V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc zarı, cıslo 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V dobre m tonu. e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS. roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc zarı, cıslo 4"

Transkript

1 V dobre m tonu e-zin obc anskeho sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS roc nık c tvrty, rok 2006, mýsıc zarı, cıslo 4

2 UVNITR TOHOTO VYDA NI: 1. U vodnı slovo reditele 2. Celostatnı odborny seminar 3. Co by Vas mohlo zajımat 4. Prec týte si 5. Evropa a zvysovanı zamýstnanosti

3 U vodnı slovo vykonne ho reditele Vazenı c tenari, pratele, jak daleko jsou za nami letnı mýsıce cıtıte jistý sami. Jenom trosku toho opalenı a mozna vyvolane fotky, ktere ukazujeme znamym nebo je prohlızıme pro sebe, nam pripomınajı toto obdobı. Vsechny neziskovky nynı finisujı na zpracovanı za dostı o dotace a granty. Je to velmi namahava prace, vyzadujıcı plne soustredýnı, nesmı se nic opominout, ani prılohy. Nelze nez vsem poprat uspých v teto praci, aby byl dostatek prostredk v roce 2007 pro vsechny organizace, ktere poskytujı tolik za dane a potrebne sluzby osobam se zdravotnım postizenım. Kromý toho se rada z nas podılı na projektech, ktere jsou financovane z Evropskych fond. Mnohe aktivity jsou prımo zavisle na financovanı, resp. na vc asnych tocıch penýz formou refundacı. Zde zatım je dost prostoru pro zlepsovanı, jak ze strany Narodnı podp rne struktury PwC, tak i rıdıcıho organu. Vybor prıjemc, ktery byl ustaven jizpred nýkolika mýsıci, se snazı tyto nedostatky eliminovat jednanım s vyse uvedenymi subjekty, ale vysledky nemajı dostatec ný pozadovany vysledek. Výrıme, jako temýr vsech 60 subjekt, ze nastane zlepsenı, abychom se mohli plný výnovat resenı projekt a ne jenom logisticke strance. Nase obc anske sdruzenı ORFEUS v prıstım mýsıci ma nýkolik zahranic nıch aktivit, ktere vyplyvajı z harmonogramu projektu HEFAISTOS. Kromý zasedanı rıdıcıch vybor se jedna o velmi d lezitou 2. mezinarodnı konferenci k Socialnı ekonomice s tematem ťm ze turizmus byt integrujıcım nastrojem pro lidi s omezenım? AÍ je to omezenı zdravotnı handicap, nebo dlouhodoba nezamýstnanost, vyssı výk nebo dalsı. Zajemci, schopni uhradit naklady na cestu a ubytovanı, se mohou tohoto seminare zuc astnit v Zahrebu ve dnech Jsme schopni podat blizsı informace obratem. Preji hezky podzim, nadherný zbarvene listy, sladke plody ze zahradek a dobrou pohodu. Ing. Jozef SLOBODNIK vykonny reditel ORFEUS

4 Celosta tnı odbornysemina r V nasem internetovem zpravodaji jste si jizmýli moznost v predchazejıcıch vydanıch precıst nýkolik informacı o projektu HEFAISTOS, ktery nase obc anske sdruzenı realizuje v ramci programu CIP EQUAL. Dnes Vas seznamıme s prıpravou programu odborneho celostatnıho seminare pro c leny RP a prizvane odbornıky z cılovych skupin, ktery se uskutec nı v Hradci Kralove ve dnech 7. a 8. prosince Seminar se uskutec nı pod nazvem ťu loha socia lnı ekonomiky ve zvys ova nı zamčstnanosti socia lnč vyloucenych skupin obyvatel C eske republiky a bude se výnovat nýkolika vybranym cılovym skupinam. 7. prosince 2006 bude pozornost výnovana problematice vyuzitelnosti socialnı ekonomiky ve zvysovanı zamýstnanosti matek s dýtmi, absolvent skol bez praxe a osob v predd chodovem výku. V uvodnı casti bude prednesen prıspývek ťu loha socia lnı ekonomiky ve zvys ova nı zamčstnanosti socia lnč vyloucenych skupin obyvatel C R a projektu HEFAIS- TOSŘ, ktery prednese Ing. Jozef Slobodnık, vykonny reditel o.s. ORFEUS a realizator jmenovaneho projektu. ťsocia lnı ekonomika v C R ů na zory za stupcu mčst, neziskovych organizacı a druzstevř je nazev vystoupenı PhDr. Oldricha C e- pelky, reditele TIMA s.r.o. Liberec, ktere bude zamýreno na vysledky celostatnıho dotaznıkoveho setrenı, ktere v minulych mýsıcıch probıhalo v ramci uvedeneho projektu. ťza kladnı postula ty SE ve vztahu k obcım a vybranym cılovym skupina m ů matky s dčtmi a osoby v predduchodove m včkuř budou predmýtem uvodnıho vystoupenı v bloku, výnovanem týmto dvýma cılovym skupinam. Garantem za uvedenou problematiku je v ramci projektu c len rozvojoveho partnerstvı Mýstsky urad Prachatice, reprezentovany v Rıdıcım vyboru a expertnım tymu panı Hanou Rabenhauptovou, mıstostarostkou mýsta Prachatice. Do tohoto bloku jsou k dnesnımu dni prihlaseny dvý prednasky a to ťformy zvysenı zamčstnanosti pecujıcıch matekř (Mgr. Martina Chmelova, reditelka Alfa Human Service o.s., Praha) a ňmozne cesty ke zvys ova nı zamčstnanosti starsıch osob (Ing. Jan Pavel, PhD., katedra verejnych financı, Vysoka skola ekonomicka, Praha). ňza kladnı postula ty SE ve vztahu k obcım a vybranym cılovym skupina m ů osoby s nızkym vzdčla nım a novı absolventi s kol bez praxeř budou predmýtem uvodnıho vystoupenı v bloku výnovanem týmto dvýma cılovym skupinam. Garantem za uvedenou problematiku je v ramci projektu dalsı c len rozvojoveho partnerstvı Centrum socialnıch sluzeb o.p.s. Vyskov, reprezentovany v Rıdıcım vyboru a expertnım tymu Mgr. Zdenkem Leznarem, reditelem uvedeneho Centra. V pr býhu tohoto bloku bude prednesen i prıspývek ňsocia lnı kapita l a nezamčstnanost absolventu s kol (Ing. Josef Budık, CSc., katedra financı a financ nıch sluzeb, Vysoka skola financ nı a spravnı o.p.s., Praha). 8.prosince 2006 bude obsah celostatnıho seminare výnovan problematice zvysovanı zamýstnanosti zdravotný postizenych osob a dusevný nemocnych, vc etný osob po navratu z psychiatricke lec ebny. U vodnı prıspývek na tema ňaktua lnı stav v zamčstnanosti zdravotnč postizenych osob v C eske republice prednese JUDr. Jan Hutar, vedoucı legislativnıho odboru Narodnı rady zdravotný postizenych CR. Stýzejnım bodem programu pak bude vystoupenı na tema ňza kladnı postula - ty SE ve vztahu k obcım a vybranym cılovym skupina m ů osoby se zdravotnım postizenım a dus evnč nemocnı vcetnč osob po na vratu z psychiatricke lecebny. K dnesnımu dni se pocıta i s prıspývkem na tema ňintegrace uzivatelu psychiatricke pece do spolecnostiř, ktery prednese Jan Jaros, reditel o.s. KOLUMBUS, U stı nad Labem. Vsechny vyse uvedene prıspývky a vystoupenı jsou k dnesnımu dni potvrzeny a program obou dnı bude pr býzný doplnovan na zakladý prihlasek a individualnıho jednanı s dalsımi odbornıky a se zastupci cılovych skupin. Na konci zarı bude zrızen novy, samostatny, odkaz na internetovych strankach výnovany tomuto seminari. Zde bude provadýna aktualizace programu a zajemci o uc ast zde naleznou prihlasku v elektronicke podobý.

5 Co by Va s mohlo zajımat V minulem vyda nı jsme Vas informovali o nýkolika akcıch, ktere pripravuje u prılezitosti 10. vyrocı vzniku Klub rodic a pratel dýtı s Downovym syndromem. Predsedkyný uvedeneho obc anskeho sdruzenı panı RNDr. Dagmar Dz 尩 rova, CSc. nas v týchto dnech informovala o obsahu avizovane mezinarodnı konference ňprazskyden s Downovym syndromemř. V jejım ramci odeznı naprıklad nasledujıcı zasadnı prednasky: Zdravotnı pec e o dýti a dospýle s DS (Alberto Rasore), Orofacialnı regulac nı terapie (Eva Matýjıc kova), Down v syndrom dnes od deficitu ke specifik m, od podhodnocovanı k oc ekavanı (Cora Halder), Podpora socialnıho a mentalnıho rozvoje dýtı s DS s vyuzitım Feuersteinovy teorie (Netty Engels). Soucastı konference bude i workshop ve kterem bude prezentovano tema Matematicka pravıtka a penıze-podpora vyuky matematiky a tema Vzdýlavacı problemy a problemy chovanı, rec a vcasne c tenı. V predsalı budou umıstýny postery s informacemi o c innosti obc anskych sdruzenı zamýrenych na problematiku DS. Jednacım jazykem bude c estina a anglic tina je zajistýno i tlumoc enı. Blizsı informace o akci Klubu naleznete na Ve dnech 4. a 5. listopadu 2006 se kona v prızemı dýkanatu 3. Lekarske fakulty UK (Ruska 87, Praha 10) vıkendovy seminar ňna pomoc pecujıcım, nemocnym a postizenym, jehozcılem je seznamenı siroke verejnosti s moznymi terennımi a ambulantnımi sluzbami a to predevsım v pec i o stareho c lovýka. V uvedenych dnech odeznı prıspývky pracovnık poradajıcı organizace, zastupc ministerstev zdravotnictvı, prace a socialnıch výcı a zemýdýlstvı a prıspývky odbornık z Fakulty socialnıch výd UK Praha a Vseobecne zdravotnı pojisí ovny. Seminar porada Ambulance pro poruchy pamýti FNKV a 3. LF UK v ramci projektu MZDr. ťpecujici onlineř c. 199/2e/9b. ve spolupraci s Ceskou asociacı pec ovatelske sluzby a sdruzenı HESTIA. Dalsı informace poda za organizatory MUDr. Tamara Tos nerova nebo je naleznete na Dne 6. zarı se ve Velkem zasedacım sale Magistratu hl.m.prahy konala tiskova konference svolana Radnı hlavnıho mýsta Prahy Mgr. Hanou Halovou v souvislosti s prijetım Zakona o socialnıch sluzbach c. 108/2006 Sb., ktery nabyva uc innosti dnem 1. ledna 2007 a ktery zasadnım zp sobem ovlivnı c innost mnoha obc anskych sdruzenı. Po kratkem uvodu Dr. Bartak z Mýstskeho centra socialnıch sluzeb a prevence predstavil vysledky Analyzy typove a mıstnı dostupnosti sluzeb socialnı pec e pro obc any se zdravotnım postizenım v hl.m. Praze a Analyzy souc asneho stavu sıtý poskytovatel socialnıch sluzeb hl.m.prahy. V prvnı z analyz bylo naprıklad konstatovano, ze na uzemı hl.m.prahy je 106 tisıc osob s dlouhotrvajıcımi zdravotnımi potızemi (vsechny druhy nemoci, výku i pohlavı) a drzitelem pr kazu zdravotný postizene osoby je lidı. K 31. breznu 2006 bylo na uzemı Prahy nezamýstnanych osob se ZP (11,67%). V grantove oblasti je nejvýtsı zajem o poskytovanı osobnı asistence, poradenstvı a c innost center dennıch sluzeb. Ke zpracovanı druhe analyzy byly vyuzity dotaznıky, ktere vyplnilo celkem 377 organizacı, ktere souc asný predpokladajı, ze budou za dat o registraci dle vyse uvedeneho zakona. Celkove naklady na socialnı sluzby na uzemı hl.m.prahy vycıslily uvedene organizace v celkove vysi ,- Kc, z toho tisıc Kc na provoznı naklady a tisıc Kc na mzdove naklady. Uvedene analyzy budou dale doplnýny a zpresnýny a po jejich dokonc enı budou zverejnýny na internetovych strankach U daje obsazene v uvedenych analyzach budou slouzit nasledný k vypracovanı strednýdobeho planu aktivit v socialnı oblasti. V druhe casti tiskove konference bylo zodpovýzeno i nýkolik dotaz. Radnı Halovou bylo v teto souvislosti zd raznýno, ze ze strany prıslusnych organ hl.m. Prahy i jejı, jako osoby zodpovýdne za uvedenou oblast, bylo v jednanı o alokaci dostatec nych financ nıch prostredk s Ministerstvem prace a socialnıch výcı uc inýno maximum

6 V poradı jiziii. roc nık pracovnı konference ňinformacnı technologie ve vychovč, peci a vzdčla va nı dčtı se specia lnımi potrebamiť se v rezii o.s. Alfa Human Service uskutec nı 29. listopadu 2006 v prostorach Novomýstske radnice v Praze 2. Hlavnım tematem konference je novy zakon o socialnıch sluzbach a proto v jejım programu bude výnovana pozornost nasledujıcım okruh m: zakonu o socialnıch sluzbach z pohledu poskytovatel a z pohledu uzivatel, problematice zamýstnanı pec ujıcıch osob, zkusenostem z c erpanı financ nıch prostredk z ESF, novinkam v oblasti ovladacıch pom cek k PC. Konference je urc ena socialnım pracovnık m specialnım pedagog m, student m, pracovnık m neziskovych organizacı, rodic m dýtı se ZP a jinym odbornym pracovnık m poskytujıcım pec i rodinam s dýtmi se specialnımi potrebami. Blizsı informace a zp sob registrace naleznete na +++ Z Evropskeho socia lnıho fondu JPD 3, programu nazvanem ťvzdčla va nı pracovnıku socia lnı sfe ry, jehoznositelem je Mýstske centrum socialnıch sluzeb a prevence Praha, je pro obdobı zarı 2006 azzarı 2008 hrazeno vzdýlavanı urc e- ne pro pracovnıky a vedenı socialnıch odbor mýstskych castı hl.m.prahy, pracovnıky a vedenı prıspývkovych organizacı poskytujıcıch socialnı sluzby zrizovane mýstskymi castmi hl.m. Prahy nebo magistratem hl.m. Prahy nebo pracovnıky a vedenı neziskovych organizacı poskytujıcıch socialnı sluzby sıdlıcı na uzemı hl.m.prahy. Uvedeny vzdýlavacı program je rozdýlen na tri moduly (obecna cast, odborna cast, vedoucı pracovnıci) a kazdy z nich je rozdýlen na jednotlive kurzy. Ucastnıci zıskajı certifikat pokud absolvujı alespon 10 vzdýlavacıch dn v dobý trvanı projektu 4.semestry (1 semestr probıha v termınu zarı 2006 leden 2007). Maximalnı poc et vzdýlavacıch dn planovany pro jednoho uc astnıka je 30. Pri absolvovanı kredit je moznost zıskat dalsı osvýdc enı o týchto navıc absolvovanych kurzech. Obecny modul obsahuje problematiku komunikac nıch a psychologickych dovednostı, socialný pravnı propedeutiku se zamýrenı na procesnı pravo, problematiku narodnostnıch mensin a lidskych prav v CR, mediaci jako nastroj socialnı prace, oblast prevence kriminality, socialný patologicke jevy a terennı socialnı praci. Odborny modul obsahuje tematicke okruhy socialnı pracovnık pro seniory a zdravotný postizene, socialnı kurator, kurator pro mladeza socialnı pracovnık OSPOD a PO. Modul vedoucıch pracovnık zahrnuje okruhy: nastroje managementu PO, personalnı rızenı, Time managment, Public Realtions, zaklady efektivnı komunikace, resenı konflikt, tvorba a hodnocenı projekt, predcha zenı syndromu vyhorenı, stres management, mobbing, srovnanı CR se zemými EU a hospodarenı PO ve verejne spravý. Blizsı informace Vam poda manager projektu Mgr. Petra Jera bkova ( nebo je naleznete na

7 Prectčte si Zajımavou uc elovou publikaci vydala v souc asne dobý pod nazvem ťna padnık ů sbornık informacı a rad pro vozıckare Liga za prava vozıc kar v Brný. Na vıce nezsto strankach naleznou c tenari radu potrebnych informacı do dvanacti samostatnych kapitol. Prvnı tri jsou naprıklad výnovany otazka m socialnıho zabezpec enı, vyhodam a prıspývk m poskytovanym pro týlesný postizene spoluobc any. Dalsı tri jsou výnovany problematice pec e, kompenzac nıch a rehabilitac nıch pom cek a take rehabilitaci jako takove. Samostatne kapitoly jsou výnovany dopravý, bydlenı a architektonickym barieram. Velka pozornost je v samostatnych kapitolach výnovana pracovnımu uplatnýnı a volnemu c asu. Zavýrec ne kapitoly jsou pak výnovany kontakt m a informacım spojenym se spravnım rızenım a pravomocı prıslusnych organ. Zajemci o tuto publikaci mohou kontaktovat panı Hanu Valovou, DiS. na telefonickem cısle nebo prostrednictvım SMS zpravy na cıslo a ovou adresu: Samotna publikace je poskytovana zdarma, zajemce zaplatı slozenkou pouze cenu postovneho a balneho ve vysi 50,- Kc.

8 Evropa a zvys ova nı zamčstnanosti V oblasti zvysovanı zamýstnanosti, zejmena socialný vylouc enych skupin obyvatelstva, je v zemıch Evropske unie realizovana cela rada aktivit financovanych predevsım z prostredk Evropskeho socialnıho fondu. Jednou z nich je i program CIP EQUAL a projekty realizovane v jeho ramci. Ve c tvrtek 21. zarı 2006 se v ramci projektu Rozvoj socialnı firmy (FOKUS Praha o.s.) bude konat v prostora ch Opatstvı Emauzy ( Vysehradska 49, Praha 2) konference se zahranic nı uc astı nazvana ťsocia lnı firma ů s ance pro znevyhodnčne na trhu pra ce II aneb rozvoj socia lnıho podnika nı v C echa ch a na Moravč. Na konferenci budou prezentovany zkusenosti z provozu socialnıch firem, ktere je zamýstnavajı a uc astnıcı se dozvı o vzniku a vyvoji socialnıho podnikanı a socialnı ekonomie v podmınkach Italie. V pr býhu dopolednıho jedna nı 1.bloku budou pracovnıky o.s. FOKUS Praha predneseny nasledujıcı prıspývky: Projekt Rozvoj socialnı firmy k c emu jsme dosli a co chystıme? Radka Erbanova, Socialnı firma v c em se lisı od býzne firmy? Jirı Novak (zkusenosti ze socialnı firmy J n v statek), Predstavenı socialnı firmy Zahrada a zkusenosti z transformace chranýne dılny na socialnı firmu Jana Mayova ( socialnı firma zamýstnavajıcı osoby s dusevnım onemocnýnım). Jednanı 1. bloku zahrne i prıspývek partnerske organizace o.s. Sananim na tema Zkusenosti z provozu socialnı firmy Cafe Therapy (socialnı firma zamýstnavajıcı osoby se zkusenostı drogove zavislosti) v podanı Jana Karla, zahranic nı prıspývek Zkusenosti z Italie socialnı podnikanı a prostor pro otazky a diskusi ke vsem prednesenym prıspývk m. Jednanı 2. bloku bude výnovano prosazovanı konceptu socialnıho podnikanı v CR, zahranic nımu prıspývku Zkusenosti z Italie inspirace pro CR? a vystoupenı Petry Francove z Nadace rozvoje obc anske spolec nosti na tema: Prıstı programovacı obdobı strukturalnıch fond a socialnı ekonomie. Po prostoru pro otazky a diskusi bude konference zakonc ena rautem, zajistýnym socialnı firmou J n v statek. Blizsı informace k projektu a poradajıcı organizacı lze nalezt na a Registrace uc astnık na ove adrese: bude ukonc ena 18. zarı 2006.

9 Vydavatel : o.s.orfeus, Centrum dennıch sluzeb, ul.sdruzenı 39, Praha 4 Odpovýdny redaktor: Ing. Jozef Slobodnık (JS) Zastupce redaktora: Dr. Josef Vanicky(JV) Redakcnı kruh: JUDr. Pavel Jungr, Ivana Maratkova, MUDr. Jirı Mellan, MUDr. Jana Spilkova, Mgr.Martina Venglarova, MUDr. Marie Vulterinova, CSc. Digitalizace a grafika: Josef Slobodnık jr. Kontakt: Uverejnčne prıspčvky nemusı vyjadrovat na zory vydavatele. Pretiskova nı cla nku je mozne s uvedenım zdroje.

V DOBREM TONU e-zin obc anskeho sdruzenı ORFEUS, roc nık druhy, rok 2004, cıslo 4 vyda no v c ervnu 2004

V DOBREM TONU e-zin obc anskeho sdruzenı ORFEUS, roc nık druhy, rok 2004, cıslo 4 vyda no v c ervnu 2004 V DOBREM TONU e-zin obc anskeho sdruzenı ORFEUS, roc nık druhy, rok 2004, cıslo 4 vyda no v c ervnu 2004 OBSAH ORFEUS na veletrhu neziskovy ch organizacı HANDICAP 2004 Chorvati v Praze Pomoc handicapovany

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 8 3 0 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 8 3 0 1 KreBul, o.p.s. / KreBul, o.s. Zlatá stezka 145 Prachatice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 8 3 0 1 PÁR SLOV NA ÚVOD Když jedeme na dovolenou či na krásné místo, zasíláme často přátelům, známým i rodičům pohlednici.

Více

Dr. Alexander Dvořák, projektový manager o.s. Sdružení pěstounských rodin

Dr. Alexander Dvořák, projektový manager o.s. Sdružení pěstounských rodin Předmluva: Vážení čtenáři, vážení uživatelé tohoto sborníku, ve dnech 11. a 12. října 2007 se konala v areálu Vyšší policejní školy a Střední policejní školy v Praze mezinárodní konference, pořádána rozvojovým

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel.

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel. Výroční zpráva ISBN 978-80-86423-19-7 Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1 www. tel.: +420 224 239 876 bankovní spojení: 204 207 265 / 0300 (v případě, že Neziskovky.cz chcete finančně

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

Zkrácený název: OA a VOŠE MB

Zkrácený název: OA a VOŠE MB Název školy: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Zkrácený název: OA a VOŠE MB Adresa předkladatele:

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval: Odbor sociální Úřadu městské části Praha 10 kpss@praha10.cz

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s.

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009 Otevřená společnost, o.p.s. Motto Otevřená společnost může existovat jedině tehdy, jste-li ochotni za ni bojovat. Nikdo nemá patent na absolutní pravdu. George Soros Výroční zpráva

Více

Jihočeské neziskovky se také nedají...

Jihočeské neziskovky se také nedají... LEDEN 2015 ZDARMA * ANNO JČK založena 2010 * Projekty * Fotozastavení * Publikace vydávané v jižních Čechách * Nové publikace * Soutěž školních novin * Představujeme Jihočeské neziskovky se také nedají...

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

Nová expozice přírody v Rokycanech

Nová expozice přírody v Rokycanech v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 2 ročník 13 Nová expozice přírody v Rokycanech Téma: Dokumentace současnosti Doporučení pro zadávání konzervátorsko-restaurátorských prací www.cz-museums.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví HESTIA: ZAPÁLÍ VÁS PRO DOBROVOLNICTVÍ OBSAH Představení organizace... 2 Slovo na úvod... 3 Národní dobrovolnické centrum... 4 Projekty Národního

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2005... 4 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA... 5 ZDRAVÍ MLADÝCH... 16 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ... 18 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ... 24 PREVENCE INFEKČNÍCH

Více

Newsletter Enterprise Europe Network v ČR

Newsletter Enterprise Europe Network v ČR Newsletter Enterprise Europe Network v ČR číslo 1 - duben 2011 Vydává Technologické centrum AV ČR Co jsme pro Vás připravili: Informace a zajímavosti Vážení čtenáři, rádi bychom Vám představili další číslo

Více

Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat.

Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat. Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat. HLAS Z RADNICE Každý z nás byl, je, či určitě bude někdy

Více

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Závěrečná zpráva Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Březen 2012 1 Dále jen Evropský rok dobrovolnictví

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více