Podnikavost studentů UTB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikavost studentů UTB"

Transkript

1 Vyhodnocení dotazníku Podnikavost studentů UTB Zadavatel: Technologické inovační centrum s.r.o. Zhotovitel: ADbridge (zodpovědná osoba Ondřej Ploch) Datum: , ve Zlíně

2 Metodika: Šetření bylo provedeno formou dotazníku, který mohli respondenti vyplnit prostřednictvím webového serveru Dotazník byl tvořen celkem 31. otázkami, z nichž byla většina uzavřená, popř. byla nabídnuta možnost vlastní odpovědi, nesouhlasil-li respondent s navrhnutými možnostmi. Šetření se zúčastnilo celkem 500 respondentů. 420 respondentů vyplnilo dotazník přímo prostřednictvím internetu. Zbylých 80 respondentů bylo dotazováno osobně. Podmínkou pro zapojení se do šetření bylo současné studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a to jak v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu. Do internetového dotazování se mohli respondenti zapojit v období od 1. listopadu do 30. listopadu. Respondenti pro internetové šetření byli osloveni prostřednictvím univerzitních hromadných e- mailů, Facebooku, webových stránek Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, webových stránek jednotlivých fakult a univerzitní knihovny. Respondenti, kteří byli dotazováni osobně, byli dotazováni v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Cíl šetření: Šetření bylo realizováno pro potřeby Technologického inovačního centra ve Zlíně (dále jen TIC). Cílem šetření bylo zjistit, jak jsou studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně obeznámeni s jednotlivými činnostmi TICu, jak se o nich dozvídají, a jaké by byly důvody pro jejich osobní zapojení do těchto činností. Dále jsme zjišťovali přístup studentů Univerzity Tomáše Bati k podnikání obecně a snažili se tak definovat, jaké další služby by pro ně mohly být přínosné. Především jsme se snažili odkrýt, zda-li by byl pro tyto studenty přínosný Klub začínajících podnikatelů, a jaké aktivity by je v rámci tohoto klubu zajímaly. Celkově by mělo tedy šetření pomoci odhalit, jak se studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně staví k problematice podnikání a jak je možné jejich postoje a potřeby reflektovat v rámci stávajících a připravovaných činností TICu.

3 Struktura respondentů Respondenti co do rozložení pohlaví byli v rámci šetření zastoupeni téměř shodně. Žen se zúčastnilo 51 %, mužů 49 %. Možné rozdíly v odpovědích v rámci jednotlivých pohlaví by tak měly být eliminovány a výsledky šetření by tak měly být z tohoto pohledu opravdu objektivní. (Graf I) Pohlaví Žena 51% Muž 49% Graf I Vzhledem k tomu, že všichni respondenti musejí být v současné době studenty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, jejich věk se pohyboval především mezi 19 až 26 lety. Největší zastoupení mezi respondenty pak měli studenti ve věku 20 až 24 let. Zastoupeni však byli i respondenti starší 30 let a to díky doktorskému studijnímu programu, který není nijak omezen věkem studentů. (Graf II) Věk 30 let 28 let 26 let 24 let 22 let 20 let 18 let 0% 5% 10% 15% 20% Graf II

4 Největší zastoupení v šetření měli studenti pocházející ze Zlínského kraje, což odpovídá obecně vysokému počtu studentů z toho kraje na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Nejedná se tak o zkreslení dat, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale pouze o reflexi stavu studentů na univerzitě. Výrazné množství respondentů pak pocházelo z Olomouckého a Jihomoravského kraje. (Graf III) Zlínský kraj Vysočina Ústecký kraj Slovenská republika Praha Pardubický kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Středočeský kraj Liberecký Královéhradecký kraj Jihomoravský kraj Jihočeský kraj Trvalé bydliště 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Graf III V šetření byli zastoupeni studenti všech šesti fakult Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (FAI, FaME, FHS, FMK, FLKŘ, FT). Nejvíce respondentů je studenty největší fakulty, tedy Fakulty managementu a ekonomiky (FAME). Nejméně respondentů je pak studenty Fakulty logistiky a krizového řízení, která je zřízena v Uherském Hradišti. (Graf IV) Fakulta FMK 23% FT 13% FAI 24% FHS 9% FaME 25% FLKŘ 6% Graf IV

5 Více jak 2/3 respondentů je v současné době studenty bakalářského studijního programu. 1/3 jsou studenti magisterského studijního programu. Studentů doktorského programu jsou pak zastoupeni pouze 2 %. Toto rozložení odpovídá celkovému rozložení studentů na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. (Graf V) Studijní program magisterský 31% doktorský bakalářský 67% Graf V Valná většina respondentů, téměř 90%, je studenty prezenční formy. (Graf VI) Forma studia kombinovaná 1 prezenční 88% Graf VI

6 Otázky věnované podnikání Celkem 5 dotázaných chce v budoucnu podnikat a 9% dotázaných podniká již v současnosti. Celkem 61% respondentů je tedy potenciální klientelou TICu. 39% dotázaných pak o podnikání neuvažuje nebo si zatím není jistá. Podrobněji lze situaci sledovat v grafu VIII. (Graf VII, Graf VIII) Studenti a podnikavost (ot. 1) Plánují podnikat Podnikají Ostatní 39% 5 9% Graf VII Uvažujete o tom, že byste začal/a podnikat? (ot. 1) Podnikám již méně než dva roky Podnikám již déle než 2 roky Neuvažuji o tom Nejsem si jistý/á Ano, do dvou let Ano, ale někdy v budoucnu 5% 4% 18% 21% 11% 41% Graf VIII

7 9 % respondentů uvedlo, že již podniká. Nejvíce dotázaných již podniká v oborech spojených s IT, marketingem a reklamou. Následují finance, účetnictví a poradenství a dále pak obchod a služby. (Graf IX) Obor stávajícího podnikání (ot. 2) Průmyslová výroba a zemědělství 2 Ostatní 3 Obchod a služby 7 Nákup a prodej 2 IT, reklama, marketing 20 Finance, účetnictví a poradenství Graf IX Nejčastěji vyskytujícími se obory u těch, kteří již podnikají, je dle šetření IT, marketing a reklama. Stejně je tomu i u těch respondentů, kteří teprve plánují, že začnou s podnikáním. Jako své budoucí zaměření totiž uvedlo marketing, reklamu u média celých 30 % respondentů. IT by se pak chtělo věnovat celkem 21 % respondentů. Z toho vyplývá, že v oboru marketing, reklama, média a IT se chce v budoucnosti uplatnit více jak polovina respondentů. (Graf X) Obor plánovaného podnikání (ot. 4) průmyslová výroba a zemědělství vzdělávání ostatní stavebnictví, strojírenství služby reklama, marketing média kultura, umění obchod IT gastronomie design, design oděvů finance, účetnictví a poradenství cestovní ruch bezpečnostní technologie 1% 5% 4% 3% 10% 14% 21% 30% Graf X

8 Z těch respondentů, kteří v budoucnu plánují podnikat je opět více jak polovina, která chce své podnikání realizovat ve Zlínském kraji. 30 % respondentů chce podnikat v jiné lokalitě a 18 % respondentů zatím není o místě svého budoucího podnikání přesvědčena. Zbylá 2 % respondentů plánují podnikat v rámci celé ČR nebo celosvětově.(graf XI) Plánované podnikání ve Zlínském kraji (ot. 5) 50% 30% 18% Ano Ne Možná, nevím Graf XI V současné době podniká ve Zlínském kraji nejvíce respondentů, a to 22 z celkových 47 respondentů. Tato situace je však ovlivněna tím, že má více než 50 % všech respondentů ve Zlínském kraji trvalé bydliště. (Graf XII) Stávající podnikání dle krajů (ot. 3) Moravskoslezský Královéhradecký Vysočina Jihomoravský Olomoucký Praha Celá ČR Zlínský Graf XII

9 Jako největší překážku v začátcích podnikání vnímají respondenti nedostatek kapitálu. Tuto překážku považují za nejpodstatnější jak ti, kteří již podnikají, tak také ti, kteří podnikat teprve plánují. (Graf XIII) Za druhou největší překážku je obecně považován strach. Následně pak chybějící dobrý nápad, nedostatek času a neznalost legislativy. U těchto faktorů se však vnímání významnosti již liší dle toho, jedlá-li se o respondenty, kteří mají již s podnikáním zkušenosti nebo o ty, kteří se podnikat teprve chystají. Například ti, kteří již podnikají, považují za jednu z hlavních překážek také problémy spojené s účetnictvím a daněmi, naopak problémy spojené s nápadem pro podnikání, se jim až tak zásadní nezdají. Nedostatečné know-how, zkušenosti Nevidím žádné překážky nebo se dají Překážky pro začátek podnikání (ot. 6) Jiné Daně, účetnictví Konkurence nebo okopírování Prostory, kancelář Neznalost legislativy Nemám dobrý nápad všichni plánují podnikat podnikají Nedostatek času Strach Nedostatek kapitálu Graf XIII všichni plánují podnikat podnikají Nedostatek kapitálu Strach Nedostatek času Nemám dobrý nápad Neznalost legislativy Prostory, kancelář Konkurence nebo okopírování Nevidím žádné překážky nebo se dají překonat Daně, účetnictví Nedostatečné know-how, zkušenosti Jiné Nechci podnikat Tabulka ke Grafu XIII

10 Otázky týkající se aktivit Podnikatelského inkubátoru Bohužel celých 62 % respondentů Podnikatelský inkubátor doposud nezná. Ti, co jej znají, se o něm často dozvěděli z více zdrojů. Jedná se především o webové stránky a informace spojené se soutěží Nejlepší podnikatelský záměr tyto dva zdroje označilo shodně 16 % respondentů. Dále se lidé o Podnikatelském inkubátoru dozvídali převážně od přátel a na workshopech. (Graf XIV) Znalost Podnikatelského inkubátoru TIC Zlín (ot. 7) Neznám Jiné Chodím okolo Znám z facebooku Znám od přátel Znám ze soutěže Nejlepší Znám z workshopů Znám z webu Znám z výuky Graf XIV Respondenti často uvedli více způsobů, jak by se chtěli o dění v TICu dozvídat. Podobné hodnoty co do oblíbenosti kanálů tak získal Facebook, propagační materiály typu letáky plakáty, workshopy a semináře na UTB a také webové stránky Nejméně lidí by se pak o dění chtělo dozvídat prostřednictvím u. (Graf XV) Preferovaný zdroj informací o Podnikateském inkubátoru? (ot. 10) Newsletter Nechtěl/a dozvídat Workshopy, semináře na UTB Propagační materiály (letáky, plakáty) Facebook Jiné Graf XV

11 Výzkum se zaměřil také na oblast služeb, které by mohli studenti v rámci podnikání využít. Všechny z níže vyjmenovaných služeb byly hodnoceny velmi pozitivně, jako přínosné. Za nejpřínosnější službu respondenti určili možnost získat zvýhodněný úvěr. Tato služba je ve své podstatě řešením obavy z nedostatku kapitálu, kterou většina respondentů zmínila. Respondenti, kteří plánují podnikat, za velmi přínosné považují všechny služby spojené se založením společnosti (prezentace v katalogu začínajících firem, posouzení podnikatelského plánu, zvýhodněný nájem). Respondenti, kteří již podnikají, by naopak ocenili služby, jako jsou konzultace v průběhu podnikání či možnost umístění virtuální kanceláře. Tedy služby takové, které jsou pro ty, kteří se v podnikatelském sektoru nepohybují, neuchopitelné. (Graf XVI) Přínos služeb Podnikatelského inkubátoru v případě podnikání (ot. 8) Zvýhodněný úvěr Zvýhodněný nájem kanceláře (technických Web pro začínající podnikatele všichni Virtuální kancelář, umístění sídla (další Školení, koučink Prezentace v katalogu začínajících firem Pravidelné konzultace v průběhu podnikání plánují podnikají Posouzení Vašeho podnikatelského záměru Pomoc při přípravě podnikatelského plánu Členství v neformálním klubu začínajících -2-1,5-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 Přínos jednotlivých služeb Graf XVI Respondenti vyjádřili obecně velmi pozitivní postoj k možnosti nadstandardních služeb a poradenství. 415 respondentů by využilo poradenství v oblasti financování podnikatelského plánu a pouze o 7 méně by využilo poradenství v oblasti daní a účetnictví. Z toho jasně vyplývá, že studenti se necítí být dostatečně informováni o finanční oblasti podnikání. Ta je pro většinu z nich velkou neznámou. (Graf XVII) Z výsledků také vyplývá, že všichni studenti jsou ochotni absorbovat informace, které se podnikání týkají. Oblast, o kterou mají nejmenší zájem, je ochrana duševního vlastnictví. Oblast marketingu a reklamy je pro ně také méně zajímavá než jiné oblasti, to může být ale do značné míry způsobeno tím, že v tomto odvětví řada respondentů již podniká nebo podnikat plánuje. (Graf XVIII)

12 Míra využití poradenství v daných oblastech (ot. 9) Zahájení podnikání Pracovně právní vztahy a právní poradenství Ochrana duševního vlastnictví Mareting a reklama Financování podnikatelského plánu ano spíše ano jedno spíše ne ne Daně a účetnictví Graf XVII Záměr využít podradenství v daných oblastech (ot. 9, kladné odpovědi: ano, spíše ano) Zahájení podnikání 361 Pracovně právní vztahy a právní poradenství 399 Ochrana duševního vlastnictví 311 Mareting a reklama 343 Financování podnikatelského plánu Daně a účetnictví Graf XVIII

13 Otázky týkajíce se soutěže Nejlepší podnikatelský záměr Naprostá většina dotázaných zná soutěž Nejlepší podnikatelský záměr (dále jen NPZ) z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 13% respondentů se o soutěži dovědělo díky word-of-mouth (šuškandou), byli tedy informováni třetí osobou. Ačkoli je informovanost o této soutěži výrazně vyšší, než-li informovanost o Podnikatelském inkubátoru, zůstává však stále 21 % dotázaných, kteří soutěž doposud neznají. (Graf XIX) Zdroj informací o NPZ (ot. 11) z webu 20 z informačních kanálů na UTB 444 z doprovodného workshopu 15 jiné 3 od kamaráda 66 z novin 3 neznám 122 z internetu, facebooku 19 Graf XIX Nejvíce respondentů uvedlo, že je pro ně nejzávažnější překážkou účasti v soutěži nedostatek volného času nebo absence kvalitního podnikatelského nápadu. 16 % dotázaných pak uvedlo, že nemá podnikatelského ducha. Stejné množství respondentů, tedy 16 %, ale uvedlo jako hlavní překážku nedostatek informací o soutěži. Nedostatek informací je tak překvapivě jedním z největších problémů těch, kteří by se mohli aktivně zapojit (můžeme totiž předpokládat, že nedostatek času, či absence nápadu nejsou faktory, které bychom mohli nějak ovlivnit). (Graf XX) Překážky v účasti na NPZ (ot. 13) Nemám kolegy do týmu Nemám informace o soutěži Nemám dobrý podnikatelský nápad Nemám motivaci Nemám podnikatelského ducha Nemám čas Nemám zájem Nevím, jak zpracovat podnikatelský plán Nevidím žádné překážky Jiné 4% 4% 14% 16% 1 16% 21% 41% 4 Graf XX

14 Naopak největší motivací pro účast v soutěži považují respondenti finanční odměnu, druhé v pořadí je bezplatné právní poradenství. Nedá se tedy říci, že by hmotné odměny byly větší motivační faktory, protože například věcné ceny jsou motivací nejmenší. Velmi podstatnou motivací je také zpětná vazba poroty. Řada studentů by ocenila i možnost stáže ve firmě. Bezplatný pronájem není pro studenty dostatečně atraktivní v porovnání s jinými. (Graf XXI, Graf XXII) Míra motivace pro účast v NPZ (ot. 12) Zpětná vazba poroty Věcné ceny Stáž ve firmě v PI nebo VTP Finanční odměna Bezplatné právní poradenství ano spíše ano jedno spíše ne ne Bezplatný pronájem Graf XXI Motivace pro účast v NPZ (ot. 12, odpovědi: ano, spíše ano) Zpětná vazba poroty 349 Věcné ceny 305 Stáž ve firmě v PI nebo VTP 357 Finanční odměna Bezplatné právní poradenství Bezplatný pronájem 338 Graf XXII

15 Dle 66 % respondentů by se mělo slavností vyhlášení soutěže Nejlepší podnikatelský záměr konat v Kongresovém centru. Ostatní navrhnutá místa získala vždy jen velmi málo hlasů a nebyl mezi nimi tak žádný jiný favorit, který by mohl Kongresové centrum případně nahradit. (Graf XXIII) Preferovaná místa pro vyhlášení soutěže NPZ (ot. 14) Restaurace V Práci Musicland Zlín Masters of rock CAFE Kongresové centrum Nemohu posoudit Je mi to jedno Club Metro ostatní 3% 3% 6% 3% 16% 66% Graf XXIII Nejvíce respondentů, celých 34 % odpovědělo, že jim na termínu konání slavnostního večera nezáleží. Ostatní pak preferovali spíše duben nebo květen. Nejvíce, 23 %, získal duben. Rozdíly mezi jednotlivými měsíci však nebyly nijak výrazné. Vzhledem k tomu, že nejvíce dotázaných uvedlo, že jim na termínu konání nezáleží a ostatní hodnoty jsou poměrně vyrovnané, upozorňujeme, že by měl být výsledek této otázky pouze orientační. (Graf XXIV) Prferovaný měsíc konání soutěže NPZ (ot. 15) Květen 18% Je mi to jedno 34% Duben 23% Červen 1 Březen 13% Graf XXIV

16 Stejně jako u volby měsíce konání slavnostního vyhlášení Soutěže o nejlepší podnikatelský záměr, i u volby dne respondenti nebyli nijak vyhranění. 41 % respondentů uvedlo, že jim na dni konání nezáleží. Nejvíce bodů pak získala středa. Tu si zvolilo 20 % respondentů. Rozdíly mezi jednotlivými dny byly ale opět velmi nízké a proto by se i výsledek této otázky měl brát pouze orientačně. (Graf XXV) Preferovaný den konání soutěže NPZ (ot. 16) Úterý 1 Středa 20% Pondělí 10% Je mi to jedno 41% Čtvrtek 17% Graf XXV Otázky týkající se workshopů Valná většina respondentů se workshopů buďto nezúčastnila nebo se o jejich konání ani nedozvěděla. Ti, co se workshopů zúčastnili, se o nich pak poměrně shodně dozvěděli z těchto tří zdrojů: z webových stránek UTB, propagačních materiálů na UTB, nebo hromadných ů. (Graf XXVI) Zdroj informací o konání WS? (ot. 17) Z výuky Z propagačních materiálů na UTB Z informačního mailu Z Facebooku soutěže Z webu Z webu UTB 3% 6% 6% 1% 1% 7% Nezúčastnil/a jsem se 57% Nedozvěděl jsem se o workshopech 19% Graf XXVI

17 Nejvíce respondentů se shodlo na tom, že pokud bude náplň workshopu zajímavá, na místě konání jim nezáleží. Ti, kteří volili konkrétní místo, by preferovali především učebny UTB nebo případně prostory Podnikatelského inkubátoru. (Graf XXVII) Preferované místo konání WS (ot. 19) Učebna UTB 36% V podnikatelském inkubátoru 17% Kongresové centrum 0% Je mi to jedno, pokud to bude zajímavé 44% Restaurace 3% Graf XXVII Jako nejzajímavější téma pro workshopy respondenti určili téma věnující se založení firmy, druhým nejzajímavějším je pro ně podnikatelský plán. Jako nejméně zajímavé téma respondenti vybrali setkání s účastníky minulých ročníků soutěže, rádi si naopak poslechnou příběhy mladých podnikatelů, popřípadě již těch zkušenějších. (Graf XXVIII, Graf XXIX) Nejzajímavější témata pro WS (ot. 18, odpovědi: ano, spíš ano) Setkání s úspěšnými podnikateli 343 Setkání s účastníky minulých ročníků 224 Příběhy mladých podnikatelů Nástroje podpory zač. podnikatelů Jak založit firmu Jak vytvořit podnikatelský plán Graf XXVIII

18 zajímavost témata 2 Míra zajímavosti témat (ot. 18) Jak vytvořit podnikatelský plán Jak založit firmu Nástroje podpory zač. podnikatelů Příběhy mladých podnikatelů Setkání s účastníky minulých ročníků Setkání s úspěšnými podnikateli -2 Graf XXIX Nejvíce respondentů se o zajímavých akcích konaných na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně dozvídá prostřednictvím univerzitních webových stránek či stránek dané fakulty. Následně se o akcích dozvídají z informačních letáků a plakátů, Facebooku, případně od kamarádů. Překvapivě jen malé procento dotázaných se o těchto akcích dozvídá prostřednictvím hromadných ů. (Graf XXX) Zdroj informací o zajímavé akci na UTB (ot. 20) Web dané akce 48 Vyučující 67 Studentská organizace a media 30 Obrazovky v prostorách UTB 89 Web UTB či fakulty 309 Jiné 4 Kamarád 108 Informační plakát či leták 209 Facebook Graf XXX

19 Otázky týkající se klubu začínajících podnikatelů V rámci klubu začínajících podnikatelů (dále jen KZP) projevili respondenti největší zájem o možnost konzultací a poskytování informací o možnostech uplatnění služeb a výrobků. Nejméně atraktivní je pro respondenty pravidelné neformální setkávání. (Graf XXXI, Graf XXXII) Zájem o služby a aktivity v rámci KZP (ot. 21, odpovědi: ano, spíše ano) Setkvání s úspěšnými podnikateli a osobnostmi Prezentace PP před investory Pravidelné neformální setkávání 195 Konzultace Info o nástrojích podpory pro zač.podnikatele Info o dalších možnostech uplatnění služeb a výrobků Graf XXXI Míra zájmu o služby a aktivity v rámci KZP (ot. 21) Setkvání s úspěšnými podnikateli a osobnostmi Prezentace podnikatelského plánu před investory Pravidelné neformální setkávání Konzultace Info o nástrojích podpory pro zač.podnikatele Info o dalších možnostech uplatnění služeb a výrobků ano spíše ano jedno spíše ne ne Graf XXXII

20 Na Klubu začínajících podnikatelů by shodně 50 % respondentů ocenilo získání zkušeností z reálného podnikatelského prostředí a také rozšíření si sítě kontaktů. I o další benefity členství však respondenti jevili poměrně vysoký zájem. Obecně respondenti kladně hodnotí možnost setkávání, konzultací tedy situace, kdy mohou přijít do styku s lidmi, kteří již podnikají a mohou s nimi sdílet své zkušenosti. Každý z benefitů pak kladně ohodnotilo nejméně 12 % respondentů. (Graf XXXIII) Motivace pro členství v KZP (ot. 22) Získání zkušenosti z reálného Vylepšení podnikatelského plánu Rozvíjení podnikatelsko-manažerských Rozšíření sítě kontaktů Propojení myšlenek a podnikání s Možnost vstupu investora do podnikání Konzultace s odborníky, odstranění Jiné Nic 0% 1 17% 26% 29% 45% 50% 50% Graf XXXIII Přestože respondenti ocenili aktivity KPZ, zájem o členství projevilo pouze 22 % respondentů ale I tak se jedná o 112 osob. (Graf XXXIV) Zájem o členství v KZP (ot. 23) 68% 2 10% Ano Ne možná, nevím Graf XXXIV

21 Pro obsah webu zvolili respondenti jako nejzajímavější témata: rady a tipy a postup při založení živnosti, obě tato témata ocenilo 70 % respondentů. Nejméně zajímavým tématem jsou podle respondentů příběhy úspěšných podnikatelů. (Graf XXXV) Preferovaný obsah webu pro začánající podnikatele (ot. 24) Příběhy úspěšných podnikatelů a projektů 31% Rady a tipy 7 Právní aspekty podnikání 5 Postup při založení živnosti, firmy 70% Jiné Odkazy na instituce (živnost. úřad, fin. úřad ) 54% Graf XXXV

22 Závěrečné shrnutí Výzkumu, který se uskutečnil pro potřeby Technologického inovačního centra ve Zlíně, se zúčastnilo celkem 500 respondentů. Všichni tito respondenti jsou v současnosti studenty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V šetření byli téměř stejným poměrem zastoupeni jak muži, tak ženy. Věk respondentů se pohyboval především mezi 20 až 24 lety. Do výzkumu byli zapojeni studenti všech šesti fakult Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a to jak prezenční, tak kombinované formy studia. Více jak polovina všech respondentů pocházela ze Zlínského kraje, což reflektuje obecně vysoký počet studentů z toho kraje na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. PODNIKÁNÍ OBECNĚ V rámci šetření jsme se snažili odkrýt postoje respondentů k podnikání obecně a případně odhalit také jejich potřeby spojené s touto problematikou. Protože se výzkumu zúčastnili jak respondenti, kteří již mají s podnikáním zkušenosti, tak ti, kteří teprve plánují začít podnikat, rozdělovali jsme odpovědi těchto dvou skupin vždy tam, kde by se odpovědi mohly lišit a přinést tak nový pohled na problematiku. Z celkem 500 respondentů se 9 % vyjádřilo, že s podnikáním již má zkušenosti. 52 % respondentů podnikat v budoucnu plánuje a 39 % respondentů o podnikání zatím neuvažuje nebo si doposud není jistá. Celkem 61 % respondentů je tak potenciálními klienty TICu. Nejvíce dotázaných již podniká nebo plánuje podnikat v oborech jako reklama, marketing, média a IT. Dokonce více jak polovina respondentů, která plánuje podnikat, by se chtěla věnovat právě těmto oborům. Tuto skutečnost by tedy bylo vhodné promítnout do připravovaných aktivit TICu a v případě těchto oborů se tak zaměřit spíše na přednášky pro pokročilé posluchače nebo nabízet přednášky zabývající se jinou problematikou. Stávající podnikatelé, i ti, co se podnikat teprve chystají, preferují pro své podnikání Zlínský kraj. U obou skupin, tedy již podnikajících, či podnikajících v budoucnu, je Zlínský kraj preferován celou polovinou dotázaných. Jako největší překážku pro začátek podnikání vnímají všichni respondenti především nedostatek kapitálu. Druhým nejzávažnějším faktorem je pak strach. Ostatní překážky spojené se začátkem podnikání vnímají respondenti rozdílně dle toho, jestli již s podnikáním mají zkušenosti či nikoli. PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR Podnikatelský inkubátor zatím bohužel většina respondentů, celých 62 %, nezná. Nové informace o dění v Podnikatelském inkubátoru by se chtěli respondenti dozvídat především z těchto kanálů: workshopy a semináře na UTB, Facebook, webové stránky propagačních materiálů a případně i newsletteru. Kanál, který by respondenti k získávání nových informací využívat nechtěli je . Ačkoli většina respondentů Podnikatelský inkubátor doposud neznala, při výčtu jeho služeb, hodnotila tyto služby velmi kladně. Jako nejpřínosnější služby respondenti označili možnost získání zvýhodněného úvěru. Tato služba je ve své podstatě řešením obavy z nedostatku kapitálu, kterou většina respondentů zmínila. Pro ty respondenty, kteří teprve plánují podnikat, jsou velmi přínosné všechny služby spojené se založením podniku. Pro ty, kteří již podnikají, jsou přínosné služby jako konzultace či umístění virtuální kanceláře. Z poradenských služeb by pak respondenti využili především možnost konzultace v oblasti financování podnikání, daní, účetnictví.

23 NEJLEPŠÍ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR Znalost soutěže Nejlepší podnikatelský záměr je výrazně lepší, nežli znalost Podnikatelského inkubátoru. Soutěž zná celých 79 % respondentů, což je velice kladný výsledek. Naprostá většina respondentů pak soutěž zná díky informačním kanálům na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Jako hlavní překážky účasti v soutěži respondenti uváděli nedostatek času, absenci dobrého nápadu či to, že nemají podnikatelského ducha. To však nejsou překážky, se kterými můžeme přímo pracovat či je ovlivnit. Hlavním problémem, který je reálně ovlivnitelný, je tak nedostatek informací o soutěži. Jako největší motivační faktor pro účast v soutěži respondenti uvedli finanční odměnu. I ostatní ceny však byly přijaty velmi kladně. Nejmenší zájem byl o hmotné ceny. Pro slavnostní vyhlášení soutěže vybrala více jak polovina respondentů Kongresové centrum. Termín konání, ať už se jedná o měsíc či den, byl většině respondentů poměrně lhostejný. Jednotlivé termíny pak měly velmi podobný počet hlasů, čímž se jen potvrzuje, že termín pro respondenty není nijak podstatný nebo j ho v tuto chvíli nejsou schopni určit. WORKSHOPY Valná většina respondentů se workshopů pořádaných TICem buď to nezúčastnila, či se o nich ani nedozvěděla. Z uvedených informačních kanálů pak žádný nebyl nijak nosný či významný. Jako preferované místo konání dalších workshopů uvedlo nejvíce respondentů učebny UTB, případně pak prostory Podnikatelského inkubátoru. Téměř polovina respondentů se však shodla na tom, že bude-li workshop opravdu zajímavý, na místu konání jim nezáleží. Jako nejzajímavější téma pro workshopy respondenti určili téma věnující se založení firmy, druhým nejzajímavějším je pro ně podnikatelský plán. Jako nejméně zajímavé téma respondenti vybrali setkání s účastníky minulých ročníků soutěže. Protože informovanost o realizovaných workshopech byla poměrně nízká, je vhodné využít kanály, které respondenti označili jako efektivní při získávání informací o akcích podobného typu. Na prvním místě respondenti jednoznačně určili webové stránky univerzity či webové stránky jednotlivých fakult. Dále pak informační letáky a plakáty, Facebook a informační obrazovky v prostorách univerzity. Jako nejméně vhodný kanál pro sdělování informací tohoto druhu pak označili . KLUB ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ Zájem o jednotlivé služby nabízené Klubem začínajících podnikatelů (dále jen KZP) je poměrně vysoký. Největší zájem je o informace o dalším uplatnění služeb a výrobků, ostatní nabízené aktivity však za přínosné označilo vždy alespoň 350 respondentů. Nejmenší zájem v rámci KZP je o pravidelné neformální setkávání, o které by mělo zájem méně jak 200 respondentů. Na KZP by shodně 50 % respondentů ocenilo získání zkušeností z reálného podnikatelského prostředí a také rozšíření si sítě kontaktů. I o další benefity členství však respondenti jevili poměrně vysoký zájem. I přes kladné postoje ke KZP by mělo zájem o zapojení se do Klubu pouze 22 % respondentů. I toto číslo však můžeme považovat za velmi kladné. Pouze z dotazovaného vzorku by se totiž jednalo o 112 osob, což by k zahájení činnosti KZP mělo stačit. Pro obsah webu pro začínající podnikatele zvolili respondenti jako nejzajímavější témata: rady a tipy a postup při založení živnosti, obě tato témata ocenilo 70 % respondentů. Nejméně zajímavým tématem jsou podle respondentů příběhy úspěšných podnikatelů. Ostatní uvedená témata ocenila vždy více jak polovina respondentů.

Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Brno 2015 Obsah Úvod... 1 1 Metodologie... 3 2 Soukromí vzdělavatelé... 4 2.1 Charakteristika vzdělávací nabídky... 5 2.2 Účastníci dalšího vzdělávání...

Více

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Praha 2011 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VÝCHODISKA ŠETŘENÍ... 3 3 CÍLE, METODY A TECHNIKY VÝZKUMU...

Více

NEWSLETTER CSI. číslo3. V tomto vydání:

NEWSLETTER CSI. číslo3. V tomto vydání: Vytvořilo Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj, Zábřežská 20, 787 01 Šumperk. E-mail: ivo.skrabal@cpkp.cz, telefon: +420 777 793 714. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků. NEWSLETTER CSI Centrum

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Klára Janoušková, Radim Kvasnička ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH

Více

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ Závěrečná zpráva z výzkumu Odpověný řešitel: PhDr. Kazimír Večerka, CSc. Řešitelé: Mgr. Jakub Holas PhDr. Jan Tomášek,

Více

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Semily a Brno, 2008 Obsah: Úvod: Dva produkty Partnerství pro rozvoj Přehledný

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU:

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU: GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU: Global Entrepreneurship Monitor Podnikatelská aktivita v České

Více

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK BRNO 4. 7. listopadu 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Ve dnech 4. až 7. listopadu 2014 proběhl v areálu brněnského výstaviště, v pavilonech

Více

SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH

SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH Ze závěrečné zprávy a prezentace výsledků připravené exkluzivně pro SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH červenec 2003 MARKET VISION s.r.o. Dykova 9, 101 00 Praha 10 - Vinohrady tel: 224

Více

SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza

SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza na základě dotazníkových šetření mezi uživateli sociálních služeb v 11 pražských městských částech v průběhu září 2006 až května Vypracovala:

Více

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL Barbara Morská Klíčová slova: Veletrhy, výstavy, podpora prodeje, public relations, cíle vystavovatele, výběr veletrhu. Key words:

Více

VÝZKUMNÁ STUDIE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI

VÝZKUMNÁ STUDIE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI VÝZKUMNÁ STUDIE Individuální šetření potřeb v cílové skupině realizováno v rámci projektu VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI Zpracovalo: Sdružení pro vzdělávání komunit, o.s. březen 2010 Materiál

Více

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Září 2009 1 2 Obsah 1. Souhrn... 5 2. Podrobný popis

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

2012_10_obal publikace_v04.pdf 1 10.10.2012 10:52:16 CMY

2012_10_obal publikace_v04.pdf 1 10.10.2012 10:52:16 CMY 2012_10_obal publikace_v04.pdf 1 10.10.2012 10:52:16 C M Y CM MY CY CMY K Text neprošel jazykovou úpravou. Olomoucký klastr inovací, družstvo Autor: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Olomouc 2012 Obsah

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 na základě průzkumu

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Vít Richter Zlata Houšková Marta Hejhálková, Národní knihovna ČR 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby Sociálne a politické analýzy 2008, 2, 1, s. 39-71 http://sapa.fvs.upjs.sk ISSN 1337 5555 Proč jsou zaměstnavatelé (ne)spokojení s činností úřadu práce? Jiří Winkler Lenka Klimplová Klára Vrbková Fakulta

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY. Veronika Tesaříková

Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY. Veronika Tesaříková Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY Veronika Tesaříková Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Brožura je součástí projektu Třetí kariéra zaměřeného na podporu celoživotního vzdělávání a na zlepšení podmínek na trhu práce pro cílovou skupinu 50+.

Více

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013

Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013 Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013 OBSAH 1 VYHODNOCENÍ KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT...

Více

Internet v České republice 2014

Internet v České republice 2014 Internet v České republice 14 SVĚTOVÝ PROJEKT O INTERNETU ČESKÁ REPUBLIKA www.worldinternetproject.net UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociologie www.ff.cuni.cz Petr Lupač Alena

Více

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2006 svazek II. Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Terénní šetření Jana Vavrečková

Více