NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-113. Dávkovací regulátor plynu. Servisní předpisy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-113. Dávkovací regulátor plynu. Servisní předpisy"

Transkript

1 NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGA-113 Dávkovací regulátor plynu Servisní předpisy

2 OBSAH 1. Všeobecně Skladba dokumentace O návodu Uživatelé/cílové skupiny Povinnosti provozovatele Pracovníci údržby a servisu Správné použití Nevhodné použití Technické údaje Kódové značení pro VGA Všeobecné údaje Rozměrové výkresy Elektrické údaje Montáž Přeprava a skladování Vybalení Typické příklady montáže Montáž Uvedení do provozu Příprava k uvedení do provozu Kontroly před uvedením do provozu Údržba Možné závady Čištění měřicí trubice Čištění diferenciálního tlakového regulátoru Čištění regulačního průtokového ventilu Nastavení servomotoru (zvláštní příslušenství) Náhradní díly / 24

3 Tento návod k obsluze najdete rovněž na Před montáží si nejprve přečtěte pokyny pro montáž a obsluhu. Montáž a obsluha musí probíhat v souladu s místními předpisy a osvědčenými pracovními postupy. 1. Všeobecně 1.1 Skladba dokumentace Regulátor podtlaku VGA-113 společnosti Grundfos Alldos se vyznačuje nejmodernějším řešením, které odpovídá platným bezpečnostním předpisům. Shoda s platnými normami, směrnicemi a zákony je ověřena. Nicméně s užíváním zařízení jsou spojena určitá rizika, která výrobce nemůže vyloučit. Účel tohoto návodu: Informovat uživatele o optimálním způsobu používání. Varovat uživatele před případnými zbytkovými riziky, která se mohou vyskytnout během správného používání, a určit opatření, která musí být podniknuta pro vyloučení vzniku škody. Upozornit uživatele na zjevné nesprávné nebo nevhodné použití a informovat je o nezbytné opatrnosti při obsluze zařízení. 1.2 O návodu Tento návod obsahuje následující normalizované bezpečnostní předpisy týkající se možných zbytkových rizik: Nejsou-li tyto bezpečnostní předpisy dodrženy, může dojít ke zranění! Pozor Nejsou-li tyto bezpečnostní předpisy dodrženy. může dojít k poruše nebo poškození zařízení! Pokyn Poznámky a pokyny, které usnadňují práci a zajiš ují bezpečnou obsluhu. Informace o možných zbytkových rizicích jsou uvedeny: Na výstražných tabulkách v místě montáže. Na začátku každé kapitoly tohoto návodu. Přímo před každým pracovním postupem, který může zahrnovat zbytková rizika. 1.3 Uživatelé/cílové skupiny Uživatelé jsou osoby, které odpovídají za obsluhu a monitorování zařízení VGA-113 na místě montáže. Zařízení je oprávněn obsluhovat pouze školený a kvalifikovaný personál. Personál musí mít odpovídající technické znalosti a musí znát základní principy měření a regulace Povinnosti uživatelů Povinnosti uživatelů: Přečíst si tento návod dříve, než začnou s VGA-113 pracovat. Absolvovat školení v obsluze zařízení prováděné kvalifikovaným personálem Grundfos Alldos. Dodržovat platné předpisy pro bezpečnost na pracovišti a předcházení nehodám. Během obsluhy zařízení a manipulace s chemikáliemi nosit vhodný ochranný oděv v souladu s národními předpisy pro předcházení nehodám (v Německu GUV-V D05). 3 / 24

4 1.4 Povinnosti provozovatele Vlastník objektu nebo provozovatel VGA-113 jsou povinni: Považovat tento návod za součást výrobku a zajistit, aby byl neustále volně přístupný v bezprostřední blízkosti zařízení po celou dobu jeho životnosti. Splnit požadavky výrobce na montáž (spojky a armatury vodovodního potrubí; podmínky okolního prostředí; přípojka elektrické energie; ochranná trubka pro dávkovací potrubí, je-li nutná; zvukové a optické zařízení pro vysílání výstražných zpráv, je-li nutné). Zajistit, aby vodovodní potrubí a upevňovací prvky byly pravidelně kontrolovány, opravovány a udržovány. Zajistit úřední povolení ke skladování chemikálií, je-li to nutné. Školit uživatele v obsluze zařízení. Zajistit, aby v místě montáže byly dodržovány předpisy pro předcházení nehodám (v Německu předpis GUV-V D05 pro předcházení nehodám, Chlórování vody z ledna 1997). Vybavit všechny uživatele a servisní personál ochranným oděvem podle GUV-V D05 (obličejová maska, rukavice, ochranná zástěra). 1.5 Pracovníci údržby a servisu Zařízení smí udržovat a opravovat pouze oprávněný servisní personál společnosti Grundfos Alldos. 1.6 Správné použití Regulátor podtlaku VGA-113 společnosti Grundfos Alldos smí být použit k dávkování chlóru (Cl 2 ) podle popisu v tomto návodu. 1.7 Nevhodné použití Způsoby použití jiné než uvedené v kapitole 1.6 Správné použití nejsou v souladu s určeným způsobem použití a jsou zakázány. Výrobce Grundfos Alldos neodpovídá za žádné škody vyplývající z nesprávného použití. Zařízení obsahuje nejmodernější komponenty a prošlo bezpečnostními zkouškami. Neoprávněné změny konstrukce zařízení mohou být příčinou vážného poškození zařízení a zranění osob. Je zakázáno otevírat, upravovat, měnit konstrukci, přemos ovat, odstraňovat, obcházet nebo deaktivovat komponenty, zejména pokud se jedná o zabezpečovací zařízení. 4 / 24

5 2. Technické údaje 2.1 Kódové značení pro VGA-113 Příklad: Regulátor dávkování plynu Kódové značení VGA /M0, Y Kód Příklad VGA /M 0 -N Vaccuperm Gas Advanced = VGA Dávkovací průtok g/h g/h g/h g/h g/h g/h g/h g/h g/h Seřízení M Manuální A Automatické, V/50-60 Hz B Automatické, V/50-60 Hz Regulace 0 Bez ma 2 Přímá Diferenciální tlakový regulátor Y Ano, s měřičem podtlaku N Ne 2.2 Všeobecné údaje Dovolené médium Cl 2 Přesnost ± 4% horního limitu Rozsah regulace 1:20 Průtokoměr na principu plováku, délka měřicí trubice 70 mm Hmotnost 0,9 kg Připojení podtlaku (z regulátoru podtlaku) pro hadici 8/11 Podtlakové potrubí (ke vstřikovači) pro hadici 8/11 Hmotnost bez servomotoru 0,9 kg Hmotnost se servomotorem 3,1 kg Dovolený regulátor podtlaku např. VGA Dávkovací průtok 1,5-25 g/h 0,07-1,3 lb/den 2-40 g/h 0,1-2 lb/den g/h 0,2-5 lb/den g/h 0,5-14 lb/den g/h 1,5-26 lb/den g/h 2,5-50 lb/den g/h lb/den g/h lb/den g/h lb/den 5 / 24

6 2.2.2 Příslušenství (není zahrnuto) Instalační materiál: Hadice různé délky Upevňovací deska pro montáž na stěnu při výměně nádoby Zkušební médium pro hledání netěsností 2.3 Rozměrové výkresy TM Ø Obr. 1 Rozměrový výkres regulátoru dávkování VGA Ø TM Obr. 2 Regulátor dávkování se servomotorem 6 / 24

7 2.4 Elektrické údaje Elektrické údaje pro VGA-113 Servomotor Synchronní motor s koncovými spínači Vstupní proud 4-20 ma Doba uvedení do činnosti % asi 95 s (50 Hz), asi 76 s (60 Hz) Příkon 3 VA Stupeň ochrany IP 55 Dovolená okolní teplota 0 C až +50 C Kódové značení Napětí Jmenovitý proud VGA-113-XXX/A1, N 230 V, (50/60 Hz) 0,011 A VGA-113-XXX/B1, N 115 V, (50/60 Hz) 0,022 A Elektrické údaje pro VGA-113 Servomotor Synchronní motor s koncovými spínači Potenciometr zpětné vazby Samostatný potenciometr Doba uvedení do činnosti % asi 95 s (50 Hz), asi 76 s (60 Hz) Příkon 3 VA Stupeň ochrany IP 55 Dovolená okolní teplota 0 C až +50 C Kódové značení Napětí Jmenovitý proud VGA-113-XXX/A2, N VGA-113-XXX/B2, N 230 V, (50/60 Hz) 0,011 A 115 V, (50/60 Hz) 0,022 A 7 / 24

8 3. Montáž 3.1 Přeprava a skladování S výrobkem zacházejte opatrně, neházejte s ním! Skladujte v suchu a chladnu. 3.2 Vybalení Během vybalování Do součástí, kterými proudí plyn nesmí vniknout žádná vlhkost! Do součástí, kterými proudí plyn nesmí vniknout žádný cizí materiál! Montujte co nejdříve po vybalení. 3.3 Typické příklady montáže Regulátor podtlaku a dávkování TM Položka 3.4 Montáž Obr. 3 Regulátor podtlaku a regulátor dávkování Popis Regulátor podtlaku např. VGA-111 (včetně kontaktního 1 tlakoměru) 2 Regulátor dávkování VGA113 3 Vstřikovač 4 Dálkové zobrazení indikace vyprázdnění nádoby 5 Adsorpční zařízení Přečtěte si návod k montáži a obsluze, kapitola 2: Zacházení s chlórem Regulátor dávkování Namontujte regulátor dávkování na stěnu. 8 / 24

9 4. Uvedení do provozu 4.1 Příprava k uvedení do provozu Připojení podtlaku Před připojením zajistěte uzavření ventilů na všech plynových nádobách. Používejte pouze určené typy potrubí! 3 VGA TM Obr. 4 Připojení podtlaku Pozor Spojovací matice podtlakových spojů utahujte pouze rukou. Nepoužívejte žádné nástroje! Nebezpečí poškození! Maximální délka podtlakového potrubí je uvedena v návodku k montáži a obsluze, kapitola 2 Zacházení s chlórem. Připojte podtlakové potrubí (1) k regulátoru podtlaku a regulátorům dávkování (3). Přetlakové potrubí veďte směrem dolů, protože chlór je těžší než vzduch. Přetlakové potrubí připojte k vhodnému adsorpčnímu zařízení. Při použití zařízení varujícího před únikem plynu: Instalujte snímač ve vzdálenosti asi 10 cm od výstupního otvoru adsorpčního zařízení. Připojte přetlakové potrubí (2). Podtlakové potrubí připojte ke vstřikovači (4) Elektrické zapojení Pozor Před připojením sí ového kabelu: Zkontrolujte, zda sí ové napětí na typovém štítku odpovídá napětí místní sítě. Nesprávné napětí může zapříčinit poškození výrobku! Zajištění elektromagnetické kompatibility (EMC): Signální kabely musí být opatřeny stíněním. Stínění musí být připojeno ke svorce PE, nebo k uzemnění na straně sdružené komponenty, například řídicí jednotky. Signální kabely a silové kabely musí být vedeny v různých kabelových kanálech. Regulátor dávkování VGA-113 se servomotorem Před demontáží krytu odpojte zařízení od sítě! Respektujte místní bezpečnostní předpisy! Chraňte kabelové spoje a zástrčky před korozí a vlhkostí. Nepoužitá šroubení chraňte vhodnými krytkami! 9 / 24

10 Elektrické spoje zapojte podle následujících svorkových schémat. vstupní proud 4-20 ma 4-20 ma sí N PE + L1 N PE TM Obr. 5 Zapojení svorek, vstupní proud bez vstupního proudu, s potenciometrem zpětné vazby Koncové spínače ST1 Řízení motoru ST2 Potenciometr zpětné vazby PE A S E PE N zavřeno zavřít otevřít otevřeno start jezdec konec TM Obr. 6 Zapojení svorek s potenciometrem zpětné vazby Potenciál na svorkách 3 a 5 koncových spínačů je stejný jako v síti, jestliže spínač sepne po dosažení koncové polohy. 4.2 Kontroly před uvedením do provozu Před spuštěním zkontrolujte těsnost celé stanice. Těsnost zkontrolujte až poté, co je celá stanice připravena k uvedení do provozu. Nebezpečí úniku plynu! Kontrola potrubí pro uvolnění chlóru a vstřikovače se zpětnou membránou Řiďte se návodem pro vstřikovač! 10 / 24

11 4.2.2 Kontrola těsnosti (médium Cl 2 ) Kapalný čpavek nesmí přijít do styku se součástmi stanice! Nebezpečí vzniku netěsnosti působením koroze! TM Obr. 7 Žádný kapalný čpavek Kontrola tlakových spojů (po výměně plynové láhve) Otevřete ventil láhve a rychle jej zase zavřete. Pomalu procházejte s otevřenou čpavkovou lahví podél plynového potrubí. Mírně zmáčkněte láhev, aby čpavková mlha mohla stoupat. Tvoří se bílá mlha: Tlakový spoj není těsný! Snižte tlak ve stanici! Odstraňte netěsnost! Znovu zkontrolujte těsnost. Tvoří se bílá mlha --> tlakový spoj není těsný.!! TM Obr. 8 Čpavek + plynný chlór --> tvoří se bílá mlha Netvoří se bílá mlha --> tlakový spoj je těsný. TM Obr. 9 Žádný plynný chlór --> netvoří se bílá mlha 11 / 24

12 Kontrola vstupního ventilu Demontujte spojovací matici na přetlakovém spoji a přetlakové potrubí. Zavřete regulační průtokový ventil. Otevřete ventil láhve. Pomalu pohybujte s otevřenou čpavkovou lahví podél přetlakového spoje. Mírně zmáčkněte láhev, aby čpavková mlha mohla stoupat. Tvoří se bílá mlha: Vstupní ventil není těsný! Snižte tlak ve stanici! Zkontrolujte vstupní ventil a opravte jej! Znovu zkontrolujte těsnost. Tvoří se bílá mlha --> vstupní ventil není těsný! VGB-103 TM Obr. 10 Čpavek + plynný chlór --> tvoří se bílá mlha Netvoří se bílá mlha --> vstupní ventil je těsný! VGB-103 TM Obr. 11 Žádný plynný chlór --> netvoří se bílá mlha 5. Údržba Intervaly čištění a údržby minimálně každých 12 měsíců v případě závady Před zahájením čištění a údržby vypněte celou stanici! Nebezpečí úniku chlóru! Před opakovaným uvedením do provozu zkontrolujte těsnost! Nebezpečí úniku chlóru! 12 / 24

13 5.1 Možné závady Závada Příčina Nápravné opatření Únik plynu v tlakovém spoji. Plyn uniká z přetlakového potrubí. Tvorba ledu na plynové láhvi. Není dosaženo požadovaného dávkovacího průtoku. Navzdory správně zobrazenému průtoku plynu nelze dosáhnout požadované koncentrace uvolněného plynu. Servomotor nepracuje. Kulička v měřicí trubici uvízla. Voda v měřicí trubici. Servomotor neobsáhne celý požadovaný rozsah. Servomotor se otáčí nesprávným směrem. Těsnění tlakového spoje je poškozené. Těsnicí plochy jsou znečištěné, se zbytky starého těsnění. Těsnicí plocha připojení plynové láhve je poškozená. Tlakový spoj je uvolněný. Těsnicí plocha tlakového spoje zařízení je poškozená. Do vstupního ventilu proudí znovu zkapalněný plyn. Vstupní ventil je znečištěný nebo poškozený. Množství odebrané za hodinu je větší než 1 % obsahu plynové láhve, zařízení je příliš malé. Nedostatečný podtlak ve vstřikovači. Netěsnost v podtlakovém potrubí mezi dávkovací jednotkou a vstřikovačem. Podtlakové potrubí mezi dávkovací jednotkou a vstřikovačem je příliš dlouhé. Podtlakové potrubí je znečištěné. Ventil plynové láhve je zavřený. Plynová láhev je prázdná. Filtr u tlakového spoje dávkovací jednotky je znečištěný. Nesprávné seřizovací vřeteno (příliš malý průměr). Netěsnost v podtlakovém potrubí mezi regulátorem podtlaku a dávkovací jednotkou. Servomotor je přepnut do manuálního režimu. Měřicí trubice a/nebo kulička jsou znečištěné. Zpětná membrána vstřikovače je vadná. Nesprávné nastavení servomotoru nebo ovládacího zařízení. Vyměňte těsnění. Očistěte těsnicí plochy. Použijte jinou plynovou láhev. Utáhněte spoj. Je-li to nutné, vyměňte vstupní ventil. Snižte odebírané množství, zajistěte správný průběh teploty. Vyčistěte vstupní ventil, vyměňte poškozené součásti. Použijte dávkovací zařízení s více než jednou plynovou láhví. Zkontrolujte vstřikovač, případně jej opravte. Řiďte se návodem pro vstřikovač. Zkontrolujte čerpadlo hnací vody, případně jej opravte. Zkontrolujte lapač nečistot před vstřikovačem, případně jej vyčistěte. Odstraňte netěsnost. Postupujte podle tabulky Doporučené délky a průměry potrubí. Vyměňte podtlakové potrubí. Otevřete ventil plynové láhve. Prázdnou láhev nahraďte plnou láhví. Vyměňte filtr. Namontujte správné seřizovací vřeteno. Odstraňte netěsnost. Přepněte servomotor do automatického režimu. Vyčistěte měřicí trubici a kuličku. Opravte vstřikovač. Dávkovací jednotku kompletně demontujte, vyčistěte a dokonale vysušte! Podtlakové potrubí ke vstřikovači vysušte nebo vyměňte. Seřiďte servomotor nebo zkontrolujte nastavení ovládacího zařízení. 13 / 24

14 5.2 Čištění měřicí trubice Potřebné nářadí a příslušenství Horká voda (asi 40 C) Měkký kartáč Šroubovák s širokým břitem (8-10 mm) Postup Odšroubujte uzávěr. Vyšroubujte závitový díl. Vyjměte o-kroužky. Vyjměte měřicí trubici. Odstraňte zátky měřicí trubice a vyjměte kuličku. Všechny součásti očistěte horkou vodou, případně použijte kartáč. Je-li to nutné, poškozené součásti vyměňte. Všechny součásti dobře vysušte. Pozor V případě montáže nevysušených součástí může vzniknout koroze! Všechny součásti montujte zpět v opačném pořadí. TM Obr. 12 Čištění měřicí trubice 14 / 24

15 5.3 Čištění diferenciálního tlakového regulátoru Potřebné nářadí a příslušenství Horká voda (asi 40 C) Měkký kartáč Křížový šroubovák Speciální nářadí (48.541) Postup TM Obr. 13 Schéma diferenciálního tlakového regulátoru Odšroubujte a demontujte zadní kryt. Vyjměte o-kroužek a je-li to nutné, vyměňte jej. Vyjměte talíř membrány a vyšroubujte jej. Všechny součásti očistěte horkou vodou, případně použijte kartáč. Všechny součásti dobře vysušte. Pozor V případě montáže nevysušených součástí může vzniknout koroze! Všechny součásti montujte zpět v opačném pořadí. Dodržte montážní polohu membrány. TM Obr. 14 Montážní poloha membrány 5.4 Čištění regulačního průtokového ventilu Potřebné nářadí a příslušenství Horká voda (asi 40 C) Měkký kartáč Speciální nářadí Válcový kolík ( asi 6 mm) Mazací tuk na bázi PTFE 15 / 24

16 5.4.2 Postup TM Obr. 15 Schéma regulačního průtokového ventilu Odšroubujte seřizovací prvek. Vyšroubujte kazetu regulačního průtokového ventilu. Vyjměte ploché těsnění. Z kazety regulačního průtokového ventilu vyjměte o-kroužek. Pozor Pomocí válcového kolíku vytlačte sedlo ventilu. Sejměte krytku seřizovacího prvku. Demontujte pojistný kroužek a vyjměte vřeteno. Demontujte o-kroužek vřetene. Všechny součásti očistěte horkou vodou, případně použijte kartáč. Je-li to nutné, poškozené součásti vyměňte. Všechny součásti dobře vysušte. Pozor Ploché těsnění nahraďte novým. Pozor Nepoškoďte těsnicí okraj sedla ventilu! V případě montáže nevysušených součástí může vzniknout koroze! Do podélné drážky vřetene se nesmí dostat žádný mazací tuk! O-kroužky vřetene nahraďte novými a naneste na ně slabou vrstvu teflonového tuku. Do kazety regulačního průtokového ventilu vložte o-kroužek. Všechny součásti montujte zpět v opačném pořadí. Dodržte montážní polohu sedla ventilu: TM Obr. 16 Dodržte montážní polohu sedla ventilu: 16 / 24

17 5.5 Nastavení servomotoru (zvláštní příslušenství) Pokyn Servomotor je již přednastaven z výroby. V případě opravy nebo výměny bude pravděpodobně nutné servomotor znovu nastavit. Servomotor smí nastavit pouze kvalifikovaný personál, protože je nutné vypnout sí ové napájení. Nebezpečí! Nedotýkejte se holých vodičů ani upínacích šroubů! Servomotor bez vstupního proudu ST2 Displej potenciometru ST1 TM04_0855_3708 Obr. 17 Servomotor s koncovým spínačem Demontujte kryt servomotoru. Pomocí připojené řídicí jednotky nastavte servomotor na 0% dávkovací průtok (podle měřicí trubice). Pozor V případě podkmitu může být regulační průtokový ventil poškozen. Tuto polohu nastavte jako nulový bod řídicí jednotky. Dolní koncový spínač (ST1, viz obr. 17) nastavte na tuto polohu servomotoru. Nastavte řídicí jednotku na 10 %. Zkontrolujte dávkovací průtok indikovaný v měřicí trubici. Nerovná-li se 10 %: Znovu nastavte nulový bod. Kulička možná dosáhne koncové zarážky při dávkovacím průtoku větším než 0 %. Pomocí připojené řídicí jednotky nastavte servomotor na 100% dávkovací průtok (podle měřicí trubice). Pozor V případě překročení může být regulační průtokový ventil poškozen. Horní koncový spínač (ST2, viz obr. 17) nastavte na tuto polohu servomotoru. Namontujte zpět kryt servomotoru. 17 / 24

18 5.5.2 Servomotor se vstupním proudem Pokyn Pro přesné nastavení je nezbytný zdroj proudu 4-20 ma. Demontujte kryt servomotoru. Připojte zdroj proudu 4-20 ma ke svorkám 8 a 10 a nastavte proud 4 ma. Není-li použit žádný zdroj: odpojte svorku 8. Pomocí potenciometru Ymin nastavte servomotor na 0% dávkovací průtok (podle měřicí trubice). 40% 60% 40% 60% 20% 80% 20% 80% 0% Ymin 100% 0% Ymax 100% TM Pozor Obr. 18 Displej potenciometru servomotoru V případě podkmitu může být regulační průtokový ventil poškozen. Nastavte dolní koncový spínač (ST1) na hodnotu nižší než Ymin. Zdroj proudu nastavte na 5,6 ma (což odpovídá 10 %). Tento a následující kroky vyžadují zdroj proudu. Zkontrolujte dávkovací průtok indikovaný v měřicí trubici. Nerovná-li se 10 %: Znovu nastavte nulový bod. Kulička možná dosáhne koncové zarážky při dávkovacím průtoku větším než 0 %. Nastavte zdroj proudu na 20 ma. Není-li použit žádný zdroj: připojte svorku 8 ke svorce 6. Pomocí potenciometru Ymax nastavte servomotor na 100% dávkovací průtok (podle měřicí trubice). Pozor V případě překročení může být regulační průtokový ventil poškozen. může být regulační průtokový ventil poškozen. Nastavte horní koncový spínač (ST2) na hodnotu nad Ymax. Namontujte zpět kryt servomotoru. 18 / 24

19 5.5.3 Manuální obsluha servomotoru Je-li to nutné, lze servomotor obsluhovat rovněž manuálně. Nebezpečí! Nedotýkejte se holých vodičů ani upínacích šroubů! Demontujte kryt servomotoru. Spínač nastavte do polohy manual. Servomotor uveďte manuálně do požadované polohy, přičemž izolovaná drátová propojka je dočasně zasunuta do svorek 16/17 nebo 17/18. Spojením kontaktů 16 a 17 přemístíte servomotor do polohy close (zavřeno). Spojením kontaktů 17 a 18 přemístíte servomotor do polohy open (otevřeno). Namontujte zpět kryt servomotoru. (Automatický provoz zapnete nastavením spínače do polohy automatic.) _ zavřít + otevřít AUTO MAN 40% 60% 40% 60% 20% 80% 20% 80% 0% 100% 0% 100% Ymin Y max TM04_0857_0908 Obr. 19 Manuální obsluha servomotoru Dálková indikace polohy posuvného spínače. Je-li to požadováno, lze instalovat dálkovou indikaci polohy manuálního/automatického spínače. Napojení lze provést pomocí svorek 13, 14 a AUTO COM MAN 40% 60% 40% 60% 20% 80% 20% 80% 0% 100% 0% 100% Ymin Y max TM04_0858_0908 Obr. 20 Dálková indikace polohy posuvného spínače. Pokyn Svorky 13, 14 a 15 umožňují dálkovou indikaci polohy posuvného spínače pro AUTO/MAN. 19 / 24

20 6. Náhradní díly Položky bez hvězdiček na výkresech obr. 21 a 22 jsou spučástí sady náhradních dílů. Položky s hvězdičkou mají samostatné objednací číslo. Doporučujeme mít některé sady náhradních dílů skladem, aby opotřebené díly mohly být v případě nutnosti rychle vyměněny TM * 25g, 40g, 3000g * 3000g * * zum Injektor to injector vers hydro-ejectéur Obr. 21 Rozložené schéma regulátoru dávkování 20 / 24

21 Položka Popis Objednací číslo Všechna čísla bez * Sada náhradních dílů pro VGA ( ) 8 * Hadicové připojení ( ) 1.3 * Těleso z PVC ( ) 1.4 * Kryt z PVC ( , VGA TM Obr. 22 Regulátor dávkování se servomotorem (zvláštní příslušenství) Položka Popis Objednací číslo Všechna čísla Sada náhradních dílů pro VGA ( ) 21 / 24

22 22 / 24

23 23 / 24

24 Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km Lote 34A Garin Pcia. de Buenos Aires Phone: Telefax: Australia Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS Oceania Pty. Ltd. Unit 3 / 74 Murdoch Circuit Acacia Ridge QLD 4100 Phone: +61 (0) Telefax: +61 (0) Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg B-2630 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belorussia Представительство ГРУНДФОС в Минске , Минск, ул. В. Хоружей, 22, оф Телефон: (37517) Факс: (37517) Bosnia/Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Paromlinska br. 16, BiH Sarajevo Phone: Telefax: Brazil Mark GRUNDFOS Ltda. Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: Telefax: Bulgaria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Representative Office - Bulgaria Bulgaria, 1421 Sofia Lozenetz District Arsenalski blvd. Phone: , Telefax: Canada GRUNDFOS Canada Inc Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS (Shanghai) Water Technology Co. Ltd. West Unit, 1 Floor, No. 2 Building (T 4-2) 278 Jinhu Road, Jin Qiao Export Processing Zone Pudong New Area Shanghai, Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 22 Floor, Xin Hua Lian Building Huai Hai Rd, (M) Shanghai PRC Phone: Telefax: Croatia GRUNDFOS predstavništvo Zagreb Cebini 37, Buzin HR Zagreb Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čapkovského Olomouc Phone: Telefax: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 FIN Vantaa Phone: Telefax: France Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS S.A.R.L. 7, rue Gutenberg F La Wantzenau Tél.: Télécopie: France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS Eichler GmbH Reetzstraße 85 D Pfinztal (Söllingen) Tel.: Telefax: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr. 33 D Erkrath Tel.: +49-(0) Telefax: +49-(0) Service in Deutschland: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai Phone: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12 Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg. 5F, , Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo, Japan Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building Yeoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT Vilnius Tel: Fax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park Shah Alam Selangor Phone: Telefax: México Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L Phone: Telefax: Netherlands Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS BV Leerlooiersstraat 6 NL-8601 WK Sneek Tel.: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL Przeźmierowo Tel: (+48-61) Fax: (+48-61) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P Paço de Arcos Tel.: Telefax: România GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: Telefax: Russia ООО Грундфос Россия, Москва, ул. Школьная 39 Тел. (+7) , Факс (+7) , Serbia GRUNDFOS Predstavništvo Beograd Dr. Milutina Ivkovića 2a/29 YU Beograd Phone: / Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 24 Tuas West Road Jurong Town Singapore Phone: Telefax: Slovenia GRUNDFOS PUMPEN VERTRIEB Ges.m.b.H., Podružnica Ljubljana Blatnica 1, SI-1236 Trzin Phone: Telefax: South Africa Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS (Pty) LTD 98 Matroosberg Road, Waterkloof Park P.O. Box 36505, Menlo Park ZA Pretoria Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB (Box 333) Lunnagårdsgatan Mölndal Tel.: +46(0) Telefax: +46(0) Switzerland Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS International AG Schönmattstraße 4 CH-4153 Reinach Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА Київ, Вул. Московська 8б, Тел.:( ) Фах.: ( ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS Ltd. 39 Gravelly Industrial Park, Tyburn Road Birmingham B24 8TG Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation West 118th Terrace Olathe, Kansas Phone: Telefax: Usbekistan Представительство ГРУНДФОС в Ташкенте Ташкент ул.усмана Носира 1-й тупик 5 Телефон: (3712) Факс: (3712) Addresses revised V CZ 24

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS DTS 502. Dávkovací stanice se zásobníkem. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS DTS 502. Dávkovací stanice se zásobníkem. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS DTS 502 Dávkovací stanice se zásobníkem Montážní a provozní návod Prohlášení o shodì My, spoleènost Grundfos Alldos, prohlašujeme na vlastní zodpovìdnost, že výrobky DTS s elektrickým

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS NB, NBG, TP, TPD ATEX-approved pumps Installation and operating instructions 2 NB, NBG, TP, TPD ATEX-approved pumps Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung

Více

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS. Dosing Monitor. Installation and operating instructions

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS. Dosing Monitor. Installation and operating instructions GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS Dosing Monitor Installation and operating instructions 2 Dosing Monitor Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 6 Notice d'installation et

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-146. Regulátor vakua. Servisní předpisy

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-146. Regulátor vakua. Servisní předpisy NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGA-146 Regulátor vakua Servisní předpisy OBSAH 1. Všeobecně... 3 1.1 Skladba dokumentace...3 1.2 O návodu...3 1.3 Uživatelé/cílové skupiny...3 1.4 Povinnosti provozovatele...3

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Agitators 509. Elektrické míchadlo. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Agitators 509. Elektrické míchadlo. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Agitators 509 Elektrické míchadlo Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě My, společnost, prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že výrobky 509, elektrické míchadlo, na které

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-111. Regulátor vakua. Servisní předpisy

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-111. Regulátor vakua. Servisní předpisy NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGA-111 Regulátor vakua Servisní předpisy OBSAH 1. Všeobecně... 3 1.1 Skladba dokumentace...3 1.2 O návodu...3 1.3 Uživatelé/cílové skupiny...3 1.4 Povinnosti provozovatele...4

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Multifunkční ventil. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Multifunkční ventil. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS Multifunkční ventil Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Montážní a provozní návod OBSAH Strana 1. Bezpečnostní pokyny 3 1.1 Symboly použité v tomto dokumentu 3 1.2 Kvalifikace a školení

Více

NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 L. Montážní a provozní návod ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. www.grundfos.com

NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 L. Montážní a provozní návod ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. www.grundfos.com NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 L Montážní a provozní návod ALPHA2 L AL LPHA2 ALPHA2 L ALPHA2 www.grundfos.com ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobek

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. DDI s PROFIBUS-DP. Dodatek k instalačním a provozním pokynům

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. DDI s PROFIBUS-DP. Dodatek k instalačním a provozním pokynům NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS DDI s PROFIBUS-DP Dodatek k instalačním a provozním pokynům OBSAH Strana. Označení důležitosti pokynů. Všeobecně. Technická data. Připojení DDI k PROFIBUS-DP V. PROFIBUS-DP V. Hlavní

Více

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 NÁVODY GRUNDFOS, I, N 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20, N 32, 45, 64, 90, 120, 150 Double seal (tandem) Montážní a provozní návod 2 Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSH

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Dosing monitor. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Dosing monitor. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS Dosing monitor Installation and operating instructions 2 Dosing monitor Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 7 Notice d installation et d entretien

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Vaccuperm VGA-111. Podtlakový regulátor. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Vaccuperm VGA-111. Podtlakový regulátor. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS Vaccuperm VGA-111 Podtlakový regulátor Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že

Více

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC NÁVODY GRUNDFOS SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH 1. Obecné informace

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CR deep-well Installation and operating instructions 2 CR deep-well Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 7 Notice d'installation et d'entretien

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Tanks 502. Dávkovací zásobník. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Tanks 502. Dávkovací zásobník. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Tanks 502 Dávkovací zásobník Montážní a provozní návod 2 OBSAH Strana 1. Všeobecné pokyny 3 1.1 Servisní dokumentace 3 2. Údaje k instalaci 4 3. Instalační schéma 4 4. Účel použití

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA2 Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky GRUNDFOS ALPHA2 na něž se toto prohlášení vztahuje,

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Tanks. Dávkovací nádrže a příslušenství. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Tanks. Dávkovací nádrže a příslušenství. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS Tanks Dávkovací nádrže a příslušenství Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH Strana 1. Symboly použité v

Více

NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobek GRUNDFOS ALPHA2, na nějž se toto prohlášení vztahuje, je

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG. Double seal (tandem) Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG. Double seal (tandem) Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG Double seal (tandem) Installation and operating instructions NKG English (GB) Installation and operating instructions...........................................................

Více

Seco. Rotační lamelové vakuové pumpy SV 1003/1005 D. Seco Suchoběžné řešení. Kompaktní a výkonná.

Seco. Rotační lamelové vakuové pumpy SV 1003/1005 D. Seco Suchoběžné řešení. Kompaktní a výkonná. SV 1003/1005 D Kompaktní, spolehlivé a mimořádně výkonné to je jen několik vlastností, kterými se vyznačují rotační suché lamelové vývěvy Seco společnosti Busch. Díky jejich bezolejovému provozu je, lze

Více

NÁVODY GRUNDFOS. E-Box 200. Modbus communication for SMART Digital DDA (up to 30 l/h) Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. E-Box 200. Modbus communication for SMART Digital DDA (up to 30 l/h) Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS E-Box 200 Modbus communication for SMART Digital DDA (up to 30 l/h) Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze OBSAH

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-146. Regulátor vakua. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-146. Regulátor vakua. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGA-146 Regulátor vakua Montážní a provozní návod Prohlášení o shodì My, spoleènost Grundfos Alldos, prohlašujeme na vlastní zodpovìdnost, že výrobky Vaccuperm VGA-146

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG. Double seal (back-to-back) Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG. Double seal (back-to-back) Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG Double seal (back-to-back) Installation and operating instructions NKG English (GB) Installation and operating instructions...........................................................

Více

DYWIDAG-Geotechnika GEWI -pilota

DYWIDAG-Geotechnika GEWI -pilota DYWIDAG-Geotechnika GEWI -pilota Přehled zařízení Hydraulické čerpadlo utahovací zařízení čerpadlo Standard Plarad R 0.9 CT 2 E-W-S GEWI 32, 0, 63,5 Hydraulické čerpadlo CT 2E-W-S Hydraulické čerpadlo

Více

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Výfukové plyny vážně ohrožují zdraví hasičů Zplodiny z naftových motorů nalezneme v každé hasičské stanici. Tvoří se spalováním dieselového

Více

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu FlowCon S Instalace Provoz Uvedení do provozu Obsah: Technické údaje a přehled funkcí 2 1. Instalace 3 2. Propláchnutí a naplnění systému 4 3. Vypuštění systému 5 4. Zpětný ventil 5 5. Bezpečnostní zařízení

Více

DYWIDAG-Geotechnika Lanové kotvy

DYWIDAG-Geotechnika Lanové kotvy DYWIDAG-Geotechnika Lanové kotvy Přednosti a vlastnosti možnost dopravy dlouhých kotev minimální potřeba místa při dopravě, skladování a montáži odolnost proti poškození při ohybu kotev Dočasná kotva kotvy

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Ovládací jednotka AR. Montážní a provozní návod, dodatek

NÁVODY GRUNDFOS. Ovládací jednotka AR. Montážní a provozní návod, dodatek NÁVODY GRUNDFOS Ovládací jednotka AR Montážní a provozní návod, dodatek 2 Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH 1. Označení důležitosti pokynů Strana 1. Označení

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Perfektní oprava a zesílení závitů

Perfektní oprava a zesílení závitů Perfektní oprava a zesílení závitů Výhody které přesvědčí - výhody, které se počítají. TIME-SERT Závitová vložka Systém TIME-SERT vychází z masivního ocelového pouzdra,které bylo vyrobeno obráběním z jednoho

Více

COOL 2. Návod k používání. 0463 348 001 CZ 20130618 Valid for: serial no. 324-xxx-xxxx

COOL 2. Návod k používání. 0463 348 001 CZ 20130618 Valid for: serial no. 324-xxx-xxxx COOL 2 Návod k používání 0463 348 001 CZ 20130618 Valid for: serial no. 324-xxx-xxxx OBSAH 1 BEZPEČNOST... 4 2 ÚVOD... 7 2.1 Vybavení...7 3 TECHNICKÉ ÚDAJE... 8 4 INSTALACE... 9 4.1 Umístění...9 4.2 Přívod

Více

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

Dávkovací čerpadla - INVIKTA Dávkovací čerpadla - INVIKTA SLOŽENÍ SYSTÉMU 1 Šroubení výtlaku 2 Šroubení sání 3 Sací ventil Otočný regulátor otáček Vstup pro napájecí kabel Vstup senzoru hladiny 7 Nástěnná konzole OBSAH BALENÍ INVIKTA

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NK, NKG. ATEX-approved pumps. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NK, NKG. ATEX-approved pumps. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS NK, NKG ATEX-approved pumps Installation and operating instructions NK, NKG English (GB) Installation and operating instructions...........................................................

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS SP Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky SP, na něž se toto prohlášení

Více

Buddy. Arc 180 Arc 200. Návod k používání. 0463 266 001 CZ 20140211 Valid for: serial no. Arc 180: 31312108277 Arc 200: 31312108187

Buddy. Arc 180 Arc 200. Návod k používání. 0463 266 001 CZ 20140211 Valid for: serial no. Arc 180: 31312108277 Arc 200: 31312108187 Buddy Arc 180 Arc 200 Návod k používání 0463 266 001 CZ 20140211 Valid for: serial no. Arc 180: 31312108277 Arc 200: 31312108187 OBSAH 1 BEZPEČNOST... 4 2 ÚVOD... 7 2.1 Vybavení...7 3 TECHNICKÉ ÚDAJE...

Více

SQUARE 6 ROHOVÁ FRÉZA SE ŠESTI BŘITY NA DESTIČCE

SQUARE 6 ROHOVÁ FRÉZA SE ŠESTI BŘITY NA DESTIČCE SQUARE 6 ROHOVÁ FRÉZA SE ŠESTI BŘITY NA DESTIČCE TENTOKRÁT JSTE SI O TO OPRAVDU ŘEKLI. Naslouchali jsme našim zákazníkům z mnoha průmyslových odvětví. A zde je výsledek... NIŽŠÍ NÁKLADY NA SOUČÁST Rohové

Více

BA195 miniba POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ NÁVOD K MONTÁŽI. Uschovejte pro pozdější využití!

BA195 miniba POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ NÁVOD K MONTÁŽI. Uschovejte pro pozdější využití! BA195 miniba POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ NÁVOD K MONTÁŽI Uschovejte pro pozdější využití! 1. Bezpečnostní pokyny 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu 2. Používejte zařízení dle jeho určení k použití

Více

somfy.com CTS 25 příručka CTS 25 technické údaje CTS 25 přehledový katalog CTS 25 pokyny pro montáž

somfy.com CTS 25 příručka CTS 25 technické údaje CTS 25 přehledový katalog CTS 25 pokyny pro montáž somfy.com CTS 25 příručka CTS 25 technické údaje CTS 25 přehledový katalog CTS 25 pokyny pro montáž Copyright 2008 Somfy SAS. All rights reserved - V2-06/2009 C T S 2 5 t e c h n i c k é ú d a j e CTS

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

On-line datový list FWE200 PRACHOMĚRY NA PRINCIPU ROZPTÝLENÉHO SVĚTLA

On-line datový list FWE200 PRACHOMĚRY NA PRINCIPU ROZPTÝLENÉHO SVĚTLA On-line datový list A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí na dané aplikaci

Více

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK T R A D I C E A K V A L I T A O D R O K U 1 9 2 1 w w w. r o j e k. c z ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK nové generace kotle ROJEK jsou univerzální příjemné a levné teplo z přírodních zdrojů záruka

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Servomotory. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Servomotory. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS Servomotory Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH Strana 1. Označení důležitosti pokynů 2 2. Všeobecné informace

Více

IGEPA velkoobchod papírem, spol. s r.o. Ke Stadionu 400 250 70 Odolena Voda. igepa-czech_objednavky@igepagroup.com

IGEPA velkoobchod papírem, spol. s r.o. Ke Stadionu 400 250 70 Odolena Voda. igepa-czech_objednavky@igepagroup.com XXL BANNERY IGEPA velkoobchod papírem, spol. s r.o. Ke Stadionu 400 250 70 Odolena Voda igepa-czech_objednavky@igepagroup.com www.igepagroup.cz Tel.: 283 970 121 Fax: 283 971 996 Obsah: MasterJet S FrontLit

Více

Register now! For your benefit Jetzt Registrieren und Profitieren! TGM 40230 PORTA. www.ewm-group.com. Návody k obsluze. Bruska na elektrody

Register now! For your benefit Jetzt Registrieren und Profitieren! TGM 40230 PORTA. www.ewm-group.com. Návody k obsluze. Bruska na elektrody Návody k obsluze Bruska na elektrody CZ TGM 40230 PORTA Register now! For your benefit Jetzt Registrieren und Profitieren! www.ewm-group.com * *Details for ewm-warranty www.ewm-group.com Všeobecné pokyny

Více

On-line datový list. SHC500 SHC500 Gravimat GRAVIMETRICKÉ PRACHOMĚRY

On-line datový list. SHC500 SHC500 Gravimat GRAVIMETRICKÉ PRACHOMĚRY On-line datový list SHC500 SHC500 Gravimat SHC500 SHC500 Gravimat A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 13284-1 certified Objednací informace Typ Výrobek č. SHC500 Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů

Více

On-line datový list MCS100FT SYSTÉMY CEMS

On-line datový list MCS100FT SYSTÉMY CEMS On-line datový list MCS100FT A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 15267 14181 certified certified Objednací informace Typ Výrobek č. MCS100FT Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu

Více

FRIATOOLS Návod k použití FRIATOOLS. Podtlakové přítlačné zařízení VACUSET-XL pro montáž sedlových tvarovek SA-XL a RS-XL. Obsah Strana NEBEZPEČÍ

FRIATOOLS Návod k použití FRIATOOLS. Podtlakové přítlačné zařízení VACUSET-XL pro montáž sedlových tvarovek SA-XL a RS-XL. Obsah Strana NEBEZPEČÍ FRIATOOLS Návod k použití Podtlakové přítlačné zařízení VACUSET-XL pro montáž sedlových tvarovek SA-XL a RS-XL FRIATOOLS Obsah Strana 1. Úvod 1.1 Bezpečnostní pokyny 2 1.2 Účel použití 3 2. Bezpečnost

Více

On-line datový list MCS300P HW PROCESNÍ ŘEŠENÍ

On-line datový list MCS300P HW PROCESNÍ ŘEŠENÍ On-line datový list MCS300P HW A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. MCS300P HW Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a

Více

On-line datový list VICOTEC450 TUNELOVÉ SENZORY A ANALYZÁTOY

On-line datový list VICOTEC450 TUNELOVÉ SENZORY A ANALYZÁTOY On-line datový list VICOTEC450 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. VICOTEC450 Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a

Více

On-line datový list TBS-1ASGT0506NM TBS TEPLOMĚRY

On-line datový list TBS-1ASGT0506NM TBS TEPLOMĚRY On-line datový list TBS-1ASGT0506NM TBS A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Vlastnosti Objednací informace další provedení přístroje a příslušenství

Více

Oxiperm 164 D / 30 až 2000 g/h

Oxiperm 164 D / 30 až 2000 g/h GRUNDFOS alldos INFORMACE O VÝROBKU Příprava chlórdioxidu ze zředěných pracovních roztoků Rozměry Rozměry Standardní systém Systém s čelní instalací 164-xxxDFI A B C2 C1 C A B M H G M D E F E F C C1 K

Více

On-line datový list TBS-1BSGT1006NM TBS TEPLOMĚRY

On-line datový list TBS-1BSGT1006NM TBS TEPLOMĚRY On-line datový list TBS-1BSGT1006NM TBS A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Vlastnosti Objednací informace další provedení přístroje a příslušenství

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ H y d r o S p i n NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ DŮLEŽITÉ: Tento návod k obsluze obsahuje důležité informace o bezpečnostních opatřeních, kterých je třeba dbát během montáže a spuštění. Je proto nezbytné,

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Plynovy filtr. Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana 2 Strana 6

Plynovy filtr. Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana 2 Strana 6 Plynovy filtr Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana 2 Strana 6 Plynový filtr Rejstřík Použité symboly... 2 Návod k použití Účel použití... 3 Výměna filtrační vložky...

Více

DYWIDAG-Geotechnika Tyčové kotvy

DYWIDAG-Geotechnika Tyčové kotvy DYWIDAG-Geotechnika Tyčové kotvy Přednosti a vlastnosti Dočasná kotva jednoduchá montáž jednoduché předepnutí, případně odkotvení pomocí závitové tyče možnost trvalé protikorozní ochrany snadná odstranitelnost

Více

PIT. Indukční průtokoměr. pro vodivé kapaliny

PIT. Indukční průtokoměr. pro vodivé kapaliny Indukční průtokoměr pro vodivé kapaliny měření kontrola analýza PIT Měřicí rozsah do 10 m/s Přesnost: ±1,5% z měřené hodnoty ±0,5% z rozsahu pmax: PN40; tmax: -40 +150 C Připojení: přírubové DN40...80,

Více

01X.X. Plastový stavoznak PN10. Obsah. Výrobková skupina 700. Návod na obsluhu a údržbu. 1. Sestava plastového stavoznaku 700.01X.X. 2.

01X.X. Plastový stavoznak PN10. Obsah. Výrobková skupina 700. Návod na obsluhu a údržbu. 1. Sestava plastového stavoznaku 700.01X.X. 2. Tel: +420 596 232 996, 596 232 997, Fax: +420 596 232 998 avemarcz, web: wwwavemarcz 01XX Strana: 1/7 REVIZE: 1 Obsah 1 Sestava plastového stavoznaku 70001XX 2 Oblast použití 3 Popis stavoznaku 31 Kuličkové

Více

The Right Tool at the Right Time. Tvářecí závitníky. metrická řada

The Right Tool at the Right Time. Tvářecí závitníky. metrická řada The Right Tool at the Right Time Tvářecí závitníky metrická řada Vlastnosti & přednosti Materiál Vyrobeno z prvotřídní rychlořezné oceli s kobaltem (HSS-E): vysoká tvrdost a houževnatost zvýšená pevnost

Více

Návod k údržbě a montáži

Návod k údržbě a montáži Návod k údržbě a montáži Redukční ventily Typ 481/481 HP/481 LP 482/482 HP/482 LP 681 682/682 HP/682 LP CZ 1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Redukční ventil používejte jen: - v souladu s určením, - v

Více

VENTIL ŘADA 400 JAR TOP

VENTIL ŘADA 400 JAR TOP ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL ŘADA 400 JAR TOP pro automatické zavlažovací systémy Modely: 57461, 57471 www.agf-zavlahy.cz 1 Protokoly: Mezinárodní

Více

Pioneering for You. Wilo-Zeox FIRST. Návod k montáži a obsluze. 4 192 053-Ed.01 / 2014-11-Wilo

Pioneering for You. Wilo-Zeox FIRST. Návod k montáži a obsluze. 4 192 053-Ed.01 / 2014-11-Wilo Pioneering for You Wilo-Zeox FIRST cs Návod k montáži a obsluze 4 192 053-Ed.01 / 2014-11-Wilo Obr. 1: Obr. 2: Zeox FIRST H Zeox FIRST V Obr. 3: Obr. 4: Obr. 5: Obr. 6: 1 Obecně...2 2 Bezpečnost...2 2.1

Více

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK T R A D I C E A K V A L I T A O D R O K U 1 9 2 1 w w w. r o j e k. c z ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK race e n e g é v no kotle ROJEK jsou univerzální příjemné a levné teplo z přírodních zdrojů

Více

BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP

BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP BAZÉNOVÉ A LÁZEŇSKÉ ČERPADLO FXP zlatá černá PANTONE 871 U PANTONE 426 U NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE i www.bazenyprodej.cz Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek, a že důvěřujete naší společnosti. Aby

Více

Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK-130 Sada pro přestavbu objednací č. 87 51 500 pro G31

Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK-130 Sada pro přestavbu objednací č. 87 51 500 pro G31 CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK-130 Sada pro přestavbu objednací č. 87 51 500 pro G31 Strana Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

Radarový převaděč Rosemount s vedenou vlnou

Radarový převaděč Rosemount s vedenou vlnou 00825-0317-4530, rev. AB Radarový převaděč Rosemount s vedenou vlnou Montážní pokyny pro dělenou sondu VAROVÁNÍ Nedodržení bezpečnostních pokynů pro instalaci a servis může způsobit vážné zranění. Instalaci,

Více

PT-600 Směšovač ochranného plynu

PT-600 Směšovač ochranného plynu PT-600 Směšovač ochranného plynu Uživatelská příručka Tato příručka platí pro výrobek ESAB s číslem: 0558003931 0558005318 OBSAH ODDÍL NADPIS STRANA ODSTAVEC ODDÍL 1 BEZPEČNOST... 9 ODDÍL 2 ÚVOD / INSTALACE...11

Více

Leister UNIFLOOR E Horkovzdušný svařovací automat

Leister UNIFLOOR E Horkovzdušný svařovací automat CZ UNIFLOOR E 1 Leister Technologies AG Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Switzerland Tel. +41 41 662 74 74 Fax +41 41 662 74 16 www.leister.com sales@leister.com 1 Návod k obsluze (Překlad originálního

Více

MODVLVS. Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1

MODVLVS. Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 MODVLVS Jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 MODVLVS jednotrubková čerpadlová skupina S1 Solar 1 Vratná větev Vratná větev Izolační schránka z EPP Rozměry 150x425x150. Schránka se speciálním držákem

Více

VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N

VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N Návod k použití VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N Světová průmyslová dávkovací čerpadlo se zaručenou výkonností a bezproblémovým ovládáním. Čerpadlo je navrženo pro práci v náročných podmínkách a

Více

Podtlaková a přetlaková plicní automatika

Podtlaková a přetlaková plicní automatika Návod k použití Podtlaková a přetlaková plicní automatika Řada AutoMaXX Obj. č.: 10083261/01 MSA AUER GmbH D-12059 Berlin Thiemannstrasse 1 Germany MSA AUER GmbH. Všechna práva vyhrazena. MSA OBSAH Obsah

Více

NÁVODY GRUNDFOS SCALA. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS SCALA. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS SCALA Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze Tento montážní a provozní návod popisuje čerpadla Grundfos SCALA. Kapitoly

Více

ELEKTRONICKY PROPORCIONÁLNÍ REGULÁTOR TLAKU SRE!

ELEKTRONICKY PROPORCIONÁLNÍ REGULÁTOR TLAKU SRE! Vážený zákazníku! ELEKTRONICKY PROPORCIONÁLNÍ REGULÁTOR TLAKU SRE! Děkujeme Vám za Vaši důvěru v naše výrobky. Na následujících stránkách naleznete technická data, nezbytná pro bezporuchovou instalaci

Více

Elektromotorický pohon

Elektromotorický pohon s 4 830 ACVATIX Elektromotorický pohon Pro zónové ventily a Kombiventily apájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídicí signál Ovládací síla 150 Přímá montáž převlečnou maticí M30 x 1,5 (není třeba žádné nářadí)

Více

Olejové rotační lamelové vývěvy

Olejové rotační lamelové vývěvy Olejové rotační lamelové vývěvy R5 0010 / 0016 C Olejové lamelové vývěvy R5 0010 / 0016 C R5 0010 C Osvědčené olejové rotační lamelové vývěvy řady R5 jsou jednostupňové vývěvy pro široké průmyslové použití.

Více

CS - česky. Návod k instalaci a provozu. Tlaková sonda PS 95 (0 16 bar) PS 109 (0 40 bar)

CS - česky. Návod k instalaci a provozu. Tlaková sonda PS 95 (0 16 bar) PS 109 (0 40 bar) CS - česky Návod k instalaci a provozu Tlaková sonda PS 95 (0 16 bar) PS 109 (0 40 bar) Vážený zákazníku, děkujeme, že jste se rozhodl pro tlakovou sondu PS 95 / PS 109. Před montáží a uvedením přístroje

Více

ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL ŘADA 160 pro automatické zavlažovací systémy

ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL ŘADA 160 pro automatické zavlažovací systémy ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL ŘADA 160 pro automatické zavlažovací systémy Modely: 94086, 57086 www.agf-zavlahy.cz 1 Protokoly: Mezinárodní modely

Více

POZOR: Abyste se vyvarovali případnému poranění ostrými hranami, doporučujeme během montáže nasazené rukavice.

POZOR: Abyste se vyvarovali případnému poranění ostrými hranami, doporučujeme během montáže nasazené rukavice. ENDERS EVENT Návod k obsluze překlad německého originálu Návod k montáži a obsluze I. Co potřebujete (vždy se jedná o originál) II. Důležité pokyny z hlediska bezpečnosti III. Připojení přístroje na plynovou

Více

Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD

Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropských směrnic: - Směrnice pro stroje: 2006/42/EC - Směrnice pro nízké

Více

Montážní návod pro dílenský jeřáb

Montážní návod pro dílenský jeřáb Montážní návod pro dílenský jeřáb BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si pečlivě tyto pokyny před použitím! DŮLEŽITÉ Přečtěte si všechny pokyny před použitím a dodržujte všechny instrukce a bezpečnostní pokyny,

Více

Přírubový přímý a trojcestný regulační ventil BVS

Přírubový přímý a trojcestný regulační ventil BVS Přírubový přímý a trojcestný regulační ventil VS Návod k instalaci a obsluze 1 Profil produktu ezpečnostní normy Kompletně utěsněný motorový ventil společnosti road je vyroben v souladu s evropským certifikátem

Více

CoolMini. Návod k používání

CoolMini. Návod k používání CZ CoolMini Návod k používání 0460 228 001 CZ 120731 Valid for serial no. 705-xxx-xxxx - 42 - 1 BEZPEČNOST... 4 2 ÚVOD... 6 2.1 Vybavení... 6 3 TECHNICKÉ ÚDAJE... 6 4 INSTALACE... 6 4.1 Umístĕní... 6 4.2

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

Kerr Tlakový polymerizační přístroj

Kerr Tlakový polymerizační přístroj Kerr Tlakový polymerizační přístroj Návod k použití Návod k použití Tlakový polymerizační přístroj Kerr návod k použití POPIS Polymerizační přístroj je určen pro polymeraci nepřímých kompozitních materiálů

Více

On-line datový list. WTR1-P921A10 ZoneControl OPTOELEKTRONICKÉ SNÍMAČE

On-line datový list. WTR1-P921A10 ZoneControl OPTOELEKTRONICKÉ SNÍMAČE On-line datový list WTR1-P921A10 ZoneControl A B C D E F Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Vlastnosti Aktuátor Objednací informace Typ Výrobek č. WTR1-P921A10 1025375 další provedení

Více

ENDERS WOOD. Návod k obsluze překlad německého originálu. str. 2. Návod k montáži a obsluze

ENDERS WOOD. Návod k obsluze překlad německého originálu. str. 2. Návod k montáži a obsluze ENDERS WOOD Návod k obsluze překlad německého originálu str. 2 Návod k montáži a obsluze Nejprve odstraňte ochranné fólie (pokud jsou) z plechových dílů. I. Co potřebujete str. 3 II. Důležité pokyny z

Více

Plynový filtr. Návod k použití Návod k montážní Je nutno mít při jízde ve vozidle!

Plynový filtr. Návod k použití Návod k montážní Je nutno mít při jízde ve vozidle! Plynový filtr Návod k použití Návod k montážní Je nutno mít při jízde ve vozidle! Plynový filtr Rejstřík Použité symboly... 2 Návod k použití Účel použití... 3 Indikátor nasycení... 3 Výměna filtrační

Více

K Exacta Series. Plunlunžrová pístová čerpadla s vratným pružinovým mechanismem. Plunžrová pístová čerpadla s vratným pružinovým mechanismem

K Exacta Series. Plunlunžrová pístová čerpadla s vratným pružinovým mechanismem. Plunžrová pístová čerpadla s vratným pružinovým mechanismem K Exacta Series Plunžrová pístová čerpadla s vratným pružinovým mechanismem Plunlunžrová pístová čerpadla s vratným pružinovým mechanismem Standards inovace > technologie > budoucnost Výrobní řada čerpadel

Více

Řada Mobrey MCU900 Řídicí jednotka kompatibilní spřevodníky 4 20 ma + HART

Řada Mobrey MCU900 Řídicí jednotka kompatibilní spřevodníky 4 20 ma + HART IP2030-CS/QS, rev. AA Řada Mobrey MCU900 Řídicí jednotka kompatibilní spřevodníky 4 20 ma + HART Průvodce rychlou instalací VAROVÁNÍ Nedodržení bezpečnostních pokynů pro instalaci může způsobit smrt, nebo

Více

Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty 230/5 (2) A~ spřepínacím kontaktem 0396..

Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty 230/5 (2) A~ spřepínacím kontaktem 0396.. Návod k obsluze Regulátor prostorové teploty 230/5 (2) A~ spřepínacím kontaktem 0396.. Obsah Návod k obsluze Regulátor prostorové teploty 230/5 (2) A~ spřepínacím kontaktem 2 Instalace regulátoru prostorové

Více

Vše co potřebujete pro čistou, bezpečnou a efektivní dílnu

Vše co potřebujete pro čistou, bezpečnou a efektivní dílnu Vše co potřebujete pro čistou, bezpečnou a efektivní dílnu Vylepšete Vaší dílnu Výfukové a svařovací kouře, prach z broušení a leštění, rozlitý olej a neuklizené hadice to jsou některé z rizik v autodílnách,

Více

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549...

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... OEM Elektrické pohony SSY319 pro ventily VXG48, VXB489R, VXI48 VVP459, VXP459, VMP459, VVG549 Provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Ovládací síla 300 N Ruční ovládání s indikací aktuální polohy

Více

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci VR 900 Komunikační jednotka CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28

Více

Návody k obsluze. kladkové polohovadlo TR-0102 099-010253-EW512 26.11.2010

Návody k obsluze. kladkové polohovadlo TR-0102 099-010253-EW512 26.11.2010 Návody k obsluze kladkové polohovadlo CZ TR-0102 Všeobecné pokyny Přečtěte si návod k obsluze! Návod k obsluze vás seznámí s bezpečným zacházením s výrobky. Přečtěte si návod k obsluze všech součástí systému!

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 573 SQS35.50, SQS35.53, SQS65.5 s havarijní funkcí, bez ručního ovládání ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily se zdvihem 5,5 mm SQS35.00, SQS35.03, SQS65, SQS65.2, SQS85.00, SQS85.03 bez havarijní

Více

Nožové šoupátko LUCAVAL

Nožové šoupátko LUCAVAL Nožové šoupátko LUCAVAL MONTÁŽ ÚDRŽBA NÁVOD NA OPRAVU typ: M08 Obsah Strana 0. Popis.. 2 1. Manipulace 2 2. Instalace. 2 3. Pohony... 4 4. Údržba... 5 4.1 Výměna ucpávky... 5 4.2 Výměna těsnění. 6 4.3

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 573 SQS35.50, SQS35.53, SQS65.5 s havarijní funkcí, bez ručního ovládání SQS35.00, SQS35.03, SQS65, SQS65.2, SQS85.00, SQS85.03 bez havarijní funkce, s ručním ovládáním Elektromotorické pohony pro ventily

Více