NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. DDI s PROFIBUS-DP. Dodatek k instalačním a provozním pokynům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. DDI s PROFIBUS-DP. Dodatek k instalačním a provozním pokynům"

Transkript

1 NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS DDI s PROFIBUS-DP Dodatek k instalačním a provozním pokynům

2 OBSAH Strana. Označení důležitosti pokynů. Všeobecně. Technická data. Připojení DDI k PROFIBUS-DP V. PROFIBUS-DP V. Hlavní datový soubor zařízení (GSD). Elektrické přípojky. Zapojení kabelů PROFIBUS a spouštění, možné závady. Připojení k čerpadlu DDI. Příslušenství: konektor pro PROFIBUS-DP. Schéma instalace s ukončovacím rezistorem 6. Provoz čerpadla pomocí PROFIBUS-DP 6. Aktivace PROFIBUS 6. Komunikace mezi modulem master PROFIBUS a čerpadlem 6. Datový protokol 6. Odesílání dat (příklady programování) 8 7. Likvidace výrobku 8. Označení důležitosti pokynů Pozor. Všeobecně Varování Tyto instalační a provozní pokyny jsou rovněž k dispozici na Před instalací si tyto instalační a provozní pokyny přečtěte. Instalace a provoz musí probíhat v souladu s místními předpisy a schválenými pokyny pro správnou praxi. Varování Bezpečnostní pokyny uvedené v tomto montážním a provozním návodu, jejichž nedodržení může způsobit ohrožení osob. Tyto instalační a provozní pokyny obsahují všechny informace, které jsou zapotřebí pro připojení dávkovacího čerpadla DDI s PROFIBUS k PROFIBUS-DP V v uspořádání slave. Pokud požadujete další informace nebo pokud se setkáte s problémem nepopsaným v tomto návodu, kontaktujte nejbližší společnost.. Technická data Tento symbol je uveden u bezpečnostních pokynů, jejichž nedodržení může mít za následek ohrožení zařízení a jeho funkcí. Pod tímto symbolem jsou uvedeny rady a pokyny, které usnadňují práci a které zajišt ují bezpečný provoz čerpadla. Varování Nejprve si přečtetě tyto instalační a provozní pokyny pro čerpadlo DDI. V tomto návodu jsou popsány pouze dodatečné funkce. PROFIBUS PROFIBUS-DP V. Automatická detekce přenosové rychlosti Následující přenosové rychlosti jsou rozpoznány automaticky: Mbps, 6 Mbps, Mbps,, Mbps, kbps, 87 kbps, 9,7 kbps,, kbps, 9, kbps, 9,6 kbps. Maximální přípustná přenosová rychlost (rychlost vysílání), Mbps. Připojení sběrnice konektorem Y-M. Identifikace čerpadel DDI s doplňkem PROFIBUS-DP Na typovém štítku čerpadla DDI jsou následující informace: Varianta regulace AP APF Třída pouzdra IP6.. Připojení DDI k PROFIBUS-DP V. PROFIBUS-DP V DP (decentralozované periferní zařízení) je komunikační protokol pro rychlý přenost dat v terénu. Pomocí tohoto protokolu hlavní sběrnice (např. SPS) komunikuje s decentralizovaným terénním zařízením/pomocnou (slave) sběrnicí (např. dávkovací čerpadla, analyzační zařízení) přes rychlý sériový port. Komunikační funkce jsou určeny na provozní úrovni DP-V. DP V znamená jednoduchou, rychlou, cyklickou a deterministickou výměnu procesních dat mezi hlavní (master) sběrnicí a přiřazenými pomocnými (slave) zařízeními.. Hlavní datový soubor zařízení (GSD) Čerpadlo DDI s doplňkem PROFIBUS-DP je integrované do sítě PROFIBUS-DP V pomocí hlavního datového souboru zařízení (GSD), který musí být integrován do technického systému sítě PROFIBUS. Tento soubor obsahuje vlastnosti zařízení, specifikace jejich schopností a dodatečné informace, jako jsou například diagnostické hodnoty. CD pro integraci čerpadla DDI s doplňkem PROFIBUS-DP do komunikace zařízení dávkovacího čerpadla (slave)/master (SPS) je dodávání s PROFIBUS-DP. CD obsahuje soubor GSD (hlavní datový soubor zařízení) obrázek DDI čerpadla pro integraci do vizualizačních programů dokumentaci.. Elektrické přípojky Popis S PROFIBUS S PROFIBUS a sledováním průtoku Varování IP6 je možné zajistit pouze, pokud jsou konektory zašroubovány správně. Varování Elektrické připojení smí provádět pouze způsobilý personál. Nejprve si přečtetě tyto instalační a provozní pokyny pro čerpadlo DDI. IP6 je možné zajistit pouze, pokud jsou konektory zašroubovány správně.. Zapojení kabelů PROFIBUS a spouštění, možné závady.. Signální vedení Zkrat mezi vedením A, vedením B nebo stíněním. Záměna nebo překřížení vedení A a vedení B. Přerušení vedení A, vedení B nebo stínění... Zakončení sběrnice Jeden konec segmentu sběrnice není zakončen. Dva nebo více koncových rezistorů sběrnice jsou zapnuty. Koncový rezistor sběrnice není napájen. Žádný koncový rezistor sběrnice za opakovačem bez slave modulů.

3 .. Kabel PROFIBUS Nainstalovaný kabel sběrnice je příliš dlouhý nebo jsou přenosové rychlosti příliš vysoké. Nainstalován nesprávný typ kabelu (nejedná se o kabel PROFIBUS). Byly nainstalovány kabely různých výrobců. Přípojková vedení jsou příliš dlouhá. Minimální délka kabalu m mezi zařízením na sběrnici nebyla dodržena... Elektrické prostředí Žádné nebo nedostatečné ekvipotenciální spojovací vodiče. Nedostatečná signální úroveň na vedení RS-8. Problémy s elektromagnetickým rušením: kapacitní spojka výboje proudové ztráty na stíněných kabelech možné zdroje rušení, například frekvenční měniče, stykače, motory atd. kabel PROFIBUS instalovaný příliš blízko k možným zdrojům rušení. Nesprávný koncept zdroje napájení. Nevhodný koncept uzemnění. Stíněný kabel není uzemněn na obou stranách. Uzemnění nekryje dostatečně velkou oblast... Nastavení sběrnice Žádný master modul v systému. Možnost sběrnice není nastavena na "zapnuto". Nesprávně nastavená adresa sběrnice. Adresa sběrnice přiřazena více než jednou. Nesprávná přenosová rychlost nastavená pro master modul. Příliš mnoho zařízení (více než ) na jediném segmentu sběrnice. Další informace naleznete ve návodech pro PROFIBUS (Instalační pokyny PROFIBUS-DP/ FMS, obj. č..) od Organizace uživatelů Profibus (Profibus User Organisation) (www.profibus.com). Obr. Připojení k čerpadlu DDI Pro PROFIBUS-DP připojte konektor Y-M k zásuvce 6 čerpadla. Sběrnici připojte pinovými PROFIBUS kabely k zásuvkám konektoru Y-M... Přiřazení pinů, zásuvka 6 Zásuvka 6 Používáno pro Pin Přiřazení + V Ukončovací rezistor sběrnice RxD/TxD-N Přijatá/odeslaná data (vedení A) GND RxD/TxD-P Přijatá/odeslaná data (vedení B) Stínění/ochranné uzemnění.. Připojení sběrnice Pokud je čerpadlo posledním zařízením na sběrnici, musí být vybaveno ukončovacím rezistorem sběrnice. Našroubujte ukončovací rezistor na zástrčku Y-M.. Příslušenství: konektor pro PROFIBUS-DP Pro zabezpečení odolnosti systému PROFIBUS k poruchám v případě poruchy zařízení nebo při jeho výměně se doporučuje oddělený ukončovací rezistor sběrnice. 6 optional TM Připojení k čerpadlu DDI 6 Obr. Konektor pro PROFIBUS-DP. Schéma instalace s ukončovacím rezistorem TM 68 6 Obr. Připojení k čerpadlu DDI 9 TM 68 6 Obr. Schéma instalace TM 68 6

4 .. Zapojení kabelů sběrnice, z modulu master k modulu slave 6.. Aktivace PROFIBUS na čerpadle Menu Výstup Vstup Obr. Zapojení kabelů sběrnice, z modulu master k modulu slave 6. Provoz čerpadla pomocí PROFIBUS-DP 6. Aktivace PROFIBUS Hlavní Slave Slave Slave Ukončovací rezistor sběrnice Musí být dodržena minimální délka kabelu m mezi zařízeními na sběrnici. Zajistěte, že kabely sběrnice PROFIBUS nebudou vedené paralelně s kabely elektrického vedení. Nejprve si přečtetě tyto instalační a provozní pokyny pro čerpadlo DDI. V tomto návodu jsou popsány pouze dodatečné funkce. 6.. Displej Jakmile je provoz PROFIBUS aktivován, začne modul PROFIBUS zkoušet přijímat provoz sběrnice. Během správného provozu sběrnice se na displeji zobrazí "BUS". Pokud dojde k chybě, rozblikají se na displeji symboly "ERROR" a "BUS". 6.. Otevření druhé funkční úrovně V druhé funkční úrovni je provoz PROFIBUS aktivován a zadá se adresa sběrnice (adresa slave). Čerpadlo je v chodu (LED svítí zeleně) TM Obr. 7 Aktivace PROFIBUS na čerpadle Displej zobrazuje aktuální nastavení PROFIBUS (výchozí nastavení je OFF).. Stiskněte tlačítko šipky "nahoru" pro aktivaci provozu PROFIBUS. Pokud je aktivován provoz PROFIBUS, na displeji se objeví "BUS" (sběrnice).. Stiskněte tlačítko "Start/Stop". Na displeji se zobrazí aktuální adresa sběrnice.. Použijte tlačítka "nahoru" a "dolů" pro zadání požadované adresy sběrnice v rozsahu až 6. Stiskněte tlačítko "Menu/Info" (potvrdíte nastavení apřesunete se na další položku menu) nebo stiskněte tlačítko "Start/Stop" (potvrdíte nastavení a uzavření druhé funkční úrovně). 6.. Chyba sběrnice Na čerpadle je indikován možný problém v komunikaci s PROFIBUS. Na displeji bliká "ERROR" a "BUS". Pokud neexistuje připojení k modulu master PROFIBUS (kabelové připojení, selhání modulu master), budou blikat "ERROR", "BUS" a ikona šipky. Čerpadlo pokračuje v pokusech zajistit komunikaci se sběrnicí. OFF BUS Menu Menu Up Down On OFF BUS BUS Stop Start 8 Selhání připojení k modulu master PROFIBUS je indikováno pouze, pokud je v modulu master umožněno sledování odpovědi. BUS Zadejte adresu pomocí šipek "nahoru" / "dolů" Up Down Stop Start TM Stop Start Stop Start Čerpadlo není v chodu (LED svítí červeně) Menu Přidržte ho stisknuté na sekundy Stop Start Up Down Druhá úroveň funkcí Nastavení kódu Menu Kalibrace Průtok zapnuto/vypnuto Pamět ová funkce zapnuto/vypnuto Analogové vyvážení Dávkový režim Režim časovače PROFIBUS Pomalý režim Zobrazení nebo resetování celkové dávkovací kapacity Zobrazení celkového počtu provozních hodin TM Obr. 6 Druhá funkční úroveň

5 6. Komunikace mezi modulem master PROFIBUS a čerpadlem 6.. Všeobecně / klasifikace dálkového ovládání a místního provozu Čerpadlo může být během provozu PROFIBUS stále provozováno místně nebo ovládáno (dálkově) modulem master PROFIBUS (např. SPS). Místní provoz je možné povolit kromě dálkového ovládání pomocí PROFIBUS-DP, ale také může být kódem uzamčeno. Aktuální data, jako jsou dávkovací objemy, tlak v komoře, stavové zprávy čerpadla a chybové hlášky jsou odesílány z čerpadla (slave sběrnice) do modulu master PROFIBUS k dalšímu zpracování nezávisle na ovládacím režimu čerpadla. Nastavení čerpadla (v místním provozu) se neukládají jako nové nastavovací body v modulu master PROFIBUS. Místo toho se jednoduše zasílají jako stavová hlášení do modulu master PROFIBUS. Jakmile se v modulu master PROFIBUS provede příkaz "Release setpoint" (Uvolnit nastavovací bod) nebo "Release operating mode" (Uvolnit provozní režim) (automaticky nebo manuálně), aplikuje se nastavení z modulu master PROFIBUS. Dálkové ovládání pomocí PROFIBUS-DP Příkazy v dálkovém ovládání pomocí PROFIBUS jsou nastaveny z modulu master PROFIBUS (např. ze SPS) do modulů slave sběrnice (např. čerpadla), což znamená, že čerpadlo je ovládáno řízenými signály a modulu master PROFIBUS. Při používání dálkového ovládání pomocí PROFIBUS jsou dostupné následující provozní režimy: manuální kontaktní proudové řízení - ma proudové řízení - ma. Dálkové zapínání/vypínání pomocí PROFIBUS-DP Spouštění a vypínání čerpadla dálkovým ovládáním pomocí PROFIBUS má na čerpadlo stejné účinky jako externí dálkové vypnutí kontaktním signálem na vstupním portu "dálkové vypínání/zapínání". Externí dálkové vypínání a vypínání pomocí PROFIBUS vypínají čerpadlo nezávisle na sobě. Místní provoz Pokud je čerpadlo provozováno místně, nastavení se provádějí přímo na něm. Během místního provozu jsou k dispozici všechny provozní režimy v manuálním, kontaktním nebo proudovém řízení: manuální kontaktní proudové řízení - ma proudové řízení - ma dávkování s manuálním dávkování s kontaktním režim časovače s manuálním režim časovače s kontaktním. Místní provoz může být omezen používáním kódové funkce nebo zamknutím "run" (chod) (zamkne setlačítko "Start/Stop"). 6. Datový protokol Ovládání čerpadla se může lišit v závislosti na modulu master PROFIBUS a provedení softweru. K dálkovému ovládání čerpada pomocí PROFIBUS a pro zpětnou vazbu z čerpadla jsou dostupné následující základní funkce a možnosti nastavení. 6.. Dálkové ovládání čerpadla pomocí PROFIBUS-DP Tok dat z modulu master PROFIBUS do čerpadla K ovládání čerpadla jsou dostupné byty: Byte Datový typ Datová délka [byte] Byte Byte, Nepřiřazeno 6 Horní byte, dolní byte Pro ovládání čerpadla pomocí modulu master PROFIBUS postupujte následovně:. Vyberte provozní režim (byte /bity, ) manuální kontaktní proudové řízení - ma proudové řízení - ma. Bit Byte : Nastavte a uvolněte provozní režim, zadejte nastavovací bod Bit,, Rezerva Bit Provozní režim Manuální Kontaktní Proudové řízení - ma Proudové řízení - ma -> = potvrzení (uvolnění) provozního režimu -> = potvrzení (uvolnění) nastavovacího bodu Přenos 6 aktuální hodnoty 7 Rezerva = objemový průtok = hodnota tlaku (mbar) s povoleným tlakovým řízením. Provozní režim je povolený, pokud se bit změní z na.. Zadejte nastavovací bod (byty, ). Zadejte šestnáctkové nebo binární číslo s 6 bity. Nastavovací bod závisí na provozním režimu: Pro manuální provozní režim: nastavovací bod = objemový průtok. DDI 9: Zadejte hodnotu v ml/h od ml/h do. ml/h. DDI : Zadejte hodnotu v cl/h od 7, cl/h do. cl/h. Pro kontaktní provozní režim: nastavovací bod = objem na kontakt. DDI 9: Zadejte hodnotu v µl od µl do 7.86 µl. DDI : Zadajte hodnotu v µl od µl do. µl. Pro provozní režim proudového řízení - ma / - ma: nastavovací bod = gradient průtoku. DDI 9: Zadejte rychlost dávkování při ma v ml/h od ml/h do. ml/h. DDI : Zadejte rychlost dávkování při ma v cl/h od 7, cl/h do. cl/h.. Nastavovací bod je povolený, pokud se bit změní z na. Maximální průtok čerpadla nesmí být překročen! Pro provozní režim proudového řízení musí být nastavovací bod (s vyvážením nebo bez něj) vždy stanoven s odkazem na ma. Viz další popis proudového řízení v instalačních a provozních pokynech pro čerpadla DDI!

6 Nastavení a provádění dalších ovládacích funkcí Dálkové zapínání/vypínání (byte /bit ) Zapne a vypne čerpadlo. Aby se čerpadlo zapnulo, nesmí být zastaveno nebo vypnuto manuálně pomocí externího dálkového zapínání/vypínání. Externí dálkové vypínání a vypínání pomocí PROFIBUS vypínají čerpadlo nezávisle na sobě. Pomalý režim (byte /bit ) Provoz v pomalém režimu je zapnut a vypnut. Kontinuální provoz pro odvzdušnění a sání (byte /bit ) Vymazání (resetování) celkové dávkované kapacity (byte /bit ) Zobrazení celkové dávkované kapacity (od posedního resetování čerpadla) je vynulováno. Chybné resetování (byte /bit ) Resetování nastalé chyby a opětné spuštění čerpadla, pokud bylo místně nastaveno na "Start". Ovladač dávkování (byte /bit ) Nainstalované sledování průtoku může být zapnuto nebo vypnuto. Bit Byte : Řídicí funkce pro DDI 9 Dálkové zapnutí/vypnutí Pomalý režim Kontinuální provoz (odvzdušňování) Vymazání (resetování) celkové dávkovací kapacity -> = Resetuje celkovou dávkovací kapacitu Resetování chyby -> = Resetuje chybu Průtok Byte : Řídicí funkce pro DDI Dálkové zapnutí/vypnutí Pomalý režim Kontinuální provoz (odvzdušňování) Vymazání (resetování) celkové dávkovací kapacity -> = Resetuje celkovou dávkovací kapacitu Resetování chyby -> = Resetuje chybu Průtok 6 Rezerva Pomalý režim 7 Sledování tlaku, pouze s volbou sledování průtoku = zapnuto = vypnuto Sledování tlaku = zapnuto = vypnuto 6.. Zprávy vracené z čerpadla Tok dat z čerpadla do modulu master PROFIBUS Pro vrácení zprávy z čerpadla je dostupných 8 bytů: Byte Datový typ Datová délka [byte], Nepřiřazeno 6 Horní byte, dolní byte, Nepřiřazeno 6 Horní byte, dolní byte, 6 Nepřiřazeno 6 7, 8 Byte Z čerpadla do modulu master PROFIBUS jsou pomocí PROFIBUS-DP odeslána následující data: Aktuální hodnota: objemový průtok (ml/h) / tlak v komoře (mbar) (byty, ) Nastavený nastavovací bod se určí, když je "Přenos aktuální hodnoty" nastaven na "Objemový průtok" (DDI 9 v ml/h, DDI v cl/h). Tlak v komoře v mbar se přenese, když je nastavena "hodnota tlaku" a je aktivováno "tlakové řízení". Zobrazení celkové dávkovací kapacity (byty, ) Zobrazení celkové dávkovací kapacity v dl (decilitry) od posledního resetování hodnoty. Chybové zprávy (byty, 6/bity -) ovladač dávkování detekce netěsnosti membrány Bit externí signál před vyprázdněním signál prázdné nádrže Hallův senzor (pro sledování motoru) komunikace PROFIBUS proudové řízení - pro "manuální" provozní režim - ma. Chybová zpráva se odešle, pokud je proudový vstup <ma. Byty, 6: Chybové zprávy Oladač dávkování = chyba Detekce netěsnosti membrány (MLS) = chyba Signál před vyprázdněním = chyba Signál prázdné nádrže = chyba Hallův senzor (pro sledování motoru) = chyba Komunikace PROFIBUS (inverzní) = chyba = žádná chyba Proudové řízení (< ma v provozním režimu - ma) 6 = chyba 7, 8 Rezerva Interní signál před vyprázdněním 9 = chyba Rezerva Pouze pro DDI 9 se sledováním průtoku a pro DDI : Pokud se tlak překročí krát (spouštění může být zahájeno po minutách) = chyba Pouze pro DDI 9 se sledováním průtoku a pro DDI : Pokud je tlak - až krát po sobě překročen. = chyba - Rezerva 6

7 Všeobecná stavové zprávy (byty 7, 8/bity -) aktuální stav čerpadla: zapnutí/vypnutí čerpadla dálkové vypínání neaktivní/aktivní zapnutí/vypnutí ovladače dávkování zapnutí/vypnutí pomalého režimu zapnutí/vypnutí funkce paměti (kontaktní pamět ). Stavové zprávy pro proudový provozní režim (byty 7, 8/bity -8) manuální kontaktní proudové řízení - ma proudové řízení - ma dávkování s manuálním dávkování s kontaktním časovač s manuálním časovač s kontaktním kalibrace. Bit Byty 7, 8: Stavové zprávy pro DDI 9 Status čerpadla = čerpadlo vypnuto = čerpadlo zapnuto Dálkové vypínání = neaktivní = aktivní Oladač dávkování Pomalý režim Pamět ová funkce Rezerva 6 7 Tlakové řízení (pouze pro DDI 9 se sledováním průtoku) Přenos aktuální hodnoty (pouze pro DDI 9 se sledováním průtoku) = objemový průtok = hodnota tlaku (mbar) s aktivovaným tlakovým řízením Provozní režim Bit Bit Bit 9 Bit 8 manuální kontaktní proudový řízení - ma proudový řízení - ma 8- dávkování s manuálním dávkování s kontaktním časovač s manuálním časovač s kontaktním kalibrace - Rezerva Bit Byty 7, 8: Stavové zprávy pro DDI Status čerpadla = čerpadlo vypnuto = čerpadlo zapnuto Dálkové vypínání = neaktivní = aktivní Oladač dávkování Pomalý režim Pomalý režim Pamět ová funkce 6 7 Tlakové řízení Tlakové řízení = objemový průtok = hodnota tlaku (mbar) s aktivovaným tlakovým řízením Provozní režim Bit Bit Bit 9 Bit 8 manuální kontaktní proudový řízení - ma proudový řízení - ma 8- dávkování s manuálním dávkování s kontaktním časovač s manuálním časovač s kontaktním kalibrace - Rezerva 7

8 6. Odesílání dat (příklady programování) Příklad Čerpadlo je zapnuto a vypnuto přes PROFIBUS. Nastavovací bod (objemový průtok) a provozní režim jsou nastaveny na čerpadle. Nastavení PROFIBUS pro zapnutí čerpadla byte = h byte = h - nastavte bit, zapněte čerpadlo byte = h byte = h. pro vypnutí čerpadla byte = h byte = h byte = h byte = h. Příklad Čerpadlo je zapnuto a vypnuto přes PROFIBUS. Nastavovací bod je l/h a je přenášen přes PROFIBUS. Čerpadlo je provozováno v pomalém režimu. Nastavení PROFIBUS pro přenášení nastavovacího bodu byte = - nastavte bit, přijměte nastavovací bod byte = h byte = h - nastavovací bod ml/h (desítková soustava) byte = E8h - odpovídá E8 v šestnáctkové soustavě. Přenesený nastavovací bod může být načten a sledován zpětnovazebnou aktuální hodnotou pro byty a. pro zapnutí čerpadla a pomalý režim byte = h byte = h - nastavte bity a, zapněte čerpadlo a pomalý režim byte = h byte = h. 7. Likvidace výrobku Tento výrobek nebo jeho části musí být po skončení doby jeho životnosti ekologicky zlikvidovány:. použijte vhodnou společnost pro sběr odpadu.. Pokud to není možné, kontaktujte nejbližší pobočku společnosti Grundfos nebo nebo opravnu. Technické změny vyhrazeny. 8

9 9

10

11 Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km. 7. Lote A 69 - Garin Pcia. de Buenos Aires Phone: +-7 Telefax: +-7 Australia ALLDOS Oceania Pty. Ltd. Unit / 7 Murdoch Circuit Acacia Ridge QLD Phone: +6 () Telefax: +6 () Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box Regency Park South Australia 9 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße A-8 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg 8-8 B-6 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belorussia Представительство ГРУНДФОС в Минске 9 Минск ул.олешева Телефон: (86) 6--9 Факс: (86) 6--9 Bosnia/Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Paromlinska br. 6, BiH-7 Sarajevo Phone: Telefax: Brazil Mark GRUNDFOS Ltda. Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 6 CEP 98 - São Bernardo do Campo - SP Phone: +- 9 Telefax: +- Bulgaria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Representative Office - Bulgaria Bulgaria, Sofia Lozenetz District -7 Arsenalski blvd. Phone: , 96 6 Telefax: Canada GRUNDFOS Canada Inc. 9 Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China ALLDOS (Shanghai) Water Technology Co. Ltd. West Unit, Floor, No. Building (T -) 78 Jinhu Road, Jin Qiao Export Processing Zone Pudong New Area Shanghai, 6 Phone: +86 Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. Floor, Xin Hua Lian Building 7-77 Huai Hai Rd, (M) Shanghai PRC Phone: Telefax: Croatia GRUNDFOS predstavništvo Zagreb Cebini 7, Buzin HR- Zagreb Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čapkovského 779 Olomouc Phone: Telefax: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej DK-88 Bjerringbro Tlf.: +-87 Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 9G Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie FIN-7 Vantaa Phone: Telefax: France ALLDOS S.A.R.L. 7, rue Gutenberg F-676 La Wantzenau Tél.: Télécopie: France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 7, rue de Malacombe F-89 St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany ALLDOS Eichler GmbH Reetzstraße 8 D-767 Pfinztal (Söllingen) Tel.: Telefax: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr. D-699 Erkrath Tel.: +9-() Telefax: +9-() Service in Deutschland: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 7 GR-9 Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit, Ground floor Siu Wai Industrial Centre 9- Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / 7867 Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H- Törökbálint, Phone: +6- Telefax: +6- India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 8 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai 6 96 Phone: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC- Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta 9 Phone: Telefax: / 6 69 Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso I-6 Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / 9886 Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg. F, --, Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo, - Japan Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building 679- Yeoksam-dong, Kangnam-ku, -96 Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 6, LV-, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT- Vilnius Tel: Fax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U/ Glenmarie Industrial Park Shah Alam Selangor Phone: Telefax: México Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L. 666 Phone: Telefax: Netherlands ALLDOS BV Leerlooiersstraat 6 NL-86 WK Sneek Tel.: Telefax: +- Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom 6 AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 7 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien Postboks, Leirdal N- Oslo Tlf.: Telefax: +7- Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa Baranowo k. Poznania PL-6-8 Przeźmierowo Tel: (+8-6) 6 Fax: (+8-6) 6 Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, Apartado 79 P-77- Paço de Arcos Tel.: Telefax: România GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr Pantelimon county Ilfov Phone: + Telefax: + Russia ООО Грундфос Россия, 9 Москва, ул. Школьная 9 Тел. (+7) 9 77, 6 88 Факс (+7) , Serbia GRUNDFOS Predstavništvo Beograd Dr. Milutina Ivkovića a/9 YU- Beograd Phone: / Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. Tuas West Road Jurong Town Singapore 688 Phone: Telefax: Slovenia GRUNDFOS PUMPEN VERTRIEB Ges.m.b.H., Podružnica Ljubljana Blatnica, SI-6 Trzin Phone: Telefax: South Africa ALLDOS (Pty) LTD 98 Matroosberg Road, Waterkloof Park P.O. Box 6, Menlo Park 8 ZA Pretoria Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E-8 Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB (Box ) Lunnagårdsgatan 6 Mölndal Tel.: +6()77- Telefax: +6()- 9 6 Switzerland ALLDOS International AG Schönmattstraße CH- Reinach Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse CH-87 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 9 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 9 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi,. yol. Sokak No. 9 Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА Київ, Вул. Московська 8б, Тел.:(+8 ) 9 Фах.: (+8 ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box 6768 Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom ALLDOS Ltd. 9 Gravelly Industrial Park, Tyburn Road Birmingham B 8TG Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL Phone: +--8 Telefax: +--8 U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation 7 West 8th Terrace Olathe, Kansas 666 Phone: Telefax: Usbekistan Представительство ГРУНДФОС в Ташкенте 7 Ташкент ул.усмана Носира -й тупик Телефон: (7) -68- Факс: (7) -6- Addresses revised.6.8

12 Naším krédem je odpovědnost Toto krédo naplňuje myšlením dopředu Naším hnacím motorem jsou inovace.79 V CZ

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS NB, NBG, TP, TPD ATEX-approved pumps Installation and operating instructions 2 NB, NBG, TP, TPD ATEX-approved pumps Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS DTS 502. Dávkovací stanice se zásobníkem. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS DTS 502. Dávkovací stanice se zásobníkem. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS DTS 502 Dávkovací stanice se zásobníkem Montážní a provozní návod Prohlášení o shodì My, spoleènost Grundfos Alldos, prohlašujeme na vlastní zodpovìdnost, že výrobky DTS s elektrickým

Více

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS. Dosing Monitor. Installation and operating instructions

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS. Dosing Monitor. Installation and operating instructions GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS Dosing Monitor Installation and operating instructions 2 Dosing Monitor Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 6 Notice d'installation et

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Agitators 509. Elektrické míchadlo. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Agitators 509. Elektrické míchadlo. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Agitators 509 Elektrické míchadlo Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě My, společnost, prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že výrobky 509, elektrické míchadlo, na které

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Multifunkční ventil. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Multifunkční ventil. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS Multifunkční ventil Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Montážní a provozní návod OBSAH Strana 1. Bezpečnostní pokyny 3 1.1 Symboly použité v tomto dokumentu 3 1.2 Kvalifikace a školení

Více

NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 L. Montážní a provozní návod ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. www.grundfos.com

NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 L. Montážní a provozní návod ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. www.grundfos.com NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 L Montážní a provozní návod ALPHA2 L AL LPHA2 ALPHA2 L ALPHA2 www.grundfos.com ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobek

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-146. Regulátor vakua. Servisní předpisy

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-146. Regulátor vakua. Servisní předpisy NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGA-146 Regulátor vakua Servisní předpisy OBSAH 1. Všeobecně... 3 1.1 Skladba dokumentace...3 1.2 O návodu...3 1.3 Uživatelé/cílové skupiny...3 1.4 Povinnosti provozovatele...3

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-113. Dávkovací regulátor plynu. Servisní předpisy

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-113. Dávkovací regulátor plynu. Servisní předpisy NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGA-113 Dávkovací regulátor plynu Servisní předpisy OBSAH 1. Všeobecně... 3 1.1 Skladba dokumentace...3 1.2 O návodu...3 1.3 Uživatelé/cílové skupiny...3 1.4 Povinnosti

Více

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 NÁVODY GRUNDFOS, I, N 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20, N 32, 45, 64, 90, 120, 150 Double seal (tandem) Montážní a provozní návod 2 Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSH

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Dosing monitor. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Dosing monitor. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS Dosing monitor Installation and operating instructions 2 Dosing monitor Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 7 Notice d installation et d entretien

Více

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC NÁVODY GRUNDFOS SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH 1. Obecné informace

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA2 Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky GRUNDFOS ALPHA2 na něž se toto prohlášení vztahuje,

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CR deep-well Installation and operating instructions 2 CR deep-well Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 7 Notice d'installation et d'entretien

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-111. Regulátor vakua. Servisní předpisy

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-111. Regulátor vakua. Servisní předpisy NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGA-111 Regulátor vakua Servisní předpisy OBSAH 1. Všeobecně... 3 1.1 Skladba dokumentace...3 1.2 O návodu...3 1.3 Uživatelé/cílové skupiny...3 1.4 Povinnosti provozovatele...4

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Tanks 502. Dávkovací zásobník. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Tanks 502. Dávkovací zásobník. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Tanks 502 Dávkovací zásobník Montážní a provozní návod 2 OBSAH Strana 1. Všeobecné pokyny 3 1.1 Servisní dokumentace 3 2. Údaje k instalaci 4 3. Instalační schéma 4 4. Účel použití

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Tanks. Dávkovací nádrže a příslušenství. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Tanks. Dávkovací nádrže a příslušenství. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS Tanks Dávkovací nádrže a příslušenství Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH Strana 1. Symboly použité v

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Ovládací jednotka AR. Montážní a provozní návod, dodatek

NÁVODY GRUNDFOS. Ovládací jednotka AR. Montážní a provozní návod, dodatek NÁVODY GRUNDFOS Ovládací jednotka AR Montážní a provozní návod, dodatek 2 Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH 1. Označení důležitosti pokynů Strana 1. Označení

Více

NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobek GRUNDFOS ALPHA2, na nějž se toto prohlášení vztahuje, je

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG. Double seal (tandem) Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG. Double seal (tandem) Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG Double seal (tandem) Installation and operating instructions NKG English (GB) Installation and operating instructions...........................................................

Více

NÁVODY GRUNDFOS. E-Box 200. Modbus communication for SMART Digital DDA (up to 30 l/h) Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. E-Box 200. Modbus communication for SMART Digital DDA (up to 30 l/h) Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS E-Box 200 Modbus communication for SMART Digital DDA (up to 30 l/h) Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze OBSAH

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG. Double seal (back-to-back) Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG. Double seal (back-to-back) Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG Double seal (back-to-back) Installation and operating instructions NKG English (GB) Installation and operating instructions...........................................................

Více

DYWIDAG-Geotechnika GEWI -pilota

DYWIDAG-Geotechnika GEWI -pilota DYWIDAG-Geotechnika GEWI -pilota Přehled zařízení Hydraulické čerpadlo utahovací zařízení čerpadlo Standard Plarad R 0.9 CT 2 E-W-S GEWI 32, 0, 63,5 Hydraulické čerpadlo CT 2E-W-S Hydraulické čerpadlo

Více

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Výfukové plyny vážně ohrožují zdraví hasičů Zplodiny z naftových motorů nalezneme v každé hasičské stanici. Tvoří se spalováním dieselového

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NK, NKG. ATEX-approved pumps. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NK, NKG. ATEX-approved pumps. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS NK, NKG ATEX-approved pumps Installation and operating instructions NK, NKG English (GB) Installation and operating instructions...........................................................

Více

DYWIDAG-Geotechnika Lanové kotvy

DYWIDAG-Geotechnika Lanové kotvy DYWIDAG-Geotechnika Lanové kotvy Přednosti a vlastnosti možnost dopravy dlouhých kotev minimální potřeba místa při dopravě, skladování a montáži odolnost proti poškození při ohybu kotev Dočasná kotva kotvy

Více

SQUARE 6 ROHOVÁ FRÉZA SE ŠESTI BŘITY NA DESTIČCE

SQUARE 6 ROHOVÁ FRÉZA SE ŠESTI BŘITY NA DESTIČCE SQUARE 6 ROHOVÁ FRÉZA SE ŠESTI BŘITY NA DESTIČCE TENTOKRÁT JSTE SI O TO OPRAVDU ŘEKLI. Naslouchali jsme našim zákazníkům z mnoha průmyslových odvětví. A zde je výsledek... NIŽŠÍ NÁKLADY NA SOUČÁST Rohové

Více

Seco. Rotační lamelové vakuové pumpy SV 1003/1005 D. Seco Suchoběžné řešení. Kompaktní a výkonná.

Seco. Rotační lamelové vakuové pumpy SV 1003/1005 D. Seco Suchoběžné řešení. Kompaktní a výkonná. SV 1003/1005 D Kompaktní, spolehlivé a mimořádně výkonné to je jen několik vlastností, kterými se vyznačují rotační suché lamelové vývěvy Seco společnosti Busch. Díky jejich bezolejovému provozu je, lze

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Perfektní oprava a zesílení závitů

Perfektní oprava a zesílení závitů Perfektní oprava a zesílení závitů Výhody které přesvědčí - výhody, které se počítají. TIME-SERT Závitová vložka Systém TIME-SERT vychází z masivního ocelového pouzdra,které bylo vyrobeno obráběním z jednoho

Více

The Right Tool at the Right Time. Tvářecí závitníky. metrická řada

The Right Tool at the Right Time. Tvářecí závitníky. metrická řada The Right Tool at the Right Time Tvářecí závitníky metrická řada Vlastnosti & přednosti Materiál Vyrobeno z prvotřídní rychlořezné oceli s kobaltem (HSS-E): vysoká tvrdost a houževnatost zvýšená pevnost

Více

COOL 2. Návod k používání. 0463 348 001 CZ 20130618 Valid for: serial no. 324-xxx-xxxx

COOL 2. Návod k používání. 0463 348 001 CZ 20130618 Valid for: serial no. 324-xxx-xxxx COOL 2 Návod k používání 0463 348 001 CZ 20130618 Valid for: serial no. 324-xxx-xxxx OBSAH 1 BEZPEČNOST... 4 2 ÚVOD... 7 2.1 Vybavení...7 3 TECHNICKÉ ÚDAJE... 8 4 INSTALACE... 9 4.1 Umístění...9 4.2 Přívod

Více

ES11-SC4D8 ES11 BEZPEČNOSTNÍ OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE

ES11-SC4D8 ES11 BEZPEČNOSTNÍ OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE O N - L I N E D AT O V Ý L I S T ES-SCD ES ES-SCD ES A B C D E F Objednací informace Typ Výrobek č. ES-SCD další provedení přístroje a příslušenství 09 www.sick.de/es Technická data v detailu Vlastnosti

Více

IGEPA velkoobchod papírem, spol. s r.o. Ke Stadionu 400 250 70 Odolena Voda. igepa-czech_objednavky@igepagroup.com

IGEPA velkoobchod papírem, spol. s r.o. Ke Stadionu 400 250 70 Odolena Voda. igepa-czech_objednavky@igepagroup.com XXL BANNERY IGEPA velkoobchod papírem, spol. s r.o. Ke Stadionu 400 250 70 Odolena Voda igepa-czech_objednavky@igepagroup.com www.igepagroup.cz Tel.: 283 970 121 Fax: 283 971 996 Obsah: MasterJet S FrontLit

Více

somfy.com CTS 25 příručka CTS 25 technické údaje CTS 25 přehledový katalog CTS 25 pokyny pro montáž

somfy.com CTS 25 příručka CTS 25 technické údaje CTS 25 přehledový katalog CTS 25 pokyny pro montáž somfy.com CTS 25 příručka CTS 25 technické údaje CTS 25 přehledový katalog CTS 25 pokyny pro montáž Copyright 2008 Somfy SAS. All rights reserved - V2-06/2009 C T S 2 5 t e c h n i c k é ú d a j e CTS

Více

IBM Univerzita pro obchodní partnery

IBM Univerzita pro obchodní partnery IBM Univerzita pro obchodní partnery Olomouc (12.6.2013), Praha (20.6.2013) Financování HW, SW a služeb od IBM Global Financing (IGF) Jaromír Šorf Americas» Argentina» Bolivia» Brazil» Canada» Chile» Colombia»

Více

Oxiperm 164 D / 30 až 2000 g/h

Oxiperm 164 D / 30 až 2000 g/h GRUNDFOS alldos INFORMACE O VÝROBKU Příprava chlórdioxidu ze zředěných pracovních roztoků Rozměry Rozměry Standardní systém Systém s čelní instalací 164-xxxDFI A B C2 C1 C A B M H G M D E F E F C C1 K

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Servomotory. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Servomotory. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS Servomotory Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH Strana 1. Označení důležitosti pokynů 2 2. Všeobecné informace

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS SP Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky SP, na něž se toto prohlášení

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

On-line datový list VICOTEC450 TUNELOVÉ SENZORY A ANALYZÁTOY

On-line datový list VICOTEC450 TUNELOVÉ SENZORY A ANALYZÁTOY On-line datový list VICOTEC450 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. VICOTEC450 Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a

Více

On-line datový list. M20SE-03140A222 M2000 Kaskádovatelný VÍCEPAPRSKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTELNÉ MŘÍŽE

On-line datový list. M20SE-03140A222 M2000 Kaskádovatelný VÍCEPAPRSKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTELNÉ MŘÍŽE On-line datový list M20SE-03140A222 M2000 Kaskádovatelný A B C D E F Objednací informace Výrobek č. M20SE-03140A222 Na vyžádání 1) Týká se instalace náhradního dílu: Tento přístroj typu 2 se smí podle

Více

Buddy. Arc 180 Arc 200. Návod k používání. 0463 266 001 CZ 20140211 Valid for: serial no. Arc 180: 31312108277 Arc 200: 31312108187

Buddy. Arc 180 Arc 200. Návod k používání. 0463 266 001 CZ 20140211 Valid for: serial no. Arc 180: 31312108277 Arc 200: 31312108187 Buddy Arc 180 Arc 200 Návod k používání 0463 266 001 CZ 20140211 Valid for: serial no. Arc 180: 31312108277 Arc 200: 31312108187 OBSAH 1 BEZPEČNOST... 4 2 ÚVOD... 7 2.1 Vybavení...7 3 TECHNICKÉ ÚDAJE...

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Vaccuperm VGA-111. Podtlakový regulátor. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Vaccuperm VGA-111. Podtlakový regulátor. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS Vaccuperm VGA-111 Podtlakový regulátor Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že

Více

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač KNM

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač KNM Návod k obsluze Kapacitní hladinový spínač KNM Obsah. Použití z hlediska určení.............................................strana. Elektrické připojení.................................................strana

Více

DYWIDAG-Geotechnika Tyčové kotvy

DYWIDAG-Geotechnika Tyčové kotvy DYWIDAG-Geotechnika Tyčové kotvy Přednosti a vlastnosti Dočasná kotva jednoduchá montáž jednoduché předepnutí, případně odkotvení pomocí závitové tyče možnost trvalé protikorozní ochrany snadná odstranitelnost

Více

On-line datový list. SHC500 SHC500 Gravimat GRAVIMETRICKÉ PRACHOMĚRY

On-line datový list. SHC500 SHC500 Gravimat GRAVIMETRICKÉ PRACHOMĚRY On-line datový list SHC500 SHC500 Gravimat SHC500 SHC500 Gravimat A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 13284-1 certified Objednací informace Typ Výrobek č. SHC500 Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů

Více

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs 23. září 2013 Sky bar Cloud9, hotel Hilton Praha 1 Program 9:00 9:30 Příchod účastníků a registrace 9:30 9:40 Úvodní slovo Petr Havlík, General Business

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-146. Regulátor vakua. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-146. Regulátor vakua. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGA-146 Regulátor vakua Montážní a provozní návod Prohlášení o shodì My, spoleènost Grundfos Alldos, prohlašujeme na vlastní zodpovìdnost, že výrobky Vaccuperm VGA-146

Více

NÁVODY GRUNDFOS SCALA. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS SCALA. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS SCALA Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze Tento montážní a provozní návod popisuje čerpadla Grundfos SCALA. Kapitoly

Více

On-line datový list TBS-1BSGT1006NM TBS TEPLOMĚRY

On-line datový list TBS-1BSGT1006NM TBS TEPLOMĚRY On-line datový list TBS-1BSGT1006NM TBS A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Vlastnosti Objednací informace další provedení přístroje a příslušenství

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

E l e k t r o n i c k é o v l a d a č e s p o j k y

E l e k t r o n i c k é o v l a d a č e s p o j k y S y s t é m y p r o u ž i t k o v á v o z i d l a P r o d u k t o v é i n f o r m a c e E l e k t r o n i c k é o v l a d a č e s p o j k y Vlastnosti: Řazení bez spojkového pedálu Samočinné nastavení

Více

PT-600 Směšovač ochranného plynu

PT-600 Směšovač ochranného plynu PT-600 Směšovač ochranného plynu Uživatelská příručka Tato příručka platí pro výrobek ESAB s číslem: 0558003931 0558005318 OBSAH ODDÍL NADPIS STRANA ODSTAVEC ODDÍL 1 BEZPEČNOST... 9 ODDÍL 2 ÚVOD / INSTALACE...11

Více

NÁVODY DMX 221 Bezpečnostní pokyny a další důležité informace Installation and operating instructions

NÁVODY DMX 221 Bezpečnostní pokyny a další důležité informace Installation and operating instructions NÁVODY GRUNDFOS DMX 221 Bezpečnostní pokyny a další důležité informace Installation and operating instructions http://net.grundfos.com/qr/i/91834765 Čeština (CZ) Čeština (CZ) Bezpečnostní pokyny Překlad

Více

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation 1. - 3 čtvrtletí 2010 Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay index počet hostů 1-3 Q 2010/1-3

Více

On-line datový list MCS300P HW PROCESNÍ ŘEŠENÍ

On-line datový list MCS300P HW PROCESNÍ ŘEŠENÍ On-line datový list MCS300P HW A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. MCS300P HW Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a

Více

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK T R A D I C E A K V A L I T A O D R O K U 1 9 2 1 w w w. r o j e k. c z ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK nové generace kotle ROJEK jsou univerzální příjemné a levné teplo z přírodních zdrojů záruka

Více

On-line datový list MCS100FT SYSTÉMY CEMS

On-line datový list MCS100FT SYSTÉMY CEMS On-line datový list MCS100FT A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 15267 14181 certified certified Objednací informace Typ Výrobek č. MCS100FT Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu

Více

On-line datový list TBS-1ASGT0506NM TBS TEPLOMĚRY

On-line datový list TBS-1ASGT0506NM TBS TEPLOMĚRY On-line datový list TBS-1ASGT0506NM TBS A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Vlastnosti Objednací informace další provedení přístroje a příslušenství

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Elastomerová ložiska C V 3

Elastomerová ložiska C V 3 Elastomerová N á v r h, O s a z e n í, Ú d r ž b a C V Elastomerová Vrstvené elastomerové ložisko je blok elastomeru, který může být vyztužen jedním nebo několika zavulkanizovanými ocelovými plechy. Toto

Více

On-line datový list. WTR1-P921A10 ZoneControl OPTOELEKTRONICKÉ SNÍMAČE

On-line datový list. WTR1-P921A10 ZoneControl OPTOELEKTRONICKÉ SNÍMAČE On-line datový list WTR1-P921A10 ZoneControl A B C D E F Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Vlastnosti Aktuátor Objednací informace Typ Výrobek č. WTR1-P921A10 1025375 další provedení

Více

On-line datový list. UE410-XU3T300 Flexi Classic BEZPEČNOSTÍ ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY

On-line datový list. UE410-XU3T300 Flexi Classic BEZPEČNOSTÍ ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY On-line datový list UE410-XU3T300 Flexi Classic A B C D E F Obrázek je pouze ilustrační Objednací informace Typ Výrobek č. UE410-XU3T300 6032472 další provedení přístroje a příslušenství www.sick.de/flexi_classic

Více

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení

Více

CS - česky. Návod k instalaci a provozu. Tlaková sonda PS 95 (0 16 bar) PS 109 (0 40 bar)

CS - česky. Návod k instalaci a provozu. Tlaková sonda PS 95 (0 16 bar) PS 109 (0 40 bar) CS - česky Návod k instalaci a provozu Tlaková sonda PS 95 (0 16 bar) PS 109 (0 40 bar) Vážený zákazníku, děkujeme, že jste se rozhodl pro tlakovou sondu PS 95 / PS 109. Před montáží a uvedením přístroje

Více

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál z navigačního systému, AV signál a video signál z kamery při couvání na 5 displeji ve vozidlech

Více

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W1-B Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Je možné zapojit do větších

Více

NÁVODY GRUNDFOS POMONA. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS POMONA. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS POMONA Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH Strana 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecně 1. Označení důležitosti

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze verze 1.2-PG (09/2015) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 2004/108/EC

Více

CoolMini. Návod k používání

CoolMini. Návod k používání CZ CoolMini Návod k používání 0460 228 001 CZ 120731 Valid for serial no. 705-xxx-xxxx - 42 - 1 BEZPEČNOST... 4 2 ÚVOD... 6 2.1 Vybavení... 6 3 TECHNICKÉ ÚDAJE... 6 4 INSTALACE... 6 4.1 Umístĕní... 6 4.2

Více

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny:

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny: Návod k použití Programovací přístroj P6 Důležité pokyny: Před montáží programovacího přístroje a jeho uvedením do provozu si prosím důkladně pročtěte tento návod k obsluze. Tento návod k obsluze uložte

Více

SKLADOVÁNÍ A OCHRANA MAJETKU

SKLADOVÁNÍ A OCHRANA MAJETKU PLETIVOVÉ PANELY PRO BYTOVÉ, SKLEPNÍ A PŮDNÍ SKLADOVÁNÍ SKLADOVÁNÍ A OCHRANA MAJETKU Protecting People, Property & Processes www.troax.com Jednou věcí je být předním výrobcem na světě Obsah Jinou věcí

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Kerr Tlakový polymerizační přístroj

Kerr Tlakový polymerizační přístroj Kerr Tlakový polymerizační přístroj Návod k použití Návod k použití Tlakový polymerizační přístroj Kerr návod k použití POPIS Polymerizační přístroj je určen pro polymeraci nepřímých kompozitních materiálů

Více

Kontakty. pro tlakoměry. Pro průměry pouzder 100 mm nebo 160 mm Slow-action kontakty Magnetické kontakty Indukční kontakty Pneumatické kontakty

Kontakty. pro tlakoměry. Pro průměry pouzder 100 mm nebo 160 mm Slow-action kontakty Magnetické kontakty Indukční kontakty Pneumatické kontakty Kontakty pro tlakoměry měření kontrola analýza Pro průměry pouzder 100 mm nebo 160 mm Slowaction kontakty Magnetické kontakty Indukční kontakty Pneumatické kontakty Společnost KOBOLD se nachází v těchto

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Rover a Jaguar (od roku 2011)

MI Video rozhraní pro vozidla Rover a Jaguar (od roku 2011) MI-1255 Video rozhraní pro vozidla Rover a Jaguar (od roku 2011) Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Joystick III Stav: V2.20141208 3032258305-02-CS Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte jej. Uchovejte tento návod k obsluze k budoucímu použití. Impressum Dokument Autorská

Více

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK T R A D I C E A K V A L I T A O D R O K U 1 9 2 1 w w w. r o j e k. c z ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK race e n e g é v no kotle ROJEK jsou univerzální příjemné a levné teplo z přírodních zdrojů

Více

DALI EASY RMC verze 1.0. Návod k použití III/2004

DALI EASY RMC verze 1.0. Návod k použití III/2004 Návod k použití III/2004 DALI EASY RMC verze 1.0 OSRAM GmbH Costumer-Service-Center (CSC) Steinerne Furt 6286167 Augsburg, Německo Tel. : (+49) 1803 / 677-200 (placená linka) Fax.: (+49) 1803 / 677-202

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

Wilo-IF-Module Stratos

Wilo-IF-Module Stratos Pioneering for You Wilo-IF-Module Stratos cs Návod k montáži a obsluze 2 105 386-Ed.02 / 2013-11-Wilo obr. 1: H/n H max / n max H min / n min Off / Aus 1 2 3 10 U[V] IF-Modul! ~15 mm ~15 mm obr. 2: 3

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze verze 1.3-N (03/2016) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu:

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Hyundai a Kia

MI Video rozhraní pro vozidla Hyundai a Kia MI-1252 Video rozhraní pro vozidla Hyundai a Kia Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, dva vstupy AV signálu z externích zdrojů (například DVD přehrávače) a video signál

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 2004/108/EC Výrobce, EVAK PUMP TECHNOLOGY

Více

On-line datový list. OD1-B100H50A15 OD Mini SENZORY PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI

On-line datový list. OD1-B100H50A15 OD Mini SENZORY PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI On-line datový list OD-B00H50A5 OD Mini OD-B00H50A5 OD Mini A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Technická data v detailu Výkon Rozsah měření Objednací informace další provedení přístroje a příslušenství

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS CM Montážní a provozní návod Installation and operating instructions http://net.grundfos.com/qr/i/95121197 Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické

Více

MK3x3 programovatelné relé

MK3x3 programovatelné relé MK3x3 programovatelné relé 1. Základní vlastnosti 1. tři reléové výstupy do zatížení 1A (každé relé má 2 přepínací kontakty, využity jsou jen spínací) 2. jeden galvanicky oddělený vstup s možností aktivovat

Více

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA 14-ti tlačítkový modul pro dveřní stanice DUO systému jsou dodávány v antivandal kovovém provedení Matrix s LCD zobrazovacím displejem. Technická specifikace:

Více

Jednotka čištění vzduchu pro lékařské účely. breathing star BSP-MT multitronic

Jednotka čištění vzduchu pro lékařské účely. breathing star BSP-MT multitronic Jednotka čištění vzduchu pro lékařské účely breathing star BSP-MT multitronic Adsorpční sušič breathing star BSP-MT multitronic Dokonale čistý vzduch pro lékařské účely Na stlačený vzduch, jenž má být

Více

Spínací hodiny ZUE / ZUC 2 / ZUCB

Spínací hodiny ZUE / ZUC 2 / ZUCB Spínací hodiny ZUE / ZU 2 / ZU Návod k použití Strana 5 Návod k montáži Strana 7 Je nutno mít při jízde ve vozidle! Komfort na cestách Šablona pro montážní otvor (rozměry nebo vyplývají z obrázků pro montáž,

Více

TW15 KONCOVÝ PRVEK MSKP. Popis výrobku Technická data Návod k obsluze. Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou

TW15 KONCOVÝ PRVEK MSKP. Popis výrobku Technická data Návod k obsluze. Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou TW15 KONCOVÝ PRVEK MSKP Popis výrobku Technická data Návod k obsluze Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA... 3 2. TECHNICKÉ PARAMETRY... 4 2.1 VÝROBCE:... 4 3. POPIS TW15ADAM...

Více

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00 Návod k obsluze Spínací člen 1289 00 Obsah Popis přístroje... 3 Ovládací a zobrazovací prvky... 4 Připojovací svorky... 7 Montáž... 8 Nastavení druhu provozu... 9 Přepnutí druhu provozu podle naprogramování...

Více

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál.

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál. UniScan 2 Uživatelský manuál verze 2/2015, s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku Ovládání systému UniScan 2 Kontroler UniScan 2 lze ovládat jednoduše pomocí

Více

zde zapište identifikační kód dávkovací stanice

zde zapište identifikační kód dávkovací stanice Provozní předpisy Dávkovací stanice DULCODOS eco, typ zde zapište identifikační kód dávkovací stanice Seznamte se prosím nejprve důkladně s těmito předpisy. Případné garanční nároky lze uplatňovat pouze

Více

Analyzátor sériového rozhraní RSA1B

Analyzátor sériového rozhraní RSA1B Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Analyzátor sériového rozhraní RSA1B Návod k použití TM 07-02-08 OSC, a. s. tel: +420 541 643 111 Staňkova 557/18a fax: +420 541 643 109 602 00 Brno

Více

On-line datový list. FX3-MOC000000 Flexi Soft Drive Monitor BEZPEČNOSTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉMY MOTION CONTROL

On-line datový list. FX3-MOC000000 Flexi Soft Drive Monitor BEZPEČNOSTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉMY MOTION CONTROL On-line datový list FX3-MOC000000 Flexi Soft Drive Monitor A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Technická data v detailu Vlastnosti Moduly Způsob komunikace Bezpečnostně technické parametry Objednací

Více

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1)

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Katalogové číslo: 14.01.2335, 14.01.2336 Balení 1x 2-portový (14.01.2335) nebo 4-portový (14.01.2336) USB 2.0 elektronický přepínač 1x 1,8 m USB kabel typ

Více

On-line datový list GM35 PLYNOVÉ ANALYZÁTORY IN SITU

On-line datový list GM35 PLYNOVÉ ANALYZÁTORY IN SITU On-line datový list GM35 C D E F H I J K L M N O P Q R S T 15267 14181 certified certified Objednací informace Typ Výrobek č. GM35 Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více