uzavřená Obchoduje se zahraničím vyváží a

Více

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné.

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné. Měření rizika Podnikatelské riziko představuje možnost, že dosažené výsledky podnikání se budou kladně či záporně odchylovat od předpokládaných výsledků. Toto riziko vzniká např. při zavádění nových výrobků

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. fondu Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. (informace ke dni )

POLOLETNÍ ZPRÁVA. fondu Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. (informace ke dni ) POLOLETNÍ ZPRÁVA fondu Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. (informace ke dni 30.6.2011) 1. Základní informace o podílovém fondu Název: ISIN podílového listu: Conseq

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 1 8 Edice Investice Petr

Více

Možnosti financování realitních transakcí 23.10.2014

Možnosti financování realitních transakcí 23.10.2014 Možnosti financování realitních transakcí 23.10.2014 24.10.2014 Možnosti financování realitních transakcí - Charakteristika nemovitostního trhu v ČR - Dostupnost bankovního financování - Typické rysy struktury

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ,

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, 2015 1 7/ Paralelní provázanost na finanční a investiční rizika. Viz prezentace č. 2. BIVŠ, 2015 2 Z obrázku vyplývá, že existuje pět hlavních finančních

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

Příprava na certifikaci EFA

Příprava na certifikaci EFA Hlavní cíle programu Úspěšným absolvováním programu získají poradci špičkové odborné znalosti, které jim umožní získat certifikát FA, který je prestižním evropským certifikátem v oblasti finančního poradenství

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Ekonomické faktory a rezidenční bydlení

Ekonomické faktory a rezidenční bydlení Ekonomické faktory a rezidenční bydlení Roman Hauptfleisch Relace mezi úrokovými sazbami, cenami nemovitostí a hospodářským vývojem Demografické ukazatele Nízké hypoteční úrokové sazby Nárůst objemu hypoték

Více

ČS nemovitostní fond rozšiřuje portfolio o novou budovu

ČS nemovitostní fond rozšiřuje portfolio o novou budovu ČS nemovitostní fond rozšiřuje portfolio o novou budovu Martin Skalický, investiční ředitel REICO České spořitelny Filip Kubricht, finanční ředitel REICO České spořitelny 15. 11. 2010 Obsah Aktuální situace

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

Charakteristika rizika

Charakteristika rizika Charakteristika rizika Riziko je možnost, že se dosažené výsledky podnikání budou příznivě či nepříznivě odchylovat od předpokládaných výsledků. Odchylky od předpokladu jsou: a) příznivé b) nepříznivé

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Rozhodný den Pokud není u jednotlivých údajů uvedeno žádné konkrétní datum, platí údaje k tomuto rozhodnému dni. Kategorie investic Třída aktiv a její stručný

Více

VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE)

VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE) VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE) A. Kapitálové trhy II. konzultant prof. Musílek 1. Analýza vývoje struktury

Více

Finančnítrhy. Kolektivníinvestování

Finančnítrhy. Kolektivníinvestování Finančnítrhy Kolektivníinvestování Princip kolektivního investování Podstatou podnikání formou kolektivního investování je shromažďování peněžních prostředků od předem neurčeného a neomezeného počtu osob

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

Cenové mapy prodejních cen a jejich využití v praxi

Cenové mapy prodejních cen a jejich využití v praxi Cenové mapy prodejních cen a jejich využití v praxi Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Středa 16. září 2015 PARKHOTEL Praha Kvalita a spolehlivost dat rezidenčního trhu Současná situace Data shromažďovaná

Více

Základní druhy finančních investičních instrumentů

Základní druhy finančních investičních instrumentů Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 2 strana 3 Akcie Vymezení a legislativa Majetkový

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

INVESTIČNÍ SPECIALISTA SENIOR PŘÍPRAVA NA CERTIFIKACI

INVESTIČNÍ SPECIALISTA SENIOR PŘÍPRAVA NA CERTIFIKACI Hlavní cíle programu Úspěšným absolvováním programu konzultanti získají pokročilé odborné znalosti, které jim umožní zpracovávat sofistikovaná řešení v rámci komplexního finančního plánování. Současně

Více

SETKÁNÍ S EXPERTY RAIFFEISENBANK. 1. srpna 2017

SETKÁNÍ S EXPERTY RAIFFEISENBANK. 1. srpna 2017 SETKÁNÍ S EXPERTY RAIFFEISENBANK 1. srpna 2017 2 Makroekonomický výhled Monika Junicke, Senior analytik Raiffeisenbank 01-13 07-13 01-14 07-14 01-15 07-15 01-16 07-16 01-17 1Q-14 2Q-14 3Q-14 4Q-14 1Q-15

Více

Rezidenční development v Praze

Rezidenční development v Praze Rezidenční development v Praze Pavlína Rödlová Pražský rezidenční trh tvoří v rámci České republiky specifickou oblast. Koncentruje se zde vysoká poptávka i nabídka rezidenčních nemovitostí, stejně jako

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Český fond půdy Fond kvalifikovaných investorů

Český fond půdy Fond kvalifikovaných investorů Český fond půdy Fond kvalifikovaných investorů Conseq Investment Management a. s. Krátké představení Strategie Investice do vysoce kvalitní české zemědělské půdy za účelem kapitálového zhodnocení a nájmu.

Více

Investiční dotazník. Investiční dotazník

Investiční dotazník. Investiční dotazník Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Oceňování nemovitostí

Oceňování nemovitostí Petr Čihák Září 2008 Nejpoužívanější přístupy a metody Oceňovací přístupy Výnosový přístup Přístupy vedoucí k určení tržní hodnoty Přístup tržního porovnání Netržní přístupy Přístup založený na věcné hodnotě

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Informace o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Společnost QuantOn Solutions, o. c. p., a. s. (Dále jen QuantOn Solutions nebo i obchodník) poskytuje klientovi v souladu s 73d odst.

Více

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008 Úvěrová krize ve vyspělých zemích a finanční stabilita v ČR Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Plzeň, 8. října 2008 I. ČNB - finanční stabilita jako její významný cílc Finanční stabilita

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 24. února 2017 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Martin Řezáč, místopředseda AKAT Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT Jaroslav Mužík, člen Výkonného výboru AKAT Petr

Více

Návrh Investičního portfolia

Návrh Investičního portfolia Návrh Investičního portfolia Jan Bohatý vytvořeno: 18. březen Připravil: Ing.Petr Ondroušek PO Investment Dunajská 17 62500 Brno Kontakt: telefon: 603383742 email: petr.ondrousek@poinvestment.cz www.poinvestment.cz

Více

Základní druhy finančních investičních instrumentů

Základní druhy finančních investičních instrumentů Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 2 Směnky a jiné krátkodobé cenné papíry strana

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Fond může nemovitosti nabývat pouze za účelem: a) jejich provozování, a to za podmínky, že tyto nemovitosti jsou způsobilé při řádném hospodaření

Fond může nemovitosti nabývat pouze za účelem: a) jejich provozování, a to za podmínky, že tyto nemovitosti jsou způsobilé při řádném hospodaření Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu investičního fondu MBI uzavřený investiční fond, a.s.: 1. V čl. 1.3. se text určitou, a to na 10 let

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

PODÍLOVÉ FONDY. Ing. Věra Holíková

PODÍLOVÉ FONDY. Ing. Věra Holíková Autor Anotace Očekávaný přínos Tematická oblast Téma Předmět Ročník Obor vzdělávání Stupeň a typ vzdělávání Název DUM Ing. Věra Holíková PODÍLOVÉ FONDY Výukový materiál slouží jako podklad pro výklad problematiky

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ

OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ Ing. Andrea PASLEROVÁ 1 Obsah / Úvod / Podklady pro zpracování posudků / Ocenění majetku / Ocenění obchodních společností / Ocenění nemovitého majetku / Ocenění movitého

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc.

Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc. Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc. 15.9.2016 Michal Šrubař 1 Dvousektorový tokový diagram Zboží a služby konečné spotřeby Meziprodukty Platby za zboží a služby Produkční jednotky /Firmy/ Spotřebitelské

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,0 mld. Kč, tj. o 624 mil. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 6,6 mld. Kč, zatímco

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Základy ekonomie II Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Struktura definice měnového kurzu poptávka po národní měně a nabídka měny utváření směnného kurzu a jeho změny nominální vs. reálný kurz

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Investiční příležitost vidíme u aktiv ve střední a východní Evropě, proto jejich váhu navyšujeme ve všech portfoliích Investičního manažera

Investiční příležitost vidíme u aktiv ve střední a východní Evropě, proto jejich váhu navyšujeme ve všech portfoliích Investičního manažera 5. prosince 2016 Investiční příležitost vidíme u aktiv ve střední a východní Evropě, proto jejich váhu navyšujeme ve všech portfoliích Investičního manažera Dění na finančních trzích bylo v posledních

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14. Charakteristika produktu

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14. Charakteristika produktu CLEAN ENERGY 2016 Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu odvozeného od vývoje akcií 14 vybraných společností působících v oblasti energetiky a souvisejících technologií. Produkt se 100%

Více

Exit aneb hledá se investor Stavební fórum, konference Real Estate Market březen 2014

Exit aneb hledá se investor Stavební fórum, konference Real Estate Market březen 2014 Exit aneb hledá se investor Stavební fórum, konference Real Estate Market březen 2014 www.dtz.com COVER SLIDE: If you see this text, you must copy the swish graphic from a pre-built COVER slide and onto

Více