NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-113. Dávkovací regulátor plynu. Servisní předpisy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-113. Dávkovací regulátor plynu. Servisní předpisy"

Transkript

1 NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGA-113 Dávkovací regulátor plynu Servisní předpisy

2 OBSAH 1. Všeobecně Skladba dokumentace O návodu Uživatelé/cílové skupiny Povinnosti provozovatele Pracovníci údržby a servisu Správné použití Nevhodné použití Technické údaje Kódové značení pro VGA Všeobecné údaje Rozměrové výkresy Elektrické údaje Montáž Přeprava a skladování Vybalení Typické příklady montáže Montáž Uvedení do provozu Příprava k uvedení do provozu Kontroly před uvedením do provozu Údržba Možné závady Čištění měřicí trubice Čištění diferenciálního tlakového regulátoru Čištění regulačního průtokového ventilu Nastavení servomotoru (zvláštní příslušenství) Náhradní díly / 24

3 Tento návod k obsluze najdete rovněž na Před montáží si nejprve přečtěte pokyny pro montáž a obsluhu. Montáž a obsluha musí probíhat v souladu s místními předpisy a osvědčenými pracovními postupy. 1. Všeobecně 1.1 Skladba dokumentace Regulátor podtlaku VGA-113 společnosti Grundfos Alldos se vyznačuje nejmodernějším řešením, které odpovídá platným bezpečnostním předpisům. Shoda s platnými normami, směrnicemi a zákony je ověřena. Nicméně s užíváním zařízení jsou spojena určitá rizika, která výrobce nemůže vyloučit. Účel tohoto návodu: Informovat uživatele o optimálním způsobu používání. Varovat uživatele před případnými zbytkovými riziky, která se mohou vyskytnout během správného používání, a určit opatření, která musí být podniknuta pro vyloučení vzniku škody. Upozornit uživatele na zjevné nesprávné nebo nevhodné použití a informovat je o nezbytné opatrnosti při obsluze zařízení. 1.2 O návodu Tento návod obsahuje následující normalizované bezpečnostní předpisy týkající se možných zbytkových rizik: Nejsou-li tyto bezpečnostní předpisy dodrženy, může dojít ke zranění! Pozor Nejsou-li tyto bezpečnostní předpisy dodrženy. může dojít k poruše nebo poškození zařízení! Pokyn Poznámky a pokyny, které usnadňují práci a zajiš ují bezpečnou obsluhu. Informace o možných zbytkových rizicích jsou uvedeny: Na výstražných tabulkách v místě montáže. Na začátku každé kapitoly tohoto návodu. Přímo před každým pracovním postupem, který může zahrnovat zbytková rizika. 1.3 Uživatelé/cílové skupiny Uživatelé jsou osoby, které odpovídají za obsluhu a monitorování zařízení VGA-113 na místě montáže. Zařízení je oprávněn obsluhovat pouze školený a kvalifikovaný personál. Personál musí mít odpovídající technické znalosti a musí znát základní principy měření a regulace Povinnosti uživatelů Povinnosti uživatelů: Přečíst si tento návod dříve, než začnou s VGA-113 pracovat. Absolvovat školení v obsluze zařízení prováděné kvalifikovaným personálem Grundfos Alldos. Dodržovat platné předpisy pro bezpečnost na pracovišti a předcházení nehodám. Během obsluhy zařízení a manipulace s chemikáliemi nosit vhodný ochranný oděv v souladu s národními předpisy pro předcházení nehodám (v Německu GUV-V D05). 3 / 24

4 1.4 Povinnosti provozovatele Vlastník objektu nebo provozovatel VGA-113 jsou povinni: Považovat tento návod za součást výrobku a zajistit, aby byl neustále volně přístupný v bezprostřední blízkosti zařízení po celou dobu jeho životnosti. Splnit požadavky výrobce na montáž (spojky a armatury vodovodního potrubí; podmínky okolního prostředí; přípojka elektrické energie; ochranná trubka pro dávkovací potrubí, je-li nutná; zvukové a optické zařízení pro vysílání výstražných zpráv, je-li nutné). Zajistit, aby vodovodní potrubí a upevňovací prvky byly pravidelně kontrolovány, opravovány a udržovány. Zajistit úřední povolení ke skladování chemikálií, je-li to nutné. Školit uživatele v obsluze zařízení. Zajistit, aby v místě montáže byly dodržovány předpisy pro předcházení nehodám (v Německu předpis GUV-V D05 pro předcházení nehodám, Chlórování vody z ledna 1997). Vybavit všechny uživatele a servisní personál ochranným oděvem podle GUV-V D05 (obličejová maska, rukavice, ochranná zástěra). 1.5 Pracovníci údržby a servisu Zařízení smí udržovat a opravovat pouze oprávněný servisní personál společnosti Grundfos Alldos. 1.6 Správné použití Regulátor podtlaku VGA-113 společnosti Grundfos Alldos smí být použit k dávkování chlóru (Cl 2 ) podle popisu v tomto návodu. 1.7 Nevhodné použití Způsoby použití jiné než uvedené v kapitole 1.6 Správné použití nejsou v souladu s určeným způsobem použití a jsou zakázány. Výrobce Grundfos Alldos neodpovídá za žádné škody vyplývající z nesprávného použití. Zařízení obsahuje nejmodernější komponenty a prošlo bezpečnostními zkouškami. Neoprávněné změny konstrukce zařízení mohou být příčinou vážného poškození zařízení a zranění osob. Je zakázáno otevírat, upravovat, měnit konstrukci, přemos ovat, odstraňovat, obcházet nebo deaktivovat komponenty, zejména pokud se jedná o zabezpečovací zařízení. 4 / 24

5 2. Technické údaje 2.1 Kódové značení pro VGA-113 Příklad: Regulátor dávkování plynu Kódové značení VGA /M0, Y Kód Příklad VGA /M 0 -N Vaccuperm Gas Advanced = VGA Dávkovací průtok g/h g/h g/h g/h g/h g/h g/h g/h g/h Seřízení M Manuální A Automatické, V/50-60 Hz B Automatické, V/50-60 Hz Regulace 0 Bez ma 2 Přímá Diferenciální tlakový regulátor Y Ano, s měřičem podtlaku N Ne 2.2 Všeobecné údaje Dovolené médium Cl 2 Přesnost ± 4% horního limitu Rozsah regulace 1:20 Průtokoměr na principu plováku, délka měřicí trubice 70 mm Hmotnost 0,9 kg Připojení podtlaku (z regulátoru podtlaku) pro hadici 8/11 Podtlakové potrubí (ke vstřikovači) pro hadici 8/11 Hmotnost bez servomotoru 0,9 kg Hmotnost se servomotorem 3,1 kg Dovolený regulátor podtlaku např. VGA Dávkovací průtok 1,5-25 g/h 0,07-1,3 lb/den 2-40 g/h 0,1-2 lb/den g/h 0,2-5 lb/den g/h 0,5-14 lb/den g/h 1,5-26 lb/den g/h 2,5-50 lb/den g/h lb/den g/h lb/den g/h lb/den 5 / 24

6 2.2.2 Příslušenství (není zahrnuto) Instalační materiál: Hadice různé délky Upevňovací deska pro montáž na stěnu při výměně nádoby Zkušební médium pro hledání netěsností 2.3 Rozměrové výkresy TM Ø Obr. 1 Rozměrový výkres regulátoru dávkování VGA Ø TM Obr. 2 Regulátor dávkování se servomotorem 6 / 24

7 2.4 Elektrické údaje Elektrické údaje pro VGA-113 Servomotor Synchronní motor s koncovými spínači Vstupní proud 4-20 ma Doba uvedení do činnosti % asi 95 s (50 Hz), asi 76 s (60 Hz) Příkon 3 VA Stupeň ochrany IP 55 Dovolená okolní teplota 0 C až +50 C Kódové značení Napětí Jmenovitý proud VGA-113-XXX/A1, N 230 V, (50/60 Hz) 0,011 A VGA-113-XXX/B1, N 115 V, (50/60 Hz) 0,022 A Elektrické údaje pro VGA-113 Servomotor Synchronní motor s koncovými spínači Potenciometr zpětné vazby Samostatný potenciometr Doba uvedení do činnosti % asi 95 s (50 Hz), asi 76 s (60 Hz) Příkon 3 VA Stupeň ochrany IP 55 Dovolená okolní teplota 0 C až +50 C Kódové značení Napětí Jmenovitý proud VGA-113-XXX/A2, N VGA-113-XXX/B2, N 230 V, (50/60 Hz) 0,011 A 115 V, (50/60 Hz) 0,022 A 7 / 24

8 3. Montáž 3.1 Přeprava a skladování S výrobkem zacházejte opatrně, neházejte s ním! Skladujte v suchu a chladnu. 3.2 Vybalení Během vybalování Do součástí, kterými proudí plyn nesmí vniknout žádná vlhkost! Do součástí, kterými proudí plyn nesmí vniknout žádný cizí materiál! Montujte co nejdříve po vybalení. 3.3 Typické příklady montáže Regulátor podtlaku a dávkování TM Položka 3.4 Montáž Obr. 3 Regulátor podtlaku a regulátor dávkování Popis Regulátor podtlaku např. VGA-111 (včetně kontaktního 1 tlakoměru) 2 Regulátor dávkování VGA113 3 Vstřikovač 4 Dálkové zobrazení indikace vyprázdnění nádoby 5 Adsorpční zařízení Přečtěte si návod k montáži a obsluze, kapitola 2: Zacházení s chlórem Regulátor dávkování Namontujte regulátor dávkování na stěnu. 8 / 24

9 4. Uvedení do provozu 4.1 Příprava k uvedení do provozu Připojení podtlaku Před připojením zajistěte uzavření ventilů na všech plynových nádobách. Používejte pouze určené typy potrubí! 3 VGA TM Obr. 4 Připojení podtlaku Pozor Spojovací matice podtlakových spojů utahujte pouze rukou. Nepoužívejte žádné nástroje! Nebezpečí poškození! Maximální délka podtlakového potrubí je uvedena v návodku k montáži a obsluze, kapitola 2 Zacházení s chlórem. Připojte podtlakové potrubí (1) k regulátoru podtlaku a regulátorům dávkování (3). Přetlakové potrubí veďte směrem dolů, protože chlór je těžší než vzduch. Přetlakové potrubí připojte k vhodnému adsorpčnímu zařízení. Při použití zařízení varujícího před únikem plynu: Instalujte snímač ve vzdálenosti asi 10 cm od výstupního otvoru adsorpčního zařízení. Připojte přetlakové potrubí (2). Podtlakové potrubí připojte ke vstřikovači (4) Elektrické zapojení Pozor Před připojením sí ového kabelu: Zkontrolujte, zda sí ové napětí na typovém štítku odpovídá napětí místní sítě. Nesprávné napětí může zapříčinit poškození výrobku! Zajištění elektromagnetické kompatibility (EMC): Signální kabely musí být opatřeny stíněním. Stínění musí být připojeno ke svorce PE, nebo k uzemnění na straně sdružené komponenty, například řídicí jednotky. Signální kabely a silové kabely musí být vedeny v různých kabelových kanálech. Regulátor dávkování VGA-113 se servomotorem Před demontáží krytu odpojte zařízení od sítě! Respektujte místní bezpečnostní předpisy! Chraňte kabelové spoje a zástrčky před korozí a vlhkostí. Nepoužitá šroubení chraňte vhodnými krytkami! 9 / 24

10 Elektrické spoje zapojte podle následujících svorkových schémat. vstupní proud 4-20 ma 4-20 ma sí N PE + L1 N PE TM Obr. 5 Zapojení svorek, vstupní proud bez vstupního proudu, s potenciometrem zpětné vazby Koncové spínače ST1 Řízení motoru ST2 Potenciometr zpětné vazby PE A S E PE N zavřeno zavřít otevřít otevřeno start jezdec konec TM Obr. 6 Zapojení svorek s potenciometrem zpětné vazby Potenciál na svorkách 3 a 5 koncových spínačů je stejný jako v síti, jestliže spínač sepne po dosažení koncové polohy. 4.2 Kontroly před uvedením do provozu Před spuštěním zkontrolujte těsnost celé stanice. Těsnost zkontrolujte až poté, co je celá stanice připravena k uvedení do provozu. Nebezpečí úniku plynu! Kontrola potrubí pro uvolnění chlóru a vstřikovače se zpětnou membránou Řiďte se návodem pro vstřikovač! 10 / 24

11 4.2.2 Kontrola těsnosti (médium Cl 2 ) Kapalný čpavek nesmí přijít do styku se součástmi stanice! Nebezpečí vzniku netěsnosti působením koroze! TM Obr. 7 Žádný kapalný čpavek Kontrola tlakových spojů (po výměně plynové láhve) Otevřete ventil láhve a rychle jej zase zavřete. Pomalu procházejte s otevřenou čpavkovou lahví podél plynového potrubí. Mírně zmáčkněte láhev, aby čpavková mlha mohla stoupat. Tvoří se bílá mlha: Tlakový spoj není těsný! Snižte tlak ve stanici! Odstraňte netěsnost! Znovu zkontrolujte těsnost. Tvoří se bílá mlha --> tlakový spoj není těsný.!! TM Obr. 8 Čpavek + plynný chlór --> tvoří se bílá mlha Netvoří se bílá mlha --> tlakový spoj je těsný. TM Obr. 9 Žádný plynný chlór --> netvoří se bílá mlha 11 / 24

12 Kontrola vstupního ventilu Demontujte spojovací matici na přetlakovém spoji a přetlakové potrubí. Zavřete regulační průtokový ventil. Otevřete ventil láhve. Pomalu pohybujte s otevřenou čpavkovou lahví podél přetlakového spoje. Mírně zmáčkněte láhev, aby čpavková mlha mohla stoupat. Tvoří se bílá mlha: Vstupní ventil není těsný! Snižte tlak ve stanici! Zkontrolujte vstupní ventil a opravte jej! Znovu zkontrolujte těsnost. Tvoří se bílá mlha --> vstupní ventil není těsný! VGB-103 TM Obr. 10 Čpavek + plynný chlór --> tvoří se bílá mlha Netvoří se bílá mlha --> vstupní ventil je těsný! VGB-103 TM Obr. 11 Žádný plynný chlór --> netvoří se bílá mlha 5. Údržba Intervaly čištění a údržby minimálně každých 12 měsíců v případě závady Před zahájením čištění a údržby vypněte celou stanici! Nebezpečí úniku chlóru! Před opakovaným uvedením do provozu zkontrolujte těsnost! Nebezpečí úniku chlóru! 12 / 24

13 5.1 Možné závady Závada Příčina Nápravné opatření Únik plynu v tlakovém spoji. Plyn uniká z přetlakového potrubí. Tvorba ledu na plynové láhvi. Není dosaženo požadovaného dávkovacího průtoku. Navzdory správně zobrazenému průtoku plynu nelze dosáhnout požadované koncentrace uvolněného plynu. Servomotor nepracuje. Kulička v měřicí trubici uvízla. Voda v měřicí trubici. Servomotor neobsáhne celý požadovaný rozsah. Servomotor se otáčí nesprávným směrem. Těsnění tlakového spoje je poškozené. Těsnicí plochy jsou znečištěné, se zbytky starého těsnění. Těsnicí plocha připojení plynové láhve je poškozená. Tlakový spoj je uvolněný. Těsnicí plocha tlakového spoje zařízení je poškozená. Do vstupního ventilu proudí znovu zkapalněný plyn. Vstupní ventil je znečištěný nebo poškozený. Množství odebrané za hodinu je větší než 1 % obsahu plynové láhve, zařízení je příliš malé. Nedostatečný podtlak ve vstřikovači. Netěsnost v podtlakovém potrubí mezi dávkovací jednotkou a vstřikovačem. Podtlakové potrubí mezi dávkovací jednotkou a vstřikovačem je příliš dlouhé. Podtlakové potrubí je znečištěné. Ventil plynové láhve je zavřený. Plynová láhev je prázdná. Filtr u tlakového spoje dávkovací jednotky je znečištěný. Nesprávné seřizovací vřeteno (příliš malý průměr). Netěsnost v podtlakovém potrubí mezi regulátorem podtlaku a dávkovací jednotkou. Servomotor je přepnut do manuálního režimu. Měřicí trubice a/nebo kulička jsou znečištěné. Zpětná membrána vstřikovače je vadná. Nesprávné nastavení servomotoru nebo ovládacího zařízení. Vyměňte těsnění. Očistěte těsnicí plochy. Použijte jinou plynovou láhev. Utáhněte spoj. Je-li to nutné, vyměňte vstupní ventil. Snižte odebírané množství, zajistěte správný průběh teploty. Vyčistěte vstupní ventil, vyměňte poškozené součásti. Použijte dávkovací zařízení s více než jednou plynovou láhví. Zkontrolujte vstřikovač, případně jej opravte. Řiďte se návodem pro vstřikovač. Zkontrolujte čerpadlo hnací vody, případně jej opravte. Zkontrolujte lapač nečistot před vstřikovačem, případně jej vyčistěte. Odstraňte netěsnost. Postupujte podle tabulky Doporučené délky a průměry potrubí. Vyměňte podtlakové potrubí. Otevřete ventil plynové láhve. Prázdnou láhev nahraďte plnou láhví. Vyměňte filtr. Namontujte správné seřizovací vřeteno. Odstraňte netěsnost. Přepněte servomotor do automatického režimu. Vyčistěte měřicí trubici a kuličku. Opravte vstřikovač. Dávkovací jednotku kompletně demontujte, vyčistěte a dokonale vysušte! Podtlakové potrubí ke vstřikovači vysušte nebo vyměňte. Seřiďte servomotor nebo zkontrolujte nastavení ovládacího zařízení. 13 / 24

14 5.2 Čištění měřicí trubice Potřebné nářadí a příslušenství Horká voda (asi 40 C) Měkký kartáč Šroubovák s širokým břitem (8-10 mm) Postup Odšroubujte uzávěr. Vyšroubujte závitový díl. Vyjměte o-kroužky. Vyjměte měřicí trubici. Odstraňte zátky měřicí trubice a vyjměte kuličku. Všechny součásti očistěte horkou vodou, případně použijte kartáč. Je-li to nutné, poškozené součásti vyměňte. Všechny součásti dobře vysušte. Pozor V případě montáže nevysušených součástí může vzniknout koroze! Všechny součásti montujte zpět v opačném pořadí. TM Obr. 12 Čištění měřicí trubice 14 / 24

15 5.3 Čištění diferenciálního tlakového regulátoru Potřebné nářadí a příslušenství Horká voda (asi 40 C) Měkký kartáč Křížový šroubovák Speciální nářadí (48.541) Postup TM Obr. 13 Schéma diferenciálního tlakového regulátoru Odšroubujte a demontujte zadní kryt. Vyjměte o-kroužek a je-li to nutné, vyměňte jej. Vyjměte talíř membrány a vyšroubujte jej. Všechny součásti očistěte horkou vodou, případně použijte kartáč. Všechny součásti dobře vysušte. Pozor V případě montáže nevysušených součástí může vzniknout koroze! Všechny součásti montujte zpět v opačném pořadí. Dodržte montážní polohu membrány. TM Obr. 14 Montážní poloha membrány 5.4 Čištění regulačního průtokového ventilu Potřebné nářadí a příslušenství Horká voda (asi 40 C) Měkký kartáč Speciální nářadí Válcový kolík ( asi 6 mm) Mazací tuk na bázi PTFE 15 / 24

16 5.4.2 Postup TM Obr. 15 Schéma regulačního průtokového ventilu Odšroubujte seřizovací prvek. Vyšroubujte kazetu regulačního průtokového ventilu. Vyjměte ploché těsnění. Z kazety regulačního průtokového ventilu vyjměte o-kroužek. Pozor Pomocí válcového kolíku vytlačte sedlo ventilu. Sejměte krytku seřizovacího prvku. Demontujte pojistný kroužek a vyjměte vřeteno. Demontujte o-kroužek vřetene. Všechny součásti očistěte horkou vodou, případně použijte kartáč. Je-li to nutné, poškozené součásti vyměňte. Všechny součásti dobře vysušte. Pozor Ploché těsnění nahraďte novým. Pozor Nepoškoďte těsnicí okraj sedla ventilu! V případě montáže nevysušených součástí může vzniknout koroze! Do podélné drážky vřetene se nesmí dostat žádný mazací tuk! O-kroužky vřetene nahraďte novými a naneste na ně slabou vrstvu teflonového tuku. Do kazety regulačního průtokového ventilu vložte o-kroužek. Všechny součásti montujte zpět v opačném pořadí. Dodržte montážní polohu sedla ventilu: TM Obr. 16 Dodržte montážní polohu sedla ventilu: 16 / 24

17 5.5 Nastavení servomotoru (zvláštní příslušenství) Pokyn Servomotor je již přednastaven z výroby. V případě opravy nebo výměny bude pravděpodobně nutné servomotor znovu nastavit. Servomotor smí nastavit pouze kvalifikovaný personál, protože je nutné vypnout sí ové napájení. Nebezpečí! Nedotýkejte se holých vodičů ani upínacích šroubů! Servomotor bez vstupního proudu ST2 Displej potenciometru ST1 TM04_0855_3708 Obr. 17 Servomotor s koncovým spínačem Demontujte kryt servomotoru. Pomocí připojené řídicí jednotky nastavte servomotor na 0% dávkovací průtok (podle měřicí trubice). Pozor V případě podkmitu může být regulační průtokový ventil poškozen. Tuto polohu nastavte jako nulový bod řídicí jednotky. Dolní koncový spínač (ST1, viz obr. 17) nastavte na tuto polohu servomotoru. Nastavte řídicí jednotku na 10 %. Zkontrolujte dávkovací průtok indikovaný v měřicí trubici. Nerovná-li se 10 %: Znovu nastavte nulový bod. Kulička možná dosáhne koncové zarážky při dávkovacím průtoku větším než 0 %. Pomocí připojené řídicí jednotky nastavte servomotor na 100% dávkovací průtok (podle měřicí trubice). Pozor V případě překročení může být regulační průtokový ventil poškozen. Horní koncový spínač (ST2, viz obr. 17) nastavte na tuto polohu servomotoru. Namontujte zpět kryt servomotoru. 17 / 24

18 5.5.2 Servomotor se vstupním proudem Pokyn Pro přesné nastavení je nezbytný zdroj proudu 4-20 ma. Demontujte kryt servomotoru. Připojte zdroj proudu 4-20 ma ke svorkám 8 a 10 a nastavte proud 4 ma. Není-li použit žádný zdroj: odpojte svorku 8. Pomocí potenciometru Ymin nastavte servomotor na 0% dávkovací průtok (podle měřicí trubice). 40% 60% 40% 60% 20% 80% 20% 80% 0% Ymin 100% 0% Ymax 100% TM Pozor Obr. 18 Displej potenciometru servomotoru V případě podkmitu může být regulační průtokový ventil poškozen. Nastavte dolní koncový spínač (ST1) na hodnotu nižší než Ymin. Zdroj proudu nastavte na 5,6 ma (což odpovídá 10 %). Tento a následující kroky vyžadují zdroj proudu. Zkontrolujte dávkovací průtok indikovaný v měřicí trubici. Nerovná-li se 10 %: Znovu nastavte nulový bod. Kulička možná dosáhne koncové zarážky při dávkovacím průtoku větším než 0 %. Nastavte zdroj proudu na 20 ma. Není-li použit žádný zdroj: připojte svorku 8 ke svorce 6. Pomocí potenciometru Ymax nastavte servomotor na 100% dávkovací průtok (podle měřicí trubice). Pozor V případě překročení může být regulační průtokový ventil poškozen. může být regulační průtokový ventil poškozen. Nastavte horní koncový spínač (ST2) na hodnotu nad Ymax. Namontujte zpět kryt servomotoru. 18 / 24

19 5.5.3 Manuální obsluha servomotoru Je-li to nutné, lze servomotor obsluhovat rovněž manuálně. Nebezpečí! Nedotýkejte se holých vodičů ani upínacích šroubů! Demontujte kryt servomotoru. Spínač nastavte do polohy manual. Servomotor uveďte manuálně do požadované polohy, přičemž izolovaná drátová propojka je dočasně zasunuta do svorek 16/17 nebo 17/18. Spojením kontaktů 16 a 17 přemístíte servomotor do polohy close (zavřeno). Spojením kontaktů 17 a 18 přemístíte servomotor do polohy open (otevřeno). Namontujte zpět kryt servomotoru. (Automatický provoz zapnete nastavením spínače do polohy automatic.) _ zavřít + otevřít AUTO MAN 40% 60% 40% 60% 20% 80% 20% 80% 0% 100% 0% 100% Ymin Y max TM04_0857_0908 Obr. 19 Manuální obsluha servomotoru Dálková indikace polohy posuvného spínače. Je-li to požadováno, lze instalovat dálkovou indikaci polohy manuálního/automatického spínače. Napojení lze provést pomocí svorek 13, 14 a AUTO COM MAN 40% 60% 40% 60% 20% 80% 20% 80% 0% 100% 0% 100% Ymin Y max TM04_0858_0908 Obr. 20 Dálková indikace polohy posuvného spínače. Pokyn Svorky 13, 14 a 15 umožňují dálkovou indikaci polohy posuvného spínače pro AUTO/MAN. 19 / 24

20 6. Náhradní díly Položky bez hvězdiček na výkresech obr. 21 a 22 jsou spučástí sady náhradních dílů. Položky s hvězdičkou mají samostatné objednací číslo. Doporučujeme mít některé sady náhradních dílů skladem, aby opotřebené díly mohly být v případě nutnosti rychle vyměněny TM * 25g, 40g, 3000g * 3000g * * zum Injektor to injector vers hydro-ejectéur Obr. 21 Rozložené schéma regulátoru dávkování 20 / 24

21 Položka Popis Objednací číslo Všechna čísla bez * Sada náhradních dílů pro VGA ( ) 8 * Hadicové připojení ( ) 1.3 * Těleso z PVC ( ) 1.4 * Kryt z PVC ( , VGA TM Obr. 22 Regulátor dávkování se servomotorem (zvláštní příslušenství) Položka Popis Objednací číslo Všechna čísla Sada náhradních dílů pro VGA ( ) 21 / 24

22 22 / 24

23 23 / 24

24 Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km Lote 34A Garin Pcia. de Buenos Aires Phone: Telefax: Australia Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS Oceania Pty. Ltd. Unit 3 / 74 Murdoch Circuit Acacia Ridge QLD 4100 Phone: +61 (0) Telefax: +61 (0) Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg B-2630 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belorussia Представительство ГРУНДФОС в Минске , Минск, ул. В. Хоружей, 22, оф Телефон: (37517) Факс: (37517) Bosnia/Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Paromlinska br. 16, BiH Sarajevo Phone: Telefax: Brazil Mark GRUNDFOS Ltda. Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: Telefax: Bulgaria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Representative Office - Bulgaria Bulgaria, 1421 Sofia Lozenetz District Arsenalski blvd. Phone: , Telefax: Canada GRUNDFOS Canada Inc Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS (Shanghai) Water Technology Co. Ltd. West Unit, 1 Floor, No. 2 Building (T 4-2) 278 Jinhu Road, Jin Qiao Export Processing Zone Pudong New Area Shanghai, Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 22 Floor, Xin Hua Lian Building Huai Hai Rd, (M) Shanghai PRC Phone: Telefax: Croatia GRUNDFOS predstavništvo Zagreb Cebini 37, Buzin HR Zagreb Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čapkovského Olomouc Phone: Telefax: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 FIN Vantaa Phone: Telefax: France Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS S.A.R.L. 7, rue Gutenberg F La Wantzenau Tél.: Télécopie: France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS Eichler GmbH Reetzstraße 85 D Pfinztal (Söllingen) Tel.: Telefax: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr. 33 D Erkrath Tel.: +49-(0) Telefax: +49-(0) Service in Deutschland: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai Phone: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12 Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg. 5F, , Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo, Japan Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building Yeoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT Vilnius Tel: Fax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park Shah Alam Selangor Phone: Telefax: México Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L Phone: Telefax: Netherlands Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS BV Leerlooiersstraat 6 NL-8601 WK Sneek Tel.: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL Przeźmierowo Tel: (+48-61) Fax: (+48-61) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P Paço de Arcos Tel.: Telefax: România GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: Telefax: Russia ООО Грундфос Россия, Москва, ул. Школьная 39 Тел. (+7) , Факс (+7) , Serbia GRUNDFOS Predstavništvo Beograd Dr. Milutina Ivkovića 2a/29 YU Beograd Phone: / Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 24 Tuas West Road Jurong Town Singapore Phone: Telefax: Slovenia GRUNDFOS PUMPEN VERTRIEB Ges.m.b.H., Podružnica Ljubljana Blatnica 1, SI-1236 Trzin Phone: Telefax: South Africa Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS (Pty) LTD 98 Matroosberg Road, Waterkloof Park P.O. Box 36505, Menlo Park ZA Pretoria Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB (Box 333) Lunnagårdsgatan Mölndal Tel.: +46(0) Telefax: +46(0) Switzerland Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS International AG Schönmattstraße 4 CH-4153 Reinach Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА Київ, Вул. Московська 8б, Тел.:( ) Фах.: ( ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS Ltd. 39 Gravelly Industrial Park, Tyburn Road Birmingham B24 8TG Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation West 118th Terrace Olathe, Kansas Phone: Telefax: Usbekistan Представительство ГРУНДФОС в Ташкенте Ташкент ул.усмана Носира 1-й тупик 5 Телефон: (3712) Факс: (3712) Addresses revised V CZ 24

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA2 Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky GRUNDFOS ALPHA2 na něž se toto prohlášení vztahuje,

Více

PT-600 Směšovač ochranného plynu

PT-600 Směšovač ochranného plynu PT-600 Směšovač ochranného plynu Uživatelská příručka Tato příručka platí pro výrobek ESAB s číslem: 0558003931 0558005318 OBSAH ODDÍL NADPIS STRANA ODSTAVEC ODDÍL 1 BEZPEČNOST... 9 ODDÍL 2 ÚVOD / INSTALACE...11

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu!

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu! BA300 Montážní návod Uschovejte návod pro pozdější potřebu! Potrubní oddělovač CZ 1. Bezpečnostní pokyny 1. Postupujte podle montážního návodu 2. Používejte oddělovač v souladu s jeho určením pouze pokud

Více

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs 23. září 2013 Sky bar Cloud9, hotel Hilton Praha 1 Program 9:00 9:30 Příchod účastníků a registrace 9:30 9:40 Úvodní slovo Petr Havlík, General Business

Více

IBM Univerzita pro obchodní partnery

IBM Univerzita pro obchodní partnery IBM Univerzita pro obchodní partnery Olomouc (12.6.2013), Praha (20.6.2013) Financování HW, SW a služeb od IBM Global Financing (IGF) Jaromír Šorf Americas» Argentina» Bolivia» Brazil» Canada» Chile» Colombia»

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

ES11-SC4D8 ES11 BEZPEČNOSTNÍ OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE

ES11-SC4D8 ES11 BEZPEČNOSTNÍ OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE O N - L I N E D AT O V Ý L I S T ES-SCD ES ES-SCD ES A B C D E F Objednací informace Typ Výrobek č. ES-SCD další provedení přístroje a příslušenství 09 www.sick.de/es Technická data v detailu Vlastnosti

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

Ceník. LineMiss. LineMicro PLATNÝ OD: 10-2012

Ceník. LineMiss. LineMicro PLATNÝ OD: 10-2012 LineMicro Ceník PLATNÝ OD: 10-2012 LineMiss LineMiss 2 LineMiss Funkce Standard PEČÍCÍ REŽIMY Nelze Dynamic Matic Classic Manual Hum. Konvekční pečení 30 C - 260 C Kombinovaný režim páry a konvekčního

Více

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily 4 877 Termické pohony pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily STA21 STA71 STA21 napájecí napětí AC 230 V, STA71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál 2- polohový řídící signál nebo

Více

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04 Všeobecně V moderních vodárnách, bazénech a koupalištích je třeba garantovat kvalitu vody pomocí automatických měřicích a regulačních zařízení. Měřicí panel PM 01 slouží ke zjišťování parametrů volného

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

Termické pohony. pro ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony. pro ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídící signál STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál nebo PDM (pulzní modulace)

Více

D A T A S H E E T. PS3 Jističe tlaku. Alco Controls. PS3 ALCO je tlakový spínač s pevným nastavením tlaku.

D A T A S H E E T. PS3 Jističe tlaku. Alco Controls. PS3 ALCO je tlakový spínač s pevným nastavením tlaku. PS3 ALCO je tlakový spínač s pevným nastavením tlaku. Vlastnosti nejvyšší provozní přetlak do 4,3 MPa zkušební přetlak 4,8MPa výrobce nastavuje jmenovitý tlak pro běžné dodávky provedení pro nízké i vysoké

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro zónové ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohová regulace nebo PDM (pulsní modulace)

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

Směrnice na ochranu osobních údajů

Směrnice na ochranu osobních údajů Vygenerováním profilu poskytnete osobní údaje. Směrnice na ochranu osobních údajů 1. Jaký typ údajů bude zpracován a kdo bude mít k mým údajům přístup? 1.1 Údaje odeslané pomocí náborové platformy (souhrnně

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Zpráva o průhlednosti za rok 2014. ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1

Zpráva o průhlednosti za rok 2014. ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1 Zpráva o průhlednosti za rok 2014 ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1 ECOVIS blf s.r.o., V Celnici 1031/4, Praha 1, 110 00, provozovna: Na Veselou 962, Beroun, 266 01, IČ: 276 08 875 Společnost

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Hmotnostní průtokoměry FMA-A2100, FMA-A2300 Hmotnostní regulátory FMA-A2200, FMA-2400

Hmotnostní průtokoměry FMA-A2100, FMA-A2300 Hmotnostní regulátory FMA-A2200, FMA-2400 Uživatelská příručka Hmotnostní průtokoměry FMA-A2100, FMA-A2300 Hmotnostní regulátory FMA-A2200, FMA-2400 web: www.omegaeng.cz www.newport.cz - 1 e-mail: info@newport.cz OBSAH: 1.0 Úvod a popis. 3 2.0

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Dopravní čerpadlo EZstripTM

Dopravní čerpadlo EZstripTM Dopravní čerpadlo EZstripTM Inovativní design sací komory Co můžete udělat za 21/2 minuty? Mono začalo vyrábět vřetenová čerpadla v roce 1935 a pokračuje v projektování průmyslových čerpadel více než 75

Více

Rychlý návod k obsluze

Rychlý návod k obsluze Rychlý návod k obsluze Začínáme VAROVÁNÍ Před instalací a používáním cyklistických pedálů Vector si pozorně přečtěte tento manuál. Nesprávným užíváním pedálů by mohlo dojít k vážnému zranění. Výstrahy

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

VPA 300/200 MOS 0524-1 031001 VPA 300/200 CZ. Návod k instalaci zásobníku NIBE VPA 300/200 smaltovaný a Cu LEK

VPA 300/200 MOS 0524-1 031001 VPA 300/200 CZ. Návod k instalaci zásobníku NIBE VPA 300/200 smaltovaný a Cu LEK MOS 0524-1 031001 VPA 300/200 CZ R VPA 300/200 CZ Návod k instalaci zásobníku NIBE VPA 300/200 smaltovaný a Cu LEK LEK LEK CZ 1 Vybavení 1 studená voda vstup 2 teplá voda výstup 3 teplá voda cirkulace

Více

KVR 10 Vyhřívané potrubí pro odvod kondenzátu z tepelných čerpadel F2016/F2026/F2300. Návod k instalaci

KVR 10 Vyhřívané potrubí pro odvod kondenzátu z tepelných čerpadel F2016/F2026/F2300. Návod k instalaci KVR 10 Vyhřívané potrubí pro odvod kondenzátu z tepelných čerpadel F2016/F2026/F2300 Návod k instalaci KVR 10 Instalační instrukce Obecné informace Příslušenství KVR 10 se používá k bezpečnému odvodu většiny

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Karbidové závitovací frézy

Karbidové závitovací frézy Karbidové závitovací frézy Představení Dormer nabízí novou ucelenou řadu vysoce výkonných závitovacích fréz, které vynikají dlouhou životností a jsou přínosem pro ekonomiku obrábění. Vysoká kvalita karbidu

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace GF4C Vretenový koncový spínač Vřetenový koncový spínač GF4C je určen pro použití v pomocných řídících obvodech zdvihacích a dalších průmyslových zařízeních (ovládání stykačů, PLC). Vstupní hřídel spínače

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

1 z 14. Návod k použití. Výrobce: Telstra s.r.o

1 z 14. Návod k použití. Výrobce: Telstra s.r.o 1 z 14 Návod k použití Výrobce: Telstra s.r.o Ovladač čerpadla OVL1 2 z 14 I.OBSAH I. OBSAH II. BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE 1. RIZIKA A NEBEZPEČÍ 2. BEZPEČNOST PRÁCE 2.1. MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, UVEDENÍ DO PROVOZU

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 863 Elektromotorické pohony pro zónové ventily a kombiventily SFA21/18 SFA71/18 SFA21/18 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídicí signál SFA71/18 napájecí napětí AC 24 V, 2- polohový řídicí signál

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA VR 105 / VR 106 5/2008 1. Provedení RADA VR 105 / VR 106

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

GESTRA Steam Systems BK 45 BK 45 U. Návod k obsluze 818631-00. Odvaděč kondenzátu BK 45, BK 45U

GESTRA Steam Systems BK 45 BK 45 U. Návod k obsluze 818631-00. Odvaděč kondenzátu BK 45, BK 45U GESTRA Steam Systems BK 45 BK 45 U Návod k obsluze 818631-00 Odvaděč kondenzátu BK 45, BK 45U Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyn...4 Nebezpečí...4 Zařazení podle odstavce

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Průtokoměry SITRANS F

Průtokoměry SITRANS F Přehled Konstrukce Souprava SONOKIT obsahuje všechny nezbytné součásti pro vytvoření ultrazvukového průtokoměru na existující potrubí v závislosti na výběru při objednání: Papíry k obalení potrubí pro

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

ALFA Kulový kohout PN 16, PN 40 a PN 63

ALFA Kulový kohout PN 16, PN 40 a PN 63 ALFA Kulový kohout PN 16, PN 40 a PN 63 s pákou, mezipřírubový - z uhlíkové oceli Uzavírací obousměrný mezipřírubový kulový kohout. Nerezová koule a čep, sedla a ucpávka z PTFE. Těleso je z uhlíkové oceli.

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo Návod k použití a montážní návod Mikel s.r.o., obchodní a logistické centrum, výdejní místo internetového obchodu Záhumenní V 329, 763 02 Zlín-Louky (areál Pozemního stavitelství

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský

Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský Head of Maintenance Fujitsu Technology Solutions Fujitsu jako globální IT společnost Založena:

Více

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Datový list Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Popis Ventily poskytují kvalitní a cenově příznivé řešení pro většinu aplikací vytápění i chlazení s médiem - voda. Tyto ventily

Více

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec EP, výbor pro zaměstnanost a sociální politiku MUDr. Miroslav Ouzký místopředseda EP,

Více

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25)

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Popis BaBV WW BaBV FF Seřizovací kulové kohouty Danfoss BaBV byly navrženy speciálně pro aplikace dálkového vytápění. Jejich vlastnosti se vyznačují vysokou provozní

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více