Podnikavost studentů UTB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikavost studentů UTB"

Transkript

1 Vyhodnocení dotazníku Podnikavost studentů UTB Zadavatel: Technologické inovační centrum s.r.o. Zhotovitel: ADbridge (zodpovědná osoba Ondřej Ploch) Datum: , ve Zlíně

2 Metodika: Šetření bylo provedeno formou dotazníku, který mohli respondenti vyplnit prostřednictvím webového serveru Dotazník byl tvořen celkem 31. otázkami, z nichž byla většina uzavřená, popř. byla nabídnuta možnost vlastní odpovědi, nesouhlasil-li respondent s navrhnutými možnostmi. Šetření se zúčastnilo celkem 500 respondentů. 420 respondentů vyplnilo dotazník přímo prostřednictvím internetu. Zbylých 80 respondentů bylo dotazováno osobně. Podmínkou pro zapojení se do šetření bylo současné studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a to jak v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu. Do internetového dotazování se mohli respondenti zapojit v období od 1. listopadu do 30. listopadu. Respondenti pro internetové šetření byli osloveni prostřednictvím univerzitních hromadných e- mailů, Facebooku, webových stránek Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, webových stránek jednotlivých fakult a univerzitní knihovny. Respondenti, kteří byli dotazováni osobně, byli dotazováni v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Cíl šetření: Šetření bylo realizováno pro potřeby Technologického inovačního centra ve Zlíně (dále jen TIC). Cílem šetření bylo zjistit, jak jsou studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně obeznámeni s jednotlivými činnostmi TICu, jak se o nich dozvídají, a jaké by byly důvody pro jejich osobní zapojení do těchto činností. Dále jsme zjišťovali přístup studentů Univerzity Tomáše Bati k podnikání obecně a snažili se tak definovat, jaké další služby by pro ně mohly být přínosné. Především jsme se snažili odkrýt, zda-li by byl pro tyto studenty přínosný Klub začínajících podnikatelů, a jaké aktivity by je v rámci tohoto klubu zajímaly. Celkově by mělo tedy šetření pomoci odhalit, jak se studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně staví k problematice podnikání a jak je možné jejich postoje a potřeby reflektovat v rámci stávajících a připravovaných činností TICu.

3 Struktura respondentů Respondenti co do rozložení pohlaví byli v rámci šetření zastoupeni téměř shodně. Žen se zúčastnilo 51 %, mužů 49 %. Možné rozdíly v odpovědích v rámci jednotlivých pohlaví by tak měly být eliminovány a výsledky šetření by tak měly být z tohoto pohledu opravdu objektivní. (Graf I) Pohlaví Žena 51% Muž 49% Graf I Vzhledem k tomu, že všichni respondenti musejí být v současné době studenty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, jejich věk se pohyboval především mezi 19 až 26 lety. Největší zastoupení mezi respondenty pak měli studenti ve věku 20 až 24 let. Zastoupeni však byli i respondenti starší 30 let a to díky doktorskému studijnímu programu, který není nijak omezen věkem studentů. (Graf II) Věk 30 let 28 let 26 let 24 let 22 let 20 let 18 let 0% 5% 10% 15% 20% Graf II

4 Největší zastoupení v šetření měli studenti pocházející ze Zlínského kraje, což odpovídá obecně vysokému počtu studentů z toho kraje na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Nejedná se tak o zkreslení dat, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale pouze o reflexi stavu studentů na univerzitě. Výrazné množství respondentů pak pocházelo z Olomouckého a Jihomoravského kraje. (Graf III) Zlínský kraj Vysočina Ústecký kraj Slovenská republika Praha Pardubický kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Středočeský kraj Liberecký Královéhradecký kraj Jihomoravský kraj Jihočeský kraj Trvalé bydliště 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Graf III V šetření byli zastoupeni studenti všech šesti fakult Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (FAI, FaME, FHS, FMK, FLKŘ, FT). Nejvíce respondentů je studenty největší fakulty, tedy Fakulty managementu a ekonomiky (FAME). Nejméně respondentů je pak studenty Fakulty logistiky a krizového řízení, která je zřízena v Uherském Hradišti. (Graf IV) Fakulta FMK 23% FT 13% FAI 24% FHS 9% FaME 25% FLKŘ 6% Graf IV

5 Více jak 2/3 respondentů je v současné době studenty bakalářského studijního programu. 1/3 jsou studenti magisterského studijního programu. Studentů doktorského programu jsou pak zastoupeni pouze 2 %. Toto rozložení odpovídá celkovému rozložení studentů na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. (Graf V) Studijní program magisterský 31% doktorský bakalářský 67% Graf V Valná většina respondentů, téměř 90%, je studenty prezenční formy. (Graf VI) Forma studia kombinovaná 1 prezenční 88% Graf VI

6 Otázky věnované podnikání Celkem 5 dotázaných chce v budoucnu podnikat a 9% dotázaných podniká již v současnosti. Celkem 61% respondentů je tedy potenciální klientelou TICu. 39% dotázaných pak o podnikání neuvažuje nebo si zatím není jistá. Podrobněji lze situaci sledovat v grafu VIII. (Graf VII, Graf VIII) Studenti a podnikavost (ot. 1) Plánují podnikat Podnikají Ostatní 39% 5 9% Graf VII Uvažujete o tom, že byste začal/a podnikat? (ot. 1) Podnikám již méně než dva roky Podnikám již déle než 2 roky Neuvažuji o tom Nejsem si jistý/á Ano, do dvou let Ano, ale někdy v budoucnu 5% 4% 18% 21% 11% 41% Graf VIII

7 9 % respondentů uvedlo, že již podniká. Nejvíce dotázaných již podniká v oborech spojených s IT, marketingem a reklamou. Následují finance, účetnictví a poradenství a dále pak obchod a služby. (Graf IX) Obor stávajícího podnikání (ot. 2) Průmyslová výroba a zemědělství 2 Ostatní 3 Obchod a služby 7 Nákup a prodej 2 IT, reklama, marketing 20 Finance, účetnictví a poradenství Graf IX Nejčastěji vyskytujícími se obory u těch, kteří již podnikají, je dle šetření IT, marketing a reklama. Stejně je tomu i u těch respondentů, kteří teprve plánují, že začnou s podnikáním. Jako své budoucí zaměření totiž uvedlo marketing, reklamu u média celých 30 % respondentů. IT by se pak chtělo věnovat celkem 21 % respondentů. Z toho vyplývá, že v oboru marketing, reklama, média a IT se chce v budoucnosti uplatnit více jak polovina respondentů. (Graf X) Obor plánovaného podnikání (ot. 4) průmyslová výroba a zemědělství vzdělávání ostatní stavebnictví, strojírenství služby reklama, marketing média kultura, umění obchod IT gastronomie design, design oděvů finance, účetnictví a poradenství cestovní ruch bezpečnostní technologie 1% 5% 4% 3% 10% 14% 21% 30% Graf X

8 Z těch respondentů, kteří v budoucnu plánují podnikat je opět více jak polovina, která chce své podnikání realizovat ve Zlínském kraji. 30 % respondentů chce podnikat v jiné lokalitě a 18 % respondentů zatím není o místě svého budoucího podnikání přesvědčena. Zbylá 2 % respondentů plánují podnikat v rámci celé ČR nebo celosvětově.(graf XI) Plánované podnikání ve Zlínském kraji (ot. 5) 50% 30% 18% Ano Ne Možná, nevím Graf XI V současné době podniká ve Zlínském kraji nejvíce respondentů, a to 22 z celkových 47 respondentů. Tato situace je však ovlivněna tím, že má více než 50 % všech respondentů ve Zlínském kraji trvalé bydliště. (Graf XII) Stávající podnikání dle krajů (ot. 3) Moravskoslezský Královéhradecký Vysočina Jihomoravský Olomoucký Praha Celá ČR Zlínský Graf XII

9 Jako největší překážku v začátcích podnikání vnímají respondenti nedostatek kapitálu. Tuto překážku považují za nejpodstatnější jak ti, kteří již podnikají, tak také ti, kteří podnikat teprve plánují. (Graf XIII) Za druhou největší překážku je obecně považován strach. Následně pak chybějící dobrý nápad, nedostatek času a neznalost legislativy. U těchto faktorů se však vnímání významnosti již liší dle toho, jedlá-li se o respondenty, kteří mají již s podnikáním zkušenosti nebo o ty, kteří se podnikat teprve chystají. Například ti, kteří již podnikají, považují za jednu z hlavních překážek také problémy spojené s účetnictvím a daněmi, naopak problémy spojené s nápadem pro podnikání, se jim až tak zásadní nezdají. Nedostatečné know-how, zkušenosti Nevidím žádné překážky nebo se dají Překážky pro začátek podnikání (ot. 6) Jiné Daně, účetnictví Konkurence nebo okopírování Prostory, kancelář Neznalost legislativy Nemám dobrý nápad všichni plánují podnikat podnikají Nedostatek času Strach Nedostatek kapitálu Graf XIII všichni plánují podnikat podnikají Nedostatek kapitálu Strach Nedostatek času Nemám dobrý nápad Neznalost legislativy Prostory, kancelář Konkurence nebo okopírování Nevidím žádné překážky nebo se dají překonat Daně, účetnictví Nedostatečné know-how, zkušenosti Jiné Nechci podnikat Tabulka ke Grafu XIII

10 Otázky týkající se aktivit Podnikatelského inkubátoru Bohužel celých 62 % respondentů Podnikatelský inkubátor doposud nezná. Ti, co jej znají, se o něm často dozvěděli z více zdrojů. Jedná se především o webové stránky a informace spojené se soutěží Nejlepší podnikatelský záměr tyto dva zdroje označilo shodně 16 % respondentů. Dále se lidé o Podnikatelském inkubátoru dozvídali převážně od přátel a na workshopech. (Graf XIV) Znalost Podnikatelského inkubátoru TIC Zlín (ot. 7) Neznám Jiné Chodím okolo Znám z facebooku Znám od přátel Znám ze soutěže Nejlepší Znám z workshopů Znám z webu Znám z výuky Graf XIV Respondenti často uvedli více způsobů, jak by se chtěli o dění v TICu dozvídat. Podobné hodnoty co do oblíbenosti kanálů tak získal Facebook, propagační materiály typu letáky plakáty, workshopy a semináře na UTB a také webové stránky Nejméně lidí by se pak o dění chtělo dozvídat prostřednictvím u. (Graf XV) Preferovaný zdroj informací o Podnikateském inkubátoru? (ot. 10) Newsletter Nechtěl/a dozvídat Workshopy, semináře na UTB Propagační materiály (letáky, plakáty) Facebook Jiné Graf XV

11 Výzkum se zaměřil také na oblast služeb, které by mohli studenti v rámci podnikání využít. Všechny z níže vyjmenovaných služeb byly hodnoceny velmi pozitivně, jako přínosné. Za nejpřínosnější službu respondenti určili možnost získat zvýhodněný úvěr. Tato služba je ve své podstatě řešením obavy z nedostatku kapitálu, kterou většina respondentů zmínila. Respondenti, kteří plánují podnikat, za velmi přínosné považují všechny služby spojené se založením společnosti (prezentace v katalogu začínajících firem, posouzení podnikatelského plánu, zvýhodněný nájem). Respondenti, kteří již podnikají, by naopak ocenili služby, jako jsou konzultace v průběhu podnikání či možnost umístění virtuální kanceláře. Tedy služby takové, které jsou pro ty, kteří se v podnikatelském sektoru nepohybují, neuchopitelné. (Graf XVI) Přínos služeb Podnikatelského inkubátoru v případě podnikání (ot. 8) Zvýhodněný úvěr Zvýhodněný nájem kanceláře (technických Web pro začínající podnikatele všichni Virtuální kancelář, umístění sídla (další Školení, koučink Prezentace v katalogu začínajících firem Pravidelné konzultace v průběhu podnikání plánují podnikají Posouzení Vašeho podnikatelského záměru Pomoc při přípravě podnikatelského plánu Členství v neformálním klubu začínajících -2-1,5-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 Přínos jednotlivých služeb Graf XVI Respondenti vyjádřili obecně velmi pozitivní postoj k možnosti nadstandardních služeb a poradenství. 415 respondentů by využilo poradenství v oblasti financování podnikatelského plánu a pouze o 7 méně by využilo poradenství v oblasti daní a účetnictví. Z toho jasně vyplývá, že studenti se necítí být dostatečně informováni o finanční oblasti podnikání. Ta je pro většinu z nich velkou neznámou. (Graf XVII) Z výsledků také vyplývá, že všichni studenti jsou ochotni absorbovat informace, které se podnikání týkají. Oblast, o kterou mají nejmenší zájem, je ochrana duševního vlastnictví. Oblast marketingu a reklamy je pro ně také méně zajímavá než jiné oblasti, to může být ale do značné míry způsobeno tím, že v tomto odvětví řada respondentů již podniká nebo podnikat plánuje. (Graf XVIII)

12 Míra využití poradenství v daných oblastech (ot. 9) Zahájení podnikání Pracovně právní vztahy a právní poradenství Ochrana duševního vlastnictví Mareting a reklama Financování podnikatelského plánu ano spíše ano jedno spíše ne ne Daně a účetnictví Graf XVII Záměr využít podradenství v daných oblastech (ot. 9, kladné odpovědi: ano, spíše ano) Zahájení podnikání 361 Pracovně právní vztahy a právní poradenství 399 Ochrana duševního vlastnictví 311 Mareting a reklama 343 Financování podnikatelského plánu Daně a účetnictví Graf XVIII

13 Otázky týkajíce se soutěže Nejlepší podnikatelský záměr Naprostá většina dotázaných zná soutěž Nejlepší podnikatelský záměr (dále jen NPZ) z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 13% respondentů se o soutěži dovědělo díky word-of-mouth (šuškandou), byli tedy informováni třetí osobou. Ačkoli je informovanost o této soutěži výrazně vyšší, než-li informovanost o Podnikatelském inkubátoru, zůstává však stále 21 % dotázaných, kteří soutěž doposud neznají. (Graf XIX) Zdroj informací o NPZ (ot. 11) z webu 20 z informačních kanálů na UTB 444 z doprovodného workshopu 15 jiné 3 od kamaráda 66 z novin 3 neznám 122 z internetu, facebooku 19 Graf XIX Nejvíce respondentů uvedlo, že je pro ně nejzávažnější překážkou účasti v soutěži nedostatek volného času nebo absence kvalitního podnikatelského nápadu. 16 % dotázaných pak uvedlo, že nemá podnikatelského ducha. Stejné množství respondentů, tedy 16 %, ale uvedlo jako hlavní překážku nedostatek informací o soutěži. Nedostatek informací je tak překvapivě jedním z největších problémů těch, kteří by se mohli aktivně zapojit (můžeme totiž předpokládat, že nedostatek času, či absence nápadu nejsou faktory, které bychom mohli nějak ovlivnit). (Graf XX) Překážky v účasti na NPZ (ot. 13) Nemám kolegy do týmu Nemám informace o soutěži Nemám dobrý podnikatelský nápad Nemám motivaci Nemám podnikatelského ducha Nemám čas Nemám zájem Nevím, jak zpracovat podnikatelský plán Nevidím žádné překážky Jiné 4% 4% 14% 16% 1 16% 21% 41% 4 Graf XX

14 Naopak největší motivací pro účast v soutěži považují respondenti finanční odměnu, druhé v pořadí je bezplatné právní poradenství. Nedá se tedy říci, že by hmotné odměny byly větší motivační faktory, protože například věcné ceny jsou motivací nejmenší. Velmi podstatnou motivací je také zpětná vazba poroty. Řada studentů by ocenila i možnost stáže ve firmě. Bezplatný pronájem není pro studenty dostatečně atraktivní v porovnání s jinými. (Graf XXI, Graf XXII) Míra motivace pro účast v NPZ (ot. 12) Zpětná vazba poroty Věcné ceny Stáž ve firmě v PI nebo VTP Finanční odměna Bezplatné právní poradenství ano spíše ano jedno spíše ne ne Bezplatný pronájem Graf XXI Motivace pro účast v NPZ (ot. 12, odpovědi: ano, spíše ano) Zpětná vazba poroty 349 Věcné ceny 305 Stáž ve firmě v PI nebo VTP 357 Finanční odměna Bezplatné právní poradenství Bezplatný pronájem 338 Graf XXII

15 Dle 66 % respondentů by se mělo slavností vyhlášení soutěže Nejlepší podnikatelský záměr konat v Kongresovém centru. Ostatní navrhnutá místa získala vždy jen velmi málo hlasů a nebyl mezi nimi tak žádný jiný favorit, který by mohl Kongresové centrum případně nahradit. (Graf XXIII) Preferovaná místa pro vyhlášení soutěže NPZ (ot. 14) Restaurace V Práci Musicland Zlín Masters of rock CAFE Kongresové centrum Nemohu posoudit Je mi to jedno Club Metro ostatní 3% 3% 6% 3% 16% 66% Graf XXIII Nejvíce respondentů, celých 34 % odpovědělo, že jim na termínu konání slavnostního večera nezáleží. Ostatní pak preferovali spíše duben nebo květen. Nejvíce, 23 %, získal duben. Rozdíly mezi jednotlivými měsíci však nebyly nijak výrazné. Vzhledem k tomu, že nejvíce dotázaných uvedlo, že jim na termínu konání nezáleží a ostatní hodnoty jsou poměrně vyrovnané, upozorňujeme, že by měl být výsledek této otázky pouze orientační. (Graf XXIV) Prferovaný měsíc konání soutěže NPZ (ot. 15) Květen 18% Je mi to jedno 34% Duben 23% Červen 1 Březen 13% Graf XXIV

16 Stejně jako u volby měsíce konání slavnostního vyhlášení Soutěže o nejlepší podnikatelský záměr, i u volby dne respondenti nebyli nijak vyhranění. 41 % respondentů uvedlo, že jim na dni konání nezáleží. Nejvíce bodů pak získala středa. Tu si zvolilo 20 % respondentů. Rozdíly mezi jednotlivými dny byly ale opět velmi nízké a proto by se i výsledek této otázky měl brát pouze orientačně. (Graf XXV) Preferovaný den konání soutěže NPZ (ot. 16) Úterý 1 Středa 20% Pondělí 10% Je mi to jedno 41% Čtvrtek 17% Graf XXV Otázky týkající se workshopů Valná většina respondentů se workshopů buďto nezúčastnila nebo se o jejich konání ani nedozvěděla. Ti, co se workshopů zúčastnili, se o nich pak poměrně shodně dozvěděli z těchto tří zdrojů: z webových stránek UTB, propagačních materiálů na UTB, nebo hromadných ů. (Graf XXVI) Zdroj informací o konání WS? (ot. 17) Z výuky Z propagačních materiálů na UTB Z informačního mailu Z Facebooku soutěže Z webu Z webu UTB 3% 6% 6% 1% 1% 7% Nezúčastnil/a jsem se 57% Nedozvěděl jsem se o workshopech 19% Graf XXVI

17 Nejvíce respondentů se shodlo na tom, že pokud bude náplň workshopu zajímavá, na místě konání jim nezáleží. Ti, kteří volili konkrétní místo, by preferovali především učebny UTB nebo případně prostory Podnikatelského inkubátoru. (Graf XXVII) Preferované místo konání WS (ot. 19) Učebna UTB 36% V podnikatelském inkubátoru 17% Kongresové centrum 0% Je mi to jedno, pokud to bude zajímavé 44% Restaurace 3% Graf XXVII Jako nejzajímavější téma pro workshopy respondenti určili téma věnující se založení firmy, druhým nejzajímavějším je pro ně podnikatelský plán. Jako nejméně zajímavé téma respondenti vybrali setkání s účastníky minulých ročníků soutěže, rádi si naopak poslechnou příběhy mladých podnikatelů, popřípadě již těch zkušenějších. (Graf XXVIII, Graf XXIX) Nejzajímavější témata pro WS (ot. 18, odpovědi: ano, spíš ano) Setkání s úspěšnými podnikateli 343 Setkání s účastníky minulých ročníků 224 Příběhy mladých podnikatelů Nástroje podpory zač. podnikatelů Jak založit firmu Jak vytvořit podnikatelský plán Graf XXVIII

18 zajímavost témata 2 Míra zajímavosti témat (ot. 18) Jak vytvořit podnikatelský plán Jak založit firmu Nástroje podpory zač. podnikatelů Příběhy mladých podnikatelů Setkání s účastníky minulých ročníků Setkání s úspěšnými podnikateli -2 Graf XXIX Nejvíce respondentů se o zajímavých akcích konaných na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně dozvídá prostřednictvím univerzitních webových stránek či stránek dané fakulty. Následně se o akcích dozvídají z informačních letáků a plakátů, Facebooku, případně od kamarádů. Překvapivě jen malé procento dotázaných se o těchto akcích dozvídá prostřednictvím hromadných ů. (Graf XXX) Zdroj informací o zajímavé akci na UTB (ot. 20) Web dané akce 48 Vyučující 67 Studentská organizace a media 30 Obrazovky v prostorách UTB 89 Web UTB či fakulty 309 Jiné 4 Kamarád 108 Informační plakát či leták 209 Facebook Graf XXX

19 Otázky týkající se klubu začínajících podnikatelů V rámci klubu začínajících podnikatelů (dále jen KZP) projevili respondenti největší zájem o možnost konzultací a poskytování informací o možnostech uplatnění služeb a výrobků. Nejméně atraktivní je pro respondenty pravidelné neformální setkávání. (Graf XXXI, Graf XXXII) Zájem o služby a aktivity v rámci KZP (ot. 21, odpovědi: ano, spíše ano) Setkvání s úspěšnými podnikateli a osobnostmi Prezentace PP před investory Pravidelné neformální setkávání 195 Konzultace Info o nástrojích podpory pro zač.podnikatele Info o dalších možnostech uplatnění služeb a výrobků Graf XXXI Míra zájmu o služby a aktivity v rámci KZP (ot. 21) Setkvání s úspěšnými podnikateli a osobnostmi Prezentace podnikatelského plánu před investory Pravidelné neformální setkávání Konzultace Info o nástrojích podpory pro zač.podnikatele Info o dalších možnostech uplatnění služeb a výrobků ano spíše ano jedno spíše ne ne Graf XXXII

20 Na Klubu začínajících podnikatelů by shodně 50 % respondentů ocenilo získání zkušeností z reálného podnikatelského prostředí a také rozšíření si sítě kontaktů. I o další benefity členství však respondenti jevili poměrně vysoký zájem. Obecně respondenti kladně hodnotí možnost setkávání, konzultací tedy situace, kdy mohou přijít do styku s lidmi, kteří již podnikají a mohou s nimi sdílet své zkušenosti. Každý z benefitů pak kladně ohodnotilo nejméně 12 % respondentů. (Graf XXXIII) Motivace pro členství v KZP (ot. 22) Získání zkušenosti z reálného Vylepšení podnikatelského plánu Rozvíjení podnikatelsko-manažerských Rozšíření sítě kontaktů Propojení myšlenek a podnikání s Možnost vstupu investora do podnikání Konzultace s odborníky, odstranění Jiné Nic 0% 1 17% 26% 29% 45% 50% 50% Graf XXXIII Přestože respondenti ocenili aktivity KPZ, zájem o členství projevilo pouze 22 % respondentů ale I tak se jedná o 112 osob. (Graf XXXIV) Zájem o členství v KZP (ot. 23) 68% 2 10% Ano Ne možná, nevím Graf XXXIV

21 Pro obsah webu zvolili respondenti jako nejzajímavější témata: rady a tipy a postup při založení živnosti, obě tato témata ocenilo 70 % respondentů. Nejméně zajímavým tématem jsou podle respondentů příběhy úspěšných podnikatelů. (Graf XXXV) Preferovaný obsah webu pro začánající podnikatele (ot. 24) Příběhy úspěšných podnikatelů a projektů 31% Rady a tipy 7 Právní aspekty podnikání 5 Postup při založení živnosti, firmy 70% Jiné Odkazy na instituce (živnost. úřad, fin. úřad ) 54% Graf XXXV

22 Závěrečné shrnutí Výzkumu, který se uskutečnil pro potřeby Technologického inovačního centra ve Zlíně, se zúčastnilo celkem 500 respondentů. Všichni tito respondenti jsou v současnosti studenty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V šetření byli téměř stejným poměrem zastoupeni jak muži, tak ženy. Věk respondentů se pohyboval především mezi 20 až 24 lety. Do výzkumu byli zapojeni studenti všech šesti fakult Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a to jak prezenční, tak kombinované formy studia. Více jak polovina všech respondentů pocházela ze Zlínského kraje, což reflektuje obecně vysoký počet studentů z toho kraje na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. PODNIKÁNÍ OBECNĚ V rámci šetření jsme se snažili odkrýt postoje respondentů k podnikání obecně a případně odhalit také jejich potřeby spojené s touto problematikou. Protože se výzkumu zúčastnili jak respondenti, kteří již mají s podnikáním zkušenosti, tak ti, kteří teprve plánují začít podnikat, rozdělovali jsme odpovědi těchto dvou skupin vždy tam, kde by se odpovědi mohly lišit a přinést tak nový pohled na problematiku. Z celkem 500 respondentů se 9 % vyjádřilo, že s podnikáním již má zkušenosti. 52 % respondentů podnikat v budoucnu plánuje a 39 % respondentů o podnikání zatím neuvažuje nebo si doposud není jistá. Celkem 61 % respondentů je tak potenciálními klienty TICu. Nejvíce dotázaných již podniká nebo plánuje podnikat v oborech jako reklama, marketing, média a IT. Dokonce více jak polovina respondentů, která plánuje podnikat, by se chtěla věnovat právě těmto oborům. Tuto skutečnost by tedy bylo vhodné promítnout do připravovaných aktivit TICu a v případě těchto oborů se tak zaměřit spíše na přednášky pro pokročilé posluchače nebo nabízet přednášky zabývající se jinou problematikou. Stávající podnikatelé, i ti, co se podnikat teprve chystají, preferují pro své podnikání Zlínský kraj. U obou skupin, tedy již podnikajících, či podnikajících v budoucnu, je Zlínský kraj preferován celou polovinou dotázaných. Jako největší překážku pro začátek podnikání vnímají všichni respondenti především nedostatek kapitálu. Druhým nejzávažnějším faktorem je pak strach. Ostatní překážky spojené se začátkem podnikání vnímají respondenti rozdílně dle toho, jestli již s podnikáním mají zkušenosti či nikoli. PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR Podnikatelský inkubátor zatím bohužel většina respondentů, celých 62 %, nezná. Nové informace o dění v Podnikatelském inkubátoru by se chtěli respondenti dozvídat především z těchto kanálů: workshopy a semináře na UTB, Facebook, webové stránky propagačních materiálů a případně i newsletteru. Kanál, který by respondenti k získávání nových informací využívat nechtěli je . Ačkoli většina respondentů Podnikatelský inkubátor doposud neznala, při výčtu jeho služeb, hodnotila tyto služby velmi kladně. Jako nejpřínosnější služby respondenti označili možnost získání zvýhodněného úvěru. Tato služba je ve své podstatě řešením obavy z nedostatku kapitálu, kterou většina respondentů zmínila. Pro ty respondenty, kteří teprve plánují podnikat, jsou velmi přínosné všechny služby spojené se založením podniku. Pro ty, kteří již podnikají, jsou přínosné služby jako konzultace či umístění virtuální kanceláře. Z poradenských služeb by pak respondenti využili především možnost konzultace v oblasti financování podnikání, daní, účetnictví.

23 NEJLEPŠÍ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR Znalost soutěže Nejlepší podnikatelský záměr je výrazně lepší, nežli znalost Podnikatelského inkubátoru. Soutěž zná celých 79 % respondentů, což je velice kladný výsledek. Naprostá většina respondentů pak soutěž zná díky informačním kanálům na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Jako hlavní překážky účasti v soutěži respondenti uváděli nedostatek času, absenci dobrého nápadu či to, že nemají podnikatelského ducha. To však nejsou překážky, se kterými můžeme přímo pracovat či je ovlivnit. Hlavním problémem, který je reálně ovlivnitelný, je tak nedostatek informací o soutěži. Jako největší motivační faktor pro účast v soutěži respondenti uvedli finanční odměnu. I ostatní ceny však byly přijaty velmi kladně. Nejmenší zájem byl o hmotné ceny. Pro slavnostní vyhlášení soutěže vybrala více jak polovina respondentů Kongresové centrum. Termín konání, ať už se jedná o měsíc či den, byl většině respondentů poměrně lhostejný. Jednotlivé termíny pak měly velmi podobný počet hlasů, čímž se jen potvrzuje, že termín pro respondenty není nijak podstatný nebo j ho v tuto chvíli nejsou schopni určit. WORKSHOPY Valná většina respondentů se workshopů pořádaných TICem buď to nezúčastnila, či se o nich ani nedozvěděla. Z uvedených informačních kanálů pak žádný nebyl nijak nosný či významný. Jako preferované místo konání dalších workshopů uvedlo nejvíce respondentů učebny UTB, případně pak prostory Podnikatelského inkubátoru. Téměř polovina respondentů se však shodla na tom, že bude-li workshop opravdu zajímavý, na místu konání jim nezáleží. Jako nejzajímavější téma pro workshopy respondenti určili téma věnující se založení firmy, druhým nejzajímavějším je pro ně podnikatelský plán. Jako nejméně zajímavé téma respondenti vybrali setkání s účastníky minulých ročníků soutěže. Protože informovanost o realizovaných workshopech byla poměrně nízká, je vhodné využít kanály, které respondenti označili jako efektivní při získávání informací o akcích podobného typu. Na prvním místě respondenti jednoznačně určili webové stránky univerzity či webové stránky jednotlivých fakult. Dále pak informační letáky a plakáty, Facebook a informační obrazovky v prostorách univerzity. Jako nejméně vhodný kanál pro sdělování informací tohoto druhu pak označili . KLUB ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ Zájem o jednotlivé služby nabízené Klubem začínajících podnikatelů (dále jen KZP) je poměrně vysoký. Největší zájem je o informace o dalším uplatnění služeb a výrobků, ostatní nabízené aktivity však za přínosné označilo vždy alespoň 350 respondentů. Nejmenší zájem v rámci KZP je o pravidelné neformální setkávání, o které by mělo zájem méně jak 200 respondentů. Na KZP by shodně 50 % respondentů ocenilo získání zkušeností z reálného podnikatelského prostředí a také rozšíření si sítě kontaktů. I o další benefity členství však respondenti jevili poměrně vysoký zájem. I přes kladné postoje ke KZP by mělo zájem o zapojení se do Klubu pouze 22 % respondentů. I toto číslo však můžeme považovat za velmi kladné. Pouze z dotazovaného vzorku by se totiž jednalo o 112 osob, což by k zahájení činnosti KZP mělo stačit. Pro obsah webu pro začínající podnikatele zvolili respondenti jako nejzajímavější témata: rady a tipy a postup při založení živnosti, obě tato témata ocenilo 70 % respondentů. Nejméně zajímavým tématem jsou podle respondentů příběhy úspěšných podnikatelů. Ostatní uvedená témata ocenila vždy více jak polovina respondentů.

Obrázek I: Víceúčelové automaty na jízdenky ve stanicích hamburského metra a jednotné symboly systému HVV Zdroj: hvv.de

Obrázek I: Víceúčelové automaty na jízdenky ve stanicích hamburského metra a jednotné symboly systému HVV Zdroj: hvv.de Příloha 5: OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA Obrázek I: Víceúčelové automaty na jízdenky ve stanicích hamburského metra a jednotné symboly systému HVV Zdroj: hvv.de Obrázek II: Ukázka podoby dopravního informačního centra

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část

OBSAH. Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část OBSAH Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část Kapitola I. POJEM TRESTNÍHO PRÁVA, JEHO FUNKCE, ZÁSADY TRESTNÍHO PRÁVA...19 1 Pojem českého trestního práva, pojem českého trestního práva hmotného....

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Starosta. 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. 7.9.2011

Starosta. 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. 7.9.2011 Starosta 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva Městského obvodu - Vratislavice n.n. 7.9.2011 Bod pořadu jednání: 5. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA SML č. 1/2011 O STANOVENÍ MÍSTNÍHO KOEFICIENTU PRO VÝPOČET DANĚ

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní Střední školy a internetový marketing Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. ledna 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými středními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jaké nástroje

Více

Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest

Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest V letošním roce provedla agentura CzechInvest průzkum identifikující spokojenost žadatelů o dotaci z Operačního programu

Více

Stáže ve firmách vzdělávání praxí INFORMACE O PROJEKTU

Stáže ve firmách vzdělávání praxí INFORMACE O PROJEKTU Stáže ve firmách vzdělávání praxí INFORMACE O PROJEKTU ŠABLONY STÁŽÍ 28. 7. 2014 se uskutečnilo jednání Odborné rady, na kterém bylo schváleno všech 6 předložených šablon a systém revize stávajících šablon.

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2011

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2011 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2011 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.marketingovevyzkumy.cz Obsah 1. ÚVOD... 3

Více

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Analýza uplatnění absolventů FIM UHK Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Dotazníkové šetření = za 2 let existence má fakulta 534 absolventů = dotazníky distribuovány e-mailem 8 absolventům, kteří se

Více

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s.

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. 10 let České republiky v EU ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. Duben 2014 Byl pro vaši firmu vstup České republiky do Evropské unie přínosný? šetření SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY

Více

Zpráva o výsledcích řízených rozhovorů s rozhodovateli o Evropském systému přenosu kreditů v odborném vzdělávání (ECVET)

Zpráva o výsledcích řízených rozhovorů s rozhodovateli o Evropském systému přenosu kreditů v odborném vzdělávání (ECVET) Zpráva o výsledcích řízených rozhovorů s rozhodovateli o Evropském systému přenosu kreditů v odborném vzdělávání (ECVET) Řízené rozhovory s rozhodovateli byly součástí prací, zařazených do aktivity 2 projektu

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Orion, První česká akciová společnost továren na orientálské cukrovinky a čokoládu, dříve A. Maršner (1902-1935) Prozatímní inventární seznam

Více

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Zpráva o šetření Září 2010 Mgr. Eva Žilayová 1 Obsah: A) Úvod a metodologická část. 3 (cíl, účel, obsahové

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky

Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Nabídka kurzů Příprava na přijímací zkoušky Tento materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA a ve spolupráci s prorektorem doc. Ing. Davidem Tučkem, Ph.D. s cílem podpory spolupráce Univerzity

Více

Sankce EU vůči Rusku. Závěrečná zpráva. Září 2014

Sankce EU vůči Rusku. Závěrečná zpráva. Září 2014 Sankce EU vůči Rusku Závěrečná zpráva Září 2014 Hlavní zjištění 82 % dotázaných ví o sankcích EU vůči Rusku. Častěji jsou informováni muži, lidé nad 0 let, s maturitou nebo VŠ a lidé, kteří se zajímají

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Přednášky, semináře a závěrečného Dne D se zúčastnilo 24 žáků 1. a 2. ročníku Gymnázia v Mimoni. 1. ročník 5 dívek a 2 chlapci 2. ročník

Více

Dotazník vzdělávací sekce Sítě MC. Graf 1.1. Dotazníkové šetření vzdělávací sekce Sítě mateřských center o.s. Výsledky 2011

Dotazník vzdělávací sekce Sítě MC. Graf 1.1. Dotazníkové šetření vzdělávací sekce Sítě mateřských center o.s. Výsledky 2011 Dotazník vzdělávací sekce Sítě MC Téma: Hodnocení semináře Zadavatel: vzdělávací sekce Sítě MC, Praha 1, http://www.materska-centra.cz Zpracovatel: Viktorie Kolínská, kolvik@seznam.cz Cíl dotazníku: zmapování

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2013

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2013 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2013 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

Nejlepší záměry? Správa fotografií ve firmách, vývoz medu a zábavná jazyková škola Vyvrcholil sedmý ročník soutěže Nejlepší podnikatelský záměr

Nejlepší záměry? Správa fotografií ve firmách, vývoz medu a zábavná jazyková škola Vyvrcholil sedmý ročník soutěže Nejlepší podnikatelský záměr Zlín, 25. dubna 2014 Nejlepší záměry? Správa fotografií ve firmách, vývoz medu a zábavná jazyková škola Vyvrcholil sedmý ročník soutěže Nejlepší podnikatelský záměr Webová aplikace umožňující správu a

Více

Strategický plán rozvoje města Rokytnice nad Jizerou

Strategický plán rozvoje města Rokytnice nad Jizerou Centrum EP Hradec Králové Strategický plán rozvoje města Rokytnice nad Jizerou Příloha č. : Vyhodnocení průzkumu podnikatelského prostředí Obsah 1 Metodika průzkumu... Vyhodnocení průzkumu... Závěr souhrn

Více

Vyhodnocení dotazníku Barcamp Brno 2012. Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena [at] marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.

Vyhodnocení dotazníku Barcamp Brno 2012. Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena [at] marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka. Vyhodnocení dotazníku Barcamp Brno 2012 Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena [at] marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz Charakter výzkumu Proč? Získat zpětnou vazbu od účastníků konference

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Dotazníkového šetření se zúčastnilo 36 žáků ve dvou skupinách 1. Skupina 18 žáků, z toho 12 dívek a 6 chlapců 2. Skupina 18 žáků, z toho

Více

Miloš Zeman Rok ve funkci

Miloš Zeman Rok ve funkci Miloš Zeman Rok ve funkci Závěrečná zpráva Březen 0 Hlavní zjištění Oproti obdobnému výzkumu 00 dní ve funkci z června 0 si Miloš Zeman mírně pohoršil. V celkové spokojenosti ubylo rozhodně spokojených

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Otrokovice

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Otrokovice Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Otrokovice Téma: Administrativní podpora malých obcí Tento výstup byl financován z prostředků

Více

SEZNAM PŘÍLOH Příloha A1 nevyplněné dotazníky Příloha A1, LIST I

SEZNAM PŘÍLOH Příloha A1 nevyplněné dotazníky Příloha A1, LIST I SEZNAM PŘÍLOH Příloha A1 nevyplněné dotazníky Příloha A1, LIST I DOTAZNÍK Vážená paní, jsem studentkou pedagogické fakulty na Západočeské univerzitě v Plzni. Tento dotazník poslouží jako materiál k výzkumu

Více

POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING. Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová

POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING. Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová Anotace: V letošním akademickém roce provedly autorky již potřetí průzkum mezi studenty I.

Více

SVOBODA ZVÍŘAT. Kožešinová zvířata. Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat. Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová

SVOBODA ZVÍŘAT. Kožešinová zvířata. Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat. Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová SVOBODA ZVÍŘAT Kožešinová zvířata Na základě dat CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., pro Svobodu zvířat Zpracovala: PhDr. Lucie Moravcová 2013 SOUHRN HLAVNÍCH VÝSLEDKŮ Součástí šetření veřejného mínění Centra pro

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Výsledky šetření o vybavenosti evidenčním SW na školách. Úvod. Východiska a cíle

Výsledky šetření o vybavenosti evidenčním SW na školách. Úvod. Východiska a cíle Výsledky šetření o vybavenosti evidenčním SW na školách Úvod Zpráva je jedním z výstupů projektu Příprava matriky žáků a předkládá výsledky šetření o vybavenosti evidenčním SW na školách. Šetření probíhalo

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

Deváťáci volí školu podle zájmu a uplatnění. Rozhodnutí ještě zdaleka nejsou. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Deváťáci volí školu podle zájmu a uplatnění. Rozhodnutí ještě zdaleka nejsou. Studie občanského sdružení Než zazvoní Deváťáci volí školu podle zájmu a uplatnění. Rozhodnutí ještě zdaleka nejsou Studie občanského sdružení Než zazvoní 25. září 2013 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé

Více

Business Angels v České republice

Business Angels v České republice Business Angels v České republice 1 Business Angels v České republice Předmluva Tato infografika shrnuje výstupy kombinovaného výzkumu zaměřeného na investiční činnost Business Angels v České republice.

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti 1. Výsledky průzkumu č. 1 AMSP ČR Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti Zadání průzkumu Průzkum se zaměřil na tři hlavní oblasti: 1) Hodnocení konkurenceschopnosti českých firem a bariér

Více

BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU

BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU konference Regenerace ových domů DYNAMIKA PROMĚN BYDLENÍ BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU Ing.Renata ZDAŘILOVÁ, Ph.D., Ing.Martin FERKO Katedra městského inženýrství Fakulta stavební VŠB Technická

Více

Transparentní financování jako faktor stranické důvěry

Transparentní financování jako faktor stranické důvěry Transparentní financování jako faktor stranické důvěry 24. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail:

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

Malí podnikatelé v zemědělství

Malí podnikatelé v zemědělství Malí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Rozložení soubor podle zastoupení mužů a žen. Mezi malými zemědělskými podnikateli převládají muži, představují 84% respondentů (viz Příloha 2, graf č.1).

Více

Experience of the Integration of ICT into University Education

Experience of the Integration of ICT into University Education Zkušenosti z procesu integrace ICT v oblasti univerzitního vzdělávání Experience of the Integration of ICT into University Education Rožnov p./radh. 12. 15. září 2011 20.9.2011 ICTE 2011 1 Úvod, cíl příspěvku

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření k činnosti Posázaví o. p. s.

Vyhodnocení dotazníkového šetření k činnosti Posázaví o. p. s. Vyhodnocení dotazníkového šetření k činnosti Posázaví o. p. s. Zpracovala: Mgr. Alena Šámalová CpKP střední Čechy Vodičkova 36, Praha 1 alena.samalova@cpkp.cz 1/9 1. Výzkumný záměr Dotazníkové šetření

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

letošního ročníků Letní filmové školy v Uherském Hradišti

letošního ročníků Letní filmové školy v Uherském Hradišti Výsledky ankety Úvod: Cíl ankety: zmapovat postoje a názory návštěvníků letošního ročníků Letní filmové školy v Uherském Hradišti Cílová skupina: návštěvníci 38. LFŠ (skupina účastníci 2012) Metodologie:online

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT II ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy všech návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení, které vychází

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP)

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Červen 2015 / Závěrečná zpráva z výzkumu pro Diakonii ČCE, Institut důstojného stárnutí / STEM/MARK, a.s. Kvantitativní výzkum Obsah Parametry

Více

Prezentační zpráva marketingového výzkumu Podnikatelské prostředí v Uherském Hradišti

Prezentační zpráva marketingového výzkumu Podnikatelské prostředí v Uherském Hradišti AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Uherské Hradiště marketingový výzkum metodou CATI, který proběhl v termínu

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO)

Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO) M. Neulinger, M. Robenková 7. června 2012 Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO) Kdo jsme? Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava byl vybudován za přispění strukturálních fondů EU, statutárního

Více

Spolupráce vysokých škol s absolventy. Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava

Spolupráce vysokých škol s absolventy. Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava Spolupráce vysokých škol s absolventy Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava SEGMENTY SPOLUPRÁCE studenti středních škol studenti vysoké školy absolventi vysoké školy zaměstnanci

Více

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie Veřejnost a obnovitelné zdroje energie 3. května 2011 Zpráva z výzkumu realizovaného společností Factum Invenio Obsah Základní informace o projektu Hlavní zjištění Detailní analýza Náklady spojené s výrobou

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Kožešinová zvířata pohledem české veřejnosti

Kožešinová zvířata pohledem české veřejnosti Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 tel: 286 840 129 E-mail: cvvm@soc.cas.cz, http://cvvm.soc.cas.cz/ Kožešinová zvířata pohledem české veřejnosti Závěrečná

Více

Výuka mediální výchovy na středních školách

Výuka mediální výchovy na středních školách Výuka mediální výchovy na středních školách 15. 2. 2017 Zpracováno exkluzivně pro Jeden svět na školách - vzdělávací program společnosti Člověk v tísni Metodika výzkumu Velikost vzorku N = 132 respondentů

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0074PZ9* UOHSX0074PZ9 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S256,257/2015/VZ-18631/2015/532/MOn Brno: 20.7.2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

Podpora inovací v Moravskoslezském kraji

Podpora inovací v Moravskoslezském kraji Podpora inovací v Moravskoslezském kraji současné aktivity Moravskoslezského kraje na podporu inovací Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji Podpora podnikání Podpora start ups v Moravskoslezském

Více

Názor občanů na drogy květen 2017

Názor občanů na drogy květen 2017 Tisková zpráva Názor občanů na drogy květen 0 Přibližně čtyři pětiny dotázaných vnímají situaci užívání drog v ČR jako problém ( %), ačkoliv pouze asi polovina ( %) to tak vnímá v místě svého bydliště.

Více

První spontánně jmenovaná škola. Nezná ani s nápovědou 1. Vysoká škola ekonomická v Praze 1 2 3 4. 9. Jiná: (uveďte celý název a město)...

První spontánně jmenovaná škola. Nezná ani s nápovědou 1. Vysoká škola ekonomická v Praze 1 2 3 4. 9. Jiná: (uveďte celý název a město)... Dobrý den, zastupuji výzkumnou agenturu Brand Brothers. Momentálně provádíme výzkum na téma: jak studenti středních škol vnímají vysoké školy s ekonomickým zaměřením. Chtěl bych Vás požádat o zodpovězení

Více

MĚSTSKÁ POLICIE NOVÝ BOR. Výsledky průzkumu městský kamerový dohlížecí systém

MĚSTSKÁ POLICIE NOVÝ BOR. Výsledky průzkumu městský kamerový dohlížecí systém MĚSTSKÁ POLICIE NOVÝ BOR Výsledky průzkumu městský kamerový dohlížecí systém 2012 Obsah OBSAH...1 ÚVOD...2 METODIKA...3 CELKOVÉ VÝSLEDKY PRŮZKUMU...5 VÝSLEDKY PRŮZKUMU Z HLEDISKA VĚKU A POHLAVÍ...6 ŽENY...6

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

Celostátní síť pro venkov. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Celostátní síť pro venkov. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Celostátní síť pro venkov Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Celostátní síť pro venkov 2007-2013 Aktivity CSV v roce 2014 Výhled pro období 2014

Více

Řízení rizika dopadu klimatických změn na zdraví obyvatel. MUDr. Lukáš Kettner, MBA

Řízení rizika dopadu klimatických změn na zdraví obyvatel. MUDr. Lukáš Kettner, MBA Řízení rizika dopadu klimatických změn na zdraví obyvatel Cíle studie Cílem tohoto dotazníkového šetření bylo ve vybraných zařízeních zmapovat obecnou připravenost Krajských ÚřadůČR na možné dopady klimatických

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

VYHLÁŠKA. č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

VYHLÁŠKA. č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami VYHLÁŠKA č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami ze dne 29. prosince 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo")

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Víte o existenci Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS MENDELU)?

Víte o existenci Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS MENDELU)? Image FRRMS - diplomová práce Image FRRMS - diplomová práce Dobrý den, jsem student magisterského studia Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS ME NDE LU)

Více

DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ Projekt ModIn Modulární inovace bakalářských a navazujících magisterských programů na Fakultě

Více

Prostředky přímé komunikace

Prostředky přímé komunikace Prostředky přímé komunikace Závěrečná zpráva Červenec 2015 Hlavní zjištění Respondenti výrazně častěji čtou osobní formy komunikace, osobní dopis a osobní e-mail. Osobní dopis si vždy přečtou přibližně

Více

Částka 82. ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 82. ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 3218 Sbírka zákonů č. 239 / 2012 Částka 82 239 ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

Ministudie: Content marketing v B2B v ČR a USA, 2013 Téma na přání účastníků B2B monitoru

Ministudie: Content marketing v B2B v ČR a USA, 2013 Téma na přání účastníků B2B monitoru Ministudie: Content marketing v B2B v ČR a USA, 2013 Téma na přání účastníků B2B monitoru B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420

Více

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz OFICIÁLNÍ

Více

Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu NÁZORY ČESKÉ POPULACE NA MAJETKOVÉ ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu NÁZORY ČESKÉ POPULACE NA MAJETKOVÉ ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu NÁZORY ČESKÉ POPULACE NA MAJETKOVÉ ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN NÁZORY POPULACE NA ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

Více

Hlavní závěry projektu Rychlá šetření 4/2009 Obsah

Hlavní závěry projektu Rychlá šetření 4/2009 Obsah Hlavní závěry projektu Rychlá šetření 4/2009 Obsah A Ochrana člověka za mimořádných událostí... 4 A.1 Celkový postoj k Ochraně člověka za mimořádných situací... 4 A.2 Výuka Ochrany člověka a její formy...

Více

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná ANALÝZA POŽADAVKŮ PODNIKŮ NA ABSOLVENTY Tato analýza uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

VÁŠ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

VÁŠ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR VÁŠ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Smyslem tohoto formuláře je upřesnit a logickou cestou definovat Váš individuální projektový záměr. Rovněž si klade za cíl reálně definovat šance na úspěch při případné žádosti o dotaci

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření Střední uměleckoprůmyslová škola Kamenický Šenov 3. a 4. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření Střední uměleckoprůmyslová škola Kamenický Šenov 3. a 4. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření Střední uměleckoprůmyslová škola Kamenický Šenov 3. a 4. ročník Dotazníkového šetření se zúčastnilo 15 žáků z toho 13 dívek a 2 chlapci. 3. ročník celkem 8 žáků z toho

Více

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Hodnocení výuky studenty a studentkami, FHS UK, Letní semestr 2012 Kompletní hodnocení kurzu: SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM vyučující: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. kód: YMN078 odevzdané formuláře: 7

Více

Rodiče na veletrzích: co je zajímá?

Rodiče na veletrzích: co je zajímá? Rodiče na veletrzích: co je zajímá? Průzkum Než zazvoní, s. r. o. 14. prosince 2015 Průzkum mezi rodiči na veletrzích středních škol Rychlý orientační průzkum se tentokrát zaměřil na rodiče, kteří jsou

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

Hodnocení elektronické evidence tržeb živnostníky

Hodnocení elektronické evidence tržeb živnostníky Mediální výzkumy MML-TGI Software Vývoj technologií Hodnocení elektronické evidence tržeb živnostníky 27. 10. 2015 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha

Více

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO Toto dotazníkové šetření bylo zaměřeno na podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost, které se nacházejí v regionu MAS Hlinecko. Anketa měla za úkol zjistit oblasti, ve kterých jsou podniky ochotny

Více

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Jaroslav Dokoupil Cheb, 02.10.2014 Na ZČU bylo v roce 2013 celkem 128 akreditovaných studijních programů, z toho je 55 bakalářských, 5 magisterských, 37 navazujících

Více

Anketa pro studenty a absolventy

Anketa pro studenty a absolventy Anketa pro studenty a absolventy Výběr posuzovaného vzorku byl zaměřen na mladé lidi, kteří pocházejí z Hlinska a okolí. Dotazníkového šetření, které se týká fluktuace mladých občanů na Hlinecku, se zúčastnilo

Více

Návrh úpravy rámcových vzdělávacích plánů pro ZŠ. Druh výsledku

Návrh úpravy rámcových vzdělávacích plánů pro ZŠ. Druh výsledku Návrh úpravy rámcových vzdělávacích plánů pro ZŠ Druh výsledku Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele Popis výsledku

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více