OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY"

Transkript

1 OKRUHY OTÁZEK PRO MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Studijní program: UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Kód programu: N 7504 Platnost od akademického roku 2013/2014 SOCIÁLNÍ PRÁCE S DIDAKTIKOU SOCIÁLNÍ PRÁCE 1. Vývoj sociální pomoci a) Vývoj sociální pomoci od starověku až po 18. století z hlediska sociální práce, sociální politiky a práva. Pojem a předmět práva sociálního zabezpečení, cíle práva sociálního zabezpečení, systém práva sociálního zabezpečení v ČR a jeho tři základní pilíře. 2. Analýza vývoje sociální práce jako oboru a profese I. a) Analýza vývoje sociální práce jako oboru a profese od 19. století do roku 1945 s přihlédnutím k vývoji sociální politiky a práva v této oblasti. Koncepce sociálního zabezpečení, principy sociálního zabezpečení, uplatňování sociálních práv v právu sociálního zabezpečení. Smysl existence sociálního zabezpečení, sociální události a právní vztahy sociálního zabezpečení. 3. Analýza vývoje sociální práce jako oboru a profese II. a) Analýza vývoje sociální práce jako oboru a profese od roku 1945 až po současnost s přihlédnutím k vývoji sociální politiky a práva v této oblasti. Právní úprava práva sociálního zabezpečení v ČR, ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, základní právní předpisy v oblasti sociálního pojištění, státní sociální podpory a sociální pomoci předmět úpravy a smysl jejich existence. 4. Paradigmata sociální práce a) Postavení sociální práce v systému věd, jednotlivá paradigmata sociální práce dle Patného, Navrátila, postavení sociální politiky v systému věd a její paradigmata, postavení práva v systému věd a jeho paradigmata. Mezinárodní úroveň práva sociálního zabezpečení mezinárodní smlouvy v oblasti sociálního zabezpečení Organizace spojených národů, Mezinárodní organizace práce, Rady Evropy, výčet smluv a jejich obsah s ohledem na sociální zabezpečení. Charta základních práv Evropské unie v souvislosti se sociálním zabezpečením. 1

2 5. Teorie sociální práce, sociální politiky a práva a) Teorie sociální práce, systém sociálního zabezpečení u ČR jako jedna z částí sociální politiky. Právo sociálního zabezpečení a Evropská unie předpisy Evropské unie o sociálním zabezpečení, sociální a zdravotní pojištění migrujících osob, zdravotní péče při migraci. b) Didaktické zpracování tématu. - téma začleňte do RVP, ŠVP, analyzujte mezipředmětové 6. Metody sociální práce, sociální politiky a jejich právní zakotvení a) Metody sociální práce, metodologie sociální politiky, obory sociální politiky u nás i v EU a jejich právní zakotvení. Modely financování jednotlivých pilířů sociálního zabezpečení v České republice. Pojem a smysl sociálního pojištění, státní sociální podpory a sociální pomoci. 7. Deinstitucionalizace v sociální práci a) Deinstitucionalizace ústavní sociální péče, sociální politika bydlení u nás a v EU, právní zakotvení ústavní péče. Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění pojem nemocenského pojištění, právní úprava, základní pojmy, přehled dávek, účast na pojištění. 8. Standardy kvality sociální práce a) Standardy kvality sociální práce, jejich popis, analýza, kontrola a právní zakotvení. Sociální charta EU a její vztah k sociální práci, sociální politice a právu ČR. Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění dávky nemocenského pojištění, nemocenské, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. 9. Individuální plánování sociálních služeb a) Individuální plánování sociálních služeb - formy a způsoby individuálních plánů, pozice pracovníků v individuálním plánování a jejich právní zakotvení. Sociální politika v oblasti sociálních služeb. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách principy, pojem sociálních služeb, poskytovatel a uživatel sociálních služeb, příspěvek na péči, smlouva o poskytování sociálních služeb, inspekce, požadavky na výkon činnosti sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách. 2

3 10. Návaznost sociální a zdravotní péče a) Návaznost sociální a zdravotní práce. Zdravotní sociální politika a zdravotní pojištění. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění pojem, základy právní úpravy, základní principy, účast na veřejném zdravotním pojištění, plátci pojistného a pojištěnci, stát jako plátce pojistného. Pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění. 11. Náhradní rodinná péče a) Aktuální trendy v náhradní rodinné péči se zaměřením na pěstounkou péči, modely pěstounské péče v EU, právní ukotvení náhradní rodinné péče. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění práva a povinnosti pojištěnců, zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění, regulační poplatky. 12. Rodina a) Specifika rodiny z hlediska sociální politiky u nás a v EU, metod sociální práce a práva se zaměřením na problematiku sanace rodiny. Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře pojem státní sociální podpory, principy, základní pojmy, dávky státní sociální podpory a podmínky nároku. 13. Senior a) Specifika seniorů z hlediska sociální politiky u nás a v EU, metod sociální práce a práva se zaměřením na domácí péči. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění pojem důchodového pojištění, systematika zákona, okruh pojištěných osob a podmínky účasti na pojištění, doba pojištění, náhradní doba pojištění a výpočtový základ, dávky důchodového pojištění a podmínky nároku. 14. Etnika a odlišnost a) Specifika sociální práce s etniky, imigranty a cizinci, migrační politika EU a našeho státu včetně právního vymezení. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení pojem pojistného na sociální zabezpečení, poplatníci, povinnosti zaměstnavatelů, vyměřovací základ a sazby, platba pojistného na sociální zabezpečení, pojem pojistného na veřejné zdravotní pojištění, stát jako plátce pojistného, osoby bez zdanitelných příjmů, vyměřovací základ a sazby, platba pojistného na veřejné zdravotní pojištění. 3

4 15. Zdravotní znevýhodnění a) Specifika sociální práce se zdravotně znevýhodněnými z hlediska sociální politiky u nás a v EU, metod sociální práce a práva. Zákon č. 329/2011 Sb., a vyhláška MPSV ČR č. 388/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením dávky a podmínky nároku. 16. Sociální vyloučení a) Specifika sociální práce se sociálně vyloučenými a s ohroženými sociálním vyloučením z hlediska metod sociální práce, sociální politiky u nás i v EU a právního zakotvení. Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi pojem pomoci v hmotné nouzi, principy, základní pojmy, dávky pomoci v hmotné nouzi a podmínky nároku. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu pojem životního a existenčního minima, vztah k dávkám státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi. 17. Nezaměstnanost a) Specifika sociální práce s nezaměstnanými, metody práce, sociální politika a právní úpravy ve vztahu k nezaměstnanosti. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti státní politika zaměstnanosti, základní pojmy, právní vztahy v oblasti zákona o zaměstnanosti, výkon státní správy na úseku zaměstnanosti (úřady práce), proces zprostředkování zaměstnání. 18. Osobnost sociálního pracovníka a) Osobnost sociálního pracovníka, její právní zakotvení, supervize, etické kodexy. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením, nástroje podpory, práva a povinnosti zaměstnavatelů, úloha úřadů práce. 19. Sociální práce jako prevence a) Možnosti sociální práce v rámci prevence projevů rizikového chování ve společnosti, aktualizace organizace sociálního zabezpečení. Řízení ve věcech sociálního zabezpečení řízení ve věcech důchodového pojištění, nemocenského pojištění, státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi. 4

5 20. Organizování sociální práce a) Právní vymezení organizování sociální práce, postavení státu, krajů a obcí z řízení a organizování sociální práce, organizační struktura sociálních organizací, problém centralizace a decentralizace v sociální práci a sociální politice. Organizace sociálního zabezpečení podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. 5

6 Literatura: BEDNÁŘOVÁ, Z., PELECH, L. Slabikář sociální práce na ulici: supervize, streetwork, financování. Brno: Doplněk, BECHYŇOVÁ, E., KONVIČKOVÁ, M. Sanace rodiny. Praha: Portál, 2008, ISBN BEZOUŠKA P. Nový občanský zákoník - nejdůležitější změny. Olomouc: Anag, ISBN BRODSKÁ, S. Obecní zřízení. Praha: Institut pro místní správu, ČÁMSKÝ, P., KRUTILOVÁ, D., SEMBDNER, J. Sociální služby v ČR v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Portál, s. ISBN Časopis Sociální práce/sociálna práca ČERNÍKOVÁ, V. a kol. Sociální ochrana: terciární prevence, její možnosti a limity. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ISBN DOSTÁLOVÁ O., ŠIKLOVÁ J.: Sociální práce v paliativní medicíně, In: Vorlíček J., Adam Z., Pospíšilová Y. a kol.: Paliativní medicína. Praha: Grada Publishing, EIS, Z. Supervize. Praha: Pražský psychiatrický institut, 1995 FISCHER, O., MILFAIT, R. Etika pro sociální práci. Praha: Jabok, 2010, ISBN FISCHER, S. Etopedie v penitenciární péči. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad Labem, ISBN FISCHER, S., ŠKODA, J. Sociální patologie. Analýza příčin a možnosti ovlivňování závažných sociálně patologických jevů. Praha: Grada, FRIČ, P., RCHDI, G. Neziskový sektor v České republice. Praha: Eurolex Bohemia, GABURA, L., PRUŽINSKÁ, J. Poradenský proces. Praha: Slon, GERLOCH, A., HUNGR, P., ZOUBEK, V. Úvod do teorie práva a právního státu. Praha: Policejní akademie ČR, GLADKIJ, I. Úvod do zdravotní politiky. Olomouc: UP, GOLDMANN, R. et al. Vybrané kapitoly ze sociálních disciplin. 3. přepr. vyd. Olomouc: PdF UP, GOLDMANN, R., CICHÁ, M. Etika zdravotní a sociální práce. Olomouc: PdF UP, GULOVÁ, L. Sociální práce (pro pedagogické obory). Praha: Grada, 2011 HARRINGTON, A. a kol. Moderní sociální teorie. Praha: Portál, 2006 HARTL, P. Komunita občanská a komunita terapeutická. Praha: Slon, HAŠKOVCOVÁ, H. Fenomén stáří. 2. vyd. Praha: Havlíček Brain team, HAVRDOVÁ, Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium, HAWKINS, P. Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál, HERMAN, Jiří a kolektiv. Základy managementu sociálních služeb. 1. vyd. Brno: T.I.G.E.R., s. ISBN HOLČÍK, J et al. Sociální lékařství. Brno: MU, HRAZDÍROVÁ, B. Krajské zřízení. Praha. Institut pro místní správu, HRČKA, M. Sociální deviace. Praha: SLON, HRDÁ, J. Manažer v sociálních službách. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007, ISBN CHARVÁTOVÁ, D. Metody sociální práce 1. Praha: SPN, JEDLIČKA, R. a kol. Děti a mládež v obtížných životních situacích: nové pohledy na problematiku životních krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí. Praha: Themis, Journal of social work, JŮN, H. Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví. Praha: Portál, 2010, ISBN KALINA, K., ŠIMEK, A. Supervize kazuistiky. Praha: Triton,

7 KAPR, J., LINHART, J., FISCHEROVÁ, V., VODÁKOVÁ, A. Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny.. Praha: Slon, KNAUSOVÁ, I. Vybrané kapitoly ze sociální politiky. Olomouc: UP, Kolektiv autorů. Metody sociální práce s imigranty, azylanty a jejich dětmi. Praha: Triton, KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, KOTOUS, J. Sociální politika v evropských zemích. Praha: Karolinum, KRÁLOVÁ, J., RÁŽOVÁ, E. Zařízení sociální péče pro seniory a zdravotně postižené občany. Olomouc: Anag, KREBS, V. et al. Sociální politika. Praha: Codex, KRUTILOVÁ, D., ČÁMSKÝ, P., SEMBDNER, J. Tvorba a zavádění Standardů kvality poskytovaných sociálních služeb. 1 vyd. Tábor: Nakladatelství APSSČR, s. ISBN LABÁTH, V. Riziková mládež. Praha, LANGMAIER, J., MATĚJČEK, Z. Psychická deprivace v dětství. Praha: MALÍKOVÁ, Eva. Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN MAREŠ, P. Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha: Slon, MAREŠ, P., SIROVÁTKA, T. Sociální vyloučení (exkluze) a sociální začlenování (inkluze). In Sociologický časopis/ Czech Sociological Review, Praha, 44, 2, od s , 26 s MATĚJČEK, Z. Náhradní rodinná péče. Praha: Portál, MATOUŠEK, O. Ústavní péče. Praha: Slon, MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, MATOUŠEK, O. a kol. Práce s rizikovou mládeží. Praha: Portál, MATOUŠEK, O. a kol. Slovník sociální práce. Praha: Portál, MATOUŠEK, O. a kol. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, MATOUŠEK, O. a kol. Sociální služby. Praha: Portál, MATOUŠEK, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Slon, MATOUŠEK, O., KODYMOVÁ, P., KOLÁČKOVÁ, J. Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Praha: Portál, 2010, ISBN MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha: Portál, MATOUŠEK, O., PAZAROVÁ, H. Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny v kontextu plánování péče. Praha: Portál, 2010, ISBN MICHALÍK, J, BUŽEK, A. Informatorium (nejen) o právech dítěte. Olomouc: UP, MITLOHNER, M. Občanské právo hmotné: právní disciplíny pro studenty sociální práce a sociální politiky. Hradec Králové: Gaudeamus, MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. 2. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008, ISBN MÜHLPACHR, Pavel (ed.). Sociální práce jako životní pomoc. Brno: Masarykova univerzita, ISBN MÜHLPACHR, PAVEL. Sociální a postpenitenciární péče. 1. vyd. Brno: Institut mezioborových studií MUSIL, L. Standardy kvality a kultura sociálních služeb. Praha: VÚPSV, MUSIL, L., KUBALČÍKOVÁ, K., HAVLÍKOVÁ, H. Přístup pracovníků vybraného zařízení sociálních služeb ke klientům v kontextu implementace standardů kvality. Praha: VÚSPU, 2009, ISBN NAKONEČNÝ, M. Úvod do sociální psychologie. Praha: NAVRÁTIL, P. Úvod do teorií sociální práce. Brno: MU, NAVRÁTIL, P. Úvod do teorií sociální práce. Brno: MU, NOVOSAD, L. Základy speciálního poradenství. Praha: Portál, NOVOSAD, L. Základy teorie a metod sociální práce. I. díl - Uvedení do sociální fenomenologie a teorie sociální práce., Liberec: FP TU,

8 NOVOSAD, L. Základy teorie a metod sociální práce. II. díl Vybrané metody sociální práce. Liberec : FP TU, NOVOTNÁ, V., SCHIMMERLINGOVÁ, V. Sociální práce. Její vývoj a metodické přístupy. Praha: Univerzita Karlova (Karolinum), NOVOTNÝ a kol. Právní nauka pro školy a praxi. Brno: Typo art pres, ONDREJKOVIČ, P. a kol. Sociálna patológia. Bratislava: VEDA, PITNEROVÁ, D. Management sociální práce. Olomouc: VUP, PEMOVÁ, Terezie a Radek PTÁČEK. Sociálně-právní ochrana dětí pro praxi. Praha: Grada, ISBN POLÁČKOVÁ, Z. Fundraisingové aktivity. Praha : Portál, ISBN POTUČEK, M. Sociální politika. Praha: SLON, PRŮDKOVÁ, T., NOVOTNÝ, P. Bezdomovectví. Praha: Triton, 2008, ISBN REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Praha: Ekopress, RŮŽIČKOVÁ, R. Neziskové organizace. Ostrava: Nakladatelství ANAG, ISBN ŘEZNÍČEK, I. Metody sociální práce. Praha: Slon, SCHMIDBAUER, Wolfgang. Psychická úskalí pomáhajících profesí. 1 vyd. Praha: Portál, s. ISBN SKARUPSKÁ, H. Didaktika sociální práce. Olomouc: VUP, SOBEK, J. Práce s rizikem v sociálních službách. Praha: Portus Praha, 2010, ISBN Social work & society, Social work research, Standardy kvality sociálních služeb. Praha: MPSV, STOCK, CH. Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout. Praha : Grada, 2010, ISBN STUDENT, J.-CH., MÜHLUM, A., STUDENT, U.: Sociální práce v hospici a paliativní péče. Praha: H&H, SVATOŠOVÁ, M.: Hospice a umění doprovázet. Kostelní vydří: Karmelitánské nakladatelství pro APHPP, SÝKOROVÁ, D. Autonomie ve stáří : kapitoly z gerontosociologie. Praha : Sociologické nakladatelství, ŠIŠKOVÁ, T. a kol. Menšiny a migranti v České republice. Praha: Portál, ŠPATENKOVÁ, N. Krize : psychologický a sociologický fenomén. Praha: Grada, ŠPATENKOVÁ, N. Krizová intervence v praxi. Praha: Grada, ŠRAJER, Jindřich.a Libor MUSIL. Etické kontexty sociální práce s rodinou. Brno: Albert, ISBN ŠTERN, P., OUŘEDNÍČKOVÁ, L., DOUBRAVOVÁ, D. (eds.). Probace a mediace. Možnosti řešení trestných činů. 1. vyd. Praha: Portál, ISBN The British Journal of social work, The Journal of Social Work Values and Ethics, TOMEŠ, I. Obory sociální politiky. Praha: Portál, 2011 TOMEŠ, I. Sociální politika, teorie a mezinárodní zkušenosti. Praha: Socioklub, TOMEŠ, I. Sociální správa. Praha: Portál, TOMEŠ, I. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: Portál, 2010 TOPINKOVÁ, E., NEUWIRTH, J. Geriatrie pro praktické lékaře. Praha: Grada, Trh práce, TYL, J., SCHREIBERG, S. Kapitoly ze sociální medicíny a veřejného zdravotnictví. Praha: Karolinum, ÚLEHLA, L. Umění pomáhat. Praha: Slon, UZLOVÁ, I., Asistence lidem s postižením a znevýhodněním, 1. vyd. Praha: Portál, 2010, 136 s. ISBN

9 VEČEŘA, M. Sociální stát. Východiska a přístupy. Praha: Sociologické nakladatelství, VENGLÁŘOVÁ, Martina. Problematické situace v péči o seniory: Příručka pro zdravotnické a sociální pracovníky. Praha: Grada Publishing, 2007, 1 vydání. 96 s. ISBN VLČEK, R. Sociální pracovník a právo. Ostrava: Knižní expres, VODÁČKOVÁ, D. Krizová intervence. Praha: Portál, ZÁKONY A JINÉ PRÁVNÍ NORMY VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: - Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon - Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovená zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách - Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava - Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů - Zákon č. 104/1990 Sb., Úmluva o právech dítěte - Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních - Zákon č. 109/2006 Sb., o změnách jiných zákonů v důsledku přijetí zákona o soc. službách - Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu - Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi - Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře - Zákon č. 141/1960 Sb., trestní řád - Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém zabezpečení - Zákon č. 2/1993 Sb., Listina práv a svobod ČR - Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích - Zákon č. 218/2003 Sb., o trestání mládeže (ve zkrácené podobě jde o zákon o soudnictví ve věcech mládeže) - Zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě - Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu - Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců - Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník - Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon - Zákon č. 425/2004 Sb., o zaměstnanosti - Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád - Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky - Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině - Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád - Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Literatura k právní oblasti: - BECK, P., HACAPERKOVÁ D., KRÁLOVÁ, J., NIEDERLE, P.: Dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky pro osoby se zdravotním postižením. Olomouc: ANAG, BREJCHA, A., ŠANTRŮČEK, V., KALINOVÁ, L.: Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Komentář. Praha: Codex, BŘESKÁ, N., BURDOVÁ, E., KEPKOVÁ, M., VRÁNOVÁ, L.: Státní sociální podpora s komentářem a příklady aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, ČERVINKA, T.: Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ s komentářem a příklady Olomouc: ANAG

10 - GALVAS, M., GREGOROVÁ, Z.: Sociální zabezpečení. 2. vydání. Brno MU, KRÁLOVÁ, J., RÁŽOVÁ, E.: Sociální služby a příspěvek na péči vydání. Olomouc: ANAG PŘIB, J., VOŘÍŠEK, V.: Důchodové předpisy s komentářem aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, TRÖSTER, P. a kol.: Právo sociálního zabezpečení. 6. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, Praha VESELÝ, J., a kol.: Právo sociálního zabezpečení. 1. vydání. Praha: Linde Praha, ŽENÍŠKOVÁ, M., PŘIB, J.: Zákon o nemocenském pojištění vydání. Olomouc: ANAG, ŽENÍŠKOVÁ, M.: Pojistné na sociální zabezpečení zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ a dobrovolně důchodově pojištěných s komentářem a příklady k Olomouc: ANAG

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

TCA FETWE. Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky

TCA FETWE. Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky TCA FETWE ( From Eastern to Western Europe: a challenge for integration) Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky P R A H A červen 2008

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3.

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. etapa 1. Veřejná ekonomie jako součást obecné ekonomie a příčiny existence

Více

Návrh materiálu metodického doporučení k provádění vybraných činností sociálními pracovníky úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů

Návrh materiálu metodického doporučení k provádění vybraných činností sociálními pracovníky úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů Návrh materiálu metodického doporučení k provádění vybraných činností sociálními pracovníky úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů V následujícím materiálu uvedené návrhy činností sociálních

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky 1. Vědní obor pedagogika. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických disciplín. Vztah pedagogiky k ostatním vědám. Terminologie pedagogiky. Aktuální

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Ing. Jiří Lauerman PRAHA 2012 Název: Aktuální otázky rozvoje regionů

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru Předmět Pedagogika Přednáška: 2 hodiny Uzavření: zápočet Vyučující: Mgr. Alena Bendová. Katedra: Katedra hudebních a humanitních věd Platnost: od 2012/2013 Získání zápočtu Podmínkou dosažení zápočtu bude

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L.

Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L. Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L. Obsah 1. Systém sociálního zabezpečení ČR 2. Význam a role lékařské posudkové služby v systému sociálního zabezpečení a zaměstnanosti

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace Renáta Halásková VÚPSV, v.v.i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociální práce Kristýna Krušinská Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků ve státní správě České republiky se zaměřením na supervizi Life-long

Více

Postavení Úřadu práce v systému sociálního zabezpečení

Postavení Úřadu práce v systému sociálního zabezpečení Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Postavení Úřadu práce v systému sociálního zabezpečení Bc. Vladimír Marcián 2013

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4.

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4. INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY TÝKAJÍCÍCH SE INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY A AKTIVNÍHO POSTUPU STÁTNÍ SPRÁVY PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH SOUVISEJÍCÍMI USNESENÍMI VLÁDY KE DNI 31. PROSINCE 2012 II.

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální pomoc Volná Danuše 2006 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma Sociální pomoc

Více

Pracovní dokument odborného kolegia pro tvorbu věcného záměru zákona o sociálních pracovnících a profesní komoře (profesní zákon) Obsah

Pracovní dokument odborného kolegia pro tvorbu věcného záměru zákona o sociálních pracovnících a profesní komoře (profesní zákon) Obsah Pracovní dokument odborného kolegia pro tvorbu věcného záměru zákona o sociálních pracovnících a profesní komoře (profesní zákon) Obsah ČÁST PRVNÍ... 3 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 1.1. Předmět úpravy...

Více

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení Jana Kruntorádová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou sociálního začleňování

Více

Sociální politika je jedním ze základních pilířů vzdělání v oboru sociální činnost. Je třeba pochopit teoretický rámec a souvislosti mezi konkrétním sociálním problémem, který je z jiných pohledů probírán

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pomoc v hmotné nouzi Studijní program: B6804 Právní specializace Studijní obor:

Více