Dopady investování do nemovitostních fondů na investiční portfolio

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dopady investování do nemovitostních fondů na investiční portfolio"

Transkript

1 Dopady investování do nemovitostních fondů na investiční portfolio Romana Nývltová 1 Abstrakt Investice do nemovitostí jakožto věcných hodnot se vyznačují relativně velkou stabilitou výnosů a poskytují proto zajímavou možnost rozložení rizika portfolia. Klasickým vstupem na trh nemovitostí je nákup domu či bytu a jeho následné pronajímání. Investor má možnost uplatnit znalosti o lokálních investičních příležitostech a následně získat nad nemovitostí plnou kontrolu. Toto přímé investování má však i své nevýhody, mezi které samozřejmě patří snížená schopnost diverzifikace rizika v důsledku finanční náročnosti jedné investice, nízká likvidita, dlouhý časový horizont investice a vysoké transakční i ostatní (pojištění, daně, správa atp.) náklady. Možnost, jak se zbavit břemene povinností spojeného s vlastnictvím nemovitostí a investovat i při menším množství kapitálu představují tzv. nemovitostní fondy, které po řadě legislativních problémů začnou v České republice působit na přelomu třetího a čtvrtého čtvrtletí roku Klíčová slova nemovitostní fond, realitní trh, ceny nemovitostí 1 Nemovitostní fondy v České republice Při tvorbě legislativní úpravy nemovitostních fondů v České republice bylo možno čerpat z rozsáhlých a relativně pozitivních zkušeností ze zahraničí. Obecně jsou využívány dva modely, a to evropský a americký. Systémy známé z Evropy (zejména z Německa) jsou postaveny na modelu podílových či investičních fondů. Podléhají tedy licencování a zákon podrobně upravuje řadu jistících mechanismů, například dozor depozitáře (viz. dále). Zejména z USA jsou známé realitní fondy typu REIT (Real Estate Investment Trusts), které podléhají mírnější regulaci než fondy kolektivního investování v evropských zemích. Jedná se o fondy uzavřeného typu. V České republice umožňoval vznik investičních fondů investujících do nemovitostí již zákon č. 248/1992 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech. V důsledku mnohých nedostatků (např. možnost ručit za závazky třetích osob drženými nemovitostmi) v zákonné úpravě však docházelo k významnému znehodnocování investic (např. případ litoměřických fondů). Až novela zákona o kolektivním investování v květnu 2004 umožnila vznik podílových nemovitostních fondů, majících možnost investovat přímo do nemovitostí, ale i do podílů v nemovitostních společnostech. Tyto podílové fondy však měly pouze omezenou možnost investování buď přímo do realit, nebo do podílů v realitních společnostech, jejichž předmětem podnikání je výstavba budovy za účelem její správy (ne za účelem prodeje atp.). Navíc měla novela i řadu dalších nedostatků, z nichž za nejvýznamnější lze považovat minimální vstupní investici jednoho investora ve výši 2 miliony Kč. Teprve na základě novely zákona o kolektivním investování z roku 2006 je možno uvažovat o českých nemovitostních fondech jako o jedné ze zajímavých investičních 1 Ing. Romana Nývltová, Ph.D., ŠKODA AUTO a. s. Vysoká škola, Tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav, 209

2 příležitostí. Novela vychází z německého modelu a umožňuje vznik dvou typů fondů fondů kvalifikovaných investorů a speciálních nemovitostních fondů. Zatímco fondy kvalifikovaných investorů jsou určeny (a mnohdy i šity na míru) pouze pro omezený okruh finančně silných nebo zkušených investorů (maximálně 100 investorů s minimální investicí ve výši 1milion Kč), slouží speciální nemovitostní fondy i investorům drobným. Speciální fondy nemovitostí mohou investovat buď přímo do nemovitostí, nebo do účastí v nemovitostních společnostech. Těm mohou rovněž poskytovat půjčky. Dle aktuální legislativní úpravy mohou mít tyto fondy pouze podobu otevřených podílových fondů. V důsledku toho mohou investoři žádat o zpětný odkup podílových listů, avšak fondy mají v důsledku ochrany proti runu na fondy možnost určit intervaly nebo dny, ve které budou podílové listy odkupovat a případně i zpětné odkupy pozastavit, a to až na půl roku. Minimální výši investice mohou určit samotné správcovské společnosti, dle odhadů se bude jednat zhruba o Kč. Jako nástroj ochrany investic je stanovena tzv. custody funkce, kterou plní depozitář, bez jehož souhlasu není možné s nemovitostmi žádným způsobem disponovat. Před pořízením nemovitosti do majetku fondu je vyžadováno ocenění dvěmi nezávislými znalci. Je rovněž ustanoven výbor odborníků, který sleduje hodnotu nemovitostí a účastí na nemovitostních společnostech a minimálně jednou ročně ji stanovuje. Velikost jedné investice fondu navíc nesmí překročit 20 % majetku fondu. Otázka zajištění likvidity fondu je řešena povinností (kromě prvních třech let činnosti) držet % majetku v likvidních instrumentech, tedy zejména v bankovních vkladech, státních pokladničních poukázkách a likvidních dluhopisech. 2 Charakteristika investic do nemovitostních fondů Nemovitostní fondy mohou skrze přímé investice do nemovitostí či nemovitostních společností investovat do trhu s nájemním bydlením, do trhu s kancelářemi či do segmentu průmyslových nemovitostí. Výnosy následně plynou buď z pronájmu, nebo z růstu tržní hodnoty nemovitostí. 2.1 Predikce výnosů z investic do nemovitostních fondů Cena nemovitostí se určuje na trhu nemovitých aktiv, výše nájmu pak na trhu majetkovém. Chování těchto dvou segmentů realitního trhu schematicky znázorňuje tzv. Fisher-Di Pasquale-Wheaton (FDW) model. Ten vychází z předpokladu, že realitní trh lze rozdělit na trh s prostorem, kde se obchoduje s plochou v nemovitostech a na trh nemovitých aktiv, kde se obchoduje s vlastnictvím nemovitostí. Na prvním zmíněném segmentu trhu se určuje prodejní cena nových nemovitostí a na základě toho objem nové výstavby. Na trhu s prostorem se determinuje velikost prostoru, do kterého je vhodné investovat za účelem pronájmu a v této souvislosti i výše nájemného. Jak vyplývá z konstrukce severovýchodního kvadrantu modelu (viz. obrázek), je pro určení výše nájemného rozhodující disponibilní fond nemovitostí na trhu (S) a tvar poptávkové křivky. Poptávka po nájemním bydlení vychází jednak z preferencí poptávajících (tedy zda nemovitost koupí či pronajmou) a jednak z demografických faktorů (důležitý je především počet obyvatel v produktivním věku). Významnou roli samozřejmě sehrávají i faktory regionální. Preference poptávajících jsou z velké míry ovlivněny makroekonomickými faktory, především hospodářským vývojem a efektivitou systému tržního financování bydlení (hypoteční průmysl). Český realitní trh prodělal v této souvislosti několik poptávkových šoků s významným dopadem na výši nájemného. Za nejvýznamnější lze považovat zavedení maximální daňové podpory při pořízení vlastnického bydlení (možnost odečíst si úroky z úvěrů pro pořízení bydlení ze základu pro výpočet daně z příjmů), 210

3 vstup silné generační vlny z počátku 70. let, panika z náhlého cenového růstu bydlení očekávaného po vstupu do EU či rostoucí zájem o trh rezidenčního bydlení ze strany zahraničních spekulativních investorů. Obr.č. 1: FDW model (DiPasquale, 1992) V severozápadním kvadrantu FDW modelu se stanovená výše nájemného promítne do ceny, kterou jsou investoři ochotni zaplatit za pořízení nemovitostí. Zde hraje důležitou úlohu tzv. kapitalizační sazba (yield), za kterou investoři a developeři uskutečňují obchody s nemovitostmi. Kapitalizační sazba (i) je poměrem ročního nájemného (R) a ceny nemovitostí (P). Vyjadřuje tedy aktuální výnos z investice, který požadují investoři za zařazení dané nemovitosti do svého portfolia. Je zřejmé, že čím obtížnější a rizikovější je investování do nemovitostí za účelem pronájmu, tím vyšší je i požadovaná kapitalizační sazba. Mezi její důležité determinanty proto patří úrokové sazby (alternativní investice), riziko spojené s tokem příjmů z nájemného či daňové zatížení vlastnictví nemovitostí. Výše zmíněné regionální faktory se zde samozřejmě odpovídajícím způsobem promítnou a proto lze v České republice zaznamenat v jednotlivých regionech významné odlišnosti (viz. tabulka č. 1). Čím vyšší kapitalizační sazbu investoři požadují, tím nižší cenu jsou ochotni při nezměněné výši nájemného zaplatit za investici do nemovitosti. Rozsah nové výstavby v daném roce lze určit v jihozápadním kvadrantu. Svou roli zde sehrává nejen cena, kterou jsou investoři ochotni zaplatit za nákup nemovitosti, ale rovněž náklady, které je nutno vynaložit na novou výstavbu, případně na opravy a rekonstrukce. Tyto tzv. reprodukční stavební náklady jsou ovlivněny mimo jiné dostupností pozemků, cenami za stavební práce či obtížností schvalovacího procesu. To, zda objem nové výstavby v daném roce zvýší celkový disponibilní fond nemovitostí (jihovýchodní kvadrant) závisí na míře jeho znehodnocení (odpis), měřené koeficientem úbytku (δs). Znehodnocení disponibilního fondu nemovitostí může být způsobeno nedostatečnou péčí o nemovitosti (zastarání), živelnými pohromami či jejich prostým vyřazením z pronájmu (prodej atp.). Pouze v případě, že se objem nové výstavby vyrovná velikosti úbytků ve fondu nemovitostí, je kombinovaný realitní trh v rovnováze. V opačném případě bude nastolena nová rovnováha dojde ke změně ve výši nájemného a cen nemovitostí. 211

4 Lokalita Nájemné ( /m 2 /měsíc) Cena pozemku ( /m 2 ) Míra výnosnosti (%) Praha 4,30-4, D1 Vysočina (Jihlava, Humpolec) 4,00-4, ,5 SZ Čechy (Klášterec, Kadaň, Teplice) 3,75-4, ,5 R10 Sever (Mladá Boleslav, Liberec) 4,00-4, Ústí nad Labem 3,75-4, Brno 4,25-4, Plzeň 4,25-4, ,5 D5 západ (Bor u Tachova, Stříbro) 4,00-4,25 7,5-15 8,5 Střední Morava (Olomouc, Lipník nad Bečvou) 4,00-4, ,5 Ostrava 3,75-4, ,5 D2 jih (Břeclav) 3,75-4,00 7,5-15 8,5 Tab.č.1: Cenová hladina na českém realitním trhu v červnu 2006 (Colliers, 2006) FDW model může sloužit jako predikční model realitního trhu, kdy lze očekávané nájemné a cenu nemovitostí (tedy oba zdroje výnosnosti nemovitostních fondů) určit na základě analýzy jednotlivých faktorů modelu. Za tímto účelem je proto nutno analyzovat a vyhodnocovat faktory ovlivňující poptávku a preference potenciálních nájemníků, kapitalizační sazbu, stavební reprodukční náklady a míru opotřebení disponibilního fondu nemovitostí. Český realitní trh lze stále ještě považovat za emerging market, tedy málo vyspělý a poměrně rizikový trh, který je tudíž výnosnější než trhy ve vyspělých zemích. Výnosnost německých nemovitostních fondů se dle Businessweeku (2006) pohybuje stabilně na úrovni 4 6 %. Situace na ostatních vyspělých evropských trzích je obdobná. Dle Antoše (2006), Maška (2006) a Skřivánka (2006) se očekává, že se výnosnost českých nemovitostních fondů bude pohybovat kolem 6 8 % v závislosti na regionu. 2.2 Nemovitostní fondy v investičním portfoliu Dle teoretických předpokladů vykazuje výkonnost nemovitostních fondů nízkou míru korelace s akciovým i dluhopisovým trhem a vysokou korelaci s mírou inflace. Poslední uvedenou tezi potvrzuje porovnání vývoje indexu spotřebitelských cen a indexu realitního trhu v Německu (reprezentován indexem EPRA/Nareit Germany 2 ) v letech 2005 a 2006, kde koeficient korelace dosáhl hodnoty 0,89. Obdobných výsledků bylo dosaženo i v USA, kde koeficient korelace vývoje indexu spotřebitelských cen a indexu EPRA/Nareit United States v letech dosáhl hodnoty 0,94. Lze tudíž předpokládat, že investice do nemovitostních fondů představují účinný nástroj ochrany proti inflaci. Dle Thomson Financial (2005) dosahuje korelace s akciovým trhem necelých 30 %, s trhem dluhopisů pak pouze 2 %. Z porovnání vývoje indexu realitního a akciového trhu však vyplývá, že je míra korelace značně závislá na situaci na finančních trzích. Při rozdělení amerického akciového trhu a trhu eurozóny na růstové a poklesové fáze (viz. obrázek č. 2 a 3), vykazuje index akciového trhu S&P poměrně vysokou míru korelace v období růstu a nízkou či zápornou korelaci ve fázi poklesu (viz. tabulka č. 2). Investicemi na realitním trhu se tedy lze poměrně dobře zajistit proti poklesu akciového trhu. 2 EPRA/Nareit indexy zahrnují nejvýznamnější burzovně kotované společnosti, které nejméně 75 % svých výnosů generují z vytváření, správy nebo obchodování s nemovitostmi 212

5 Evropský akciový trh Americký akciový trh Míra korelace Období s EPRA/Nareit Pokles červen březen , 026 Růst duben únor ,961 Růst leden září ,832 Pokles říjen březen ,535 Růst duben únor , Tab.č.2: Korelace akciového a realitního trhu v USA a v Eurozóně Obr.č. 3: Akciový a realitní trh eurozóny v letech Obr.č. 4: Americký akciový a realitní trh v letech Dle Kuchty (2006) je volatilita jako ukazatel rizikovosti v případě klasických realitních fondů nižší než u fondů akciových, přesto však převyšuje peněžní fondy. Tezi o vyšší volatilitě akciových fondů příliš nenasvědčují výsledky srovnání vývoje indexů akciového trhu S&P a indexu EPRA/Nareit, kdy variační koeficient realitního trhu dokonce přesáhl rizikovost trhu akciového (viz. tabulka č. 2). Co se týče investičního horizontu, pak dle Antoše (2006) se běžně (například v Německu) do nemovitostních fondů investuje v dlouhodobějším horizontu 8 až 20 let, dle Maška (2006) 213

6 činí doporučený investiční horizont 3 roky a je tedy kratší než u akciových fondů. Dobu investování je však třeba zvažovat s ohledem na poplatky snižující investorův čistý výnos. Expertiza nemovitostního trhu a investičních příležitostí, při které mohou fondy využívat i externí poradce, není levná, a proto je třeba počítat s obdobnými poplatky jako u akciových fondů. Vstupní a výstupní poplatky se zde zpravidla pohybují mezi 4 a 5 %, za správu fondu se pak obvykle platí 1,5 až 2 % ročně. Okamžik realizace výnosu z investice nemusí nezbytně nastat okamžitě dle přání investora, ale může být odsunut až o půl roku, tedy o dobu, na kterou mohu nemovitostní fondy v České republice pozastavit zpětný odkup podílových listů. Statistická EPRA/Nareit EPRA/Nareit S&P EURO charakteristika Eurozone United States S&P 500 průměr 1368, , , ,7733 směrodatná odchylka 362, , , ,8801 variační koef 0, , , , Tab.č.3: Míra rizika realitního a akciového trhu v USA (leden 1990 únor 2006) a v eurozóně (červen 2001 únor 2006) 3 Závěr Zavedení nemovitostních fondů znamená nový impuls pro rozvoj dvou ekonomických odvětví: kolektivního investování a realitního trhu. Jejich prostřednictvím může každý investovat do hotelů, kancelářských budov, skladových center, výrobních hal nebo nákupních center a vydělávat na jejich pronájmu nebo prodeji, a to dokonce ještě dřív, než budou vůbec postaveny. Myšlenku nemovitostních fondů přesně vystihuje jedna americká reklama: Otec se synem procházeli kancelářskou budovou a syn se ptal: Tati, to jako opravdu vlastníme část toho všeho? Rodič zamyšleně odpověděl: Můžeš to tak říct synu, můžeš to tak říct. Nemovitostní fondy poskytují dle empirických zkušeností kvalitní ochranu proti inflaci a poklesu akciového trhu. Jejich slabinou však může být nedostatek rychlé likvidity či riziko spekulací při oceňování hodnoty fondu (v České republice tento problém částečně řeší nový zákon o kolektivním investování). Tento problematický aspekt investování do nemovitostních fondů se aktuálně projevil například v Německu, kde došlo k uzavření či rychlému úbytku prostředků několika desítek fondů. Přesto však lze novou investiční příležitost v České republice považovat za zajímavou i z hlediska výnosnosti, která prozatím přesahuje (a několik let ještě přesahovat bude) výnosnost realitního trhu ve vyspělých zemích. Podle Beneše (ČSOB Asset Management) by investice do nemovitostních fondů měla představovat doplňkovou, nikoliv hlavní část investorova portfolia v rozmezí 5 až 15 %. Literatura [1] ANTOŠ, O Realitní fondy: Kupte si nemovitost za babku [online] [cit ]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.mesec.cz/clanky/jiz-za-pulroku-bude-moci-investovat-do-nemovitosti-kazdy/> [2] BUSINESSWEEK A Property Marke on Ice. [online] [cit ]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.businessweek.com/magazine/ content/06_02/b htm>. [3] COLLIERS INTERNATIONAL Prezentace na konferenci Czech Real ročník odborné konference IIR (Institute for International Research) června

7 [4] DIPASQUALE, D. AND WHEATON, C.W The Markets for Real Estate Assets and Space: A Conceptual Framework. Journal of the American Real Estate and Urban Economics Association Vol. 20, Iss. 1, Pp ISSN [5] KUCHTA, D Realitní fondy se konečně hlásí o slovo [online]. 8. února 2006 [cit ]. Dostupné na World Wide Web: <http://fincentrum.idnes.cz/ tiskni.asp?r=fi_osobni&c =A060207_180517_fi_osobni_dku>. [6] MAŠEK, F Realitní fond nemusí být terno [online] [cit ]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.europortal.cz/?sid=867>. [7] SKŘIVÁNEK, T. 2006b. Realitní fondy - nová přiležitost pro investory [online] [cit ]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.europortal. cz/?sid=854>. [8] THOMSON FINANCIAL Real Estate for Diversification. Data as of 9/30/05. In. ALLIANZ GLOBAL INVESTORS. PIMCO Real Estate Real Return Strategy Fund [online] [cit ]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.allianzinvestors.com/documentlibrary/mutualfunds/productliterature/fundoverviews/p imco_realreturnrealestate_strategy_ab575.pdf>. Summary Investments to Property Funds and their Impact on Investment Portfolio: The outstanding feature of real estate investments is their relatively high stability of income and therefore the possibility of portfolio risk diversification. Typical way of real estate investment is a purchase of house or flat and following lease. As an advantage, investor is able to apply local knowledge and gain full control over the realty. However, investor bears high transaction and operating costs and also lower ability to diversify risk due to high intensity of investment. Property funds allow investors access to professional property investment and management without burden of property. Since all legislative obstacles have been removed, first property funds will be able to operate in the Czech Republic as early as in the fourth quarter of

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti Prosinec 2008 Ondřej Novotný Obsah Představení King Sturge Ekonomická situace v České republice v roce 2008 Realitní

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů. Jan Topinka 21. února 2008

Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů. Jan Topinka 21. února 2008 Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů Jan Topinka 21. února 2008 OBSAH 1. Aktuální vývoj na poli FKI 2. Základní varianty investic 3. Přehled kolektivní investování Aktuální vývoj na poli FKI Květen

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Úvod Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Náplň kurzu Úvod do mezinárodních finančních trhů Devizový trh a jeho instrumenty Mezinárodní finanční instituce Teorie mezinárodního

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT

Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 22. února 2012 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT 1 Asset Management v roce 2011 CZK = 793 328 351 971

Více

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko ve finančním rozhodování 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku 2. Riziko ve finančním rozhodování - rizika systematická a nesystematická - podnikatelské

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Podstata otevřenosti ekonomiky Žádná země není uzavřená Obchoduje se zahraničím vyváží a

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 1 8 Edice Investice Petr

Více

Možnosti financování realitních transakcí 23.10.2014

Možnosti financování realitních transakcí 23.10.2014 Možnosti financování realitních transakcí 23.10.2014 24.10.2014 Možnosti financování realitních transakcí - Charakteristika nemovitostního trhu v ČR - Dostupnost bankovního financování - Typické rysy struktury

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné.

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné. Měření rizika Podnikatelské riziko představuje možnost, že dosažené výsledky podnikání se budou kladně či záporně odchylovat od předpokládaných výsledků. Toto riziko vzniká např. při zavádění nových výrobků

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Oceňování nemovitostí

Oceňování nemovitostí Petr Čihák Září 2008 Nejpoužívanější přístupy a metody Oceňovací přístupy Výnosový přístup Přístupy vedoucí k určení tržní hodnoty Přístup tržního porovnání Netržní přístupy Přístup založený na věcné hodnotě

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

ČS nemovitostní fond rozšiřuje portfolio o novou budovu

ČS nemovitostní fond rozšiřuje portfolio o novou budovu ČS nemovitostní fond rozšiřuje portfolio o novou budovu Martin Skalický, investiční ředitel REICO České spořitelny Filip Kubricht, finanční ředitel REICO České spořitelny 15. 11. 2010 Obsah Aktuální situace

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Cenové mapy prodejních cen a jejich využití v praxi

Cenové mapy prodejních cen a jejich využití v praxi Cenové mapy prodejních cen a jejich využití v praxi Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Středa 16. září 2015 PARKHOTEL Praha Kvalita a spolehlivost dat rezidenčního trhu Současná situace Data shromažďovaná

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Charakteristika rizika

Charakteristika rizika Charakteristika rizika Riziko je možnost, že se dosažené výsledky podnikání budou příznivě či nepříznivě odchylovat od předpokládaných výsledků. Odchylky od předpokladu jsou: a) příznivé b) nepříznivé

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Rizika financování na kapitálovém trhu Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanůčr Kongresové centrum ČNB,

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ

OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ Ing. Andrea PASLEROVÁ 1 Obsah / Úvod / Podklady pro zpracování posudků / Ocenění majetku / Ocenění obchodních společností / Ocenění nemovitého majetku / Ocenění movitého

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Základní druhy finančních investičních instrumentů

Základní druhy finančních investičních instrumentů Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 2 strana 3 Akcie Vymezení a legislativa Majetkový

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14. Charakteristika produktu

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14. Charakteristika produktu CLEAN ENERGY 2016 Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu odvozeného od vývoje akcií 14 vybraných společností působících v oblasti energetiky a souvisejících technologií. Produkt se 100%

Více

Dopady krize amerického trhu subprime hypoték na český finanční sektor

Dopady krize amerického trhu subprime hypoték na český finanční sektor Dopady krize amerického trhu subprime hypoték na český finanční sektor Stálá komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví Pavel Řežábek Vrchníředitel a člen bankovní rady ČNB Praha 30. ledna 2008 Obsah

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008 Úvěrová krize ve vyspělých zemích a finanční stabilita v ČR Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Plzeň, 8. října 2008 I. ČNB - finanční stabilita jako její významný cílc Finanční stabilita

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Základní druhy finančních investičních instrumentů

Základní druhy finančních investičních instrumentů Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 2 Směnky a jiné krátkodobé cenné papíry strana

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Návrh Investičního portfolia

Návrh Investičního portfolia Návrh Investičního portfolia Jan Bohatý vytvořeno: 18. březen Připravil: Ing.Petr Ondroušek PO Investment Dunajská 17 62500 Brno Kontakt: telefon: 603383742 email: petr.ondrousek@poinvestment.cz www.poinvestment.cz

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Investiční dotazník. Investiční dotazník

Investiční dotazník. Investiční dotazník Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Tržní cena bydlení v prostoru a čase

Tržní cena bydlení v prostoru a čase Diskusní setkání Stavebního fóra, f FOR ARCH 2008, PVA Letňany, 25.9.2008 Tržní cena bydlení v prostoru a čase Ing. Mgr. Martin LUX Jilská 1 110 00 Praha 1 martin.lux@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Tržní

Více

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Fakta a mýty o investování i riziku. Monika Laušmanová Radek Urban

Fakta a mýty o investování i riziku. Monika Laušmanová Radek Urban Fakta a mýty o investování i riziku Monika Laušmanová Radek Urban 1 Mýtus: Mezi investováním a utrácením není skoro žádný rozdíl Utrácení - koupě kabelky 35 000 30 000 Cena kabelky 25 000 20 000 15 000

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Základy ekonomie II Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Struktura definice měnového kurzu poptávka po národní měně a nabídka měny utváření směnného kurzu a jeho změny nominální vs. reálný kurz

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

Penta Investments divize Real Estate. Kanceláře od kvantity ke kvalitě

Penta Investments divize Real Estate. Kanceláře od kvantity ke kvalitě Penta Investments divize Real Estate Kanceláře od kvantity ke kvalitě 4.března 2014 I. KVANTITA - Pražský kancelářský trh na konci roku 2013 'Hlavní indikátory Velikost trhu 2,96 milionu m2 kancelářských

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Exit aneb hledá se investor Stavební fórum, konference Real Estate Market březen 2014

Exit aneb hledá se investor Stavební fórum, konference Real Estate Market březen 2014 Exit aneb hledá se investor Stavební fórum, konference Real Estate Market březen 2014 www.dtz.com COVER SLIDE: If you see this text, you must copy the swish graphic from a pre-built COVER slide and onto

Více

Financování residenčního developmentu 9. října 2008

Financování residenčního developmentu 9. října 2008 Financování residenčního developmentu 9. října 2008 Financování residenčního developmentu Agenda 1. Je stále co financovat? Faktory mající vliv na poptávku Dopady krize 2. Základní parametry financování

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář.

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. PX-Index-Fonds POLOLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZKRÁCENÝ ÚČETNÍ ROK 2010/2011 PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Pololetní zpráva prvního zkráceného účetního roku od 15. prosince 2010 do 31. ledna

Více

INVESTIČNÍ TÉMA 22. 09. 2014. Investice do nemovitostí mají řadu unikátních charakteristik,, díky nimž patří do dobře

INVESTIČNÍ TÉMA 22. 09. 2014. Investice do nemovitostí mají řadu unikátních charakteristik,, díky nimž patří do dobře INVESTIČNÍ TÉMA 22. 9. 214 Investice do komerčních nemovitostí - pevné základy Investice do nemovitostí mají řadu unikátních charakteristik,, díky nimž patří do dobře diverzifikovaného portfolia: Pevné

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Mýty a realita. Investiční produkty a služby, penzijní. Praha, 28. ledna 2015. Erik Machač. ČSOB Asset Management

Mýty a realita. Investiční produkty a služby, penzijní. Praha, 28. ledna 2015. Erik Machač. ČSOB Asset Management Zajištěné a strukturované fondy: Mýty a realita Rozvoj a inovace finančních produktů Investiční produkty a služby, penzijní produkty a distribuce Praha, 28. ledna 2015 Erik Machač ČSOB Asset Management

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Hedonický cenový index na datech poskytovatelů hypotečních úvěrů. Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.

Hedonický cenový index na datech poskytovatelů hypotečních úvěrů. Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Hedonický cenový index na datech poskytovatelů hypotečních úvěrů Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Proč nový index? V ČR existuje již několik cenových indexů například index ČSÚ (na transakčních i nabídkových

Více

Investiční fondy jako motor evropské ekonomiky? Jana Michalíková

Investiční fondy jako motor evropské ekonomiky? Jana Michalíková Investiční fondy jako motor evropské ekonomiky? Jana Michalíková Konference Rozvoj a inovace finančních produktů 12.února 2014, VŠE Evropská Komise Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier: Potřebujeme

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Téma 13: Oceňování podniku

Téma 13: Oceňování podniku Téma 13: Oceňování podniku 1. Důvody zjišťování tržní hodnoty podniku 2. Postup při oceňování 3. Metody oceňování podniku: A) Výnosové metody B) Metody tržního srovnání C) Majetkové ocenění (substanční

Více

Znalecký posudek číslo 2012-42 cenová aktualizace ZP č. 2633-127/11 zpracovaného Mgr. Otou Zemanem

Znalecký posudek číslo 2012-42 cenová aktualizace ZP č. 2633-127/11 zpracovaného Mgr. Otou Zemanem Znalecký posudek číslo 2012-42 cenová aktualizace ZP č. 2633-127/11 zpracovaného Mgr. Otou Zemanem OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Dům čp. 348 ve městě Ústí nad Labem

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Doporučujeme redukovat pozice v Emerging Markets

Doporučujeme redukovat pozice v Emerging Markets Doporučujeme redukovat pozice v Emerging Markets Shrnutí Rozvíjející se trhy (Emerging Markets dále jen EM) jsou mezi investory a bankéři v Česku oblíbené, ale ve světovém indexu zaujímají jen malé místo

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

Investiční činnost v hotelnictví ČR vývoj v letech 2003-2008 a perspektivy do budoucna

Investiční činnost v hotelnictví ČR vývoj v letech 2003-2008 a perspektivy do budoucna (vybrané okruhy témat pro konferenci VŠE 17/9/2009) Labartt Investment a.s. Hospitality Services & Management Vinohradská 93, 120 00 Praha 2 Tel. : +420 222 726 019, Fax. : +420 222 714 882 Na Vŕšku 6,

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

Výrazný pokles aktivity na trhu. Renegociace staly za většinou aktivit na trhu. Oblast Ostravska prakticky plně pronajata

Výrazný pokles aktivity na trhu. Renegociace staly za většinou aktivit na trhu. Oblast Ostravska prakticky plně pronajata Property Times Průmyslové a skladové nemovitosti 3. čtvrtletí 2011 Výrazný pokles aktivity na trhu Renegociace staly za většinou aktivit na trhu Další pokles míry neobsazenosti skladových prostor Autor

Více