Ing. Pavel Bláha projektová činnost Strana 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Pavel Bláha projektová činnost Strana 3"

Transkript

1 Ing. Pavel Bláha projektová činnost kancelář Mírová 173, Strakonice, tel privat Šumavská 414, Katovice, mobil PROJEKTY STAVEB ČÁST D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ k dokumentaci stavby k žádosti o stavební povolení ZATEPLENÍ OBJEKTU OSTRAVA - ZÁBŘEH OBJEKT Č.P. 3097, ČUJKOVOVA UL., OSTRAVA - ZÁBŘEH Číslo zakázky : Název zakázky : ZATEPLENÍ OBJEKTU OSTRAVA - ZÁBŘEH OBJEKT Č.P. 3097, ČUJKOVOVA UL., OSTRAVA - ZÁBŘEH Investor : SRSoft spol. s r.o., IČ , Bezděkovská 30, Strakonice II Hl. inženýr projektu : Ing. Pavel Bláha Zodpovědný projektant : Ing. Pavel Bláha Vypracoval : Ing. Pavel Bláha Stupeň projektu : Dokumentace stavby k žádosti o stavební povolení Datum : 09/2013

2 Ing. Pavel Bláha projektová činnost Strana 2 1. Účel objektu Jedná se o stavební úpravy spojené se zateplením obvodového pláště stávajícího objektu občanské vybavenosti Čujkovova ul. č.p. 3097, Ostrava - Zábřeh. Stavebními úpravami zde nebude docházet ke změně dispozice a ani ke změně účelu jednotlivých částí objektu. 2. Architektonické řešení Architektonické řešení souboru staveb se nemění. Tato projektová dokumentace řeší zateplení obvodového pláště jednoho stavebního objektu a to včetně výměny výplní otvorů kde původně ocelová okna s rámem barvy modré budou nahrazeny novými okny plastovými z exteriéru rovněž barvy modré a z interiéru v barvě bílé. Rozměry a členění oken budou shodné jako u oken stávajících. Nedojde tedy k žádné změně v architektonickém vzhledu objektu. Dojde k výměně stávajících dveří za dveře hliníkové z exteriéru barvy modré a z interiéru v barvě bílé. Stávající vrata budou vyměněna za vrata hliníková s tepelněizolačními výplněmi v barvě modré. Barevné řešení fasády probarvenou fasádní omítkou zůstane podobné, jako je řešení stávající. Barevné řešení objektu je znázorněno ve výkresové části v jednotlivých pohledech. 3. Orientace ke světovým stranám Vstupy do jednotlivých prostor stávajícího objektu jsou řešeny jako samostatné. Hlavní vstup do provozní části objektu je umístěn na východní a západní straně. Dílčí vstup vraty je umístěn na jižní straně objektu. 4. Výšková orientace Výšková úroveň +0,000 použitá u celého objektu je výškovou úrovní podlahy 1.NP. OD této výšky jsou vztaženy všechna ostatní výšková členění. 5. Popis technického řešení Bourací práce V rámci bouracích prací budou odstraněny stávající výplně otvorů (okna, vnější dveře). Dále bude vykopána rýha š mm a 500 mm, hloubky 470 mm okolo stávajících stěn objektu. Stávající okapové chodníky a zpevněné plochy v místě do šířky 1000 mm (500 mm) okolo objektu budou vybourány. Odstraněny budou stávající konstrukce a materiály osazené na fasádě objektu včetně pohledových obkladů. Dále budou odstraněny stávající prvky elektroinstalace, sdělovacích zařízení a další, které jsou osazeny na fasádě. Tyto prvky a zařízení budou demontovány, nastaveny na tloušťku KZS či osazeny novými prvky a zpětně osazeny na zateplenou fasádu. Také budou demontovány stávající stříšky nad vstupem a rampou, které je nutné upravit (nastavit, upravit kotvení do stěny) dle provedení kontaktního zateplovacího systému a po dokončení fasády budou tyto stříšky opětovně osazeny nad vstupy a rampu. Zemní práce Budou provedeny pouze výkopy v šířce 1000 mm a 500 mm okolo celého objektu, kde dojde k odhalení boků základových pasů do hloubky 470 mm. Základy Nebudou prováděny žádné nové základové konstrukce. Stávající základy budou po odhalení zkontrolovány a proměřeny. Pokud bude zjištěno, že plocha základů, na kterou budou lepeny desky XPS, není rovná, bude povrch základů osekán do hloubky 530 mm pod terén tak, aby

3 Ing. Pavel Bláha projektová činnost Strana 3 bylo možno provést zarovnání soklovou omítkou a následné provedení zateplení soklové části objektu extrudovaným polystyrénem. Skladba zateplení soklu pod úrovní okolního terénu bude následující (z interiéru k exteriéru) : Stávající stěna (základ) zbavená nečistot, mastnoty a nesoudržných částí, zarovnaná, popřípadě osekaná do roviny Nová (popř. vyspravená) soklová hydrofobizovaná omítka tl. 7 mm Systémový lepící a stěrkový tmel Extrudovaný polystyrén XPS tl. 120 mm Systémový lepící a stěrkový tmel výztužná vrstva Nátěr tekutou hydroizolací - cca 100 mm nad terén (100 mm nad okolní terén) Ochranná nopová fólie s výškou nopů 10 mm Netkaná textilie Skladba zateplení soklu nad úrovní okolního terénu bude následující (z interiéru k exteriéru) : Stávající stěna zbavená nečistot, mastnoty a nesoudržných částí Systémový lepící a stěrkový tmel Extrudovaný polystyrén XPS tl. 120 mm + šroubovací talířová hmoždinka Výztužná vrstva systémového lepícího a stěrkového tmelu + síťovina Nátěr tekutou hydroizolací - cca 100 mm nad terén Penetrace pod soklovou omítku Soklová omítka MARMOLIT Základy budou ochráněny proti vlhkosti pomocí NOP folie a zatepleny budou deskami extrudovaného polystyrenu XPS tl. 120 mm. Budou provedeny nové okapové chodníčky kolem celého objektu. Okapové chodníčky budou provedeny betonové z gletovaného betonu C 16/20 X0 a budou dilatované po 6,0 m. Pod betonovým chodníčkem bude vrstva drti frakce mm s drenážním flexibilním plastovým odkanalizovaným potrubím DN 100 obaleným geotextilií. Napojení na zbylé zpevněné plochy bude provedeno dobetonávkou. Odkanalizování drenážního potrubí bude provedeno přes drenážní plastovou šachtu do stávající kanalizace. Svislé konstrukce Nosné konstrukce zůstávají stávající. Prováděny budou dozdívky a výplňové zdivo mezi okny z cihelných bloků do vápenocementové malty. Všechny otvory v obvodových stěnách budou srovnány pro osazení příslušných výplní otvorů. Zateplovací systém obvodových stěn Celý obvodový plášť objektu bude zateplen systémovým certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu EPS 100F tl. 120 mm se součinitelem tepelné vodivosti max. λ = 0,039 W/mK s tenkovrstvou silikonovou probarvenou omítkou zrnitou 1,5 mm. Všechny komponenty budou použity s ohledem na druh nosné konstrukce. Při provádění systémového zateplovacího systému bude postupováno přesně podle technologických (výrobních) předpisů výrobce tohoto systému. Zvláštní důraz musí být kladen na klimatické poměry při provádění jednotlivých vrstev systému. Sokl bude zateplen deskami z extrudovaného polystyrénu příslušné tloušťky. Na něj bude použita mozaiková soklová omítka typu marmolit. Skladba zateplení obvodových stěn bude následující (z interiéru k exteriéru) : Stávající zdivo včetně vyspravené omítky Systémový lepící a stěrkový tmel Fasádní polystyrén EPS 100F tl. 120 mm + talířová šroubovací hmoždinka příslušné délky s ocelovým trnem Výztužná a armovací vrstva - Systémový lepící a stěrkový tmel + výztužná síťovina Penetrace pod silikonovou omítku Silikonová omítka zrnitá 1,5 mm probarvená

4 Ing. Pavel Bláha projektová činnost Strana 4 Stávající stěny budou zatepleny systémovým kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) s použitím jedné vrstvy desek fasádního polystyrénu EPS 100F o tloušťce 120 mm se součinitelem tepelné vodivosti max. λ = 0,039 W/mK. Desky tepelné izolace kontaktního zateplovacího systému budou lepeny přímo na vnější původní omítku, která musí být suchá a zbavená všech nečistot. Nepevné a nestabilní části budou odstraněny a nahrazeny vyrovnávací vápenocementovou omítkou. Rovněž všechny nerovnosti větší než 10 mm musí být vyrovnány omítkou. Původní omítka bude omyta tlakovou vodou a penetrována. Zateplovací systém bude založen pomocí soklového profilu s okapničkou připevněného hmoždinkami na stěnu budovy. Desky budou lepeny zespodu nahoru na vazbu pomocí lepidla, které se nanáší po obvodu desky a třemi body uprostřed tak, aby nalepená plocha tvořila minimálně 40% plochy izolační desky. Po zatvrdnutí lepící hmoty (24-48 hod) budou desky doplněny plastovými šroubovacími hmoždinkami s ocelovým trnem v počtu 8 ks/m 2 se zapuštěním 15 mm pod povrch izolantu a zakryty budou zátkami z pěnového polystyrénu. Následně se hmoždinky přešpachtlují lepící hmotou. Poté bude vrstva polystyrénových desek přebroušena. Dále budou vyztuženy všechny rohy (nároží, ostění otvorů apod.) plastovými profily s nalepenou sklotextilií do vrstvy stěrkové hmoty. Rohy otvorů se vyztuží diagonálně nalepenými pruhy sklotextilní síťoviny o rozměrech 300x200 mm. Dále budou osazeny dilatační profily respektující dilatační členění fasádních ploch. Na takto připravený systém bude nanesena stěrková hmota (výztužná vrstva), do které se vtlačí pás síťoviny shora dolů s přesahem min 100 mm. Po 24 hodinách bude povrch zabroušen a spáry s jinou konstrukcí (okna, oplechování apod.) budou vyplněny trvale pružným tmelem. Dále bude provedena penetrace podkladním nátěrem a po zaschnutí bude provedena tenkovrstvá probarvená silikonová omítka zrnitá s velikostí zrn 1,5 mm odstínu dle barevného řešení pohledů. Sokl bude z mozaikové soklové probarvené omítky typu marmolit. Jako izolantu je použito v oblasti soklu izolačních desek z extrudovaného polystyrénu XPS příslušné tloušťky ukotvených šroubovacími talířovými hmoždinkami a lepených lepící systémovou stěrkou. Pod úrovní terénu je použita následující skladba : Netkaná textílie Nopová fólie s výškou nopů 10 mm Nátěr tekutou hydroizolací - cca 100 mm nad terén Výztužná vrstva ze systémové stěrky vyztužené výztužnou síťovinou tl. 5 mm Izolační desky z extrudovaného polystyrénu XPS příslušné tloušťky ukotvené šroubovacími talířovými hmoždinkami a lepené systémovou hmotou na soklové zdivo a povrch základů Vrstva stěrkové hydroizolace s výztužnou tkaninou Vyspravený povrch základů soklovou hydrofobizovanou omítka tl. cca 7 mm Stávající stěna základů zbavená nečistot, mastnoty a nesoudržných částí ubouraná do roviny pro zateplení soklu Teplota venkovního vzduchu při montáži nesmí klesnout pod +5 C a při zpracování hmot a omítek je nutné se vyvarovat přímému intenzivnímu slunečnímu záření, větru, dešti a zajistit pozvolné a přirozené vysychání - chemický proces nanesených zpracovaných hmot. Nadpraží bude doplněno v oblasti výztužné vrstvy okenní nadpražní lištou s okapničkou. Ostění oken bude kryté plastovou rohovou lištou se síťovinou. Venkovní hliníkové eloxované parapety budou přilepeny klempířským tmelem na vyspárovanou vyrovnávací desku z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 20 mm opatřenou výztužnou vrstvou ze stěrky vyztužené síťovinou tl. 5 mm doplněnou o parapetní lištu. Kolem oken bude použita samolepící začišťovací lišta. Dilatační spáry Všechny navazující konstrukce v místě stávajících dilatačních spár (fasáda, dlažby omítky, klempířské prvky apod.) jsou provedeny a vybaveny tak, aby umožňovali dilatační pohyby bez poškození povrchů těchto konstrukcí (budou použity příslušné dilatační lišty pro

5 Ing. Pavel Bláha projektová činnost Strana 5 zateplovací systémy ETICS). Respektování konstrukčně fyzikálního chování stavební konstrukce je předpokladem pro vyloučení poruch. Potlačení vynucených dilatačních spár na styku materiálu s rozdílnými mechanicko fyzikálními vlastnostmi budou řešeny roznášením napětí na větší plochy sklotextílií nebo podružnými dilatačními spárami. Výplně otvorů - okna Stávající okna s ocelovými rámy a kovovými doplňky nesplňují tepelně technické parametry a budou demontována. V objektu budou osazena nová plastová okna z minimálně pětikomorových profilů (třída A dle ČSN EN 12608) stavební hloubky rámu a křídel min 76 mm s ocelovou zinkovanou výztuhou s tloušťkou stěny 2 mm. Okna budou zasklena tepelně izolačními dvojskly s Ug= min 1,1 W/m 2 K s plastovým kompozitním rámečkem. Celkový součinitel prostupu tepla oken bude Uw= min 1,2 W/m 2 K. U oken bude použito celoobvodové kování s ložiskovými rolničkovými čepy, s bezpečnostním prvkem proti vypáčení křídla, s pojistkou proti chybné manipulaci, s průvanovou pojistkou při vyklopení křídla, se zvedačem křídla, s okenní kličkou kovovou. Odstín oken bude z interiéru bílý a z exteriéru modrý. Okna budou osazena pomocí montážní polyuretanové pěny a zinkovaných turbošroubů popř. zinkovaných profilů přichycených hmoždinkami do zdiva přesně dle montážních pokynů výrobce oken. Spára mezi oknem a stěnou bude z vnější exteriérové strany vybavena systémovou paropropustnou samolepící okenní fólií a z vnitřní interiérové strany parotěsnou samolepící okenní fólií. Okna budou vybavena vnitřními interiérovými kovovými žaluziemi. Přesný rozměr okenních otvorů bude nutno zaměřit na stavbě před výrobou oken. Výplně otvorů vnější dveře Nové vstupní dveře budou z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem ze tříkomorových hliníkových systémů pro dveře s prostřední komorou vyplněnou izolačními pěnovými profily. Funkční spára hliníkových dveří bude dvoustupňově těsněna. Stavební hloubka rámu a dveřního křídla bude 72 mm a výška okopu 150 mm. Součinitel prostupu tepla rámem u dveří bude max Uf = 1,8 W/m2 K. Celkový součinitel prostupu tepla dveří bude max U = 1,2 W/m2 K. Dveře budou s pevnou kovovou zateplenou výplní nebo budou zaskleny bezpečnostním dvojsklem s Ug = max 1,1 W/m2K. Dveře budou vybaveny bezpečnostním vícebodovým dveřním zámkem ovládaným cilindrickou vložkou s kovovou klikou - koulí barvy stříbrné. Zámek dveří bude panikový s možností použít systém generálního klíče a s možností instalace elektrického vrátného. Dveře budou zaskleny bezpečnostním dvojsklem čirým (CONNEX) s Ug = max 1,1 W/m2K a budou vybaveny samozavíračem a stavěči dveřních křídel. Odstín dveří je z interiéru bílý a z exteriéru modrý. Dveře budou osazena pomocí montážní polyuretanové stěny a pozinkovaných profilů přichycených hmoždinkami do zdiva, přednostně dle montážních pokynů výrobce dveří. Spára mezi rámem dveří a stěnou bude z vnější exteriérové strany vybavena systémovou paropropustnou samolepící fólií a z vnitřní interiérové strany parotěsnou samolepící fólií. Přesný rozměr dveřních otvorů bude nutno zaměřit na stavbě před výrobou vchodových dveří. Stávající šířka průchodu vnějšími dveřmi musí být zachována i u nových dveří (pokud bude nutno z důvodu vyšší šířky rámu nových dveří zvětšit šířku stávajícího otvoru, bude tento otvor zvětšen). Prostupy skrz požárně dělící konstrukce Všechny prostupy skrz požárně dělící konstrukce budou provedeny v kvalitě předepsané Požárně bezpečnostním řešením stavby. Všechny prostupy bude provádět kvalifikovaná firma proškolená dodavatelem těchto materiálů a všechny prostupy budou označeny příslušným štítkem. Omítky, malby a nátěry Vnitřní omítky budou provedeny v místě vyměňovaných otvorových výplní. Interiérová část obvodových stěn bude nejprve zbavena stávajících nátěrů, malby a štukové vrstvy. Poté

6 Ing. Pavel Bláha projektová činnost Strana 6 bude vyspravena jádrovou vápenocementovou omítkou a bude kompletně přeštukována jemnou štukovou omítkou. Pak bude opatřena novou otěruvzdornou malbou. Kolem oken budou použity systémové začišťovací okenní profily. Vnitřní malby budou interiérové otěruvzdorné. Vnější omítky v kompletním zateplovacím systému budou z tenkovrstvé probarvené silikonové omítky zrnité 1,5 mm. V zateplovacím systému soklu bude použita mozaiková soklová omítka typu marmolit. Vnitřní malby budou interiérové otěruvzdorné. Malbou budou opatřeny všechny vnitřní povrchy obvodových stěn. Na kovové konstrukce budou použity vhodné nátěry na kovové konstrukce aplikované dle technologických předpisů (1x základ + 2x vrchní nátěr). Úprava stávajících zařízení umístěných na fasádě objektů Všechny elektrická zařízení, svítidla, dvířka skříněk rozvaděčů, antény apod., která jsou umístěna na fasádě objektů, budou upravena (demontována, opatřena nátěrem, upraveno kotvení a uchycení, popřípadě vyměněna a nově instalována). Tomuto budou upraveny i případné rozvody těchto zařízení. Úpravy vzduchotechnických zařízení Všechny vzduchotechnické vyústky skrz fasádu budou prodlouženy o tloušťku zateplovacího systému a budou vybaveny novými hliníkovými žaluziemi se sítí proti hmyzu dle typu a dimenzí příslušných vzduchotechnických výústků. Klempířské a truhlářské výrobky Klempířské prvky - oplechování soklů vnější parapety - viz výkresová část. Tyto prvky dle osazení budou provedeny z hliníkové slitiny a z polakovaného plechu. Stávající prvky na fasádě budou nahrazeny novými. Truhlářské výrobky Vnitřní postformingové parapety pro plastová okna s povrchovou vrstvou z lepené horní krycí vrstvy (laminát HPL o síle 0,8 mm) na dřevotřískovou desku, spodní vrstva zbude potažena protitahovou folií. Parapety budou lepeny na podkladní betonové lůžko silikonovým tmelem nebo nízkoroztažnou montážní pěnou. Spára mezi parapetem a oknem bude vyplněna transparentním silikonovým tmelem. Barva světle šedá. Pokud bude předepsáno v Požárně bezpečnostním řešení stavby, bude v předepsaných místech použita nehořlavá tepelná izolace z minerálních vláken shodné tloušťky. Zámečnické prvky Stávající bezpečnostní mříže budou demontovány. Nové bezpečnostní mříže budou provedeny před všemi okny v 1.NP a budou zhotoveny i opatřeny novými nátěry. Hromosvod Na střeše bude ponechána stávající jímací soustava hromosvodu napojená na stávající zemnění v místě stávajících svodů. Svody včetně příslušenství budou nové provedené z pozinkované oceli. Po dokončení bude zhotovitelem provedena revize hromosvodu. Geometrická přesnost staveb Geometrická přesnost jednotlivých konstrukcí je dána příslušnými ČSN. Dodržena musí být u všech konstrukcí, zejména u svislých konstrukcí, omítek, zateplovacího systému. Okapový chodníček Kolem celého objektu tam, kde není zpevněná plocha až k obvodové stěně bude vybourán stávající okapový chodníček se žlabem a proveden bude nový okapový chodníček ve složení:

7 Ing. Pavel Bláha projektová činnost Strana 7 Betonový chodníček z betonu C 20/25 tl. min. 100 mm pod žlabovky vyspádováno od objektu do žlabu ve sklonu 3,0 % + žlabovky Drť frakce mm tl. min 150 mm Rostlý terén Výkop bude v maximální šířce 1000 mm od stávající obvodové stěny objektu a hloubky cca 470 mm. K okapovému chodníčku se žlabem bude dosypána ornice a všechny stavbou porušené zatravněné plochy budou srovnány, dosypány ornicí a zatravněny hřišťovou travní směsí. Pod okapovým chodníčkem bude vedena případná propojovací pásovina hromosvodových svodů. V místě, kde jsou v současné době dotaženy zpevněné plochy (betonová zámková dlažba) až k obvodové stěně objektů, bude nejprve vybourán a vytěžen pás kolem objektu max. šířky 500 mm a po provedení zateplení obvodového pláště budou podél objektů všechny stávající porušené zpevněné plochy uvedeny do původního stavu.

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01 PROJEKT Vypracoval : Ing. Jaroslav Habán IČO : 18121578 Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel: 566 651 191, Mobil: 603 546 997, e-mail: JaHaZr@centrum.cz INVESTOR: NEUMANN - NBC S.R.O, DĚLNICKÁ

Více

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE STAVBY PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REVIZE 02/2013 DOPLNĚNÍ

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Investor : Město Šluknov náměstí Míru 1

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy Identifikační údaje stavby Název stavby: Stavební úpravy mateřské školy č.p. 36 ulice Rybářská v Hrádku nad Nisou Místo stavby: Stavebník: Charakter stavby: Účel stavby: Stupeň projektu: Hlavní projektant:

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV V AREÁLU VÝCVIKOVÝCH DÍLEN V POLÁNCE

SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV V AREÁLU VÝCVIKOVÝCH DÍLEN V POLÁNCE - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127,

Více

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Tichá : Projekt k žádosti o poskytnutí podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

Technická specifikace oken

Technická specifikace oken Konstrukce: Technická specifikace oken Zasklení: Provedení oken z dřevěných profilů meranti o stavební hloubce min. 78 mm. Barva plná tmavě hnědá, přesný odstín na základě vyvzorkování. Okapnička dřevěná,

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

T E CH N I C K Á Z P R Á V A

T E CH N I C K Á Z P R Á V A ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS, Bří Čapků 550, 362 21 Nejdek Ing. Irena Pichlová - Oto Szakos Zakázka : PS 04.2015 Akce : Realizace úspor energií ZŠ Karlovarská, Nejdek D.1.1. Architektonicko

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec. Nezvalova 662/18 Liberec

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec. Nezvalova 662/18 Liberec Akce : Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec TECHNICKÁ ZPRÁVA Adresa stavby : Nezvalova 662/18 Liberec Investor: Odpovědný projektant : FOKUS Liberec Nezvalova 662/18

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

101 Průvodní a technická zpráva

101 Průvodní a technická zpráva PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ČÁST PROJEKTU 101 Průvodní a technická zpráva AKCE STAVBA Domažlice, Msgre B. Staška 232 Zateplení a výměna oken ZŠ MÍSTO STAVBY Domažlice, Msgre B. Staška 232 KRAJ Plzeňský

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ NOVÉ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ pracné použití minerální vlny, možnost vzniku trhlin bez pásů z minerální

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla

Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla Zadavatel nad rámec projektové dokumentace požaduje, aby uchazeč ve své nabídce akceptoval tyto kvalitativní vlastnosti: Zateplovací systém: Fasáda vnější

Více

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S ISO 9001:2001 1 / 5 V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Jedná se o základní body, které mohou být modifikovány v závislosti na připravenosti a rozměrových tolerancích stavebního

Více

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 Stránka č. 1 z 5 VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 PVC systém :Okna budou vyrobena z vysoce kvalitního 5-tikomorového a 6-tikomorového plastového profilu ( třídy A dle ČSN

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Spolehlivé upevnění oken na vnějším líci zdiva v zateplení bez tepelných mostů EJOT Kvalita spojuje Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ Příloha přikládaná k dokumentaci pro stavební povolení dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 62/2013 Sb. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ

Více

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS Jedná se o dodávku rodinného domu pro dokončení. Dům je zvenku hotový včetně oken, vchodových dveří, příp.

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

* CENOVOU KALKULACI NA VÝMĚNU DVEŘNÍHO OTVORU O8 VČETNĚ MONTÁŽE PROVÉST ZVLÁŠŤ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

* CENOVOU KALKULACI NA VÝMĚNU DVEŘNÍHO OTVORU O8 VČETNĚ MONTÁŽE PROVÉST ZVLÁŠŤ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ POZNÁMKA: * SCHEMA OKEN I DVEŘÍ JE KRESLENO PŘI POHLEDU ZEVNITŘ * VŠECHNY UVEDENÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘED ZADÁNÍM OKEN A DVEŘÍ DO VÝROBY * OKNA I DVEŘE BUDOU Z PLASTOVÝCH PROFILŮ V BÍLÉM ODSTÍNU RÁMU,

Více

Snížení energetické náročnosti budovy KD Jesenice

Snížení energetické náročnosti budovy KD Jesenice A1 spol. s r.o., architektonická, projektová a inženýrská činnost Lannova 16/13 370 21 České Budějovice tel.: 386 102 911, fax: 386 102 920, e-mail: ateliery@a1sro.cz, www.arch.cz/a1 Snížení energetické

Více

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba :

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba : Strana: 1/18 Rekapitulace Stavba : Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6 Poř. Název položky cena č.pol. 0 Všeobecné konstrukce a práce 71 500

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Součástí dodávky sendvičových panelů bude dílenská projektová dokumentace vč. upřesnění kotevních prvků.

Součástí dodávky sendvičových panelů bude dílenská projektová dokumentace vč. upřesnění kotevních prvků. Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO DŮM KULTURY

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

TECHNISERV spol. s r.o. Moskevská 86 101 00 Praha 10

TECHNISERV spol. s r.o. Moskevská 86 101 00 Praha 10 Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA ZPRACOVATEL ČÁSTI tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222 TECHNISERV spol. s r.o. HZS Středočeského kraje VYPRACOVAL Ing. J. Jaroš TECHNISERV

Více

Správce domu plánuje v letošním roce realizovat zateplení průčelních stěn.

Správce domu plánuje v letošním roce realizovat zateplení průčelních stěn. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Holanech č.p. 19 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém

Více

REKAPITULACE CENOVÁ KALKULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ

REKAPITULACE CENOVÁ KALKULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ REKAPITULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 1. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA - BEZ DPH 5% 3 376 386,80 Kč 2. DPH 5% 168 819,34 Kč 3. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA - VČETNĚ DPH 5% 3 545 206,14 Kč

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Architektonicko-stavební řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Architektonicko-stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA Architektonicko-stavební řešení 1 OBSAH: dle vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb STRUKTURA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 3 TECHNICKÁ ZPRÁVA... 4 a)

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

Baumit StarTrack. Lepicí kotvy Baumit. ...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze

Baumit StarTrack. Lepicí kotvy Baumit. ...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze Baumit StarTrack Lepicí kotvy Baumit...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze Baumit StarTrack Nezbytnou součástí převážné většiny zateplovacích systémů

Více

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM SOUDAL WINDOW SYSTEM - typické varianty montáže Volba produktů

Více

Dodatečné informace č. 4

Dodatečné informace č. 4 Dodatečné informace č. 4 k veřejné zakázce Snížení energ. náročnosti MŠ Horní Bečva Zakázka malého rozsahu V Horní Bečvě dne 16. 12. 2014 Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Více

VÝPIS OKEN. D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN. Česká republika - ČSSZ. OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)

VÝPIS OKEN. D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN. Česká republika - ČSSZ. OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy A (i.č. akce SMVS : 113V222002201) c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 5, 5 8 Praha 5 tel.: +4 57 6, fax: +4 57 6 86 e-mail: posta@cssz.cz PROJEKTANT: ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16:

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16: TECHNICKÉ PODMÍNKY Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16: plastový, minimálně 5ti komorový systém o stavební hloubce min. 70 mm, součinitel

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější Díl: 6 Upravy povrchů vnitřní 64593R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m 4,99 0,05700,4466 (,75*+,74)*0,* (5,94*+3,8)*0,,65,5 (,78*+,4)*0, (,75*+5,4)*0, (,78*+5,34)*0,*,9,8 3,56 (0,87*+,4)*0,

Více

Požadované termíny realizace: Zahájení akce v dubnu 2014, dokončení celé akce pak cca do 6 týdnů ode dne zahájení akce na místě stavby.

Požadované termíny realizace: Zahájení akce v dubnu 2014, dokončení celé akce pak cca do 6 týdnů ode dne zahájení akce na místě stavby. Stránka 1 z 7 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, DIČ: CZ00005622 zaps. v OR u KS v Ústí n. L., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Česká Lípa dne 3. února

Více

Správce domu plánuje zateplení předního a zadního průčelí.

Správce domu plánuje zateplení předního a zadního průčelí. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Pod špičákem 2708-2709, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

F.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Ateliér pro zpracování komplexní projektové dokumentace a designu staveb Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, tel./fax: 353 116 277, atelier@porticus.cz, www.porticus.cz 1.MŠ K. Vary o.p., Komenského

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11 Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11 Pavel ORAVEC 1, Marek JAŠEK 2 ZMĚNA POLOHY VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘI

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

D.1.1a Technická zpráva

D.1.1a Technická zpráva Číslo zakázky: 2013_027 D.1.1a Technická zpráva Rekonstrukce pavilonů Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Most, o.z. Včetně optimalizace vnitřních prostor Datum: 12/2013 Zpracoval: Oswald Michal JT consulting

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Veřejná zakázka malého rozsahu Výměna prosklené stěny a vchodových dveří Technická specifikace Položka 6-8 pouze montáž 1 1 4 ks 1 2 500 1375 1375 2750 Křídlo: 2 * bez křídla Těsnění: Šedé/Šedé 2 F Pevné

Více

Adresa: Česká Lípa, Havlíčkova 2252-2253

Adresa: Česká Lípa, Havlíčkova 2252-2253 Adresa: Česká Lípa, Havlíčkova 2252-2253 Popis objektu: Jedná se o bytový dům postavený panelovou technologií typové soustavy BA.NKS, zkolaudovaný v roce 1980. Objekt má 8 nadzemních podlaží a jedno podlaží

Více

Výměna dobových oken obytného domu

Výměna dobových oken obytného domu Výměna dobových oken obytného domu č.p. 297, Nuselská 5 a č.p. 444 Čestmírova 17 Praha 4 Výměna dobových oken obytného domu Č.p. 297, Nuselská a č.p. 444 Čestmírova 17 Praha 4 Osnova: 1) Stanovisko Magistrátu

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících

urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících 1. Účel objektu Navrhované úpravy se týkají objektu obecního úřadu a kulturního domu v obci Bořetic. Dokumentace zpracovává stavební úpravy spojené se zateplením obálky budovy a výměnou zdroje vytápění.

Více

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která

Více

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám KLOMAX O k n a a d v e ř e v š e c h t y p ů E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám Solární systémy, tepelná čerpadla

Více

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha, Staré Město Městská část Praha 8, Zenklova 1/36, Praha - Libeň

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha, Staré Město Městská část Praha 8, Zenklova 1/36, Praha - Libeň Technická zpráva Obsah : 1. Identifikační údaje stavby 2. Zdůvodnění stavby 3. Stručný popis stavby 4. Stávající stav chodby A, stručný popis 5. Nový stav chodby A 6. Závěr - 5 1. Demolice - 5. 2. Svislé

Více

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI Protokol č.02-2014/112 1 Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz

Více

Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken

Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken Tato norma platná od 1.12.2002 stanovuje z hlediska výroby oken určených pro nepřerušovaně vytápěné prostory 2 zásadní hodnoty: 1.součinitel prostupu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STŘECHY HLAVNÍ TŘÍDA 867/28 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STŘECHY HLAVNÍ TŘÍDA 867/28 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV AKCE: STUPEŇ: REKONSTRUKCE STŘECHY HLAVNÍ TŘÍDA

Více

Aspect Design s.r.o. Wuchterlova 566/7, Praha 6, tel. 233 324 741, fax. 233 324 715 aspectdesign@aspectdesign.cz zak. č. A012011

Aspect Design s.r.o. Wuchterlova 566/7, Praha 6, tel. 233 324 741, fax. 233 324 715 aspectdesign@aspectdesign.cz zak. č. A012011 F.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽADAVKY NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ DLE TEPELNÉHO AUDITU nová okna Uw 0,85-0,90 W/m2K nové dveře Ud 1,5 W/m2K výkladce Ud 1,5 W/m2K zateplená vrata U 1,2 W/m2K lehký plášť U 0,24-0,25 W/m2K

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

Ing. Pavel Stoklasa Projekt/Studio Boženy Němcové 20 747 06 Opava OBJEDNATEL: MĚSTO KLIMKOVICE LIDICKÁ 1 742 83 KLIMKOVICE

Ing. Pavel Stoklasa Projekt/Studio Boženy Němcové 20 747 06 Opava OBJEDNATEL: MĚSTO KLIMKOVICE LIDICKÁ 1 742 83 KLIMKOVICE Ing. Pavel Stoklasa Projekt/Studio Boženy Němcové 20 747 06 Opava OBJEDNATEL: MĚSTO KLIMKOVICE LIDICKÁ 1 742 83 KLIMKOVICE REVITALIZACE ZDRAVOTNÍHO STŘ EDISKA LIDICKÁ 19, KLIMKOVICE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ

Více

Správce domu plánuje zateplení předního a zadního průčelí.

Správce domu plánuje zateplení předního a zadního průčelí. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Kutnohorská 2641 2642, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

ECOROCK FF. Vhodný pro každou stěnu! 5 let. Kompletní fasádní zateplovací systém. záruky ROCKWOOL KOMFORT BYDLENÍ ÚSPORA NÁKLADŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

ECOROCK FF. Vhodný pro každou stěnu! 5 let. Kompletní fasádní zateplovací systém. záruky ROCKWOOL KOMFORT BYDLENÍ ÚSPORA NÁKLADŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 5 let záruky ROCKWOOL ECOROCK FF Kompletní fasádní zateplovací systém ÚSPORA NÁKLADŮ KOMFORT BYDLENÍ PESTRÁ PALETA BAREV POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Vhodný pro každou stěnu! Zateplovací systém ECOROCK FF na fasádě

Více

Tabulky oken SO 01. Před zahájením výroby oken je nutné veškeré rozměry a návaznosti na konstrukci ověřit na stavbě a znovu zaměřit!!!

Tabulky oken SO 01. Před zahájením výroby oken je nutné veškeré rozměry a návaznosti na konstrukci ověřit na stavbě a znovu zaměřit!!! V7 SO 0 (7) X Poznámky :. Uváděné rozměry oken jsou čistý stavební otvor při vnější straně okna, tedy na místě vybourání vnější špalety. Před zahájením výroby oken je nutné veškeré rozměry a návaznosti

Více