Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, DLAŽKOVICE 1 příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, DLAŽKOVICE 1 příspěvková organizace"

Transkript

1 Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, DLAŽKOVICE 1 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení za školní rok 2012/2013 1

2 Obsah : 1. Základní údaje o zařízení 2. Přehled oborů 2.1 Základní škola praktická 2.2 Praktická škola 3. Popis personálního zabezpečení činnosti školy 4. Přijímací řízení, zápis k povinné školní docházce, následné přijetí do školy 5. Výsledky vzdělávání žáků podle cílů ŠVP, výsledky závěrečných zkoušek 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 9. Přehled akcí školy a mimoškolní výchovy 10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI 11. Základní údaje o hospodaření školy 12. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 13. Projekty realizované financované z cizích zdrojů 14. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 15. Přílohy výroční zprávy 2

3 1. Základní údaje o zařízení Název : Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna Dlažkovice 1, příspěvková organizace Třebívlice Sídlo: Dlažkovice 1, Třebívlice Identifikační číslo organizace: Charakteristika zařízení: V budově se v prvním patře nachází škola - Základní škola praktická (počet žáků 37) a Praktická škola dvouletá (počet žáků 9), v přízemí a v druhém patře dětský domov. Ve školním roce 2012/2013 zde bylo umístěno 64 dětí z toho 32 chlapců a 32 dívek. Jsou zde ubytováni děti od 3 do let. Ve školním roce 2012/2013 do Základní školy v Třebenicích chodilo 5 žáků, do Odborného učiliště v Lovosicích chodili 4 žáci, SOU Litoměřice 1 dívka, SŠ Roudnice nad Labem 1 dívka, OU Roudnice nad Labem 1 dívka SŠ lovosice 1 chlapec a 3 dětí navštěvovaly Mateřskou školu v Třebenicích. O děti se v DD stará celkem 16 pedagogických pracovníků v 8 bytech po 8 dětech. Noční službu koná 6 pracovnic sociální péče a zároveň 4 z nich se starají o ošacení a oblečení dětí. Dále se na péči o děti v DD podílí dalších 29 zaměstnanců (10 vyučujících, sociální pracovnice, zdravotnice, vedoucí kuchyně, ekonomka, hospodářka, 5 kuchařů, 2 švadleny, 2 pradleny, 3 uklízečky, 2 řidiči-údržbáři). V zařízení pracuje školní metodik prevence a výchovný poradce z řad pedagogů školy. Mezi hlavní cíle výchovné činnosti v DD patří : všestranný rozvoj osobnosti dětí rozvoj sebeobslužných činností dětí rozvoj komunikačních dovedností rozvoj samostatnosti a příprava na samostatný život po odchodu z DD výchova zaměřena na vztahy ve skupině dětí a šikanu mezi dětmi výchova zaměřena na zdravý životní styl ( prevence patologických jevů, kouření, alkohol, drogy, výchova ke kamarádství, spolupráci, pomoci mladším, slabším spolužákům) socializace dětí V prvním patře budovy jsou třídy Základní školy praktické a Praktické školy. Dále v budově je tělocvična, dílna pro pracovní vyučování, cvičná kuchyňka, šicí dílna, keramická dílna, počítačová učebna. V areálu zařízení je plavecký bazén, velký park, sportovní a dětské hřiště, školní pozemek a skleník. 3

4 V přízemí budovy je školní jídelna Kapacita kuchyně je 150 obědů, počet míst u stolu 65. Ve školním roce 2012/2013 ve školní jídelně pracovalo na plný úvazek 5 kuchařů a 1 vedoucí kuchyně. V průměru se ve školní jídelně stravovalo 44 dětí ve věku od 3 do 18 let a 38 dospělých osob. Zřizovatel školy: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Vedení školy: ředitelka Mgr., Bc. Ivana Pettrichová zástupce ředitele - vedoucí vychovatel Jiří Kotlář Dálkový přístup: Školská rada: Mgr. Jana Anderlová, Jiří Kotlář, Stanislav Douša 2. Přehled oborů 2.1 Základní škola praktická Základní škola praktická se nachází v 1. patře budovy. Ve školním roce 2012/2013 se zde vzdělávalo 37 žáků v 5 - ti třídách. Žáci se vzdělávali podle: - Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením verze č.2 podle RVP ZV LMP ve všech ročnících. - Individuálně vzdělávacích plánů ZŠS podle ŠVP pro základní vzdělávání žáků se středně těžkým postižením v ročnících 3,4,5,6,7,10. ( počet žáků 9). Škola mimo tříd k výchově a vzdělávání využívá cvičnou kuchyňku, školní dílny, tělocvičnu, vnitřní dětské hřiště, venkovní dětské a sportovní hřiště a školní pozemek v areálu parku. Ve škole dále je kabinet učebnic, školních pomůcek, školní knihovna, sborovna, počítačová učebna s připojením na internet a dvě učebny s interaktivní tabulí. Vybavení školy učebními pomůckami je dostatečné. Dle finančních možností se budeme snažit o doplnění dalších pomůcek, které pomohou při výuce našich žáků. V Základní škole praktické se vzdělávají děti se specifickými potřebami, s lehkým mentálním postižením a jsou zde integrováni žáci se středním mentálním postižením, kteří se vzdělávají podle osnov ZŠS. Jsou to žáci s takovými nedostatky rozumového vývoje, pro které se nemohou vzdělávat podle osnov ŠVP ZŠP, ale jsou však schopni si osvojit alespoň, některé prvky vzdělání. Pedagogičtí pracovníci školy ve spolupráci s mimoškolní výchovou se snaží rozvíjet psychické a fyzické schopnosti žáků a dát jim takové vědomosti a dovednosti 4

5 a návyky, které jim umožní zapojení se do života společnosti. Škola vede žáky ke společenskému chování, utvrzení základní hygienických, sebeobslužných a pracovních vědomostí, dovedností a návyků. Důsledně je praktikován individuální přístup k žákovi (zejména u žáků, kteří se vzdělávají podle osnov ZŠS). Náprava a rozvoj komunikačních dovedností je náplní hodin řečové výchovy a individuální logopedické péče ve spolupráci s mimoškolní výchovou a speciálně pedagogickým centrem Litoměřice. Pozornost je věnována pracovnímu vyučování, ve kterém žáci systematicky rozvíjí své motorické schopnosti, vytváří si pracovní návyky a dovednosti. K pracovnímu vyučování škola využívá cvičnou kuchyňku, keramickou dílnu, školní dílnu pro pracovní vyučování, školní pozemek a skleník. 2.2 Praktická škola V praktické škole se žáci ve školním roce 2012/2013 vzdělávali podle Učebního plánu pro praktickou školu s dvouletou přípravou č.j / (2. ročník) a podle ŠVP praktická škola dvouletá (1. Ročník) Výuka je zaměřena na přípravu dětí do dalšího života, důraz je kladen na praktické činnosti, především na přípravu pokrmů, vedení domácnosti, ruční práce a rodinnou výchovu. K výuce jsou využívány tyto učebny - cvičná kuchyňka, šicí dílna, prádelna, kuchyň DD, školní jídelna, školní pozemek a skleník, počítačová učebna. Ve školním roce 2012/2013 byla jedna třída se dvěma ročníky. Do 1. ročníku praktické školy nastoupilo 5žáků a ve druhém ročníku bylo 5 žáků 3. Popis personálního zabezpečení činnosti školy Ředitelka školy: Mgr., Bc. Ivana Pettrichová Zástupce ředitele vedoucí vychovatel: Jiří Kotlář Hospodářka: Alena Hofmanová Účetní: Helena Richterová Vedoucí školní jídelny: Zdena Hraničková Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Anderlová Jana Bc. Křížková Eva PhDr. Kindlová Hana Mgr. Preisová Lenka 5

6 Mgr. Kalina Petr Šantora Luděk Mgr. Rasochová Lenka Bc. Koutná Olga Mgr. Konůpková Barbora Ve škole ve školním roce 2012/2013 pracoval preventista sociálně patologických jevů PhDr. Kindlová Hana, výchovný poradce Mgr. Pettrichová Ivana a logopedický asistent Mgr. Jana Anderlová. V mimoškolní výchově ve školním roce 2012/2013 pracovalo 16 kmenových vychovatelů a 6 vychovatelů pomocných vykonávající noční služby a pečují o ošacení a obutí dětí. V zařízení dále ve školním roce 2012/2013 pracovali: sociální pracovnice: Renáta Hercíková (do listopadu2012) Bc. Michala Niková zdravotnice: Magdaléna Eichlerová 5 kuchařů, 3 uklízečky, 2 údržbáři. 4. Přijímací řízení, zápis k povinné školní docházce, následné přijetí do školy. Zápis k povinné školní docházce je prováděn každoročně v předem vypsaném termínu. Odklad školní docházky je konzultován a popřípadě odložen po vyjádření SPC Litoměřice. K zápisu ve školním roce 2012/2013 bylo 0 dětí Přijímací řízení do Praktické školy je na základě podaných přihlášek. Ve školním roce 2012/2013 byla podána 1 přihláška a pro rok 2013/2014 byl přijat 1 uchazeč. 6

7 5. Výsledky vzdělávání žáků podle cílů ŠVP, výsledky závěrečných zkoušek Základní škola praktická 1. pol. 2. pol. 2012/2013 Stupeň hodnocení prospěchu Zmeškané hodiny Celkem Prospěl s vyznamenáním Na žáka 13 Omluvených ,865 prospěl 22 Z toho neomluvených 46 1,243 neprospěl 2 nehodnocen 0 Celkový průměrný prospěch 1,825 Stupeň hodnocení prospěchu Zmeškané hodiny Celkem Prospěl s vyznamenáním Na žáka 11 Omluvených ,595 prospěl 23 Z toho neomluvených 0 0 neprospěl 3 Ve školním roce 2012/2013 ukončilo povinnou devítiletou školní docházku 3 žáci. Z toho byl 1 žák přijat do Praktické školy dvouleté a 1 žákyně byla přijata OU Lovosice na obor Kuchařské práce. Praktická škola Stupeň hodnocení prospěchu 1. pololetí 1. ročník Prospěl s vyznamenáním 2012/2013 Zmeškané hodiny Celkem Na žáka 0 Omluvených ,00 prospěl 4 Z toho neomluvených 0 0 neprospěl 1 nehodnocen 0 Celkový průměrný prospěch 2,277 Stupeň hodnocení prospěchu Zmeškané hodiny Celkem Na žáka 7

8 1. pololetí 2. ročník Prospěl s vyznamenáním 1 Omluvených prospěl 3 Z toho neomluvených neprospěl 0 nehodnocen 0 Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu 2. pololetí 1. ročník Zmeškané hodiny Celkem Na žáka Prospěl s vyznamenáním 0 Omluvených prospěl 4 Z toho neomluvených 0 0 neprospěl 1 nehodnocen 0 Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu 2. pololetí 2. ročník Zmeškané hodiny Celkem Na žáka Prospěl s vyznamenáním 1 Omluvených prospěl 2 Z toho neomluvených 0 0 neprospěl 0 nehodnocen 0 Celkový průměrný prospěch Na začátku školního roku 2012/2013 do 2. ročníku praktické školy nastoupili 4 žáci. Závěrečné zkoušky úspěšně složili 3 žáci. Dvě dívky ukončily studium během školního roku. Po skončení Praktické školy dvouleté jedna žákyně přestoupil na učební obor Kuchařské práce do OU Lovosice 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Ve školním roce 2012/ všechny děti z DD i děti dojíždějící měly možnost se zapojit do volnočasových aktivit ( zájmové kroužky, výlety, soutěže, ozdravné pobyty, divadelní představení.) a měly možnost využít areál DD (park, zahrada, sportovní a dětské hřiště), přírodu v okolí DD - ve školním roce 2012/2013 jsme dbali na využívání složek zdravého životního stylu, rodina - rodinná výchova - vztahy v rodině - zdravý vývoj jedince, zapojení do 8

9 společensky - prospěšné činnosti, pomoc starším občanům, duševní a tělesné výchovy, racionální výživy, protidrogové prevence, sexuální výchovy - snažili jsme se zajistit bezpečí - sociální, společenské (schránka důvěry - děti měly možnost svěřit se s jakýmkoli problémem, vždy proběhlo řešení) - čtvrtletně byla zařazována jednotlivá témata ve třídách (kamarádství, vztahy k dospělým, alkohol, drogy, kouření, volný čas, trestná činnost, krádeže, vstup na cizí pozemek, nebezpečí internetu facebooku, kyberšikana, závislosti) Kontakty s jinými organizacemi: DÚ, ÚSP, OSPOD,Policie ČR, PPP, SPC MŠ,ZŠ,ŠD,DM Ekologické centrum Nadace Lékaři SVP, K - centrum, HS Pedagogická centra, Krajské úřady Zájmové kroužky ve školním roce 2012/2013: - Keramický - Sportovní - Aranžérský - Výtvarný - Sportovní - Hudební - Hiporehabilitace Sport - využití tělocvičny, venkovní sportovní hřiště - fotbal, florbal, ostatní míčové hry, jízda na kole, turistické výlety, cvičení v přírodě, ekologická výchova, dopravní výchova - cvičení v přírodě - zaměřeno na ekologickou výchovu, tělesnou výchovu, první pomoc, dopravní výchova, pracovní a výtvarnou výchovu - zapojení do sportovních, výtvarných, pěveckých soutěží - využívání sociálních, námětových her, dramatické výchovy, využití prvku - skupinová práce, projektové dny na různá témata ( využívány prvky, spolupráce, vzájemné pomoci, tolerance, ohleduplnosti, zdravé soutěživosti dětí) 9

10 Pedagogové a výchovní pracovníci - vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů, drogové prevence, komunikativních dovednostech. Aktuální stav drogové scény a problematika návykových látek ve škole Podpora sociálních dovedností u žáků praktických škol Doškolení zdravotník první pomoci + praktický nácvik 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci našeho zařízení se účastní různých seminářů a kurzů. Ve školním roce 2012/20013 se seminářů a kurzů účastnili tito učitelé a vychovatelé. Vzdělávání učitelů: Mgr. Anderlová Jana - Ekologická výchova Kapradí (seminář) - Náměty pro výtvarné techniky I. - Náměty pro výtvarné techniky II. PhDr. Kindlová Hana - Aktuální stav drogové scény a problematika návykových látek ve škole - Doškolení zdravotník zotavovacích akcí - Ekologická výchova Kapradí (seminář) Mgr. Rasochová Lenka - Správní řízení - seminář - Změny v ŠVP pro ZŠ - seminář - Doškolení zdravotník zotavovacích akcí Mgr. Pettrichová Ivana - Správní řízení seminář - Základní momenty správního řízení v praxi základní a střední školy seminář - Studium pro výchovné poradce Vzdělávání vychovatelů: Kotlář Jiří - Profesní průprava zástupců ředitele - Ochrana ovzduší -ISPOP 10

11 Filousová Iva - Angličtina pro děti se SVP Pettrichová Jana - Angličtina pro děti se SVP Wentová Šárka - Angličtina pro děti se SVP Zemanová Ivana - Angličtina pro děti se SVP Samseli Veronika - Angličtina pro děti se SVP Každoročně jsou všichni zaměstnanci proškoleni z bezpečnosti práce a požární ochrany. 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Ve školním roce 2012/2013 se děti z našeho zařízení účastnili společenských, kulturních a sportovních akcí. V zařízení byly organizovány tyto zájmové kroužky hudební, výtvarný, keramický, sportovní, aranžérský. Vedoucí kroužků a děti se podílejí také na prezentaci školy, svými výrobky, účastí v různých soutěžích, účastí na výstavách a různých vystoupeních. Přehled akcí školy a mimoškolní výchovy Škola Výtvarné soutěže: Novoročenky 2013 Praha AC Sparta vánoční přání Česko mýma očima Postava z mé oblíbené pohádky Výtvarná soutěž Domov důchodců Čížkovice Dárek, po kterém toužím Výtvarná soutěž Hokejová rodina Jaromíra Jágra Výtvarná soutěž Čím budu, až vyrostu Nadace Terezy Maxové Sportovní akce: Úštěcké schody Úštěk účast 4 žáků Přespolní běh Mostná hora Litoměřice účast 6 žáků z toho 5x umístění na 1. místě a jedno 2. místo Vybíjená Štětí účast 11 žáků 3. místo 11

12 Plavání Litoměřice účast 7 žáků z toho umístění 1. místo Tokár Marek, 2. místo Čonka Marián a Michala Kaplanová 3. místo Nejrychlejší bruslař 3. místo Badi Tibor Stolní tenis Litoměřice 1. místo Mlynář Václav, 2. místo Nový Michal, 4. Místo Ibl Alex, 6. místo Dunka Jindřich Charitativní akce Kardio Kickboxing v tělocvičně DD Dlažkovice 20 dětí Atletické zvody - Lovosice 1. místo Mlynář Václav běh metrů, 2. místo Sýkorová Adéla běh 800 metrů, 3. místo Kaplanová Michala běh 800 metrů Mimoškolní výchova: Sportovní a kulturní akce: Dětský den Třebušín soutěže pro děti jízda na koních 27 dětí Pecka cup Chomutov turnaj v malé kopané 7 dětí Turnaj v malé kopané Bečov 6 dětí Přípravné utkání Česko Finsko 16 dětí Projekt správná šance v DD Dlažkovice 14 dětí DD CUP Praha Beach přehazovaná 4 děti Hurá do školy zábavná akce s Terezou Maxovou DD CUP Praha turnaj v přehazované 4 děti DD CUP Praha jízda na kolech 4 děti Návštěva fotbalového utkání Česko Bulharsko 16 dětí Turnaj v malé kopané v Čížkovicích 7 dětí Křest Vánočního CD Praha hudební kroužek 15 dětí Vánoční jarmark Třebenice vystoupení hudebního kroužku 15 dětí Mikulášská nadílka v DD Vánoční besídka v DD Vystoupení hudebního kroužku Praha 15 dětí DD CUP stolní tenis Praha 6. místo 4 děti Silácký víceboj Bílina 1. a 2. místo 4 děti Futsal Plzeň 1. místo 6 dětí Matějská pouť 54 dětí Nejmilejší koncert Rumburk 16 dětí Florbal Ústí nad Labem 16 dětí Turnaj v malé kopané Podsedice 3. místo 6 dětí DD CUP Atletika Praha 4 děti 12

13 DD CUP Slavia Praha malá kopaná 7 dětí OUF OF HOME dětí Dětský den s Terezou Maxovou 54 dětí Škola: Kulturní akce, cvičení v přírodě, školní projekty: Divadelní představení Most O Šípkové Růžence Divadelní představení Most Kačenko Pusu Divadelní představení Most - Prokletí rodu Baskervillů aneb pozor zlý pes Divadelní představení Most O statečné princezně Divadelní představení Most Hodina zpěvu Projekt S přírodou Projekt Podzimní čas Projekt Vánoční čas Březen Projekt Ruční dílna Projekt Rej čarodějnic Projekt Táboření 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI Ve školním roce 2011/2012 ČŠI v rámci inspekční činnosti neprovedla v našem zařízení žádnou kontrolu. 13

14 10. Základní údaje o hospodaření školy Ukazatele stanovené krajským úřadem Závazn é ukazat ele Orient ační ukazat ele Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) Stav k Přímé NIV celkem z toho Limit počtu zaměstnanců - Platy OON Odvody FKSP ONIV Plnění dalších ukazatelů rozpočtu Prostředky Peněžní fondy Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) v tis. Kč Stav k Fond odměn - - Fond rezervní Fond investiční Účelové prostředky kapitoly MŠMT Prostředky na SIPVZ Účelový znak Ukazatel Přímé NIV celkem z toho Poskyt nuto k Použito k Platy OON Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) v tis. Kč 14

15 Vyúčtování prostředků NIV sumář (poskytnutých dle 180 zákona č. 561/2004 Sb.) v tis. Kč Ukazatel Náklady celkem Příjmy (výnosy) celkem 1. Hlavní činnost Doplňková činnost Rozpočet Stav k Rozpočet Stav k Hospodářský výsledek +350 Vyúčtování prostředků NIV podrobný rozpis (poskytnutých dle 180 zákona č. 561/2004 Sb.) a) Hlavní činnosti 15 v tis. Kč Nákladové položky 2. Rozpočet Stav k Potraviny Prádlo, oděv a obuv, drogerie Knihy, učební pomůcky DHM 26 6 Nákup materiálu j.n Voda 30 2 Teplo - - Elektrická energie Plyn Služby pošt Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů 20 9 Nájemné - - Školení a vzdělávání 12 8 Zpracování mezd a účetnictví Nákup služeb j.n Drobné opravy a údržba Programové vybavení - - Vybavení ICT - - Cestovné 10 5 Odpisy odpady kapesné vratky-vk,ost Náklady celkem Příjmové položky Rozpočet Stav k Příspěvek zřizovatele Úplata za školní stravování

16 Úplata za předškolní vzdělávání Úplata za zájmové vzdělávání Další příjmy (602, 649) Příjmy celkem Hospodářský výsledek +350 Upravený hospodářský výsledek Ukazatel Kč Hospodářský výsledek z hlavní činnosti ,51 Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti Hospodářský výsledek celkem k (před zdaněním) ,51 Předpokládané zdanění Celkem po zdanění ,51 Dodatečné odvody a vratky Úhrada ztráty z minulých let Další položky upravující hospodářský výsledek Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -) ,51+ v Kč Výsledky inventarizace majetku Inventarizovaný majetek v Kč v tis. Druh majetku Inventarizace ke dni Celková hodnota k Nehmotný investiční majetek D - Hmotný investiční majetek F Pozemky D Drobný nehmotný majetek D ,50 Hmotný majetek v operativní ev.( F Kč) Drobný hmotný majetek ( Kč) F ,38 Materiálové zásoby F ,78 Učební pomůcky A F Učební pomůcky B F Učební pomůcky C F Stravenky F Ceniny F Pokladní hotovost F

17 11. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů Operační program OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název projektu Zvýšení kvality vzdělávání v DD Dlažkovice. Zahájení projektu Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. 12. Projekty realizované financované z cizích zdrojů Škola: Recyklohraní (sběr druhotných surovin) Mimoškolní výchova: Projekt Správná šance projekt zaměřený na odchod z DD pracovní uplatnění Hiporehabilitace - Slatina Svazek obcí INTEGRO Západ Českého středohoří - projekt Příprava pro život - modelový projekt pro rozvoj osobnosti dětí a mládeže v Euroregionu Erzgebirge - Krušnohoří dokončení projektu 13. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání V našem zařízení není odborová organizace. Mezi DD,ZŠP, PrŠ a ŠJ Dlažkovice zastoupené ve školním roce 2012/2013 ředitelkou Ivanou Pettrichovou a kolektivem zaměstnanců DD, ZŠP, PrŠ a ŠJ Dlažkovice byla dohoda, která obsahuje: - hmotnou zainteresovanost - pracovně právní vztahy - péči o pracující, výchovnou a vzdělávací činnost - tvorbu čerpání FKSP - vztahy vzájemné spolupráce a závěreční ustanovení Dalšími partnery jsou: Středisko náhradní rodinné péče Praha Centrum náhradní rodinné péče Terezín Odbory sociálně - právní ochrany dítěte 17

18 Obecní úřad Dlažkovice Městský úřad Třebenice Městská policie Třebenice Policie ČR Lovosice ZD Klapý MS Vlastislav ZŠ a MŠ Třebenice ZŠ Třebívlice Spolupracujeme s nadacemi zejména s Nadačním fondem Václava a Livie Klausové a nadací Terezy Maxové dětem Svazek obcí INTEGRO Západ Českého středohoří Soledpro OF JETY 98 Majetková, správně a delimitační unie Praha Výroční zprávu zpracoval: Ředitelka školy Mgr.,Bc. Ivana Pettrichová Výroční zpráva byla schválena ŠKOLSKOU RADOU v Dlažkovicích dne Mgr., Bc. Ivana Pettrichová ředitelka DD,ZŠP, PrŠ a ŠJ Dlažkovice 18

19 Příloha: Atletika trojboj Lovosice 19

20 Celorepublikové finále ve florbale 20

21 DD Cup Praha atletika 21

22 Dětský den v Praze s Terezou Maxovou 22

23 DD Cup přehazovaná Praha Dolní Počernice 23

24 Futsal Plzeň 24

25 Turnaj v malé kopané Slavia Praha 25

26 Silácký víceboj Bílina 26

27 Chorvatsko Makarská 27

28 28

Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, DLAŽKOVICE 1 příspěvková organizace

Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, DLAŽKOVICE 1 příspěvková organizace Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, DLAŽKOVICE 1 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Obsah: I. Základní charakteristika školy. 3 II. Organizační schéma. 4 III.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - Hvězdička Telefon/Fax: 487 762 626, 487 762 451, e mail: vf.24@tiscali.cz ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008-2009 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008-2009 V Chodově dne 30. 9. 2009 zpracovala Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

1.ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

1.ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

Základní škola a Mateřská škola, Vidochov, okres Jičín

Základní škola a Mateřská škola, Vidochov, okres Jičín Základní škola a Mateřská škola, Vidochov, okres Jičín VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 OBSAH : a) Základní údaje o škole b) Přehled učebních plánů c) Personální zabezpečení školy d) Údaje o zápisu

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21, příspěvková organizace

Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21, příspěvková organizace Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21, příspěvková organizace Rožňavská 21, 779 00 Olomouc, 585759111, IČ 70234001, bank. sp. ČS Olomouc 1801833349/0800 e-mail:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012 V Mostě dne: 22.2.2013 Mgr. Roman Ziegler ředitel školy Zpracovala: Kasperová Drahoslava,

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více