Katalog poskytovatelù sociálních služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog poskytovatelù sociálních služeb"

Transkript

1 Katalog poskytovatelù sociálních služeb ØÍJEN 2010

2 Zpracoval Výbor pro sociální vìci, zdravotnictví a protidrogovou problematiku Zastupitelstva mìstské èásti Praha NEPRODEJNÉ

3 Úvodní slovo Vážení spoluobèané, se vznikem Zákona o sociálních službách došlo k rychlému rozvoji poradenství, služeb sociální péèe a sociální prevence. Také na území naší mìstské èásti se rozšíøil poèet organizací, které se problematikou poskytování pomoci a podpory osobám v nepøíznivé sociální situaci zabývají a tyto služby poskytují. Díky veøejným setkáním s Vámi se však ukázalo, že øada z Vás, kteøí potøebují sociální služby využívat, se v této oblasti orientuje nedostateènì, právì vzhledem k nepøehlednosti tìchto služeb a obtížím pøi zjišťování podrobnìjších informací o nich. Je pochopitelné, že hodnotíte nejen strukturu, spektrum nabízených služeb, ale také jejich èasovou a dopravní dostupnost a další, pro Vás dùležité aspekty. Proto Mìstská èást Praha 1 v roce 2008 vydala Katalog poskytovatelù sociálních a zdravotních služeb na území MÈ Praha 1. Vaše èetné reakce na tuto publikaci potvrdily, že Katalog, který zároveò poskytuje kontakt na poskytovatele služeb, je pøi výbìru odpovídající služby dobrým pomocníkem. Oblast sociálních služeb se však i nadále velmi dynamicky vyvíjí, nìkteré služby vznikají, zatímco jiné zanikají èi se mìní. Jak jste pøi našich dalších veøejných i osobních setkáních oprávnìnì a stále èastìji upozoròovali, nìkteré údaje v pùvodním Katalogu již neodpovídají souèasné praxi. Tento nevyhovující stav uspíšil naše rozhodnutí publikaci pøepracovat. Nyní Vám proto nabízíme další, aktualizované vydání Katalogu, které, jak doufáme, bude lépe vyhovovat Vašim souèasným potøebám. Katalog je rovnìž pøístupný na webových stránkách, kde bude opìt pravidelnì aktualizován. Vìøím, že druhé vydání publikace Katalog poskytovatelù sociálních služeb na území MÈ Praha 1 pro Vás bude i nadále spolehlivým prùvodcem v systému sociálních služeb na Praze 1. Ing. Pavol Škrak pøedseda Výboru pro sociální vìci, zdravotnictví a protidrogovou problematiku MÈ Praha 1 3

4 Obsah Abecední seznam Sociální služby na území MÈ Praha Bona, o. p. s Centrum pro zdravotnì postižené kraje Praha 6 3. Èeský èervený køíž 7 4. Èeská unie neslyšících 7 5. Diakonie ÈCE Støedisko pro zrakovì postižené 8 6. DOM 8 7. Domov sociálních služeb Vlašská 9 8. Farní charita Praha 1 Nové Mìsto 9 9. Fond ohrožených dìtí (FOD) Home Senior s. r. o Komunitní centrum Kampa Maltézská pomoc Máme otevøeno?, o. s NADÌJE o. s Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Obèanská poradna Praha Obèanské sdružení NOVÝ PROSTOR Obèanské sdružení ONŽ pomoc a poradenství pro ženy a dívky Obèanské sdružení Romodrom Obèanské sdružení Za dùstojné stáøí Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a Poradna pro integraci, o. s Sdružení pro integraci a migraci, o. s Pražská organizace vozíèkáøù, o. s Obèanské sdružení ROZKOŠ bez RIZIKA (R-R) SANANIM, o. s Sdružení Dìtem zdraví Sdružení pro komplexní péèi pøi dìtské mozkové obrnì (SDMO), o. s Sdružení zastáncù dìtských práv èeská sekce DCI Síť mateøských center v ÈR Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ÈR Støedisko náhradní rodinné péèe 24 4

5 33. Støedisko prevence a léèby drogových závislostí Drop In o. p. s Støedisko psychoterapeutických služeb Bøehová, s. r. o Støedisko sociálních služeb STØEP o. s. Èeské centrum pro sanaci rodiny Studio Oáza, o. s TyfloCentrum Praha, o. p. s Tyfloservis, o. p. s Židovská obec v Praze ŽIVOT 90, obèanské sdružení 30 Organizace mimo území MÈ Praha 1, které jsou MÈ Praha 1 finanènì podporovány prostøednictvím grantù v sociální oblasti Acorus, obèanské sdružení Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Praha, Støední Èechy, o. s Asociace rodièù a pøátel dìtí nevidomých a slabozrakých Cesta domù, hospicové obèanské sdružení Dìtské krizové centrum, o. s Dílny tvoøivosti Domov svaté Rodiny Dùm tøí pøání, o. s Evropské sociálnì zdravotní centrum Praha o. p. s Gaudia proti rakovinì, o. s HELPPES Centrum výcviku psù pro postižené o. s Hestia, o. s KONTAKT bb obèanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér LATA programy pro ohroženou mládež Obèanské sdružení Otevøené srdce Škola SPMP Modrý klíè 39 Služby, které jsou v závorce oznaèeny identifikátorem, jsou registrovány dle zákona è.108/2006 Sb, o sociálních službách, ve znìní platných pøedpisù, a bližší údaje lze nalézt na webových stránkách 5

6 Sociální služby na území Prahy 1 1. Bona, o. p. s. Polyfunkèní centrum Dvojí svìt Název a adresa poskytovatele: Bona, o. p. s., Pod Èimickým hájem 177/1, Praha 8-Bohnice Název a adresa zaøízení: Polyfunkèní centrum Dvojí svìt, Žitná 610/23, Praha 1 Nové Mìsto Kontaktní osoba: Lenka Smejkalová, vedoucí Telefon: , Webové stránky: Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocnìním Služby poskytované v zaøízení: sociální rehabilitace (identifikátor ) 2. Centrum pro zdravotnì postižené kraje Praha Centrum pro zdravotnì postižené pro Prahu 1, 2, 3, 7 a 10 Název a adresa poskytovatele: Centrum pro zdravotnì postižené kraje Praha, Wuchterlova 362/11, Praha 6-Dejvice Název a adresa zaøízení: Centrum pro zdravotnì postižené Praha, Rybná 716/24, Praha 1-Staré Mìsto Kontaktní osoba: Bc. Lenka Žáèková, vedoucí CZP pro Prahu 1, 2, 3, 7 a 10 Telefon: , Webové stránky: Cílová skupina: osoby s tìlesným, mentálním a zdravotním postižením senioøi Služby poskytované v zaøízení: osobní asistence (identifikátor ) 6

7 3. Èeský èervený køíž Oblastní spolek Praha 1 Název a adresa poskytovatele: Èeský èervený køíž, Hellichova 632/11b, Praha-Malá Strana Název a adresa zaøízení: Oblastní spolek Praha 1, Hellichova 632/11b, Praha-Malá Strana Kontaktní osoba: Jaroslava Marková, Dis. Telefon: Webové stránky: Cílová skupina: senioøi Služby poskytované v zaøízení: Klub seniorù výlety pøednášky pro seniory vánoèní nadílka pro osamìlé 4. Èeská unie neslyšících Èeská unie neslyšících oblastní organizace Praha Název a adresa poskytovatele: Èeská unie neslyšících, Havlíèkova 1025/4, Praha 1-Nové Mìsto Název a adresa zaøízení: Èeská unie neslyšících-oblastní organizace Praha, Dlouhá tøída 729/37, Praha 1-Staré Mìsto Kontaktní osoba: Barbora Harvánková, DiS., vedoucí zaøízení Telefon: Webové stránky: Cílová skupina: osoby se sluchovým postižením Služby poskytované v zaøízení: sociálnì aktivizaèní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (identifikátor ), které zahrnují: výchovné, vzdìlávací a aktivizaèní èinnosti rekondièní a rehabilitaèní pobyty sportovnì-rehabilitaèní aktivity volnoèasové aktivity klubové a kulturní aktivity tlumoènické služby (identifikátor ) 7

8 Sociální služby na území Prahy 1 5. Diakonie ÈCE Støedisko pro zrakovì postižené Název a adresa poskytovatele: Diakonie ÈCE-Støedisko pro zrakovì postižené, Klimentská 1211/18, Praha 1-Nové Mìsto Kontaktní osoba: Mgr. Jana Èerveòáková Telefon: Webové stránky: Cílová skupina: osoby se zrakovým a kombinovaným postižením Služby poskytované v zaøízení: sociálnì aktivizaèní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (identifikátor ) knihovna (zvuková, braillská a digitální) a poøádání setkání a pobytových akcí pro osoby se ZP 6. DOM DOM JOB Název a adresa poskytovatele: DOM, Braunerova 431/22, Praha 8-Libeò, Praha 8 Název a adresa zaøízení: DOM JOB, Rybná 1091/27, Praha 1-Staré Mìsto Kontaktní osoba: Bc. Pavel Khol, vedoucí zaøízení Telefon: Webové stránky: Cílová skupina: dìti a mládež ve vìku od 6 do 26 let ohrožené spoleèensky nežádoucími jevy osoby do 26 let vìku opouštìjící školská zaøízení pro výkon ústavní péèe osoby s chronickým duševním onemocnìním Služby poskytované v zaøízení: sociální rehabilitace (identifikátor ) 8

9 7. Domov sociálních služeb Vlašská Název a adresa poskytovatele: Domov sociálních služeb Vlašská, Vlašská 344/25, Praha 1-Malá Strana Kontaktní osoba: Jaroslava Jemelková, Dana Masarovièová Telefon: Webové stránky: Cílová skupina: dospìlé osoby s mentálním postižením Služby poskytované v zaøízení: domovy pro osoby se zdravotním postižením (identifikátor ) centrum denních služeb (identifikátor ) 8. Farní charita Praha 1 Nové Mìsto Název a adresa poskytovatele: Farní charita Praha 1-Nové Mìsto, Jungmannovo nám. 753/18, Praha 1-Nové Mìsto Kontaktní osoba: Gabriela Skružná, DiS., vedoucí zaøízení Telefon: Webové stránky: Cílová skupina: ženy v sociální nouzi Služby poskytované v zaøízení: sociální rehabilitace (identifikátor ) terénní programy (identifikátor ) 9

10 Sociální služby na území Prahy 1 9. Fond ohrožených dìtí (FOD) Poboèka FOD Praha Název a adresa poskytovatele: Fond ohrožených dìtí (FOD), Na Poøíèí 1038/6, Praha 1-Nové Mìsto Název a adresa zaøízení: Poboèka FOD Praha, Na Poøíèí 1038/6, Praha 1-Nové Mìsto Kontaktní osoba: Petr Šùcha, vedoucí zaøízení Telefon: Webové stránky: Cílová skupina: dìti a mládež ve vìku od 6 do 26 let ohrožené spoleèensky nežádoucími jevy rodiny s dìtmi obìti domácího násilí obìti trestné èinnosti osoby žijící v sociálnì vylouèených komunitách Služby poskytované v zaøízení: sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny s dìtmi (identifikátor ), které zahrnují: vyhledávání a pomoc ohroženým dìtem, dìtem týraným, opuštìným, zneužívaným a jinak sociálnì ohroženým dìtem sanace rodin. 10

11 10. Home Senior s. r. o. Název a adresa poskytovatele: Home Senior s. r. o., Revoluèní 30, Praha 1 Kontaktní osoba: Martin Podaøil Telefon: (bezplatná linka) Webové stránky: Cílová skupina: senioøi a osoby zdravotnì postižené Služby poskytované v zaøízení: služby terénní: péèe o domácnost (mytí oken, nákupy, úklid, aj.) a zahradu doprovodné služby a odvoz drobné opravy a stìhovací práce, procházky a spoleèenské akce a další dle potøeb seniorù. sociální rehabilitace (identifikátor ) sociálnì aktivizaèní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (identifikátor ) 11. Komunitní centrum Kampa Název a adresa poskytovatele: Komunitní centrum Kampa, Hroznová 5, Praha 1-Malá Strana Kontaktní osoba: Tereza Èechová Telefon: Webové stránky: Cílová skupina: rodièe s dìtmi Služby poskytované v zaøízení: mateøské centrum (herna pro dìti, hudební, pohybové výtvarné kroužky pro dìti a rodièe, divadla a promítání pro dìti) cvièení pro dospìlé pøednášky, besedy, vzdìlávací projekce, výtvarné dílny 11

12 Sociální služby na území Prahy Maltézská pomoc Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Praha Název a adresa poskytovatele: Maltézská pomoc, Lázeòská 485/2, Praha 1-Malá Strana Název a adresa zaøízení: Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Praha, Lázeòská 485/2, Praha 1-Malá Strana Kontaktní osoba: Bc. Hana Šimková, vedoucí centra Praha Telefon: Webové stránky: Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením senioøi Služby poskytované v zaøízení: osobní asistence ( ) sociálnì aktivizaèní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (identifikátor ) 13. Máme otevøeno?, o. s. Máme otevøeno?, o. s. Pracovnì-tréninkový program kavárna Vesmírna Název a adresa poskytovatele: Máme otevøeno?, o. s., Hradešínská 2144/47, Praha 10-Vinohrady Název a adresa zaøízení: Máme otevøeno?, o. s. Pracovnì-tréninkový program kavárna Vesmírna, Ve Smeèkách 604/5, Praha 1-Nové Mìsto Kontaktní osoba: Mgr. Marta Pellar Telefon: Webové stránky: Cílová skupina: osoby s mentálním a kombinovaným postižením Služby poskytované v zaøízení: sociální rehabilitace (identifikátor ) 12

13 14. NADÌJE o. s. Støedisko Nadìje Praha U Bulhara nízkoprahové denní centrum Støedisko Nadìje Praha Bolzanova nízkoprahové denní centrum Terénní program pro lidi bez domova Název a adresa poskytovatele: Nadìje, o. s., K Brance 11/19e, Praha 5 Název a adresa zaøízení: Støedisko Nadìje Praha-Bolzanova-nízkoprahové denní centrum pro mladé dospìlé do 26 let, Bolzanova 1604/7, Praha 1-Nové Mìsto Støedisko Nadìje Praha-U Bulhara-nízkoprahové denní centrum, U Bulhara 46, Praha 2 (pod SJ magistrálou s výstupem na P1) Terénní program pro lidi bez domova, Bolzanova 7, Praha 1 Kontaktní osoba: Støedisko Nadìje Praha-Bolzanova: Mgr. Barbora Hejdová Støedisko Nadìje Praha-U Bulhara 1: Jaroslava Daško Zemanová, DiS. Terénní program pro lidi bez domova: Aleš Strnad, DiS. Telefon: Støedisko Nadìje Praha-Bolzanova: Støedisko Nadìje Praha-U Bulhara: , , ordinace praktického lékaøe Terénní program pro lidi bez domova: , , Støedisko Nadìje Praha-Bolzanova: Støedisko Nadìje Praha-U Bulhara: Terénní program pro lidi bez domova: Webové stránky: Cílová skupina: osoby bez pøístøeší Služby poskytované v zaøízení: Støedisko Nadìje Praha-Bolzanova: nízkoprahová denní centra (identifikátor ) Støedisko Nadìje Praha-U Bulhara: nízkoprahová denní centra (identifikátor ) Uvedené služby zahrnují: sociální poradenství pomoc pøi vyøízení osobních dokladù, pøípadnì osobní doprovod pøi jednání s úøady základní potravinovou pomoc poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (sprcha, holení, støíhání) výmìnu ošacení získaného se sbírek od obèanù zprostøedkování ubytování v zaøízeních Nadìje zprostøedkování zdravotní a psychologické pomoci a køesťanské duchovní služby. Terénní program pro lidi bez domova: (identifikátor ) Uvedená služba zahrnuje: sociální poradenství, krizovou intervence, doprovod, ve výjimeèných pøípadech pøevoz, návštìvy a podporu lidí v institucích, základní materiální pomoc (potravhodiny, ošacení, hygienické a zdravotní potøeby), základní zdravotnické ošetøení, osvìtu v oblasti hygieny a zdraví, køesťanskou duchovní službu. 13

14 Sociální služby na území Prahy Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Sociální poradna pøi dìtském a dorostovém detoxifi kaèním centru Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Název a adresa poskytovatele: Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Vlašská 336/36, Praha 1-Malá Strana Název a adresa zaøízení: Sociální poradna pøi dìtském a dorostovém detoxifikaèním centru Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Vlašská 336/36, Praha 1-Malá Strana Kontaktní osoba: Bc. Jitka Jahodová Telefon: Webové stránky: Cílová skupina: dìti do 18 let vìku ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Služby poskytované v zaøízení: odborné sociální poradenství (identifikátor ) 16. Obèanská poradna Praha Název a adresa poskytovatele: Obèanská poradna Praha, Jakubská 676/3, Praha 1-Staré Mìsto Kontaktní osoba: Mgr. Ivan Koláø Telefon: Webové stránky: Cílová skupina: dìti a mládež ve vìku od 6 do 26 let ohrožené spoleèensky nežádoucími jevy imigranti a azylanti obìti domácího násilí obìti obchodu s lidmi obìti trestné èinnosti osoby bez pøístøeší osoby komerènì zneužívané osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách osoby s chronickým duševním onemocnìním osoby s tìlesným, zdravotním a kombinovaným postižením osoby žijící v sociálnì vylouèených komunitách osoby, které vedou rizikový zpùsob života nebo jsou tímto zpùsobem života ohroženy Služby poskytované v zaøízení: odborné sociální poradenství (identifikátor ), které zahrnuje oblast bydlení sociální zabezpeèení mezilidské vztahy rodinné právo pracovní právo majetkoprávní 14

15 17. Obèanské sdružení NOVÝ PROSTOR NOVÝ PROSTOR PRAHA Název a adresa poskytovatele: Obèanské sdružení NOVÝ PROSTOR, Øeznická 656/14, Praha 1-Nové Mìsto Kontaktní osoba: Dagmar Kocmánková, Alena Vosáhlová, Daniel Pick Telefon: , Webové stránky: Cílová skupina: imigranti a azylanti osoby bez pøístøeší osoby v krizi osoby žijící v sociálnì vylouèených komunitách osoby, které vedou rizikový zpùsob života nebo jsou tímto zpùsobem života ohroženy etnické menšiny Služby poskytované v zaøízení: sociální rehabilitace (identifikátor ) 18. Obèanské sdružení ONŽ pomoc a poradenství pro ženy a dívky Poradna pro ženy a dívky Praha Linka pro ženy a dívky Název a adresa poskytovatele: Obèanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, Voršilská 139/5, Praha 1-Nové Mìsto Název a adresa zaøízení: Poradna pro ženy a dívky Praha: Voršilská 139/5, Praha 1-Nové Mìsto Linka pro ženy a dívky: Voršilská 139/5, Praha 1-Nové Mìsto Kontaktní osoba: Jitka Krausová, vedoucí poradny Telefon: Poradna pro ženy a dívky: , , Linka pro ženy a dívky: Poradna pro ženy a dívky Praha: Linka pro ženy: Webové stránky: Cílová skupina: ženy a dívky v obtížných životních situacích souvisejících s tìhotenstvím, mateøstvím, partnerským životem osoby v krizi Služby poskytované v zaøízení: Poradna pro ženy a dívky: odborné sociální poradenství (identifikátor ) služby na podporu rodiny - pomoc a doprovázení Linka pro ženy a dívky: telefonická krizová pomoc (identifikátor ) je celostátní poradensko-krizová linka, která je v provozu každý všední den od 8.00 do hodin. 15

16 Sociální služby na území Prahy Obèanské sdružení Romodrom NZDM K 09 Název a adresa poskytovatele: Obèanské sdružení Romodrom, Mezibranská 1684/3, Praha 1-Nové Mìsto, Praha 1 Název a adresa zaøízení: NZDM K 09, Mezibranská 1684/3, Praha 1-Nové Mìsto Kontaktní osoba: Marie Gailová, pøedsedkynì sdružení, Mgr. Anna Chvalová, vedoucí zaøízení Telefon: , Webové stránky: Cílová skupina: dìti a mládež ve vìku od 5 do 18 let ohrožené spoleèensky nežádoucími jevy Služby poskytované v zaøízení: nízkoprahové zaøízení pro dìti a mládež (identifikátor ) 20. Obèanské sdružení Za dùstojné stáøí Název a adresa poskytovatele: Obèanské sdružení Za dùstojné stáøí, Senovážné nám. 1565/16, Praha 1-Nové Mìsto Kontaktní osoba: PaedDr. Nadìžda Fibichová Telefon: Webové stránky: Cílová skupina: senioøi Služby poskytované v zaøízení: poradenství seniorùm a osobám se zdravotním postižením ochrana lidských práv zdravotnì postižených osob a seniorù ochrana týraných seniorù vzdìlávání pracovníkù v sociálních službách 16

17 21. Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4 Název a adresa poskytovatele: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, Praha 10 Kontaktní osoba: Štabròáková Dana, Hejnová Martina Telefon: Webové stránky: Cílová skupina: rodiny s dìtmi Služby poskytované v zaøízení: pedagogicko-psychologické poradenství pro dìtí a studenty pøedevším v oblasti výukových a výchovných problémù-individuální diagnostika a intervence rodinné poradenství, týkající se problémù rozvodové èi porozvodové péèe o nezletilé 22. Poradna pro integraci, o. s. Název a adresa poskytovatele: Poradna pro integraci, o. s., Senovážná 995/2, Praha 1-Nové Mìsto Kontaktní osoba: Petra Kratošková, øeditelka Telefon: Webové stránky: Cílová skupina: imigranti a azylanti Služby poskytované v zaøízení: odborné sociální poradenství (identifikátor ) 17

18 Sociální služby na území Prahy Sdružení pro integraci a migraci, o. s. Název a adresa poskytovatele: Sdružení pro integraci a migraci, Senovážná 995/2, Praha 1-Nové Mìsto Kontaktní osoba: Magda Faltová Telefon: Webové stránky: Cílová skupina: imigranti a azylanti všichni cizinci pobývající na území ÈR bez ohledu na pobytový status Služby poskytované v zaøízení: odborné sociální poradenství (identifikátor ) 24. Pražská organizace vozíèkáøù, o. s. Název a adresa poskytovatele: Pražská organizace vozíèkáøù, o. s., Benediktská 688/6, Praha 1-Staré Mìsto Kontaktní osoba: Jaroslava Franková, vedoucí zaøízení Telefon: , Webové stránky:www.pov.cz Cílová skupina: osoby s tìlesným a kombinovaným postižením Služby poskytované v zaøízení: osobní asistence (identifikátor ) odborné sociální poradenství (identifikátor ) 18

19 25. Obèanské sdružení ROZKOŠ bez RIZIKA (R-R) Název a adresa poskytovatele: ROZKOŠ bez RIZIKA, o. s., Vlhká 166/10, Brno-støed, Zábrdovice Název a adresa zaøízení: ROZKOŠ bez RIZIKA, o. s., Bolzanova 1615/1, Praha 1-Nové Mìsto (vchod z Opletalovy ulice) Kontaktní osoba: PhDr. Hana Malinová, CSc., vedoucí zaøízení Telefon: , (Po-Pá 9-17 ) Webové stránky: Cílová skupina: osoby, které vedou rizikový zpùsob života nebo jsou tímto zpùsobem života ohroženy obìti obchodu s lidmi osoby komerènì zneužívané Služby jsou poskytovány pouze ženám, které spadají do vyjmenovaných cílových skupin. Jedná se zejména o ženy poskytující placené sexuální služby. Služby poskytované v zaøízení: odborné sociální poradenství (identifikátor ) terénní programy (identifikátor ) zdravotní služby (gynekologicko-venerologické vyšetøení a s tím související diagnostika a léèba pohlavnì pøenosných infekcí) èinnost divadelního souboru Rozkoš (resocializaèní aktivita pro klientky) nìkolikrát do roka dle poptávky po vystoupeních 19

20 Sociální služby na území Prahy SANANIM, o. s. Centrum ambulantní detoxifi kace a substituce Poradna pro rodièe Název a adresa poskytovatele: SANANIM, o. s., Ovèí Hájek 2549/64a, Praha 13-Stodùlky Název a adresa zaøízení: Centrum ambulantní detoxifikace a substituce, Spálená 78/12, Praha 1-Nové Mìsto Poradna pro rodièe, Školská 1267/30, Praha 1-Nové Mìsto Kontaktní osoba: Centrum ambulantní detoxifikace a substituce: MUDr. Jakub Minaøík Poradna pro rodièe: Mgr. Štìpánka Ètrnáctá Telefon: Centrum ambulantní detoxifikace a substituce: Poradna pro rodièe: Centrum ambulantní detoxifikace a substituce: Poradna pro rodièe: Webové stránky: Cílová skupina: Centrum ambulantní detoxifikace a substituce: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Poradna pro rodièe: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách rodièe a blízké osoby uživatelù drog Služby poskytované v zaøízení: Centrum ambulantní detoxifikace a substituce: odborné sociální poradenství (identifikátor ) ambulantní detoxifikace substituèní léèba ambulantní psychiatrická péèe pro uživatele drog Poradna pro rodièe: odborné sociální poradenství (identifikátor ), které zahrnuje jednorázové poradenství specifické poradenství terapeutické služby 20

21 27. Sdružení Dìtem zdraví Název a adresa poskytovatele: Sdružení Dìtem zdraví, Spálená 82/4, Praha 1-Nové Mìsto Kontaktní osoba: Doc. MUDr. Jan Jarolímek, CSc. Telefon: , Cílová skupina: dìti a mládež trpící alergií, astma a závažnými chronickými nemocemi dýchacích cest (respiraèními nemocemi) Služby poskytované v zaøízení: poradenská péèe nemocným dìtem léèícím se alergií a astmatem pravidelné každoroèní poøádání ozdravných pobytù pro postižené dìti a mládež 28. Sdružení pro komplexní péèi pøi dìtské mozkové obrnì (SDMO), o. s. Støedisko ucelené rehabilitace pøi dìtské mozkové obrnì Název a adresa poskytovatele: Sdružení pro komplexní péèi pøi dìtské mozkové obrnì (SDMO), o. s., Klimentská 1236/9, Praha 1-Nové Mìsto Název a adresa zaøízení: Støedisko ucelené rehabilitace pøi dìtské mozkové obrnì Nestátní zdravotnické zaøízení: Klimentská 9, Praha 1-Nové Mìsto Kontaktní osoba: MgA. Libor Nováèek Telefon: , , Webové stránky: Cílová skupina: Raná péèe: rodiny s dìtmi do 7 let s CKP nebo DMO Sociálnì aktivizaèní služby pro seniory: osoby s DMO od zahájení školní docházky po celý jejich produktivní vìk Zdravotnické služby: osoby s CKP a DMO bez omezení vìkem Služby poskytované v zaøízení: Raná péèe (identifikátor ), která zahrnuje: konzultace v rodinách speciálnì pedagogická diagnostika poradenství pøi výbìru pomùcek, speciálních hraèek a odborné literatury psychosociální podpora fyzioterapie sociálnì-právní poradenství Sociálnì aktivizaèní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (identifikátor ), která zahrnuje: job klub sociálnì-právní poradenství volnoèasové aktivity psychologické poradenství fyzioterapie svépomocné aktivity 21

22 Sociální služby na území Prahy Sdružení zastáncù dìtských práv èeská sekce DCI Název a adresa poskytovatele: Sdružení zastáncù dìtských práv èeská sekce DCI, Senovážné nám.24, Praha 1-Nové Mìsto Kontaktní osoba: RNDr. Miroslav Prokeš Telefon: , Webové stránky: Cílová skupina: dìti a mládež ve vìku od 6 do 26 let, zejména ty, kteøí jsou ohroženi spoleèensky nežádoucími jevy Služby poskytované v zaøízení: Nestátní nezisková organizace, ve shodì s cíli Defence for Children International (DCI) hájí zájmy a práva dítìte, zejména prosazuje plnou realizaci Úmluvy OSN o právech dítìte v Èeské republice. Nevìnuje se jednotlivým pøípadùm, ale systémovým vadám. Zabývá se také úèastí dìtí a mládeže na rozhodování ve spoleènosti, zejména ve vzdìlávacím systému. 30. Síť mateøských center v ÈR Název a adresa poskytovatele: Síť mateøských center v ÈR, Široká 15, Praha 1 Kanceláø Sítì MC a adresa pro veškerou korespondenci: Klimentská 34, Praha 1 Kontaktní osoba: Rut Kolínská Telefon: , Webové stránky: Cílová skupina: rodiny s dìtmi Služby poskytované v zaøízení: poradenství vzdìlávání 22

23 31. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ÈR Sociální poradna SONS Praha Název a adresa poskytovatele: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ÈR, Krakovská 1695/21, Praha 1-Nové Mìsto Název a adresa zaøízení: Sociální poradna SONS-Praha, Krakovská 1695/21, Praha 1-Nové Mìsto Kontaktní osoba: JUDr. Lucie Víšková, vedoucí, JUDr. Pavel Ptáèník, Mgr. Marcela Šmídová, odborní sociální poradci Telefon: Webové stránky: Cílová skupina: osoby se zrakovým postižením Služby poskytované v zaøízení: odborné sociální poradenství (identifikátor ), které zahrnuje: informace o možnostech výbìru druhu sociálních služeb podle potøeb uživatele informace o základních právech a povinnostech v souvislosti s poskytováním sociálních služeb informace o možnostech podpory èlenù rodiny v pøípadech, kdy se podílejí na péèi o osobu se zrakovým postižením informace o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péèe odborné poradenství v oblasti systému dávek státní sociální podpory, dùchodového pojištìní, pracovního práva a zamìstnanosti odborné poradenství zajišťující základní orientaci v dalších odvìtvích práva odborné poradenství v oblasti vzdìlávání a pøípravy k povolání odborné poradenství v oblasti pracovního uplatnìní odborné poradenství v oblasti kompenzaèních pomùcek, vèetnì možnosti zapùjèení vybraných kompenzaèních pomùcek odborné poradenství v oblasti odstraòování bariér pomoc pøi uplatòování práv, oprávnìných zájmù a pøi obstarávání osobních záležitostí (pomoc pøi sepsání žádosti, odvolání a dalších právních úkonù) 23

24 Sociální služby na území Prahy Støedisko náhradní rodinné péèe Název a adresa poskytovatele: Støedisko náhradní rodinné péèe, Jelení 91/7, Praha 1-Hradèany Kontaktní osoba: PhDr. Vìduna Bubleová, vedoucí zaøízení, Alena Vávrová, vedoucí sociální pracovnice Telefon: , , Webové stránky: Cílová skupina: dìti a mládež ve vìku od 6 do 26 let ohrožené spoleèensky nežádoucími jevy osoby do 26 let vìku opouštìjící školská zaøízení pro výkon ústavní péèe osoby v krizi osoby, které vedou rizikový zpùsob života nebo jsou tímto zpùsobem života ohroženy žadatelé o NRP rodiny s dìtmi svìøenými do NRP Služby poskytované v zaøízení: odborné sociální poradenství (identifikátor ) kluby osvojitelù a pìstounù online poradny (www.nahradnirodina.cz, 24

25 33. Støedisko prevence a léèby drogových závislostí Drop In o. p. s. Nízkoprahové støedisko DROP IN, o. p. s. Centrum metadonové substituce a ambulantní detoxifi kace Název a adresa poskytovatele: Støedisko prevence a léèby drogových závislostí Drop In o. p. s., Karolíny Svìtlé 18, Praha 1-Staré Mìsto Název a adresa zaøízení: Nízkoprahové støedisko DROP IN, o. p. s. Karolíny Svìtlé 18-Boršov, Praha 1-Staré Mìsto Centrum metadonové substituce a ambulantní detoxifikace Ve Smeèkách 8, Praha 1-Nové Mìsto Kontaktní osoba: Nízkoprahové støedisko DROP IN, o. p. s.: Mgr. Martin Titan Centrum metadonové substituce a ambulantní detoxifikace: MUDr. Zdenìk Veselý Telefon: Nízkoprahové støedisko DROP IN, o. p. s.: , Centrum metadonové substituce a ambulantní detoxifikace: Nízkoprahové støedisko DROP IN, o. p. s.: Centrum metadonové substituce a ambulantní detoxifikace: dropin.cz Webové stránky: Cílová skupina: Nízkoprahové støedisko DROP IN, o. p. s.: uživatelé návykových látek a jejich blízcí Centrum metadonové substituce a ambulantní detoxifikace: osoby hluboce závislé na opiátech, aplikující drogu nejèastìji i.v., s opakovanými neúspìšnými pokusy o abstinenci Služby poskytované v zaøízení: Nízkoprahové støedisko DROP IN, o. p. s.: konzultace a poradenství pro experimentátory, uživatele drog, rodièe a blízké drogou ohrožených osob Harm reduction (výmìna použitých injekèních støíkaèek za sterilní, výdej pomùcek pro bezpeènou injekèní aplikaci, testy na zjištìní HIV) další služby (pomoc pøi hledání ubytovacích možností, pomoc pøi hledání brigády) Centrum metadonové substituce a ambulantní detoxifikace: substituèní program (metadon, buprenorfin) detoxifikaèní program (subutex) 25

Katalog poskytovatelù sociálních služeb

Katalog poskytovatelù sociálních služeb Katalog poskytovatelù sociálních služeb Mìstská èást Praha 1 2014 www.praha1.cz Úvodní slovo Vážení spoluobèané a sousedé, po nìkolika letech se vám opìt dostává do rukou Katalog poskytovatelù sociálních

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb

Katalog poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb Katalog poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb na území Městské části Praha 1 2008 Úvodní slovo Milí sousedé, vyspělost každé společnosti či komunity se posuzuje podle toho, jak se chová k slabým,

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 13/9 ze dne 28. 1. 216 "Sdružení SOS dětských vesniček" 47933 3451962 "Sdružení SOS dětských vesniček" Identifikátor Název IČ Druh AC Facility, s.r.o. 2424931

Více

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Kód služby Číslo registrace socální služby IČ Název žadatele Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2015 jednotka jednotka kvantitativně

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne 29. 5. 2014 Kód služby Číslo registrace socální služby IČ Název žadatele Název služby Druh služby Kód programu Požadavek na dotaci HMP 2014 jednotka

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Identifikátor služby. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství.

Identifikátor služby. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. Druh Název ADVAITA, o. s. 65635591 4853448 terapeutické ADVAITA 848 ALKA o.p.s. 2724185 1338313 Therasuit 974 APPN, o.s. 26611716 1679799 APPN, o.s. 26611716 4385424 APPN, o.s. 26611716 8477576 tlumočnické

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde uvedené základní informace o poskytovatelích sociálních

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč)

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč) Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci)

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na a služby blízké službám sociálním v roce 2012 - za jednotlivé oblasti sociální péče v Kč Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Aktivizace

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013 Kód služby Číslo registrace socální služby IČO Název žadatele Název služby Druh služby Cílová skupina Dotace HMP - soc.oblast 2012 Rozpočet služby

Více

Děti ohrožené odebráním do dětských domovů ve věku 0-15 let a jejich rodiče 3. STŘEP

Děti ohrožené odebráním do dětských domovů ve věku 0-15 let a jejich rodiče 3. STŘEP Příloha k usnesení Zastupitelstva č.u08_0178 ze dne 18.03.2008: Rozdělení finančních prostředků ve výši 5 000 000 Kč JEDNIČKA PRO ROK 2008 sociální oblast Č í s l o P r o j e k t u Č. p. Organizace Název

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec IV-Perštýn

Více

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012 Výběrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti na území MČ Praha 12 pro číslo 1. 2. 3. 4. 5. Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1059 ze dne 20. 5. 2014

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1059 ze dne 20. 5. 2014 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1059 ze dne 20. 5. 2014 Kód Číslo registrace socální 060NOS/3 2701185 67360670 060NOS/4 4882420 67360670 117NOS/1 9428197 67778399 IČ Název žadatele Název Druh "Občanské

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Obsah: Slovo úvodem 3 Místní poskytovatelé sociálních služeb 6 Centrum pečovatelských a

Více

Adresář. Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné

Adresář. Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné 5 Adresář Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné ADRESÁŘ ZDRAVOTNICKÝCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO DUŠEVNĚ NEMOCNÉ PACIENTY

Více

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence Síť služeb kraje v oblasti primární prevence konkrétní organizace cílová skupina služby kontakt PPP pro Prahu 1,2a4 Křesťanská pedagogickopsychologická poradna PPP Praha 10 PPP Praha 11 a 12 PPP Praha

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika. Jednot ka

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika. Jednot ka Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 13/9 ze dne 28. 1. Identifikátor Název IČ Druh Název ) Zdůvodnění ne v grantovém řízení HMP pro rok A DOMA o.s. 27053679 1408443 osobní asistence Osobní asistence

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 5/62 ze dne

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 5/62 ze dne Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 5/62 ze dne 26. 3. Kód IČ Název žadatele Název Druh 1408443 Osobní asistence Čtyřlístek OA - Osobní H 19 500 330 661 000 5222 661 000 SOUČET Centrum denních

Více

Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociální služby pro rodiny s dětmi (program Podpora pro rodinu a dítě)

Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociální služby pro rodiny s dětmi (program Podpora pro rodinu a dítě) Program podpory v sociální oblasti 2017 ŽADATELÉ: Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ne

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku Adresáø poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobèané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných zmìn.

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Karlovarský kraj Závodní 353/88

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Oblast péče o seniory Domov pro seniory Dobětice, p.o. koncept Bazální stumulace domov pro sen. 8 500 Domov pro seniory Dobětice, p.o. smyslové aktivizace domovy

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Název: Terénní program, Člověk v tísni o. p. s Šafaříkova 24, Praha Svaz bojovníků za svobodu 68 37701 Rokycany Telefon služby +420 777787691, +420 739220905 Terénní pracovnice:

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

Výsledky výběru žádostí v rámci grantového schématu JPD 3 CZ / Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Výsledky výběru žádostí v rámci grantového schématu JPD 3 CZ / Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF Na Poříčním právu 1, 128 01, Praha 2 ýsledky výběru žádostí v rámci grantového schématu JPD 3 CZ.04.3.07/2.1.01. Integrace specifických

Více

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Rf ~.OPERALNf.., ='CR ~""'E n A """,pskj ~ :a: LIDSKÉ ZAMÉSTNANOST ZDROJE PROGRAM PODPORUJEME VASI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Tento informacní leták obsahuje prehled

Více

Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel

Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel Program podpory v sociální oblasti na Výše finančních prostředků na : Kč 5 758 800,00 Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel 1 26647214 Amalthea o.s. Podpora pro rodinu a dítě NE 0

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Městský úřad Vrchlabí Odbor sociální a zdravotní Zámek 1, Tel.: 499 405 749 PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Vážení občané Vrchlabska, dostává se vám do rukou

Více

Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice

Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice Tento dokument popisuje strukturu Minimální sítě sociálních služeb na území ORP Votice a neinvestiční výdaje, které je třeba poskytnout na stabilizaci a udržitelnost

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Červen 2013 Obsah 1. Základní informace o šetření o poskytovaných

Více

JEDNIČKA PRO ROK 2011

JEDNIČKA PRO ROK 2011 Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR12_0957 ze dne 10. 07. 2012 Zpráva o využití přidělených finančních prostředků v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 A - sociální oblast B - specifická primární

Více

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 43.22.11 Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Radě městské části Praha 12 je předkládána

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13. katalog POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13. katalog POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13 katalog POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1 Vážení obyvatelé Prahy 13, dostává se Vám do rukou katalog s aktualizovaným přehledem sociálních a doprovodných služeb. Od jeho prvního vydání

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 Obsah Úvodní slovo.............................................. 2 Obsah rozdělení služeb podle cílové skupiny.................. 3 Poskytovatelé

Více

USNESENÍ z 5. (mimořádné) schůze Rady Královéhradeckého kraje. konané dne 02.02.2009

USNESENÍ z 5. (mimořádné) schůze Rady Královéhradeckého kraje. konané dne 02.02.2009 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 5.

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Dotace KHK

Dotace KHK Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2016 na podporu definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 6115340 Alžběta Limberská - Domácí péče Jičín

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

Zápis č. 1 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části

Zápis č. 1 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Sociální a zdravotní komise RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 1 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části Datum jednání: 19. 2. 2014 Místo jednání: Seifertova 51, místnost

Více

Rozhodnutí. (dále jen poskytovatel ),

Rozhodnutí. (dále jen poskytovatel ), KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor sociálních věcí 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01Q9KOD* Čj: MSK 141584/2016 Sp. zn.: SOC/31068/2016/Zon 553.7 V10 Vyřizuje: Ing. Martina Zonková Odbor: Odbor

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č ze dne..

Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č ze dne.. Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č ze dne.. Žadatel/ název žadatele dle Název projektu IČ Podprogram rozpočet body A centrum, vědomá a aktivní příprava na mateřství a rodičovství Kompetentní rodič 26651327

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba)

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba) Příloha č. 5 k 5/ZM/2016 A. Poskytovatelé sociální služby, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb ( 85 zákona o

Více

Pracovní skupina OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

Pracovní skupina OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Pracovní skupina OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Manažerka PS: Kamila Vašutová, DiS. Středisko rané péče SPRP Ostrava Kontaktní osoba PS: Mgr. Markéta Heglová MMO, odbor sociálních věcí, školství, sportu

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Příloha č. 3 IČO Název poskytovatele Identifikátor Druh služby 26681471 Centrum D8 o.p.s. 3478916 odborné sociální poradenství 62209256

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více