Katalog poskytovatelù sociálních služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog poskytovatelù sociálních služeb"

Transkript

1 Katalog poskytovatelù sociálních služeb ØÍJEN 2010

2 Zpracoval Výbor pro sociální vìci, zdravotnictví a protidrogovou problematiku Zastupitelstva mìstské èásti Praha NEPRODEJNÉ

3 Úvodní slovo Vážení spoluobèané, se vznikem Zákona o sociálních službách došlo k rychlému rozvoji poradenství, služeb sociální péèe a sociální prevence. Také na území naší mìstské èásti se rozšíøil poèet organizací, které se problematikou poskytování pomoci a podpory osobám v nepøíznivé sociální situaci zabývají a tyto služby poskytují. Díky veøejným setkáním s Vámi se však ukázalo, že øada z Vás, kteøí potøebují sociální služby využívat, se v této oblasti orientuje nedostateènì, právì vzhledem k nepøehlednosti tìchto služeb a obtížím pøi zjišťování podrobnìjších informací o nich. Je pochopitelné, že hodnotíte nejen strukturu, spektrum nabízených služeb, ale také jejich èasovou a dopravní dostupnost a další, pro Vás dùležité aspekty. Proto Mìstská èást Praha 1 v roce 2008 vydala Katalog poskytovatelù sociálních a zdravotních služeb na území MÈ Praha 1. Vaše èetné reakce na tuto publikaci potvrdily, že Katalog, který zároveò poskytuje kontakt na poskytovatele služeb, je pøi výbìru odpovídající služby dobrým pomocníkem. Oblast sociálních služeb se však i nadále velmi dynamicky vyvíjí, nìkteré služby vznikají, zatímco jiné zanikají èi se mìní. Jak jste pøi našich dalších veøejných i osobních setkáních oprávnìnì a stále èastìji upozoròovali, nìkteré údaje v pùvodním Katalogu již neodpovídají souèasné praxi. Tento nevyhovující stav uspíšil naše rozhodnutí publikaci pøepracovat. Nyní Vám proto nabízíme další, aktualizované vydání Katalogu, které, jak doufáme, bude lépe vyhovovat Vašim souèasným potøebám. Katalog je rovnìž pøístupný na webových stránkách, kde bude opìt pravidelnì aktualizován. Vìøím, že druhé vydání publikace Katalog poskytovatelù sociálních služeb na území MÈ Praha 1 pro Vás bude i nadále spolehlivým prùvodcem v systému sociálních služeb na Praze 1. Ing. Pavol Škrak pøedseda Výboru pro sociální vìci, zdravotnictví a protidrogovou problematiku MÈ Praha 1 3

4 Obsah Abecední seznam Sociální služby na území MÈ Praha Bona, o. p. s Centrum pro zdravotnì postižené kraje Praha 6 3. Èeský èervený køíž 7 4. Èeská unie neslyšících 7 5. Diakonie ÈCE Støedisko pro zrakovì postižené 8 6. DOM 8 7. Domov sociálních služeb Vlašská 9 8. Farní charita Praha 1 Nové Mìsto 9 9. Fond ohrožených dìtí (FOD) Home Senior s. r. o Komunitní centrum Kampa Maltézská pomoc Máme otevøeno?, o. s NADÌJE o. s Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Obèanská poradna Praha Obèanské sdružení NOVÝ PROSTOR Obèanské sdružení ONŽ pomoc a poradenství pro ženy a dívky Obèanské sdružení Romodrom Obèanské sdružení Za dùstojné stáøí Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a Poradna pro integraci, o. s Sdružení pro integraci a migraci, o. s Pražská organizace vozíèkáøù, o. s Obèanské sdružení ROZKOŠ bez RIZIKA (R-R) SANANIM, o. s Sdružení Dìtem zdraví Sdružení pro komplexní péèi pøi dìtské mozkové obrnì (SDMO), o. s Sdružení zastáncù dìtských práv èeská sekce DCI Síť mateøských center v ÈR Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ÈR Støedisko náhradní rodinné péèe 24 4

5 33. Støedisko prevence a léèby drogových závislostí Drop In o. p. s Støedisko psychoterapeutických služeb Bøehová, s. r. o Støedisko sociálních služeb STØEP o. s. Èeské centrum pro sanaci rodiny Studio Oáza, o. s TyfloCentrum Praha, o. p. s Tyfloservis, o. p. s Židovská obec v Praze ŽIVOT 90, obèanské sdružení 30 Organizace mimo území MÈ Praha 1, které jsou MÈ Praha 1 finanènì podporovány prostøednictvím grantù v sociální oblasti Acorus, obèanské sdružení Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Praha, Støední Èechy, o. s Asociace rodièù a pøátel dìtí nevidomých a slabozrakých Cesta domù, hospicové obèanské sdružení Dìtské krizové centrum, o. s Dílny tvoøivosti Domov svaté Rodiny Dùm tøí pøání, o. s Evropské sociálnì zdravotní centrum Praha o. p. s Gaudia proti rakovinì, o. s HELPPES Centrum výcviku psù pro postižené o. s Hestia, o. s KONTAKT bb obèanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér LATA programy pro ohroženou mládež Obèanské sdružení Otevøené srdce Škola SPMP Modrý klíè 39 Služby, které jsou v závorce oznaèeny identifikátorem, jsou registrovány dle zákona è.108/2006 Sb, o sociálních službách, ve znìní platných pøedpisù, a bližší údaje lze nalézt na webových stránkách 5

6 Sociální služby na území Prahy 1 1. Bona, o. p. s. Polyfunkèní centrum Dvojí svìt Název a adresa poskytovatele: Bona, o. p. s., Pod Èimickým hájem 177/1, Praha 8-Bohnice Název a adresa zaøízení: Polyfunkèní centrum Dvojí svìt, Žitná 610/23, Praha 1 Nové Mìsto Kontaktní osoba: Lenka Smejkalová, vedoucí Telefon: , Webové stránky: Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocnìním Služby poskytované v zaøízení: sociální rehabilitace (identifikátor ) 2. Centrum pro zdravotnì postižené kraje Praha Centrum pro zdravotnì postižené pro Prahu 1, 2, 3, 7 a 10 Název a adresa poskytovatele: Centrum pro zdravotnì postižené kraje Praha, Wuchterlova 362/11, Praha 6-Dejvice Název a adresa zaøízení: Centrum pro zdravotnì postižené Praha, Rybná 716/24, Praha 1-Staré Mìsto Kontaktní osoba: Bc. Lenka Žáèková, vedoucí CZP pro Prahu 1, 2, 3, 7 a 10 Telefon: , Webové stránky: Cílová skupina: osoby s tìlesným, mentálním a zdravotním postižením senioøi Služby poskytované v zaøízení: osobní asistence (identifikátor ) 6

7 3. Èeský èervený køíž Oblastní spolek Praha 1 Název a adresa poskytovatele: Èeský èervený køíž, Hellichova 632/11b, Praha-Malá Strana Název a adresa zaøízení: Oblastní spolek Praha 1, Hellichova 632/11b, Praha-Malá Strana Kontaktní osoba: Jaroslava Marková, Dis. Telefon: Webové stránky: Cílová skupina: senioøi Služby poskytované v zaøízení: Klub seniorù výlety pøednášky pro seniory vánoèní nadílka pro osamìlé 4. Èeská unie neslyšících Èeská unie neslyšících oblastní organizace Praha Název a adresa poskytovatele: Èeská unie neslyšících, Havlíèkova 1025/4, Praha 1-Nové Mìsto Název a adresa zaøízení: Èeská unie neslyšících-oblastní organizace Praha, Dlouhá tøída 729/37, Praha 1-Staré Mìsto Kontaktní osoba: Barbora Harvánková, DiS., vedoucí zaøízení Telefon: Webové stránky: Cílová skupina: osoby se sluchovým postižením Služby poskytované v zaøízení: sociálnì aktivizaèní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (identifikátor ), které zahrnují: výchovné, vzdìlávací a aktivizaèní èinnosti rekondièní a rehabilitaèní pobyty sportovnì-rehabilitaèní aktivity volnoèasové aktivity klubové a kulturní aktivity tlumoènické služby (identifikátor ) 7

8 Sociální služby na území Prahy 1 5. Diakonie ÈCE Støedisko pro zrakovì postižené Název a adresa poskytovatele: Diakonie ÈCE-Støedisko pro zrakovì postižené, Klimentská 1211/18, Praha 1-Nové Mìsto Kontaktní osoba: Mgr. Jana Èerveòáková Telefon: Webové stránky: Cílová skupina: osoby se zrakovým a kombinovaným postižením Služby poskytované v zaøízení: sociálnì aktivizaèní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (identifikátor ) knihovna (zvuková, braillská a digitální) a poøádání setkání a pobytových akcí pro osoby se ZP 6. DOM DOM JOB Název a adresa poskytovatele: DOM, Braunerova 431/22, Praha 8-Libeò, Praha 8 Název a adresa zaøízení: DOM JOB, Rybná 1091/27, Praha 1-Staré Mìsto Kontaktní osoba: Bc. Pavel Khol, vedoucí zaøízení Telefon: Webové stránky: Cílová skupina: dìti a mládež ve vìku od 6 do 26 let ohrožené spoleèensky nežádoucími jevy osoby do 26 let vìku opouštìjící školská zaøízení pro výkon ústavní péèe osoby s chronickým duševním onemocnìním Služby poskytované v zaøízení: sociální rehabilitace (identifikátor ) 8

9 7. Domov sociálních služeb Vlašská Název a adresa poskytovatele: Domov sociálních služeb Vlašská, Vlašská 344/25, Praha 1-Malá Strana Kontaktní osoba: Jaroslava Jemelková, Dana Masarovièová Telefon: Webové stránky: Cílová skupina: dospìlé osoby s mentálním postižením Služby poskytované v zaøízení: domovy pro osoby se zdravotním postižením (identifikátor ) centrum denních služeb (identifikátor ) 8. Farní charita Praha 1 Nové Mìsto Název a adresa poskytovatele: Farní charita Praha 1-Nové Mìsto, Jungmannovo nám. 753/18, Praha 1-Nové Mìsto Kontaktní osoba: Gabriela Skružná, DiS., vedoucí zaøízení Telefon: Webové stránky: Cílová skupina: ženy v sociální nouzi Služby poskytované v zaøízení: sociální rehabilitace (identifikátor ) terénní programy (identifikátor ) 9

10 Sociální služby na území Prahy 1 9. Fond ohrožených dìtí (FOD) Poboèka FOD Praha Název a adresa poskytovatele: Fond ohrožených dìtí (FOD), Na Poøíèí 1038/6, Praha 1-Nové Mìsto Název a adresa zaøízení: Poboèka FOD Praha, Na Poøíèí 1038/6, Praha 1-Nové Mìsto Kontaktní osoba: Petr Šùcha, vedoucí zaøízení Telefon: Webové stránky: Cílová skupina: dìti a mládež ve vìku od 6 do 26 let ohrožené spoleèensky nežádoucími jevy rodiny s dìtmi obìti domácího násilí obìti trestné èinnosti osoby žijící v sociálnì vylouèených komunitách Služby poskytované v zaøízení: sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny s dìtmi (identifikátor ), které zahrnují: vyhledávání a pomoc ohroženým dìtem, dìtem týraným, opuštìným, zneužívaným a jinak sociálnì ohroženým dìtem sanace rodin. 10

11 10. Home Senior s. r. o. Název a adresa poskytovatele: Home Senior s. r. o., Revoluèní 30, Praha 1 Kontaktní osoba: Martin Podaøil Telefon: (bezplatná linka) Webové stránky: Cílová skupina: senioøi a osoby zdravotnì postižené Služby poskytované v zaøízení: služby terénní: péèe o domácnost (mytí oken, nákupy, úklid, aj.) a zahradu doprovodné služby a odvoz drobné opravy a stìhovací práce, procházky a spoleèenské akce a další dle potøeb seniorù. sociální rehabilitace (identifikátor ) sociálnì aktivizaèní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (identifikátor ) 11. Komunitní centrum Kampa Název a adresa poskytovatele: Komunitní centrum Kampa, Hroznová 5, Praha 1-Malá Strana Kontaktní osoba: Tereza Èechová Telefon: Webové stránky: Cílová skupina: rodièe s dìtmi Služby poskytované v zaøízení: mateøské centrum (herna pro dìti, hudební, pohybové výtvarné kroužky pro dìti a rodièe, divadla a promítání pro dìti) cvièení pro dospìlé pøednášky, besedy, vzdìlávací projekce, výtvarné dílny 11

12 Sociální služby na území Prahy Maltézská pomoc Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Praha Název a adresa poskytovatele: Maltézská pomoc, Lázeòská 485/2, Praha 1-Malá Strana Název a adresa zaøízení: Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Praha, Lázeòská 485/2, Praha 1-Malá Strana Kontaktní osoba: Bc. Hana Šimková, vedoucí centra Praha Telefon: Webové stránky: Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením senioøi Služby poskytované v zaøízení: osobní asistence ( ) sociálnì aktivizaèní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (identifikátor ) 13. Máme otevøeno?, o. s. Máme otevøeno?, o. s. Pracovnì-tréninkový program kavárna Vesmírna Název a adresa poskytovatele: Máme otevøeno?, o. s., Hradešínská 2144/47, Praha 10-Vinohrady Název a adresa zaøízení: Máme otevøeno?, o. s. Pracovnì-tréninkový program kavárna Vesmírna, Ve Smeèkách 604/5, Praha 1-Nové Mìsto Kontaktní osoba: Mgr. Marta Pellar Telefon: Webové stránky: Cílová skupina: osoby s mentálním a kombinovaným postižením Služby poskytované v zaøízení: sociální rehabilitace (identifikátor ) 12

13 14. NADÌJE o. s. Støedisko Nadìje Praha U Bulhara nízkoprahové denní centrum Støedisko Nadìje Praha Bolzanova nízkoprahové denní centrum Terénní program pro lidi bez domova Název a adresa poskytovatele: Nadìje, o. s., K Brance 11/19e, Praha 5 Název a adresa zaøízení: Støedisko Nadìje Praha-Bolzanova-nízkoprahové denní centrum pro mladé dospìlé do 26 let, Bolzanova 1604/7, Praha 1-Nové Mìsto Støedisko Nadìje Praha-U Bulhara-nízkoprahové denní centrum, U Bulhara 46, Praha 2 (pod SJ magistrálou s výstupem na P1) Terénní program pro lidi bez domova, Bolzanova 7, Praha 1 Kontaktní osoba: Støedisko Nadìje Praha-Bolzanova: Mgr. Barbora Hejdová Støedisko Nadìje Praha-U Bulhara 1: Jaroslava Daško Zemanová, DiS. Terénní program pro lidi bez domova: Aleš Strnad, DiS. Telefon: Støedisko Nadìje Praha-Bolzanova: Støedisko Nadìje Praha-U Bulhara: , , ordinace praktického lékaøe Terénní program pro lidi bez domova: , , Støedisko Nadìje Praha-Bolzanova: Støedisko Nadìje Praha-U Bulhara: Terénní program pro lidi bez domova: Webové stránky: Cílová skupina: osoby bez pøístøeší Služby poskytované v zaøízení: Støedisko Nadìje Praha-Bolzanova: nízkoprahová denní centra (identifikátor ) Støedisko Nadìje Praha-U Bulhara: nízkoprahová denní centra (identifikátor ) Uvedené služby zahrnují: sociální poradenství pomoc pøi vyøízení osobních dokladù, pøípadnì osobní doprovod pøi jednání s úøady základní potravinovou pomoc poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (sprcha, holení, støíhání) výmìnu ošacení získaného se sbírek od obèanù zprostøedkování ubytování v zaøízeních Nadìje zprostøedkování zdravotní a psychologické pomoci a køesťanské duchovní služby. Terénní program pro lidi bez domova: (identifikátor ) Uvedená služba zahrnuje: sociální poradenství, krizovou intervence, doprovod, ve výjimeèných pøípadech pøevoz, návštìvy a podporu lidí v institucích, základní materiální pomoc (potravhodiny, ošacení, hygienické a zdravotní potøeby), základní zdravotnické ošetøení, osvìtu v oblasti hygieny a zdraví, køesťanskou duchovní službu. 13

14 Sociální služby na území Prahy Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Sociální poradna pøi dìtském a dorostovém detoxifi kaèním centru Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Název a adresa poskytovatele: Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Vlašská 336/36, Praha 1-Malá Strana Název a adresa zaøízení: Sociální poradna pøi dìtském a dorostovém detoxifikaèním centru Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Vlašská 336/36, Praha 1-Malá Strana Kontaktní osoba: Bc. Jitka Jahodová Telefon: Webové stránky: Cílová skupina: dìti do 18 let vìku ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Služby poskytované v zaøízení: odborné sociální poradenství (identifikátor ) 16. Obèanská poradna Praha Název a adresa poskytovatele: Obèanská poradna Praha, Jakubská 676/3, Praha 1-Staré Mìsto Kontaktní osoba: Mgr. Ivan Koláø Telefon: Webové stránky: Cílová skupina: dìti a mládež ve vìku od 6 do 26 let ohrožené spoleèensky nežádoucími jevy imigranti a azylanti obìti domácího násilí obìti obchodu s lidmi obìti trestné èinnosti osoby bez pøístøeší osoby komerènì zneužívané osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách osoby s chronickým duševním onemocnìním osoby s tìlesným, zdravotním a kombinovaným postižením osoby žijící v sociálnì vylouèených komunitách osoby, které vedou rizikový zpùsob života nebo jsou tímto zpùsobem života ohroženy Služby poskytované v zaøízení: odborné sociální poradenství (identifikátor ), které zahrnuje oblast bydlení sociální zabezpeèení mezilidské vztahy rodinné právo pracovní právo majetkoprávní 14

15 17. Obèanské sdružení NOVÝ PROSTOR NOVÝ PROSTOR PRAHA Název a adresa poskytovatele: Obèanské sdružení NOVÝ PROSTOR, Øeznická 656/14, Praha 1-Nové Mìsto Kontaktní osoba: Dagmar Kocmánková, Alena Vosáhlová, Daniel Pick Telefon: , Webové stránky: Cílová skupina: imigranti a azylanti osoby bez pøístøeší osoby v krizi osoby žijící v sociálnì vylouèených komunitách osoby, které vedou rizikový zpùsob života nebo jsou tímto zpùsobem života ohroženy etnické menšiny Služby poskytované v zaøízení: sociální rehabilitace (identifikátor ) 18. Obèanské sdružení ONŽ pomoc a poradenství pro ženy a dívky Poradna pro ženy a dívky Praha Linka pro ženy a dívky Název a adresa poskytovatele: Obèanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, Voršilská 139/5, Praha 1-Nové Mìsto Název a adresa zaøízení: Poradna pro ženy a dívky Praha: Voršilská 139/5, Praha 1-Nové Mìsto Linka pro ženy a dívky: Voršilská 139/5, Praha 1-Nové Mìsto Kontaktní osoba: Jitka Krausová, vedoucí poradny Telefon: Poradna pro ženy a dívky: , , Linka pro ženy a dívky: Poradna pro ženy a dívky Praha: Linka pro ženy: Webové stránky: Cílová skupina: ženy a dívky v obtížných životních situacích souvisejících s tìhotenstvím, mateøstvím, partnerským životem osoby v krizi Služby poskytované v zaøízení: Poradna pro ženy a dívky: odborné sociální poradenství (identifikátor ) služby na podporu rodiny - pomoc a doprovázení Linka pro ženy a dívky: telefonická krizová pomoc (identifikátor ) je celostátní poradensko-krizová linka, která je v provozu každý všední den od 8.00 do hodin. 15

16 Sociální služby na území Prahy Obèanské sdružení Romodrom NZDM K 09 Název a adresa poskytovatele: Obèanské sdružení Romodrom, Mezibranská 1684/3, Praha 1-Nové Mìsto, Praha 1 Název a adresa zaøízení: NZDM K 09, Mezibranská 1684/3, Praha 1-Nové Mìsto Kontaktní osoba: Marie Gailová, pøedsedkynì sdružení, Mgr. Anna Chvalová, vedoucí zaøízení Telefon: , Webové stránky: Cílová skupina: dìti a mládež ve vìku od 5 do 18 let ohrožené spoleèensky nežádoucími jevy Služby poskytované v zaøízení: nízkoprahové zaøízení pro dìti a mládež (identifikátor ) 20. Obèanské sdružení Za dùstojné stáøí Název a adresa poskytovatele: Obèanské sdružení Za dùstojné stáøí, Senovážné nám. 1565/16, Praha 1-Nové Mìsto Kontaktní osoba: PaedDr. Nadìžda Fibichová Telefon: Webové stránky: Cílová skupina: senioøi Služby poskytované v zaøízení: poradenství seniorùm a osobám se zdravotním postižením ochrana lidských práv zdravotnì postižených osob a seniorù ochrana týraných seniorù vzdìlávání pracovníkù v sociálních službách 16

17 21. Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4 Název a adresa poskytovatele: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, Praha 10 Kontaktní osoba: Štabròáková Dana, Hejnová Martina Telefon: Webové stránky: Cílová skupina: rodiny s dìtmi Služby poskytované v zaøízení: pedagogicko-psychologické poradenství pro dìtí a studenty pøedevším v oblasti výukových a výchovných problémù-individuální diagnostika a intervence rodinné poradenství, týkající se problémù rozvodové èi porozvodové péèe o nezletilé 22. Poradna pro integraci, o. s. Název a adresa poskytovatele: Poradna pro integraci, o. s., Senovážná 995/2, Praha 1-Nové Mìsto Kontaktní osoba: Petra Kratošková, øeditelka Telefon: Webové stránky: Cílová skupina: imigranti a azylanti Služby poskytované v zaøízení: odborné sociální poradenství (identifikátor ) 17

18 Sociální služby na území Prahy Sdružení pro integraci a migraci, o. s. Název a adresa poskytovatele: Sdružení pro integraci a migraci, Senovážná 995/2, Praha 1-Nové Mìsto Kontaktní osoba: Magda Faltová Telefon: Webové stránky: Cílová skupina: imigranti a azylanti všichni cizinci pobývající na území ÈR bez ohledu na pobytový status Služby poskytované v zaøízení: odborné sociální poradenství (identifikátor ) 24. Pražská organizace vozíèkáøù, o. s. Název a adresa poskytovatele: Pražská organizace vozíèkáøù, o. s., Benediktská 688/6, Praha 1-Staré Mìsto Kontaktní osoba: Jaroslava Franková, vedoucí zaøízení Telefon: , Webové stránky:www.pov.cz Cílová skupina: osoby s tìlesným a kombinovaným postižením Služby poskytované v zaøízení: osobní asistence (identifikátor ) odborné sociální poradenství (identifikátor ) 18

19 25. Obèanské sdružení ROZKOŠ bez RIZIKA (R-R) Název a adresa poskytovatele: ROZKOŠ bez RIZIKA, o. s., Vlhká 166/10, Brno-støed, Zábrdovice Název a adresa zaøízení: ROZKOŠ bez RIZIKA, o. s., Bolzanova 1615/1, Praha 1-Nové Mìsto (vchod z Opletalovy ulice) Kontaktní osoba: PhDr. Hana Malinová, CSc., vedoucí zaøízení Telefon: , (Po-Pá 9-17 ) Webové stránky: Cílová skupina: osoby, které vedou rizikový zpùsob života nebo jsou tímto zpùsobem života ohroženy obìti obchodu s lidmi osoby komerènì zneužívané Služby jsou poskytovány pouze ženám, které spadají do vyjmenovaných cílových skupin. Jedná se zejména o ženy poskytující placené sexuální služby. Služby poskytované v zaøízení: odborné sociální poradenství (identifikátor ) terénní programy (identifikátor ) zdravotní služby (gynekologicko-venerologické vyšetøení a s tím související diagnostika a léèba pohlavnì pøenosných infekcí) èinnost divadelního souboru Rozkoš (resocializaèní aktivita pro klientky) nìkolikrát do roka dle poptávky po vystoupeních 19

20 Sociální služby na území Prahy SANANIM, o. s. Centrum ambulantní detoxifi kace a substituce Poradna pro rodièe Název a adresa poskytovatele: SANANIM, o. s., Ovèí Hájek 2549/64a, Praha 13-Stodùlky Název a adresa zaøízení: Centrum ambulantní detoxifikace a substituce, Spálená 78/12, Praha 1-Nové Mìsto Poradna pro rodièe, Školská 1267/30, Praha 1-Nové Mìsto Kontaktní osoba: Centrum ambulantní detoxifikace a substituce: MUDr. Jakub Minaøík Poradna pro rodièe: Mgr. Štìpánka Ètrnáctá Telefon: Centrum ambulantní detoxifikace a substituce: Poradna pro rodièe: Centrum ambulantní detoxifikace a substituce: Poradna pro rodièe: Webové stránky: Cílová skupina: Centrum ambulantní detoxifikace a substituce: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Poradna pro rodièe: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách rodièe a blízké osoby uživatelù drog Služby poskytované v zaøízení: Centrum ambulantní detoxifikace a substituce: odborné sociální poradenství (identifikátor ) ambulantní detoxifikace substituèní léèba ambulantní psychiatrická péèe pro uživatele drog Poradna pro rodièe: odborné sociální poradenství (identifikátor ), které zahrnuje jednorázové poradenství specifické poradenství terapeutické služby 20

21 27. Sdružení Dìtem zdraví Název a adresa poskytovatele: Sdružení Dìtem zdraví, Spálená 82/4, Praha 1-Nové Mìsto Kontaktní osoba: Doc. MUDr. Jan Jarolímek, CSc. Telefon: , Cílová skupina: dìti a mládež trpící alergií, astma a závažnými chronickými nemocemi dýchacích cest (respiraèními nemocemi) Služby poskytované v zaøízení: poradenská péèe nemocným dìtem léèícím se alergií a astmatem pravidelné každoroèní poøádání ozdravných pobytù pro postižené dìti a mládež 28. Sdružení pro komplexní péèi pøi dìtské mozkové obrnì (SDMO), o. s. Støedisko ucelené rehabilitace pøi dìtské mozkové obrnì Název a adresa poskytovatele: Sdružení pro komplexní péèi pøi dìtské mozkové obrnì (SDMO), o. s., Klimentská 1236/9, Praha 1-Nové Mìsto Název a adresa zaøízení: Støedisko ucelené rehabilitace pøi dìtské mozkové obrnì Nestátní zdravotnické zaøízení: Klimentská 9, Praha 1-Nové Mìsto Kontaktní osoba: MgA. Libor Nováèek Telefon: , , Webové stránky: Cílová skupina: Raná péèe: rodiny s dìtmi do 7 let s CKP nebo DMO Sociálnì aktivizaèní služby pro seniory: osoby s DMO od zahájení školní docházky po celý jejich produktivní vìk Zdravotnické služby: osoby s CKP a DMO bez omezení vìkem Služby poskytované v zaøízení: Raná péèe (identifikátor ), která zahrnuje: konzultace v rodinách speciálnì pedagogická diagnostika poradenství pøi výbìru pomùcek, speciálních hraèek a odborné literatury psychosociální podpora fyzioterapie sociálnì-právní poradenství Sociálnì aktivizaèní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (identifikátor ), která zahrnuje: job klub sociálnì-právní poradenství volnoèasové aktivity psychologické poradenství fyzioterapie svépomocné aktivity 21

22 Sociální služby na území Prahy Sdružení zastáncù dìtských práv èeská sekce DCI Název a adresa poskytovatele: Sdružení zastáncù dìtských práv èeská sekce DCI, Senovážné nám.24, Praha 1-Nové Mìsto Kontaktní osoba: RNDr. Miroslav Prokeš Telefon: , Webové stránky: Cílová skupina: dìti a mládež ve vìku od 6 do 26 let, zejména ty, kteøí jsou ohroženi spoleèensky nežádoucími jevy Služby poskytované v zaøízení: Nestátní nezisková organizace, ve shodì s cíli Defence for Children International (DCI) hájí zájmy a práva dítìte, zejména prosazuje plnou realizaci Úmluvy OSN o právech dítìte v Èeské republice. Nevìnuje se jednotlivým pøípadùm, ale systémovým vadám. Zabývá se také úèastí dìtí a mládeže na rozhodování ve spoleènosti, zejména ve vzdìlávacím systému. 30. Síť mateøských center v ÈR Název a adresa poskytovatele: Síť mateøských center v ÈR, Široká 15, Praha 1 Kanceláø Sítì MC a adresa pro veškerou korespondenci: Klimentská 34, Praha 1 Kontaktní osoba: Rut Kolínská Telefon: , Webové stránky: Cílová skupina: rodiny s dìtmi Služby poskytované v zaøízení: poradenství vzdìlávání 22

23 31. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ÈR Sociální poradna SONS Praha Název a adresa poskytovatele: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ÈR, Krakovská 1695/21, Praha 1-Nové Mìsto Název a adresa zaøízení: Sociální poradna SONS-Praha, Krakovská 1695/21, Praha 1-Nové Mìsto Kontaktní osoba: JUDr. Lucie Víšková, vedoucí, JUDr. Pavel Ptáèník, Mgr. Marcela Šmídová, odborní sociální poradci Telefon: Webové stránky: Cílová skupina: osoby se zrakovým postižením Služby poskytované v zaøízení: odborné sociální poradenství (identifikátor ), které zahrnuje: informace o možnostech výbìru druhu sociálních služeb podle potøeb uživatele informace o základních právech a povinnostech v souvislosti s poskytováním sociálních služeb informace o možnostech podpory èlenù rodiny v pøípadech, kdy se podílejí na péèi o osobu se zrakovým postižením informace o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péèe odborné poradenství v oblasti systému dávek státní sociální podpory, dùchodového pojištìní, pracovního práva a zamìstnanosti odborné poradenství zajišťující základní orientaci v dalších odvìtvích práva odborné poradenství v oblasti vzdìlávání a pøípravy k povolání odborné poradenství v oblasti pracovního uplatnìní odborné poradenství v oblasti kompenzaèních pomùcek, vèetnì možnosti zapùjèení vybraných kompenzaèních pomùcek odborné poradenství v oblasti odstraòování bariér pomoc pøi uplatòování práv, oprávnìných zájmù a pøi obstarávání osobních záležitostí (pomoc pøi sepsání žádosti, odvolání a dalších právních úkonù) 23

24 Sociální služby na území Prahy Støedisko náhradní rodinné péèe Název a adresa poskytovatele: Støedisko náhradní rodinné péèe, Jelení 91/7, Praha 1-Hradèany Kontaktní osoba: PhDr. Vìduna Bubleová, vedoucí zaøízení, Alena Vávrová, vedoucí sociální pracovnice Telefon: , , Webové stránky: Cílová skupina: dìti a mládež ve vìku od 6 do 26 let ohrožené spoleèensky nežádoucími jevy osoby do 26 let vìku opouštìjící školská zaøízení pro výkon ústavní péèe osoby v krizi osoby, které vedou rizikový zpùsob života nebo jsou tímto zpùsobem života ohroženy žadatelé o NRP rodiny s dìtmi svìøenými do NRP Služby poskytované v zaøízení: odborné sociální poradenství (identifikátor ) kluby osvojitelù a pìstounù online poradny (www.nahradnirodina.cz, 24

25 33. Støedisko prevence a léèby drogových závislostí Drop In o. p. s. Nízkoprahové støedisko DROP IN, o. p. s. Centrum metadonové substituce a ambulantní detoxifi kace Název a adresa poskytovatele: Støedisko prevence a léèby drogových závislostí Drop In o. p. s., Karolíny Svìtlé 18, Praha 1-Staré Mìsto Název a adresa zaøízení: Nízkoprahové støedisko DROP IN, o. p. s. Karolíny Svìtlé 18-Boršov, Praha 1-Staré Mìsto Centrum metadonové substituce a ambulantní detoxifikace Ve Smeèkách 8, Praha 1-Nové Mìsto Kontaktní osoba: Nízkoprahové støedisko DROP IN, o. p. s.: Mgr. Martin Titan Centrum metadonové substituce a ambulantní detoxifikace: MUDr. Zdenìk Veselý Telefon: Nízkoprahové støedisko DROP IN, o. p. s.: , Centrum metadonové substituce a ambulantní detoxifikace: Nízkoprahové støedisko DROP IN, o. p. s.: Centrum metadonové substituce a ambulantní detoxifikace: dropin.cz Webové stránky: Cílová skupina: Nízkoprahové støedisko DROP IN, o. p. s.: uživatelé návykových látek a jejich blízcí Centrum metadonové substituce a ambulantní detoxifikace: osoby hluboce závislé na opiátech, aplikující drogu nejèastìji i.v., s opakovanými neúspìšnými pokusy o abstinenci Služby poskytované v zaøízení: Nízkoprahové støedisko DROP IN, o. p. s.: konzultace a poradenství pro experimentátory, uživatele drog, rodièe a blízké drogou ohrožených osob Harm reduction (výmìna použitých injekèních støíkaèek za sterilní, výdej pomùcek pro bezpeènou injekèní aplikaci, testy na zjištìní HIV) další služby (pomoc pøi hledání ubytovacích možností, pomoc pøi hledání brigády) Centrum metadonové substituce a ambulantní detoxifikace: substituèní program (metadon, buprenorfin) detoxifikaèní program (subutex) 25

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací Vydal: Úřad Městské části Praha 8, rok 2013 www.praha8.cz Vydavatel neručí za správnost údajů poskytnutých jednotlivými organizacemi.

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice 2 0 1 4 1 Vážení spoluobčané, jak je již několikaletou tradicí, se začátkem každého roku pro vás připravujeme vydání aktualizované brožurky Průvodce sociální

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí www.mestovm.cz www.ssmvm.cz 2015 Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto katalogu Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného

Více

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval: Odbor sociální Úřadu městské části Praha 10 kpss@praha10.cz

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 1 Obsah Úvod... 3 Charakteristika Žďár nad Sázavou... 4 Statistické údaje v Žďár nad Sázavou - SO ORP... 5 Žďár nad Sázavou

Více

Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì

Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Název: Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345 IÈO: 70996415 DIÈ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail: ms.vancurova@tiscali.cz internetové stránky: www.msvancurovanachod.cz

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

organizace spoèívá v informaèní, osvìtové a poradenské èinnosti vèetnì

organizace spoèívá v informaèní, osvìtové a poradenské èinnosti vèetnì 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Agentura Koniklec je obèanské sdružení pro lidská práva a životní prostøedí, založené v roce 1992. Agentura Koniklec smìøuje k vyhledávání a uskuteèòování efektivních a netradièních

Více

Adresář služeb poskytovaných osobám se sluchovým postižením v Jihomoravském kraji

Adresář služeb poskytovaných osobám se sluchovým postižením v Jihomoravském kraji Adresář služeb poskytovaných osobám se sluchovým postižením v Jihomoravském kraji Adresář služeb poskytovaných osobám se sluchovým postižením v Jihomoravském kraji Brno 2011 2 Vážení přátelé, dostává se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více