NÁVODY GRUNDFOS. Servomotory. Montážní a provozní návod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVODY GRUNDFOS. Servomotory. Montážní a provozní návod"

Transkript

1 NÁVODY GRUNDFOS Servomotory Montážní a provozní návod

2 Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH Strana 1. Označení důležitosti pokynů 2 2. Všeobecné informace Servisní dokumentace 2 3. Identifikace Typový štítek 3 4. Aplikace Vhodné, přijatelné a správné použití Záruka 3 5. Bezpečnost Kvalifikace a školení pracovníků Rizika při nedodržení bezpečnostních pokynů Povědomí o bezpečnosti při práci Bezpečnostní pokyny pro provozovatele / uživatele Bezpečnostní pokyny pro údržbu, kontrolu a instalaci Neoprávněné změny a výroba náhradních dílů Nesprávné způsoby provozování 4 6. Popis zařízení Verze Varianty 4 7. Technická data Obecná data Rozměrové výkresy Přeprava a skladování Vybalení Skladování/odstávky Instalace Všeobecné poznámky Dovybavení dávkovacího čerpadla elektrickým servomotorem Instalace Elektrické přípojky Všeobecná varování a poznámky k elektrickému připojení Servomotor s reverzním potenciometrem Servomotor s analogovým ovládáním Uvádění do provozu Před uvedením do provozu zkontrolujte Provoz Servomotor s reverzním potenciometrem Servomotor s analogovým ovládáním Údržba Likvidace Označení důležitosti pokynů Tyto instalační a provozní pokyny jsou rovněž k dispozici na Před zahájením montážních prací si pečlivě přečtěte tyto montážní aprovozní předpisy. Montáž a provoz provádějte rovněž v souladu s místními předpisy a se zavedenou osvědčenou praxí. Bezpečnostní pokyny uvedené v tomto montážním a provozním návodu, jejichž nedodržení může způsobit ohrožení osob. Tento symbol je uveden ubezpečnostních pokynů, jejichž nedodržení může mít za následek ohrožení zařízení a jeho funkcí. Pod tímto symbolem jsou uvedeny rady a pokyny, které usnadňují práci a které zajišt ují bezpečný provoz čerpadla. 2. Všeobecné informace Tyto instalační a provozní pokyny obsahují všechny informace, které jsou zapotřebí pro spuštění a manipulaci s elektrickými servomotory uvedenými níže. Pokud požadujete další informace nebo pokud se setkáte sproblémem nepopsaným v tomto návodu, kontaktujte nejbližší společnost Grundfos Water Treatment. 2.1 Servisní dokumentace Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte nejbližší společnost Grundfos nebo opravnu. 2

3 3. Identifikace 3.1 Typový štítek 1 2 Obr. 1 Typový štítek, servomotor Aplikace S/N: 10/ P Položka Popis 1 Model 2 Číslo produktu 3 Země původu 4 Kód roku a týdnu (RRTT) 5 Schvalovací značky, značka CE, atd. 6 Sériové číslo 4.1 Vhodné, přijatelné a správné použití Servomotory od Grundfos, řada 384, jsou určeny pro automatické nastavení délky zdvihu a tedy dávkovacího průtoku dávkovacích čerpadel Grundfos řady DMX a DMH, jak je popsáno v těchto pokynech. 5 Používejte pouze servomotory pro určené typy čerpadel! 6 TM Bezpečnost Tento návod obsahuje obecné pokyny, které musejí být dodržovány během instalace, provozu a údržby servomotoru. Proto musí technik provádějící instalaci a příslušný způsobilý personál tento návod důkladně prostudovat před instalací a spuštěním a musí jej mít trvale k dispozici na místě instalace servomotoru. Musejí být dodržovány nejen obecné bezpečnostní pokyny uvedené v této části "Bezpečnost", ale rovněž specifické bezpečnostní pokyny uvedené vdalších částech. Informace uvedené přímo na servomotoru musejí být vždy dodržovány a musejí být trvale udržovány v čitelném stavu. 5.1 Kvalifikace a školení pracovníků Personál odpovědný za provoz, údržbu, kontrolu a instalaci musí mít odpovídající kvalifikaci pro tyto činnosti. Oblasti odpovědnosti, úrovně oprávnění a dozor personálu musejí být přesně definovány provozovatelem. Pokud pracovníci nemají potřebné znalosti, musejí absolvovat potřebné školení. Pokud je to nutné, může toto školení provádět výrobce/dodavatel na žádost provozovatele servomotoru. Odpovědností provozovatele je ujistit se, že pracovníci obsahu tohoto návodu rozumějí. 5.2 Rizika při nedodržení bezpečnostních pokynů Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít nebezpečné důsledky pro personál, životní prostředí a zařízení. Pokud nejsou tyto bezpečnostní pokyny dodržovány, může dojít ke ztrátě nároků na odškodnění. Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k následujícím rizikům: selhání důležitých funkcí čerpadla/systému selhání specifikovaných metod údržby zdravotní újmě v důsledku vystavení elektrickým, mechanickým a chemickým vlivům, poškození životního prostředí v důsledku úniku nebezpečných látek. Čeština (CZ) Žádné jiné aplikace nejsou schváleny ani povoleny. Grundfos nezodpovídá za škody vyplývající z nesprávného použití. 4.2 Záruka Reklamace ze záruky ve smyslu našich všeobecných obchodních a dodacích podmínek lze uplatnit pouze tehdy, jsou-li splněny následující předpoklady: Čerpadlo se používá v souladu s informacemi a pokyny obsaženými v tomto návodu. Čerpadlo není demontováno a rozebíráno, ani s ním nebylo nepatřičně manipulováno. Údržbu čerpadla provádějí pověření a kvalifikovaní pracovníci. 5.3 Povědomí o bezpečnosti při práci Bezpečnostní pokyny v tomto návodu, platné národní zdravotní a bezpečnostní předpisy a jakékoli interní pracovní, provozní a bezpečnostní předpisy provozovatele je nutné dodržovat. 5.4 Bezpečnostní pokyny pro provozovatele / uživatele Nebezpečné horké nebo studené části servomotorů musí být chráněny, aby se vyloučil náhodný kontakt. Je třeba zabránit poškození způsobenému elektrickou energií (podrobnější informace lze nalézt například v předpisech VDE a místního dodavatele elektrické energie). 3

4 Čeština (CZ) 5.5 Bezpečnostní pokyny pro údržbu, kontrolu a instalaci Provozovatel musí zajistit, aby byly údržba, kontroly a instalace prováděny oprávněným a způsobilým personálem s odpovídajícím školením formou přečtení tohoto návodu. Všechny práce na servomotoru by měly být prováděny, když je zařízení vypnuté. Po dokončení práce musejí být okamžitě znovu spuštěna nebo vrácena do provozu veškerá bezpečnostní a ochranná zařízení. Před následným spuštěním dodržujte body popsané pro první spuštění. Elektrické připojení smí provádět pouze způsobilý personál. Opravy smějí provádět pouze oprávnění a způsobilí pracovníci. Při dávkování nebezpečného média se MUSÍ dodržovat odpovídající bezpečnostní zásady. Noste ochranné oděvy (rukavice a ochranné brýle), pokud je zapotřebí. Před instalací servomotoru čerpadlo vypněte a odpojte od napájení. Délka zdvihu čerpadla DMX smí být nastavena jen, když je čerpadlo v chodu. 6. Popis zařízení 6.1 Verze Pokud je servomotor objednán společně s dávkovacím čerpadlem, je namonován na čerpadlo ve výrobním závodě a podroben funkční zkoušce. Způsobilý pracovník musí provést příslušné elektrické zapojení na místě. Servomotory mohou být také dodány pro dodatečnou montáž spolu s nezbytným montážním materiálem. Tyto servomotory jsou podrobeny zkoušení ve výrobním závodě před dodáním. Způsobilí pracovníci musí namontovat servomotor na dávkovací čerpadlo a provést elektrické zapojení. 6.2 Varianty Varianty podle typu čerpadla Pro DMX servomotor pro jedno čerpadlo Pro DMX 226, DMH 25x/28x 1 servomotor pro jedno čerpadlo 1 servomotor pro duplexní čerpadlo (funguje pouze jako dávkovací hlava) 2 servomotory pro duplexní čerpadlo Varianty řízení S reverzním potenciometrem, 1 kω S analogovým ovládáním 4 (0) - 20 ma 5.6 Neoprávněné změny a výroba náhradních dílů Úpravy nebo změny zařízení jsou povoleny pouze na základě dohody s výrobcem. Používání originálních náhradních dílů a příslušenství schváleného výrobcem je bezpečné. Používání jiných dílů může vést k odpovědnosti za jakékoli následné škody. 5.7 Nesprávné způsoby provozování Provozní bezpečnost dodávaného zařízení je zaručena pouze, když se používá v souladu s částí 7. Technická data. Specifikované mezní hodnoty nesmějí být v žádném případě překročeny. 4

5 6.2.3 Verze, objednací čísla servomotorů a odpovídající typy čerpadel Sada servomotoru obsahuje montážní materiál. Náhradní servomotor je dodáván bez montážního materiálu. Servo motor pro typ čerpadla Jednotlivá čerpadla DMH , DMH Duplexní čerpadla DMH , DMH 280/281 se dvěma servomotory Duplexní čerpadla DMH , DMH 283/288 se dvěma servomotory Duplexní čerpadla DMH 257, DMH se dvěma servomotory Jednotlivá čerpadla DMX 221 Jednotlivá čerpadla DMX 226 skupiny L Duplexní čerpadla DMX 226 skupiny L s jedním servomotorem Duplexní čerpadla DMX 226 skupiny L se dvěma servomotory Typový klíč čerpadla, řídící varianta Sada servo motoru Náhradní servo motor Napájecí napětí AT V, 50/60 Hz AT V, 50/60 Hz ATP VAC, 50/60 Hz AT V, 50/60 Hz AT V, 50/60 Hz AT VAC, 50/60 Hz AT V, 50/60 Hz AT V, 50/60 Hz AT V, 50/60 Hz AT V, 50/60 Hz AT V, 50/60 Hz ATP VAC, 50/60 Hz AT V, 50/60 Hz AT V, 50/60 Hz AT VAC, 50/60 Hz AT V, 50/60 Hz AT V, 50/60 Hz ATP VAC, 50/60 Hz AT V, 50/60 Hz AT V, 50/60 Hz AT VAC, 50/60 Hz AT V, 50/60 Hz AT V, 50/60 Hz ATP VAC, 50/60 Hz AT V, 50/60 Hz AT V, 50/60 Hz AT VAC, 50/60 Hz AT V, 50/60 Hz AT V, 50/60 Hz ATP VAC, 50/60 Hz AT V, 50/60 Hz AT V, 50/60 Hz AT VAC, 50/60 Hz Varianta regulace Reverzní potenciometr Analogové ovládání Analogové ovládání Reverzní potenciometr Analogové ovládání Reverzní potenciometr Analogové ovládání Reverzní potenciometr Analogové ovládání Reverzní potenciometr Analogové ovládání Čeština (CZ) 5

6 Čeština (CZ) Servo motor Skupiny DMX 226 pro typ čerpadla Jednotlivá čerpadla DMX 226 skupiny M Duplexní čerpadla DMX 226 skupiny M s jedním servomotorem Duplexní čerpadla DMX 226 skupiny M se dvěma servomotory Typový klíč čerpadla, řídící varianta DMX 226 skupiny M DMX 226 skupiny L DMX 24-8 DMX DMX 37-5 DMX 95-8 DMX 52-8 DMX DMX 60-3 DMX DMX 82-5 DMX DMX DMX DMX DMX DMX DMX DMX DMX DMX DMX DMX DMX DMX DMX DMX DMX DMX DMX DMX Sada servo motoru Náhradní servo motor Napájecí napětí AT V, 50/60 Hz AT V, 50/60 Hz ATP VAC, 50/60 Hz AT V, 50/60 Hz AT V, 50/60 Hz AT VAC, 50/60 Hz AT V, 50/60 Hz AT V, 50/60 Hz ATP VAC, 50/60 Hz AT V, 50/60 Hz AT V, 50/60 Hz AT VAC, 50/60 Hz AT V, 50/60 Hz AT V, 50/60 Hz ATP VAC, 50/60 Hz AT V, 50/60 Hz AT V, 50/60 Hz AT VAC, 50/60 Hz Varianta regulace Reverzní potenciometr Analogové ovládání Reverzní potenciometr Analogové ovládání Reverzní potenciometr Analogové ovládání Funkce servomotoru s reverzním potenciometrem Pohon je nastaven do pozice na příslušných svorkách (ovládání motoru otevřené/uzavřené) pro odpovídající směr otáčení při zapnutí/vypnutí napájení. Reverzní potenciometr vrací informaci o aktuální pozici servomotoru ovladači; tato pozice je zachovávána při dosažení nastavené hodnoty Funkce servomotoru s analogovým ovládáním a servisní spínač Mikroprocesorový ovladač je integrovaný v pouzdru pohonu. Ovladač nastavuje pozici pohonu na základě doporučené hodnoty (nastavená hodnota v signálu v ma) a porovnává konkrétní nastavenou hodnotou se skutečnou pozicí pohonu (skutečná hodnota). Pokud se tyto dvě hodnoty liší, přemístí se pohon do pozice určené nastavenou hodnotou. Skutečná hodnota je generována potenciometrem integrovaným v pohonu. Jakékoli pozice mohou být kdykoli přiřazeny 4 (0) ma a 20 ma. Spodní a horní proudové limity (4 (0) / 20 ma) jsou naprogramovány a nemohou být změněny. Směr ovládání může být obrácen pomocí spínače DIP " /inv". Navíc je tato verze servomotoru vybavena servisním spínačem "Auto/Manual" a spínačem pro úpravu dráhy k ručnímu dosažení pozice. 6

7 7. Technická data 2 3 Čeština (CZ) 1 4 TM Obr. 2 Servomotor s reverzním potenciometrem Položka Popis 1 Vačka limitního spínače 2 Vstupní přívodní napětí 3 Vstup/výstup potenciometru 4 Svorka uzemnění 7

8 Čeština (CZ) TM Obr. 3 Servomotor s analogovým ovládáním Položka Popis 1 Vačka limitního spínače 2 Programovací tlačítka 3 Alarmový výstup 4 Kontrolky 5 Spínač DIP 6 Svorky pro připojení síťového napájení Svorky pro připojení analogového 7 signálu 8 Spínač manuálního nastavení 9 Servisní spínač 10 Svorka uzemnění 8

9 7.1 Obecná data Okolní a provozní podmínky Přípustná okolní teplota: 0 C až +55 C. Přípustná vlhkost vzduchu: maximální relativní vlhkost: 70 % při 40 C, 90 % při 35 C. Kryt Materiály: Kryt: litý zinek Kryt: korozně odolný z litého hliníku, chráněný nátěrem strukturovaným lakem bez obsahu silikonů Barva: černá Stupeň ochrany v souladu s DIN EN 60529: IP65 Zdroj napájení V ± 10 %, 50/60 Hz ± 5 %, 100 % doby (standardní) V ± 10 %, 50/60 Hz ± 5 % 24 VAC ± 10 %, 50/60 Hz ± 5 % Třída izolace B v souladu s VDE 0530 Úhel nastavení 270 Spotřeba el. energie Max. 2 VA Doba aktivace 90 sekund (50 Hz), 75 sekund (60 Hz) pro čerpadla DMH > 90 sekund pro čerpadla DMX 221 a DMX 226. Přesná doba aktivace nemůže být pro čerpadla DMX specifikována, protože závisí na technických vlastnostech daného čerpadla. Hmotnost Přibližně 2,6 kg Servomotor s reverzním potenciometrem Varianta regulace Signál otevřít/zavřít Reverzní potenciometr 1 kω Servomotor s analogovým ovládáním Varianta regulace Analogové ovládání Vstup/výstup 4-20 ma (standardní nastavení) 0-20 ma (přepínatelné) Se servisním spínačem pro manuální nastavení vstup pro nastavovanou hodnotu 4 (0) - 20 ma (DC) Zatížení 250 Ω Ochrana proti přetížení 25 ma Ochrana proti reverzní polaritě do -25 ma Ochrana ESD, vstupní filtr Tolerance: 10 bitů Výstup skutečné hodnoty Pevné limity: 0-20 ma nebo 4-20 ma Proudový spotřebič Max. zatížení 500 Ω Tolerance: 10 bitů Servisní spínač Max. spínací kapacita 10(3) A, 250 VAC Čeština (CZ) 9

10 Čeština (CZ) 7.2 Rozměrové výkresy Servomotory řady až Přeprava a skladování Pohony přepravujte pouze v originálním obalu. Nepoužívejte ochranné obaly jako obaly pro přepravu. Nevystavujte pohony silným vibracím. Servomotorem neházejte a nepouštějte jej z výšky. Pokud je čerpadlo objednáno společně se servomotorem, je servomotor namontován na dávkovacím čerpadle, takže je připraven k zapojení. 10 L1 Obr. 4 Servomotory řady až 513 Řady servomotorů L , Rozměry v mm Servomotory řady až 717 TM Vybalení Obal uchovejte pro další skladování nebo vrácení nebo jej zneškodněte v souladu s místními předpisy. Servomotor namontujte co nejdříve po jeho vybalení. 8.2 Skladování/odstávky Servomotor skladujte v dobře větrané, suché místnosti na paletě nebo na stojanu (chráněný před vlhkostí). Zakryjte jej fólií na ochranu před prachem a nečistotami. Zabraňte tvorbě kondenzace (např. při výkyvech teploty). Pokud bude servomotor uložen déle než 4 měsíce, dodržujte rovněž následující body: Vložte pod kryt pohonu vrstvu absorpčního materiálu. Servomotor uchovávejte na suchém a chladném místě. L1 TM Obr. 5 Servomotory řady až 717 Řady servomotorů L Rozměry v mm 10

11 9. Instalace 9.1 Všeobecné poznámky Je základní fakt, že některé části obsahují nebezpečné napětí, kdykoli jsou elektrická zařízení v činnosti. Pouze elektrotechnici nebo školené osoby pod dozorem specializovaného elektrotechnika mohou provádět práce na elektrických rozvodech nebo zařízení a musí dodržovat platné elektrotechnické předpisy. Při provádění instalace, uvádění do provozu a zkoušení je nutné vždy dodržovat platné bezpečnostní předpisy a předpisy pro prevenci nehod. Před zahájením jakékoli (instalační) činnosti na jakémkoli typu pohonu, se ujistěte, že jsou vypnuty všechny ovlivněné stroje/zařízení. Je nezbytné přečíst si tento návod k obsluze před zahájením instalace a uváděním do provozu. Servomotor může montovat pouze způsobilý specialista. Pokud je čerpadlo objednáno společně se servomotorem, je servomotor namontován na dávkovacím čerpadle, takže je připraven k zapojení. 9.2 Dovybavení dávkovacího čerpadla elektrickým servomotorem Potřebné nářadí Šestihranný nástrčný klíč 2 mm; 2,5 mm; 5 mm, šroubovák Kontrola pozice 0 % Servomotor je před dodávkou nastaven do pozice 0%. Přesto z důvodu bezpečnosti musí být pozice 0 % zkontrolována a, pokud je zapotřebí, opravena. Pro servomotor s reverzním potenciometrem: 1. Připojte zdroj napětí ve směru "zavřít/min." jak je znázorněno na schématu zapojení; viz část 10.2 Servomotor s reverzním potenciometrem. 2. Zapněte síťové napájení. 3. Servomotor se přesune do pozice 0 %. 4. Odpojte síťové napájení a odpojte hlavní kabel. Pro servomotor s analogovým ovládáním: 1. Připojte síťový kabel, jak je znázorněno na schématu zapojení; viz část 10.3 Servomotor s analogovým ovládáním. 2. Zapněte síťové napájení. 3. Přepněte servisní spínač do pozice "Manual". 4. Otáčejte spínačem ručního nastavení k "-", dokud omezovací spínač neuvolní servomotor. 5. Přepněte opět servisní spínač do pozice "Auto". 6. Odpojte síťové napájení a odpojte hlavní kabel. Pro všechny servomotory: 1. Připojte čerpadlo k elektrické síti. 2. Zapněte síťové napájení. 3. Otočte tlačítko seřízení zdvihu čerpadla do pozice 0 %. 4. Vypněte síťové napájení. Demontáž přední desky čerpadla 1. Odstraňte uzávěr z nastavovacího tlačítka. 2. Pro DMX: Vyšroubujte pojistný šroub ze strany nastavovacího tlačítka. 3. Odšroubujte připevňovací šrouby a vytáhněte přímo nastavovací tlačítko. Ujistěte se, že jste nezměnili pozici 0 %. 4. Odstraňte přední desku. Čeština (CZ) Při dovybavení dávkovacího čerpadla elektrickým servomotorem musíte dodržovat pokyny a varování obsažená v části 10. Elektrické přípojky, 11. Uvádění do provozu a 12. Provoz. Obsah dodávky elektrického servomotoru Světlo, přední deska, kroužek se stupnicí se šroubem, spojka (tři části) se dvěma zápustnými šrouby. Připevňovací šrouby pro světlo aservomotor. 11

12 Čeština (CZ) Nákres systému elektrického servomotoru 5 6 4x 4x a 3b 4 3c, 3d 9 TM Obr. 6 Obr. 7 Nainstalujte servomotor (podle příkladu pro čerpadlo DMH) 3a 3b 3c 3d Spojka Položka Popis 1 Čerpadlo 2 Stavěcí vřeteno (drážkový čep) 3 Spojka 4 Světlo 5 Šroub 6 Matice a prostřední disk 7 Prstenec stupnice 8 Zápustný šroub 9 Servomotor Montáž servomotoru ke světlu 1. Přitlačte část spojky (3c) na hřídel servomotoru (9) a volně přišroubujte zápustný šroub (3d). 2. Světlo připevněte čtyřmi maticemi a prostředními disky (6) k zápustným šroubům servomotoru. TM Montáž servomotoru a světla k čerpadlu 1. Pro DMX: Připojte dodaný přední panel. 2. Připojte část spojky (3a) na stavěcí vřeteno (2). 3. Přidržte servomotor a světlo na čerpadle. 4. Vložte kroužek se stupnicí (7) a část spojky (3b) (nosič) přes boční stranu světla. Přitlačte jednu část spojky (3b) na druhou část spojky (3a) tak, aby byla ve správné pozici (viz obr. 6), apřidržujte ji jednou rukou na místě. Vřeteno se během tohoto procesu nesmí otáčet. 5. Otočte částí spojky (3c) na vřetenu tak, aby zapadla do drážky na části spojky (3b). 6. Zápustným šroubem (3d) připevněte část spojky (3c) na hřídel servomotoru. 7. Přišroubujte světlo třemi šrouby (DMX) nebo čtyřmi šrouby (DMH) (5). 8. Vyrovnejte pozici kroužku 0 % se stupnicí (7) soznačovacím kolíkem na světle a utáhněte zápustný šroub (8). Připojení a uvedení servomotoru do provozu Vytvořte elektrické připojení servomotoru, jak je popsáno v části 10. Elektrické přípojky. Uveďte čerpadlo a servomotor do provozu, dodržujte informace obsažené v návodu k obsluze; viz také část 11. Uvádění do provozu. 12

13 9.3 Instalace 10. Elektrické přípojky Nikdy neinstalujte poškozený pohon. Dodržujte návod k obsluze a instalaci pro dávkovací čerpadlo Všobecné poznámky k instalaci Odstraňte antikorozivní látky (mohou být použity ze skladovacích důvodů) a místo nich použijte mazivo. Zkontrolujte, zda jsou přívody kabelů a slepé zástrčky utěsněné. Utáhněte rovnoměrně šrouby krytu Chraňte pohon před povětrnostními vlivy (např. stříškou). Lana, háky a podobné nikdy nepřipojujte přímo k pohonu. Stálé přetížení a zablokování pohonu jej poškodí. Odrušovací kondenzátory mohou nepříznivě ovlivnit směr otáčení pohonu a vést k jeho poškození. Kabelové průchodky Při skladování, instalaci a uvádění servomotoru do provozu se musíte obzvlášť ujistit, že kabelové průchodky byly správně utěsněny. Musí se používat pouze kabely s průměrem odpovídajícím kabelovým průchodkám. Instalace krytu Při instalaci krytu se musíte ujistit, že spodní O-kroužky šroubů krytu a O-kroužky pouzdra pohonu jsou správně usazené. Rozhraní připojení nesmí vykazovat žádné známky poškození. Šrouby krytu utahujte rovnoměrně. Pouzdro/kryt Do pouzdra pohonu nebo krytu není nutné vrtat žádné další díry Všeobecná varování a poznámky k elektrickému připojení Elektrické připojení smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Před otevřením pouzdra odpojte servomotor od zdroje napájení. Dodržujte místní bezpečnostní předpisy. Chraňte kabelové připojení a zástrčky proti korozi a vlhkosti. Při provádění elektroinstalačních prací a uvádění do provozu se musí dodržovat platné předpisy. Ochranná opatření musí být zavedena v souladu s příslušnými pokyny VDE apředpisy energetické společnosti zajišťující přívod elektrické energie. Zvláště se musí brát v úvahu směrnice VDE 0105, "Práce na zařízení pod proudem". Všechny prvky, jako jsou vačky spínače, spínače, potenciometry, relé atd., jsou zapojené již z výroby. Vnitřní vedení se nesmí měnit. Když je spínač sepnutý, jsou svorky omezovacího spínače pod proudem. Pro čerpadla a servomotory chráněné proti výbuchu se musí vzít v úvahu následující. Nebezpečí výbuchu! Používejte kabelové svazky s vysokou pevností a vhodným rozměrem. Neizolované otvory vhodně izolujte. Čeština (CZ) Vačky spínače a omezovací spínače jsou nastavené z výroby a nesmí se měnit. Před připojením napájecího kabelu se ujistěte, že typ proudu, napájecí napětí a frekvence uvedená na typovém štítku odpovídá místním podmínkám. Nesprávné napájecí napětí může zničit servomotor. 13

14 Čeština (CZ) Pro zajištění elektromagnetické kompatibility (EMC) musí být signální kabely stíněné. Stínění musí být připojeno na straně k PE (zemnění) nebo k uzemnění pouzdra (zemnicí svorka). Signální a napájecí kabely veďte voddělených kabelových kanálech. Při paralelním provozu: Je-li několik pohonů ovládáno společným kontaktem, např. dva servomotory v jednom duplexním čerpadle, musí být každý pohon vybaven relé s paralelním provozem. Použijte vedení hlavního napájení sprůřezy, které vyhovují příslušným předpisům VDE. Při nízkých napětích (např. potenciometry, analogové signály) použijte oddělená stíněná vedení. Položka Popis 1 N Neutrální Vstup přívodního napětí 2 Fáze (pro směr "otevřít/max.") 1 N Neutrální Vstup přívodního napětí 3 Fáze (pro směr "zavřít/min.") Elektrické připojení Výstup přívodního napětí (pozice "konečná pozice max.") Výstup přívodního napětí (pozice "konečná pozice min.") PE (zemnění) 18 Zapnutí 19 Posuvník 20 Konec 10.2 Servomotor s reverzním potenciometrem Schéma elektrického obvodu 1 N N open Ovládání motoru Obr. 8 Používejte šroubovací spojky kabelů vhodné pro připojení vedení. Jmenovitý stupeň ochrany může být zajištěn pouze, pokud jsou použity vhodné šroubovací spojky kabelů. (max.) close max. (min.) < 50 V min. Omezovací spínače PE start slider end Reverzní potenciometr Schéma elektrického obvodu pro servomotor s reverzním potenciometrem TM Dodržujte informace uvedené v části 10.1 Všeobecná varování a poznámky k elektrickému připojení. 1. Vyšroubujte šrouby krytu a sundejte kryt. 2. Zapojte elektrické připojení podle schématu elektrického obvodu; viz obr. 8. Připojte svorky 18, 19 a 20 podle požadavků; napětí < 50 V. 3. Určete směr otáčení a, je-li to nezbytné, opravte Určení směru otáčení Vnitřní vedení znamená, že směr otáčení (při pohledu pohonem směrem k výstupní hřídeli) a omezovací spínače jsou přiděleny následovně: Je-li dodávané napětí na svorce 2, výstupní hřídel se otáčí proti směru hodinových ručiček (ve směru "otevřít/max."). Tento směr otáčení je omezen horním spínačem (max.). Je-li spínač aktivován, je napájecí napětí na svorce 4. Je-li dodávané napětí na svorce 3, výstupní hřídel se otáčí po směru hodinových ručiček (ve směru "zavřít/min."). Tento směr otáčení je omezen spodním spínačem (min.). Je-li spínač aktivován, je napájecí napětí na svorce 5. Pokud se pohon otáčí proti směru ovládacího příkazu, přepněte připojení svorek 2 a 3. Vnitřní vedení pohonu se nesmí měnit. Opět zavřete pouzdro a utáhněte šrouby pouzdra. 14

15 10.3 Servomotor s analogovým ovládáním Schéma elektrického obvodu L Obr. 9 Položka L N N L1 N PE Schéma elektrického obvodu pro servomotor s analogovým ovládáním Popis Fáze Neutrální (0) - 20 ma Elektrické připojení Vstup přívodního napětí PE (zemnění) max. 125 V fault message 51 Vstup signálu (-) 52 Vstup signálu (+) 54 Výstup signálu (-) 55 Vystup signálu (+) 56 Souhrnná chybová zpráva 57 TM Uvádění do provozu Pohon může být uveden do provozu pouze, pokud jsou kryt a vstupy kabelů správně izolovány. Vezměte na vědomí, že uvádění pohonu do chodu způsobí, že připojené prvky/páky/tyče se pohybují. Zkontrolujte, že všechna nouzová zařízení/funkce vašeho stroje/systému pracují správně. Po dokončení všech nastavovacích prací zkontrolujte, že pohon a prvky/páky atd. pracují správně. Nikdy nepracujte s poškozeným pohonem. Při uvádění do provozu musí být všechny součásti systému připraveny kprovozu. Postupujte podle pokynů pro instalaci a provoz použitých součástí. Čeština (CZ) Dodržujte informace uvedené v části 10.1 Všeobecná varování a poznámky k elektrickému připojení. 1. Vyšroubujte šrouby krytu a sundejte kryt. 2. Zapojte elektrické připojení podle schématu elektrického obvodu; viz obr. 9. Připojte svorky 51 a 52 a, je-li to nutné, svorky 54 a 55, podle schématu elektrického obvodu. Podle požadavků připojte svorky 56 a 57; napětí max. 125 V. Pro nízká napětí (nastavená/okamžitá hodnota signálního vedení) použijte oddělené stíněné vedení s minimálním průřezem 0,5 mm 2 a maximálně 1000 m dlouhé. Stínění musí být připojeno na straně uzemnění pouzdra (zemnicí svorka) Před uvedením do provozu zkontrolujte Kontrola směru otáčení Servomotor je ovládán externím ovladačem. To znamená, že směr otáčení servomotoru závisí na správném vedení a nastavení ovladače. Před nastavením servomotoru na automatický provoz zkontrolujte polohu min./max. a směr otáčení. To znamená, že směr otáčení servomotoru závisí na správném vedení a nastavení ovladače. Vnitřní vedení pohonu se nesmí měnit. Opět zavřete pouzdro a utáhněte šrouby pouzdra. 15

16 Čeština (CZ) 12. Provoz 12.1 Servomotor s reverzním potenciometrem Když je spínač sepnutý, jsou svorky omezovacího spínače pod proudem. Vačky spínače a omezovací spínače jsou nastavené z výroby a nesmí se měnit. Během provozu jsou všechny funkce ovládány externím ovladačem. To znamená, že směr otáčení servomotoru závisí na správném vedení a nastavení ovladače Servomotor s analogovým ovládáním Nedotýkejte se neizolovaných vodičů nebo nastavovacích šroubů Prvky displejů/ovládání Stavové kontrolky Stavové kontrolky ukazují provozní stav servomotoru TM Spínač DIP Spínač DIP se používá pouze k přeprogramování konečné polohy a změně směru ovládání. Spínače jsou z výroby nastaveny na "směr ovládání normální" (nikoli reverzní) a "Auto" (provoz). Obr. 11 Spínač DIP Programovací tlačítka Programovací tlačítka se používají pro přeprogramování konečné pozice. Při ovládání vuzavřené smyčce (spínač DIP je nastaven na "Auto") nefunguje žádné programovací tlačítko. Obr. 12 Položka Spínač "inv./ " Spínač "Auto/Man" L inv Auto Man Set Popis Programovací tlačítka Obrácení účinného směru Provoz (auto) Programování (man) R TM TM Obr. 10 Kontrolky (zprava doleva) Položka Popis 1 Červená kontrolka: Závada 2 Modrá kontrolka: Provoz 3 4 Zelená kontrolka: Otáčení po směru hodinových ručiček (ve směru "zavřít/min.") Žlutá kontrolka: Otáčení proti směru hodinových ručiček (ve směru "otevřít/max.") Položka Tlačítko "L" Tlačítko "SET" Tlačítko "R" Popis Vlevo (servomotor se pohybuje ve směru "otevřít/max.") Konečná pozice programu Vpravo (servomotor se pohybuje ve směru "zavřít/min.") 16

17 Servisní spínač/spínač manuálního nastavení Servisní spínač a spínač manuálního nastavení se používají pro ruční nastavení servomotoru; viz část Manuální provoz servomotoru. Obr. 13 Servisní spínač/spínač manuálního nastavení Položka Popis 1 Servisní spínač 2 Pozice "Auto" (standardní) Pozice "Manual" (pouze při manuálním nastavování servomotoru) Přeprogramování rozsahu nastavených hodnot, konečných pozic a směru ovládání Rozsah nastavených hodnot Výrobní nastavení rozsahu nastavených hodnot je 4-20 ma. Změna z 4-20 ma na 0-20 ma: 1. Odpojte napájení servomotoru. 2. Podržte stisknutá tlačítka SET a R. 3. Se stisknutými tlačítky zapněte napájení. Změna z 0-20 ma na 4-20 ma: 1. Odpojte napájení servomotoru. 2. Podržte stisknutá tlačítka SET a L. 3. Se stisknutými tlačítky zapněte napájení. TM Spínač manuálního nastavení (na vnější straně pouzdra) "-" (servomotor se pohybuje ve směru "zavřít/min.") 4 "+" (servomotor se pohybuje ve směru "otevřít/max.") Konečné pozice Výrobní nastavení levé (max.) konečné pozice je 100 % zdvihu při 20 ma a pravé (min.) konečné pozice je 0 % zdvihu při 4 (0) ma Přeprogramování levé konečné pozice: 1. Nastavte spínač DIP Man/Auto na "Man". 2. Tlačítky L/R se přibližte k požadované levé konečné pozici. 3. Stiskněte tlačítko SET (modrá kontrolka bliká) astiskněte na 3 sekundy tlačítko L. Nyní je naprogramováno nové nastavení levé (max.) konečné pozice při 20 ma. Přeprogramování pravé konečné pozice: 1. Nastavte spínač DIP Man/Auto na "Man". 2. Tlačítky L/R se přibližte k požadované pravé konečné pozici. 3. Stiskněte tlačítko SET (modrá kontrolka bliká) astiskněte na 3 sekundy tlačítko R. Nyní je naprogramováno nové nastavení pravé (min.) konečné pozice při 4 (0) ma. Účinný směr ovládání Ve výrobním nastavení (nebo po naprogramování konečných pozic), je levá konečná pozice nastavena na 100 % zdvihu (nebo nově naprogramovaná max. konečná pozice) při 20 ma a pravá konečná pozice na 0 % zdvihu (nebo nově naprogramovaná min. konečná pozice) při 4 (0) ma. Obrácení účinného směru ovládání na 0 (4) ma při levé konečné pozici a 20 ma při pravé konečné pozici: 1. Nastavte spínač DIP do pozice "inv" (inverzní). Opětovné nastavení účinného směru ovládání na 20 ma v levé konečné pozici a 0 (4) ma v levé konečné pozici: 1. Nastavte spínač DIP do směru opačného k "inv" (neinverzní). Dokončení programování 1. Pro dokončení programování nastavte spínač DIP Man/Auto na "Auto". 2. Opět zavřete pouzdro a utáhněte šrouby pouzdra Chybová zpráva Výstup chybové zprávy: Svorky 56, 57 Maximální přípustné zatížení: 125 V Je-li kontakt rozpojen, rozsvítí se červená kontrolka. Chybová zpráva rozpojí kontakt v následujících případech: Při překročení nastavované hodnoty: I set < 4 ma (pouze v režimu 4-20 ma) Pokud je spínač "Manu/Auto" nastaven do pozice "Manu" (ovladač je v režimu programování). Pokud není provozní napětí. Čeština (CZ) 17

18 Čeština (CZ) Normální provoz Manuální provoz servomotoru Během normálního provozu jsou všechny funkce ovládány externím ovladačem. Dodržujte instalační a provozní pokyny pro ovládání a dávkovací čerpadlo. Pokud nejsou žádné ma na vstupním signálu (závisí na nastavení rozsahu nastavovací hodnoty, může být 4 ma nebo 0 ma), servomotor se pohybuje do min. konečné pozice (0 % nebo naprogramovaná min. konečná pozice). Nedotýkejte se neizolovaných vodičů nebo nastavovacích šroubů. Naprogramované konečné pozice jsou platné, pouze pokud je servomotor provozován v normálním provozu (servisní spínač je nastaven na "Auto"). Po přepnutí spínače do manuálního režimu se ovladač PCB vypne a servomotor používá mechanické konečné pozice omezovací vačky spínače. Při selhání v servomotoru, například selhání nebo výpadku vstupního proudu nebo selhání v systému, může být nutné nastavit výšku zdvihu manuálně. Více informací o manuální nastavení viz obr Vyšroubujte šrouby krytu a sundejte kryt. 2. Přepněte servisní spínač (položka 1) do pozice "Manual". Spínač DIP "Auto/Man" zůstává v pozici "Auto". 3. Pro pohyb servomotoru ve směru "-" (min.) nebo "+" (max.) použijte nastavovací spínač. Jakmile je selhání odstraněno, resetujte systém zpět do automatického režimu: 4. Znovu vraťte servisní spínač (položka 1) do pozice "Auto". 5. Opět zavřete pouzdro a utáhněte šrouby pouzdra. 13. Údržba 14. Likvidace Servomotor má zajištěno trvalé mazání a nevyžaduje údržbu. Celý systém musí být před prováděním jakýchkoli oprav vypnutý. Před otevřením krytu odpojte elektrické napájení. Likvidace tohoto výrobku nebo jeho součástí musí být provedena v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Využijte služeb organizace zabývající se sběrem odpadu. Pokud sběrová služba v dané lokalitě neexistuje, nebo nemůže pracovat s materiálem použitým ve výrobcích, dopravte výrobek nebo některé nebezpečné materiály z jeho součástí do nejbližší pobočky nebo servisního střediska firmy Grundfos. Technické změny vyhrazeny. 18

19 Prohlášení o shodě 1 GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products Servomotors, to which this declaration relates, are in conformity with these Council directives on the approximation of the laws of the EC member states: DE: EG-Konformitätserklärung Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte Stellantriebe, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmen: ES: Declaración CE de conformidad Nosotros, Grundfos, declaramos bajo nuestra entera responsabilidad que los productos Servomotores, a los cuales se refiere esta declaración, están conformes con las Directivas del Consejo en la aproximación de las leyes de las Estados Miembros del EM: HR: EZ izjava o usklađenosti Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod Servomotori, na koji se ova izjava odnosi, u skladu s direktivama ovog Vijeća o usklađivanju zakona država članica EU: HU: EK megfelelőségi nyilatkozat Mi, a Grundfos, egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a Szervomotoro termékek, amelyekre jelen nyilatkozik vonatkozik, megfelelnek az Európai Unió tagállamainak jogi irányelveit összehangoló tanács alábbi előírásainak: PL: Deklaracja zgodności WE My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze wyroby Serwomotory, których deklaracja niniejsza dotyczy, są zgodne znastępującymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia przepisów prawnych krajów członkowskich WE: RU: Декларация о соответствии ЕС Мы, компания Grundfos, со всей ответственностью заявляем, что изделия Cервоприводов, к которым относится настоящая декларация, соответствуют следующим Директивам Совета Евросоюза об унификации законодательных предписаний стран-членов ЕС: TR: EC uygunluk bildirgesi Grundfos olarak bu beyannameye konu olan servo motorlar ürünlerinin, AB Üyesi Ülkelerin kanunlarını birbirine yaklaştırma üzerine Konsey Direktifleriyle uyumlu olduğunun yalnızca bizim sorumluluğumuz altında olduğunu beyan ederiz: CZ: ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky Servomotory, na něž se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu s ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních předpisů členských států Evropského společenství v oblastech: GR: ήλωση συμμόρφωσης EC Εμείς, η Grundfos, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα σερβοκινητήρες για στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση, συμμορφώνονται με τις εξής Οδηγίες του Συμβουλίου περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών της ΕΕ: FR: Déclaration de conformité CE Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que les produits Sevomoteurs, auxquels se réfère cette déclaration, sont conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres CE relatives aux normes énoncées ci-dessous : IT: Dichiarazione di conformità CE Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti Servomotori, ai quali si riferisce questa dichiarazione, sono conformi alle seguenti direttive del Consiglio riguardanti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri CE: NL: EC overeenkomstigheidsverklaring Wij, Grundfos, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de producten Servomotoren waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de Richtlijnen van de Raad in zake de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de EG Lidstaten betreffende: PT: Declaração de conformidade CE A Grundfos declara sob sua única responsabilidade que os produtos Servomotores, aos quais diz respeito esta declaração, estão em conformidade com as seguintes Directivas do Conselho sobre a aproximação das legislações dos Estados Membros da CE: SE: EG-försäkran om överensstämmelse Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkterna Servomotorer, som omfattas av denna försäkran, är i överensstämmelse med rådets direktiv om inbördes närmande till EU-medlemsstaternas lagstiftning, avseende: CN: EC 产 品 合 格 声 明 书 Prohlášení o shodě EMC Directive (2004/108/EC) Standards used: EN :2006, EN :2011, EN :2010, EN :2009. Low Voltage Directives (2006/95/EC) Standard used: EN :2011. This EC declaration of conformity is only valid when published as part of the Grundfos installation and operating instructions. Pfinztal, 15th July 2014 Ulrich Stemick Technical Director Grundfos Water Treatment GmbH Reetzstraße 85 D Pfinztal (Söllingen) Person authorised to compile technical file and empowered to sign the EC declaration of conformity. 19

20 20

21 21

22 Servisní střediska Grundfos Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km Centro Industrial Garin Garin Pcia. de B.A. Phone: Telefax: Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg B-2630 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belarus Представительство ГРУНДФОС в Минске , Минск ул. Шафарнянская, 11, оф. 56 Тел.: +7 (375 17) , Факс: +7 (375 17) Bosnia/Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Trg Heroja 16, BiH Sarajevo Phone: Telefax: Brazil BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: Telefax: Bulgaria Grundfos Bulgaria EOOD Slatina District Iztochna Tangenta street no. 100 BG Sofia Tel Fax Canada GRUNDFOS Canada Inc Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS (Shanghai) Water Technology Co. Ltd. West Unit, 1 Floor, No. 2 Building (T 4-2) 278 Jinhu Road, Jin Qiao Export Processing Zone Pudong New Area Shanghai, Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 50/F Maxdo Centre No. 8 Xing Yi Rd. Hongqiao Development Zone Shanghai PRC Phone: Telefax: Croatia GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Cebini 37, Buzin HR Zagreb Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čapkovského Olomouc Phone: Telefax: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 FIN Vantaa Phone: +358-(0) Telefax: +358-(0) France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany GRUNDFOS Water Treatment GmbH Reetzstraße 85 D Pfinztal (Söllingen) Tel.: Telefax: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr Erkrath Tel.: +49-(0) Telefax: +49-(0) Service in Deutschland: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai Phone: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12 Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg. 5F, , Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo, Japan Phone: Telefax:

23 Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building Yeoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT Vilnius Tel: Fax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park Shah Alam Selangor Phone: Telefax: Mexico Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L Phone: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL Przeźmierowo Tel: (+48-61) Fax: (+48-61) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P Paço de Arcos Tel.: Telefax: Romania GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: Telefax: Russia ООО Грундфос Россия, Москва, ул. Школьная 39 Тел. (+7) , Факс (+7) , Serbia GRUNDFOS Predstavništvo Beograd Dr. Milutina Ivkovića 2a/29 YU Beograd Phone: / Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 25 Jalan Tukang Singapore Phone: Telefax: Slovakia GRUNDFOS s.r.o. Prievozská 4D BRATISLAVA Phona: sk.grundfos.com Slovenia GRUNDFOS d.o.o. Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Phone: Telefax: South Africa Grundfos (PTY) Ltd. Corner Mountjoy and George Allen Roads Wilbart Ext. 2 Bedfordview 2008 Phone: (+27) Fax: (+27) Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB (Box 333) Lunnagårdsgatan Mölndal Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS ALLDOS International AG Schönmattstraße 4 CH-4153 Reinach Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine Бізнес Центр Європа Столичне шосе, 103 м. Київ, 03131, Україна Телефон: ( ) Факс.: ( ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation West 118th Terrace Olathe, Kansas Phone: Telefax: Uzbekistan Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Representative Office of Grundfos Kazakhstan in Uzbekistan 38a, Oybek street, Tashkent Телефон: (+998) / Факс: (+998) Addresses revised Servisní střediska Grundfos

24 ECM: The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide. Copyright Grundfos Holding A/S

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS NB, NBG, TP, TPD ATEX-approved pumps Installation and operating instructions 2 NB, NBG, TP, TPD ATEX-approved pumps Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung

Více

NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 L. Montážní a provozní návod ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. www.grundfos.com

NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 L. Montážní a provozní návod ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. www.grundfos.com NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 L Montážní a provozní návod ALPHA2 L AL LPHA2 ALPHA2 L ALPHA2 www.grundfos.com ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobek

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS DTS 502. Dávkovací stanice se zásobníkem. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS DTS 502. Dávkovací stanice se zásobníkem. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS DTS 502 Dávkovací stanice se zásobníkem Montážní a provozní návod Prohlášení o shodì My, spoleènost Grundfos Alldos, prohlašujeme na vlastní zodpovìdnost, že výrobky DTS s elektrickým

Více

NÁVODY GRUNDFOS. E-Box 200. Modbus communication for SMART Digital DDA (up to 30 l/h) Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. E-Box 200. Modbus communication for SMART Digital DDA (up to 30 l/h) Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS E-Box 200 Modbus communication for SMART Digital DDA (up to 30 l/h) Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze OBSAH

Více

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 NÁVODY GRUNDFOS, I, N 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20, N 32, 45, 64, 90, 120, 150 Double seal (tandem) Montážní a provozní návod 2 Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSH

Více

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC NÁVODY GRUNDFOS SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH 1. Obecné informace

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Agitators 509. Elektrické míchadlo. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Agitators 509. Elektrické míchadlo. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Agitators 509 Elektrické míchadlo Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě My, společnost, prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že výrobky 509, elektrické míchadlo, na které

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Multifunkční ventil. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Multifunkční ventil. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS Multifunkční ventil Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Montážní a provozní návod OBSAH Strana 1. Bezpečnostní pokyny 3 1.1 Symboly použité v tomto dokumentu 3 1.2 Kvalifikace a školení

Více

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS. Dosing Monitor. Installation and operating instructions

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS. Dosing Monitor. Installation and operating instructions GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS Dosing Monitor Installation and operating instructions 2 Dosing Monitor Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 6 Notice d'installation et

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Tanks. Dávkovací nádrže a příslušenství. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Tanks. Dávkovací nádrže a příslušenství. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS Tanks Dávkovací nádrže a příslušenství Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH Strana 1. Symboly použité v

Více

NÁVODY GRUNDFOS POMONA. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS POMONA. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS POMONA Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH Strana 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecně 1. Označení důležitosti

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Vaccuperm VGA-111. Podtlakový regulátor. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Vaccuperm VGA-111. Podtlakový regulátor. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS Vaccuperm VGA-111 Podtlakový regulátor Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. DDI s PROFIBUS-DP. Dodatek k instalačním a provozním pokynům

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. DDI s PROFIBUS-DP. Dodatek k instalačním a provozním pokynům NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS DDI s PROFIBUS-DP Dodatek k instalačním a provozním pokynům OBSAH Strana. Označení důležitosti pokynů. Všeobecně. Technická data. Připojení DDI k PROFIBUS-DP V. PROFIBUS-DP V. Hlavní

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-113. Dávkovací regulátor plynu. Servisní předpisy

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-113. Dávkovací regulátor plynu. Servisní předpisy NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGA-113 Dávkovací regulátor plynu Servisní předpisy OBSAH 1. Všeobecně... 3 1.1 Skladba dokumentace...3 1.2 O návodu...3 1.3 Uživatelé/cílové skupiny...3 1.4 Povinnosti

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-146. Regulátor vakua. Servisní předpisy

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-146. Regulátor vakua. Servisní předpisy NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGA-146 Regulátor vakua Servisní předpisy OBSAH 1. Všeobecně... 3 1.1 Skladba dokumentace...3 1.2 O návodu...3 1.3 Uživatelé/cílové skupiny...3 1.4 Povinnosti provozovatele...3

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Dosing monitor. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Dosing monitor. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS Dosing monitor Installation and operating instructions 2 Dosing monitor Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 7 Notice d installation et d entretien

Více

Unilift CC 5, CC 7, CC 9

Unilift CC 5, CC 7, CC 9 NÁVODY GRUNDFOS Unilift CC 5, CC 7, CC 9 Montážní a provozní návod 50 and 60 Hz Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze Tento montážní a provozní návod popisuje

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CR deep-well Installation and operating instructions 2 CR deep-well Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 7 Notice d'installation et d'entretien

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA2 Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky GRUNDFOS ALPHA2 na něž se toto prohlášení vztahuje,

Více

DYWIDAG-Geotechnika GEWI -pilota

DYWIDAG-Geotechnika GEWI -pilota DYWIDAG-Geotechnika GEWI -pilota Přehled zařízení Hydraulické čerpadlo utahovací zařízení čerpadlo Standard Plarad R 0.9 CT 2 E-W-S GEWI 32, 0, 63,5 Hydraulické čerpadlo CT 2E-W-S Hydraulické čerpadlo

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-111. Regulátor vakua. Servisní předpisy

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-111. Regulátor vakua. Servisní předpisy NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGA-111 Regulátor vakua Servisní předpisy OBSAH 1. Všeobecně... 3 1.1 Skladba dokumentace...3 1.2 O návodu...3 1.3 Uživatelé/cílové skupiny...3 1.4 Povinnosti provozovatele...4

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG. Double seal (tandem) Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG. Double seal (tandem) Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG Double seal (tandem) Installation and operating instructions NKG English (GB) Installation and operating instructions...........................................................

Více

Perfektní oprava a zesílení závitů

Perfektní oprava a zesílení závitů Perfektní oprava a zesílení závitů Výhody které přesvědčí - výhody, které se počítají. TIME-SERT Závitová vložka Systém TIME-SERT vychází z masivního ocelového pouzdra,které bylo vyrobeno obráběním z jednoho

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Tanks 502. Dávkovací zásobník. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Tanks 502. Dávkovací zásobník. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Tanks 502 Dávkovací zásobník Montážní a provozní návod 2 OBSAH Strana 1. Všeobecné pokyny 3 1.1 Servisní dokumentace 3 2. Údaje k instalaci 4 3. Instalační schéma 4 4. Účel použití

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NK, NKG. ATEX-approved pumps. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NK, NKG. ATEX-approved pumps. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS NK, NKG ATEX-approved pumps Installation and operating instructions NK, NKG English (GB) Installation and operating instructions...........................................................

Více

DYWIDAG-Geotechnika Lanové kotvy

DYWIDAG-Geotechnika Lanové kotvy DYWIDAG-Geotechnika Lanové kotvy Přednosti a vlastnosti možnost dopravy dlouhých kotev minimální potřeba místa při dopravě, skladování a montáži odolnost proti poškození při ohybu kotev Dočasná kotva kotvy

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALPHA1 L. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS ALPHA1 L. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS ALPHA1 L Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze Tyto instalační a provozní předpisy popisují čerpadla Grundfos ALPHA1

Více

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Výfukové plyny vážně ohrožují zdraví hasičů Zplodiny z naftových motorů nalezneme v každé hasičské stanici. Tvoří se spalováním dieselového

Více

SQUARE 6 ROHOVÁ FRÉZA SE ŠESTI BŘITY NA DESTIČCE

SQUARE 6 ROHOVÁ FRÉZA SE ŠESTI BŘITY NA DESTIČCE SQUARE 6 ROHOVÁ FRÉZA SE ŠESTI BŘITY NA DESTIČCE TENTOKRÁT JSTE SI O TO OPRAVDU ŘEKLI. Naslouchali jsme našim zákazníkům z mnoha průmyslových odvětví. A zde je výsledek... NIŽŠÍ NÁKLADY NA SOUČÁST Rohové

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CH, JP. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CH, JP. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CH, JP Installation and operating instructions Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products CH and JP, to which this declaration

Více

Buddy. Arc 180 Arc 200. Návod k používání. 0463 266 001 CZ 20140211 Valid for: serial no. Arc 180: 31312108277 Arc 200: 31312108187

Buddy. Arc 180 Arc 200. Návod k používání. 0463 266 001 CZ 20140211 Valid for: serial no. Arc 180: 31312108277 Arc 200: 31312108187 Buddy Arc 180 Arc 200 Návod k používání 0463 266 001 CZ 20140211 Valid for: serial no. Arc 180: 31312108277 Arc 200: 31312108187 OBSAH 1 BEZPEČNOST... 4 2 ÚVOD... 7 2.1 Vybavení...7 3 TECHNICKÉ ÚDAJE...

Více

somfy.com CTS 25 příručka CTS 25 technické údaje CTS 25 přehledový katalog CTS 25 pokyny pro montáž

somfy.com CTS 25 příručka CTS 25 technické údaje CTS 25 přehledový katalog CTS 25 pokyny pro montáž somfy.com CTS 25 příručka CTS 25 technické údaje CTS 25 přehledový katalog CTS 25 pokyny pro montáž Copyright 2008 Somfy SAS. All rights reserved - V2-06/2009 C T S 2 5 t e c h n i c k é ú d a j e CTS

Více

Seco. Rotační lamelové vakuové pumpy SV 1003/1005 D. Seco Suchoběžné řešení. Kompaktní a výkonná.

Seco. Rotační lamelové vakuové pumpy SV 1003/1005 D. Seco Suchoběžné řešení. Kompaktní a výkonná. SV 1003/1005 D Kompaktní, spolehlivé a mimořádně výkonné to je jen několik vlastností, kterými se vyznačují rotační suché lamelové vývěvy Seco společnosti Busch. Díky jejich bezolejovému provozu je, lze

Více

NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobek GRUNDFOS ALPHA2, na nějž se toto prohlášení vztahuje, je

Více

COOL 2. Návod k používání. 0463 348 001 CZ 20130618 Valid for: serial no. 324-xxx-xxxx

COOL 2. Návod k používání. 0463 348 001 CZ 20130618 Valid for: serial no. 324-xxx-xxxx COOL 2 Návod k používání 0463 348 001 CZ 20130618 Valid for: serial no. 324-xxx-xxxx OBSAH 1 BEZPEČNOST... 4 2 ÚVOD... 7 2.1 Vybavení...7 3 TECHNICKÉ ÚDAJE... 8 4 INSTALACE... 9 4.1 Umístění...9 4.2 Přívod

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Svářečka na trubky z termoplastických. hmot DED7515 OBSAH: Platný od: se Záručním listem 01. ledna 2014

NÁVOD K OBSLUZE. Svářečka na trubky z termoplastických. hmot DED7515 OBSAH: Platný od: se Záručním listem 01. ledna 2014 Svářečka na trubky z termoplastických hmot DED7515 NÁVOD K OBSLUZE Platný od: se Záručním listem 01. ledna 2014 Topná deska Ukazatel práce ohřívače Stojan Rukojeť Topné koncovky 1. Prohlášení o shodě ES

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2-12

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2-12 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2-12 73502_V6_11/09/2014 I II III 2 30 Nm 1 6 3 7 4 5 8 5 9 6 10 IV A Tloušťka L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H B plechu 0,3 mm 0,4 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,7 mm 0,8 mm 0,9 mm 1 mm 1,1 mm 1,2 mm 1,3

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Ovládací jednotka AR. Montážní a provozní návod, dodatek

NÁVODY GRUNDFOS. Ovládací jednotka AR. Montážní a provozní návod, dodatek NÁVODY GRUNDFOS Ovládací jednotka AR Montážní a provozní návod, dodatek 2 Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH 1. Označení důležitosti pokynů Strana 1. Označení

Více

NÁVODY DMX 221 Bezpečnostní pokyny a další důležité informace Installation and operating instructions

NÁVODY DMX 221 Bezpečnostní pokyny a další důležité informace Installation and operating instructions NÁVODY GRUNDFOS DMX 221 Bezpečnostní pokyny a další důležité informace Installation and operating instructions http://net.grundfos.com/qr/i/91834765 Čeština (CZ) Čeština (CZ) Bezpečnostní pokyny Překlad

Více

SORKE. Transformátorové regulátory otáček TGRV TGRT TGRTex. Popis

SORKE. Transformátorové regulátory otáček TGRV TGRT TGRTex. Popis Transformátorové regulátory otáček TGRV TGRT TGRTex Popis Transformátorové regulátory jsou konstruovány tak, aby měnily rychlost otáčení motoru změnou napětí. Všechny regulátory jsou vybaveny funkcí tepelné

Více

IGEPA velkoobchod papírem, spol. s r.o. Ke Stadionu 400 250 70 Odolena Voda. igepa-czech_objednavky@igepagroup.com

IGEPA velkoobchod papírem, spol. s r.o. Ke Stadionu 400 250 70 Odolena Voda. igepa-czech_objednavky@igepagroup.com XXL BANNERY IGEPA velkoobchod papírem, spol. s r.o. Ke Stadionu 400 250 70 Odolena Voda igepa-czech_objednavky@igepagroup.com www.igepagroup.cz Tel.: 283 970 121 Fax: 283 971 996 Obsah: MasterJet S FrontLit

Více

Ruční aparáty pro vázání plastovou páskou

Ruční aparáty pro vázání plastovou páskou Ruční aparáty pro vázání plastovou páskou Aparáty s akumulátorovým pohonem Kombinované aparáty Kombinace utahovací/uzavírací aparát Výhody Strapex aparátů Aparát, vázací páska a servis systémové řešení

Více

Cranes for AMD, AMG, AFG, SRP

Cranes for AMD, AMG, AFG, SRP GRUNDFOS INSTRUCTIONS Cranes for AMD, AMG, AFG, SRP Installation and operating instructions Cranes for AMD, AMG, AFG, SRP Declaration of conformity.....................................................................

Více

Register now! For your benefit Jetzt Registrieren und Profitieren! TGM 40230 PORTA. www.ewm-group.com. Návody k obsluze. Bruska na elektrody

Register now! For your benefit Jetzt Registrieren und Profitieren! TGM 40230 PORTA. www.ewm-group.com. Návody k obsluze. Bruska na elektrody Návody k obsluze Bruska na elektrody CZ TGM 40230 PORTA Register now! For your benefit Jetzt Registrieren und Profitieren! www.ewm-group.com * *Details for ewm-warranty www.ewm-group.com Všeobecné pokyny

Více

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK T R A D I C E A K V A L I T A O D R O K U 1 9 2 1 w w w. r o j e k. c z ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK nové generace kotle ROJEK jsou univerzální příjemné a levné teplo z přírodních zdrojů záruka

Více

NÁVODY GRUNDFOS SCALA. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS SCALA. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS SCALA Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze Tento montážní a provozní návod popisuje čerpadla Grundfos SCALA. Kapitoly

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG. Double seal (back-to-back) Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG. Double seal (back-to-back) Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG Double seal (back-to-back) Installation and operating instructions NKG English (GB) Installation and operating instructions...........................................................

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 Označení na přístroji Vysvětlení symbolů. V tomto návodu nebo na přístroji jsou použity následující symboly: Bezpečnost produktu Výstraha Příkaz Před použitím

Více

Ú vod. Ventilový pohon FA-1000 s vratnou pružinou. Vlastnosti a výhody

Ú vod. Ventilový pohon FA-1000 s vratnou pružinou. Vlastnosti a výhody Sekce katalogu Elektrické pohony Informace o výrobku FA- Datum vydání 998/98CZ Ventilový pohon FA- s vratnou pružinou Ú vod Elektrohydraulické pohony řady FA- jsou k dispozici v provedení s přírůstkovým

Více

CS - česky. Návod k instalaci a provozu. Tlaková sonda PS 95 (0 16 bar) PS 109 (0 40 bar)

CS - česky. Návod k instalaci a provozu. Tlaková sonda PS 95 (0 16 bar) PS 109 (0 40 bar) CS - česky Návod k instalaci a provozu Tlaková sonda PS 95 (0 16 bar) PS 109 (0 40 bar) Vážený zákazníku, děkujeme, že jste se rozhodl pro tlakovou sondu PS 95 / PS 109. Před montáží a uvedením přístroje

Více

PSBSH 2012B. PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC

PSBSH 2012B. PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC PSBSH 2012B v.1.0 PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC Tlumivý, impulsní napájecí zdroj CZ* Vydání: 3 ze dne 12.12.2013 Nahrazuje vydání: 2 ze dne 16.09.2013 Charakteristika napájecího zdroje: nepřerušované napájení

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS MQ Installation and operating instructions Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products MQ, to which this declaration relates, are

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS PM 2. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS PM 2. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS PM 2 Installation and operating instructions Declaration of Conformity We Grundfos declare under our sole responsibility that the products PM 2, to which this declaration relates,

Více

The Right Tool at the Right Time. Tvářecí závitníky. metrická řada

The Right Tool at the Right Time. Tvářecí závitníky. metrická řada The Right Tool at the Right Time Tvářecí závitníky metrická řada Vlastnosti & přednosti Materiál Vyrobeno z prvotřídní rychlořezné oceli s kobaltem (HSS-E): vysoká tvrdost a houževnatost zvýšená pevnost

Více

Elektrické pohony. pro ventily se zdvihem 20 mm

Elektrické pohony. pro ventily se zdvihem 20 mm 4 554 Elektrické pohony pro ventily se zdvihem 2 mm SQX32 SQX82 SQX32 napájecí napětí AC 23 V, 3-polohové řízení SQX82 napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové řízení napájecí napětí AC 24 V, řízení signály

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 56 Elektrohydraulické pohony pro ventily se zdvihem 2 mm SKD82... : Napájecí napětí AC 23 V, 3- polohové řízení SKD82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3- polohové řízení Provedení s nebo bez havarijní funkce

Více

Návody k obsluze. kladkové polohovadlo TR-0102 099-010253-EW512 26.11.2010

Návody k obsluze. kladkové polohovadlo TR-0102 099-010253-EW512 26.11.2010 Návody k obsluze kladkové polohovadlo CZ TR-0102 Všeobecné pokyny Přečtěte si návod k obsluze! Návod k obsluze vás seznámí s bezpečným zacházením s výrobky. Přečtěte si návod k obsluze všech součástí systému!

Více

Elpro Drive. uživatelská příručka EL-FI DLM PM

Elpro Drive. uživatelská příručka EL-FI DLM PM Elpro Drive uživatelská příručka k univerzálním inteligentním ochranám EL-FI DLM PM 1 OBSAH OBSAH...2 1 Úvod...3 2 Bezpečnost...3 3 Montáž...3 4 Funkce alarmu...4 5 Výběr transformátoru...4 6 Nastavení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 50 E Pokojová rekuperační jednotka Vyrobeno v souladu s normou ISO 900 Panuškova 30/4 40 00 PRAHA 4 ČESKÁ REPUBLIKA TEL. +40 60 36 766 +40 737 336 30 info@dospelczech.cz nabidky@dospelczech.cz

Více

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*)

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*) Pro více informací kontaktujte / For further information please contact: Ing. Hana Fojtáchová, e-mail: fojtachova@czechtourism.cz Ing. Martin Košatka, e- mail: kosatka@czechtourism.cz Zahraniční hosté

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS CM Montážní a provozní návod Installation and operating instructions http://net.grundfos.com/qr/i/95121197 Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické

Více

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150 Uživatelská příručka a Instalační příručka Pro instalatéra a uživatele Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 50 CZ OBSH Bezpečnost... 2. Kvalifi kace uživatele...2.2 Použité symboly...2.3

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 Akumulátorová vrtačka s nastavením příklepu Obj. č.: 82 76 81 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže

Více

51.366/1. AVM 125S: Pohon ventilu s řídicí elektronikou SUT (SAUTER Universal Technology) Sauter Components

51.366/1. AVM 125S: Pohon ventilu s řídicí elektronikou SUT (SAUTER Universal Technology) Sauter Components 51.366/1 : Pohon ventilu s řídicí elektronikou SUT (SAUTER Universal Technology) Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Elektronické odpínání v koncových polohách pro úsporu energie. Oblasti

Více

Instrukce obsluhy Školní váha

Instrukce obsluhy Školní váha KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet:www.kern-sohn.com Instrukce obsluhy Školní váha KERN 442 Verze 1,5 07/2003

Více

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK T R A D I C E A K V A L I T A O D R O K U 1 9 2 1 w w w. r o j e k. c z ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK race e n e g é v no kotle ROJEK jsou univerzální příjemné a levné teplo z přírodních zdrojů

Více

Ochrana odstředivého čerpadla

Ochrana odstředivého čerpadla Ochrana odstředivého čerpadla EL-FI PM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: str. ÚVOD 2 BEZPEČNOST 2 POUZDRO 2 MONTÁŽ 3 POPLACHOVÉ REŽIMY 4 NASTAVENÍ HLÍDAČE 5 PROVOZ/POPLACH 5 PROBLÉMY 6 TECHNICKÉ ÚDAJE 7 PŘÍKLADY

Více

Magnetický ventil, typ 3967

Magnetický ventil, typ 3967 Návod k instalaci a obsluze Magnetický ventil, typ 3967 Obr. 1 Vydání: září 2012 EB 3967 CS Obsah Všeobecné pokyny 3 Montáž 3 Montáž na nosnou lištu 4 Montáž na desku a na stěnu 4 Montáž na spojovací blok

Více

CoolMini. Návod k používání

CoolMini. Návod k používání CZ CoolMini Návod k používání 0460 228 001 CZ 120731 Valid for serial no. 705-xxx-xxxx - 42 - 1 BEZPEČNOST... 4 2 ÚVOD... 6 2.1 Vybavení... 6 3 TECHNICKÉ ÚDAJE... 6 4 INSTALACE... 6 4.1 Umístĕní... 6 4.2

Více

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs 23. září 2013 Sky bar Cloud9, hotel Hilton Praha 1 Program 9:00 9:30 Příchod účastníků a registrace 9:30 9:40 Úvodní slovo Petr Havlík, General Business

Více

HSR (třída přesnosti Ct)

HSR (třída přesnosti Ct) Debutuje cenově výhodný typ lineárního vedení (třída i Ct) Nově jsme přidali cenově výhodnou řadu dobře zavedených modelů HSR. Optimální pro trh méně náročných lineárních vodičů jako jsou transportní systémy!

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. DPI Grundfos differential pressure sensor, Industry Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. DPI Grundfos differential pressure sensor, Industry Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS DPI Grundfos differential pressure sensor, Industry Installation and operating instructions Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the

Více

Kontakty. pro tlakoměry. Pro průměry pouzder 100 mm nebo 160 mm Slow-action kontakty Magnetické kontakty Indukční kontakty Pneumatické kontakty

Kontakty. pro tlakoměry. Pro průměry pouzder 100 mm nebo 160 mm Slow-action kontakty Magnetické kontakty Indukční kontakty Pneumatické kontakty Kontakty pro tlakoměry měření kontrola analýza Pro průměry pouzder 100 mm nebo 160 mm Slowaction kontakty Magnetické kontakty Indukční kontakty Pneumatické kontakty Společnost KOBOLD se nachází v těchto

Více

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. ponorných čerpadel řady

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. ponorných čerpadel řady NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ponorných čerpadel řady TM 10 OBSAH 1.0 Úvod str. 2 1.1 Záruka str. 2 1.2 Popis čerpadla str. 2 1.3 Přeprava a instalace str. 4 1.4 Technické detaily str.

Více

Servopohony vzduchotechnických

Servopohony vzduchotechnických 4 626 Servopohony vzduchotechnických klapek Rotační provedení, třípolohová regulace, napájení 24V~ nebo 230V~ GBB13...1 GBB33...1 Elektrické servopohony, jmenovitý krouticí moment 20 Nm, napájecí napětí

Více

E l e k t r o n i c k é o v l a d a č e s p o j k y

E l e k t r o n i c k é o v l a d a č e s p o j k y S y s t é m y p r o u ž i t k o v á v o z i d l a P r o d u k t o v é i n f o r m a c e E l e k t r o n i c k é o v l a d a č e s p o j k y Vlastnosti: Řazení bez spojkového pedálu Samočinné nastavení

Více

Návod k obsluze. Impulsní vyhodnocovací systém D 100. power. Made in Germany

Návod k obsluze. Impulsní vyhodnocovací systém D 100. power. Made in Germany Návod k obsluze R Impulsní vyhodnocovací systém D 2 3 4 6 7 8 2 3 4 6 7 8 2 3 2, sec pulse/min % power 7 LISH Made in Germany ifm electronic gmbh D 427 Essen EN pulse/min x func. I II III IV 9 2 3 4 6

Více

Originální montážní návod s provozním návodem a technickou přílohou

Originální montážní návod s provozním návodem a technickou přílohou BA 4.4 - MRL Elektrické kyvné pohony TYP E50 E210 pro stejnosměrný / střídavý / třífázový proud Na obrázcích jsou příklady, nikoli všechny možné varianty typů! Originální montážní návod s provozním návodem

Více

Výrobce. Vážený zákazníku

Výrobce. Vážený zákazníku hcm 25 Dlabačka Výrobce Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69 D-89335 Ichenhausen Vážený zákazníku Přejeme Vám příjemné a úspěšné pracovní zkušenosti s Vašim novým

Více

Malý průtokový ohřívač M 3..7

Malý průtokový ohřívač M 3..7 DE EN FR NL PL CS SK NO SV BG FI PT ES 3 19 35 52 69 85 101 117 132 148 164 180 196 Malý průtokový ohřívač M 3..7 Pokyny k instalaci a provozu Instantaneous water heater M 3..7 Operating and installation

Více

On-line datový list TBT-1AAG13506GZ TBT TEPLOMĚRY

On-line datový list TBT-1AAG13506GZ TBT TEPLOMĚRY On-line datový list TBT-1AAG13506GZ TBT TEPOĚRY TEPOĚRY A B C E F H I J K N O P Q R S T Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Vlastnosti Objednací informace další provedení přístroje a příslušenství

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

DYWIDAG-Geotechnika Tyčové kotvy

DYWIDAG-Geotechnika Tyčové kotvy DYWIDAG-Geotechnika Tyčové kotvy Přednosti a vlastnosti Dočasná kotva jednoduchá montáž jednoduché předepnutí, případně odkotvení pomocí závitové tyče možnost trvalé protikorozní ochrany snadná odstranitelnost

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 243 Spínací hodiny SEH62.1 Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce

Více

Aretační kno ík Vypínač. Ochranný kryt Pilový kotouč. Nastavení kyvného zdvihu. Paralelní doraz Odsávací adaptér. Elektronické nastavení počtu zdvihů

Aretační kno ík Vypínač. Ochranný kryt Pilový kotouč. Nastavení kyvného zdvihu. Paralelní doraz Odsávací adaptér. Elektronické nastavení počtu zdvihů 8 1 2 7 3 10 5 4 6 1 Aretační kno ík 2 Vypínač 11 3 4 Ochranný kryt Pilový kotouč 5 Nastavení kyvného zdvihu 6 7 Paralelní doraz Odsávací adaptér 8 Elektronické nastavení počtu zdvihů Připevnění pilového

Více

Kerr Tlakový polymerizační přístroj

Kerr Tlakový polymerizační přístroj Kerr Tlakový polymerizační přístroj Návod k použití Návod k použití Tlakový polymerizační přístroj Kerr návod k použití POPIS Polymerizační přístroj je určen pro polymeraci nepřímých kompozitních materiálů

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz PODPOVRCHOVÁ POHONNÁ JEDNOTKA PRO KŘÍDLOVÁ VRATA ŘADA FROG NÁVOD K MONTÁŽI FROG J DŮLEŽITÉ MONTÁŽNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POZOR: NESPRÁVNÁ MONTÁŽ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ŠKODY, PROTO PEČLIVĚ DODRŽUJTE VŠECHNY

Více

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla Priux Home Návod na instalaci oběhového čerpadla 1 2 3 1. základní rozměry oběhového čerpadla 1.1 Možnosti natočení vrchního ovládacího panelu 1.2 Připojení napájení s konektorem SALMSON 4 Obecné informace

Více

PT-600 Směšovač ochranného plynu

PT-600 Směšovač ochranného plynu PT-600 Směšovač ochranného plynu Uživatelská příručka Tato příručka platí pro výrobek ESAB s číslem: 0558003931 0558005318 OBSAH ODDÍL NADPIS STRANA ODSTAVEC ODDÍL 1 BEZPEČNOST... 9 ODDÍL 2 ÚVOD / INSTALACE...11

Více

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GKS 108 # 94077 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GÜDE CZECH, s.r.o. Počernická 120 36017 Karlovy Vary GÜDE Slovakia s.r.o

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

NÁVOD K OBSLUZE Nůžkový zvedák XT LIFT S2IG. www.elit.cz

NÁVOD K OBSLUZE Nůžkový zvedák XT LIFT S2IG. www.elit.cz NÁVOD K OBSLUZE Nůžkový zvedák XT LIFT S2IG www.elit.cz Copyright vyhrazen! Bez písemného souhlasu Launch Shanghai Machinery Co, Ltd (dále jen Launch ) není společnosti nebo jednotlivci povoleno kopírovat

Více

Elektromotorické pohony pro ventily

Elektromotorické pohony pro ventily s 4 509 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX..P.. se zdvihem 20 mm Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAX81P03 Napájecí

Více

Vírovýprůtokoměr. QUICKSTART-návodnauvedenídoprovozu

Vírovýprůtokoměr. QUICKSTART-návodnauvedenídoprovozu SITRANSFX300 Vírovýprůtokoměr QUICKSTART-návodnauvedenídoprovozu Všeobecné podmínky Vírové průtokoměry jsou uzpůsobeny pro měření průtoku plynů, par a kapalin. Průtokoměry SITRANS FX300 jsou vhodné pro

Více

Řada Ball Spline. CATALOG No. 381CZ

Řada Ball Spline. CATALOG No. 381CZ Řada Ball Spline Optimální pro mechanismy, který vykonávají lineární pohyb a přitom přenášejí točivý moment Schopnost rychlého pohybu a rychlé rotace Široké spektrum kombinačních možností ATAOG No. Z Obsah

Více

Elektrický ohřívač. se Záručním listem. Model: DED9920 NÁVOD K POUŽITÍ. Volič nastavení teploty. Volič nastavení pracovního režimu

Elektrický ohřívač. se Záručním listem. Model: DED9920 NÁVOD K POUŽITÍ. Volič nastavení teploty. Volič nastavení pracovního režimu Elektrický ohřívač Model: DED9920 NÁVOD K POUŽITÍ se Záručním listem Volič nastavení pracovního režimu Volič nastavení teploty Během práce se zřízením vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti práce

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz AUTOMATICKÝ SYSTÉM PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY ŘADA AMICO MONTÁŽNÍ NÁVOD A1824 DŮLEŽITÉ MONTÁŽNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POZOR: NESPRÁVNÁ MONTÁŽ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ŠKODY, PROTO PEČLIVĚ DODRŽUJTE VŠECHNY MONTÁŽNÍ

Více