NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-146. Regulátor vakua. Servisní předpisy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-146. Regulátor vakua. Servisní předpisy"

Transkript

1 NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGA-146 Regulátor vakua Servisní předpisy

2 OBSAH 1. Všeobecně Skladba dokumentace O návodu Uživatelé/cílové skupiny Povinnosti provozovatele Pracovníci údržby a servisu Správné použití Nevhodné použití Technické údaje Kódové značení pro VGA Všeobecné údaje Rozměrové výkresy Montáž Přeprava a skladování Vybalení Montáž Uvedení do provozu Příprava k uvedení do provozu Kontroly před uvedením do provozu Údržba Možné závady Demontáž a čištění regulátoru podtlaku Sady náhradních dílů pro regulátor podtlaku VGA / 20

3 Tento návod k obsluze najdete rovněž na Před montáží si nejprve přečtěte pokyny pro montáž a obsluhu. Montáž a obsluha musí probíhat v souladu s místními předpisy a osvědčenými pracovními postupy. 1. Všeobecně 1.1 Skladba dokumentace Regulátor podtlaku VGA-146 společnosti Grundfos Alldos se vyznačuje nejmodernějším řešením, které odpovídá.platným bezpečnostním předpisům. Shoda s platnými normami, směrnicemi a zákony je ověřena. Nicméně s užíváním zařízení jsou spojena určitá rizika, která výrobce nemůže vyloučit. Účel tohoto návodu: Informovat uživatele o optimálním způsobu používání. Varovat uživatele před případnými zbytkovými riziky, která se mohou vyskytnout během správného používání, a určit opatření, která musí být podniknuta pro vyloučení vzniku škody. Upozornit uživatele na zjevné nesprávné nebo nevhodné použití a informovat je o nezbytné opatrnosti při obsluze zařízení. 1.2 O návodu Tento návod obsahuje následující normalizované bezpečnostní předpisy týkající se možných zbytkových rizik: Nejsou-li tyto bezpečnostní předpisy dodrženy, může dojít ke zranění! Pozor Nejsou-li tyto bezpečnostní předpisy dodrženy. může dojít k poruše nebo poškození zařízení! Pokyn Poznámky a pokyny, které usnadňují práci a zajiš ují bezpečnou obsluhu. Informace o možných zbytkových rizicích jsou uvedeny: Na výstražných tabulkách v místě montáže. Na začátku každé kapitoly tohoto návodu. Přímo před každým pracovním postupem, který může zahrnovat zbytková rizika. 1.3 Uživatelé/cílové skupiny Uživatelé jsou osoby, které odpovídají za obsluhu a monitorování zařízení VGA-146 na místě montáže. Zařízení je oprávněn obsluhovat pouze školený a kvalifikovaný personál. Personál musí mít odpovídající technické znalosti a musí znát základní principy měření a regulace Povinnosti uživatelů Povinnosti uživatelů: Přečíst si tento návod dříve, než začne s VGA-146 pracovat. Absolvovat školení v obsluze zařízení prováděné kvalifikovaným personálem Grundfos Alldos. Dodržovat platné předpisy pro bezpečnost na pracovišti a předcházení nehodám. Během obsluhy zařízení a manipulace s chemikáliemi nosit vhodný ochranný oděv v souladu s národními předpisy pro předcházení nehodám (v Německu GUV-V D05). 1.4 Povinnosti provozovatele Vlastník objektu nebo provozovatel VGA-146 jsou povinni: Považovat tento návod za součást výrobku a zajistit, aby byl neustále volně přístupný v bezprostřední blízkosti zařízení po celou dobu jeho životnosti. Splnit požadavky výrobce na montáž (spojky a armatury vodovodního potrubí; podmínky okolního prostředí; přípojka elektrické energie; ochranná trubka pro dávkovací potrubí, je-li nutná; zvukové a optické zařízení pro vysílání výstražných zpráv, je-li nutné). Zajistit, aby vodovodní potrubí a upevňovací prvky byly pravidelně kontrolovány, opravovány a udržovány. Zajistit úřední povolení ke skladování chemikálií, je-li to nutné. Školit uživatele v obsluze zařízení. Zajistit, aby v místě montáže byly dodržovány předpisy pro předcházení nehodám (v Německu předpis GUV-V D05 pro předcházení nehodám, Chlórování vody z ledna 1997). Vybavit všechny uživatele a servisní personál ochranným oděvem podle GUV-V D05 (obličejová maska, rukavice, ochranná zástěra). 3 / 20

4 1.5 Pracovníci údržby a servisu Zařízení smí udržovat a opravovat pouze oprávněný servisní personál společnosti Grundfos Alldos. 1.6 Správné použití Zařízení Alldos VGA-146 společnosti Grundfos Alldos smí být použito k dávkování chlóru (Cl 2 ) podle popisu v tomto návodu. 1.7 Nevhodné použití Způsoby použití jiné než uvedené v kapitole 1.6 Správné použití nejsou v souladu s určeným způsobem použití a jsou zakázány. Výrobce Grundfos Alldos neodpovídá za žádné škody vyplývající z nesprávného použití. Zařízení obsahuje nejmodernější komponenty a prošlo bezpečnostními zkouškami. Neoprávněné změny konstrukce zařízení mohou být příčinou vážného poškození zařízení a zranění osob. Je zakázáno otevírat, upravovat, měnit konstrukci, přemos ovat, odstraňovat, obcházet nebo deaktivovat komponenty, zejména pokud se jedná o zabezpečovací zařízení. 4 / 20

5 2. Technické údaje 2.1 Kódové značení pro VGA-146 Příklad: Regulátor podtlaku - kódové značení VGA-146-D/1/6-S-0RF Kód Příklad VGA-146 -D /1 /6 -S -0 R F Vaccuperm Gas Advanced = VGA Montáž D Přímo na sud W C 1 G 1 Na stěnu Sběrné potrubí Připojení 2 G 3/4 3 US třmen 4 Měděná trubka 6/8 (G 1/2) 5 PE 8/11 Připojení na výstupu 6 PE 10/14 7 PVC trubka DN15 S L M Vstupní ventil Krátký Dlouhý, V/50-60 Hz Dlouhý, V/50-60 Hz Měření tlaku 0 Bez tlakoměru 1 Tlakoměr bez kontaktů 2 3 T R L F F L R Tlakoměr s minimální hodnotou, normálně otevřený Tlakoměr s minimální hodnotou, normálně zavřený Připojení tlakoměru Horní strana Pravá strana Levá strana Vpředu Vstup tlaku Vpředu Vlevo Vpravo 5 / 20

6 2.2 Všeobecné údaje Dovolené médium Cl 2 Rozsah průtoku 0,2-10 kg/h, Min. vstupní tlak 2 bar Max. vstupní tlak 11 bar Max. okolní teplota 40 C Připojení tlaku Připojení tlakového potrubí (vstup) G3/4, G1, Cu trubka 6/8, USA třmen Připojení podtlakového potrubí (výstup) PE 10/14, PVC trubka DN 15 Připojení přetlakového ventilu PE hadice 8/11 Použité přetlakové potrubí PE hadice 8/ Lapač kapaliny (s ohřevem) Napětí VGA-146-X/X/X/L-0XX: 230 V, 50/60 Hz VGA-146-X/X/X/M-0XX: 115 V, 50/60 Hz Sí ový kabel délka 1,5 m euro zástrčka (pro 230 V) nebo US zástrčka (pro 115 V) Příkon 12 W Stupeň ochrany IP 54 Teplota max. 60 C, automatická regulace Tlakoměr (limitní kontakt pro minimální vstupní tlak) Rozsah měření 0-16 bar Přepínací bod nastavený na dovolený minimální vstupní tlak (2 bar) Spínací charakteristika kontakt se otevře při poklesu nastaveného přepínacího bodu Maximální spínací výkon 10 W pro DC, 10 VA pro AC Maximální spínací napětí 100 V, DC nebo AC Maximální spínací proud 0,5 A pro DC nebo AC, v případě čistě odporové zátěže Spínací hystereze max. 2,5 % Rozsah teploty -30 C až +75 C Připojení 2 vodiče, libovolná polarita, délka vodičů asi 3 m Příslušenství (není zahrnuto) Upevňovací deska pro montáž na stěnu při výměně nádoby Instalační materiál ve 3 délkách Zkušební médium pro hledání netěsností Doporučený průměr Mezi regulátorem podtlaku a regulátorem dávkování Délka podtlakového potrubí v (m) Dávkované množství (g/h) DN 8 DN 8 DN 10 DN15 10 DN 8 DN 8 DN 10 DN15 20 DN 8 DN 10 DN 15 DN20 30 DN 8 DN 10 DN 15 DN20 40 DN 8 DN 15 DN 15 DN20 50 DN 10 DN 15 DN 15 DN20 75 DN 10 DN 15 DN 15 DN DN 10 DN 15 DN 20 DN25 Norma spoleènosti Grundfos Alldos vypočteno pro tlakovou ztrátu p = 12,5 mbar Údaje v této tabulce vycházejí z pozorování tlakové ztráty. Není uvažováno s možným vlivem délky a průměru potrubí na provozní spolehlivost zařízení. 6 / 20

7 2.3 Rozměrové výkresy Pokyn V závislosti na provedení se rozměry se mohou mírně lišit Provedení s lapačem kapaliny ca. 180 ca. 127 ca. 119 ca. 198 TM04_0844_0908 ca. 236 ca. 127 Obr. 1 Rozměrový výkres regulátoru podtlaku Provedení s montážní deskou TM04_0845_0908 ca. 172 M6 150 ca. 173 ca. 160 ca. 200 ca. 62 ca. 126 připojení tlaku na pravé straně (plynový ventil směřuje vlevo) ca. 54 připojení tlaku na levé straně (plynový ventil směřuje vpravo) ca. 86 Obr. 2 Rozměrový výkres regulátoru podtlaku na montážní desce 7 / 20

8 3. Montáž 3.1 Přeprava a skladování S výrobkem zacházejte opatrně, neházejte s ním! Skladujte v suchu a chladnu. 3.2 Vybalení Během vybalování: Do součástí, kterými proudí plyn nesmí vniknout žádná vlhkost! Do součástí, kterými proudí plyn nesmí vniknout žádný cizí materiál! Montujte co nejdříve po vybalení. 3.3 Montáž Požadavky na montáž Zařízení na tlakové straně směrem od nádob nebo odpařovače jsou namontována a testována na těsnost. Potrubí bylo propláchnuto dusíkem znečištění zcela odstraněno. U provedení bez lapače kapalného plynu a pro montáž ke sběrnému potrubí: Filtr a lapač kapalného plynu nebo tlakový redukční ventil byly osazeny přímo před regulátor podtlaku. Přímo před regulátorem podtlaku se nachází místo s nejvyšší teplotou z celého tlakového plynového potrubí. Je-li to nutné, obtočte připojení tlakového potrubí k regulátoru podtlaku topným páskem. Zajistěte, aby všechny ventily nádoby byly před montáží uzavřeny. Používejte pouze určené typy potrubí! Pozor Provedení bez montážní desky: Zařízení je neseno pouze spojem s tlakovým potrubím. Zajistěte, aby potrubí nebylo doformováno. Zdeformované zařízení nemontujte. 8 / 20

9 4. Uvedení do provozu 4.1 Příprava k uvedení do provozu Připojení podtlaku Pozor Připojte podtlakové potrubí k regulátoru podtlaku a regulátorům dávkování. Přetlakové potrubí připojte k přetlakovému spoji. Podtlakové potrubí připojte k vstřikovači Připojení tlakového potrubí Pokyn Před připojením zajistěte uzavření ventilů na všech plynových nádobách. Používejte pouze určené typy potrubí! Je-li to nutné, naneste na těsnění trochu mazacího tuku. Tlakové potrubí připojte k příslušnému připojovacímu místu Elektrické zapojení Pozor Spojovací matice podtlakových spojů utahujte pouze rukou. Nepoužívejte žádné nástroje! Nebezpečí poškození! Maximální délka podtlakového potrubí viz kapitola Doporučený průměr Přetlakové potrubí veďte směrem dolů, protože chlór je těžší než vzduch. Přetlakové potrubí připojte k vhodnému adsorpčnímu zařízení. Při použití zařízení varujícího před únikem plynu: Instalujte snímač ve vzdálenosti asi 10 cm od výstupního otvoru adsorpčního zařízení. Přetlakové potrubí musí končit v uzavřeném prostoru, nikdy nesmí vést do volného prostoru! Přetlakové potrubí musí být co nejkratší. Před připojením sí ového kabelu: Zkontrolujte, zda sí ové napětí na typovém štítku odpovídá napětí místní sítě. Nesprávné napětí může zapříčinit poškození výrobku! Zajištění elektromagnetické kompatibility (EMC): Signální kabely musí být opatřeny stíněním. Stínění musí být připojeno ke svorce PE, nebo k uzemnění na straně sdružené komponenty, například řídicí jednotky. Signální kabely a silové kabely musí být vedeny v různých kabelových kanálech. Připojení lapače kapaliny (zvláštní příslušenství) Sí ový kabel lapače kapaliny zapojte do sítě. Připojení kontaktního tlakoměru (zvláštní příslušenství) Připojte dva kabely k externímu vyhodnocovacímu zařízení. Pokyn Na polaritě nezáleží. 9 / 20

10 4.2 Kontroly před uvedením do provozu Před spuštěním zkontrolujte těsnost celé stanice. Postupujte podle návodu k regulátorům dávkování plynu! Těsnost zkontrolujte až poté, co je celá stanice připravena k uvedení do provozu. Nebezpečí úniku plynu! Před kontrolou těsnosti: Uveďte do provozu volitelný vestavěný nebo samostatný lapač kapaliny! Nebezpečí úniku plynu! Kontrola těsnosti tlakových plynových potrubí Tlaková plynová potrubí jsou všechna potrubí vedoucí od plynových nádob k regulátoru podtlaku. Je-li stanice vybavena dusíkovým vyplachovacím zařízením: Proveďte předběžnou kontrolu těsnosti dusíkem (všechna dávkovací média). Podrobná kontrola: čpavkem Kontrola těsnosti dusíkem Zavřete ventily všech nádob. Otevřete připojovací ventily na nádobách a všechny uzavírací ventily až po zařízení pro dávkování plynu Otevřete připojovací ventil dusíkové láhve Pomalu otevírejte ventil dusíkové láhve, až tlak v potrubích dosáhne asi 10 bar (podle tlakoměru na regulátoru podtlaku). Maximální tlak dusíku je 16 bar! Při překročení tlaku existuje nebezpečí poškození a úniku plynu! Na všechny komponenty pod tlakem nastříkejte přípravek pro zjištění netěsnosti, nebo naneste mýdlovou vodou. Tvoření bublin a/nebo pokles tlaku na manometru --> Netěsnost v tlakových potrubích! Snižte tlak ve stanici! Odstraňte netěsnost! Znovu zkontrolujte těsnost! Netvoří se bubliny, tlak na manometru během jedné hodiny významně neklesne --> Tlaková potrubí jsou těsná. 10 / 20

11 4.2.3 Kontrola těsnosti čpavkem Otevřete ventily všech nádob a připojovací ventily nádoby a rychle je zase zavřete. Pomalu procházejte s otevřenou čpavkovou lahví podél armatur tlakového plynového potrubí. Tvoří se bílá mlha: Tlaková potrubí netěsní! Snižte tlak ve stanici! Odstraňte netěsnost! Znovu zkontrolujte těsnost! Obr. 3 Tvoří se bílá mlha: Tlaková potrubí netěsní! Netvoří se bílá mlha: Tlaková potrubí jsou těsná. TM TM Obr. 4 Tlaková potrubí jsou těsná. Kapalný čpavek nesmí přijít do styku se součástmi stanice! Nebezpečí vzniku netěsnosti působením koroze! TM Obr. 5 Kapalný čpavek způsobuje netěsnost vlivem koroze 5. Údržba Intervaly čištění a údržby minimálně každých 12 měsíců v případě závady Před zahájením čištění a údržby vypněte celou stanici! Nebezpečí úniku chlóru! Před opakovaným uvedením do provozu zkontrolujte těsnost! Nebezpečí úniku chlóru! 11 / 20

12 5.1 Možné závady Závada Příznaky Příčina Nápravné opatření Únik plynu Přetlakový ventil netěsní. Narušená regulace. Není dosaženo požadovaného dávkovacího průtoku. Opakované zkapalnění plynu Externí vyhodnocovací zařízení chybně ukazuje příliš nízký vstupní tlak (jen pro volitelný kontaktní tlakoměr). Zápach plynu Tvoření mlhy u spojů během kontroly těsnosti. Plyn uniká z přetlakového potrubí, zatímco stanice je mimo provoz. Tlaková ztráta na tlakoměru, zatímco stanice je mimo provoz a přívod plynu je uzavřen. Podtlak v přetlakovém potrubí, zatímco stanice je v provozu (lze zjistit přiložením prstu). Zařízení vibruje a hučí. Podtlak v přetlakovém potrubí, zatímco stanice je v provozu (lze zjistit přiložením prstu). Tlakoměr regulátoru podtlaku Tvorba ledu na filtru nebo spoji přetlakového potrubí během uvádění do provozu, poškození součástí obalu z PVC (viditelné jen při otevřeném zařízení). Tvorba ledu na filtru nebo spoji přetlakového potrubí během uvádění do provozu, poškození součástí obalu z PVC (viditelné jen při otevřeném zařízení). Spoje nejsou těsné. Vstupní ventil netěsní. Vstupní ventil nebo spoje netěsní. Zkorodovaná nebo znečištěná pružina. Zkontrolujte spoje a utáhněte je. Vyčistěte vstupní ventil, vyměňte poškozené díly, použijte kvalitnější plyn. Vyčistěte vstupní ventil nebo spoje, vyměňte poškozené díly, použijte kvalitnější plyn. Pružinu vyměňte nebo očistěte. Neodstraňujte závěsný drát pružiny! O-kroužek (19) je vadný. Vyměňte o-kroužek (19). Membrána je vadná. Membrána je zdeformovaná nebo nesprávně namontovaná. Membrána je poškozená. Vstupní tlak je příliš nízký (< 2 bar). Plynová nádoba je prázdná. Uzavírací ventily v tlakových potrubích jsou zavřené, nebo nejsou úplně otevřené. Teplota u spoje tlakového potrubí je nižší než v jiných tlakových plynových potrubích. Ohřev lapače kapaliny není zapojen, nebo je vadný. U sudu s plynem je použit regulátor podtlaku bez lapače kapaliny. Potrubí mezi kontaktním tlakoměrem a vyhodnocovacím zařízením je přerušené. Vyměňte membránu. Namontujte správně membránu a lehce naneste teflonový tuk na vodicí zdvihátko. Vyměňte membránu. Vyčistěte filtr. Plynové nádoby nahraďte plnými. Otevřete uzavírací ventily. Filtr a/nebo spoj tlakového potrubí oviňte topnou páskou a zahřejte. Uzavřete přívod plynu před filtrem, nastavte zařízení pro dávkování plynu na minimální průtok a spus te stanici. Připojte ohřev nebo jej opravte. Použijte regulátor podtlaku s lapačem kapaliny. Zkontrolujte potrubí a opravte jej. 5.2 Demontáž a čištění regulátoru podtlaku Pokyn Čísla v závorkách viz obr. 6, výkres sestavy, v kapitole 5.3 Sady náhradních dílů pro regulátor podtlaku VGA Vypnutí stanice Nastavte zařízení na nízký dávkovací průtok. Stanice je v provozu: Zavřete ventily nádob. Nechte stanici v provozu, až měřicí trubice ukazuje nulový průtok plynu. Vypněte zařízení, postupujte podle návodu k obsluze regulátoru dávkování. Pouze provedení s lapačem kapaliny Odpojte lapač kapaliny od sítě a nechte jej zchladnout. Pouze provedení s kontaktním tlakoměrem Odpojte potrubí k vyhodnocovacímu zařízení. 12 / 20

13 5.2.2 Demontáž regulátoru tlaku Demontujte přetlakové potrubí: Povolte spojovací matici. Odpojte hadici. Demontujte podtlakové potrubí: Povolte spojovací matici. Odpojte hadici. Demontujte regulátor podtlaku z tlakového potrubí Odšroubování držáku vstupního ventilu Potřebné nářadí a příslušenství Imbusový klíč 5 mm Postup Vyšroubujte šrouby s vnitřním šestihranem (1.9). Vyjměte vstupní ventil. Vyjměte o-kroužek (18) Demontáž vstupního ventilu Potřebné nářadí a příslušenství Vidlicový klíč 24 mm Šroubovák Kolík 5 mm Postup Pomocí vidlicového klíče vyšroubujte vstupní ventil z držáku. Pomocí šroubováku vyšroubujte kuželku ventilu (15) sedlo pružiny (16) přidržujte prstem. Pozor Nepoškoďte těsnicí plochu kuželky ventilu! Na plastové součásti nepoužívejte nářadí (nebezpečí deformování nebo poškození)! Pomocí kolíku opatrně vytlačte sedlo ventilu (1.1) z 1.2. Vyjměte filtr (1.4) a kazetu ventilu (1.5). Pouze provedení s lapačem kapaliny Otevřete uzávěr (1.13). Vyjměte filtr (1.16) Čištění součástí vstupního ventilu a volitelného lapače kapaliny Potřebné nářadí a příslušenství Horká voda (asi 40 C) Měkký kartáč Postup Všechny součásti očistěte horkou vodou, případně použijte kartáč. Vnitřní strana držáku vstupního ventilu Sedlo ventilu (1.1) Kuželka ventilu (15) Závitový díl (1.2) Pružina (1.7) Sedlo pružiny (16) Vnitřní strana lapače kapaliny a filtr (1.16), je-li namontován Je-li to nutné, vyměňte poškozené součásti. Doporučení: Sedlo ventilu (1.1), pružina (17), o-kroužky (1.6, 1.17, 1.22) a filtry (1.4, 1.16). Zkontrolujte těsnicí povrch kuželky ventilu (15) poškozenou kuželku vyměňte. 13 / 20

14 Kuželku ventilu vyměňte i v případě velmi malého poškození! Nebezpečí úniku chlóru! Všechny součásti dobře vysušte. Pozor V případě montáže nevysušených součástí může vzniknout koroze! Zpětná montáž vstupního ventilu Pozor Sedlo ventilu lehce namažte teflonovým tukem a zatlačte jej (spolu d o-kroužkem) do závitového dílu. Kuželku ventilu vložte do sedla a závitového dílu. Pružinu vložte zespodu. Sedlo pružiny našroubujte zespodu až na doraz kuželku ventilu přidržujte šroubovákem. Do držáku vstupního ventilu vložte nový o-kroužek (1.7). Do držáku vstupního ventilu vložte nový filtr (1.4) a kazetu ventilu (1.5). Vstupní ventil zašroubujte zpět na místo. Pouze provedení s lapačem kapaliny Vložte nový o-kroužek (1.17) (slouží k upevnění filtru). Vložte nový filtr (1.16). Vložte nové o-kroužky (1.22). Našroubujte uzávěr (1.13) Demontáž regulátoru podtlaku Potřebné nářadí a příslušenství Imbusový klíč 5 mm Postup Vyšroubujte šrouby s vnitřním šestihranem (35). Demontujte horní díl. Demontujte membránu (29) včetně talíře (27) a prstence (26). Odšroubujte matici (25) a demontujte kuželku ventilu (20) a pružinu (21). Vyšroubujte prstenec membrány a vyjměte membránu Čištění součástí regulátoru podtlaku Potřebné nářadí a příslušenství Horká voda (asi 40 C) Měkký kartáč Postup Všechny součásti očistěte horkou vodou, případně použijte kartáč. Vnitřní strany horního a spodního dílu Talíř membrány (27) Prstenec membrány (26) Matice (25) Pružina (21) Pozor Všechny těsnicí plochy musí být čisté a bez usazenin. Vstupní ventil položte, aby nedošlo k ohnutí zdvihátka kuželky ventilu (15)! Neodstraňujte závěsný drát pružiny! Kuželka ventilu (20) Je-li to nutné, poškozené součásti vyměňte. Všechny součásti dobře vysušte. Pozor V případě montáže nevysušených součástí může vzniknout koroze! Zpětná montáž regulátoru podtlaku Do talíře pružiny vložte nový o-kroužek. Novou membránu (29) nasaďte na talíř membrány (27). 14 / 20

15 Pozor Dodržte polohu a vystředění membrány! Našroubujte prstenec membrány (26). Vodicí pouzdro ve spodní části lehce namažte teflonovým tukem. Do kuželky ventilu (20) vložte nový o-kroužek (19). Nepoškoďte kuželku ventilu! Vložte kuželku ventilu (20). Vložte pružinu (21). Našroubujte matici (25). Do spodního dílu vložte nový o-kroužek (30). Smontovaný talíř pružiny vložte do spodního dílu a vyrovnejte jej. Talíř membrány se musí ve vodicím pouzdru snadno pohybovat. Při pomalém nebo váznoucím pohybu vzniká nebezpečí úniku plynu! Talíř membrány (27) zatlačte rukou směrem dolů. Kuželka přetlakového ventilu (20) musí být otevřená. Je-li zařízení mimo provoz, musí kuželka dobře těsnit. Horní díl položte na spodní díl. Zachovejte polohu přetlakového ventilu! Vložte šrouby s vnitřním šestihranem (35). Nasaďte podložky a uzavřené matice (37). Šrouby s vnitřním šestihranem (35) utáhněte do kříže. Utahovací moment: 200 Ncm Namontujte držák vstupního ventilu: Vložte nový o-kroužek (18). Nasaďte držák vstupního ventilu. Nasaďte podložky a šrouby s vnitřním šestihranem. Utáhněte šrouby s vnitřním šestihranem, aniž zdeformujete držák. Utáhněte šrouby s vnitřním šestihranem Zpětná montáž regulátoru podtlaku Při zpětné montáži postupujte podle kapitoly 4 těsnicí plochy musí být čisté. Použijte nové ploché těsnění. Před uvedením do provozu zkontrolujte těsnost (postupujte podle návodu k obsluze). Nebezpečí úniku chlóru! 15 / 20

16 5.3 Sady náhradních dílů pro regulátor podtlaku VGA * 18** 17* ** * ** 21* ** * ** 1.6* ** 29* ** 1.5* ** 28* ** 1.18** * ** 1.4* * ** 44* ** 27 připojení tlaku na levé straně (plynový ventil směřuje vpravo) 1.1* ** 1.2 s tlakoměrem 26 Obr. 6 Výkres sestavy s náhradními díly Položky s jednou nebo dvěma hvězdičkami patří do sad náhradních dílů. Doporučujeme mít některé sady náhradních dílů skladem, aby opotřebené díly mohly být v případě nutnosti rychle vyměněny (pouze kvalifikovanými pracovníky). Položka Popis Objednací číslo Všechna čísla s * Sada náhradních dílů pro VGA ( ) Všechna čísla s ** Sada náhradních dílů pro VGA-146 s lapačem kapaliny ( ) 23* ** 4.6* ** 1.17** 1.16** 1.22** 1.13 připojení tlaku na pravé straně (plynový ventil směřuje vlevo) S lapačem kapaliny TM04_0850_ / 20

17 17 / 20

18 18 / 20

19 19 / 20

20 Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km Lote 34A Garin Pcia. de Buenos Aires Phone: Telefax: Australia Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS Oceania Pty. Ltd. Unit 3 / 74 Murdoch Circuit Acacia Ridge QLD 4100 Phone: +61 (0) Telefax: +61 (0) Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg B-2630 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belorussia Представительство ГРУНДФОС в Минске , Минск, ул. В. Хоружей, 22, оф Телефон: (37517) Факс: (37517) Bosnia/Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Paromlinska br. 16, BiH Sarajevo Phone: Telefax: Brazil Mark GRUNDFOS Ltda. Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: Telefax: Bulgaria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Representative Office - Bulgaria Bulgaria, 1421 Sofia Lozenetz District Arsenalski blvd. Phone: , Telefax: Canada GRUNDFOS Canada Inc Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS (Shanghai) Water Technology Co. Ltd. West Unit, 1 Floor, No. 2 Building (T 4-2) 278 Jinhu Road, Jin Qiao Export Processing Zone Pudong New Area Shanghai, Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 22 Floor, Xin Hua Lian Building Huai Hai Rd, (M) Shanghai PRC Phone: Telefax: Croatia GRUNDFOS predstavništvo Zagreb Cebini 37, Buzin HR Zagreb Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čapkovského Olomouc Phone: Telefax: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 FIN Vantaa Phone: Telefax: France Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS S.A.R.L. 7, rue Gutenberg F La Wantzenau Tél.: Télécopie: France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS Eichler GmbH Reetzstraße 85 D Pfinztal (Söllingen) Tel.: Telefax: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr. 33 D Erkrath Tel.: +49-(0) Telefax: +49-(0) Service in Deutschland: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai Phone: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12 Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg. 5F, , Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo, Japan Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building Yeoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT Vilnius Tel: Fax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park Shah Alam Selangor Phone: Telefax: México Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L Phone: Telefax: Netherlands Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS BV Leerlooiersstraat 6 NL-8601 WK Sneek Tel.: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL Przeźmierowo Tel: (+48-61) Fax: (+48-61) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P Paço de Arcos Tel.: Telefax: România GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: Telefax: Russia ООО Грундфос Россия, Москва, ул. Школьная 39 Тел. (+7) , Факс (+7) , Serbia GRUNDFOS Predstavništvo Beograd Dr. Milutina Ivkovića 2a/29 YU Beograd Phone: / Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 24 Tuas West Road Jurong Town Singapore Phone: Telefax: Slovenia GRUNDFOS PUMPEN VERTRIEB Ges.m.b.H., Podružnica Ljubljana Blatnica 1, SI-1236 Trzin Phone: Telefax: South Africa Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS (Pty) LTD 98 Matroosberg Road, Waterkloof Park P.O. Box 36505, Menlo Park ZA Pretoria Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB (Box 333) Lunnagårdsgatan Mölndal Tel.: +46(0) Telefax: +46(0) Switzerland Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS International AG Schönmattstraße 4 CH-4153 Reinach Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА Київ, Вул. Московська 8б, Тел.:( ) Фах.: ( ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS Ltd. 39 Gravelly Industrial Park, Tyburn Road Birmingham B24 8TG Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation West 118th Terrace Olathe, Kansas Phone: Telefax: Usbekistan Представительство ГРУНДФОС в Ташкенте Ташкент ул.усмана Носира 1-й тупик 5 Телефон: (3712) Факс: (3712) Addresses revised V CZ 20

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS DTS 502. Dávkovací stanice se zásobníkem. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS DTS 502. Dávkovací stanice se zásobníkem. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS DTS 502 Dávkovací stanice se zásobníkem Montážní a provozní návod Prohlášení o shodì My, spoleènost Grundfos Alldos, prohlašujeme na vlastní zodpovìdnost, že výrobky DTS s elektrickým

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS NB, NBG, TP, TPD ATEX-approved pumps Installation and operating instructions 2 NB, NBG, TP, TPD ATEX-approved pumps Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-113. Dávkovací regulátor plynu. Servisní předpisy

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-113. Dávkovací regulátor plynu. Servisní předpisy NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGA-113 Dávkovací regulátor plynu Servisní předpisy OBSAH 1. Všeobecně... 3 1.1 Skladba dokumentace...3 1.2 O návodu...3 1.3 Uživatelé/cílové skupiny...3 1.4 Povinnosti

Více

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS. Dosing Monitor. Installation and operating instructions

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS. Dosing Monitor. Installation and operating instructions GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS Dosing Monitor Installation and operating instructions 2 Dosing Monitor Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 6 Notice d'installation et

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Agitators 509. Elektrické míchadlo. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Agitators 509. Elektrické míchadlo. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Agitators 509 Elektrické míchadlo Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě My, společnost, prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že výrobky 509, elektrické míchadlo, na které

Více

NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 L. Montážní a provozní návod ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. www.grundfos.com

NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 L. Montážní a provozní návod ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. www.grundfos.com NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 L Montážní a provozní návod ALPHA2 L AL LPHA2 ALPHA2 L ALPHA2 www.grundfos.com ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobek

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-111. Regulátor vakua. Servisní předpisy

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-111. Regulátor vakua. Servisní předpisy NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGA-111 Regulátor vakua Servisní předpisy OBSAH 1. Všeobecně... 3 1.1 Skladba dokumentace...3 1.2 O návodu...3 1.3 Uživatelé/cílové skupiny...3 1.4 Povinnosti provozovatele...4

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Multifunkční ventil. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Multifunkční ventil. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS Multifunkční ventil Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Montážní a provozní návod OBSAH Strana 1. Bezpečnostní pokyny 3 1.1 Symboly použité v tomto dokumentu 3 1.2 Kvalifikace a školení

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. DDI s PROFIBUS-DP. Dodatek k instalačním a provozním pokynům

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. DDI s PROFIBUS-DP. Dodatek k instalačním a provozním pokynům NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS DDI s PROFIBUS-DP Dodatek k instalačním a provozním pokynům OBSAH Strana. Označení důležitosti pokynů. Všeobecně. Technická data. Připojení DDI k PROFIBUS-DP V. PROFIBUS-DP V. Hlavní

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Vaccuperm VGA-111. Podtlakový regulátor. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Vaccuperm VGA-111. Podtlakový regulátor. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS Vaccuperm VGA-111 Podtlakový regulátor Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že

Více

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 NÁVODY GRUNDFOS, I, N 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20, N 32, 45, 64, 90, 120, 150 Double seal (tandem) Montážní a provozní návod 2 Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSH

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Dosing monitor. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Dosing monitor. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS Dosing monitor Installation and operating instructions 2 Dosing monitor Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 7 Notice d installation et d entretien

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CR deep-well Installation and operating instructions 2 CR deep-well Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 7 Notice d'installation et d'entretien

Více

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC NÁVODY GRUNDFOS SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH 1. Obecné informace

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Tanks 502. Dávkovací zásobník. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Tanks 502. Dávkovací zásobník. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Tanks 502 Dávkovací zásobník Montážní a provozní návod 2 OBSAH Strana 1. Všeobecné pokyny 3 1.1 Servisní dokumentace 3 2. Údaje k instalaci 4 3. Instalační schéma 4 4. Účel použití

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA2 Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky GRUNDFOS ALPHA2 na něž se toto prohlášení vztahuje,

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Tanks. Dávkovací nádrže a příslušenství. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Tanks. Dávkovací nádrže a příslušenství. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS Tanks Dávkovací nádrže a příslušenství Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH Strana 1. Symboly použité v

Více

Seco. Rotační lamelové vakuové pumpy SV 1003/1005 D. Seco Suchoběžné řešení. Kompaktní a výkonná.

Seco. Rotační lamelové vakuové pumpy SV 1003/1005 D. Seco Suchoběžné řešení. Kompaktní a výkonná. SV 1003/1005 D Kompaktní, spolehlivé a mimořádně výkonné to je jen několik vlastností, kterými se vyznačují rotační suché lamelové vývěvy Seco společnosti Busch. Díky jejich bezolejovému provozu je, lze

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG. Double seal (tandem) Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG. Double seal (tandem) Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG Double seal (tandem) Installation and operating instructions NKG English (GB) Installation and operating instructions...........................................................

Více

NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobek GRUNDFOS ALPHA2, na nějž se toto prohlášení vztahuje, je

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-146. Regulátor vakua. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-146. Regulátor vakua. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGA-146 Regulátor vakua Montážní a provozní návod Prohlášení o shodì My, spoleènost Grundfos Alldos, prohlašujeme na vlastní zodpovìdnost, že výrobky Vaccuperm VGA-146

Více

NÁVODY GRUNDFOS. E-Box 200. Modbus communication for SMART Digital DDA (up to 30 l/h) Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. E-Box 200. Modbus communication for SMART Digital DDA (up to 30 l/h) Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS E-Box 200 Modbus communication for SMART Digital DDA (up to 30 l/h) Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze OBSAH

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG. Double seal (back-to-back) Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG. Double seal (back-to-back) Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG Double seal (back-to-back) Installation and operating instructions NKG English (GB) Installation and operating instructions...........................................................

Více

BA195 miniba POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ NÁVOD K MONTÁŽI. Uschovejte pro pozdější využití!

BA195 miniba POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ NÁVOD K MONTÁŽI. Uschovejte pro pozdější využití! BA195 miniba POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ NÁVOD K MONTÁŽI Uschovejte pro pozdější využití! 1. Bezpečnostní pokyny 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu 2. Používejte zařízení dle jeho určení k použití

Více

DYWIDAG-Geotechnika GEWI -pilota

DYWIDAG-Geotechnika GEWI -pilota DYWIDAG-Geotechnika GEWI -pilota Přehled zařízení Hydraulické čerpadlo utahovací zařízení čerpadlo Standard Plarad R 0.9 CT 2 E-W-S GEWI 32, 0, 63,5 Hydraulické čerpadlo CT 2E-W-S Hydraulické čerpadlo

Více

DYWIDAG-Geotechnika Lanové kotvy

DYWIDAG-Geotechnika Lanové kotvy DYWIDAG-Geotechnika Lanové kotvy Přednosti a vlastnosti možnost dopravy dlouhých kotev minimální potřeba místa při dopravě, skladování a montáži odolnost proti poškození při ohybu kotev Dočasná kotva kotvy

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Radarový převaděč Rosemount s vedenou vlnou

Radarový převaděč Rosemount s vedenou vlnou 00825-0317-4530, rev. AB Radarový převaděč Rosemount s vedenou vlnou Montážní pokyny pro dělenou sondu VAROVÁNÍ Nedodržení bezpečnostních pokynů pro instalaci a servis může způsobit vážné zranění. Instalaci,

Více

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Výfukové plyny vážně ohrožují zdraví hasičů Zplodiny z naftových motorů nalezneme v každé hasičské stanici. Tvoří se spalováním dieselového

Více

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu FlowCon S Instalace Provoz Uvedení do provozu Obsah: Technické údaje a přehled funkcí 2 1. Instalace 3 2. Propláchnutí a naplnění systému 4 3. Vypuštění systému 5 4. Zpětný ventil 5 5. Bezpečnostní zařízení

Více

Perfektní oprava a zesílení závitů

Perfektní oprava a zesílení závitů Perfektní oprava a zesílení závitů Výhody které přesvědčí - výhody, které se počítají. TIME-SERT Závitová vložka Systém TIME-SERT vychází z masivního ocelového pouzdra,které bylo vyrobeno obráběním z jednoho

Více

somfy.com CTS 25 příručka CTS 25 technické údaje CTS 25 přehledový katalog CTS 25 pokyny pro montáž

somfy.com CTS 25 příručka CTS 25 technické údaje CTS 25 přehledový katalog CTS 25 pokyny pro montáž somfy.com CTS 25 příručka CTS 25 technické údaje CTS 25 přehledový katalog CTS 25 pokyny pro montáž Copyright 2008 Somfy SAS. All rights reserved - V2-06/2009 C T S 2 5 t e c h n i c k é ú d a j e CTS

Více

VENTIL ŘADA 400 JAR TOP

VENTIL ŘADA 400 JAR TOP ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL ŘADA 400 JAR TOP pro automatické zavlažovací systémy Modely: 57461, 57471 www.agf-zavlahy.cz 1 Protokoly: Mezinárodní

Více

COOL 2. Návod k používání. 0463 348 001 CZ 20130618 Valid for: serial no. 324-xxx-xxxx

COOL 2. Návod k používání. 0463 348 001 CZ 20130618 Valid for: serial no. 324-xxx-xxxx COOL 2 Návod k používání 0463 348 001 CZ 20130618 Valid for: serial no. 324-xxx-xxxx OBSAH 1 BEZPEČNOST... 4 2 ÚVOD... 7 2.1 Vybavení...7 3 TECHNICKÉ ÚDAJE... 8 4 INSTALACE... 9 4.1 Umístění...9 4.2 Přívod

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS SP Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky SP, na něž se toto prohlášení

Více

Návod k údržbě a montáži

Návod k údržbě a montáži Návod k údržbě a montáži Redukční ventily Typ 481/481 HP/481 LP 482/482 HP/482 LP 681 682/682 HP/682 LP CZ 1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Redukční ventil používejte jen: - v souladu s určením, - v

Více

1592P01. max. DC 48 V, 1 A, 20 W

1592P01. max. DC 48 V, 1 A, 20 W 594 59P0 Průtokový spínač pro kapaliny, pro potrubí DN 0 00. QE90 Spínací výkon : Jmenovitý tlak PN5 max. AC 30, A, 6 A max. DC 48, A, 0 W Ruční nastavení funkce kontaktu (spínací NO / rozpínací NC) Stupeň

Více

Plynovy filtr. Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana 2 Strana 6

Plynovy filtr. Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana 2 Strana 6 Plynovy filtr Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana 2 Strana 6 Plynový filtr Rejstřík Použité symboly... 2 Návod k použití Účel použití... 3 Výměna filtrační vložky...

Více

SQUARE 6 ROHOVÁ FRÉZA SE ŠESTI BŘITY NA DESTIČCE

SQUARE 6 ROHOVÁ FRÉZA SE ŠESTI BŘITY NA DESTIČCE SQUARE 6 ROHOVÁ FRÉZA SE ŠESTI BŘITY NA DESTIČCE TENTOKRÁT JSTE SI O TO OPRAVDU ŘEKLI. Naslouchali jsme našim zákazníkům z mnoha průmyslových odvětví. A zde je výsledek... NIŽŠÍ NÁKLADY NA SOUČÁST Rohové

Více

Lumination LED světla

Lumination LED světla GE Lighting Solutions Montážní příručka Lumination LED světla Zavěšené LED světlo (Řada EP14) Vlastnosti Životnost (jmenovitá životnost 50000 hodin) 5 let záruka IP30 Určeno pro suché prostředí PŘEDTÍM

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NK, NKG. ATEX-approved pumps. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NK, NKG. ATEX-approved pumps. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS NK, NKG ATEX-approved pumps Installation and operating instructions NK, NKG English (GB) Installation and operating instructions...........................................................

Více

Register now! For your benefit Jetzt Registrieren und Profitieren! TGM 40230 PORTA. www.ewm-group.com. Návody k obsluze. Bruska na elektrody

Register now! For your benefit Jetzt Registrieren und Profitieren! TGM 40230 PORTA. www.ewm-group.com. Návody k obsluze. Bruska na elektrody Návody k obsluze Bruska na elektrody CZ TGM 40230 PORTA Register now! For your benefit Jetzt Registrieren und Profitieren! www.ewm-group.com * *Details for ewm-warranty www.ewm-group.com Všeobecné pokyny

Více

Montážní návod Skupina solárního čerpadla 10 /

Montážní návod Skupina solárního čerpadla 10 / CZ Skupina solárního čerpadla 1 / 2 26-28 Wolf GmbH Postfach 138 8448 Mainburg Tel. +498751/74- Fax +498751/7416 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 36472_2162 Änderungen vorbehalten Bezpečnostní pokyny

Více

Buddy. Arc 180 Arc 200. Návod k používání. 0463 266 001 CZ 20140211 Valid for: serial no. Arc 180: 31312108277 Arc 200: 31312108187

Buddy. Arc 180 Arc 200. Návod k používání. 0463 266 001 CZ 20140211 Valid for: serial no. Arc 180: 31312108277 Arc 200: 31312108187 Buddy Arc 180 Arc 200 Návod k používání 0463 266 001 CZ 20140211 Valid for: serial no. Arc 180: 31312108277 Arc 200: 31312108187 OBSAH 1 BEZPEČNOST... 4 2 ÚVOD... 7 2.1 Vybavení...7 3 TECHNICKÉ ÚDAJE...

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Ovládací jednotka AR. Montážní a provozní návod, dodatek

NÁVODY GRUNDFOS. Ovládací jednotka AR. Montážní a provozní návod, dodatek NÁVODY GRUNDFOS Ovládací jednotka AR Montážní a provozní návod, dodatek 2 Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH 1. Označení důležitosti pokynů Strana 1. Označení

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL ŘADA 160 pro automatické zavlažovací systémy

ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL ŘADA 160 pro automatické zavlažovací systémy ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL ŘADA 160 pro automatické zavlažovací systémy Modely: 94086, 57086 www.agf-zavlahy.cz 1 Protokoly: Mezinárodní modely

Více

Podtlaková a přetlaková plicní automatika

Podtlaková a přetlaková plicní automatika Návod k použití Podtlaková a přetlaková plicní automatika Řada AutoMaXX Obj. č.: 10083261/01 MSA AUER GmbH D-12059 Berlin Thiemannstrasse 1 Germany MSA AUER GmbH. Všechna práva vyhrazena. MSA OBSAH Obsah

Více

Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK-130 Sada pro přestavbu objednací č. 87 51 500 pro G31

Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK-130 Sada pro přestavbu objednací č. 87 51 500 pro G31 CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK-130 Sada pro přestavbu objednací č. 87 51 500 pro G31 Strana Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Více

PIT. Indukční průtokoměr. pro vodivé kapaliny

PIT. Indukční průtokoměr. pro vodivé kapaliny Indukční průtokoměr pro vodivé kapaliny měření kontrola analýza PIT Měřicí rozsah do 10 m/s Přesnost: ±1,5% z měřené hodnoty ±0,5% z rozsahu pmax: PN40; tmax: -40 +150 C Připojení: přírubové DN40...80,

Více

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci Řídicí modul tepelného čerpadla VWZ AI VWL X/2 A CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0

Více

Plynový filtr. Návod k použití Návod k montážní Je nutno mít při jízde ve vozidle!

Plynový filtr. Návod k použití Návod k montážní Je nutno mít při jízde ve vozidle! Plynový filtr Návod k použití Návod k montážní Je nutno mít při jízde ve vozidle! Plynový filtr Rejstřík Použité symboly... 2 Návod k použití Účel použití... 3 Indikátor nasycení... 3 Výměna filtrační

Více

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

01X.X. Plastový stavoznak PN10. Obsah. Výrobková skupina 700. Návod na obsluhu a údržbu. 1. Sestava plastového stavoznaku 700.01X.X. 2.

01X.X. Plastový stavoznak PN10. Obsah. Výrobková skupina 700. Návod na obsluhu a údržbu. 1. Sestava plastového stavoznaku 700.01X.X. 2. Tel: +420 596 232 996, 596 232 997, Fax: +420 596 232 998 avemarcz, web: wwwavemarcz 01XX Strana: 1/7 REVIZE: 1 Obsah 1 Sestava plastového stavoznaku 70001XX 2 Oblast použití 3 Popis stavoznaku 31 Kuličkové

Více

Obsah. Strana. Obsah. 3. Obsluha... 6

Obsah. Strana. Obsah. 3. Obsluha... 6 Obsah Obsah Strana 1. Instalace a způsob funkce.................................. 4 2. Zabudování.............................................. 6 2.1 Smontování ventilu a pohonu.................................

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 pro zvýšený pneumatický výkon Obr. 1: Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS Vydání: březen 2010 Obsah Obsah 1 Konstrukce

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS. Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7

Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS. Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7 Obr. 1: Typ 3248 jako průchozí ventil a rohový ventil s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS Vydání prosinec 2010 Význam pokynů v tomto

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

On-line datový list FWE200 PRACHOMĚRY NA PRINCIPU ROZPTÝLENÉHO SVĚTLA

On-line datový list FWE200 PRACHOMĚRY NA PRINCIPU ROZPTÝLENÉHO SVĚTLA On-line datový list A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí na dané aplikaci

Více

On-line datový list TBS-1ASGT0506NM TBS TEPLOMĚRY

On-line datový list TBS-1ASGT0506NM TBS TEPLOMĚRY On-line datový list TBS-1ASGT0506NM TBS A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Vlastnosti Objednací informace další provedení přístroje a příslušenství

Více

On-line datový list TBS-1BSGT1006NM TBS TEPLOMĚRY

On-line datový list TBS-1BSGT1006NM TBS TEPLOMĚRY On-line datový list TBS-1BSGT1006NM TBS A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Vlastnosti Objednací informace další provedení přístroje a příslušenství

Více

The Right Tool at the Right Time. Tvářecí závitníky. metrická řada

The Right Tool at the Right Time. Tvářecí závitníky. metrická řada The Right Tool at the Right Time Tvářecí závitníky metrická řada Vlastnosti & přednosti Materiál Vyrobeno z prvotřídní rychlořezné oceli s kobaltem (HSS-E): vysoká tvrdost a houževnatost zvýšená pevnost

Více

FRIATOOLS Návod k použití FRIATOOLS. Podtlakové přítlačné zařízení VACUSET-XL pro montáž sedlových tvarovek SA-XL a RS-XL. Obsah Strana NEBEZPEČÍ

FRIATOOLS Návod k použití FRIATOOLS. Podtlakové přítlačné zařízení VACUSET-XL pro montáž sedlových tvarovek SA-XL a RS-XL. Obsah Strana NEBEZPEČÍ FRIATOOLS Návod k použití Podtlakové přítlačné zařízení VACUSET-XL pro montáž sedlových tvarovek SA-XL a RS-XL FRIATOOLS Obsah Strana 1. Úvod 1.1 Bezpečnostní pokyny 2 1.2 Účel použití 3 2. Bezpečnost

Více

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti Precont MT Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu Technický návod 05.13 Hlavní vlastnosti Jemně odstupňované měření tlaku Měřicí rozsahy od -1 do

Více

Překlad původního návodu k použítí. Protiproudové jednotky

Překlad původního návodu k použítí. Protiproudové jednotky Překlad původního návodu k použítí Protiproudové jednotky Předmluva Děkujeme za důvěru, kterou jste nám vyjádřili tím, že jste se rozhodli pro BADU Jet vogue nebo BADU Jet wave. Tyto hloubkové protiproudové

Více

Přídavná sada osvětlení

Přídavná sada osvětlení Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana Strana Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E

Více

Pioneering for You. Wilo-Zeox FIRST. Návod k montáži a obsluze. 4 192 053-Ed.01 / 2014-11-Wilo

Pioneering for You. Wilo-Zeox FIRST. Návod k montáži a obsluze. 4 192 053-Ed.01 / 2014-11-Wilo Pioneering for You Wilo-Zeox FIRST cs Návod k montáži a obsluze 4 192 053-Ed.01 / 2014-11-Wilo Obr. 1: Obr. 2: Zeox FIRST H Zeox FIRST V Obr. 3: Obr. 4: Obr. 5: Obr. 6: 1 Obecně...2 2 Bezpečnost...2 2.1

Více

PT-600 Směšovač ochranného plynu

PT-600 Směšovač ochranného plynu PT-600 Směšovač ochranného plynu Uživatelská příručka Tato příručka platí pro výrobek ESAB s číslem: 0558003931 0558005318 OBSAH ODDÍL NADPIS STRANA ODSTAVEC ODDÍL 1 BEZPEČNOST... 9 ODDÍL 2 ÚVOD / INSTALACE...11

Více

IGEPA velkoobchod papírem, spol. s r.o. Ke Stadionu 400 250 70 Odolena Voda. igepa-czech_objednavky@igepagroup.com

IGEPA velkoobchod papírem, spol. s r.o. Ke Stadionu 400 250 70 Odolena Voda. igepa-czech_objednavky@igepagroup.com XXL BANNERY IGEPA velkoobchod papírem, spol. s r.o. Ke Stadionu 400 250 70 Odolena Voda igepa-czech_objednavky@igepagroup.com www.igepagroup.cz Tel.: 283 970 121 Fax: 283 971 996 Obsah: MasterJet S FrontLit

Více

Servisní příručka. Hydromotory typ MM a MLHM

Servisní příručka. Hydromotory typ MM a MLHM Hydromotory typ MM a MLHM 1 MM a MLHM Demontáž Poz. Demontovaný díl Popis 2 Montážní příruba F, Upevněte motor svisle s hřídelí otočenou směrem vzhůru na 1 šrouby montážní desku. Šroubovákem A1,2x8 DIN5265

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N

VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N Návod k použití VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N Světová průmyslová dávkovací čerpadlo se zaručenou výkonností a bezproblémovým ovládáním. Čerpadlo je navrženo pro práci v náročných podmínkách a

Více

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

Dávkovací čerpadla - INVIKTA Dávkovací čerpadla - INVIKTA SLOŽENÍ SYSTÉMU 1 Šroubení výtlaku 2 Šroubení sání 3 Sací ventil Otočný regulátor otáček Vstup pro napájecí kabel Vstup senzoru hladiny 7 Nástěnná konzole OBSAH BALENÍ INVIKTA

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ H y d r o S p i n NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ DŮLEŽITÉ: Tento návod k obsluze obsahuje důležité informace o bezpečnostních opatřeních, kterých je třeba dbát během montáže a spuštění. Je proto nezbytné,

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Servomotory. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Servomotory. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS Servomotory Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH Strana 1. Označení důležitosti pokynů 2 2. Všeobecné informace

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 31 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 31 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 32 4. SPRÁVA... 32 4.1 Skladování... 32 4.2 Přeprava... 32 4.3 Hmotnost

Více

Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7

Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7 Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7 Obrázek 1 Regulační zařízení, typ 3244-1 Obrázek 2 Regulační zařízení, typ 3244-7 1. Konstrukce a způsob účinku Pneumatické regulační

Více

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK T R A D I C E A K V A L I T A O D R O K U 1 9 2 1 w w w. r o j e k. c z ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK nové generace kotle ROJEK jsou univerzální příjemné a levné teplo z přírodních zdrojů záruka

Více

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549...

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... OEM Elektrické pohony SSY319 pro ventily VXG48, VXB489R, VXI48 VVP459, VXP459, VMP459, VVG549 Provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Ovládací síla 300 N Ruční ovládání s indikací aktuální polohy

Více

TLAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ HTG 500. samostatný tlakovací modul. Provozní pokyny HTG 500 samostatné tlakovací zařízení

TLAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ HTG 500. samostatný tlakovací modul. Provozní pokyny HTG 500 samostatné tlakovací zařízení 1 TLAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ HTG 500 samostatný tlakovací modul 2 OBECNÉ INFORMACE S hydraulickým testovacím zařízením HTG 500 mohou být provedeny tlakové zkoušky ocelových tlakových láhví maximálním tlakem 450

Více

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze Akumulační zásobník all- STOR CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci VR 900 Komunikační jednotka CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

HUPF/HUP Série. Honeywell. Regulátory tlaku plynu s / bez vestavěného filtru NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE POPIS POUŽITÍ

HUPF/HUP Série. Honeywell. Regulátory tlaku plynu s / bez vestavěného filtru NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE POPIS POUŽITÍ HUPF/HUP Série Regulátory tlaku plynu s / bez vestavěného filtru POPIS NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Regulátor ovládaný pružinou, s kompenzací vstupního tlaku a s uzavřením při nulovém průtoku. I s měnícím

Více

Pneumatické regulační zařízení Typ a typ

Pneumatické regulační zařízení Typ a typ Pneumatické regulační zařízení Typ 3510-1 a typ 3510-7 Obrázek 1 Typ 3510 Obrázek 2 Typ 3510-7 se zabudovaným regulátorem Vydáno v květnu 1998 Návod k montáži a obsluze EB 8091 1. Montáž a funkční charakteristika

Více

Elektromotorický pohon pro kohouty

Elektromotorický pohon pro kohouty s OEM ACVATIX Elektromotorický pohon pro kohouty pro ESBE kohouty Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel otáčení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž pohonu na kohout

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Závěsný skimmer INTEX

Závěsný skimmer INTEX Aktualizováno 21.1.2013 Závěsný skimmer INTEX NÁVOD K POUŽITÍ 1 OBSAH Důležitá upozornění Popis součástek Montáž háku na bazény EASY-SET s nafukovacím prstencem Montáž háku na bazény s kovovým rámem Instrukce

Více

ELEKTROMAG ETICKÉ VE TILY normálně zavřený,věstavěný pilotní ventil, nepřímočinný 3/8 2

ELEKTROMAG ETICKÉ VE TILY normálně zavřený,věstavěný pilotní ventil, nepřímočinný 3/8 2 ELEKTROMAG ETICKÉ VE TILY normálně zavřený,věstavěný pilotní ventil, nepřímočinný 3/8 2 CHARAKTERISTIKA - dvoucestný,normálně zavřený ventily pro kontrolu vody, - vzduchu a inertních plynů. - použítí vysoce

Více

DYWIDAG-Geotechnika Tyčové kotvy

DYWIDAG-Geotechnika Tyčové kotvy DYWIDAG-Geotechnika Tyčové kotvy Přednosti a vlastnosti Dočasná kotva jednoduchá montáž jednoduché předepnutí, případně odkotvení pomocí závitové tyče možnost trvalé protikorozní ochrany snadná odstranitelnost

Více

On-line datový list. M20SE-03140A222 M2000 Kaskádovatelný VÍCEPAPRSKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTELNÉ MŘÍŽE

On-line datový list. M20SE-03140A222 M2000 Kaskádovatelný VÍCEPAPRSKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTELNÉ MŘÍŽE On-line datový list M20SE-03140A222 M2000 Kaskádovatelný A B C D E F Objednací informace Výrobek č. M20SE-03140A222 Na vyžádání 1) Týká se instalace náhradního dílu: Tento přístroj typu 2 se smí podle

Více

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 11/02

Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 11/02 tlakové expanzní nádoby pro topné, solární a chladicí systémy Návod pro montáž, provoz a údržbu Stav k 11/02 Všeobecně Obecné bezpečnostní pokyny Reflex jsou membránové tlakové expanzní nádoby podle EU

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro kohouty s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

Vše co potřebujete pro čistou, bezpečnou a efektivní dílnu

Vše co potřebujete pro čistou, bezpečnou a efektivní dílnu Vše co potřebujete pro čistou, bezpečnou a efektivní dílnu Vylepšete Vaší dílnu Výfukové a svařovací kouře, prach z broušení a leštění, rozlitý olej a neuklizené hadice to jsou některé z rizik v autodílnách,

Více

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK T R A D I C E A K V A L I T A O D R O K U 1 9 2 1 w w w. r o j e k. c z ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK race e n e g é v no kotle ROJEK jsou univerzální příjemné a levné teplo z přírodních zdrojů

Více

Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED07. Katalogová brožurka

Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED07. Katalogová brožurka Katalogová brožurka 2 Qn= 1300 l/min Elektr. přípoj: Přes připojení signálu Přípoj signálu: Vstup a výstup, Zástrčka, M12, - pólový 4 Qn= 1300 l/min 9 Příslušenství Samostatná základová deska, Norma: ISO

Více

On-line datový list. SHC500 SHC500 Gravimat GRAVIMETRICKÉ PRACHOMĚRY

On-line datový list. SHC500 SHC500 Gravimat GRAVIMETRICKÉ PRACHOMĚRY On-line datový list SHC500 SHC500 Gravimat SHC500 SHC500 Gravimat A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 13284-1 certified Objednací informace Typ Výrobek č. SHC500 Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů

Více